YARGITAY 8. CEZA DA‹RES‹ HATA YAPMIfifiTIR

Transkript

YARGITAY 8. CEZA DA‹RES‹ HATA YAPMIfifiTIR
YARGITAY 8. CEZA DA‹RES‹ HATA YAPMIfiTIR
fiT
TIRM A V AKF I’N IN ‹STA NBUL 2 . A⁄IR CE ZA MAH KEME S‹NDE 20 07 /339 D OSY A N O’SU ‹L E G ÖRÜL EN
B‹ L‹ M A RA fi
D AV ASIND A C UMHUR ‹Y ET SA VC IS ININ 1 N ‹S AN 20 08 TA R‹HL‹ E SAS HA KKINDA K‹ BE RA AT MÜTA LA ASI
“Sanıklar hakkında suç işlemek için örgüt kurmak, bu örgütü yönetmek ve örgüt adına
faaliyette bulunmak suçlarından kamu davası açılmıştır.
27.03.2008 tarihli celsede zaman aşımı yakın tarihte olan sanıklarla ilgili dosyanın tefrikine, diğer sanıklar yönünden davaya devam edilmesine karar verilmesi şeklindeki talebimin mahkemece reddedilerek bütün sanıklar hakkında esas hakkında mütaala beyanı istenilmiştir.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin bozma kararı aleyhe olup, bir kısım sanıkların (4 kişi bozmaya karşı diyecekleri sorulmadan zaman aşımı tarihi yakın olmayan sanıklar hakkında da karar verilmesi CMUK.nun 326/2.maddesine aykırılık teşkil edecektir,
Ancak iddia makamı olarak mevcut delil durumuna göre bütün sanıklarla ilgili esas hakkında mütaala beyan etmek durumundayız.
Sanıkların poliste müdafii hazır olmadan verdikleri ve mahkemede bu ifadenin işkence altında alındığından bahisle kabul etmedikleri ifadelerinden başka mahkememizce toplanan deliller arasında SANIKLAR ALEYHİNE DELİL BULUNMAMAKTADIR.
Mahkemece 29.02.2008 tarihli ara kararının 5. bendinde yasak usullerle alınan ifadeler
delil olarak değerlendirilemeyeceği, CMUK'nun 148. maddede anlaşıldığından hukuka aykırı olarak alındığı iddia edilen ifade ve delilleri dosyadan çıkartılması şeklindeki talebin reddine" karar verilmiştir.
CMK.nun 148/4.maddesi gereğince poliste alınan müdafiisiz ifadelerin delil olarak
değerlendirilemeyeceği, böylece mahkemece de kabul edilmiştir.
Sanıklar hakkında açılan ana davadan tefrik edilen davadan 5 sanık hakkında iddia makamı olarak 4616 sayılı kanun gereği davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi talep
edilmiş olup, mahkemece bu 5 sanığın şantaj ve çete yöneticisi üyesi olmak suçlarından bu
sanıkların beraatlerine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
Bu durumda sanıklardan Adnan Oktar'ın suç işlemek için örgüt kurmak ve diğer sanıkların örgütün yöneticisi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak suçlarını işledikleri sabit olmadığından CMK.nun 223/2e maddesi gereğince bütün sanıkların müsnet suçlardan AYRI AYRI BERAATLERİNE karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.”
5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 148. maddesinin 4. bendine göre:
Bilim Araflt›rma Vakf› Davas›'n›n 29 fiubat 2008 tarihli duruflmas›nda, ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi verdi¤i 5 no'lu ara karar›nda flöyle belirtmifltir:
Yarg›tay 8. Ceza Dairesi Bilim Araflt›rma Vakf› Davas›nda zamanafl›m›n› bozma karar›nda aç›kça hata yapm›flt›r.
Yarg›tay, karar›n›, kanunen hiçbir geçerlili¤i olmayan, -avukat olmaks›z›n iflkence zoruyla al›nan- emniyet
ifadelerini delil göstererek alm›flt›r. Ancak bu ifadelerin delil kabul edilemeyece¤i kanunen hükme ba¤lanm›flt›r.
“MÜDAF‹ (AVUKAT) HAZIR BULUNMAKSIZIN KOLLUKÇA ALINAN ‹FADE, HÂK‹M
VEYA MAHKEME HUZURUNDA fiÜPHEL‹ VEYA SANIK TARAFINDAN DO⁄RULANMADIKÇA HÜKME ESAS ALINAMAZ..”
Cumhuriyet Savc›s›’n›n 1 Nisan 2008 tarihli esas hakk›ndaki Beraat Mütalaas›nda:
Y asak usullerle al›nan ifade le rin d elil olar ak d e¤er le ndir ilemeye ce ¤i CMK.nun 148. Mad“Y
dede anlafl›ld›¤›ndan hukuka ayk›r› olarak al›nd›¤› iddia edilen ifade ve delillerin…”
“Mahkemece 29.02.2008 tarihli ara karar›n›n 5.bendinde yasak usullerle al›nan ifadeler delil olarak de¤erlendirilemeyece¤i, CMUK'nun 148. maddede anlafl›ld›¤›ndan hukuka ayk›r› olarak al›nd›¤› iddia edilen ifade ve delilleri dosyadan ç›kart›lmas› fleklindeki talebin reddine" karar verilmifltir. CMK.nun 148 /4. madd esi ge re¤ince poliste al›nan m üdafiisiz (av ukats ›z) ifa fltir .
de lerin DE L‹L OLARAK DE⁄E RLE ND‹R ‹LEME YECE ⁄‹, böylece mahkemece de kabul edilmiflt
Bütün bunlara ra¤men, Y arg›tay 8. Cez a Dairesi sade ce ka nunen ge çerlili¤i olma yan bu e mniyet ifadelerine dayana rak bir karar a lm›fl ve önemli hukuki bir hata yapm›flfltt›r.
YARGITAY CEZA GENEL KURULU: “HUKUKA AYKIRI ELDE ED‹LEN DEL‹L D‹KKATE ALINAMAZ”
BAV davası dosyasına, davanın görülmeye başlandığı tarihten bu yana aleyhte tek bir delil
girmemiştir. Aksine ortaya konulan tüm deliller, iddianamede atılan iftiraların gerçekdışı olduğunu ispatlar niteliktedir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
verdiği zamanaşımı kararını, hukuksuz bir şekilde alınan emniyet ifadelerine dayandırarak
bozmuştur. CMK 148/4’e göre, avukat huzurunda alınmayan polis ifadeleri kesin olarak geYar g›tay Ceza Genel Kur ulu, pozitif hukuk normlar› ve yarg›sal kararlar karfl›s›nda HUKU K A A Y K I R I B ‹ Ç ‹ M D E E L D E E D ‹ L E N D E L ‹ L L E R ‹ N , T ü r k C e z a y a r g › l a m a s › H u k uk s i s t e m i n de D ‹ K K A T E A L I N A M A Y A C A ⁄ I N I vu r g u l ad › .
http:/www.memurlar.net/haber/40058/
çersizdir. Yargıtay, BAV davasında bu kanunun hükmünü görmezden gelerek büyük bir hukuk hatası yapmıştır. Nitekim Adalet Bakanlığı’nın sitesinde de yer alan Yargıtay Ceza Genel
Kurulu’nun aldığı bir karara ilişkin haberin aşağıda yer alan bölümünde, 8. Yargıtay Ceza
Dairesi’nin BAV davasındaki kararının ne kadar hatalı olduğu açıkça görülmektedir:
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, bu karara itiraz ederek, YASAK SORGU YÖNTEMLER‹Y L E TOPL A NAN K ANI TL A RA D AY ANI L AR AK M AH KU M‹ YE T H ÜK MÜ KU RUL AM A YACA⁄INA, ... iflaret etti.
http:/www.memurlar.net/haber/40058/
YARGITAY’IN DA HATA YAPAB‹LECE⁄‹ UNUTULMAMALIDIR
Yarg›tay'›n da hata yapabilece¤inin önemli bir gerçek oldu¤unu, Yarg›tay eski Baflkan› Osman Arslan flöyle aç›klam›flt›r:
Osman Arslan:
YARGITA Y DA HA TA Y APA B‹L‹R. Bir y›lda mesai yap›lan gün 200 kabul edilirse,
demek ki GÜNDE YARGITAY' DA N 2 B‹ N 5 00 'DEN FAZLA KAR AR Ç IKIYOR. BU
fiA
A RT LARD A H‹ Ç HA TA Y AP I LM A M AS I M ÜM K ÜN M Ü?
fi
http://www.yargitay.gov.tr/content/view/134/64/
Günde 2500 karar alan Yarg›tay üyeleri, vakit darl›¤›ndan ve ifl yo¤unlu¤u sebebiyle
önlerine gelen onlarca klasörden oluflan dava dosyalar›na en fazla 5-10 dakikal›k bir
vakit ay›rabilmektedirler. Bu durumda da onlarca klasörden oluflan delil ve belgeleri inceleme f›rsat› bulamadan davay› hükme ba¤lamak durumunda kalmaktad›rlar.
Yarg›tay Baflkan› Erarslan Özkaya hiçbir hukuk devletinde Yarg›tay’›n bu kadar a¤›r
fiIIRI ‹fi YÜKÜ ifl yükü alt›nda olmad›¤›na dikkat çekmifltir. ERASLAN ÖZKAY A, “Afi
fiÜ
Ü RD Ü⁄ ÜNÜ”
NÜN DAVALA RIN SA⁄LIKLI ‹NCELENMES‹ N‹ TEHL‹KEY E DÜfi
fiT
T‹R.
AÇIKÇA D‹LE GET‹RM‹fi
http://www.memurlar.net/haber/6058/
Nitekim yap›lan istatistikler son derece önemli baz› gerçekleri ortaya koymaktad›r:
. .. Y e r e l m ah k e m e l e r i n k ar ar l ar › n ›n t e m y i z i nc e le me si n i y a pa n Y A R GI T A Y C EZ A
DA‹R ELER‹ DE YANLI fi KARAR LARI N ALTINA ‹MZA ATIYO R.
(http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=174366 - Zaman gazetesinden al›nm›flt›r)
2003
yanl›fl karar verebilmektedir. Yarg›tay eski Baflkan› Osman Arslan, “Ülkemizde de ad l i y ar g › da ha t al ar v a r d› r . N ic el i k v e n it e li k t er s o r an t › l› d› r . N ic e li k ar t › k ç a n it e li k ar t maz, düflfleer.” demifltir. Arslan, “ Bir hak imin g ünde 1 0 dosyaya ba kt›¤› za ma n baflflaar›
sa¤layaca¤›n›” söylemifl, “ aksinde ise performans›n düflfleece ¤ini ve ha tal› kara rla r al› nabilece¤ini” belirtmifltir.
http://www.yargitay.gov.tr/content/view/139/64/
Yarg›tay Onursal Baflkan› Doç. Dr. Sami Selçuk ise, “ Afrika dahil, dünya n›n hiçbir
ye rinde Türkiye’deki ka dar iflflii ola n bir Yarg›tay yok” sözleriyle bu gerçe¤i dile getirmifltir.
Sami Selçuk’un bu konudaki çok önemli bir baflka tespiti ise flöyledir:
Ama Türkiye'de ilk mahkeme yarg›çlar›na, Yarg›tay yarg›çlar› not veriyorlar. YARGIÇLAR, SAVCILAR, ‹Y‹ NOT ALMAK ‹Ç‹N FAKÜLTEDE OKUDUKLARINI B‹R
fiS
SE ONA GÖRE KARAR VER‹YOR . K‹fi
fi‹‹L‹⁄‹ YANA ‹T‹YOR. YA RGI TAY NE DEM‹fi
N‹, BEY‹NSEL BA⁄IMSIZLI⁄INI Y‹T‹R‹YORLAR . Geliflme de duruyor. Bu çok üzücü.
BAfi
fiK
KA TÜRLÜ YÜKSELEM‹YOR ÇÜNKÜ . Not sisteminin hemen b›rak›lmas› gerek.
http://yenisafak.com.tr/roportaj/roportaj29.html
Yerel mahkemelerin Yarg›tay’dan bozularak dönen davalarda tüm bu gerçekleri göz
önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekmektedir. “Yarg›tay bir karar› bozduysa
kesin do¤rudur” diye düflünmeleri son derece hatal› olacakt›r. Adeta hipnotize olmuflcas›na, deliller ve araflt›rmalar ›fl›¤›nda daha önce edindikleri tüm kanaatleri bir kenara b›rakarak Yarg›tay’›n 5-10 dakikada verdi¤ini bildikleri bir karar› hiç sorgulamadan
kabullenmek, hukuka ve adalet anlay›fl›na da uygun de¤ildir. Nitekim böyle bir yaklafl›m›n ne kadar yanl›fl olaca¤›n›, Yarg›tay Baflkanlar› bizzat kendileri hat›rlatarak, yarg› görevlilerinin dikkatini bu konuya çekmektedirler. Ve bu hatal› kararlara karfl› uyan›k olmalar› konusunda onlar› uyarmaktad›rlar.
. .. Y A R G I T A Y C EZ A G EN EL K U R U LU , 20 03 ’ T E K EN D‹ D A ‹ R E LE R ‹ N DE N GE LE N
fiT
TUR.
DAVALARIN YÜZDE 57’S‹N‹ BOZMUfi
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=174366 - Zaman gazetesinden al›nm›fl- Bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
t›r.
SONUÇ: Yarg›tay 8. Ceza Dairesi, sadece avukat nezdinde al›nmayan ve iflkence alt›n2004
da zorla imzalat›lm›fl olan geçersiz polis ifadelerini gerekçe göstererek yerel mahkeT.C. Adalet Bakanl›¤› Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü’nün 2004 y›l› verileri- menin zamanafl›m› karar›n› bozmufl bulunmaktad›r. Bu durumda CMK 1 48/4’e göre
a v u ka t h u z u r u n d a al › n m a ya n po l is i f a d el e r i n i n ge ç er s i zl i ¤i Y ar g › ta y 8 . C e za D a i r e s i
ne göre ise, YARGITAY CEZA GENEL KURULU, YARGITAY’IN VER D‹⁄‹ KA taraf›ndan fark edilmemiflflttir. Burada hukuki bir hata ya p›lm›flfltt›r. Yarg›tay’›n yo¤un ifl
fiT
TU R .
RA RLAR IN % 61 .7’S‹N‹ BOZMUfi
temposu nedeniyle hata yapabilece¤inin, nitekim her y›l ald›klar› kararlar›n yar›s›nhttp://www.adli-sicil.gov.tr/istatistik_2006/yarg›tay/yargt4.htm
dan fazlas›n›n hatal› oldu¤unun dikkate al›nmas› gerekmektedir. Bu hususlar ›fl›¤›nda,
Böyle bir durumda Yarg›tay üyelerinin kararlar›n›n kusursuz olaca¤›n› iddia etmek BAV davas› ile ilgili olarak Yarg›tay 8. Ceza Dairesi taraf›ndan aç›kça hatal› bir karar vemümkün de¤ildir. Yarg›tay Ceza Genel Kurulu, kendi dairelerinin ald›¤› kararlar›, ha- rildi¤i kabul edilmelidir.
tal› oldu¤u için bizzat kendisi bozmufltur. Ve bu hata oran›n›n, % 61’lere varan çok
Sedat Altan
yüksek bir rakam oldu¤u görülmektedir. Demek ki, “Yarg›tay kay›ts›z flarts›z do¤ru söyBilim Araflt›rma Vakf› Baflkan›
ler” diye bir kural yoktur. Aksine Yarg›tay, gelen davalar›n yar›s›ndan fazlas›nda

Benzer belgeler