GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Transkript

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ürün adı: Q4002A
Versiyon #: 02 Yayınlanma tarihi: 08-10-2015
SDS TURKEY
1/6
Revizyon tarihi: 05-11-2016
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
1.1. Ürün tanımlayıcı
Ticari adı ya da karışımın
adlandırılması
HP ElectroInk Gray 023
Q4002A
Diğer tanımlama araçları
Bilgi yok.
1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Belirlenmiş kullanımlar
HP Indigo Press 1000&2000 serisi ile kullanım için
Tavsiye edilmeyen
kullanımlar
Bilinen yoktur.
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Şirket adı
Adres
HP Computer and Printing Technologies Limited Liability Company
Saray Mahallesi Dr. Adan Buyukdeniz Caddesi No:4 Umraniye, Pt. 8th Floor
Istanbul, TURKEY 34752
+90 212 224 5925
[email protected]
HP Chemical Compliance Department Representative
1-760-710-0048
Telefon
e-posta
Temas kişisi
1.4 Acil durum telefonu
2. TEHLİKELERİN TANIMI
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
Düzeltildiği şekliyle, Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 gereğince yapılan sınıflandırma
Bu karışım düzeltilmiş Yönetmelik (AB) 1272/2008 gereğince yapılan sınıflandırmaya ilişkin kriterleri karşılamamaktadır.
2.2. Etiket unsurları
Düzeltilmiş Yönetmelik (AT) No. 1272/2008 gereğince etiketleme
İçindekiler:
C.I.P.Y. 13 No.21100, Karbon Siyahı, Petrol hidrokarbon
Zararlılık işaretleri
Yoktur.
Uyarı kelimesi
Yoktur.
Zararlılık ifadeleri
Karışım sınıflandırmayla ilgili kriterleri karşılamamaktadır.
Önlem ifadeleri
Önleme
Bilgi yok.
Cevap
Bilgi yok.
Depolama
Bilgi yok.
Bertaraf
Bilgi yok.
Etiket üzerinde yer alan ek
bilgi
Yoktur.
2.3. Diğer zararlar
Bu preparasyondaki karbon siyahı, bağımlı formu nedeniyle kanserojen risk taşımaz. Bu
preparasyondaki diğer bileşenlerin hiçbiri CGIH, AB, IARC, MAK, NTP veya OSHA'ya göre kanserojen
madde olarak sınıflandırılmamıştır.
3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
3.2. Karışımlar
Genel bilgi
Kimyasal adı
Petrol hidrokarbon
Sınıflandırma:
%
CAS-No. / EC
No.
REACH Tescil No.
ENDEKS No.
<80
90622-58-5
292-460-6
-
-
Asp. Tox. 1;H304
Notlar
Ürün adı: Q4002A
Versiyon #: 02 Yayınlanma tarihi: 08-10-2015
SDS TURKEY
2/6
Revizyon tarihi: 05-11-2016
Kimyasal adı
%
CAS-No. / EC
No.
REACH Tescil No.
ENDEKS No.
Karbon Siyahı
<1
1333-86-4
215-609-9
01-2119384822-32-XXXX
-
<0.1
5102-83-0
225-822-9
-
-
Sınıflandırma:
-
C.I.P.Y. 13 No.21100
Sınıflandırma:
Notlar
-
Bileşimine dair yorumlar
Karbon siyahı bu müstahzarda yalnızca bağlı formda bulunmaktadır.
4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Soluma
Vapordan kötü bir şekilde etkilenmişse, kişiyi temiz havaya çıkarın. Eger nefes almak zor ise, oksijen
verin. Semptomların devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
Cilt ile temas
Etkilenen bölgeleri sabun ve suyla iyice yıkayın. İritasyon gelişir ve uzun süre devam ederse doktora
başvurun.
Gözler ile temas
Gözlerinizi ovmayın. Hemen bol miktarda temiz, ılık suyla (az basınçlı) en az 15 dakika veya
partiküller gidinceye yıkayın. Tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
Nötralizasyon maddeleri kullanmayın.
Yutma
ASLA KUSTURMAYIN. Bilinci yerinde olmayan birine asla ağızdan herhangi bir şey vermeyin.
Büyük miktarda yutulursa doktora başvurun.
4.2. Akut ve sonradan
görülen önemli belirtiler ve
etkiler
Bilgi yok.
4.3. Tıbbi müdahale ve özel
tedavi gereği için ilk işaretler
Bilgi yok.
5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ
5.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü
maddeler
Uygun yangın söndürücüler: Kuru kimyasal, CO2, su spreyi veya normal köpük.
Uygun olmayan
söndürücü maddeler
Bilinen yoktur.
5.2. Madde veya karışımdan
kaynaklanan özel zararlar
Bilinen yoktur.
5.3. İtfaiyecilere tavsiyeler
Yangın söndürme ekipleri
için tavsiyeler
Özel yangınla mücadele
prosedürleri
Tehlikeli yanma ürünleri
Bilgi yok.
Eğer risk almadan yapabiliyorsanız konteynerleri yangın alanından uzaklaştırın.
Alanı tahliye edin ve güvenli bir mesafeden yangını söndürün.
10 numaralı bölüme bakın.
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli
Uygun kişisel koruyucu ekipman takın.
olmayanlar için
Acil durumda müdahale
eden kişiler için
Bilgi yok.
6.2. Çevresel önlemler
Atık su borularına girmemesine dikkat edin. Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat
ediniz.
6.3. Muhafaza etme ve
temizleme ile ilhili yöntemler
ve maddeler
Bilgi yok.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
Bilgi yok.
Ürün adı: Q4002A
Versiyon #: 02 Yayınlanma tarihi: 08-10-2015
SDS TURKEY
3/6
Revizyon tarihi: 05-11-2016
7. KULLANIM VE DEPOLAMA
7.1. Güvenli elleçleme için
önlemler
Bu materyalin deriyle uzun süreli veya tekrarlanan temasından kaçın.
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz. Statik
elektrik boşalımlarına karşı tedbirler alınmalıdır.
7.2. Uyuşmazlıkları da içeren
güvenli depolama için
koşullar
Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun. Soğuk ve gölge bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı alan
yerlerde saklamayın.
7.3. Belirli son kullanımlar
Bilgi yok.
8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
8.1. Kontrol parametreleri
Mesleki maruz kalma sınır değerleri
ABD. ACGIH Eşik Sınır Değerleri
Bileşenler
Karbon Siyahı (CAS
1333-86-4)
Tip
Değer
Biçim
TWA
3 mg/m3
Inhalable fraction.
Biyolojik sınır değerleri
İçerik madde(ler) ile ilgili biyolojik maruz kalma sınırları yoktur.
Tavsiye edilen izleme
prosedürleri
Bilgi yok.
Maruz kalma kılavuzları
Üretici tarafından > 72%. TWA = 171ppm (1200 mg/m3) değerinde petrol hidrokarbonu baz
alınarak önerilen maruz kalma sınırı.
8.2. Maruz kalma kontrolleri
Uygun teknik kontroller
İyi havalandırılmış bir yerde kullanın.
Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım
Genel bilgi
Cilt ve göz ile temasını en aza indirmek için kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Göz/Yüz koruyucu
Bilgi yok.
Cildin korunması
- Ellerin korunması
Bilgi yok.
- Diğer
Bilgi yok.
Solunum koruyucu
Bilgi yok.
Isıl zararlar
Bilgi yok.
Hijyen tedbirleri
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız.
Çevresel maruz kalma
kontrolleri
Bilgi yok.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüm
Macun
Fiziksel hali
Katı.
Biçim
Bilgi yok.
Renk
gri
Koku
yumuşak hidrokarbon benzeri
Koku eşiği
Bilgi yok.
pH
Bilgi yok.
Erime noktası/donma noktası
Bilgi yok.
Başlangıç kaynama noktası
ve kaynama aralığı
Bilgi yok.
Parlama noktası
Bilgi yok.
Buharlaşma hızı
Bilgi yok.
Alevlenirlik (katı, gaz)
Bilgi yok.
Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri
Alevlenirlik limitleri - alt
Bilgi yok.
(%)
Alevlenirlik limitleri - üst
(%)
Bilgi yok.
Ürün adı: Q4002A
Versiyon #: 02 Yayınlanma tarihi: 08-10-2015
SDS TURKEY
Buhar basıncı
Bilgi yok.
Dağılım katsayısı:
n-oktanol/su
Bilgi yok.
Buhar yoğunluğu
Bilgi yok.
Çözünürlük
Çözünürlük (su)
Çözünür değil
Çözünürlük (diğer)
Alev alma sıcaklığı
4/6
Revizyon tarihi: 05-11-2016
Bilgi yok.
Bilgi yok.
Bozunma sıcaklığı
Bilgi yok.
Viskozite
Bilgi yok.
Patlayıcı özellikler
Bilgi yok.
Oksitleyici özellikler.
Geçerli değil.
9.2. Diğer bilgiler
VOC (% Ağırlık)
622 g/L
10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE
10.1 Reactivity
Bilgi yok.
10.2. Kimyasal kararlılık
Önerilen saklama koşullarında kararlıdır.
Azo boyaları işlenerek yazdırma mürekkebi, boya ve plastik haline getirildiğinde 390°F'de (200°C)
ayrışmaya başlar ve 390°F' (200°C) ve yukarısında 3, 3'-diklorbenzidin oluşabilir. Bu ürün bu
derecenin elde edildiği veya aşıldığı uygulamalar için önerilmez.
10.3. Zararlı tepkime olasılığı
Meydana gelmeyecektir.
10.4. Kaçınılması gereken
durumlar
Bilgi yok.
10.5. Kaçınılması gereken
maddeler
Bu ürün güçlü oksitleyici maddeler ile reaksiyona girebilir.
10.6. Zararlı bozunma
ürünleri
Ayrışma üzerine bu ürün karbon dioksit, karbon monoksit, ve/veya düşük molekül ağırlığına sahip
hidrokarbonları açığa çıkartır.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Genel bilgi
Sağlık üzerindeki olası etkileri için Bölüm 2'ye, ilk yardım tedbirleri için Bölüm 4'e bakın.
11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
Bileşenler
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır.
Türler
Test Sonuçları
C.I.P.Y. 13 No.21100 (CAS 5102-83-0)
Akut
Oral
LD50
Sıçan
>= 5000 mg/kg
Sıçan
> 8000 mg/kg
Karbon Siyahı (CAS 1333-86-4)
Akut
Oral
LD50
Cilt aşınması/tahrişi
Sınıflandırılmış değildir.
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Sınıflandırılmış değildir.
Solunum hassaslaştırma
Sınıflandırılmış değildir.
Deri duyarlaştırıcı
Sınıflandırılmış değildir.
Eşey hücre mutajenitesi
Sınıflandırılmış değildir.
Kanserojenite
Karbon siyahı, IARC (insanlar için olası kanserojen, Grup 2B) ve Kaliforniya Eyaleti Proposition 65
yasasına göre kanserojen madde olarak sınıflandırılmıştır. Her iki kurum da, karbon siyahı
değerlendirmelerinde lastik, mürekkep veya boya gibi belirli bir ürün matrisi sınırları içinde
kalındığında karbon siyahına maruz kalmanın söz konusu olmadığını belirtmektedir.
Karbon siyahı bu müstahzarda yalnızca bağlı formda bulunmaktadır.
Üreme sistemi toksisitesi
Sınıflandırılmış değildir.
Belirli Hedef Organ
Toksisitesi-tek maruz kalma
Sınıflandırılmış değildir.
Ürün adı: Q4002A
Versiyon #: 02 Yayınlanma tarihi: 08-10-2015
SDS TURKEY
Revizyon tarihi: 05-11-2016
Belirli Hedef Organ
Toksisitesi -tekrarlı maruz
kalma
Sınıflandırılmış değildir.
Aspirasyon zararı
Sınıflandırılmış değildir.
Ek bilgi
Bu özel formül için ayrıntılı toksisite bilgileri mevcut değildir.
5/6
Sağlık üzerindeki olası etkileri için Bölüm 2'ye, ilk yardım tedbirleri için Bölüm 4'e bakın.
12. EKOLOJİK BİLGİLER
12.1. Toksisite
İçerik madde(ler) ile ilgili toksisite verisi bilinmemektedir.
Sudaki zehirlilik
Bu ürün ekolojik etkileri açısından henüz test edilmemiştir.
12.2. Kalıcılık ve
bozunabilirlik
Bilgi yok.
Ayrılım katsayısı
n-oktanol/su (log Kow)
Bilgi yok.
Biyokonsantrasyon faktörü
(BCF)
Bilgi yok.
12.4. Toprakta hareketlilik
Bilgi yok.
12.5. PBT ve vPvB
değerlendirmesinin
sonuçları
PBT ya da vPvB olan bir madde ya da karışım değildir.
12.6. Diğer olumsuz etkiler
Bilgi yok.
13. BERTARAF BİLGİLERİ
13.1. Atık işleme yöntemleri
Bertaraf etme bilgileri
Federal, yerel ve merkezi yasal düzenlemelere uygun olarak tasfiye edin.
Kalıntı atık
Bilgi yok.
Kirlenmiş ambalajlar
Bilgi yok.
AB atık kodu
Bilgi yok.
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
DOT
Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir.
IATA
Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir.
IMDG
Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir.
ADR
Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir.
Ek bilgi
DOT, IATA, ADR, IMDG veya RID'ye göre tehlikeli madde değildir.
15. MEVZUAT BİLGİSİ
15.1. Güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelikler/maddeye veya karışıma özel yasalar
Mevzuat bilgileri
Bu HP ürünündeki tüm kimyasal maddeler aşağıda adı geçen ülkelerin kimyasal madde tebligat
kanunlarına göre tebliğ edilmiştir veya tebliğden muaftır: ABD (TSCA), AB (EINECS/ELINCS),
İsviçre, Kanada (DSL/NDSL), Avustralya, Japonya, Filipinler, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Çin.
16. DİĞER BİLGİLER
Çekince
Bu Güvenlik Veri Formu belgesi HP müşterilerine ücretsiz olarak verilmektedir. Mevcut veri, HP'nin
belge hazırlama işlemi sırasında sahip olduğu en güncel bilgilerdir ve doğru olduğuna inanılmaktadır.
Ürünlerin açıklanan spesifik özelliklerine ve belirli bir uygulamaya uygunluğuna yönelik bir garanti
olarak yorumlanmamalıdır. Bu belge Bölüm 1'de belirtilen yargı mercii gerekliliklerine göre
hazırlanmıştır ve diğer ülkelerdeki düzenleyici gerekliliklere uygun olmayabilir.
…...tarafından hazırlanmıştır.
HP Inc. Chemical Compliance & Toxicology Department
Ürün adı: Q4002A
Versiyon #: 02 Yayınlanma tarihi: 08-10-2015
Üretici Firma Bilgileri
SDS TURKEY
Revizyon tarihi: 05-11-2016
HP Indigo BV
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen
The Netherlands
(Direkt hat) 1-503-494-7199
(ABD'de ücretsiz) 1-800-457-4209
Kısaltmaların açıklaması
ACGIH
Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı
CAS
Kimyasal Madde Kataloğu Servisi
CERCLA
Kapsamlı Çevre Önlemleri Sorumluluk ve Tazminat Yasası
CFR
Federal Yönetmelikler Kanunu
COC
Cleveland Açık Kap Testi
DOT
ABD Ulaştırma Bakanlığı
EPCRA
Acil Durum Planlaması ve Halkın Bilinçlendirilmesi Kanunu (SARA)
IARC
Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü
NIOSH
Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü
NTP
Ulusal Toksikoloji Programı
OSHA
İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi
PEL : İzinverilebilir maruz
kalma limiti)
İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı
RCRA
Kaynakların Korunması ve Geri Kazanılması Kanunu
REC
Önerilen
REL
Önerilen Maruz Kalma Sınırı
SARA
1986 Tarihli Superfund Değişiklikleri ve Yeniden Yetkilendirme Yasası
STEL
Kısa süreli maruz kalma sınırı
TCLP: <değer>
Toksisite Özellikleri Sızdırma Prosedürü
TLV
Eşik Sınır Değeri
TSCA
Zehirli Maddelerin Kontrolü Yasası
VOC
Uçucu Organik Bileşikler
Eğitim bilgileri
Bilgi yok.
Güvenlik Bilgi Formu
derleyicisi
Bilgi yok.
Yeterlilik belge numarası
Bilgi yok.
Yeterlilik belge tarihi
Bilgi yok.
6/6

Benzer belgeler

güvenlık bılgı formu

güvenlık bılgı formu Üretici tarafından > 75%. TWA = 171ppm (1200 mg/m3) değerinde petrol hidrokarbonu baz alınarak önerilen maruz kalma sınırı.

Detaylı

güvenlık bılgı formu

güvenlık bılgı formu Bu Güvenlik Veri Formu belgesi HP müşterilerine ücretsiz olarak verilmektedir. Mevcut veri, HP'nin belge hazırlama işlemi sırasında sahip olduğu en güncel bilgilerdir ve doğru olduğuna inanılmaktad...

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir. IATA Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir. IMDG Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir. ADR Tehlikeli bir madde o...

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir. IATA Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir. IMDG Tehlikeli bir madde olarak düzenlemelere girmemiştir. ADR Tehlikeli bir madde o...

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu 15.1. Güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelikler/maddeye veya karışıma özel yasalar Mevzuat bilgileri

Detaylı