yazıyı okumak için lütfen tıklayın

Transkript

yazıyı okumak için lütfen tıklayın
???????| health
sağlık
| ???????????
Migren de tedavi edilebilir
Migraine is curable
Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul • BNR Nöralterapi Derneği Başkanı
Günümüzde migrene uygulanan ilaç tedavisi, hâlâ semptomatik düzeydedir. Bu
tedavilerin amacı; migreni oluşturan sebebi ortadan kaldırmaktan ziyade ağrıları
gidermeye yöneliktir. Onun için de bir yanlış inanış var; “Migrenle yaşamayı
öğreneceksiniz” diye… Bu doğru değildir. Migren günümüzde tedavi edilebilir bir
hastalıktır.
Today’s drug treatment for migraine is yet symptomatic. The purpose of this kind of
treatment is to relieve pain rather than eliminate the causes of pain. And this leads to a
misconception: You will learn to live with migraine pains. This is not right. Migraine is a
curable disorder.
76
AĞUSTOS - August 2014
Migren, ataklar (epizodlar) halinde gelen bir baş ağrısı
Migraine is a type of headache that comes in attacks
türüdür. Ataklar 4 ile 72 saat arasında değişen sürelerde
olabilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamıyla normal
hisseder ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Migrende
baş ağrısının yanı sıra; bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı aşırı
duyarlılık gibi belirtilerde görülür.
Migren yalnızca basit bir baş ağrısı değildir; kişinin günlük
aktivitelerini engeller, kendisinin ve yakınlarının yaşam
kalitesini bozar ve beraberinde başka belirtileri de vardır.
Her ne kadar medikal tedavide gelişmeler olsa da,
günümüzde uygulanan ilaç tedavisi hâlâ semptomatik
düzeydedir. Bu tedavilerin amacı; migreni oluşturan sebebi
ortadan kaldırmaktan ziyade ağrıları gidermeye yöneliktir.
Onun içinde bir yanlış inanış var; “Migrenle yaşamayı
öğreneceksiniz” diye...
Bu doğru değildir; migren
günümüze tedavi edilebilir bir
hastalıktır.
(episodes). These attacks might last 4 hours to 72 hours.
A person with migraine might feel completely normal
between attacks but surely worries about the next attack.
Migraine displays itself not only as pain in the head but also
as nausea, vomiting, sensitivity to light and sound. Migraine
is not a simple kind of headache; creates difficulties in daily
life and disrupts the life quality of this person and their
environment.
Despite all the advances in medical treatment, today’s drug
treatment is yet symptomatic. Today’s drug treatment for
migraine is yet symptomatic. The purpose of this kind of
treatment is to relieve pain rather than eliminate the causes
of pain. And this leads to a misconception: You will learn
to live with migraine pains. This is not right. Migraine is a
curable disorder.
MİGRENE SEBEP
OLAN ETMENLER
Migraine is thought to be
related to blood veins in the
brain and neurotransmitters
however studies are ongoing
to discover why these
changes happen. Some people
are more prone to having
migraine pains than others.
There is scientific proof that
genetic predisposition is a
cause of migraine. For instance;
maternal twins are more prone
to migraine than fraternal
twins. Sensitive
people, too, display some factors
that trigger migraine attacks. There is a threshold level for
people who are sensitive to migraine. A single triggering
factor might not be causing migraine alone, however, two
or more factors would be enough to start a migraine attack.
For example, a person with migraine might be free of pain
if she skips a meal during the day, while the same person
would likely experience a migraine attack if she both skips a
meal and takes a long and exhausting airplane trip.
Migrenin beyindeki
kan damarları ve
nörotransmitterlerdeki
değişikliklere bağlı olduğu
düşünülmektedir ancak
bu değişikliklerin neden
oluştuğu konusunda
araştırmalar halen
sürmektedir. Bazı kişiler
migrene diğerlerine göre
daha yatkındır. Migrene genetik yatkınlık olduğuna
dair bilimsel kanıtlar vardır. Örneğin tek yumurta ikizlerinde
çift yumurta ikizlerine göre migrene yatkınlık daha fazladır.
Ancak duyarlı kişilerde migren ataklarını tetikleyen bazı
faktörler saptanmıştır. Migrene duyarlı kişilerde bir eşik düzey
vardır. Tek bir tetikleyici faktör tek başına migren atağına
neden olmayabilir ancak iki veya üç tetikleyici bir araya
geldiğinde atağı başlatabilir. Örneğin migrenli bir kişi bir öğün
atladığında migreni başlamayabilir, ancak aynı kişi uzun ve
stresli bir uçak yolculuğu sonrası bir öğün atlarsa (açlık, stres,
hava değişimi), bu iki faktör migrenini tetikleyebilir.
MİGRENDE TETİKLEYİCİLER
Tetikleyiciler kişiden kişiye değişmekle birlikte en sık
görülenler farklı sebeplere dayalıdır. Bunlardan biri diyetle
ilgili, hormonal veya sistemik faktörlerdir. Çikolata,
turunçgiller, peynir, nitrit/nitratlar, sodyum glutamat
tüketimi bunlardan biridir. Alkol, özellikle de kırmızı şarap
migrene sebep olabilir. Aşırı kafein tüketimi veya kafein
yoksunluğu da önemli bir etkendir. Kadınlarda menstruasyon
(adet dönemleri) önemli bir tetikleyici olabilir. Yüksek
tansiyon önemli etkenlerden biridir. Yine kadınlarda doğum
kontrol hapı kullanımı migreni tetikleyebilir. Diş ağrısı veya
başın bir bölgesindeki ağrılar (örneğin gözlerle, sinüslerle veya
FACTORS THAT CAUSE
MIGRAINE
EPISODE TRIGGERS
Triggers might differ in people while the most common ones
are related to various reasons. One of these is about dieting,
hormonal and systemic factors. Chocolate, citrus fruits,
cheese, nitrites/nitrates, sodium gluconate consumption
is in this group. Alcohol and especially red wine might
start a migraine episode. Overconsumption of caffeine or
deprivation of caffeine are both reasons of attacks. For
women, menstruation periods might also trigger migraine.
High blood pressure is another significant cause of migraine
attacks. Again for women, birth control pills might start
migraine pain. Toothache or other local aches (such as the
eyes, sinuses or neck) are other causes of migraine.
AĞUSTOS - August 2014
77
???????| health
sağlık
| ???????????
boyunla ilgili ağrılar) da bir başka tetikleyicidir.
Tetikleyici unsurlarda bir diğer kategori ise duygusal stres
durumlarıdır. Endişe, aşırı üzülmek veya aşırı sevinmek,
depresyon, şok ve aşırı heyecan ve stresten veya baskıdan
kurtulma bu duygusal stres durumlarında öne çıkanlardır.
Fiziksel stres durumları da önemli tetikleyiciler arasında
yer alır. Seyahat, aşırı egzersiz yapma, fiziksel veya zihinsel
yorgunluk, öne eğilmek (örneğin bahçe işleri yaparken),
ağırlık kaldırmak veya zorlanmak, rutin yaşam biçiminde
değişiklik (örneğin vardiya çalışması
veya tatiller), çok fazla veya çok
az uyku, alerji, cinsel yönden
uyarılma, sigara içmek ve aç
kalmak gibi durumların migreni
tetiklediği saptanmıştır.
İklim değişikliği, yüksek irtifa,
çok sıcak duş veya banyo, yoğun
kokular (parfüm gibi), parlak,
göz kamaştıran ışıklar, uzun süre
televizyon seyretme ve ses ise dış
uyaranlar olarak sınıflandırılır.
MİGREN TİPLERİ NELERDİR?
Migrenin çok farklı türleri bulunur. Bu
konuda önemli araştırmalar yapılmış
ve üç temel migren tipi saptanmıştır.
* Klasik migren: Aura ile birlikte olan
migrendir. Migrenli erişkinlerin yüzde
15 kadarında klasik migren görülür.
* Yaygın migren: Aurasız migrendir.
Migrenlilerin yaklaşık yüzde 80'inde
yaygın migren vardır.
* Menstrüel migren: Adet döneminin başlangıcında
veya adet döneminde görülür. Başka zaman görülmez.
Çalışmalar menstrüel migrenin genellikle aurasız olduğunu
göstermektedir. Bu üç migren tipi dışında nadir görülen çok
sayıda migren tipi de vardır ancak bunlar tüm migrenlerin
yalnızca yüsde 5'ini oluştururlar. Örnek olarak 'baziler
migren', 'hemiplejik migren', 'oftalmoplejik migren', 'retinal
migren' ve 'post-travmatik migren' sayılabilir.
İlaçla migren tedavisi bu açıdan bakıldığından semtomatiktir
yani sadece ağrıyı bastırmak amaçlanır. Oysa nöralterapi
ile migrene yaklaşım ise sebebe yöneliktir. Amacı; migren
yakınmalarını ortaya çıkaran nedeni bulmak, onu nötralize
etmek ve dengelemektir. Nöralterapi yaklaşımında,
yakınmaları ortaya çıkaran patofiziyolojik değişiklikler
incelenir, kişiye özel durum tespit edilir ve engeller ortada
kaldırılır.
NÖRALTERAPİ İLE TEDAVİ
Migreni anlamak ve tedavisinde başarılı olmak için
nöralterapi-tamamlayıcı tıp olarak farklı bir bakış açısı ve
farklı bir anlayış gerekmektedir.
Nöralterapi; organizmanın organik olmayan lokal veya
genel hastalıklarında, vejetatif sinir sisteminin (VSS)
78
AĞUSTOS - August 2014
The second category of triggers is the emotional stress.
Anxiety, grief, depression, extreme happiness, shock,
overexcitement, relief from stress and pressure are among
the leading emotional stress situations.
Physical stress is also a trigger of migraine episodes.
Traveling, heavy exercising, physical and mental
exhaustion, bending over too frequently (for garden works,
for example), lifting heavy weight, changes in routine life
(working shifts and vacations), too
much or little sleep, allergies, sexual
arousal, smoking and starvation
might trigger migraine attacks too.
External triggers form another
group and it includes: climatic
changes, high altitude, too hot
shower, intense smells (perfume
etc.), bright lights, watching
television for long hours and noise.
TYPES OF MIGRAINE
There are a few types of migraine.
Remarkable studies have been
carried out in the area and three
types have been defined.
* Classical migraine: This type of
migraine is recognized with the
aura. About 15 percent of adults
with migraine suffer from this
type.
* Common migraine: This type has no aura. 80 percent of
the people with migraine suffer from common migraine.
* Menstrual migraine: This type is seen before or during
menstruation and no other times. Studies have shown that
this type also doesn’t display an aura.
Other than these three headlines there are various other
types of migraine aches, however these only make 5
percent of all migraine cases. Some examples would be
basilar migraine, hemiplegic migraine, ophthalmoplegic
migraine, retinal migraine and post-traumatic migraine.
Considering this point, migraine treatment with drugs
remains only symptomatic - which means that the only
purpose is relieving the pain. However, neuraltherapy
approaches migraine for its causes. The purpose here is to
find the reasons of migraine, neutralize these and balance
the system. Neuraltherapy studies the pathophysiologic
changes that lead to migraine complaints, defines the
individual’s personal situation and removes the obstacles.
NEURALTHERAPY TREATMENT
Understanding migraine and succeeding in curing it require
a different kind of perspective. Neuraltherapy is an effective
'afferent' ve 'efferent'
yollarının uyarılması veya
uyarının engellenmesiyle,
bozulmuş doku ve evya
organ perfüzyonunun
yeniden regülasyonunu
sağlayan etkin bir tedavi
metodudur.
Migrenin nedenleri
bugüne kadar henüz
yeterince açıklanamamış.
Halen çeşitli teoriler
tartışılıyor. Bunlardan
bazıları; migrenin
bir damar hastalığı
olduğu, sinir sisteminde
biyokimyasal değişime
uğrayan taşıyıcılar sayesinde oluştuğu ya da beyin sapının
tahrişi sonucunda veya beyin aktivitesinin değişimi
sonucunda oluştuğu yönünde... Migrenin bir çeşidinin,
kalıtsal hemiplejik formunun, 19’uncu kromozomla alakalı
bir gen bozukluğu olduğu sanılıyor.
ÇEŞİT ÇEŞİT SEBEP VAR…
Baş ağrıları tümüyle farklı sebeplerden de oluşabilir.
Örneğin hasta fark edilmeyen görme bozukluklarını
ya da bazı nevralji formlarını migren sanabilir. 'Costen
sendromu' gibi çene yapısı bozuklukları veya beyin
tümörleri de baş ağrılarına sebep olabilir. Geleneksel
tıpta henüz oluşum faktörlerini gideren bir tedavi formu
geliştirilmediği için genelde hastaya ağrıkesici verilir.
Günümüzde özellikle kısa süreli müdahalelerde ‘triptanlar’
kullanılıyor. Koruyucu tedavilerde hastalara ağırlıklı aslında
kalp hastalıklarında kullanılan beta-bloker veya kalsiyum
antagonistleri ya da trisiklik antidepresanlar veriliyor.
KANITLANMIŞ BİR TEDAVİ
Migrenle ilgili yapılmış olan pek çok nöralterapi çalışması,
tedavinin etkin olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki
nöralterapinin migren üzerindeki bu etkinliği, halk ve hekim
camiası tarafından yeteri kadar bilinmemektedir.
Örneğin; sezaryen sonrası yaşamları değişen pek çok
kadın vardır. Bu kadınlar, yıllarca doktor doktor gezip
başağrılarından kurtulamayınca artık umutlarını da yitirmiş
ve doktorlarında dediği gibi bu ağrılarla yaşamaya alışmaya
çabalamaktadırlar. Oysa nöralterapi sayesinde çok kısa
zamanda bu kadınları sağlıklarına kavuşturmak mümkündür.
Migren yakınması olan ve bugüne kadar başarılı bir tedavi
görmemiş olan her insan mutlaka nöralterapi tedavisini
denemelidir. Migrenin farklı türleri vardır ve hepsinde
nöralterapiyle katkı sunmak mümkündür. Ayrıca kronik
migrende bağırsak florasının durumu, besin duyarlılığı
ve kişiye özel bir beslenme de unutulmamalıdır. Ancak
nöralterapi olmadan yapılacak olan bir migren tedavisinin
başarısızlıkla sonuçlanacağı çok açıktır.
treatment
method that
stimulates or
stops triggers
of afferent and
efferent carriers
of the vegetative
nervous system
in cases of
inorganic local or
general disorders
and this method
regulates the
organ perfusion.
Causes of migraine
remain unclear in
our day. Various
theories are still
in discussion. These theories
include migraine
being a vascular disease; that it is caused by carriers that
suffer biochemical changes in the nervous system; or that
it is because of the irritated brain stem and changes in
brain activity. The genetic form for hemiplegic migraine
is thought to be related to a gene disorder of the 19th
chromosome.
SEVERAL REASONS…
Various reasons might be causing headaches. Patients
might mistake unnoticed vision disorders or some neuralgia
forms for migraine episodes. Costen’s syndrome or brain
tumors also might cause headaches. Traditional medicine
often prescribes the patient with painkillers as treatment
of causes hasn’t been embraced yet. Especially shortterm treatment involves ‘triptans’ in our day. Long-term
treatment, however, involves beta-blockers, calcium
antagonists or tricyclic antidepressants that are often
prescribed for cardiac diseases.
PROVEN CURE
Neuraltherapy studies on migraine indicate that
treatment is indeed effective. Unfortunately this effect of
neuraltherapy is rather unrecognized by the people and
physicians’ circles. For example, life after C-section must
be very different for women. They might have lost hope
after visiting physician after physician and may be trying to
actually live with the pain. However, it is possible to cure
these women by using neuraltherapy methods.
You should absolutely give a chance to neuraltherapy if you
are suffering from migraine and haven’t found a solution.
There are several types of migraine and neuraltherapy
would support the treatment of any one of these.
Specifically chronic migraine cases might require intestinal
flora treatment, food sensitivity tests and a personal diet.
It is clear that migraine treatment without neuraltherapy
would fail.
AĞUSTOS - August 2014
79