C M Y B

Yorumlar

Transkript

C M Y B
T.C. KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/179 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI :
İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak köyü, Hayıtlıkır mevkii, 54 cilt, 5337 sayfa, 495 ada, 9 parselde kayıtlı 7.512,00 m2 alanlı fabrika binası ve arsası
Taşınmazın tapu kaydında beyanlar hanesinde
15.06.2001 tarih 2144 yevmiyeli “teferruat listesi dosyasındadır” şeklinde şerh ;
18.10.2004 tarih 5438 yevmiyeli “OSB sınırları içerisinde kalmaktadır" şeklinde şerh ;
03.01.2013 tarih 39 yevmiyeli “4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 18.maddesi uyarınca devir ve temlik edilemez” şeklinde şerh
bulunmakta ise de şerhin açıklaması Organize Sanayi Bölgesi kanunun 18.maddesi “Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi
durumunda tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” Olup satışına
dolayısıyla yazıldığı anlamda engel yoktur.
İMAR DURUMU :
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin 18/02/2014 tarih ve 0523 sayılı yazısına göre imar planında sanayi alanında kalmaktadır. İnşaat
ruhsatı müddeti 2 yıldır. İnşaata başlamadan önce parsel köşelerin aplikasyonu zorunludur. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabidir.Enerji nakil
hatlarında kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği (Kosbi elektirik şubeden görüş alınacak). Doğalgaz hatlarının bulunduğu yerde Botaş teknik emniyet
yönetmeliği uygulanacaktır.Yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde sadece saçak yüksekliği 3,00 m'yi aşmayan bekçi klübesi ve transformatör binası
yapılabilir.Bu alanların zemin seviyesi altında kalan bölümlerinde ve üstü yeşillendirmek koşulu ile arıtma tesisi ve su deposu inşa edilebilir.Yükleme
boşaltma alanları OSB yollarına cephesi olmayan yan ve arka bölümlerde üç veya daha çok yola cepheli parsellerde ise ön cephe hariç yola bakan
diğer cephelerde yükleme boşaltma yapılması hakkında önerilen projenin uygunluğuna OSB karar verir.Açık depolama alanları sadece binanın
yan ve arka taraflarında çevre yeşili ve parsel içi ring yolunun dışında OSB tarafından izin verilen alanlarda yer alabilir.Köşe parellerde ikinci yola
cepheli tarafta açık depo yapılamaz.27344 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yangın,27802 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sığınak ve 26939 sayılı
resmi gazetede yayınlanan Çevre Etki Değerlendirilmesi yönetmeliğine uyulacaktır. Belirtilmeyen konularda güncel OSB imar planı, plan notları,OSB
kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümleri geçerlidir.Yapılaşma koşullarında emsal 0,50, yüksekliğin serbest olduğu bildirilmiştir.
KATILIMCI KOŞULLARI:
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15.maddesi “OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya
katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi
koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş
protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın,
aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya
aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.” Şeklindedir.
Taşınmazın icra satışları dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk şartı aranacak olup," Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğundan,
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği: borç nedeniyle satışına karar verilen gayrımenkullerin icra yolu ile satışı halinde, Organize Sanayi Bölgesi
(OSB.)'nın kuruluş protokolünde (ana sözleşmesinde) öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılmaktadır.KOSBİ tarafından esas dosyaya
sunulan 2551 sayılı yazı gereği ihaleye girecek olanların OSB uygulama yönetmeliği 101. Maddesinde belirtilen Kurulamayacak tesisler kapsamında
bulunmaması gerekir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar bu nitelik ve koşullara sahip olarak ve bu nitelik ve koşulları bilerek ve kabul ederek
ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 106 .maddesinin 2.fıkrası uyarınca Katılımcılara geri alım
hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk
görüşü alınması zorunludur" şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş
sayılır. Hükmüne yer vermiştir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 109.maddesinin 5.fıkrası uyarınca katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen
gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde OSB alacaklarını öncelikle ödenmesi koşulu bulunmaktadır. Ayrıca ihale usulü satışlarda ihaleye girecek
olanların 08.08.2012 tarih ve 28378 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin
“Kurulamayacak Tesisler" başlıklı 101.maddesi kapsamında bulunmaması gerekmektedir. OSB Uygulama Yönetmeliği 9.Bölüm OSB’lerde
Kurulamayacak Tesisler, tesislerde Aranacak Nitelikler, Arsa Tahsis ve Satışları : Kurulamayacak Tesisler : Madde 101 -(Değişik RG 08.08.201228378) (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi
ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları
ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla
arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür
yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile
entegre gübre fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB; karma OSB’lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut
sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında
tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin
olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
Taşınmazın Adresi : Kemalpaşa Asfaltı No:50 Kemalpaşa/İzmir
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak, Hayıtlıkır mevkii, 495 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz 7512,00 m2 büyüklüğünde olup tapu kaydında cinsi
fabrika binası ve arsası olarak geçmektedir. Parsel zeminde yapılan incelemede İzmir-Kemalpaşa asfalt yoluna cepheli olan parselin komşu
parselleri ve yakın parsellerinde sanayi yapıları bulunmakta olup parsel konumu itibari ile oldukça değerli sayılabilecek bir bölgededir. Geometrik ve
topografik açıdan düzgün bir yapıya sahip olan parsel üzerinde hali hazırda idari bölüm, üretim bölümünden oluşan fabrika binası ile müştemilat
ve eklentileri mevcuttur. Kemalpaşa Asfaltı No:50 Kemalpaşa adresindedir. Parsel belediye hizmetlerinden tam olarak faydalanmaktadır. Ayrıca
parselin bulunduğu bölgede ve parsele oldukça yakın sayılacak mesafede Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan oldukça büyük
ölçekli fabrikalar bulunmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığı altında satışa konu 9 nolu parsel konumu, mevkii, özellikleri, yapılaşma özellikleri ile makine
ve teçhizat değerleri:
1-PARSELDEKİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
A-İDARİ BÖLÜMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ :
Zemin kat ve 1.kat (batar kat-çatı altı) olmak üzere iki katlı olan idari kısmın zemin katı idari ofisler, yemekhane, arka kısımda üretime hizmet eden
ofislerden, 1.katı ise yine ofisler, laboratuvar ve odalardan oluşmaktadır, idari bölüm toplamı 450 m2'dir. İdari amaçlı olarak kullanılmakta olan bu
bölümün kısmi bakım ve tadilata ihtiyacı vardır. İdari bölümün hemen arkasında üretim bölümü bulunmaktadır.
B-ÜRETİM BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Prefabrik sistemle tek katlı olarak inşa edilmiş olan bu bölümde yer zemini beton kaplı olup üzeri prefabrik çatı makaslı ve sac kaplıdır. Sıvalı ve
badanalı olan bu bölümün elektrik ve suyu mevcuttur. Üretim amaçlı kullanılır durumda olan bu bölümün kısmi bakım ve tadilata ihtiyacı vardır. Ana
yapı 1400 m2 alana sahip olup, üretim bölümü 1150 m2'dir.
C-DEPOLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ;
Parsel üzerinde ana yapıya eklenti olarak yapılmış depolar mevcut olup bunlar ana yapıya bitişik olarak yapılmış toplam yan ve arka cephelerinde
toplam 800 m2 büyüklüğünde, çelik konstrüksiyon sistemle inşa edilmiş, yan cepheleri ve üzeri saç kaplanmış yapılar bulunmaktadır. Parselin
arka kısmında ana binadan bağımsız olarak yapılmış çelik konstrüksiyon sistemle inşa edilmiş, yan cepheleri ve üzeri saç kaplanmış 518 m2
büyüklüğünde depo bulunmaktadır. Bu binaların dışında 31 m2 büyüklüğünde ve bu yapılarla aynı özelliklerde yapılmış ayrı bir bina daha vardır.
Depo ve benzeri amaçlı olan yapıların toplam alanı 1349 m2'dir.
D-SUNDURMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ;
Üretim bölümüne bitişik yapılmış olan 1 adet sundurma mevcut olup çelik konstrüksiyon olarak yapılmış olan sundurmanın cepheleri açık,
zemini beton ve çatısı saç kaplıdır. Yine parsel girişinde ön kısımda araç otoparkının üzerinde aynı özellikte 172 m2 alanlı sundurma yapılmış olup,
sundurmaların toplam alanı 399 m2 büyüklüğündedir.
E-ALT YAPI TESİSLERİ ; Bu kapsamda, parsel içi beton alanlar, çökertme havuzları, drenaj sistemleri değerlendirilmiştir.
2- PARSELİN ZEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İzmir-Kemalpaşa asfalt yoluna cepheli olan parselin komşu parselleri ve yakın parsellerinde sanayi yapıları bulunmakta olup parsel konumu
itibarı ile oldukça değerli sayılabilecek bir bölgededir . Parsel 7512,00 m2 büyüklüğünde olup dosyası içerisindeki tapu kaydında cinsi fabrika binası
ve arsası olarak geçmektedir.
3- MAKİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tesis envanterlerine kayıtlı makine ve teçhizatlar 22.11.2013 günü Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mah. İzmir-Kemalpaşa Cad. No:50 adresinde
495 ada 9 nolu parseldeki fabrika binasında işletme yerinde görülmüş olup gerekli inceleme ve tespitler sonucunda değerlendirmeler yapılmıştır.
Değerlendirme yapılırken boya sektöründe kullanılan makine ve teçhizatların kullanım ömürleri ve bunların tesise giriş tarihine göre yıllık amortisman
değer kayıpları hesaplanmıştır.
Değer tespiti esnasında göz önüne alınan hususlar şunlardır
-Makinelerin tesiste mevcut olup olmadıkları
-Makine ve teçhizatların faal olarak çalışıp çalışmadıkları
-Tesis ve makinelerin alım ve kurulum tarihleri
-Boya üretim teknolojisi gereği tesiste kullanılan makine ve ekipmanların büyük bir kısmının paslanmaz malzemeden (Cr-Ni) yapıldığı, (Üretim
gereği işletmede asit kullanıldığından kullanılan makine ve malzemelerin paslanmaz olması gerekmektedir)
-Her bir makine ve teçhizatın kullanım ömrü ve yıllık amortisman oran hesaplamaları göz önüne alınmıştır.
-Makine ve teçhizatların birbiri ile olan ilişkileri fiziki değil aynı zamanda fonksiyoneldir.
55 adet üretim makine ve teçhizatı 18 adet de yardımcı teçhizattan oluşan makine ve teçhizatların toplam tutarı :
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ünitenin Adı
Tartar Emetic Üretim Ünitesi
Molibdan Oranj Üretim Ünitesi
Krom Sarı Üretim Ünitesi
Kurşun Nitrar Üretim Ünitesi
Kurşun Asetat Üretim Ünitesi
Sülügen Üretim Ünitesi
Demir Oksit Üretim Ünitesi
Çinko Kromat Üretim Ünitesi
Çinko Fosfat Üretim Ünitesi
Yardımcı Teçhizatlar
Toplam
Tutarı (TL.)
29.260,87
138.228,10
157.941,79
218.886,16
110.544,00
14.400,64
59.818,20
48.053,00
20.530,14
249.171,25
1.046.834,15-TL.
Tesiste Makine ve Teçhizatları toplam değeri 1.046.834,15-TL.dir. (Makinaların listesi dosyasındadır)
4-HESAPLAMALAR
A-YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a-İdari Binanın Değeri : 450 m2x475,00-TL./m2 : 213.750,00-TL.
b-Üretim Bölümünün Değeri : 1150 m2x300,00-TL./m2: 345.000,00-TL.
c-Depoların değeri
: 1349 m2x275,00-TL./m2: 370.975,00-TL.
d-Sundurmaların Değeri : 399 m2 x 70,00-TL./m2 : 27.930,00-TL.
e-Altyapı Tesisi (Maktuen) : 20.000-TL.
Yapıların Toplam Değeri : 977.655,00-TL.
B-PARSEL ZEMİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Parselin Zemin Değeri : 7512 m2 x 310,00-TL./m2 : 2.328.720,00-TL.
C-MAKİNA VE EKİPMANLARININ TOPLAM DEĞERLENDİRİLMESİ : 1.046.834,15-TL.
Parselin Toplam Değeri : 4.353.209,15-TL.
Kıymeti
: 4.353.209,15 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 25/04/2014 günü 10:00 - 10:15 arası
2. Satış Günü
: 21/05/2014 günü 10:00 - 10:15 arası
Satış Yeri
: KEMALPAŞA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU - KEMALPAŞA/İZMİR
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.
tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
% 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga Vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. OSB kanunu 15. maddesi gereği OSB'ce teminat olarak
gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde;
Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi gerekeceği tescil işlemlerinin bu borçların ödenmesinden sonra yapılacağı yasal zorunluluktur.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/179 Tlmt. sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22.02.2014
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 14800)
C M Y B

Benzer belgeler

Kurulamayacak tesisler MADDE 101 – (Değişik:RG-8/8

Kurulamayacak tesisler MADDE 101 – (Değişik:RG-8/8 maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler, 6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dö...

Detaylı

tc kayseri 6. icra müdürlüğü gayrimenkul açık artırma ilanı

tc kayseri 6. icra müdürlüğü gayrimenkul açık artırma ilanı OSB Kanunu hükümleri gereği, mal ve hizmet üretimine yönelik sanayi tesisi kurma amacını taşıması, kuracağı ve/veya işleteceği tesisin OSB Uygulama Yönetmeliği 101. maddesinde yazılı kurulamayacak ...

Detaylı

TC İNCESU İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2012/1

TC İNCESU İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2012/1 8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri. (2) OSB; karma OSB’lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerin...

Detaylı