TÜRKİYE POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ

Transkript

TÜRKİYE POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ
BRS
KOROLAR B RL
ÇALI MA
ESASLARI
Belge Numarası
Onay
CCN
MCA
Hazırlayan
Kontrol
Kullanım Amaçlı Yayın
Tanım
22-12-2005
Tarih
Sürüm No.
0
TÜRK YE
POL FON K KOROLAR DERNE
Kurum
Belge Tipi
Sınıfı
Seri No
Sür.
No.
Top.
Sayfa
TPKD
DBT
TKB
001
0
2
KOROLAR B RL
ÇALI MA ESASLARI
0.1 çindekiler
1.Genel
2.Üyelik
3.Etkinlikler
4.Zirve
5.Yürütme Komisyonu
6.Yazı malar
A-Ek Maddeler
0.2 Tanım ve Kısaltmalar
birlik:
Korolar Birli i
dernek:
Türkiye Polifonik Korolar Derne i.
komisyon: Türkiye Polifonik Korolar Derne i yönetim kurulunca birli in yürütülmesinden sorumlu tutulmu gerçek ki ilerden
olu an kurul.
üye:
Korolar Birli ine üyeli i kabul edilmi topluluk/kurulu
1. Genel
1.1 Bu belge ‘Korolar Birli i’ kurulu u ve yapısı hakkında bilgi verir ve birli in yürütülmesinde uygulanacak kuralları
tanımlar.
1.2 Korolar Birli i, Türkiye’de etkinlik gösteren koro/topluluk/kurulu ların üye olabilece i, Türkiye Polifonik Korolar Derne i
e güdümünde çalı malarını sürdüren bir dayanı ma platformudur. Birli in amacı polifonik (çoksesli) koro müzi ine yönelik
etkinlikler yapan kurulu ve toplulukları bir çatı altında toplayarak aralarında dayanı ma ortamını sa lamak ve bu yolla
ulusumuzun evrensel ve ulusal müzik kültürü ve zevkinin geli imine daha etkin katkıda bulunabilmek için gereken ortamı
olu turmaktır.
1.3 Birli in varlı ı ve süreklili i gönüllülük esasına dayanır.
1.4 Birlik üyeleri dernek tüzü üne ve T.C. yasalarına aykırı davranmaz.
2. Üyelik
2.1 Üyelik ba vurusu yazılı olarak komisyona yapılır.
2.2 Ba vuru metnini komisyona ileten her topluluk/kurulu , i bu belgedeki artları okudu unu ve üyeli i sürdükçe bu artlara
uyaca ını kabul ve taahhüt etmi sayılır.
2.3 Ba vuran topluluk/kurulu ba vurusunda a a ıdaki maddeleri açıkça belirtmelidir;
a. Topluluk/kurulu Adı
b. Topluluk/kurulu Yapısı (koro, dernek, di er topluluk/kurulu lar vb.)
c. Kategori (korolar için minikler, çocuk, gençlik, büyükler, kızlar, erkekler, karma, ritmik, oda, vb ile di er adaylar
için de etkinlik gösterdikleri alan belirtilmelidir)
d. Eleman Sayısı (aday topluluk/kurulu ta çalı malarını sürdüren eleman sayısı)
e. Birincil Temsilci (adı, soyadı, topluluk/kurulu içindeki görevi, yazı ma adresi, e-posta adresi)(birincil temsilci 18
ya ından büyük olmalıdır)
f. kincil Temsilci (yazı malarda birincil temsilciyle beraber anılacak ikinci bir elemanın adı, soyadı, görevi, yazı ma
adresi, e-posta adresi)(çocuk ve gençlik korolarında ikincil temsilci 18 ya ından küçük olabilir)
g. Temsilcilerin imzaları
2.4 Bünyesinde birden fazla koro/topluluk bulunduran kurulu ların üye olabilmeleri için, barındırdıkları her bir koro/toplulu un
da birli e üye olmaları arti aranır. Ancak, aynı kurulu çatısı altında çalı makta olan koro/topluluklar ba ka bir art
aranmaksızın sadece kendileri adına üyelik için ba vuruda bulunabilirler. Örne in, birlik üyesi olmayan üç farklı koroyu
bunyesinde tutan bir kurulu sözkonusuysa bu kurulu un üyelik ba vurusu yapabilmesi için barındırdı ı üç koronun da birli e
üye olması gerekir. Benzer durumda sözkonusu üç koronun herhangi biri, di er iki koronun ya da kurulu un kendisinin üye
olup olmadı ından ba ımsız olarak üyelik ba vurusu yapabilir.
TPKD-DBT-TKB-001-Sur0
SurA:11.3.2004, SurB:22.4.2005, SurC:14.8.2005, /// Sayfa 1 / 2
2.5 Komisyon, ba vuruları de erlendirir ve yanıtı aday topluluk/kurulu un temsilcilerine bildirir.
2.6 Komisyon gerekli görürse üyeli i kabul edilen topluluk/kurulu lardan daha fazla bilgi ve belge isteyebilir.
2.7 Komisyonun muhatabı temsilcilerdir. Ancak üye topluluk/kurulu ların elemanlarının (5’ten az olmamak üzere) üçte birinin
yapaca ı ‘Temsilci Reddi’ ba vurusu durumunda komisyon gerekli yazı maları yaparak durumu yeniden de erlendirir.
2.8 Dernek yönetim kurulu bizzat ya da komisyon aracılı ıyla her yıl birlik üye listesini gözden geçirerek gerekli durumlarda
üyeli e son verebilir.
2.9 Topluluk/kurulu temsilcilerinin üyelikten ayrılma isteklerini bildiren belgenin komisyonca i leme alınmasıyla üyelik sona
erer.
3. Etkinlikler
3.1 Komisyon, birli in amaçları do rultusunda düzenlenen enlik, konser, toplantı, seminer, söyle i vb. etkinliklere ili kin
duyuru yapabilir. Duyuru, yapılması durumunda ayrım gözetmeksizin bütün üyelere yapılır.
3.2 Üyeler, gerçekle tirecekleri, haberdar oldukları etkinlikleri bütün üyelere duyurulmasi için komisyona bildirebilir.
3.3 Komisyon veya üyeler, di er üyeleri de ilgilendirecek durumları en kısa sürede bildirirler.
3.4 Üye topluluk/kurulu lar düzenledikleri etkinliklerde birli in di er üyelerine kolaylık ve/veya öncelik tanıyabilir.
4. Zirve
Birli e üye olan topluluk/kurulu temsilcileri, dernek tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Korolar enli i ile aynı zamanda
gerçekle tirilecek zirveye katılırlar. Bu zirvede:
- Birlik kapsamında gerçekle tirilen etkinliklere ili kin bir de erlendirme,
- Türkiye genelindeki polifonik koro müzigine yönelik çalı ma ve etkinliklerin bir önceki yıla göre kar ıla tırılması,
- Bir sonraki yıl yapılacak zirveye kadar hedeflenen çalı malar,
gibi konular ele alınır. Zirve sonunda katılımcılar tarafından, komisyonca ele alınmak üzere bir ‘Zirve Sonuç Bildirisi Tasla ı’
hazırlanır.
5. Yürütme Komisyonu (komisyon)
5.1 Komisyon kurulu u ve yapılanması dernek tüzü ü maddelerine tabidir.
5.2 Komisyon, birli in yürütme ve yazı ma i lerinden sorumludur.
5.3 Komisyon, üye topluluk/kurulu lardan alınan önerileri de de erlendirerek dernek yönetim kuruluna birlikle ilgili
de i iklikler yapmasını önerebilir. Yetkili karar organı dernek yonetim kuruludur.
6. Yazı malar
6.1 Üyelerle yazı maları komisyon yürütür. Üyeler, yapacakları duyuruların sa lıklı da ıtılabilmesi için komisyona bildirir ve
da ıtımın nasıl yapılaca ına komisyon karar verir.
6.2 Komisyon bir yazı mayı ancak a a ıdaki durumlarda dikkate alır:
a. Temsilcilerden en az birinin imzasini ta ıyan, ka ıda yazılı belge.
b. Temsilcilerin ba vuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerinin herhangi bir veya birkaçından gelen elektronik belge,
c. Üye topluluk/kurulu un madde 2.7’ ye dayanarak hazırladı ı ka ıda yazılı belge,
d. Üyelik ba vurusu için hazırlanmı ka ıda yazılı belge.
6.3 Üyelik ba vurusu dı ındaki durumlarda, birlik üyesi olmayan ki i, topluluk ve kurulu lar yazı malarını dernek yönetim
kuruluyla sürdürürler.
A. Ek Maddeler
A.1 Türkiye Polifonik Korolar Derne i, ayrıca ba vuru yapmaksizin korolar birli inin do al üyesidir. Birli in kurulu uyla
birlikte bünyesindeki korolarla beraber üye olmu sayılır. Dernek ve bünyesindeki koroların birlik içindeki temsili, dernek
yönetim kurulunun madde 2.3 uyarınca komisyona bildirece i birincil ve ikincil temsilciler aracılı ıyla yapılır.
A.2 31 Ocak 2006 tarihine kadar üyeli e ba vurarak birli e kabul edilen üyeler ‘kurucu üye’ olarak anılacaklardır.
TPKD-DBT-TKB-001-Sur0
SurA:11.3.2004, SurB:22.4.2005, SurC:14.8.2005, /// Sayfa 2 / 2

Benzer belgeler