İEÜ-LİSEDEKİ ALAN

Transkript

İEÜ-LİSEDEKİ ALAN
ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ
LĐSANS PROGRAMLARI VE ORTAÖĞRETĐMDEKĐ ORTAK ALANLAR
Liselerde “Türkçe-Matematik”, “Sosyal Bilimler”, “Fen Bilimleri-Matematik”, “Yabancı Dil”
alanlarında öğrenim verilmektedir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerinde bazı
programlar ortak alan içinde kabul edilmektedir. Öğrenciler bu programları tercih ettiklerinde
lisede farklı bir alanda öğrenim görseler bile puanları düşmemekte ve Yerleştirme Puanlarının
tespitinde uygulanan AOBP’ları 0,15 ile çarpılmaktadır.
Üniversitemizde bulunan lisans programları ile ortak alanları aşağıda belirtilmektedir.
LĐSEDEKĐ
ALAN
Genel Liseler
TürkçeMatematik
Genel Liseler
Fen BilimleriMatematik
Genel Liseler
Sosyal Bilimler
Đ.E.Ü. BÖLÜMLERĐ
ÖSS PUAN
TÜRÜ
Ekonomi
TM-1
Halkla Đlişkiler ve Reklâmcılık
TS-1
Đç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Đşletme
Lojistik Yönetimi
TM-1
TM-1
TM-1
Matematik
MF-1
Moda Tasarımı
Psikoloji
Sosyoloji
AOBP
KATKISI
0,15
YGS-5
TM-3
TM-3
Uluslararası Đlişkiler ve A.B.
TM-2
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bilgisayar Mühendisliği
Ekonomi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Đç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Đşletme
TM-1
MF-4
TM-1
MF-4
MF-4
MF-4
TM-1
TM-1
Lojistik Yönetimi
TM-1
Matematik
MF-1
Mimarlık
MF-4
Yazılım Mühendisliği
Ekonomi
Halkla Đlişkiler ve Reklâmcılık
MF-4
TM-3
TS-1
Đletişim Tasarımı
TS-1
Đşletme
Medya ve Đletişim
Moda Tasarımı
TM-1
TS-1
YGS-5
Psikoloji
TM-3
Sosyoloji
TM-3
Genel Liseler
Uluslararası Đlişkiler ve A.B.
Mütercim-Tercümanlık (Đngilizce)
Uluslararası Đlişkiler ve A.B.
TM-2
DĐL-1
TM-2
Yabancı Dil
Uluslararası Ticaret ve Finansman
TM-1
0,15
0,15
0,15

Benzer belgeler