İndir - Gazella Turizm

Transkript

İndir - Gazella Turizm
Vietnam-Laos-Kamboçya
Gözkamaştırıcıdoğalgüzelliklerivebununyanındasonderecezenginkültürleriile3farklıeşsizülke...
Tarih:24-10-2016-05-11-2016
Şehirler:HalongBay,Hanoi,HoChiMinhCity,LuangPrabang,PhnomPenh,SiemReap
Otel:5*,4*Superior
Ulaşım:QatarHavayollarıile
Ücret:3790DOLAR
TekKişilikOdaFarkı:660DOLAR
TurKonsepti:TümEkstraTurlarDahil
YemekDurumu:10ÖğleYemeğive10AkşamYemeğiDahil
TurProgramı
1.Gün
24/10/2016
İstanbul-Doha
Turumuzsizihavalimanınagötürmeküzerevereceğinizadresegeleceközelaraçveşoförünüzünsizeulaşmasıile
başlıyor.AtatürkHavalimanıDışHatlarGidişTerminali’ndeaçılacakolanGazellaTurizmkontuarındabuluşuyoruz.
Saat19.35'teQatarHavayolları’naaituçakileDoha’yahareketediyoruz.Varışımızyerelsaatile23.50'deolacak
2.Gün
25/10/2016
Doha-HoChiMinhCity
Buradauçakdeğiştiriyorvesaat02.20'deHoChiMinhCity'ehareketediyoruz.Varışımızyerelsaatile13.50'de
olacak.Pasaportvegümrükişlemlerininardındanhavalimanındakarşılanıyorveözelaracımızileotelimizehareket
ediyoruz.Odalarımızayerleşiyorvekısabirdinlenmeninardındanşehirturumuzabaşlıyoruz.BaşkanlıkSarayı,Tarihi
PostaBinasıveNotre-DameKatedraliveBenThanhpazarındanoluşanşehirturumuzugerçekleştiriyoruz.Şehir
turumuzutamamladıktanakşamyemeğimizialacağımızrestoranımızagidiyoruz.Konaklamaotelimizdeolacak.
3.Gün
26/10/2016
HoChiMinhCity
Kahvaltımızınardından,MekongDelta’sınınkalbindeyeralan,hayatınsuüzerindedevamettiğiMyThoşehrine
hareketediyoruz.VarışımızaistinadentekneyebiniyorvePhoenixAdası’nıveadaüzerindekidoğalyaşamı
keşfetmeyegidiyoruz.Elyapımıhediyelikeşyalar,bölgeyeözgüyapılmışözeltatlar,amatörmüzisyenlerinşarkıları,
tazemeyvepazarlarıarasındarahatlatıcıbirgezininardından,faytonlarilebölgedekiçiftliklerdenbirisiniziyaret
edeceğiz.Çiftliksakinleriiletanışıpmisafirperverliklerinetanıklıkedecekvebizesunduklarıevyapımıballıçayıntadına
bakacağız.ÖğleyemeğimizinardındanSaigon’adönüyoruz.Turumuzşehrincoşkulusokaklarınavegösterişli
tapınaklarınaevsahipliğiyapanÇinMahallesiChoLongezisiiledevamediyor.Akşamyemeğimiziyerelbirrestoranda
alıyoruz.Konaklamaotelimizde
4.Gün
27/10/2016
HoChiMinhCity-Hanoi
Kahvaltınınardındanözelaracımızileülkeninkuzeyine,Vietnamözgürlüğününsembolü,ülkeninkalbiCuChi
Tünelleri’negidiyoruz.Yakıntarihimizinenetkileyiciolaylarından,birçokfilmekonuolmuşVietnam–A.B.D.savaşı
sırasındaKuzeyVietnamlıhalkıninşaettiğivesavaşboyuncabirşehirhalinegelensiperleri,kamplarıvetünelleri
görüyoruz.Öğleyemeğimizinardından,özelaracımızbizihavalimanınagötürürkenaklımızdasavaşıntazeanıları
kalıyor.YerelhavayollarıileHanoi’yeuçuyoruz.Varışımızınardındanotelimizeyerleşiyorveakşamyemeğimizi
alacağımızrestoranımızagidiyoruz.
5.Gün
28/10/2016
Hanoi
Kahvaltımızınardından,şehirturumuziçinotelimizdenhareketediyoruz.Gezimizboyuncaşehrinbirbirindengüzel
bulvarlarını,sömürgedönemindenkalankolonyalyapılarıgörecek,11.yüzyıldainşaedilenveVietnam’ınilk
üniversitesiunvanınıtaşıyanLiteratürTapınağı’nıziyaretedecek,RestoredSwordGölü’nügörecek,EtnolojiMüzesi’ni
veHoaLoHapishanesi’niziyaretedecekveKızılırmakDeltasıkültürününönemlibirparçasıolansukuklası
tiyatrosunuizleyeceğiz.ÖğleyemeğimizinardındanEskişehirmerkezinde“rickshaw”denilenyerelaraçlarlakeyiflibir
gezintiyapacağız.Gezimizinardındanakşamyemeğimizialacağımızyerelrestoranagidiyoruz.Gezidensonra
otelimizedönüyoruz.Konaklamaotelimizde.
6.Gün
29/10/2016
Hanoi-HalongBay
KahvaltınınardındanözelaracımızileUNESCODünyaMirasıListesi’ndeyeralanHalongBay’egidiyoruz.Yaklaşık
170km,4saatsürecekyolculuktansonraHalongBay’evarıyoruz.Dünyanınenmuhteşemdoğalgüzelliklerindenbiri
kabuledilenHalongKörfezi’ndeyöreyeait“JunkBoat”abiniyoruz.Körfeziçindeadacıklarvemağaralaretrafında
gezimizigerçekleştiriyoruz.Öğleyemeğimizteknede.YemektensonraHalongKörfeziturumuzadevamediyoruz.
Akşamyemeğimizvekonaklamateknemizde.
7.Gün
30/10/2016
HalongBay-Hanoi-LuangPrabang
GündoğumunuteknemizdekarşılayacakvedileyenmisafirlerileTaiChiyaparaksabahegzersiziyaparakgüne
başlayacağız.Kahvaltımızınardındanteknedenayrılıyoruz.ÖzelaracımızileHanoiHavalimanı’nagötürüyor.Akşam
saatlerindeLaos’unbaşkentiLuangPrabang’ahareketediyoruz.Yaklaşık1saatsürecekbiryolculuğunardından
LuangPrabang’avarıyoruz.Havalimanındakarşılanıpözelaracımızileoteletransferoluyoruz.Akşamyemeğimizve
konaklamaotelimizde.
8.Gün
31/10/2016
LuangPrabang
Kahvaltımızıotelimizdealıyorveşehirturumuziçinhareketediyoruz.BelkideGüneydoğuAsya’nıneniyikorunmuş
şehriolanLuangPrabanggezimizdeşehrineneskitapınağıWatSeneveWatXiengThoung’ugezeceğiz.Ardından
KraliyetSarayıMüzesi’nigezeceksonrasındaşehrinyükseknoktalarındanbirindegizlikalmışbirstupa’yıgöreceğiz.
Öğleyemeğimiziturumuzsırasındaalıyoruz.Ardındanakşampazarınıgezecekşehriveinsanlarınıdahayakından
tanımafırsatıbulacağız.Akşamyemeğimizinardındandinlenmekiçinserbestzaman.
9.Gün
01/11/2016
LuangPrabang-SiemReap
KahvaltınınardındanMekongNehri’ndekeyiflibirtekneturunaçıkacağız.Güzelmanzaralareşliğindeyapacağımız
turumuzunardındanhavalimanınatransferolacağız.Yaklaşık2saatlikkısabiruçuşunardındanSiemReap’evarıyor
veotelimizetransferoluyoruz.Akşamyemeğivekonaklamaotelimizde.
10.Gün
02/11/2016
SiemReap
Kahvaltımızınardından,UNESCODünyaMirasıListesi’ndeyeralanAngkorturumuzbaşlıyor.İlkdurağımızAngkor
ThomveGüneyKapısı.DahasonraBayonTapınağı,BaphuonTapınağıveTaPhromTapınağı’nıgeziyorveCüzamlı
KralveFilTeraslarınıziyaretediyoruz.ÖğleyemeğimiziChampeyRestoran’daalıyoruz.Gününkalanındaefsanevi
AngkorWatgezimizigerçekleştiriyorvePhnomBaKhengTepesi’ndeinsanlıktarihininenmuazzamyapıtlarındanbiri
olanAngkorWateşliğindegüneşibatıraraktamamlıyoruz.Gezimizinardındanakşamyemeğimiziyerelbirrestoranda
alıyoruz.Konaklamaotelimizde.
11.Gün
03/11/2016
SiemReap-PhnomPenh
KahvaltımızınardındanTaProhm,BanteayKdei,SrasSrangvebirkaçözeltapınakziyaretlerimizolacak.Öğle
yemeğimizialdıktanhavalimanınatransferolacakvePhnomPenh'euçacağız.Varışımızınardındanşehirturumuza
başlıyoruz.Genelşehirtanıtımturumuzuyaptıktansonraotelimizegeçeceğiz.Akşamyemeğivekonaklama
otelimizde.
12.Gün
04/11/2016
PhnomPenh-Doha
KahvaltımızınarındanilkdurağımızKraliyetSarayı,SilverPagoda,UlusalMüze,WatPhnomTapınağı,ÖldürmeAlanıve
BağımsızlıkAnıtıziyaretlerimizolacak.ÖğleyemeğimizinarındanYerelpazarveTuolSlengSoykırımMüzesi
ziyaretlerinigerçekleştiriyoruz.AkşamsaatlerindeQatarHavayolları’naaituçakilesaat16.55'deDoha’yahareket
ediyoruz.Varışımızyerelsaatile23.25'teolacak.
13.Gün
05/11/2016
Doha-İstanbul
Beklemeninardındansaat07.15'deİstanbulSabihaGökçenHavaliman'ınahareketediyoruz.Varışımızyerelsaatile
11.55'teolacak.Turumuzsiziöncedenvermişolduğunuzadresegötüreceközelaraçveşoförünüzilebuluşmanızve
transferinizilesonbuluyor.
Hizmetler
FiyataDahilOlanHizmetler:
-QatarHavayollarıileİstanbul-Doha-HoChiMinh/PhnomPenh-Doha-İstanbularasıekonomisınıfuçakbiletive
havalimanıvergileri
-YerelhavayollarıileHoChiMinhCityHanoi-/Hanoi–LuangPrabang/LuangPrabang-SiemReap/SiamReap-Phnom
Penharasıekonomisınıfuçakbiletivebubileteilişkinhavalimanıvergileri
-Hanoi’de2gece4*oteldekonaklama
-HalongBay’de1geceJunkBoat’dakonaklama
-HoChiMinhCity’de2gece4*oteldekonaklama
-SiemReap’de2gece5*oteldekonaklama
-PhnomPenh’de1gece4*oteldekonaklama
-LuangPrabang’ta2gece4*oteldekonaklama
-Ev–alan–evtransferidedahilolmaküzereprogramdabelirtilentümtransferler
-Özelaraçileprogramdabelirtilentümgeziler
-Gezileresnasındagezilecekmüzeveörenyerleriilediğernoktalaragirişücretleri
-Programdabelirtilenteknegezileri
-Programdabelirtilenözelgösteriler
-Programdabelirtilentümöğleyemekleri
-Programdabelirtilentümakşamyemekleri
-GazellaTurizmprofesyonelTürkçerehberlikhizmeti
-Yurtdışıçıkışharcı
-Seyahatsigortası
-Laosvizesi
FiyataDahilOlmayanHizmetler:
-Programdabelirtilmeyenyemekler
-Programdabelirtilenyemeklersırasındaalınacakiçecekler
-Fazlabagajücretleri
-Kişiselharcamalar
-VietnamveKamboçyavizesi
TurunArtıları
+VietnamHoMihnCity'deThienHau(theladyofsea)tapınağındamistikbiryolculuğaçıkacağız
+HoMihnCity'deFransızetkisinetanıkolacağımızNotraDammeKathedraliileünlüFransızmimarGustaveEiffel
tarafındanyapılanEskiPostabinasınıziyaretedeceğiz.
+CuChitünellerinde,kendimiziABD-Vietnamsavaşınıniçindehissedeceğimiztarihibiryolculuğaçıkacağız.
+FransızKolonisininmerkeziolanvehalenVietnamınbaşkentiolanHanoikentinibaştansonakeşfedeceğiz.
+HanoişehrinintarihimerkeziHaonKiemGölü(LakeOfTheRestoredSword)'nüziyaretedeceğiz.
+Kızılırmakdeltasıkültürüinsanlarınıngelenekselgösterisiolan"SuKuklasıTiyatrosuna"tanıklıkedeceğiz.
+14farklıendemikbitkive60farklıendemikfaunatürüneevsahipliğiyapanmuhteşemdoğasıylaUNESCOdünya
mirasılistesideyeralanHalongBay'ıgezecekveyöreyeözgüJungBoat'lardakonaklayacağız.
+GüneydoğuAsya'nıneniyikorunmuşşehriolanLuangPrabang'ıgezeceğiz
+GünboyuKimerMimarisininengüzelörneklerindenolanAngkor'ukeşfettiktensonrageceyiAngkorWat'ın
muhteşemmanzarasıeşliğindenoktalıyoruz.
+"Asyanınİncisi"Kamboçya'nınbaşkentiPhnomPenhkentinineşsiztarihvemimarisinikeşfedeceğiz.AngkorWat'ın
muazzammanzarasıeşliğindegünübitiriyoruz.
UlusMah.ÖztopuzCad.No:16GirişKatBeşiktaş-İstanbul
02122331598 02122343471 [email protected]
GAZELLATURİZM,gerekligördüğüdurumlardailanettiğiveyakayıt
aldığıturlarıyeterlikatılımsağlanamazisegezibaşlangıcından15
günönceiptaledebilirveyakısmengezikapsamındakiotel
isimlerini,ulaşımaraçlarıilebunlarınhareketyerlerini,programda
belirtilmişvegezilecekyerolarakgösterilmişyerlerinziyaret
sıralarınıdeğiştirebilir.Fiyatlarilanınyayınlandığıgüngeçerlidir.
Ödemelerödemeyapılacakgününmerkezbankasısatışefektif
kurubazalınarakyapılmaktadır.*Ücretsizeviniz–alan–eviniz
transferiyurtdışıkültürturlarındageçerliolup,İstanbul,Ankara,
İzmir,Adana,Antalya,Bodrum,Trabzon,Samsun,Gaziantepve
Kayseriiçingeçerlidir.Belirtilenhavalimanlarına40kmmesafeye
kadargeçerlidir.

Benzer belgeler

Panama - Costa Rica Vahşi Yaşam Turu Tur Programı

Panama - Costa Rica Vahşi Yaşam Turu Tur Programı Kahvaltımızın arından ilk durağımız Kraliyet Sarayı, Silver Pagoda, Ulusal Müze, Wat Phnom Tapınağı, Öldürme Alanı ve

Detaylı

pdf olarak kaydet

pdf olarak kaydet Kahvaltımızın ardından, şehir turumuz için otelimizden hareket ediyoruz. Gezimiz boyunca şehrin birbirinden güzel bulvarlarını, sömürge döneminden kalan kolonyal yapıları görecek, 11. yüzyılda inş...

Detaylı

İndir - Gazella Turizm

İndir - Gazella Turizm Kahvaltımızın arından ilk durağımız Kraliyet Sarayı, Silver Pagoda, Ulusal Müze, Wat Phnom Tapınağı, Öldürme Alanı ve

Detaylı

İndir - Gazella Turizm

İndir - Gazella Turizm Kahvaltımızın arından ilk durağımız Kraliyet Sarayı, Silver Pagoda, Ulusal Müze, Wat Phnom Tapınağı, Öldürme Alanı ve

Detaylı

vietnam - kamboçya- laos

vietnam - kamboçya- laos Kahvaltımızın ardından, şehir turumuz için otelimizden hareket ediyoruz. Gezimiz boyunca şehrin birbirinden güzel bulvarlarını, sömürge döneminden kalan kolonyal yapıları görecek, 11. yüzyılda inş...

Detaylı

İndir - Gazella Turizm

İndir - Gazella Turizm Kahvaltımızın arından ilk durağımız Kraliyet Sarayı, Silver Pagoda, Ulusal Müze, Wat Phnom Tapınağı, Öldürme Alanı ve

Detaylı

13 Gece – 15 Gün Tur Özeti 1 Bangkok Varış /Şehir Turu 2 Bangkok

13 Gece – 15 Gün Tur Özeti 1 Bangkok Varış /Şehir Turu 2 Bangkok geçmişten gelen görkemli kolonyal tarzda mimariye sahiptir. Coşku dolu bu şehri keşfetmeye ilk olarak Gustave Eiffel tarafından dizayn edilen, kolonyal mimarinin incilerinden biri olan ve yaklaşık ...

Detaylı

İndir - Gazella Turizm

İndir - Gazella Turizm Kahvaltımızın arından ilk durağımız Kraliyet Sarayı, Silver Pagoda, Ulusal Müze, Wat Phnom Tapınağı, Öldürme Alanı ve

Detaylı