N° 03 - COWI

Transkript

N° 03 - COWI
N° 03
MART 2008
FOPIR - İçeriği ve Nedeni?
Projemizin kapsamında finansal ve operasyonel performans iyileştirme değerlendirmesi (FOPIR) olarak adlandırılan bir
çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın gerekli oluşunun temel nedeni, AB'nin sürdürebilirliği ispatlanmış olan su ve atıksu
işletmelerine hibe vermek istemesidir. Hepimizin bildiği üzere, belediyelerin büyük
çoğunluğu, faaliyetlerinin finansmanını elektrik faturası, SSK primleri gibi ödemelerini gerçekleştirmeyerek sağlamaktadır.
Bu tür belediyelerin, projelerine AB hibesi
alabilmeleri için güvenilir bir plan sahibi
olmaları zorunludur. Şu anki tabloya baktığımızda, 3 - 4 veya daha fazla belediyenin projeleri, yeterli miktarda para bulayamayacak olmaları nedeniyle hayata geçirilemeyecektir. Örneğin, bahsettiğimiz
türde belediyelerden biri 2007 yılında ihtiyaç duydukları her 1,00 YTL'ye karşılık,
sadece 0,40 YTL kaynak yaratabilmiştir.
Geri kalan kısmı ise ödemelerini gerçekleştirmeyerek finanse edebilmiştir.
FOPIR çalışması, mali sıkıntıların ne
kadar büyük olduğunu ve bunun nedenlerini tam olarak ortaya koyacak olan bir
çalışmadır. Ayrıca, bu sıkıntıların üstesinden gelmek için neler yapılabileceği konusunda da fikirler verecektir. Ne var ki,
ortada çok ciddi bir mali sorun varsa (yukarıdaki örnekte belirtildiği gibi) AB, belediyeden bu durumu nasıl iyileştireceğine
dair gerçekçi bir plan talep edecektir.
FOPIR ve Master Plan çalışmaları, sızıntı nedeniyle su kayıplarının tespit edilmesi ve azaltılması, kaçak bağlantılara
karşı daha kararlı bir tutum sergilenmesi,
faturalandırma prosedürlerinin değiştirilmesi, tariflerde artış ve bunun gibi önlemler önerecektir. Danışmanlık ekibi, finansal ve operasyonel performans iyileştirme planınızı oluştururken size destek olacaktır; ancak unutmamak gerekir ki
bu, sizin belediye yetkilileriniz tarafından
geliştirilmiş ve onaylanmış bir plan olmak
zorundadır.
Verimli ve karşılıklı güvene dayanan
işbirliğimizin devam etmesi dileği ile,
Michael JACOBSEN
Ekonomist ve Kurumsal Kapasite
Geliştirme Uzmanı
Projemizin Başlangıç Aşaması Tamamlandı
Teknik destek projemizin Mart ayı değerlendirme toplantısı, 4 Mart 2008 tarihinde Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda
yapılmıştır. Toplantıda su projesi paydaşları,
taslak halinde kendilerine sunulmuş olan
başlangıç raporu ile durum tespit raporlarına
ilişkin görüşlerini özet halinde bildirmişlerdir.
Görüşlerin ÇOB tarafından proje ekibine
iletilmesinin ardından değerlendirme sürecine geçilmiştir. Paydaşlarımızın değerli ve ya-
pıcı görüşleri ışığında raporlar gözden geçirilmiştir. Raporlarımız, nihai hallerinin kazandırılmasını takip eden süreçte, önce elektronik ortamda olmak üzere siz değerli paydaşlarımıza Nisan ayının ilk haftası içerisinde
teslim edilecektir. Su Konsorsiyumu Proje Ekibi olarak yükümlülüklerimizden ilki olan
Başlangıç Aşaması çalışmalarının tamamlanmış olduğunu bildirmekten büyük mutluluk
ve gurur duymaktayız.
Master Plan Çalışmalarına Başlandı
İçme Suyu ve Atıksu Master Plan çalışması
projenin önemli bir bileşenidir. Bu çalışma
kapsamında faydalanıcı 8 belediyenin mevcut altyapısının yürürlükteki Türk standart ve
yönetmeliklerine ve AB direktiflerine uygunluğunun sağlanması, sürdürülebilirliği ve uzun vadeli (2040 yılına kadar) ihtiyaçlarının
karşılanması için gerekli yatırım ihtiyaçları
tespit edilecektir. Bunun için, makro düzeyde
nüfus çalışması ile halkın ödeme gücü ve
isteği konusunda da sosyoekonomik anket
çalışması yürütülecektir. Belediyelerin finansal ve işletme kapasitelerinin değerlendirilmesi anlamında da FOPIR çalışması neticelerinden yararlanılacaktır.
Master Plan çalışmaları yoğun bir şekilde
devam etmektedir. Proje ekibimiz 4 grup halinde proje sahasında mevcut altyapı tesislerini daha detaylı bir şekilde araştırmakta,
içme suyu ve atıksu sistemlerinde debi
ölçümleri yapmaktadırlar. Özellikle içme suyu
sistemlerinde doğru tasarım yapmak ve
sistemi verimli bir şekilde işletebilmek için
gerek üretilen ve halkın kullanımına sunulan
suyun miktarının, gerek bedeli alınan yani
gelir getiren su miktarının bilinmesi son derece önemlidir. Fakat maalesef belediyelerimizin büyük çoğunluğunda özellikle üretilen
su miktarı konusunda doğru ve güvenilir bilgi
mevcut değildir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında özellikle su kaynaklarından içme
suyu amaçlı temin edilen su miktarının tespit
edilmesine yönelik debi ölçme çalışmaları
yapılacaktır. Proje sahasında debi ölçümü
yapılacak yerler, boru çapları ve cinsleri uzman arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş
olup yapılan plan çerçevesinde uzman teknisyenler tarafından debi ölçümleri önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Kişi başına
tüketilen su miktarını tespit edebilmek için de
farklı gelir gruplarını temsil eden aboneler
tespit edilmiş ve bu abonelerin su sayaçları
da düzenli olarak okunmaktadır. Gerek üretilen su miktarının ölçülmesi gerek örnek abone sayaçlarının okunması doğal olarak bir takım bilgi sağlayacaktır. Fakat bu tür çalışmaların öneminin kavranması ve bu çalışmaların sürekli olarak belediyeler tarafından yapılması
son derece önem taşımaktadır.
Master Plan kapsamında atıksu sisteminde
de toplam atıksu miktarını tespit etmek amaçlı debi ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca atıksu deşarj noktalarından da kalite analizleri için örnekler alınarak labaratuvar analizlerinin
yaptırılmasına devam edilmektedir. Bunun
dışında şehir ve bölge planlama uzmanları
da makro düzeyde nüfus çalışması için 3
grup halinde arazide çalışmalarına devam
etmektedir. Sosyoekonomik anket çalışmalarına başlayabilmek için bazı bürokratik problemlerin aşılamasına çalışılmaktadır.