Edition:101 Terminoloji

Transkript

Edition:101 Terminoloji
EDITION:101
MUSTAFA ATA
ADNAN ÇOKER
Özgün Baskı seçkisi
ERGİN İNAN
SÜLEYMAN SAİM TEKCAN
1 EKİM - 7 KASIM 2015
ADNAN TURANİ
EDİSYON:101 / TERMİNOLOJİ
EDITION:101 / TERMINOLOGY
ÖZGÜN BASKI
ORIGINAL PRINT
“Özgün” demek sözlük karşılığı olarak; kendine özgü bir nitelik taşıyan,
bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve
üstün olan, devşirme olmayan, asıl olan (eser) şeklinde açıklanmaktadır.
Baskı ise, buradaki anlamı itibari ile özgün olan bir eserin üretim tekniğini
ifade amacı ile kullanılan bir nitelemedir. Özgün baskıda ise, sanatçı
baskı için gerekli olan malzemeleri kendi hazırlar, kendi basar veya baskı
aşaması bizzat gözetiminde gerçekleşir. Daha sonra sanatçı, baskı işlemi
tamamlanan eserlere kaçıncı baskı olduğunu, ne zaman basıldığını
yazar ve en önemlisi de imzasını atar. Ülkemizde, özgün baskı eserlerin
orjinal eserler olmadığı yönünde bir yanılgı olmakla birlikte, özgün baskı
eserler de diğer tüm tekniklerde üretilen eserler gibi orjinaldirler. Aynı
yağlıboya,kolaj, suluboya eserlerde olduğu gibi belli bir ön hazırlık süreci,
eskizlerin kalıplara işlenme süreci, prova baskıları gibi farklı aşamalardan
geçerek üretilirler.
The word original is explained as a creation which has its unique quality,
gained as a result of a discovery, is distinct and superior as opposed
to its alikes, non-ingathered in dictionaries. Print as meant and used
in this context, carries the meaning of an original art work production
technique. As for original printing as an art technique, the artist prepares
the necessary material for printing, prints or supervises the printing.
Later on the artist writes on the edition numbers, dates and most
importantly signs the completed prints. Altough there is a misimpression
on original print artworks being non-original works, original print artworks
are genuine artworks just like every other artwork produced by other
techniques. Same as oil, collage, water color artworks original prints
go through the same process steps as they are being produced, such as
preliminary preparation, forging and engraving of sketches on molds and
proof printing.
E/A
E/A
Prova baskılar E/A olarak imzalanır. E/A aslında Fransızcada “Epreuve
d’Artist” olarak geçen, Türkçedeki karşılığı “prova baskısı” olan, İngilizce
“Artist Proof”, Almanca “Probedruck” diye tabir edilen, sanatçının numaralı
baskıya geçmeden, önce baskının karar aşamalarında ürettiği, ancak bu
aşamada çıktığı halde sanatçı tarafından beğenilerek seçilen belli sayıda
imzalanan iştir.
Proof prints are always signed E/A, a French abbreviation, meaning
“Epreuve d’Artist” or Artist Proof in English, Probedruck in German and
translated to Turkish as proof print. These prints are the ones made during
the artists decision making period, before beginning the limited numbered
printing, and kept by the artist instead of getting destroyed as every other
preliminary prints.
ÖZGÜN BASKI TEKNİKLERİ
ORIGINAL PRINT TECHNIQUES
Özgün baskı tekniklerini; Çukur/intaglio baskı (metal ya da pleksi gibi
plakalar üzerine oyularak kalıpların oluşturulduğu), yüksek/rölyef baskı
( linol ya da ahşap gibi plakaların üzerinde boşluk elde edilerek yüksek
bölümlerin kullanıldığı kalıpların hazırlandığı), şablon baskı (ipek ya da
benzer malzemelerin yüzeyine kimyasalllar yardımı ile boya geçirgen ve/
veya bloke alanlar oluşturularak elde edilen kalıplar ile yapılan), monotip,
monoprint, litografi /taş baskı (taş, çinko ya da uygun yüzeylere, özel
solüsyon ve boyalar ile desenin geçirilmesi ile kalıpları hazırlanan) olarak
sayabiliriz.
Original print techniques can be separated and explained in four
categories. Intaglio print molds are made by engraving low points and
areas in metal or plexy boards. On the contrary, Relief print molds are
made by making high points and voids on linoleum and wood boards.
Stencil prints are produced with molds which were created by using color
germeable and/or forming blocked areas with chemicals on silk or alike
textile surfaces. Monotype/Monoprint/Lithography is the type of printing
where the artist uses particular solutions and paints to transfer the
pattern on stone, zinc or surfaces alike.
EDİSYON
EDITION
Edisyon, özgün baskı bir eserin sanatçının bizzat seçtiği format,sayı
ve boyutta, basılabileceği maksimum adedi belirten numaralardır.
Örneğin sanatçı bir özgün baskı eserinden 100 adet basılmasına karar
verdiyse,eserler 1/100 – 100/100 arasında numaralandırılır, sanatçı
tarafından imzalanırlar. Orjinal ve ıslak imzalı eserlerdir. İstenilen
sayıda basım yapıldıktan sonra kalıp sanatçı gözetiminde yokedilir.
Reprodüksiyon baskılar, bu orjinal eserlerin fotoğraflanarak yada
taranarak yeniden basılmalarıdır, orjinal ve ıslak imzalı eserler değillerdir.
Edition is the term used to specify the number of prints, made by a specific
number,format and size according to the artists personal preference. For
instance, if the artist decided to print a hundred copies of his original print
artwork, the editions are numbered from 1/100 to 100/100 and signed by
the artist. Editions are original and signed artworks. Supervised by the
artist, molds are destroyed after the numbered printing process is done.
Reproduction prints are made from photographs or scanned versions of
these original editions, and they are not originally signed by the artist.
SANATSAL BASKI
FINE ART PRINT
Sanatsal baskı istenilen renk ve dokuları ortaya çıkaran müze
kalitesinde ve uzun ömürlü, sanat eseri baskılarına en uygun baskı
tekniğidir. Sanatsal baskılarda genellikle, HahneMühle, Ilford ve
Tecco kağıtları kullanılır. Başka bir deyişle, yeni teknolojik imkanlar
ile, üretme sürecinin yaşayan sanatçı tarafından bizzat yürütüldüğü,
kontrol ve onayının verildiği, çoğaltım aşamasının profesyonel
atölye tarafından sürdürüldüğü, son aşamada sanatçı tarafından
onaylanıp,numaranlandırılıp imzalanması ile hazır hale gelen ve
sonucunda geleneksel tekniklerle üretilen eserlere göre boya ve kağıt
malzeme kalitelerinin üzerinde bir kaliteye sahip olan bu eserlere
sanatsal baskı adı verilmektedir. Bu sergide yer alan eserler, sanatsal
baskı örnekleridir.
Fine art printings are museum quality, long lasting prints which brings
out the wanted colors and textures of the artworks. Fine art printing is the
most appropriate method of art printing using mostly HahneMühle,Ilford
and Tecco papers. In other words, with the newest technological resources,
production process is handled, controlled and approved personally by a
living artist, multiplication process prosecuted by a professional studio,
second-approved, limitedly numbered and signed by the artist personally
on the last step, these art works are superior in terms of quality in
comparison to others produced by traditional techniques and are named
“fine art prints”. Artwork seen in this exhibition, are examples of Fine Art
Prints.

Benzer belgeler