anadolu üniversitesi eczacılık fakültesi

Transkript

anadolu üniversitesi eczacılık fakültesi
ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ECZAK
ÖZDEĞERLENDİRME
RAPORU
Ekim-2014
İÇİNDEKİLER
SAYFA
İÇİNDEKİLER
1
A. FAKÜLTENİN GENEL TANITIMI
3
B. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA SÜRECİ
13
C. ECZACILIK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ULUSAL
16
STANDARTLARINI KARŞILANMA DURUMU
C1. ÖZDEĞERLENDİRME ÖZETİ
17
C2. ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
20
STANDARTLARINA AİT AÇIKLAMALAR
1. MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
21
Standart 1. Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri
21
Standart 2. Stratejik Planlama
28
Standart 3. Performans Değerlendirmesi
40
2. ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI
44
Standart 4. Eczacılık Fakültesi ve Üniversite Arasındaki İlişkiler
44
Standart 5. Üniversite ve Bağlı Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasındaki
51
İlişkiler
Standart 6. Eczacılık Fakültesinin Örgütlenmesi ve Yönetimi
53
Standart 7. Fakülte Yönetiminin Sorumlulukları
73
3. AKADEMİK PROGRAM STANDARTLARI
78
Standart 8. Eczacılıkta Akademik Program
78
Standart 9. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik - Bilgi ve
80
Beceriler
Standart 10. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik – Stajlar ve
86
mezuniyet projesi
Standart 11. Öğretim ve Öğrenim Süreçleri
1
91
Standart 12. Öğrencinin Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi
94
Standart 13. Akademik Programın Değerlendirilmesi
95
4. ÖĞRENCİ STANDARTLARI
96
Standart 14. Kabul Ölçütleri, Politikalar ve Yöntemler
96
Standart 15. Öğrenci Hizmetleri
105
Standart 16. Öğrenci Temsili
111
Standart 17. Öğrenci/Öğretim Kadrosu İlişkileri
112
5. ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI
114
Standart 18. Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nicel Etmenler
114
Standart 19. Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nitel Etmenler
117
Standart 20. Öğretim Kadrosunun Değerlendirilmesi
137
6. TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARIYLA İLGİLİ
141
STANDARTLAR
Standart 21. Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları
141
Standart 22. Fiziksel Tesis ve Olanaklar
147
7. MALİ KAYNAKLARLA İLGİLİ STANDARTLAR
152
Standart 23. Mali Kaynaklar
152
D. EKLER
155
2
A.
FAKÜLTENİN GENEL
TANITIMI
3
ÜNİVERSİTENİN ADI
: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜN ADI
: PROF. DR. NACİ GÜNDOĞAN
FAKÜLTENİN ADI
: ECZACILIK FAKÜLTESİ
DEKANIN ADI
: PROF.DR. YUSUF ÖZTÜRK
ÖZDEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİNİN AD VE GÖREVLERİ
DEKAN YARDIMCILARI
Prof. Dr. Dilek AK
: Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY
: Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
FAKÜLTE SEKRETERİ
Tahsin KILIÇ*
KOORDİNATÖR
Yard. Doç. Dr. Gülay BÜYÜKKÖROĞLU : Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
ÖZDEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ
Doç. Dr. Duygu YENİCELİ
: Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özgür Devrim CAN
: Farmakoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Ebru BAŞARAN
: Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Gülşen AKALIN
: Biyokimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Ümide DEMİR ÖZKAY
: Farmakoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Leyla YURTTAŞ
: Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Arş. Gör. Mustafa Güçlü ÖZARDA
: Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Hale Gamze DUYMUŞ
: Farmakognozi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Merve OFLAZ
: Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Ecz. Begüm Nurpelin SAĞLIK
: Anadolu Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Mezunu
Serkan ÖZDEMİR
: 2. Sınıf Öğrencisi
Eczacılık ve Sağlık Kulübü Üyesi
4
KOMİTEDE GÖREV ALAN İDARİ PERSONEL
Tülin TÜRK
: Şube Müdürü - Raportör
Sibel BAŞHAN KARAKOCALI
: Not İşleri Şefi
Habibe DUMAN
: Öğrenci İşleri Şefi
*Fakülte Sekreteri Cemalettin ÖZDAMAR 12 Mayıs 2014 tarihinde görev yeri değişikliği
nedeniyle Fakültemizden ayrılmış ve yerine Tahsin KILIÇ Fakülte Sekreteri olarak atanmıştır.
Bu tarihten itibaren Tahsin KILIÇ Özdeğerlendirme Raporu hazırlanması çalışmalarında görev
almıştır.
ZİYARET EKİBİ ÜYELERİNİN İLETİŞİM KURACAĞI SORUMLU KİŞİ:
ADI SOYADI : DOÇ. DR. YUSUF ÖZKAY
TELEFON NUMARASI : 0 (222) 335 05 80 – 3607 (dahili)
0 505 241 54 29
FAKS NUMARASI : 0 (222) 335 07 50
E-POSTA ADRESİ : [email protected]; [email protected]
FAKÜLTENİN WEB SAYFASI : www.eczfak.anadolu.edu.tr
FAKÜLTENİN YÖNETİM YAPISI
Fakültemiz idari yönden fakülte dekanı, iki dekan yardımcısı ve fakülte sekreteri tarafından
yönetilmektedir. Akademik yönden Fakülte yönetimine 3 bölüm ve 10 anabilim dalı bağlıdır.
5
FAKÜLTE ORGANİZASYON ŞEMASI
6
FAKÜLTENİN TARİHÇESİ
Fakültemiz 1968 yılında Özel Eczacılık Yüksek Okulu olarak öğretime başlamış, 1971
yılında 1471 sayılı kanun uyarınca devlete bağlı Yüksekokul ve 1979 yılında Eskişehir İktisadi
Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Eczacılık Yüksekokulu haline gelmiştir. 14.10.1979 tarihinde
Akademik Profesörler Kurulu kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi adını alarak Fakülteye
dönüşmüştür. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adını almıştır. Temel
Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi ve Eczacılık Meslek Bilimleri olmak üzere üç bölümü
vardır ancak bu bölümler ayrı diploma vermemekte olup Eczacılık Fakültesi bir adet lisans
diploması (Eczacılık diploması) veren bir kurumdur. 1972 yılından günümüze kadar 3481 adet
eczacı mezun verilmiştir. Mezunlar, eczane açabilmekte, hastane ve ilaç/kozmetik sanayiinde
çalışabilmekte ve akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.
Günümüzde gelişen teknoloji ve hizmet anlayışındaki farklılaşmalar, tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de eczacının rolünün değişmesine neden olmaktadır. Eczacılık
hizmetleri artık bilinen klasik hizmetlerin yanı sıra, hasta merkezli, hastanın tüm ilaçla tedavi
problemlerini bulup yanıtlamaya çalışan uygulamalara yönelmiştir. Eczacılık uygulamalarının
amacı, ilaç ve diğer sağlık ürünlerinin üretilmesi, topluma ulaştırılması ve bu ürünlerin en
uygun şekilde kullanılmasının sağlanmasıdır. Hekim, hasta için özel bir terapötik plan
düzenlemekte, bu planın uygulanması ve gözlemlenmesi sırasında eczacı, hasta, hasta yakınları
ve başta hekimler olmak üzere tüm sağlık görevlileri ile birlikte çalışmaktadır.
Tüm bu gelişmeler eczacılık eğitim ve öğretiminde de yeni düzenlemelere gidilmesi
zorunluluğunu getirmiş, ülkemizde eczacılık eğitim öğretimi 2005-2006 öğretim yılından
başlayarak 5 yıla çıkarılmış, eğitim öğretim programlarında günün koşullarına ve Avrupa
Birliği standartlarına göre düzenlemeler yapılmış ve uygulama Fakültemizde de başlamıştır.
Fakültemizde 2005 yılına kadar normal kredili sistem uygulanmış, 2005-2006 eğitimöğretim yılından itibaren ülkemiz üniversite sisteminin Bologna sürecine uyumu kapsamındaki
ve öğrencilerin iş yükünü dikkate alan ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System = Avrupa Kredi Transfer Sistemi, AKTS) kredi sistemine geçilmiştir. Eczacılık lisans
eğitimine ÖSYM tarafından merkezi sınav ile gelen öğrenciler tek bir program için alınmakta
ve mezuniyet durumunda tek diploma almaktadır. 2013-2014 öğretim yılında 139 öğrenci
Fakültemizde eğitim almaya hak kazanmıştır. Eğitim süresi 5 yıldır; öğrenciler toplam 300
ECTS değerinde ders alarak ve en az 2.00 genel akademik ortalama ile mezun olabilirler. 7
Eczacılık Fakültesi 5 yıllık eğitimin sonunda eczacı unvanı ile lisans diploması (B.Sc.)
veren akademik birimdir. YÖK’nun kararı ile diplomada 5 yıllık eğitim sonucu eczacı unvanı
verildiği ve diploma ekinde de yüksek lisans (M.Sc.) derecesi ifadesi yer almaktadır.
Fakültemiz, Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin yüksek lisans
(M.Sc.) ve doktora (Ph.D.) eğitimleri için akademik destek ve laboratuvar olanakları da
sağlamaktadır.
Fakültemizde 2014 yılı Ekim ayı itibariyle 19 Profesör, 21 Doçent, 17 Yardımcı Doçent,
1 tanesi doktoralı olmak üzere toplam 18 Araştırma Görevlisi, 1 doktoralı uzman ve 2 uzman
tam zamanlı olarak görev yapan güçlü bir eğitim kadrosu bulunmaktadır.
ÖĞRETİM ÜYESİ LİSTESİ
PROFESÖRLER
1. Prof. Dr. Dilek AK
2. Prof. Dr. Göksel ARLI
3. Prof. Dr. Zeki ATKOŞAR
4. Prof. Dr. Süleyman AYDIN
5. Prof. Dr. Kadriye BENKLİ
6. Prof. Dr. Betül DEMİRCİ
7. Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ
8. Prof. Dr. İlhan IŞIKDAĞ
9. Prof. Dr. Zerrin İNCESU
10. Prof. Dr. Zafer Asım KAPLANCIKLI
11. Prof. Dr. Nalan GÜNDOĞDU KARABURUN
12. Prof. Dr. Ayla KAYA
13. Prof. Dr. Neşe KIRIMER
14. Prof. Dr. Temel ÖZEK
15. Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
16. Prof. Dr. Yağmur TUNALI
17. Prof. Dr. Gülhan TURAN
18. Prof. Dr. Ümit UÇUCU
19. Prof. Dr. E. Yasemin YAZAN
8
DOÇENTLER
1. Doç. Dr. Sevim ALAN
2. Doç. Dr. Ayhan ALTINTAŞ
3. Doç. Dr. Rana ARSLAN
4. Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN
5. Doç. Dr. Özgür Devrim CAN
6. Doç. Dr. Ümide DEMİR ÖZKAY
7. Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
8. Doç. Dr. Miriş DİKMEN
9. Doç. Dr. Bülent ERGUN
10. Doç. Dr. Lütfi GENÇ
11. Doç. Dr. Gökalp İŞCAN
12. Doç. Dr. Ahmet Çağrı KARABURUN
13. Doç. Dr. Yavuz Bülent KÖSE
14. Doç. Dr. Mine KÜRKÇÜOĞLU
15. Doç. Dr. Asiye MERİÇ
16. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR
17. Doç. Dr. Gülmira ÖZEK
18. Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY
19. Doç. Dr. Nilgün ÖZTÜRK
20. Doç. Dr. F. Zerrin SALTAN
21. Doç. Dr. Erol ŞENER
22. Doç. Dr. Duygu YENİCELİ
YARDIMCI DOÇENTLER
1. Yard. Doç. Dr. Ebru BAŞARAN
2. Yard. Doç. Dr. Murat Sami BERKMAN
3. Yard. Doç. Dr. Gülay BÜYÜKKÖROĞLU
4. Yard. Doç. Dr. Gülşen AKALIN ÇİFTÇİ
5. Yard. Doç. Dr. Arın Gül DAL
6. Yard. Doç. Dr. Sinem ILGIN
7. Yard. Doç. Dr. Muzaffer ÖĞÜTVEREN
8. Yard. Doç. Dr. Filiz ÖZDEMİR
9
9. Yard. Doç. Dr. Halide Edip TEMEL
10. Yard. Doç. Dr. Nurcan BEKTAŞ TÜRKMEN
11. Yard. Doç. Dr. Evrim YENİLMEZ
12. Yard. Doç. Dr. Leyla YURTTAŞ
13. Yard. Doç. Dr. Hülya KARACA GENÇER
14. Yard. Doç. Dr. Özlem ATLI
15. Yard. Doç. Dr. İlham ERÖZ POYRAZ
16. Yard. Doç. Dr. Zerrin CANTÜRK
17. Yard. Doç. Dr. M. Dilek ALTINTOP
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
1. Arş. Gör. Dr. Behiye ŞENEL
2. Arş. Gör. Ulviye ACAR
3. Arş. Gör. Feyza ALYU
4. Arş. Gör. Sakine ATİLA
5. Arş. Gör. Merve BAYSAL
6. Arş. Gör. Hale Gamze DUYMUŞ
7. Arş. Gör. Elif KAYA
8. Arş. Gör. Gülsel YURTDAŞ KIRIMLIOĞLU
9. Arş. Gör. Hülya Tuba KIYAN
10. Arş. Gör. Merve OFLAZ
11. Arş. Gör. Yüksel ÖĞÜNÇ
12. Arş. Gör. Mustafa Güçlü ÖZARDA
13. Arş. Gör. Saniye ÖZCAN
14. Arş. Gör. Ahmet Alper ÖZTÜRK
15. Arş. Gör. Gözde ÖZÜRK
16. Arş. Gör. Begüm Nurpelin SAĞLIK
17. Arş. Gör. Belgin SEVER
18. Arş. Gör. Nazlı TURAN
UZMANLAR
1. Uzm. Dr. Fatih GÖGER
2. Uzm. Duygu ABBASOĞLU
3. Uzm. Nagehan SALTAN
10
YABANCI UYRUKLU ÖĞRETIM ELEMANI
1.Yard. Doç. Dr. Candan HIZEL
FAKÜLTEMİZİN ÖĞRETİM ELEMANI OLMAYIP DIŞARIDAN DERSLERE GELEN
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Sanat Tarihi
Öğr. Gör. Ali GERENGI
İktisadi ve İdari Bilimler
Davranış Bilimi
Prof. Dr. Enver ÖZKALP
Fakültesi
Beden Eğitimi
Öğr. Gör. Erkan AKDOĞAN
Spor Bilimleri Fakültesi
Tıbbi İlk Yardım
Patoloji
Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU
Tıp Fakültesi
Osmangazi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Deniz ARIK
Tıp Fakültesi
Osmangazi Üniversitesi
Halk Sağlığı
Yard. Doç. Dr. Fatih ÖNSÜZ
Tıp Fakültesi
Eczacılık Tarihi
Öğr. Gör. Mert SANDALCI
Kurum Dışı
Fizik-A
Yard. Doç. Dr. Sabiha AKSAY
Fen Fakültesi
Fizik-B
Yard. Doç. Dr. Tülay TOLAN
Fen Fakültesi
Türk Dili-A
Okutman Sevgi ÇALISIR
Rektörlük
Türk Dili-B
Okutman Nurdan SÖKER
Rektörlük
Türk Halk Müziği
Öğr. Gör. Erdal ULUDAG
Edebiyat Fakültesi
Halkla İlişkiler
Öğr. Gör. Bilge SANDIKÇIOGLU
İletişim Bilimleri Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Mestan KÜÇÜK
İletişim Bilimleri Fakültesi
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
11
Edebiyat Fakültesi
Türk Sanat Müziği
Halk Bilim ve Araştırmaları
Öğr. Gör. Danyal MANTI
Merkezi
Halk Bilim ve Araştırmaları
Halk Dansları
Öğr. Gör. Feyzan SENBAYRAM
Merkezi
Tıbbi Atık ve Çevre
Yard. Doç. Dr. Aysun ÖZKAN
Mühendislik Fakültesi
Müziğin Tarihçesi
Söz San Öğr. Elm. Ayşe TURAN
Devlet Konservatuvarı
Okutman Arzu TURAN
Devlet Konservatuvarı
Cumhuriyet Dönemi
Türk Tiyatrosu
Engelliler Entegre Yüksek
Salon Dansları
Öğr. Gör. A. Alemdar SUNGAR
Okulu
Hastane Eczacılığı
Ecz. Mehmet Evren OKUR
Kamu Eczacısı
Anatomi A
Anatomi B
Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Emel ULUPINAR
Tıp Fakültesi
Osmangazi Üniversitesi
Fizyoloji
Doç. Dr. Selda KABADERE
Tıp Fakültesi
Davranış Bilimi
Öğr. Gör. Anooshirvan MİANDJİ
Bilkent Üniversitesi
Eczacılık Deontolojisi ve
Prof. Dr. Ömür SAYLIGIL
Osmangazi Üniversitesi
Etik
Eczacılar İçin
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK
Biyoistatistik
Eczacılıkta Bilişim
Sistemleri
Tıp Fakültesi
Ecz. Fatımatüzzehra KIRAÇ
12
Osmangazi Üniversitesi
Serbest Eczacı
B.
ÖZDEĞERLENDİRME
RAPORU HAZIRLAMA
SÜRECİ
13
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Ocak 2014 tarihindeki akreditasyon
başvurusunun ECZAK tarafından olumlu olarak değerlendirilmesi üzerine, dekanlık tarafından
özdeğerlendirme raporunun hazırlanması için “Fakülte Özdeğerlendirme Komitesi”
kurulmuştur. Komite, ECZAK’ın Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzunda önerilen
hususları göz önüne alarak Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY’ın başkanlığında
yukarıda gösterilen yapılanma ile 13 Öğretim Üyesi, 1 Mezun, 1 Öğrenci, ve 4 idari personelden
oluşturulmuştur.
ECZAK’ın 12.03.2014 tarihindeki bilgilendirme ziyareti öğleden önce tüm Eczacılık
Fakültesi Öğretim Üye, Araştırma Görevlileri ve öğrencilere açık konferans şeklinde olmuş,
öğleden sonraki toplantılar, Özdeğerlendirme Komitesi’nin katıldığı ve rapor hazırlanması ile
ilgili açıklamaların yapıldığı oturumlar ile tamamlanmıştır. Bu oturumlarda Öz-değerlendirme
Raporu’nun alt başlıklarını oluşturan standartlar 7 grup altında toplanarak incelenmiştir.
Fakülte Özdeğerlendirme Komitesi ilk toplantısını 20.03.2014 tarihinde Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY’ın başkanlığında yapmış, bu toplantıda süreç ve ECZAK
tarafından hazırlanan kılavuzlar hakkında bilgilendirme ve rapor hazırlanması için yöntem
belirlenmiştir. Bu toplantı sırasında 7 grup altında toplanan standartların her biri için alt
grupların oluşturulması sağlanmıştır. Gruplar arası iletişim ve standardizasyonun sağlanması
için Fakülte Özdeğerlendirme Komitesinin 2 haftalık periyotlarla düzenli olarak toplanması
kararlaştırılmıştır.
Toplantılar arasındaki sürelerde, her standart grubu kendi küçük toplantıları ile ilgili
belge derleme ve rapor hazırlama çalışmalarını sürdürmüştür.
Fakülte Özdeğerlendirme Komitesi’nin düzenli toplantılarında her bir standart için
yapılan çalışmalar, o standartta çalışan komite üyeleri tarafından özetlenmiş, var olan belgeler,
temin edilecek evrak ve iyileştirme adına gereken düzenlemeler sıralanmış, idare tarafından
sağlanacak belgeler belirlenmiştir.
Her bir standart için eksik kalan belgelerin tamamlanması ve iyileştirilmesi gereken
konular hakkında izlenecek yollar belirlenmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır.
Hazırlıkları tamamlanan standartlarla ilgili rapor ve belgeler koordinatörde toplanarak
birleştirilmiştir.
14
Her bir standart için belge ve rapor oluşturma süreçleri tamamlandıktan sonra Fakülte
Özdeğerlendirme Komitesinde okunarak değerlendirilmiş, eklerin uygunluğu gözden
geçirilmiştir.
Rapor hazırlanması sırasında gerekli belgelerin çoğu arşivlerden kolaylıkla temin
edilmiştir.
Rapor hazırlama sürecinde eğitim programımız girdiler, süreç, bağlam ve çıktıları
açısından gözden geçirilmiş ve iyileştirilmesi gerekli noktaların altını çizme olanağı
bulunmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile fakültemiz eğitim programına önümüzdeki
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya geçirilecek olumlu düzenlemeler kazandırılmıştır.
15
C.
ECZACILIK LİSANS
EĞİTİM PROGRAMI
ULUSAL
STANDARTLARINI
KARŞILANMA DURUMU
16
C1.
ÖZDEĞERLENDİRME
ÖZETİ
17
Ülkemizde eczacılık eğitim öğretimi 2005-2006 öğretim yılından başlayarak 5 yıla
çıkarılmış, eğitim öğretim programlarında günün koşullarına ve Avrupa Birliği standartlarına
göre düzenlemeler yapılmış ve uygulama Fakültemizde de başlamıştır.
Fakültemizde 2005 yılına kadar normal kredili sistem uygulanmış, 2005-2006 eğitimöğretim yılından itibaren ülkemiz üniversite sisteminin Bologna sürecine uyumu kapsamındaki
ve öğrencilerin iş yükünü dikkate alan ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System = Avrupa Kredi Transfer Sistemi, AKTS) kredi sistemine geçilmiştir.
Eğitim programımızın oluşturulması sırasında amaç-hedef ve program içeriğimizin,
2005 yılına kadar olan süreçte Eczacılık Fakültesi Dekanları tarafından yapılandırılan
“Çekirdek Eğitim Programı” ile uyumlu olarak düzenlenmiş olması, paydaşlara duyurulması
ve her yıl yenilenerek geliştirilmesi programımızı güçlü kılmaktadır. Eğitim programımız,
hedeflediğimiz donanımlara sahip mezunlar vermek üzere planlanmıştır ve eğitim sürecinde
idare, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki iletişim ve görüş alışverişinin sürekli olmasına
özen gösterilmektedir.
Öğrencilerimizin ÖSYS ile ilk 25000 öğrenci arasından geliyor olması, idarenin ve
öğretim üyelerimizin eğitim faaliyetlerindeki katılımcı, sürekli gelişimi destekleyen
yaklaşımları, iyi donanımlı ve bilimsel olarak güçlü öğretim üyelerine sahip olmamız,
fakültemizin eğitim için teknik alt yapı bakımımdan sahip olduğu laboratuvar şartları,
programımızın başarılı olarak yürütülmesinde etkili olan faktörlerdendir. Zayıflıklarımız
değerlendirildiğinde, fiziksel mekânların yetersizliği, öğrenci sayılarında her yıl artış, kadro
eksikliği ve kadrolara erişim yetersizliği, araştırma görevlisi sayısının azlığı, araştırma
çalışmalarına yeterli zaman ayrılamaması, anabilim dallarının iç denetim yapamamaları, katma
değere sahip projelerin ve patent çalışmalarının eksikliği, ilaç endüstrisi ile bütünleşmenin
olmaması ve mezunlarımız ile olan zayıf ilişkilerimiz sayılabilir.
Diğer taraftan öğrencilerimizin eğitimle ilgili süreçlerde daha etkin rol almaları, ölçme
ve değerlendirme konusunda daha sağlıklı yapılandırma ve sürekli eğitim, programın
güncellenmesinde geri bildirimlerin daha geniş paydaş kitlelerinden alınması, daha etkin
kullanılması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık ve iyileştirme olanaklarının
değerlendirilmesi süreci öz değerlendirme raporumuzun hazırlanması sırasında karşımıza
çıkmıştır.
Ekte sunulan Özdeğerlendirme Raporumuz Özdeğerlendirme Komitesi üyelerimizin
özverili, uyumlu ve işbirliği ile çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmıştır.
18
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon
Kurulu (ECZAK) tarafından başlatılan, Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Akreditasyon
çalışmalarının ve bu kapsamda oluşturmakta olduğu Özdeğerlendirme Raporu’nun,
kurumumuzun sürekli iyileşme ve gelişim çalışmalarına yeni bir heyecan ve önemli katkı
sağlayacak bir süreç olarak değerlendirmekte, ECZAK akreditasyonuna ilk başvuran Eczacılık
Fakültelerinin içerisinde yer almaktan onur duymaktadır.
19
C2.
ULUSAL ECZACILIK
LİSANS EĞİTİM
PROGRAMI
STANDARTLARINA AİT
AÇIKLAMALAR
20
1. MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Standart 1. Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine
ilişkin amaç ve hedefleri net olarak tanımlanmıştır.
Eczacılık Fakültesinin eğitimdeki vizyon, misyon ve temel değerleri Anadolu
Üniversitesi
Eczacılık
Fakültesi
(http://www.eczfak.anadolu.edu.tr/hakkimizda.aspx#vizyon)
web
yayınlanmıştır
sayfasında
(Ek-1.1).
Fakültemizin mezuniyet öncesi eczacılık eğitimindeki amaç ve hedefleri Çekirdek Eğitim
Programı ile uyumlu olacak şekilde temel eczacılık, mesleki eczacılık, eczacılık teknolojisi,
sosyal eczacılık ve uygulamalı eczacılık alanlarındaki değişiklikler göz önüne alınarak
planlanmıştır. Buna göre;
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin vizyonu; çağdaş öğretimi ile, araştıran,
uygulayan, sorgulayan, eleştiriye açık, mesleki etik kurallarına bağlı eczacılar yetiştiren,
evrensel düzeydeki araştırmaları ile bilgi üreten, öncü eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin misyonu; edindiği bilgiler ile sağlık
alanında mesleği ile ilgili hizmetlerde etkin görev alabilen, insan sağlığının iyileştirilmesine
katkıda bulunabilen, toplumsal sorumluluğa ve meslek etiğine sahip çağdaş eczacılar
yetiştirmek, tüm birim ve çalışanlarıyla kaliteli, demokratik, şeffaf, meslek sorunlarına ve etik
değerlere duyarlı, kendisine ayrılan kaynakları verimli şekilde kullanan, bilimsel çalışmalara
destek veren, aktif, sürekli olarak kendisini geliştiren, teknolojiyi takip eden, ulusal ve
uluslararası etkinliklerde kendisini ifade eden, araştıran ve elde ettiği bilgileri paylaşan bir
fakülte olmaktır.
Üniversitemizin vizyonu, misyonu ve temel değerleri ve stratejik planı, Eczacılık
Fakültesini de içerecek şekilde “İdare Faaliyet Raporu” adı altında basılmış kitap formunda
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Eskişehir kamuoyu ve diğer bazı resmi/özel
kurumlar ile de paylaşılmaktadır (Ek-1.2).
21
Çizelge 1.1: Üniversitemiz ve Fakültemizin Vizyon ve Misyonu
Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Yaşam boyu öğrenme odaklı bir Çağdaş öğretimi ile, araştıran, uygulayan,
VİZYON
dünya üniversitesi olmak.
sorgulayan,
eleştiriye
açık,
mesleki
etik
kurallarına bağlı eczacılar yetiştiren, evrensel
düzeydeki araştırmaları ile bilgi üreten, öncü
eğitim ve araştırma kurumu olmak.
Kent,
MİSYON
bölge,
insanının
ülke
yaşam
ve
dünya Edindiği bilgiler ile, sağlık alanında mesleği ile
kalitesini ilgili hizmetlerde etkin görev alabilen, insan
yükseltmek amacıyla,
sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunabilen,
•Bilim, teknoloji, sanat ve spor toplumsal sorumluluğa ve meslek etiğine sahip
alanlarında eğitim, araştırma ve çağdaş eczacılar yetiştirmek,
projelerle evrensel bilgi ve kültür Tüm birim ve çalışanlarıyla kaliteli, demokratik,
birikimine katkı sağlamak,
şeffaf, meslek sorunlarına ve etik değerlere
•Her yaştaki bireye nitelikli ve duyarlı, kendisine ayrılan kaynakları verimli
özgün, uzaktan ve örgün öğrenme şekilde kullanan, bilimsel çalışmalara destek
veren, aktif, sürekli olarak kendisini geliştiren,
olanakları sunmak,
•Toplumsal
gereksinimleri
öngörerek yaratıcı ve yenilikçi
çözümler üretmektir.
teknolojiyi takip eden, ulusal ve uluslararası
etkinliklerde kendisini ifade eden, araştıran ve
elde ettiği bilgileri paylaşan bir fakülte olmak.
Fakültemizin vizyon ve misyonu esas alınarak, oluşturulmuş temel değerleri aşağıda
sıralanmıştır;

Cumhuriyetimizin temel ilkelerini benimsemiş,

Aklın önceliğine ve bilimin önderliğine inanmış,

Bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve özgür düşünceyi öne çıkaran,

Faaliyetlerinde adil, şeffaf, hesap verebilen, etik değerlere saygılı,

Değişime ve gelişime açık, sürdürülebilir nitelikte,

İnsan odaklı ve insana saygılı,

Sağlıklı, etkin ve verimli,

Kaliteli bireyler yetiştirmek.
22
Çekirdek eğitim programına göre Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezuniyet
öncesi eğitim programının amacı; Fakültenin ifade edilen misyon ve vizyonu ile birlikte
eczacılık sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü lisans ve lisansüstü düzeyde
yetiştirmektir.
Bu amaca yönelik olarak eğitim sırasında öğrenciler, ilaç kaynaklarının (doğal, yarısentetik ve sentetik) sağlanmasına, ilaç üretimi ve müstahzar yapımına, ilaçların tedavi edici
özelliklerine, biyoyararlanım karakterlerine ve toksik etkilerine ilişkin temel ve mesleki
bilgileri almaktadır. Farmasötik bilimlerdeki hızlı gelişmelere paralel olarak kendilerine verilen
bilgiler sürekli güncellenmekte ve öğrencilerin internete bağlı bilgisayarlar aracılığı ile yeni
bilgilere ve bilgi kaynaklarına ulaşma yolları öğretilmektedir. Farmasötik bilimlere ait bilgiler
değişmekte olduğundan müfredat gelişimi eczacılık eğitiminin önemli bir bölümüdür. Bilindiği
gibi hastaların yaşamlarını koruyan ve terapötik araç olan ilaçlar sağlık bilimlerinin ayrılmaz
parçasıdır. Öte yandan, sağlık hizmetleri alanındaki gereksinimlere ve ilaç endüstrisindeki
teknolojik gelişmelere bağlı olarak eczacının rolü de değişmekte, hastaların, bireylerin ve diğer
sağlık elemanlarının bilgilendirilmesini kapsayan yeni hizmet anlayışı giderek önem
kazanmaktadır. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi’ndeki eczacılık eğitimi, bilgi ve teknoloji
çağının gereklerini yerine getirecek eğitim araçları ve uygulamalarını sağlamak zorundadır.
Fakültemizin ana eğitim felsefesi, laboratuvar uygulamaları ile desteklenmiş güncel
bilimsel-teknolojik gelişmelere paralel en iyi bilgiler ile donatılmış kaliteli mesleki eğitim
sağlamak olmuştur.
Fakültemizin temel özelliklerinin önceliği, huzurlu, kaliteli ve sosyal/bilimsel
güvenilirliği yüksek birim olmaktır. Çalışma ortamının huzurlu olması için tüm olayların açıkça
paylaşılmasına, birlikte karar verilmesine ve gerçekleştirilmesine önem verilmektedir.
Çekirdek eğitim programına göre Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun
olan bir eczacının aşağıda maddeler halinde belirtilmiş olan hedeflere ulaşması beklenmektedir.

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranması ve bu süreçlere katılması,

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata
ve mesleki etik kurallarına uygun davranması,

Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, ve profesyonel kimliği ile
meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olması,
23

Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları;
bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlama konusunda
yetkin kılınması,

Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılması;
bunları kredilendirmesi ve belgelemesi,

Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olması,

Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurması,

Eczacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirmesi,

Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olması.
Bu bağlamda öğrencilerimize Eczacılık alanı ile ilgili kazandırılması hedeflenen
yetkinlikler,
http://www.anadolu.edu.tr/tr/akademik/program/alanYeterlilik/136/12/1
adresinde yayımlanmıştır (Ek-1.3). İlgili yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği, Öğrenme Yetkinliği, İletişim ve Sosyal Yetkinlik ve Alana Özgü
Yetkinlik başlıkları altında aşağıda verilmiştir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir
çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği
içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları
çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik
etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
4. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde
araştırma yapar.
Öğrenme Yetkinliği
1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirir.
2. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
3. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
24
4. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam
ettirir.
5. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların
düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
2. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel
ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki
bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar
yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve
değerlendirir.
7. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
8. Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
9. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili
kayıt tutar.
Alana Özgü Yetkinlik
1. Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması
aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel
ve etik değerlere uygun hareket eder.
2. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3. Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş
güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
4. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
25
6. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin
sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
7. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları
kredilendirir ve belgeler.
8. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim - uygulama ve araştırma alanlarında birey ve
toplum için önemini bilir.
Fakültemizin misyonu fakültemizin eğitim felsefesine yer vermektedir. Misyonda,
eczacılık mesleki eğitim programının, toplum sağlığının güncel ve değişen ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde mesleğin bütün uygulama alanlarında etkin görev, yetki ve sorumluluklar
alabilecek eczacılar yetiştirmek üzere hazırlanmış olduğu ortaya konmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans ve Ön Lisans Katalogu 2011 yılına
kadar elektronik ortamla birlikte basılı olarak da yayınlanmış ancak elektronik ortamın daha
yaygın kullanılması nedeni ile 2011 yılından beri sadece resmi web sayfamızdan,
http://www.anadolu.edu.tr/sites/default/files/files/ECZACILIK.pdf
adresinden
yayınlanmaktadır. Resmi web sayfamız herkesin erişimine açıktır ve dolayısıyla program amaç
ve hedeflerimiz öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, öğrenciler ve Fakültemizi tercih edecek
olan öğrenci adayları tarafından rahatlıkla paylaşılmaktadır. Bu sitedeki dokümanın basılı hali
Ek-1.4’de sunulmuştur.
Günümüzde gelişen teknoloji ve hizmet anlayışındaki farklılaşmalar, tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de eczacının rolünün değişmesine neden olmaktadır. Eczacılık
hizmetleri artık bilinen klasik hizmetlerin yanı sıra, hasta merkezli, hastanın tüm ilaçla tedavi
problemlerini bulup yanıtlamaya çalışan uygulamalara yönelmiştir. Eczacılık uygulamalarının
amacı, ilaç ve diğer sağlık ürünlerinin üretilmesi, topluma ulaştırılması ve bu ürünlerin en
uygun şekilde kullanılmasının sağlanmasıdır. Hekim, hasta için özel bir terapötik plan
düzenlemekte, bu planın uygulanması ve gözlemlenmesi sırasında eczacı, hasta, hasta yakınları
ve başta hekimler olmak üzere tüm sağlık görevlileri ile birlikte çalışmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında artık eczacının hasta için bir sağlık danışmanı olduğu (patient counseling)
görülmektedir. Bu nedenle eczane eczacılarının gerek reçete ile gelen, gerekse reçetesiz gelen
hastalara uygun yönlendirme ve bilgilendirme hizmetlerini sunması artık mesleki bir
zorunluluk halini almaktadır. Reçetesiz gelen hastayı uygun sağlık kuruluşu/tıp uzmanlarına
meslek etiği ilkeleri çerçevesinde yönlendirmesi, reçete ile gelen hastaları ise daha çok ilaçları
ve tedavi rejimi konusunda bilgilendirmesi, reçetedeki muhtemel hatalar için hekimi uyarması
26
(malpraktisin önlenmesi), gerekirse hastaların hastalıkları hakkında kısa bilgiler vermesi bu
kapsamda gereklidir. Farmasötik bakım uygulamalarının Hastanede/Klinikte uyarlanması ise
Klinik Eczacılığın esasını oluşturmaktadır. Farmasötik bakım içeriği ağırlıklı olarak verilen
Klinik Eczacılık dersi ile eczacı adaylarına, programdaki seçmeli/zorunlu diğer derslerin de
katkısıyla, bu çağdaş nosyonların kazandırılması hedeflenmektedir.
Fakültenin misyonunda geleneksel eczacılık hizmetlerinin yanında özellikle farmasötik
bakım eczacılık mesleğinin çağdaş uygulaması olarak benimsenmiştir. Bu amaçla eczacının
sağlık alanındaki diğer meslek çalışanları ile işbirliği yapması, hastalarda ilaç kullanımı ve
bununla ilgili tedavi sonuçlarının sorumluluğunu paylaşması açısından gerekli eğitsel hazırlık
yapılmakta, farmasötik bakım ve klinik eczacılık konusunda gerekli bilgi, beceri, değer ve
tutumlar kazandırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Çok iyi bilindiği üzere, ülkemiz
eczacılığı için oldukça yeni bir uygulama alanı olan “Klinik Eczacılık” konusunda hemen her
fakültenin az ya da çok eksikleri bulunmaktadır. Fakültemiz bu bağlamda uzun vadeli bir eylem
planı oluşturmuştur. Bu eylem planı çerçevesinde ilk adım olarak fakültemizde “Klinik
Eczacılık ve Farmasötik Bakım Anabilim Dalı” oluşturulması için gereken resmi girişim
başlatılmış ve bu yıl üniversitemiz Senatosu tarafından adı geçen anabilim dalının kurulması
için oybirliği ile karar alınmıştır. Senato tarafından alınan karar halen Yükseköğretim
Kurulunun onayını beklemektedir. Bu yıl ilk kez ÖYP kapsamında alınan Araştırma
Görevlilerimizden birisi Ankara Üniversitesi’nde Klinik Eczacılık alanında yüksek lisans
çalışmasını tamamlamak üzeredir. Halen fakültemizde Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım
alanlarında yeterli sayıda ders verilmekte, ancak konunun uygulama alanlarında eksiklikler
bulunmaktadır.
Fakültenin misyon, amaç ve hedefleri, bireysel ve toplumsal değerlere saygılı, eğitim ve
öğretim ortamını besleyip geliştirici; öğrencilere, mesleki sorumluluk ve etik ilkeler
doğrultusunda meslektaşları, hastalar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışma ve iletişim kurma
becerisini kazandıracak niteliktedir.
Eğitim programımız 2005 yılından beri “Kredili Eğitim Sistemi” başlığı altında
tanımlanmış bir sistemle yürütülmektedir. Bu sistem yarıyıl esasına göre planlanmaktadır ve
bir akademik yıl, iki yarıyıldan oluşmaktadır. Programımızın “mesleki bilgilerin kazandırılması
öncesi dönemi” olarak tanımlanabilen ilk 4 yarıyılı, öğrencileri eczacılık mesleki bilgilerine
hazırlayacak teorik ve uygulamalı dersleri içerecek şekilde planlanmıştır. Bu dersler temel
eczacılık alanı ile ilgili dersleri ve seçmeli dersleri kapsayacak biçimde oluşturulmuştur.
Programımızın “mesleki alan dersleri dönemi” olarak tanımlanan 3. ve 4. yıllarında,
27
öğrencilerin ilk 4 yarıyılda edindiği bilgileri uygulayabileceği ve eczacılık becerilerini
geliştireceği zorunlu ve seçmeli dersleri ile birlikte stajları bulunmaktadır. Mezuniyet öncesi
eğitimin son yılı (5. yıl) ise öğrencilerimizin öğretim üyelerinin denetiminde mezuniyet projesi,
ileri stajlar ve zorunlu ve seçmeli alan derslerini aldığı “uzmanlık alanı dönemi” olarak
planlanmıştır.
Mezuniyet öncesi eğitimimiz süresince öğrencilere, seçmeli ders ve stajlar ile, ilgi
duydukları mesleki konularda zorunlu derslerinin dışında eğitim alma ve kendilerini geliştirme
fırsatı da verilmektedir. Bir öğrencinin mezuniyet öncesi eğitimini başarıyla tamamlayabilmesi
için toplam eğitim kredi yükünün yaklaşık % 15’ini bu seçmeli derslerden karşılaması
zorunludur. Bunlara göre düzenlenmiş 5 yıllık eğitim programının amaç ve hedeflerinin
yarıyıllara göre açıklamaları, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi web sayfasında,
http://www.anadolu.edu.tr/sites/default/files/files/ECZACILIK.pdf
adresinde
yayınlanmaktadır (Ek-1.4).
Ayrıca, zorunlu veya seçmeli tüm ders ve stajların amaç ve hedeflerine de fakülte web
sayfasından ulaşılmaktadır. Eğitim programımız sürekli olarak web sayfamızdan yayınlanmakta ve her yıl
yenilenerek, öğretim üyeleri, öğrenciler ve fakültemizi tercih edecek olan öğrenci adaylarımıza
duyurulmaktadır. Ayrıca bu yıl başlatılacak bir uygulamayla, ders yürütücülerinin derslerin
içerik ve uygulanış açısından gözden geçirilmesi sürecinde yaptıkları toplantılarda, öğrencilerin
de davet edilerek görüşlerini bildirme olanağı sağlanacaktır.
Standart 2. Stratejik Planlama
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi misyonu doğrultusunda vizyonuna ulaşmasını
sağlayacak eğitim araştırma geliştirme üretim ve hizmetlerine ilişkin amaç ve hedeflerinin
tanımlandığı stratejik plana sahiptir. Stratejik plan, üniversitemizin stratejik planına paralel
olarak 2010-2013 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi
web
sayfasında
(http://www.eczfak.anadolu.edu.tr/hakkimizda.aspx#vizyon)
yayınlanmıştır (Ek-1.5). Bu süreçte, ulusal ve uluslararası eczacılık eğitiminin amaç ve
hedefleri göz önünde bulundurularak ve Fakülte öğretim üyelerinin katılımı sağlanarak stratejik
plan hazırlanmış ve Üniversite yönetiminin işbirliği ve desteğinden yararlanılmıştır.
Stratejik planlama sürecine 2010 yılında başlanmış, 2010-2013 yıllarını kapsayacak
stratejik planın hazırlanması öncesinde Fakültemizde öğretim üye ve yardımcılarına yönelik
28
paydaş anketi çalışması yapılarak fakültemizin güçlü-zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditlerin
belirlenmesi (SWOT analizi) ve değerlendirilmesi sağlanmıştır. 2010 yılının Mayıs-Haziran
aylarındaki çalışmalara karşılık gelen bu süreçte Eczacılık Fakültesinin misyonunda,
vizyonunda ve ilkelerinde bulunması istenen kavramlar, kurumlaşma adına hangi faaliyetlere
öncelik verilmesi gerektiği, güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar, tehditler, Dekanlığın görevleri
ve yetkileri, Eczacılık Fakültesinin eğitim, danışmanlık organizasyon, web sitesinde sunulan
bilgiler, ulusal ve uluslararası toplantılara katılım, özel sektöre verilen hizmetler, mevzuat
geliştirme çalışmaları, en avantajlı ve en dezavantajlı yanlar ile ilgili olarak sorulan sorulara
alınan yanıtlar değerlendirilmiştir. Fakültemizin 2010-2013 paydaş anketi Ek-1.6’da
sunulmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre Grafik 1.1 – Grafik 1.8’de özetlenen veriler elde
edilmiş ve Dekanlık tarafından tüm fakülte paydaşları ile paylaşılmıştır.
Grafik 1.1: Eczacılık Fakültesinin Misyonunda, Vizyonunda ve İlkelerinde Bulunması
İstenilen Kavramların Yüzdesel Dağılımı
Grafik 1.1 incelendiğinde, paydaşlar tarafından Fakültemiz misyonunda, vizyonunda
ve ilkelerinde yer alması en çok istenilen beş kavram; eşitlik ve adalet, değişime ve gelişime
açık ve yenilikçi, şeffaf ve saydam, çağdaş ve modern ile huzurlu ve rahat olmuştur.
29
Grafik 1.2: Eczacılık Fakültesi’nin güçlü yanlarının saptanması için ankete katılanlar
arasında ilk “10” ortak düşüncenin yüzdesel dağılımı (Cevaplayan Katılımcı Sayısı 64).
Grafik 1.2’de paydaşların Fakültemizin güçlü yanlarına yönelik ilk sıralarda yer alan
görüşleri; iyi donanımlı ve güçlü öğretim üyelerine sahip olması, fiziksel ve teknik altyapı
açısından güçlü olması, Anadolu Üniversitesinin bir birimi olması ile akademik çalışmalara ve
araştırmalara yeterli desteğin sağlanması olmuştur.
Grafik 1.3: Eczacılık Fakültesi’nin zayıf yanlarının saptanması için ankete katılanlar
arasında ilk “10” ortak düşüncenin yüzdesel dağılımı (Cevaplayan Katılımcı Sayısı 65).
Grafik 1.3’de paydaşlar tarafından Fakültenin zayıf yönleri arasında en çok görüş
belirtilen kavramlar; bölümler arası iletişim zayıflığı, kişisel ayırımcılık, bazı öğretim
üyelerinin yeterli donanıma sahip olmaması ve öğretim üyesi kaynaklı eğitimin yetersizliği ile
etik anlayışta yetersizlik olmuştur.
30
Grafik 1.4: Eczacılık Fakültesi İçin Fırsat Niteliği Taşıyan Kişisel – Kurumsal
Saptamalarda ilk “10” ortak düşüncenin yüzdesel dağılımı (Cevaplayan Katılımcı Sayısı 56).
Grafik 1.4’de Fakültemiz için fırsat niteliği taşıyan kişisel – kurumsal saptamalara
yönelik en fazla görüş belirtilen durumlar; bilimsel araştırmalar için var olan fiziksel alt yapı
ve destek, Üniversite ve Dekanlık üst yönetiminden faaliyetler, finans ve teknik ihtiyaçlarda
personel temini konularında destek alınması, teknolojik donanımın yeterli olması, öğretim
üyelerine yurt içi ve yurt dışı toplantılar için fon kaynağı sunulması ile alanımıza ait yeterli veri
tabanı bulunması olmuştur.
Grafik 1.5: Eczacılık Fakültesi İçin Tehdit Niteliği Taşıyan Kişisel – Kurumsal
Saptamalarda ilk “10” ortak düşüncenin yüzdesel dağılımı (Cevaplayan Katılımcı Sayısı 54).
Grafik 1.5’de Fakültemiz için tehdit niteliği taşıyan kişisel – kurumsal saptamalara
yönelik en fazla görüş belirtilen durumlar; kadrosuzluk nedeni ile yeni araştırma görevlisi ve
31
elemanların alınamaması, öğrenci sayısının çokluğu ve yakın gelecekte kontenjanların daha da
artacak olması, kadro atamalarındaki sıkışma ve aksaklıklar ile öğretim üyeleri arasında
ayrımcılık yapılması şeklindedir. Grafik 1.6:
Eczacılık Fakültesi’nde Önümüzdeki 3 Yılda (2010-2013) Ağırlık
Verilmesi Önerilen ve Anket Değerlendirmelerine Göre Yüzdesel Sıralamada İlk 10’da Yer
Alan Hizmet ve Projeler (Cevaplayan Katılımcı Sayısı 61).
Grafik 1.6’daki verilere göre paydaşlar 2010-2013 yılları arasında ağırlıklı olarak, alt
yapı, eğitim kalitesinin arttırılması, geliştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması, bölümler
ve bireyler arasındaki paylaşımı arttırıcı multidisipliner projeler ile özel sektör ve endüstri ile
bağlantının sağlanabileceği projeler ve paydaşlık konularına önem verilmesi gerektiğini
vurgulamışlardır.
32
Grafik 1.7: Eczacılık Fakültesi’nin En Önemli Avantajları Olarak Değerlendirilen ve
Yüzdesel Sıralamada İlk 10’da Yer Alan Görüşler (Cevaplayan Katılımcı Sayısı 60).
Grafik 1.7 incelendiğinde fakültemizin en önemli avantajları olarak paydaşların; iyi
donanımlı öğretim üyeleri, alt yapı ve fiziksel olanaklar, Anadolu Üniversitesinin bir birimi
olmanın sağladığı maddi güç ve olanaklar, başarı oranı yüksek öğrenci profili tarafından tercih
ediliyor olması ve mezuniyet sonrası farklı alanlarda iş imkanı sağlaması konularını ön plana
çıkardıkları görülmektedir.
Grafik 1.8: Eczacılık Fakültesi’nin En Dezavantajları Yanları Olarak Değerlendirilen
ve Yüzdesel Sıralamada İlk 10’da Yer Alan Görüşler. (Cevaplayan Katılımcı Sayısı 55 Kişi)
33
Grafik 1.8’de Fakültemizin en dezavantajları yanlarına yönelik en fazla görüş belirtilen
durumlar; işyeri huzurunun tam olarak sağlanamaması özellikle öğretim üyeleri arasında
iletişimin kopuk olması, kadro doluluğu nedeniyle yeni kadro ve yükseltmelerde problem
çıkması, laboratuvarların öğrenci ve araştırma için yetersiz olması, bilimsel çalışmalara ve
eğitimde kaliteye önem vermeyenlerin bulunması ve yetersiz öğretim üyeleri ile öğrenci
kontenjanlarının çok olması şeklindedir. Paydaş anketinin uygulanmasından sonra Fakültemizin her bir anabilim dalının iki
temsilcisi ile 2010 yılında oluşturulan Kalite ve Strateji Komisyonunda (Ek-1.7) yer alan
öğretim elemanlarının katılımı sağlanarak stratejik planımız, Üniversitemizin stratejik planına
paralel
olarak
hazırlanmış
ve
birim
web
sayfasında
(http://www.eczfak.anadolu.edu.tr/Default.aspx) yayımlanarak tüm paydaşlarla paylaşılmıştır.
Çizelge 1.2’de Anadolu Üniversitesinin ve Eczacılık Fakültesinin stratejik amaçları birlikte
görülmektedir.
Çizelge 1.2: Anadolu Üniversitesinin ve Eczacılık Fakültesinin Stratejik Amaçları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
STRATEJİK AMAÇLAR
STRATEJİK AMAÇLAR
Eğitim-öğretim sürecinin etkililiğinin ve Eğitim öğretim faaliyetlerinin kaliteli, etkin,
verimliliğinin
arttırılması
ve verimli ve sürdürülebilir olması
sürdürülebilirliğinin sağlanması
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının
yaygınlaştırılması
Öğretim elemanlarının akademik gelişiminin
desteklenmesi
Lisansüstü
eğitim-öğretim
sürecinin
etkililiğinin ve verimliliğinin arttırılması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması
Bilimsel araştırma-geliştirme projelerinin ve Bilimsel araştırma geliştirme projelerinin ve
yayınların
niceliğinin
ve
niteliğinin yayınların
arttırılması
Üniversite
arttırılması
sektör
(kamu,
özel,
STK)
işbirliğinin geliştirilmesi
34
niceliğinin
ve
niteliğinin
Çizelge 1.2 (Devam): Anadolu Üniversitesinin ve Eczacılık Fakültesinin Stratejik Amaçları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
STRATEJİK AMAÇLAR
STRATEJİK AMAÇLAR
Üniversitenin toplumla olan etkileşiminin
artırılması
Ulusal
ve
Uluslararası
İşbirliklerinin Ulusal
arttırılması
ve
uluslararası
işbirliklerinin
arttırılması
Şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı, etkili ve
verimli bir yönetim sisteminin uygulanması
Öğrencilerin
sosyal
ve
akademik Öğrencilerin
sosyal
ve
akademik
gelişimlerini
destekleyecek
ortamların gelişimlerini
destekleyecek
ortamların
oluşturulması
Açık
ve
uzaktan
oluşturulması
öğretim
sisteminin
etkinliğinin arttırılması
Stratejik planlamanın finansal ve akademik planlama sürecinde devam eden ve
beklenmekte olan mesleki değişimler de göz önünde bulundurulmuştur. Stratejik planlama
sürecinde amaç ve hedefler her yılın sonunda hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarında yer alacak
şekilde Fakülte yöneticileri tarafından gözden geçirilmekte ve Anadolu Üniversitesi
Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunulmaktadır (Ek-1.8-Ek-1.11). Stratejik
planımızda yer alan hedefler ve performans göstergelerinin net olarak tanımlandığı süreçler
izlenerek hedeflere ulaşmak üzere gerekli çalışmalar yapılmıştır ve bu çalışmalara devam
edilmektedir (Ek-1.8-Ek-1.11). Fakültemizin stratejik planı 2010-2013 yıllarını kapsadığı için
2014-2018 yıllarına ait yeni stratejik planımızın oluşturulması çalışmaları hali hazırda devam
etmektedir. Bu çalışmalar sırasında öğrenci, mezun ve diğer paydaşlarla paylaşım
gerçekleştirilecektir.
2013 yılına ait Birim Faaliyet Raporunda yer aldığı şekilde stratejik amaç (STR-A) ve
hedefler (H) ile karşılık gelen performans göstergeleri (PG) Çizelge 1.3’de verilmiştir. Stratejik
planımızın gerçekleştirilmesinde söz konusu hedeflere ulaşma konusunda yapılanlar öz
değerlendirme raporumuzun sonraki bölümlerinde geniş şekilde yer almaktadır.
35
Çizelge 1.3: Fakültemiz Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeleri
STR-A 1: Eğitim öğretim faaliyetlerinin kaliteli, etkin, verimli ve sürdürülebilir olması
H-1. Öğrenci merkezli ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik kurum kültürünün
oluşturulması
PG-1. Eğitim amaçlarını ve program çıktılarını belirlemek
PG-2. Öğretim programlarını ve ders içeriklerini eğitim amaçları, program
çıktıları ve öğrenme çıktıları doğrultusunda güncellemek
PG-3. Program profillerini (tanıtım bilgisi) oluşturmak
PG-4. Öğrencilere mesleki farkındalık ve sorgulayıcılık yetkinliği kazanımına
yönelik eğitim programı oluşturulması
PG-5. Meslek
tanıtımı
amacıyla
kariyer
günlerinin
düzenlenmesi
ve
sürekliliğinin sağlanması
PG-6. Kurum içi ve dışı değerlendirme (akreditasyon, kalite) süreçlerini
başlatmak ve sürdürmek
H-2.
Öğrencilerin yabancı dil yetkinliğinin arttırılması
PG-1. Mevcut programa ek olarak yabancı dil derslerinin yıllara yayılması
PG-2. Mesleki yabancı dil bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması
H-3.
Kaliteli ve güncel eğitim programlarının oluşturulması
PG-1. Etkin ve verimli staj eğitiminin oluşturulması ve uygulanması
PG-2. Teorik eğitimin ihtiyaç duyulan durumlarda en fazla 70 kişilik gruplarla
yapılabilmesi
PG-3. Eğitimimizde yer alan derslerden, içeriklerinin elektronik ortamda
ulaşılabilir olanların sayısının arttırılması
36
Çizelge 1.3 (Devam): Fakültemiz Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeleri
H-4.
Akademik ve idari personelin nitelik, nicelik ve motivasyonunu arttırmak
PG-1. Öğretim üyesi/elemanı sayısını arttırmak
PG-2. Seminerler düzenlenmesi
PG-3. Akademik personelin yurt dışı araştırma ve/veya eğitim-öğretim
yeterliliklerini geliştirici eğitim/destek hizmeti alması
PG-4. Akademik personelin yurt içi araştırma ve/veya eğitim-öğretim
yeterliliklerini geliştirici eğitim/destek hizmeti alması
PG-5. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması
H-5.
Değişim programlarına katılan öğretim elemanı ve öğrenci sayısının arttırılması,
öğretim elemanlarının yurt içi-yurt dışı kurumlarda uzun süreli (3 ay-1 yıl)
görevlendirilmelerini desteklemek
PG-1. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve kurumlar ile araştırma işbirliklerinin
geliştirilmesi
PG-2. Bilgilendirme ve teşvik etkinliklerinin arttırılması
H-6.
Eğitim faaliyetlerine yönelik kullanımda olan mekânların altyapılarının
zenginleştirilmesi
PG-1. Uygulama
ders
laboratuvarlarındaki
ekipmanların
eksiklerinin
tamamlanması ve iyileştirilmesi
PG-2. Dersliklerin fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi
PG-3. Yoklama sisteminde manyetik kartlı sisteme geçilmesi
PG-4. Öğrenciye yönelik verilen destek hizmetlerinin iyileştirilmesi (fotokopi,
kafeterya, vb.)
37
Çizelge 1.3 (Devam): Fakültemiz Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeleri
H-7.
Mezuniyet projelerinin etkinlik ve özgünlüğünün arttırılması
PG-1. Özgün proje konularında çalışmaya yönelik sarf, ekipman ve donanımın
sağlanması
PG-2. Danışman bazında mezuniyet projesi öğrenci dağılımının dengeli
olmasının sağlanması
STR-A 2: Bilimsel araştırma geliştirme projelerinin ve yayınların niceliğinin ve
niteliğinin arttırılması
H-8.
Araştırma için gerekli ortamın geliştirilmesi
PG-1. Birimin araştırma önceliklerini belirlemek
PG-2. Alt birimler arası bilimsel araştırma sinerjisinin arttırılması
PG-3. Araştırma altyapı kalitesinin belgelendirilmesi
PG-4. Araştırmaya ayrılan sürenin verimliliğinin arttırılması
PG-5. Araştırma altyapısının zenginleştirilmesi
H-9.
SCI’de taranan dergilerdeki yayın sayısının ve proje sayısının arttırılması
PG-1. Multidisipliner çalışmaların arttırılması
PG-2. Ödüllendirme
PG-3. Araştırmaların etkinliğinin arttırılması
H-10. Değişik kurumlara araştırma amaçlı giden öğretim elemanı sayısının arttırılması
PG-1. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve kurumlar ile araştırma işbirliklerinin
geliştirilmesi
STR-A 3: Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin arttırılması
H-11. Konuk araştırıcı ve öğretim elemanı sayısını arttırmak
38
Çizelge 1.3 (Devam): Fakültemiz Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeleri
H-12. Ulusal ve uluslararası ortak proje başvurularının özendirilmesi
PG-1. Sektör ile ortak projelerin özendirilmesi (Santez Projeleri gibi)
PG-2. Kamu, özel ve sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar vs ile ortak
işbirliklerinin artırılması
H-13.
AB çerçeve programlarına katılıma zemin oluşturması
H-14. İlgili sektör ile işbirliği imkânlarının oluşturulması
PG-1. İlgili sektöre fakültenin eğitim düzeyi ve imkânlarının tanıtılması
H-15.
Diğer üniversiteler ile ortak lisans/lisansüstü ders/program sayısını arttırmak
STR-A 4: Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek ortamların
oluşturulması
H-16.
Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını teşvik
edecek ortamların oluşturulması
PG-1. Kulüp etkinlikleri ve Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi
kapsamında yer alan sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması
PG-2. Sosyal sorumluluk projelerine etkin olarak katılan öğrencilerin
ödüllendirilmesi
H-17. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını teşvik edecek
ortamların oluşturulması
PG-1. Oryantasyon etkinlik ve araçlarının düzenlenmesi
PG-2. Mevcut etkinliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak
PG-3. Öğrencilerin akademik etkinliklere katılımlarını arttırmak
PG-4. Mesleki eğitime katkısı olacak teknik gezilerin düzenlenmesi
39
Çizelge 1.3 (Devam): Fakültemiz Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeleri
H-18. Öğrencilerle iletişim ve etkileşimin arttırılması
PG-1. Öğrencilerle iletişim ve etkileşimi arttıracak etkinliklerin düzenlenmesi ve
sürdürülmesi
PG-2. Öğrencilerin görüş ve önerilerini paylaşma ortamlarını geliştirmek
PG-3. Fakülte duyurularına sürekli ve güncel olarak web sayfasından
ulaşılabilmesi
H-19. Öğrencilere etkin danışmanlık hizmeti verilmesi
PG-1. Danışmanlık hizmeti kapsamına giren konularda danışmanların
bilgilendirilmesi
PG-2. Öğrencilerin sosyal ve ekonomik açıdan izlenmesi
PG-3. Kariyer planlamasına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
Fakültemizin stratejik planında yer alan tüm amaç ve hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı
söylenebilir. Stratejik amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyi ile ilgili olarak Fakülte
Dekanlarımızın Fakülte Kurullarında paylaştığı raporları Ek-1.12-Ek-1.14’de sunulmuştur.
Standart 3. Performans Değerlendirmesi
Eczacılık Fakültesinin amaç ve hedeflerine ne kadar ulaştığını belirlemek için akademik
performans
sisteminin
geliştirilmesine
yönelik
çalışmalar
bulunmaktadır.
Eczacılık
Fakültesinin stratejik planı kapsamında belirlenen performans göstergeleri bu amaç ve
hedeflere ne kadar ulaşıldığı konusunda bilgi sağlamaktadır. Anadolu Üniversitesi
Rektörlüğüne her yıl sunulan Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması sırasında fakülte
yöneticileri tarafından gözden geçirilen ve stratejik planda yer alan alt hedeflere bağlı
performans göstergeleri, fakülte eğitim, öğretim, amaç ve hedeflerine ulaşmada ve vizyona
bağlı olarak misyonun yerine getirilmesinde belirleyici unsurlar olmuştur.
Fakültemiz performansının değerlendirilmesinde kullanılan yıllık birim faaliyetleri
fakültemiz web sayfasından paydaşlarımızla paylaşılmaktadır (Ek-1.15). 2013 yılı itibarıyla
40
performans hedeflerine ulaşma konusunda önemli ölçüde mesafe alınmıştır. Özellikle eğitim
programları ve içeriğinde, öğretim stratejilerinde, öğrenci politikalarında, öğretim
elemanlarının sayısı, alımı ve verimli çalışmalarında sürekli iyileşme sağlanmasına özen
gösterilmiş ve gösterilmektedir. Çizelge 1.4-Çizelge1.6’da fakültemiz Birim Faaliyet Raporları
kapsamında performans değerlendirmesinde kullanılan sayısal bilgiler gösterilmiştir.
Çizelge 1.4: Fakültemiz Öğretim Elemanları ve Öğrencilerine Yönelik 2009-2013 Yılları
Aralığını Kapsayan Sayısal Bilgileri
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
Öğretim Üyesi Sayısı
49
49
46
53
56
Öğrenci Sayısı
429
552
668
722
730
Fakülteye Kayıt Olan Öğrenci Sayısı
103
123
129
129
130
Mezun Öğrenci Sayısı
32
82
107
96
123
Öğretim Üyesi + Öğretim Üyesi Yardımcısı
70
72
69
69
67
Sayısı
Çizelge 1.5: Fakültemiz Öğretim Elemanlarının Akademik Performanslarına Yönelik 20092013 Yılları Aralığını Kapsayan Sayısal Bilgiler ve Oranlar
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
62/49
69/49
101/46
63/53
67/56
= 1.27
= 1.41
= 2.20
= 1.19
= 1.43
4/49
6/49
14/46
2/53
8/56
= 0.08
= 0.22
= 0.30
= 0.04
= 0.14
8/49
11/49
5/46
2/53
2/56
Kitap/Kitapta
= 0.16
=0.152
= 0.11
= 0.04
= 0.04
Öğretim Üyesi Başına Düşen Bildiri
81/49
80/49
94/46
94/53
65/56
Sayısı
=1.65
= 1.63
= 1.36
= 1.36
= 1.16
Öğretim
Üyesi
Başına
Düşen
Uluslararası SCI Yayın Sayısı*
Öğretim Üyesi Başına Düşen Ulusal
Yayın Sayısı
Öğretim Üyesi Başına Düşen Ulusal
ve
Uluslar
Arası
Bölüm Sayısı
41
Çizelge 1.5 (Devam): Fakültemiz Öğretim Elemanlarının Akademik Performanslarına Yönelik
2009-2013 Yılları Aralığını Kapsayan Sayısal Bilgiler ve Oranlar
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
-
2/49
-
2/53
2/56
= 0.04
= 0.04
Öğretim Üyesi Başına Düşen Fakülte
= 0.04
Tarafından Gerçekleştirilen Ulusal
ve
Uluslararası
Sempozyum,
Bilimsel
Kongre,
Toplantı
Sayısı
Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf
632/49
862/49
914/46
1051/53
1107/56
Sayısı**
= 12.90
= 17.59
= 19.87
= 19.83
= 19.77
Öğretim Üyesi Başına Düşen Proje
9/49
6/49
16/46
23/53
21/56
Sayısı
=0.18
=0.12
=0.35
=0.43
=0.38
9
10
28
42
43
4
4
3
2
-
Devam Eden Proje Sayısı
Öğretim
Elemanlarının
Aldığı
Ödüller
*SCI makale sayısı Web of Science veri tabanında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adresi girilerek elde
edilen verilerden oluşturulmuştur (Ek-1.16 - Ek-1.20).
** Öğretim üyesi/görevlisi başına düşen atıf sayısı Web of Science veri tabanında Anadolu Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi adresi girilerek elde edilen verilerden oluşturulmuştur (Ek-1.21).
Çizelge 1.6: Fakültemiz Öğrencilerine Yönelik 2009-2013 Yılları Aralığını Kapsayan Sayısal
Bilgiler ve Oranlar
Yıllar
Öğretim
Üyesi
Başına
Düşen
Öğrenci Sayısı
Mezun Olan Lisans Üstü Öğrenci
2009
2010
2011
2012
2013
429/49
552/49
668/46
722/53
730/56
= 8.75
= 11.26
= 14.52
= 13.62
= 13.04
18
27
34
25
37
Sayısı
42
Eczacılık
eğitim
programının
etkinliğinin
ve
öğrencilerin
başarılarının
değerlendirilmesi amacıyla her yıl öğrencilerimize ve yeni mezunlarımıza Üniversitemiz
İstatistik Bilgiler Birimi tarafından memnuniyet anketleri uygulanmaktadır (Ek-1.22, Ek-1.23,
Ek-1.24). Değerlendirme süreci sonunda elde edilen sonuçlar dekanlığımıza ulaştırılmakta ve
fakültemiz web sayfasında paydaşlarla paylaşılmaktadır (Ek-1.25). Anket sonuçlarında
öğrenciler ve mezunlar tarafından eksik bulunan noktaların iyileştirilmesine yönelik fikirler her
yıl Akademik Kurullarda tartışılmaktadır.
43
2. ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI
Standart 4. Eczacılık Fakültesi ve Üniversite Arasındaki İlişkiler
Anadolu Üniversitesi’nin Örgütsel Yapısı Şekil 2.1’de sunulmuştur. Üniversite örgütsel
yapısı içinde Eczacılık Fakültesinin konumu ve üniversite yönetimi ile olan ilişkisi diğer
fakültelere benzer statüdedir.
Şekil 2.1: Anadolu Üniversitesi’nin Örgütsel Yapısı
Fakültemiz kurulduğundan beri mesleki eğitim programının belirlenmesinde ve
uygulanmasında özerkliğe sahip durumdadır. Gerekli kurumsal yetki ve politikaları ilgili
mevzuat elverdiği ölçüde yerine getirmektedir. Her fakülte kendi program içerik ve
yapılandırmalarını yürürlükte olan ve http://www.anadolu.edu.tr/tr/onlisans-lisans-egitimogretim-ve-sinav-yonetmeligi, web adresinde yayımlanan Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve
44
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirmektedir (Ek-2.1). Eczacılık
Fakültesi de tamamen özerk biçimde kendi ders programını belirlediği amaç ve hedeflerine göre
bu doğrultuda oluşturmuştur.
Fakültemiz öğretim üyeleri, gerek üniversitenin gerekse fakültenin refahı için üniversite
kurul ve komisyonlarında görev alarak üniversite yönetimine katılmaktadır. Üniversite kurul
ve komisyonlarında görev alan öğretim üyeleri Çizelge 2.1’de sunulmuştur.
Çizelge 2.1: Anadolu Üniversitesi Yönetiminde, Kurul ve Komisyonlarında Görev Yapan
Öğretim Üyelerimiz
Görevi
Öğretim Üyesi
Rektör Yardımcısı (Ek-2.2)
Prof. Dr. Zafer Asım KAPLANCIKLI
Rektör Danışmanı (Ek-2.3)
Prof. Dr. Kadriye BENKLİ
Senato (Ek-2.4)
Üye: Prof. Dr. Göksel ARLI
Üniversite Yönetim Kurulu (Ek-2.5)
Üye: Prof. Dr. Gülhan TURAN
Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Prof. Dr. Dilek AK
Sağlık Alanı (Ek-2.6)
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Etik Kurulu (Ek-2.7)
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama
Müdür: Doç. Dr. Bülent ERGUN
Birimi (Ek-2.8)
Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Özgür Devrim
CAN
Koordinatör: Prof. Dr. Kadriye BENKLİ
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü(Ek-2.9)
Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Mine
KÜRKÇÜOĞLU
Müdür: Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ
Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. N. Öncü CAN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Ek-2.10)
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. M.
Dilek ALTINTOP
Müdür: Prof. Dr. Yağmur TUNALI
Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet
Yunus Emre Meslek Yüksek Okulu
ÖZDEMİR
(Ek-2.11)
Müdür Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Evrim
YENİLMEZ
45
Çizelge 2.1 (Devam): Anadolu Üniversitesi Yönetiminde, Kurul ve Komisyonlarında Görev
Yapan Öğretim Üyelerimiz
Görevi
Öğretim Üyesi
Üye: Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma
Üye: Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Merkezi Danışma Kurulu (Ek-2.12)
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma
Üye: Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN
Merkezi
Yönetim Kurulu (Ek-2.13)
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Üye: Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ
(Ek-2.14)
Üye: Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ
Akademik Değerlendirme ve Kalite
Geliştirme Kurulu (Ek-2.15)
Doç.Dr. Bülent ERGUN
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
Doç.Dr. Özgür Devrim CAN
(Ek-2.16)
Yard. Doç.Dr. Sinem ILGIN
Üniversitemiz, Fakültenin istikrarını sağlamak için yeterli mali ve fiziksel kaynak
sağlamanın yanı sıra, destek hizmetleri, personel, kayıt ve yönetim ofisleri, kütüphane, basım
hizmetleri, fon sağlama ve artırılması, araştırma desteği, uluslararası bağlantılar, iç düzen ve
bakım, iletişim ve bilgi teknolojileri, öğrenci sağlık ve danışma hizmetleri, mezunlar ve ilgili
kurumlarla ilişkileri sağlamakta veya bunun için gereken düzenlemeleri yapmaktadır.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu aracılığı ile Fakültemizin
önerdiği Alt Yapı Projemizi destekleyerek fakültemizin fiziksel olanaklarının iyileştirilmesi
konusunda önemli bir destek sağlamıştır. “Mali Kaynaklar ile İlgili Standartlar” ana başlığı
altında ayrıntıları verilen ve bütçesi 4.236.438 TL olan alt yapı projemiz ile fakültemizin sınıf,
laboratuvar, ofis vb koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarımız sürmektedir. Üniversitemize
sağlanan devlet desteğinin bütçesi ise 2013 yılı için 4.340.235 TL’dir (Ek-2.17). Sunulan
kaynakların en etkin şekilde kullanılması sağlanmaktadır.
Üniversitemiz araştırma desteği kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
aracılığı ile öğretim üyelerimizin yürütücüsü olduğu lisansüstü projelerine (lisansüstü öğrencisi
kadrolu olsun veya olmasın) Yüksek Lisans tezi projeleri için 10.000 TL, Doktora projelerine
46
ise 40.000 TL destek sağlamaktadır. Genel amaçlı proje önerileri için bir sınır bulunmamakta,
hakem görüşleri ve önerileri doğrultusunda alan komisyonlarında değerlendirilerek üst
komisyonda karara bağlanmaktadır.
Üniversitemiz, her fakültedeki öğretim üye ve yardımcılarına kişiye zimmetli olarak bir
dizüstü bilgisayar vererek her türlü ortamda iletişim, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma olanağı
sağlamaktadır.
Üniversitemizin 1995 yılından beri Fransa Montpellier Üniversitesi 1 arasında bilimsel,
teknik ve kültürel alanları kapsayan bir işbirliği protokolü bulunmaktadır (Ek-2.18).
Fakültemizin Erasmus Programı kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler Çizelge 2.2’de
sunulmuştur.
Çizelge 2.2: 2013 Yılı Yürürlükte Olan İkili Anlaşmalar Tablosu (Bilgiler Erasmus Birim
Koordinatörlüğünden alınmıştır.)
Sıra
1
Ülke Adı
Üniversite Adı
AVUSTURYA University of Graz
İmza/Yürürlülük
Geçerlilik
Bitiş
Tarihi
Süresi
Tarihi
10.09.2009
2009/2010 -
2014
(Karl - Franzens -
2013/2014
Universität Graz)
2
İTALYA
University of Bari
30.01.2008
2008/2013
2013
15.07.2103
2011/2014
2014
23.12.2010
2011/2013
2013
19.05.2010 /
2010/2013
2013
2014/2021
2021
(Universita Degli Studi
Di Bari ALDO MORO)
3
İTALYA
University of Cagliari
(Universita Degli Studi
Di Cagliari)
4
İTALYA
University of Bologna
(Alma Mater StudiorumUniverita di Bologna)
5
İTALYA
University of Turin
EYLÜL 2009
6
İTALYA
University of Camerino
47
23.12.2013
Çizelge 2.2 (Devam): 2013 Yılı Yürürlükte Olan İkili Anlaşmalar Tablosu
Sıra
7
Ülke Adı
ESTONYA
Üniversite Adı
İmza/Yürürlülük
Geçerlilik
Bitiş
Tarihi
Süresi
Tarihi
27.02.2013
2013/2014
2014
University of
31.07.2009 /
2008/2013
2013
Wolverhampton
KASIM 2008
De Montfort University
02.02.2010 /
2010/2013
2013
05.03.2009
2009/2014
2014
26.02.2013
2013/2014
2014
Philipps-Universität
29.06.2007 /
2007/2013
2013
Marburg
EYLÜL 2007
2008/2009 -
2014
Tallinn Health Care
College
8
9
İNGİLTERE
İNGİLTERE
EYLÜL 2010
10
İNGİLTERE
School of Pharmacy
University of London
11
FRANSA
Montpellier 1 University
(Universite de
Montpellier)
12
13
ALMANYA
ALMANYA
University of
30.10.2007
Regensburg
2013/2014
(Universität Regensburg
)
14
15
FİNLANDİYA University of Helsinki
PORTEKİZ
24.01.2008
2008/2013
2013
Polytechnic Instıtute of
13.06.2007 /
2007/2013
2013
Guarda
EYLÜL 2007
(Instituto Politecnico do
Guarda )
48
Çizelge 2.2 (Devam): 2013 Yılı Yürürlükte Olan İkili Anlaşmalar Tablosu
Sıra
16
Ülke Adı
PORTEKİZ
Üniversite Adı
İmza/Yürürlülük
Geçerlilik
Bitiş
Tarihi
Süresi
Tarihi
14.05.2010
2010/2013
2013
11.12.2012
2013/2014
2014
Nicholaus Copernicus
08.02.2007 /
2007/2013
2013
University (UMK)
EYLÜL 2007
2007/2013
2013
21.01.2011
2011/2013
2013
University of Barcelona
07.02.2008 /
2008/2013
2013
(Universiteit de
EYLÜL 2008
2009
2009/2013
2013
University of
22.02.2008 /
2008/2013
2013
Groningen
EYLÜL 2008
Polytechnic Institute of
Porto
(Instituto Politecnico
do Porto)
17
POLONYA
Medical University of
Gdansk
(Gdanski Uniwersytet
Medyczny)
18
19
POLONYA
POLONYA
Wroclaw University of
14.11.2007/ EYLÜL
Technology
2007
(Politechnika
Worclawska)
20
İSPANYA
University of Seville
(Universidad de
Sevilla)
21
İSPANYA
Barcelona)
22
YUNANİSTAN National and
Kapodistrian
University of Athens
23
HOLLANDA
(Rijksuniversiteit
Groningen)
49
Çizelge 2.2 (Devam): 2013 Yılı Yürürlükte Olan İkili Anlaşmalar Tablosu
Sıra
24
Ülke Adı
HOLLANDA
Üniversite Adı
Leiden University
İmza/Yürürlülük
Geçerlilik
Bitiş
Tarihi
Süresi
Tarihi
04.05.2011 / 2012
2009/2013
2013
14.06.2012
2012/2013
2013
17.12.2013
2014/2021
2021
(Universiteit Leiden)
25
İSVEÇ
Uppsala University
(Uppsala Universitet)
26
BELÇİKA
KU Leuven
Üniversitemiz destek hizmetleri, personel, kayıt ve yönetim ofisleri için gerektiğinde ek
personel görevlendirerek sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını sağlamıştır. Görevli idari
bilgi formu listesi Ek-2.19 da sunulmuştur.
Üniversitemizin önemli birimlerinden biri olan Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi
her yıl alınması istenen kitap, dergi, e-dergi, veri tabanı vb gibi ihtiyaçları Fakültelere
sormaktadır. Öğretim Üyelerimizden gelen talepler, Kütüphane Komisyon üyesi tarafından
düzenlenerek Dekanlığımız aracılığı ile Rektörlüğe iletilmektedir. Ulaşılabilen kaynakların
tamamının alınması sağlanarak kütüphanemize ulaştığında bilgi verilmektedir (Ek-2.20)
Anadolu Üniversitesi mezunları arasında iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek
amacıyla “Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği” oluşturulmuştur. Birliğin amacı, mezunlarla
iletişim kurarak bilgi alışverişinde bulunmak, mezunların adres ve mesleklerini içeren
kılavuzlar hazırlamak, çeşitli yayın çalışmaları yapmak, mezuniyet sonrasında mezunlara her
alanda destek olmak, mezunların çalıştıkları yerlerde mevcut öğrencilerin staj, araştırma,
inceleme, proje gibi çalışmalarına destek olmak, mezunların kurdukları örgütler arasında
iletişimi ve dayanışmayı sağlamaktır. Birliğe, “http://mezun.anadolu.edu.tr” adresinden
ulaşmak mümkündür.
Üniversitemizin bünyesinde basım hizmetlerinin verildiği bir basımevi bulunmaktadır.
Ağırlıklı olarak Açıköğretim hizmetlerinde yararlanılan bu birimin olanaklarından gerektiğinde
fakültemiz de yararlanmaktadır. Ayrıca iç düzen ve bakım konusunda Üniversitemiz tarafından
gerekli hizmet sağlanmaktadır.
Öğrenci sağlık ve danışma hizmetleri kapsamında Fakültemizde öğrenci danışmanı olan
öğretim üyelerimizin dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi ve Anadolu
50
Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Mediko Sosyal Merkezi, öğrencilerimizin her türlü sağlık
ve psikolojik sorunlarına çözüm üretilmesi için yardımcı olmaktadır.
Üniversitemiz, sağlık bilimleri ve eczacılık eğitimine katkı veren diğer disiplinler ile
ilgili fakültelerdeki öğretim üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve öğrencilerin mesleki
deneyimlerini artırmak için bu yönde işbirliğini teşvik etmektedir (Ek 2.21-Ek 2.25).
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Fizyoloji, Patoloji, Tbbi İlk Yardım, Eczacılık
Deontolojisi ve Etik, Halk Sağlığı, Anatomi), Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi (Fizik,
Eczacılar için Biyoistatistik) ve diğer Fakültelerden ders vermek üzere görevlendirilen öğretim
üyeleri ile ortak araştırmalar yapılmakta, öğretim elemanlarının deneyimlerini birbirine
aktarmaları konusunda işbirliği yapılmaktadır (Ek-2.26-Ek-2.28).
Üniversitemiz, sağlık bilimleri alanında mesleki eğitim veren kurumların işbirliğini
teşvik edip kolaylaştırmaktadır. Çok sayıda öğretim üyemiz mesleki eğitim veren
yüksekokullarda ders vermektedir. Üniversitemizin birimlerinden biri olan Yunus Emre Meslek
Yüksek Okulu (Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Klinik Mikrobiyoloji ve Uygulamaları) ve Açık
Öğretim Fakültesi (Eczane Hizmetleri ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans)
programlarında yer alan çeşitli derslerde, Fakültemiz öğretim üyeleri görev alarak derslerin
yürütülmesini
sağlamaktadır
(Ek-2.24,
Ek-2.29).
Öğrencilerimiz
staj
ortamlarında,
sempozyum, kongre, fuar gibi organizasyonlarda sağlık bilimleri alanında meslek eğitimi veren
kuruluşların öğrencileri ile bir araya gelmektedir (Ek-2.30, Ek-2.31).
Standart 5. Üniversite ve Bağlı Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasındaki İlişkiler
Fakültemiz, mesleki uygulama standartları, uygulamaların yapıldığı yerlerde aranan
nitelikler ve sürekli mesleki gelişim konularında yerel düzenleyici meslek kuruluşları ile
işbirliği içindedir ve bu işbirliği üniversitemiz tarafından desteklenmektedir. Bu işbirliği sosyal,
eğitsel ve mesleki ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda en fazla
yararlanılan hizmet türü staj derslerine ilişkin uygulamalardır.
Üniversitemiz bünyesinde sağlık kuruluşu olarak yer alan ve kamuoyunda Mavi
Hastane olarak tanınan Anadolu Üniversitesi Hastanesi, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve
Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği iş birliği ile bu yıl 14 Mart Tıp
Bayramında yapılan törenle tüm branşlarda hizmete açılmıştır (Ek-2.32). Mavi Hastanemiz
2009 yılına kadar düzenli sağlık hizmeti sunmakta iken sonraki yıllarda yaşanan bir takım
olanaksızlıklardan dolayı beklenen düzeyde hizmet verememiştir. Önümüzdeki dönemde staj
51
konusunda
hastanemizin
olanaklarından
yararlanmak
amacıyla
gerekli
girişimlerde
bulunulacaktır.
Meslek örgütlerinden biri olan 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Staj IV ve Staj V dersi
kapsamında her eğitim öğretim dönemi başında resmi yazışmalar aracılığı ile Eskişehir’de staj
yapılacak serbest eczane isim ve bilgilerini içeren listelerini göndererek eğitimimize destek
vermektedir (Ek-2.33). Aynı şekilde Kamu Hastaneleri Birliği stajyer öğrencilerimiz için
hastane isimleri ve kontenjanlarını resmi yazışmalar doğrultusunda vererek destek
sağlamaktadır (Ek-2.34). Eskişehir Acıbadem Hastanesi ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü
arasında imzalanan bir protokol ile 2013-2014 Güz döneminden itibaren stajyer öğrenci almaya
başlamıştır (Ek-2.35). Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu ve ilaç firmaları isteğe bağlı staj
kapsamında (Staj VI) öğrencilerimize staj imkanı sağlayarak sosyal eğitsel ve mesleki
ihtiyaçların karşılanmasında destek olmaktadır (Ek-2.36, Ek-2.37).
Erasmus programı kapsamında staj yapılan yerler üniversitemizin anlaşmalı olduğu
Avrupa Ülkelerindeki üniversiteleri kapsamaktadır. Öğrencilerimiz Avrupa ülkelerinde
Erasmus Programı kapsamında serbest veya hastane eczanelerinde yapılan stajlar, staj
yönergesinin
9.
maddesine
göre
ders
koşullarını
sağlamaktadır.
Bu
durumdaki
öğrencilerimizin, stajlarına devam zorunluluğu olmadan sadece derse kayıt yaptırmaları ve staj
sınavlarını başarmaları halinde stajları geçerli kabul edilmektedir (Ek-2.38, Ek-2.39).
Farabi programındaki stajlar, Fakültemiz Erasmus-Farabi Koordinatörünün ön
değerlendirmesi sonucu programın koşulları sağlandığı takdirde Yönetim Kurulumuzda karara
bağlanmaktadır (Ek-2.40). Farabi programı kapsamında 2013-2014 Öğretim yılı Güz ve Bahar
dönemlerinde bir öğrencimiz Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 9. ve 10. yarıyıl
eğitimini tamamlamış, bu kapsamda yapmış olduğu stajlar kabul edilmiş ve farklı bir
üniversitenin eczacılık fakültesinde mesleki bilgi ve eğitsel olanaklar bakımından deneyim
kazanmıştır.
Yurtdışında
sağlık
eğitimi
verilen
kuruluşlarda
eczacı
diploması
alanların
Yükseköğretim Kurulu tarafından gönderilen resmi yazıları eğitim, öğretim staj vb konularda
yapmış oldukları çalışmalar ayrıca değerlendirilmektedir (Ek-2.41-Ek-2.43).
Üniversitemiz, çeşitli meslek kuruluşlarında görev alan öğretim üyelerimizin bu
görevlerini desteklemektedir. Çizelge 2.3’de çeşitli meslek kuruluşlarında görev yapan öğretim
üyelerimiz sunulmuştur.
52
Çizelge 2.3: Çeşitli Meslek Kuruluşlarında Görev Yapan Öğretim Üyelerimiz
Öğretim Üyesi
Meslek
Görevi
Kuruluşu
Prof. Dr. Ümit UÇUCU
TEB
Akademik Danışma Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Gülhan TURAN
ECZAK
Fakülte Üyesi (Ek-2.44)
Doç.Dr. Nilgün ÖZTÜRK
yerine
ECZAK
Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu
Üyesi (Ek-2.45)
Doç.Dr. Bülent ERGUN
Doç.Dr. Asiye Meriç
ECZAK
Prof.Dr. Neşe KIRIMER
ECZAK
Doç.Dr. Müzeyyen
DEMİREL
Prof.Dr. Dilek AK
Prof.Dr. Zafer Asım
KAPLANCIKLI
ECZAK
ECZAK
ECZAK
Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu Üyesi (Ek-2.46)
Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu Üyesi
(Ek-2.47)
Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu Üyesi
(Ek-2.47) Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu Üyesi
(Ek-2.47) Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu Üyesi
(Ek-2.47) Standart 6. Eczacılık Fakültesinin Örgütlenmesi ve Yönetimi Anadolu Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuat çerçevesinde
almış olduğu kararlar ve çıkarmış olduğu yönergeler, yetki kullanmak durumunda olan yönetici
personelimizin sorumluluklarını belirlemektedir (Ek-2.48, Ek-2.38). Fakültemizde ise Fakülte Kurulları (yönetim ve fakülte kurulları) eğitim, öğretim,
görevlendirme, uygulama, araştırma vb konularda akademik ve idari kararlar almakta ve
uygulamaktadır. Yönetim örgütümüzün başında Dekan bulunmaktadır. Fakülte kurullarımız
dışında anabilim dallarımızın akademik kurulları ve tüm öğretim elemanlarımızın katıldığı
Fakülte Genel Kurulu, alınan kararlarda ve alınan kararların yürütülmesinde Fakülte
yönetimine yardımcı olmakta ve aktif olarak çalışmalara katılmaktadır.
Fakültemizde görev yetki ve sorumlulukların sınırı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile belirlenmiştir. Ayrıca, bu
yasalara göre çıkarılan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen
53
kurallara göre de Bölüm ve Anabilim Dalı başkanlıkları yetkilendirilmiştir. 2547 Sayılı
kanunun 16/b maddesine göre Dekan ve Yardımcıları, 17. maddesine göre Fakülte Kurulu, 18.
maddesine göre, Fakülte Yönetim Kurullarına görev ve yetkiler verilmiştir. Yine aynı yasanın
51/b maddesine göre Fakülte Sekreterinin görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Bunların dışında
Üniversitemizin yönetim ve karar organları (Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite
Senatosu) yetki, görev ve sorumluluklarımızı belirlemektedir. İlgili mevzuat derecesinde yetki
kullanmak durumunda olan yönetim örgütümüz, Fakültemiz idari şema zincirinde de belirtildiği
gibi yetki ve sorumluluklarını deneyimli kadrolar aracılığıyla kullanmaktadır. Fakülte
Kurulumuz ve Fakülte Yönetim Kurulumuz, eğitim-öğretim ve diğer bazı kararların
alınmasında da etkin rol üstlenmektedir. Fakültemizde 3 bölüm başkanlığı ve 10 anabilim dalı
başkanlığı yetki ve sorumluluk olarak Dekana bağlı görev yapmaktadır. İdari alanda yetki,
görev ve sorumluluklar, Fakülte Sekreteri ve Dekan tarafından yerine getirilmektedir. İdari
yönden Bilim Dalı Başkanlıkları, Anabilim Dalı Başkanlıklarına, Anabilim Dalı Başkanlıkları,
Bölüm Başkanlıklarına, Bölüm Başkanlıkları da Dekana bağlı olarak çalışmaktadır. Yapılan
işlerde ve yürütülen tüm faaliyetlerde yönetim örgütümüz Rektöre karşı sorumludur. (EK-2.49,
Ek-2.50, Ek-2.51). Fakültemiz yönetim örgütlenme şeması Şekil 2.2’de verilmiştir.
Fakültemizin temsilcisi olan Dekanımız, Mevzuat gereği Rektörümüzün önereceği
üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre
ile seçilmekte ve normal usul ile atanmaktadır. Süresi biten Dekan yeniden atanabilir.
Dekanımız, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri
arasından en çok iki kişiyi, Dekan Yardımcısı olarak seçmektedir. Dekan yardımcıları, Dekanca
en çok üç yıl için atanmaktadır. Dekanımıza, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından
biri vekâlet etmektedir. Yasa uyarınca, göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekanın
atanması gerekmektedir. Fakültemiz Dekanının görev yetki ve sorumlulukları aşağıda
sıralanmıştır;

Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve
fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek,

Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
rektörlüğe sunmak,
54

Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,

2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak,
Şekil 2.2: Fakültemiz Yönetim Örgütlenme Şeması
Dekanımız, Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,
55
öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve
yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve
denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre
karşı birinci derecede sorumludur.
Fakülte Sekreterimiz, Dekanımıza bağlı bir şekilde fakülte yönetim örgütünün başında
görev
yapmaktadır.
Fakültemizde
idari
işlerin
yürütülmesi
fakülte
sekreterimizin
sorumluluğundadır.
Fakültemizde kurullar ve komisyonlar oluşturulmuş durumdadır ve düzenli çalışmaları
sağlanmaktadır. Fakültemiz kurul ve komisyonlarında var olan bütün anabilim dalları dengeli
bir biçimde temsil edilmektedir. Gerektiğinde, eczacılar, kısmi zamanlı çalışan öğretim üyeleri
ve öğrenciler bu kurullara ve komisyonlara davet edilmektedir. Bu kurul ve komisyonların
kayıtları düzenli bir şekilde tutulmakta, saklanmakta ve kolayca erişilebilir durumdadır.
Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl
için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçtikleri üç, doçentlerin kendi aralarından
seçtikleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçtikleri bir öğretim üyesinden
oluşmaktadır. Fakülte Kurulumuz normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanmaktadır.
Ayrıca Dekanımız, gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırmaktadır.
Akademik bir organ olan Fakülte Kurulumuzun görevleri aşağıda sıralanmıştır;

Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle
ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak,
Çizelge 2.4’te 2010-2014 yılları arasında görev yapan Fakülte Kurulu üyeleri
verilmiştir.
Çizelge 2.4: Fakültemiz Fakülte Kurulu Üyeleri
FAKÜLTE KURULU
2010-2013
2013-2014
Prof. Dr. E. Yasemin YAZAN
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
(Dekan)
(Dekan)
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
56
Çizelge 2.4 (Devam): Fakültemiz Fakülte Kurulu Üyeleri
FAKÜLTE KURULU
2010-2013
2013-2014
Prof. Dr. Ümit UÇUCU
Prof. Dr. Gülhan TURAN
(Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı)
(Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı)
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayla KAYA
Prof. Dr. Ayla KAYA
(Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı)
(Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı)
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Prof. Dr. E. Yasemin YAZAN
Prof. Dr. E. Yasemin YAZAN
(Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı)
(Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı)
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Muzaffer TUNÇEL
Prof. Dr. Betül DEMİRCİ
(Prof. Temsilcisi)
(Prof. Temsilcisi)
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Prof. Dr. Zerrin İNCESU
(Prof. Temsilcisi)
(Prof. Temsilcisi)
Farmakoloji Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zeki ATKOŞAR
Prof. Dr. Göksel ARLI
(Prof. Temsilcisi)
(Prof. Temsilcisi)
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Temel ÖZEK
Doç. Dr. Asiye MERİÇ
(Doç. Temsilcisi)
(Doç. Temsilcisi)
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nilgün ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN
(Doç. Temsilcisi)
(Doç. Temsilcisi)
Farmakognozi Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Gülay BÜYÜKÖROĞLU
Yard. Doç. Dr. İlham ERÖZ POYRAZ
(Yard. Doç. Temsilcisi)
(Yard. Doç. Temsilcisi)
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
57
Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekanımızın başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için
seçtiği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşmaktadır. Fakülte Yönetim Kurulu
Dekanın çağırısı üzerine toplanmaktadır. İdari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olan
Fakülte Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım
etmek,

Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

Dekanın Fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara
ait işlemleri hakkında karar vermek,

2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak,
Çizelge 2.5’te 2010-2014 yılları arasında görev yapan Fakülte Yönetim Kurulu üyeleri
verilmiştir.
Çizelge 2.5: Fakültemiz Yönetim Kurulu Üyeleri
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
2010-2013
2013-2014
Prof. Dr. E. Yasemin YAZAN
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
(Dekan)
(Dekan)
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kadriye BENKLİ
Prof. Dr. Dilek AK
(Prof. Temsilcisi)
(Prof. Temsilcisi)
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Neşe KIRIMER
Prof. Dr. Neşe KIRIMER
(Prof. Temsilcisi)
(Prof. Temsilcisi)
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Süleyman AYDIN
Prof. Dr. Ümit UÇUCU
(Prof. Temsilcisi)
(Prof. Temsilcisi)
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
58
Çizelge 2.5 (Devam): Fakültemiz Yönetim Kurulu Üyeleri
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
2010-2013
2013-2014
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
(Doç. Temsilcisi)
(Doç. Temsilcisi)
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Bülent ERGUN
Doç. Dr. Bülent ERGUN
(Doç. Temsilcisi)
(Doç. Temsilcisi)
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Filiz ÖZDEMİR
Yard. Doç. Dr. Sinem ILGIN
(Yard. Doç. Temsilcisi)
(Yard. Doç. Temsilcisi)
Biyokimya Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Fakültemizde birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanları, bölümün
aylıklı Profesörleri, bulunmadığı takdirde Doçentleri, Doçent de bulunmadığı takdirde
Yardımcı Doçentleri arasından, ilgili bölümü oluşturan Anabilim Dalı başkanlarının yazılı
görüşlerini dikkate alarak Dekan tarafından atanmaktadır. Dekan, atamalarını Rektörlüğe
bildirmekte ve Rektör tarafından atamalar için onay yazısı gönderilmektedir.
Bölüm başkanları, bölümlerindeki öğretim üyelerinden bir kişiyi üç yıl için başkan
yardımcısı olarak atamaktadır. Bölüm başkanlarının görevleri sona erdiğinde yardımcılarının
görevleri de sona ermektedir. Bölüm başkanları, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve
araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak
yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.
Bölüm başkanları, bölümlerini temsilen Fakülte Kuruluna katılmaktadır. Bölümde görevli
öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları, bölüm başkanı tarafından izlenmekte ve
denetlenmektedir. Fakültemizdeki Bölümler ve Bölüm Başkanları Çizelge 2.6’da sunulmuştur.
Çizelge 2.6: Fakültemizdeki Bölümler ve Bölüm Başkanları
Bölüm
Bölüm Başkanı
Temel Eczacılık Bilimleri
Prof. Dr Ayla KAYA
Eczacılık Meslek Bilimleri
Prof. Dr. Gülhan TURAN
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Prof. Dr Yasemin YAZAN
59
Fakültemizde, Anabilim Dalı başkanları, ilgili Anabilim Dalının Profesörleri,
bulunmadığı takdirde Doçentleri, bulunmadığı takdirde Yardımcı Doçentleri, Yardımcı Doçent
de bulunmadığı taktirde Öğretim Görevlileri arasından, Anabilim Dalında görevli Öğretim
Üyeleri ve Öğretim Görevlilerince seçilmekte ve Dekanımız tarafından atanmaktadır. Anabilim
Dalı başkanı olarak atanabilecek Öğretim üyesi veya Öğretim görevlisi sayısının en çok iki
olması halinde, Başkan, Dekan tarafından doğrudan atanmaktadır. Atamalar Dekanlık
tarafından Rektörlüğe bildirilmektedir. Fakültemizdeki Anabilim Dalları ve Anabilim Dalı
Başkanları Çizelge 2.7’de sunulmuştur.
Çizelge 2.7: Fakültemizdeki Anabilim Dalları ve Anabilim Dalı Başkanları
Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zeki ATKOŞAR
Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zerrin İNCESU
Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Neşe KIRIMER
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Gülay BÜYÜKKÖROĞLU
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Prof. Dr Ayla KAYA
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ümit UÇUCU
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yağmur TUNALI
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr Yasemin YAZAN
Doç. Dr. Bülent ERGUN
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Fakültemizde, Öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri ile ilgili süreçleri takip etmek ve
yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini düzenlemek üzere kurulmuş Erasmus/Farabi
Birim Koordinatörlüğü mevcut olup, Dekanımıza bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
(Çizelge 2.8).
Çizelge 2.8: Fakültemiz Erasmus/Farabi Koordinatörlüğü
ERASMUS/FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERASMUS/FARABİ Koordinatörü
Doç.Dr. Nafiz Öncü CAN
ERASMUS/FARABİ Koordinatör
Yardımcısı
Yard.Doç.Dr. M. Dilek ALTINTOP
60
Fakültemizde Araştırma görevlerinin her türlü ihtiyaçlarını ve taleblerini Dekanımıza
iletmek üzere kendi aralarından seçtikleri bir Araştırma görevlisi temsilcisi mevcuttur (Çizelge
2.9).
Çizelge 2.9: Fakültemiz Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Araş. Gör. Hale Gamze DUYMUŞ
2010 yılına kadar olan dönemde Fakültemizde 5. yıl eğitimine geçiş ve kredili sistemin
uygulanması süreci yaşanması nedeniyle düzenli bir komisyon uygulaması mevcut olmayıp
öğrencilerin staj ve burs işlemleri Fakülte Dekanlığı tarafından yürütülmüştür.
2010 yılında yaşanan idari değişiklikten sonra ile her anabilim dalının eşit sayıda temsil
edildiği komisyonların kurulmasına başlanmıştır (Ek-2.52). Bu komisyonlarda alınan kararlar
Dekanlığa ve Fakülte kurullarına tavsiye niteliği taşımaktadır.
2013 yılının Nisan ayında Fakülte Dekanının değişmesi ile mevcut komisyonlarda görev
alan üyelerin Anabilim Dalı kurullarında gözden geçirilmesi sağlanmıştır (Ek-2.53).
2010 yılından itibaren kurulmuş olan ve faaliyetleri devam eden komisyonlar ve üyeleri
Çizelge 2.10 - Çizelge 2.22’de sunulmuştur. İlgili komisyon üyelerine ait görevlendirme
belgeleri Ek-2.54’de sunulmuştur.
61
Çizelge 2.10: Fakültemiz Sürekli Eğitim Komisyonu
SÜREKLİ EĞİTİM KOMİSYONU
2010-2013
2013-2014
Doç. Dr. Asiye MERİÇ (Başkan)
Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY (Başkan)
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Prof. Dr. Dilek AK
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Dilek AK
Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Zerrin İncesu
Prof. Dr. Zerrin İNCESU
Biyokimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı Temsilcisi
Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ
Doç. Dr. Ayhan ALTINTAŞ
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Gülay
Yard. Doç. Dr. Gülay
BÜYÜKKÖROĞLU
BÜYÜKKÖROĞLU
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayla KAYA
Prof. Dr. Ayla KAYA
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Doç. Dr. Yağmur TUNALI
Prof. Dr. Yağmur TUNALI
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ümit UÇUCU
Doç. Dr. Ahmet Çağrı KARABURUN
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Ebru BAŞARAN
Yard. Doç. Dr. Ebru BAŞARAN
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Bülent ERGUN
Doç. Dr. Bülent ERGUN
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
62
Çizelge 2.11: Fakültemiz Staj Komisyonu
STAJ KOMİSYONU
2010-2013
2013-2014
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL (Başkan)
Prof. Dr. Dilek AK (Başkan)
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Asiye MERİÇ
Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Araş. Gör. Dr. Arın Gül DAL
Yard. Doç. Dr. Arın Gül DAL
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Halide Edip TEMEL
Yard. Doç. Dr. Halide Edip TEMEL
Biyokimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Yard.Doç.Dr. Ayhan ALTINTAŞ
Araş. Gör. Hülya Tuba KIYAN
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Nurcan BEKTAŞ
Yard. Doç. Dr. Nurcan BEKTAŞ
Farmakoloji Anabilim Dalı
TÜRKMEN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Gülay
BÜYÜKKÖROĞLU
Yard. Doç. Dr. Gülay BÜYÜKKÖROĞLU
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Uzm. Nagehan SALTAN
Yard. Doç. Dr. Sevim ALAN
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR
Araş. Gör. Belgin SEVER
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Zerrin CANTÜRK
Yard. Doç. Dr. Zerrin CANTÜRK
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Evrim YENİLMEZ
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç .Dr. Sinem ILGIN
Yard. Doç. Dr. Sinem ILGIN
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
63
Çizelge 2.12: Fakültemiz Burs Komisyonu
BURS KOMİSYONU
2010-2013
2013-2014
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL (Başkan)
Prof. Dr. Dilek AK (Başkan)
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Asiye Meriç
Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Arş. Gör. Dr. Duygu YENİCELİ
Doç. Dr. Erol ŞENER
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç.Dr. Filiz ÖZDEMİR
Yard. Doç.Dr. Filiz ÖZDEMİR
Biyokimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nilgün ÖZTÜRK
Doç. Dr. Gökalp İŞCAN
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Yard. Doç.Dr. Rana ARSLAN
Doç. Dr. Rana ARSLAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Behiye ŞENEL
Arş. Gör. Dr. Behiye ŞENEL
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Dr. İlham ERÖZ POYRAZ
Yard. Doç.Dr. İlham ERÖZ POYRAZ
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Arş. Gör. Leyla YURTTAŞ
Yard. Doç.Dr. Leyla YURTTAŞ
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Zerrin CANTÜRK
Yard. Doç.Dr. Zerrin CANTÜRK
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Gülsel YURTDAŞ
Arş. Gör. Gülsel YURTDAŞ
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
KIRIMLIOĞLU
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Özlem ATLI
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç.Dr. Özlem ATLI
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
64
Çizelge 2.13: Fakültemiz Mezuniyet Projesi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
MEZUNİYET PROJESİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
2010-2013
2013-2014
Doç. Dr. Asiye MERİÇ
Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY (Başkan)
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Prof. Dr. Dilek AK
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Ahmet Çağrı
Doç. Dr. Duygu YENİCELİ
KARABURUN
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Gülşen AKALIN ÇİFTÇİ
Biyokimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Murat Sami BERKMAN
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Betül DEMİRCİ
Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özgür Devrim CAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Gülay
BÜYÜKKÖROĞLU
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Yavuz Bülent KÖSE
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yağmur TUNALI
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ahmet Çağrı KARABURUN
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Murat Sami BERKMAN
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Sinem ILGIN
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
65
Çizelge 2.14: Eczacılık Fakültesi Tanıtım ve Alt Yapı Komisyonu
ECZACILIK FAKÜLTESİ TANITIM VE ALT YAPI KOMİSYONU
2010-2013
2013-2014
Prof.Dr. Yasemin YAZAN (Başkan)
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK (Başkan)
Dekan
Dekan
Doç. Dr. Asiye MERİÇ
Doç.Dr. Yusuf ÖZKAY
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Doç. Dr. Erol ŞENER
Dekan Yardımcısı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç.Dr. Murat Sami BERKMAN
Yard. Doç. Dr. Murat Sami BERKMAN
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Erol ŞENER
Yard. Doç. Dr. Filiz ÖZDEMİR
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Gökalp İŞCAN
Araş. Gör. Hale Gamze DUYMUŞ
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Araş. Gör. Nazlı TURAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Araş. Gör. Dr. Behiye ŞENEL
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Uzm. Nagehan SALTAN
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Hülya KARACA
GENÇER
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Özlem ATLI
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
66
Çizelge 2.15: Fakültemiz Sosyal Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
SOSYAL BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
2010-2013
2013-2014
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL (Başkan)
Doç.Dr. Yusuf ÖZKAY (Başkan)
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Asiye MERİÇ
Prof. Dr. Göksel ARLI
Dekan Yardımcısı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN
Yard. Doç. Dr. Halide Edip TEMEL
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Halide Edip TEMEL
Doç. Dr. Nilgün ÖZTÜRK
(Biyokimya Anabilim Dalı)
Farmakognozi Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Gülmira ÖZEK
Doç. Dr. Miriş DİKMEN
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Miriş DİKMEN
Yard. Doç. Dr. Gülay
Farmakoloji Anabilim Dalı
BÜYÜKKÖROĞLU
Yard. Doç. Dr. Gülay
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
BÜYÜKKÖROĞLU
Prof. Dr. Ayla KAYA
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Yavuz Bülent KÖSE
Doç. Dr. Nalan GÜNDOĞDU
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
KARABURUN
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Hülya KARACA
Doç. Dr. Yağmur TUNALI
GENÇER Farmasötik Mikrobiyoloji
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Evrim YENİLMEZ
Yard. Doç. Dr. Evrim YENİLMEZ
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Yard. Doç. Dr. Sinem ILGIN
Yard. Doç. Dr. Özlem ATLI
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
67
Çizelge 2.16: Fakültemiz Atık Yönetimi Komisyonu
ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU
2010-2013
2013-2014
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL (Başkan)
Prof. Dr. Dilek AK (Başkan)
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Duygu YENİCELİ
Doç. Dr. Duygu YENİCELİ
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Halide Edip TEMEL
Yard. Doç. Dr. Halide Edip TEMEL
Biyokimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Uzm. Fatih GÖĞER
Uzm. Dr. Fatih GÖĞER
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Behiye ŞENEL
Araş. Gör. Dr. Behiye ŞENEL
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Uzm. Nagehan SALTAN
Uzm. Nagehan SALTAN
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Süleyman AYDIN
Prof. Dr. Süleyman AYDIN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY
Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Zerrin CANTÜRK
Yard. Doç. Dr. Zerrin CANTÜRK
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Yard. Doç.Dr. Evrim YENİLMEZ
Yard. Doç. Dr. Evrim YENİLMEZ
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Özlem ATLI
Yard. Doç. Dr. Özlem ATLI
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Veteriner Hekim Erdem ERKUŞ
Veteriner Hekim Erdem ERKUŞ
Deney Hayvanları Birimi
Deney Hayvanları Birimi
68
Çizelge 2.17: Fakültemiz Kalite ve Strateji Grubu
KALİTE ve STRATEJİ GRUBU 2010-2014
KALİTE YÖNETİM MASASI
KALİTE ÇALIŞMA GRUBU
(2010-2013)
Prof.Dr. Dilek AK
Doç.Dr. Erol ŞENER
Yard. Doç. Dr. Filiz ÖZDEMİR
Prof. Dr. Yasemin YAZAN
Yard. Doç. Dr. Gülşen Akalın ÇİFTÇİ
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Prof.Dr. Temel ÖZEK
Doç. Dr. Asiye MERİÇ
Arş. Gör. Hale Gamze DUYMUŞ
Doç. Dr. Erol ŞENER
Doç.Dr. Özgür Devrim CAN
Cemalettin ÖZDAMAR
Yard. Doç. Dr. Ümide DEMİR ÖZKAY
Yard. Doç. Dr. Gülay
BÜYÜKKÖROĞLU
Araş. Gör. Dr. Behiye ŞENEL
Anabilim Dalı
Analitik Kimya
Biyokimya
Farmakognozi
Farmakoloji
Farmasötik
Biyoteknoloji
KALİTE YÖNETİM MASASI
Prof.Dr. Ayla KAYA
Farmasötik
(2013-2014)
Yard. Doç. Dr. İlham Eröz POYRAZ
Botanik
Doç.Dr. Ahmet Çağrı KARABURUN
Farmasötik
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Yard. Doç. Dr. Leyla YURTTAŞ
Kimya
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Prof.Dr. Yağmur TUNALI
Farmasötik
Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY
Yard. Doç. Dr. Hülya KARACA
Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Erol ŞENER
Yard. Doç.Dr. Murat Sami BERKMAN
Arş. Gör. Hale Gamze DUYMUŞ
Arş. Gör. Gülsel YURTDAŞ
Tahsin KILIÇ
KIRIMLIOĞLU
Teknoloji
Doç.Dr. Bülent ERGUN
Farmasötik
Yard. Doç.Dr. Sinem ILGIN
Toksikoloji
Çizelge 2.18: Fakültemiz Proje Elçisi
FAKÜLTE PROJE ELÇİSİ 2010-2014
Yard. Doç. Dr. Gülşen AKALIN ÇİFTÇİ
69
Farmasötik
Çizelge 2.19: Fakültemiz Satınalma Komisyonu
SATINALMA KOMİSYONU
2010-2013
2013-2014
Yard. Doç. Dr. Ahmet ÇAĞRI KARABURUN
Doç. Dr. Ahmet ÇAĞRI KARABURUN
Cemalettin ÖZDAMAR
Tahsin KILIÇ
Hasan AKARSOY
Hasan AKARSOY
Bütçe Dairesi Başkanlığı (1 Kişi)
Bütçe Dairesi Başkanlığı (1 Kişi)
Çizelge 2.20: Fakültemiz Kütüphane Komisyonu Üyesi
KÜTÜPHANE KOMİSYON ÜYESİ
Prof. Dr. Dilek AK
Çizelge 2.21: Fakültemiz Mezunlar Birliği Üyeleri
MEZUNLAR BİRLİĞİ
2010-2013
2013-2014
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Doç.Dr. Yusuf ÖZKAY
Yard. Doç. Dr. Ahmet Çağrı KARABURUN
Doç.Dr. Ahmet Çağrı KARABURUN
Arş. Gör. Dr. Nurcan BEKTAŞ
Yard. Doç. Dr. Nurcan BEKTAŞ
Arş. Gör. Özlem ATLI
TÜRKMEN
Arş. Gör. Hale Gamze DUYMUŞ
Yard. Doç. Dr. Özlem ATLI
Arş. Gör. Hale Gamze DUYMUŞ
Çizelge 2.22: ARGE ve Sektörel İlişkiler Komisyonu
ARGE VE SEKTÖREL İLİŞKİLER KOMİSYONU
Mayıs 2013Prof.Dr. Yusuf ÖZTÜRK (Başkan)
Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr. Göksel ARLI
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Halide Edip TEMEL
Biyokimya Anabilim Dalı
70
Çizelge 2.22 (Devam): ARGE ve Sektörel İlişkiler Komisyonu
ARGE VE SEKTÖREL İLİŞKİLER KOMİSYONU
Mayıs 2013Yard. Doç. Dr. Gülay BÜYÜKKÖROĞLU
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Doç.Dr. Yavuz Bülent KÖSE
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Prof.Dr. Temel ÖZEK
Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç.Dr. Yusuf ÖZKAY
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Hülya GENÇER
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Doç.Dr. Bülent ERGUN
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Çizelge 2.23: Denklik Komisyonu
DENKLİK KOMİSYONU
Haziran 2014Prof.Dr. Yusuf ÖZTÜRK
Prof.Dr. Dilek AK
Doç.Dr. Yusuf ÖZKAY
Doç.Dr. Müzeyyen DEMİREL
Yard.Doç.Dr. İlham ERÖZ POYRAZ
Arş.Gör. Hale Gamze DUYMUŞ
Fakültemizin ve Yönetiminin düzenli aralıklarla değerlendirilmesi için üniversitemiz
tarafından eczacılık mesleğine yeni başlayan mezunlarımıza ve fakültemiz öğrencilerine
memnuniyet anketleri uygulanmaktadır (EK-2.55, Ek-2.56, Ek-2.57). Değerlendirme süreci
71
sonunda her fakülte için elde edilen toplu sonuçlar İstatistik Bilgiler Birimi tarafından
sunulmakta ve üniversitenin genel durumu değerlendirilerek paydaşlara ulaştırılmaktadır.
Çizelge 2.24’de 2012-2013 Öğretim Yılı Mezun Memnuniyet Anketi sonuçları
verilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde genel olarak mezunlarımızın Fakültemizden %72
dolayında memnun olduğu anlaşılmaktadır.
Çizelge 2.24: Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları
Eczacılık Fakültesi 2012-2013 Mezun Memnuniyet Anketi
Memnuniyet (%)
Yöneltilen Soru Başlığı
Fiziksel koşullar, araç gereç ve donanım
68.10
Kütüphane
81.10
Lisans Öğretim Programları
66.90
Eğitim Öğretim
71.90
Öğretim Elemanı
71.40
Akademik Danışman
73.80
Personel-Öğrenci İlişkileri
83.70
Yönetici-Öğrenci İlişkileri
78.20
Öğretim Elemanı-Öğrenci İlişkileri
84.00
Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
54.30
Yönetmelikler
68.90
Birim Memnuniyet
77.10
Genel
72.00
Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz, mezuniyet işlemleri esnasında Anadolu
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneğine Üye olmaktadır. 1998 yılında kurulan
derneğimiz, çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenleyerek mezunlarını bir araya getirmektedir.
Böylece yıllar sonra Mezunlarımız gerek dönem arkadaşları ile buluşarak Fakültelerini ziyaret
etmekte ve hasret gidermektedir. Düzenli olarak her beş yılda bütün mezunlarımız Fakülteye
davet edilmekte ve etkinlikler düzenlenmektedir. En son Fakültemizin 45. Yılı bir etkinlik ile
kutlanmıştır. Beş yılda bir yapılan etkinliklere ilave olarak Dernek Yönetimi mesleklerinde 10.,
20., 30. ve 40. yılını tamamlayan mezunlarımıza düzenlediği program kapsamında
mesleğimizin simgesi olan sırasıyla porselen, bronz, gümüş ve altın havanlar takdim etmekte
72
ve Eczacılık mesleğine katkılardan dolayı teşekkür etmektedir. Derneğimizin etkinliklerine
www.esem.org.tr (Ek-2.58) adresi üzerinden erişilebilmektedir.
Fakültemizde, Dekanlığımızca yukarıda belirtilen kurullar, başkanlıklar ve öğretim üye
ve yardımcıları arasında iletişim gerek resmi yazışmalar aracılığıyla, gerekse dekanlık e-posta
adresi ([email protected]) üzerinden öğretim elemanlarının şahsi e-posta adreslerine
gönderilerek sağlanmaktadır.
Standart 7. Fakülte Yönetiminin Sorumlulukları
Fakültemizin Dekanı, öğretim kadrosunu ve öğrencileri isteklendiren ve onları başarının
ortakları olarak bir araya toplayan, yaratıcı ve ilerici bir mesleki ve akademik yönetim
göstermektedir. Öğretim üyelerinin büro ve araştırma laboratuvarları alt yapı talepleri, bilimsel
toplantılara katılım, ders programlarının düzenlenmesi konularında öğretim kadrosuna tam
destek sağlamaktadır. Öğrencilerin her türlü istek ve taleplerini değerlendirmekte, öğrenci
memnuniyetini sağlayacak şekilde çözümler üretmektedir. Öğretim elemanlarımız, idari
personelimiz ve öğrencilerimiz her istediklerinde Dekan ile randevu almadan görüşebilmekte
ve sorunlarını aktarmaktadırlar. Fakültemizin Dekanı, Fakültenin öğretim kadrosu ve Fakülte
komisyonları ile uyum içinde çalışmaktadır.
Üniversitemizin koyduğu hedefler doğrultusunda akademik performansın artırılması ve
kaliteli araştırma ve yayınlar yapılması konusunda tüm öğretim elemanları teşvik edilmektedir.
Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan proje önerilerinin
değerlendirilmesi sürecinin başında birim ve alt birim yönetici görüşleri sorulmakta ve Fakülte
Dekanları ve Bölüm Başkanları bu proje önerilerine görüş yazmaktadır. Fakültemizde Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu desteği ile yürüyen genel amaçlı ve/veya lisansüstü proje
önerisi olmayan veya bir projede yürütücü dışında görevi olmayan öğretim üyemiz neredeyse
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Fakültemizin çok köklü ve yaygın bir proje kültürü vardır.
Dekanımız Fakültemizin misyon, amaç ve hedeflerin hazırlanması, yazıya dökülmesi,
uygulanması ve değerlendirilmesi için her anabilim dalının eşit şekilde temsil edildiği yetkin
bir öğretim ve yönetim kadrosunun görevlendirilmesini sağlamıştır. Bunların dışında,
Dekanımız aşağıda sıralanan konularda sorumluluk bilinci ile davranmaktadır;

görevde süreklilik ve gelişiminin sağlanması,
73

eğitim,
araştırma
ve
hizmet
programlarının
geliştirilmesi,
uygulanması,
değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi,

nitelikli öğrencilerin Fakülteye çekilmesine ve kabulüne yönelik programların
başlatılması, uygulanması ve sürdürülmesi,

akademik performans ve ilerleme standartlarının belirlenmesi ve uygulanması,

Fakülteye kaynak sağlanması ve Fakültenin ağırlığının gerek yerleşkede gerekse dış
çevrelerde korunup sürdürülmesi,
Birim Faaliyet Raporlarında ifade edildiği gibi güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesi,
eğitim ve idari kadronun geliştirilmesi için Rektörlük makamına iletilen kadro talepleri, alt yapı
olanaklarının geliştirilmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan ve kabul
edilen alt yapı projeleri, yürürlükte olan çalışmaların takibi konularında da Fakülte Dekanımız
hassasiyet ve titizlikle çalışmaktadır.
Dekanın üniversitede zorunlu olarak başka yönetim görevleri üstlendiği durumlarda,
Fakültenin iş ve hizmetlerinin aksamaması için vekalet uygulamasına gidilmekte, yönetsel
alanda herhangi bir boşluğa meydan verilmemektedir. (Ek-2.59)
Fakültemizde Bölüm ve Anabilim Dalı yöneticileri kendi öğretim kadrolarına eğitim,
öğretim, araştırma, proje ve diğer akademik çalışmalarda gerekli desteği vermekte ve yol
göstermektedir. Ders dağılımlarının yapılması, madde ve malzeme alımları, fakültenin misyonu
ile tutarlı amaç ve hedeflerin ortaya konulması ve değerlendirilmesi konularında gereken
hassasiyet tüm yöneticiler tarafından gösterilmekte ve yerine getirilmektedir.
Ders paylaşımlarında eşitlik ilkesinin gözetilmesi, öğrencilere güncel bilgilerin
aktarılması amacıyla ders notlarının her yıl uygun şekilde düzenlenmesi, okutulacak derslerde
ve araştırma amacıyla kullanılacak kitapların belirlenmesi, laboratuvarlarda ihtiyaç duyulan
donanım ve sarf malzemelerin temini için girişimlerde bulunarak eğitim ve araştırma
faaliyetlerinin desteklenmesi gibi konularında Bölüm ve Anabilim dalı başkanlarımız öğretim
üyelerine rehberlik etmekte ve bu konularla ilgili talepleri Dekanlığa iletmektedir (Ek-2.60).
Aşağıda Fakültemizin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte fakültemize hizmet
etmiş Dekanlarımıza ait kısa bilgiler sunulmuştur.
Prof. Dr. İhsan SARIKARDAŞOĞLU (1968-1979, 1982-1993)
1926 yılında Sivrihisar - Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de
tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yükseköğrenimini tamamladı.
74
Tabip olarak yürüttüğü çeşitli görevlerden sonra, 1958 yılında Adli Tıp ve Ruh Hastalıkları
Uzmanı olarak Eskişehir Adli Tabipliğine atandı. Alanındaki araştırmaları yanında, Eskişehir
Adli Tabipliği görevini uzun yıllar sürdürdü. Prof. Dr. Sarıkardaşoğlu, kuruculuğunda görev
aldığı ve 1968 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı HASTAŞ Eczacılık Özel Yüksekokulu
olarak kurulan fakültede 1968-1979 yılları arasında müdürlük, 1982 yılında Eczacılık Fakültesi
ismini almasından itibaren 1982-1992 yılları arasında dekanlık görevini üstlendi. 1 Ocak
1993´te emekli olduktan sonra da fakülte derslerinde sözleşmeli olarak görev alan Prof. Dr.
Sarıkardaşoğlu, 26 Temmuz 1999´da vefat etti. (Kaynak: N.Kırımer, G. İşcan, Eczacılık
Fakültesi 1968-2008, Anadolu Üniveristesi Yayınları, No 2009, Eczacılık fakültesi Yayınları
No 9, ISBN 978-975-06-0697-7, Anadolu Üniveristesi Basımevi, Eskişehir 2009, S: 31)
Prof. Dr. Fahrettin ÇİÇEKDAĞ (1979-1982)
1910 yılında doğan ve 1928 yılında orta öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Fahrettin
Çiçekdağ, yüksek tahsil için Almanya’ya gitti. On yıldan fazla bir süre yurtdışında fabrika
stajları ile Teknik Okul ve Teknik Üniversite diplomalarını aldıktan sonra Almanya’da bulunan
Dresden Teknik Üniversitesi’nde Doktor ünvanını alarak yurda döndü. 1939 yılında Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde, 1939-1946 yılları arasında Üniversite ve özel sektörde çalıştı.
1946-1954 arasında İstanbul Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü ve 1951 de Doçent oldu.
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüleri Teknoloji Fakültesinde ve İstanbul Üniversitesi Hijyen
Enstitüsünde on yıldan fazla çalıştı. İstifa yolu ile üniversiteden ayrıldı. 1966 yılından
başlayarak 1972 yılına kadar İzmir Karataş Eczacılık Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Farmasötik
Kimya ve Analitik Kimya öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 1972 yılından itibaren
Eskişehir Eczacılık Yüksek Okulu’nda görev aldı. Farmasötik Kimya derslerini yürüttü. 1977
yılında Profesör oldu. 1980 yılında yaş haddinden emekli oldu. 1989 yılına kadar sözleşmeli
olarak Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde görev yaptı. 1979-1982 yılları arasında
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1990 yılında vefat etti. (Kaynak: N.Kırımer, G. İşcan,
Eczacılık Fakültesi 1968-2008, Anadolu Üniveristesi Yayınları, No 2009, Eczacılık fakültesi
Yayınları No 9, ISBN 978-975-06-0697-7, Anadolu Üniveristesi Basımevi, Eskişehir 2009, S:
32)
Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER (1993-2001)
15 Temmuz 1949’da Çankırı’da doğdu. 1972 yılında Eskişehir İ.T.İ.A Eczacılık Yüksek
Okulundan birincilikle mezun oldu ve aynı okulda Farmakognozi asistanlığına başladı. 19741978 yılları arasında Londra Üniversitesinde Farmakognozi doktorasını tamamladı. Yurda
döndükten sonra EİTİA Eczacılık Yüksek Okulunda Farmakognozi öğretim görevlisi ve197875
1980 yıllarında EİTİA Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Farmakognozi anabilim dalında 1981 yılında doçent oldu, 1987 yılında profesörlüğe
yükseltildi. 1982-1993 yıllarında Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1993-2001 yıllarında
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 2011 yılında emekli oldu. (Kaynak: N.Kırımer,
G. İşcan, Eczacılık Fakültesi 1968-2008, Anadolu Üniveristesi Yayınları, No 2009, Eczacılık
fakültesi Yayınları No 9, ISBN 978-975-06-0697-7, Anadolu Üniveristesi Basımevi, Eskişehir
2009, S: 33)
Prof. Dr. Ümit UÇUCU (2001-2007)
1951 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1973
yılında Eskişehir İ.T.İ.A Eczacılık Yüksek Okulundan mezun oldu ve aynı okulda Farmasötik
Kimya asistanlığına başladı. Doktorasını 1984 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsünde tamamladı. Aynı yıl yardımcı doçent, 1990 yılında doçent oldu. 1996 yılından bu
yana Farmasötik Kimya Anabilim Dalında profesör olarak görev yapmaktadır. 2001-2007
yılları arasında iki dönem Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. Çekirdek eğitim
programının oluşturulması, Üniversitemizin Bologna sürecine dahil olması kapsamında kredili
sisteme geçiş ve 5. yıl eğitimi çalışmaları bu dönemde gerçekleştirildi. (Kaynak: N.Kırımer, G.
İşcan, Eczacılık Fakültesi 1968-2008, Anadolu Üniveristesi Yayınları, No 2009, Eczacılık
fakültesi Yayınları No 9, ISBN 978-975-06-0697-7, Anadolu Üniveristesi Basımevi, Eskişehir
2009, S: 37)
Prof. Dr. Neşe KIRIMER (2007-2010)
Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1973 yılında
Eskişehir İ.T.İ.A Eczacılık Yüksek Okulundan mezun oldu ve aynı okulda Farmakognozi
asistanlığına başladı. Doktorasını 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsünde tamamladı. 1987 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent oldu. 1998 yılından
bu yana Farmasötik Kimya Anabilim Dalında profesör olarak görev yapmaktadır. 2007-2010
yılları arasında Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi.
Prof. Dr. Yasemin YAZAN
(2010-2013)
İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1976 yılında Ankara
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Doktorasını 1987 yılında Anadolu
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 1987 yılında yardımcı doçent, 1994
yılında doçent oldu. 2000 yılından bu yana Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında profesör
76
olarak görev yapmaktadır. 2010-2013 yılları arasında Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini
üstlendi.
Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
(2013- )
1958’de Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1980 yılında
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Doktorasını 1980 yılında Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 1986 yılında yardımcı doçent, 1987
yılında doçent oldu. 1993 yılından bu yana Farmakoloji Anabilim Dalında profesör olarak
görev yapmaktadır. 1 Nisan 2013 tarihinden bu yana Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini
yürütmektedir.
Dekanımıza ait kısa özgeçmiş aşağıda verilmiş olup ayrıntılı özgeçmiş Ek-2.61’de
sunulmuştur. Dekan yardımcılarımızın öz geçmişleri Ek-2.62’de ve Ek-2.63’de verilmiştir.
Farmakoloji Anabilim dalının “kurucu başkanı” olan dekanımız, genç yaşta Profesör
olmuş, bilimsel alandaki başarıları nedeniyle saygın ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödüller
almış, ayrıca fakültemizde bulunmayan Farmakoloji Anabilim Dalını ve Farmakoloji
Laboratuvarlarını (Konvansiyonel ve Hücre Kültürü Laboratuvarları) kurarak anabilim dalında
görev yapan bütün öğretim üyelerinin yetişmesine katkı sağlamıştır. Üniversitemizde
biyomedikal alanda hizmet vermekte olan Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi
(Hayvan Evi) kurulması ve gelişimi için büyük çaba sarf etmiştir. Şu anda “Klinik Eczacılık ve
Farmasötik Bakım” Anabilim Dalının kurulması yönünde çabaları devam etmektedir.
77
3. AKADEMİK PROGRAM STANDARTLARI
Standart 8. Eczacılıkta Akademik Program
Fakültemiz eğitim komisyonu, 13.04.2010 tarihinde “Sürekli Eğitim Komisyonu”
adıyla kurulmuştur (Ek-3.1). Dekan yardımcısı başkanlığında, her anabilim dalını temsilen
Eczacılık eğitimi konusunda deneyimli birer öğretim üyesinden oluşan sürekli eğitim
komisyonumuz ilk toplantısını 28.04.2010 tarihinde yapmıştır (Ek-3.2). Fakültemizde
01.04.2013 tarihinde yönetim değişikliği gerçekleşmiş ve bu değişiklik paralelinde Anabilim
Dallarına sürekli eğitim komisyonu temsilcilerini gözden geçirme olanağı sunulmuştur (Ek3.3). Kurulduğu tarihten günümüze farklı gerekçeler ile komisyon üyelerinde değişiklik olsa da
fakültemiz sürekli eğitim komisyonu, eczacılık mesleki eğitim programının hazırlanmasından
ve uygulanmasının her aşamasından sorumlu olma prensibini benimsemiştir.
Sürekli Eğitim Komisyonunun misyonu fakültemiz eğitim seviyesini mümkün olan en üst
seviyeye ulaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda belirli zaman aralıkları ile toplanan ve eğitim
programının iyileştirilmesine yönelik kararlar alan komisyonun görevleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir;

Fakültemize yatay geçişle gelen öğrencilerin transkript ve ders içeriklerini incelenmek
ve öğrencilerin muaf oldukları veya alınması gereken dersleri belirlemek.

Anabilim dalları tarafından önerilen yeni derslerin içeriklerini incelemek ve
uygunlukları konusunda karar vermek.

Her yıl öğrencilere duyurulacak haftalık ders programı üzerinde çalışmalar yapmak ve
öğrencilere duyurulan taslak program üzerinde öğrencilerden gelen talepleri
değerlendirmek.

Öğrenciler tarafından tercih edilmeyen seçmeli dersleri eğitim programından çıkartmak
ve böylece öğretim üyelerini meslekle ilgili yenilikçi ders önerilerine teşvik etmek.
Fakültemiz Staj Komisyonu, 13.04.2010 tarihinde kurulmuştur (Ek-3.1). Dekan
yardımcısı başkanlığında, her anabilim dalını temsilen bir öğretim üyesi veya yardımcısının yer
aldığı Staj Komisyonumuz ilk toplantısını 19.08.2010 tarihinde yapmıştır (Ek-3.4). Dönemsel
olarak üyelerinde değişiklik olsa da, Staj Komisyonumuz çalışma prensibini değiştirmeden
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Staj Komisyonu, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin,
doğru ve etkin biçimde stajlarını tamamlamaları için özveri ile çalışmaktadır. Komisyon
çalışmalarında Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından 28.06.2010 tarihinde kabul edilen,
78
24.09.2013
tarihinde
ise
bazı
maddelerinde
değişiklik
yapılarak
http://www.eczfak.anadolu.edu.tr/bolumSayfalari/belgeler/staj%20y%C3%B6nergesi.pdf web
adresinde yayımlanan Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi (Bknz. Ek-2.38) hükümlerini esas
almaktadır. Staj Komisyonun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir;

Staj çalışmaları ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,

Staj programını ve öğrenim çıktılarını hazırlamak,

Kamu kesiminden ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak,

Staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,

Gelen staj dosyalarını incelemek ve değerlendirmek,

Staj sınavlarını düzenlemek ve değerlendirmek,

Staj izlemelerini gerçekleştirmek
Fakültemiz akademik programı, Yüksek Öğretim Kurulu’nun eczacılık eğitim programı
asgari eğitim koşullarını belirleyen 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı resmi gazetede yayınlanan
yönetmeliği ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan
Yeterlilikleri” kapsamındadır. Fakültemiz alan yeterlilikleri, öğrenme yetkinlikleri, iletişim ve
sosyal yetkinlikler ile alana özgü yetkinlikleri kapsamaktadır ve üniversitemiz web sitesinde
http://www.anadolu.edu.tr/tr/akademik/program/alanYeterlilik/136/12/1
yayımlanmıştır
erişim
adresinde
(Bknz. Ek-1.4). Fakültemize ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi
sınavla gelen öğrenciler kabul edilmektedir. Lisans eğitimi 5 yıldır ve 300 AKTS’yi (Akademik
Kredi Transfer Sistemi) kapsamaktadır. Mezun bir öğrencimizin diploması Şekil 3.1’de
sunulmaktadır.
79
Şekil 3.1: Fakültemizden Mezun Olan Bir Öğrencimizin Diploması
Fakültemiz mesleki eğitim programı, eczacılık mesleğinin uygulanması açısından
gerekli yeterlilikleri sağlayacak içeriğe sahiptir. Akademik programımız, öğrencilerimize ürün
odaklı ve farmasötik bakım gibi hasta odaklı hizmetler için gerekli bilgi, beceri, tutum ve
değerleri kazandıracak niteliktedir. Programımız dahilindeki bütün dersler; okutuldukları
yarıyıllar, kredileri, tanıtımları, içerikleri, öğrenme çıktıları, öğretim yöntem ve teknikleri ve
program
çıktılarına
katkıları
gibi
bilgiler
ile
birlikte
http://www.anadolu.edu.tr/tr/akademik/program/dersler/136/13/1 adresinde yayımlanmıştır.
Akademik programımızda yer alan dersler Ek-3.5’de, ilgili ders bilgi paketleri Ek-3.6’da
sunulmuştur.
Standart 9. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik -Bilgi ve Beceriler
Fakültemizde temel eczacılık bilimleri alanı ile ilgili olarak okutulan dersler; Genel
Kimya I ve II, Analitik Kimya I ve II, Organik Kimya I ve II, Fizik, Tıbbi Biyoloji I ve II,
Moleküler Biyoloji, Biyokimya I ve II, İmmünoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji, Anatomi,
80
Fizyoloji ve Patoloji’dir. Belirtilen dersler kapsamında verilen eğitim, mesleki eczacılık
bilimleri alanında verilen derslere alt yapı oluşturmaktadır.
Fakültemizde eczacılık meslek bilimleri ve eczacılık teknolojisi alanları, derinlik,
kapsam, yerindelik, kalite, ardışıklık ve pekiştirme bakımından, eczacılık mesleki eğitim
programının entelektüel ve klinik hedefleri için temel oluşturmaktadır. Eczacılık meslek
bilimleri alanı altında verilen eğitim, öğrencilere sağlığın korunmasında ve hastalıkların
tedavisinde yararlanılan ilaçların tasarımı, sentezi, üretimi ve kullanımının anlaşılabilmesi için
gerekli bilgileri kazandırmaya yönelik dersleri kapsamaktadır. Bu dersler; Farmasötik Botanik
I ve II, Farmakognozi I, II ve III, Farmasötik Toksikoloji I ve II, Farmakoloji I, II, III ve IV,
Klinik Eczacılık, Farmasötik Kimya I, II, III ve IV’tür. Eczacılık teknolojisi alanı altındaki
dersler ise Farmasötik Teknoloji I, II, III ve IV, Farmasötik Biyoteknoloji ve Kozmetoloji’dir.
Öğrencilerimize, sosyal, davranışsal ve yönetimsel eczacılık bilimleri alanı ile ilgili
olarak; sağlık ve hastalık durumlarında insan davranışlarını anlama ve etkileme, eczacılıkta
yönetim süreci, eczacılık ve sağlık sistemleri, ilaç güvenlik sistemi, tıbbi ve ilaç hatalarının
nedenleri ve önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin planlama, finansman ve sunumunda
hükümetlerin rolü konularında gerekli temel yeterlilikleri sağlayacak eğitim verilmektedir. Bu
eğitim kapsamında Eczacılar İçin Biyoistatistik, Eczane İşletmeciliği, Hastane Eczacılığı,
Eczacılık Deontolojisi ve Etik, Eczacılık Terminolojisi ve Eczacılığa Yönlendirme,
Farmakoekonomi, İlaçta Kalite Güvencesi, Halk Sağlığı, Davranış Bilimi ve Halkla İlişkiler
gibi dersler yer almaktadır. Böylece, öğrencilerimizin hasta odaklı uygulamaların etkin ve
verimli yönetimi açısından gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmaları sağlanmakta ve
eczacılık mesleğine sosyal uyum, etik, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin
gelişmesine dair olanak sunulmaktadır.
Eczacılık uygulamaları, bir hastanın yaşam kalitesini sürdüren ve yükselten koşulların
sağlanmasını amaçlayan, kesin işbirliğine dayalı, devamlılık niteliği de olan farmasötik
bakımın uygulama biçimidir. Eczacılık uygulamalarının felsefesi; ilaç ve diğer sağlık bakım
ürünleri ile ilgili hizmetleri sunmak, bireylerin ve toplumun bu hizmetlerden en iyi şekilde
yararlanmasına yardımcı olmaktır. Verdiği eğitimde öğrencilerinin bu felsefeyi özümsemelerini
hedefleyen fakültemizde, gözlem, gösterme, deney, uygulama ve araştırma yöntem ve
teknikleriyle laboratuvar ortamında verilen eğitim, Eczacılık uygulamalarının temelini
oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki laboratuvar derslerimiz; Analitik Kimya Uygulamaları I ve II,
Biyokimya Uygulamaları, Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulamaları, Farmasötik Botanik
Uygulamaları, Farmakognozi I, II ve III Uygulamaları, Farmakoloji Uygulamaları, Farmasötik
Toksikoloji Uygulamaları, Farmasötik Kimya I, II, III ve IV Uygulamaları ve Farmasötik
81
Teknoloji I, II, III ve IV Uygulamalarıdır. Pratik derslere ilave olarak amaçları arasında;
hastalara yeterli bakımın sağlanması, hastalar adına girişimlerde bulunulması için gerekli
mesleki anlayış ve becerilerin geliştirilmesi ve etkili ve güvenli farmasötik bakım açısından
önem taşıyan ek beceri, teknik, değer, tutum ve bilgilerin kazanılması gibi unsurlar yer alan
dersler de öğrencilerimize verilmektedir. Bunlar arasında; Klinik Eczacılık, Temel
Farmakokinetik, Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi, Biyokimyasal Laboratuvar Bulgularının
Değerlendirilmesi, Tamamlayıcı Tedavide Bitki Kullanımı, Yeni Formülasyon Geliştirmede
Temel İşlem ve Hesaplamalar, Ters İlaç Reaksiyonları, İlaçta Patent Ruhsatlandırma ve CE
Belgesi, Geriatrik Farmakoterapi, Aşılar ve Üretim Teknolojileri, İyatrojenik Hastalıklar,
Farmakovijilans, Tezgahüstü (OTC) İlaçlar, Eczacılar İçin Pratik Semptomatoloji Bilgisi,
Yüzey Etkin Maddeler ve Farmasötik Uygulamaları, Tıbbi Çaylar, Farmakoekonomi,
Farmasötik Biyoteknolojide Modern Taşıyıcı Sistemler, İlaç Molekülü Geliştirme Prensipleri,
İlaç Endüstrisinde Kullanılan Kromatografik Teknikler, Toksikolojik Açıdan Risk
Değerlendirilmesi, Farmakope Analizleri, Perinatal ve Pediatrik Farmakoterapi, Protein ve
Peptid Dozaj Şekilleri Tasarımı ve Kontrolü, Fitoterapi ve Fitoterapötikler, Tıbbi Atık ve Çevre,
Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı, Biyoelementlerin Analizleri, Kiral Biyoanalizler, İlaç
Metabolizmasının Kimyası, Bireye Özgü İlaç Kullanımı, Analitik Yöntem Geliştirme, Doğal
Ürünlerde Risk Faktörleri, Besin Güvenliği, Eczacılık Mevzuatı, Eczacılıkta Bilişim Sistemleri,
İlaç Analizleri ve Ayırma Teknikleri, Radyofarmasötik Ürün ve Kalite Kontrolü, Türkiyede
İlaç Etkin Madddesi Üretimi, Farmasötik İşlem Validasyonu, Veteriner İlaçları Etkin
Maddeleri, Besin Analizinde Kullanılan Analitik Yöntemler, İlaç Biyoyararlanımı, Beslenme
Mikrobiyolojisi, Bitkisel Kaynaklı Tatlandırıcılar, Polenler ve Sağlık, Enstrümental Analiz
Uygulamaları, Bulaşıcı Hastalıklar Bilgisi, Farmasötik Biyoteknolojide Üretim ve Uygulama
İlkeleri, Farmasötik Önformülasyon, Nutrasötik Madde ve Ürünler, Kozmetik Bitkiler ve
Aromaterapide Kullanılan Droglar dersleri sayılabilir.
Yukarıda temel eczacılık bilimleri, eczacılık meslek bilimleri, eczacılık teknolojisi,
sosyal, davranışsal ve yönetimsel eczacılık bilimleri ve eczacılık uygulamaları alanları altında
bahsedilen ve fakültemiz ders programında yer alan zorunlu, seçmeli, mesleki seçmeli ve
uzmanlık alan dersleri Ek-3.5’de verilmiştir
Fakültemizde uygulanan eğitim programına yönelik program çıktıları üniversitemiz
web
sitesinde
(http://www.anadolu.edu.tr/tr/akademik/program/programCikti/136/11/1)
yayımlanmıştır (Ek-3.7).
82
Fakültemiz program çıktıları 9 başlıkta verilmiştir;
1. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
2. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarına uygun davranır.
3. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına
rol model ve topluma örnek olur.
4. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin
sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
5. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları
kredilendirir ve belgeler.
6. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
7. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
8. Eczacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirir.
9. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme
ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Yukarıda belirtilen program çıktıları ile eğitim programında yer alan dersler arasındaki
ilişki
üniversitemiz
web
(http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersProgramIliski/136/14)
sitesinde
yayımlanmıştır (Ek-3.8).
Çizelge 3.1’de fakültemiz eğitim programında yer alan derslerin program çıktılarını,
destekleme düzeylerini göstermektedir.
Çizelge 3.1: Fakültemiz Eğitim Programında Yer Alan Derslerin ile Program Çıktıları
Arasındaki İlişki
Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anatomi
0 3 3 3 3 2 3 2 2
Fizyoloji
0 0 1 3 1 2 2 1 2
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
3 3 1 3 3 3 2 3 3
Tıbbi Biyoloji I
3 3 3 1 1 2 3 2 2
Tıbbi Biyoloji II
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Moleküler Biyoloji
1 1 1 3 1 1 2 3 2
Eczacılık Terminolojisi ve Eczacılığa Yönlendirme
2 3 3 3 3 2 3 2 3
Temel Laboratuvar Bilgisi
1 2 1 1 1 1 2 2 2
83
Çizelge 3.1 (Devam): Fakültemiz Eğitim Programında Yer Alan Derslerin ile Program Çıktıları
Arasındaki İlişki
Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eczacılık Tarihi
0 1 1 0 0 0 2 2 2
Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulamaları
3 3 3 2 3 3 2 2 3
Farmasötik Botanik Uygulamaları
1 2 3 2 2 2 3 2 3
Farmakoloji I
2 3 3 3 1 3 3 3 3
Farmasötik Botanik I
3 3 1 3 3 3 1 3 3
Farmasötik Botanik II
3 3 1 3 3 3 1 3 3
Eczacılıkta Bilişim Sistemleri
1 2 2 2 0 2 2 2 3
Farmasötik Mikrobiyoloji
3 3 3 3 2 3 3 3 3
Farmasötik Kimya I
1 1 1 3 1 1 2 3 3
Farmasötik Kimya II
1 1 1 3 1 1 2 3 3
Farmakognozi I
3 3 3 1 1 3 3 3 2
Pharmacognosy II (Farmakognozi II)
2 3 3 1 2 1 3 3 3
Farmakognozi Uygulamaları I
3 3 3 2 1 3 3 3 3
Farmakognozi Uygulamaları II
3 2 3 2 2 3 3 3 3
Farmasötik Teknoloji I
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farmasötik Teknoloji II
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pharmaceutical Technology II (Farmasötik Teknoloji II)
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farmasötik Teknoloji Uygulamaları I
3 3 3 2 1 3 3 2 3
Farmasötik Teknoloji Uygulamaları II
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farmakoloji II
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farmakoloji III
2 2 2 3 1 2 2 3 3
Klinik Biyokimya
1 1 1 3 1 1 2 2 1
Farmasötik Biyoteknoloji
2 2 2 3 3 3 2 3 3
Farmasötik Kimya Uygulamaları I
2 2 3 2 1 1 3 3 3
Farmasötik Kimya Uygulamaları II
2 2 1 2 1 1 3 3 3
Farmasötik Kimya III
1 1 1 3 1 1 2 3 3
Farmasötik Kimya IV
1 1 1 3 1 1 2 3 3
Eczacılık Mevzuatı
2 3 3 2 2 2 2 3 3
Farmakognozi Uygulamaları III
3 2 3 2 2 3 3 3 3
84
Çizelge 3.1 (Devam): Fakültemiz Eğitim Programında Yer Alan Derslerin ile Program Çıktıları
Arasındaki İlişki
Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Farmasötik Teknoloji III
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pharmaceutical Technology IV (Farmasötik Teknoloji IV)
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farmasötik Teknoloji Uygulamaları III
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farmasötik Teknoloji Uygulamaları IV
3 2 3 2 1 2 3 3 2
Pharmaceutical Technology Practicals IV (Farma. Tek.
Uyg. IV
Farmasötik Toksikoloji Uygulamaları
2 1 2 2 1 1 1 2 2
Farmasötik Kimya Uygulamaları III
2 2 1 2 1 1 3 3 3
Farmasötik Kimya Uygulamaları IV
2 2 1 2 1 1 3 3 3
Farmasötik Toksikoloji I
2 1 2 2 1 1 1 2 2
Farmasötik Toksikoloji II
2 1 2 3 1 1 1 3 2
Farmakoloji IV
3 3 2 3 2 2 3 3 3
Farmakoloji Uygulama
1 3 1 2 1 3 2 3 3
Kozmetoloji
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Klinik Eczacılık
2 0 2 3 3 2 3 2 2
Mezuniyet Projesi I
3 3 3 2 1 2 3 3 3
Mezuniyet Projesi II
3 3 3 3 2 2 3 3 3
Fizik
2 3 2 1 1 1 2 2 3
Genel Kimya I
1 1 1 1 1 1 2 1 2
Genel Kimya II
1 1 1 1 1 1 2 2 2
Analitik Kimya I
2 1 1 1 1 1 3 1 2
Organik Kimya I
1 1 2 2 1 2 2 3 3
Organik Kimya II
1 1 1 1 1 1 2 2 2
Biyokimya I
1 1 1 3 1 1 3 3 2
Biyokimya II
1 1 1 3 1 1 3 3 2
Analitik Kimya II
1 3 1 1 1 1 3 3 1
Analitik Kimya Uygulamaları I
1 3 1 2 1 1 3 3 3
Analitik Kimya Uygulamaları II
2 1 1 1 1 1 3 1 2
Biyokimya Uygulamaları
2 3 3 3 1 2 3 3 1
85
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Çizelge 3.1 (Devam): Fakültemiz Eğitim Programında Yer Alan Derslerin ile Program Çıktıları
Arasındaki İlişki
Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tıbbi İlk Yardım
2 2 1 3 1 2 2 1 1
Staj IV
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Staj V
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Türk Dili
1 2 2 2 0 1 3 1 1
0: Desteklemiyor 1: Alt seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Üst seviyede
destekliyor
Standart 10. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik – Stajlar ve mezuniyet
projesi
Fakültemiz öğrencileri, lisans diploması alabilmek için Anadolu Üniversitesi Eczacılık mesleki
eğitim programında yer alan ve Staj Yönergesine göre düzenlenen en az altı ay süreli zorunlu
stajlarını (Staj I-V), serbest eczanede veya hastane eczanesinde en az beş yıllık deneyimli bir
eczacının denetiminde tamamlamaları ve staj sınavlarında başarılı olmaları gerekmektedir
(Bknz Ek-2.38). Çizelge 3.2’de mezun olmuş ve eğitimine devam eden öğrencilerimizin, son
beş yılı kapsayan staj yerlerine ilişkin bilgiler sunulmuştur (Ek-3.9, Ek-3.10).
Çizelge 3.2: Staj Yapan Öğrencilerimizin Sayısı ve Staj Yerleri (Mezun + Eğitimine Devam
Eden)
Öğretim Yılı
Serbest Eczane
Hastane
İlaç Endüstrisi
Toplam
2013-2014
226
10
-
236
2012-2013
192
9
-
201
2011-2012
179
14
-
193
2010-2011
180
5
-
185
2009-2010
228
2
1
231
Staj uygulamaları ile öğrencilerin mesleki eğitim ve becerilerinin işbaşı çalışmalarıyla
pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu staj programı dahilinde;
Staj I: Dokuzuncu yarıyıla kadar yaz aylarında bir ay süre ile yapılan, zorunlu stajın birinci
bölümünü,
Staj II: Dokuzuncu yarıyıla kadar yaz aylarında bir ay süre ile yapılan, zorunlu stajın ikinci
bölümünü,
86
Staj III: Dokuzuncu yarıyıla kadar yaz aylarında bir ay süre ile yapılan, zorunlu stajın üçüncü
bölümünü,
Staj IV: Eğitim programının dokuzuncu yarıyılında yer alan, bir buçuk ay süreyi kapsayan,
zorunlu stajın dördüncü bölümünü,
Staj V: Eğitim programının onuncu yarıyılında yer alan, bir buçuk ay süreyi kapsayan, zorunlu
stajın beşinci bölümünü,
Staj VI: Altı ay süreli zorunlu staja ek olarak, eğitim programının altıncı veya sekizinci
yarıyılını takip eden yaz döneminde yönergede belirtilen kurum veya hastanelerde isteğe bağlı
olarak yapılan üç aya kadar olan stajı kapsamaktadır.
Fakültemiz öğrencilerinin bütün eczacılık mesleki uygulama alanlarında (endüstri ve
ilgili kamu kurumları gibi) staj yapmaları dekanlığımızca teşvik edilmektedir. Bu amaçla
fakültemiz dekanlığı, staj yerlerini belirlerken serbest eczane, hastane ve ilaç firmaları ile
stajların yürütülmesi ile ilgili yazışmalar yapmaktadır. Bu protokoller ile ilgili yazışmalar ekte
gösterilmiştir (Bknz. Ek-2.33, Ek-2.34, Ek-3.11). Öğrencilerimiz tarafından yapılan Staj I, II
ve III uygulamaları yaz stajı kapsamındadır ve kredisizdir. Staj IV ve V uygulamaları ise dönem
içerisinde alınması gereken ders statüsündedir. Her biri 15 AKTS kredisi ile değerlendirilen
Staj IV ve V uygulamaları programımızda toplamda 30 AKTS kredisine karşılık gelmektedir.
Yapılan stajlarda mesleğe giriş deneyimi sağlayan faaliyetler ve aktif öğrenme gözetilmektedir.
Bu stajlar, öğrenciye tüm eczacılık uygulamalarında farmasötik bakım çerçevesinde hizmet
sunma yetkinliği kazandıracak ve eczacılık mesleki eğitim programı boyunca gelişme
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Ek-3.12’de Staj IV ve V dersleri ile ilgili bilgi paketleri
sunulmuştur.
Yurt içindeki stajlara ilave olarak öğrencilerimiz yurt dışında staj yapabilme imkanına
da sahiptirler. Bu şekilde, öğrenimleri süresince edindikleri bilgi ve becerileri yurtdışındaki
stajları sırasında oradaki olanaklarla karşılaştırma ve vizyonlarını geliştirme şansına sahip
olmaktadırlar. Çizelge 3.3’te 2008-2009 öğretim yılı ile 2013-2014 öğretim yılları arasında yurt
dışında staj yapan öğrencilerimizin staj yaptıkları yerlere ilişkin bilgiler verilmiştir (Ek-3.9, Ek3.10). Ek-3.13’de yurt dışında staj yapmış bir öğrencimizin staj defteri, örnek olarak
sunulmuştur.
87
Çizelge 3.3: Yurt Dışında Staj Yapan Mezun ve Eğitimin Devam Eden Öğrenci Sayılarımız
Serbest Eczane
Öğretim Dönemi
Mezun
Eğitimine
Devam Eden
Hastane
Mezun
Eğitimine
Devam Eden
2013-2014
1
1
-
-
2012-2013
-
-
-
-
2011-2012
1
1
1
-
2010-2011
5
1
-
-
2009-2010
4
1
1
-
2008-2009
2
-
-
-
Fakültemiz eğitim programında yer alan stajlar, erken staj (Staj I), çekirdek staj (Staj
II, II) ve ileri staj (IV, V, VI) olmak üzere üç düzeyde düzenlenmiştir. Erken ve çekirdek
stajların kapsam ve derinliği, başlangıç düzeyinde ve eğitim süresine bağlı mesleki gelişime
paralel düzeydeki becerileri kapsamakta ve belirlenen amaçlarla tutarlılık taşımaktadır. Ek3.14’de erken ve çekirdek staj kapsamında öğrencilerin stajlar sonrasında kazanmaları beklenen
beceriler belirtilmiştir.
Öğrencilerimizin her staj programı sonunda öğrenme durumlarının değerlendirilmesi için
tabi tutuldukları sınavlar, 2013-2014 öğretim yılına kadar Staj I, II ve III dersleri için yazılı,
Staj IV ve V dersleri için sözlü sınav şeklinde uygulanmıştır. 2013-2014 öğretim döneminden
itibaren Staj IV ve V dersleri sınavlarında değişikliğe gidilmiş ve önce yazılı daha sonra sözlü
sınav şeklinde çift basamaklı sınav sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu sınavlar ile
öğrencilerin eczacılık uygulamalarında farmasötik bakım çerçevesinde hizmet sunma
yetkinliğini kazanıp kazanmadıkları ölçülmektedir. Bu sınavlara ait örnekler Ek-3.15’de
verilmiştir. Çift basamaklı uygulanan sınavların yazılı olan birinci basamağında, Staj IV dersi
için en az 60 ve Staj V dersi için en az 65 puan alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanmaktadır
(Ek-3.16). Sözlü sınavlarda 3 jüri üyesi görev almaktadır. Bu üyelerin ikisi fakültemizin değişik
Anabilim Dallarında görev yapmakta olan eczacı öğretim elemanı ve biri öğrencilerimize staj
imkânı sağlayan deneyimli serbest eczacılardan oluşmaktadır. Ek-3.17’de sözlü sınav işleyişine
yönelik bir video Ek-3.18 ise staj sınavında görev alan öğretim elemanları ve eczacılara yönelik
bir fakülte kurulu karar örneği sunulmuştur.
Öğrencilerimizin farmasötik bakım hizmeti sunabilecek yetkinliğe sahip olabilmeleri için
yaptıkları stajlarda temel eczacılık bilimleri, farmasötik bilimler, sosyal, davranışsal ve
88
yönetimsel eczacılık bilimleri ile eczacılık uygulamaları bütünleştirilmiştir. Böylece mesleki
bilgi ve becerilerin uygulanması ve mesleki tutum, etik ve davranışların geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin, staj sınavlarına alınabilmeleri için staj sürecinde bu amaç
doğrultusunda gereken uygulamaları yaptıkları sorumlu eczacı tarafından onaylanmalıdır (Ek3.19)
Öğrencilerimizin stajlarını gözlemleyecek eczacıların klinik eczacılık/farmasötik bakım
uygulamalarında rol model konumunda olmaları dekanlığımızın öncelikli tercihini
oluşturmaktadır. Bu amaçla özellikle hizmet içi eğitimlere katılarak kendilerini mesleklerinde
geliştiren ve stajyerlere rol model oluşturan eczacılar tercih edilmektedir. Ek-3.20’de hizmet içi
eğitimlerle mesleki donanımını arttıran ve fakültemizin stajlar konusunda destek aldığı
eczacıların ilgili belgeleri yer almaktadır.
Öğrencilerimiz stajlarında hastalar, meslektaşlar ve diğer sağlık çalışanları ile ekip
çalışması içinde bulunmakta ve iletişim becerilerini geliştirmektedirler. Böylece stajlar,
öğrencilere eczacılık mesleğine başlamak için gerekli tüm yeterlilikleri kazandıracak fırsatları
sağlamaktadır. Öğrencilerimiz eczanenin işletilmesi ve ilgili tüm konularda birebir görev
almakta ve staj ziyaretleri esnasında bu uygulamaları yaptıklarına dair bilgiler staj komisyonu
üyeleri tarafından ilgili formda onaylanmaktadır (Ek-3.21).
Staj I, II ve III Uygulamaları 24 iş gününden, Staj IV ve V uygulamaları ise 36 iş
gününden oluşmaktadır. Uygulanan bütün stajlar tam zamanlı ve sürekli olup öğrencilerimizin
günlük 8 saat stajlarına devam etmeleri gerekmektedir. Staj programının son evresini oluşturan
ve ileri stajlar olarak tanımlanan Staj IV ve V uygulamaları tam zamanlı ve sürekli olacak
şekilde toplamda 72 iş gününü kapsamaktadır (Bknz. Ek-2.38). Staj IV ve V uygulamalarını
gerçekleştiren öğrenciler ilgili staj komisyonu üyesi tarafından ayda en az 1 kez olmak üzere,
öğrenciye bilgi verilmeksizin eczane ziyaretleri ile izlenmektedir (Ek-3.22).
Öğrencilerimizin staj yerlerinin belirlenmesinde daha önce staj yaptıkları eczanelerden
farklı eczanelerin seçilmesine özen gösterilmektedir. Böylece öğrencilerimizin farklı hasta
profilleri ile karşılaşmaları ve her yaştan hastalara yönelik akut, kronik ve koruyucu bakım
hizmetlerini içerecek şekilde, hastane, kurumsal ortamlar, serbest eczaneler ve disiplinler arası
ortamlarda farmasötik bakım yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmaktadır (Ek-3.23).
Düzenli eczane ziyaretleri ile durumları izlenen öğrenciler ile ilgili komisyon üyesi
görüşü staj izleme ve değerlendirme formuna yazılmaktadır (Ek-3.21). Ayrıca, eczane
ziyaretleri esnasında staj yapılan yerin farmasötik bakım hizmetinin verilmesi ve öğrencilerin
öğrenme gereksinimlerinin karşılanması açısından elverişli olup olmadığı komisyon üyesi
tarafından gözlenmekte ve uygun olmayan eczaneler komisyona bildirilmektedir (Ek-3.24).
89
Staj yapılacak eczaneler Staj I, II ve III uygulamaları için öğrenci tercihine
bırakılmaktadır. Staj yapılacak yerin eczacısı tarafından öğrencinin stajyer olarak kabul
edilmesinin ardından staj süresi sonunda eczacının staj defterindeki onayı doğrultusunda
öğrenciler staj sınavına girmeye hak kazanmaktadır (Ek-3.19). Staj IV ve V için staj yapılacak
yerlerinin belirlenmesinde hastane eczaneleri için Kamu Hastaneleri Birliği, serbest eczaneler
için 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odasından destek alınmaktadır. Stajların yapılacağı serbest
eczaneler ve görevli staj eğitmenleri, farmasötik bakım hizmetinin verilmesi ve öğrencilerin
öğrenme gereksinimlerinin karşılanması açısından elverişli koşulları sağlayacak ve sürdürecek
şekilde 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası tarafından staj yaptırmaya istekli eczacılar arasından
titizlikle seçilerek fakültemize bildirilmektedir (Bknz. Ek-2.33, Ek-2.34, Ek-3.11) .
Stajlarda görevli eğitmen/öğrenci oranı, öğrenmeyi en ileri düzeyde kolaylaştıracak
bireysel rehberlik, denetim ve değerlendirmeyi olanaklı kılacak şekilde ayarlanmaktadır. Bir
serbest eczanede staj yapan öğrenci sayısının 2’yi aşmamasına özen gösterilmektedir. Örneğin
2013-2014 öğretim yılı güz döneminde Staj IV ve V kapsamında uygulama yapan öğrenci sayısı
114, eczacı sayısı ise 88’dir (Ek-3.25) . Öğrenci/Eczane (114/88) oranının 1.30 olması
öğrencilerimizin, öğrenmeyi en ileri düzeyde kolaylaştıracak bireysel rehberlik, denetim ve
değerlendirmeyi olanaklı kılacak ortamlarda staj yaptıklarının bir göstergesidir.
Öğrencilerimizin Staj IV ve V kapsamında staj yaptıkları hastaneler; 995 yatan hasta
kapasiteli Eskişehir Devlet Hastanesi, 625 yatan hasta kapasiteli Yunus Emre Devlet Hastanesi
ve 900 yatan hasta kapasiteli Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesidir (Ek3.26). Belirtilen sayılar, ilgili hastanelerin öğrencilere tüm eczacılık uygulamalarında
farmasötik bakım çerçevesinde hizmet sunma yetkinliği kazandıracak ve eczacılık mesleki
eğitim programı paralelinde gelişimlerini sağlayacak yeterliliklerde olduklarının bir
göstergesidir.
Fakültemizde eğitim sürecinin bir parçası olan mezuniyet projeleri ile ilgili konular, her
Anabilim dalı temsilcisinin yer aldığı Mezuniyet Projesi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
tarafından değerlendirilmektedir. Komisyon çalışmalarında Fakülte Kurulunun 20.05.2010
tarihli kararı ile oluşturulan ve 21.06.2013 tarihli kararı ile revize edilen “Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projesi Yönergesi” (Ek-3.27) kapsamında kararlar almaktadır.
Komisyonun başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır;

Öğretim üyelerinden her yıl üçer adet mezuniyet projesi konusu talebinde bulunmak

Öğretim üyelerinden gelen mezuniyet projesi konusu değişikliği önerilerini
değerlendirmek
90

Güz ve bahar dönemlerinde öğrencilerin mezuniyet projesi sunum takvimlerini
hazırlamak ve fakülte öğretim elemanlarına duyurmak

Öğrencilerin mezuniyet projeleri çalışmalarını ve sunumlarını geliştirmelerini sağlamak
için kararlar almak
Mezuniyet projeleri kapsamında, öğrencilerimizin belirli bir konuda bilimsel kaynağa
ulaşmayı, veri toplamayı, yorumlama yapabilmeyi, elde edilen bilgileri bir konu bütünlüğü
içinde rapor haline getirmeyi ve fakültemiz tarafından düzenlenen bilimsel bir platformda
sunmaları amaçlanmaktadır. Mezuniyet projesi dersleri, fakültemiz öğrenim sürecinde 9. ve 10.
yarıyıllarda öğrencinin hazırlayacağı bir proje ile birlikte, teorik ve/veya uygulamalı
çalışmalardan oluşmaktadır. Süreç sonunda öğrencilerimiz tarafından yapılan sunumlar, poster
sunumu ya da sözlü sunum şeklinde olmaktadır. Fakültemiz Dekanlığı, öğrencilerimize
mezuniyet projesi çalışmaları ve basımı için gerekli olan kütüphanecilik hizmetleri, bilgisayar
ve internet kullanımı ve fotokopi olanağı sağlamaktadır.
Fakültemizde yürütülen mezuniyet projeleri öğlencilerin mezuniyet şartını yerine getirmek
için aldıkları bir ders olarak kalmamakta, öğretim üyelerimizce bildiri veya makale şekline
dönüştürülerek bilimsel anlamda da değer taşımaktadır. Mezuniyet projelerinden üretilen bazı
yayın ve bildiri örnekleri Ek-3.28, Ek-3.29, Ek-3.30, Ek-3.31, Ek-3.32 ve Ek-3.33’te
sunulmuştur.
Standart 11. Öğretim ve Öğrenim Süreçleri
Fakültemizdeki mesleki eğitim sürecinde dersler yüz yüze eğitim şeklinde
yürütülmektedir. Derslerde anlatım, tartışma, soru-yanıt, gözlem, gösterme, uygulamaalıştırma, sorun/problem çözme, takım/grup çalışması, deney, beyin fırtınası, rapor hazırlama
ve sunma,
proje tasarımı/yönetimi, rol oynama/dramatize etme gibi öğretim yöntem ve
teknikleri uygulanmaktadır. Derslerde uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik
bilgiler, http://www.anadolu.edu.tr/tr/akademik/program/dersler/136/13/1 erişim adresinde yer
alan fakültemiz ders bilgi paketleri içeresinde verilmiştir (Ek-3.6).
Fakültemiz ve üniversitemiz ile ilgili duyurular http://www.anadolu.edu.tr/ ve
http://www.eczfak.anadolu.edu.tr/ internet adreslerinde yer almakta olup düzenli bir şekilde
güncellenmektedir (Ek-3.34). Güncel duyurulara ek olarak belirtilen web adresleri üzerinden
akademik takvim, sınav takvimleri, öğretim ve ders programları, ikinci anadal/yandal
programları ve bunlara ilişkin esaslar ve yönetmelikler ve mezuniyet yönergesi, mezuniyet
projesi yazım kılavuzu, staj yönergesi gibi belgelere de öğrencilerimiz kolaylıkla
erişebilmektedir.
91
Üniversitemiz http://www.anadolu.edu.tr/tr/akademik/program/alanYeterlilik/136/12/1 web
adresinde yer alan fakültemiz alan yeterlilikleri ile öğrencilerimize, öğrenme yetkinliği, iletişim
ve sosyal yetkinlik ve alana özgü yetkinlik olmak üzere üç türde yetkinlik kazandırmak
amaçlanmaktadır (Bknz. Ek-1.4).
Eğitim programımızın öğrenme yetkinliği kazandırma hedefi ile öğrencilerimiz;

Öğrenme kaynaklarını belirlemekte, kaynaklara etkin/hızlı erişmektedir.

Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin göstermekte, gelişime açık bulunmakta ve bu
davranışı devam ettirmektedir.

Bilgiye ulaşma yollarına karar vermekte ve uygulamaktadır.
Eğitim programımızın iletişim ve sosyal yetkinlik kazandırma hedefi ile öğrencilerimiz;

Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmekte; düşüncelerini
ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmakta; ilgili kişi ve
kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinlemektedir.

Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel
ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşmaktadır.

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenlemekte ve bunları uygulamaktadır.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki
bilgileri izlemekte ve meslektaşları ile iletişim kurmaktadır.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar
yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmaktadır.

Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izlemekte ve
değerlendirmektedir.

Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurmaktadır.

Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmaktadır.
Eğitim programımızın alana özgü yetkinlik kazandırma hedefi ile öğrencilerimiz;

Sağlık alanı ile ilgili verileri toplama, yorumlama, uygulama ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapmakta ve toplumsal,
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmektedir.

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranmakta ve bu süreçlere katılmaktadır.

Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş
güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmakta ve uygulamaktadır.
92

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarına uygun davranmaktadır.

Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmaktadır.

Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin
sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkin olmaktadır.

Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılmakta; bunları
kredilendirmekte ve belgelemektedir.

Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim-uygulama ve araştırma alanlarında birey ve
toplum için önemini bilmektedir.
Üniversitemiz
http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/alanProgramIliski/136/15
web
adresinde yer alan, fakültemiz program çıktıları ile alan yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi gösteren
matris sunulmuştur (Ek-3.35). İlgili matriste fakültemiz program çıktılarının alan
yeterliliklerini en üst seviyede desteklediği görülmektedir.
Fakültemiz öğrencileri fakülteye kayıtları esnasında, YÖK tarafından belirlenen
Yükseköğretim
Kurumları
Öğrenci
Disiplin
Yönetmeliğine
tabi
olduklarına
dair
bilgilendirilmekte ve üniversitemizin resmi sitesinde yasa ve yönetmelikler bölümünde yer alan
http://www.anadolu.edu.tr/tr/yasa-yonetmelikler
(Ek-3.36)
adresinden
yükümlülükleri
hakkında bilgi edinerek bu yönetmeliğe uygun davranmaları konusunda uyarılmaktadırlar.
Fakültemiz eğitim programı, program yeterliliklerinin (çıktıları), 2. Maddesi “Birey
olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik
kurallarına uygun davranır” şeklindedir. İlgili madde deontolojik kuralların öğrencilere
kazandırılması konusuna fakültemiz tarafından verilen önemin bir göstergesidir (Ek-3.7).
Ayrıca Fakültemiz eğitim programında yer alan “Eczacılık Deontolojisi ve Etik” dersi ile
öğrencilerin eğitim sonrası mesleki hayatlarında uyması gereken deontoloji kuralları
öğretilmekte, etik sorular yaratma becerisi kazandırılmakta, etik-ahlak kavramları
irdelenmektedir. Öğrencilerin meslek hayatlarında seçtikleri alana göre, ticari eczanelerde,
hastane eczanelerinde ve ilaç sanayiinde karşılaşabilecekleri deontolojik problemler üzerine
düşünme, bu problemler karşısında göstermeleri gereken tutum ve davranışlar ile çözüm üretme
yeteneği kazandırılmaktadır. Aşağıda Eczacılık deontolojisi ve etik dersine yönelik öğrenme
çıktıları verilmiştir (Ek-3.37).
Temel etik kavramları tanımlayabilmekte ve açıklayabilmektedir,

"Ahlak" kavramını tanımlamakta ve açıklamakta

"Etik" kavramını tanımlamakta ve açıklamaktadır.
93
Deontolojik etiği tartışabilmektedir,

Teleolojik etiği tartışmakta

Yararcılığı tartışmakta

Erdem etiğini tartışmakta

Etik benciliği tartışmakta

Normatif etik teorileri karşılaştırmaktadır.
Fakültemiz, Bologna süreci gereği 2005-2006 öğretim yılından itibaren beş yıllık eğitime
geçmiş ve bunun paralelinde eğitim programında gerekli revizyonların yapılmasına ve yeni
derslerin açılmasına başlanmıştır. Fakültede okutulan ders sayısı 2005-2006 öğretim yılında 95
iken (Ek-3.38), 2013-2014 öğretim yılına gelindiğinde bu rakam %80’lik artış ile 171’e
ulaşmıştır (Ek-3.5). Bu derslerden 17’si seçmeli ders, 44’ü mesleki seçmeli ders ve 39’u
uzmanlık alan dersidir. Programın bu denli zengin içerikli olması, öğrencilerimize farklı
uzmanlık alanlarından çok sayıda ders seçeneğinin sunulmasına ve öğrencilerin mesleki
gelişimlerini en uygun şekilde sağlamalarına imkân tanımaktadır.
Yukarıda belirtilen eğitim programımız kapsamındaki Zorunlu, Mesleki Seçmeli ve
Uzmanlık Alanı derslerine ait sınav soru çeşitlerine ilişkin örnekler Ek-3.39’te sunulmuştur.
Standart 12. Öğrencinin Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi
Fakültemizde; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı
değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav,
çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer
almaktadır. Sorumlu öğretim üyesinin verdiği dersle ilgili ölçme ve değerlendirme yöntemleri
bilişim sistemine tanımlamasının ardından bu bilgiler her öğrencinin kendi bilişim sisteminde
yayımlanmaktadır. (Ek-3.40)
Eczacılık eğitiminde önemli payı olan uygulama derslerinde öğrenciler klasik veya
çoktan seçmeli sınavlara ek olarak daha kısa zaman periyotlarında laboratuvarlarda uygulama
sınavlarına tabi tutulmaktadır. Ayrıca bazı uygulama derslerinin dönem sonu sınavları tamamen
pratik çalışma şeklinde uygulanmaktadır. Böylece öğrencinin bilgiyi ezberlemek yerine
özümseyerek uygulaması, eleştirel düşünmesi ve sorun çözme yeteneğini kazanması
sağlanmaktadır. Ek-3.41’de öğrencilerimizin uygulama derslerinde tabi tutuldukları sınavlara
yönelik video örnekleri sunulmuştur. Uygulama derslerine ek olarak teorik derslerimizde de
öğrencilere dönemsel kısa sınavlar yapılarak ders hedeflerinin başarısı ve öğrenci
performansları ölçülmektedir. Ek-3.42’de 2013-2014 Öğretim yılında fakültemizde verilen
94
teorik ve uygulama derslerinin ölçme ve değerlendirme sistemleri ve sınav yüzdelikleri
sunulmuştur.
Standart 13. Akademik Programın Değerlendirilmesi
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü her yıl Nisan ayı içerisinde takip eden yıla ait
Akademik program çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda birimlerden, akademik
programlarını gözen geçirmeleri, haftalık ders programlarını belirlemeleri istenmektedir. Bu
nedenle fakültemizde nisan ayları akademik programın değerlendirilmesi açısından yoğun
çalışmalarla geçmektedir.
Akademik programın değerlendirilmesinde Sürekli Eğitim Komisyonumuz toplantılar
düzenleyerek programımızın iyileştirilmesine ve daha verimli hale gelmesine yönelik
çalışmalar yapmakta ve Fakülte Kurullarına tavsiye kararlarını iletmektedir. Sürekli Eğitim
Komisyonu akademik programı değerlendirirken öğrencilere üniversitemiz İstatistiki Bilgiler
Birimi tarafından uygulanan anketlerin öğretim ile ilgili kısmı incelenmekte (Ek-3.43) ve son
üç yılda açılan, mesleki seçmeli ve uzmanlık alan derslerinin öğrenciler tarafından seçilme
oranları incelenmektedir. Öğrencilerimiz tarafından tercih edilmeyen seçmeli derslerin
programdan çıkarılması ve yerine güncel ve öğrencilerin daha çok ilgisini çekecek derslerin
eklenmesi amaçlanmaktadır. Son üç yılda öğrenciler tarafından tercih edilen seçmeli ve
uzmanlık alan derslerinin seçilme oranları Ek-3.44’de sunulmuştur. Bu oranlar dikkate alınarak
Eğitim Komisyonunun ders revizyonlarına ilişkin almış olduğu karar örnekleri ekte Ek.3.45’de
sunulmuştur.
Öğretim üyesi öğrenci etkileşimini arttırarak eczacılık eğitiminin daha verimli hale
getirilebileceği düşüncesinden hareketle, Dekanlığımız tarafından Anabilim dallarına 20142015 yılından itibaren zorunlu derslerini çift şube olarak açma konusunda düşünceleri
sorulmuştur. Anabilim dallarından gelen görüşler doğrultusunda, Farmasötik Kimya,
Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Botanik ve Analitik Kimya
Anabilim dallarına ait zorunlu derslerin 2014-2015 öğretim yılından itibaren çift şube şekilde
açılmasına karar verilmiştir. Ek-3.46’de 2014-2015 öğretim yılı bahar ve güz dönemlerine ait
ders programları yer almaktadır.
95
4. ÖĞRENCİ STANDARTLARI
Standart 14. Kabul Ölçütleri, Politikalar ve Yöntemler
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi merkezi yerleştirme ile öğrenci alan
yükseköğretim lisans programlarından olup, MF-3 puan türünde öğrenci kabul etmektedir.
Programa kabul, özel şartlar gerektirmekte olup bu şartlar en son hali ile 2012-2013 yılında
Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi (ECZDEK) tarafından Yükseköğretim Kurulu’na
bildirilmiş ve ÖSYM yerleştirme kılavuzunda aşağıda belirtildiği gibi yer almıştır: (Ek-4.1)
-6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik
hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına
mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.
- Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme
önemlidir.
- Bu programda eğitimin ağırlıklı olarak laboratuvar derslerine dayalı olması nedeniyle,
düzeltilmeyen görme ve ileri derecede fiziksel engelli olanlar dersleri takip etmekte zorluklarla
karşılaşabilirler.
ÖSYM verilerine göre fakültemize kabul edilen öğrencilerin ülkemizdeki başarı
sıralaması 2013 yılı itibariyle 26.800 dolayında olup, fakültemizin son beş yıldaki
kontenjanları, yerleştirilen öğrenci sayısı, taban ve tavan puanları, okul birincisi puanları
Çizelge 4.1’de belirtilmiştir (Ek-4.2)
Çizelge 4.1: Programa Giriş Puanları, Kontenjanlar ve Yerleştirilen Öğrenci Puanları
Yıl
Kontenjan Yerleştirme
Taban
Tavan
Okul birincisi
Okul birincisi
puan
puan
taban puan
tavan puan
2009
123
123
342.543 354.941
340.491
342.001
2010
129
129
497.979 515.660
488.643
496.353
2011
129
129
491.603 503.698
480.848
493.088
2012
129
129
457.879 488.412
446.178
457.020
2013
129
129
427.386 458.349
406.044
418.657
Programımızda hazırlık sınıfı olmayıp, Avrupa Birliği uyum ve Bologna süreci
görüşmeleriyle 2005-2006 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren toplam eğitim süresi
dört yıldan beş yıla çıkarılmıştır. Fakültemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan
96
kontenjanlar çerçevesinde, üçüncü yarıyıldan itibaren yapılabilmektedir. Tüm geçiş işlemleri
24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında
Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında
yapılmaktadır. Fakültemizde, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılan
kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşulların değerlendirilmesi ilgili yönetmelik
usullerine
dayanılarak
yapılmaktadır.
İlgili
yönetmeliğe
http://www.anadolu.edu.tr/tr/kurumlar-arasi-kredi web adresi üzerinden erişilebilir (Ek-4.3).
Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, Üniversite
Senatosunun belirlediği kurallar çerçevesinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
gerçekleştirilmektedir. Yatay geçiş başvuruları her yıl güz döneminde yapılmakta ve Eylül
ayının ilk haftasında değerlendirilerek, sonuçlar fakülte web sayfasında ilan edilmektedir.
Yönetim Kurulu kararıyla fakültemize yatay geçişi uygun görülen adayların intibak işlemleri
Eğitim Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Eğitim komisyonumuz, öğrencinin daha önceki
dönemlerde aldığı dersler ile fakültemiz programının derslerini dikkate alarak, Senatonun
belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit
edilmekte, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile
muaf tutulması gereken dersleri belirlemektedir. İntibakların belirlenmesinin ardından, not
işleri servisimiz tarafından öğrencinin bilgileri, bilişim sistemine ders transfer formu’na göre
girilerek transkripti oluşturulmaktadır. Şekil 4.1’de kurumlar arası yatay geçiş süreci şematik
olarak gösterilmiştir. Ek-4.4’de yatay geçiş talebiyle fakültemize başvuran bir öğrencimize
uygulanan süreç belgelenmiştir.
Fakültemiz 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 öğretim yıllarında yurt dışı yatay
geçişleri kabul etmiştir. Yurt dışındaki Eczacılık Fakültelerinden yatay geçiş imkanı 2013-2014
öğretim yılından itibaren Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır (Ek-4.5).
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte 21 Eylül 2013 tarihi itibariyle yapılan değişiklik nedeniyle Fakültemiz, ÖSYM
merkezi puan türüne göre yatay geçiş taleplerini değerlendirmeye başlamıştır (Ek-4.6).
97
Duyuru ve ilanlara göre gerekli başvuru koşulları ve tarihleri takip edilir (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 'in 5. ve 6. Maddesi)
Tüm başvurular Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 7. Maddesine
göre değerlendirilir.
Asil ve yedek adaylar Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek ilan edilir (Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 8. Maddesi)
Sonuçlara göre Eğitim Komisyonu tarafından öğrencilerin intibakları ve ders transfer formları hazırlanır (Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 8. Maddesi)
Ders Transfer Formuna göre Öğrenci Bilişim Sistemine Transkripti işlenir.
Kayıt olan öğrencilerin üniversitelerine bildirilerek özlük dosyaları istenir.
Şekil 4.1: Fakültemizde uygulanan kurumlar arası yatay geçiş akış şeması
Fakültemize ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerden başka üniversitede eğitim alanların,
ders transferi talepleri, üniversitemiz tarafından belirlenmiş ders transfer esaslarına göre
yapılmaktadır. Başka üniversitelerde eğitim aldıktan sonra üniversitemize kayıt yaptıracak
öğrenciler
ile
ilgili
bütün
gerekli
bilgiler,
üniversitemizce
http://www.anadolu.edu.tr/tr/universiteye-ilk-kayit (Ek-4.7) adresinde ilan edilmiştir. Belirtilen
durumdaki öğrencilerin transfer edilen derse yönelik üniversitemizde kabul edilecek notu,
üniversitemiz Yönetim Kurulunun 10.09.2002 Tarih ve 34/16 sayılı “Kredili ve Mutlak
Sistemdeki Not Karşılıklarının Belirlenmesine İlişkin Kararı” ile belirlenmiş ve
üniversitemizce
http://www.anadolu.edu.tr/tr/not-karsiliklari-ve-yabanci-dil-sinavlari-
esdegerlikleri (Ek-4.8) adreslerinden ilan edilmiştir. Çizelge 4.2 ve 4.3’de fakültemizin
kullanmış olduğu mutlak sistem-kredili sistem not dönüşümleri verilmiştir.
98
Çizelge 4.2: Mutlak Sistemdeki Not Aralığının Kredili Sistemdeki Not Karşılığı
Mutlak Sistemde Not
Kredili Sistemde
Aralığı
Harf Not
84-100
AA 4.00
77-83
AB 3.70
71-76
BA 3.30
66-70
BB 3.00
61-65
BC 2.70
56-60
CB 2.30
50-55
CC 2.00
46-49
CD 1.70
40-45
DC 1.30
33-39
DD 1.00
0-32
FF 0.00
Çizelge 4.3: Kredili Sistemdeki Harf Notunun Mutlak Sistemdeki Not Karşılığı
Kredili Sistemde
Mutlak Sistem
Harf Notu
Notu
AA
92
AB
80
BA
74
BB
68
BC
63
CB
58
CC
53
CD
48
DC
42
DD
36
Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet
Yönergesi
’ne
(http://www.anadolu.edu.tr/tr/orgun-ogrencilerin-yabanci-dil-muafiyet-
yonergesi) göre üniversitenin akademik yılbaşında açacağı merkezi sınavda yüzlük not
sisteminde 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir. Muafiyet sınavından alınan başarı notu
99
10.09.2002 tarihli Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen ve Ek-4.9’de gösterilen Not
Dönüşüm Tablosuna göre değerlendirilir (Çizelge 4.2) ve CC ve üzerinde not alanlar başarılı
kabul edilir ve notu transkriptine işlenir; altında not alanların sınav sonucu transkripte işlenmez.
Bu durumda öğrenciler dönem içeresinde yabancı dil dersini seçmek ve başarmak zorundadır.
Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler Temel Bilgisayar Derslerinden de muaf
olabilmektedir. Bunun için Muafiyet Yönergesi’ne (http://www.anadolu.edu.tr/tr/orgunogrencilerin-temel-bilgisayar-derslerinden
muafiyet-yonergesi)
göre
tüm
öğrencilerin
üniversitenin her akademik yılbaşında açacağı merkezi Bilgisayar Muafiyet Sınavından başarılı
olması veya "Core ECDL" Temel Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikasını getirmesi
gerekmektedir. İlgili yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca muafiyet sınavından alınan başarı notu
aşağıda belirtilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir (Çizelge 4.4), CC ve üzerinde not
alanlar başarılı kabul edilir ve notu transkripte işlenir; altında not alanların sınav sonuçları
transkripte işlenmez. 2012-2013 öğretim yılından itibaren muafiyet sınavında CC’nin altında
not alan Temel Bilgi Teknolojisi dersinden sorumlu öğrenciler dersi dönem içerisinde online
olarak almaktadır (Ek-4.10).
Çizelge 4.4: 60 Taban Puan Üzerinden Not Dönüşüm Tablosu
60 Taban Puan Üzerinden Not Dönüşüm
Tablosu
88-100
notu
AA
82-87
notu
AB
77-81
notu
BA
73-76
notu
BB
69-72
notu
BC
65-68
notu
CB
60-64
notu
CC
Fakültemize son beş yıl içinde kurum içinden geçiş yapan öğrenci sayısı 5’dir. Bu
öğrencilere ait genel not ortalaması 3.37-3.65 aralığındadır. Kurum dışı geçiş yapan öğrenciler
ise çoğunlukla Atatürk ve Yeditepe Üniversite’lerinden olmak üzere, 2.84-3.94 aralığındaki
genel not ortalamalarıyla fakültemize kabul edilmişlerdir. Fakültemize 2009-2013 yılları
arasında kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ile gelen öğrenci sayıları Çizelge 4.5’de, yatay
geçişler ile gelen öğrenci profilleri ise Çizelge 4.6’da verilmiştir (Ek-4.11).
100
Çizelge 4.5: Fakülteye Kurum İçi ve Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları*
Öğretim
Kurum içi
Kurum dışı
Merkezi Yerleştirme
yılı
Puanı ile
2009-2010
1
12
-
2010-2011
1
8
-
2011-2012
2
11
-
2012-2013
1
14
-
2013-2014
-
8
4
*Bir öğretim yılındaki sayılar güz ve bahar dönemindeki geçiş yapan öğrenci sayısının
toplamını belirtmektedir.
Çizelge 4.6: Kurum İçi ve Dışından Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Profilleri
Kurum / Fakülte (Bölüm)
Kurum İçi
Öğrenci Sayısı
Endüstri Mühendisliği
2
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim
1
Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Kurum Dışı
(Eczacılık
Fakülteleri)
Fen Fakültesi/Biyoloji
2
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
6
İnönü Üniversitesi
1
Atatürk Üniversitesi
12
Yeditepe Üniversitesi
10
Yakındoğu Ünversitesi
9
Semmelweis Üniversitesi
4
Mersin Üniversitesi
3
Gazi Ünv.
2
Plovdiv Tıp Üniversitesi
1
Sofya Tıp Üniversitesi
1
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
1
İstanbul Medipol Ünv.
2
Erciyes Üniversitesi
1
Ege Üniversitesi
2
Cumhuriyet Üniversitesi
1
Ankara Üniversitesi
1
101
Fakültemiz lisans programına hiçbir ön lisans programından dikey geçiş ile öğrenci
kabulü yapılmamaktadır. Aynı zamanda fakültemizde çift anadal uygulaması da
yapılmamaktadır. Fakültemizde 2009-2013 yılları arasında yan dal yapan öğrenci sayıları
Çizelge 4.7’de belirtildiği gibidir (Ek-4.12).
Çizelge 4.7: Fakültemizde Son Beş Yılda Yan Dal Yapan Öğrenci Sayıları
Öğretim yılı
Öğrenci Sayısı
2009-2010
10
2010-2011
12
2011-2012
5
2012-2013
5
2013-2014
3
Anadolu Üniversitesinin uygulamakta olduğu “Hayatboyu Öğrenme Programı” (Lifelong
Learning Programme, LLP) çerçevesinde uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği
politikası;

Erasmus+ (2013 ve öncesinde Erasmus) Personel/Öğrenim/Staj Hareketliliği,

Mevlana
adlı programlara dayanmaktadır. Bu programların içerdiği konulara ve program hakkındaki
detaylı bilgilere (www.uib.anadolu.edu.tr) adresinden ulaşılabilir (Ek-4.13).
Erasmus+ programı, ağırlıklı olarak Avrupa kökenli yükseköğretim kurumlarının
birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olup,
Yükseköğretim kurumlarının ortak projeler üretmeleri ve kısa süreli öğrenci ve personel
değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Fakültemizde en az iki yarıyıl
okumuş olan öğrenciler de genel not ortalamasının (en az 2.20 olmak üzere) %50’si ve çok
bileşenli yabancı dil sınavının (writing %30, proficiency %45 ve speaking %25 ağırlıklarında
toplamda en az 55 puan almak koşuluyla) %50’si alınarak gerçekleştirilen sıralama sonucunda,
en düşük sıralama puanı olan 50 puanı sağladıkları ve verilen kontenjan içinde yer aldıkları
takdirde lisans eğitimlerinin belirli bir döneminde, toplamda en fazla 12 ay hibelendirilmek
üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda yurtdışı eğitim görebilirler.
Erasmus+ değişim programı kapsamındaki anlaşmalı üniversiteler ve programın
uygulama kuralları hakkında daha detaylı bilgi www.uib.anadolu.edu.tr adresinden elde
edilebilir. Erasmus+ öğrenci programı sayesinde, öğrenciler yurtdışı deneyimi edinerek
102
bölümlerine, mesleklerine ve genel anlamda hayata değişik bir çerçeveden bakarak hayatboyu
eğitim bilincini kendilerine kazandırmış olmaktadırlar. Öğrencilerin ilgi duydukları
üniversiteler/bölümler doğrultusunda ve koordinatör bağlantıları sonucunda ikili anlaşma
sayısının arttırılma çalışmalarının yanı sıra, öğrencileri bu konularda bilgilendirmek, ilgiyi
arttırmak ve yurtdışı deneyimi kazanmalarının gerekliliği konusunda aydınlatmak adına her
dönem öğrencilerle tanıtım toplantıları düzenlenmekte olup, öğrencilerin bu toplantılara etkin
katılımları sağlanmaktadır.
Mevlana Değişim Programında ise diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir
coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki
yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Bir başka deyişle yurtiçinde eğitim veren
yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Yükseköğretim Kurulu
tarafından finanse edilen bu değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir, en fazla
iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki
yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde
dünyanın bütün bölgelerinden öğrenci ve öğretim elemanları fakültemize gelebilirler.
Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için öğrencinin genel akademik not
ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması gerekmektedir. Çok bileşenli dil
sınavından alınacak puanın %50’si ve genel not ortalamasının %50’si alınarak elde edilen
sıralama puanına ve kontenjana göre öğrenciler seçilirler. Fakültenin birinci sınıfında okuyan
öğrenciler
bu
programdan
faydalanamazlar.
Detaylı
bilgiler
http://www.uib.anadolu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemi
d=87&lang=tr adresinden elde edilebilir.
Eczacılık Fakültesi öğrencileri, bu değişim hareketliliklerini öğrenim amaçlı olarak
gerçekleştirebildikleri gibi gelecekte meslek hayatları ile ilgili pratik bilgilerini arttırmak
amacıyla yaz dönemi süresince yurtdışında staj (Erasmus+ Staj Hareketliliği) yapma olanağına
da sahiptirler. Anadolu Üniversitesi olarak, yurtdışındaki staj faaliyetlerinden daha fazla sayıda
öğrencinin faydalanmasını sağlamak amacıyla tüm hibeli staj faaliyetleri 3 aylık periyotlarla
sınırlandırılmıştır. Öğrenci, kontenjan dahilinde sıralamaya girmiş ve istenilen tarihe kadar
kabul mektubunu getirmişse o dönem için staj hakkı kazanmış sayılmakta ve başka bir ülkedeki
bir üniversite, işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma
deneyimi kazanabilmektedir. Bu çerçevede uygun bir işletme; büyüklükleri, yasal statüleri ve
faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her türlü
kurum/kuruluşu kapsamaktadır. Öğrenciler öğrenimleri süresince edindikleri bilgi ve becerileri
103
yurtdışındaki stajları sırasında oradaki olanaklarla karşılaştırabilmekte ve lisans programından
mezun olduktan sonra meslek hayatlarında yurtdışı bağlantılar kurabilmeye yatkın hale
gelebilmektedirler.
Üniversitemizde yurtdışı öğrenim hareketliliği yanında, Farabi adıyla bilinen yurtiçi
öğrenim
hareketliliğinin
gerçekleştirildiği
bir
program
da
bulunmaktadır.
www.farabidegisim.anadolu.edu.tr adresinden bu programla ilgili daha detaylı bilgi edinmek
mümkündür. Yükseköğretim kurumları arasında yurtiçi öğrenci değişim programı olan Farabi
Değişim Programı mali olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından desteklenmektedir. Farabi
Değişim Programı iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı
Protokolü ile gerçekleştirilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin
öğreniminin bir bölümünü Farabi Değişim Programı Protokolü uyarınca başka bir
yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki
yarıyılı kapsar. Örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans,
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden; ön lisans ve lisansa kayıtlı öğrencilerin genel
akademik not ortalaması en az 2.00 olanlar bu programa başvurabilirler. Ön lisans ve lisans
programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından
yararlanamaz. Öğrenciler, sıralamaya girdikleri takdirde eğitimlerinin belirli bir döneminde
yurtiçindeki başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim görebilirler.
Erasmus+, Mevlana ve Farabi programları kapsamında yüksek öğretim kurumları ile olan
ilişkiler, hem öğretim üyelerinin kendi profesyonel ilişkileri ve çabaları, hem de Anadolu
Üniversitesi’nin sağladığı olanaklar dahilinde gerçekleşmektedir. Öğrencilerimiz, değişim
programlarıyla ilgili olarak fakültemizde birim koordinatöründen danışmanlık hizmeti
alabilmektedirler. Eczacılık Fakültesi’nde Erasmus+, Erasmus+ Staj ve Farabi programları ile
giden/gelen öğrenci ve öğretim elemanı sayısı bilgileri sırasıyla Çizelge 4.9, Çizelge 4.10 ve
Çizelge 4.11’de verilmektedir (Ek-4.14, Ek-4.15). Mevlana programı kapsamında değişim
faaliyetlerine 2014-2015 yılı itibariyle başlanacağı için ilgili veriler henüz mevcut değildir.
Çizelge 4.9: Erasmus+ Programı ile Giden/Gelen Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı
Akademik
Yıl
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
Giden Öğrenci
Sayısı
2
0
2
2
4
2
Gelen Öğrenci
Sayısı
0
0
0
1
0
0
104
Giden Öğretim
Elemanı Sayısı
2
3
5
3
5
0
Gelen Öğretim
Elemanı Sayısı
0
0
1
0
3
1
Çizelge 4.10: Farabi Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayısı
Akademik Yıl
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
Giden Öğrenci
Sayısı
2
1
0
0
1
Gelen Öğrenci
Sayısı
3
0
1
1
0
Çizelge 4.11: Erasmus+ Staj Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayısı
Akademik Yıl
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
Giden Öğrenci
Sayısı
6
13
6
6
1
1
Gelen Öğrenci
Sayısı
4
0
0
0
0
0
Standart 15. Öğrenci Hizmetleri
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizi, kayıt yaptırdıkları programlar
hakkında bilgilendirmek üzere Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2009-2010 öğretim
yılına kadar içerisinde üniversitenin tüm birimlerinin yer aldığı tanıtım katalogları
bastırılmıştır. Devam eden yıllarda teknoloji çağının getirdiği gereksinimlerle paralel hareket
eden üniversitemiz, bütün yazılı materyallerini “Dijital Devrim” (Ek-4.16) adı altında
elektronik ortama taşımaya başlamıştır. Bu bağlamda tüm üniversitemiz öğrencilerinin
kullandığı http://www.anadolu.edu.tr/tr/ogrenci-isleri web adresinden (Ek-4.17) ve fakültemiz
http://www.eczfak.anadolu.edu.tr/Default.aspx web sitesinden (Ek-4.18) eğitim-öğretimleri ile
ilgili tüm bilgilere ulaşabilmektedirler. Verilen adresler aracılığıyla örgün web işlemleri,
açıköğretim öğrenci sistemi, üniversite kataloğu, akademik birimlere ait kataloglar, akademik
takvim, çift anadal/yan dal programı-kurum içi/kurum dışı yatay geçiş, yasa ve yönetmelikler,
Senato ve Yönetim Kurulu kararları, Staj Yönergesi, Farabi değişim, kütüphane, ECTS/DS,
webmail, yemekhane otomasyonu, sınavsız ikinci üniversite, uluslararası ilişkiler birimi gibi
bilgilere ulaşılabilmektedir. Ayrıca ilgili web sayfalarında, Eczacılık mesleki programının
misyonu, amaç ve hedefleri; eğitim programı, dersler ve kredi saatleri; kabul ve sınıf geçme
ölçütleri ve politikaları; yerleşke eğitim olanakları; mezuniyet koşulları; ödüllendirme ve
105
burslarla ilgili politikalar ve idari işlemler; engelli öğrencilere sağlanan olanaklar gibi bilgiler
de mevcuttur.
Üniversitemiz web adresinden yayımlanan ve içerisinde fakültemize yönelik bilgilerin
de yer aldığı kataloglara ek olarak, Dekanlığımız tarafından, fakültemiz hakkında bilgiler veren
broşürlerde bastırılmaktadır. Örnek bir broşür Ek-4.19’te verilmiştir.
Fakültemiz birinci sınıf seçmeli derslerinden olan Kültürel Etkinlikler dersine kayıt
yaptıran öğrenciler, ders kapsamında sosyal gelişime teşvik edilmektedir. Ders kapsamında yer
alan
etkinlikler,
güncel
olarak
Üniversitenin
http://www.anadolu.edu.tr
adresindeki
“etkinlikler” menüsünde yer alan üniversite içi konser, tiyatro, panel, sempozyum, kongre,
konferans gibi bilimsel etkinlikler, sergi ve müze ziyaretleridir. Öğrencilerimiz bu etkinliklere
katılarak ders için gerekli koşulları sağlamaktadırlar (Ek-4.20). Derse katılım kartlı yoklama
sistemi ile takip edilmektedir (Ek-4.21).
Fakültemizde her dönem sonunda başarılı öğrencilere motivasyon kaynağı olarak ve
başarılarını takdir etmek amacıyla, www.anadolu.edu.tr/tr/onlisans-lisans-egitim-ogretim-vesinav-yonetmeligi (Bknz. Ek-2.1) linkinde yayımlanan yönetmeliğin 21. maddesinde
belirtildiği gibi “Onur Belgesi” ve “Yüksek Onur Belgesi” verilmektedir. Onur belgesi
dönemlik 3.00-3.49 aralığında not ortalamasına sahip öğrencilere, Yüksek Onur Belgesi de
3.50-4.00 aralığında not ortalamasına sahip öğrencilere akademik personelimiz tarafından
herkese açık bir törenle verilmektedir. Ek-4.22’de öğrencilerimize verilen Onur ve Yüksek
Onur belgeleri ile ilgili etkinlikten çekilmiş bir fotoğraf verilmiştir.
Öğrencilerimiz
için
örgün
öğretim
ile
ilgili
bütün
bilgiler
http://www.anadolu.edu.tr/orgun/ (Ek-4.23) web adresi altında toplanmıştır. Fakültemize yeni
kayıt ile gelen öğrencilerimizin bilgileri ilk olarak bilişim sistemine yeni kayıt sekmesi
üzerinden tanıtılır. Öğrenciler, yatıracakları harç miktarlarını bu sekmedeki ilgili link üzerinden
T.C kimlik numarası girişi ile öğrenebilirler. Harçlarını yatırdıktan sonra, aynı sekme üzerinden
karşılarına çıkan sorgulama ekranına kendi T.C. numaraları ile giriş yaparlar (Ek-4.24). Bu
bölümde ders seçimlerini gerçekleştirirler ve kendilerine özgü bilgi formunu doldurarak
öğrenci işlerine teslim ederler (Ek-4.25). Son olarak ilerleyen dönemlerde gerçekleştirecekleri
kayıt yenileme işlemlerinde, bilişim sistemine giriş yapabilmek için öğrenci işlerinden kullanıcı
adlarını ve şifrelerini alırlar.
Öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemlerini, örgün öğretim bilişim sistemi sekmeleri
arasında yer alan kayıt yenileme sistemi aracılığıyla yapmaktadır. Akademik dönemin
başlangıcından bir hafta önce kayıt yenileme sistemi açılır. Kayıt yenileme esasları,
üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurulmakta ve öğrencilerimiz bu esaslar doğrultusunda
106
kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Akademik dönemin ilk haftası kayıt yenileme
işlemleri için ekle-sil haftasıdır. Kayıt haftasında kaydını danışmanına onaylattıran öğrenci,
ekle-sil tarihlerinde yeniden bir değişiklik yapması gerektiğinde danışmanı ile birlikte işlem
yapar ve kayıt onayı alır. Kayıt yenileme işleminin tamamlandığına dair belgenin (Ek-4.26) bir
nüshası öğrencide kalır, diğer nüshası danışman tarafından öğrenci işleri bürosuna arşivleme
işlemi için iletilir.
Öğrencilerimiz, örgün öğretim bilişim sistemi sekmeleri arasında yer alan örgün öğrenci
sistemine kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile girebilmektedir (Ek-4.27). Bu sistemde,
öğrencilerimiz, haftalık ders programlarını, güncel transkriptlerini, aldıkları derslerle ilgili
dersin sorumlu öğretim üyesinden gelen mesajları, yoklama durumlarını ve sınav notlarını takip
edebilmektedir (Ek-4.28). Örgün öğrenci sistemine öğrencinin kendisi dışında, fakülte öğrenci
işleri personeli ve öğrencinin danışman öğretim elemanı tarafından ulaşılabilmektedir (Ek4.29). Öğrenciler ile ilgili her türlü bilgi, bilişim sistemi dışında fakültemiz öğrenci işleri
arşivinde kayıt altına alınmaktadır.
Fakültemizde öğrenciler eğitim-öğretim süreleri boyunca farklı kurum, kuruluş ve
şahıslar tarafından maddi olarak desteklenmektedir. Bu destek başta Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu (KYK) olmak üzere, başbakanlık, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Türk
Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGEV), ecza odaları, ecza kooperatifleri, ecza depoları, eczacılar,
öğretim elemanları ve diğer gönüllü kişiler tarafından sağlanmaktadır. Bu bağlamda
fakültemizde kurulmuş bir Burs Komisyonu olup, öğrencilere maddi yardımlarla ilgili
yazışmalar ve girişimler komisyon tarafından yürütülmektedir (Ek-4.30). Öğrencilerimizin
maddi olarak desteklenmesi, kayıt oldukları ilk yarıyıldan itibaren öğrenci otomasyon
sisteminde doldurdukları bilgi formları (Ek-4.25) doğrultusunda sağlanmaktadır.
Kredi ve Yurtlar Kurumu kampuste toplam 6500 öğrenciye barınma olanağı
sunmaktadır. Buna ek olarak pek çok özel yurt vardır. Eşyalı ya da eşyasız ev tutmayı tercih
eden öğrenciler Eskişehir halkından büyük destek görmektedirler. Anadolu Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi öğrencilere ev bulma konusunda yardımcı
olmaktadır (Ek-4.31).
Yükseköğretim Kurulu’nun 20.10.2009 tarih ve 33918 sayılı ve “Yükseköğretim
Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” adlı
kararına istinaden fakültemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz fakültemiz araştırma
laboratuvarlarında, öğretim elemanları gözetiminde öğrenci işçi statüsünde çalışma imkânına
sahiptir. Öğrenciler, ders programlarında boş olan saatlerde sigortalı olarak günlük en fazla 7.5
saat, haftalık 15 saat çalıştırılmaktadırlar. Fakültemiz öğrencileri böylelikle hem maddi kaynak
107
yaratma hem de akademisyenlik konusunda vizyonlarını genişletme imkânına sahip olmaktadır.
Çizelge 4.8’de 2009-2013 yılları arasında Eczacılık Fakültesinde istihdam edilen kısmi zamanlı
öğrenci sayıları verilmiştir (Ek-4.32).
Çizelge 4.8: 2009-2013 yılları arasında fakültemizde öğrencilerin kısmi zamanlı istihdamı
Öğrenci Sayısı
2009
2010
2011
2012
2013
Kısmi Zamanlı Öğrenci
17
10
15
13
15
Üniversitemiz ayrıca farklı kişiler tarafından bağışlanan ikinci el eşyaları toplayan ve
çok düşük bir fiyatla satan Genç Pazar isimli bir topluluğa sahiptir. Elde edilen gelirler dar
gelirli öğrencilere burs olarak aktarılmaktadır. 1998 yılında kurulan "Öğrenci Yardımlaşma ve
Dayanışma Komisyonu’nun çalışmaları sonunda ortaya çıkan Genç Pazar; öğrencilerin,
üniversite personelinin ve Eskişehir halkının düşük fiyatlarda ihtiyaçlarını gidermelerini
sağlamayı amaçlamaktadır. Ek-4.33’da genç pazardan çekilmiş bir fotoğraf verilmiştir.
Üniversitemizde uygulanan Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre her öğrenciye
fakülteye kaydından, mezuniyetine kadar başta eğitim-öğretim olmak üzere birçok konuda
danışmanlık yapması amacıyla bir akademik personel atanır. Danışman atamasını gösteren
otomasyon ekranı Ek-4.34’da verilmiştir.
Fakültemizde
verilen
danışmanlık
öncelikle
öğrencinin
akademik
başarısını
desteklemeye ve yükseltmeye yönelik olup, ayrıca sosyal gelişimi için de destek sağlamayı
amaçlamaktadır. Her öğretim üyesine (yöneticiler hariç) yılda en fazla 15 ile 20 arasında
öğrenci verilmektedir (Ek-4.35). Öğrencilerimiz, danışmanlarından her konuda destek
isteyebilirler ve danışmanları tarafından belirlen zaman dilimlerinde, problemlerini çözüme
kavuşturmak için görüşmeler yapabilirler.
Danışman öğretim üyeleri eğitim-öğretim yılının bahar ve güz dönemlerinde kayıt
yaptıran öğrencilerinin ders seçimlerini gözden geçirir, öğrenciye tavsiyede bulunur ve
öğrencinin kaydını onaylar. Öğrencinin ve danışmanın iletişime geçebilmeleri amacıyla öğrenci
bilişim sisteminde mesaj menüsü oluşturulmuş olup ilgili menü bilişim sisteme girişte ve kişiye
özel olarak görülebilmektedir.
Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini sağlıklı bir ortamda ve en iyi şekilde
sürdürebilmeleri için danışman öğretim üyeleri, danışmanı oldukları öğrencilerden gelen her
türlü dilek ve şikâyeti dinler, çözümler üretir ve anabilim dalındaki diğer akademik personelle
paylaşır. Öğrencinin eğitimini aksatacak herhangi bir maddi, manevi sorunun çözümünde onu
destekler, ilgili yerlere yönlendirir. Maddi yetersizlik durumunda fakülte ve üniversite
108
bünyesinde mali destek sağlayan birimlere, manevi yetersizlik durumunda Sağlık, Kültür ve
Spor
Daire
Başkanlığı’na
bağlı
Psikolojik
Danışma
ve
Rehberlik
Birimi’ne
(http://pdrm.anadolu.edu.tr/) yönlendirme yapabilmektedir (Ek-4.31).
Öğrencilerimizin kariyerleri ile ilgili olarak danışman öğretim üyeleri yanında Fakülte
yönetimi, Eczacılık ve Sağlık Kulübü ve öğrenci temsilcileri görev yapmaktadır. Farklı çalışma
alanlarından uzmanlar tarafından fakültemizde verilen konferanslara öğrencilerimizin de
katılımı sağlanmakta ve mesleki vizyonlarını geliştirmelerine imkân tanınmaktadır. Ek-4.36’de
fakültemizde düzenlenen konferanslara yönelik duyuru örnekleri verilmiştir. Ayrıca öğrenciler
genel not ortalamasına bağlı olarak Mezuniyet Projesi I ve II dersleri kapsamında, diledikleri
öğretim elemanını ve öğretim elemanınca belirlenen konuyu seçme fırsatına sahip olmaktadır.
Böylece öğrenciye Mezuniyet Projesi Danışmanı öğretim üyesi ile birlikte bilgi sahibi olmak
istediği konuda, gerek teorik gerekse pratik olarak çalışma imkanı sağlanmaktadır. Bunun
dışında Staj I, II, III, IV ve V dersleri tüm öğrenciler için zorunlu olup, öğrencinin mezuniyet
sonrası serbest eczane, hastane eczanesi ve endüstri gibi çalışmak istediği alan hakkında daha
kolay karar vermesine olanak sağlamaktadır. Öğrenciler eğitim-öğretimin son yılında üç ayrı
modülde (Eczane İşletmeciliği, Hastane Eczacılığı, İlaç Endüstrisi ve Araştırma) seçilebilen
Uzmanlık Alanı I ve II dersleri ile belirledikleri alan hakkında daha fazla bilgi sahibi
olabilmektedirler.
Üniversitemizce her yıl yeni kayıt olan öğrenciler için tanıtım yapmak ve adaptasyonu
arttırmak amacı ile "Tanışma Toplantısı" düzenlenmektedir. Ayrıca kendi aralarında
iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla ve mesleğe ısındırmak amacıyla fakültemizde de
Dekanlığımız tarafından düzenlenen öğretim üyelerinin de katıldığı bir toplantı organize
edilmektedir. Bu toplantıda birinci sınıf öğrencilerimize eczacılık mesleği hakkında dekanımız
tarafından bilgiler verilmekte, önlük giydirme töreni ile de mesleki motivasyon sağlanmaya
çalışılmakta ve küçük bir şehir turu yaptırılarak Eskişehir tanıtılmaktadır (Ek-4.37).
Birinci sınıfın güz dönemi programında yer alan ‘Eczacılık Terminolojisi ve Eczacılığa
Yönlendirme’ dersi kapsamında her hafta farklı anabilim dalından bir öğretim üyesi ders
vererek, öğrencilerimize kendi anabilim dalları ile ilgili bilgileri, olanakları ve dersleri
tanıtmaktadır. İlgili Ders içeriği Ek-4.38’de sunulmuştur.
Anadolu Üniversitesi insan hakları konusunda duyarlılık sahibi üniversitelerden
birisidir. İnsan hakları konusunda üniversitemizde paneller düzenlemektedir (Ek-4.39). Ayrıca
Üniversitemizin Etik Kurulu Yönergesinde eğitim-öğretim ve insan hakları konuları hassas bir
şekilde ele alınmıştır (Ek-4.40). Bu nedenle, insan hakları konusuna önem veren bir
üniversitenin birimi olan fakültemizde, bütün öğrencilerimiz kayıt, sınıf geçme gibi öğrenci
109
işleri de dâhil olmak üzere eşit ve aynı medeni haklara sahiptir. Öğrencilerimizin ÖSYM
sınavını kazanarak edindikleri eğitim-öğretim hakkı dışında, başka bir lisans programında çift
anadal, yan dal yapabilme, eş zamanlı olarak Açık Öğretim Fakültesi lisans veya ön lisans
programlarında öğrenim görebilme haklarına da sahiptirler. Ek-4.41’de fakültemiz
öğrencilerinden birisine ait Açıköğretim Fakültesi ön lisans programı diploması örneği yer
almaktadır.
Fakültemizde sınav evraklarında hata olduğunu düşünen tüm öğrenciler maddi hata
dilekçesi vererek sınav evrakının kontrol edilmesi hakkına sahiptir. İlgili sınav evrakı arşivden
çıkartılarak kontrolü dekanlıkça sağlanır ve öğrenciye sonuç bildirilir. Ek-4.42’de bir
öğrencimiz tarafından verilmiş ve sınav evrakı değerlendirilerek notu düzeltilmiş bir maddi hata
dilekçesi örneği sunulmuştur.
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, öğrencilerle ilgili duyurular, fakülte
içerisinde yer alan duyuru panoları ve duyuru ekranlarına ek olarak “A.Ü. Eczacılık Fakültesi
Facebook hesapları” ve “A.Ü. Eczacılık Fakültesi internet sayfası” üzerinden sürekli ve düzenli
olarak öğrencilere iletilmektedir (Ek-4.43).
Eczacılık Fakültesi Öğrenci İşleri personeli aracılığıyla öğrenci ile ilgili her türlü eğitim
işlemi (kayıt, ders seçimi, ders listesi, sınav listeleri, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve
kaydı, öğrenci belgesi, not dökümü ve her türlü kişisel belge hazırlanması) yapılmaktadır.
Her öğrencinin e-posta adresi ve telefon numarası Öğrenci İşleri Bürosunda kayıtlıdır.
Öğrenci ile olan iletişimler bu kayıtlar üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler, Öğrenci İşleri
bürosuna elden dilekçeyle, faks yoluyla, e-posta yoluyla başvuruda bulanabilirler, sorularına
telefon yoluyla yanıt alabilirler. Öğrencilerin başvuruları kısa zamanda yanıtlandırılmaktadır.
Öğrencilerle öğretim üyeleri de etkin bir biçimde iletişim kurmaktadır. Örgün öğrenci
bilişim sisteminde yer alan mesajlar menüsünden, ders sorumlusu öğretim üyesi dersiyle ilgili
duyurusunu öğrencilere ulaştırabilmektedir. Aynı zamanda ilgili mesajlar öğrencilerin e-mail
adreslerine de iletilmektedir (Ek-4.44).
Öğrencilerimiz,
Yunus
Emre
Kampüsünde
bulunan
Anadolu
Üniversitesi
Hastanesinden, psikiyatriden göze, dişten genel cerrahiye kadar hemen her alanda sağlık
hizmeti alırken, gerektiğinde Eskişehir'deki diğer hastanelerin hizmetlerinden de yararlanma
olanağına sahiplerdir. Tam teşekküllü ve 80 yataklı bir sağlık kuruluşu olan Anadolu
Üniversitesi Hastanesinde her an hizmete hazır 4 ameliyathane, 4 diş ünitesi, Ultrason ve
röntgen laboratuvarları, Klinikler, Biyokimya laboratuvarı ile öğrencilerimiz de dahil olmak
üzere Anadolu Üniversitesinin tüm mensuplarına hizmet sunmaktadır. Ülkemizdeki sağlık
hizmetleri yönergesi gereği öğrencilerimiz aileleri üzerinden sahip oldukları sağlık
110
sigortasından faydalanmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz ise fakültemizden aldıkları
sevk kâğıdı ile Anadolu Üniversitesi Hastanesinden hizmet alabilmektedir (Ek-4.45).
Standart 16. Öğrenci Temsili
Fakültemizde öğrenci temsilcisi seçimi, Resmi Gazete‘de 20.09.2005 tarih ve 25942
nolu sayı ile kabul edilmiş olan ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve
Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır (Ek4.46). Öğrenci temsilcisinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurulu‘nun belirlediği takvim
çerçevesinde rektörlük tarafından gerçekleştirilir. Yönetmeliğe uygun olarak, öğrenci temsilcisi
adaylarında aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı
öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç
işlememiş olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
Adayların belirlenmesi sırasında doldurulan form yönetmelikte belirlenen ve aranan
niteliklerle uyum içerisinde olmalıdır. Ek-4.47‘de 2012 yılına ait bir aday öğrencimizin form
örneği gösterilmiştir.
Oyların sayımı ve sonuçların rektörlüğe bildirilmesi daha önceden belirlenen ve üç
öğretim üyesinden oluşan sandık kurulu tarafından yapılmaktadır. Ek 4.48‘de 2012 yılına ait
öğrenci temsilcisi seçim sonuç tutanağı örnek olarak verilmiştir.
Fakültemiz öğrenci temcilsinin görevleri aşağıda belirtilmiştir
a) Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları fakültemizde duyurmak ve
uygulamalarını izlemek,
c) Üniversite Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda
fakültemiz öğrencilerini temsil etmek,
d) Fakültemizdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci
Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
e) Fakültemiz öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
f) Fakültemizdeki öğrencilerle fakültemiz yönetim organları arasında iletişimi
geliştirmek,
g) Fakültemiz öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
111
h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında fakültemiz akademik
toplantılarına katılmak.
Belirtildiği gibi öğrenci temsilcimiz birçok alanda aktif olarak çalışmış, akademik
personel ve öğrenciler arasında köprü görevi görmüştür. Öğrenci temsilcisinin kendi isteği ile
Haziran 2013 tarihinde istifa etmesi nedeniyle şu anda bir öğrenci temsilcimiz
bulunmamaktadır. Öğrenci temsilcisi seçimi ile ilgili yönetmelik üzerinde çalışmaların devam
etmesi
nedeniyle
Rektörlüğümüzce
Fakültemizde
yeni
Öğrenci
Temsilcisi
seçimi
yapılmamıştır.
Öğrenci temsilcisine ek olarak Eczacılık ve Sağlık Kulübü adı altında fakültemizde aktif
olarak çalışan ve öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyen bir öğrenci kulübümüz de
mevcuttur. Eczacılık ve Sağlık Kulübü faaliyetlerini bir akademik danışmanın gözetimi altında,
yönetime seçilerek gelmiş öğrenci topluluğu üzerinden sürdürmektedir (Ek-4.49). Ek-4.50’da
Öğrenci temsilcisi ve Eczacılık ve Sağlık Kulübü tarafından düzenlenen bazı etkinliklere
yönelik fotoğraflar sunulmuştur.
Standart 17. Öğrenci/Öğretim Kadrosu İlişkileri
Fakültemizde
öğrenci-öğretim
üyesi
iletişimi
oldukça
etkin
bir
biçimde
sürdürülmektedir. Örgün öğrenci bilişim sisteminde yer alan mesajlar menüsünden, ders
sorumlusu öğretim üyesi dersiyle ilgili duyurularını öğrencilere pratik bir biçimde
ulaştırabilmektedir (Ek-4.41).
Yapılacak etkinlikler dekanlık tarafından belirlenen alanlarda afiş olarak, fakültemiz
internet sitesinden ve facebooktaki Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci
Temsilciliği ve Anadolu Eczacılık Öğrenci İşleri paylaşım gruplarından (Ek-4.40)
duyurulmaktadır.
Üniversitemiz İstatistiki Bilgiler Birimi tarafından mezuniyet aşamasında olan ve
öğrenimi devam eden öğrencilerimize birimleri ile ilgili memnuniyet anketi her yıl düzenli
olarak uygulanmaktadır. Bu anketlerde birimlerin bütün olanakları ile ilgili sorular
yöneltilmekte ve sonuçlar yüzde olarak değerlendirilmektedir. Ek 4.51’de Fakültemiz 20122013 mezunlarına yönelik yapılan anket çalışması ve sonuçları verilmiştir. Ayrıca anket
sonuçları fakültemiz web sayfası üzerinden tüm paydaşlar ile paylaşılmaktadır (Ek-4.52).
Memnuniyet anketi yanı sıra öğrencilerimize almış oldukları dersler ve dersi veren öğretim
üyesi ile ilgili anket çalışması da yapılmaktadır. Ders değerlendirme anketlerinde öğrenciler;
dersin amaç, kaynak, içerik, değerlendirme süreçlerini ve yönteminin yanı sıra öğretim üyesinin
derse zamanında başlaması, kişilerarası iletişim becerilerini ve danışmanlık hizmetlerini de
112
değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerin ortaya koyduğu veriler, öğretim üyesinin bir
sonraki dönemde dersi planlaması sürecine ışık tutmaktadır. Ek-4.53’de bazı öğretim üyelerinin
bilişim sisteminden alınmış ders değerlendirme anket sonuçları verilmiştir. 2009-2013 yılları
arasında fakültemizde okutulan derslere yönelik anketlerde öğretim üyelerinin aldığı ortalama
puanlar Ek-4.54’de sunulmuştur.
Fakültemizde, öğrencilerimizin çeşitli mesleki kuruluşlarda etkin rol almaları
özendirilmekte ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası toplantılara katılımı desteklenmektedir.
Öğrencilerimizin mesleki gelişimleri ile ilgili katılmış oldukları etkinliklere örnekler ekte
verilmiştir (Bknz. Ek-2.31).
Öğrencilerimiz 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Gençlik
Komisyonu, Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu gibi komisyonlarda görev almaktadır
(Ek-4.55). Ayrıca dekanlığımız tarafından düzenlenen meslek ile ilgili konferans vb. toplantılar
öğrencilerimize de duyurulmakta ve bu toplantılara katılımları sonucu Eczacılık mesleği ile
ilgili vizyonlarının genişletilmesine yardımcı olunmaktadır (Ek-4.33).
Fakültemizde öğretim elemanı-öğrenci ilişkileri sadece mesleki konular ile sınırlı
değildir. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerinde de birlikte
yer almaktadır. THU203 kodlu Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında
öğrencilerimiz, Kızılay, Huzurevi, Çocuk Yetiştirme Yurdu gibi resmi kuruluşların
çalışmalarımda etkin biçimde rol almakta ve göstermiş oldukları faaliyetler öğretim üyelerince
izlenmektedir (Ek-4.56). Ayrıca bu ders kapsamında, 2011 yılında Eskişehir-Keskin
Bölgesinde Fakültemize ait “Şairler ve Yazarlar” ormanı kurulmuş olup her yıl düzenli olarak
öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz tarafından dikilen fidanların bakımı yapılmaktadır (Ek4.57). Öğrenci memnuniyet anketleri (Ek-4.58) incelendiğinde, öğrenci-öğretim elamanı ile
ilgili kısmın memnuniyet derecesi açısından öğrencilerden en çok oy alan bölüm olması,
fakültemizde öğretim elemanı ve öğrenci iletişiminin oldukça iyi durumda olduğunun bir
göstergesidir.
113
5. ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI
Standart 18. Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nicel Etmenler
Fakültemizde, 18 Profesör, 21 Doçent, 20 Yardımcı Doçent, 15 Araştırma Görevlisi, ve
3 Uzman olmak üzere görev yapan toplam öğretim elemanı sayısı 77’dir. Belirtilen öğretim
üyesi sayısı ile fakültemiz eczacılık eğitimini ve farmasötik bilimlerin her alanındaki
araştırmaları yürütebilecek, mesleki uygulamalar ve kamu hizmeti alanlarındaki sorumlulukları
aksaklık olmaksızın yerine getirebilecek potansiyele sahiptir. Öğretim kadromuzun tamamı tam
zamanlı olarak görev yapmaktadır. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dinamik bir
öğretim kadrosuna sahiptir. Çizelge 5.1’de 2009-2013 yılları arasındaki öğretim kadromuz
sunulmuştur (Ek-5.1). Öğretim kadromuzun Anabilim dalları bazında güncel dağılımı Çizelge
5.2’de verilmiştir (Ek-5.2).
Çizelge 5.1: 2009-2013 Yılları Arasında Fakültemiz Akademik Kadrosu.
Öğretim Elemanı
2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı
Profesör
12
14
16
18
18
18
Doçent
15
13
12
9
10
21
Yardımcı Doçent
22
22
18
26
28
20
Öğretim Görevlisi
1
1
1
1
2
-
Araştırma Görevlisi
17
19
18
11
6
15
Uzman
3
3
4
4
3
3
Toplam
70
72
69
69
67
77
Çizelge 5.2: Anabilim Dalları Bazında Güncel Akademik Kadro
Öğretim
Elemanı
Analitik
Profesör Doçent
Yardımcı
Öğretim
Araştırma
Doçent
Görevlisi
Görevlisi
3
3
1
-
2
-
9
Biyokimya
1
-
3
-
1
-
5
Farmakognozi
4
6
1
-
2
1
14
Farmakoloji
2
3
2
-
3
-
10
-
-
1
-
1
-
2
Kimya
Farmasötik
Biyoteknoloji
114
Uzman Toplam
Çizelge 5.2 (Devam): Anabilim Dalları Bazında Güncel Akademik Kadro
Anabilim
Dalı
Farmasötik
Botanik
Farmasötik
Kimya
Farmasötik
Mikrobiyoloji
Farmasötik
Teknoloji
Farmasötik
Toksikoloji
Profesör Doçent
Yardımcı
Öğretim
Araştırma
Doçent
Görevlisi
Görevlisi
Uzman Toplam
1
1
2
-
1
1
6
5
5
2
-
2
-
14
1
-
2
-
1
-
4
1
2
3
-
1
-
7
-
1
2
-
1
1
5
-
-
1
-
-
-
1
18
21
20
-
16
3
77
Yabancı
Uyruklu
Misafir
Öğretim
Elemanı
Genel
Toplam
Fakültemizdeki öğrenci/öğretim elemanı oranı 2013 yılı için 10,896’dir. Yükseköğretim
Kurumu istatistiksel verilerine göre Türkiye geneli için bu oran 20,254’dür (Ek-5.3). Türkiye
genelindeki oran ile kıyaslandığında fakültemizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı
oldukça düşük düzeydedir. Bu oran son beş yıl incelendiğinde 6,128-10,896 aralığında
kalmıştır. Bu nedenle, öğretim elemanı/öğrenci oranının fakültemizin eczacılık alanındaki
akademik programın uygulanmasına ve değerlendirilmesine, bilimsel ve diğer akademik
faaliyetlerin yürütülmesine yetecek düzeyde olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Çizelge
5.3’de son beş yıldaki öğrenci sayımızın (Bknz. Ek-1.8-Ek-1.11), öğretim üyesi sayısına oranı
verilmiştir.
115
Çizelge 5.3: Son Beş Yıldaki Öğrenci Sayımızın Öğretim Üyesi Sayısına Oranı
Yıllar
Toplam Öğrenci
Toplam Öğretim
Öğretim Üyesi Başına
Sayısı
Elemanı Sayısı
Düşen Öğrenci Sayısı
2009
429
70
6.128
2010
552
72
7.667
2011
668
69
9.681
2012
722
69
10.464
2013
730
67
10.896
Fakültemizde stajların sürdürülmesinden ve denetiminden sorumlu öğretim kadrosu Staj
Komisyonunda görev yapmaktadır. Staj komisyonu üyesi sayımız 12’dir (Bknz. Sayfa 63,
Çizelge 2.11). Eğitimde Akademik Program Standartları (Bknz. Sayfa 86) başlığı altında
verilen Çizelge 3.2 incelendiğinde 2009-2013 yılları aralığında staj yapan öğrenci sayımızın
185 ile 236 arasında değiştiği görülmektedir. Bu durumda, stajlardan sorumlu öğretim elemanı
başına düşen stajer öğrenci sayımızın 15.417 ile 19.667 arasında değiştiği sonucuna
varılmaktadır. Belirtilen oranlar, stajların öğrencinin mesleki gelişimine katkısını izleyen staj
komisyonu üyesi öğretim elemanı sayısının yeterince yüksek olduğunu göstermektedir.
Fakültemiz öğretim elemanları eğitim ve öğretim sorumluluklarının yanı sıra bilimsel
çalışmalarını da aksatmadan, bir denge içinde yürütmektedirler. Son beş (2009-2013) yılda
fakültemiz öğretim üyelerince Science Citation Index tarafından taranan dergilerde yayımlanan
makale sayısı 362, 2011-2013 yılları arasında Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri
komisyonuna sunulan bilimsel amaçlı proje sayımız ise 44’tür (Ek-5.4). Bu rakamlar
fakültemizde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin dengeli biçimde yürütüldüğüne dair bir
işarettir.
Fakültemizde 2009-2013 yılları arasındaki idari personel sayısı Çizelge 5.4’te
gösterilmiştir (Ek-5.5). Eczacılık Fakültesi bünyesinde güncel olarak; dekanlık ve bölüm
sekreterliği hizmetlerini yürüten 5 sekreter, laboratuvar hizmetlerini yürüten 5 teknisyen,
öğrenci işleri ve not işleri servislerinde 4 memur, bilgi teknolojileri hizmetlerini yürüten 2
uzman, genel hizmetliler statüsünde 16 çalışan ve tahakkuk, satın alma v.b diğer idari personel
statüsünde 13 görevli bulunmaktadır.
116
Çizelge 5.4: Fakültemizde 2009-2013 Yılları Arasındaki İdari Personel Sayısı
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
Fakülte Sekreteri
1
1
1
1
1
Şube Müdürü
-
-
-
1
1
Şef
1
1
3
3
4
Memur
8
11
7
6
5
Teknisyen
3
3
2
1
1
Hizmetli
4
5
5
5
5
İşçi
4
5
5
5
5
Şirket Çalışanı*
17
22
22
20
22
Toplam
38
48
44
42
44
*Eğitim durumlarına göre, sekreter, laboratuvar teknisyeni, bilişim uzmanı, ofis elemanı ve
genel hizmetli statülüsünde tanzim edilmişlerdir.
Standart 19. Öğretim kadrosu ve yöneticiler: nitel etmenler
Fakültemizin öğretim kadrosu, sorumluluğunu üstlendiği eczacılık mesleki eğitim
programının ilgili alanlarında mesleki ve akademik uzmanlığa sahiptir. Öğretim üyelerimize ait
Özgeçmişler Ek-5.6’da sunulmuştur. Öğretim üyelerimiz tarafından son beş yılda verilen
derslere yönelik liste Ek-5.7’de verilmiştir. Çizelge 5.5’de 2013-2014 öğretim yılı güz
döneminde ve Çizelge 5.6’da 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde açılan dersler, ders
veren öğretim elamanları ve bağlı oldukları Anabilim dalları görülmektedir (Ek-5.8). Açılan
dersler ve dersi veren öğretim üyeleri incelendiğinde, derslerin tamamına yakının alanında
uzman öğretim elemanlarınca verildiği görülmektedir.
Çizelge 5.5 : Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Verilen Dersler ve Dersi
Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Almanca I
Beden Eğitimi
Online
Öğr. Gör. ERKAN
AKDOĞAN
Temel Bilgi Teknolojisi
Tıbbi Biyoloji I
Yard. Doç. Dr. İLHAM
ERÖZ POYRAZ
Eczacılık Terminolojisi
ve Eczacılığa
Yönlendirme
Prof. Dr. YUSUF
ÖZTÜRK
117
Anabilim Dalı
Rektörlük
Online
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Çizelge 5.5 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Verilen Dersler
ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Temel Laboratuvar
Bilgisi
Eczacılık Tarihi
Fizik A
Fizik B
İngilizce I
Genel Kimya I
Kültürel Etkinlikler
Müziğin Tarihçesi
Sanat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Topluma Hizmet
Uygulamaları A
Topluma Hizmet
Uygulamaları B
Cumhuriyet Dönemi
Türk Tiyatrosu
Moleküler Biyoloji
Farmasötik
Mikrobiyoloji
Uygulamaları A
Farmasötik
Mikrobiyoloji
Uygulamaları B
Farmasötik
Mikrobiyoloji
Uygulamaları C
Farmasötik
Mikrobiyoloji
Uygulamaları D
Patoloji
Farmasötik Botanik I
Farmasötik
Mikrobiyoloji
Analitik Kimya I
Organik Kimya I
Sorumlu Öğretim Elemanı
Doç. Dr. AHMET
ÖZDEMİR
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Yard. Doç. Dr. SABİHA
AKSAY
Yard. Doç. Dr. TÜLAY
TOLAN
Online
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Söz.San.Öğ.Elm. AYŞE
TURAN
Öğr. Gör. ALİ GERENGİ
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Devlet Konservatuvarı
Rektörlük
Online
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. FATMA ZERRİN
SALTAN
Farmakognozi Anabilim Dalı
Okutman ARZU TURAN
Devlet Konservatuvarı
Yard. Doç. Dr. HALİDE
EDİP TEMEL
Biyokimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. HÜLYA
KARACA
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. YAĞMUR
TUNALI
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Dr. ZERRİN
K.CANTÜRK
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. YAĞMUR
TUNALI
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Yard. Doç. Dr. DENİZ ARIK Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Prof. Dr. AYLA KAYA
Dalı
Prof. Dr. YAĞMUR
Farmasötik Mikrobiyoloji
TUNALI
Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. ARIN GÜL
Analitik Kimya Anabilim Dalı
DAL
Doç. Dr. ASİYE MERİÇ
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
118
Anabilim Dalı
Çizelge 5.5 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Verilen Dersler
ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Biyokimya I
Analitik Kimya
Uygulamaları I A
Analitik Kimya
Uygulamaları I B
Analitik Kimya
Uygulamaları I C
Analitik Kimya
Uygulamaları I D
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Prof. Dr. ZERRİN
İNCESU
Doç. Dr. EROL ŞENER
Doç. Dr. DUYGU
YENİCELİ
Doç. Dr. DUYGU
YENİCELİ
Doç. Dr. EROL ŞENER
Halk Sağlığı
Yard. Doç. Dr. M.FATİH
ÖNSÜZ
İlaçta Kalite Güvencesi
Doç. Dr. LÜTFİ GENÇ
Mezuniyet Projesi I A
Mezuniyet Projesi I B
Mezuniyet Projesi I C
Mezuniyet Projesi I Ç
Mezuniyet Projesi I D
Mezuniyet Projesi I E
Mezuniyet Projesi I F
Mezuniyet Projesi I G
Mezuniyet Projesi I H
Mezuniyet Projesi I I
Mezuniyet Projesi I İ
Mezuniyet Projesi I J
Mezuniyet Projesi I K
Mezuniyet Projesi I L
Mezuniyet Projesi I M
Mezuniyet Projesi I N
Mezuniyet Projesi I O
Biyokimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. E.YASEMİN
YAZAN
Prof. Dr. DİLEK AK
Prof. Dr. GÖKSEL ARLİ
Prof. Dr. SÜLEYMAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
AYDIN
Prof. Dr. ZERRİN
Biyokimya Anabilim Dalı
İNCESU
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
ATLI
Dalı
Prof. Dr. FATİH DEMİRCİ
Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. BETÜL
Farmakognozi Anabilim Dalı
DEMİRCİ
Prof. Dr. NEŞE KIRIMER
Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. İLHAN
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
IŞIKDAĞ
Farmasötik Botanik Anabilim
Prof. Dr. AYLA KAYA
Dalı
Prof. Dr. YUSUF
Farmakoloji Anabilim Dalı
ÖZTÜRK
Prof. Dr. GÜLHAN
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
TURAN
Prof. Dr. ÜMİT UÇUCU Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. ZEKİ ATKOŞAR
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. YAĞMUR
Farmasötik Mikrobiyoloji
TUNALI
Anabilim Dalı
Doç. Dr. BÜLENT
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
ERGUN
Dalı
119
Anabilim Dalı
Çizelge 5.5 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde verilen dersler ve
dersi veren öğretim elemanları
Ders Adı
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Mezuniyet Projesi I Ö
Doç. Dr. LÜTFİ GENÇ
Mezuniyet Projesi I P
Mezuniyet Projesi I Q
Mezuniyet Projesi I Q1
Mezuniyet Projesi I Q2
Mezuniyet Projesi I Q3
Mezuniyet Projesi I Q4
Mezuniyet Projesi I Q5
Mezuniyet Projesi I Q6
Mezuniyet Projesi I Q7
Mezuniyet Projesi I Q8
Mezuniyet Projesi I R
Mezuniyet Projesi I S
Mezuniyet Projesi I Ş
Mezuniyet Projesi I U
Mezuniyet Projesi I Ü
Mezuniyet Projesi I V
Mezuniyet Projesi I W
Mezuniyet Projesi I W1
Mezuniyet Projesi I W3
Mezuniyet Projesi I W4
Mezuniyet Projesi I W5
Mezuniyet Projesi I W6
Mezuniyet Projesi I W7
Yard. Doç. Dr. SİNEM
ILGIN
Yard. Doç. Dr. EVRİM
YENİLMEZ
Yard. Doç. Dr. EBRU
BAŞARAN
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Yard. Doç. Dr. İLHAM
ERÖZ POYRAZ
Doç. Dr. MÜZEYYEN
DEMİREL
Yard. Doç. Dr. HALİDE
EDİP TEMEL
Yard. Doç. Dr. HÜLYA
KARACA
Yard. Doç. Dr. ÜMİDE
DEMİR ÖZKAY
Yard. Doç. Dr. LEYLA
YURTTAŞ
Doç. Dr. NALAN
GÜNDOĞDU K.
Doç. Dr. FATMA ZERRİN
SALTAN
Prof. Dr. ZAFER ASIM
KAPLANCIKLI
Doç. Dr. ASİYE MERİÇ
Doç. Dr. AHMET
ÖZDEMİR
Prof. Dr. TEMEL ÖZEK
Doç. Dr. NİLGÜN
ÖZTÜRK
Yard. Doç. Dr. GÜLAY
BÜYÜKKÖROĞLU
Yard. Doç. Dr. SEVİM
ALAN
Doç. Dr. AYHAN
ALTINTAŞ
Doç. Dr. RANA ARSLAN
Doç. Dr. GÖKALP İŞCAN
Yard. Doç. Dr. MURAT
SAMİ BERKMAN
120
Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Çizelge 5.5 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Verilen Dersler
ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Mezuniyet Projesi I W8
Mezuniyet Projesi I W9
Mezuniyet Projesi I X
Mezuniyet Projesi I X1
Mezuniyet Projesi I X2
Mezuniyet Projesi I X3
Mezuniyet Projesi I X4
Mezuniyet Projesi I X6
Mezuniyet Projesi I X7
Mezuniyet Projesi I X8
Mezuniyet Projesi I X9
Mezuniyet Projesi I Z
Mezuniyet Projesi II D
Mezuniyet Projesi II F
Mezuniyet Projesi II I
Mezuniyet Projesi II İ
Mezuniyet Projesi II J
Mezuniyet Projesi II L
Mezuniyet Projesi II N
Mezuniyet Projesi II Ö
Mezuniyet Projesi II Q1
Mezuniyet Projesi II Q2
Mezuniyet Projesi II Q3
Mezuniyet Projesi II Q5
Sorumlu Öğretim
Anabilim Dalı
Elemanı
Doç. Dr. NAFİZ ÖNCÜ
Analitik Kimya Anabilim Dalı
CAN
Yard. Doç. Dr. ARIN GÜL
Analitik Kimya Anabilim Dalı
DAL
Doç. Dr. MİRİŞ DİKMEN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. AHMET ÇAĞRI
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
KARABURUN
Doç. Dr. Y.BÜLENT
Farmakognozi Anabilim Dalı
KÖSE
Yard. Doç. Dr.
MUZAFFER
Farmakognozi Anabilim Dalı
ÖĞÜTVEREN
Yard. Doç. Dr. FİLİZ
Biyokimya Anabilim Dalı
ÖZDEMİR
Yard. Doç. Dr. GÜLŞEN
Biyokimya Anabilim Dalı
AKALIN
Doç. Dr. DUYGU
Analitik Kimya Anabilim Dalı
YENİCELİ
Öğr. Gör. Dr. ZERRİN
Farmasötik Mikrobiyoloji
K.CANTÜRK
Anabilim Dalı
Doç. Dr. ÖZGÜR
Farmakoloji Anabilim Dalı
DEVRİM CAN
Doç. Dr. EROL ŞENER
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. ZERRİN
Biyokimya Anabilim Dalı
İNCESU
Prof. Dr. FATİH DEMİRCİ
Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. İLHAN
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
IŞIKDAĞ
Farmasötik Botanik Anabilim
Prof. Dr. AYLA KAYA
Dalı
Prof. Dr. YUSUF
Farmakoloji Anabilim Dalı
ÖZTÜRK
Prof. Dr. ÜMİT UÇUCU Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. YAĞMUR
Farmasötik Mikrobiyoloji
TUNALI
Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Doç. Dr. LÜTFİ GENÇ
Dalı
Yard. Doç. Dr. EBRU
Farmasötik Teknoloji Anabilim
BAŞARAN
Dalı
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. İLHAM
Farmasötik Botanik Anabilim
ERÖZ POYRAZ
Dalı
Yard. Doç. Dr. HALİDE
Biyokimya Anabilim Dalı
EDİP TEMEL
121
Çizelge 5.5 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Verilen Dersler
ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Mezuniyet Projesi II Q6
Mezuniyet Projesi II Q7
Mezuniyet Projesi II Q8
Mezuniyet Projesi II R
Mezuniyet Projesi II T
Mezuniyet Projesi II V
Mezuniyet Projesi II W
Mezuniyet Projesi II
W3
Mezuniyet Projesi II
W4
Mezuniyet Projesi II
W6
Mezuniyet Projesi II
W8
Mezuniyet Projesi II
W9
Mezuniyet Projesi II X
Mezuniyet Projesi II X2
Mezuniyet Projesi II X4
Mezuniyet Projesi II X6
Mezuniyet Projesi II Y
Mezuniyet Projesi II Z
Eczacılar İçin
Biyoistatistik
Toksikolojik Açıdan
Risk Değerlendirmesi
Hastane Eczacılığı
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Yard. Doç. Dr. HÜLYA
KARACA
Yard. Doç. Dr. ÜMİDE
DEMİR ÖZKAY
Yard. Doç. Dr. LEYLA
YURTTAŞ
Doç. Dr. NALAN
GÜNDOĞDU K.
Doç. Dr. GÜLMİRA
ÖZEK
Prof. Dr. TEMEL ÖZEK
Doç. Dr. NİLGÜN
ÖZTÜRK
Yard. Doç. Dr. SEVİM
ALAN
Doç. Dr. AYHAN
ALTINTAŞ
Doç. Dr. GÖKALP İŞCAN
Doç. Dr. NAFİZ ÖNCÜ
CAN
Yard. Doç. Dr. ARIN GÜL
DAL
Doç. Dr. MİRİŞ DİKMEN
Doç. Dr. YAVUZ
BÜLENT KÖSE
Yard. Doç. Dr. FİLİZ
ÖZDEMİR
Yard. Doç. Dr. GÜLŞEN
AKALIN
Yard. Doç. Dr. NURCAN
BEKTAŞ
Doç. Dr. EROL ŞENER
Doç. Dr. ERTUĞRUL
ÇOLAK
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM
ATLI
Öğr. Gör. MEHMET
EVREN OKUR
122
Anabilim Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı
Yunusemre Devlet Hastanesi
Eczacısı
Çizelge 5.5 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Verilen Dersler
ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Biyokimyasal
Laboratuvar
Bulgularının
Değerlendirilmesi
Eczacılık Deontolojisi
ve Etik
Tezgahüstü (OTC)
İlaçlar
Ters İlaç Reaksiyonları
Analitik Yöntem
Geliştirme
Temel Farmakokinetik
Aşılar ve Üretim
Teknolojileri
Protein/Peptit Dozaj
Şekli Tasarımı ve
Kontrolü
Eczacılar İçin Pratik
Semptomatoloji Bilgisi
Eczacılık Mühendisliği
Tıbbi Atık ve Çevre
Yüzey Etkin Maddeler
ve Farmasötik
Uygulamaları
Davranış Bilimi
Narkotik Bitkilerin
Botanik Özellikleri
Farmakope Analizleri
İlaç Endüstrisinde
Kullanılan
Kromatografik
Teknikler
Biyoelementlerin
Analizleri
Eczane İşletmeciliği
Bireye Özgü İlaç
Kullanımı
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Prof. Dr. ZERRİN
İNCESU
Prof. Dr. ÖMÜR
ŞAYLIGİL
Yard. Doç. Dr. EVRİM
YENİLMEZ
Prof. Dr. SÜLEYMAN
AYDIN
Prof. Dr. GÖKSEL ARLİ
Biyokimya Anabilim Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. EBRU
BAŞARAN
Yard. Doç. Dr. GÜLAY
BÜYÜKKÖROĞLU
Yard. Doç. Dr. GÜLAY
BÜYÜKKÖROĞLU
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. YUSUF
ÖZTÜRK
Prof. Dr. E.YASEMİN
YAZAN
Yard. Doç. Dr. AYSUN
ÖZKAN
Yard. Doç. Dr. MURAT
SAMİ BERKMAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Prof. Dr. ENVER
ÖZKALP
Yard. Doç. Dr. İLHAM
ERÖZ POYRAZ
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Doç. Dr. EROL ŞENER
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. NAFİZ ÖNCÜ
CAN
Prof. Dr. YUSUF
ÖZTÜRK
Yard. Doç. Dr. HALİT
CANDAN HIZEL
Analitik Kimya Anabilim Dalı
123
Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Çizelge 5.5 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Verilen Dersler
ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
İlaçta Patent
Ruhsatlandırma ve CE
Belgesi
Tıbbi Çaylar
İyatrojenik Hastalıklar
Bilgisayar Destekli İlaç
Tasarımı
Staj IV
Staj V
Etnobotanik
Nutrasötik Madde ve
Ürünler
Farmasötik Kimya I
Farmakognozi I
Farmakognozi
Uygulamaları I A
Farmakognozi
Uygulamaları I B
Farmakognozi
Uygulamaları I C
Farmakognozi
Uygulamaları I D
Farmasötik Teknoloji I
Farmasötik Teknoloji
Uygulamaları I A
Farmasötik Teknoloji
Uygulamaları I B
Farmakoloji II
Klinik Biyokimya
Farmasötik Kimya
Uygulamaları I A
Farmasötik Kimya
Uygulamaları I B
Farmasötik
Önformülasyon
İlaç Kararlılığı
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Doç. Dr. MÜZEYYEN
DEMİREL
Doç. Dr. NİLGÜN
ÖZTÜRK
Yard. Doç. Dr. ÜMİDE
DEMİR ÖZKAY
Doç. Dr. ASİYE MERİÇ
Prof. Dr. DİLEK AK
Prof. Dr. DİLEK AK
Doç. Dr. YAVUZ
BÜLENT KÖSE
Doç. Dr. AYHAN
ALTINTAŞ
Doç. Dr. ASİYE MERİÇ
Prof. Dr. NEŞE KIRIMER
Doç. Dr. AYHAN
ALTINTAŞ
Doç. Dr. NİLGÜN
ÖZTÜRK
Yard. Doç. Dr.
MUZAFFER
ÖĞÜTVEREN
Doç. Dr. GÖKALP İŞCAN
Prof. Dr. E.YASEMİN
YAZAN
Doç. Dr. LÜTFİ GENÇ
Doç. Dr. MÜZEYYEN
DEMİREL
Prof. Dr. SÜLEYMAN
AYDIN
Yard. Doç. Dr. FİLİZ
ÖZDEMİR
Doç. Dr. AHMET ÇAĞRI
KARABURUN
Doç. Dr. AHMET
ÖZDEMİR
Yard. Doç. Dr. EVRİM
YENİLMEZ
Doç. Dr. LÜTFİ GENÇ
124
Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Çizelge 5.5 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Verilen Dersler
ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Besin Güvenliği
Organik Bileşikler ve
İlaçların Kimyasal
Adlandırılması
Kozmetik Bitkiler
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Prof. Dr. ZEKİ ATKOŞAR
Doç. Dr. NALAN
GÜNDOĞDU K.
Prof. Dr. AYLA KAYA
Kanser Biyoloji ve
Onkogenetik
Türkiye'nin Zehirli
Bitkileri
Tıbbi İlk Yardım
Yard. Doç. Dr. HALİT
CANDAN HIZEL
Yard. Doç. Dr. SEVİM
ALAN
Prof. Dr. İLHAMİ
ÜNLÜOĞLU
Farmasötik Kimya III
Prof. Dr. ZAFER ASIM
KAPLANCIKLI
Prof. Dr. BETÜL
DEMİRCİ
Doç. Dr. MİNE
KÜRKÇÜOĞLU
Doç. Dr. GÜLMİRA
ÖZEK
Doç. Dr. GÖKALP İŞCAN
Farmakognozi III
Farmakognozi
Uygulamaları III A
Farmakognozi
Uygulamaları III B
Farmakognozi
Uygulamaları III C
Farmakoloji Uygulama
A
Farmakoloji Uygulama
B
Nörofarmakoloji
Doğal Ürünlerde Risk
Faktörleri
Genetiği Değiştirilmiş
Bitkiler
Onaylı Rekombinant
Antikorlar
Aromaterapide
Kullanılan Droglar
Farmasötik Teknoloji III
Farmasötik Teknoloji
Uygulamaları III A
Farmasötik Teknoloji
Uygulamaları III B
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Aile Hekimliği
Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç. Dr. MİRİŞ DİKMEN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. ÖZGÜR
DEVRİM CAN
Yard. Doç. Dr. ÜMİDE
DEMİR ÖZKAY
Prof. Dr. BETÜL
DEMİRCİ
Doç. Dr. YAVUZ
BÜLENT KÖSE
Yard. Doç. Dr. GÜLAY
BÜYÜKKÖROĞLU
Doç. Dr. GÖKALP İŞCAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. E.YASEMİN
YAZAN
Yard. Doç. Dr. EBRU
BAŞARAN
Yard. Doç. Dr. EVRİM
YENİLMEZ
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
125
Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Çizelge 5.5 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Verilen Dersler
ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Farmasötik Kimya
Uygulamaları III A
Farmasötik Kimya
Uygulamaları III B
Farmasötik Toksikoloji
I
Farmakoloji IV
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Yard. Doç. Dr. LEYLA
YURTTAŞ
Doç. Dr. NALAN
GÜNDOĞDU K.
Doç. Dr. BÜLENT
ERGUN
Doç. Dr. RANA ARSLAN
Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Çizelge 5.6: Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen Dersler ve Dersi
Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Almanca II
Anatomi A
Prof. Dr. EMEL
ULUPINAR
Anatomi B
Prof. Dr. EMEL
ULUPINAR
Fizyoloji
Doç. Dr. SELDA
KABADERE
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Tıbbi Biyoloji II
İngilizce II
Halkla İlişkiler
Genel Kimya II
Kültürel Etkinlikler
Müziğin Tarihçesi
Türk Halk Müziği
Salon Dansları
Halk Dansları
Yard. Doç. Dr. MESTAN
KÜÇÜK
Yard. Doç. Dr. SEVİM
ALAN
Online
Öğr. Gör. BİLGE
SANDIKÇIOĞLU
Doç. Dr. AHMET ÇAĞRI
KARABURUN
Online
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Fizyoloji Anabilim
Dalı
İletişim Fakültesi
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
İletişim Fakültesi
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Online
Söz.San.Öğ.Elm. AYŞE
Devlet Konservatuvarı
TURAN
Öğr. Gör. ERDAL
Rektörlük
ULUDAĞ
Öğr. Gör. A.ALEMDAR
Rektörlük
SUNGAR
Öğr. Gör. FEYZAN
Rektörlük
ŞENBAYRAM
126
Anabilim Dalı
Çizelge 5.6 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen
Dersler ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Topluma Hizmet
Uygulamaları A
Topluma Hizmet
Uygulamaları B
Cumhuriyet Dönemi
Türk Tiyatrosu
Türk Dili A
Türk Dili B
Farmasötik Botanik
Uygulamaları A
Farmasötik Botanik
Uygulamaları B
Farmasötik Botanik
Uygulamaları C
Farmasötik Botanik
Uygulamaları D
Farmakoloji I
Farmasötik Botanik II
Eczacılıkta Bilişim
Sistemleri
Fiziksel Farmasinin
Temelleri
Organik Kimya II
Biyokimya II
Analitik Kimya II
Analitik Kimya
Uygulamaları II A
Analitik Kimya
Uygulamaları II B
Analitik Kimya
Uygulamaları II C
Analitik Kimya
Uygulamaları II D
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Online
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Doç. Dr. FATMA ZERRİN
SALTAN
Farmakognozi Anabilim Dalı
Okutman ARZU TURAN
Devlet Konservatuvarı
Okutman SEVGİ ÇALIŞIR
Okutman NURDAN
SÖKER
Rektörlük
Prof. Dr. AYLA KAYA
Doç. Dr. YAVUZ
BÜLENT KÖSE
Yard. Doç. Dr. SEVİM
ALAN
Yard. Doç. Dr. İLHAM
ERÖZ POYRAZ
Doç. Dr. MİRİŞ DİKMEN
Doç. Dr. YAVUZ
BÜLENT KÖSE
Ecz.
FATIMATÜZZEHRA
KIRAÇ
Yard. Doç. Dr. MURAT
SAMİ BERKMAN
Doç. Dr. NALAN
GÜNDOĞDU K.
Prof. Dr. ZERRİN
İNCESU
Yard. Doç. Dr. ARIN GÜL
DAL
Doç. Dr. NAFİZ ÖNCÜ
CAN
Rektörlük
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
İrem Eczanesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. EROL ŞENER
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. EROL ŞENER
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. NAFİZ ÖNCÜ
CAN
Analitik Kimya Anabilim Dalı
127
Anabilim Dalı
Çizelge 5.6 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen
Dersler ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Yard. Doç. Dr. FİLİZ
ÖZDEMİR
Yard. Doç. Dr. HALİDE
EDİP TEMEL
Yard. Doç. Dr. GÜLŞEN
AKALIN
Biyokimya
Uygulamaları A
Biyokimya
Uygulamaları B
Biyokimya
Uygulamaları C
Radyofarmasötik
Ürünler ve Kalite
Kontroller
Farmakogenomi
Yard. Doç. Dr. MURAT
SAMİ BERKMAN
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Doç. Dr. MİRİŞ DİKMEN
Farmasötik Kimya II
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmakognozi II
Farmakognozi
Uygulamaları II A
Farmakognozi
Uygulamaları II B
Farmakognozi
Uygulamaları II C
Farmasötik Teknoloji
II
Farmasötik Teknoloji
Uygulamaları II A
Farmasötik Teknoloji
Uygulamaları II B
Farmakoloji III A
Farmakoloji III B
Farmasötik
Biyoteknoloji
Klinik Mikrobiyoloji
Farmasötik Kimya
Uygulamaları II A
Farmasötik Kimya
Uygulamaları II B
Biyokimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. NİLGÜN
ÖZTÜRK
Doç. Dr. MİNE
KÜRKÇÜOĞLU
Doç. Dr. GÜLMİRA
ÖZEK
Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç. Dr. GÖKALP İŞCAN
Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. E.YASEMİN
YAZAN
Yard. Doç. Dr. EBRU
BAŞARAN
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Doç. Dr. LÜTFİ GENÇ
Yard. Doç. Dr. ÜMİDE
DEMİR ÖZKAY
Doç. Dr. ÖZGÜR
DEVRİM CAN
Yard. Doç. Dr. GÜLAY
BÜYÜKKÖROĞLU
Öğr. Gör. Dr. ZERRİN
K.CANTÜRK
Doç. Dr. AHMET
ÖZDEMİR
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
128
Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Çizelge 5.6 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen
Dersler ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Anabilim Dalı
Doç. Dr. EROL ŞENER
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. FATİH DEMİRCİ
Prof. Dr. YAĞMUR
TUNALI
Yard. Doç. Dr. LEYLA
YURTTAŞ
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Prof. Dr. DİLEK AK
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Tamamlayıcı Tedavide
Bitkilerin Kullanımı
Yard. Doç. Dr. EBRU
BAŞARAN
Öğr. Gör. Dr. ZERRİN
K.CANTÜRK
Prof. Dr. TEMEL ÖZEK
Prof. Dr. E.YASEMİN
YAZAN
Prof. Dr. BETÜL
DEMİRCİ
Farmasötik Kimya IV
Prof. Dr. ÜMİT UÇUCU
Eczacılık Mevzuatı
Yard. Doç. Dr. MURAT
SAMİ BERKMAN
Ders Adı
İlaç Analizleri ve
Ayırma Teknikleri
Bitkisel Preparatlar
Klinik Parazitoloji
Türkiye'de İlaç Etkin
Maddeleri Üretimi
Biyolojik Örneklerde
İlaç Analizi
Farmasötik
Nanoteknoloji
İmmünoloji
Uçucu Yağlar
Kozmetoloji
Farmasötik Teknoloji
IV
Farmasötik Teknoloji
Uygulamaları IV A
Farmasötik Teknoloji
Uygulamaları IV B
Farmasötik Toksikoloji
Uygulamaları A
Farmasötik Toksikoloji
Uygulamaları B
Farmasötik Toksikoloji
Uygulamaları C
Farmasötik Kimya
Uygulamaları IV A
Farmasötik Kimya
Uygulamaları IV B
Besin Analizinde
Kullanılan Analitik
Yöntemler
Farmasötik Toksikoloji
II
Doç. Dr. LÜTFİ GENÇ
Prof. Dr. E.YASEMİN
YAZAN
Doç. Dr. MÜZEYYEN
DEMİREL
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM
ATLI
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM
ATLI
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM
ATLI
Doç. Dr. ASİYE MERİÇ
Yard. Doç. Dr. LEYLA
YURTTAŞ
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Doç. Dr. NAFİZ ÖNCÜ
CAN
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. SİNEM
ILGIN
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı
129
Farmakognozi Anabilim Dalı
Çizelge 5.6 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen
Dersler ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
İlaç Biyoyararlanımı
Farmasötik
Biyoteknolojide Üretim
ve Uygulama İlkeleri
Enstrümental Analiz
Uygulamaları
Veteriner İlaçları
Etkin Maddeleri
Klinik Eczacılık
Bireye Özgü Tedavide
Nutrigenomik
Bitkisel Kaynaklı
Tatlandırıcılar
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Yard. Doç. Dr. EBRU
BAŞARAN
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Yard. Doç. Dr. GÜLAY
BÜYÜKKÖROĞLU
Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. GÖKSEL ARLİ
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. ASİYE MERİÇ
Mezuniyet Projesi I F
Doç. Dr. RANA ARSLAN
Yard. Doç. Dr. HALİT
CANDAN HIZEL
Doç. Dr. GÜLMİRA
ÖZEK
Yard. Doç. Dr. İLHAM
ERÖZ POYRAZ
Prof. Dr. SÜLEYMAN
AYDIN
Prof. Dr. ZERRİN
İNCESU
Prof. Dr. FATİH DEMİRCİ
Mezuniyet Projesi I İ
Prof. Dr. AYLA KAYA
Polenler ve Sağlık
Mezuniyet Projesi I Ç
Mezuniyet Projesi I D
Mezuniyet Projesi I K
Mezuniyet Projesi I N
Mezuniyet Projesi I O
Prof. Dr. GÜLHAN
TURAN
Prof. Dr. YAĞMUR
TUNALI
Doç. Dr. BÜLENT
ERGUN
Mezuniyet Projesi I Ö
Doç. Dr. LÜTFİ GENÇ
Mezuniyet Projesi I Q1
Yard. Doç. Dr. EBRU
BAŞARAN
Mezuniyet Projesi I Q2
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Mezuniyet Projesi I Q3
Mezuniyet Projesi I Q4
Mezuniyet Projesi I Q5
Mezuniyet Projesi I Q7
Yard. Doç. Dr. İLHAM
ERÖZ POYRAZ
Doç. Dr. MÜZEYYEN
DEMİREL
Yard. Doç. Dr. HALİDE
EDİP TEMEL
Yard. Doç. Dr. ÜMİDE
DEMİR ÖZKAY
130
Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Çizelge 5.6 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen
Dersler ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Mezuniyet Projesi I Q8
Mezuniyet Projesi I R
Mezuniyet Projesi I T
Mezuniyet Projesi I U
Mezuniyet Projesi I Ü
Mezuniyet Projesi I V
Mezuniyet Projesi I W
Mezuniyet Projesi I
W3
Mezuniyet Projesi I
W4
Mezuniyet Projesi I
W5
Mezuniyet Projesi I
W6
Mezuniyet Projesi I
W7
Mezuniyet Projesi I
W8
Mezuniyet Projesi I
W9
Mezuniyet Projesi I X
Mezuniyet Projesi I X2
Mezuniyet Projesi I X4
Mezuniyet Projesi I X5
Mezuniyet Projesi I X6
Mezuniyet Projesi I X9
Mezuniyet Projesi I Y
Mezuniyet Projesi I Z
Mezuniyet Projesi II A
Mezuniyet Projesi II B
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Yard. Doç. Dr. LEYLA
YURTTAŞ
Doç. Dr. NALAN
GÜNDOĞDU K.
Doç. Dr. GÜLMİRA
ÖZEK
Doç. Dr. ASİYE MERİÇ
Doç. Dr. AHMET
ÖZDEMİR
Prof. Dr. TEMEL ÖZEK
Doç. Dr. NİLGÜN
ÖZTÜRK
Yard. Doç. Dr. SEVİM
ALAN
Doç. Dr. AYHAN
ALTINTAŞ
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç. Dr. RANA ARSLAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. GÖKALP İŞCAN
Farmakognozi Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. MURAT
SAMİ BERKMAN
Doç. Dr. NAFİZ ÖNCÜ
CAN
Yard. Doç. Dr. ARIN GÜL
DAL
Doç. Dr. MİRİŞ DİKMEN
Doç. Dr. YAVUZ
BÜLENT KÖSE
Yard. Doç. Dr. FİLİZ
ÖZDEMİR
Yard. Doç. Dr. GÜLŞEN
AKALIN
Doç. Dr. DUYGU
YENİCELİ
Doç. Dr. ÖZGÜR
DEVRİM CAN
Yard. Doç. Dr. NURCAN
BEKTAŞ
Doç. Dr. EROL ŞENER
Prof. Dr. E.YASEMİN
YAZAN
Prof. Dr. DİLEK AK
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
131
Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Çizelge 5.6 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen
Dersler ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Sorumlu Öğretim
Anabilim Dalı
Elemanı
Prof. Dr. GÖKSEL ARLİ
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Mezuniyet Projesi II C
Prof. Dr. SÜLEYMAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Mezuniyet Projesi II Ç
AYDIN
Prof. Dr. ZERRİN
Biyokimya Anabilim Dalı
Mezuniyet Projesi II D
İNCESU
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Mezuniyet Projesi II E
ATLI
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Mezuniyet Projesi II F Prof. Dr. FATİH DEMİRCİ
Prof. Dr. BETÜL
Farmakognozi Anabilim Dalı
Mezuniyet Projesi II G
DEMİRCİ
Farmakognozi Anabilim Dalı
Mezuniyet Projesi II H Prof. Dr. NEŞE KIRIMER
Prof. Dr. İLHAN
Farmasötik Kimya Anabilim
Mezuniyet Projesi II I
IŞIKDAĞ
Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Prof. Dr. AYLA KAYA
Mezuniyet Projesi II İ
Dalı
Prof. Dr. YUSUF
Farmakoloji Anabilim Dalı
Mezuniyet Projesi II J
ÖZTÜRK
Prof. Dr. GÜLHAN
Farmasötik Kimya Anabilim
Mezuniyet Projesi II K
TURAN
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Prof. Dr. ÜMİT UÇUCU
Mezuniyet Projesi II L
Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Mezuniyet Projesi II M Prof. Dr. ZEKİ ATKOŞAR
Prof. Dr. YAĞMUR
Farmasötik Mikrobiyoloji
Mezuniyet Projesi II N
TUNALI
Anabilim Dalı
Doç. Dr. BÜLENT
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Mezuniyet Projesi II O
ERGUN
Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Doç. Dr. LÜTFİ GENÇ
Mezuniyet Projesi II Ö
Dalı
Yard. Doç. Dr. SİNEM
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Mezuniyet Projesi II P
ILGIN
Dalı
Yard. Doç. Dr. EVRİM
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Mezuniyet Projesi II Q
YENİLMEZ
Dalı
Yard. Doç. Dr. EBRU
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Mezuniyet Projesi II
BAŞARAN
Dalı
Q1
Farmasötik Kimya Anabilim
Mezuniyet Projesi II
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Dalı
Q2
Yard. Doç. Dr. İLHAM
Farmasötik Botanik Anabilim
Mezuniyet Projesi II
ERÖZ POYRAZ
Dalı
Q3
Doç. Dr. MÜZEYYEN
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Mezuniyet Projesi II
DEMİREL
Dalı
Q4
Yard. Doç. Dr. HALİDE
Mezuniyet Projesi II
Biyokimya Anabilim Dalı
EDİP TEMEL
Q5
Yard. Doç. Dr. HÜLYA
Farmasötik Mikrobiyoloji
Mezuniyet Projesi II
KARACA
Anabilim Dalı
Q6
Ders Adı
132
Çizelge 5.6 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen
Dersler ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Mezuniyet Projesi II
Q7
Mezuniyet Projesi II
Q8
Mezuniyet Projesi II R
Mezuniyet Projesi II S
Mezuniyet Projesi II Ş
Mezuniyet Projesi II U
Mezuniyet Projesi II Ü
Mezuniyet Projesi II V
Mezuniyet Projesi II W
Mezuniyet Projesi II
W1
Mezuniyet Projesi II
W3
Mezuniyet Projesi II
W4
Mezuniyet Projesi II
W5
Mezuniyet Projesi II
W6
Mezuniyet Projesi II
W7
Mezuniyet Projesi II
W8
Mezuniyet Projesi II
W9
Mezuniyet Projesi II X
Mezuniyet Projesi II
X1
Mezuniyet Projesi II
X2
Mezuniyet Projesi II
X3
Mezuniyet Projesi II
X4
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Yard. Doç. Dr. ÜMİDE
DEMİR ÖZKAY
Yard. Doç. Dr. LEYLA
YURTTAŞ
Doç. Dr. NALAN
GÜNDOĞDU K.
Doç. Dr. FATMA ZERRİN
SALTAN
Prof. Dr. ZAFER ASIM
KAPLANCIKLI
Doç. Dr. ASİYE MERİÇ
Doç. Dr. AHMET
ÖZDEMİR
Prof. Dr. TEMEL ÖZEK
Doç. Dr. NİLGÜN
ÖZTÜRK
Yard. Doç. Dr. GÜLAY
BÜYÜKKÖROĞLU
Yard. Doç. Dr. SEVİM
ALAN
Doç. Dr. AYHAN
ALTINTAŞ
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç. Dr. RANA ARSLAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. GÖKALP İŞCAN
Farmakognozi Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. MURAT
SAMİ BERKMAN
Doç. Dr. NAFİZ ÖNCÜ
CAN
Yard. Doç. Dr. ARIN GÜL
DAL
Doç. Dr. MİRİŞ DİKMEN
Doç. Dr. AHMET ÇAĞRI
KARABURUN
Doç. Dr. YAVUZ
BÜLENT KÖSE
Yard. Doç. Dr.
MUZAFFER
ÖĞÜTVEREN
Yard. Doç. Dr. FİLİZ
ÖZDEMİR
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
133
Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakognozi Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Çizelge 5.6 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen
Dersler ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Mezuniyet Projesi II Z
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Yard. Doç. Dr. GÜLŞEN
AKALIN
Doç. Dr. DUYGU
YENİCELİ
Öğr. Gör. Dr. ZERRİN
K.CANTÜRK
Doç. Dr. ÖZGÜR
DEVRİM CAN
Yard. Doç. Dr. NURCAN
BEKTAŞ
Doç. Dr. EROL ŞENER
Eczacılar İçin
Biyoistatistik
Doç. Dr. ERTUĞRUL
ÇOLAK
Toksikolojik Açıdan
Risk Değerlendirmesi
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM
ATLI
Öğr. Gör. MEHMET
EVREN OKUR
Ders Adı
Mezuniyet Projesi II
X6
Mezuniyet Projesi II
X7
Mezuniyet Projesi II
X8
Mezuniyet Projesi II
X9
Mezuniyet Projesi II Y
Hastane Eczacılığı
Eczacılık Deontolojisi
ve Etik
Prof. Dr. ÖMÜR
ŞAYLIGİL
Tezgahüstü (OTC)
İlaçlar
Yard. Doç. Dr. EVRİM
YENİLMEZ
Prof. Dr. SÜLEYMAN
AYDIN
Ters İlaç Reaksiyonları
Analitik Yöntem
Geliştirme
Aşılar ve Üretim
Teknolojileri
Protein/Peptit Dozaj
Şekli Tasarımı ve
Kontrolü
Eczacılar İçin Pratik
Semptomatoloji Bilgisi
Eczacılık Mühendisliği
Tıbbi Atık ve Çevre
Davranış Bilimi
Biyokimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Anabilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Anabilim
Dalı
Yunusemre Devlet Hastanesi
Eczacısı
Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. GÖKSEL ARLİ
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. GÜLAY
BÜYÜKKÖROĞLU
Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
Yard. Doç. Dr. GÜLAY
BÜYÜKKÖROĞLU
Farmasötik Biyoteknoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. YUSUF
ÖZTÜRK
Prof. Dr. E.YASEMİN
YAZAN
Yard. Doç. Dr. AYSUN
ÖZKAN
Öğr. Gör.
ANOOSHİRVAN
MİANDJİ
134
Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü
Bilkent Üniversitesi
Çizelge 5.6 (Devam): Fakültemizde 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Verilen
Dersler ve Dersi Veren Öğretim Elemanları
Ders Adı
Sorumlu Öğretim
Elemanı
Anabilim Dalı
Çözünme HızıBiyoyararlanımBiyoeşdeğerlik
Doç. Dr. MÜZEYYEN
DEMİREL
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Farmakope Analizleri
Doç. Dr. YUSUF ÖZKAY
Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Doç. Dr. EROL ŞENER
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. DİLEK AK
Yard. Doç. Dr. HALİT
CANDAN HIZEL
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
Doç. Dr. MÜZEYYEN
DEMİREL
Farmasötik Teknoloji Anabilim
Dalı
İlaç Endüstrisinde
Kullanılan
Kromatografik
Teknikler
Eczane İşletmeciliği
Bireye Özgü İlaç
Kullanımı
İlaçta Patent
Ruhsatlandırma ve CE
Belgesi
Tıbbi Çaylar
İyatrojenik Hastalıklar
Staj IV
Staj V
Doç. Dr. NİLGÜN
ÖZTÜRK
Yard. Doç. Dr. ÜMİDE
DEMİR ÖZKAY
Prof. Dr. DİLEK AK
Prof. Dr. DİLEK AK
Farmakognozi Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Eczacılık eğitimi ile ilgili misyonu “Edindiği bilgiler ile, sağlık alanında mesleği ile
ilgili hizmetlerde etkin görev alabilen, insan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunabilen,
toplumsal sorumluluğa ve meslek etiğine sahip çağdaş eczacılar yetiştirmek” olan fakültemizde
öğretim kadromuz bu misyon ve hedeflere bağlı olarak eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.
Eğitim faaliyetlerinde öğretim üyelerimiz tarafından güncel eğitim felsefe ve tekniklerini
uygulamaktadır (Bknz. Ek-3.6). Öğretim üyeleri bu konuda yeterlilik kazanmak için,
Yükseköğretim Kurulu'nun 07.04.2000 tarih ve B.30.0.ATK.0.00.00.05/08-2607-6961 (Ek5.9) sayılı yazısı uyarınca doktora eğitimleri esnasında "Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde
Planlama ve Değerlendirme" derslerini almaktadırlar. Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi'nde 2000-2001 eğitim öğretim yılından beri söz konusu dersler her yarıyılda
nitelikli bir şekilde yürütülmeye çalışılmaktadır.
Üniversitemizde öğretim üyelerinin akademik ve bilimsel alanlardaki mesleki
gelişimini desteklemek amacı ile düzenlenen eğitimlere büyük önem verilmektedir. Bu amaçla,
proje yönetimi eğitimi, End-note eğitimi, dil kursları, makale yazım kursları ve istatistik
kursları gibi çok sayıda etkinlik yılın çeşitli dönemlerinde, ücretsiz olarak, öğretim üyelerinin
135
katılımına açılmaktadır. Üniversitemizin düzenlediği etkinliklere yönelik belgeler Ek-5.10’da
verilmiştir. Fakültemiz öğretim elemanları gerek üniversitemiz gerekse diğer kurumlarca
düzenlenen etkinliklere katılıma önem vermektedir. Mesleki gelişimi desteklemek üzere
öğretim elemanlarımızın katıldığı eğitimlere yönelik bazı örnekler Ek-5.11’de verilmiştir.
Fakültemizde staj yapan öğrencileri yönlendirmek ve izlemek üzere 12 öğretim
elemanından oluşturulmuş bir staj komisyonu mevcuttur (Bknz. Sayfa 63, Çizelge 2.11). İlgili
öğretim elemanlarının özgeçmişleri (Ek-5.6) incelendiğinde mesleki nitelik ve davranışlar ile
akademik açıdan rol model oluşturabilecek niteliklere sahip oldukları görülmektedir.
Rektörlüğümüzce fakültemiz öğretim üyeleri öğrencilerle etkili iletişim kurarak ders
vermeleri konusunda teşvik edilmektedir. Üniversitemiz bilişim sisteminde her ders için dönem
sonunda başvurulan öğrenci görüşleri, öğretim üyelerimizin öğrencilerle etkili iletişime
girmeleri konusunda eksiklerini gidermelerine yardımcı olmaktadır. Dersler için uygulanan
anket sonuçlarına ait örnekler ekte sunulmuştur (Bknz. Ek-4.53).
Fakültemizde mesleki eğitim programının hazırlanmasında görev alan 12 öğretim
üyesinden oluşturulmuş bir eğitim komisyonu mevcuttur. Bu komisyon, fakültemizde
uygulanan eğitim programının mesleki yeterlilikler ve eğitim hedeflerine cevap verecek
niteliklere sahip olması ile ilgili konularda özenli bir biçimde çalışmaktadır. Sürekli eğitim
komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar ve almış olduğu kararlara ilişkin örnekler ekte
sunulmuştur (Bknz. Ek-3.45).
Fakültemizce düzenlenen ve öğrencilerimize de açık olan çeşitli bilimsel içerikli
konferans, toplantı gibi etkinlikler de öğrencilerimizin mesleki yeterlilik kazanmalarına hizmet
edecek niteliktedir. Fakültemizde son beş yıl içerisinde düzenlenen konferanslara yönelik bazı
örnekler ekte verilmiştir (Bknz. Ek-4.36).
Fakültemizin öğretim kadrosu eğitim kalitesini yükseltmek için her türlü eğitim
teknoloji ve tekniklerini etkin biçimde kullanmaktadır. Öğretim üyelerimizin ders verdiği
derslikler ve ders verirken kullandıkları tüm ekipman son teknolojiye uygundur. Bütün
dersliklerimizde akıllı kürsü, projeksiyon ve ses sistemleri mevcut olup derslerimiz oldukça
sağlıklı bir ortamda yürütülmektedir (Ek-5.12). Öğretim üyeleri verecekleri derse hazırlanırken
üniversitemizin kütüphane biriminin zengin olanaklarından yararlanabilmektedir.
Fakültemizin öğretim kadrosu eğitim kalitesini yükseltmek için çeşitli simülasyon ve
olgu çalışmaları, sınav hazırlama ve klinik performans değerlendirmeleri gerçekleştirmektir.
Fakültemiz her yıl düzenli olarak Ankara Eczacı Odası tarafından gerçekleştirilen “Hasta
bilgilendirme yarışmaları”na katılmakta ve bu yarışmada fakültemizi temsil edecek öğrencinin
seçimi için bir ön eleme gerçekleştirmektedir. Bu ön eleme sırasında, yarışma simülasyonu
136
gerçekleştirilmekte ve olgu çalışmaları öğrencilerimiz tarafından başarı ile yapılmaktadır (Ek5.13). Ayrıca, fakültemizde verilen çeşitli dersler ve sınavlar kapsamında öğrenciler ile klinikte
karşılaşabilecekleri olgulara dair çalışmalar yapılmaktadır (Ek-5.14).
Fakültemizde eğitim işlerinin aksamaması için gereksinimler göz önünde tutularak
akademik ve idari personel planlaması düzenli olarak yapılmakta ve gerekli personelin temini
için girişimlerde bulunulmaktadır (Ek-5.15). Gerek akademik yükseltmeler gerekse idari
personel istihdamı için fakültemizce yapılan taleplere rektörlüğümüz kısa sürede cevap
vermektedir. Öğretim üyelerinin atama ve yükseltmeleri, Üniversitemiz senatosunun 17 Ekim
2005 tarihinde belirlediği “Anadolu Üniversitesinde öğretim üyeliği kadrolarına başvurma
ile
ilgili
değerlendirme
ölçütleri” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir (Ek-5.16)
(http://w2.anadolu.edu.tr/duy/ilan/degerlendirmeolcutleri11temmuz/degolcut.pdf).
Standart 20. Öğretim Kadrosunun Değerlendirilmesi
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, öğretim elemanlarının %85’i 50 yaş altında, %58’i
40 yaş altında olan genç ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahiptir. Fakültemizde 2014 yılı
Ekim ayı itibarıyla 19’i profesör, 23’i doçent ve 17’si yardımcı doçent olmak üzere öğretim
üyesi sayısı 59’dir. Öğretim üyelerimizin %52’si 2000 yılından sonra doktoralarını tamamlamış
olup (Ek-5.6), Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanlarına 2000 yılı itibari ile şart
koşulan formasyon eğitimini almışlardır. Araştırma faaliyetleri açısından Eczacılık Fakültesi
Anadolu Üniversitesinin önde gelen fakültelerindendir. URAP (University Ranking by
Academic Performance) verilerine (Ek-5.17) göre 2009-2012 yılları arasında üniversitemiz
genelinde öğretim üyesi başına düşen makale sayısı 0.37-0.42 aralığında iken fakültemizde bu
sayı 1.196-2.196 aralığındadır. Çizelge 5.7’de 2009-2013 yılları arasındaki SCI yayın
sayılarımız ve öğretim elemanı başına düşen oranlar verilmiştir (Bknz. Ek-1.16 - Ek-1.20).
Çizelge 5.7. Fakültemizde 2009-2013 yılları arasındaki SCI yayın sayıları ve öğretim üyesi
başına düşen oranlar
Öğretim Elemanı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı Ortalama
Öğretim Üyesi
49
49
46
53
56
50.6
62
69
101
63
67
72.4
Sayısı
Toplam SCI
Makale Sayısı
137
Öğretim Üyesi
1.265
1.408
2.196
1.189
1.196
1.431
Başına Düşen
Makale Sayısı
Sorumlulukları arasında akademik çalışmalar yoluyla bilgiyi üretmek ve yaymak
bulunan fakültemiz öğretim elemanları yaptıkları bilimsel araştırmalar ve yayımladıkları kitap,
makale, derleme ve bildirilerle mesleki literatüre katkı sağlamaktadır. Çizelge 5.8’de öğretim
elemanlarımız tarafından 2009-2013 yılları arasında gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri
sunulmuştur (Bknz. Ek-1.8 - Ek-1.11).
Çizelge 5.8: Fakültemizde 2009-2013 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Araştırma Faaliyetleri
Faaliyet
Ulusal ve
2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı
2012 Yılı 2013 Yılı Ortalama
66
75
115
65
75
79.2
8
11
5
2
2
5.6
81
80
94
94
65
82.8
Uluslararası
Makale Sayısı
Yayımlanan Kitap
Sayısı
Ulusal ve
Uluslararası Bildiri
Sayısı
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyelerinin bilimsel faaliyetlerini artırmak için
çeşitli teşvik yöntemleri uygulamaktadır. Bunlar arasında SCI yayın şartlı yurt dışı bildiri
sunumu için görevlendirme, yayın teşvik projeleri, akademik performans ödülleri, bilim teşvik
ödülü ve akademik performansa bağlı döner sermaye katkı payları örnek olarak gösterilebilir.
Yurt dışı bildiri sunumu için görevlendirmelerde Öğretim elemanlarımız, SCI
kapsamında yayımlanmış makalesinin olması halinde takip eden yıl içerisinde, alanı ile ilgili
olan ilk yurt dışı kongre hakkını dinleyici olarak kullanabilmektedir. İkinci kez yurt dışına
çıkışında, istediği bilimsel içerikli kongreye bildiri sunarak görevlendirilebilmektedir. Aynı yıl
içerisinde yayımlanmış olan SCI kapsamında makalesi mevcut ise, üçüncü ve dördüncü kez
uluslararası bir kongreye katılım haklarını kullanabilmektedir. Bilimsel araştırma projeleri
bütçelerinden yurtdışı kongre katılım hakkı bildiri sunmak kaydıyla senede altı defadır.
Öğretim üyelerimiz belirtilen şartları sağladıkları takdirde dördü döner sermaye, altısı araştırma
138
projesi bütçesinden olmak üzere bir senede on kez uluslararası kongrelere katılma imkanına
sahiptir. Yurtdışı görevlendirmelerde Rektörlüğümüzce kongre katılım ve ulaşım ücretleri
karşılanmakta ilave olarak günlük yevmiye verilmektedir. Öğretim üyelerimizin yurt dışı
kongrelere katılabilmek için hazırlamaları gereken belgeleri gösteren form Ek-5.18’de
verilmiştir.
Rektörlüğümüzce öğretim üyelerini araştırma faaliyetlerine özendirmek amacıyla
uygulanan diğer bir sistem yayın teşvik projeleridir. Bu projeler kapsamında öğretim üyeleri
son iki sene içerisinde yayımlanmış olan SCI kapsamındaki makalelerini içeren dosyayı
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna, istenilen formatta puan
hesabı yaparak sunmaktadırlar. Bu projelerin üst limiti 30.000 TL olup projeler kapsamında
öğretim üyeleri, kendi ofis kullanımlarına yönelik bilişim ürünlerini ve kırtasiye giderlerini
karşılama imkânına sahip olmaktadır. Ek-5.19’de Yayın Teşvik Projeleri Yönergesi
sunulmuştur.
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun nitelikli makale sayısını artırmak için 2014 yılında
başlattığı uygulama ile öğretim elemanlarına her yıl “Altın Akademik Performans” ve “Platin
Akademik Performans” adları altında makale performans sertifikası verilecektir. Bu uygulama
ile akademik personelin makale yayımlama faaliyetlerini özendirmek, desteklemek ve
sürekliliği sağlamak amaçlanmaktadır. İlgili Üniversite Yönetim Kurulu kararı Ek-5.20’de
sunulmuştur.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce öğretim elemanlarına her yıl düzenlenen bir
törenle “Bilim ve Sanat, Teşvik, Hizmet Ödülleri” verilmektedir. Öğretim elemanlarımız bu
ödüllere başvurmak için akademik çalışmalarını içeren dosyaları hazırlayarak dekanlığımıza
vermektedir. Dosyalar Dekanlığımız tarafından Rektörlüğe sevk edilmekte ve ilgili
komisyonun incelemesine sunulmaktadır. Komisyon tarafından ödül almaya hak kazanan
adaylar rektörlüğümüze bildirilmekte ve Üniversitemiz Senato kararı ile o yıl ödül alacak
öğretim elemanları açıklanmaktadır. Ödül töreninde birer adet Hizmet, Bilim ve Teknoloji ve
Sanat ödülü ile üçer adet Bilim ve Teknoloji Teşvik ve Sanat Teşvik ödülü sahiplerini
bulmaktadır. Fakültemizde, 2009-2013 yılları arasında 6 öğretim üyemiz söz edilen ödüllere
layık bulunmuştur (Ek-5.21)
Rektörlüğümüz tarafından bir başka ödül sistemi, Açık Öğretim Sistemi döner
sermayesinden katkı payı vermek üzerine kurulmuştur. 2014 yılı itibariyle başlatılan uygulama,
bir yıl önceki araştırma faaliyetlerinden toplanan puanlara göre birim içerisindeki öğretim
elemanlarından ilk %10’luk dilime girenlere, ilave açık öğretim sistemi görevleri karşılığında
yapılacak katkı payı ödemelerini kapsamaktadır (Ek-5.22).
139
Fakülte, öğretim üyelerinin bireysel ve toplu performanslarını yıllık olarak
değerlendirmektedir. Bu amaçla Dekanlığımızca Anabilim Dalı Başkanlıklarından öğretim
üyelerinin bir yıl içerisindeki araştırma faaliyetleri bildirmeleri istenmektedir. Anabilim
dallarından gelen bilgiler toplanarak fakülte yıllık birim faaliyet raporları içerisinde önceki sene
ile kıyaslamalı şekilde Rektörlüğümüze sunulmaktadır (Bknz. Ek-1.8 - Ek-1.11).
140
6.
TESİSLER
VE
ÖĞRENME
KAYNAKLARIYLA
İLGİLİ
STANDARTLAR
Standart 21. Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları
Fakültemiz bünyesinde mevcut bir kütüphane bulunmamakla birlikte, üniversitemiz
Yunus Emre Kampüsü’nde çok zengin bir kütüphaneye sahiptir. Kütüphanemiz, 1958 yılında
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile birlikte kurulmuş olup, 124 Sayılı Kanun
Hükmündeki Kararnamenin 33. maddesinde belirtilen görevleri, 9 Haziran 1980 tarih ve 17012
sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde yürütmektedir
(Ek-6.1).
Kütüphane
ve
Dokümantasyon
Merkezi
internet
sayfasına
http://www.kdm.anadolu.edu.tr/ linkinden girilerek kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
Üniversitemizin en önemli birimlerinin başında gelen, Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezimiz, Yüksek Öğretim amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim
gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi
kaynaklarını seçer ve merkezi olarak sağlar. Belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz öğretim
elemanlarının, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlar. Haftada 90
saat hizmet vermekte ve açık olma süresi açısından Türkiye'de üniversite kütüphaneleri
arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Okuma salonları öğrenim dönemi boyunca 7 gün 24 saat
açıktır (Ek-6.2).
Çizelge 6.1: Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Çalışma Saatleri
Çalışma
Öğrenim dönemi
Yaz dönemi
saatleri
(2 Eylül 2013-30 Haziran 2014)
(1 Temmuz 2014-31 Ağustos 2014)
Hafta içi
08.30-22.00
08.30-18.00
Cumartesi
09.00-21.00
Kapalı
Pazar
12.00-19.30
Kapalı
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimiz beş katlı olup 12.330 m2 lik alana sahiptir.
Aynı anda 1000 kişinin rahatlıkla çalışabileceği kapasitede olup 34 personeli ve 39 yarı-zamanlı
öğrenci ile hizmet vermektedir (Ek-6.1). Sistemli ve iyi bir hizmet verebilmek amacıyla alt
birimlere ayrılan kütüphane personeline ait detaylı bilgiler Ek-6.3’te verilmiştir. Ayrıca
141
üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokul öğretim üyeleri tarafından oluşturulan
‘kütüphane komisyon üyeleri’ de çalışmalara destek sağlamaktadır (Ek-6.4).
Kütüphanemiz araştırmacı ve öğrencilerin kütüphanenin tüm kaynaklarından
maksimum düzeyde yararlanabilmesi için danışma bölümü tarafından eğitim programları
hazırlanmaktadır. Kullanıcı eğitim programı kapsamında kütüphane kaynaklarına erişim,
tarama bilgisayarlarının kullanımı, uyulması gereken kurallar, internet hizmeti, önemli
kaynakların tanıtımı gibi konularda detaylı eğitim verilmektedir (Ek-6.5).
Yayınlardan faydalanmak isteyen okuyucuların ödünç kitap alabilmesi ve diğer
materyallerden faydalanabilmesi için ödünç alma kurallarına göre; akademik personel 30 gün
süre ile 20 kitap, öğrenciler 15 gün süre ile 3 kitap, idari personel ise 30 gün süre ile 10 kitap
ödünç alabilmektedir. Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenci doğrudan kütüphaneye üye
olmaktadır. Kütüphaneyi kullanırken öğrenci kimliği gerekmektedir. Öğrenciler, öğrenci
numarası ile kütüphane hesabına üniversitemizin web sitesi üzerinden erişebilmekte, daha
önceden
ödünç
aldığı
kitapların
iade
tarihlerini
görebilmekte,
uzatma
işlemi
gerçekleştirebilmekte ve kitap rezervasyonu yapabilmektedirler (Ek-6.6). Kütüphane hizmetleri
ile ilgili soru ve sorunların çözümü konusunda gerekli hassasiyete sahip olan yönetim anlayışı
benimsenmekte, gereken danışmanlık hizmetleri verilmektedir (Ek-6.7).
Her yıl çeşitli alanlarda yeni kaynakların kazandırıldığı merkezde, kitap sayısı 286 bin
civarındadır. 100 bini geçen sayıda e-kitap, 48 bin e-dergi, 71 adet veri tabanı, 1000’e yakın
aktif dergi aboneliği bulunmaktadır. Ayrıca öğrenci ve araştırmacıların çalışmalarında
kullanabilecekleri kitap dışı materyal (plak, VCD, DVD, CD-ROM, ses kaydı vb.) de
bulunmaktadır (Ek-6.1). Kütüphane koleksiyonu; temel bilimler (kimya, fizik, biyoloji,
matematik ve istatistik), felsefe, tarih, sosyal bilimler, siyaset bilimi, hukuk, eğitim, müzik, tıp
ve teknoloji ile ilgili yayınlardan oluşmaktadır.
142
Materyal türü (%)
1,30
2,90 1,40
5,00
13,30
80,30
kitap
süreli
ses
özgün
makale
müzik
Şekil.6.1: Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Materyal Türleri
Elektronik veri tabanlarına kütüphane web sayfasından ulaşılabilmektedir. Proxy server
ile kullanıcılar üniversite kampüsüne gelmeden de internet üzerinden elektronik kaynaklara
dünyanın her yerinden erişebilmektedir. Proxy ayarlarının nasıl değiştirileceğine dair bilgiler
internet sayfasında detaylı olarak verilmiştir (Ek-6.8). Abone olunan veri tabanları ile ilgili
bilgiler Ek-6.9 ve Ek-6.10’de verilmiştir.
Fakültemiz
öğretim
üyelerinin
kendi
uzmanlık
alanlarına
yönelik
talepleri
doğrultusunda hazırlanan ‘kütüphane istek listesi’ her yıl Kütüphane ve Dökümantasyon
Merkezi’ne gönderilmektedir. Böylelikle talepler güncellenmekte ve eczacılık eğitimini
destekleyecek materyaller sağlanmaktadır. Fakültemize ait son 5 yılda hazırlanan ‘kütüphane
istek listeleri’ ekte verilmiştir (Bknz. Ek-2.20). Merkez tarafından temin edilen materyal
bilgileri abonelere mail olarak iletilebilmektedir (Ek-6.11).
Eczacılık Fakültesi öğrenci ve araştırmacılarının gereksinimlerini karşılayacak
niteliklere sahip kütüphanemizde, Avrupa Farmakopesi, Türk Farmakopesi, İngiliz
Farmakopesi, Amerikan Farmakopesi, Türk Kodeksi gibi temel kaynaklara ulaşmak
mümkündür (Ek-6.12). Ayrıca eczacılık alanıyla ilgili en az 200 kitap ve 31 adet süreli yayın
mevcuttur. Kütüphanemiz bünyesinde bulunan veri tabanlarından öğrenci ve araştırmacılarımız
rahatlıkla faydalanabilmektedir (Çizelge 6.2). Her yıl fakültemiz mezun öğrencilerine
uygulanan anket çalışmasında Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimiz ile ilgili sorular yer
almakta, öğrencilerin hizmetlerle ilgili memnuniyet oranları belirlenmektedir. 2012-2013
143
dönemi mezunlarımıza uygulanan ankette kütüphanemiz hizmet ve olanaklarına ilişkin
memnuniyet oranı %81’dir. Bu oran üniversitemiz genelinde (tüm fakülte/yüksek okul/ meslek
yüksekokulları) ise ortalama %78 olarak belirlenmiştir (Bknz. Ek-2.57).
Çizelge 6.2: Eczacılık ve Eczacılık ile İlişkili Veri Tabanları
Veri tabanı
Bilgi
Access
Eczacılık alanında sürekli güncel tutulan, temel eczacılık bilimlerinden
Pharmacy
klinik eczaya ve hatta mesleki eczacılığa dair tüm konuları kapsayan, site
içi konu-anahtar kelime arama yapılabilen bir veritabanıdır.
http://www.accesspharmacy.com
American
American Chemical Society yayınlarına ait 1879 yılından günümüze kadar
Chemical Society olan kimya alanındaki 120 yıllık dergi arşivine tam metin erişimi.
Journals
http://pubs.acs.org
Biological
Biyoloji, Biokimya, Bioteknoloji, Botanik, Deneysel Tıp, zooloji ve tarım
Abstracts
alanında yayınlanan 4.200 dergiyi tarayarak indeksleyen bibliyografik
veritabanı.
http://isiknowledge.com
Cambridge
Cambridge University Press'in çıkardığı Fen Bilimleri, Teknik, Tıp,
Journals Online
Eczacılık, Din, Beşeri ve Sosyal Bilimler konularındaki 175 dergiye tam
metin olarak erişim.
http://journals.cambridge.org/action/login
EbscoHost
Eczacılık ve sağlık alanıyla ilgili araştırma yapılabilecek veri tabanı.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost
Encylopaedia
Sanat, edebiyat, dünya, coğrafya, sağlık, tıp, felsefe, din, spor, eğlence,
Britannica
bilim, matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri bilimler, doğa bilimleri,
teknoloji, tarih vb. 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik
bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı
dergilerden alınmış 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları
rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır.
http://search.eb.com/
LexisNexis
Hukuk, isletme, finans, ekonomi ve tıp alanlarında; hukuki, finansal ve
tıbbi kaynakları online ortamda kullanıma sunmaktadır.
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic
144
Çizelge 6.2 (Devam): Eczacılık ve Eczacılık ile İlişkili Veri Tabanları
Veri tabanı
Bilgi
Oxford Journals
Oxford University Press tarafından yayımlanan 172 dergiye tam metin
erişim sağlar.
http://www.oxfordjournals.org
ProQuest
Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe,
Dissertations
Sosyal Bilimler, İletişim ve Sanat konularına kadar tüm akademik
and
Theses alanlardaki doktora ve yüksek lisans tezlerini kapsamaktadır.
Global
http://search.proquest.com/pqdtglobal
Royal Society of Analitik kimya, organik kimya, biyomoleküler kimya, biyoteknoloji,
Chemistry
katalizörler, kimyasal biyoloji, yeşil kimya vb. alanlarda
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
Science Direct
Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 1.700 dergiye 1995 yılından
günümüze kadar tam metin erişim imkanı.
http://www.sciencedirect.com
SciFinder
SciFinder, basılı versiyonu olan Chemical Abstracts'la beraber toplam 5
CAS veritabanı ve Medline veritabanıyla; kimya, yaşam bilimleri,
biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp ve ilgili disiplinlere ait dergi,
konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve
1907'den günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır.
https://scifinder.cas.org
Scopus
SCOPUS, bir atıf veri tabanıdır. Bilimsel araştırmaların etkin ve verimli bir
şekilde takip edilmesini hedeflenmektedir. Scopus bibliyometrik araçlarla
birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan
bir atıf veri tabanıdır.
http://www.scopus.com
SpringerLink
Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Mühendislik, Fizik ve Astronomi, Kimya
ve Materyal Bilimleri, Yer ve Çevre Bilimleri, Biyotıp ve Yaşam Bilimleri,
Tıp, İşletme ve Ekonomi, İnsanlık, Sosyal Bilimler ve Hukuk, Davranış
Bilimleridir.
http://link.springer.com
145
Çizelge 6.2 (Devam): Eczacılık ve Eczacılık ile İlişkili Veri Tabanları
Veri tabanı
Bilgi
Taylor & Francis 552 adet Sosyal ve Beşeri Bilimler; 487 adet ise Fen Bilimleri, Teknoloji
ve Tıp alanında yayın yapmaktadır.
www.tandfonline.com
Web of Science
1980 yılından günümüze, fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri
bilimler alanında yayın yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve
bu makalelerin atıflarını indeksler.
http://apps.webofknowledge.com
Wiley
Wiley firmasının yayımladığı, işletme, kimya, bilgisayar, çevre, eğitim,
Interscience
mühendislik, hukuk, matematik, istatistik, fizik, tıp vb. konuları içeren, 468
Journals
adet derginin 1998 yılından itibaren tam metin olarak erişimi.
http://www3.interscience.wiley.com
xPharm
Farmakoloji hakkında kritik, güncel ve kapsamlı bilgi içeren referans, tam
metin veri tabanıdır.
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080552323
Fakültemiz öğretim eleman ve öğrencileri rahatlıkla kütüphane imkânlarından
faydalanabilmektedir. Ayrıca fakültemizde zemin katında derslerde ve serbest zamanlarda
kullanım amacıyla 1 adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarımızda 2 bilişim
personeli hizmet vermekte ve öğrenci ve öğretim elemanlarına her türlü konuda yardımcı
olmaktadır. Laboratuvarımızda öğrencilerin kullanımına açık 47 adet bilgisayar bulunmaktadır.
Bilgisayarlarda Windows 7 işletim sistemi üzerinde çalışan Microsoft Office programları,
internet programları, programlama dillerine ait yazılımlar ve çeşitli bilimsel ve mesleki içerikli
programlar kullanıcılara sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin mesleki bilgilerini arttırmak,
olgu problemlerini çözümlemelerine yardımcı olmak amacıyla 25+25 lisanslı Rx Media
Pharma Programı kuruludur. Her öğretim elemanının ofisindeki bilgisayarlarında Rx Media
Pharma mevcut olup, her yıl lisansı yenilenmektedir. Öğrencilerin kullanımına açık 1 adet
online yazıcı da bulunmaktadır. Laboratuvarımızdaki bilgisayarlarda kablolu internet mevcut
olup, laboratuvar 08.30-18.00 arasında kullanıma açıktır. Ayrıca fakültemizde tüm sahalarda
günün her saati Wi-Fi internet erişimi sağlanmaktadır.
146
Fakültemizde 1 adeti öğrencilerin, 1 adeti ise öğretim elemanlarının kullanımlarına açık
olan 2 adet fotokopi odası bulunmaktadır. Öğrencilerin kullanıma açık fotokopi odası zemin
katta mevcut olup bir görevli ile 08.45-12.00 ile 13.45-17.45 saatleri arası hizmet vermektedir.
Öğretim elemanlarının yararlandığı fotokopi odası fakültemiz 2. katında hizmet vermekte olup
3 adet fotokopi, 2 adet baskı ve 1 adet plotter poster baskı makinesi bulunmaktadır. Öğretim
üyelerimiz fotokopi hizmetlerinden ücreti karşılığında, kongrelerde sunacağı poster basım
hizmetinden ise ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Öğretim elemanlarına hizmet veren fotokopi
odası 2 personel ile 08.45-12.00 ile 13.45-17.45 saatleri arasında açıktır.
Standart 22. Fiziksel Tesis ve Olanaklar
Fakültemiz A ve B olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. Her iki blok girişinde birer
adet danışma bulunmaktadır. Fakültemiz A bloğunda Dekanlık, öğrenci işleri servisi, not işleri
servisi, satın alma servisi, ayniyat servisi, personel ve tahakkuk servisi, staj ve denklik birimi,
fakülte kurul odası, bölüm sekreterlikleri, dokuz adet derslik ve 50 kişilik kapasiteye sahip
bilgisayar laboratuvarı, 6 adet araştırma görevlisi odası, 2 adet laboratuvar teknisyeni odası, 6
adet hizmetli odası, öğrencilere fotokopi hizmeti veren bir fotokopi odası, örnek Tarihi Eczane
ile öğrencilerin ve akademik personelin faydalandığı öğrenci kantini bulunmaktadır. Ayrıca A
bloğumuzda Analitik Kimya, Biyokimya, Farmakognozi, Farmasötik Botanik, Farmasötik
Mikrobiyoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji anabilim
dalları araştırma ve öğrenci laboratuvarları ile Anabilim dallarına ait toplantı odaları,
Herbaryum, 2 adet ibadet odası ve 8 adet WC yer almaktadır.
Fakültemiz B bloğunun bodrum katında anabilim dallarına ait depolar bulunmaktadır.
Diğer katların tamamına yakını öğretim elemanlarına çalışma ofisi olarak düzenlenmiş olup
öğretim üyelerinin ofislerinin bulunduğu koridorlar kartlı ve şifreli geçişe imkan veren otomatik
kapı sistemleri ile kapatılmıştır. B blokta yalnızca Farmasötik Kimya, Biyokimya ve
Farmakognozi Anabilim Dalları’na ait üç araştırma laboratuvarı yer almaktadır. 160 kişi
kapasiteye sahip bir konferans salonu, öğretim üyelerine hizmet veren fotokopi ve baskı odası,
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne ait (toplantı salonu, arşiv, yedi adet ofis ve çay ocağı) ofisler ve 9
adet WC’de B Blokta yer almaktadır.
Bloklara ait mevcut alan durumları Çizelge 6.3’de derslik, büro, laboratuvar ve depo
dağılımları ise Çizelge 6.4’de sunulmuştur. Çizelgelerde belirtilen mekanların gerek
büyüklükleri gerekse sayıları fakültemizde hem idari personelin hem de akademik personelin
rahat bir biçimde çalışmalarını yürütmelerine imkan tanımaktadır. İlgili mekanlar
147
öğrencilerimizin rahatlıkla danışmanlık hizmeti alabilecekleri koşulları karşılamaktadır. Ek6.13’de Fakültemiz fiziki alanlarına yönelik fotoğraflar verilmiştir.
Çizelge 6.3: Fakültemiz Fiziki Kapalı Alanları
m2
Mekanlar
İdari
610
Akademik
1348
Derslik
1360
Laboratuvar
1285
Laboratuvar
855
Sosyal Alan
Kantin
70
Toplantı
Kurul Odası
50
Alanı
Konferans Salonu
140
Ofis Alanı
Eğitim Alanı
Araştırma
Alanı
Depolar
WC’ler
Fakülte ve Anabilim Dalı
Depoları
Öğretim Üyesi, Öğrenci ve
Personel WC’leri
Sirkülasyon Alanı
148
344
242
9313
Çizelge 6.4: Fakültemizdeki Alanların Sayısal Durumu
A BLOK
B BLOK
Mekan
Sayı
Mekan
Sayı
Ofis
21
Ofis
80
16
Araştırma Laboratuvarı
3
Anabilim Dalı Toplantı Odası
8
Anabilim Dalı Toplantı Odası
1
Fotokopi Odası
1
Fotokopi Odası
1
Derslik
9
Anabilim Dalı Deposu
10
Kurul Odası
1
Hizmetli Odası
2
Bilgisayar Laboratuvarı
1
Tuvalet
9
Herbaryum
1
Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Ofis
10
Tarihi Eczane
1
Konferans Salonu
1
Arşiv
2
Dekanlık Malzeme Deposu
2
Kantin
1
Gaz Sistemleri Merkezi
1
Çay Ocağı
1
Tuvalet
8
Hizmetli Odası
6
İbadet odası
2
Araştırma ve Öğrenci
Laboratuvarı
149
Fakültemizde 9 adet derslik bulunmaktadır. Bunlardan 2 adeti 216 öğrenci kapasiteli, 3
adeti 147 öğrenci kapasiteli, 1 adeti 108 öğrenci kapasiteli, 2 adeti 48 öğrenci kapasiteli ve 1
adeti 40 öğrenci kapasitelidir. Büyük olan 6 dersliğimizde ses sistemi ve iklimlendirmeli
havalandırma sistemi mevcuttur. Bu nedenle bu dersliklerdeki dersler oldukça ferah bir ortamda
yürütülmektedir. Küçük olan üç dersliğimiz seçmeli derslerimizde kullanılmaktadır. Bütün
dersliklerimizde internet erişimi mevcuttur ve kullanılan projeksiyon ve akıllı kürsüler, çağdaş
öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Özellikle teorik
derslerde öğretim stratejisi olarak sunuş yoluyla öğretimin benimsenmiş olması kullanılan
sistemin önemini arttırmaktadır. Dersliklerimizden örnek fotoğraflar ekte verilmiştir (Bknz-Ek5.12).
Fakültemizde 9 adet öğrenci laboratuvarı mevcuttur. Bütün laboratuvarlar, öğrencilerin
bireysel biçimde uygulama yaparak öğrenmesini sağlayacak gerekli teçhizatı içermektedir.
Farmasötik Teknoloji öğrenci laboratuvarında her öğrencinin kendi kullanımına ait olan hassas
teraziler, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Laboratuvarlarında her öğrenci için ayrı ayrı
tahsis edilmiş mikroskoplar, Analitik Kimya laboratuvarlarında her öğrenciye ayrı verilen
büretler, Farmasötik Kimya laboratuvarlarında her öğrencinin ayrı sentez yapmasını sağlayan
paralel sentez üniteleri öğrencilerimizin bireysel öğrenmesini kolaylaştıran donanımlardan
bazılarıdır (Bknz. Ek-3.34). Eczacılık Fakültesi tarafından Bilimsel araştırma projeleri
kapsamında yürütülen alt yapı projeleri sayesinde, öğrenci laboratuvarlarında cam malzeme,
kimyasal madde, ilaç etkin maddesi ve benzeri sarf malzeme sıkıntısı yaşanmadan uygulama
eğitimi etkin bir biçimde yürütülmektedir.
Fakültemizde Klinik Eczacılık dersi ve sınavları Öğrenci Bilgisayar laboratuvarında
yürütülmektedir (Ek-6.14). Laboratuvardaki bütün bilgisayarlarda kurulu olan RX Media
Pharma programı kullanılarak farmasötik bakım uygulamalarda simülasyonlu eğitim olanağı
sağlanmaktadır.
Fakültemizde öğrencilerin ders aralarında yararlanabileceği ve vakit geçirebileceği
“Havan Kafe” isimli bir kantin mevcuttur (Ek-6.15). Ayrıca Üniversitemiz Yunus Emre
kampüsünde öğrencilerimizin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ve
örgütlenmeleri için her türlü imkân mevcuttur. Öğrencilerimizin faydalanabileceği imkânlar,
üniversitemiz web adresinde (http://www.anadolu.edu.tr/tr/kampuste-yasam) yayımlanmıştır
(Ek-6.16)
150
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde hizmet veren Öğrenci Merkezi
(http://www.anadolu.edu.tr/tr/ogrenci-merkezi-tanitim), öğrencilere daha nitelikli ve çağdaş bir
hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Merkezde; faaliyetlerini sürdüren 52 öğrenci kulübü, tek
bir merkezden hizmet veren Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Halkbilim Araştırmaları
Merkezi, Proje Destek Ofisi, Mezunlar Birliği, Kariyer Birimi ve Uluslararası İlişkiler Birimi
yer almaktadır. Ayrıca konferans, seminer, söyleşi vb. toplantılara ev sahipliği yapan bir
toplantı salonu “Salon 2009” ve sergi, kokteyl vb. faaliyetlerin gerçekleştirildiği Öğrenci
Merkezi Fuaye Alanı bulunmaktadır (Ek-6.17). Öğrencilerimiz, kampüsümüzde yer alan Futbol
Sahası, Çarşı A Spor Tesisleri, Tenis Kortları, Kapalı Yüzme Havuzu, Anadolu Spor Merkezi,
Yunus Emre Spor Salonu gibi spor tesislerinin (http://www.anadolu.edu.tr/tr/spor-tesisleri)
imkânlarından faydalanmaktadır (Ek-6.18). Yunus Emre kampüsü içerisinde kültür ve sanat
etkinliklerinin gerçekleştirildiği Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kongre Merkezi, Salon
2003,
Sergi
Salonları
ve
Sinema
Anadolu
(http://www.anadolu.edu.tr/tr/kultur_sanat_merkezleri_ve_salon) gibi merkezlerde düzenlenen
organizasyonlar da öğrencilerimize açıktır (Ek-6.19).
Üniversitemiz
bünyesinde
Cumhuriyet
(http://www.anadolu.edu.tr/tr/cumhuriyet-muzesi),
(http://csmuze.anadolu.edu.tr/)
ve
Eğitim
Çağdaş
Sanatlar
Karikatürleri
Müzesi
Müzesi
Müzesi
(http://www.ekm.anadolu.edu.tr/) olmak üzere üç adet müze bulunmaktadır (Ek-6.20).
Düzenledikleri sergiler ile büyük ilgi gören müzeler öğrenciler tarafından ayrıca Kültürel
Etkinlikler Dersi kapsamında ziyaret edilmesi gereken başlıca merkezler olarak görülmektedir. Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Halk Dansları Topluluğu ve
Çoksesli Gençlik Korosu müziğe ilgi duyan öğrencilerin katılımı doğrultusunda her yıl değişen
kadroları ile özel günlerde gerek Eskişehir’de, gerekse yurdumuzun çeşitli yerlerinde etkinlik
düzenlemektedir (http://www.anadolu.edu.tr/tr/dans-ve-muzik-topluluklari) (Ek-6.21).
Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerin ilgi alanlarına göre üye olabilecekleri 52 adet
öğrenci kulübü bulunmaktadır (http://www.anadolu.edu.tr/tr/ogrenci-kulupleri). Öğrenciler,
üyesi oldukları kulüpler ve topluluklar içinde hazırladıkları etkinliklerle hem kendilerini ifade
etme olanağı bulmakta, hem de becerilerini arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Fakültemiz
öğrencileri tarafından yönetilen Eczacılık ve Sağlık Kulübü düzenlediği sosyal ve kültürel
etkinlikler, eğitici seminerler ile aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir (Bknz. Ek-4.50).
151
7. MALİ KAYNAKLARLA İLGİLİ STANDARTLAR
Standart 23. Mali Kaynaklar
Eczacılık Fakültesinin tüm temel ihtiyaçları, Fakültemizin stratejik amaçları
doğrultusunda belirlenmektedir. Fakültemizin bütçesi, fakülte misyon, hedef ve amaçlarını
destekleyecek şekilde etkili ve verimli şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu ihtiyaçlar
Rektörlüğümüz tarafından oluşturulan bütçe ile karşılanmakta olup 2013 yılı için fakültemize
ait genel bütçe 4.340.235 TL’dir. Fakültemize ait 2013 yılında gerçekleşen ve 2014 yılı için
ayrılan temel mali kaynaklar ve harcamalar özet şeklinde Çizelge 7.1’de sunulmuştur (Bknz.
Ek-2.17, Ek-7.1, Ek-7.2)
Çizelge 7.1: Fakültemize Ait 2012 ve 2013 Yılında Gerçekleşen ve 2014 Yılı İçin Ayrılan
Temel Mali Kaynaklar ve Harcamalar
Harcama
Kalemi Personel
Giderleri
Yolluklar
Hizmet
alımları
Tüketim
malları ve
malzemeleri
alımları
Bakım ve
onarım
giderleri
2012
2013
2014
Bütçelenen)
(TL)
Gerçekleşen)
(TL)
Bütçelenen)
(TL)
Gerçekleşen)
(TL)
Bütçelenen)
(TL)
Gerçekleşen)
(TL)
3.193.230
3.193.207
3.480.830
3.480.645
3.452.000
-
56.700
46.679
23.000
26.000
-
39.000
21.173
16.000
21.180
3.975
4.000
-
72.000
63.953
52.000
50.811
59.000
-
48.000
41.581
45.000
43.663
33.000
-
Çizelge 7.1 incelendiğinde üniversitemizde uygulanan planlı ve performansa dayalı
bütçeleme sisteminin bir sonucu olarak, hizmet alımları dışındaki kalemlerde ayrılan bütçelerin
kullanımı %90’nın üzerinde yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. 2014 yılı için Rektörlüğümüz
tarafından fakültemize ayrılan Çizelge 7.1’deki harcama kalemleri incelendiğinde, bütçemizin
2013 yılındaki harcamalarımız paralelinde ayarlandığı görülmektedir. Bütçenin yetmediği,
durumlarda otomasyon sistemi (Ek-7.3) üzerinden ilgili kaleme ilişkin ek bütçe talebi
rektörlüğümüze iletilmekte ve taleblerimiz kısa sürede cevaplanmaktadır. Ek-2.17’de 2013
yılındaki harcamalarımıza eklenen ilave bütçeler görülmektedir.
152
Fakülte bütçesinden eğitime ayrılmış kalemler, tüketim malları ve malzemeleri alımları
ile bakım ve onarım giderlerini kapsamaktadır. İlgili bütçelerden 2013 yılı içerisinde toplamda
97.000,00 TL’lik harcama yapılmıştır. Bu harcamaların, çok büyük bir kısmı eğitimle ilgilidir.
Öğrenci laboratuvarlarındaki teçhizatın bakımı ve onarımı, öğrenci laboratuvarlarında
kullanılan kimyasal madde ve malzemeler, sarf malzeme alımları bu harcamalara örnek olarak
gösterilebilir.
Dekanlığımızca alınmış olan ilke kararı gereği, fakültemiz bütçesinden araştırma
laboratuvarlarında kullanılacak sarf madde ve malzeme alımları ile demirbaş alımlarına zaruri
haller dışında kaynak ayrılmamaktadır. Bu ilke kararının dayanağı, Üniversitemiz Döner
Sermaye Gelirlerinin %10’luk kısmının Bilimsel Araştırma Projeleri Fonuna aktarılmasıdır.
Böylece fakültemizdeki öğretim üyeleri oldukça yüksek bütçeler ile bilimsel araştırma projeleri
sunmakta ve araştırma faaliyetlerinde kullanacağı bütün ihtiyaçlarını bu projelerden
sağlamaktadır. Fakültemizde 2013 yılı itibariyle tamamlanan ve devam eden araştırma
projelerinin bütçe bilgileri, Fakültemiz 2013 Birim Faaliyet Raporunun ilgili kısmında
sunulmuştur (Bknz. Ek-1.11).
İhtiyaç duyulan alımlar fakültemiz Satın Alma Servisi Memurları tarafından
Üniversitemiz Malzeme Talep ve Satın Alma İstek Otomasyon sistemine girilmekte (Ek-7.3)
ve Fakülte Sekreterimiz tarafından Dekanımıza sevk edilmektedir. Dekanımızın onayının
ardından istek Genel Sekreterliğe ulaşmaktadır. Genel Sekreter tarafından görülen isteğin
Üniversitemiz Merkez Ayniyatında olup olmadığı Ayniyat Müdürüne sorulmakta, Merkez
Ayniyatta istenilen malzeme mevcut ise fakültemize yönlendirilmektedir. Fakültemiz malzeme
talebi Merkez Ayniyatta mevcut değil ise Genel Sekreter tarafından İdari ve Mali İşlerden
Sorumlu Rektör Yardımcısına yönlendirilmekte ve Rektör Yardımcısının onayının ardından
bütçe serbest bırakılmaktadır. Serbest kalan bütçeden, fakültemiz satın alma servisi tarafından
satın alımı yapılacak malzeme Anadolu Üniversitesi Taşınır ve Hizmet Belgesine işlenerek alım
gerçekleştirilmektedir (Ek-7.4).
Üniversitemizin Deney Hayvanları Birimi bağımsız bir olmasına karşın satın alma
yetkisi olmadığından satın alma işlemleri bakımından Eczacılık Fakültesine bağlıdır ve satın
alma işlemleri yukarıda anlatılan süreçler izlenerek Dekanlığımız tarafından yapılmaktadır.
Fakültemiz Dekanlığı Eğitime yönelik harcamalarda fakülte bütçesi ile yetinmeyip, yeni
kaynaklar yaratmak için çaba sarf etmektedir. Sarf malzeme, Demirbaş Alımları ve Hizmet
Alımları için Fakülte bütçemiz, Fakültemiz mali kaynaklarının oldukça küçük kısmını
153
oluşturmaktadır. Bahsedilen kalemlerde asıl mali gücümüzü, Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu tarafından desteklenen Alt yapı projeleri oluşturmaktadır. Altyapı Proje talepleri,
Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon sistemine bütçeleri ve gerekçeleri ile birlikte
Fakültemiz Dekanı tarafından yüklenmektedir (Ek-7.5). Proje içeriğinin ve bütçesinin
incelenmesinin ardından, projenin savunulması için Dekanlığımızı temsilen Dekan veya Dekan
Yardımcılarımız, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu toplantısına davet edilmekte,
projenin ve bütçe dayanaklarının sözlü olarak sunumunun ardından komisyon tarafından
projenin reddine veya kabulüne karar verilmektedir. Fakültemizin 2011 yılında başlayan ve
2013 yılında sona eren Alt Yapı projesinin (Ek-7.6) tamamlanmasına kısa bir süre kala
Dekanlığımız tarafından yeni bir alt yapı proje önerisi sunulmuş ve komisyon tarafından kabul
edilmiştir. İlgili proje sunumu Ek-7.7’de verilmiştir.
Fakültemiz, alt yapı projeleri sayesinde gerek eğitim gerekse araştırma alanlarında
oldukça güçlü teçhizat ve donanıma sahiptir. 2013 yılında sunulan alt yapı projemizin
dayanağını ECZAK Eğitim Akreditasyonuna başvurma isteğimiz ve Çalışma ve İş Güvenliği
Yasası oluşturmuştur. Fakülte yönetimi olarak ECZAK tarafından akreditasyona başvuran
fakültelerin karşılaması beklenen öğrenciler ile ilgili ve özellikle fiziksel alanları kapsayan
standartların yeterli olmadığı düşünülmüş ve Proje kapsamında gerçekleştirilen alımlar ile
fakültemizde ciddi bir tadilat başlamış ve kısa sürede bütün dersliklerimiz modern eğitim
araçları ile donatılmıştır. Bütün Laboratuvarlar ve 6 büyük dersliğimizde iklimlendirmeli
havalandırma sistemi kurulmuştur. Ayrıca, öğrencilerimizin kullanmakta olduğu kantinin yeri
değiştirilmiş ve daha sağlıklı hale getirilmiş, öğrencilerimizin ders aralarında bekleyebileceği
ilave oturma alanları yaptırılmış, öğrencilerimizin laboratuvar malzemelerini koydukları
dolapları modernleştirilmiştir. Öğrencilerimize ilave olarak öğretim üyelerinin koridor ve
odalarında modernleştirmeler yapılmış, artan sayıda akademik, idari ve hizmetli personelin
oturabileceği yeni ofisler yaptırılmıştır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan Altyapı projelerinde, uygun
gerekçeler ile başvurulması durumunda %50 oranında süre ve bütçe arttırma ve fasıllar arası
bütçe aktarma hakkı mevcuttur. Dekanlığımız tarafından 2013 yılında önerilen projenin bütçesi
2.8 milyon TL’dir (Ek-7.5). Fakültemizin yanına yapılması planlanan 5 katlı yeni Öğrenci
Laboratuvarları Bloğunun yapım için onay almasının ardından, yeni yapılacak laboratuvarların
tefrişatı için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna başvurularak proje fasıllarının yeniden
düzenlenmesi sağlanmış ve toplam bütçemiz 4.2 milyon TL’ye çıkarılmıştır (Ek-7.8).
154
D.
EKLER
155
EK
SAYFA
Ek-1.1:
Eczacılık Fakültesinin Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri
21
Ek-1.2:
İdari Faaliyet Raporu
21
Ek-1.3:
Eczacılık Fakültesi Alan Yeterlilikleri
24
Ek-1.4:
Eczacılık Fakültesi Lisans ve Ön Lisans Kataloğu
26
Ek-1.5:
Eczacılık Fakültesi’nin 2009-2013 Stratejik Planı
28
Ek-1.6:
Eczacılık Fakültesi 2010-2013 Paydaş Anketi
29
Ek-1.7:
Eczacılık Fakültesi Kalite ve Strateji Komisyonu
34
Ek-1.8:
Eczacılık Fakültesi’nin 2010 Yılına Ait Faaliyet Raporu
35
Ek-1.9:
Eczacılık Fakültesi’nin 2011 Yılına Ait Faaliyet Raporu
35
Ek-1.10:
Eczacılık Fakültesi’nin 2012 Yılına Ait Faaliyet Raporu
35
Ek-1.11:
Eczacılık Fakültesi’nin 2013 Yılına Ait Faaliyet Raporu
35
Ek-1.12:
Fakülte Dekanlığı Tarafından Şubat 2013’ te Sunulan 3 Yıllık
40
Değerlendirme Raporu
Ek-1.13:
2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Genel Kurul’da
40
Dekanlık Tarafından Yapılan Sunum
Ek-1.14:
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Genel Kurul’da
40
Dekanlık Tarafından Yapılan Sunum
Ek-1.15:
Eczacılık Fakültesi Faaliyet Raporlarının Web Sayfasında
40
Paylaşıldığını Gösteren Belge
Ek-1.16:
Fakülte Öğretim Elemanlarının 2009 Yılı SCI Makaleleri
42
Ek-1.17:
Fakülte Öğretim Elemanlarının 2010 Yılı SCI Makaleleri
42
Ek-1.18:
Fakülte Öğretim Elemanlarının 2011 Yılı SCI Makaleleri
42
Ek-1.19:
Fakülte Öğretim Elemanlarının 2012 Yılı SCI Makaleleri
42
Ek-1.20:
Fakülte Öğretim Elemanlarının 2013 Yılı SCI Makaleleri
42
Ek-1.21:
Eczacılık Fakültesi Adresli Yayınlara Yapılan Atıf Sayıları
42
Ek-1.22:
Eczacılık Fakültesi Yeni Mezun Görüşleri Anketi ile İlgili Bilgiler
43
156
Ek-1.23:
Fakültemiz Yeni Mezun ve Öğrenci Görüşleri Anketinin Web
43
Sayfamızda Yayımlanma Görünümü
Ek-1.24:
Eczacılık Fakültesi' ne İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi ile İlgili
43
Bilgiler
Ek-1.25:
2012-2013
Mezunlarının
Eczacılık
Fakültesi'
ne
İlişkin
43
Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
45
Yorumlarını Gösteren Belge
Ek-2.1:
Yönetmeliği
Ek-2.2:
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Görevine Atanan
45
Fakülte Öğretim Elemanı
Ek-2.3:
Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanlığı Görevine Atanan
45
Fakülte Öğretim Elemanı
Ek-2.4:
Anadolu Üniversitesi Senato Üyesi Olarak Atanan Fakülte Öğretim
45
Elemanı
Ek-2.5:
Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu’na Atanan Fakülte Öğretim
45
Elemanı
Ek-2.6:
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Sağlık Bilimleri
45
Alanı Komisyon Üyeleri
Ek-2.7:
Anadolu Üniversitesi Etik Kurulu’na Atanan Fakülte Öğretim
45
Elemanı
Ek-2.8:
Anadolu Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama
45
Birimi’ ne Atanan Fakülte Öğretim Elemanları
Ek-2.9:
Anadolu Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Birimi’ ne
45
Atanan Fakülte Öğretim Elemanları
Ek-2.10:
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ ne Atanan Fakülte
45
Öğretim Elemanları
Ek-2.11:
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Meslek Yüksek Okulu
45
Yönetimi’ ne Atanan Fakülte Öğretim Elemanları
Ek-2.12:
Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma
46
Merkezi Danışma Kurulu’na Atanan Fakülte Öğretim Elemanları
Ek-2.13:
Anadolu Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulu’na Atanan Fakülte Öğretim Elemanı
157
46
Ek-2.14:
Anadolu Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na
46
Atanan Fakülte Öğretim Elemanı
Ek-2.15:
Anadolu Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite
46
Geliştirme Kurulu’na Atanan Fakülte Öğretim Elemanı
Ek-2.16:
Anadolu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’na
46
Atanan Fakülte Öğretim Elemanları
Ek-2.17:
Devlet Tarafından Anadolu Üniversitesi’ne 2013 Yılında Yapılan
46
Ödenek
Ek-2.18:
Anadolu Üniversitesi ile Montpellier Üniversitesi Arasında
47
İmzalanan Protokol
Ek-2.19:
Eczacılık Fakültesi İdari Personel Bilgi Formu
50
Ek-2.20:
Eczacılık Fakültesi Tarafından Talep Edilen Kütüphane Materyal
50
İstek Listeleri
Ek-2.21:
İlgili Birimlerden Eczacılık Fakültesi’ne 2009-2010 Öğretim Yılı
51
Güz ve Bahar Dönemlerinde Yapılan Görevlendirmeler
Ek-2.22:
İlgili Birimlerden Eczacılık Fakültesi’ne 2010-2011 Öğretim Yılı
51
Güz ve Bahar Dönemlerinde Yapılan Görevlendirmeler
Ek-2.23:
İlgili Birimlerden Eczacılık Fakültesi’ne 2011-2012 Öğretim Yılı
51
Güz ve Bahar Dönemlerinde Yapılan Görevlendirmeler
Ek-2.24:
İlgili Birimlerden Eczacılık Fakültesi’ne 2012-2013 Öğretim Yılı
51
Güz ve Bahar Dönemlerinde Yapılan Görevlendirmeler
Ek-2.25:
İlgili Birimlerden Eczacılık Fakültesi’ne 2013-2014 Öğretim Yılı
51
Güz ve Bahar Dönemlerinde Yapılan Görevlendirmeler
Ek-2.26:
Eczacılık Fakültesi ve Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanları
51
Tarafından Yapılan TÜBİTAK Projesi
Ek-2.27:
Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanlarının Çeşitli Birimlerdeki
51
Öğretim Elemanlarıyla Sundukları BAP Projesi
Ek-2.28:
Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanlarının Çeşitli Birimlerdeki
51
Araştırıcılarla Sundukları BAP Projesi
Ek-2.29:
Açıköğretim Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi Ortaklığı ile
51
Yürütülen Programlar
Ek-2.30:
Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Faaliyetleri ile İlgili
Belge
158
51
Ek-2.31:
Eczacılık
Fakültesi
Öğrencilerinin
Çeşitli
Kongre
ve
51
Sempozyumlara Katılımlarıyla İlgili Belge
Ek-2.32:
Anadolu Üniversitesi Hastanesi ile İlgili Bilgi
51
Ek-2.33:
9. Bölge Eczacı Odası Başkanlığı ile Eczacılık Fakültesi Arasındaki
52
Öğrenci Stajlarına Dayalı İş Birliği
Ek-2.34:
Kamu Hastaneleri ile Eczacılık Fakültesi Arasında Öğrenci
52
Stajlarına Dayalı İş Birliği
Ek-2.35:
Eskişehir Acıbadem Hastanesi ile Anadolu Üniversitesi Arasında
52
İmzalanan Staj Programı İşbirliği Protokolü
Ek-2.36:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Anadolu Üniversitesi
52
Arasında Öğrenci Stajlarına Yönelik İşbirliği
Ek-2.37:
BERKO İlaç ve Kimya A.Ş. Müdürlüğü ile Eczacılık Fakültesi
52
Arasında Öğrenci Stajlarına Yönelik İşbirliği
Ek-2.38:
Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi
52
Ek-2.39:
Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu Karar Örneği
52
Ek-2.40:
Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Tarafından Değerlendirilen
52
Erasmus ve Farabi Değişim Programları ile İlgili Karar Örneği
Ek-2.41:
YÖK Tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü' ne Gönderilen
52
Eczacılık Diploma Denklik İşlemleri ile İlgili Yazı Örneği
Ek-2.42:
Anadolu
Üniversitesi
Rektörlüğü'nden
Eczacılık
Fakültesi
52
Dekanlığı'na Gönderilen Diploma Denklik İşlemleri ile İlgili Yazı
Örneği
Ek-2.43:
Eczacılık Fakültesi Tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne
52
Gönderilen Denklik İşlemleri ile İlgili Yazı Örneği
Ek-2.44:
Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Üyeliği Yapan
53
Fakülte Öğretim Elemanı
Ek-2.45:
ECZAK Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Üyeliği
53
Yapan Fakülte Öğretim Elemanı
Ek-2.46:
ECZAK Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu Üyeliği Yapan Fakülte
53
Öğretim Elemanı
Ek-2.47:
ECZAK Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu Üyeliği
53
Yapan Fakülte Öğretim Elemanları
Ek-2.48:
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
159
53
Ek-2.49:
2547 Kanun Sayılı Yükseköğretim Kanunu
54
Ek-2.50:
2914 Kanun Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
54
Ek-2.51:
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
54
Ek-2.52:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Eczacılık Fakültesi'
61
ne Gönderilen Komisyon Oluşturma Yazısı
Ek-2.53:
Eczacılık
Fakültesi
Dekanlığı
Tarafından
Anabilim
Dalı
61
Başkanlarına Gönderilen Komisyonlara Yönelik Temsilci İstek
Yazısı
Ek-2.54:
Komisyon Üyelerine Ait Görevlendirme Belgeleri
61
Ek-2.55:
Eczacılık Fakültesi Yeni Mezun Görüşleri Anketi ile İlgili Bilgiler
71
Ek-2.56:
Eczacılık Fakültesi' ne İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi ile İlgili
71
Bilgiler
Ek-2.57:
2012-2013
Mezunlarının
Eczacılık
Fakültesi'
ne
İlişkin
71
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği' ne Ait
73
Yorumlarını Gösteren Belge
Ek-2.58:
Web Sayfası
Ek-2.59:
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Tarafından Rektörlük Makamı' na
74
Gönderilen Vekalet Yazısı Örneği
Ek-2.60:
Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlarına Ait Talep Yazıları
74
Ek-2.61:
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk' ün Özgeçmişi
77
Ek-2.62:
Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Ak' ın
77
Özgeçmişi
Ek-2.63:
Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcı Doç. Dr. Yusuf Özkay' ın
77
Özgeçmişi
Ek-3.1:
Eğitim, Staj ve Burs Komisyonlarının Kurulması ile ilgili Belge
78
Ek-3.2:
Sürekli Eğitim Komisyonunun ilk toplantısı ile ilgili Belge
78
Ek-3.3:
Sürekli Eğitim Komisyonu İçin Üye Bildirilmesi Belgesi
78
Ek-3.4:
Staj Komisyonunun İlk Toplantısı ile ilgili Belge
78
Ek-3.5:
Akademik Programımızda Yer Alan Dersler
80
Ek-3.6:
Ders Bilgi Paketleri
80
Ek-3.7:
Program Yeterlilikleri
82
160
Ek-3.8:
Ders-Program Yeterlilik İlişkileri
83
Ek-3.9:
Devam Eden Öğrenci Staj Bilgileri
86
Ek-3.10:
Mezun Öğrenci Staj Bilgileri
86
Ek-3.11:
Staj Yapılacak Eczaneler ile ilgili Eczacı Odasından Gelen Belge
87
Ek-3.12:
Staj IV ve Staj V Dersleri ile ilgili Bilgi Paketleri
87
Ek-3.13:
Yurt Dışında Staj Yapmış Bir Öğrencinin Staj Defteri
87
Ek-3.14:
Erken Staj Öğrenme Çıktıları Belgesi
88
Ek-3.15:
Staj I, Staj II, Staj III Yazılı Sınav Soruları Örnekleri
88
Ek-3.16:
Staj IV ve Staj V için Sözlü Sınavına Giriş Duyurusu
88
Ek-3.17:
Sözlü Staj Sınavı Videosu
88
Ek-3.18:
Staj IV - V Sözlü Sınav Jurisi Görevlendirme Belgesi
88
Ek-3.19:
Eczacı Onaylı Staj Değerlendirme Formu ve Staj Defteri
89
Ek-3.20:
Staj Yapılan Eczane Eczacılarına Ait Sertifikalar
89
Ek-3.21:
Staj İzleme Raporu Belgesi
89
Ek-3.22:
Staj İzleme ile ilgili Staj Komisyonu Kararı
89
Ek-3.23:
Staj Yapılacak Eczaneler ile ilgili Liste
89
Ek-3.24:
Staj Yapılması Uygun Olmayan Eczane Bilgisi ile ilgili Belge
89
Ek-3.25:
Staj IV-V Kapsamında Staj Yapan Öğrenci ve Eczane Oranı
90
Belirlenmesi için Sunulan Belge
Ek-3.26:
Staj Yapılan Hastane Bilgisi
90
Ek-3.27:
Mezuniyet Projesi Yönergesi
90
Ek-3.28:
Mezuniyet Projesinden Yapılan Bildiri Örneği
91
Ek-3.29:
Mezuniyet Projesinden Yapılan Yayın Örneği
91
Ek-3.30:
Mezuniyet Projesinden Yapılan Bildiri Örneği
91
Ek-3.31:
Mezuniyet Projesinden Yapılan Bildiri Örneği
91
Ek-3.32:
Mezuniyet Projesinden Yapılan Bildiri Örneği
91
Ek-3.33:
Mezuniyet Projesinden Yapılan Yayın Örneği
91
Ek-3.34:
Üniversitemiz ve Fakültemiz ile ilgili Duyurular Hakkında Belge
91
Ek-3.35:
Alan - Program Yeterliliği ile ilgili Matris
93
Ek-3.36:
Disiplin Yönetmeliği ile ilgili Belge
93
Ek-3.37:
Eczacılık Deontolojisi ve Etik Dersi Bilgi Paketleri
93
Ek-3.38:
Üniversitemizin 2005-2006 Öğretim Yılı Katalogu
94
Ek-3.39:
Sınav Soru Çeşitlerine İlişkin Örnekler
94
161
Ek-3.40:
Öğrenci Bilişim Sayfası
94
Ek-3.41:
Uygulama Dersi Sınavları Videoları
94
Ek-3.42:
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ve Sınav Yüzdelikleri
94
Ek-3.43:
Öğrenci Görüş Anketi
95
Ek-3.44:
Son Üç Yılda Öğrenciler Tarafından Tercih Edilen Seçmeli ve
95
Uzmanlık Alan Derslerinin Seçilme Oranları
Ek-3.45:
Sürekli Eğitim Komisyonun Derslerle İlgili Almış Olduğu Karar
95
Örnekleri
Ek-3.46:
2014-2015 Öğretim Yılında Çift Şube Açılacak Derslerle İlgili
95
Belge
Ek-4.1:
Fakültemize Kabul İçin Gereken Özel Şartları Gösteren ÖSYM
96
Klavuzu
Ek-4.2:
Fakültemizin Son Beş Yıldaki Kontenjanları, Öğrenci Sayısı,
96
Taban ve Tavan Puanları
Ek-4.3:
Fakültemize Geçiş İşlemlerinde Esas Alınan Yönetmelik
97
Ek-4.4:
Yatay Geçiş Başvuruları Değerlendirme Süreci
97
Ek-4.5:
Yurt Dışından Yatay Geçişi İptal Eden Fakülte Yönetim Kurulu
97
Kararı
Ek-4.6:
ÖSYM Merkezi Puan Türüyle Yatay Geçiş Başvurularını
97
Değerlendiren Yönetim Kurulu Kararı
Ek-4.7:
Üniversitemize İlk Kez Kayıt Yaptıran Öğrencilere Yönelik Esaslar
98
Ek-4.8:
Üniversitemizde Uygulanan Kredili ve Mutlak Sistem Not
98
Karşılıkları
Ek-4.9:
Yabancı Dil Muafiyet Sınavlarında Kullanılan Not Dönüşümlerine
100
Yönelik Yönerge
Ek-4.10:
Temel Bilgi Teknolojisi Muafiyet Sınavlarında Kullanılan Not
100
Dönüşümlerine Yönelik Yönerge
Ek-4.11:
Fakültemize Son Beş Yılda Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci
100
Profilleri
Ek-4.12:
Fakültemizde Son Beş Yılda Yan Dal Yapan Öğrenciler
102
Ek-4.13:
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi Web Sayfası Görünümü
102
Ek-4.14:
Fakültemiz Bünyesinde Erasmus Programı ile Gelen/Giden
104
Personel ve Öğrenci Sayıları
162
Ek-4.15:
Fakültemiz Bünyesinde Farabi Programı ile Gelen/Giden Öğrenci
104
Sayıları
Ek-4.16:
Dijital Devrim
105
Ek-4.17:
Üniversitemiz Öğrenci İleri Web Sayfası Görünümü
105
Ek-4.18:
Fakültemiz Öğrenci İşleri Web Sayfası Görünümü
105
Ek-4.19:
Fakültemiz Tanıtım Kataloğu Örneği
106
Ek-4.20:
Kültürel Etkinlikler Dersi İçin Üniversitemiz Etkinlikler Listesi
106
Ek-4.21:
Kültürel Etkinlikler Dersi Yoklama Sistemi
106
Ek-4.22:
Onur ve Yüksek Onur Belgeleri ve Dağıtım Töreni
106
Ek-4.23:
Üniversitemiz Örgün Öğretim Sistemi Web Görünümü
106
Ek-4.24:
Üniversitemiz Harç Sorgulama ve Yeni Kayıt Sistemi Web
106
Görünümü
Ek-4.25:
Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Formu Giriş Sistemi Web Görünümü
106
Ek-4.26:
Kayıt Yenileme İşleminin Tamamlandığına Dair Danışman Onaylı
107
Belge
Ek-4.27:
Üniversitemiz Örgün Öğrenci Sistemi Giriş Sayfası Web
107
Görünümü
Ek-4.28:
Üniversitemiz Örgün Öğrenci Sisteminde Öğrencilerin Takip
107
Edebildikleri Bilgiler
Ek-4.29:
Fakülte Öğrenci İşleri ve Öğretim Elemanları Tarafından Giriş
107
Yapılan Örgün Öğrenci Sistemleri
Ek-4.30:
Fakültemiz Burs Komisyonu Karar ve Faaliyetleri
107
Ek-4.31:
Üniversitemiz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Web
107
Görünümü
Ek-4.32:
Fakültemizde Son Beş Yılda İstihdam Edilen Kısmi Zamanlı
108
Öğrenci Listesi
Ek-4.33:
Genç Pazarda Çekilmiş Bir Fotoğraf
108
Ek-4.34:
Danışman Atamasını Gösteren Otomasyon Ekranı
108
Ek-4.35:
Fakültemizde Öğrencilere Danışmanlık Yapan Öğretim Elemanları
108
ve Öğrenci Sayıları
Ek-4.36:
Fakültemizde
Düzenlenen
Konferanslara
Örnekleri
163
Yönelik
Duyuru
109
Ek-4.37:
Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimize Yönelik Tanışma Toplantısı
109
ve Eskişehir Turundan Fotoğraflar
Ek-4.38:
Eczacılık Terminolojisi ve Eczacılığa Yönlendirme Dersi İçeriği
109
Ek-4.39:
İnsan Hakları Konusunda Üniversitemizde Düzenlenmiş Bir Panel
109
Ek-4.40:
Üniversitemiz Etik Kurul Yönergesi
109
Ek-4.41:
Bir Öğrencimiz Tarafından Açıköğretim Fakültesi Önlisans
110
Programından Alınmış Olan Diploma Örneği
Ek-4.42:
Bir Öğrencimiz Tarafından Verilmiş Madde Hata Dilekçesi Örneği
110
Ek-4.43:
Öğrencilerimizle İletişim Kurulan Sosyal Paylaşım Hesapları Web
110
Görünümü
Ek-4.44:
Üniversitemiz Örgün Öğrenci Sistemi Mesaj Menüsü Görünümü
110
Ek-4.45:
Yabancı Uyruklu Öğrencilerimiz İçin Düzenlenen Sevk Kağıdı
111
Örneği
Ek-4.46:
Üniversitemizce Öğrenci Temsilcisi Seçimlerinde Esas Alınan
111
Yönerge
Ek-4.47:
Öğrenci Temsilcisi Seçimi Aday Formu
111
Ek-4.48:
Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
111
Ek-4.49:
Dekanlık Tarafından Rektörlüğe Bildirilen Eczacılık ve Sağlık
112
Kulübü Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri
Ek-4.50:
Öğrenci Temsilcisi ve Eczacılık ve Sağlık Kulübü Tarafından
112
Düzenlenen Bazı Etkinliklere Yönelik Fotoğraflar
Ek-4.51:
Fakültemiz Yeni Mezun Görüşleri Anketi
112
Ek-4.52:
Fakültemiz Yeni Mezun ve Öğrenci Görüşleri Anketinin Web
112
Sayfamızda Yayımlanma Görünümü
Ek-4.53:
Ders Değerlendirme Anket Sonuçları Örneği
113
Ek-4.54:
2009-2013 Yılları Aralığında Öğretim Üyelerince Okutulan
113
Derslere Yönelik Ders Değerlendirme Anketleri Ortalama
Sonuçları
Ek-4.55:
Öğrencilerimizin Meslek Örgütlerinde Görev Yaptığına Dair
113
Resmi Yazılar
Ek-4.56:
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamındaki Toplumsal
Sorumluluk Faaliyetleri Örnekleri
164
113
Ek-4.57:
Eczacılık Fakültesine Ait Olan Şairler ve Yazarlar Ormanına Ağaç
113
Dikme Etkinliği
Ek-4.58:
Fakültemiz Öğrenci Görüşleri Anketi
113
Ek-5.1:
2009-2013 Yılları Arasındaki Öğretim Kadromuz
114
Ek-5.2:
Öğretim Kadromuzun Anabilim Dalları Bazında Güncel Dağılımı
114
Ek-5.3:
Fakültemizdeki Öğrenci/Öğretim Elemanı Oranı
115
Ek-5.4:
2009-2013
Yılları
Arası
Öğretim
Üyelerimizin
Bilimsel
116
Aktiviteleri
Ek-5.5:
2009-2013 Yılları Arası İdari Personel Listesi
116
Ek-5.6:
Öğretim Üyelerimizin ARBİS Formatında Özgeçmişleri
117
Ek-5.7:
Öğretim Üyelerimizin Son 5 Yılda Verdikleri Dersler
117
Ek-5.8:
2013-2014 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Döneminde Açılan Dersler
117
Ek-5.9:
Araştırma Görevlilerine Yönelik "Gelişim ve Öğrenme" ile
135
"Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" Derslerinin Alınması ile
ilgili YÖK Belgesi
Ek-5.10:
Üniversitemiz
Tarafından
Öğretim
Elemanlarına
Yönelik
136
Düzenlenen Eğitim Etkinlikleri
Ek-5.11:
Mesleki Eğitime Yönelik Örnekler
136
Ek-5.12:
Derslik Fotoğrafları
136
Ek-5.13:
Hasta Bilgilendirme Yarışmasına Hazırlık Videoları
137
Ek-5.14:
Klinik Eczacılık Sınav Belgesi
137
Ek-5.15:
Rektörlükten Personel Talep Edilen Belgeler
137
Ek-5.16:
Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma
137
İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri
Ek-5.17:
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı
137
Ek-5.18:
Öğretim Üyelerinin Yurt Dışı Toplantılara Katılması için Sunması
139
Gereken Belge Listesi
Ek-5.19:
Yayın Teşvik Projeleri Yönergesi
139
Ek-5.20:
Üniversitemizin Yayın Teşvik Yazısı
139
Ek-5.21:
Öğretim Üyelerimizin Aldığı Ödüller
139
Ek-5.22:
Akademik Personelin Araştırma Performansının Artırılması ile
139
ilgili Belge
Ek-6.1:
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Tarihçesi ve Genel Bilgiler
165
141
Ek-6.2:
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinin 24 Saat Açık Olduğunu
141
Gösteren Afiş
Ek-6.3:
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Personel ve Bölüm Bilgileri
141
Ek-6.4:
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Komisyon Üyeleri
142
Ek-6.5:
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Eğitim Programları
142
Ek-6.6:
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Üyeliği ve Ödünç Alma
142
İşlemleri
Ek-6.7:
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Danışmanlık Hizmetleri
142
Ek-6.8:
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Kampüs Dışı Erişim
143
Ek-6.9:
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Veritabanları
143
Ek-6.10:
Anadolu
Üniversitesi
Kütüphanesi
Ücretsiz
Erişilebilen
143
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Yeni Eklenen Materyal
143
Veritabanları
Ek-6.11:
Duyurusu
Ek-6.12:
Anadolu Üniversitesi Eczacılıkla İlgili Genel Kaynaklar Bilgisi
143
Ek-6.13:
Fakültemiz Fiziki Mekanlarından Bazıları
148
Ek-6.14:
Fakültemiz Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı
150
Ek-6.15:
Havan Kafe
150
Ek-6.16:
Kampüsümüz İmkanlarını Gösteren Web Sayfası
150
Ek-6.17:
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi
151
Ek-6.18:
Anadolu Üniversitesi Spor Tesisleri
151
Ek-6.19:
Anadolu Üniversitesinde Kültür ve Sanat
151
Ek-6.20:
Anadolu Üniversitesi Müzeleri
151
Ek-6.21:
Anadolu Üniversitesi Dans ve Müzik Toplulukları
151
Ek-7.1:
2014 Yılı İçin Fakültemize Ayrılan Bütçe Durumu
152
Ek-7.2:
2012 Yılı İçin Fakültemize Ayrılan Bütçe Durumu
152
Ek-7.3:
Üniversitemiz Bütçe Otomasyon Sistemi
152
Ek-7.4:
Üniversitemiz Taşınır ve Hizmet İstek Belgesi
153
Ek-7.5:
2013 Yılında BAP Otomasyon Sistemine Yüklenen Alt Yapı
154
Projemiz
Ek-7.6:
2011-2013 Yılları Arasında Yürütülen Alt Yapı Projemiz Bütçe
154
Durumu
Ek-7.7:
2013 Yılında Gerçekleştirilen Alt Yapı Projesi Sözlü Sunumu
166
154
Ek-7.8:
2013 Yılında Yürütülmeye Başlayan Alt Yapı Projesi Bütçe
Durumu
167
154

Benzer belgeler