İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı

Transkript

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı
,,":*,"*
_&
g,]
h,J
,.
..o
- t
T.C.
*t
lJ
-
hfu
&--JlS
ç_İ-g
%
Sayı
AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
*pF'
22.06.2016
: 6643I I7 7 -160.0I,F..6867 264
Konu: 2015 Öncesi Tanılananlar
vrüoünrüĞrıi.ıB
iıg
: İı Milli Eğitim Müdürlüğtiniin 20la6l20l6 tarih ve 6768709 sayılı yazısr.
İı ıııiııl Eğitim Müdürlüğünün " 2015 Öncesi Tanrlananlar " konulu
y
yaz131,
yazlsl
azımtz ekinde gönderilmiştir.
Söz konusu yazı doğrultusunda iş ve işlemlerin takip edilmesi hususunda;
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Osman TURE
Müdür a.
Şube Müdürü
Ekler:
I-Yazı
(2 Sayfa)
Dağıtım:
Ttım İikokul Müdürlüklerine
RAM Müdürlüğüne
:i1]1a5:1İ
vlil]iEğiünMüdürliiğtiİhsaııiyetvlh.SaitÇif"ıçi Carlıİçsi Akıİeııizi}vtERSıx.ri11-11
." ,
|ı,{ıidiirü:O"f tJilE
Şube
E-posta:akeleıiz33(gğmeb.gor,,tı,İlgili
İax:324_336 14 44Web:htş:,,laideniz.meb.gov.tr
v*Rehiı*ı:lilÇ lli.zıncfliıri Şubesi Da!ıili : ?2
ii_pııstaıozckıgretin:ı.l3(ı)gınai1^*ıın.Ayrıııtıİİ nııg; içiıı : Öz*1 Eğitiın
A<trrç,s:ilçe
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştıı. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adıesinden
61b4-1d22-38ac-b64a-5d22
kodu ile teYit edilebilir
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
iı ııılııi Eğitim Müdürlüğü
Sayı
20.06.2016
: 49099378-I60-E.67 68709
Konu :20|5 Öncesi Tanılananlar
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi
: a)Öze| Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 16.06.2016 tarihli
ve 6509394 sayılı yaz§ı.
b) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 21l0812016 tarih ve
8261689 sayılı yazısı.
Genel Müdürlüğümıze bağlı olarak faa|iyet gösteren Bilim ve
Merkezlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 2,3 ve 4. Sınıf düzeyinde eğitim
Sanat
gören
öğrencilerden değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanların yerleştirmesi yapılmıştır.
Ayrıca ilgi yazımızda sınıf dizeyi nedeniyle sürece dahil olamayan fakat 9 Şubat
2015 tarihinden önce Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüklerince incelenerek, RAM
Modülüne Üstün/Özel Yetenekli Birey olarak işlenen 2,3 ve 4. Sınıf düzeyinde eğitim gören
öğrencilerden şartları uygun olanların yerleştirme işleminin iarafımızça yapılacağı
duyurularak, gerekli yerleştirmeler bir defaya mahsus yapıldığı Genel Müdürlüğümüzün ilgi
(a) yazısında belirtilmiştir.
Bundan sonraki süreçte Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi merkezi sınav
takvimi doğrultusunda yapılacağından, ilgi (b) yazı gereği başlatılan 2015 yılı öncesi
tanılanan öğrencilerin BİLSEM'e yerleştirme|eri 24 Haziran 2016 tarlhinde son bularak, bu
öğrencilerimizden sınıf düzeyi uygun olanlar merkezi seçim sürecine dahil edilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
BehzatEGILMEZ
Vali a.
EK: Yazı
Şube Müdürü
(I Adet)
DAĞITIM:
( 13 İlçe Kaymakamlığına
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
)
ı,arı l)unı rıpıııar lı4ah. Ycnişctıirlkl ER
L.]1e lttroı-ıik A ğ : u,rvrv. ıncı s inıneb. gı:v. tr
.-pü]§ta: ııeısin 3,]ili,]ııelı. gı.ır,. tr
{.i fuI
K.
[l ul
l
S I hl
Buevrakgüvenlielektronikin1zaileimzalanmıştır.http://evraksorgu.ıneb.gov.tradresinden
rlyrıııtılı bilgi için: Ayşc CtJZEI. i Şcf
Tel: (0 _l24) j29]481-{3 19)
Faks; 10 324j 3:735i lt-la
18dd-86aC-310a-b444-109e
koduileteYitedilebilir
T.C.
,?,,{r+4;is* -=:ü
ıutirıi pĞiriiı,t gaKANI-ıĞı
.
,f'" $*
-:
.d
k _,
K$'*.ı*.j§
!;""
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
\---'***
Sayı
I6.06.2016
I|31733-160.01.06-E.6650079
Konu :2015 Öncesi Tanılananlar
:7
VALİLİĞiNE,
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 21i0812016 tarih ve
826 1 6 89 say ı|ı y azımız.
Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Bİlİm ve Sanat Merkezlerine
20|5-20|6 eğitim-öğretim yılında 2,3 ve 4. Sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerden
değerlendiırne sürecini başarıyla tamamlayanlarrn yerleştiımesi yapılmıştır.
Ayrıca ıIgiyazımızda sınıf dizeyi nedeniyle sürece dahil olamayanfakat 9 Şubat 2015
tarihinden önce Rehberlik ve Araştıırrıa Merkezi Müdürlüklerince incelenerek, RAM
Modülüne Üsttirı/Özel Yetenekli Birey olarak işlenen 2,3 ve 4. Sınıf düzeyinde eğitim gören
öğrencilerden şartları uygun olanların yerleştiıme İşlemİnin tarafımızca yapılacağı
duyurularak, gerekli yerleştirmeler bir defaya mahsus yapılmıştır.
Bundan sonraki süreçte Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrencİ seçİmİ merkezİ sınav
takvimi doğrultusunda yapılacağından, l|gi yazımız gereği başlatılan 2015 yılı öncesi
tanılanan öğİencilerin BİLSEM'e yerleştiıme|erı 24Haziran 2016 tarihinde son bularak, bu
öğrencilerimizden sınıf dizeyiuygun olanlar merkezi seçim sürecine dahil edilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Celil GÜNGÖR
Bakan a.
Genel Müdür
;\rlrcs: h,l[iB Bcşcv|,er Kampiisü
Ayrıntılı iıilgi için:D.ül JVI]NC j]
A l]kıkı'Ab{li\ItA
'l'el: 413 30 20
Faks:2l;1 13 5{:
ljlektronik Ağ:
E-pııstı: ıleı--ozcll,ct*ııılk (4ııch. goıı.tı,^
Bı,ı evıak güvenli elektroırik imza ile
inızalanıııştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden
BB7d-b 494-3259-a768-7b7d
kodu ile teYit edilebılir

Benzer belgeler