açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımlarında

Transkript

açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımlarında
Açık ihale usulü ile ihale edilen 6.242 Adet Yabancı Dilde Kitap mal alımı idari
şartnamesi
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Adresi: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH.
DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112
06800 ÇANKAYA ANKARA
c) Telefon numarası: 3122103845
ç) Faks numarası: 3122103731
d) Elektronik posta adresi: [email protected]
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ayfer BAYRAM - İç Satınalma Müdürü Tel:
0312 210 3845 Teknik Personel: Recep GEYİKÇİ - ODTÜ Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Bşk. Şube Müdürü Tel: 0312 210 2788
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: 6.242 Adet Yabancı Dilde Kitap Alımı
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
DENİZ BİLİMLERİ: 7 ADET
EĞİTİM: 951 ADET
ENFORMASYON: 71 ADET
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER: 685 ADET
MİMARLIK: 248 ADET
MÜHENDİSLİK: 805 ADET
SAĞLIK: 10 ADET
SANAT ve MİMARİ: 2403 ADET
SOSYAL BİLİMLER: 1062 ADET
TOPLAM: 6242 ADET
ç) Teslim edileceği yer: ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2012/16892
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: ODTÜ- idari Mali İşler Daire Bakanlığı, Dumlupınar
Üniversitler Mh. Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No:112/ANKARA
ç) İhalenin yapılacağı adres: ODTÜ- idari Mali İşler Daire Bakanlığı, Dumlupınar
Üniversitler Mh. Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No:112/ANKARA
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 21.03.2012
e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK
MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA ANKARA
3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif
verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda
belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı
esas alınır.
Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin
yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya
EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK
MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA ANKARA
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK
MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA ANKARA
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 20 TRY (Türk Lirası) (YİRMİ TÜRK
LİRASI)
d) Bu madde boş bırakılmıştır
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.
4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka
dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında,
yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartname,
c) Sözleşme Tasarısı,
ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart
Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin
Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart
Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme
Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi
d) İhtiyaç listesi
5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler
ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin
verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene
aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak
ihale dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine
ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının
belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin
taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de
yapılabilir.
6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu
tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi
sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur.
Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için
tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta
yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde
ayrıca belgelenir.
6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi
kullanılarak yapılır.
6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre
pilot/koordinatör ortağa yapılır.
6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda elektronik
posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta
veya kargo yoluyla satılması hususu düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın
alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.
II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin
alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’ e bağlı odalarca düzenlenen yerli
malı belgesi,
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest
muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart
forma uygun belge,
ı) Bu bent boş bırakılmıştır.
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de
sunmak zorundadır.
7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli
tarafından teklif edilen bedelin %25 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması
gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her
birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının
diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim
tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer
ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş
deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş
deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına
gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213
sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri
veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya
vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların
noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı
suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel
sektöre gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.
7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
7.6.1.
İsteklilerin kamu kurumları,Üniversite ve araştırma kütüphanelerine yapmış oldukları
yayın sağlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
7.7. Belgelerin sunuluş şekli:
7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince
veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ’ aslının aynıdır’ şeklinde
onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı
suretleri de kabul edilecektir.
7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ’ ibraz edilenin aynıdır’ veya bu
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından ’aslı
idarece görülmüştür’ veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine
ekleyebilirler.
7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından
düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin
Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi
sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi
işlemi anlaşılır.
7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf
ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler,
’apostil tasdik şerhi’ taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza,
mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme
bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya
sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.7.4.4. ’Apostil tasdik şerhi’ taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir
anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin
üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki
temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir.
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise
sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler
7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin
yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:
7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri
ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar
tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki
yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu
tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin
tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası
ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi
anlaşılır.
7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından
yapılmış olması ve tercümesinde ’apostil tasdik şerhi’ taşıması halinde bu tercümelerde
başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin ’apostil tasdik şerhi’ taşımaması
durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin
Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik
edilmelidir.
7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza,
mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme
bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme
hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen
belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması
ve tercümenin de ’apostil tasdik şerhi’ taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki
imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu
ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki
temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli
tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu
tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli
7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde
istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan
belgelerin sunulması gerekir.
7.9. Tekliflerin dili
7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır.
Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde
geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe
tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili
maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734
sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya
da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.
Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması
gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu
durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan
istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda
olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini
taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil
veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler
uygulanır.
Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri
11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli,
teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.
Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması
12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en
az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların
tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın
kimliği belirtilmez.
12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale
dokümanının bir parçası olarak verilir.
Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması
13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak,
tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik
hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi
halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.
13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün
süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve
teklif alınmasına devam edilecektir.
13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan
istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede
tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik
hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına
karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen
usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya
eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak
Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için
Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.
Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği
hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek
duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu
teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.
Madde 15 - İş ortaklığı
15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif
verebilir.
15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.
Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına
dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle
beraber sunacaklardır.
15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.
15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin
yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
Madde 16 - Konsorsiyum
16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 17 - Alt yükleniciler
17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü
18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif
edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi
19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 6242 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta
düzenlenmiştir;
19.2.2. İsteklilerce verilecek tekliflerin, ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir
kısmını mı kapsadığı, ihale listesi sıra numarasına göre sıralı kaç adet kitaba teklif
verdiği, hususunu teklif mektuplarında açıkça belirtecek. Kısmi teklifini her bir iş
kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif verdiğini belirtecektir.
19.2.3. Bu ihalede isteklilerin teklif ettikleri fiyatlar, birim fiyat olarak tek tek
karşılaştırılarak, en düşük fiyat esasına göre değerlendirilecek. Her bir kitaba en düşük
fiyatı hangi istekli teklif vermiş ise, kitap o istekliden temin edilecektir.
19.2.4. Bu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımların her
biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir.
Madde 20 - Alternatif teklifler
20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.
Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
21.1. Tekliflerde geçerli para birimleri: TRY (Türk Lirası), USD (Amerikan Doları), , ,
Ödemelerde geçerli para birimleri : TRY (Türk Lirası), , , 'dir.
Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli
22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak
bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin
üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise
ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki
gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit
edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif
verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif
verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği
23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
23.2. Teklif mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması,
zorunludur.
23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı
tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi
24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 60 - Altmış(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.
24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre
kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya
reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici
teminatı iade edilir.
24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden,
geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere
uygun hale getirir.
24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler
25.1. Vergi (KDV Hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü giderleri teklif fiyata
dahildir.
25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak
payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.
25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer
Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 26 - Geçici teminat
26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına
veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan
biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu
tarih, 18.06.2012. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma
şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler
27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri
kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale
Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara
ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri
28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.
28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Orta doğu Teknik üniversitesi - Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Ziraat Bankası TR4900010015370 8973889-5002 IBAN
Nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 29 - Geçici teminatın iadesi
29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip
sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA
İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması
30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı
yere) verilecektir.
30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul
uygulanır:
30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu
saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara
duyurulur.
30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın
üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise
ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından
imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan
zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır
bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve
teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri
eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla
tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu
tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir
sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi
31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi
eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı
olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul
bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce
sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler,
isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda
kabul edilecektir.
31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine
geçilir.
31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim
fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı
belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler
değerlendirme dışı bırakılır.
Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi
32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama
isteyebilir.
32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında
öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve
bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Madde 33 - Aşırı düşük teklifler
33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık
maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce,
belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile
ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
33.2. İhale komisyonu tarafından;
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı
avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen malın özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı
düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen
veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve
ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya
da ortalamalara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu
düzenlemelerde yer alan kriterler esas alınacaktır.
Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi
iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal
bildirilir.
Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu
fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale
konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren
belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.
35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.
35.5. USD, cinsinden teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi, teklif edilen
bedellerin ihale tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış
kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle
yapılacaktır.
Madde 36 - İhalenin karara bağlanması
36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale
yetkilisinin onayına sunar.
Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali
37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile
varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale
iptal edilir.
37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise
hükümsüz sayılır.
Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi
38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün
içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin
birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.
38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere
gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme
imzalanmayacaktır.
Madde 39 - Sözleşmeye davet
39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol
yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç
gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ
tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi
imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.
39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal
yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.
Madde 40 - Kesin teminat
40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si
oranında kesin teminat alınır.
40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat
miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on
gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin
teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak
zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.
41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.
41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda
olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri
sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin
bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı
beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda
bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin
Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit
ettirilecektir.
41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi
imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun
58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi
kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin
taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle
birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.
Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif
sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.
42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci
maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet
edilir.
42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının
bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda
olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine
getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat
iade edilecektir.
42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin,
sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734
sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan
belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir
kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.
42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması
durumunda, ihale iptal edilir.
Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde
istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen
günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye
bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı
belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.
Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması
44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı
alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar,
sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu
İhale Kurumu hesabına yatırılır.
44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce
Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere
katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme,
ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği
yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi
talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün
ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir.
Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep
edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme
giderleri yükleniciye aittir.
V ’ SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 45 - Fiyat farkı
45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin
hesaplanmayacaktır.
45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
uygulanması
sırasında
fiyat
farkı
Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar
46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında
düzenlenmiştir.
a) Ödeme yeri ve şartları
b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi
ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
e) Cezalar ve sözleşmenin feshi
f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli
Madde 47 ’ Diğer hususlar
47.1.
İstekli, ihale sonucu, taahhüt ettiği halde, teslim edemediği kitaplar için excel
formatında elektronik ve basılı olarak gerekçeli raporu, idareye sunacaktır. Gerekçeli
raporlar incelenecektir. İncelenen gerekçeler idare tarafından uygun bulunursa,
sözleşmeye konu olan kitap toplamının %10 (yüzdeon)?una kadar herhangi bir ceza söz
konusu olmayacaktır. Oranın %10 (yüzdeon) nu aşması durumunda sözleşme bedelinin
%05 (bindebeş)?i oranında ceza uygulanacaktır. Teslim edilmeyen kitapların gerekçeleri
idare tarafından uygun bulunmazsa, sözleşmede teslimi taahhüt edilen kitap toplamının
%5 (yüzdebeş)?ine kadar olan dilim için % 05 (bindebeş), bunu aşan oran için %2
(yüzdeiki) ceza uygulanacaktır.
47.2.Teklifler USD, veya TL cinsinden verilebilir. USD ve cinsinden teklif veren yerli
isteklilere ödemeler, ihale tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurundan Türk Lirası
olarak yapılır. Yabancı isteklilere ise ödemeler teklif ettikleri para birimi cinsinden
yapılır.
47.3.İdari şartnamenin, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
başlıklı 7.nci maddenin a fıkrasında belirtilen; " Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret
ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi" ndeki faaliyet konusu, kitap alım
satımı ve yayın sağlama ile ilgili olmalıdır.
EK:
Sıra No Açıklama
Birimi
1 / o11273975 / / (Post)transformational
migration : inequalities, welfare state, and
1
adet
horizontal mobility / / / Peter Lang, / [2011] /
9783631617564 / 1
2 / o11273495 / / (Re) considering blackness in
contemporary Afro-Brazilian (con) texts /
2
adet
edited by Antonio / / Peter Lang, / c2011. /
9781433107863 / 1
3 / o11277713 / / (Re)thinking the little
ancestor : new perspectives on the archaeology
3
adet
of infancy and chil / / Archaeopress, / 2011. /
9781407308456 / 1
4 / o11258986 / / (Re)thinking violence in
health care settings : a critical approach /
4
adet
[edited] by Dave Hol / / Ashgate, / 2011. /
9781409432661 (hardback : alk. paper) / 1
5 / o1124995x / Hate, Sudhanshu. / .NET 4 for
enterprise architects and developers /
5
Sudhanshu Hate, Suchi Paharia. / / Taylor & adet
Francis, / Jan 2012. / 9781439862933
(hardback) / 1
6 / o11209859 / Seltzer, Neill / 1,014 practice
questions for the new GRE / Neill Seltzer and
6
adet
the staff of the Princeton Re / / Rand House, /
2011. / 9780375429682 / 1
7 / o11248749 / Yonce, Coy. / 100 things you
should know about reporting with SAP Crystal
7
adet
Reports / Coy Yonce. / / Galileo Press, / c2011.
/ 9781592293902 / 1
8 / o11213747 / Vidiella, Alex Sanchez. / 1000
8
Details in Architecture / / booQs Publishers
adet
bvba / 2010. / 9789460650390 / 1
9 / o11256850 / Graham, Brad. / 101 spy
gadgets for the evil genius / Brad Graham. / /
9
adet
McGraw-Hill/TAB Electronics, / Feb.2012. /
9780071772686 / 1
10 / o11209975 / Eward-Mangione, Angela,
1978- / 101 ways to score higher on your
10
GRE : what you need to know about the
adet
graduate record exa / / Atlantic Pub. Group, /
2009. / 9781601382245 / 1
11 / o11174067 / Nathan, Adam, 1977- / 101
11
Windows phone 7 apps / Adam Nathan. / 2 / adet
Sams, / 2011- / 9780672335600 / 1
12
12 / o11220533 / Mann, Charles C. / 1493 :
adet
Miktarı
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
uncovering the new world Columbus created /
Charles C. Mann. / / Knopf, / Aug.2011. /
9780307265722 / 1
13 / o1116346x / Ponting, Clive. / 1940 : myth
and reality / Clive Ponting. / / I.R. Dee, / 1993. adet
/ 9781566630368 / 1
14 / o11248129 / Murakami, Haruki, 1949- /
1Q84 / Haruki Murakami ; translated from the
adet
Japanese by Jay Rubin and Philip Gabriel. / /
Alfred A. Knopf, / 2011. / 9780307593313 / 1
15 / o11244604 / Jones, Richard B. / 20%
Chance of Rain: Exploring the Concept of
adet
Risk / / John Wiley & Sons Canada, Limited, /
2011. / 9780470592410 / 1
16 / o11144580 / IEEE Staff Author / 2011
International ITG Workshop on Smart
adet
Antennas / / IEEE / Feb. 2011 /
9781612840758 / 1
17 / o11255031 / Powell, Ken, 1947- / 30 St
Mary Axe : a tower for London / Kenneth
adet
Powell ; photography by Grant Smith. / /
Merrell, / 2006. / 9781858943220 / 1
18 / o11250999 / Conry, Ben, 1973- / 31 days
before your CompTIA A+ exams / Ben
adet
Conry. / / Cisco Press, / Jan 2012. /
9781587132605 (pbk. : alk. paper) / 1
19 / o11207620 / Karnazes, Dean, 1962- /
50/50 : secrets I learned running 50 marathons
in 50 days--and how you too can achieve
adet
sup / / Wellness Central, / 2008. /
9780446581837 / 1
20 / o11258019 / Boucher, Paul / 9 Silent
Assailants Threatening Your Heart and How to
Beat Them: A practical handbook on / /
adet
CreateSpace, / November 2011 /
9781466484801 / 1
21 / o11280128 / / A behavioral theory of
elections / Jonathan Bendor ... [et al.]. / /
adet
Princeton University Press, / c2011. /
9780691135076 / 1
22 / o11262898 / Holmes Author / A Belle
Epoque? Women and Feminism in French
Society and Culture 1890-1914 / / Berghahn adet
Books, Incorporated / Dec. 2006 /
9781845450946 / 1
23 / o11069727 / / A blueprint for affective
adet
computing : a sourcebook / ecited by Klaus R.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Scherer, Tanja Ban / / Oxford University Press,
/ Jan 2011. / 9780199566709 / 1
24 / o11184504 / Nadler, Steven M., 1958- / A
book forged in hell : Spinoza's scandalous
treatise and the birth of the secular age / S / / adet
Princeton University Press, / Oct.2011. /
9780691139890 / 1
25 / o11209902 / Wilhoit, Stephen. / A brief
guide to academic arguments / Stephen
adet
Wilhoit. / / Pearson Longman, / 2009. /
9780205568611 / 1
26 / o11283038 / Wertheimer, Michael / A
Brief History of Psychology / / Psychology
adet
Press, / Oct. 2011 / 9781848728752 / 1
27 / o11088679 / Catherwood, Christopher
Author / A Brief History of the Middle East / /
Robinson Publishing [Imprint]!"Constable & adet
Robinson Limited"!"TBS/GBS/Transworld
[Distributor]" / Dec. 2010 / 9781849015080 / 1
28 / o11252212 / Klein, Tobias. / A bug
hunter's diary : a guided tour through the wilds
adet
of software security / by Tobias Kl / / No
Starch Press, / c2011. / 9781593273859 / 1
29 / o11242516 / / A Chinese perspective on
teaching and learning / [edited by] Betty C.
adet
Eng. / / Routledge, / 2011. / 9780415895941 /
1
30 / o11256795 / Brogden, W. A. / A city's
architecture : Aberdeen as 'designed city' / by
adet
William Alvis Brogden. / / Ashgate, / 2011. /
9781409411475 (hardback : alk. paper) / 1
31 / o11232766 / / A community of scholars :
impressions of the institute for advanced
adet
study / No Author. / / Princeton University
Press, / 2011. / 9780691151366 / 1
32 / o11267586 / / A companion to ancient
Macedonia / edited by Joseph Roisman, Ian
adet
Worthington. / / Wiley-Blackwell, / 2010. /
9781405179362 (hardback : alk. paper) / 1
33 / o11277348 / / A companion to
comparative literature / edited by Ali Behdad
adet
and Dominic Thomas. / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9781405198790 / 1
34 / o11267549 / / A companion to families in
the Greek and Roman worlds / edited by Beryl
adet
Rawson. / / Wiley-Blackwell Pub., / 2011. /
9781405187671 (hardcover : alk. paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
35 / o11275078 / / A companion to German
cinema / edited by Terri Ginsberg, Andrea
adet
Mensch. / / Wiley-Blackwell, / Jan.2012. /
9781405194365 / 1
36 / o11281649 / / A companion to Lyndon B.
Johnson / edited by Mitchell B. Lerner. / /
adet
Wiley-Blackwell, / feb.2012. / 9781444333893
/1
37 / o10919764 / Beezley, William H. / A
Companion to Mexican History and Culture / /
adet
John Wiley & Sons, Limited / JUL2010. /
9781405190572 / 1
38 / o11275571 / / A companion to
paleopathology / edited by Anne L. Grauer. / /
adet
Wiley-Blackwell, / Feb.2012. /
9781444334258 / 1
39 / o11264524 / / A companion to romantic
poetry / edited by Charles Mahoney. / / Wileyadet
Blackwell, / 2011. / 9781405135542
(hardcover : alk. paper) / 1
40 / o11272302 / / A companion to
Schopenhauer / edited by Bart
adet
Vandenabeele. / / Wiley-Blackwell, / Mar
2012. / 9781405171038 / 1
41 / o11277373 / / A companion to sensation
fiction / edited by Pamela K. Gilbert. / / Wiley- adet
Blackwell, / 2011. / 9781405195584 / 1
42 / o11264937 / / A companion to social
geography / edited by Vincent J. Del Casino,
adet
Jr. ... [et al.]. / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9781405189774 (hardcover : alk. paper) / 1
43 / o11275534 / / A companion to the
anthropology of Europe / edited by Ullrich
adet
Kockel, Mairead Nic Craith, / / WileyBlackwell, / Feb.2012. / 9781405190732 / 1
44 / o11278407 / / A companion to the Latin
language / edited by James Clackson. / /
adet
Wiley-Blackwell, / 2011. / 9781405186056 / 1
45 / o11157975 / Flynn, Daniel J. / A
conservative history of the American Left /
adet
Daniel J. Flynn. / / Crown Forum, / 2008. /
9780307339461 / 1
46 / o11191910 / Alexander, Jeffrey C., 1947- /
A contemporary introduction to sociology :
culture and society in transition / Jeffrey C. / / adet
Paradigm Publishers, / Jul2011. /
9781612050294 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
47 / o11280025 / Bowles, Samuel. / A
cooperative species : human reciprocity and its
evolution / Samuel Bowles, Herbert Ginti / / adet
Princeton University Press, / c2011. /
9780691151250 / 1
48 / o11229913 / Ash, Robert B. / A course in
algebraic number theory / Robert B. Ash. / /
adet
Dover Publications, / 2010. / 9780486477541 /
1
49 / o1125872x / Hook, Derek. / A critical
psychology of the postcolonial : the mind of
adet
apartheid / Derek Hook. / / Routledge, /
feb.2012. / 9780415587570 / 1
50 / o11273161 / / A Culture of
Recycling/Recycling Culture? / / Lang, Peter adet
Frankfurt / 2011. / 9783631601631 / 1
51 / o1124317x / Hansen, Chad, 1942- / A
Daoist theory of Chinese thought : a
philosophical interpretation / Chad Hansen. / / adet
Oxford University Press, / 2000. /
9780195134193 / 1
52 / o11273173 / Flanagan, Stephen J. / A
diminishing transatlantic partnership? : the
impact of the financial crisis on European / / adet
Center for Strategic and International Studies, /
c2011. / 9780892066292 (pbk. : alk. paper) / 1
53 / o11029766 / Kincaid, Bill. / A dinosaur in
Whitehall : the true cost of defence
adet
procurement bureaucracy / Bill Kincaid / /
Brassey, / 1997. / 1857532570 / 1
54 / o10939908 / Frugoni, Chiara, 1940- / A
distant city : images of urban experience in the
medieval world / Chiara Frugoni ; trans / /
adet
Princeton University Press, / c1991. /
0691040834 / 1
55 / o11130799 / Jacobson, Gary C. / A
divider, not a uniter : George W. Bush and the
American people : the 2006 election and b / / adet
Pearson Longman, / c2008. / 9780205529742 /
1
56 / o11160305 / / A dynamic approach to
second language development : methods and
techniques / edited by Mar / / John Benjamins adet
Pub. Company, / Feb.2011. / 9789027219992 /
1
57 / o11268621 / Bates, John E. Author / A
adet
Dynamic Cascade Model of the Development
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
of Substance - Use Onset / / Wiley-Blackwell
[Imprint]!"John Wiley & Sons,
Incorporated"!"John Wiley & Sons Canada,
Limited [Distributor]" / Dec. 2009 /
9781444334913 / 1
58 / o11258627 / / A dynamic systems
approach of adolescent development / edited
adet
by E. Saskia Kunnen. / / Psychology Press, /
2011. / 9781848720374 / 1
59 / o11240763 / Gambini, Rodolfo. / A first
course in loop quantum gravity / Rodolfo
adet
Gambini, Jorge Pullin. / / Oxford University
Press, / 2011. / 9780199590759 / 1
60 / o11238963 / Rogers, Simon, 1979- / A
first course in machine learning / Simon
adet
Rogers, Mark Girolami. / / CRC Press, /
2011. / 9781439824146 (hardback) / 1
61 / o11125214 / Arditi, Jorge. / A genealogy
of manners : transformations of social relations
adet
in France and England from th / / University of
Chicago Press, / 1998. / 9780226025841 / 1
62 / o11057609 / Kleeman, Terry F., 1955- / A
god's own tale : the Book of transformations of
Wenchang, the Divine Lord of Zitong / Te / / adet
State University of New York Press, / 1994. /
9780791420027 / 1
63 / o10940303 / O'Grady, Gerard. / A
grammar of spoken English discourse : the
adet
intonation of increments / Gerard O'Grady. / /
Continuum, / Oct. 2010. / 9781441147172 / 1
64 / o11279278 / Lynch, Matthew Author / A
Guide to Effective School Leadership Theories
adet
/ / Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Feb 2012 / 9780415899512 / 1
65 / o11285321 / Bassett, Richard, 1938- / A
guide to field instrumentation in geotechnics :
adet
principles, installation, and reading / / / Spon
Press, / Jan 2012. / 9780415675376 / 1
66 / o11277609 / Verbeek, Marno. / A guide to
modern econometrics / Marno Verbeek. / /
adet
Wiley, / Jan.2012. / 9781119951674 (cloth) / 1
67 / o11276939 / Williams, Jonathan, 1959- / A
handbook for the assessment of children's
behaviours / Jonathan Williams and Peter
adet
Hill. / / John Wiley & Sons, / Feb.2012. /
9781119975892 / 1
68 / o1127797x / Annadurai, B. / A Handbook adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
of Biochemical Engineering and
Fermentation / B Annadurai / / Woodhead
Publishing , / 2011. / 9780857091109 / 1
69 / o11276216 / Bradley, Kieran Author / A
Handbook of EU Institutional Law / / Hart
adet
Publishing Limited / April 2010 /
9781841132471 / 1
70 / o11102792 / Huat, B. B. K. Author / A
Handbook of Tropical Residual Soil
Engineering / / Taylor & Francis
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Palgrave
Macmillan [Distributor]" / Jan. 2010 /
9780415457316 / 1
71 / o11208600 / Emsley, John. / A healthy,
wealthy, sustainable world / John Emsley. / /
adet
Royal Society of Chemistry, / 2010. /
9781847558626 / 1
72 / o11056290 / Ghosh, Peter. / A historian
reads Max Weber : essays on the Protestant
adet
ethic / Peter Ghosh. / / Harrassowitz Verlag, /
2008. / 9783447057776 / 1
73 / o11173099 / James, David / A history of
Early Al-Andalus: The Akhbar Majmu'a / /
adet
Routledge, / Sep2011. / 9780415669436 / 1
74 / o11272892 / Sorensen, Bent, 1941- / A
history of energy : Northern Europe from the
Stone Age to the present day / Bent Sorense / / adet
Earthscan, / Jan c2012. / 9781849713856 (pbk.
: alk. paper) / 1
75 / o1112765x / Coulson, Noel J. (Noel
James) / A history of Islamic law / N.J.
adet
Coulson. / / Edinburgh University Press, / 1964
/ 9780748605149 / 1
76 / o11088710 / Seth, Michael J., 1948- / A
history of Korea : from antiquity to the present
adet
/ Michael J. Seth. / / Rowman & Littlefield, /
c2011. / 9780742567160 / 1
77 / o10886667 / Prioreschi, Plinio. / A history
of medicine / Plinio Prioreschi. / 1 / Horatius adet
press, / c1996-<2007 > / 0773496610 / 1
78 / o10886680 / Prioreschi, Plinio. / A history
of medicine / Plinio Prioreschi. / 3 / Horatius adet
press, / c1996-<2007 > / 1888456035 / 1
79 / o10886679 / Prioreschi, Plinio. / A history
of medicine / Plinio Prioreschi. / 2 / Horatius adet
press, / c1996-<2007 > / 0773496637 / 1
80 / o11280372 / Orlow, Dietrich. / A history adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
of modern Germany : 1871 to present /
Dietrich Orlow. / / Pearson, / Jan 2012. /
9780205214433 / 1
81 / o11260919 / Goodwin, C. James. / A
history of modern psychology / C. James
adet
Goodwin. / / Wiley, / Jan 2012. /
9781118011454 / 1
82 / o11087146 / Freely, John. / A history of
ottoman architecture / Prof J Freely. / / WIT adet
Press, / Feb. 2011. / 9781845645069 / 1
83 / o10813123 / Heidarzadeh, Tofigh / A
history of physical theories of comets, from
adet
Aristotle to Whipple / Tofigh Heidarzadeh / /
Springer, / c2008 / 9781402083228 / 1
84 / o11222505 / Moss, Walter. / A history of
Russia / Walter G. Moss. / / Anthem, / 2002- / adet
9781843310235 / 1
85 / o11274682 / / A history of Russian literary
theory and criticism : the Soviet age and
adet
beyond / edited by / / University of Pittsburgh
Press, / c2011. / 9780822944119 / 1
86 / o11170979 / Copland, Ian / A History of
State and Religion in India / / Routledge, /
adet
October 2011 / 9780415580663 / 1
87 / o1120994x / Christensen, Charles R. / A
history of the development of technical
intelligence in the Air Force, 1917-1947 :
adet
Opera / / Edwin Mellen Press, / c2002. /
9780773469655 / 1
88 / o11274487 / Brokaw, Galen, 1966- / A
history of the khipu / Galen Brokaw. / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521197793 / 1
89 / o11281066 / Drainville, André C., 1963- /
A history of world order and resistance : the
making and unmaking of global subjects /
adet
And / / Routledge, / Feb 2012. /
9780415689038 / 1
90 / o11279527 / / A leader's guide to people,
practices, and processes / Elle Allison ... [et
adet
al.]. / / Lead + Learn Press, / c2011. /
9781935588115 / 1
91 / o11266727 / Campbell, Susannah Author /
A Liberal Peace? / / Zed Books,
adet
Limited!"Macmillan [Distributor]" / Nov. 2011
/ 9781780320021 / 1
92 / o1114208x / Altman, Andrew / A Liberal adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Theory of International Justice / / Oxford
University Press, / September 2011 /
9780199604500 / 1
93 / o11219567 / Warburton, Nigel, 1962- / A
little history of philosophy / Nigel Warburton. /
adet
/ Yale University Press, / Oct.2011. /
9780300152081 / 1
94 / o11184279 / Holt, Jeremy Editor Editor. /
A Manager's Guide to IT Law / / British
Computer Society, The!"Turpin Distribution adet
Services Limited [Distributor]," / Aug 2011 /
9781906124755 / 1
95 / o11271516 / Hall, Ralph Arthur Author / A
Measure of Truth: The Realistic Idealism,
Philosophy Based on Evidence / / Trafford
adet
Publishing!"Author Solutions, Incorporated
[Distributor]" / Nov. 2011!"2011" /
9781466901902 / 1
96 / o11208612 / Tanpınar, Ahmet Hamdi,
1901-1962. / A mind at peace / Ahmet Hamdi
Tanpınar ; translated from the Turkish by
Erdağ Göknar.. / / Archipelago
adet
Books ;!"Distributed by Consortium Book
Sales and Distribution," / 2008. /
9780982624630 / 1
97 / o10952457 / H., Kamshad / A Modern
Persian Prose Reader / / Cambridge University adet
Press, / 2010 / 9780521169172 / 1
98 / o11271863 / Thomson, Godfrey Author /
A Modern Philosophy of Education (Rle Edu
adet
K) / / Routledge, / Jan. 2012 /
9780415697705 / 1
99 / o11252790 / Dorichenko S. A. (Sergey
Aleksandrovich), 1973- / A Moscow math
circle : week-by-week problem sets / Sergey
adet
Dorichenko ; translated by Tatia / / American
Mathematical Society, / Jan2012. /
9780821868744 (alk. paper) / 1
100 / o11075351 / Mjolsnes, Stig F. / A
Multidiciplinary Introduction to ICT
Information Security / Stig F. Mjølsnes. / /
adet
Taylor & Francis Group, / 2010. /
9781420085907 / 1
101 / o10952561 / Lester, David, 1942- / A
multiple self theory of personality / David
adet
Lester. / / Nova Science Publishers, / Mar.
2010. / 9781608767830 (hbk.) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
102 / o11276484 / Hale, Grace Elizabeth. / A
nation of outsiders : how the white middle
class fell in love with rebellion in postwar / / adet
Oxford University Press, / 2011. /
9780195393132 / 1
103 / o10995201 / Churchland, Paul M., 1942/ A neurocomputational perspective: the nature
adet
of mind and the structure of science / Paul
M / / MIT Press, / 1992. / 9780262531061 / 1
104 / o11274645 / Ballard, Richard Author / A
New Dictionary of the French Revolution / / I.
adet
B. Tauris & Company, Limited / 2011 /
9781848854659 / 1
105 / o1099936x / Toland, John, 1670-1722 / A
new edition of Toland's History of the druids:
with an Abstract of his life and writings / /
adet
Printed by J. Watt, for P. Hill, Edinburgh; [etc.,
etc.] / 1814. / 9781112487378 / 1
106 / o11246200 / Rolston, Holmes, 1932- / A
new environmental ethics : the next
adet
millennium for life on earth / Holmes Rolston
III. / / Routledge, / 2011. / 9780415884846 / 1
107 / o11229305 / Brown, Daniel W., 1963- /
A new introduction to Islam / Daniel W.
adet
Brown. / / Wiley-Blackwell, / 2009. /
9781405158077 / 1
108 / o11284961 / Hagger, Nicholas. / A New
Philosophy of Literature: The Fundamental
adet
Theme and Unity of World Literature: the V / /
O Books / Jan.2012. / 9781846949456 / 1
109 / o11270287 / Balnaves, Mark. / A new
theory of information and the Internet : public
adet
sphere meets protocol / Mark Balnave / / Peter
Lang, / 2011. / 9781433110627 / 1
110 / o11040063 / / A Nietzschean bestiary :
becoming animal beyond docile and brutal /
edited by Christa Davi / / Rowman &
adet
Littlefield Publishers, / c2004. / 0742514277 /
1
111 / o11274128 / Buddha, Sutra / A
Philosophy of Mind / / CreateSpace / 2011 / adet
9781467941631 / 1
112 / o11223960 / Barnard, Edward Emerson, adet
d. 1923 / A photographic atlas of selected
regions of the Milky Way / by Edward
Emerson Barnard ; ed / / Cambridge
University Press, / Mar.2011. / 9780521191432
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
/1
113 / o11180493 / O'Sullivan, John Author / A
Photographic History of Mining in South
Wales / / Sutton Publishing, Limited
adet
[Imprint]!"History Press Limited,
The"!"Marston Book Services, Limited
[Distributor]" / Feb. 2011 / 9780752459417 / 1
114 / o10972055 / Guisan, Catherine / A
Political Theory of Identity in European
adet
Integration / / Routledge / June 2010. /
9780415562911 / 1
115 / o11188212 / Dahl, Robert Alan, 1915- /
A preface to democratic theory / Robert A.
adet
Dahl. / / University of Chicago Press, / 2006. /
9780226134338 / 1
116 / o11229019 / Farb, Benson. / A primer on
mapping class groups / Benson Farb, Dan
adet
Margalit. / / Princeton University Press, /
Nov.2011. / 9780691147949 / 1
117 / o11172368 / Dempster, Martin 1970- / A
Research Guide for Clinical and Health
adet
Psychology / / Palgrave Macmillan, / October
2011 / 9780230279193 / 1
118 / o11264299 / Blackwell, John, 1955- / A
scientific approach to scientific writing / John
adet
Blackwell, Jan Martin. / / Springer, / May2011.
/ 1441997873 / 1
119 / o11211829 / Blackwell, Alice Stone / A
Selection of Armenian Poems / /
adet
IndoEuropeanPublishing.com / 2008. /
9781604440140 / 1
120 / o11268645 / Reynolds, Roxanne Author /
A Seniors Guide to Fall Prevention and
Healthy Living / / Balboa Press!"Author
adet
Solutions, Incorporated [Distributor]" / Nov.
2011!"Oct 2011" / 9781452540405 / 1
121 / o11164621 / Bickerton, Emilie / A Short
History of Cahiers du Cinéma / / Verso
adet
Books, / October 2011 / 9781844677603 / 1
122 / o11282502 / Mittleman, Alan. / A short
history of Jewish ethics : conduct and
adet
character in the context of covenant / Alan / /
Wiley-Blackwell, / 2011. / 9781405189415 / 1
123 / o11285060 / Henry, John, 1950- / A short
history of scientific thought / John Henry. / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230019430 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
124 / o11262011 / Burke, Peter Author / A
Social History of Knowledge: Vol. 2: From the
adet
Encyclopaedia to Wikipedia / / Polity Press, /
feb2012 / 9780745650432 / 1
125 / o10917743 / Thacher, Eric Forsta,
1936- / A solar car primer / Eric F. Thacher. / /
adet
Nova Science Publishers, / c2003. /
9781590333082 / 1
126 / o11265966 / Hakkarainen, Petri, 1976- /
A state of peace in Europe : West Germany and
the CSCE, 1966-1975 / Petri Hakkarainen. / / adet
Berghahn Books, / Jan 2012. / 9780857452931
/1
127 / o11270974 / Aczel, Amir D. / A strange
wilderness : the lives of the great
adet
mathematicians / Amir D. Aczel. / / Sterling, /
2011. / 9781402785849 / 1
128 / o11285552 / Lowrie, William Author / A
Student's Guide to Geophysical Equations / /
adet
Cambridge University Press / May 2011 /
9780521183772 / 1
129 / o11261146 / Fleisch, Daniel Author / A
Student's Guide to Vectors and Tensors / /
adet
Cambridge University Press / 2011. /
9780521171908 / 1
130 / o11088291 / Scylitzes, John, fl. 1081. / A
synopsis of Byzantine history, 811-1057 / John
Skylitzes ; introd., text and notes trans / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521767057 / 1
131 / o11055121 / Fodor, Jerry A. Author / A
Theory of Content and Other Essays / / MIT adet
Press / Oct. 1992 / 9780262560696 / 1
132 / o11278006 / Edwards, Daniel Author / A
Victorian Mansion in the Colorado Rockies:
the Estemere Estate at Palmer Lake: An
adet
Archit / / CreateSpace / Oct. 2011 /
9781466406261 / 1
133 / o10652061 / Krauss, Rosalind E. / A
voyage on the North Sea : art in the age of the
post-medium condition / Rosalind Krauss. / / adet
Thames & Hudson, / 2000. / 9780500282076 /
1
134 / o11230733 / Contadini, Anna. / A world
of beasts : a thirteenth-century illustrated
adet
Arabic book on animals (the Kitâb Na / /
Brill, / Jan.2012. / 9789004201002 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
135 / o11112359 / Mathewson, Casey C. M.
Editor Editor. / A5 Architecture Series:
adet
Copenhagen / / Oro Editions, / September
2011 / 9780981985756 / 1
136 / o11275984 / Meyers, Peter Alexander. /
Abandoned to ourselves : being an essay on
the emergence and implications of sociology in adet
/ / Yale University Press, / jan2012. /
9780300172058 (cloth : alk. paper) / 1
137 / o11268992 / / ABC of sexually
transmitted infections. / / BMJ Books, / 2011. / adet
9781405198165 (pbk. : alk. paper) / 1
138 / o11170918 / / Aberration-corrected
analytical electron microscopy / edited by Rik
adet
Brydson ...[et al.]. / / Wiley, / Nov 2011. /
9780470518519 / 1
139 / o11147118 / Petersen, Kerry. / Abortion
Law and Policy: An Equal Opportunity
Perspective/ Kerry Petersen. / / Routledge
adet
Cavendish [Imprint] / Dec. 2010 /
9780415494748 / 1
140 / o11164670 / / Abortion politics in the
United States and Canada : studies in public
adet
opinion / edited by / / Praeger, / 1994. /
0275945618 / 1
141 / o1123149x / / Abrupt climate change :
mechanisms, patterns, and impacts / Harunur
Rashid, Leonid Polyak, / / American
adet
Geophysical Union, / Nov.2011. /
9780875904849 / 1
142 / o11281017 / Nelson, David L. Author /
Absolute Ultimate Guide for Lehninger
Principles of Biochemistry / / W. H. Freeman adet
& Company!"Macmillan [Distributor]," / Feb
2012 / 9781429294768 / 1
143 / o11285679 / Bailey, Stephen, 1947- /
Academic writing : a handbook for
adet
international students / by Stephen Bailey. / /
Routledge, / 2011. / 9780415595810 / 1
144 / o11233187 / Arendale, David R. / Access
at the crossroads : learning assistance in higher
adet
education / David R. Arendale ; K / / JosseyBass ;!"Wiley," / 2010. / 9780470644249 / 1
145 / o11251013 / / Access contested :
security, identity, and resistance in Asian
adet
cyberspace information revo / / MIT Press, /
c2011. / 9780262516808 (pbk. : alk. paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
146 / o1125273x / Curtin, Deirdre Editor
Editor. / Accountability and European
adet
Governance / / Routledge, / Nov. 2011 /
9780415688802 / 1
147 / o11209938 / Avants, Tim. / Ace the GRE
writing assessment / Tim Avants. / /
adet
Sourcebooks, / 2007. / 9781402208423 / 1
148 / o11283373 / Middlewood, David. /
Achieving success with your leadership project
adet
/ David Middlewood, Ian Abbott. / / SAGE
Publications, / 2011. / 9780857023674 / 1
149 / o11242231 / Andreotti, Vanessa. /
Actionable postcolonial theory in education /
adet
Vanessa Andreotti. / / Palgrave Macmillan, /
2011. / 9780230111615 (hardback) / 1
150 / o11281923 / Oyler, Celia. / Actions
speak louder than words : community activism
adet
as curriculum / Celia Oyler. / / Routledge, /
2011. / 9780415881623 / 1
151 / o11180109 / / Activated carbon :
classifications, properties and applications /
adet
editor, James F. Kwiatko / / Nova Science
Publishers, / Apr 2011. / 9781612096841 / 1
152 / o11239669 / Zilberman, Meital / Active
Implants and Scaffolds for Tissue
adet
Regeneration / / Springer / 2011 /
9783642180644 / 1
153 / o11258159 / Khader, Serene J. / Adaptive
preferences and women's empowerment /
adet
Serene J. Khader. / / Oxford University Press, /
c2011. / 9780199777877 / 1
154 / o11248853 / / Adaptive technologies for
training and education / [edited by] Paula J.
adet
Durlach, Alan M. L / / Cambridge University
Press, / Jan 2012. / 9780521769037 / 1
155 / o11286234 / Kolberg, Judith. / ADDfriendly ways to organize your life / Judith
adet
Kolbert and Kathleen Nadeau. / / BrunnerRoutledge, / c2002. / 9781583913581 / 1
156 / o11280219 / Orford, Jim. / Addiction
dilemmas : family experiences from literature
adet
and research and their challenges / / Wiley, /
Jan 2012. / 9780470977026 / 1
157 / o11172265 / / Addictions / Maree
Teesson ... [et al.]. / / Psychology Press, /
adet
nov.2011. / 9780415582995 / 1
158 / o11216013 / Forta, Ben. / Adobe
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Coldfusion 9 Web application construction kit /
Ben Forta and Raymond Camden ; with / 1 /
Adobe Press, / c2010-c2011. / 9780321660343
/1
159 / o11216001 / McCune, Doug Author /
Adobe Flex 3. 0 / / John Wiley & Sons,
adet
Incorporated , / 2008 / 9780470277928 / 1
160 / o11280360 / / Adolescent literacy in the
academic disciplines : general principles and
adet
practical strateg / / The Guilford Press, / Jan
2012. / 9781462502806 / 1
161 / o1126116x / / Adolescent psychology
around the world / Jeffrey Jensen Arnett,
adet
editor. / / Psychology Press, / Jan 2012. /
9781848728899 / 1
162 / o11267860 / Smetana, Judith G., 1951- /
Adolescents, families, and social
development : how teens construct their worldsadet
/ Judith / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9781444332513 (pbk. : alk. paper) / 1
163 / o11171157 / / Advanced adhesives in
electronics / [edited by] M. O. Alam,
adet
Christopher Bailey. / / Woodhead Pub., / Aug
2011. / 9781845695767 / 1
164 / o11177135 / Syed, Asif. / Advanced
Building Technologies for Sustainability / A.
adet
Syed / / John Wiley & Sons Ltd; / Dec. 2011 /
9780470546031 / 1
165 / o11256175 / / Advanced control design
of MEMS vibratory gyroscope / editor, Juntao
adet
Fei. / / Nova Science Publishers, / 2011. /
9781614704874 / 1
166 / o11208636 / / Advanced drilling and well
technology / book editors, Bernt S. Aadnoy ...
adet
[et al.]. / / Society of Petroleum Engineers, /
2009. / 9781555631451 / 1
167 / o11256199 / Linsley, Trevor. / Advanced
electrical installation work / Trevor Linsley. / /
adet
Elsevier/Newnes, / Feb.2012. /
9780080970424 / 1
168 / o11143551 / Sherman, Jeremy Author /
Advanced Mac OSX Programming / / Addison
Wesley Professional!"Pearson Education
adet
[Distributor]," / Aug. 2011. / 9780321706256 /
1
169 / o11018252 / Hayek, Sabih I., 1938- /
adet
Advanced mathematical methods in science
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
and engineering / S.I. Hayek. / / Chapman &
Hall/CRC, / 2010. / 9781420081978 / 1
170 / o11214028 / Walecka, John Dirk, 1932- /
Advanced modern physics : theoretical
adet
foundations / John Dirk Walecka. / / World
Scientific, / 2010. / 9789814291521 / 1
171 / o11261791 / Kazmi, Abbas Editor Editor.
/ Advanced Oil Crop Biorefineries / / Royal
adet
Society of Chemistry, / 2011 /
9781849731355 / 1
172 / o11255225 / Tiwari, Gopal Nath. /
Advanced renewable energy sources Gopal
Nath Tiwari, Rajeev Kumar Mishra. / / Royal adet
Society of Chemistry , / Nov. 2011 /
9781849733809 / 1
173 / o11254841 / Ahmed, Tarek. / Advanced
reservoir management and engineering / Tarek
adet
Ahmed. / / Gulf Professional, / 2011 /
9780123855480 / 1
174 / o11248221 / Basu, Bikramjit. / Advanced
Structural Ceramics / Prof. Bikramjit Basu,
adet
Dept. of Materials Science and Engine / /
Wiley, / 2011 / 9780470497111 / 1
175 / o11157057 / Nair, Sudhakar, 1944author. / Advanced Topics in Applied
Mathematics : for Engineering and the
adet
Physical Sciences / Sudha / / Cambridge
University Press, / Nov. 2011. /
9781107006201 / 1
176 / o10915059 / Cohen-Tannoudji, Claude. /
Advances in Atomic Physics: An Overview / /
World Scientific Publishing Limited!"Marston adet
Book Services, Limited [Distributor] ," / June
2010. / 9789812774972 / 1
177 / o11261079 / / Advances in chiroptical
methods / edited by Nina Berova... [et al.]. / 2 / adet
Wiley, / Jan. 2012. / 9781118012925 / 1
178 / o11261031 / / Advances in chiroptical
methods / edited by Nina Berova... [et al.]. / 1 / adet
Wiley, / Jan. 2012. / 9781118012932 / 1
179 / o11268050 / Giannetti, Biagio F. Editor
Editor. / Advances in Cleaner Production / /
adet
Nova Science Publishers, Incorporated / Nov.
2011 / 9781612099323 / 1
180 / o11259541 / Geelvinck, Hans Author / adet
Advances in Condensed Matter and Materials
Research. / 8 / Nova Science Publishers,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Incorporated / Oct. 2011 / 9781608761593 / 1
181 / o11259528 / Geelvinck, Hans Author /
Advances in Condensed Matter and Materials
adet
Research. / 9 / Nova Science Publishers,
Incorporated / Oct. 2011 / 9781611227543 / 1
182 / o11286477 / Geelvinck, Hans Author /
Advances in Condensed Matter and Materials
adet
Research. / 6 / Nova Science Publishers,
Incorporated / Oct. 2011 / 9781607419594 / 1
183 / o11259504 / Geelvinck, Hans Author /
Advances in Condensed Matter and Materials
adet
Research. / 10 / Nova Science Publishers,
Incorporated / Oct. 2011 / 9781612095332 / 1
184 / o1125953x / Geelvinck, Hans Author /
Advances in Condensed Matter and Materials
adet
Research. / 7 / Nova Science Publishers,
Incorporated / Oct. 2011 / 9781616683221 / 1
185 / o11167208 / Best, Richard Author /
Advances in Electrically Small Antennas / /
Wiley-IEEE Press [Imprint]!"John Wiley &
adet
Sons, Incorporated," / Jun 2011 /
9780471681588 / 1
186 / o1125418x / / Advances in
environmental chemistry and toxicology of
adet
mercury / edited by Guangliang Liu, / /
Wiley, / Jan. 2012. / 9780470578728 / 1
187 / o10928595 / / Advances in
Environmental Remote Sensing: Sensors,
Algorithms, aand Applications / / C R C Press adet
LLC!"Taylor & Francis Group [Distributor]," /
November 2010 / 9781420091755 / 1
188 / o11240337 / Daniels, Justin A. Editor
Editor. / Advances in Environmental
adet
Research / / Nova Science Publishers,
Incorporated / 2011 / 9781614700074 / 1
189 / o11227175 / / Advances in food
biochemistry / edited by Fatih Yildiz. / / CRC adet
Press, / 2010. / 9780849374999 / 1
190 / o11239608 / Hefnawy, Magdy. /
Advances in food protection / Magdy
adet
Hefnawy. / / Springer, / 2011. /
9789400711020 / 1
191 / o11259644 / Arkin, William T. Author /
Advances in Laser and Optics Research / /
adet
Nova Science Publishers, Incorporated / Oct.
2011 / 9781614709404 / 1
192 / o11238537 / Haghi, A. K. / Advances in adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
nanofibre research / Akbar K. Haghi, Gennady
Zaikov. / / iSmithers, / 2011. /
9781847356048 / 1
193 / o11248518 / P. Richard, John Editor ed /
Advances in Physical Organic Chemistry / /
adet
Elsevier Science & Technology Books, / 2011 /
9780123860477 / 1
194 / o10837991 / Mittal, Vikas. / Advances in
polymer nanocomposite technology / Vikas
adet
Mittal. / / Nova Science Publishers, / c2009. /
9781607419709 (hardcover) / 1
195 / o11149267 / / Advances in rock
dynamics and applications / edited by Yingxin
adet
Zhou, Jian Zhao. / / CRC Press/Balkema, /
June 2011. / 9780415613514 / 1
196 / o11286696 / / Advances in sociology
research / 11 / Nova Science Publishers, /
adet
2003- / 9781613245156 / 1
197 / o11286702 / / Advances in sociology
research / 13 / Nova Science Publishers, /
adet
2003- / 9781619424234 / 1
198 / o11286660 / / Advances in sociology
research / 4 / Nova Science Publishers, /
adet
2003- / 9781600217661 / 1
199 / o11286672 / / Advances in sociology
research / 5 / Nova Science Publishers, /
adet
2003- / 9781604563818 / 1
200 / o1128657x / / Advances in sociology
research / 1 / Nova Science Publishers, /
adet
2003- / 9781590336953 / 1
201 / o11286684 / / Advances in sociology
research / 6 / Nova Science Publishers, /
adet
2003- / 9781607418795 / 1
202 / o11074784 / / Advances in sociology
research / 8 / Nova Science Publishers, /
adet
2003- / 9781617289972 / 1
203 / o11286647 / / Advances in sociology
research / 2 / Nova Science Publishers, /
adet
2003- / 9781594540837 / 1
204 / o11240106 / / Advancing education with
information communication technologies :
facilitating new trends / / Information Science adet
Reference, / jan 2012. / 9781613504680
(hardcover) / 1
205 / o11267094 / / Advancing youth work : adet
current trends, critical questions / edited by
Dana Fusco. / / Routledge, / jan.2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
9780415890465 / 1
206 / o11263854 / Gass, Michael A. /
Adventure therapy : theory, research, and
practice / by Michael Gass, H. L. Lee Gillis, adet
Ke / / Brunner-Routledge, / feb.2012. /
9780415892902 / 1
207 / o11262813 / MacDonald, Scott, 1942- /
Adventures of perception : cinema as
exploration : essays/interviews / Scott
adet
MacDonald. / / University of California
Press, / c2009. / 9780520258563 (pbk. : alk.
paper) / 1
208 / o11250215 / / Advertising theory / coedited by Shelly Rodgers and Esther Thorson. / adet
/ Routledge, / 2011. / 9780415886628 / 1
209 / o11241317 / Goldmann, Hilary. /
Advocacy and educational technology : a
guide to getting your voice heard / Hilary
adet
Goldman / / International Society for
Technology in Education, / c2011. /
9781564843104 (pbk.) / 1
210 / o11285436 / Paine, David P. / Aerial
photography and image interpretation / David
adet
P. Paine, James D. Kiser. / / Wiley, / Jan 2012. /
9780470879382 / 1
211 / o11184346 / Russo, Giuseppe P. Author /
Aerodynamic measurements: from physical
principles to turnkey Instrumentation / /
adet
Woodhead Publishing Limited / Sep. 2011 /
9781845699925 / 1
212 / o11277555 / Brady, Emily. / Aesthetics
of the natural environment / Emily Brady. / /
adet
University of Alabama Press, / 2003. /
9780817350130 / 1
213 / o11282769 / Khan, Riaz M. (Riaz
Mohammad) / Afghanistan and Pakistan :
conflict, extremism, and resistance to
modernity / Riaz Mohamma / / Woodrow
adet
Wilson Center Press ;!"Distributed by Johns
Hopkins University Press," / c2011. /
9781421403847 / 1
214 / o11166149 / John, Simpson Author /
Afghanistan: A Cultural History / / British
Museum Press!"Littlehampton Book Services, adet
Limited [Distributor]," / Feb. 2012. /
9780714111742 / 1
215 / o11254749 / Binns, Tony. / Africa / Tony adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
Binns, Alan Dixon, and Etienne Nel. / /
Routledge, / 2011. / 9780415413688 (pbk. :
alk. paper) / 1
216 / o11276903 / Myers, Garth Andrew. /
African cities: alternative visions of urban
adet
theory and practice / Garth Myers. / / Zed
Books Ltd., / c2011. / 9781848135093 / 1
217 / o11284602 / The African Development
Bank Author / African Development Report
2011 / / Oxford University Press!"Oxford
adet
University Press Australia [Distributor]" / Dec.
2011 / 9780199587162 / 1
218 / o11270755 / Kalyango, Yusuf. / African
media and democratization : public opinion,
adet
ownership & rule of law / Yusuf Kalyan / / P.
Lang, / 2011. / 9781433112072 / 1
219 / o11270457 / Andreasson, Stefan. /
Africa's development impasse : rethinking the
political economy of transformation / Stefan / / adet
Zed Books, Limited , / c2010. /
9781842779729 / 1
220 / o11278079 / Severino, Jean-Michel. /
Africa's Moment / / Polity Press / 2011. /
adet
9780745651576 / 1
221 / o11266363 / Ndikumana, L?nce. /
Africa's odious debts : how foreign loans and
adet
capital flight bled a continent / L?nce Nd / /
Zed Books, / c2011. / 9781848134591 / 1
222 / o1094252x / Meister, Robert, 1947- /
After evil : a politics of human rights / Robert
adet
Meister. / / Columbia University Press, /
Dec.2010. / 9780231150361 / 1
223 / o11265620 / Gaffney, Mason. / After the
crash : designing a depression-free economy /
adet
Mason Gaffney ; edited and with an / / WileyBlackwell, / 2009. / 9781444333077 (pbk.) / 1
224 / o11278456 / Lagerkvist, Johan / After the
Internet, Before Democracy: Competing
Norms in Chinese Media and Society / / Peter adet
Lang Publishing, Incorporated, / Dec. 2010 /
9783034304351 / 1
225 / o11284286 / Richter, Gerhard, 1967- /
Afterness : figures of following in modern
thought and aesthetics / Gerhard Richter. / /
adet
Columbia University Press, / c2011. /
9780231157704 / 1
226 / o11242395 / La Cecla, Franco. / Against adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
architecture / Franco La Cecla. / / PM Press, /
2011. / 9781604864069 / 1
227 / o1128576x / Smith, Mick, 1961- /
Against ecological sovereignty : ethics,
biopolitics, and saving the natural world /
adet
Mick / / University of Minnesota Press, /
c2011. / 9780816670291 / 1
228 / o11272387 / Melo, Marcus Andre Author
/ Against the Odds: Politicians, Institutions and
the Struggle Against Poverty / / C. Hurst &
adet
Company, Publishers, Limited!"Marston Book
Services, Limited [Distributor]" / May 2011 /
9781849041195 / 1
229 / o11266612 / / Agency without actors? :
New approaches to collective action/ edited by
adet
Jan-Hendrik Passot / / Routledge, / feb2012. /
9780415603423 (hardback) / 1
230 / o11243909 / / Agents of bioterrorism :
pathogens and their weaponization / [edited
adet
by] Geoffrey Zubay, e / / Columbia University
Press, / c2005. / 9780231133470 / 1
231 / o11102160 / / Aggression and violence,
post-traumatic stress, and absenteeism among
employees in peniten / / BJu/Boom Juridische
adet
uitgevers :!"Wetenschappelijk Onderzoek-en
Documentatiecentrum ;"!"Intervict," / c2008. /
9789054549802 / 1
232 / o11275881 / Moody, Harry R. / Aging :
concepts and controversies / Harry R. Moody,
Jennifer R. Sasser. / / SAGE Publications, /
adet
2011. / 9781452203096 (pbk. : acid-free
paper) / 1
233 / o11267914 / Segal, Daniel L. / Aging and
mental health. / / Wiley-Blackwell, / 2011. / adet
9781405130752 (pbk. : alk. paper) / 1
234 / o11219130 / / Aging families and
caregiving / edited by Sara H. Qualls, Steven
adet
H. Zarit. / / John Wiley & Sons, Inc., / 2009. /
9780470008553 / 1
235 / o11152618 / / Aging in perspective and
the case of China : issues and approaches /
adet
Sheying Chen and Jaso / / Nova Science
Publishers, / 2009, c2011. / 9781617289415 / 1
236 / o10835222 / Haskell, Barbara. / Agnes adet
Martin / Barbara Haskell ; with essays by
Barbara Haskell, Anna C. Chave, and Rosali / /
Whitney Museum of American
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Art :!"Distributed by H.N. Abrams," / 1992. /
9780874270822 / 1
237 / o11212846 / Wall, James Kirk /
Agnosticism: The Battle Against Shameless
adet
Ignorance / / iUniverse, Incorporated /
Jan.2011. / 9781450287074 / 1
238 / o11201034 / / Agricultural systems :
economics, technology and diversity / Oliver
adet
W. Castalonge, editor. / / Nova Science
Publishers, / c2008. / 9781606920251 / 1
239 / o11209537 / Coleman, William D.
(William Donald), 1950- / Agriculture in the
new global economy / William Coleman, Wyn adet
Grant, Tim Josling. / / Edward Elgar Pub., /
2004. / 9781843766780 / 1
240 / o11098272 / / Air transportation systems
engineering / edited by George L. Donohue ...
[et al.] / / American Institute of Aeronautics
adet
and Astronautics, / c2001. / 9781563474743 /
1
241 / o11025165 / Akehurst, Michael, 1940- /
Akehurst's modern introduction to
adet
international law. / / Routledge, / 2002- /
9780415243568 / 1
242 / o11264354 / / Alan S. Milward and a
century of European change / edited by
adet
Fernando Guirao, Frances M. B / / Routledge, /
c2011. / 9780415878531 / 1
243 / o10560622 / Cruickshank, John. / Albert
Camus and the literature of revolt / John
adet
Cruickshank. / / Oxford University Press, /
1960. / 9781199702555 / 1
244 / o11281996 / Barrie, Ken Author /
Alcohol: Policy and Practice in Health and
Social Care No. 15 / / Dunedin Academic
adet
Press!"Inbooks [Distributor]" / Nov. 2011 /
9781906716318 / 1
245 / o11210126 / Holmes, Charles Mason,
1923- / Aldous Huxley and the way to reality /
adet
Charles M. Holmes. / / Greewwood Press, /
1978, c1970. / 9780313200168 / 1
246 / o1093893x / Ogden, Daniel Author /
Alexander the Great: Myth, Genesis and
Sexuality / / University of Exeter
adet
Press!"Chicago Distribution Center
[Distributor]" / Ap. 2010 / 9780859898379 / 1
247 / o11049637 / Ulmer, Renate. / Alfons
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
Mucha / Renate Ulmer ; [English translation
by Michael Scuffil]. / / Taschen, / c1994. /
9783822885741 / 1
248 / o1127234x / Patterson, Douglas. / Alfred
Tarski : philosophy of language and logic /
adet
Douglas Patterson. / / Palgrave Macmillan, /
Mar2012. / 9780230221215 / 1
249 / o11163823 / Knauer, Ulrich / Algebraic
Graph Theory: Morphisms, Monoids and
adet
Matrices / / Walter de Gruyter; / Aug.2011. /
9783110254082 / 1
250 / o11263830 / / Alienation and
connection : suffering in a global age / edited
adet
by Lisa R. Withrow. / / Lexington Books, /
c2011. / 9780739137055 (cloth : alk. paper) / 1
251 / o1123121x / Brustad, Kristen. / AlKitaab fii ta'allum al-'Arabiyya = A textbook
for beginning Arabic, part one / Kristen / /
adet
Georgetown University Press, / 2011. /
9781589017368 / 1
252 / o11078856 / / All fluid-flow-regimes
simulation model for internal flows / J.P.
adet
Abraham ... [et al.]. / / Nova Science
Publishers, / cJan 2011. / 9781611225037 / 1
253 / o10818340 / Sorkin, Michael. / All over
the map : writing on buildings and cities /
adet
Michael Sorkin. / / Verso Books , / Apr. 2010. /
9781844673230 / 1
254 / o11167427 / Martin, Geoffrey J. / All
possible worlds : a history of geographical
adet
ideas / Geoffrey J. Martin. / / Oxford
University Press, / 2005. / 9780195168709 / 1
255 / o11064419 / Almgren, Frederick J. /
Almgren's big regularity paper : Q-valued
functions minimizing Dirichlet's integral and adet
th / / World Scientific, / 2000. /
9789810241087 / 1
256 / o1126651x / Hellmich, Christina, 1978- /
Al-Qaeda : from global network to local
franchise / Christina Hellmich. / /
adet
Fernwood ;!"Zed Books," / 2011. /
9781848139084 / 1
257 / o11220429 / Escalante, René /
Alternating projection methods / René
Escalante, Marcos Raydan. / / Society for
adet
Industrial and Applied Mathematics, /
Aug.2011. / 9781611971934 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
258 / o11157483 / Anden-Papadopoulos, Kari
Editor Editor. / Amateur Images and Global
adet
News / / Intellect , / June 2011 /
9781841504209 / 1
259 / o1128528x / Causey, Faya. / Amber and
the ancient world / Faya Causey. / / J. Paul
adet
Getty Museum, / c2011. / 9781606060827 / 1
260 / o11082720 / Kingdon, John W. / America
the unusual / John W. Kingdon. / / Worth
adet
Publishers, / c1999. / 0312189710 / 1
261 / o11162636 / Tannahill, Neal R., 1949- /
American and Texas government : policy and
adet
politics / Neal Tannahill. / / Pearson
Longman, / 2010. / 9780205746750 / 1
262 / o11090819 / Shklar, Judith N. / American
citizenship : the quest for inclusion / Judith N.
adet
Shklar. / / Harvard University Press, / 1995,
c1991. / 9780674022164 / 1
263 / o11157082 / / American Cold War
strategy : interpreting NSC 68 / edited with an
adet
introduction by Ernest R / / Bedford Books of
St. Martin's Press, / c1993. / 0312066376 / 1
264 / o11263301 / ADA (American Dietetic
Association) Author / American Dietetic
Association Complete Food and Nutrition
adet
Guide / / Wiley [Imprint]!"John Wiley & Sons,
Incorporated" / Feb 2012 / 9780470912072 / 1
265 / o11250616 / Jillson, Calvin C., 1949- /
American government : political development
adet
and institutional change / Cal Jillson. / /
Routledge, / c2011. / 9780415881579 / 1
266 / o11186574 / Ratner-Rosenhagen,
Jennifer. / American Nietzsche : a history of an
icon and his ideas / Jennifer Ratneradet
Rosenhagen. / / University of Chicago Press, /
Nov.2011. / 9780226705811 / 1
267 / o1127590x / Blight, David W. /
American oracle : the Civil War in the civil
rights era / David W. Blight. / / Belknap Press adet
of Harvard University Press, / 2011. /
9780674048553 / 1
268 / o11257313 / McWilliams, James E. /
American pests : the losing war on insects
from colonial times to DDT / James E.
adet
McWilliam / / Columbia University Press, /
c2008. / 9780231139427 / 1
269 / o11151134 / Sharp, James R. Author /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
American Politics in the Early Republic: The
New Nation in Crisis / / Yale University Press /
Aug. 1995 / 9780300065190 / 1
270 / o11146965 / Karger, Howard Jacob,
1948- / American social welfare policy : a
pluralist approach / Howard Jacob Karger,
adet
David Stoesz. / / Allyn & Bacon, / c2010. /
9780205627080 / 1
271 / o11189812 / / American women : a
Library of Congress guide for the study of
women's history and culture / / Library of
adet
Congress :!"For sale by the Supt. of Docs.,
U.S. G.P.O.," / 2001. / 9780844410487 / 1
272 / o11276356 / Selig, Diana Author /
Americans All: The Cultural Gifts Movement /
adet
/ Harvard University Press / Sept. 2011 /
9780674062245 / 1
273 / o11263027 / Ashmead, H. DeWayne. /
Amino acid chelation in human and animal
adet
nutrition / H. DeWayne Ashmead. / / Taylor &
Francis, / Feb 2012. / 9781439897676 / 1
274 / o11259498 / / Amino acids in human
nutrition and health / edited by J.P.F. D'Mello. /
adet
/ CAB International, / Feb 2012. /
9781845937980 / 1
275 / o10630508 / Ritchie, Thomas Edward. /
An account of the life and writings of David
Hume, esq., by Thomas Edward Ritchie. / /
adet
Printed for T. Cadell and W. Davies, / 1991
c1807. / 9781855060821 / 1
276 / o11205684 / Malague, Rosemary 1961- /
An actress prepares : women and the method /
adet
Rosemary Malague. / / Routledge, / Jan.
2012. / 9780415681575 / 1
277 / o11205647 / Spivak, Gayatri
Chakravorty. / An aesthetic education in the
era of globalization / Gayatri Chakravorty
adet
Spivak. / / Harvard University Press, / Jan
2012. / 9780674051836 / 1
278 / o11233035 / Phelps, N. A. (Nicholas
A.) / An anatomy of sprawl : planning and
adet
politics in Britain / Nicholas A. Phelps. / /
Routledge, / Feb.2012. / 9780415592994 / 1
279 / o11222852 / / An anthology of Qur'anic adet
commentaries / edited by Feras Hamza and
Sajjad Rizvi, with Farh / / Oxford University
Press in association with the Institute of
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
Ismaili Studies, London, / 2008- /
9780199600595 / 1
280 / o11249559 / Knappett, Carl. / An
archaeology of interaction : network
perspectives on material culture and society / adet
Car / / Oxford University Press, / 2011. /
9780199215454 / 1
281 / o11253988 / Zanden, J. L. van. / An
economic history of Indonesia, 1800-2010 /
adet
Jan Luiten van Zanden and Daan Marks. / /
Routledge, / 2011. / 9780415674126 / 1
282 / o11171492 / Fu, Huiyan, 1974- / An
emerging non-regular labour force in japan :
the dignity of dispatched workers / Huiyan / / adet
Routledge, / cseptember2011. /
9780415664349 / 1
283 / o11244926 / Benjamin, Amy, 1951- / An
English teacher's guide to performance tasks &
adet
rubrics : high school / Amy Benjamin. / / Eye
on Education, / c2000. / 9781883001933 / 1
284 / o11243892 / Elias, Norbert, 1897-1990. /
An essay on time / Norbert Elias. / / University
adet
College Dublin Press, / 2007. /
9781904558415 / 1
285 / o11134355 / / An Ethnohistorical
dictionary of the Russian and Soviet empires /
adet
edited by James S. Olson / / Greenwood
Press, / 1994. / 9780313274978Library / 1
286 / o11284225 / Richardson, John, 1964- /
An eye for music : popular music and the
audiovisual surreal / John Richardson. / /
adet
Oxford University Press, / c2011. /
9780195367379 / 1
287 / o11272247 / Bokhari, Raana Author / An
Illustrated Guide to Islamic Faith: An
Authoritative Account of the History and
adet
Philoso / / Anness Publishing!"National Book
Network [Distributor]," / Jan 2012 /
9781780190099 / 1
288 / o11261018 / Takeuchi, Tatsu Author jpn /
An Illustrated Guide to Relativity / /
adet
Cambridge University Press / 2011 /
9780521141000 / 1
289 / o1127055x / Reid, Thomas Author / An
Inquiry into the Human Mind, on the
adet
Principles of Common Sense / / Cambridge
University Press / 2011 / 9781108040358 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
290 / o11084108 / Johnson, Valen E. / An
Introduction to Bayesian Biostatistics Valen E.
adet
Johnson / / Chapman & Hall/CRC, / 2011 /
9781439800089 / 1
291 / o11193293 / Sangiorgi, Davide Author /
An Introduction to Bisimulation and
adet
Coinduction / / Cambridge University Press, /
Sep 2011 / 9781107003637 / 1
292 / o11186677 / Chernick, Michael R. / An
Introduction to Bootsrap Methods with
Applications to R / / Wiley [Imprint]!"John
adet
Wiley & Sons, Incorporated," / NOV2011 /
9780470467046 / 1
293 / o11245013 / Amato, Massimo| / An
Introduction to Petroleum Technology,
adet
Economics, and Politics / / John Wiley & Sons,
Limited, / 2011 / 9781118012994 / 1
294 / o10227532 / Shih Yanhua Staff Author /
An Introduction to Quantum Optics Photon
adet
and Bi-Photon Physics / / Taylor & Francis
Group / Feb. 2008 / 9780750308878 / 1
295 / o11081211 / Stiggins, Rick J. Author /
An Introduction to Student-Involved
adet
Assessment for Learning / / Pearson Education
/ Jan. 2011 / 9780132563833 / 1
296 / o11233904 / / An integrative analysis
approach to diversity in the college classroom /
adet
Mathew L. Ouellet / / Jossey-Bass
Inc. ;!"Wiley," / 2011. / 9781118027622 / 1
297 / o11273562 / Avramescu, C’ at’ alin, 1967/ An intellectual history of cannibalism /
C’at’alin Avramescu ; translated by Alistair Ia /adet
/ Princeton University Press, / 2009. /
9780691133270 / 1
298 / o11286131 / Hick, John, 1922- / An
interpretation of religion : human responses to
adet
the transcendent / John Hick. / / Yale
University Press, / 2005. / 9780300106688 / 1
299 / o11238835 / / An introduction to
biomaterials / editor, Jeffrey O. Hollinger. / /
adet
CRC Press/Taylor & Francis, / 2011. /
9781439812563 / 1
300 / o11249742 / Simmons, Harold / An
introduction to category theory / Harold
adet
Simmons. / / Cambridge University Press, /
2011. / 9780521283045 / 1
301 / o11247472 / Buchen, Peter. / An
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
introduction to exotic option pricing / Peter
Buchen. / / Chapman and Hall/CRC, / feb2012.
/ 9781420091007 (hardback) / 1
302 / o1126942x / Goodwin, William, Dr. / An
introduction to forensic genetics / William
Goodwin, Adrian Linacre, Sibte Hadi. / /
adet
Wiley-Blackwell, / 2011. / 9780470710197
(pbk.) / 1
303 / o11284894 / Gupta, Bina, 1947- / An
introduction to Indian philosophy :
perspectives on reality, knowledge, and
adet
freedom / B / / Routledge, / 2011. /
9780415800037 / 1
304 / o11184693 / Sugimoto, Yoshio, 1939- /
An introduction to Japanese society / Yoshio
adet
Sugimoto. / / Cambridge University Press, /
c2010. / 9780521705196 / 1
305 / o11025050 / / An introduction to
metabolic and cellular engineering / S.
adet
Cortassa ... [et al.]. / / World Scientific, /
c2002. / 9789810248369 / 1
306 / o11268219 / Chambers, R. L. (Ray L.) /
An introduction to model-based survey
sampling with applications / Raymond L.
adet
Chambers, Ro / / Oxford University Press, /
2011 / 9780198566625 / 1
307 / o11278535 / Hofmann, Stefan G. / An
introduction to modern CBT : psychological
solutions to mental health problems / Stefan / / adet
Wiley-Blackwell, / Jan.2012. / 9780470971758
/1
308 / o11222311 / Fludernik, Monika. / An
introduction to narratology / Monika Fludernik
adet
; translated from the German by Patricia / /
Routledge, / 2009. / 9780415450300 / 1
309 / o11244598 / Irwin, H. J. (Harvey J.) / An
introduction to parapsychology / Harvey J.
adet
Irwin and Caroline A. Watt. / / McFarland &
Co., / 2007. / 9780786430598 / 1
310 / o11259607 / Browne, Ken, 1951- / An
introduction to sociology / Ken Browne. / /
adet
Polity Press, / 2011. / 9780745650081 / 1
311 / o1125614x / / An introduction to solar
system physics. / / Gardners Books, / 2008. / adet
9780763746803 / 1
312 / o11208053 / / An introduction to Stein's adet
method / [edited by] A.D. Barbour, Louis H.Y.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Chen. / / Singapore University Press ;!"World
Scientific," / c2005. / 9789812563309 / 1
313 / o11245335 / Volti, Rudi. / An
introduction to the sociology of work and
adet
occupations / Rudi Volti. / / Pine Forge Press, /
cjan.2012. / 9781412992855 / 1
314 / o11270251 / / An introduction to visual
theory and practice in the digital age / Brooke
adet
Barnett ... [et / / Peter Lang, / c2011. /
9781433109034 / 1
315 / o11256953 / Inglis, David / An invitation
to social theory/ David Inglis,Christopher
adet
Thorpe / / Polity, / mar2012 / 9780745642093 /
1
316 / o11213905 / Chodkiewicz, Michel. / An
ocean without shore : Ibni arabi the Book, and
the Law / Michel Chodkiewicz ; translate / / adet
State University of New York Press, / 1993. /
9780791416266 / 1
317 / o11087213 / / An oral and documentary
history of the Darfur genocide / [compiled by]
adet
Samuel Totten. / 1 / Praeger Security
International, / c2010. / 9780313352379 / 1
318 / o11087237 / / An oral and documentary
history of the Darfur genocide / [compiled by]
adet
Samuel Totten. / 2 / Praeger Security
International, / c2010. / 9780313352393 / 1
319 / o11267483 / Hay-Jahans, Christopher. /
An R companion to linear statistical models /
adet
Christopher Hay-Jahans. / / CRC Press, /
c2011 / 9781439873656 / 1
320 / o11170256 / Bem, Sandra L. / An
unconventional family / Sandra Lipsitz
adet
Bem. / / Yale University Press, / 2001. /
9780300090925 / 1
321 / o11260671 / Carspecken, Lucinda, 1957/ An unreal estate : sustainability & freedom in
an evolving community / Lucinda Carspecken. adet
/ / Indiana University Press, / c2011. /
9780253223494 / 1
322 / o10763405 / Speece, Richard E. /
Anaerobic biotechnology for industrial
adet
wastewaters / R.E. Speece. / / Archae Press, /
c1996. / 0965022609 / 1
323 / o11240490 / / Anaerobic digestion :
adet
processes, products, and applications / editors,
Daniel J. Caruana a / / Nova Science
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
Publishers, / c2011. / 9781613244203 / 1
324 / o11256369 / Fitzpatrick, Dennis. /
Analogue design and simulation using orcad
adet
capture and pspice / Dennis Fitzpatrick. / /
Elsevier, / 2011. / 9780080970950 / 1
325 / o11273938 / / Analysis and Visions for
Europe Theories and General Issues. / / Peter adet
Lang Pub Inc, / 2011. / 9783631601358 / 1
326 / o1127413x / Huitema, Bradley E.,
1938- / Analysis of covariance and alternatives
adet
/ Bradley Huitema. / / Wiley, / c2011. /
9780471748960 / 1
327 / o11124799 / Poston, Steven W. /
Analysis of production decline curves / Steven
W. Poston, Bobby D Poe. / / Society of
adet
Petroleum Engineers, / 2008. / 9781555631444
/1
328 / o11246285 / Deen, William M. / Analysis
of Transport Phenomena / / Oxford University adet
Press, / 2011. / 9780199740284 / 1
329 / o11248130 / Sevcovic, Daniel. /
Analytical and numerical methods for pricing
financial derivatives / Daniel Sevcovic. / /
adet
Nova Science Publisher's, / 2010. /
9781617287800 / 1
330 / o11246157 / Higson, Séamus. /
Analytical biotechnology / Séamus Higson. / /
adet
Oxford University Press, / 2011. /
9780470723050 / 1
331 / o11251748 / Christian, Gary D. Author /
Analytical Chemistry / / John Wiley & Sons,
Incorporated!"John Wiley & Sons Australia, adet
Limited [Distributor]" / Dec 2011. /
9780470887578 / 1
332 / o11209896 / Publishers, Vibrant. /
Analytical Writing Insights on the revised
adet
GRE General Test / / CreateSpace / Jun.2011. /
9781463577124 / 1
333 / o11173798 / Pfleeger, Charles P., 1948- /
Analyzing computer security : a
threat/vulnerability/countermeasure approach / adet
Charles P. / / Prentice Hall, / Sep 2011. /
9780132789462 / 1
334 / o1115665x / Stewart, Charles Haines. /
Analyzing congress / Charles Stewart III. / / adet
Norton, / c2001. / 0393976262 / 1
335 / o11242838 / / Analyzing gender,
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
intersectionality, and multiple inequalities :
global, transnational and / / Emerald Group
Pub., / June 2011. / 9780857247438 / 1
336 / o11263799 / De Fina, Anna. / Analyzing
narrative : discourse and sociolinguistic
perspectives / Anna De Fina, Alexandra / /
adet
Cambridge University Press, / Jan.2012. /
9780521715133 / 1
337 / o11080450 / Guerin, Bernard, 1957- /
Analyzing social behavior : behavior analysis
adet
and the social sciences / Bernard Guerin. / /
Context Press, / c1994. / 9781878978134 / 1
338 / o11279308 / Jun, Nathan J., 1979- /
Anarchism and political modernity / Nathan adet
Jun. / / Continuum, / 2011 / 9781441166869 / 1
339 / o11217595 / / Anarchism and
syndicalism in the colonial and postcolonial
adet
world, 1870-1940 : the praxis o / / Brill, /
2010. / 9789004188495 / 1
340 / o11161723 / Magnarella, Paul J. /
Anatolia's loom : studies in Turkish culture,
society, politics and law / Paul J. Magnarel / / adet
Gorgias Pr Llc , / May.2011. /
9781611437294 / 1
341 / o11267069 / Roisman, Joseph, 1946- /
Ancient Greece from Homer to Alexander : the
evidence / Joseph Roisman ; translations by adet
J / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9781405127769 (pbk. : alk. paper) / 1
342 / o11221008 / / Ancient historiography and
its contexts : studies in honour of A.J.
adet
Woodman / edited by Ch / / Oxford University
Press, / 2010. / 9780199558681 / 1
343 / o1117321x / Algaze, Guillermo, 1954- /
Ancient Mesopotamia at the dawn of
civilization : the evolution of an urban
adet
landscape / Gu / / University of Chicago Press,
/ 2008. / 9780226013770 / 1
344 / o10912137 / Nightingale, Andrea
Wilson. / Ancient Models of Mind: Studies in
Human and Divine Rationality / / Cambridge adet
University Press; / Sep.2010. / 9780521113557
/1
345 / o11260026 / Shields, Christopher John. /
Ancient philosophy : a contemporary
adet
introduction / Christopher Shields. / /
Routledge, / 2011. / 9780415896603 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
346 / o1122910x / French, R. K. (Roger
Kenneth) / Ancients and moderns in the
medical sciences : from Hippocrates to Harvey adet
/ Roger French. / / Ashgate, / 2000. /
9780860788348 / 1
347 / o11285059 / Hamad bin Khalifa
Symposium on Islamic Art and Culture (3rd :
2009 : C?doba, Spain) / And diverse are their
adet
hues : color in Islamic art and culture / Sheila
Blair and Jonathan / / Yale University Press, /
2011. / 9780300175721 / 1
348 / o10927232 / Galonnier, Alain. /
Anecdoton Holderi ou Ordo generis
Cassiodororum : éléments pour une étude de
adet
l'authenti / / Editions de l'Institut supérieur de
philosophie ;!"Editions Peeters," / 1997.. /
9789068319378 / 1
349 / o11281662 / / Anglo-American : artistic
exchange between Britain and the USA /
adet
edited by David Peters Co / / John Wiley &
Sons, / mar.2012. / 9781444351439 / 1
350 / o11277634 / Hamerow, Helena Editor
Editor. / Anglo-Saxon Studies in Archaeology
and History. Vol. 17 / / Oxford University
adet
School of Archaeology!"David Brown Book
Company, The [Distributor]," / Dec.
2011!"December 2011" / 9781905905188 / 1
351 / o10919260 / Bhatt, S M Author / Animal
cell culture / / Alpha Science International,
Limited!"Marston Book Services, Limited
adet
[Distributor]" / May. 2010 / 9781842654880 /
1
352 / o1126262x / Miller, Daniel K., 1982- /
Animal ethics and theology : the lens of the
adet
Good Samaritan / By Daniel K. Miller. / /
Routledge, / 2011. / 9780415808750 / 1
353 / o11257866 / Pearce, John M. / Animal
learning & cognition : an introduction / John
adet
M. Pearce. / / Psychology Press, / 2008. /
9781841696560 / 1
354 / o11283002 / Ernst Stru¨ngmann Forum /
Animal thinking : contemporary issues in
comparative cognition / edited by Randolf
adet
Menzel / / MIT Press, / 2011. /
9780262016636 / 1
355 / o11206184 / Maidment, Fred H. Author / adet
Annual Editions: International Business / /
McGraw-Hill/Dushkin [Imprint], / 2006 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
9780073528427 / 1
356 / o10809909 / Callatay, Godefroid de. /
Annus Platonicus : a study of world cycles in
Greek, Latin, and Arabic sources /
adet
Godefroid / / Universitâe catholique de
Louvain, Institut orientaliste, / 1996. /
9789068318760 / 1
357 / o11269583 / Szafran, Robert F. /
Answering questions with statistics / Robert
adet
Frank Szafran. / / Sage Publications, Inc, / Jan
2012. / 9781412991322 / 1
358 / o11265796 / / Anthropologies of
education : a global guide to ethnographic
adet
studies of learning and schoo / / Berghahn
Books, / Jan 2012. / 9780857452733 / 1
359 / o11273409 / / Anthropology at the front
lines of gender-based violence / Jennifer R.
Wies and Hillary J. / / Vanderbilt University adet
Press, / c2011. / 9780826517814 (pbk.
edition : alk. paper) / 1
360 / o11272806 / Rabinow, Paul. / Anthropos
today : reflections on modern equipment / Paul
adet
Rabinow. / / Princeton University Press, /
c2003. / 9780691115665 / 1
361 / o11179831 / / Anticancer agents from
natural products / edited by Gordon M. Cragg,
adet
David G.I. Kingston, / / CRC Press, / Oct
2011. / 9781439813829 / 1
362 / o1128321x / Murphy, Timothy Author /
Antonio Negri / / Polity Press, / feb2012 /
adet
9780745643205 / 1
363 / o11250987 / Olsen, Lance, 1956- /
Anxious pleasures : a novel after Kafka /
Lance Olsen. / / Shoemaker &
adet
Hoard :!"Distributed by Publishers Group
West," / 2007. / 9781593761356 / 1
364 / o11075363 / Horwitz, Susan (Susan B.),
1955- / AP* computer science / Susan
adet
Horwitz. / / Pearson Prentice Hall, / Jan 2011. /
9780132133517 / 1
365 / o11032881 / Hippocrates Author /
Aphorisms / / Dodo Press / Jan. 2009 /
adet
9781409949541 / 1
366 / o11223273 / Filiu, Jean-Pierre. /
adet
Apocalypse in Islam / Jean-Pierre Filiu ;
translated by M.B. DeBevoise. / / University of
California Press, / Jan.2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
9780520264311 / 1
367 / o11223285 / / Apocalyptic spirituality :
treatises and letters of Lactantius, Adso of
adet
Montier-en-Der, Jo / / Paulist Press, / 1979. /
9780809122424 / 1
368 / o11286106 / / Apoha : Buddhist
nominalsim and human cognition / edited by
adet
Mark Siderits, Tom Tillemans, / / Columbia
University Press, / c2011. / 9780231153614 / 1
369 / o11271498 / / Appalachian legacy :
economic opportunity after the war on
poverty / James P. Ziliak, edit / / Brookings
adet
Institution Press, / jan2012. / 9780815722144 /
1
370 / o11251396 / Dreyer, Arek Author / Apple
Pro Training Series: OS X Lion Server
Essentials: Using and Supporting OS X Lion adet
Ser / / Peachpit Press!"Pearson Education
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9780321775085 / 1
371 / o11251463 / White, Kevin M. Author /
Apple Pro Training Series: OS X Lion Support
Essentials: Supporting and Troubleshooting
adet
OS / / Peachpit Press [Imprint]!"Pearson
Education, Limited" / Oct. 2011 /
9780321775078 / 1
372 / o11081806 / / Applications of natural
products in food / editors, Supayang Piyawan
adet
Voravuthikunchai and / / Nova Science
Publishers, / c2010. / 9781608769988 / 1
373 / o10916568 / / Applications of Rasch
measurement in education / editor, Russell
adet
Waugh. / / Nova Science Publishers, / April
2010. / 9781616680268 / 1
374 / o11075284 / / Applications of swarm
intelligence / editor, Louis P. Walters. / / Nova
adet
Science Publishers, / c2010. / 9781617286025
(hardcover) / 1
375 / o11240088 / Boverhof, Darrell R. /
Applications of toxicogenomics in safety
evaluation and risk assessment / by Darrell R. adet
Bo / / John Wiley & Sons, / 2011. /
9780470449820 / 1
376 / o11281686 / Black, Ken / Applied
Business Statistics: Making Better Business
Decisions, Seventh Edition Internation / / John adet
Wiley & Sons, Limited, / feb.2012 /
9781118092293 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
377 / o11270226 / Santamaria, Lorri J. /
Applied critical leadership in education :
choosing change / Lorri J. Santamaria and
adet
Andre / / Routledge, / jan.2012. /
9780415881098 / 1
378 / o11235834 / Asteriou, Dimitrios, 1973- /
Applied econometrics / Dimitrios Asteriou,
adet
Stephen G. Hall. / / Palgrave Macmillan, /
2011. / 9780230271821 / 1
379 / o11264718 / / Applied economics /
edited by Alan Griffiths & Stuart Wall. / /
adet
Pearson Financial Times, / Jul2011. /
9780273736905 (pbk.) / 1
380 / o11258238 / Card, Noel A. / Applied
meta-analysis for social science research /
adet
Noel A. Card ; Series editor's note by / /
Guilford Press, / c2011. / 9781609184995 / 1
381 / o11259073 / Chapra, Steven C. / Applied
numerical methods with MATLAB for
adet
engineers and scientists / Steven C. Chapra. / /
McGraw-Hill, / c2011. / 9780071314848 / 1
382 / o11257787 / / Applied positive
psychology : improving everyday life, health,
adet
schools, work, and society / / Psychology
Press, / 2011. / 9780415877824 / 1
383 / o1110496x / Kontopoulou, Marianna
Editor Editor. / Applied Rheology of
Polymeric Fluids / / John Wiley & Sons,
adet
Incorporated!"John Wiley & Sons Australia,
Limited [Distributor];" / april 2011 /
9780470416709 / 1
384 / o11249973 / Lussier, Robert N. / Applied
sport management skills / Robert N. Lussier,
adet
David C. Kimball. / / Human Kinetics, / c2009.
/ 9780736074353 / 1
385 / o11252558 / Gordon, Rachel A. /
Applied statistics for the social and health
sciences / Rachel A. Gordon. / / Routledge, / adet
2011. / 9780415875363 (hardback : alk. paper)
/1
386 / o11267136 / Woodward, Wayne A. /
Applied time series analysis / Wayne A
Woodward, Henry L. Gray, and Alan C. Elliott. adet
/ / Chapman & Hall/CRC, / 2011. /
9781439818374 / 1
387 / o1127699x / / Applied urban ecology : a adet
global framework / edited by Matthias Richter,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
Ulrike Weiland. / / Wiley-Blackwell, /
Jan.2012. / 9781444333404 / 1
388 / o11263970 / / Applying anthropology in
the global village / Christina Wasson, Mary
adet
Odell Butler, and Jac / / Left Coast Press,
Inc., / 2011. / 9781611320862 / 1
389 / o11208454 / / Applying priming methods
to L2 learning, teaching and research : insights
adet
from psycholingu / / John Benjamins Pub. Co.,
/ Jun.2011. / 9789027213020 / 1
390 / o11276794 / / Applying theory to
educational research : an introductory
adet
approach with case studies / edi / / J. Wiley &
Sons, / Feb.2012. / 9780470972359 / 1
391 / o11208934 / Leps, Marie-Christine. /
Apprehending the criminal : the production of
deviance in nineteenth-century discourse /
adet
M / / Duke University Press, / 1992. /
9780822312710 / 1
392 / o11279746 / Hatzipanagos, Stylianos
Editor Editor. / Approaches to Assessment That
Enhance Learning in Higher Education / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Sept. 2011!"2011" /
9780415693257 / 1
393 / o11243922 / Sauntson, Helen, 1972- /
Approaches to gender and spoken classroom
discourse / Helen Sauntson. / / Palgrave
adet
Macmillan, / 2011. / 9780230229945
(hardback) / 1
394 / o10929782 / / Approaches to teaching
Montaigne's Essays / edited by Patrick Henry. /
adet
/ Modern Language Association of America, /
1994. / 0873527208 / 1
395 / o1126908x / Bradford, Helen. /
Appropriate environments for children under
adet
three / Helen Bradford. / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415612630 / 1
396 / o11206366 / / Appropriating technology :
vernacular science and social power / Ron
adet
Eglash ... [et al.], / / University of Minnesota
Press, / 2004. / 9780816634279 / 1
397 / o10921187 / / Aquifers : formation,
transport, and pollution / Rachel H. Laughton,
adet
editor. / / Nova Science Publishers, / JUne
2010. / 9781616680510 / 1
398 / o11246911 / DeHart, Paul J., 1964- /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
Aquinas and radical orthodoxy : a critical
inquiry / by Paul J. DeHart. / / Routledge, /
2011. / 9780415892414 / 1
399 / o11253873 / Sabry, Tarik / Arab Cultural
Studies: Mapping the Field / / I. B. Tauris &
adet
Company, Limited; / 2011. / 9781848855595 /
1
400 / o11087316 / Jamal, Amal. / Arab
minority nationalism in Israel : the politics of
adet
indigeneity / Amal Jamal. / / Routledge, / 2011.
/ 9780415567398 / 1
401 / o11259413 / Khalaf, Samir. / Arab Youth:
Social Mobilization in Times of Risk / / Saqi adet
Books / 2011. / 9780863564574 / 1
402 / o11170360 / / Arc hydro : GIS for water
resources / David R. Maidment, editor. / /
adet
ESRI Press, / 2002. / 9781589480346 / 1
403 / o11160111 / Yanagi, Takeru Author / Arc
Volcano of Japan: Generation of Continental
adet
Crust from the Mantle / / Springer, / July
2011 / 9784431539957 / 1
404 / o11249791 / / Archaeological heritage
management in the modern world / edited by
adet
Henry Cleere. / / Unwin Hyman, / 2005. /
9780415214483 / 1
405 / o11271942 / Dietler, Michael. /
Archaeologies of colonialism : consumption,
entanglement, and violence in ancient Mediterr adet
/ / University of California Press, / 2010. /
9780520265516 / 1
406 / o11221045 / Lull, Vicente. / Archaeology
of the Origin of the State : the Theories /
adet
Vicente Lull and Rafael Micó; tra / / Oxford
Univ Press, / Sep.2011. / 9780199557844 / 1
407 / o11264731 / Hirth, Kenneth G. Editor
Editor. / Archeological Papers of the American
Anthropological Association, Housework:
adet
Craft Product / / Wiley-Blackwell
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Limited" /
March 2010 / 9781444336696 / 1
408 / o11264822 / / Archeological Papers of
the American Anthropological Association,
adet
Rethinking Craft Special / / Blackwell Pub /
2010. / 9781444334029 / 1
409 / o11001616 / / Archinature /
adet
[photographer, Jean-Luc Laloux ; text, Bruno
Erpicum]. / 2 / Beta-Plus, / c2010. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
9789089440648 / 1
410 / o11232705 / Khalpakhchian, Oganes
Khachaturovich. / Architectural ensembles of
Armenia : 8 c. B.C.-19 [c.] A.D. / O. Kh.
adet
Khalpakhchian. / / Iskusstvo , / 1980. /
9780569086905 / 1
411 / o11242498 / Hawkes, Dean. /
Architecture and climate : an environmental
history of British architecture, 1600-2000 /
adet
D / / Routledge, / feb.2012. / 9780415561877 /
1
412 / o1124639x / Clark Conference (2005 :
Sterling and Francine Clark Art Institute) /
Architecture between spectacle and use /
edited by Anthony Vidler. / / Sterling and
adet
Francine Clark Art Institute ;!"Distributed by
Yale University Press," / 2008. /
9780300125542 / 1
413 / o11183937 / Aouad, Ghassan Author /
Architecture Engineering and Construction / /
Spon Press [Imprint]!"Routledge"!"Taylor & adet
Francis Group [Distributor]," / November 2011
/ 9780415495073 / 1
414 / o1124107x / Sinha, Sumita. /
Architecture for rapid change and scarce
adet
resources / Sumita Sinha. / / Earthscan, /
mar2012. / 9781849711166 / 1
415 / o11168766 / / Architecture in the space
of flows / edited by Andrew Ballantyne and
adet
Chris Smith. / / Routledge, / jan2012. /
9780415585422 / 1
416 / o11168870 / Lefaivre, Liane. /
Architecture of regionalism in the age of
globalization : peaks and valleys in the flat
adet
wo / / Routledge, / jan2012. / 9780415575799 /
1
417 / o11257246 / Wheat, Dale / Arduino
Internals/ Dale Wheat / / Apress / 2011. /
adet
9781430238829 / 1
418 / o11267896 / Premeaux, Emery Author /
Arduino Projects to Save the World: How to
adet
Become a Green Arduino Expert / / Apress L.
P. / Dec. 2011 / 9781430236238 / 1
419 / o1103287x / Green, Ariadne. / Ariadne's
book of dreams : a dictionary of ancient and
adet
contemporary symbols / Ariadne Gree / /
Warner Books, / c2001. / 0446677523 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
420 / o11223030 / Falcon, Andrea. /
Aristotelianism in the first century BCE :
Xenarchus of Seleucia / Andrea Falcon. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521876506 / 1
421 / o11280608 / Burns, Tony, 1953- /
Aristotle and natural law / Tony Burns. / /
adet
Continuum, / 2011. / 9781847065551 / 1
422 / o11184218 / Kraut, Richard, 1944- /
Aristotle on the human good / Richard
adet
Kraut. / / Princeton University Press, / 1991. /
9780691020716 / 1
423 / o11156843 / Roark, Tony. / Aristotle on
Time : A Study of the Physics / Tony Roark. / /
adet
Cambridge University Press, / Nov. 2011. /
9781107002623 / 1
424 / o11274190 / Dudley, John, 1967- /
Aristotle's concept of chance : accidents,
cause, necessity, and determinism / John
adet
Dudley / / State University of New York Press,
/ Jan 2012 / 9781438432274 / 1
425 / o11208582 / Aristotle. / Aristotle's De
partibus animalium I and, De generatione
animalium I : (with passages from / /
adet
Clarendon Press ;!"Oxford University Press," /
1992. / 9780198751281 / 1
426 / o11246212 / Kontos, Pavlos. / Aristotle's
moral realism reconsidered :
adet
phenomenological ethics / Pavlos Kontos. / /
Routledge, / 2011. / 9780415896740 / 1
427 / o11284006 / Garver, Eugene. / Aristotle's
Politics : living well and living together /
adet
Eugene Garver. / / University of Chicago
Press, / 2011. / 9780226284026 / 1
428 / o1091562x / Phillips, Bernard Author /
Armageddon or Evolution?: The Scientific
Method and Escalating World Problems / /
adet
Paradigm Publishers / Sept. 2009 /
9781594516078 / 1
429 / o1120736x / / Armed forces and
international security : global trends and issues
/ Jean Callaghan, Franz / / Lit ;!"Distributed in adet
North America by Transaction Publishers," /
2003. / 9783825872274 / 1
430 / o11222475 / Palak’ ean, Grigoris, d.
adet
1934. / Armenian Golgotha / by Krikoris
Balakian ; translated by Peter Balakian with
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
Aris Sevag. / / Alfred A. Knopf, / 2009. /
9780307262882 / 1
431 / o11213280 / Abrahamian, Levon. /
Armenian identity in a changing world / Levon
adet
Abrahamian. / / Mazda Publishers, / 2006. /
9781568591858 / 1
432 / o11063610 / / Armenian
Tsopk/Kharpert / edited by Richard G.
adet
Hovannisian. / / Mazda Publishers, / 2002. /
9781568591506 / 1
433 / o11170268 / / Arms Control and
Proliferation in the Middle East: Overcoming
adet
the Security Dilemma/ Editö / / Routledge, /
Oct2011 / 9780415601115 / 1
434 / o10928649 / / Art and business : an
international perspective on sponsorship /
adet
edited by Rosanne Martore / / Praeger, /
1996. / 9780275950002 / 1
435 / o1125998x / Langdon, Susan Author /
Art and Identity in Dark Age Greece, 1100-700
adet
BC / / Cambridge University Press / Nov. 2010
/ 9780521171922 / 1
436 / o11266892 / / Art and social justice
education : culture as commons / edited by
adet
Therese Quinn, John Ploo / / Routledge, /
2011. / 9780415879071 / 1
437 / o11243284 / Granville, Gary Editor
Editor. / Art Education and Contemporary
Culture: Irish Experiences, International
adet
Perspectives / / Intellect, Limited!"Gardners
Books Limited [Distributor]," / Feb 2012 /
9781841505466 / 1
438 / o11260038 / Cohen, Ada. / Art in the era
of Alexander the Great : paradigms of
manhood and their cultural traditions / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521769044 (hardback) / 1
439 / o11276629 / Preziosi, Donald, 1941- /
Art is not what you think it is / Donald Preziosi
adet
and Claire Farago. / / Wiley-Blackwell, /
Feb.2012. / 9781405192392 / 1
440 / o11173683 / Goriunova, Olga, 1977- /
Art platforms and cultural production on the
adet
internet / Olga Goriunova. / / Routledge, /
sep2011. / 9780415893107 / 1
441 / o11280359 / Lehrer, Keith. / Art, self and adet
knowledge / Keith Lehrer. / / Oxford
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
University Press, / c2011. / 9780195304992 / 1
442 / o11259954 / / Artefacts in Roman Britain
: their purpose and use / edited by Lindsay
adet
Allason-Jones. / / Cambridge University Press,
/ 2011. / 9780521677523 (pbk.) / 1
443 / o11255195 / Leaver, Tama. / Artificial
culture : identity, technology and bodies /
Tama Leaver. / / Routledge, / 2011. /
adet
9780415899161 (hardback : acid-free paper) /
1
444 / o11261870 / Warwick, K. / Artificial
intelligence : the basics / Kevin Warwick. / /
adet
Routledge, / Dec2011 / 9780415564823
(hardback : alk. paper) / 1
445 / o1127587x / Faroqhi, Suraiya Author /
Artisans of Empire: Crafts and Craftspeople
adet
under the Ottomans / / I. B. Tauris &
Company, Limited / 2011 / 9781848859609 / 1
446 / o11208673 / / Artists with PhDs : on the
new doctoral degree in studio art / edited by
adet
James Elkins. / / New Academia Publishing, /
2009. / 9780981865454 / 1
447 / o1123393x / / As the spirit moves us :
embracing spirituality in the postsecondary
adet
experience / Katherin / / Jossey-Bass, / 2010. /
9780470592632 / 1
448 / o10813421 / Edelstein, Emma Jeannette
Levy, 1904- / Asclepius : collection and
interpretation of the testimonies / by Emma J.
adet
Edelstein and Lu / / Johns Hopkins University
Press, / 1998. / 0801857694 (pbk. : alk.
paper) / 1
449 / o11253393 / / ASEAN and the
institutionalization of East Asia / [edited by]
adet
Ralf Emmers. / / Routledge, / 2011. /
9780415614344 / 1
450 / o11264457 / / ASHRAE greenguide : the
design, construction, and operation of
sustainable buildings. / / American Society of adet
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers, / 2010. / 9781933742854 / 1
451 / o11235901 / Dowling, J. Malcolm (John
Malcolm) / Asia and the global economic crisis
: challenges in a financially integrated world / adet
John / / Palgrave Macmillan, / 2010. /
9780230273634 / 1
452 / o11192471 / Turner, Bryan S. Author / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
Asian Societies: An Introduction / / Routledge,
/ Dec 2011 / 9780415608053 / 1
453 / o11260695 / Kase, Kimio, 1949- / Asian
versus Western management thinking : its
cultural-bound nature / Kimio Kase, Alesia / / adet
Palgrave Macmillan, / Sep2011. /
9780230272934 (hardback) / 1
454 / o1117142x / / Asiatic Russia : imperial
power in regional and international contexts /
adet
edited by Uyama T / / Routledge, /
september2011. / 9780415615372 / 1
455 / o11262588 / / Aspect-oriented, modeldriven software product lines : the ample way /
adet
[edited by] Awais R / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521767224 / 1
456 / o11257106 / Tamburini, Fabrizio. /
Aspects of Gravitation in Astrophysics: from
Accretion Disks to Quantum Astronomy /
adet
Fabriz / / LAP LAMBERT Academic
Publishing, / 2011. / 9783844327885 / 1
457 / o11238902 / / Assessment of higher
order thinking skills / edited by The University
adet
of Texas at Austin. / / Information Age Pub., /
cJul 2011 / 9781617355059 (pbk.) / 1
458 / o11278596 / Fiore, Lisa B., 1970- /
Assessment of young children : a collaborative
adet
approach / Lisa B. Fiore. / / Routledge, /
March 2012. / 9780415888127 / 1
459 / o10933803 / Speed, Tyler Justin Author /
Asset Protection through Security
Awareness / / C R C Press LLC!"Taylor &
adet
Francis Group [Distributor]" / March 2010 /
9781439809822 / 1
460 / o11238562 / Scherer, Marcia J. (Marcia
Joslyn), 1948- / Assistive technologies and
other supports for people with brain
adet
impairment / by Marcia J. / / Springer Pub., /
c2011. / 9780826106452 / 1
461 / o11071394 / Mates, Barbara T. Author /
Assistive Technologies in the Library / /
adet
American Library Association / Dec. 2010 /
9780838910702 / 1
462 / o11273513 / Neumann, Iver B. / At home
with the diplomats : inside a European foreign
ministry / Iver B. Neumann. / / Cornell
adet
University Press, / Jan 2012. / 9780801477652
(pbk. : alk. paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
463 / o11273318 / Bulwer Lytton, Edward
Author / Athens: Its Rise and Fall: With Views
of the Literature, Philosophy, and Social Life adet
of th / / Taylor & Francis Group, / Jan. 2012 /
9780415518512 / 1
464 / o11276319 / Landers, Jane G. Author /
Atlantic Creoles in the Age of Revolutions / /
adet
Harvard University Press / Sept. 2011 /
9780674062047 / 1
465 / o1106044x / Settele, Josef / Atlas of
Biodiversity Risk / / Pensoft Pub.: / 2010 /
adet
9789546424464 / 1
466 / o11256722 / Hartmann, Dap. / Atlas of
galactical neutral hydrogen / Dap Hartmann. / /
adet
Cambridge Univ Press, / 2011. /
9780521283120 / 1
467 / o11014635 / David H., Krinsley Author /
Atlas of Quartz Sand Surface Textures / /
adet
Cambridge University Press / Aug. 2010 /
9780521169141 / 1
468 / o10992662 / Eltis, David, 1940- / Atlas
of the transatlantic slave trade / David Eltis
and David Richardson ; foreword by Da / /
adet
Yale University Press, / c2010. /
9780300124606 / 1
469 / o11268141 / Allin, Craig W. Editor
Editor. / Atmosphere and Air Pollution / /
adet
Salem Press, Incorporated / Oct. 2011 /
9781429836708 / 1
470 / o11259048 / Preoteasa, Eugen A. /
Atomic and nuclear surface analysis methods :
a novel perspective for the characterization / / adet
Nova Science Publishers Inc., / c2011. /
9781614702085 / 1
471 / o11256217 / / Atomic dwelling : anxiety,
domesticity, and postwar architecture / edited
adet
by Robin Schulde / / Routledge, / Mar 2012. /
9780415676090 (pbk : alk. paper) / 1
472 / o11244811 / Pinna, Nicola / Atomic
Layer Deposition of Nanostructured
adet
Materials / / John Wiley & Sons, / Feb. 2012. /
9783527327973 / 1
473 / o11257532 / / Attachment in sport,
exercise and wellness / edited by Sam Carr. / / adet
Routledge, / cjan.2012. / 9780415578585 / 1
474 / o11194510 / Bernstein, Charles, 1950- / adet
Attack of the difficult poems : essays and
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
inventions / Charles Bernstein. / / The
University of Chicago Press, / Apr.2011. /
9780226044774 / 1
475 / o11221331 / / Attention and time / edited
by Anna C. Nobre, Jennifer T. Coull. / / Oxford adet
University Press, / 2010. / 9780199563456 / 1
476 / o1123880x / Posner, Michael I. /
Attention in a social world / Michael I. Posner.
adet
/ / Oxford University Press, / Feb 2012 /
9780199791217 (hardback : alk. paper) / 1
477 / o11238690 / / Attention, representation,
and human performance : integration of
adet
cognition, emotion, and / / Psychology Press, /
Nov 2011 / 9781848729735 (hardback) / 1
478 / o10766388 / Bottomley, Frank. /
Attitudes to the body in Western Christendom /
adet
Frank Bottomley. / / Lepus Books, / c1979. /
9780860190325 / 1
479 / o11105793 / / Audiences/ edited by Tom
Sellar. / / Duke University Press ; / January
adet
2011 / 9780822367536 / 1
480 / o11188996 / / Auditing cloud
computing : a security and privacy guide /
adet
[edited by] Ben Halpert. / / John Wiley &
Sons, / Sep 2011 / 9780470874745 / 1
481 / o11258895 / Bortolotti, Dan. / Auroras :
fire in the sky / Dan Bortolotti ; featuring
adet
photographs by Yuichi Takasaka. / / Firefly
Books, / 2011. / 9781554076819 / 1
482 / o11239074 / Tewari, Ashish. / Automatic
control of atmospheric and space flight
adet
vehicles : design and analysis with MATL / /
Birkh?ser, / c2011. / 9780817648633 / 1
483 / o11240556 / / Automobility in transition?
: a socio-technical analysis of sustainable
adet
transport / edited / / Routledge, / JAN2012. /
9780415885058 / 1
484 / o11079174 / / Automotive industry :
technical challenges, design issues and global
adet
economic crisis / Gor / / Nova Science
Publishers, / 2010. / 9781608761432 / 1
485 / o11247642 / Doneley, Bob. / Avian
medicine and surgery in practice: companion
adet
and aviary birds / Bob Doneley. / / Manson
Publishing, / 2010. / 9781840761122 / 1
486 / o11223741 / Bölükbaşı, Süha /
adet
Azerbaijan : a political history / Süha
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
Bölükbaşı. / / I.B. Tauris, / 2011. /
9781848856202 / 1
487 / o11060013 / Cornell, Svante E. /
Azerbaijan since independence / by Svante
adet
Cornell. / / M.E. Sharpe, / Jan.2011. /
9780765630025 / 1
488 / o11117746 / Turkdogan, E. T. Author /
B0656 Fundamentals of Steelmaking / / Maney
Publishing!"David Brown Book Company,
adet
The [Distributor]" / Dec. 2010 /
9781906540975 / 1
489 / o10693403 / Lawson, Todd. / Babism
and the Qur'an: gnostic apocalypse/ Todd
adet
Lawson. / / Routledge, / 2009. /
9780415495394 / 1
490 / o11206639 / / Back to basics : a complete
guide to traditional skills / edited by Abigail R.
adet
Gehring. / / Skyhorse Pub., / 2008. /
9781602392335 (hc) / 1
491 / o11284535 / Roffe, Jon Author / Badiou's
Deleuze / / Acumen Publishing,
adet
Limited!"Marston Book Services, Limited
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781844655090 / 1
492 / o11002190 / Hassanein, Ahmed Taher
Author / Baghdad Arts Deco: Architectural
Brickwork, 19201950 / / American University adet
in Cairo Press / June 2010. / 9789774163425 /
1
493 / o11242553 / White, Jayne Author /
Bakhtinian Pedagogy: Opportunities and
Challenges for Research, Policy and Practice
adet
in Edu / / Peter Lang Publishing,
Incorporated!"Central Book Services
[Distributor]" / July 2011 / 9781433113536 / 1
494 / o11279515 / Moss, Kate, 1965- /
Balancing liberty and security : human rights,
adet
human wrongs / Kate Moss. / / Palgrave
Macmillan, / 2011. / 9780230230293 / 1
495 / o11268955 / Brown, Kerry Author /
Ballot Box China / / Zed Books,
adet
Limited,!"Macmillan [Distributor]" / April
2011 / 9781848138209 / 1
496 / o11262746 / Dodson, Michael S. Editor
Editor. / Banaras: Urban Forms and Cultural
Histories / / Routledge India [Imprint]!"Taylor adet
& Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Oct. 2011 / 9780415693776 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
497 / o11281741 / Beckett, Katherine Author /
Banished: The New Social Control in Urban
adet
America / / Oxford University Press,
Incorporated / Aug. 2011 / 9780199830008 / 1
498 / o11280645 / / Bank strategy, governance
and ratings / edited by Philip Molyneux. / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230313347 / 1
499 / o11274943 / / Banking and finance in the
Mediterranean : a historical perspective / John
adet
Consiglio. / / Ashgate, / c2011. /
9781409429845 / 1
500 / o10967011 / Renshon, Stanley A. /
Barack Obama and the Politics of Change / / adet
Routledge ; / Dec.2010. / 9780415873956 / 1
501 / o11000454 / Ingrosso, Chiara Author /
Barcelona / / Skira Editore!"Random House,
adet
Incorporated [Distributor], " / May 2010. /
9788857200569 / 1
502 / o11229925 / Ash, Robert B. / Basic
abstract algebra : for graduate students and
advanced undergraduates / Robert B. Ash / / adet
Dover Publications, / 2007. / 9780486453569 /
1
503 / o11222670 / Singh, Balwant / Basic
Commutative Algebra / / World Scientific
adet
Publishing Company, Incorporated / 2010. /
9789814313629 / 1
504 / o1125399x / Malone, Leo J., 1938- /
Basic concepts of chemistry / Leo J. Malone,
adet
Theodore O. Dolter, Steve Gentemann. / /
Wiley, / Jan. 2012. / 9780470938454 / 1
505 / o11284596 / Lisle, Richard J. / Basic
geological mapping. / / Wiley, / 2011. /
adet
9780470686348 / 1
506 / o1126679x / Birnbaum, Simon. / Basic
income reconsidered : social justice, liberalism
and the demands of equality / by Si / / Palgraveadet
Macmillan, / feb2012. / 9780230114067
(hardcover) / 1
507 / o11285655 / Byon, Andrew Sangpil. /
Basic Korean : a grammar and workbook /
adet
Andrew Sangpil Byon. / / Routledge, / 2009. /
9780415774871 / 1
508 / o11244434 / Ummer, E. K. / Basic
adet
mathematics for economics, business, and
finance / E. K. Ummer. / / Routledge, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
Dec2011. / 9780415664196 (hb : alk. paper) /
1
509 / o11247873 / Pryce, John D. (John
Derwent) / Basic methods of linear functional
adet
analysis / John D. Pryce. / / Dover
Publications, / 2011. / 9780486483849 / 1
510 / o11245268 / / Basic neurochemistry :
principles of molecular, cellular and medical
adet
neurobiology/ edited / / Little, Brown, / 2011. /
9780123749475 / 1
511 / o11246364 / Himmelblau, David M. /
Basic Principles and Calculations in Chemical
adet
Engineering / / Prentice Hall PTR, / Feb.
2012 / 9780132346603 / 1
512 / o11255067 / Gates, Ian. / Basic reservoir
engineering / Ian Gates. / / Kendall Hunt Pub adet
Co, / 2011. / 9780757590627 / 1
513 / o11281273 / McGinn, Colin, 1950- /
Basic structures of reality : essays in metaadet
physics / Colin McGinn. / / Oxford University
Press, / 2011. / 9780199841103 / 1
514 / o11262308 / / Baudrillard now : current
perspectives in Baudrillard studies / edited by
adet
Ryan Bishop. / / Polity, / 2009. /
9780745647081 / 1
515 / o1123894x / Barber, David, 1968- /
Bayesian reasoning and machine learning /
adet
David Barber. / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521518147 / 1
516 / o11170335 / International Symposium on
Bearing Steels (6th : 2001 : Phoenix, Ariz.) /
adet
Bearing steel technology / John M. Beswick,
editor. / / ASTM, / 2002. / 9780803128941 / 1
517 / o1116105x / Dickinson, Paul / Beautiful
Corporations: Corporate Style in Action / /
adet
Financial Times/Prentice Hall, / 2000 /
9780273642336 / 1
518 / o11230022 / Clay, Robert. / Beautiful
thing : an introduction to design / Robert
adet
Clay. / / Berg, / 2009. / 9781847882639 / 1
519 / o11177019 / Kugelberg, Johan / Beauty
Is in the Street: A Visual Record of the May '68
adet
Paris Uprising / / Four Corners Books /
Aug.2011. / 9780956192837 / 1
520 / o11252054 / Harkavy, Daniel. /
adet
Becoming a coaching leader : the proven
strategy for building a team of champions /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
Daniel / / Nelson Business, / c2007. /
9780785219828 / 1
521 / o11277610 / Falk, Erika. / Becoming a
new instructor : a guide for college adjuncts
adet
and graduate students / Erika Fal / / Routledge,
/ 2011. / 9780415807463 / 1
522 / o11264007 / Sharry, John. / Becoming a
solution detective : a strengths-based guide to
adet
brief therapy / John Sharry, Br / / Routledge, /
2011. / 9780415896221 / 1
523 / o11276514 / Blower, Brooke Lindy,
1976- / Becoming Americans in Paris :
transatlantic politics and culture between the adet
World Wars / / / Oxford University Press, /
2011. / 9780199737819 / 1
524 / o11233229 / Beere, Carole A., 1944- /
Becoming an engaged campus : a practical
guide for institutionalizing public
adet
engagement / / / Jossey-Bass, / 2011. /
9780470532263 / 1
525 / o1126374x / / Becoming European : the
transformation of third millennium northern
adet
and western Europe / e / / Oxbow Books, /
2011. / 9781842174500 / 1
526 / o11220594 / Bejarano, Teresa. /
Becoming human : from pointing gestures to
adet
syntax / Teresa Bejarano. / / John Benjamins, /
Jul.2011. / 9789027252173 / 1
527 / o11259772 / / Becoming human :
innovation in prehistoric material and spiritual
culture / [edited by] Co / / Cambridge
adet
University Press, / 2009. / 9780521734660
(pbk.) / 1
528 / o11281753 / Course, Magnus. /
Becoming Mapuche : person and ritual in
indigenous Chile / Magnus Course. / /
adet
University of Illinois Press, / c2011. /
9780252078231 / 1
529 / o11223054 / / Becoming multilingual :
language learning and language policy
adet
between attitudes and identi / / Peter Lang, /
Jul.2011. / 9783034306874 / 1
530 / o11245979 / / Bees : biology, threats, and
colonies / editor, Richard M. Florio. / / Nova adet
Science, / 2011. / 9781613248256 / 1
531 / o11252352 / / Bees in Europe and
adet
Sustainable Honey Production (BEE SHOP) :
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
results of a Pan-European res / / Nova Science
Publishers, / 2011. / 9781612093369 / 1
532 / o11254269 / Westfall, Jon / Beginning
Android Web Apps Development Develop for
adet
Android Using Html5, Css3, Javascript a / /
Apress, / Feb 2012. / 9781430239574 / 1
533 / o11245141 / Lee, Wei-Meng. / Beginning
ios 5 application development / Wei-Meng
adet
Lee. / / Wiley Pub., Inc., / Feb 2012. /
9781118144251 / 1
534 / o11264111 / Pearson Author / Behavior
Change Log Book and Wellness Journal / /
Benjamin-Cummings Publishing
adet
Company!"Pearson Education [Distributor]," /
Jan 2012 / 9780321803177 / 1
535 / o1127993x / Simons-Morton, Bruce G. /
Behavior theory in health promotion practice
and research / Bruce Simons-Morton, Kenneth adet
R / / Jones & Bartlett Learning, / c2011 /
9780763786793 / 1
536 / o11258366 / / Behavioral business
ethics : shaping an emerging field / David De
adet
Cremer, Ann E. Tenbrunse / / Routledge
Academic, / 2011. / 9780415873246 / 1
537 / o1126164x / Teraji, Shinji. / Behavioral
economic analysis of the self / Shinji Teraji. / /
adet
Nova Science Publishers, / Apr2011. /
9781612095516 (softcover) / 1
538 / o11267422 / Vercruyssen, M. (Max) /
Behavioral research and analysis : an
introduction to statistics within the context of adet
exp / / CRC Press, / c2011 / 9781439818022 /
1
539 / o11255109 / Rajko, Alexander, 1982- /
Behavioural economics and ethics :
interrelations and applications / Alexander
adet
Rajko. / / Routledge, / 2011. /
9780415682640 / 1
540 / o10904268 / Wang, Jun. / Beijing record:
a physical and political history of planning
modern Beijing / Jun Wang. / / World
adet
Scientific Publishing Company , / June 2010 /
9789814295727 / 1
541 / o11264421 / Sharkin, Bruce S. / Being a
college counselor on today's campus : roles,
adet
contributions, and special challenges / /
Routledge, / 2011. / 9780415882149 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
542 / o11257209 / Smith, Roger, 1945- / Being
human : historical knowledge and the creation
adet
of human nature / Roger Smith. / / Columbia
University Press, / c2007. / 9780231141673 / 1
543 / o11264950 / Donner, Henrike. / Being
middle-class in India : a way of life / Henrike
adet
Donner. / / Routledge, / 2011. /
9780415671675 / 1
544 / o11260646 / Day, Abby, 1956- /
Believing in belonging : belief and social
identity in the modern world / Abby Day. / / adet
Oxford University Press, / 2011. /
9780199577873 / 1
545 / o11186975 / Isaacson, Walter Author /
Benjamin Franklin: An American Life / /
adet
Simon & Schuster, Incorporated / May 2004 /
9780743258074 / 1
546 / o10952615 / Pilkington, A. E. / Bergson
and his Influence: A Reassessment / /
adet
Cambridge University Press, / Jul 2010 /
9780521157889 / 1
547 / o11246807 / Tuberoso, Carlo Author /
Berries: Properties, Consumption and
adet
Nutrition / / Nova Science Publishers, / 2011. /
9781614702573 / 1
548 / o11243296 / / Best practices of literacy
leaders : keys to school improvement / edited
by Rita M. Bean, / / Guilford Press, / Jan 2012. adet
/ 9781609189419 (paperback : acid-free paper)
/1
549 / o11277725 / Baker, Houston A. /
Betrayal: How Black Intellectuals Have
Abandoned the Ideals of the Civil Rights
adet
Era / / Columbia University Press, / March
2010 / 9780231139656 / 1
550 / o11241391 / / Better air : benefits and
costs of the Clean Air Act / editor, Jessica
adet
Lincoln-Oswalt. / / Nova Science Publishers, /
2011. / 9781614707240 / 1
551 / o11210072 / Susskind, Lawrence. /
Better environmental policy studies : how to
adet
design and conduct more effective analysis / / /
Island Press, / c2001. / 9781559638715 / 1
552 / o11087936 / Mohamed, Mohamed
adet
Hassan. / Between caravan and sultan : the
Bayrouk of southern Morocco : study in
history and identi / / Brill ;!"Extenza Turpin
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
[distributor]," / 2010. / 9789004183797 / 1
553 / o10840710 / / Between demonstration
and imagination : essays in the history of
adet
science and philosophy pr / / Brill, / 1999. /
9789004114685 / 1
554 / o11244069 / / Between the local and the
global : confronting complexity in the
adet
contemporary agri-food se / / Elsevier JAI, /
2006. / 9780762313174 / 1
555 / o11175096 / Vogt, Henri, 1967- /
Between Utopia and disillusionment : a
narrative of the political transformation in
adet
Easter / / Berghahn Books, / 2004. /
9781571818959 / 1
556 / o11219191 / / Between Venice and
Istanbul : colonial landscapes in early modern
Greece / edited by Sirio / / American School of adet
Classical Studies at Athens, / 2007. /
9780876615409 / 1
557 / o11081338 / / Beverages in Nutrition and
Health / / Springer [Distributor] , / 2010. /
adet
9781617374029 / 1
558 / o11088564 / Macdonald, James Author /
Beyond Belief: Two Thousand Years of Bad
Faith in the Christian Church / / Ithaca Press
[Imprint]!"Garnet Publishing,
adet
Limited"!"International Specialized Book
Services [Distributor]" / Jan. 2011 /
9780863723469 / 1
559 / o11232122 / / Beyond biopolitics :
essays on the governance of life and death /
adet
Patricia Ticineto Clough / / Duke University
Press, / 2011. / 9780822350170 / 1
560 / o11102457 / Debrix, Fran?cois. / Beyond
biopolitics : theory, violence, and horror in
adet
world politics / Fran?cois Debrix an / /
Routledge, / c2010. / 9780415780599 / 1
561 / o11223091 / / Beyond cognitive
metaphor theory : perspectives on literary
adet
metaphor / edited by Monika Fl / / Routledge, /
May.2011. / 9780415888288 / 1
562 / o11243818 / / Beyond home ownership :
housing, welfare and society / edited by
adet
Richard Ronald and Marja / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415585569 / 1
563 / o11238975 / Hope, Jeremy. / Beyond
adet
performance management : why, when, and
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
how to use 40 tools and best practices for / /
Harvard Business Review Press, / Feb. 2012. /
9781422141953 / 1
564 / o11261882 / Dixon, John Editor Editor. /
Beyond Prejudice: Extending the Social
Psychology of Conflict, Inequality and Social adet
Chang / / Cambridge University Press, / Jan
2012 / 9780521139625 / 1
565 / o1118419x / Bauer, Eric. / Beyond
redundancy : how geographic redundancy can
improve service availability and reliabi / /
adet
Wiley-IEEE Press, / Oct 2011 /
9781118038291 (hardback) / 1
566 / o11241251 / Campbell, Tim, 1943- /
Beyond smart cities : how cities network, learn
adet
and innovate / Tim Campbell. / / Earthscan, /
mar.2012. / 9781849714266 / 1
567 / o11173129 / Nourallah, Riad / Beyond
the Arab Disease/ Riad Nourallah / / Taylor & adet
Francis Group, / nov2011 / 9780415613217 / 1
568 / o11256941 / / Beyond the global
capitalist crisis : the world economy in
transition / by Berch Berberogl / / Ashgate, / adet
c2011. / 9781409412397 (hardback : alk.
paper) / 1
569 / o11238732 / / Beyond the lab :
applications of cognitive research in memory
and learning / editors, Glen / / Nova Science adet
Publishers, / Oct 2011. / 9781613248454 (hbk.
: alk. paper) / 1
570 / o11268396 / Shutt, Harry / Beyond the
profits system : possibilities for a postcapitalist era / Harry Shutt. / / Fernwood
adet
Pub. ;!"Zed Books," / c2010 /
9781848134171 / 1
571 / o11167361 / Snook, Mike Author /
Beyond the Reach of Empire: The Gordon
Relief Expedition, 1884-5 / / Frontline
[Imprint]!"Pen & Sword Books
adet
Limited"!"Casemate Publishers & Book
Distributors, LLC [Distributor]" / April 2011 /
9781848326019 / 1
572 / o11243983 / / Beyond the rural-urban
divide cross-continental perspectives on the
adet
differentiated country / / Emerald Group Pub
Ltd, / 2009. / 9781848551381 / 1
573 / o11265310 / / Biflavonoids : occurence, adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
structural features, and bioactivity / editors,
Andrew G. Mercad / / Nova Science
Publishers, / Mar. 2012. / 9781621003540 / 1
574 / o11205982 / Tankard Reist, Melinda
Editor / Big Porn Inc: Exposing the Harms of
adet
the Global Porn Industry / / Spinifex Press, /
September 1, 2011 / 9781876756895 / 1
575 / o11233461 / Parks, Sharon Daloz,
1942- / Big questions, worthy dreams :
mentoring young adults in their search for
adet
meaning, purpose / / Jossey-Bass, / 2011. /
9780470903797 / 1
576 / o11231944 / / Bilingualism in the USA :
the case of the Chicano-Latino community /
adet
Fredric Field. / / John Benjamins Pub.
Company, / 2011. / 9789027241849 / 1
577 / o1126276x / / Bioactive compounds from
natural sources : natural products as lead
adet
compounds in drug disc / / CRC Press, /
2011. / 9781439822296 / 1
578 / o10705697 / Dumont, Fabian E. /
Biochemical engineering / Fabian E. Dumont
and Jack A. Sacco. / / Nova Science
adet
Publishers, / July 2009. / 9781607412571
(hardcover) / 1
579 / o1127721x / / Biochemistry and
biotechnology : research and development /
editors, Sergey D. Varfolomeev / / Nova
adet
Science Publishers, / Mar 2012. /
9781621004523 / 1
580 / o10700638 / Eskin, N. A. M. (Neason
Akivah Michael) / Biochemistry of foods /
adet
N.A. Michael Eskin. / / Academic Press / April
2005 / 9780122423529 / 1
581 / o10832452 / / Bioengineering :
principles, methodologies and applications /
adet
editors, Audric Garcia and C / / Nova Science
Publisher's, / c2009. / 9781607417620 / 1
582 / o11168869 / / Bioethics, public moral
argument, and social responsibility / edited by
adet
Nancy M.P. King an / / Routledge, /
Sep.2011. / 9780415898553 / 1
583 / o11251207 / Chandran, K. B. / Biofluid
mechanics : the human circulation / Krishnan
adet
B. Chandran, Ajit P. Yoganathan, Sta / / Taylor
& Francis, / Feb. 2012. / 9781439845165 / 1
584 / o11263878 / / Biofuel sustainability :
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
research areas and knowledge gaps / editors,
Lauren S. Graver and / / Nova Science
Publishers, / Dec c2011. / 9781621003205 / 1
585 / o11072374 / / Biofuels, biorefinery, and
renewable energy : issues and developments /
adet
editor, Sarah L. L / / Nova Science
Publishers, / May.2011. / 9781617286780 / 1
586 / o11266417 / / Biofuels, land grabbing
and food security in Africa / edited by Prosper
adet
B. Matondi, Kjell / / Zed Books, / c2011. /
9781848138780 / 1
587 / o11259516 / Crichton, Robert /
Biological Inorganic Chemistry: A New
Introduction to molecular structure and
adet
Function / / Elsevier Science & Technology
Books, / Mar. 2012 / 9780444537829 / 1
588 / o11278389 / Syed, Tofail Editor Editor. /
Biological Interactions with Surface Charge
Biomaterials / / Royal Society of Chemistry, adet
The!"Ingram Publisher Services
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781849731850 / 1
589 / o11245724 / Kalat, James W. / Biological
psychology / James W. Kalat. / / Cengage
adet
Learning-Wadsworth, / 2011. / 9781111831004
/1
590 / o11261213 / Upton, Penney Editor
Editor. / Biological Psychology: Learning
Through Assessment / / Learning Matters
adet
Limited!"International Specialized Book
Services [Distributor]" / Sept. 2011 /
9780857256492 / 1
591 / o11244008 / Guillemin, Jeanne, 1943- /
Biological weapons : from the invention of
state-sponsored programs to contemporary
adet
bioter / / Columbia University Press, / c2005. /
9780231129435 / 1
592 / o11245748 / Schwerin, Hornstein. /
Biology of women / Hornstein Schwerin. / /
adet
Cengage Learning, / Jan.2012. /
9781435400337 / 1
593 / o11277154 / / Bioluminescence :
characteristics, adaptations, and
biotechnology / editor, David J. Rodge / / Novaadet
Science Publishers, / c2011. /
9781612097473 / 1
594 / o11174079 / Hamill, Joseph. /
adet
Biomechanical Basis of Human Movement/
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
Joseph Hamill. / / Lippincott Williams &
Wilkins / June 2010. / 9781451109016 / 1
595 / o11278304 / Irudayaraj, Joseph Editor
Editor. / Biomedical Nanosensors / / Pan
adet
Stanford Publishing!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Jan 2012 / 9789814303033 / 1
596 / o10157190 / Sokal, Robert R. / Biometry
/ / W. H. Freeman & Company / 2011 /
adet
9780716786047 / 1
597 / o11250471 / Barker, Paul D.| /
Bionanochemistry: A Biochemical Approach to
adet
Functional Nanomaterials / / Royal Society of
Chemistry; / c2011 / 9781849730402 / 1
598 / o11266697 / Vermeulen, Niki. / Bioobjects : life in the 21st century / by Niki
adet
Vermeulen, Sakari Tamminen, and Andrew We
/ / Ashgate, / jan2012. / 9781409411789 / 1
599 / o10841763 / Anderson Stewart Staff /
Biostatistics: A Computing Approach / /
adet
Chapman & Hall/CRC, / Feb.2010 /
9781584888345 / 1
600 / o11269972 / Woodworth, George G.
Author / Biostatistics: Intermediate Bayesian
Inference / / Wiley-Blackwell [Imprint]!"John
adet
Wiley & Sons, Incorporated"!"John Wiley &
Sons Australia, Limited [Distributor]" / Nov.
2010 / 9780470179420 / 1
601 / o11245621 / Rebeille, Fabrice /
Biosynthesis of Vitamins in Plants / /
adet
Academic Press [Imprint] / 2011. /
9780123864796 / 1
602 / o10832439 / Mielenz, Jonathan R. Editor
Editor.!"Symposium on Biotechnology for
Fuels and Chemicals (30th: ?,?)" /
adet
Biotechnology for Fuels and Chemicals: The
Thirtieth Symposium / / Humana Press, / Jan.
2010 / 9781607612988 / 1
603 / o11277245 / / Biotechnology of fungal
genes / editor-in-chief, V.K. Gupta ; co-editor,
adet
M. Ayyachamy. / / CRC Press ;!"Science
Publishers," / Feb 2012. / 9781578087877 / 1
604 / o11277063 / / Biotechnology of
microbial enzymes / editors, Vijai Kumar
Gupta and Manimaran Ayyachamy. / / Nova adet
Science Publishers, / c2011. /
9781621001317 / 1
605 / o11272697 / Martin, Emily. / Bipolar
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
expeditions : mania and depression in
American culture / Emily Martin. / / Princeton
University Press, / 2007. / 9780691004235 / 1
606 / o11274499 / Alexander, Jonathan Editor
Editor. / Bisexuality and Queer Theory:
adet
Intersections Connections and Challenges / /
Routledge, / Nov. 2011 / 9780415686716 / 1
607 / o11251116 / / Bismuth : characteristics,
production, and applications / Editors,
adet
Kamakhya Prasad Ghatak, / / Nova Science
Publishers, / c2011. / 9781614706403 / 1
608 / o11205738 / Guillen İ Fabregas, Albert. /
Bit-Interleaved Coded Modulation / / Now
adet
Publishers / Nov. 2008 / 9781601981905 / 1
609 / o1127296x / Matory, James Lorand. /
Black Atlantic religion : tradition,
transnationalism, and matriarchy in the Afro- adet
Brazilia / / Princeton University Press, / 2005. /
9780691059440 / 1
610 / o1128030x / Warmington, Paul Author /
Black British Intellectuals and Education:
Multiculturalisma??s hidden History / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Mar 2012 / 9780415809375 /
1
611 / o11139298 / Sniderman, Paul Author /
Black Pride and Black Prejudice / / Princeton
University Press!"California Princeton
adet
Fulfillment Services [Distributor]" / Aug. 2004
/ 9780691120379 / 1
612 / o11277737 / Valenstein, Elliot Author /
Blaming the Brain: The Truth about Drugs and
Mental Health / / Free Press [Imprint]!"Free adet
Press"!"Simon & Schuster, Incorporated
[Distributor]" / Feb. 2002 / 9780743237871 / 1
613 / o1128609x / Hewson, Mark. / Blanchot
and literary criticism / Mark Hewson. / /
adet
Continuum, / 2011. / 9781441115232 / 1
614 / o11247277 / Cormie, David Editor
Editor. / Blast Effects on Buildings: Second
adet
Edition / / Thomas Telford Limited / Oct. 2009
/ 9780727735218 / 1
615 / o11241330 / Gruba, Paul. / Blending
technologies in second language classrooms /
Paul Gruba, Don Hinkelman. / / Palgrave
adet
Macmillan, / Jan 2012 / 9780230232617
(hardback) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
616 / o11273367 / Stout, Jeffrey / Blessed are
the organized : grassroots democracy in
adet
America / Jeffrey Stout. / / Princeton
University Press, / 2010. / 9780691135861 / 1
617 / o11279333 / Bazerman, Max H. / Blind
spots : why we fail to do what's right and what
to do about it / Max H. Bazerman, An / /
adet
Princeton University Press, / c2011. /
9780691147505 / 1
618 / o11280062 / Murakami, Haruki, 1949- /
Blind willow, sleeping woman : twenty-four
stories / Haruki Murakami ; translated from the adet
/ / Vintage International, / 2007. /
9781400096084 / 1
619 / o11215586 / Feder, Yitzhaq. / Blood
expiation in Hittite and biblical ritual : origins,
context, and meaning / by Yitzha / / Society of adet
Biblical Literature, / c2011. / 9781589835542 /
1
620 / o11260567 / Lavelle, John F., 1950- /
Blue collar, theoretically : a post-marxist
approach to working class literature / John
adet
F. / / McFarland & Company, / c2011. /
9780786448852 / 1
621 / o11230708 / Wacquant, Loïc J. D. / Body
& soul : notebooks of an apprentice boxer /
adet
Loïc Wacquant. / / Oxford University Press, /
2004. / 9780195168358 / 1
622 / o11264780 / / Body fat : composition,
measurements, and reduction procedures /
adet
Julie Bienertov editor. / / Nova Science
Publishers, / c2011. / 9781613243329 / 1
623 / o1127802x / / Body work in health and
social care : critical themes, new agendas /
adet
edited by Julia Twigg / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9781444349870 / 1
624 / o1092727x / Fondation Singer-Polignac.
Colloque international (1999 : Paris, France) /
Boèce ou la chaîne des savoirs : actes du
Colloque international de la Fondation
adet
Singer- / / Editions de l'Institut supérieur de
philosophie ;!"Peeters," / 2003.. /
9789042912502 / 1
625 / o11061807 / Weller, Richard. /
Boomtown 2050 : scenarios for a rapidly
adet
growing city / Richard Weller. / / UWAP/UWA
Pub., / c2009. / 9781921401213 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
626 / o11281625 / Mondimore, Francis Mark,
1953- / Borderline personality disorder : new
reasons for hope / Francis Mark Mondimore, adet
Patrick K / / Johns Hopkins University Press, /
2011. / 9781421403144 / 1
627 / o11169692 / Wells, Jeffrey / Boreal Birds
of North America: A Hemispheric View of
Their Conservation Links and Signific / /
adet
University of California Press, / October
2011 / 9780520271005 / 1
628 / o11284833 / Islam, A. B. M. Saiful
Author / Boring, Sampling and Field Testing in
Soil Investigation: Optimal Decisive Aspect adet
for Geot / / VDM Verlag Dr. Mueller e.K. /
Feb. 2011 / 9783639336993 / 1
629 / o11163070 / Wagner, Marsden Author /
Born in the USA: How a Broken Maternity
System Must Be Fixed to Put Women and
adet
Infants Firs / / University of California Press /
May 2008 / 9780520256330 / 1
630 / o11079800 / Sasaki, Shåosuke, 1941- /
Bose-Einstein condensation in nonlinear
adet
system / Shosuke Sasaki. / / Nova Science
Publishers, / c2009. / 9781616687540 / 1
631 / o11244677 / Wolpaw, Jonathan. / BrainComputer Interfaces: Principles and Practice / /
adet
Oxford University Press, Incorporated /
Jan.2012. / 9780195388855 / 1
632 / o11230514 / Churchland, Patricia
Smith. / Braintrust : what neuroscience tells us
about morality / Patricia S. Churchland. / /
adet
Princeton University Press, / 2011. /
9780691137032 / 1
633 / o11182283 / Sweeney, Michael S. /
Brainworks : the mind-bending science of how
you see, what you think, and who you are /
adet
by / / National Geographic, / Sept. 2011. /
9781426207570 / 1
634 / o11273884 / Friedrich, Karin, 1963- /
Brandenburg-Prussia, 1466-1806 : the rise of a
adet
composite state / Karin Friedrich. / / Palgrave
Macmillan, / Jan 2012. / 9780230535657 / 1
635 / o11173774 / / Branding post-communist
nations : marketizing national identities in the
adet
new Europe / ed / / Routledge, / jul2011. /
9780415882750 / 1
636 / o11174158 / Johnson, Catherine. /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
Branding television / Catherine Johnson. / /
Routledge, / Oct2011. / 9780415548434 / 1
637 / o11136534 / / Brands and branding
geographies / [edited by] Andy Pike. / /
adet
Edward Elgar Pub., / may2011. /
9781849801591 / 1
638 / o11231282 / / Breakfast cereals, and how
they are made / edited by Robert B. Fast and
Elwood F. Caldwell / / American Association adet
of Cereal Chemists, / 2000. / 9781891127151 /
1
639 / o11280232 / Wright, Jesse H. / Breaking
free from depression : pathways to wellness /
Jesse H. Wright and Laura W. McCray / /
adet
Guilford Press, / Jan c2012. / 9781606239193 /
1
640 / o11262965 / Anderson, Greg, 1947- /
Breast cancer : 50 essential things you can do /
adet
by Greg Anderson. / / Red Wheel/Weiser, /
c2011. / 9781573245364 / 1
641 / o11254063 / Michelman, Frank I.,
1936- / Brennan and democracy / Frank I.
adet
Michelman. / / Princeton University Press, /
2005. / 9780691122496 / 1
642 / o11077311 / / Bridging cultural and
developmental approaches to psychology :
new syntheses in theory, re / / Oxford
adet
University Press, / Jan.2011. /
9780195383430 / 1
643 / o11243673 / Lines, Dennis. / Brief
counselling in schools : working with young
adet
people from 11 to 18 / Dennis Lines. / / Sage
Publications, / 2011. / 9780857025128 / 1
644 / o11241329 / McKeown, Sally. / Brilliant
ideas for using ICT in the inclusive classroom /
Sally McKeown and Angela McGlas / /
adet
Routledge, / Feb. 2011. / 9780415672542
(pbk.) / 1
645 / o11259103 / Belkin, Aaron, 1966- /
Bring me men / Aaron Belkin. / / Columbia
adet
University Press, / mar2012. /
9780231702843 / 1
646 / o11246327 / Lust, Annette. / Bringing
the body to the stage and screen : expressive
movement for performers / Annette L / /
adet
Scarecrow Press, Inc., / 2011. /
9780810882126 (pbk. : alk. paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
647 / o11261432 / Harper, Sue / British Film
Culture of The 1970s: The Boundaries of
adet
Pleasure / / Edinburgh University Press /
Jan.2012. / 9780748640782 / 1
648 / o11088540 / Kondo, Kazuhiko Editor
Editor. / British History 1600-2000: Expansion
in perspective. Proceedings of the sixth Anglo- adet
Japane / / Institute of Latin American Studies /
Oct. 2010 / 9781905165605 / 1
649 / o11262771 / / British music and
modernism, 1895-1960 / edited by Matthew
adet
Riley. / / Ashgate, / c2010. / 9780754665854 /
1
650 / o1127881x / / British social realism in
the arts since 1940 / edited by David Tucker. / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230242456 / 1
651 / o11262382 / Bennett, Andy, 1963- /
Britpop and the English music tradition /
adet
edited by Andy Bennett , Jon Stratton. / /
Ashgate, / c2010. / 9780754668053 / 1
652 / o11147969 / Green, Edward C. (Edward
Crocker), 1944- / Broken promises : how the
AIDS establishment has betrayed the
adet
developing world / Edward C. / / PoliPoint
Press, / Feb.2011. / 9781936227006 (alk.
paper) / 1
653 / o11278341 / Zastrow, Charles H. /
Brooks/Cole Empowerment Series : practice of
adet
social work / Charles H. Zastrow. / / Cengage
Learning, / Feb. 2012. / 9780840029188 / 1
654 / o11278419 / Zastrow, Charles H. /
Brooks/Cole Empowerment Series :
understanding human behavior and the social adet
environment / / / Cengage Learning, / Feb.
2012. / 9780840028655 / 1
655 / o11278444 / Ashford, Jose B. Author /
Brooks/Cole Empowerment Series: Human
Behavior in the Social Environment / /
Brooks/Cole
adet
[Imprint]!"Brooks/Cole"!"Cengage Learning
Australia [Distributor]," / Feb. 2012. /
9780840029119 / 1
656 / o11168432 / Lopez-Goni, IIgnacio Editor
Editor. / Brucella: Molecular Microbiology and
Genomics / / Caister Academic
adet
Press!"International Specialized Book Services
[Distributor]," / Jan 2012. / 9781904455936 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
657 / o11220843 / / Buchkultur im Nahen
Osten des 17. und 18. Jahrhunderts / Tobias
adet
Heinzelmann & Henning Siev / / Lang, / 2010.
/ 9783034304511 (pbk.) / 1
658 / o11264706 / Tambiah, Stanley J. /
Buddhism and the Spirit Cults in Northeast
adet
Thailand / / Cambridge University Press /
1975. / 9780521099585 / 1
659 / o11272107 / / Buddhism in
contemporary Tibet : religious revival and
cultural identity / edited by Melvy / /
adet
University of California Press, / 1998. /
9780520211315 / 1
660 / o11091435 / Peacock, John Author /
Buddhism: A Complete Introduction / /
Continuum International Publishing Group,
adet
Limited!"Orca Book Services [Distributor]" /
Jan. 2010 / 9780826497338 / 1
661 / o11206573 / Denzer, Kiko. / Build Your
Own Earth Oven: A Low-Cost, Wood-Fired
Mud Oven, Simple Sourdough Bread,
adet
Perfec / / Hand Print Press!"Chelsea Green
Publishing [Distributor]" / Sept. 2007 /
9780967984674 / 1
662 / o1116802x / Vogel, Carl Author / Build
Your Own Electric Boat / / TAB/Electronics
[Imprint]!"McGraw-Hill Professional
adet
Publishing"!"McGraw-Hill Companies, The
[Distributor]," / Nov 2011. / 9780071748940 /
1
663 / o11169059 / Shea, Kevin Author / Build
Your Own Small Wind Power System / /
TAB/Electronics [Imprint]!"McGraw-Hill
adet
Professional Publishing"!"McGraw-Hill
Companies, The [Distributor]," / Nov 2011 /
9780071761574 / 1
664 / o1125743x / / Building a great Victorian
city : Leeds architects and architecture 1790adet
1914 / edited by / / Northern Heritage, / 2011. /
9781906600648 (Paper) / 1
665 / o11201332 / / Building a professional
culture in schools / edited by Ann Lieberman. /
adet
/ Teachers College Press, / 1988. / 0807729000
/1
666 / o11257702 / Rosenfeld, Gavriel David, adet
1967- / Building after Auschwitz : Jewish
architecture and the memory of the Holocaust /
Gavriel D / / Yale University Press, / 2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
9780300169140 (cloth : alk. paper) / 1
667 / o11240155 / Green, Melvyn. / Building
codes for existing and historic buildings /
adet
Melvyn Green. / / Wiley, / cjan2012. /
9780470195918 / 1
668 / o11243557 / Srinivasan, Mandyam M. /
Building lean supply chains with the theory of
constraints / Mandyam M. Srinivasan. / /
adet
McGraw-Hill, / Dec2011. / 9780071771214
(alk. paper) / 1
669 / o11061820 / Jodidio, Philip. / Building
on the past : the aga khan historic cities
adet
programme / Philip Jodidio. / / Prestel Pub., /
jan2011. / 9783791344065 / 1
670 / o11257428 / / Building Projection-Based
VR Systems/ Joaquim Armando Pires Jorge...
adet
[et.all.] / / A K Peters, Limited, / Mar 2012 /
9781568814407 / 1
671 / o11235986 / / Building prosperous
knowledge cities / [edited by] Tan Yigitcanlar,
adet
Kostas Metaxiotis, Fra / / Edward Elgar Pub., /
Jan.2012. / 9780857936035 / 1
672 / o11167920 / Reynolds, Nicole. / Building
romanticism : literature and architecture in
nineteenth-century Britain / Nicole / /
adet
University of Michigan Press, / c2010. /
9780472117314 / 1
673 / o11259395 / Katsikas, Stefanos Editor
Editor. / Bulgaria and Europe: Shifting
Identities / / Anthem Press!"Books
adet
International, Incorporated [Distributor]" / Oct.
2011 / 9780857284198 / 1
674 / o11269479 / Field, Andy / BUNDLE:
Field: Discovering Statistics Using SPSS 3e +
adet
Francis: STATLAB Online / / Sage
Publications / 2011 / 9781452203362 / 1
675 / o11080188 / Johnson, Burke Author /
BUNDLE: Johnson, Educational Research 4e
+ SPSS 18. 0: Johnson, Educational Research adet
4e + / / SAGE Publications, Incorporated /
Nov. 2010. / 9781412996266 / 1
676 / o11168377 / Plyusnin, Alexander Editor
Editor. / Bunyaviridae: Molecular and Cellular
Biology / / Caister Academic
adet
Press!"International Specialized Book Services
[Distributor];" / September2011 /
9781904455905 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
677 / o11159054 / Jank, Wolfgang Author /
Business Analytics for Managers with R / /
adet
Springer, / September 2011 / 9781461404057 /
1
678 / o1128593x / / Business ethics and
continental philosophy / edited by Mollie
adet
Painter-Morland and Ren?te / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9780521137560 / 1
679 / o11275686 / Thyssen, Ole, 1944- /
Business ethics and organizational values : a
systems-theoretical analysis / Ole Thyssen. / / adet
Palgrave Macmillan, / 2009. /
9780230230354 / 1
680 / o11270317 / Hooker, John, 1949- /
Business ethics as rational choice / John
adet
Hooker. / / Prentice Hall, / c2011. /
9780136118671 / 1
681 / o11176416 / Dupuy, François. / Business
for the 21st century : towards simplicity and
adet
trust / François Dupuy. / / Palgrave Macmillan,
/ Jun.2011. / 9780230292635 (hardback) / 1
682 / o11258317 / McKenna, Eugene F. /
Business psychology and organizational
behaviour : an introductory text / Eugene
adet
McKenna. / / Psychology Press, / 2011. /
9781848720350 / 1
683 / o11168778 / Steiner, John F. / Business,
government, and society : a managerial
perspective : text and cases / John F. St / /
adet
McGraw-Hill Irwin, / Jun.2011. /
9780078112676 / 1
684 / o11275169 / Chrysostomides, Julian. /
Byzantium and Venice, 1204-1453 : collected
adet
studies / Julian Chrysostomides. / / Ashgate, /
2011. / 9781409423706 / 1
685 / o11155954 / / Byzantium, a world
civilization / edited by Angeliki E. Laiou and
Henry Maguire. / / Dumbarton Oaks Research adet
Library and Collection, / 1995. /
9780884022008 / 1
686 / o11231786 / Philipos, Milad Zekry. / C.
S. Lewis' moral argument for the existence of
adet
God / Milad Zekry Philipos. / / E-BookTime,
LLC, / 2005. / 9781598240498 / 1
687 / o10681206 / Irvine, H. Max. / Cable
adet
structures / Max Irvine. / / Dover
Publications, / 1992. / 9780486671277 (pbk.) /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
1
688 / o11223169 / DeFelipe, Javier. / Cajal's
butterflies of the soul : science and art / Javier
adet
DeFelipe. / / Oxford University Press, / 2010. /
9780195392708 / 1
689 / o11246650 / Dobrev, Joana / Calcite:
Formation, Properties and Applications / /
adet
Nova Science Publishers, / 2011. /
9781614707820 / 1
690 / o1122275x / Ashcroft, Bill, 1946- /
Caliban's voice : the transformation of English
adet
in post-colonial literatures / Bill Ashcro / /
Routledge, / 2009. / 9780415470445 / 1
691 / o11258731 / Maurine, Patrick. /
Calibration of industrial robot manipulators /
Patrick Maurine, Jean-Francois Quinet. / /
adet
ISTE ;!"Wiley," / Jan2012 / 9781848212541 /
1
692 / o11261171 / Callahan, Sidney Cornelia. /
Called to happiness : where faith and
adet
psychology meet / Sidney Callahan. / / Orbis
Books, / c2011. / 9781570759185 / 1
693 / o10950618 / Calvin, John / Calvin's
Bible Commentaries: Romans: Forgotten
adet
Books/ John Calvin. / / Forgotten Books , /
2007. / 9781605062723 / 1
694 / o11214132 / / Cambridge history of
philosophy in the 19th century (1790-1870) /
[edited by] Allen W. Woo / / Cambridge
adet
University Press, / May.2011. /
9780521772730 / 1
695 / o11086889 / Burton, Michael John. /
Campaign craft : the strategies, tactics, and art
of political campaign management / Micha / / adet
Praeger/ABC-CLIO, / c2010. /
9780313383434 / 1
696 / o11273306 / Bowen, John Richard,
1951- / Can Islam be French? : pluralism and
pragmatism in a secularist state / John R.
adet
Bowen. / / Princeton University Press, / 2010. /
9780691132839 / 1
697 / o11232912 / / Can neighbourhoods save
the city? : community development and social
adet
innovation / edited b / / Routledge, /
Jan.2012. / 9780415485883 / 1
698 / o1128447x / Clemens, Walter / Can
adet
Russia Change? (Routledge Revivals): The
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
USSR confronts Global Interdependence / /
Routledge, / Oct. 2011 / 9780415500616 / 1
699 / o11188157 / / Canadian immigration
policy for the 21st century / edited by Charles
M. Beach, Alan G. Gre / / John Deutsch
adet
Institute for the Study of Economic Policy,
Queen's University , / [2003] / 9780889119543
/1
700 / o10815946 / / Cancer gene profiling /
[edited by] Robert Grutzmann, Christian
adet
Pilarsky. / / Springer, / 2009. / 9781934115763
(hardcover : alk. paper) / 1
701 / o11143502 / / Cannabis policy : moving
beyond stalemate / Robin Room ... [et al.] ;
adet
convenor, Amanda Fie / / Oxford University
Press, / 2010. / 9780199581481 / 1
702 / o11259255 / Vignola, 1507-1573. /
Canon of the five orders of architecture /
Giacomo Barozzi da Vignola ; translated by adet
John / / Dover Publications, Inc., / 2010. /
9780486472621 (pbk.) / 1
703 / o11273641 / Frantz, Monika De. /
Capital city cultures : reconstructing
contemporary europe in vienna and berlin /
adet
Monika D / / Peter Lang, / c2011. /
9789052017396 / 1
704 / o11259838 / Ingham, Geoffrey K. /
Capitalism / by Geoffrey Ingham. / / Polity, / adet
2008. / 9780745636481 / 1
705 / o11151262 / Hanieh, Adam, 1972- /
Capitalism and class in the Gulf Arab states /
adet
Adam Hanieh. / / Palgrave Macmillan, /
Jul.2011. / 9780230110779 / 1
706 / o11179673 / / Carbohydrate chemistry :
proven synthetic methods / edited by Pavol
adet
Kovac, Codee, Jeroen e / 1 / CRC Press, /
September 2011 / 9781439866894 / 1
707 / o11179715 / / Carbohydrate chemistry :
proven synthetic methods / edited by Pavol
adet
Kovac, Codee, Jeroen e / 2 / CRC Press, /
September 2011 / 9781439875940 / 1
708 / o1124429x / Chevolot, Yann Editor
Editor. / Carbohydrate Microarrays: Methods
adet
and Protocols / / Humana Press, / 2011. /
9781617793721 / 1
709 / o10835799 / / Carbon capture and
adet
greenhouse gases / editors, Imrus Juhâasz and
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
Gyorgy Halâasz. / / Nova Science Publishers, /
c2009. / 9781606920893 (hardcover) / 1
710 / o11164657 / Mitchell, Timothy / Carbon
Democracy: Political Power in the Age of Oil /
adet
/ Verso Books, / November 2011 /
9781844677450 / 1
711 / o11260233 / Terranova, Maria Letizia
Editor Editor. / Carbon Nanomaterials for Gas
Adsorption / / Pan Stanford Publishing!"Taylor adet
& Francis Group [Distributor]," / Mar 2012 /
9789814361439 / 1
712 / o10973436 / / Carbonate systems during
the Oligocene-Miocene climatic transition /
adet
edited by M. Mutti, W / / Blackwell Pub., /
October 2010. / 9781444337914 / 1
713 / o11178474 / Muradov, Nazim Z. Editor
Editor. / Carbon-Neutral Fuels and Energy
Carriers / / CRC Press [Imprint]!"Taylor &
adet
Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Jul 2011 / 9781439818572 / 1
714 / o11249596 / / Cardiac CT review : a selfassessment tool / editor, Milind Y. Desai. / /
Wolters Kluwer/Lippincott Williams &
adet
Wilkins Health, / Jan 2012. / 9781608315659
(alk. paper) / 1
715 / o11075788 / Brown, Duane. / Career
counseling and career development / Duane
adet
Brown. / / Pearson, / Jan 2011. /
9780137051946 / 1
716 / o11188467 / Henderson, Harry Author /
Career Opportunities in Computers and
Cyberspace, Third Edition / / Checkmark
adet
Books [Imprint]!"Facts On File,
Incorporated" / April 2011 / 9780816077991 /
1
717 / o11264548 / Daniel, Yvonne, 1940- /
Caribbean and Atlantic diaspora dance :
igniting citizenship / Yvonne Daniel. / /
adet
University of Illinois Press, / 2011. /
9780252078262 / 1
718 / o11264640 / / Caring for older adults
holistically / [edited by] Mary Ann Anderson. / adet
/ F.A. Davis Co., / c2011. / 9780803625006 / 1
719 / o11177093 / Anubio. / Carmen
astrologicum elegiacum / Anubio ; recensuit
adet
Dirk Obbink. / / Saur, / 2006. /
9783598712289 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
720 / o1128626x / Wagner, Pierre Editor
Editor. / Carnap's Ideal of Explication and
adet
Naturalism / / Palgrave Macmillan Limited /
Mar2012 / 9780230282599 / 1
721 / o10910888 / Ross, Daniel Alexander
Editor Editor. / Cars Now . Vol. 1 / /
adet
TASCHEN, / July 2010 / 9783836519847 / 1
722 / o11258548 / Siry, Joseph, 1956- / Carson
Pirie Scott, Louis Sullivan and the Chicago
department store / Joseph M. Siry. / / The
adet
University of Chicago Press, / Jan 2012. /
9780226761374 / 1
723 / o11231245 / / Case, animacy and
semantic roles / edited by Seppo Kittilä Katja
adet
Västi, Jussi Ylikoski. / / John Benjamins Pub.
Co., / 2011. / 9789027206800 / 1
724 / o11253721 / Lamers, Monique. / Case,
word order and prominence : interacting cues
adet
in language production and comprehensio / /
Springer, / 2011. / 9789400714625 / 1
725 / o11241226 / / Cases on educational
technology integration in urban schools / Irene
L. Chen and Dallas Mc / / Information Science adet
Reference, / Jan. 2012. / 9781613504925
(hardcover) / 1
726 / o11213863 / Feder, Judy, 1950- / Casing
and cementing / by Judy Feder. / / Petroleum
Extension Service, Continuing & Extended
adet
Education, University of Texas at
Austi!"International Association of Drilling
Contractors," / 2001. / 9780886981914 / 1
727 / o11246546 / Howard, Philip N. / Castells
and the media / Philip N. Howard. / / Polity, / adet
May 2011. / 9780745652597 / 1
728 / o11205921 / Toy, Sidney. / Castles : their
construction and history / Sidney Toy. / /
adet
Dover Publications, / Dec.1985. / 0486248984
(pbk.) / 1
729 / o11276034 / Wennerlind, Carl. /
Casualties of credit : the English financial
revolution, 1620-1720 / Carl Wennerlind. / / adet
Harvard University Press, / 2011. /
9780674047389 / 1
730 / o11276988 / / Catalysis : principles,
types, and applications / editor, Minsuh Song. /
adet
/ Nova Science Publishers, / c2011. /
9781612096544 (hardcover) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
731 / o11257040 / Donald, John Brodie. /
Catataxis : when more of the same is different /
adet
John Brodie Donald. / / Quarry Books, /
2011. / 9780704372412 (Cloth) / 1
732 / o11284936 / Rodl, Sebastian. /
Categories of the temporal : an inquiry into the
forms of the finite intellect / Sebastian Rodl / / adet
Harvard University Press, / feb2012. /
9780674047754 (alk. paper) / 1
733 / o1120624x / Marshall, D. J. (Donald J.) /
Cathodoluminescence of geological materials /
adet
D.J. Marshall, with a chapter contributed by / /
Unwin Hyman, / 1988. / 0045520267 / 1
734 / o11220582 / Tudino Blanco, Mercedes. /
Causatives in minimalism / Mercedes Tubino
adet
Blanco. / / John Benjamins Pub. Co., /
Jul.2011. / 9789027255624 / 1
735 / o11220697 / Jungnickel, Christa. /
Cavendish : the experimental life / by Christa
adet
Jungnickel and Russell McCormmach. / /
Bucknell, / 1999. / 9781611481204 / 1
736 / o1124978x / Walker, Matthew. / CEH,
Certified Ethical Hacker : exam guide : all-inadet
one / Matt Walker. / / McGraw-Hill, / Jan
2012. / 9780071772297 / 1
737 / o11247460 / Sternheimer, Karen. /
Celebrity culture and the American dream :
stardom and social mobility / Karen
adet
Sternheimer / / Routledge, / Jan 2011. /
9780415886796 / 1
738 / o1121935x / / Cell mechanics / edited by
Yu-Li Wang, Dennis E. Discher. / / Elsevier
adet
Academic Press, / 2007. / 9780123705006 / 1
739 / o11241470 / Kolb, Liz. / Cell phones in
the classroom : a practical guide for educators/
Liz Kolb. / / International Society for
adet
Technology in Education, / 2011. /
9781564842992 (pbk.) / 1
740 / o10935022 / Sarason, Seymour B.
Author / Centers for Ending: The Coming
adet
Crisis in the Care of Aged People / / Springer /
March 2010 / 9781441957245 / 1
741 / o11281406 / Wallerstein, Immanuel
Maurice, 1930- / Centrist liberalism
triumphant, 1789/1914 / Immanuel
adet
Wallerstein. / / University of California Press, /
c2011. / 9780520267619 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
742 / o11260476 / Alkire, Brien Author /
Challenges and Opportunities for Air Force
Remotely Piloted Aircraft: Providing
adet
Positionin / / RAND Corporation,
The!"National Book Network [Distributor]" /
Jan. 2012 / 9780833059017 / 1
743 / o11234726 / / Challenges for European
Innovation Policy: Cohesion and Excellence
adet
from a Schumpeterian Pe / / Edward Elgar
Publishing, / 2011. / 9781849803090 / 1
744 / o11262886 / / Challenging
authoritarianism in Mexico : revolutionary
adet
struggles and the dirty war, 1964-1 / /
Routledge, / 2011. / 9780415889049 / 1
745 / o11083335 / Abramson, Paul R. / Change
and continuity in the 2004 elections / Paul R.
adet
Abramson, John H. Aldrich, David W. / / CQ
Press, / c2006. / 1933116692 / 1
746 / o11220909 / / Changing lives, changing
rites : ritual and social dynamics in Philippine
and Indonesian u / / Center for South and
adet
Southeast Asian Studies, University of
Michigan, / c1989. / 9780891480587 / 1
747 / o11279436 / Kvist, Jon Editor Editor. /
Changing Social Equality: The Nordic Welfare
Model in the 21st Century / / Policy
adet
Press!"Marston Book Services, Limited
[Distributor]" / Sept. 2011 / 9781847426598 /
1
748 / o11210217 / / Changing the atmosphere :
expert knowledge and environmental
adet
governance / edited by Clark / / MIT Press, /
c2001. / 9780262632195 / 1
749 / o11263957 / / Changing work and
community identities in European regions :
adet
perspectives on the past and / / Palgrave
Macmillan, / 2011. / 9780230249547 / 1
750 / o11257003 / Bottomley, Gregory E. /
Channel equalization for wireless
communicatinos : from concepts to detailed adet
mathematics / / / IEEE Press ;!"Wiley,," / 2011.
/ 9780470874271 / 1
751 / o11270524 / McGlinchey, Eric Max,
1973- / Chaos, violence, and dynasty : politics
and Islam in Central Asia / Eric
adet
McGlinchey. / / University of Pittsburgh Press,
/ 2011. / 9780822961680 (pbk. : alk. paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
752 / o11284456 / Delattre, Edwin J. /
Character and cops : ethics in policing / Edwin
adet
Delattre. / / AEI Press, / 2011. /
9780844772257 / 1
753 / o11178206 / Leigh, Andrew Author /
Charisma: The Secrets of Personal Chemistry /
adet
/ Prentice Hall [Imprint]!"Pearson Education,
Limited," / Sep 2011 / 9780273761587 / 1
754 / o11251621 / Fletcher, Loraine. /
Charlotte Smith : a critical biography / Loraine
adet
Fletcher. / / St. Martin's Press, / 2001. /
9780333949467 / 1
755 / o11251542 / / Charlotte Smith in British
romanticism / edited by Jacqualine Labbe. / /
adet
Pickering & Chatto, / 2008. / 9781851969456 /
1
756 / o11255869 / Grossman, Elizabeth /
Chasing molecules: poisonous products,
human health, and the promise of green
adet
chemistry/ / / Island Press, / 2011 /
9781610911610 / 1
757 / o11156600 / Gustafson, Kaaryn S. /
Cheating welfare : public assistance and the
criminalization of poverty / Kaaryn S.
adet
Gustaf / / New York University, / july2011. /
9780814732311 / 1
758 / o11244057 / Wang, Jian Editor Editor. /
Chemical Analysis of Antibiotic Residues in
adet
Food / / John Wiley & Sons, Limited, / 2011. /
9780470490426 / 1
759 / o11245827 / Killcross, Martin /
Chemical and Process Plant Commissioning
Handbook: A Practical Guide to Plant System adet
and E / / Butterworth-Heinemann, / 2011. /
9780080971742 / 1
760 / o11185934 / Denn, Morton M., 1939- /
Chemical engineering : a new introduction /
adet
Morton Denn. / / Cambridge University
Press, / Sep 2011. / 9781107669376 / 1
761 / o11244239 / Dal Pont, Jean-Pierre
Author / Chemical Engineering and Industrial
adet
Management / / John Wiley & Sons, / Mar.
2012 / 9781848213265 / 1
762 / o11248592 / Towler, Gavin P. / Chemical adet
engineering design : principles, practice, and
economics of plant and process des / /
Butterworth-Heinemann, / Jan. 2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
9780080966595 / 1
763 / o11266351 / / Chemical genomics /
[edited by] Haian Fu. / / Cambridge University adet
Press, / Feb. 2012. / 9780521889483 / 1
764 / o11265176 / Hill, John W. Author /
Chemical Investigations for Chemistry for
adet
Changing Times / / Pearson Education
[Distributor] / Feb 2012 / 9780321767790 / 1
765 / o11178292 / Lundblad, Roger L. Author /
Chemical Modification of Biological Polymers
/ / CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Sep 2011 / 9781439848982 / 1
766 / o11260063 / Larsson, Sven Author /
Chemical Physics: Electrons and Excitations / /
CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group [Distributor],
" / Feb 2012 / 9781439822517 / 1
767 / o11245165 / Smith, William R. (William
Robert), 1943- / Chemical reaction equilibrium
analysis : theory and algorithms / William R. adet
Smith, Ronald / / Wiley, / 1982. /
9780471093473 / 1
768 / o11249353 / Theodore, Louis Author /
Chemical Reactor Analysis and Applications
adet
for the Practicing Engineer / / John Wiley &
Sons, / Mar. 2012 / 9780470915356 / 1
769 / o1124933x / Gmehling, Jurgen Author /
Chemical Thermodynamics: For Process
adet
Simulation / / John Wiley & Sons, Limited, /
Mar. 2012 / 9783527312771 / 1
770 / o11246662 / Sohn, H. Y. Author /
Chemical Vapor Synthesis of Inorganic
Nanopowders / / Nova Science Publishers,
adet
Incorporated!"Gazelle Book Services Limited
[Distributor]" / Oct. 2011 / 9781621000020 / 1
771 / o11276812 / Chang, Raymond /
Chemistry / / McGraw-Hill Education; /
adet
feb2012 / 9780071317870 / 1
772 / o11174614 / Silberberg, Martin S.
(Martin Stuart), 1945- / Chemistry : the
molecular nature of matter and change / Martin adet
S. Silberberg. / / McGraw-Hill, / Feb .2012. /
9780073402659 / 1
773 / o11256278 / / Chemistry and
adet
biochemistry of oxygen therapeutics : from
transfusion to artificial blood / / / John Wiley, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
2011. / 9780470686683 / 1
774 / o11257945 / Heasley, Victor L. /
Chemistry and life in the laboratory:
experiments/ Victor L. Heasley, Val J.
adet
Christensen, / / Prentice Hall, / Jan. 2012 /
9780321751607 / 1
775 / o11263386 / Hill, John William, 1933- /
Chemistry for changing times / John W. Hill,
adet
Terry W. McCreary, Doris K. Kolb. / / Pearson,
/ cJan 2012 / 9780321750877 / 1
776 / o1125595x / Tro, Nivaldo J. / Chemistry
in focus : a molecular view of our world /
Nivaldo J. Tro, Don Neu. / /
adet
Brooks/Cole/Cengage Learning, / Jan. 2012. /
9781111989064 / 1
777 / o11253514 / Morel, Richard E. /
Chemistry in practice : general, organic and
adet
biochemistry/ Richard E. Morel / / John Wiley
& Sons Inc, / 1999. / 9780471371168 / 1
778 / o11264342 / Jaworek-Lopes, Christine
Author / Chemistry of Art: The Chemistry of
Art Materials / / Elsevier Science &
adet
Technology Books, / Jan. 2012 /
9780123813718 / 1
779 / o1125886x / Krishnaswamy, N. R. /
Chemistry of natural products/ N.R.
adet
Krishnaswamy. / / Taylor & Francis Group, /
Feb. 2012 / 9781466505247 / 1
780 / o11178541 / Von Sonntag, Clemens
Author / Chemistry of Ozone in Water and
Wastewater Treatment: From Basic Principles adet
to Application / / IWA Publishing, / Oct 2011 /
9781843393139 / 1
781 / o11256308 / Wong, Shan S. / Chemistry
of protein and nucleic acid cross-linking and
conjugation / Shan S. Wong and Dav / / Taylor adet
& Francis/CRC Press, / c2011. /
9780849374913 / 1
782 / o11254786 / Spiro, Thomas G., 1935- /
Chemistry of the environment / Thomas G.
Spiro, Kathleen Purvis-Roberts, William M. adet
Stigli / / University Science Books, / Sep
c2011. / 9781891389702 / 1
783 / o11266958 / Yaroshinska, Alla. /
adet
Chernobyl : crime without punishment / Alla
A. Yaroshinskaya ; [translated from Russian by
/ / Transaction Publishers, / c2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
9781412842969 / 1
784 / o11265462 / / Child and adolescent
therapy : cognitive-behavioral procedures /
adet
edited by Philip C. Kenda / / Guilford Press, /
cjan.2012. / 9781606235614 / 1
785 / o11246789 / Leach, Penelope Author /
Child Care Today: What We Know and What
We Need to Know / / Polity Press!"John Wiley adet
& Sons, Limited [Distributor]" / Jan.
2009!"2009." / 9780745647005 / 1
786 / o11270494 / Hashim, Iman. / Child
migration in Africa / Iman Hashim and Dorte
Thorsen. / / Zed Books ;!"In association with adet
the Nordic Africa Institute," / 2011. /
9781848134560 / 1
787 / o11272028 / Platt, Lucinda Author /
Child Poverty in Historical Perspective: From
adet
1900 to the Present / / Routledge / 2011 /
9780415339483 / 1
788 / o11271553 / Wyness, Michael Author /
Childhood and Society / / Palgrave
adet
Macmillan!"Macmillan [Distributor]" / Nov.
2011 / 9780230241824 / 1
789 / o11246832 / Wells, Karen C. / Childhood
in a global perspective / Karen Wells. / / Polity adet
Press, / 2009. / 9780745638379 / 1
790 / o11266867 / / Childhood poverty :
multidisciplinary approaches / edited by Jo
adet
Boyden, Michael Bourdillon / / Palgrave
Macmillan, / jan2012. / 9780230319240 / 1
791 / o11174092 / / Children and armed
conflict : cross-disciplinary investigations /
adet
[edited by] Daniel Thoma / / Palgrave
Macmillan, / jul2011. / 9780230274433 / 1
792 / o11250288 / Alexander, Kate Author /
Children and Organised Sport: (Protecting
Children and Young People Series) / / Dunedin
adet
Academic Press!"International Specialized
Book Services [Distributor]" / Oct. 2011!"Oct.
2011." / 9781906716240 / 1
793 / o11268657 / Killen, Melanie. / Children
and social exclusion : morality, prejudice, and
group identity / Melanie Killen a / / Wileyadet
Blackwell, / 2011. / 9781405176514
(hardback) / 1
794 / o11075909 / Stalford, Helen. / Children adet
and the European Union: Rights, Welfare and
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
Accountability / / Hart Publishing Limited /
Jul.2011. / 9781841137650 / 1
795 / o11267811 / / Children behaving badly? :
peer violence between children and young
adet
people / edited by Chr / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9780470727058 (pbk.) / 1
796 / o11269480 / Elliott, Julian, 1955- /
Children in difficulty : a guide to
understanding and helping / Authored by
adet
Julian Elliott / / Rouledge, / cfeb.2012. /
9780415672634 / 1
797 / o11206408 / Van Den Heuvel-Panhuizen,
Marja Editor Editor. / Children Learn
adet
Mathematics / / Sense Publishers / June 2008 /
9789087903961 / 1
798 / o11282009 / / Children of the drug war :
perspectives on the impact of drug policies on
young people / D / / International Debate
adet
Education Association, / c2011. /
9781617700187 / 1
799 / o11250483 / / Children, Youth and
Leisure/ Ruth Jeanes (Editor), Jonathan Magee
adet
(Editor) / / Leisure Studies Association , / July
2011 / 9781905369249 / 1
800 / o11168559 / Horschelmann, Kathrin,
1971- / Children, youth and the city / Kathrin
adet
Horschelmann and Lorraine van Blerk. / /
Routledge, / jan2012. / 9780415376921 / 1
801 / o11052594 / Ariel, Shlomo. / Children's
imaginative play : a visit to wonderland /
adet
Shlomo Ariel ; foreword by Brian Sut / /
Praeger, / 2002. / 9780275977573 / 1
802 / o11276125 / Liebel, Manfred, 1940- /
Children's rights from below : cross-cultural
perspectives / Manfred Liebel, International / / adet
Palgrave Macmillan, / feb2012. /
9780230302518 (hardback) / 1
803 / o11279084 / Watson, Debbie Author /
Children's Social and Emotional Wellbeing in
Schools: A Critical Perspective / / Policy
adet
Press!"Chicago Distribution Center
[Distributor]," / Feb 2012 / 9781847425133 / 1
804 / o11075910 / Nolan, Aoife. / Children's
Socio-Economic Rights, Democracy and the
adet
Courts / / Hart Publishing Limited /
Sep.2011. / 9781841137698 / 1
805 / o11278742 / / Children's testimony : a adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
handbook of psychological research and
forensic practice / edited / / John Wiley, / 2011.
/ 9780470686782 / 1
806 / o11251591 / Vukovich, Daniel F. / China
and Orientalism : Western knowledge
adet
production and the PRC / Daniel F. Vukovich. /
/ Routledge, / jan.2012. / 9780415592208 / 1
807 / o11157689 / / China and Russia :
competition and partnership / David J.
adet
Rogerson, editor. / / Nova Science Publishers, /
c2010. / 9781617286827 / 1
808 / o11005816 / / China and the world
economy / edited by David Greenaway, Chris
adet
Milner, Shujie Yao. / / Palgrave Macmillan, /
Oct 2010. / 9780230521520 / 1
809 / o11170530 / Li, Jing. / China's America :
the Chinese view the United States, 1900-2000
adet
/ Jing Li. / / State University of New York
Press, / Mar.2011. / 9781438435176 / 1
810 / o11121233 / Smith, Richard J. (Richard
Joseph), 1944- / China's cultural heritage : the
adet
Qing dynasty, 1644-1912 / Richard J. Smith. / /
Westview Press, / 1994. / 9780813313474 / 1
811 / o11235615 / Yu, Jiang, 1969- / China's
highway of information and communication
technology / Jiang Yu and Richard Li-Hua. / / adet
Palgrave Macmillan, / 2010. /
9780230553750 / 1
812 / o11286520 / Keane, Michael, 1952- /
China's new creative clusters : governance,
human capital, and investment / Michael
adet
Keane. / / Routledge, / 2011. / 9780415603966
/1
813 / o11276630 / Hsueh, Roselyn / China's
Regulatory State: A New Strategy for
adet
Globalization / / Cornell University Press, /
Sept. 2011 / 9780801477430 / 1
814 / o1071263x / Bijian, Zheng. / China's
Road to Peaceful Rise: Observations on its
adet
Cause, Basis, Connotation and Prospect / /
Routledge, / Sept.2009. / 9780415552714 / 1
815 / o11235263 / / Chinese intellectual
property and technology laws / [edited by]
adet
Rohan Kariyawasam. / / Edward Elgar Pub., /
2011. / 9781849800082 / 1
816 / o11232018 / / Chinese migrants in
adet
Russia, Central Asia and Eastern Europe /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
edited by Felix B. Chang and / / Routledge, /
Jan.2012. / 9780415578745 / 1
817 / o11273665 / Wen, Haiming Author /
Chinese Philosophy / / Cambridge University adet
Press, / Mar. 2012 / 9780521186766 / 1
818 / o11171649 / / Chinese women's cinema :
transnational contexts / edited by Lingzhen
adet
Wang. / / Columbia University Press, /
aug.2011. / 9780231156752 / 1
819 / o11156090 / / Chitosan-based hydrogels
for tissue engineering applications / G. Lunaadet
Bárcenas ... [et a / / Nova Biomedical, /
Jan.2011. / 9781617613128 / 1
820 / o11246601 / Mangione, Roger. /
Chlorine: Properties, Applications and Health
adet
Effects / / Nova Science Publishers, / 2011. /
9781614709541 / 1
821 / o11098739 / Hughes, Richard T.
(Richard Thomas), 1943- / Christian America
and the Kingdom of God / Richard T. Hughes ;
adet
foreword by Brian McLaren. / / University of
Illinois Press, / c2009. / 9780252032851 (cloth
: alk. paper) / 1
822 / o10964101 / Erasmus, Desiderius, d.
1536. / Christian humanism and the
Reformation : selected writings of Erasmus, adet
with his life by Be / / Fordham University
Press, / 1987. / 0823211924 / 1
823 / o11094862 / Mack, Burton L. / Christian
mentality : the entanglements of power,
adet
violence, and fear / Burton L. Mack. / /
Equinox Pub., / 2010. / 9781845538958 / 1
824 / o11263866 / / Christianities in Asia /
edited by Peter C. Phan. / / Wiley-Blackwell, / adet
2011. / 9781405160902 (pbk. : alk. paper) / 1
825 / o11283609 / Papadogiannakis, Yannis
Author / Christianity and Hellenism in the
Fifth-Century Greek East: Theodoret's
adet
Apologetics Agains / / Harvard University,
Center for Hellenic Studies / Jan. 2012 /
9780674060678 / 1
826 / o11271802 / Reynolds, Jack, 1976- /
Chronopathologies : time and politics in
Deleuze, Derrida, analytic philosophy, and
adet
phenom / / Lexington Books, / Jan 2012. /
9780739132814 / 1
827 / o11167385 / Toye, Richard, 1973- /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
Churchill's empire : the world that made him
and the world he made / Richard Toye. / /
Henry Holt and Co., / c2010. / 9780805087956
/1
828 / o11250008 / / Cinema audiences and
modernity: an introduction / Daniel Biltereyst
adet
[editor]. / / Routledge, / jan.2012. /
9780415672788 / 1
829 / o11201800 / Gray, Richard. / Cinemas in
Britain : a history of cinema architecture /
adet
Richard Gray. / / Lund Humphries, / June
2011. / 9781848220720 / 1
830 / o11249511 / / Cingulate neurobiology
and disease / edited by Brent A. Vogt. / /
adet
Oxford University Press, / 2009. /
9780198566960 / 1
831 / o11137265 / Natho, Kadir I. 1927- /
Circassian History / / Xlibris Corporation /
adet
2009. / 9781441523891 / 1
832 / o11076781 / / Circuit analysis / editor,
Virginia E. Wright. / / Nova Science
adet
Publishers, / cMay 2011. / 9781617281068 / 1
833 / o11253459 / Kobayashi, Nagao Author /
Circular Dichroism and Magnetic Circular
Dichroism Spectroscopy for Organic
adet
Chemists / / Royal Society of Chemistry, /
2011 / 9781847558695 / 1
834 / o11258408 / McMillan, Troy G. / Cisco
networking essentials / Troy McMillan, Wendy
adet
Jo Peterson, Michael Bushong. / / Wiley
Pubishing, Inc., / 2011. / 9781118097595 / 1
835 / o10989882 / / Cities and low carbon
transitions / edited by Harriet Bulkeley ... [et
adet
al.]. / / Routledge, / Jan 2011. /
9780415586979 / 1
836 / o11194248 / Hubbard, Phil. / Cities and
sexualities / Phil Hubbard. / / Routledge, /
adet
NOV2011. / 9780415566476 / 1
837 / o11284079 / Geyh, Paula Author / Cities
Citizens and Technologies / / Taylor & Francis adet
Group / Sept. 2011 / 9780415807944 / 1
838 / o11193323 / / Cities for people, not for
profit : critical urban theory and the right to the
adet
city / edit / / Routledge, / jan.2012. /
9780415601788 / 1
839 / o11261286 / Sassen, Saskia. / Cities in a adet
world economy / Saskia Sassen. / / Pine Forge
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
Press, / c2011. / 9781412988032 (pbk.) / 1
840 / o11242310 / / Cities of the world : world
regional urban development / edited by Stanley
adet
D. Brunn, Maure / / Rowman & Littlefield
Publishers, Inc., / c2011. / 9781442212848 / 1
841 / o11242292 / Herrschel, Tassilo / Cities
State and Globalization / / Routledge, /
adet
jan2012 / 9780415489386 / 1
842 / o10927852 / Parker, Simon, 1964- /
Cities, politics, and power / by Simon
adet
Parker. / / Routledge, / cNovember 2010. /
9780415365802 / 1
843 / o11278791 / Payne, Malcolm Author /
Citizenship Social Work with Older People / /
Policy Press!"Marston Book Services, Limited adet
[Distributor]," / Feb 2012. / 9781447301271 /
1
844 / o11266430 / / Citric acid : synthesis,
properties, and applications / editors, Dominic
adet
A. Vargas and Jos / / Nova Science, / Mar.
2012. / 9781621003533 / 1
845 / o11243946 / Bollens, Scott A. / City and
soul in divided societies / Scott A. Bollens. / / adet
Routledge, / jan.2012. / 9780415779234 / 1
846 / o11254415 / Manoukian, Setrag. / City
of knowledge in twentieth century Iran :
Shiraz, history and poetry / Setrag
adet
Manoukia / / Routledge, / cjan.2012. /
9780415783286 / 1
847 / o11037763 / Kharra`t?, Idwar, 1926-6- /
City of saffron / Edwar al-Kharrat ; translated
adet
and introduced by Frances Liardet / / Quartet
Books, / 1989 / 9780704326934 / 1
848 / o10946342 / Lindeburg, Michael R. /
Civil engineering reference manual for the Pe
adet
Exam / Michael R. Lindeburg. / / Professional
Publications, / 2011. / 9781591263418 / 1
849 / o11174146 / Azoulay, Ariella / Civil
Imagination / / Verso, / February 2012 /
adet
9781844677535 / 1
850 / o11246686 / Edwards, Michael, 1957- /
Civil society / Michael Edwards. / / Polity
adet
Press, / 2009. / 9780745645865 / 1
851 / o11254038 / Arato, Andrew. / Civil
society, constitution and legitimacy / Andrew
adet
Arato. / / Rowman & Littlefield Publishers, /
2000. / 9780847687725 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
852 / o11246571 / / Civility in politics and
education / edited by Deborah S. Mower and
adet
Wade L. Robison. / / Routledge, / jan.2012. /
9780415897259 / 1
853 / o11242401 / Roberts, Kenneth, 1940- /
Class in contemporary Britain / Ken
adet
Roberts. / / Palgrave Macmillan, / March 2011.
/ 9780230238664 / 1
854 / o11270263 / Dr. H. Markarian
Conference on Armenian Culture (1st : 1979 :
University of Pennsylvania) / Classical
adet
Armenian culture : influences and creativity /
edited by Thomas J. Samuelian. / / Scholars
Press, / 1982. / 9780891305668 / 1
855 / o11261092 / De Felice, F., 1943- /
Classical measurements in curved spacetimes / Fernando de Felice, Donato Bini. / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521889308 / 1
856 / o10841489 / / Classical myth and culture
in the cinema / edited by Martin M. Winkler. / /
adet
Oxford University Press, / 2001. /
9780195130041 / 1
857 / o11256709 / Inglis, David Rittenhouse /
Classical Social Theory: Roots and Branches/
adet
David Rittenhouse Inglis / / Sage Publications
(CA), / 2011 / 9780761940289 (Paper) / 1
858 / o11240271 / Allen, Susan Heuck, 1952- /
Classical spies : American archaeologists with
the OSS in World War II Greece / Susan
adet
Heuc / / University of Michigan Press, / 2011. /
9780472117697 / 1
859 / o11289806 / Thackston, Wheeler M.
Translator Translator. Annotations by
Annotator. per / Classical Writings of the
Medieval Islamic World: Persian Histories of adet
the Mongol Dynastie / 2 / I. B. Tauris &
Company, Limited / Mar 2012 /
9781780760544 / 1
860 / o11289818 / Thackston, Wheeler M.
Translator Translator. Annotations by
Annotator. per / Classical Writings of the
Medieval Islamic World: Persian Histories of adet
the Mongol Dynastie / 3 / I. B. Tauris &
Company, Limited / Mar 2012 /
9781780760544 / 1
861 / o11276423 / Thackston, Wheeler M.
adet
Translator Translator. Annotations by
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
Annotator. per / Classical Writings of the
Medieval Islamic World: Persian Histories of
the Mongol Dynastie / 1 / I. B. Tauris &
Company, Limited / Mar 2012 /
9781780760544 / 1
862 / o1126620x / Williams, Brackette F. /
Classifying to kill : an ethnography of the
death penalty system in the United States / Br / adet
/ Berghahn Books, / 2011. / 9780857451248 /
1
863 / o11278985 / / Classroom instruction that
works : research-based strategies for
adet
increasing student achiev / / ASCD, / Jan.
2012. / 9781416613626 / 1
864 / o11244501 / Nash, Roy Author /
Classrooms Observed: The Teacher's
Perception and the Pupil's Peformance / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Dec. 2011 / 9780415504430 / 1
865 / o11274761 / Osgood, Josiah, 1974- /
Claudius Caesar : image and power in the early
adet
Roman empire / Josiah Osgood. / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9780521708258 / 1
866 / o11058675 / / Clause linking and clause
hierarchy : syntax and pragmatics / edited by
adet
Isabelle Bril. / / John Benjamins Pub.
Company, / 2010. / 9789027205889 / 1
867 / o11265644 / Rutjes, Floris Editor
Editor. / Click Chemistry: In Chemistry,
Biology and Macromolecular Science / / VCH adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Limited" / Jan
2012 / 9783527320851 / 1
868 / o11230782 / Vallis, Geoffrey K. /
Climate and the Oceans/ Geoffrey Vallis. / /
adet
Princeton University Press, / 2011. /
9780691150284 / 1
869 / o11151833 / / Climate change adaptation
and disaster risk reduction : issues and
adet
challenges / edited by / / Emerald, / 2010. /
9780857244871 / 1
870 / o11136698 / Redclift, Michael. / Climate
change and human security : the challenge to
local governance under rapid coastal / /
adet
Edward Elgar Pub., / sep.2011. /
9781848443723 / 1
871 / o11242000 / / Climate change and the
adet
crisis of capitalism / edited by Mark Pelling,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
David Manuel-Navarre / / Routledge, / c2011. /
9780415676946 / 1
872 / o1126049x / / Climate change mitigation
and agriculture / edited by Eva Wollenberg ...
adet
[et al.]. / / Routledge, / Jan 2012. /
9781849713931 / 1
873 / o11266934 / Committee on the Effect of
Climate Change on Indoor Air Quality and
Public Health Author / Climate Change, the
adet
Indoor Environment, and Health / / National
Academies Press / Aug. 2011 /
9780309209410 / 1
874 / o11282563 / Compston, Hugh, 1955- /
Climate clever : how governments can tackle
climate change (and still win elections) / Hug / adet
/ Routledge, / March 2012. / 9780415679770 /
1
875 / o11267331 / / Climate crises in human
history / editors, A. Bruce Mainwaring, Robert
Giegengack, Claudio / / American
adet
Philosophical Society, / 2010. /
9781606189214 (pbk.) / 1
876 / o1128562x / Mcguire, Bill Editor
Editor. / Climate Forcing of Geologic and
adet
Geomorphological Hazards / / WileyBlackwell, / Jan. 2012 / 9780470658659 / 1
877 / o1124334x / Gines, Julie K. / Climate
management issues : economics, sociology,
adet
and politics / by Julie K. Gines. / / CRC
Press, / 2011. / 9781439861066 / 1
878 / o11263611 / / Climbing--philosophy for
everyone : because it's there / edited by
adet
Stephen E. Schmid ; for / / Wiley-Blackwell, /
2010. / 9781444334869 (pbk. : alk. paper) / 1
879 / o11147714 / Ladewig, Patricia W. /
Clinical handbook for Olds' maternal-newborn
adet
nursing & women's health across the lifespan. /
/ Pearson, / c2011. / 9780132118491 / 1
880 / o11269753 / Yin, Guosheng. / Clinical
trial design : Bayesian and frequentist adaptive
adet
methods / Guosheng Yin. / / John Wiley &
Sons, / Jan. 2012. / 9780470581711 / 1
881 / o11278638 / O'Connor, Kieron Philip. /
Clinician's handbook for obsessive compulsive
disorder : inference-based therapy / Kieron / / adet
John Wiley & Sons, / Jan.2012. /
9780470684108 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
882 / o10896624 / Frutschi, Hans Ulrich. /
Closed-cycle gas turbines : operating
experience and future potential / Hans Ulrich adet
Frutsc / / ASME Press, / c2005. /
9780791802267 / 1
883 / o10995821 / Fluck, Cacilia / Clothing the
House / / Lannoo N. V., Uitgeverij, / April
adet
2010 / 9789020985900 / 1
884 / o11180614 / Josyula, Venkata Author /
Cloud Computing: Automating the Virtualized
Data Center / / Cisco Press [Imprint]!"Pearson adet
Education, Limited," / September 2011. /
9781587204340 / 1
885 / o11258184 / Lyons, Damian M. / Cluster
Computing for Robotics and Computer
Vision / Damian M. Lyons. / / World Scientific adet
Publishing Limited, / 2011 / 9789812836359 /
1
886 / o11248828 / Bhati, M. Ishaq. / Cluster
effects in mining complex data / M. Ishaq
adet
Bhati. / / Nova Science Publisher's, / 2011. /
9781613244821 / 1
887 / o11235871 / Sonobe, Tetsushi. / Clusterbased industrial development : a comparative
study of Asia and Africa / Tetsushi S / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230280182 / 1
888 / o11250057 / Alberts, Carol L. / Coaching
issues & dilemmas : character building through
adet
sport participation / Carol L. Alb / /
AAHPERD, / c2003. / 9780883149027 / 1
889 / o11158323 / / Coal / Roman Espejo,
book editor. / / Greenhaven Press, / July
adet
2011. / 9780737757156 / 1
890 / o11254701 / / Coal Ash Management
Practices in Power Industry. / / Wileyadet
Scrivener, / 2010. / 9780470625972 / 1
891 / o11283026 / Moury, Catherine Author /
Coalition Government and Party Mandate / /
Routledge!"Taylor & Francis Group
adet
[Distributor]" / March 2012 / 9780415601610 /
1
892 / o11175114 / Reeve, Dominic Author / adet
Coastal Engineering: Processes, Theory and
Design Practice/ Dominic Reeve. / / Spon
Press [Imprint]!"Routledge"!"Taylor & Francis
Group [Distributor];" / Oct 2011 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
9780415583534 / 1
893 / o11180080 / / Cobalt : characteristics,
compounds, and applications / [edited by]
adet
Lucas J. Vidmar. / / Nova Science Publishers, /
Jun 2011. / 9781613241035 / 1
894 / o11254774 / Levine, Glenn S. (Glenn
Scott), 1964- / Code choice in the language
adet
classroom / Glenn S. Levine. / / Multilingual
Matters, / 2011. / 9781847693327 / 1
895 / o11215999 / Lépinay, Vincent Antonin. /
Codes of finance : engineering derivatives in a
global bank / Vincent Antonin Lepinay. / /
adet
Princeton University Press, / c2011. /
9780691151502 / 1
896 / o11254804 / / Codeswitching / edited by
Carol M. Eastman. / / Multilingual Matters
adet
Ltd., / 1992. / 9781853591679 / 1
897 / o11249523 / Andress, Jason. / Coding for
penetration testers : building better tools /
adet
Jason Andress, Ryan Linn. / / Syngress, / 2011.
/ 9781597497299 (pbk.) / 1
898 / o11247496 / Tucker, Catherine M.
Author / Coffee Culture: Local and Global
Dimensions of the World's Most Controversial
adet
Beverage / / Routledge!"Taylor & Francis
Group [Distributor]" / Dec. 2010!"2010." /
9780415800259 / 1
899 / o11272879 / Abrantes, Ana Margarida
Editor Editor. / Cognition and Culture: An
Interdisciplinary Dialogue / / Peter Lang
adet
GmbH, Europaischer Verlag der
Wissenschaften, / May 2011 /
9783631617267 / 1
900 / o11263945 / Beck, Judith S. / Cognitive
behavior therapy : basics and beyond / Judith
adet
S. Beck. / / Guilford Press, / 2011. /
9781609185046 / 1
901 / o11265048 / / Cognitive behavioural
coaching in practice : an evidence based
adet
approach / edited by Michae / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415472630 / 1
902 / o11238185 / Gawronski, Bertram Editor
Editor. / Cognitive Consistency: A
Fundamental Principle in Social Cognition / /
adet
Guilford Publications, Incorporated!"Footprint
Books [Distributor]," / Jan 2012. /
9781609189464 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
903 / o11238574 / Coxon, Matthew. /
Cognitive psychology / Matthew Coxon. / /
adet
Sage Publications, / Feb 2012 /
9780857255228 / 1
904 / o11265954 / / Cold war cultures :
perspectives on Eastern and Western European
adet
societies / edited by Ann / / Berghahn Books, /
Feb 2012. / 9780857452436 / 1
905 / o11243697 / / Collaborative resilience :
moving through crisis to opportunity / edited
adet
by Bruce Evan Gol / / MIT Press, / cjan2012. /
9780262516457 / 1
906 / o11262357 / Bauman, Zygmunt, 1925- /
Collateral damage : social inequalities in a
adet
global age / Zygmunt Bauman. / / Polity, /
2011. / 9780745652955 / 1
907 / o11278730 / Huxley, Thomas Henry,
1825-1895. / Collected essays. / 6 /
adet
Greenwood Press / 2011 / 9781108040563 / 1
908 / o1127878x / Huxley, Thomas Henry,
1825-1895. / Collected essays. / 7 /
adet
Greenwood Press / 2011 / 9781108040570 / 1
909 / o11278870 / Huxley, Thomas Henry,
1825-1895. / Collected essays. / 9 /
adet
Greenwood Press / 2011 / 9781108040594 / 1
910 / o11278626 / Huxley, Thomas Henry,
1825-1895. / Collected essays. / 4 /
adet
Greenwood Press / 2011 / 9781108040549 / 1
911 / o11286726 / Huxley, Thomas Henry,
1825-1895. / Collected essays. / 8 /
adet
Greenwood Press / 2011 / 9781108040587 / 1
912 / o11278468 / Huxley, Thomas Henry,
1825-1895. / Collected essays. / 1 /
adet
Greenwood Press / 2011 / 9781108040518 / 1
913 / o11278559 / Huxley, Thomas Henry,
1825-1895. / Collected essays. / 3 /
adet
Greenwood Press / 2011 / 9781108040532 / 1
914 / o11278675 / Huxley, Thomas Henry,
1825-1895. / Collected essays. / 5 /
adet
Greenwood Press / 2011 / 9781108040556 / 1
915 / o1127850x / Huxley, Thomas Henry,
1825-1895. / Collected essays. / 2 /
adet
Greenwood Press / 2011 / 9781108040525 / 1
916 / o11282897 / McWhorter, Kathleen T. / adet
College reading and study skills / Kathleen T.
McWhorter, Brette McWhorter Sember. / /
Pearson/Longman, / Jan. 2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
9780205213023 / 1
917 / o11279114 / Nist-Olejnik, Sherrie,
1946- / College success strategies / Sherrie L.
Nist-Olejnik and Jodi Patrick Holschuh. / /
adet
Pearson Education, / Jan. 2012. /
9780205190911 / 1
918 / o11213917 / Boisot, Max / Collisions
and Collaboration: The Organization of
Learning in the ATLAS Experiment at the / / adet
Oxford University Press, Incorporated /
Sep.2011. / 9780199567928 / 1
919 / o11186045 / Wagner, Norman J. Author /
Colloidal Suspension Rheology / / Cambridge
adet
University Press, / Oct 2011 /
9780521515993 / 1
920 / o11285667 / Kan, Qian, 1960- /
Colloquial Chinese Mandarin : the complete
adet
course for beginners / Kan Qian. / / Routledge,
/ c2009. / 9780415434157 / 1
921 / o11144270 / Tracy, Karen. /
Colloquium : dilemmas of academic
adet
discourse / Karen Tracy. / / Ablex Pub. Corp., /
1997. / 9781567502244 / 1
922 / o11170074 / Morris, Edmund. / Colonel
Roosevelt / Edmund Morris. / / Random
adet
House, / c2010. / 9780375504877 / 1
923 / o11256655 / / Colonial architecture and
urbanism in Africa : intertwined and contested
adet
histories / [edit / / Ashgate, / 2011. /
9780754675129 (hardback) / 1
924 / o11261456 / Samman, Maha / Colonial
Israel and Trans-Colonial Palestine: The
adet
Politics and Development of Urban Space / /
Routledge, / mar.2012 / 9780415677325 / 1
925 / o11262849 / Venkateswarlu, K. Author /
Colonialism Orientalism and the Dravidian
Languages / / Routledge India
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor &
Francis Group [Distributor]" / Oct. 2011 /
9780415500791 / 1
926 / o11282137 / Melzer, Sara E. / Colonizer
or colonized : the hidden stories of early
modern French culture / Sara E. Melze / /
adet
University of Pennsylvania Press, / jan2012. /
9780812243635 / 1
927 / o1129484x / Fairchild, Mark D. / Color adet
appearance models / / John Wiley & Sons /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
2005 / 9780470012161 / 1
928 / o11246625 / / Color imaging :
fundamentals and applications / Erik
adet
Reinhard ... [et al.]. / / A.K. Peters, / 2008. /
9781568813448 / 1
929 / o11181436 / Ludman, Allan Author /
Color in Computer Vision: Fundamentals and
Applications / / Wiley [Imprint]!"John Wiley adet
& Sons, Incorporated," / Mar 2012. /
9780470890844 / 1
930 / o11250732 / Tilley, R. J. D. / Colour and
the optical properties of materials : an
adet
exploration of the relationship betwee / /
Wiley, / 2011. / 9780470746950 / 1
931 / o10922064 / Warner, Marina. / Colour of
Time: Garry Fabian Miller / / Black Dog
adet
Publishing Limited / Aug.2010. /
9781907317064 / 1
932 / o10913002 / Mahjoub, Ridha Author /
Combinatorial Optimization ISCO2010:
Recent Progress / / Wiley-ISTE
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated," /
July 2010. / 9781848212060 / 1
933 / o11079812 / / Combustion engines
development : carburation, mixture formation,
adet
combustion, emission and / / Springer / 2010 /
9783642029516 / 1
934 / o11277440 / Bamber, Linda. / Comic
women, tragic men : a study of gender and
genre in Shakespeare / Linda Bamber. / /
adet
Stanford University Press, / 1982. /
9780804711265 / 1
935 / o10624053 / Hierocles, of Alexandria, fl.
430. / Commentary of Hierocles on the Golden
verses of Pythagoras, from the French of
adet
André Daci / / Theosophical Pub., / 1971. /
9780722903209 / 1
936 / o11249961 / / Commercial real estate
analysis and investments / David M. Geltner ...
adet
[et al.]. / / Thompson South-Western, / c2007. /
9780324305487 / 1
937 / o11278729 / Glasby, Jon Editor Editor. /
Commissioning for Health and Social Care: An
Introduction / / Policy Press!"Central Book
adet
Services [Distributor]," / Feb 2012 /
9781847427922 / 1
938 / o11260270 / Pirrong, Stephen Craig,
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
1959- / Commodity price dynamics : a
structural approach / Craig Pirrong. / /
Cambridge University Press, / 2011 /
9780521195898 / 1
939 / o11267902 / Everard, Mark. / Common
ground : the sharing of land and landscapes for
adet
sustainability / Mark Everard. / / Zed Books ; /
2011. / 9781848139626 / 1
940 / o11273124 / Parker, Kunal Madhukar,
1968- / Common law, history, and democracy
in America, 1790-1900 : legal thought before adet
modernism / / Cambridge University Press, /
2011. / 9780521519953 / 1
941 / o11118179 / Ng, Yew-Kwang. / Common
mistakes in economics by the public, students,
economists, and nobel laureates / Ye / / Nova adet
Science Publishers, / c2010. /
9781617616068 / 1
942 / o11179168 / Wareing, Peter Editor
Editor. / Common Yeasts and Moulds in
Foods: A Technical Handbook / / Royal
adet
Society of Chemistry, The!"Marston Book
Services, Limited [Distributor]," / Oct 2011 /
9781907895029 / 1
943 / o11275212 / Waldron, Vincent R. /
Communicating Emotion at Work / / Polity
adet
Press / 2011. / 9780745648965 / 1
944 / o11253125 / Caddick, Richard Author /
Communicating the User Experience: A
Practical Guide for Creating Useful UX
adet
Documentation / / John Wiley & Sons, Limited
/ Nov. 2011 / 9781119971108 / 1
945 / o11153568 / Billings, Andrew C. /
Communication and sport : surveying the
field / Andrew C. Billings, Michael L.
adet
Butterworth / / SAGE Publications, / c2011. /
9781412972932 (pbk.) / 1
946 / o11275170 / Apker, Julie. /
Communication in health organizations / Julie
adet
Apker. / / Polity, / Jan.2012. /
9780745647555 / 1
947 / o11273136 / Eriksson, Kai. /
Communication in modern social ordering :
adet
history and philosophy / Kai Eriksson. / /
Continuum, / c2011. / 9781441171269 / 1
948 / o11258652 / Williams, Dale F. /
adet
Communication sciences and disorders : an
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
introduction to the professions / Dale F.
Willia / / Psychology Press, / cjan.2012. /
9780805861815 / 1
949 / o11089295 / / Communities of devotion :
religious orders and society in East Central
adet
Europe, 1450-1800 / / / Ashgate, / Nov. 2011. /
9780754663126 / 1
950 / o11201344 / / Communities of practice :
creating learning environments for educators /
adet
edited by Chris K / 1 / Information Age Pub., /
c2008. / 9781593118662 (set : pbk.) / 1
951 / o11201356 / / Communities of practice :
creating learning environments for educators /
adet
edited by Chris K / 2 / Information Age Pub., /
c2008. / 9781593118662 (set : pbk.) / 1
952 / o11241299 / / Community livability :
issues and approaches to sustaining the welladet
being of people and co / / Routledge, /
cfeb.2012. / 9780415779913 / 1
953 / o11240350 / Wilson, G. A. (Geoffrey
Alan), 1961- / Community resilience and
adet
environmental transitions / by Geoff Wilson. / /
Routledge, / 2011. / 9781849711517 / 1
954 / o11233072 / / Community visioning
programs : processes and outcomes / edited by
adet
Norman Walzer, Gisele / / Routledge, /
Mar.2012. / 9780415680295 / 1
955 / o11268153 / Grigg, Viv Author /
Companion to the Poor: Christ in the Urban
Slums / / Authentic Media!"STL Distribution adet
North America [Distributor]" / Dec. 2003 /
9781932805130 / 1
956 / o10928480 / / Companion to Urban
design / edited by Tridib Banerjee and
adet
Anastasia Loukaitou-Sideris. / / Routledge, /
November 2010. / 9780415553643 / 1
957 / o10937729 / / Comparative
administrative law / [edited by] Susan Roseadet
Ackerman, Peter L. Lindseth. / / Edward Elgar
Pub., / Oct.2010. / 9781848446427 / 1
958 / o1124270x / Reese, Laura A. (Laura
Ann), 1958- / Comparative civic culture : the
role of local culture in urban policy-making / adet
by Laura A. / / Ashgate, / mar.2012. /
9781409436546 / 1
959 / o11170761 / Usui, Chikako Editor Editor.adet
/ Comparative Entrepreneurship Initiatives:
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
Studies in China, Japan and the USA / /
Palgrave Macmillan, / September 2011 /
9780230298811 / 1
960 / o11230915 / Beekes, R. S. P. (Robert
Stephen Paul) / Comparative Indo-European
linguistics : an introduction / Robert S.P.
adet
Beekes ; revised and / / John Benjamins Pub.
Co., / 2011. / 9789027211866 / 1
961 / o11243399 / Nelles, Jen, 1979- /
Comparative metropolitan policy : governing
beyond local boundaries in the imagined
adet
metrop / / Routledge, / mar.2012. /
9780415684750 / 1
962 / o11283269 / / Comparing media systems
beyond the western world / [edited by] Daniel
adet
C. Hallin, Paolo Man / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9781107699540 / 1
963 / o11286416 / Gilbert, Paul, 1951 June 20/ Compassion focused therapy : distinctive
adet
features / Paul Gilbert. / / Routledge, / 2010. /
9780415448079 / 1
964 / o11055704 / / Competition policy and
the economic approach : foundations and
adet
limitations / edited by Jos / / Edward Elgar, /
2011. / 0857930338 / 1
965 / o11205891 / / Competitiveness, social
responsibility and economic growth / Janez
adet
Pra?ikar, editor. / / Nova Science Publishers, /
2006. / 9781594548116 / 1
966 / o11252236 / Dos Reis, Anthony J. /
Compiler construction using Java, JavaCC,
and Yacc / Anthony J. Dos Reis. / / Wileyadet
IEEE Computer Society, / c2011. /
9780470949597 / 1
967 / o11219580 / Debord, Guy, 1931- /
Complete cinematic works : scripts, stills,
documents / Guy Debord ; translated and
adet
edited / / AK Press, / 2003. / 9781902593739 /
1
968 / o11220715 / Kelley, W. Michael. /
Complete idiot's guide to precalculus / by W.
adet
Michael Kelley. / / Alpha, / 2005. /
9781592573011 / 1
969 / o11265413 / Rosser, J. Barkley (John
adet
Barkley), 1907- / Complex evolutionary
dynamics in urban-regional and ecologiceconomic systems : from catas / / Springer, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
Jun2011. / 9781441988270 / 1
970 / o11257015 / / Complexity theory for a
sustainable future / edited by Jon Norberg and
adet
Graeme S. Cumming. / / Columbia University
Press, / c2008. / 9780231134613 / 1
971 / o10876509 / / Compliance and
enforcement in environmental law : toward
more effective implementation / [ / / Edward adet
Elgar Pub., / March 2010. / 9781848448315
(hardback) / 1
972 / o11158591 / Caenn, Ryen Author /
Composition and Properties of Drilling and
Completion Fluids / / Gulf Professional
adet
Publishing [Imprint]!"Elsevier Science &
Technology Books," / September2011 /
9780123838582 / 1
973 / o11268268 / / Compound
semiconductors for energy applications and
environmental sustainability, 2011 : / /
adet
Materials Research Society ;!"Cambridge
University Press," / 2011. / 9781605113012 / 1
974 / o11178061 / Jochmann, Maik A. Author /
Compound-specific Stable Isotope Analysis / /
Royal Society of Chemistry, The!"Marston
adet
Book Services, Limited [Distributor]," / Oct
2011. / 9781849731577 / 1
975 / o1118114x / Hogan, Mary Ann, MSN. /
Comprehensive review for NCLEX-RN / Mary
adet
Ann Hogan. / / Pearson, / July 2011. /
9780132621076 / 1
976 / o11194479 / Smith, Andrew Author /
CompTIA Strata Study Guide / / John Wiley &
adet
Sons, Limited, / Nov 2011 / 9780470977422 /
1
977 / o10709137 / Pfenning, Frank. /
Computation and Deduction / / Cambridge
adet
University Press / March 2008. /
9780521772655 / 1
978 / o11186914 / Chalkiadakis, Georgios
Author / Computational Aspects of
Cooperative Game Theory / / Morgan &
adet
Claypool Publishers!"American International
Distribution Corporation [Distributor]," / Aug
2011 / 9781608456529 / 1
979 / o1124818x / / Computational design
adet
methods and technologies : applications in
CAD, CAM, and CAE educatio / / Information
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
Science Reference, / Jan 2012. /
9781613501801 / 1
980 / o11185259 / Menges, Achim Author /
Computational Design Thinking: Computation
Design Thinking / / John Wiley & Sons,
adet
Limited!"John Wiley & Sons Australia,
Limited [Distributor]," / Nov 2011 /
9780470665701 / 1
981 / o11159406 / / Computational fluid
dynamics : theory, analysis, and applications /
adet
editor, Alyssa D. Murp / / Nova Science
Publishers, / April c2011. / 9781612092768 / 1
982 / o11240507 / / Computational fluid
dynamics for engineers / Bengt Andersson ...
adet
[et al.]. / / Cambridge University Press, /
2011. / 9781107018952 / 1
983 / o11247861 / Wols, Bas / Computational
Fluid Dynamics in Drinking Water Treatment / adet
/ IWA Publishing, / 2011 / 9781780400310 / 1
984 / o11189083 / Lee, June Gunn Author /
Computational Materials Science / / Taylor &
adet
Francis Group!"Palgrave Macmillan
[Distributor]," / Sep 2011 / 9781439836163 / 1
985 / o11078376 / / Computational methods
for large systems : electronic structure
adet
approaches for biotechnolog / / Wiley, / Mar.
2011. / 9780470487884 / 1
986 / o11185363 / Hirsa, Ali Author /
Computational Methods in Finance / / CRC
Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Nov 2011 / 9781439829578 /
1
987 / o11248804 / Al-Khoury, Rafid. /
Computational modeling of shallow
geothermal systems / Rafid Al-Khoury. / /
adet
CRC Press, / c2011. / 9780415596275
(hardback) / 1
988 / o10854514 / Dean, David J. /
Computational Quantum Mechanics for
adet
Nuclear Physics / / C R C Press LLC / Nov.
2011. / 9781420066098 / 1
989 / o1124737x / Nikrityuk, Petr A. /
Computational Thermo-Fluid Dynamics: In
adet
Materials Science and Engineering / / John
Wiley & Sons, / 2011 / 9783527331017 / 1
990 / o11183986 / El-Baz, Ayman Editor
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Editor. / Computer Aided Design of Lung
Imaging / / Taylor & Francis Group!"Palgrave
Macmillan [Distributor]," / October 2011 /
9781439845578 / 1
991 / o10928790 / / Computer animation /
editors, Jaron S. Wright and Lloyd M. Hughes.
adet
/ / Nova Science Publishers, / 2009. /
9781607415596 (hardcover) / 1
992 / o11251530 / Mcloughlin Author /
Computer Architecture: Embedded
adet
Approach / / McGraw-Hill Education / July
2011 / 9780071311182 / 1
993 / o11251517 / Plotkin, Robert, 1971- /
Computer ethics / Robert Plotkin. / / Facts On adet
File, / 2011. / 9780816077557 / 1
994 / o11210138 / / Computer exports and
national security : new tools for a new
adet
century : a report of the CSI / / CSIS Press, /
c2001. / 9780892064038 / 1
995 / o10909795 / / Computer games : learning
objectives, cognitive performance, and effects
on development / / / Nova Science
adet
Publisher's, / 2009. / 9781608766581
(hardcover) / 1
996 / o11251529 / / Computer games and
instruction / edited by Sigmund Tobias, J. D.
adet
Fletcher. / / State University of New York, /
c2011. / 9781617354083 (pbk.) / 1
997 / o11181709 / / Computer games as
educational and management tools : uses and
approaches / Maria Manuela C / / Information adet
Science Reference, / February 2011 /
9781609605698 / 1
998 / o11182106 / Galashev, Alexander Y. /
Computer investigation of the stability and
structure of Si and SiO2 nanoparticles / autho / adet
/ Nova Science Publishers, / April 2011. /
9781613243183 (softcover) / 1
999 / o11151213 / Jaluria, Yogesh. / Computer
methods for engineering with MATLAB
adet
applications / Yogesh Jaluria. / / Taylor &
Francis, / Sep 2011. / 9781591690368 / 1
1000 / o11247253 / Stallings, William. /
Computer security : principles and practice /
William Stallings, Lawrie Brown. / / Pearson adet
Education, / Jan 2012. / 9780132775069 (alk.
paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1001 / o11181242 / Flynn, M. J. (Michael J.),
1934- / Computer system design : system-onchip / Michael J. Flynn, Wayne Luk. / /
adet
Wiley, / June 2011. / 9780470643365
(hardback) / 1
1002 / o11181308 / Hu, J. Editor Editor. /
Computer Technology for Textiles and Apparel
/ / Woodhead Publishing Limited!"Ingram
adet
Publisher Services [Distributor]," / October
2011 / 9781845697297 / 1
1003 / o11069776 / / Computer vision for
multimedia applications : methods and
solutions / Jinjun Wang, Jian Ch / /
adet
Information Science Reference, / Jan 2011. /
9781609600242 / 1
1004 / o11169503 / Forsyth, David. /
Computer Vision: A Modern Approach / /
adet
Prentice Hall [Imprint]!"Pearson Education,
Limited," / Sep 2011. / 9780136085928 / 1
1005 / o11252340 / Shneidewind, Norman. /
Computer, network, software, and hardware
engineering with applications / Norman
adet
Shneidewi / / John Wiley, / March 2012. /
9781118037454 (cloth) / 1
1006 / o11209288 / / Computer-based support
for clinical guidelines and protocols :
adet
proceedings of the symposiu / / IOS Press, /
c2004. / 9781586034122 / 1
1007 / o11247381 / Kaczmarczyk, Lisa C. /
Computers and society : computing for good /
Lisa C. Kaczmarczyk. / / Taylor & Francis, / adet
Jan 2012. / 9781439810880 (pbk. : alk.
paper) / 1
1008 / o11252650 / LaBerta, Cathy Author /
Computers Are Your Future Complete:
adet
International Edition / / Pearson Education,
Limited / May 2011 / 9780132818315 / 1
1009 / o11248142 / LaBerta, Catherine. /
Computers are your future. Introductory /
adet
Catherine LaBerta. / / Prentice Hall, / c2011 /
9780132545181 / 1
1010 / o11252613 / O'Leary Author /
Computing Essentials 2013 Introductory
adet
Edition / / McGraw-Hill Education, / February
2012 / 9780071314725 / 1
1011 / o11181175 / Lovegrove, K. Editor
adet
Editor. / Concentrating Solar Power (CSP)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
Technology / / Woodhead Publishing
Limited, / Sep 2011. / 9781845697693 / 1
1012 / o11271103 / / Conceptions of critique in
modern and contemporary philosophy / [edited
adet
by] Ruth Sonderegg / / Palgrave Macmillan, /
Jan. 2012. / 9780230245228 / 1
1013 / o11154858 / Ward, Keith, 1938- /
Concepts of God : images of the Divine in five
adet
religious traditions / Keith Ward / /
Oneworld, / 1998. / 9781851680641 / 1
1014 / o1125337x / Hewitt, Paul G. Author /
Conceptual Physical Science / / Addison
adet
Wesley, / 2011 / 9780321753342 / 1
1015 / o11263672 / Morris, Mike (Michael
Ashley) / Concise dictionary of social and
adet
cultural anthropology / Mike Morris. / / WileyBlackwell, / Jan.2012. / 9781444366983 / 1
1016 / o11180985 / Ghali, A. (Amin) /
Concrete structures : stresses and deformations
: analysis and design for serviceability / / /
adet
Taylor & Francis, / October 2011 /
9780415585613 / 1
1017 / o11254087 / / Confabulation : views
from neuroscience, psychiatry, psychology,
adet
and philosophy / edited b / / Oxford University
Press, / 2009. / 9780199208913 / 1
1018 / o11267677 / O'Gorman, Eleanor,
1968- / Conflict and development :
adet
development matters / Eleanor O'Gorman. / /
Zed Books / 2011. / 9781848135758 / 1
1019 / o11245293 / Connell, Raewyn, 1944- /
Confronting equality : gender, knowledge and
adet
global change / Raewyn Connell. / / Polity, /
2011. / 9780745653518 / 1
1020 / o11268074 / Locke, Robert R., 1932- /
Confronting managerialism : how the business
adet
elite and their schools threw our lives out o / /
Zed Books, / c2011. / 9781780320717 / 1
1021 / o11242474 / Flanagan, Frank M. /
Confucius, the analects, and Western education
/ Frank M. Flanagan. / / Continuum
adet
International Pub. Group, / c2011. /
9780826499301 / 1
1022 / o11258597 / Wang, Jianxin, 1969- /
adet
Congestion control in computer networks :
theory, protocols, and applications / Jianxin Wa
/ / Nova Science Publishers, / c2010. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
9781617286988 / 1
1023 / o11266399 / Trefon, Theodore. / Congo
masquerade : the political culture of aid
adet
inefficiency and reform failure / Theodore / /
Zed Books, / c2011. / 9781848138360 / 1
1024 / o11156739 / Arnold, Douglas R. Author
/ Congress and the Bureaucracy: A Theory of
adet
Influence / / Yale University Press / Sept. 1980
/ 9780300025927 / 1
1025 / o1116251x / Wolfensberger, Donald R.
Author / Congress and the People: Deliberative
Democracy on Trial / / Johns Hopkins
adet
University Press / April 2001 / 9780801867262
/1
1026 / o11089647 / Fiorina, Morris P. /
Congress, keystone of the Washington
adet
establishment / Morris P. Fiorina. / / Yale
University Press, / c1989. / 0300046405 / 1
1027 / o1125144x / Hestenes, Magnus
Rudolph, 1906- / Conjugate direction methods
adet
in optimization / Magnus R. Hestenes. / /
Springer-Verlag, / c1980. / 9780387904559 / 1
1028 / o11211544 / Ostrov, Benjamin C.,
1953- / Conquering resources : the growth and
decline of the PLA's Science and Technology adet
Commissi / / M.E. Sharpe, / c1991. /
9780873326544 / 1
1029 / o11230630 / / Consciousness and the
self : new essays / [edited by] JeeLoo Liu,
adet
John Perry. / / Cambridge University Press, /
2011. / 9781107000759 / 1
1030 / o10940868 / Marchetti, Giorgio. /
Consciousness, attention and meaning /
Giorgio Marchetti. / / Nova Science
adet
Publishers, / 2010. / 9781616689605
(hardcover) / 1
1031 / o11282526 / Driver, Julia, 1961- /
Consequentialism / by Julia Driver. / /
adet
Routledge, / 2011. / 9780415772587 / 1
1032 / o11232250 / Davison, Sandra. /
Conservation and restoration of glass / Sandra
adet
Davison. / / Butterworth-Heinemann, / 2003. /
9780750643412 / 1
1033 / o11156491 / / Conservatism and
American political development / edited by
adet
Brian J. Glenn, Steven M. Tele / / Oxford
University Press, / 2009. / 9780195373936 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1034 / o11188315 / Dean, John W. /
Conservatives Without Conscience / / Penguin
adet
Group (USA) Incorporated / 2007 /
9780143038863 / 1
1035 / o11254555 / Avbelj, Matej /
Constitutional Pluralism in the European
adet
Union and Beyond / / Hart Pub. ; / Feb.2012. /
9781849461252 / 1
1036 / o11259279 / Müller, Gereon, 1964- /
Constraints on displacement : a phase-based
adet
approach / Gereon Müller. / / John Benjamins
Pub. Co., / 2011. / 9789027208248 / 1
1037 / o11243363 / / Constructing
(in)competence : disabling evaluations in
adet
clinical and social interaction / e / / L.
Erlbaum, / 1999. / 9780805825916 / 1
1038 / o11241408 / Thompson, Robin, 1960- /
Constructing an online professional learning
network for school unity and student achievem adet
/ / Corwin ;!"Learning Forward," / c2011. /
9781412994927 (pbk.) / 1
1039 / o11254452 / Gregoriou, Christiana. /
Constructing Crime: Discourse and Cultural
Representations of Crime And 'Deviance' /
adet
Chris / / Palgrave Macmillan Limited; / Mar
2012 / 9780230299771 / 1
1040 / o10833572 / / Constructing medieval
sexuality / Karma Lochrie, Peggy McCracken,
adet
and James A. Schultz, ed / / University of
Minnesota Press, / c1997. / 9780816628292 / 1
1041 / o11248191 / / Constructing selfdiscovery learning spaces online : scaffolding
and decision making techn / / Information
adet
Science Reference, / Ja 2012. /
9781613503201 (hardcover) / 1
1042 / o1124852x / Radosavljevic, Milan. /
Construction management strategies : a theory
adet
of construction management / Milan Radosavlj
/ / Wiley, / Feb 2012. / 9780470656099 / 1
1043 / o11208016 / Troelstra, A. S. (Anne
Sjerp) / Constructivism in mathematics : an
introduction / A.S. Troelstra, D. van Dalen. /
adet
1 / North-Holland ;!"Sole distributors for the
U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub.
Co.," / 1988. / 9780444705068 / 1
1044 / o11208028 / Troelstra, A. S. (Anne
adet
Sjerp) / Constructivism in mathematics : an
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
introduction / A.S. Troelstra, D. van Dalen. /
2 / North-Holland ;!"Sole distributors for the
U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub.
Co.," / 1988. / 9780444703583 / 1
1045 / o11268578 / / Consultancy and advising
in forensic practice : empirical and practical
adet
guidelines / edite / / John Wiley, / c2010. /
9780470744789 (pbk.) / 1
1046 / o11243612 / Barrington, Gail V. /
Consulting start-up and management : a guide
for evaluators and applied researchers / Gail / / adet
SAGE Publications, / c2011 / 9781412987097
(pbk.) / 1
1047 / o11245670 / Lury, Celia Author /
Consumer Culture / / Polity Press!"John Wiley
adet
& Sons, Incorporated [Distributor]" / Oct.
2010!"2010" / 9780745643304 / 1
1048 / o11233291 / / Contemplative teaching
and learning / Keith Kroll, editor. / / Jossey- adet
Bass, / 2010. / 9780470938553 / 1
1049 / o11261626 / Phillips, Christopher /
Contemporary Arab Identity: The Everyday
adet
Reproduction of the Arab World / /
Routledge, / Jan. 2012 / 9780415684880 / 1
1050 / o11266211 / Williams, Antony Author /
Contemporary Computer Assisted Approaches
to Molecular Structure Elucidation / / Royal adet
Society of Chemistry, / 2011 /
9781849734325 / 1
1051 / o11285163 / / Contemporary debates on
terrorism / edited by Richard Jackson and
adet
Samuel Justin Sinclair. / / Routledge, /
February 2012. / 9780415591164 / 1
1052 / o11262333 / / Contemporary feminist
pragmatism / Edited by Maurice Hamington
adet
and Celia Bardwell-Jones. / / Routledge, /
March 2012. / 9780415899918 / 1
1053 / o11147532 / Robbins, Susan P. /
Contemporary human behavior theory : a
critical perspective for social work / Susan P. adet
Rob / / Allyn & Bacon, / c2011. /
9780205033126 (alk. paper) / 1
1054 / o11279072 / / Contemporary
intellectual assessment : theories, tests, and
adet
issues / edited by Dawn P. Fla / / Guilford
Press, / Jan 2012. / 9781609189952 / 1
1055 / o11273835 / / Contemporary internet : adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
national and cross-national European studies /
Leslie Haddon (ed.) / / Peter Lang, / c2011. /
9783631600986 / 1
1056 / o1124849x / / Contemporary issues in
sports economics : participation and
adet
professional team sports / edi / / Edward Elgar,
/ March 2011. / 9781849804479 / 1
1057 / o11267082 / Gupta, Suman, 1966- /
Contemporary literature: the basics / Suman
adet
Gupta. / / Routledge, / Jan 2012. /
9780415668705 / 1
1058 / o11270299 / / Contemporary Morocco :
state, politics and society under Mohammmed
adet
VI / edited by Bruce Ma / / Routledge, / 2011. /
9780415695466 (hardback) / 1
1059 / o11223066 / Cook, David, 1966- /
Contemporary Muslim apocalyptic literature /
adet
David Cook. / / Syracuse University Press, /
2008. / 9780815631958 / 1
1060 / o1127346x / / Contemporary Polish
Migrant Culture and Literature in Germany,
adet
Ireland, and the Uk. / / Peter Lang Pub Inc, /
2011. / 9783631587737 / 1
1061 / o10713347 / Elliott, Anthony. /
Contemporary social theory : an introduction /
adet
Anthony Elliott. / / Routledge, / Jan. 2009. /
9780415386333 / 1
1062 / o11280670 / / Contemporary
sociological theory / edited by Craig
adet
Calhoun ... [et al.]. / / John Wiley & Sons, /
Mar.2012. / 9780470655665 / 1
1063 / o11188327 / / Contentious politics in
North America : national protest and
adet
transnational collaboration u / / Palgrave
Macmillan, / 2009. / 9780230224278 / 1
1064 / o11192288 / / Contested Citizenship in
East Asia / / Taylor & Francis Group, /
adet
SEP2011 / 9780415594462 / 1
1065 / o11210291 / / Contested futures : a
sociology of prospective techno-science /
adet
edited by Nik Brown, Brian / / Ashgate, / 2000.
/ 9780754612636 / 1
1066 / o11282034 / Brown, Phil. / Contested
illnesses : citizens, science, and health social
movements / Phil Brown, Rachel / / University adet
of California Press, / Jan 2012. /
9780520270213 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1067 / o11172459 / / Contesting Recognition:
Culture, Identity and Citizenship/ Janice
McLaughlin ,Peter Philli / / Palgrave
adet
Macmillan Limited, / Nov 2011 /
9780230280502 / 1
1068 / o11263660 / West, David, 1955- /
Continental philosophy : an introduction /
adet
David West. / / Polity, / 2010. /
9780745645827 (pbk.) / 1
1069 / o1125161x / Yin, George, 1954- /
Continuous-time Markov chains and
applications : a singular perturbation
adet
approach / G. Geo / / Springer, / c1998. /
9780387982441 / 1
1070 / o11237284 / Tadmor, Ellad B., 1965- /
Continuum mechanics and thermodynamics :
from fundamental concepts to governing
adet
equations / / Cambridge University Press, /
Jan.2012. / 9781107008267 / 1
1071 / o11248622 / Farmer, Gene, 1950- /
Contractor's guide to LEED certified
construction / Gene Farmer. / / Delmar,
adet
Cengage Learning, / Feb 2012. /
9781111036676 / 1
1072 / o1123555x / / Contractual networks,
inter-firm cooperation and economic growth /
adet
edited by Fabrizio Cafa / / Edward Elgar, /
2011. / 9781848448896 / 1
1073 / o11220508 / / Contrastive pragmatics /
edited by Karin Aijmer. / / John Benjamins
adet
Pub., / 2011. / 9789027222602 / 1
1074 / o11237211 / Veloni, Anastasia. /
Control system problems : formulas, solutions,
adet
and simulation tools / Anastasia Veloni, Al / /
CRC Press, / 2011. / 9781439868508 / 1
1075 / o11277658 / Ruhlemann, Christoph. /
Conversation in context : a corpus-driven
approach / Christoph Ruhlemann ; preface by adet
Mich / / Continuum, / c2007. / 9780826497130
/1
1076 / o11243156 / Aijmer, Karin. /
Conversational routines in English :
adet
convention and creativity / Karin Aijmer. / /
Longman, / 1996. / 9780582082120 / 1
1077 / o11282885 / Eckermann, Johann Peter / adet
Conversations of Goethe with Eckermann and
Soret / / Cambridge University Press / 2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
9781108040914 / 1
1078 / o11215550 / Bertsekas, Dimitri P. /
Convex Optimization Theory/ Dimitri P.
adet
Bertsekas. / / Athena Scientific; / 2009. /
1886529310 / 1
1079 / o11173348 / / Cooking, eating, thinking
: transformative philosophies of food / edited
adet
by Deane W. Curti / / Indiana University Press,
/ 1992. / 9780253207043 / 1
1080 / o11159388 / / Cooling systems : energy,
engineering, and applications / editor, Aaron I.
adet
Shanley. / / Nova Science Publishers, / c2010. /
9781612093796 / 1
1081 / o11190711 / / Cooperative networking /
[edited by] Mohammad Obaidat, Sudip
adet
Misra. / / Wiley, / Sep 2011 / 9780470749159 /
1
1082 / o11259905 / Comba, Peter Author /
Coordination Chemistry: Concepts and
adet
Applications / / John Wiley & Sons, / Mar.
2012 / 9783527323005 / 1
1083 / o11246522 / Ortiz, Oscar L. /
Coordination Polymers and Metal Organic
Frameworks: Properties, Types and
adet
Applications / / Nova Science Publishers, /
2011 / 9781614708995 / 1
1084 / o11256424 / / Copper-oxygen chemistry
/ edited by Kenneth D. Karlin, Shinobu Itoh. / / adet
Wiley, / 2011. / 9780470528358 / 1
1085 / o11263891 / Quick, Ellen Kaufman. /
Core competencies in the solution-focused and
strategic therapies : becoming a highly
adet
comp / / Brunner-Routledge, / 2011. /
9780415885300 / 1
1086 / o11265607 / Hunton, James E. Author /
Core Concepts of Information Technology
Auditing / / Wiley [Imprint]!"John Wiley &
adet
Sons, Incorporated" / Oct. 2010 /
9780470087398 / 1
1087 / o11214090 / Lanczos, Cornelius, 18931974. / Cornelius Lanczos, collected published
papers with commentaries / edited by William
adet
R. Dav / / College of Physical and
Mathematical Sciences, North Carolina State
University, / 1998. / 9780929493015 / 1
1088 / o11076045 / Breunlin, Rachel. /
adet
Cornerstones : celebrating the everyday
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
monuments & gathering places of new orleans'
neigh / / UNO Press, / 2008. /
9780970619037 / 1
1089 / o11279825 / Sherfield, Robert M. /
Cornerstones for career college success /
Robert M. Sherfield, Patricia G. Moody. / /
adet
Pearson/Allyn, / Jan. 2012. / 9780132789356 /
1
1090 / o11263428 / Johnson, D Patrick. /
Cornucopia / D. Patrick Johnson. / / Hamilton adet
Books, / 2011 / 9780761855965 / 1
1091 / o11229007 / / Corpora, language,
teaching, and resources : from theory to
adet
practice / Natalie Kübler (ed / / Peter Lang, /
Jun.2011. / 9783034300544 / 1
1092 / o11252595 / Boyle, Randy J. Author /
Corporate Computer Security: International
Version / / Pearson Education
adet
Canada!"Pearson Education, Limited
[Distributor]" / July 2011 / 9780132599023 / 1
1093 / o11253927 / Fitzgerald, Scott W., 1973/ Corporations and cultural industries : Time
Warner, Bertelsmann, and News Corporation / adet
Sc / / Lexington Books, / Feb 2012. /
9780739144039 (cloth : alk. paper) / 1
1094 / o11232675 / Hoffmann, Sebastian. /
Corpus linguistics with BNCweb : a practical
adet
guide / Sebastian Hoffmann...[et al.]. / / Peter
Lang, / 2008. / 9783631563151 / 1
1095 / o11251438 / McEnery, Anthony
Author / Corpus Linguistics: Method, Theory
adet
and Practice / / Cambridge University Press /
Oct. 2011 / 9780521547369 / 1
1096 / o11245529 / Çiçek, Volkan / Corrosion
Chemistry/ Volkan Çiçek. / / John Wiley &
adet
Sons, / 2011. / 9780470943076 / 1
1097 / o11207000 / Schommers / Cosmic
Secrets: Fundamental Processes of Nature / /
adet
World Scientific Publishing Company,
Incorporated; / Oct.2011. / 9789812836434 / 1
1098 / o11284262 / Godrej, Farah. /
Cosmopolitan political thought : method,
adet
practice, discipline / Farah Godrej. / / Oxford
University Press, / 2011. / 9780199782079 / 1
1099 / o11274803 / Darieva, Tsypylma Editor
Editor. / Cosmopolitan Sociability / /
adet
Routledge, / Nov. 2011 / 9780415679992 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1100 / o11281340 / Commissiong, Anand
Bertrand. / Cosmopolitanism in modernity :
human dignity in a global age / Anand
adet
Bertrand Commissiong. / / Lexington Books, /
2011. / 9780739165393 / 1
1101 / o11246455 / Kohn, Livia, 1956- /
Cosmos and community : the ethical
adet
dimension of Daoism / Livia Kohn. / / Three
Pines Press, / 2004. / 9781931483025 / 1
1102 / o1126438x / Schweiger, Wendi Editor
Editor. / Counselor Preparation / / Routledge, / adet
Oct. 2011 / 9780415881234 / 1
1103 / o11270512 / Desjarlais, Robert R. /
Counterplay : an anthropologist at the
chessboard / Robert Desjarlais. / / University adet
of California Press, / 2011. / 9780520267398 /
1
1104 / o11251402 / Ünal, Mustafa Coşar. /
Counterterrorism in Turkey : policy choices
and policy effects toward the Kurdistan
adet
Worker / / Routledge, / 2011. / 9780415607490
/1
1105 / o11222554 / Gelso, Charles J., 1941- /
Countertransference and the therapist's inner
experience : perils and possibilities / Char / / adet
Lawrence Erlbaum Associates, / 2007. /
9780805860825 / 1
1106 / o11165571 / Gibson, Bryan R. / Covert
relationship : American foreign policy,
adet
intelligence, and the Iran-Iraq War, 1980-1 / /
Praeger, / 2010. / 9780313386107 / 1
1107 / o11187888 / Princeton Review Staff. /
Cracking the GRE, 2011 Edition / / Princeton adet
Review [Imprint] / 2010. / 9780375429774 / 1
1108 / o11209835 / Princeton Review Staff. /
Cracking the New GRE 2012 / / Princeton
adet
Review [Imprint] / Apr.2011. / 9780375428180
/1
1109 / o1118761x / Armstrong, Jerome
Author / Crashing the Gate: Netroots,
Grassroots, and the Rise of People-Powered adet
Politics / / Chelsea Green Publishing / Sept.
2006 / 9781933392417 / 1
1110 / o11273434 / Danticat, Edwidge, 1969- /
Create dangerously : the immigrant artist at
adet
work / Edwidge Danticat. / / Vintage Books, /
2011. / 9780307946430 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1111 / o11279606 / Bulach, Cletus R. /
Creating a culture for high-performing
schools : a comprehensive approach to school adet
reform / / Rowman & Littlefield Education, /
c2011. / 9781610483223 / 1
1112 / o11234581 / Zachary, Lois J. / Creating
a mentoring culture : the organization's guide /
adet
Lois J. Zachary ; foreword by Pe / / JosseyBass, / 2005. / 9780787964016 / 1
1113 / o11233369 / Lehman, Rosemary M.,
1932- / Creating a sense of presence in online
adet
teaching : how to be there for distance learners
/ / Jossey-Bass, / 2010. / 9780470564905 / 1
1114 / o11267240 / / Creating campus
cultures : fostering success among racially
adet
diverse student populations / / / Routledge, /
2011. / 9780415888202 / 1
1115 / o11280906 / Lundy, Kathleen Gould
Author / Creating Caring Classrooms: How to
Encourage Students to Communicate, Create, adet
and Be Compa / / Pembroke Publishers, / 2011
/ 9781551382708 / 1
1116 / o11244987 / Warren, Rich Author /
Creating iOS 5 Apps: Develop and Design / / adet
Peachpit Press, / 2011. / 9780321769602 / 1
1117 / o11240477 / / Creating knowledge
locations in cities : innovation and integration
adet
challenges / Willem va / / Routledge, / 2011. /
9780415698542 / 1
1118 / o11069764 / Rice, Alan. / Creating
Memorials, Building Identities: The Politics of
adet
Memory in the Black Atlantic / / Liverpool
University Press / 2010. / 9781846314711 / 1
1119 / o11284870 / Rozmarin, Miri, 1967- /
Creating oneself : agency, desire and feminist
adet
transformations / Miri Rozmarin. / / Peter Lang
Publishing, / 2011. / 9783034307079 / 1
1120 / o11281157 / McCann, Hugh J. Author /
Creation and the Sovereignty of God / /
adet
Indiana University Press, / mar2012 /
9780253357144 / 1
1121 / o11282095 / Peppercorn, Daniel. /
Creative adventures in social studies :
engaging activities & essential questions to
adet
inspi / / Rowman & Littlefield Education, /
c2011. / 9781607099949 / 1
1122 / o1107534x / Jong, Wilma de. / Creative adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
Documentary: Theory and Practice / /
Longman Publishing Group / May.2011. /
9781405874229 / 1
1123 / o1127668x / / Creative writing and art
history / edited by Catherine Grant and Patricia
adet
Rubin. / / John Wiley & Sons, / 2011. /
9781444350395 / 1
1124 / o1126830x / Anderson, Linda Editor
Editor. / Creative Writing: A Workbook with
adet
Readings / / Routledge, / May 2006 /
9780415372435 / 1
1125 / o1127959x / Bilton, Chris Editor Editor.
/ Creativity and Cultural Policy / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Jan 2012 / 9780415697606 / 1
1126 / o1125483x / McIntyre, Phillip, 1953- /
Creativity and cultural production : issues for
media practice / Phillip McIntyre. / / Palgrave adet
Macmillan, / Jan 2012. / 9780230272286
(hardback) / 1
1127 / o11240489 / Gibson, Chris Editor
Editor. / Creativity in Peripheral Places / /
adet
Routledge, / Dec. 2011 / 9780415696685 / 1
1128 / o1120705x / / Creoles in education : an
appraisal of current programs and projects /
adet
edited by Bettina M / / John Benjamins Pub.
Co., / 2010. / 9789027252586 / 1
1129 / o10920626 / Fox, Chris / Crime and
Economics: An Introduction / / Willan
Publishing!"International Specialized Book
adet
Services [Distributor]," / October 2010 /
9781843928423 / 1
1130 / o11163446 / Sasson, Theodore, 1965- /
Crime talk : how citizens construct a social
adet
problem / Theodore Sasson. / / Aldine de
Gruyter, / 1995. / 9780202305479 / 1
1131 / o11098600 / Brogden, Michael. /
Crime, abuse and the elderly / Michael
adet
Brogden, Preet Nijhar. / / Willan, / 2000. /
9781903240021 / 1
1132 / o11254580 / Silverman, Jon. / Crime,
policy and the media : the shaping of criminal
adet
justice, 1989-2010 / Jon Silverman. / /
Routledge, / jan.2012. / 9780415672320 / 1
1133 / o11275443 / Reid, Sue Titus. / Criminal
justice essentials / Sue Titus Reid. / / Wiley- adet
Blackwell, / 2011. / 9780470658871 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1134 / o11093377 / Dijk, J. J. M. van, 1947- /
Criminal victimisation in international
perspective : key findings from the 2004-2005
ICVS / / Boom Juridische
adet
Uitgevers :!"Wetenschappelijk Onderzoek-en
Documentatiecentrum," / c2007. /
9789054549659 / 1
1135 / o11260282 / Young, Jock. /
Criminological Imagination / / Polity Press / adet
2011. / 9780745641065 / 1
1136 / o11143782 / Tibbetts, Stephen G. /
Criminological theory : the essentials / Stephen
adet
G. Tibbetts. / / SAGE, / c2011. /
9781412992343 (pbk.) / 1
1137 / o11145432 / Vito, Gennaro F. /
Criminology : theory, research, and policy /
Gennaro F Vito, Jeffrey R. Maahs. / / Jones & adet
Bartlett Learning, / c2011. / 9780763766658
(pbk.) / 1
1138 / o11264913 / Hoff, Miracle. / Crisis
education and service program designs : a
adet
guide for administrators, educators, and / /
Routledge, / 2011. / 9780415888998 / 1
1139 / o11281376 / Alas, Ruth. / Crisis
management in Chinese organizations :
benefiting from the changes / Ruth Alas, Junh / adet
/ Palgrave Macmillan, / Feb.2012. /
9780230273344 / 1
1140 / o11236127 / / Crisis, innovation and
sustainable development / [edited by] Blandine
adet
Laperche, Nadine Lev / / Edward Elgar Pub., /
Feb.2012. / 9780857937018 / 1
1141 / o11244045 / / Critical civic literacy : a
reader / Joseph L. DeVitis, editor. / / P. Lang, / adet
c2011. / 9781433111716 (pbk. : alk. paper) / 1
1142 / o11237193 / Lakshminarayanan, P. A. /
Critical component wear in heavy duty engines
adet
/ P.A. Lakshminarayanan, Nagaraj S. Nayak. / /
Wiley, / 2011. / 9780470828823 / 1
1143 / o11192586 / / Critical concepts in media
and cultural studies / edited by Chris Rojek. / 1 adet
/ Routledge, / Oct 2011- / 9780415577045 / 1
1144 / o11192598 / / Critical concepts in media
and cultural studies / edited by Chris Rojek. / 2 adet
/ Routledge, / Oct 2011- / 9780415577045 / 1
1145 / o11192616 / / Critical concepts in mediaadet
and cultural studies / edited by Chris Rojek. / 3
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
/ Routledge, / Oct 2011- / 9780415577045 / 1
1146 / o11192628 / / Critical concepts in media
and cultural studies / edited by Chris Rojek. / 4 adet
/ Routledge, / Oct 2011- / 9780415577045 / 1
1147 / o11266910 / Dimitriadis, Greg, 1969- /
Critical dispositions : evidence and expertise in
adet
education / Greg Dimitriadis. / / Routledge, /
2011. / 9780415885645 / 1
1148 / o11280736 / Woods, Peter Author /
Critical Events in Teaching and Learning (Rle
adet
Edu O) / / Taylor & Francis Group / 2011 /
9780415689892 / 1
1149 / o11244306 / Beynon, Carol A. Editor
Editor. / Critical Perspectives in Canadian
Music Education / / Wilfrid Laurier University adet
Press!"University of Toronto Press
[Distributor]," / Jan 2012 / 9781554583669 / 1
1150 / o11281315 / Barnes, Marian Editor
Editor. / Critical Perspectives on User
Involvement / / Policy Press!"Marston Book adet
Services, Limited [Distributor]" / Nov. 2011 /
9781847427502 / 1
1151 / o11156685 / / Critical rhetorics of race /
edited by Michael G. Lacy and Kent A.
adet
Ono. / / New York University Press, /
july2011. / 9780814762233 / 1
1152 / o11207383 / / Critical security studies :
concepts and cases / Keith Krause and Michael
adet
C. Williams, edi / / University of Minnesota
Press, / 1997. / 9780816628575 / 1
1153 / o11077967 / / Critical social theory and
evaluation practice: new directions for
adet
evaluation / Melissa Fr / / Jossey-Bass, /
2010. / 9780470909447 / 1
1154 / o11251372 / / Critical theory in
international relations and security studies :
adet
interviews and reflectio / / Routledge, /
feb.2012. / 9780415601580 / 1
1155 / o11268311 / Tyson, Lois, 1950- /
Critical theory today : a user-friendly guide /
adet
Lois Tyson. / / Routledge, / c2006. /
9780415974103 / 1
1156 / o1127024x / Benhabib, Seyla / Critique,
norm, and Utopia: a study of the foundations
of critical theory / Seyla Benhabib / /
adet
Columbia University Press / 1987. /
9780231061650 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1157 / o11245505 / / Crop adaptation to
climate change / edited by Shyam S. Yadav ...
adet
[et al.]. / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9780813820163 / 1
1158 / o1124415x / Macrory, Gee Author /
Cross Curricular Teaching and Learning in the
Secondary School Foreign Languages / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Mar 2012 / 9780415585125 /
1
1159 / o11273690 / / Cross-border migration
among Latin Americans : European
adet
perspectives and beyond / edited b / / Palgrave
Macmillan, / c2011. / 9780230108387 / 1
1160 / o11234829 / / Cross-cultural approaches
to literacy / edited by Brian Street. / /
adet
Cambridge University Press, / 1993. /
9780521409643 / 1
1161 / o11243843 / Harris, Richard, 1966- /
Cross-curricular teaching and learning in the
secondary school--- humanities : history, ge / / adet
Routledge, / 2011. / 9780415561891
(paperback) / 1
1162 / o11210382 / / Crossing boundaries,
building bridges : comparing the history of
adet
women engineers, 1870s-19 / / Routledge, /
[2003] / 9789058230690 / 1
1163 / o11164190 / / Crosstalk : citizens,
candidates, and the media in a presidential
adet
campaign / Marion R. Jus / / The University of
Chicago Press, / c1996. / 0226420213 / 1
1164 / o11161036 / Borchardt-Ott, Walter. /
Crystallography : an introduction / Walter
adet
Borchardt-Ott. / / Springer, / March 2011. /
9783642164514 / 1
1165 / o11187414 / Conklin, Wm. Arthur
Author / CSSLP Certification All-in-One
Exam Guide / / McGraw-Hill
adet
Osborne!"McGraw-Hill New Zealand
[Distributor]," / Oct 2011 / 9780071760263 / 1
1166 / o11089490 / González Echevarría,
Roberto. / Cuban fiestas / Roberto González
adet
Echevarría. / / Yale University Press, / c2010. /
9780300167061 / 1
1167 / o11231993 / Farber, Rob. / CUDA
adet
application design and development / Rob
Farber. / / Morgan Kaufmann, / Jan.2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
9780123884268 / 1
1168 / o1126973x / Field, Simon (Simon
Quellen) / Culinary reactions : the everyday
chemistry of cooking / Simon Quellen Field. / / adet
Chicago Review Press, / c2011. /
9781569767061 / 1
1169 / o11276691 / Hoffmann, David L.
(David Lloyd), 1961- / Cultivating the masses :
modern state practices and Soviet socialism, adet
1914-1939 / David L. / / Cornell University
Press, / 2011. / 9780801446290 / 1
1170 / o11223005 / / Cultral factors in systems
design : decision making and action / [edited
adet
by] Robert W. Pro / / Taylor & Francis, /
Jan.2012. / 9781439846469 / 1
1171 / o11160287 / Sharifian, Farzad. /
Cultural conceptualisations and language :
theoretical framework and applications /
adet
Farzad / / John Benjamins Pub. Co., /
Mar.2011. / 9789027204042 / 1
1172 / o10947425 / / Cultural intermediaries :
Jewish intellectuals in early modern Italy /
adet
edited by David B. / / University of
Pennsylvania Press, / c2004. / 081223779X / 1
1173 / o10811941 / / Cultural materialism : on
Raymond Williams / edited by Christopher
adet
Prendergast. / / University of Minnesota
Press, / c1995. / 9780816622818 / 1
1174 / o11168547 / / Cultural political
economy of small cities / edited by Anne
adet
Lorentzen and Bas van Heur. / / Routledge, /
october2011. / 9780415589505 / 1
1175 / o11250410 / Hayward, Mark Editor
Editor. / Cultural Studies and Finance
adet
Capitalism / / Routledge, / feb.2012 /
9780415686815 / 1
1176 / o1117285x / / Cultural Studies of
Transnationalism/ Handel Kashope Wright, / /
adet
Taylor & Francis Group, / Oct2011 /
9780415685825 / 1
1177 / o11255766 / Hall, Richard. / Culture
Media Language / Richard Hall et all. / /
adet
Routledge; / January 2012. / 9780415324397 /
1
1178 / o11268347 / / Culture, diaspora, and
adet
modernity in Muslim writing / edited by
Rehana Ahmed, Peter Morey, / / Routledge, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
jan.2012. / 9780415896771 / 1
1179 / o10949641 / / Culture, heritage and
representation : perspectives on visuality and
adet
the past / [edited] b / / Ashgate, / Mar2010. /
9780754675983 / 1
1180 / o11245384 / Griswold, Wendy. /
Cultures and societies in a changing world /
adet
Wendy Griswold. / / SAGE Publications, /
cjan.2012. / 9781412990547 / 1
1181 / o11273768 / Greif, Hajo Editor Editor. /
Cultures of Participation: Media Practices,
Politics and Literacy / / Peter Lang GmbH,
adet
Europaischer Verlag der Wissenschaften, /
March 2011 / 9783631596746 / 1
1182 / o11244410 / Kalantzis, Mary Author /
Cultures of Schooling: Pedagogies for Cultural
Difference and Social Access / /
adet
Routledge!"Macmillan Publishers NZ, Limited
[Distributor]" / Dec. 2011 / 9780415504393 / 1
1183 / o10696064 / / Current advances in sleep
biology / [edited by] Marcos G. Frank. / /
adet
Nova Science Publishers, / c2009. /
9781607415084 (hardcover) / 1
1184 / o11262709 / Adorno, Theodor W. 19031969. / Current of Music / / Polity Press /
adet
2009. / 9780745642864 / 1
1185 / o11159868 / / Current status of chitosan
on dermal/transdermal drug delivery systems /
adet
Ipek Ozcan ... [e / / Nova Biomedical Books, /
c2010. / 9781617612985 (softcover) / 1
1186 / o11268827 / / Curriculum in early
childhood education : re-examined,
adet
rediscovered, renewed / Nancy File, / /
Routledge, / c2011. / 9780415881111 / 1
1187 / o11242048 / / Curriculum, pedagogy
and educational research : the work of
Lawrence Stenhouse / edited by / /
adet
Routledge, / Jan 2012. / 9780415664561
(hardback) / 1
1188 / o11025177 / Luke, Allan / Curriculum,
Syllabus Design and Equity: A Primer and
adet
Model / / Routledge, / April 2009 /
9780415803199 / 1
1189 / o11248877 / Narayanan, Veeriah. /
Customizing financial accounting in SAP /
adet
Veeriah Narayanan. / / Galileo Press, / JAn
2012. / 9781592293773 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1190 / o10767599 / McQuade, Samuel C. /
Cyber bullying : protecting kids and adults
from online bullies / Samuel C. McQuade III, J adet
/ / Praeger Publishers, / 2009. /
9780313351938 / 1
1191 / o11268463 / Yus, Francisco. /
Cyberpragmatics : internet-mediated
communication in context / Francisco Yus. / / adet
John Benjamins Pub. Co., / 2011. /
9789027256195 / 1
1192 / o11248798 / / Cyberprotest : new
media, citizens, and social movements / edited
adet
by Wim van de Donk ... [ / / Routledge, / 2004.
/ 9780415297851 / 1
1193 / o11253174 / / Cyberwar and
information warfare / edited by Daniel
adet
Ventre. / / ISTE ;!"John Wiley," / 2011. /
9781848213043 / 1
1194 / o11186719 / Penrose, Roger Author /
Cycles of Time: An Extraordinary New View
adet
of the Universe / / Random House / Oct 2011 /
9780099505945 / 1
1195 / o11219178 / Tatton-Brown, V. / Cyprus
in the Nineteenth Century A. D.: Fact, Fancy
adet
and Fiction / / Oxbow Books, Limited / 2001. /
9781842170335 / 1
1196 / o11088369 / F. W., Hasluck Author /
Cyzicus: Being Some Account of the History
and Antiquities of that City, and of the Distri / / adet
Cambridge University Press / Aug. 2010 /
9781108010405 / 1
1197 / o11273628 / Valente, Joseph Michael,
1975- / D/deaf and d/dumb : a portrait of a
deaf kid as a young superhero / Joseph
adet
Michael Valente / / Peter Lang, / c2011. /
9781433107146 / 1
1198 / o10854939 / Lipsitz, George. /
Dangerous crossroads : popular music,
postmodernism, and the poetics of place /
adet
George Lip / / Verso, / 1997. /
9781859840351 / 1
1199 / o11258536 / Impact Innovation. /
Dangerous Guide to Leading Innovation : how
adet
you can turn your team into an innovation
forc / / A. & C. Black / 2011. / 140812503X / 1
1200 / o11231488 / Moeller, Hans-Georg,
adet
1964- / Daodejing (Laozi) : a complete
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
translation and commentary / by Hans-Georg
Moeller. / / Open Court, / 2007. /
9780812696257 / 1
1201 / o11231464 / Moeller, Hans-Georg,
1964- / Daoism explained : from the dream of
the butterfly to the fishnet allegory / Hansadet
Georg Mo / / Open Court, / 2004. /
9780812695632 / 1
1202 / o11262412 / Johnson, Bruce, 1943- /
Dark side of the tune : popular music and
adet
violence / Bruce Johnson, Martin Cloonan. / /
Ashgate, / c2009. / 9781409400493 / 1
1203 / o11085149 / / Dark traces of the past :
psychoanalysis and historical thinking / edited
adet
by Jèurgen Stra / / Berghahn Books, / 2010. /
9781845457532 (hdbk : acid-free paper) / 1
1204 / o11267276 / Leroux, Brian G. Author /
Data Analysis: Communication, Design, and
Modeling / / C R C Press LLC!"Taylor &
adet
Francis Group [Distributor]" / 2010 /
9781420093490 / 1
1205 / o11239621 / Olsen, Wendy. / Data
collection : key debates & methods in social
adet
research / Wendy Olsen. / / SAGE
Publications, / 2011. / 9781847872562 / 1
1206 / o11194856 / Moussavi, Massoud
Author / Data Communication and
Networking: A Practical Approach / / Delmar
adet
Cengage Learning!"CENGAGE Learning
[Distributor]," / October 2011 /
9781111125042 / 1
1207 / o11196555 / Lloyd, Chris J. / Data
driven business decisions / Chris J. Lloyd. / / adet
Wiley, / Jun.2011. / 9780470619605 / 1
1208 / o11250379 / Leetaru, Kalev. / Data
mining methods for the content analyst : an
adet
introduction to the computational analysi / /
Routledge, / 2011. / 9780415895149 / 1
1209 / o1124866x / Masud, Mehedy. / Data
mining tools for malware detection / Mehedy
Masud, Latifur Khan, Bhavani Thuraisingha / / adet
CRC Press, / Jan 2012. / 9781439854549
(hardcover : alk. paper) / 1
1210 / o11268177 / Maciejewski, Ross
adet
Author / Data Representations,
Transformations, and Statistics for Visual
Reasoning / / American International
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
Distribution Corporation [Distributor] / 2011 /
9781608456253 / 1
1211 / o11258512 / Shaffer, Clifford A. / Data
structures & algorithm analysis in C++ /
adet
Clifford A. Shaffer. / / Dover Publications, /
c2011. / 9780486485829 / 1
1212 / o11252200 / Shaffer, Clifford A. / Data
structures and algorithm analysis in Java /
adet
Clifford A. Shaffer. / / Dover Publications, /
2011. / 9780486485812 (pbk.) / 1
1213 / o11054578 / Necaise, Rance D. / Data
structures and algorithms using Python / Rance
adet
D. Necaise. / / Wiley, / Dec 2010. /
9780470618295 / 1
1214 / o11180912 / Bagui, Sikha, 1964- /
Database design using entity-relationship
diagrams / Sikha Bagui and Richard Earp. / / adet
Auerbach Publications, / September 2011. /
9781439861769 / 1
1215 / o11166927 / / DC power supplies :
power management and surge protection for
adet
power electronic systems / e / / Taylor &
Francis, / 2012. / 9780415802475 / 1
1216 / o11272399 / Nadeem, Shehzad, 1978- /
Dead ringers : how outsourcing is changing the
way Indians understand themselves / Shehzad / adet
/ Princeton University Press, / 2011. /
9780691147871 / 1
1217 / o11263659 / Dryden, Windy. / Dealing
with emotional problems using rationaladet
emotive cognitive behaviour therapy : a cli / /
Routledge, / cjan.2012. / 9780415586870 / 1
1218 / o11263714 / Dryden, Windy. / Dealing
with emotional problems using rationaladet
emotive cognitive-behaviour therapy : a pra / /
Routledge, / 2011. / 9780415677646 / 1
1219 / o11147477 / O'Driscoll, Mervyn /
Dealing with Europe: Ireland, the Six and the
adet
EEC, 1958-1973 / / Cork University Press /
Dec.2011. / 9781859184646 / 1
1220 / o11246856 / Fontana, Andrea. / Death
and dying in America / Andrea Fontana and
adet
Jennifer Reid Keene. / / Polity, / 2009. /
9780745639154 / 1
1221 / o11179624 / Gertz, Sebastian Ramon adet
Philipp. / Death and immortality in late
Neoplatonism : studies on the ancient
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
commentaries on Plato' / / Brill, / Jun.2011. /
9789004207172 / 1
1222 / o11266284 / / Debates in citizenship
education / [edited by] James Arthur and
adet
Hilary Cremin. / / Routledge, / 2011. /
9780415597661 / 1
1223 / o11281194 / / Debating a postAmerican world : what lies ahead? / edited by
adet
Sabrina Hoque and Sean Clark / / Routledge, /
Jan 2012. / 9780203153970 / 1
1224 / o11165686 / / Debating democracy's
discontent : essays on American politics, law,
adet
and public philosophy / / Oxford University
Press, / 1998. / 0198294840 / 1
1225 / o11075867 / Gearty, Conor. / Debating
Social Rights / / Hart Publishing Limited /
adet
Jan.2011. / 9781849460231 / 1
1226 / o11040154 / Graeber, David Author /
Debt: The First 5,000 Years / / Melville House
Publishing!"Random House, Incorporated
adet
[Distributor];" / January 2011 /
9781933633862 / 1
1227 / o11268037 / Keen, Steve Author /
Debunking Economics: The Naked Emperor
Dethroned? / / Zed Books,
adet
Limited!"Macmillan [Distributor]" / Oct.
2011 / 9781848139923 / 1
1228 / o11261067 / Febvre, L. / Decadence of
Industrial Democracies / / Polity Press / 2011. / adet
9780745648101 / 1
1229 / o11266661 / Nayak, Meghana. /
Decentering international relations / Meghana
adet
Nayak and Eric Selbin. / / Zed Books,
Limited , / c2010. / 9781848132399 / 1
1230 / o11170931 / Mullen, Rani D., 1967- /
Decentralization, local governance, and social
adet
wellbeing in India : do local governments m / /
Routledge, / dec2011. / 9780415670654 / 1
1231 / o11182003 / Delgado, Mauricio R. /
Decision making, affect, and learning :
attention and performance xxiii / Mauricio R adet
Delga / / Oxford University Press, / May 2011.
/ 9780199600434 / 1
1232 / o11246595 / Iannello, Kathleen P.,
adet
1954- / Decisions without hierarchy : feminist
interventions in organization theory and
practice / / / Routledge, / 1992. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
9780415904292 / 1
1233 / o11286349 / / Decolonizing
epistemologies : Latina/o theology and
philosophy / edited by Ada Mar? Isas / /
adet
Fordham University Press, / Jan 2012. /
9780823241361 / 1
1234 / o11275273 / Ponzanesi, Sandra Editor
Editor. / Deconstructing Europe / / Routledge, / adet
Nov. 2011 / 9780415690041 / 1
1235 / o11256564 / Shryock, Andrew. / Deep
history : the architecture of past and present /
Andrew Shryock and Daniel Lord Smail / /
adet
University of California Press, / c2011. /
9780520270282 (cloth : alk. paper) / 1
1236 / o11209136 / Berner, Erhard. /
Defending a place in the city : localities and
the struggle for urban land in Metro Manila / / adet
Ateneo de Manila University Press, / 1997. /
9789715502702 / 1
1237 / o11115543 / Curry, Patrick. / Defending
Middle-earth : Tolkien, myth and modernity /
adet
Patrick Curry. / / Houghton Mifflin, / 2004. /
9780618478859 / 1
1238 / o1118484x / Varsalone, Jesse. / Defense
against the black arts : how hackers do what
they do and how to protect against it / /
adet
Auerbach Publications, / Sep 2011 /
9781439821190 / 1
1239 / o11272089 / Roth, Venla. / Defining
human trafficking and identifying its victims :
a study on the impact and future / / Martinus adet
Nijhoff Publishers, / Jan 2012. /
9789004209244 (hardback : alk. paper) / 1
1240 / o11246261 / Phillips Collection. /
Degas : Dancers at the barre : point and
counterpoint / Eliza Rathbone, Elizabeth Steele
adet
; / / Phillips Collection ;!"Distributed byYale
University Press," / 2011. / 9780300176322
(hardcover : alk. paper) / 1
1241 / o10860381 / Fairgrieve, Stuart /
Degradation and Stabilisation of Polyamides / /
adet
iSmithers Rapra Publishing, / 2009. /
9781847350893 / 1
1242 / o10779875 / Kuang, Yang, 1965- /
Delay differential equations : with applications
adet
in population dynamics / Yang Kuang. / /
Academic Press, / 1993. / 9780124276109 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1243 / o11200091 / Vasilakos, Athanasios
Editor Editor. / Delay Tolerant Networks / /
CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Palgrave Macmillan [Distributor]," /
Sep 2011 / 9781439811085 / 1
1244 / o11276733 / Smith, Daniel W. Editor
Editor. / Deleuze and Ethics / / Edinburgh
adet
University Press, / June 2011 / 9780748641161
/1
1245 / o11276824 / Martin-Jones, David
Author / Deleuze and Film / / Edinburgh
adet
University Press, / Jan. 2012 / 9780748641208
/1
1246 / o11276757 / / Deleuze and history /
edited by Jeffrey A. Bell and Claire Colebrook.
adet
/ / Edinburgh University Press, / c2009. /
9780748636099 / 1
1247 / o11276800 / / Deleuze and new
technology / edited by Mark Poster and David
adet
Savat / / Edinburgh University Press, / c2009 /
9780748633388 / 1
1248 / o11276745 / / Deleuze and performance
/ edited by Laura Cull. / / Edinburgh
adet
University Press, / 2009. / 9780748635047 / 1
1249 / o11261729 / / Deleuze and sex / edited
by Frida Beckman. / / Edinburgh University adet
Press, / 2011. / 9780748642601 / 1
1250 / o11276708 / / Deleuze and the body /
edited by Laura Guillaume and Joe Hughes. / /
adet
Edinburgh University Press, / c2011. /
9780748638659 / 1
1251 / o11276861 / / Deleuze and the
contemporary world / edited by Ian Buchanan
adet
and Adrian Parr. / / Edinburgh University
Press, / c2006. / 9780748623426 / 1
1252 / o11273896 / Kim, Nam-Kook /
Deliberative Multiculturalism in Britain: A
Response to Devolution, European Integration,
adet
/ / Peter Lang GmbH, Europaischer Verlag der
Wissenschaften, / Aug. 2011 /
9783631594056 / 1
1253 / o11232936 / / Delta urbanism : the
Netherlands / [edited by] Han Meyer, Inge
adet
Bobbink, Steffen Nijhuis. / / APA Planners
Press, / 2010. / 9781932364866 / 1
1254 / o11097036 / Kohli, Atul / Democracy adet
and Development in India: From Socialism to
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
Pro-Business / / Oxford University Press,
Incorporated / Aug. 2010 / 9780198068471 / 1
1255 / o11187967 / Parenti, Michael, 1933- /
Democracy for the few / Michael Parenti. / /
adet
Thomson-Wadsworth, / [2010], c2011. /
9780495911265 (pbk.) / 1
1256 / o11094382 / Khatab, Sayed Author /
Democracy in Islam / / Routledge
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group," / April
2011 / 9780415664165 / 1
1257 / o11157707 / / Democracy in theory and
action / editor, Peter Herrmann. / / Nova
adet
Science Publishes, / c2010. / 9781611228021 /
1
1258 / o11131147 / Cohen, Cathy J., 1961- /
Democracy remixed / Cathy J. Cohen. / /
adet
Oxford University Press, / 2010. /
9780195378009 / 1
1259 / o11272156 / Bilakovics, Steven, 1974- /
Democracy without politics / Steven
adet
Bilakovics. / / Harvard University Press, / Feb
2012. / 9780674058224 / 1
1260 / o11276204 / Post, Robert, 1947- /
Democracy, expertise, and academic freedom :
a First Amendment jurisprudence for the
adet
moder / / Yale University Press, / cjan.2012. /
9780300148633 / 1
1261 / o11275728 / Blaug, Ricardo Editor
Editor. / Democracy: A Reader / / Edinburgh
adet
University Press, / March 2001 /
9780748612673 / 1
1262 / o11272995 / Israel, Jonathan I.
(Jonathan Irvine), 1946- / Democratic
enlightenment : philosophy, revolution, and
adet
human rights 1750-1790 / Jonathan I / / Oxford
University Press, / 2011. / 9780199548200 / 1
1263 / o11271279 / James, Erica Caple,
1966- / Democratic insecurities : violence,
trauma, and intervention in Haiti / Erica Caple adet
James. / / University of California Press, /
2010. / 9780520260542 / 1
1264 / o11259346 / Weber, Lars. /
Demographic change and economic growth :
adet
simulations on growth models / by Lars Weber.
/ / Physica-Verlag, / 2010. / 9783790825893 / 1
1265 / o11254919 / Vogel, Ezra F. / Deng
adet
Xiaoping and the transformation of China /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
Ezra F. Vogel. / / Belknap Press of Harvard
University Press, / 2011. / 9780674055445 / 1
1266 / o11240532 / / Denitrification :
processes, regulation and ecological
significance / editors, Nicolo Sava / / Nova
adet
Science Publishers, / 2011. / 9781614708797 /
1
1267 / o11269212 / / Depression and diabetes /
editors, Wayne Katon, Mario Maj, Norman
adet
Sartorius. / / Wiley-Blackwell, / 2010. /
9780470688380 (pbk.) / 1
1268 / o11269261 / / Depression and heart
disease / editors, Alexander Glassman, Mario
adet
Maj, Norman Sartorius. / / John Wiley & Sons,
/ 2011. / 9780470710579 (pbk.) / 1
1269 / o11142558 / Baugh, Edward. / Derek
Walcott / Edward Baugh. / / Cambridge
adet
University Press, / Jun 2011. / 9780521556743
/1
1270 / o10906472 / Emery / Descriptive
Physical Oceanography / / Elsevier Science &
adet
Technology Books; / Oct.2010. /
9780750645522 / 1
1271 / o11285850 / Wilcox, Alison. /
Descriptosaurus : supporting creative writing
adet
for ages 8-14 / Alison Wilcox. / / Routledge, /
2009. / 9780415468350 / 1
1272 / o11285588 / Pariseau, W. G. / Design
analysis in rock mechanics, second edition /
adet
William G. Pariseau. / / CRC Press/Balkema, /
2011. / 9780415893398 / 1
1273 / o1126987x / Hinkelmann, Klaus Author
/ Design and Analysis of Experiments / 3 /
Wiley-Blackwell [Imprint]!"John Wiley &
adet
Sons, Limited" / Feb 2012. / 9780470530689 /
1
1274 / o11269844 / Hinkelmann, Klaus Author
/ Design and Analysis of Experiments / 1 /
Wiley-Blackwell [Imprint]!"John Wiley &
adet
Sons, Limited" / Feb 2012. / 9780471727569 /
1
1275 / o11269868 / Hinkelmann, Klaus Author
/ Design and Analysis of Experiments / 2 /
Wiley-Blackwell [Imprint]!"John Wiley &
adet
Sons, Limited" / Feb 2012. / 9780471551775 /
1
1276 / o11160810 / / Design and the elastic
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
mind. / / Museum of Modern Art :!"Distributed
in the U.S. and Canada by D.A.P./Distributed
Art Publishers," / c2008. / 9780870707322 / 1
1277 / o11075260 / Hand, Dinah. / Design for
Media: A Handbook for Students and
Professionals in Journalism, PR, and
adet
Adverti / / Longman Publishing Group /
Jan.2011. / 9781405873666 / 1
1278 / o11233126 / Barron, Randall F. /
Design for thermal stresses / Randall F.
adet
Barron, Brian R. Barron. / / Wiley, / 2011. /
9780470627693 / 1
1279 / o11160901 / Fiell, Charlotte. / Design
handbook : concepts, materials, styles /
adet
Charlotte & Peter Fiell. / / Taschen, / [c2006] /
9783822846339 / 1
1280 / o11230009 / Fallan, Kjetil. / Design
history : understanding theory and method /
adet
Kjetil Fallan. / / Berg, / 2010. /
9781847885371 / 1
1281 / o11160780 / / Design integrations :
research and collaboration / edited by Sharon
Poggenpohl and Keiichi / / Intellect, the
adet
University of Chicago Press, / c2009. /
9781841502403 / 1
1282 / o1116086x / / Design Japan : 50
creative years with the Good Design
Awards. / / Stone Bridge Press ;!"Publishers adet
Group UK, distributor]," / c2007. /
9781933330488 / 1
1283 / o11031050 / Bairstow, John Author /
Design Modelling: Visualising Ideas in 2D and
3D / / Hodder Murray [Imprint]!"Hodder
adet
Education"!"Bookpoint Limited
[Distributor]" / April 2000 / 9780340663394 /
1
1284 / o11247903 / Simiu, Emil. / Design of
buildings for wind : a practical guide for ASCE
adet
7-10 standard users and designer / / Wiley, /
2011. / 9780470464922 / 1
1285 / o10886473 / Wunder, Gerhard. / Design
of OFDM-based Next Generation Wireless
adet
Systems / / John Wiley & Sons, Limited / Feb
2011. / 9780470715437 / 1
1286 / o11247368 / Purcell, Patrick J., 1960- / adet
Design of water resources systems / Patrick J.
Purcell. / / Thomas Telford, / 2003. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
9780727730985 (hbk.) / 1
1287 / o11075697 / Dai, David Yun Editor
Editor. / Design Research on Learning and
Thinking in Educational Settings / / Routledge adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group" / Jan.
2011 / 9780415880510 / 1
1288 / o11141876 / / Design research on
learning and thinking in educational settings :
adet
enhancing intellectual / / Routledge, / Sep
2011. / 9780415880503 (hardback) / 1
1289 / o11229974 / Wan, Zhexian. / Design
theory / Zhe-Xian Wan. / / Higher Education
adet
Press ;!"World Scientific," / 2009. /
9789814287425 / 1
1290 / o11247095 / Morton, J. Author /
Designers' Guide to en 1996 Eurocode 6:
Design of Masonry Structures / / Thomas
adet
Telford Limited / Aug. 2006 /
9780727731555 / 1
1291 / o11245682 / Stoecker, Matthew A.
Author / Designing and Developing Windows
Applications Using Microsoft . Net
adet
Framework 4 / / Microsoft Press, / Jan 2012 /
9780735657236 / 1
1292 / o11193451 / de Sa, Marco Author /
Designing and Evaluating Mobile Interaction:
adet
Challenges and Trends / / Now Publishers /
June 2011 / 9781601984647 / 1
1293 / o11233953 / / Designing courses for
significant learning : voices of experience / L.
adet
Dee Fink, Arletta / / Jossey-Bass, / 2009. /
9780470554807 / 1
1294 / o11251426 / Frost, Chris, 1950- /
Designing for newspapers and magazines /
adet
Chris Frost. / / Routledge, / Jan 2012. /
9780415666541 (pbk. : alk. paper) / 1
1295 / o11186872 / Conover, Charles. /
Designing for print / Charles Conover. / /
adet
Wiley, / Oct 2011 / 9780470905975 (pbk.) / 1
1296 / o11239761 / / Designing for zero
waste : consumption, technologies and the
adet
built environment / [edited b / / EarthScan, /
2011. / 9781849714358 / 1
1297 / o11262722 / Blaikie, Norman W. H.,
1933- / Designing social research : the logic of
adet
anticipation / Norman Blaikie. / / Polity
Press, / 2009, c2010. / 9780745643380 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1298 / o11213334 / Sarkisian, Mark P. /
Designing tall buildings : structure as
adet
architecture / Mark P. Sarkisian. / /
Routledge, / Oct.2011. / 9780415894807 / 1
1299 / o11177937 / Green, Hollis Lynn. /
Designing valid research : a brief study of
research methodology / Hollis L. Green. / /
adet
GlobalEdAdvance Press, / Apr.2011. /
9781935434573 / 1
1300 / o11066799 / Armstrong, Nancy, 1938- /
Desire and domestic fiction : a political history
adet
of the novel / Nancy Armstrong / / Oxford
University Press, / 1990. / 9780195061604 / 1
1301 / o11280268 / Kvanvig, Jonathan L. /
Destiny and deliberation : essays in
philosophical theology / Jonathan L.
adet
Kvanvig. / / Oxford Univ. Press, / c2011. /
9780199696574 / 1
1302 / o11113856 / Jackson, Douglas Author /
Detailed Design of Marine Screw Propellers / /
adet
Wexford College Press / Dec. 2006 /
9781427614018 / 1
1303 / o11267732 / Fife, Bruce Author / Detox
Book: How to Detoxify Your Body to Improve
Your Health, Stop Disease and Reverse Agi / /
adet
Piccadilly Books, Limited!"Gazelle Book
Services Limited [Distributor]" / Nov.
2011!"2011" / 9780941599894 / 1
1304 / o11250276 / / Developing agility and
quickness / NSCA, National Strength and
adet
Conditioning Association ; / / Human Kinetics,
/ October c2011. / 9780736083263 / 1
1305 / o11072908 / Basturkmen, Helen Author
/ Developing Courses in English for Specific
adet
Purposes / / Palgrave Macmillan Limited / Oct.
2010 / 9780230227989 (pbk.) / 1
1306 / o11263969 / / Developing economies :
innovation, investment and sustainability /
adet
editor, Joanne M. Carci / / Nova Science
Publisher's, / c2011. / 9781611225419 / 1
1307 / o11276307 / Parrish, Dominique Rene. /
Developing emotionally intelligent leadership
adet
in higher education / Dominique Rene Parrish /
/ P. Lang, / c2011. / 9783034310017 / 1
1308 / o11269911 / / Developing equitable
education systems / Mel Ainscow ... [et al.]. / / adet
Routledge, / jan.2012. / 9780415614610 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1309 / o11106608 / / Developing essential
understanding of number and numeration for
teaching mathematics in pr / / National
adet
Council of Teachers of Mathematics, / c2010. /
9780873536295 (pbk.) / 1
1310 / o1125306x / Kaunert, Christian Editor
Editor. / Developing Europena Internal
adet
Security Policy / / Routledge, / Dec. 2011 /
9780415688826 / 1
1311 / o11241147 / / Developing technologyrich teacher education programs : key issues /
Drew Polly, Clif Mims / / Information Science adet
Reference, / Jan. 2012. / 9781466600140
(hardcover) / 1
1312 / o1126875x / Robson, Sue. / Developing
thinking and understanding in young children :
adet
an introduction for students / S / / Routledge, /
mar.2012. / 9780415609715 / 1
1313 / o11265012 / De Laurentis, Giacomo /
Developing, validating, and using internal
adet
ratings : methodologies and case studies / Giac
/ / Wiley, / 2010. / 9780470711491 (cloth) / 1
1314 / o11276058 / McMichael, Philip. /
Development and social change : a global
perspective / Philip McMichael. / / SAGE
adet
Publications, / 2011. / 9781412992077 (pbk. :
alk. paper) / 1
1315 / o11074462 / Bornstein, Marc H. Author
/ Development in Infancy: An Introduction / /
Psychology Press [Imprint]!"Taylor & Francis adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Jan. 2011 / 9780805863635 / 1
1316 / o11272727 / Martin, Richard Author /
Development Poverty and Politics / / Taylor & adet
Francis Group / 2011 / 9780415807975 / 1
1317 / o11184772 / Piramanayagam, S. N.
Editor Editor. / Developments in Data Storage:
Materials Perspective / / Wiley-IEEE Press
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated," /
Oct 2011 / 9780470501009 / 1
1318 / o11176635 / / Developments in
European politics / edited by Erik Jones ... [et
adet
al.]. / / Palgrave Macmillan, / july2011. /
9780230221888 / 1
1319 / o11211519 / Conrad, Peter, 1945- /
adet
Deviance and medicalization : from badness to
sickness : with a new afterword by the autho / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
Temple University Press, / c1992. /
9780877229995 / 1
1320 / o11223984 / Horkheimer, Max, 18951973. / Dialectic of enlightenment :
philosophical fragments / Max Horkheimer
adet
and Theodor W. Adorn / / Stanford University
Press, / 2007. / 9780804736336 / 1
1321 / o10560439 / Arthur, C. J. (Christopher
John), 1940- / Dialectics of labour : Marx and
adet
his relation to Hegel / C.J. Arthur. / /
Blackwell, / 1986. / 0631152180 / 1
1322 / o11270123 / Buchwalter, Andrew. /
Dialectics, politics, and the contemporary
adet
value of Hegel's practical philosophy / Andrew
/ / Routledge, / 2011. / 9780415806107 / 1
1323 / o11232997 / / Diálogos : placemaking
in Latino communities / edited by Michael
adet
Rios and Leonardo Vazque / / Routledge, /
Feb.2012. / 9780415679015 / 1
1324 / o11222402 / / Dialogue in focus
groups : exploring socially shared knowledge /
adet
Ivana Markov?... [et al / / Equinox, / 2007. /
9781845530501 / 1
1325 / o10935320 / Chattopadhyay, Rupak /
Dialogues on Political Parties and Civil
Society in Federal Countries / / McGilladet
Queen's University Press, / March 2010 /
9780773537408 / 1
1326 / o10690219 / Negri, Antonio, 1933- /
Diary of an escape / Antonio Negri ; translated
adet
by Ed Emery. / / Polity, / 2010. /
9780745644264 / 1
1327 / o11274864 / Bulmer, Martin Editor
Editor. / Diasporas Cultures and Identities / / adet
Routledge, / Dec. 2011 / 9780415686358 / 1
1328 / o11265851 / Berg, Mette Louise,
1969- / Diasporic generations : memory,
politics, and nation among Cubans in Spain / adet
Mette Louise / / Berghahn Books, / 2011. /
9780857452450 / 1
1329 / o11274931 / Potowski, Kim. / Dicho y
hecho : beginning Spanish / Kim Potowski,
adet
Silvia Sobral, Laila M. Dawson / / John Wiley
& Sons, / Jan.2012. / 9780470880609 / 1
1330 / o11284900 / Bernstein, Frances Lee
adet
Author / Dictatorship of Sex: Lifestyle advice
for the soviet Masses / / Northern Illinois
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
University Press!"Chicago Distribution Center
[Distributor]" / Aug. 2011 / 9780875806679 / 1
1331 / o10841490 / / Dictionary of Italian
literature / Peter Bondanella and Julia
adet
Conaway Bondanella, editors- / / Greenwood
Press, / 1996. / 9780313277450 / 1
1332 / o11049728 / Wolf, Norbert. / Diego
Velázquez, 1599-1660 : the face of Spain /
adet
Norbert Wolf.. / / Taschen, / 2006. /
9783822863244 / 1
1333 / o11258196 / / Diet, brain, behavior :
practical implications / editors, Harris R.
adet
Lieberman, Robin B. Ka / / CRC Press, /
jan.2012. / 9781439821565 / 1
1334 / o1126455x / / Diet, nutrients, and bone
health / edited by John J.B. Anderson, Sanford
adet
C. Garner, Philip / / CRC Press, / Jan 2012. /
9781439819555 / 1
1335 / o11215987 / Qiu Author / Difference
Sets and Their Applications. Vol. 5 / / World
adet
Scientific Publishing Company, Incorporated /
2010 / 9789814280761 / 1
1336 / o11128288 / Vrabie, I. I. (Ioan I.), 1951/ Differential equations : an introduction to
basic concepts, results, and applications / by / / adet
World Scientific, / Jun.2011. / 9789814335621
/1
1337 / o11282162 / Dunn, Rita Stafford, 1929/ Differentiating instruction for at-risk students
: what to do and how to do it / Rita Dunn / / adet
Rowman & Littlefield Education, / c2009. /
9781578869831 / 1
1338 / o10577944 / Lévinas, Emmanuel. /
Difficult freedom : essays on Judaism /
Emmanuel Levinas ; translated by Seán
adet
Hand. / / Johns Hopkins University Press, /
1997. / 9780801857836 / 1
1339 / o11270366 / Madore, Joel Author /
Difficult Freedom and Radical Evil in Kant:
Deceiving Reason / / Continuum International
adet
Publishing Group, Limited!"National Book
Network [Distributor]" / Jan. 2012!"Jan. 2012"
/ 9781441193193 / 1
1340 / o11258433 / / Diffusion of gender
quotas in Latin America and beyond :
adet
advances and setbacks in the last / / Peter Lang
Pub., / c2011. / 9781433110870 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1341 / o10209888 / Ken, Ivy. / Digesting race,
class, and gender : sugar as a metaphor / Ivy
adet
Ken. / / Palgrave Macmillan, / 2010. /
9780230600935 / 1
1342 / o1128545x / Murdock, Graham
Author / Digital Citizenship: Participation and
Exclusion in the E-Society / / Policy
adet
Press!"Central Book Services [Distributor]" /
May 2008 / 9781861348319 / 1
1343 / o1125449x / / Digital Cultures and the
Politics of Emotion: Feelings, Affect and
adet
Technological Change / / / Palgrave Macmillan
Limited; / March 2012 / 9780230296589 / 1
1344 / o11123710 / / Digital discourse :
language in the new media / edited by Crispin
Thurlow and Kristine Mro / / Oxford
adet
University Press, / Sep.2011. / 9780199795444
/1
1345 / o11076057 / Whitlock, Denise Author /
Digital Discourse: New Directions for
Technology-Enhanced Learning / / Taylor & adet
Francis Group!"Bookpoint Limited
[Distributor]" / Jan. 2011 / 9780415990219 / 1
1346 / o11075466 / Mason, Stephen / Digital
Evidence and Electronic Signature Law
Review/ Stephen Mason. / 7 / Pario
adet
Communications Limited , / 2010. /
9780956312006 / 1
1347 / o11246510 / Booth, Paul, 1981- /
Digital fandom : new media studies / Paul
adet
Booth. / / Peter Lang, / c2010. /
9781433110702 (alk. paper) / 1
1348 / o11256783 / Daniel, Larry (Larry E.) /
Digital forensics for legal professionals :
understanding digital evidence from the
adet
warran / / Syngress/Elsevier, / Jan.2012. /
9781597496438 / 1
1349 / o11171534 / / Digital front-end in
wireless communication and broadcasting :
circuits and signal process / / Cambridge
adet
University Press, / Oct 2011. / 9781107002135
/1
1350 / o11254798 / Hartley, John, 1948- /
Digital futures for cultural and media studies /
adet
John Hartley. / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9780470671016 (pbk. : alk. paper) / 1
1351 / o11251487 / Milakovich, Michael E. / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
Digital governance : new technologies for
improving public service and participation /
Mic / / Routledge, / Jan 2012. /
9780415891448 (pbk. : alk. paper) / 1
1352 / o1120848x / Wenger, Etienne. / Digital
habitats : stewarding technology for
adet
communities / Etienne Wenger, Nancy White
and / / CPsquare, / 2009. / 9780982503607 / 1
1353 / o11169278 / Sridhar / Digital Image
Processing / / Oxford University Press / June adet
2011 / 9780198070788 / 1
1354 / o11167129 / Grigor Author / Digital
Imaging Detectors for Electron Microscopy / /
adet
World Scientific Publishing Company,
Incorporated, / 2010. / 9781848162853 / 1
1355 / o11247988 / / Digital identity and
access management : technologies and
frameworks / Raj Sharman, Sanjuk / /
adet
Information Science Reference, / c2011. /
9781613504987 (hbk.) / 1
1356 / o11241056 / Serim, Ferdi. / Digital
learning : strengthening and assessing 21st
adet
century skills, grades 5-8 / Ferdi Ser / / JosseyBass, / Jan 2012. / 9781118002339 (pbk.) / 1
1357 / o11171522 / Pearlman, William A.
(William Abraham) / Digital signal
compression : principles and practice / William
adet
A. Pearlman, Amir Said. / / Cambridge
University Press, / Sep 2011. / 9780521899826
/1
1358 / o11275819 / Benhabib, Seyla. / Dignity
in Adversity: Human Rights in Troubled Times adet
/ / Polity Press / 2011. / 9780745654423 / 1
1359 / o11187372 / Goldman, Ralph Morris,
1920- / Dilemma and destiny : the Democratic
adet
Party in America / Ralph M. Goldman. / /
Madison Books, / c1986. / 9780819143846 / 1
1360 / o11280396 / Lele, ?ha'ni, 1966- /
Dilogg? tales of the natural world : how the
adet
moon fooled the sun, and other Santer? st / /
Destiny Books, / c2011. / 9781594774195 / 1
1361 / o1095014x / Segal, Charles 1936-2002
Author / Dionysiac Poetics and Euripides'
Bacchae / / Princeton University
adet
Press!"California Princeton Fulfillment
Services [Distributor]" / Oct. 1997 /
9780691015972 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1362 / o11229895 / Kerényi, Karl, 18971973. / Dionysos : archetypal image of
indestructible life / Carl Kerényi ; translated adet
from the G / / Princeton University Press, /
1996, c1976. / 9780691029153 / 1
1363 / o11255894 / / Dipicolinic acid, its
analogues and derivatives : aspects of their
adet
coordination chemistry / / Nova Science
Publishers, / c2011. / 9781612097701 / 1
1364 / o11274773 / Torrent, Melanie Author /
Diplomacy and Nation-Building in Africa:
Franco-British relations and Cameroon at the
End / / I.B. Tauris [Imprint]!"I. B. Tauris &
adet
Company, Limited"!"Macmillan Publishers
NZ, Limited [Distributor]" / Nov. 2011 /
9781848857773 / 1
1365 / o11146710 / / Direct democracy's
impact on American political institutions /
adet
edited by Shaun Bowler and / / Palgrave
Macmillan, / 2008. / 9780230604452 / 1
1366 / o11187499 / Parenti, Michael, 1933- /
Dirty truths : reflections on politics, media,
adet
ideology, conspiracy, ethnic life and class / /
City Lights Books, / c1996. / 0872863174 / 1
1367 / o11260439 / Scotch, Richard Editor
Editor. / Disability and Community / / Emerald
adet
Group Publishing Limited / 2011 /
9780857247995 / 1
1368 / o11242620 / Erevelles, Nirmala
Author / Disability and Difference in Global
Contexts: Enabling a Transformative Body
adet
Politic / / Palgrave Macmillan!"Palgrave
Macmillan [Distributor]" / Oct. 2011 /
9780230100183 / 1
1369 / o11274876 / Rasell, Michael Editor
Editor. / Disability in Eastern Europe and the
Former Soviet Union / / Routledge!"Palgrave adet
Macmillan [Distributor]," / Jul 2011 /
9780415610964 / 1
1370 / o11088916 / / Disability in the Middle
Ages : reconsiderations and reverberations /
adet
[edited by] Joshua E / / Ashgate, / c2010. /
9780754668220 / 1
1371 / o11279060 / Hickey-Moody, Anna
Editor Editor. / Disability Matters / /
Routledge!"Taylor & Francis Group
adet
[Distributor]" / Dec. 2011!"2011" /
9780415693509 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1372 / o11281790 / Clark, Alex Author /
Disability, Policy, and Practice: Issues for
Health and Social Care Practitioners / / Jessica adet
Kingsley Limited!"Footprint Books
[Distributor]" / Jan 2012 / 9781843105312 / 1
1373 / o11281467 / French, Sally. / Disabled
people, health and social care : a social model
adet
for inter-agency working / Sally / / Palgrave
Macmillan, / 2011. / 9780230580787 / 1
1374 / o10529147 / Ranciáere, Jacques. /
Disagreement : politics and philosophy /
Jacques Ranciáere ; translated by Julie
adet
Rose. / / University of Minnesota Press, /
c1999. / 0816628440 / 1
1375 / o11254658 / Wood, Harvey. / Disasters
and minewater : good practice and prevention /
adet
Harvey Wood / / IWA Publ., / 2011. /
9781780400068 / 1
1376 / o11243995 / Taubman, Peter Maas,
1947- / Disavowed knowledge :
psychoanalysis, education, and teaching / Peter adet
Maas Taubman. / / Routledge, / 2011. /
9780415890519 (paperback) / 1
1377 / o11271619 / / Disciplining the poor :
neoliberal paternalism and the persistent power
of race / Joe Soss / / The University of Chicago adet
Press, / 2011. / 9780226768779 (pbk. : alk.
paper) / 1
1378 / o11256965 / / Discontinuities in
ecosystems and other complex systems / Craig
adet
R. Allen and C.S. Holling, / / Columbia
University Press, / c2008. / 9780231144452 / 1
1379 / o10894731 / Leibniz, Gottfried
Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716. / Discourse
on metaphysics, and The monadology / G.W. adet
Leibniz ; translated by George R. Mont / /
Dover Publications, / 2008. / 1605204595 / 1
1380 / o11240179 / Stede, Manfred /
Discourse Parsing / / Morgan & Claypool
adet
Publishers / 2011. / 9781608457342 / 1
1381 / o11255183 / / Discourse theory and
critical media politics / edited by Lincoln
Dahlberg, Sean Phelan. / / Palgrave
adet
Macmillan, / 2011. / 9780230276994
(hardback) / 1
1382 / o10821193 / John Chrysostom, Saint, d. adet
407. / Discourses against Judaizing Christians /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
Saint John Chrysostom ; translated by Paul W.
Ha / / Catholic University of America Press, /
1999. / 9780813209715 / 1
1383 / o11126243 / Hirata, Hosea, 1952- /
Discourses of seduction : history, evil, desire,
and modern Japanese literature / Hosea Hi / /
adet
Harvard University Asia Center :!"Distributed
by Harvard University Press," / 2005. /
9780674016552 / 1
1384 / o11032820 / Sayre, Henry M., 1948- /
Discovering the humanities : culture,
adet
continuity & change / Henry M. Sayre. / /
Prentice Hall, / 2009 / 9780205672301 / 1
1385 / o11275182 / Kivivuori, Janne. /
Discovery of hidden crime : self-report
delinquency surveys in criminal policy context adet
/ J / / Oxford University Press, / 2011. /
9780199639199 / 1
1386 / o11250847 / Jacod, Jean. /
Discretization of processes / Jean Jacod, Philip
adet
Protter. / / Springer, / 2011. / 9783642241260 /
1
1387 / o11277476 / / Discursive approaches to
politeness / edited by Linguistic Politeness
adet
Research Group. / / De Gruyter Mouton, /
c2011. / 9783110238662 (alk. paper) / 1
1388 / o11219579 / / Discursive pragmatics /
edited by Jan Zienkowski, Jan-Ola Östman, Jef
adet
Verschueren. / / John Benjamins Pub. Co., /
Jun.2011. / 9789027207852 / 1
1389 / o11209781 / Buschman, John. /
Dismantling the public sphere : situating and
sustaining librarianship in the age of the n / / adet
Libraries Unlimited, / 2003. /
9780313321993 / 1
1390 / o11281261 / / Dispatches from the
classroom : graduate students on creative
adet
writing pedagogy / edited by / / Continuum, /
2011. / 9781441156808 / 1
1391 / o11193530 / / Displaying families : a
new concept for the sociology of family life /
adet
edited by Julie Sey / / Palgrave Macmillan, /
Sept 2011. / 9780230246133 / 1
1392 / o11187190 / Hainich, Rolf R. / Displays adet
: fundamentals and applications / Rolf R.
Hainich, Oliver Bimber. / / Taylor & Francis
Group, / Jul 2011 / 9781568814391 (hardback)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
/1
1393 / o11072052 / Fuller, Richard G., 1956- /
Distinctive distance education design : models
for differentiated instruction / by Richard / / adet
Information Science Reference, / Jan 2011. /
9781615208654 (hardcover) / 1
1394 / o11232377 / / Distributed language /
edited by Stephen J. Cowley. / / John
adet
Benjamins Pub. Co., / 2011. /
9789027202536 / 1
1395 / o11256291 / Ibrahim, Mohamed A.,
1943- / Disturbance analysis for power
adet
systems / Mohamed A. Ibrahim. / / Wiley, /
2011. / 9780470916810 / 1
1396 / o11170669 / / Diversity and
transformations of Asian capitalisms / edited
adet
by Boyer, Uemura, Isogai. / / Routledge, /
nov.2011. / 9780415604406 / 1
1397 / o11270445 / / DNA sequencing II :
optimizing preparation and cleanup / edited by
adet
Jan Kieleczawa. / / Jones and Bartlett
Publishers, / 2006. / 9780763733834 / 1
1398 / o11242097 / Anastas, Jeane W. /
Doctoral education in social work / Jeane W.
adet
Anastas. / / Oxford University Press, / Jan
2012. / 9780195378061 / 1
1399 / o11233850 / Light, Tracy Penny,
1970- / Documenting learning with Eportfolios
: a guide for college instructors / Tracy Penny adet
Ligh / / Jossey-Bass, / 2011. /
9780470636206 / 1
1400 / o11242784 / Sharp, Elaine B. / Does
local government matter? : how urban policies
shape civic engagement / Elaine B. Shar / /
adet
University of Minnesota Press, / mar.2012. /
9780816677184 / 1
1401 / o11268335 / Eaglestone, Robert,
1968- / Doing English : a guide for literature
adet
students / Robert Eaglestone. / / Routledge, /
2009. / 9780415496742 / 1
1402 / o11089428 / Grooves, Nicola Author /
Domestic Violence and Criminal Justice / /
Willan Publishing!"Taylor & Francis Group adet
[Distributor]," / May 1, 2011. /
9781843928195 / 1
1403 / o11286751 / Fulu, Emma Author /
adet
Domestic Violence in Asia / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / March 2012 / 9780415673976 /
1
1404 / o11195630 / Tizro, Zahra. / Domestic
violence in Iran : women, marriage and Islam /
adet
Zahra Tizro. / / Routledge, / November 2011. /
9780415602617 / 1
1405 / o11074401 / Orr, Leonard, 1953- / Don
Delillo's White noise : a reader's guide /
adet
Leonard Orr. / / Continuum, / 2003. /
9780826414748 / 1
1406 / o11284213 / Glüer, Kathrin, 1966- /
Donald Davidson : a short introduction /
adet
Kathrin Glüer. / / Oxford University Press, /
c2011. / 9780195382976 / 1
1407 / o11259280 / Barton Hill History Group
Author / Dorset Country Houses / / Phillimore
& Company [Imprint]!"History Press Limited, adet
The"!"Marston Book Services, Limited
[Distributor]" / Nov. 2008 / 9781860775345 / 1
1408 / o1120915x / Breman, Jan. / Down and
out : labouring under global capitalism / text,
adet
Jan Breman and Arvind N. Das ; ph / / Oxford
University Press, / 2000. / 9780195653045 / 1
1409 / o11239724 / Cesal, Eric J., 1977- /
Down detour road : an architect in search of
adet
practice / Eric J. Cesal. / / MIT Press, / c2010. /
9780262014618 / 1
1410 / o11209616 / / Down to the wire :
studies in the diffusion and regulation of
telecommunications technolog / / Nova
adet
Science Publishers, / 2003. / 9781590337783 /
1
1411 / o11243624 / Rainer, John, 1956- /
Drama at the heart of the secondary school :
adet
projects to promote authentic learning / John / /
Routledge, / 2011. / 9780415572064 (pbk.) / 1
1412 / o11259000 / / Drama education with
digital technology / edited by Michael
Anderson, John Carroll, and Da / / Continuum adet
International Pub. Group / c2011 /
9781441116642 / 1
1413 / o11156260 / Surette, Leon / Dreams of
a Totalitarian Utopia: Literary Modernism and
adet
Politics / / McGill-Queen's University Press, /
August 2011 / 9780773538115 / 1
1414 / o11271772 / Mittermaier, Amira,
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1974- / Dreams that matter : Egyptian
landscapes of the imagination / Amira
Mittermaier. / / University of California
Press, / 2011. / 9780520258518 / 1
1415 / o10756255 / McFarland, David Sawyer.
/ Dreamweaver 8: the missing manual / David
Sawyer McFarland ; [edited by David Pogue] / adet
/ Pogue Press/O'Reilly, / 2006. /
9780596100568 / 1
1416 / o11264135 / Gezon, Lisa L. / Drug
effects : khat in biocultural and socioeconomic
adet
perspective / Lisa Gezon. / / Left Coast Press, /
2011. / 9781598744910 / 1
1417 / o11143381 / / Drug nation : patterns,
problems, panics, and policies / Martin Plant ...
adet
[et al.]. / / Oxford University Press, / jan2011. /
9780199544790 / 1
1418 / o11265000 / Christensen, Janne Bjerre
Author / Drugs, Deviancy and Democracy in
Iran: The Interaction of State and Civil Society
adet
/ / Tauris Academic Studies [Imprint]!"I. B.
Tauris & Company, Limited"!"Macmillan
[Distributor]" / Oct. 2011 / 9781848856394 / 1
1419 / o11244628 / Carr-Gomm, Philip. /
Druid Mysteries: Ancient Wisdom for the 21st
adet
Century / / Random House / 2002. /
9780712661102 / 1
1420 / o11244483 / van't Land, C. M.| / Drying
in the Process Industry / / John Wiley &
adet
Sons, / 2011 / 9780470131176 / 1
1421 / o11202142 / Abadie, Daniel. / Dubuffet
as architecte / Daniel Abadie. / / Yale
adet
University Press, / Nov.2011. /
9780300176612 / 1
1422 / o11246844 / Myers-Scotton, Carol. /
Duelling languages : grammatical structure in
codeswitching / Carol Myers-Scotton. / /
adet
Clarendon Press ;!"Oxford University Press," /
1997. / 9780198237129 / 1
1423 / o11282575 / Duke, George / Dummett
on Abstract Objects / / Palgrave Macmillan / adet
Mar.2012. / 9780230285194 / 1
1424 / o10876091 / Israel, Jonathan I.
(Jonathan Irvine), 1946- / Dutch primacy in
world trade, 1585-1740 / Jonathan I. Israel. / / adet
Clarendon Press ;!"Oxford University Press," /
1990. / 9780198211396 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1425 / o11244124 / / Dwelling, place, and
environment : towards a phenomenology of
adet
person and world / edited by / / Krieger Pub.
Co., / 2000. / 9781575241401 / 1
1426 / o11244161 / / Dwelling, seeing, and
designing : toward a phenomenological
ecology / edite by David Seamo / / State
adet
University of New York Press, / 1993. /
9780791412787 / 1
1427 / o11211428 / / Dying : facing the facts /
edited by Hannelore Wass, Robert A.
adet
Neimeyer. / / Taylor & Francis, / c1995. /
9781560322863 / 1
1428 / o11256527 / Tang, Yongjian / DynamicMismatch Mapping for Digitally-Assisted
adet
DACs / / springer; / Mar.2012. /
9781461412496 / 1
1429 / o11255298 / / Dynamics and
Performativity of Imagination / Bernd
adet
Huppauf / / Taylor & Francis Group, /
December 2011 / 9780415516945 / 1
1430 / o11150117 / Emadi, Hafizullah. /
Dynamics of political development in
Afghanistan : the British, Russian, and
adet
American inva / / Palgrave Macmillan, /
2010. / 9780230103894 / 1
1431 / o10702222 / McCarthy, Jim, 1951- /
Dynamics of software development / Jim
adet
McCarthy ; foreword by Denis Gilbert. / /
Microsoft Press, / c1995. / 9780321133533 / 1
1432 / o11248099 / Chopra, Anil K. /
Dynamics of structures : theory and
applications to earthquake engineering / Anil adet
K. Chopr / / Prentice Hall, / Jan 2012. /
9780132858038 / 1
1433 / o10565656 / Palmer, Bryan D. / E.P.
Thompson : objections and oppositions / Bryan
adet
D. Palmer. / / Verso, / 1994. / 9781859840702 /
1
1434 / o11235780 / Morrison, George S. /
Early childhood education today / George S.
adet
Morrison. / / Pearson, / Jan.2012. /
9780137034581 / 1
1435 / o11276459 / Herzig, Edmund Editor
Editor. / Early Islamic Iran / / I. B. Tauris &
adet
Company, Limited!"Macmillan [Distributor]" /
2011 / 9781780760612 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1436 / o10940388 / Duri, Abd al-Aziz. / Early
Islamic institutions : administration and
taxation from the Caliphate to the Umayyad / / adet
I. B. Tauris & Company, / 2011. /
9781848850606 / 1
1437 / o11088618 / Brown, Kate Author /
Early Medieval Italy, 600-1216 / / Longman
adet
[Imprint]!"Pearson Education, Limited" / Feb.
2003 / 9780582033924 / 1
1438 / o11275194 / Kalmar, Ivan Davidson. /
Early Orientalism : imagined Islam and the
adet
notion of sublime power / Ivan Kalmar. / /
Routledge, / c2011. / 9780415782760 / 1
1439 / o11235627 / Samset, Knut, 1946- /
Early project appraisal : making the initial
adet
choices / Knut Samset. / / Palgrave Macmillan,
/ 2010. / 9780230273245 / 1
1440 / o11254610 / Russell, Colin A. / Early
Railway Chemistry and its Legacy/ Colin A.
adet
Russell, John Hudson / / Royal Society of
Chemistry, / 2011 / 9781849733267 / 1
1441 / o11272132 / Lawlor, Leonard, 1954- /
Early twentieth-century Continental
adet
philosophy / Leonard Lawlor. / / Indiana
University Press, / c2011. / 9780253223722 / 1
1442 / o11268797 / Rodgers, Anne / Early
Years Professional Status: The Complete
adet
Guide to the Full Route Pathway / / Routledge,
/ jan.2012 / 9780415571074 / 1
1443 / o11161619 / Huddart, David. / Earth
environments : past, present and future / David
adet
Huddart and Tim Stott. / / J. Wiley & Sons, /
2010. / 9780471485339 / 1
1444 / o10902223 / / Earth Heterogeneity and
Scattering Effects on Seismic Waves / /
Academic Press [Imprint]!"Elsevier Science & adet
Technology Books; " / December 2010 /
9780123749109 / 1
1445 / o10872838 / / Earth systems : processes
and issues / edited by W.G. Ernst. / /
adet
Cambridge University Press, / 2000. /
9780521478953 / 1
1446 / o10837851 / Bangash, Nil. / Earthquake
resistant buildings : dynamic analyses,
numerical computations, codified method / / adet
Springer, / 2010. / 9783540938170
(hardcover : alk. paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1447 / o11278328 / U.S. Government Author /
Earthquake Safety Guide for Homeowners / /
adet
General Books LLC / 2011 / 9781234474546 /
1
1448 / o11285072 / Kevin, Hewison / East
Asia and the Trials of Neo-Liberalism/
adet
Hewison Kevin. / / Routledge / May 2009 /
0415568420 / 1
1449 / o11274633 / Wolfe, Leonard. / Easy
economics : a visual guide to what you need to
adet
know/ Leonard Wolfe. / / Wiley; / Nov 2011 /
1118118065 / 1
1450 / o11263271 / Diamond, Harvey, 1945- /
Eat for life : the ultimate weight-loss
breakthrough / Harvey Diamond. / / Basic
adet
Health Publications, / c2011. / 9781591203056
/1
1451 / o11264512 / Zinczenko, David 1969- /
Eat This, Not That 2012 / / Macmillan
adet
[Distributor] / 2011 / 9781609610654 / 1
1452 / o11265632 / / Eating disorders in
children and adolescents : a clinical
adet
handbook / edited by Daniel Le G / / Guilford
Press, / c2011. / 9781609184919 / 1
1453 / o11173427 / Kramer, Ludwig Author /
EC environmental law / / Sweet & Maxwell, adet
Limited, / Jul. 2011. / 9780414042995 / 1
1454 / o11255055 / Subramanian, Arvind. /
Eclipse : living in the shadow of China's
economic dominance / Arvind Subramanian. / / adet
Peterson Institute for International
Economics, / 2011. / 9780881326062 / 1
1455 / o11213759 / / Eco structures : forms of
sustainable architecture / edited by Gianpaola
adet
Spirito ; text, S / / White Star Publishers, /
2010. / 9788854404977 / 1
1456 / o11244525 / / Ecocritical theory : new
European approaches / edited by Axel
adet
Goodbody and Kate Rigby. / / University of
Virginia Press, / 2011. / 9780813931487 / 1
1457 / o11263507 / / Ecofeminism and rhetoric
: critical perspectives on sex, technology, and
adet
discourse / edite / / Berghahn Books, / 2011. /
9780857451873 (hardback : alk. paper) / 1
1458 / o11269923 / Li, Bai-Lian Author /
adet
Ecological Complexity and Sustainability / /
Wiley-Blackwell [Imprint]!"John Wiley &
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
Sons, Incorporated" / July 2010 /
9781573317443 / 1
1459 / o11168912 / Belant, Jerrold L. Editor
Editor. / Ecological Consequences of Climate
Change: Mechanisms, Conservation, and
adet
Management / / CRC Press, / August 2011 /
9781420087208 / 1
1460 / o10927098 / Gilbert, Scott F., 1949- /
Ecological developmental biology : integrating
epigenetics, medicine, and evolution / Scot / / adet
Sinauer Associates, / c2009. /
9780878932993 / 1
1461 / o11277269 / Curry, Patrick. / Ecological
ethics : an introduction / Patrick Curry. / /
adet
Polity Press, / 2011. / 9780745651262 / 1
1462 / o11273379 / / Ecological migration :
environmental policy in China / Masayoshi
adet
Nakawo, Yuki Konagaya & S / / Peter Lang, /
c2010. / 9783034303439 / 1
1463 / o11220776 / / Ecological niches and
geographic distributions / A. Townsend
adet
Peterson ... [et al.]. / / Princeton University
Press, / Dec.2011. / 9780691136882 / 1
1464 / o11266831 / Choy, Timothy K., 1971- /
Ecologies of comparison : an ethnography of
endangerment in Hong Kong / Tim Choy. / / adet
Duke University Press, / 2011. /
9780822349525 / 1
1465 / o11268700 / Grandville, Olivier La
Editor Editor. / Economic Growth and
adet
Development / / Emerald Group Publishing
Limited / 2011 / 9781780523965 / 1
1466 / o1106593x / Lim, Tai-Wei. / Economic
integration and regionalism in Asia / Tai-Wei,
adet
Lim. / / World Scientific; / Oct2010. /
9789814304702 / 1
1467 / o11240003 / D'Anieri, Paul J., 1965- /
Economic interdependence in UkrainianRussian relations / Paul J. D'Anieri. / / State adet
University of New York Press, / 1999. /
9780791442456 / 1
1468 / o10927499 / Zelizer, Viviana A.
Rotman. / Economic lives : how culture shapes
the economy / Viviana A. Zelizer. / / Princeton adet
University Press, / Oct. 2010. /
9780691139364 / 1
1469 / o11266120 / Menil, Georges De 1940- adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
Editor Editor. / Economic Policy 64 / / WileyBlackwell [Imprint]!"John Wiley & Sons,
Limited"!"John Wiley & Sons Australia,
Limited [Distributor]" / Oct. 2010 /
9781405197021 / 1
1470 / o11244240 / / Economic sociology of
work / edited by Nina Bandelj. / / Emerald
adet
Jai, / 2009. / 9781848553682 / 1
1471 / o11284201 / / Economic time series :
modeling and seasonality / [edited by] William
adet
R. Bell, Scott H. Ho / / CRC Press, /
feb.2012. / 9781439846575 / 1
1472 / o11262758 / McCloskey, Deirdre N. /
Economical writing / Deirdre N.
adet
McCloskey. / / Waveland Press, / c2000. /
1577660633 / 1
1473 / o11267999 / / Economics of the
environment : selected readings / edited by
adet
Robert N. Stavins. / / W.W. Norton & Co., /
Jan 2012. / 9780393913408 (pbk.) / 1
1474 / o10920560 / Myant, Martin /
Economics of Transitions: Russia, Eastern
Europe, and Central Asia / / Wiley
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated," /
October 2010 / 9780470596197 / 1
1475 / o11262953 / Nobbs, Christopher L.
Author / Economics Sustainability and
adet
Democracy / / Routledge / March 2012. /
9780415524407 / 1
1476 / o11257131 / Guell, Robert C. /
Economics: theory and graphs/ Robert C.
adet
Guell. / / McGraw-Hill Education, / Oct2011 /
9780071315357 / 1
1477 / o11259553 / Tittenbrun, Jacek Author /
Economy in Society: Economic Sociology
adet
Revisited / / Cambridge Scholars Publisher /
2011 / 9781443831451 / 1
1478 / o11246480 / Bhaskar, Roy, 1944- /
Ecophilosophy in a world of crisis : critical
adet
realism and the Nordic contributions / Roy
B / / Routledge, / 2011. / 9780415692328 / 1
1479 / o11178516 / Lane, Melissa Author /
Eco-Republic: What the Ancients Can Teach
Us about Ethics, Virtue, and Sustainable
adet
Living / / Princeton University Press /
OCT2011 / 9780691151243 / 1
1480 / o11159583 / Favrat, Daniel Author /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
ECOS 2010 Volume V (Fuel cell and Internal
combustion Engines): Proceedings of ECOS
2010 C / / CreateSpace / Jan. 2011 /
9781456303204 / 1
1481 / o11269698 / Keddie, Amanda. /
Educating for diversity and social justice /
adet
Amanda Keddie. / / Routledge, / 2011. /
9780415890151 / 1
1482 / o11280505 / Brown, Phillip / Education
(Rle Edu L Sociology of Education) / /
adet
Routledge / 2011. / 9780415500913 / 1
1483 / o11241718 / Fairfield, Paul, 1966- /
Education after Dewey / Paul Fairfield. / /
adet
Continuum, / Jan 2012. / 9781441142733
(pbk.) / 1
1484 / o11103619 / Naseem, M. Ayaz
(Muhammad Ayaz), 1963- / Education and
gendered citizenship in Pakistan / M. Ayaz
adet
Naseem. / / Palgrave Macmillan, / 2010. /
9780230618534 / 1
1485 / o11278961 / Schweisfurth, Michele
Editor Editor. / Education and Global
adet
Justice / / Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Jan 2012 / 9780415693493 / 1
1486 / o11244574 / Moss, Mark Howard,
1962- / Education and its discontents :
teaching, the humanities, and the importance adet
of a liberal / / Lexington Books, / 2011. /
9780739169889 (hardback) / 1
1487 / o11271930 / Robinson, Philip Author /
Education and Poverty (RLE Edu L) / /
adet
Routledge / 2011 / 9780415505109 / 1
1488 / o11278997 / Watson, Keith Editor
Editor. / Education and Religion / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Jan 2012 / 9780415693523 / 1
1489 / o11286271 / Lall, Marie Editor Editor. /
Education and Social Justice in the Era of
Globalisation: Perspectives from India and
the / / Routledge India [Imprint]!"Taylor &
adet
Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Oct. 2011!"2011" /
9780415693783 / 1
1490 / o11273720 / Giroux, Henry A. /
adet
Education and the crisis of public values :
challenging the assault on teachers,
students, / / Peter Lang, / cjan.2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
9781433112164 / 1
1491 / o11260920 / Clarke, Paul, 1961- /
Education for sustainability : becoming
adet
naturally smart / by Paul Clarke. / /
Routledge, / Feb 2012. / 9780415698726 / 1
1492 / o11177743 / Byington, Carlos Amadeu
Botelho, 1933- / Education from the heart : a
Jungian symbolic perspective / Carlos Amadeu adet
Botelho Byington / / Chiron, / c2010. /
9781888602487 / 1
1493 / o11265802 / Okada, Akito, 1967- /
Education policy and equal opportunity in
adet
Japan / Akito Okada. / / Berghahn Books, /
2011. / 9780857452672 / 1
1494 / o11267379 / Blair, Ann / Education
Rights / / Routledge, / June 2007 /
adet
9781859419236 / 1
1495 / o11278936 / Breidlid, Anders Author /
Education, Indigenous Knowledge, and
Development in the Global South / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Feb 2012 / 9780415895897 / 1
1496 / o11276551 / Palestini, Robert H. /
Educational administration : leading with mind
and heart / Robert Palestini. / / Rowman &
adet
Littlefield Publishers, / c2011. /
9781610483964 / 1
1497 / o10945775 / / Educational assessment :
measuring progress in schools / editor, Oliver
adet
T. Ricoha. / / Nova Science Publisher's, Inc., /
April 2010. / 9781608768189 / 1
1498 / o11243247 / Hallett, Ronald E. /
Educational experiences of hidden homeless
adet
teenagers : living doubled-up / Ronald E. Halle
/ / Routledge, / 2011. / 9780415893732 () / 1
1499 / o11276575 / / Educational leadership :
context, strategy and collaboration / [edited
adet
by] Margaret Preedy / / SAGE Publications, /
2011. / 9781446201640 / 1
1500 / o11186562 / / Educational neuroscience
/ edited by Kathryn E. Patten, Stephen R.
adet
Campbell. / / Wiley-Blackwell, / November
2011. / 9781444339857 / 1
1501 / o11241767 / Peters, Michael (Michael adet
A.), 1948- / Educational philosophy and
politics : the selected works of Michael A.
Peters / Michael A. / / Routlede, / Feb. 2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
9780415686068 (pbk. : alk. paper) / 1
1502 / o11276836 / O'Donnell, Angela /
Educational Psychology: Reflection for Action
adet
/ / John Wiley & Sons, Incorporated / 2011. /
9781118076132 / 1
1503 / o11241184 / / Educational
recommender systems and technologies :
practices and challenges / Olga C. Sant / /
adet
Information Science Reference, / Jan 2012. /
9781613504895 (hardcover) / 1
1504 / o11255936 / Vrasidas, Charalambos /
Educational Technology and Sustainable
Development / Charalambos Vrasidas / /
adet
Information Age Publishing, / 2011. /
9781593116507 / 1
1505 / o11280773 / Pagliaro, Marie Menna,
1934- / Educator or bully? : managing the 21st
century classroom / Marie Menna Pagliaro. / / adet
Rowman & Littlefield Publishers, / c2011. /
9781610484510 / 1
1506 / o11049649 / Bischoff, Ulrich. / Edvard
Munch : 1863-1944 / Ulrich Bischoff. / /
adet
Taschen, / 2000. / 9783822859711 / 1
1507 / o11095258 / Nelson, Alissa Jones. /
Edward Said, contrapuntal hermeneutics, and
adet
the Book of Job : power, subjectivity and resp /
/ Equinox Pub., / 2010. / 9781845538903 / 1
1508 / o11258226 / Grissom, Robert J. / Effect
sizes for research : univariate and multivariate
applications / by Robert J. Grisso / /
adet
Psychology Press, / c2011. / 9780415877695 /
1
1509 / o11062459 / / Effective crisis
communication : moving from crisis to
adet
opportunity / editors, Robert R. Ul / / SAGE, /
cNovember 2011. / 9781412980340 / 1
1510 / o11279850 / Hinkel, Eli Author /
Effective Curriculum for Teaching ESL
Writing and Language Building / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Dec. 2011!"2011" /
9780415889995 / 1
1511 / o11281595 / / Effective learning in the
life sciences : how students can achieve their
adet
full potential / / / John Wiley & Sons, / 2011. /
9780470661574 / 1
1512 / o11249663 / Bradford, Ronald. /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
Effective MySQL : optimizing SQL statements
/ Ronald Bradford. / / Oracle Press/McGrawHill, / Jan 2012. / 9780071782791 (alk.
paper) / 1
1513 / o11233898 / Stavredes, Tina. / Effective
online teaching : foundations and strategies for
adet
student success / Tina Stavrede / / Jossey-Bass,
/ 2011. / 9780470578384 / 1
1514 / o1113852x / Margitics, Ferenc. / Effects
of parental education and the cognitive style of
child education / Ferenc Margitic / / Nova
adet
Science Publishers, / 2010. / 9781617617478 /
1
1515 / o11249031 / Matich-Maroney, Jeanne. /
Efield program : a competency-based system
for the social work practicum / Jeanne Matich- adet
M / / Pearson Education, / Jan 2012. /
9780205516599 (alk. paper) / 1
1516 / o11089441 / Osman, Tarek. / Egypt on
the brink : from Nasser to Mubarak / Tarek
adet
Osman. / / Yale University Press, / c2010. /
9780300162752 / 1
1517 / o11032777 / Reeves, Carole / Egyptian
Medicine / / Shire Publications, Limited, /
adet
2001 / 9780747801276 / 1
1518 / o11154962 / Goldsmith, Donald /
Einstein's Greatest Blunder?: The
Cosmological Constant and Other Fudge
adet
Factors in the Phy / / Harvard University
Press / 1997. / 9780674242425 / 1
1519 / o11185636 / Horton, William K.
(William Kendall) / E-learning by design /
adet
William Horton. / / Jossey Bass, / Oct 2011 /
9780470900024 / 1
1520 / o11169989 / Barclay, Andrew. /
Electing Cromwell : the making of a
adet
politician / by Andrew Barclay. / / Pickering &
Chatto, / February 2011. / 9781848930186 / 1
1521 / o1127928x / Naurin, Elin, 1975- /
Election promises, party behaviour and voter
perceptions / Elin Naurin. / / Houndmills,
adet
Basingstoke, Hampshire, UK, / 2011. /
9780230290853 / 1
1522 / o11156922 / / Electoral structure and
urban policy : the impact on Mexican
adet
American communities / J.L. P / / M.E.
Sharpe, / c1994. / 1563243490 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1523 / o11224824 / Fitzgerald, A. E. (Arthur
Eugene), 1909- / Electric machinery / A.E.
Fitzgerald, Charles Kingsley, Jr., Stephen D. adet
Umans. / / McGraw-Hill, / c1990. /
0070211353 / 1
1524 / o11167191 / Mohan, Ned. / Electric
machines and drives : a first course / Ned
adet
Mohan. / / Wiley, / Jan 2012. / 9781118074817
/1
1525 / o11166952 / Baker, Thomas E. Author /
Electrical Calculations for Generating Station
and Industrial Facilities / / CRC Press
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor &
Francis Group [Distributor]," / Sep 2011 /
9781439855034 / 1
1526 / o1087107x / Atkinson, Bill. / Electrical
installation designs / Bill Atkinson ; revised by
adet
Roger Lovegrove. / / Blackwell Pub., /
Feb.2012. / 9781119992844 / 1
1527 / o11169023 / Cadick, John Author /
Electrical Safety Handbook / / McGraw-Hill
Professional Publishing!"McGraw-Hill
adet
Companies, The [Distributor]," / Feb 2012 /
9780071745130 / 1
1528 / o1125970x / Hillesheim, Heather. /
Electricity and magnetism / author, Heather
adet
Hillesheim. / / Infobase Learning, / Jan 2012. /
9781617530999 / 1
1529 / o11253794 / / Electroanalysis with
carbon paste electrodes / Ivan ?ancara ... [et
adet
al.]. / / Taylor & Francis, / Mar. 2012. /
9781439830192 / 1
1530 / o11179429 / / Electroanalytical
chemistry; a series of advances. / 24 / Dekker, / adet
1966- / 9781439837511 / 1
1531 / o1117934x / / Electroanalytical
chemistry; a series of advances. / 21 / Dekker, / adet
1966- / 9780824773991 / 1
1532 / o11253538 / Oldham, Keith B. /
Electrochemical science and technology :
fundamentals and applications / Keith B.
adet
Oldham, / / John Wiley & Sons, / Feb 2012. /
9780470710845 / 1
1533 / o11171054 / Zhang, Jiujun Editor
adet
Editor. / Electrochemical Technologies for
Energy Storage and Conversion / / VCH
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Limited," / Dec
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
2011 / 9783527328697 / 1
1534 / o11258949 / / Electromagnetic fields in
biological systems / editor, James C. Lin. / / adet
Taylor & Francis, / 2011. / 9781439859995 / 1
1535 / o11144890 / Blackledge, Jonathan
Author / Electromagnetic Scattering: Theory,
Methods and Applications to Signal and Image
adet
Processin / / Wiley [Imprint]!"John Wiley &
Sons, Incorporated," / Feb. 2012. /
9780470631812 / 1
1536 / o11258780 / Fagg, Lawrence. /
Electromagnetism : Nature's Force That
adet
Shapes Our Lives. / / Nottingham University
Press, / 2011. / 9781908062543 / 1
1537 / o11167257 / Bozzola, John J. / Electron
Microscopy / / Jones & Bartlett Publishers,
adet
Incorporated, / Dec 2011 / 9780763700539 / 1
1538 / o10870246 / Gery, Gloria, 1944- /
Electronic performance support systems : how
and why to remake the workplace through the adet
s / / Weingarten Publications, / 1991. /
9780961796815 / 1
1539 / o1114533x / NCCER Staff Author /
Electronic Systems Technician Lev 2 Trainee
Guide / / Prentice Hall [Imprint]!"Prentice Hall adet
PTR"!"Pearson Education [Distributor]" / Feb.
2011 / 9780132137126 / 1
1540 / o11169606 / Matthews, David R. /
Electronically Stored Information / / Taylor &
adet
Francis Group, / Mar 2012 / 9781439877265 /
1
1541 / o1094235x / / Electroporation in
laboratory and clinical investigations / editors,
Enrico P. Spugnini, A / / Nova Science
adet
Publishers, / June 2010. / 9781616683276
(hardcover) / 1
1542 / o10918437 / / Electrospun nanofibers
research : recent developments / editor, A.K.
adet
Haghi. / / Nova Science Publishers, / 2009. /
9781607418344 / 1
1543 / o11076458 / Center for Chemical
Process Safety Staff Editor Editor. /
Electrostatic Ignitions of Fires and Explosions/ adet
Thomas H. Pratt. / / John Wiley & Sons
Australia, Limited / 1997 / 9780816999484 / 1
1544 / o10907683 / / Electrostatics : theory
adet
and applications / [edited by] Camille L.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
Bertrand. / / Nova Science Publishers, / c2009.
/ 9781616685492 (hardcover) / 1
1545 / o11258950 / / Elegant total synthesis:
targets in organic and bioorganic chemistry/
adet
edited by Karl J. H / / John Wiley & Sons, /
Feb. 2012 / 9783527323531 / 1
1546 / o11247447 / Smith, Richard E., 1952- /
Elementary information security / Richard E.
adet
Smith. / / Jones & Bartlett Learning, / Jan
2012. / 9780763761417 (pbk.) / 1
1547 / o11230794 / Tully, Christopher G.,
1970- / Elementary particle physics in a
adet
nutshell / Christopher G. Tully. / / Princeton
University Press, / 2011. / 9780691131160 / 1
1548 / o11247101 / Smith, T. M. (Thomas
Michael), 1955- / Elements of ecology /
Thomas M. Smith, Robert Leo Smith. / /
adet
Pearson Benjamin Cummings, / Jan.2012. /
9780321736079 / 1
1549 / o11250136 / Rathakrishnan, Ethirajan
Author / Elements of Heat Transfer / / Taylor
adet
& Francis Group, / Mar. 2012 /
9781439878910 / 1
1550 / o11253137 / Candolle, Augustin
Pyramus de Author / Elements of the
Philosophy of Plants: Containing the
adet
Principles of Scientific Botany; Nome / /
Cambridge University Press / Dec. 2011 /
9781108037464 / 1
1551 / o11283336 / Wiliam, Dylan. /
Embedded formative assessment / Dylan
adet
Wiliam. / / Solution Tree Press, / c2011. /
9781934009307 / 1
1552 / o11256916 / Chu, Pong P., 1959- /
Embedded SOPC design with NIOS II
adet
processor and VHDL examples / Pong P.
Chu. / / Wiley, / 2011. / 9781118008881 / 1
1553 / o11262072 / White, Benjamin
Thomas. / Emergence of minorities in the
Middle East : the politics of community in
adet
French Mandate S / / Edinburgh University
Press, / 2011. / 9780748641871 / 1
1554 / o11206421 / Begg, Andrew J. C. Author
/ Emerging Curriculum / / Sense Publishers / adet
April 2008 / 9789087903855 / 1
1555 / o1127895x / Ahmed, Waqar Author / adet
Emerging Nanotechnologies in Dentistry:
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
Processes, Materials and Applications / /
William Andrew, Incorporated!"Elsevier
Science & Technology Books [Distributor]" /
Nov. 2011 / 9781455778621 / 1
1556 / o11248117 / / Emerging technologies
for the evolution and maintenance o f software
models / Jorg Rech an / / Information Science adet
Reference, / Jan 2012. / 9781613504383
(hardcover) / 1
1557 / o11240568 / / Emerging technologies in
wastewater treatment / editor, Samuel P.
adet
Burton. / / Nova Science Publishers, / 2011. /
9781614707868 / 1
1558 / o11284626 / Henriquez, Blas Luis
Perez Author / Emissions Trading: Lessons
from the Global Environmental Commodities
adet
Market / / Resources for the Future
[Imprint]!"Earthscan"!"Bookpoint Limited
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781617260957 / 1
1559 / o11066751 / Neuenschwander, Dwight
E / Emmy Noether's wonderful theorem /
Dwight E. Neuenschwander / / Johns Hopkins adet
University Press, / Jan.2011. /
9780801896941 / 1
1560 / o11264329 / Leahy, Robert L. /
Emotion regulation in psychotherapy : a
practitioner's guide / by Robert L. Leahy,
adet
Dennis / / Guilford Press, / c2011. /
9781609184834 / 1
1561 / o1124883x / / Emotion-oriented
systems / edited by Catherine Pelachaud. / /
adet
ISTE ;!"Wiley," / Feb 2012. / 9781848212589
(hardback) / 1
1562 / o11279655 / Cooper, Bridget. /
Empathy in education : engagement, values
adet
and achievement / Bridget Cooper. / /
Continuum, / 2011. / 9781441101440 / 1
1563 / o1127461x / Williams, Phillip. / Empire
and holy war in the mediterranean: the galley
adet
and maritime conflict between the Hab / /
I.B.Tauris, / 2011. / 9781848859852 / 1
1564 / o11156478 / Koot, Christian J. / Empire
at the periphery : British colonists, AngloDutch trade, and the development of the / /
adet
New York University Press, / july2011. /
9780814748831 / 1
1565 / o11231257 / Skabelund, Aaron Herald. /adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
Empire of dogs : canines, Japan, and the
making of the modern imperial world / Aaron
Heral / / Cornell University Press, / 2011. /
9780801450259 / 1
1566 / o11274591 / Judd, Denis Author /
Empire: The British Imperial Experience from
adet
1765 to the Present / / I. B. Tauris & Company,
Limited / Jan 2012 / 9781848859951 / 1
1567 / o11232729 / / Empirical approaches to
literature and aesthetics / edited by Roger J.
adet
Kreuz, Mary Sue Mac / / Ablex Pub., / 1996. /
9781567501247 / 1
1568 / o11267823 / Thompson, James R.
Author / Empirical Model Building: Data,
adet
Models, and Reality / / John Wiley & Sons,
Incorporated / 2011. / 9780470467039 / 1
1569 / o11269674 / Sebesta, Radovan Editor
Editor. / Enantioselective Homogeneous
Supported Catalysis / / Royal Society of
adet
Chemistry, The!"Ingram Publisher Services
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781849731768 / 1
1570 / o11247150 / Escobar, Arturo, 1951- /
Encountering development : the making and
unmaking of the Third World / Arturo Escobar. adet
/ / Princeton University Press, / 2011. /
9780691150451 / 1
1571 / o11213929 / / Encountering Eva Hesse /
edited by Griselda Pollock and Vanessa Corby. adet
/ / Prestel, / 2006. / 9783791333090 / 1
1572 / o11048955 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 1 / Macmillan adet
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1573 / o11048967 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 2 / Macmillan adet
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1574 / o11048979 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 3 / Macmillan adet
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1575 / o11048980 / / Encyclopaedia Judaica / adet
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 4 / Macmillan
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1576 / o11048992 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 5 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1577 / o11049005 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 6 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1578 / o11049017 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 7 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1579 / o11049029 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 8 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1580 / o11049030 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 9 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1581 / o11049042 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 10 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1582 / o11049054 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 11 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1583 / o11049066 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 12 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1584 / o11049078 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 13 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1585 / o1104908x / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 14 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1586 / o11049091 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 15 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1587 / o11049108 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 16 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1588 / o1104911x / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 17 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1589 / o11049121 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 18 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1590 / o11049133 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 19 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1591 / o11049145 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 20 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1592 / o11049157 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 21 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1593 / o11049169 / / Encyclopaedia Judaica /
Fred Skolnik, editor-in-chief ; Michael
Berenbaum, executive edito / 22 / Macmillan
Reference USA in association with the Keter
Pub. House, / 2007. / 9780028659282 / 1
1594 / o11285357 / / Encyclopedia of caves /
editors David C. Culver, William B. White. / /
Academic Press, / Jan 2012. /
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
9780123838322 / 1
1595 / o11206755 / / Encyclopedia of
cognitive psychology / editor, Carla E.
Wilhelm. / / Nova Science Publishers, /
adet
Sep.2011. / 9781613245460 (hbk. : 2 vol. set) /
1
1596 / o11264986 / Rosenthal, Howard /
Encyclopedia of Counseling Third Edition
adet
(with Cms Pack) / / Routledge, / Oct. 2011 /
9780415898751 / 1
1597 / o11245025 / / Encyclopedia of
infectious diseases : modern methodologies /
adet
edited by Michel Tibayrenc. / / Wiley-Liss, /
c2007. / 9780471657323 / 1
1598 / o1125368x / Smith, Simon C., 1967- /
Ending empire in the Middle East : Britain, the
United States and post-war decolonization, / / adet
Routledge, / Feb. 2012. / 9780415431217
(cloth : alk. paper) / 1
1599 / o11067548 / Amin, Samir. / Ending the
Crisis of Capitalism or Ending Capitalism / /
adet
Pambuzuka Press / Jan.2011. / 9781906387808
/1
1600 / o1116959x / Balasa, Florin Author /
Energy Aware Memory Management for
Embedded Multimedia Systems / / Chapman &adet
Hall/CRC [Imprint]!"C R C Press LLC, " /
Nov.2011. / 9781439814000 / 1
1601 / o11253745 / Shaffer, Brenda. / Energy
politics / Brenda Shaffer. / / University of
adet
Pennsylvania Press, / 2009. / 9780812242003 /
1
1602 / o1123491x / / Energy production and
storage : inorganic chemical strategies for a
adet
warming world / editor / / Wiley, / 2010. /
9780470749869 / 1
1603 / o11184450 / Gicquel, Renaud Author /
Energy System / / Taylor & Francis Group, / adet
Sep 2011 / 9780415685009 / 1
1604 / o11242693 / / Energy systems and
sustainability / edited by Godfrey Boyle, Bob
Everett, and Janet Ramage / / Oxford
adet
University Press, in association with the Open
University, / 2011. / 9780199593743 / 1
1605 / o11274906 / / Energy, Policy, and the adet
Environment Modeling Sustainable
Development for the North. / / Springer
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
Verlag / 2011. / 9781461403494 / 1
1606 / o11233886 / / Engaging large classes :
strategies and techniques for college faculty /
adet
Christine A. Stan / / Anker Pub. Co., / 2002. /
9781882982516 / 1
1607 / o11276952 / Laythe, Joseph W. /
Engendered death : Pennsylvania women who
adet
kill / Joseph W. Laythe. / / Lehigh University
Press, / c2011. / 9781611460926 / 1
1608 / o11237272 / Ashby, M. F. / Engineering
materials 1 : an introduction to properties,
applications and design / by Mich / / Elsevier adet
Butterworth-Heinemann, / 2011. /
9780080966656 / 1
1609 / o11237181 / Plesha, Michael E. /
Engineering mechanics : statics / Michael E.
Plesha, Gary L. Gray, Francesco Costanzo. / / adet
McGraw-Hill Higher Education, / 2010. /
9780077275532 / 1
1610 / o11254646 / D M Etter / Engineering
problem solving with C++ / / Pearson
adet
Education, / 2011. / 9780273764052 / 1
1611 / o10832646 / Ahn, Doyeol. /
Engineering Quantum Mechanics / Doyeol
adet
Ahn, Seoung-Hwan Park. / / Wiley, / March
2010. / 9780470107638 / 1
1612 / o11259140 / Hearn, G. J. / Engineering
Special Publication 24 - Slope Engineering for
Mountain Roads/ edited by G. J / / Geological adet
Society Publishing House, / 2011 /
9781862393318 / 1
1613 / o11254282 / Montgomery, Douglas C. /
Engineering statistics / Douglas C
Montgomery, George C Runger, Norma Faris adet
Hubele. / / Wiley ; Chichester : John Wiley
[distributor], / 2011. / 9780470646076 / 1
1614 / o11247563 / Chattopadhyay, P. /
Engineering Thermodynamics / / Oxford
adet
University Press, / Jan. 2012. /
9780198078876 / 1
1615 / o10906800 / Riley, Donna Author /
Engineering Thermodynamics and 21st
Century Energy Problems: A textbook
companion for stud / / Morgan & Claypool
adet
Publishers!"American International
Distribution Corporation [Distributor]," / April
2010. / 9781608453634 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1616 / o11066155 / / English for professional
and academic purposes / edited by Miguel F.
adet
Ruiz-Garrido, Juan C. / / Rodopi, / c2010. /
9789042029552 / 1
1617 / o11279837 / Birch, Barbara M. Author /
English Grammar Pedagogy: Global
Perspectives / / Routledge!"Taylor & Francis adet
Group [Distributor]" / Sept. 2011!"2011" /
9780415885850 / 1
1618 / o11268670 / / English in the world :
history, diversity, change / edited by Philip
adet
Seargeant and Joan Sw / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415674218 / 1
1619 / o11267112 / Clemen, Wolfgang Author
ger / English Tragedy before Shakespeare
(Routledge Revivals) RPD: The Development
adet
of Dramatic S / / Routledge!"Taylor & Francis
Group [Distributor]" / Mar 2012 /
9780415618595 / 1
1620 / o11244653 / / Enhancing early
attachments : theory, research, intervention,
adet
and policy / edited by Lisa / / Guilford Press, /
2005. / 9781593854706 / 1
1621 / o11171844 / Lebovka, Nikolai Editor
Editor. / Enhancing Extraction Processes in the
Food Industry / / CRC Press [Imprint]!"Taylor adet
& Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Sep 2011 / 9781439845936 / 1
1622 / o11150403 / Sandeen, Arthur, 1938- /
Enhancing leadership in colleges and
universities : a case approach / by Arthur
adet
Sandeen. / / Charles C. Thomas, / Jan.2010. /
9780398086008 (hard) / 1
1623 / o11269121 / MacIntyre, Christine,
1938- / Enhancing learning through play : a
developmental perspective for early years
adet
settings / b / / David Fulton Publishers, /
jan.2012. / 9780415671255 / 1
1624 / o11076379 / Tamir, Yael / Enigma of
Nationalism: Essays on the Psychological / /
Princeton University Press!"John Wiley &
adet
Sons, Limited [Distributor] ," / March 2011 /
9780691119564 / 1
1625 / o11260609 / Park, Lisa Sun-Hee. /
Entitled to nothing : the struggle for immigrant
adet
health care in the age of welfare reform / /
NYU Press, / 2011. / 9780814768020 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1626 / o11244458 / Keister, Lisa A. Editor
Editor. / Entrepreneurship / / Emerald Group
Publishing Limited!"Turpin Distribution
adet
Services Limited [Distributor]," / July
2005!"2005." / 9780762311910 / 1
1627 / o11235676 / / Entrepreneurship and
economic development / edited by Wim Naudé
adet
/ / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230282209 / 1
1628 / o11235561 / / Entrepreneurship and
technological change / edited by Lucio Cassia,
adet
Tommaso Minola and Ste / / Edward Elgar, /
2011 / 9781849807470 / 1
1629 / o11257684 / Ben-Naim, Arieh. /
Entropy and the Second Law Interpretation
and Misss-interpretationsss / Arieh Benadet
Naim. / / World Scientific Pub Co Inc , /
2011. / 9789814374897 / 1
1630 / o11036540 / Maekawa, Z. /
Environmental and architectural acoustics /
Zyun-iti Maekawa, Jens Holger Rindel, and adet
Pete / / Spon Press, / Jan 2011. /
9780415449007 / 1
1631 / o11268098 / Hoogensen, Gunhild
Editor Editor. / Environmental Change and
Human Security in the Arctic / / Earthscan
adet
LLC!"Stylus Publishing, LLC [Distributor]" /
March 2012. / 9781844075492 / 1
1632 / o11173373 / Smith, Stephen Author /
Environmental Economics: a very short
introduction / / Oxford University
adet
Press!"Oxford University Press New Zealand
[Distributor]," / Nov. 2011. / 9780199583584 /
1
1633 / o11143861 / Sahni, Pragati /
Environmental Ethics in Buddhism: A Virtues
adet
Approach / / Routledge / April 2009 /
9780415544726 / 1
1634 / o1124947x / Rodi, Wolfgang Editor
Editor. / Environmental Fluid Mechanics / /
adet
Taylor & Francis Group, / Feb. 2012 /
9780415670456 / 1
1635 / o11285461 / Mcconnell Author /
Environmental Geology Today / / Jones &
adet
Bartlett Publishers, Incorporated, / Feb 2012 /
9780763764456 / 1
1636 / o11212780 / Evans, James. /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
Environmental governance / James Evans. / /
Routledge, / Jan.2012. / 9780415589826 / 1
1637 / o11262680 / / Environmental
governance and sustainability / [edited by]
adet
Paul Martin, Li Zhiping, Qin Tia / / Edward
Elgar Pub., / Feb 2012. / 9781781000472 / 1
1638 / o11285126 / Paul, Bimal Kanti. /
Environmental hazards and disasters :
contexts, perspectives and management /
adet
Bimal Kanti / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9780470660010 / 1
1639 / o11254683 / Duran, Gracia /
Environmental Integration in the Eu's External
adet
Relations: Beyond Multilateral Dimensions / /
Hart Pub.; / Mar.2012. / 9781849461870 / 1
1640 / o1125628x / Walker, Gordon. /
Environmental justice / Gordon Walker. / /
adet
Routledge, / c2011. / 9780415589741 / 1
1641 / o11243429 / Randolph, John. /
Environmental land use planning and
adet
management / John Randolph. / / Island
Press, / 2011. / 9781597267304 / 1
1642 / o11268293 / / Environmental law and
sustainability after Rio / edited by Jamie
adet
Benidickson ... [et al.]. / / Edward Elgar, /
c2011. / 9780857932242 / 1
1643 / o11241652 / Cassar, May /
Environmental Management / / Taylor &
adet
Francis Group, / 2011 / 9780415514927 / 1
1644 / o11241810 / / Environmental
management : systems, sustainability, and
current issues / editor, Henry C. / / Nova
adet
Science Publishers, / 2011. / 9781613247334 /
1
1645 / o10836524 / / Environmental modeling
with GPS / editor, Lubos Matejicek. / / Nova
adet
Science Publishers, / 2009. / 9781608763634
(hardcover) / 1
1646 / o11272041 / Sarkar, Sahotra. /
Environmental philosophy : from theory to
adet
practice / Sahotra Sarkar. / / Wiley-Blackwell, /
Jan 2012. / 9780470671825 / 1
1647 / o11258822 / Boeker, Egbert. /
Environmental physics : sustainable energy
adet
and climate change / Egbert Boeker and Rienk
va / / Wiley, / 2011. / 9780470666760 / 1
1648 / o1117335x / Rom, William N. Author / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
Environmental policy and public health: air
pollution, global climate change, and
wilderne / / John Wiley & Sons, Incorporated, /
Nov. 2011. / 9780470593431 / 1
1649 / o11266600 / Alagiri, Dhandapani /
Environmental Pollution & Protection / / SBS adet
Publishers, / Jan 2012 / 9788131427149 / 1
1650 / o11268207 / Islam, Rafiq Author /
Environmental Protection / / Wiley-Scrivener
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated" /
Feb 2012(oasis ) / 9780470626115 / 1
1651 / o11261377 / Kopec, D. A. K. Author /
Environmental Psychology for Design, 2nd
adet
Edition / / Fairchild Books / Mar 2012 /
9781609011413 / 1
1652 / o11180304 / Lein, James K. Author /
Environmental Sensing: Analytical Techniques
adet
for Earth Observation / / Springer, / Sep. 2011 /
9781461401421 / 1
1653 / o1126732x / Millard, Steven P. Author /
Environmental Statistics with R and S-Plus
Second Edition / / CRC Press
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor &
Francis Group [Distributor]" / Feb 2012 /
9781439810279 / 1
1654 / o11266971 / Yu, Ming-Ho, 1928- /
Environmental toxicology : biological and
health effects of pollutants / Ming-Ho Yu,
adet
Humio / / Taylor & Francis/CRC Press, / 2011.
/ 9781439840382 / 1
1655 / o1123295x / Arendt, Randall. /
Envisioning better communities : seeing more
options, making better choices / Randall Aren / adet
/ American Planning Association, / 2010. /
9781932364811 / 1
1656 / o11255316 / / Ephemeral media :
transitory screen culture from television to
adet
YouTube / edited by Paul Gr / / Palgrave
Macmillan, / 2011. / 9781844574346 (pbk.) / 1
1657 / o10915862 / / Epigenetics :
mechanisms, functions, and human effects /
editors, Balâazs Pintâer and Zs / / Nova
adet
Science Publishers, / c2009. /
9781607414544 / 1
1658 / o11168353 / Craig, Jeffrey M. Editor adet
Editor. / Epigenetics: A Reference Manual / /
Caister Academic Press!"International
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
Specialized Book Services [Distributor]," /
September 2011 / 9781904455882 / 1
1659 / o11271450 / Morison, Ben Author /
Episteme, Etc: Essays in Honour of Jonathan
adet
Barnes / / Oxford University Press,
Incorporated, / Feb 2012 / 9780199696482 / 1
1660 / o11082458 / Asada, H (Hideki) /
Equations of motion in general relativity / H.
Asada, T. Futamase, P.A. Hogan. / / Oxford
adet
University Press, / Nov. 2011. /
9780199584109 / 1
1661 / o11164578 / / Equity, diversity, and
Canadian labour / edited by Gerald Hunt and
adet
David Rayside. / / University of Toronto Press,
/ c2007. / 9780802086341 / 1
1662 / o11257994 / McPherson, Sandra B. /
Equivocal child abuse / Sandra B. McPherson,
adet
Farshid Afsarifard. / / CRC Press, / cjan.2012. /
9781439847763 / 1
1663 / o11270998 / Godinot, Xavier Editor
Editor. / Eradicating Extreme Poverty:
Democracy, Globalisation and Human
adet
Rights / / Pluto Press, / mar2012 /
9780745331973 / 1
1664 / o11171376 / Arapostathis, Ari Author /
Ergodic Control of Diffusion Processes / /
adet
Cambridge University Press, / Sep.2011. /
9780521768405 / 1
1665 / o11166976 / Bhise, Vivek D. (Vivek
Dattatray), 1944- / Ergonomics in the
adet
automotive design process / Vivek D. Bhise. / /
CRC Press, / Sep 2011. / 9781439842102 / 1
1666 / o11266028 / Welter, Volker. / Ernst L.
Freud, architect : the case of the modern
bourgeois home / Volker M. Welter. / /
adet
Berghahn Books, / Jan 2012. / 9780857452337
/1
1667 / o11049418 / Wolf, Norbert, 1949- /
Ernst Ludwig Kirchner 1880-1938 : on the
adet
edge of the abyss of time / Norbert Wolf. / /
Taschen, / 2003. / 9783822821237 / 1
1668 / o11229068 / / Erotikon : essays on
Eros, ancient and modern / edited by Shadi
adet
Bartsch & Thomas Bartscher / / University of
Chicago Press, / 2005. / 9780226038391 / 1
1669 / o11258354 / / Errors in organizations / adet
edited by David A. Hofmann, Michael
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
Frese. / / Psychology Press, / 2011. /
9780805862911 / 1
1670 / o11286180 / Sethi, Manisha Author /
Escaping the World / / Routledge India
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor & adet
Francis Group [Distributor]" / Nov.
2011!"2011" / 9780415500814 / 1
1671 / o11244136 / Goudarzi, Maziar. / ESL
design of object-oriented applications : the
ODYSSEY approach / Maziar Goudarzi and adet
Sh / / Nova Science Publisher's, / 2011. /
9781613249970 / 1
1672 / o11039140 / Bazant, Jan. / Espaccios
urbanos: historia teoria y dis/ Jan Bazant S. / / adet
Rustico, / 2008 / 9786075000473 / 1
1673 / o11277907 / Lounsbury, Carl R.
Author / Essays in Early American
Architectural History: A View from the
adet
Chesapeake / / University Press of Virginia /
Dec. 2011 / 9780813932293 / 1
1674 / o11275789 / Smith, Daniel Author /
Essays on Deleuze / / Edinburgh University adet
Press, / Jan. 2012 / 9780748643325 / 1
1675 / o10889802 / / Essays on Kant's political
philosophy / edited with an introduction by
adet
Howard Lloyd Willia / / University of Chicago
Press, / 1992. / 9780226899091 / 1
1676 / o1095255x / Hatto, A. T. / Essays on
Medieval German and Other Poetry / /
adet
Cambridge University Press, / Jun 2010 /
9780521158558 / 1
1677 / o11271462 / Bradley, F. H. Author /
Essays on Truth and Reality / / Cambridge
adet
University Press / 2011 / 9781108040266 / 1
1678 / o11222888 / International Conference
on Turkish Linguistics (14th : 2008 : Ankara,
Turkey) / Essays on Turkish linguistics :
adet
proceedings of the 14th International
Conference on Turkis / / Harrassowitz, /
2010. / 9783447060592 / 1
1679 / o11258871 / / Essential academic skills
for science and technology/ Peter Zeegers ...
adet
[et al.]. / / Oxford University Press / Oct2011. /
0195576071 / 1
1680 / o11269029 / Alters, Sandra Author /
adet
Essential Concepts for Healthy Living / / Jones
& Bartlett Publishers, Incorporated / Feb 2012.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
/ 9781449651930 / 1
1681 / o10607870 / Schumann, Sherry. /
Essential knowledge for exercise and training.
adet
Sherry Schumann. / / Kendall/Hunt Publishing
Company, / 2008. / 9780757521379 / 1
1682 / o11265309 / Meah, Mohammed. /
Essential laboratory skills for biosciences /
Mohammed Meah and Elizabeth Kebedeadet
Weshead. / / John Wiley & Sons, / Feb. 2012. /
9780470686478 / 1
1683 / o11257374 / Easttom, Chuck. /
Essential Linux administration : a
comprehensive guide for beginners / Chuck adet
Easttom; [edi / / Cengage Learning, / 2011. /
9781435459564 / 1
1684 / o1124723x / Hubbert, Simon. /
Essential mathematics for market risk
adet
management / Simon Hubbert. / / Wiley, /
jan2012. / 9781119979524 / 1
1685 / o11280141 / McWhorter, Kathleen T. /
Essential reading skills : preparing for college
adet
reading / Kathleen T. McWhorter, Brette M / /
Longman, / Jan. 2012. / 9780205170173 / 1
1686 / o11207553 / Matthiesen, Steven J. /
Essential words for the TOEFL : test of
English as a foreign language / Steven J.
adet
Matthies / / Barrons Educational Series, /
Mar.2011. / 9780764144776 / 1
1687 / o11264676 / Lowenstein, John H.,
1941- / Essentials of Hamiltonian dynamics /
adet
John H. Lowenstein. / / Cambridge University
Press, / Jan. 2012. / 9781107005204 / 1
1688 / o11264330 / Samour, Patricia Queen
Author / Essentials of Pediatric Nutrition / /
adet
Jones & Bartlett Publishers, Incorporated /
2011 / 9781449652913 / 1
1689 / o11253861 / Cairns, Donald. /
Essentials of pharmaceutical chemistry /
adet
Donald Cairns. / / Pharmaceutical Press, /
Jan2012 / 9780853699798 / 1
1690 / o11249869 / Wong, Glenn M. /
Essentials of sports law / Glenn M. Wong. / / adet
Praeger, / c2010. / 9780313356759 / 1
1691 / o11239657 / Leavy, Patricia, 1975- /
Essentials of transdisciplinary research : using
adet
problem-centered methodologies / Patricia / /
Left Coast Press, / c2011. / 9781598745931 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1692 / o11270640 / Fraedrich, John Author /
Ethical Decision Making for Business / /
Cengage South-Western!"Cengage Learning adet
[Distributor]," / March 2012 /
9781111826611 / 1
1693 / o11269194 / Sadoff, Robert L., 1936- /
Ethical issues in forensic psychiatry :
minimizing harm / by Robert L. Sadoff ; with adet
contr / / John Wiley, / 2011. / 9780470670132
(cloth : alk. paper) / 1
1694 / o11230642 / / Ethical naturalism :
current debates / [edited by] Susana Nuccetelli,
adet
Gary Seay. / / Cambridge University Press, /
Jan.2012. / 9780521192422 / 1
1695 / o10809661 / / Ethics and rhetoric :
classical essays for Donald Russell on his
seventy-fifth birthday / / / Clarendon
adet
Pres ;!"Oxford University Press," / 1995. /
9780198149620 / 1
1696 / o1127069x / Lee, Steven (Steven P.) /
Ethics and war : an introduction / Steven P.
adet
Lee. / / Cambridge University Press, / Jan
2012. / 9780521727570 (pbk.) / 1
1697 / o11275911 / Jacobs, Jonathan Author /
Ethics A-Z / / Edinburgh University Press, / adet
2005 / 9780748620142 / 1
1698 / o1128433x / Letwin, Oliver Author /
Ethics Emotion and the Unity of the Self
adet
(Routledge Revivals) / / Taylor & Francis
Group / Dec. 2010 / 9780415590075 / 1
1699 / o1127072x / Mulgan, Tim Author /
Ethics for a Broken World: Imagining
Philosophy after Catastrophe / / Acumen
adet
Publishing, Limited!"McGill-Queen's
University Press [Distributor]" / Dec.
2011!"Dec. 2011." / 9780773539457 / 1
1700 / o11165364 / Kibert, Charles J. / Ethics
of Sustainability / / Wiley, / November 2011 / adet
9780470539729 / 1
1701 / o11263155 / Remenyi, D. / Ethics
Protocols and Research Ethics Committees:
adet
Successfully Obtaining Approval for Your / /
Academic Press; / Aug. 2011 / 1906638993 / 1
1702 / o11070778 / Frize, Monique. / Ethics, adet
Research Methods and Standards in
Biomedical Engineering / / Morgan &
Claypool Publishers / 2010. / 9781608453696 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1
1703 / o11282186 / Miller, Michelle Ann
Editor Editor. / Ethnic and Racial Minorities in
adet
Asia: Inclusion or Exclusion? / / Routledge, /
Oct. 2011 / 9780415677134 / 1
1704 / o11134215 / / Ethnic conflict in the
post-Soviet world : case studies and analysis /
adet
edited by Leokadia / / M.E. Sharpe, / 1996. /
9781563247408 / 1
1705 / o11244896 / / Ethnic landscapes in a
global world / edited by Ray Hutchison and
adet
Jerome Krase. / / Elsevier JAI, / 2006. /
9780762313211 / 1
1706 / o11285977 / Saikia, Pahi Author /
Ethnic Mobilisation and Violence in Northeast
India / / Routledge India [Imprint]!"Taylor &
adet
Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Sept. 2011!"2011" /
9780415693011 / 1
1707 / o10879079 / / Ethnicity, authority and
power in central Asia : new games great and
adet
small / Edited by Rob / / Routledge, / Nov.
2010. / 9780415780698 (cloth : alk. paper) / 1
1708 / o11264019 / / Ethnographic fieldwork :
an anthropological reader / edited by Antonius
adet
C.G.M. Robben and / / Wiley-Blackwell, /
Jan.2012. / 9780470657157 / 1
1709 / o11256758 / O'Reilly, Karen. /
Ethnographic methods / by Karen O'Reilly. / / adet
Routledge, / 2011. / 9780415561815 / 1
1710 / o11272223 / / Ethnographic methods in
education / [edited by] Sara Delamont. / 1 /
adet
SAGE Publications, / 2011. / 9781849207324 /
1
1711 / o11272260 / / Ethnographic methods in
education / [edited by] Sara Delamont. / 2 /
adet
SAGE Publications, / 2011. / 9781849207324 /
1
1712 / o11272284 / / Ethnographic methods in
education / [edited by] Sara Delamont. / 3 /
adet
SAGE Publications, / 2011. / 9781849207324 /
1
1713 / o11272296 / / Ethnographic methods in
education / [edited by] Sara Delamont. / 4 /
adet
SAGE Publications, / 2011. / 9781849207324 /
1
1714 / o11264627 / / Ethnographic practice in adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
the present / edited by Marit Melhuus, Jon P.
Mitchell and Helena / / Berghahn Books, /
2010. / 9780857451590 / 1
1715 / o11259127 / / Ethnographic Research in
the Construction Industry/ edited by Sarah
adet
Pink / / Routledge, / 2011 / 9780415603430 / 1
1716 / o11101416 / Rosas, Allan. / EU
constitutional law : an introduction / Allan
adet
Rosas and Lorna Armati. / / Hart, / 2010. /
9781841139173 / 1
1717 / o11280384 / / EU external relations law and policy in the post-Lisbon era. / /
adet
T.M.C. Asser Press, / Jan.2012. /
9789067048224 / 1
1718 / o11169862 / Müller, Patrick, Dr. / EU
foreign policymaking and the Middle East
conflict : the Europeanization of national for / / adet
Routledge, / december2011. /
9780415676991 / 1
1719 / o11181059 / Dabrowska, Patrycja / EU
Governance of GMOs / / Hart Publishing
adet
Limited, / Mar.2012 / 9781841138039 / 1
1720 / o11166071 / Lorenz, Frederick M. /
Euphrates Triangle: Security Implications of
the Southeastern Anatolia Project / / United
adet
States Government Printing Office / 1999. /
9780160590542 / 1
1721 / o11176313 / Aris, Stephen / Eurasian
Regionalism: The Shanghai Cooperation
adet
Organisation / / Palgrave Macmillan, / August
2011 / 9780230285279 / 1
1722 / o11211817 / Schmidt-Haberkamp,
Barbara / Europa und die Turkei im 18.
Jahrhundert / Europe and Turkey in the 18th
adet
Century / / Vandenhoeck & Ruprecht GmbH &
Company KG / Aug.2011. / 9783899717952 /
1
1723 / o11272673 / Den Heijer, Maarten
Author / Europe and Extraterritorial Asylum / /
Hart Publishing Limited!"International
adet
Specialized Book Services [Distributor]," /
Mar 2012 / 9781849462709 / 1
1724 / o11252972 / / Europe and global
security / edited by Bastian Giegerich. / /
adet
International Institute for Strategic Studies, /
2010. / 9780415669344 / 1
1725 / o11180808 / / Europe, nations, and
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
modernity / edited by Atsuko Ichijo. / /
Palgrave Macmillan, / cdec.2011. /
9780230301436 / 1
1726 / o11069739 / / Europe, regions and
European regionalism / edited by Roger Scully,
adet
Richard Wyn Jones. / / Palgrave Macmillan, /
2010. / 9780230231788 / 1
1727 / o11285886 / Johnson, Debra, 1957- /
European business / Debra Johnson and Colin
adet
Turner. / / Routledge, / 2006. / 9780415351355
/1
1728 / o11176453 / Conti, Nicolo Editor
Editor. / European Citizenship in the Eyes of
adet
National Elites / / Taylor & Francis Group, /
November 2011 / 9780415686204 / 1
1729 / o11180341 / Noutcheva, Gergana /
European Foreign Policy and the Challenges of
adet
Balkan Accession / / Routledge, / Nov.2011 /
9780415596848 / 1
1730 / o11176799 / Ikemoto, Daisuke, 1974- /
European monetary integration, 1970-79 :
British and French experiences / Daisuke
adet
Ikemoto. / / Palgrave Macmillan, / sep.2011. /
9780230245891 / 1
1731 / o11266806 / / European
multiculturalism revisited / edited by
adet
Alessandro Silj. / / Zed Books, Limited , /
2010. / 9781848135604 / 1
1732 / o11261328 / Triandafyllidou, Anna. /
European Multiculturalisms: Cultural,
adet
Religious and Ethnic Challenges / / Edinburgh
University Press / 2011. / 9780748644513 / 1
1733 / o10906940 / / European response to the
financial crisis / editor, Baron L. Whitley. / /
adet
Nova Science Publishers, / c2009. /
9781608768172 / 1
1734 / o11254191 / / European transformations
: the long twelfth century / edited by Thomas
adet
F.X. Noble and John / / University of Notre
Dame Press, / 2011. / 9780268036102 / 1
1735 / o11241366 / Woolcock, Stephen. /
European Union economic diplomacy : the
adet
role of the EU in external economic relations /
by / / Ashgate, / 2011. / 9780754679318 / 1
1736 / o11176982 / Elbasani, Arolda Editor
adet
Editor. / Europeanization Integration and the
Western Balkans Balkans / / Routledge, / Oct.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
2011 / 9780415594523 / 1
1737 / o11240143 / / Europeanization, care and
gender global complexities / edited by Hanne
adet
Marlene Dahl, Marja / / Palgrave Macmillan, /
Aug. 2011. / 9780230299696 / 1
1738 / o11179739 / Verney, Susannah /
Euroscepticism in Southern Europe / /
adet
Routledge, / October 2011 / 9780415448284 /
1
1739 / o1123958x / / Eutrophication : causes,
consequences and control / [edited by] Abid A.
adet
Ansari, Sarvajeet / / Springer, / 2011 /
9789048196241 / 1
1740 / o11239153 / Kember, David. /
Evaluating teaching and learning : a practical
adet
handbook for colleges, universities and the / /
Routledge, / Jan. 2012. / 9780415598859 / 1
1741 / o11264858 / Black, David R., 1947- /
Evaluation of peer and prevention programs : a
blueprint for successful design and impleme / / adet
Brunner-Routledge, / 2011. / 9780415884785 /
1
1742 / o11275091 / Brostrom, Goran Author /
Event History Analysis with R / / Taylor &
adet
Francis Group, / Mar. 2012 / 9781439831649 /
1
1743 / o1123989x / Tschumi, Bernard, 1944- /
Event-cities 4 : concept-form / Bernard
adet
Tschumi. / / MIT Press, / 2010. /
9780262512411 / 1
1744 / o11242632 / Smith, Andrew / Events
and Urban Regeneration / / Routledge, /
adet
feb.2012 / 9780415581479 / 1
1745 / o11283750 / Poe, Harry Lee, 1950- /
Evermore : Edgar Allan Poe and the mystery
of the universe / Harry Lee Poe. / / Baylor
adet
University Press, / mar2012. /
9781602583221 / 1
1746 / o11253204 / Cotton, Simon. / Every
molecule tells a story / Simon Cotton. / /
adet
Chapman and Hall/CRC, / Nov 2011. /
9781439807736 / 1
1747 / o11277506 / / Everyday ethics :
reflections on practice/ Edited by. Gretchen
adet
Rossman. / / Taylor & Francis Group / Dec.
2011 / 0415693411 / 1
1748 / o11260336 / Perrone, Camilla Editor adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
Editor. / Everyday Life in the Segmented City /
/ Emerald Group Publishing Limited / Nov.
2011 / 9781780522586 / 1
1749 / o11239876 / Bennett, Elaine. /
Everyday maths through everyday provision :
developing opportunities for mathematics in th adet
/ / Routledge, / 2011. / 9780415664363 (pbk.) /
1
1750 / o11089246 / / Everyday objects :
medieval and early modern material culture
adet
and its meanings / edited by / / Ashgate Pub., /
c2010. / 9780754666370 / 1
1751 / o10929617 / Nordvall, Karl / Everyday
survival english / Karl Nordvall. / / Compass adet
Publication, / 2010. / 9781932222470 / 1
1752 / o11275868 / Bagnall, Roger S. /
Everyday writing in the Graeco-Roman East /
adet
Roger S. Bagnall. / / University of California
Press, / c2011. / 9780520267022 / 1
1753 / o11270597 / Best, Joel. / Everyone's a
winner : life in our congratulatory culture /
adet
Joel Best. / / University of California Press, /
2011. / 9780520267169 / 1
1754 / o11220764 / Candan, Uğur. /
Everything Is Naked: The end of the Internet
adet
as we know it: Web3 / / CreateSpace /
Aug.2011. / 9781463594022 / 1
1755 / o11261924 / Haddock, Bruce. / Evil in
Contemporary Political Theory / / Edinburgh adet
University Press / 2011. / 9780748641963 / 1
1756 / o11277981 / Huxley, Thomas Henry. /
Evolution and ethics / Thomas Henry Huxley ;
adet
[edited by] Michael Ruse. / / Princeton
University Press, / 2009. / 9780691141305 / 1
1757 / o11064341 / / Evolution of early earth's
atmosphere, hydrosphere, and biosphere :
adet
constraints from ore d / / Geological Society of
America, / 2006. / 9780813711980 / 1
1758 / o11267616 / Anisimova, Maria Editor
Editor. / Evolutionary Genomics: Statistical
and Computational Methods / 1 / Humana
adet
Press!"Springer [Distributor]" / Mar 2012 /
9781617795817 / 1
1759 / o11267628 / Anisimova, Maria Editor adet
Editor. / Evolutionary Genomics: Statistical
and Computational Methods / 2 / Humana
Press!"Springer [Distributor]" / Mar 2012 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
9781617795848 / 1
1760 / o11257751 / Sole, Richard V. /
Evolving webs : complex networks and the
adet
evolution of natural by R.V. Sole / / Princeton
University Pres, / 2011 / 9780691122007 / 1
1761 / o11172423 / / Examining education,
media, and dialogue under occupation : the
adet
case of Palestine and Isra / / Multilingual
Matters, / aug2011. / 9781847694263 / 1
1762 / o11193396 / / Examining speaking :
research and practice in assessing second
language speaking / edited / / Cambridge
adet
University Press, / Sep.2011. / 9780521736701
/1
1763 / o1127752x / Jones, Alex Author /
Excavations at Little Paxton Quarry,
adet
Cambridgeshire, 1992-1998 / / Archaeopress /
Oct. 2011 / 9781407308548 / 1
1764 / o11269145 / Agresti, Alan Author /
Excel Manual for Statistics: The Art and
Science of Learning from Data / / Pearson
adet
Education, Limited / Jan 2012 /
9780321756206 / 1
1765 / o1126231x / Rothenberg, Molly Anne,
1952- / Excessive subject : a new theory of
adet
social change / Molly Anne Rothenberg. / /
Polity Press, / 2010. / 9780745648248 / 1
1766 / o1118453x / Fleming, Paul, 1968- /
Exemplarity and mediocrity : the art of the
average from bourgeois tragedy to realism / Pa adet
/ / Stanford University Press, / 2009. /
9780804758901 / 1
1767 / o11280402 / / Exemplary instruction in
the middle grades : teaching that supports
adet
engagement and rigorou / / Guilford Press, /
c2011. / 9781462502813 / 1
1768 / o11286210 / / Existential utopia : new
perspectives on utopian thought / edited by
adet
Patr?ia Vieira and / / Continuum, / Jan 2012. /
9781441169211 / 1
1769 / o11285965 / / Existentialism and
contemporary cinema : a Sartrean perspective /
adet
edited by Jean-Pierre Bo / / Berghahn Books, /
2011. / 9780857453204 / 1
1770 / o11171984 / Chaisse, Julien Editor
adet
Editor. / Expansion of Trade and Fdi in Asia / /
Taylor & Francis Group, / October 2011 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
9780415666077 / 1
1771 / o11160299 / / Expecting the unexpected
: exceptions in grammar / edited by Horst J.
adet
Simon, Heike Wiese. / / De Gruyter Mouton, /
2010. / 9783110219081 / 1
1772 / o11221215 / / Experience, variation and
generalization: learning a first language /
adet
edited by Inbal Arno / / John Benjamins Pub., /
Jul.2011. / 9789027234773 / 1
1773 / o11150749 / Hutter, Mark, 1941- /
Experiencing cities / Mark Hutter. / / Pearson, / adet
c2011. / 9780205816859 / 1
1774 / o11262576 / Kruger, Simone. /
Experiencing ethnomusicology : teaching and
adet
learning in European universities / Simone Kr /
/ Ashgate, / c2009. / 9780754667780 / 1
1775 / o11233977 / / Experiential education :
making the most of learning outside the
adet
classroom / Donna M. Qual / / JosseyBass ;!"Wiley," / 2010. / 9780470945056 / 1
1776 / o11185284 / Bachmann, Talis. /
Experimental phenomena of consciousness : a
brief dictionary / Talis Bachmann, Bruno
adet
Breit / / Oxford University Press, / April
2011. / 9780195393774 / 1
1777 / o10854137 / Alapati, Sam R. / Expert
Oracle database 10g administration / Sam R.
Alapati. / / Apress ;!"Distributed to the book adet
trade worldwide by Springer-Verlag," /
c2005. / 9781590594513 / 1
1778 / o11280086 / Tetlock, Philip E. Author /
Expert Political Judgment: How Good Is It?
How Can We Know? / / Princeton University
adet
Press!"California Princeton Fulfillment
Services [Distributor]" / July 2006 /
9780691128719 / 1
1779 / o11207267 / / Explaining consciousness
: the hard problem / edited by Jonathan Shear. / adet
/ MIT Press, / 1999. / 9780262692212 / 1
1780 / o11271826 / / Explaining the EU's
Common Security and Defence Policy : theory
in action / edited by Xyme / / Palgrave
adet
Macmillan, / Jan 2012. / 9780230277830
(hardback) / 1
1781 / o11279163 / Archer, Anita L. / Explicit adet
instruction : effective and efficient teaching /
Anita L. Archer, Charles A. Hugh / / Guilford
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
Press, / c2011. / 9781609180416 / 1
1782 / o11265723 / Kay, Alex J. / Exploitation,
resettlement, mass murder : political and
adet
economic planning for German occup / /
Berghahn Books, / 2006. / 9781845451868 / 1
1783 / o1120722x / Burnyeat, Myles F. /
Explorations in Ancient and Modern
adet
Philosophy / 1 / Cambridge University Press /
Nov.2011. / 9781107400061 / 1
1784 / o11207231 / Burnyeat, Myles F. /
Explorations in Ancient and Modern
adet
Philosophy / 2 / Cambridge University Press /
Nov.2011. / 9781107400061 / 1
1785 / o11268190 / Fabrigar, Leandre R. /
Exploratory factor analysis / Leandre R.
adet
Fabrigar and Duane T. Wegener. / / Oxford
University Press, / 2011. / 9780199734177 / 1
1786 / o1121305x / Nooy, Wouter de, 1962- /
Exploratory social network analysis with Pajek
/ Wouter de Nooy, Andrej Mrvar, Vladimir Ba /adet
/ Cambridge University Press, / Apr.2011. /
9780521174800 / 1
1787 / o11264597 / / Explorers and scientists
in China's borderlands, 1880-1950 / edited by
adet
Denise M. Glover .. / / University of
Washington Press, / 2011. / 9780295991184 / 1
1788 / o1108778x / / Exploring cultural history
: essays in honour of Peter Burke / edited by
adet
Melissa Calaresu, / / Ashgate, / c2010 /
9780754667506 / 1
1789 / o11256370 / Smout, T. C. (T.
Christopher) / Exploring environmental history
: selected essays / T.C. Smout. / / Edinburgh adet
University Press, / Feb c2012. /
9780748645619 / 1
1790 / o11285394 / Reynolds Author /
Exploring Geology / / McGraw-Hill
adet
Education, / Feb 2012 / 9780071317863 / 1
1791 / o11159340 / / Exploring renewable and
alternative energy use in India / editor,
adet
Jonathan R. Mulder. / / Nova Science
Publishers, / April 2011. / 9781612096803 / 1
1792 / o11206172 / / Exploring secondlanguage varieties of English and learner
Englishes : bridging a paradigm / / John
adet
Benjamins Pub. Company, / May.2011. /
9789027223203 (hb : alk. paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1793 / o1124267x / Tisdell, Elizabeth J., 1955/ Exploring spirituality and culture in adult and
adet
higher education / Elizabeth J. Tisdell. / /
Jossey-Bass, / c2003. / 9780787957230 / 1
1794 / o1116878x / / Exploring the boundaries
of landscape architecture / [edited by] Simon
adet
Bell, Ingrid Sarlov / / Routledge, /
september2011. / 9780415679855 / 1
1795 / o11114241 / / Explosive materials :
classification, composition, and properties /
adet
Thomas J. Janssen, edi / / Nova Science
Publishers, / Jan.2011. / 9781617611889 / 1
1796 / o11071047 / Kolko, Jon. / Exposing the
magic of design : a practitioner's guide to the
methods and theory of synthes / / Oxford
adet
University Press, / jan2011. / 9780199744336 /
1
1797 / o10826129 / Kennedy-Moore, Eileen /
Expressing emotion : myths, realities, and
adet
therapeutic strategies / Eileen Kennedy-Moore,
/ / Guilford Press, / 2001. / 9781572306943 / 1
1798 / o11265292 / Kitamori, Takehiko Author
/ Extended-Nano Fluidic Systems for
adet
Chemistry and Biotechnology / / Imperial
College Press / 2011 / 9781848168015 / 1
1799 / o11058389 / / External possession /
edited by Doris L. Payne, Immanuel Barshi. / /
adet
John Benjamins Pub., / 1999. /
9781556196553 / 1
1800 / o1116170x / Raup, David M. /
Extinction : bad genes or bad luck? / David M.
adet
Raup. / / W.W. Norton, / 1992. /
9780393309270 / 1
1801 / o11189654 / Schlesinger, Mark E.
Author / Extractive Metallurgy of Copper / /
adet
Elsevier Science & Technology Books, / Sep
26, 2011 / 9780080967899 / 1
1802 / o1125810x / Angelo, Joseph A. /
Extreme states of matter / Joseph A. Angelo,
adet
Jr. / / Facts on File, / Jan 2012. /
9780816076062 / 1
1803 / o1126858x / Kotz, Samuel. / Extreme
value distributions : theory and applications /
Samuel Kotz, Saralees Nadarajah. / / Imperial adet
College Press ;!"Distributed by World
Scientific," / 2000. / 9781860942242 / 1
1804 / o11267513 / Novak, Serguei Y. /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
Extreme value methods with applications to
finance / Serguei Y. Novak. / / CRC Press, /
c2011 / 9781439835746 / 1
1805 / o11269807 / Fawcett, Lee Author /
Extreme Values: Statistical Analysis Using
adet
R / / John Wiley & Sons Canada, / Jan. 2012 /
9780470746455 / 1
1806 / o11231701 / Moscicki, Leszek. /
Extrusion-Cooking Techniques: applications,
adet
theory and sustainability/ Leszek Moscicki. / /
Wiley-VCH, / 2011. / 9783527328888 / 1
1807 / o11282964 / / Eyes everywhere : the
global growth of camera surveillance / edited
adet
by Aaron Doyle, Randy / / Routledge, / Feb.
2012. / 9780415696555 / 1
1808 / o11233278 / Cipriano, Robert E.,
1945- / Facilitating a collegial department in
higher education : strategies for success /
adet
Robert / / Jossey-Bass, / 2011. /
9780470903018 / 1
1809 / o11233321 / Lakey, George. /
Facilitating group learning : strategies for
adet
success with diverse adult learners / George / /
Jossey-Bass, / 2010. / 9780470768631 / 1
1810 / o11220818 / Goodman, Nelson. / Fact,
fiction, and forecast / Nelson Goodman. / /
adet
Harvard University Press, / 1983. /
9780674290716 / 1
1811 / o11119718 / Blackburn, Robert T. /
Faculty at work : motivation, expectation,
satisfaction / Robert T. Blackburn & Janet H. L adet
/ / Johns Hopkins University Press, / 2002. /
9780801873072 / 1
1812 / o11262461 / Elliott, Richard, 1971 June
28- / Fado and the place of longing : loss,
adet
memory and the city / Richard Elliott. / /
Ashgate, / c2010. / 9780754667957 / 1
1813 / o11178553 / Hesterman, Oran B. / Fair
food : growing a healthy, sustainable food
system for all / Oran B. Hesterman. / /
adet
PublicAffairs, / May.2011. / 9781610390064 /
1
1814 / o11279412 / Dorling, Daniel Author /
Fair Play: Selected Readings on Social Justice
by Daniel Dorling / / Policy Press!"Marston adet
Book Services, Limited [Distributor]" / Oct.
2011 / 9781847428790 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1815 / o1123068x / Elder, Crawford L., 1949- /
Familiar Objects and their Shadows / by
adet
Crawford L. Elder. / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9781107003231 / 1
1816 / o11259917 / / Family business and
social capital / [edited by] Ritch L.
adet
Sorenson. / / Edward Elgar Pub., / JAN2012 /
9781849807371 (hardback) / 1
1817 / o10392737 / Hirsch, Marianne. / Family
frames : photography, narrative, and
adet
postmemory / Marianne Hirsch. / / Harvard
University Press, / 1997. / 9780674292666 / 1
1818 / o11243326 / / Family violence : what
health care providers need to know / [edited
adet
by] Rose S. Fife, Sari / / Jones & Bartlett
Learning, / Jan 2012. / 9780763780340 / 1
1819 / o11205805 / Furby, Jacqueline. /
Fantasy / Jacqueline Furby and Claire
adet
Hines. / / Routledge, / Nov. 2011. /
9780415486880 / 1
1820 / o11220430 / / Fascinating mathematical
people : interviews and memoirs / Donald J.
adet
Albers and Gerald L. / / Princeton University
Press, / Sep.2011. / 9780691148298 / 1
1821 / o11277130 / / Fashion : philosophy for
everyone : thinking with style / edited by
adet
Jessica Wolfendal and / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9781405199902 / 1
1822 / o11271978 / Pippin, Robert B., 1948- /
Fatalism in American film noir : some
cinematic philosophy / Robert B. Pippin. / /
adet
University of Virginia Press, / Feb 2012. /
9780813931890 / 1
1823 / o11207024 / ECCS - European
Convention. / Fatigue Design of Steel and
adet
Composite Structures. Pts. 1-9 / / Wiley-VCH
[Imprint] / Sep.2011. / 9783433029817 / 1
1824 / o11159522 / / Fatigue of polymer
matrix composites at elevated temperatures /
adet
John Montesano ... [et al. / / Nova Science
Publishers, / c2010. / 9781617618741 / 1
1825 / o11281108 / / Fatty acids : types, roles,
and health effects / editor, Grace Chen. / /
adet
Nova Science, / c2011. / 9781613247044 / 1
1826 / o11154184 / Bashir, Shahzad, 1968- / adet
Fazlallah Astarabadi and the Hurufis / Shahzad
Bashir. / / Oneworld, / 2005. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
9781851683857 / 1
1827 / o1091206x / Becker, Adam H., 1972- /
Fear of God and the beginning of wisdom : the
School of Nisibis and Christian scholastic c / / adet
University of Pennsylvania Press, / 2006. /
9780812239348 / 1
1828 / o11283488 / / Federalism,
plurinationality, democratic constitutionalism :
adet
theory and cases / edited by / / Routledge, /
2011. / 9780415690997 / 1
1829 / o11280542 / Pollock, Jane E., 1958- /
Feedback : the hinge that joins teaching and
adet
learning / Jane Pollock. / / Corwin Press, /
c2011. / 9781412997430 / 1
1830 / o11286143 / Welton, Martin, 1973- /
Feeling theatre / Martin Welton. / / Palgrave
adet
Macmillan, / 2012. / 9780230245631
(hardback) / 1
1831 / o11284912 / Conradi, Lisa M. Editor
Editor. / Female Offenders of Intimate Partner
Violence: Current Controversies, Research and adet
Treatme / / Taylor & Francis Group, / Sept.
2011 / 9780415681681 / 1
1832 / o11270536 / / Feminism and war :
confronting US imperialism / Robin L. Riley,
adet
Chandra Talpade Mohanty an / / Zed Books, /
2008. / 9781848130197 / 1
1833 / o11181928 / / Feminism at the movies :
understanding gender in contemporary popular
adet
cinema / Hilary Radn / / Routledge, / sep.2011.
/ 9780415895880 / 1
1834 / o11181941 / Hughes, Christina Editor
Editor. / Feminism Counts: Quantitative
adet
Methods and Researching Gender / /
Routledge, / Nov.2011 / 9780415592062 / 1
1835 / o11254543 / / Feminism Culture and
Embodied Practice / Carolyn Pedwell / / Taylor
adet
& Francis Group; / January 2012 /
9780415528887 / 1
1836 / o11194637 / / Feminism Domesticity
and Popular Culture / / Taylor & Francis
adet
Group, / DEC2011 / 9780415897877 / 1
1837 / o11267197 / Marinucci, Mimi. /
Feminism is queer : the intimate connection
between queer and feminist theory / Mimi
adet
Marin / / Zed Books, / 2010. /
9781848134751 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1838 / o11246339 / Stone, Alison, 1972- /
Feminism, psychoanalysis, and maternal
adet
subjectivity / Alison Stone. / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415885423 / 1
1839 / o11272417 / Drakopoulou, Maria Editor
Editor. / Feminist Encounters with Legal
Philosophy / / Taylor & Francis Group!"Taylor adet
& Francis Group [Distributor]" / 2011 /
9780415497602 / 1
1840 / o11285382 / Shuford, Alexandra L.
Author / Feminist Epistemology and American
Pragmatism: Dewey and Quine / / Continuum adet
International Publishing Group, Limited / 2011
/ 9781441195869 / 1
1841 / o11157422 / Kupfer, Joseph / Feminist
Ethics in Film: Reconfiguring Care Through
Cinema / / Intellect, Limited!"Chicago
adet
Distribution Center [Distributor]," / Aug. 2011.
/ 9781841504063 / 1
1842 / o11075764 / / Feminist judgments :
from theory to practice / edited by Rosemary
adet
Hunter, Clare McGlynn an / / Hart, / 2010. /
9781849460538 / 1
1843 / o11182179 / Wickramasinghe, Maithree
Editor Editor. / Feminist Research
adet
Methodology / / Taylor & Francis Group, /
Sep.2011 / 9780415682121 / 1
1844 / o11257283 / / Feminist solidarity at the
crossroads : intersectional women's studies for
adet
transracial all / / Routledge, / 2011. /
9780415898867 / 1
1845 / o10947231 / / Feminist theory and the
body : a reader / edited by Janet Price and
adet
Margrit Shildrick. / / Routledge, / c1999. /
0415925665 / 1
1846 / o11247435 / / Feminist theory reader :
local and global perspectives / edited by
adet
Carole R. McCann and Se / / Routledge, /
2010. / 9780415994774 (pbk.) / 1
1847 / o11262199 / Gu, Min Author /
Femtosecond Biophotonics: Core Technology
adet
and Applications / / Cambridge University
Press / 2010 / 9780521882408 / 1
1848 / o11238860 / / Fermentation
adet
microbiology and biotechnology / editors,
E.M.T. El-Mansi ... [et al.]. / / Taylor &
Francis/CRC Press, / Jan.2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
9781439855799 / 1
1849 / o11251700 / Léger, Fernand, 18811955. / Fernand Léger / [exhibition organized
by] Carolyn Lanchner ; with essays by Carolyn
adet
Lanch / / Museum of Modern
Art :!"Distributed by Harry N. Abrams," /
1998. / 9780810961852 / 1
1850 / o1127105x / Ai¨t-Touati, Fre´de´rique /
Fictions of the cosmos : science and literature
adet
in the seventeenth century / / University of
Chicago Press, / [2011] / 9780226011226 / 1
1851 / o11249651 / Statheropoulos, Milt
Author / Field Chemical Analysis and
adet
Technology / / John Wiley & Sons, / Mar. 2012
/ 9783527321728 / 1
1852 / o11240039 / Bay-Williams, Jennifer M.
Author / Field Experience Guide for
Elementary and Middle School Mathematics:
adet
Teaching Developmenta / / Allyn & Bacon,
Incorporated!"Pearson Education
[Distributor]," / Jan 2012 / 9780132821131 / 1
1853 / o11078947 / / Fifty cars that changed
the world / Design Museum. / / Conran
adet
Octopus, / 2010 / 9781840915365 / 1
1854 / o11249912 / / Fifty key texts in art
history / edited by Diana Newall and Grant
adet
Pooke. / / Routledge, / mar.2012. /
9780415497701 / 1
1855 / o11219269 / Thomas, Margaret
(Margaret Ann), 1952- / Fifty key thinkers on
adet
language and linguistics / Margaret Thomas. / /
Routledge, / Jul.2011. / 9780415373036 / 1
1856 / o11122705 / Stunkel, Kenneth R. / Fifty
key works of history and historiography / by
adet
Kenneth R. Stunkel. / / Routledge, /
Sep.2011. / 9780415573320 / 1
1857 / o11267859 / Crettaz, Eric. / Fighting
working poverty in postindustrial economies /
adet
Eric Crettaz. / / Edward Elgar Pub., / 2011. /
9780857934871 (hardback) / 1
1858 / o11183342 / Fogelin, Robert J. /
Figuratively speaking / by Robert Fogelin. / /
adet
Oxford University Press, / Feb.2011. /
9780199739998 / 1
1859 / o11197080 / Borowiak, Dale S. Author / adet
Financial and Actuarial Statistics / / Chapman
& Hall/CRC [Imprint]!"C R C Press LLC," /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
Oct.2011 / 9781420085808 / 1
1860 / o1126889x / Mosley, Paul. / Financial
exclusion and the poverty trap : overcoming
adet
deprivation in the inner city / by P / /
Routledge, / 2011. / 9780415460392 / 1
1861 / o11257775 / / Financial integration in
the European Union / edited by Roman
adet
Matousek and Daniel Staváre / / Routledge, /
Mar.2012. / 9780415690768 / 1
1862 / o11187281 / Allman, Keith A., 1977- /
Financial simulation modeling in Excel : a
step-by-step guide / Keith Allman, Josh
adet
Laurito / / John Wiley & Sons, / Oct 2011 /
9780470931226 / 1
1863 / o11278602 / Roselli, Alessandro. /
Financial structures and regulation: a
comparison of crises in the UK, USA and
adet
Italy / Ale / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230284944 / 1
1864 / o11239682 / Bronson, Denise E. /
Finding and evaluating evidence : systematic
reviews and evidence-based practice / Denise / adet
/ Oxford University Press, / 2011. /
9780195337365 / 1
1865 / o11285242 / Frehner, Brian. / Finding
oil : the nature of petroleum geology, 1859adet
1920 / Brian Frehner. / / University of
Nebraska Press, / c2011. / 9780803234864 / 1
1866 / o11179752 / Firmicus Maternus,
Julius. / Firmicus Maternus: the error of the
pagan religions. Translated and annotated by adet
Clarence / / Newman Press, / 1970. /
9780809100392 / 1
1867 / o11187979 / O'Brien, Conor Cruise,
1917-2008. / First in peace : how George
Washington set the course for America / Conor adet
Cruise O'Brien w / / Da Capo Press, / 2009. /
9780306816192 / 1
1868 / o11251475 / Smith, Rhett Author / First
Semester Organic Chemistry Reactions:
adet
Everything in One Place / / CreateSpace / Oct.
2011 / 9781463663391 / 1
1869 / o11250203 / Dale, Gareth / First the
transition, then the crash: Eastern Europe in
adet
the 2000s / Gareth Dale / / Pluto, / 2011. /
9780745331157 / 1
1870 / o11272855 / Roitman, Janet L. (Janet adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
Lee) / Fiscal disobedience : an anthropology of
economic regulation in Central Africa / Janet
Roi / / Princeton University Press, / 2005. /
9780691118703 / 1
1871 / o11265139 / Taylor, Yvette, 1978- /
Fitting into place? : class and gender
geographies and temporalities / by Yvette
adet
Taylor. / / Ashgate, / mar2012. /
9780754679226 / 1
1872 / o11062113 / / Flame retardants :
functions, properties and safety / Paulo B.
adet
Merlani, editor. / / Nova Science Publishers, /
2010. / 9781607415015 / 1
1873 / o11240775 / / Flat world, big gaps :
economic liberalization, globalization, poverty
and inequality / ed / / Orient Longman ;!"Zed
Books ;"!"Third World
adet
Network ;"!"Distributed in the USA by
Palgrave Macmillan," / 2007. /
9781842778340 / 1
1874 / o11267148 / Buuren, Stef van Author /
Flexible Imputation of Missing Data / /
Chapman & Hall/CRC [Imprint]!"C R C Press adet
LLC"!"Taylor & Francis Group [Distributor]" /
Mar 2012 / 9781439868249 / 1
1875 / o11248269 / / Flood risk assessment &
management / [edited by] S. Mambretti. / /
adet
WIT Press, / 2011. / 9781845646462 / 1
1876 / o11275923 / Belting, Hans. / Florence
and Baghdad : Renaissance art and Arab
science / Hans Belting ; translated by Deb / / adet
Belknap Press of Harvard University Press, /
2011. / 9780674050044 / 1
1877 / o11245645 / Donnenberg, Albert D. /
Flow Cyclometry: A Practical Guide / / C R C adet
Press LLC / 2011. / 9781439800348 / 1
1878 / o11248932 / Riordan, Rebecca. / Fluent
Visual Basic : read, learn, know / Rebecca M.
adet
Riordan. / / Sams, / c2011. / 9780672335808 /
1
1879 / o11258858 / / Fluid and electrolytes in
pediatrics : a comprehensive handbook / edited
adet
by Leonard G. Fel / / Humana Press, / Oct
c2011. / 9781617794100 / 1
1880 / o11248634 / Sadeghbeigi, Reza
adet
Author / Fluid Catalytic Cracking Handbook:
Design, Operation and Troubleshooting of
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
FCC Facilities / / Elsevier Science &
Technology Books, / Jan. 2012 /
9780123869654 / 1
1881 / o11247836 / Moffatt, K / Fluid
Dynamics - A Topological Perspective / /
adet
Princeton University Press, / 2011 /
9780691116747 / 1
1882 / o11250227 / Sajjadi, S. G. Author /
Fluid Dynamics: Theory and Computation / /
adet
Woodhead Publishing Limited / Jan. 2012 /
9781904275077 / 1
1883 / o11239372 / Gupta, Vijay. / Fluid
mechanics and its applications / Vijay Gupta,
adet
Santosh K. Gupta. / / New Academic Science, /
2011 / 9781906574925 / 1
1884 / o11254932 / Müller, Klaus / Fluorine in
pharmaceutical and medicinal chemistry : from
adet
biophysical aspects to clinial a / / Imperial
College Press, / 2011. / 9781848166349 / 1
1885 / o11246078 / Nelson, Donna J. /
Fluorine-Related Nanoscience with Energy
adet
Applications / / Oxford University Press, /
2011 / 9780841226104 / 1
1886 / o10009450 / Wrolstad, Ronald Author /
Food Carbohydrate Chemistry / / Blackwell
Publishing Professional!"Blackwell
adet
Publishing, Incorporated [Distributor]" / May
2008 / 0813826659 (Trade Cloth) / 1
1887 / o11265267 / Miller, Dennis D. Author /
Food Chemistry: A Laboratory Manual / / John
Wiley & Sons, Incorporated!"John Wiley & adet
Sons Australia, Limited [Distributor]" / Jan
2012. / 9780470639313 / 1
1888 / o10918309 / Organisation for Economic
Co-operation and Development Staff
Contribution by Other. / Food Consumption
Statistics, 1970-1975 = Statistiques et la
Consommation des Denrees Alime / /
adet
Organization for Economic Cooperation &
Development!"Brookings Institution Press
[Distributor]," / Feb. 2010. / 9789264017733 /
1
1889 / o11244963 / Jelen, Henryk / Food
Flavors / / Taylor & Francis Group, / 2011 /
adet
9781439814918 / 1
1890 / o11264214 / Pinstrup-Andersen, Per. / adet
Food policy for developing countries : the role
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
of government in global, national, and loc / /
Cornell University Press, / 2011. /
9780801476921 / 1
1891 / o11260002 / Hettiarachchy, Navam S.
Editor Editor. / Food Proteins and Peptides:
Chemistry, Functionality Interactions, and
adet
Commercialization / / C R C Press LLC, / Mar.
2012 / 9781420093414 / 1
1892 / o11239049 / / Food safety / Noël
Merino, book editor. / / Greenhaven Press, / adet
2011. / 9780737756784 / 1
1893 / o11258676 / Lawrence, Geoffrey. /
Food security, nutrition and sustainability /
Geoffrey Lawrence, Kristen Lyons and
adet
Tabatha / / Routledge, / Nov 2011. /
9781849713870 / 1
1894 / o11267987 / / Food versus fuel : an
informed introduction to biofuels / edited by
adet
Frank Rosillo-Calle an / / Zed Books, Limited ,
/ c2010. / 9781848133839 / 1
1895 / o11239864 / McCann, Kevin S. (Kevin
Shear), 1964- / Food webs / Kevin S. McCann.
adet
/ / Princeton University Press, / 2011. /
9780691134185 / 1
1896 / o1117805x / Oosterveer, Peter / Food,
Globalization and Sustainability / / Earthscan, / adet
AUG2011 / 978-1849712613 / 1
1897 / o11113686 / Holdsworth, May /
Forbidden City : the great within / May
Holdsworth and Caroline Courtauld ;
adet
photography by / / Odyssey ;!"distributed in
the USA by W.W. Norton & Co.," / 2008 /
9789622177925 / 1
1898 / o11280578 / Buchner, Ludwig. / Force
and Matter: Empirico-Philosophical Studies,
adet
Intelligibly Rendered / / Cambridge University
Press / 2011. / 9781108040303 / 1
1899 / o11267161 / / Forced marriage :
introducing a social justice and human rights
adet
perspective / edited by Ai / / Zed Books, /
2011. / 9781848134638 / 1
1900 / o11172393 / / Forensic case formulation
/ edited by Peter Sturmey and Mary
adet
McMurran. / / John Wiley & Sons, / dec2011. /
9780470683941 / 1
1901 / o11257659 / Bell, Suzanne. / Forensic adet
chemistry / Suzanne Bell. / / Pearson, / Jan.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
2012. / 9780321816870 / 1
1902 / o11179995 / / Forensic chemistry
handbook / edited by Lawrence F Kobilinsky. /
adet
/ John Wiley & Sons, / Aug 2011. /
9780471739548 / 1
1903 / o1128478x / Day, Robert W. / Forensic
geotechnical and foundation engineering /
adet
Robert W. Day. / / McGraw-Hill, / c2011. /
9780071761338 / 1
1904 / o1119067x / / Forest growth and yield
modeling / Aaron R. Weiskittel... [et al.]. / /
adet
Wiley, / Oct 2011 / 9780470665008 / 1
1905 / o1111390x / Albion, Robert
Greenhalgh, 1896- / Forests and sea power :
the timber problem of the Royal Navy, 1652- adet
1862 / Robert Greenhalg / / Naval Institute
Press, / c2000. / 9781557500212 / 1
1906 / o1094669x / Horgan, Lucille E., 1936- /
Forged in war : the Continental Congress and
adet
the origin of military supply and acquisition / /
Greenwood Press, / 2002. / 0313321612 / 1
1907 / o11247940 / / Formal and practical
aspects of autonomic computing and
networking : specification, develo / /
adet
Information Science Reference, / c2011. /
9781609608453 (hardcover) / 1
1908 / o11252418 / / Formal methods and
software engineering : 13th International
Conference on Formal Engineer / / Springer, / adet
2011. / 9783642245589 (soft cover : alk.
paper) / 1
1909 / o11262321 / Veyne, Paul, 1930- /
Foucault : his thought, his character / Paul
adet
Veyne ; translated by Janet Lloyd / / Polity, /
2010. / 9780745646428 / 1
1910 / o11277142 / Ball, Stephen J. Editor
Editor. / Foucault and Education: disciplines
and knowledge. edited by Stephen J. Ball. / / adet
Taylor & Francis Group / Feb 2012. /
9780415521581 / 1
1911 / o10620977 / Spargo, Tamsin. / Foucault
and queer theory / Tamsin Spargo. / / Icon
adet
Books ;!"Totem Books," / 1999. /
9781840460926 / 1
1912 / o11073743 / Levitin, Daniel J. /
adet
Foundations of cognitive psychology / Daniel
J. Levitin. / / Allyn & Bacon, / Nov. 2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
9780205711475 / 1
1913 / o11240118 / Spector, J. Michael. /
Foundations of educational technology :
integrative approaches and interdisciplinary adet
persp / / Routledge, / 2011. / 9780415874717
(alk. paper) / 1
1914 / o11285631 / Jefferson, Ian /
Foundations of Geotechnical Engineering / /
adet
Taylor & Francis, / Sept. 2009 /
9780415272407 / 1
1915 / o11256072 / Johannsen, Gunnar /
Foundations of Human-computer and Humanadet
machine Systems. / / Taylor & Francis Group, /
2009 / 9780805860986 / 1
1916 / o11240209 / Booth, Norman K /
Foundations of landscape architecture :
adet
integrating form and space using the language
of s / / Wiley, / cjan.2012. / 9780470635056 / 1
1917 / o11220727 / Bruce, Kim B. /
Foundations of object-oriented languages :
adet
types and semantics / Kim B. Bruce. / / MIT
Press, / 2002. / 9780262025232 / 1
1918 / o11245840 / Rao, M. M. (Malempati
Madhusudana), 1929- / Foundations of
adet
stochastic analysis / M. M. Rao. / / Dover
Publications, / 2011. / 9780486481227 / 1
1919 / o11236000 / / Foundations of the
knowledge economy / [edited by] Knut Ingar
adet
Westeren. / / Edward Elgar Pub., / Jan.2012. /
9780857937711 / 1
1920 / o11027034 / Moroney, Laurence. /
Foundations of WPF : an introduction to
Windows Presentation Foundation / Laurence adet
Moroney / / Apress ; / 2006. /
9781590597606 / 1
1921 / o11237521 / Brown-Volkman, Deborah
Author / Four Steps to Building a Profitable
Coaching Practice: A Complete Marketing
adet
Resource Guide / / iUniverse, Incorporated /
Oct. 2003 / 9780595296606 / 1
1922 / o11259310 / Khare, Avinash. /
Fractional statistics and quantum theory /
adet
Avinash Khare. / / World Scientific, / 2005. /
9789812561602 / 1
1923 / o11206391 / Van Galen, Frans Author / adet
Fractions, Percentages, Decimals and
Proportions / / Sense Publishers / June 2008 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
9789087905729 / 1
1924 / o11174535 / Sun, C. T. (Chin-Teh),
1939- / Fracture Mechanics / / Academic Press
adet
[Imprint]!"Elsevier Science & Technology
Books," / Oct 2011. / 9780123850010 / 1
1925 / o11266946 / Brock, Lothar Author /
Fragile States / / Polity Press, / feb2012 /
adet
9780745649429 / 1
1926 / o1125533x / / Fragments of fullerenes
and carbon nanotubes : designed synthesis,
adet
unusual reactions, and / / Wiley, / c2011. /
9780470569085 / 1
1927 / o10664002 / Avery, Bryan. / Fragments
of Wilderness City: The Work of Bryan Avery /
adet
/ Black Dog Publishing Limited / 2007. /
9781904772583 / 1
1928 / o11076689 / / Frameworks for ICT
policy : government, social and legal issues /
Esharenana E. Adomi, edi / / Information
adet
Science Reference, / 2010. / 9781616920128 /
1
1929 / o11150713 / Kendall, Diana Elizabeth. /
Framing class : media representations of
wealth and poverty in America / Diana
adet
Kendall. / / Rowman & Littlefield, /
Apr.2011. / 9781442202238 (cloth : alk. paper)
/1
1930 / o11270500 / / Framing matters :
perspectives on negotiation research and
adet
practice in communication / edi / / Peter
Lang, / c2011. / 9781433111488 / 1
1931 / o11045061 / Ficacci, Luigi / Francis
Bacon 1909-1992 / Luigi Ficacci / / Taschen, / adet
Nov 2003 / 3822821985 / 1
1932 / o11264184 / Icke, Peter P. / Frank
Ankersmit's lost historical cause : a journey
adet
from language to experience / by Peter / /
Routledge, / 2011. / 9780415808033 / 1
1933 / o11274219 / Cregan, David. / Frank
McGuinness's dramaturgy of difference and
adet
the Irish theatre / David Cregan. / / Peter Lang,
/ c2011. / 9781433109331 / 1
1934 / o11055583 / Kates, Steven. / Free
market economics : an introduction for the
adet
general reader/ Kates, Steven / / Edward Elgar:
/ Sep.2011 / 9781845423223 / 1
1935 / o10952779 / Gonzâalez Prada, Manuel, adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1844-1918. / Free pages and other essays :
anarchist musings / Manuel Gonzâalez Prada ;
translated fro / / Oxford University Press, /
2003. / 0195116879 / 1
1936 / o11263349 / Brooks, Michael, 1970- /
Free radicals : the secret anarchy of science /
adet
Michael Brooks. / / Profile Books, / Aug2011. /
1846684056 / 1
1937 / o1081596x / / Free radicals and
antioxidant protocols / [edited by] Rao M.
adet
Uppu, Subramanyam N. Murthy, / / Springer, /
2009. / 9781588297105 / 1
1938 / o11164384 / Foner, Eric. / Free soil,
free labor, free men : the ideology of the
Republican Party before the Civil Wa / /
adet
Oxford University Press, / 1995. /
9780195094978 / 1
1939 / o11263702 / Campbell, Joseph Keim,
1958- / Free will / Joseph Keim Campbell. / /
adet
Polity Press, / 2011. / 9780745646671 (pbk.) /
1
1940 / o11284717 / Rose, David Edward
Author / Free Will and Continental
Philosophy: The Death without Meaning / /
adet
Continuum International Publishing Group,
Limited / 2011 / 9781441196552 / 1
1941 / o11280591 / Smith, Richard Author /
Freedom and Discipline (Rle Edu K) / /
adet
Routledge, / Jan. 2012 / 9780415697682 / 1
1942 / o11009196 / Fiddes, Paul S. / Freedom
and limit : a dialogue between literature and
adet
Christian doctrine / Paul S. Fiddes. / / Mercer
University Press, / 1999. / 0865546495 / 1
1943 / o11230952 / Winfield, Richard Dien,
1950- / Freedom and modernity / Richard Dien
adet
Winfield. / / State University of New York
Press, / 1991. / 9780791408100 / 1
1944 / o11272909 / Tomlins, Christopher L.,
1951- / Freedom bound : law, labor, and civic
identity in colonizing English America, 1580- adet
1865 / / / Cambridge University Press, / 2010. /
9780521137775 / 1
1945 / o11273963 / Blackford, Russell, 1954- /
Freedom of religion and the secular state /
adet
Russell Blackford. / / Wiley-Blackwell, / Jan
2012. / 9780470674031 / 1
1946 / o11276332 / Lentz-Smith, Adriane
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Danette. / Freedom struggles : African
Americans and World War I / Adriane LentzSmith. / / Harvard Univ Press, / 2011, c2009. /
9780674062054 / 1
1947 / o11275704 / Brown, Montague, 1952- /
Freedom, philosophy, and faith : the
transformative role of Judeo-Christian freedom adet
in Wes / / Lexington Books, / c2011. /
9780739150900 / 1
1948 / o11273239 / Landini, Gregory. / Frege's
notations : what they are and how they mean /
adet
Gregory Landini. / / Palgrave Macmillan, / Jan.
2012. / 9780230247741 / 1
1949 / o11284316 / Robbins, Derek. / French
post war social theory : international
adet
knowledge transfer / Derek Robbins. / / SAGE
Publications, / 2011. / 9780761949725 / 1
1950 / o11183330 / Roza, Greg. / Frequently
asked questions about driving and the law /
adet
Greg Roza. / / Rosen Pub., / Jan.2010. /
1435835441 / 1
1951 / o11223376 / Cook, Colleen Ryckert. /
Frequently asked questions about social
adet
networking / Colleen Ryckert Cook. / / Rosen
Pub., / Jan.2011. / 9781448813292 / 1
1952 / o11045814 / Wolf, Norbert Author ger /
Friedrich Basic Art / / TASCHEN!"Ingram
adet
Publisher Services [Distributor]" / March 2003
/ 9783822819586 / 1
1953 / o10826026 / / Friendship : a
philosophical reader / edited by Neera Kapur
adet
Badhwar. / / Cornell University Press, / 1993. /
9780801480973 / 1
1954 / o11270925 / Hruschka, Daniel J., 1972/ Friendship: development, ecology, and
evolution of a relationship / Daniel J.
adet
Hruschka. / / University of California Press, /
2010. / 9780520265479 / 1
1955 / o11258068 / Bagwell, Catherine. /
Friendships in childhood & adolescence /
adet
Catherine L. Bagwell, Michelle E. Schmidt. / /
Guilford Press, / c2011. / 9781609186463 / 1
1956 / o11275765 / Simons, Jon Editor
Editor. / From Agamben to Zizek:
Contemporary Critical Theorists / / Edinburgh adet
University Press, / Oct. 2010 / 9780748639748
/1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1957 / o11155826 / / From al-Andalus to
Khurasan : documents from the medieval
adet
Muslim world / edited by Petra M / / Brill, /
2007. / 9789004155671 / 1
1958 / o10844648 / Gartman, David, 1950- /
From autos to architecture : Fordism and
architectural aesthetics in the twentieth century adet
/ / Princeton Architectural Press, / 2009. /
9781568988139 / 1
1959 / o11283294 / Fay, Charles, 1964- / From
bad grades to a great life unlocking the
mystery of achievement for your child / Dr. / / adet
Love and Logic Institute, / c2011. /
9781935326083 / 1
1960 / o11274347 / Yang, Xin, 1972- / From
beauty fear to beauty fever : a critical study of
adet
contemporary Chinese female writers / / Peter
Lang, / c2011. / 9781433111310 / 1
1961 / o11265735 / Sheridan, Mary D. (Mary
Dorothy) / From birth to five years : children's
adet
developmental progress / Mary D. Sheridan. / /
Routledge, / c2008. / 9780415423656 / 1
1962 / o11243880 / Kawamura, Yoshio Editor
Editor. / From Community to Consumption:
New and Classical Themes in Rural
adet
Sociological Research / / Emerald Group
Publishing Limited / Sept. 2010 /
9780857242815 / 1
1963 / o11212858 / / From control to design :
parametric/algorithmic architecture / [edited by
adet
Tomoko Sakamoto, / / Actar-D, / [2008?] /
9788496540798 / 1
1964 / o1126603x / Marens, Richard Author /
From Corporate Social Responsibility to
Corporate Citizenship: A Conceptual
adet
Journey / / Edward Elgar Publishing Limited, /
2011 / 9781848445451 / 1
1965 / o11281030 / Barnet, Sylvan. / From
critical thinking to argument : a portable
guide / Sylvan Barnet, Hugo Bedau. / /
adet
Bedford/St. Martins, / c2011. /
9780312601614 / 1
1966 / o1118470x / Taubes, Jacob. / From cult
to culture : fragments towards a critique of
adet
historical reason / Jacob Taubes ; / / Stanford
University Press, / 2010. / 9780804739849 / 1
1967 / o10852645 / Ebstein, Richard P.
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
Author / From DNA to Social Cognition / /
Wiley-Blackwell [Imprint]!"John Wiley &
Sons, Limited," / March 2010. /
9780470543962 / 1
1968 / o11260452 / / From foraging to farming
in the Andes : new perspectives on food
production and social org / / Cambridge
adet
University Press, / 2011. / 9781107005273
(hardback) / 1
1969 / o11275340 / Yurdakul, Gökçe / From
guest workers into Muslims : the
transformation of Turkish immigrant
adet
associations in / / Cambridge Scholars Pub., /
2009. / 9781443800600 / 1
1970 / o1127380x / Gronow, Antti. / From
habits to social structures : pragmatism and
adet
contemporary social theory / Antti Grono / /
Peter Lang, / c2011. / 9783631615744 / 1
1971 / o11280256 / / From human trafficking
to human rights : reframing contemporary
slavery / edited by Alison / / University of
adet
Pennsylvania Press, / Jan 2012. /
9780812243826 / 1
1972 / o11268840 / Cooper, Paul, 1955- /
From inclusion to engagement : helping
students engage with schooling through policy adet
and p / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9780470019467 (pbk.) / 1
1973 / o11276666 / / From iron rice bowl to
informalization : markets, workers, and the
adet
state in a changing Chi / / ILR Press, / 2011. /
9780801450242 / 1
1974 / o11283622 / Parsons, Charles, 1933- /
From Kant to Husserl : selected essays /
adet
Charles Parsons. / / Harvard University Press, /
2012. / 9780674048539 / 1
1975 / o11080139 / Watkin, Christopher
Author / From Plato to Postmodernism: The
Story of the West through Pilosophy, Literature
and Art / / Duckworth
adet
Publishers!"International Publishers Marketing
[Distributor]," / December 2011 /
9780715638286 / 1
1976 / o11271188 / Anscombe, G. E. M.
Author / From Plato to Wittgenstein: Essays by
G. E. M. Anscombe / / Imprint
adet
Academic!"Ingram Publisher Services
[Distributor]" / Oct. 2011 / 9781845402327 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1977 / o11253307 / Zak, Michail, 1932- /
From quantum computing to intelligence /
adet
Michail Zak. / / Nova Science Publishers, /
2011. / 9781613247808 (hardcover) / 1
1978 / o11229299 / Freeze, Gregory L.,
1945- / From supplication to revolution : a
documentary social history of imperial Russia /adet
Gregor / / Oxford University Press, / 1988. /
9780195043594 / 1
1979 / o11088436 / Brown, Kate Author /
From Tartan to Tartanry Scottish Culture,
History and Myth / / Edinburgh University
adet
Press!"Columbia University Press
[Distributor]" / Nov. 2010 / 9780748638772 / 1
1980 / o11158281 / Talios, Vaggelis. / From
the inside of quarks and up to beyond the
adet
universe / Vaggelis Talios. / / Nova Science
Publishers, / March 2011. / 9781617288906 / 1
1981 / o11214041 / Montiglio, Silvia, 1960- /
From villain to hero : Odysseus in ancient
thought / Silvia Montiglio. / / University of
adet
Michigan Press, / Jun.2011. / 9780472117741 /
1
1982 / o10554944 / / Frontiers in American
philosophy / edited by Robert W. Burch and
Herman J. Saatkamp, Jr. / 1 / Texas A&M
adet
University Press, / c1992-c1996. / 0890964955
/1
1983 / o11245608 / Fothergill, Alastair /
Frozen Planet: A World Beyond Imagination / /
adet
Firefly Books, Limited / 2011. /
9781554079919 / 1
1984 / o11239712 / / Fruit and cereal
bioactives: sources, chemistry, and
adet
applications/ edited by Özlem Tokuş / / CRC
Press, / 2011. / 9781439806654 / 1
1985 / o11079058 / / Fuel efficiency / editor,
Jason K. Bernard. / / Nova Science
adet
Publishers, / cJan 2011. / 9781611221947 / 1
1986 / o11281054 / McAfee, Barbara. / Full
voice : the art and practice of vocal presence /
adet
Barbara McAfee. / / Berrett-Koehler
Publishers, / c2011. / 9781605099224 / 1
1987 / o11219270 / Stein, Elias M., 1931- /
adet
Functional analysis : introduction to further
topics in analysis / Elias M. Stein, Rami Sh / /
Princeton University Press, / Sep.2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
9780691113876 / 1
1988 / o11269443 / Hemby, Scott Author /
Functional Genomics and Proteomics of CNS
Disorders / / Wiley-Blackwell [Imprint]!"John adet
Wiley & Sons, Limited" / April 2011 /
9781405133470 / 1
1989 / o11260907 / Banerjee, S. Editor
Editor. / Functional Materials: Preparation,
Processing and Applications / / Elsevier
adet
Science & Technology Books, / 2011. /
9780123851420 / 1
1990 / o11185909 / Chen, Shaowei Editor
Editor. / Functional Nanomaterials: A
adet
Chemistry and Engineering Perspective / /
Springer, / Oct 2011. / 9780387980713 / 1
1991 / o11159509 / / Functional polymer
nanocomposites for energy storage and
conversion / Qing Wang, editor ; / / American
adet
Chemical Society :!"Distributed by Oxford
University Press," / c2010. / 9780841225435 /
1
1992 / o11235950 / Marzetti Dall'aste
Brandolini, Professor Silva. / Fundamental
uncertainty: rationality and plausible
adet
reasoning. / / Palgrave Macmillan Ltd., /
2010. / 9780230594272 / 1
1993 / o11121099 / Bryden, David. /
Fundamentals for teaching in college and
university: survival strategies for the
adet
Blackboar / / Athena Press, / 2003. /
9781844011155 / 1
1994 / o11238677 / Eysenck, Michael W. /
Fundamentals of cognition / Michael W.
adet
Eysenck. / / Psychology Press, / Feb 2012 /
9781848720701 (hbk) / 1
1995 / o11238136 / Eysenck, Michael Author /
Fundamentals of Cognition 2nd Edition / /
adet
Taylor & Francis Group, / Feb 2012 /
9781848720718 / 1
1996 / o11238604 / Baars, Bernard J. /
Fundamentals of cognitive neuroscience : a
beginner's guide / Bernard Baars, Nicole Gage. adet
/ / Academic Press, / Jan 2012 /
9780124158054 (alk. paper) / 1
1997 / o11168985 / Sandige Author /
adet
Fundamentals of Digital and Computer Design
with Vhdl / / McGraw-Hill Education, / Oct
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2011 / 9780073380698 / 1
1998 / o11208624 / / Fundamentals of drilling
engineering / editors, Robert F. Mitchell,
adet
Stefan Z. Miska ; cont / / Society of Petroleum
Engineers, / Sep.2011 / 9781555632076 / 1
1999 / o11244690 / Lewis, D. W. (Daniel
Wesley), 1946- / Fundamentals of embedded
software : with the ARM Cortex -M3 / Daniel adet
W. Lewis. / / Prentice Hall, / Feb 2012. /
9780132916547 / 1
2000 / o11260269 / Goldfein, Mark D.
Author / Fundamentals of General Ecology,
Life Safety and Environment Protection / /
adet
Nova Science Publishers, Incorporated / Sept.
2011 / 9781621003458 / 1
2001 / o11251293 / McMurry, John E. Author /
Fundamentals of General, Organic, and
adet
Biological Chemistry / / Prentice Hall PTR, /
Jan. 2012 / 9780321750839 / 1
2002 / o11171339 / Smirnov, Boris M.
Author / Fundamentals of Ionized Gases: Basic
Topics in Plasma Physics / / VCH
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Limited," /
Nov. 2011 / 9783527410859 / 1
2003 / o11209628 / Lester, June, 1942- /
Fundamentals of information studies :
understanding information and its environment adet
/ June / / Neal-Schuman Publishers, / 2003. /
9781555704643 / 1
2004 / o11167075 / Winchip, Susan M. /
Fundamentals of lighting / Susan M.
adet
Winchip. / / Fairchild Publications, / Jun
2011. / 9781609010867 / 1
2005 / o11242188 / / Fundamentals of
materials for energy and environmental
sustainability / edited by David S. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9781107000230 / 1
2006 / o11249055 / Pankratius, Victor. /
Fundamentals of multicore software
development / Victor Pankratius, Ali-Reza
adet
Adl-Tabatabai / / CRC Press, / Jan 2012. /
9781439812730 (alk. paper) / 1
2007 / o11207498 / Sagawa, Hiroyuki. /
Fundamentals of quantum information /
adet
Hiroyuki Sagawa, Nobuaki Yoshida. / / World
Scientific, / Jan.2011. / 9789814324236 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2008 / o11250951 / Bain, Alan Author /
Fundamentals of Stochastic Filtering / /
adet
Springer London, Limited / 2010 /
9781441926425 / 1
2009 / o11187165 / Ibe, Oliver C. (Oliver
Chukwudi), 1947- / Fundamentals of
stochastic networks / Oliver C. Ibe. / / John
adet
Wiley & Sons Inc., / OCT2011. /
9781118065679 / 1
2010 / o11207814 / Snyder, Lawrence V.,
1975- / Fundamentals of supply chain theory /
adet
Lawrence V. Snyder, Zuo-Jun Max Shen. / /
Wiley, / 2011. / 9780470521304 / 1
2011 / o11079034 / Çengel, Yunus A. /
Fundamentals of thermal-fluid sciences /
Yunus A. Çengel, Robert H. Turner. / /
adet
McGraw-Hill Higher Education, / cJan 2011. /
9780071266314 / 1
2012 / o11259784 / Mahaffey, James A. /
Fusion / James A. Mahaffey. / / Facts on File, / adet
Jan 2012. / 9780816076536 / 1
2013 / o11005440 / Spennemann, Dirk H. R.
Author / FutureScapes: Managing Emerging
adet
and Future Cultural Landscapes / / Springer /
Sept. 2009 / 9781402097119 / 1
2014 / o11249018 / / Fuzzy control systems /
editer, Dinko Vukadinovic. / / Nova Science adet
Publishers, / c2011. / 9781613244883 / 1
2015 / o11240465 / Ross, Timothy J. / Fuzzy
logic with engineering applications / Timothy
adet
J. Ross. / / John Wiley, / 2010. /
9780470743768 / 1
2016 / o11279722 / / Gaining on the gap :
changing hearts, minds, and practice / Robert
adet
G. Smith ... [et al.]. / / Rowman & Littlefield
Education, / c2011. / 9781610482899 / 1
2017 / o11277038 / Yaszek, Lisa, 1969- /
Galactic suburbia : recovering women's
adet
science fiction / Lisa Yaszek. / / Ohio State
University Press, / c2008. / 9780814251645 / 1
2018 / o1127783x / De Roy, Tui. / Galapagos :
islands born of fire / Tui De Roy. / / Princeton adet
University Press, / 2010. / 9780691146379 / 1
2019 / o11254865 / Foino, Marucchi. / Game
and graphics programming for ios and android
adet
with opengl es 2.0 / Marucchi Foino. / / Wiley
Pub., Inc., / Mar 2012. / 9781119975915 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2020 / o11068565 / Hjorth, Larissa Author /
Games and Gaming: An Introduction to New
Media / / Berg Publishers!"Macmillan
adet
[Distributor]," / Feb. 2010. / 9781847884923 /
1
2021 / o11181977 / Ruggill, Judd Ethan. /
Gaming matters : art, science, magic, and the
computer game medium / Judd Ethan Ruggill adet
an / / The University of Alabama Press, / May
2011. / 9780817317379 / 1
2022 / o11275200 / Thomas, Anabel. /
Garrisoning the borderlands of medieval
Siena : Sant'Angelo in Colle, frontier castle
adet
unde / / Ashgate Pub. Co., / 2011. /
9781409426035 / 1
2023 / o11255523 / Stewart, Maurice. / Gas
dehydration field manual / Maurice Stewart,
adet
Ken Arnold. / / Gulf Professional Pub., /
2011. / 9781856179805 / 1
2024 / o11246947 / Qiu, Xiaotun / Gas
Sensors: Developments, Efficacy and Safety / /
adet
Nova Science Publishers, / 2011 /
9781614708292 / 1
2025 / o1118386x / Stewart, Maurice Author /
Gas Sweetening and Processing Field Manual /
adet
/ Elsevier Science & Technology Books / Aug.
2011 / 9781856179829 / 1
2026 / o11074413 / LeVay, Simon. / Gay,
straight, and the reason why : the science of
adet
sexual orientation / Simon LeVay. / / Oxford
University Press, / 2011. / 9780199737673 / 1
2027 / o11258834 / / Gender and Employment
in the Local Government Sector/ editors
adet
Barbara Pini ,Paula Mcdonal / / Routledge, /
2009 / 9780415872843 / 1
2028 / o11246005 / Milestone, Katie Author /
Gender and Popular Culture / / Polity
adet
Press!"John Wiley & Sons, Incorporated
[Distributor]" / Jan2012. / 9780745643939 / 1
2029 / o11257155 / Sundén, Jenny, 1973- /
Gender and sexuality in online game cultures :
adet
passionate play / Jenny Sundén, Malin Sven / /
Routledge, / 2011. / 9780415897662 / 1
2030 / o11244203 / Williams, Christine Editor
Editor. / Gender and Sexuality in the
adet
Workplace. / / Emerald Group Publishing
Limited / Sept. 2010 / 9781848553705 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2031 / o11246960 / Hughes, Ann, 1951- /
Gender and the English revolution / Ann
adet
Hughes. / / Routledge, / cjan.2012. /
9780415214919 / 1
2032 / o11182052 / Bilimoria, Diane / Gender
Equity and Institutional Transformation / /
adet
Routledge, / Nov.2011 / 9780415885621 / 1
2033 / o11182015 / Stachowitsch, Saskia. /
Gender ideologies and military labor markets
adet
in the U.S. / Saskia Stachowitsch. / /
Routledge, / oct.2011. / 9780415667074 / 1
2034 / o11244860 / / Gender in an urban world
/ edited by Judith N. DeSena. / / Emerald JAI, / adet
2008. / 9780762314775 / 1
2035 / o11262515 / Leonard, Marion, 1970- /
Gender in the music industry : rock, discourse,
adet
and girl power / Marion Leonard. / / Ashgate, /
c2007. / 9780754638629 / 1
2036 / o11264263 / / Gender in the therapy
hour : voices of women clinicians working
adet
with men / [edited by] Hol / / Routledge, /
feb.2012. / 9780415885522 / 1
2037 / o1118162x / Buckley-Zistel, Susanne
Editor Editor. / Gender in Transitional Justice /
adet
/ Palgrave Macmillan, / Nov.2011 /
9780230246225 / 1
2038 / o11274955 / Bulmer, Martin Editor
Editor. / Gender Race and Religion / /
adet
Routledge, / Dec. 2011 / 9780415686327 / 1
2039 / o11285941 / Managhan, Tina. / Gender,
agency and war : the maternalized body in US
adet
foreign policy / Tina Managhan. / /
Routledge, / Feb 2012. / 9780415781954 / 1
2040 / o11264846 / Robin, Cynthia Editor
Editor. / Gender, Households, and Society:
Unraveling the Threads of the Past and the
Present / / Wiley-Blackwell [Imprint]!"John adet
Wiley & Sons, Incorporated"!"John Wiley &
Sons Canada, Limited [Distributor]" / March
2010 / 9781444334036 / 1
2041 / o11247629 / / Gender, power, and
military occupations : Asia Pacific and the
adet
Middle East since 1945 / ed / / Routledge, /
2011. / 9780415891837 / 1
2042 / o11093535 / Soothill, Jane E. / Gender, adet
social change and spiritual power : charismatic
Christianity in Ghana / by Jane E. / / Brill, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2007. / 9789004157897 (hc : alk. paper) / 1
2043 / o11247393 / Cooke, Lynn P. / Genderclass equality in political economies / Lynn
adet
Prince Cooke. / / Routledge, / Feb.2011. /
9780415994422 / 1
2044 / o11276782 / Jonsson, Pernilla, 1967- /
Gendered money : financial organization in
women's movements, 1880-1933 / Pernilla
adet
Jonsson / / Berghahn Books, / Jan 2012. /
9780857452719 / 1
2045 / o11098715 / / Gendered
transformations : theory and practices on
adet
gender and media / edited by Tonny Krij / /
Intellect, / Jan.2011. / 9781841503660 / 1
2046 / o11182143 / Campbell, Nancy D.
(Nancy Dianne), 1963- / Gendering addiction :
the politics of drug treatment in a
adet
neurochemical world / Nancy Camp / /
Palgrave Macmillan, / sep.2011. /
9780230228559 / 1
2047 / o11285485 / Korieh, Chima J. Editor
Editor. / Gendering Global Transformations / /
adet
Taylor & Francis Group, / Aug. 2011 /
9780415807814 / 1
2048 / o1117688x / Abels, Gabriele Editor
Editor. / Gendering the European Union: New
Approaches to Old Democratic Deficits / /
adet
Palgrave Macmillan, / November 2011 /
9780230296459 / 1
2049 / o11245773 / Peccoud, Jean / Gene
Synthesis: Methods and Protocols / / Humana adet
Press / Jan.2012. / 9781617795633 / 1
2050 / o11256837 / Hildebrand, Grant, 1934- /
Gene Zema, architect, craftsman / Grant
Hildebrand. / / University of Washington Press,adet
/ Jan 2012. / 9780295991238 (hardback : alk.
paper) / 1
2051 / o1125452x / Ebbing, Darrell D. /
General chemistry / Darrell D. Ebbing, Steven
adet
D. Gammon. / / Cengage, / 2011. /
9781111580872 / 1
2052 / o1121403x / Balasko, Yves. / General
equilibrium theory of value / Yves Balasko. / /
adet
Princeton University Press, / Nov.2011. /
9780691146799 / 1
2053 / o11265930 / Smith, Janice G. / General, adet
Organic and Biological Chemistry / / McGraw-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
Hill Education, / Feb. 2012 / 9780071317832 /
1
2054 / o11255213 / Stoker, H. Stephen. /
General, organic, and biological chemistry / H.
adet
Stephen Stoker. / / Brooks/Cole Cengage
Learning, / Jan. 2012. / 9781133103943 / 1
2055 / o11257830 / Timberlake, Karen C. /
General, organic, and biological chemistry :
adet
structures of life / Karen C. Timberlake. / /
Pearson, / c2011. / 9780321750891 / 1
2056 / o1109459x / / Generational shifts in
contemporary German culture / edited by
adet
Laurel Cohen-Pfister and Su / / Camden
House, / 2010. / 9781571134332 / 1
2057 / o11187347 / Rogstad, Steven H. /
Genetic diversity in establishing plant
populations : founder number and geometry /
adet
Steven / / Science Publishers ; Boca Raton,
FL : Distributed by CRC Press, / Aug 2011 /
9781578087211 / 1
2058 / o11245967 / Halford, N. G. (Nigel G.) /
Genetically modified crops / Nigel G. Halford.
adet
/ / Imperial College Press, / 2011. /
9781848168381 / 1
2059 / o11250641 / Jones, Adam, 1963- /
Genocide : a comprehensive introduction /
adet
Adam Jones. / / Routledge, / c2011. /
9780415486194 / 1
2060 / o1127184x / Eller, Cynthia, 1958- /
Gentlemen and Amazons : the myth of
matriarchal prehistory, 1861-1900 / Cynthia adet
Eller. / / University of California Press, /
2011. / 9780520266766 / 1
2061 / o1128559x / / Geochemical modeling of
groundwater, vadose, and geothermal systems /
adet
editors, Jochen Bund / / CRC Press/Balkema, /
Jan c2012. / 9780415668101 / 1
2062 / o11040270 / / Geographic information
and cartography for risk and crises
adet
management : towards better sol / / Springer, /
c2010. / 9783642034411 / 1
2063 / o11040282 / / Geographic information
and cartography for risk and crises
adet
management : towards better sol / / Springer, /
c2010. / 9783642034411 / 1
2064 / o11277117 / / Geographical information adet
and urban transport systems / edited by Arnaud
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
Banos, Thomas Thé / / ISTE ;!"Wiley," /
2011. / 9781848212282 / 1
2065 / o11276940 / Davis Lewis, Nancy Editor
Editor. / Geographies of Women's Health / /
adet
Taylor & Francis Group / Sept. 2011 /
9780415695336 / 1
2066 / o10432917 / Anand Suchith Staff. /
Geohydroinformatics Integrating Gis and
adet
Water Engineering / / C R C Press LLC / 2010.
/ 9781420051209 / 1
2067 / o11255511 / Allan, Alasdair /
Geolocation in iOS: Mobile Positioning and
Mapping on iPhone and iPad / / Oreilly &
adet
Associates Inc, / February 2012 /
9781449308445 / 1
2068 / o11198060 / Celia, Michael A. Author /
Geological Storage of CO2: Modeling
Approaches for Large-Scale Simulation / /
adet
Wiley [Imprint]!"John Wiley & Sons,
Incorporated," / Feb.2012 / 9780470889466 / 1
2069 / o11285187 / Tawadros, E. (Ezzat) /
Geology of North Africa / E. Edward
adet
Tawadros. / / CRC Press, / 2011. /
9780415874205 / 1
2070 / o11192938 / Mickelson, David M. /
Geology of the Ice Age National Scenic Trail /
David M. Mickelson, Louis J. Maher Jr.,
adet
and / / The University of Wisconsin Press, /
Oct. 2011. / 9780299284848 / 1
2071 / o11066179 / Calin, Ovidiu / Geometric
analysis on the Heisenberg group and its
generalizations / Ovidiu Calin, Der-Che / /
adet
American Mathematical
Society ;!"International Press," / c2007 /
9780821843192 / 1
2072 / o11243685 / Belot, Gordon. /
Geometric possibility / Gordon Belot. / /
adet
Oxford University Press, / 2011. /
9780199595327 / 1
2073 / o11166289 / Short, C. Alan (Charles
Alan), 1955- author. / Geometry and
Atmosphere : Theatre Buildings from Vision to
adet
Reality / by C. Alan Short, Pet / / Ashgate
Publishing Company, / july2011. /
9780754674047 / 1
2074 / o11048207 / Kranzfelder, Ivo, 1958- / adet
George Grosz, 1893-1959 / Ivo Kranzfelder ;
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
[edited by Rolf Taschen ; English
translation: / / Benedikt Taschen, / c1994. /
3822893129 / 1
2075 / o11049686 / Düchting, Hajo. / Georges
Seurat, 1859-1891 : the master of pointillism /
adet
Hajo Düchting ; [editing and layo / / Taschen, /
2000.. / 9783822858639 / 1
2076 / o11270019 / Chiles, Jean-Paul Author /
Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty / /
adet
Wiley [Imprint]!"John Wiley & Sons,
Incorporated" / Mar 2012 / 9780470183151 / 1
2077 / o11247174 / Dixon, N. Editor Editor. /
Geosynthetics: Protecting the Environment / /
Thomas Telford Limited!"American Society of adet
Civil Engineers [Distributor]" / March 2004 /
9780727732347 / 1
2078 / o11284705 / Wardani, S. P. R. Editor
Editor. / Geotechnical Engineering for Disaster
Mitigation and Rehabilitation 2011:
adet
Geotechnical and / / World Scientific
Publishing Company, Incorporated / May 2011
/ 9789814365154 / 1
2079 / o11222335 / Easson, Angus. / Gerard
Manley Hopkins / Angus Easson. / /
adet
Routledge, / Jan.2011. / 9780415273244 / 1
2080 / o11234891 / Conrad, Sebastian. /
German colonialism : a short history /
Sebastian Conrad ; translated by Sorcha
adet
O'Hagan. / / Cambridge University Press, /
2011. / 9781107400474 / 1
2081 / o11281212 / Tubach, Frederic C. /
German voices : memories of life during
Hitler's Third Reich / Frederic C. Tubach with adet
Sal / / University of California Press, / c2011. /
9780520269644 / 1
2082 / o11099240 / / Germany : background
and U.S. relations / rditors, Danielle M.
adet
Becker. / / Nova Science Publishers, / March
2011. / 9781617618888 / 1
2083 / o11058626 / / Gestures in language
development / edited by Marianne Gullberg,
adet
Kees de Bot. / / John Benjamins Pub.
Company, / Jan.2011. / 9789027222589 / 1
2084 / o11264251 / Prentice, William E. / Get
fit, stay fit / William E. Prentice / / McGrawadet
Hill Companies, Inc., / c2011. /
9780073523859 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2085 / o11248816 / Kinser, Amy. / Getting
started with Microsoft Outlook 2010 / Amy
adet
Kinser, Barbara Stover. / / Pearson, / Jan
2012. / 9780132675468 / 1
2086 / o11050135 / Siegel, Bryna. / Getting
the best for your child with autism : an expert's
adet
guide to treatment / Bryna Siege / / Guilford
Press, / c2008. / 9781593853174 / 1
2087 / o11260841 / / Getting to the heart of the
matter : cardiac troponin as a cardiovascular
adet
biomarker / edit / / Nova Science, / c2011. /
9781614707967 / 1
2088 / o11071217 / Verjee, Firoz. / GIS
Tutorial for Humanitarian Assistance / / ESRI adet
Press [Imprint] / 2010. / 9781589482135 / 1
2089 / o11271073 / Flaxman, Gregory. / Gilles
Deleuze and the fabulation of philosophy /
adet
Gregory Flaxman. / / University of Minnesota
Press, / c2011 / 9780816665501 / 1
2090 / o11275650 / Williams, James, 1965- /
Gilles Deleuze's philosophy of time : a critical
introduction and guide / James Williams. / /
adet
Edinburgh University Press, / c2011 /
9780748638536 / 1
2091 / o11045759 / Holzhey, Magdalena. /
Giorgio de Chirico, 1888-1978 : the modern
adet
myth / Magdalena Holzhey. / / Taschen, /
c2005. / 3822841528 / 1
2092 / o11267239 / Dyhouse, Carol Author /
Glamour: History, Women, Feminism / / Zed
adet
Books, Limited!"Macmillan [Distributor]" /
March 2011 / 9781848138612 / 1
2093 / o1094073x / Cheban, David N. / Global
attractors of set-valued dynamical and control
systems / David N. Cheban. / / Nova Science adet
Publishers, / June 2010. / 9781616680213
(hardcover) / 1
2094 / o1125001x / Pradhan, Sandeep. / Global
available to promise with SAP : functionality
adet
and configuration / Sandeep Pradhan, / /
Galileo Press, / Jan 2012. / 9781592293858 / 1
2095 / o11284559 / Bodman, Samuel W.
Author / Global Brazil and U.S.- Brazil
Relations: Independent Task Force Report
adet
No.66 / / Council on Foreign
Relations!"Brookings Institution Press
[Distributor]" / Aug. 2011 / 9780876094921 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2096 / o11077347 / Minujin, Alberto. / Global
Child Poverty and Well-Being: Measurement,
adet
Concepts, Policy and Action / / Policy Press /
mar2011. / 9781847424815 / 1
2097 / o11104399 / Teivainen, Teivo Author /
Global Civil Society in Action Dilemmas of
adet
Democratization in the World Social Forum / /
Routledge / 2009. / 9780415357272 / 1
2098 / o11282101 / Halperin, Sandra / Global
Development/ Sandra Halperin. / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / 2010 / 9780415467667 / 1
2099 / o11264081 / / Global downtowns /
edited by Gary McDonogh and Marina
adet
Peterson. / / University of Pennsylvania
Press, / 2011. / 9780812243840 / 1
2100 / o11242103 / / Global economic and
environmental aspects of biofuels / editor,
adet
David Pimentel. / / CRC Press, / Mar. 2012. /
9781439834633 / 1
2101 / o11118167 / / Global economics : crisis
and cooperation / Jonathan P. Castle, editor. / /
adet
Nova Science Publishers, / c2010. /
9781617611148 / 1
2102 / o11270871 / Cohen, Marc J. Editor
Editor. / Global Food Price Shocks and Poor
adet
People / / Routledge / Dec. 2011 /
9780415682985 / 1
2103 / o11267434 / / Global health watch 3 :
an alternative world health report / People's
adet
Health Movement, Me / / UNISA Press ;!"Zed
Books," / 2011. / 9781780320335 / 1
2104 / o11285953 / / Global leadership :
research, practice, and development / Mark E.
adet
Mendenhall ... [et al.]. / / Routledge, / 2008. /
9780415405249 / 1
2105 / o11207851 / / Global logistics and
supply chain management / John Mangan ... [etadet
al.]. / / Wiley, / 2011. / 9781119998846 / 1
2106 / o1127864x / Iosifidis, Petros. / Global
media and communication policy / Petros
adet
Iosifidis. / / Palgrave Macmillan, / c2011. /
9780230218796 / 1
2107 / o11254890 / / Global Mexican cultural
productions / edited by Rosana Blanco-Cano
adet
and Rita E. Urquijo-Rui / / Palgrave
Macmillan, / 2011. / 9780230120471 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2108 / o11279448 / / Global migration,
ethnicity and britishness / edited byTariq
adet
Modood, John Salt. / / Palgrave Macmillan, /
2011. / 9780230296879 / 1
2109 / o11235330 / Butler, John Sibley. /
Global perspectives on technology transfer and
commercialization: building innovative ecos / / adet
Edward Elgar Publishing, / 2011. /
9781849809771 / 1
2110 / o11284353 / Lees-Marshment, Jennifer
Editor Editor. / Global Political Marketing / /
adet
Taylor & Francis Group / Dec. 2011 /
9780415500463 / 1
2111 / o10933475 / Westerbeek, Hans Editor
Editor. / Global Sport Business: Community
Impacts of Commercial Sport / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Oct. 2008 / 9780415457637 / 1
2112 / o1120977x / Norton, James Author /
Global Studies: India and South Asia / /
adet
McGraw-Hill Education, / August 19, 2011 /
9780078026171 / 1
2113 / o11250082 / / Global television
formats : understanding television across
adet
borders / Tasha Oren and Sharo / / Routledge, /
2011. / 9780415965453 / 1
2114 / o1128058x / Browning, Gary K. /
Global theory from Kant to Hardt and Negri /
adet
Gary Browning. / / Palgrave Macmillan, /
2011. / 9780230524736 / 1
2115 / o11278365 / Archer, David, 1960- /
Global warming : understanding the forecast /
adet
David Archer. / / Wiley, / Jan.2012. /
9780470943410 / 1
2116 / o11258081 / / Global women's
entrepreneurship research / [edited by] Karen
adet
D. Hughes, Jennifer E. Jennin / / Edward Elgar
Pub., / mar2012. / 9781849804622 / 1
2117 / o10876510 / Blanco, Elena. /
Globalisation and natural resources law : text
and materials / Elena Blanco, Jona
adet
Razzaque / / Edward Elgar Pub., / June 2010. /
9781848442504 / 1
2118 / o1127976x / Kupfer, Antonia Editor
adet
Editor. / Globalisation Higher Education the
Labour Market and Inequality / /
Routledge!"Taylor & Francis Group
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
[Distributor]" / Dec. 2011!"2011" /
9780415693462 / 1
2119 / o10876480 / Gehring, Markus W.
Author / Globalisation, Trade Law and Its
Impact: Assessing the Sustainable
Development Effects of / / Edward Elgar
adet
Publishing Limited!"Marston Book Services,
Limited [Distributor]," / May 2010. /
9781848448933 / 1
2120 / o11275224 / Vos, Rob Editor Editor. /
Globalization and Policy Challenges for
Economies in Transition: Transition and
adet
Diversific / / Bloomsbury Publishing
Plc!"Archetype/Allen & Unwin [Distributor]" /
Dec. 2011 / 9781849665322 / 1
2121 / o11153301 / Holton, R. J. Author /
Globalization and the Nation State / / Palgrave
adet
Macmillan!"Macmillan [Distributor],ü" / july
2011 / 9780230274556 / 1
2122 / o11246509 / / Globalization in crisis /
edited by Barry K. Gills. / / Routledge, /
adet
2011. / 9780415689373 / 1
2123 / o1116850x / / Globalization, migration,
and the future of Europe : insiders and
adet
outsiders / edited by Le / / Routledge, /
october2011. / 9780415669047 / 1
2124 / o11168651 / Short, John R. /
Globalization, modernity, and the city / John
adet
Rennie Short. / / Routledge, / september2011. /
9780415676922 / 1
2125 / o11254622 / Tausch, Arno. /
Globalization, the Human Condition and
Sustainable Development in the 21st Century: adet
Cross- / / Anthem Press; / Mar.2012. /
9780857284105 / 1
2126 / o11259693 / Jennings, Justin. /
Globalizations and the ancient world / Justin
adet
Jennings. / / Cambridge University Press, /
c2011. / 9780521760775 / 1
2127 / o11279394 / / Globalized labour
markets and social inequality in Europe /
adet
edited by Hans-Peter Blossfeld / / Palgrave
Macmillan, / 2011. / 9780230241992 / 1
2128 / o10914559 / / Glow discharges and
tokamaks / [edited by] Sean A. Altone. / /
adet
Nova Science Publishers, / Sept. 2009. /
9781616683528 (hardcover : alk. paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2129 / o11180791 / Gaskin, Shelley. / Go with
microsoft outlook 2010 : comprehensive /
adet
Shelley Gaskin, Alicia Vargas, and Nancy / /
Pearson, / August 2011. / 9780132791281 / 1
2130 / o11180651 / Gaskin, Shelley. / Go with
Microsoft Publisher 2010 comprehensive /
adet
Shelley Gaskin and Alicia Vargas. / / Pearson, /
August 2011. / 9780132791724 (alk. paper) / 1
2131 / o11277750 / Verhagen, J. W. H. Editor
Editor. / Go Your Own Least Cost Path / /
adet
British Archaeological Reports Limited / Nov.
2011 / 9781407308616 / 1
2132 / o11245207 / Hitchens, Christopher. /
God is not great : how religion poisons
adet
everything / Christopher Hitchens. / / Twelve, /
2007. / 9780446579803 / 1
2133 / o11087870 / Kidd, Thomas S / God of
liberty : a religious history of the American
adet
Revolution / Thomas S. Kidd / / Basic Books, /
c2010 / 9780465002351 / 1
2134 / o11273847 / / God, goodness, and
philosophy / [edited by] Harriet A. Harris. / / adet
Ashgate, / 2011. / 9781409428527 / 1
2135 / o11154342 / Karamustafa, Ahmet T.,
1956- / God's unruly friends : dervish groups
in the Islamic later middle period, 1200-1550 / adet
Ahme / / University of Utah Press, / 1994. /
9780874804560 / 1
2136 / o11159911 / / Golgi apparatus :
structure, functions and mechanisms / editor,
Christopher J. Hawkins. / / Nova Science
adet
Publishers, / c2010. / 9781611220513
(softcover) / 1
2137 / o11165674 / Bogart, W. A. (William A.)
/ Good government? Good citizens? : courts,
adet
politics, and markets in a changing Canada /
W.A / / UBC Press, / c2005. / 077481165X / 1
2138 / o11220648 / Rovira, Alex. / Good luck :
create the conditions for success in life and
adet
business / Alex Rovira, Fernando / / JosseyBass, / c2004. / 9780787976071 / 1
2139 / o1117495x / Brower, Sidney. / Good
Neighborhoods: A Study of in-Town and
Suburban Residential Environments / / Praeger adet
Publishers [Imprint] / 2000. / 9780275969219 /
1
2140 / o11220612 / / Goodness-of-fit
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
techniques / edited by Ralph B. D'Agostino,
Michael A. Stephens. / / M. Dekker, / 1986. /
9780824774875 / 1
2141 / o11220600 / International Conference
on Goodness-of-Fit Tests and Model Validity
(2000 : Paris, France / Goodness-of-fit tests
adet
and model validity / C. Huber-Carol ... [et al.],
editors. / / Birkhauser Verlag AG , / c2002. /
9780817642099 / 1
2142 / o11257192 / Fehily, Chris / Google
Chrome OS by Chris Fehily / / Pearson
adet
Education, / 2011. / 9780321743763 / 1
2143 / o11168638 / Bramwell, Bill Editor
Editor. / Governance and Tourism Destinations
adet
/ / Routledge, / March 2012 / 9780415587716 /
1
2144 / o11123333 / / Governing : readings and
cases in American politics / [edited by] Roger
adet
H. Davidson, Walte / / CQ Press, / 1991. /
0871876159 / 1
2145 / o1120803x / Borins, Sandford F.,
1949- / Governing fables : learning from
public sector narratives / Sandford Borins. / / adet
Information Age Pub., / Jul.2011. /
9781617354908 / 1
2146 / o10932859 / / Governing the female
body : gender, health, and networks of power /
edited by Lori Reed an / / State University of adet
New York Press, / 2010. / 9781438429533
(hardcover : alk. paper) / 1
2147 / o11187682 / Halter, Gary M. /
Government & politics of Texas : a
comparative view / Gary M. Halter. / /
adet
McGraw-Hill, / Jan. 2011. / 9780073379142 /
1
2148 / o1113012x / Lehne, Richard. /
Government and business : American political
economy in comparative perspective /
adet
Richard / / CQ Press, / c2006. / 1933116056 /
1
2149 / o11210643 / / Government institutions :
effects, changes and normative foundations /
adet
edited by Hendrik W / / Kluwer Academic
Publishers, / c2000. / 9780792367208 / 1
2150 / o11045863 / Hagen, Rose-Marie Author adet
/ Goya / / TASCHEN!"Ingram Publisher
Services [Distributor]" / Nov. 2003 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
9783822818237 / 1
2151 / o11249250 / Chaitin, Gregory J. /
Gödel's way : exploits into an undecidable
adet
world / Gregory Chaitin, Francisco A. Doria &
/ / CRC Press, / 2011. / 9780415690850 / 1
2152 / o11222232 / Wilkins, Charles. /
Grammar of the Sanskrit Language / /
adet
Cambridge University Press / Jul.2011. /
9781108030267 / 1
2153 / o11055820 / / Grammaticalization :
current views and issues / edited by Katerina
adet
Stathi, Elke Gehweiler, / / John Benjamins
Pub. Co., / 2010. / 9789027205865 / 1
2154 / o11177287 / Ertürk, Nergis. /
Grammatology and literary modernity in
adet
Turkey / Nergis Ertürk. / / Oxford University
Press, / September 2011. / 9780199746682 / 1
2155 / o11220983 / Matson, Wallace I. / Grand
theories and everyday beliefs : science,
philosophy, and their histories / Wallace M / / adet
Oxford University Press, / Nov.2011. /
9780199812691 / 1
2156 / o11262606 / Mihalcea, Rada, 1974- /
Graph-based natural language processing and
information retrieval / Rada Mihalcea,
adet
Dragomi / / Cambridge University Press, /
2011 / 9780521896139 / 1
2157 / o11211076 / / Graphene and its
fascinating attributes / editors, Swapan K. Pati,
adet
Toshiaki Enoki, C.N.R. / / World Scientific, /
Mar.2011. / 9789814329354 / 1
2158 / o1122115x / Spaans, Joke. / Graphic
satire and religious change : the Dutch
adet
Republic, 1676-1707 / by Joke Spaans. / /
Brill, / Jun.2011. / 9789004206694 / 1
2159 / o10824571 / Hopper, Leonard J. /
Graphic standards field guide to softscape /
adet
Leonard J. Hopper. / / Wiley, / 2009. /
9780470429648 / 1
2160 / o11268918 / McClave, James T.
Author / Graphing Calculator Manual for
adet
Statistics / / Pearson Education, Limited /
2011. / 9780321756992 / 1
2161 / o11172162 / Anderson, Warren Author / adet
Gravitational-Wave Physics and Astronomy:
An Introduction to Theory, Experiment and
Data A / / Wiley-VCH [Imprint]!"John Wiley
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
& Sons, Incorporated," / Oct. 2011. /
9783527408863 / 1
2162 / o11160482 / Mishra, Dinesh Chandra
Author / Gravity and Magnetic Methods for
Geological Studies / / CRC Press
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor &
Francis Group [Distributor]," / June 2011 /
9780415684200 / 1
2163 / o11209768 / / GRE exam advanced
math. / / Kaplan Pub., / 2009. /
adet
9781607144977 / 1
2164 / o11256710 / Mallea, Hermes. / Great
houses of Havana : a century of architecture
adet
and design / Hermes Mallea. / / Monacelli
Press, / 2011. / 9781580932882 / 1
2165 / o11172186 / / Great readings in clinical
science : essential selections for mental health
adet
professionals / / Pearson, / cjan2012. /
9780205698035 / 1
2166 / o11045875 / Scholz-Hansel, Michael
Author / Greco / / TASCHEN!"Ingram
adet
Publisher Services [Distributor]" / Dec. 2004 /
9783822831717 / 1
2167 / o11032819 / Allbutt, T. Clifford
(Thomas Clifford), 1836-1925. / Greek
medicine in Rome : the Fitzpatrick lectures on adet
the history of medicine delivered at / /
Martino, / 2006. / 1578986311 / 1
2168 / o11088928 / Schabel, Christopher
David. / Greeks, Latins, and the church in
early Frankish Cyprus / Christopher D.
adet
Schabel. / / Ashgate, / 2010. /
9781409400929 / 1
2169 / o11176271 / Gallman, Philip G. / Green
alternatives and national energy strategy : the
facts behind the headlines / Philip / / Johns
adet
Hopkins University Press, / September 2011. /
9781421401973 / 1
2170 / o11211052 / Guardia, Miguel de la. /
Green Analytical Chemistry: Theory and
adet
Practice / / Elsevier Science & Technology
Books / 2010. / 9780444537096 / 1
2171 / o11103620 / Sabnis, Gajanan Editor
Editor. / Green Building with Concrete / / CRC
adet
Press [Imprint]!"Taylor & Francis Group," /
July 2011 / 9781439812969 / 1
2172 / o11248609 / Seville Author / Green
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
Building: Principles and Practices / / Delmar
Cengage Learning!"Cengage Learning
[Distributor]," / Feb 2012 / 9781111308193 / 1
2173 / o11255456 / / Green chemistry / [edited
by] Rafael Luque. / / Nova Science Publishers, adet
/ Oct. c2011. / 9781613248775 (hardcover) / 1
2174 / o11243314 / / Green chemistry for
environmental remediation / edited by Rashmi
Sanghi and Vandana Singh. / / Scrivener
adet
Pub. ;!"Co-published by John Wiley & Sons," /
2011. / 9780470943083 / 1
2175 / o11189034 / Feng, Wu Chun Editor
Editor. / Green Computing / / CRC Press
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Palgrave adet
Macmillan [Distributor]," / Nov 2011 /
9781439819876 / 1
2176 / o11255092 / / Green corrosion
chemistry and engineering: opportunities and
adet
challenges/ editor Sanjay K. / / John Wiley &
Sons, / Feb. 2012 / 9783527329304 / 1
2177 / o11224174 / / Green marine clays :
oolitic ironstone facies, verdine facies,
glaucony facies, and celado / /
adet
Elsevier ;!"Distributors for the U.S. and
Canada, Elsevier Science Pub. Co.," / 1988. /
9780444871206 / 1
2178 / o11176945 / / Green Organic Chemistry
in Lecture and Labartory / / CRC , /
adet
AUG2011 / 9781439840764 / 1
2179 / o1126214x / Iannuzzi, Al. / Greener
products : the making and marketing of
adet
sustainable brands / Al Iannuzzi. / / Taylor &
Francis, / 2011. / 9781439854310 / 1
2180 / o11250173 / Melnikov, Yu. A. / Green's
functions : construction and applications / by
Yuri A. Melnikov, Max Y. Melnikov. / / De
adet
Gruyter, / mar2012. / 9783110253023 (alk.
paper) / 1
2181 / o11219440 / Greer, Jed. / Greenwash :
the reality behind corporate
environmentalism / by Jed Greer & Kenny
adet
Bruno. / / Third World Network, / 1996. /
9780945257776 / 1
2182 / o1116704x / Stapleton, Geoff. / Gridconnected solar electric systems the Earthscan
adet
expert handbook for planning, design, / /
Earthscan, / Nov 2011. / 9781849713443 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2183 / o10886965 / Grotius, Hugo, 1583-1645.
/ Grotius on the rights of war and peace : an
abridged translation / Edited for the Syndics / / adet
The Lawbook Exchange, Ltd., / 2009. /
9781429780636 / 1
2184 / o11221136 / Minton, Anna. / Ground
control : fear and happiness in the twenty-firstadet
century city / Anna Minton. / / Penguin Books,
/ 2009. / 9780141033914 / 1
2185 / o11220685 / Williams, Michael, 1947
July 6- / Groundless belief : an essay on the
possibility of epistemology / Michael
adet
Williams. / / Yale University Press, / 1999. /
9780691009070 / 1
2186 / o11160500 / Deutsch, Wiliam J. /
Groundwater Geochemistry/ Wiliam j. Deutsch
/ / Taylor & Francis Group!"Bookpoint
adet
Limited [Distributor]," / October 2011 /
9781439816523 / 1
2187 / o11234908 / Wojciehowski, Hannah
Chapelle, 1957- / Group Identity in the
Renaissance World / Hannah Chapelle
adet
Wojciehowski. / / Cambridge University Press,
/ 2011. / 9781107003606 / 1
2188 / o11178255 / / Grow Small, Think
Beautiful: Ideas for a Sustainable World from
adet
Schumacher College / / Floris Books, /
OCT2011 / 9780863158353 / 1
2189 / o11262114 / / Growth in transition /
Friedrich Hinterberger ... [et al.]. / / Routledge, adet
/ Jan 2012. / 9781849713962 / 1
2190 / o11204217 / Mohan, Rakesh / Growth
with Financial Stability: Central Banking in an
adet
Emerging Market / / Oxford University Press, /
June 2011 / 9780198070207 / 1
2191 / o11246236 / Center for Chemical
Process Safety (CCPS) / Guidelines for
Pressure Relief and Effluent Handling Systems adet
/ / John Wiley & Sons, / 2011 /
9780470767733 / 1
2192 / o11249092 / Flicker, Eileen S. /
Guiding children's behavior : developmental
discipline in the classroom / Eileen S. Flicke / / adet
Teachers College Press, / c2006. /
9780807747131 / 1
2193 / o11267100 / Chen, Janet Y., 1972- /
adet
Guilty of indigence : the urban poor in China,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
1900-1953 / Janet Y. Chen. / / Princeton
University Press, / jan2012. / 9780691152103
(hbk. : alk. paper) / 1
2194 / o11145791 / Condorelli, Celine / Ha Za
Vu Zu / / Frac des Pays de la Loire / Mar.2011. adet
/ 9782906247642 / 1
2195 / o11262552 / Calhoun, Craig /
Habermas and Religion / / Polity Press /
adet
Feb.2012. / 9780745653273 / 1
2196 / o11219324 / Horadam, K. J., 1951- /
Hadamard matrices and their applications /
adet
K.J. Horadam. / / Princeton University Press, /
2007. / 9780691119212 / 1
2197 / o11223170 / Siddiqi, Muhammad
Zubair. / Hadïth literature : its origin,
development and special features / by
adet
Muhammad Zubayr Sid / / The Islamic Texts
Society, / 1993. / 978-0946621385 / 1
2198 / o11158438 / Prokhorov, Lev V. Author /
Hamiltonian Mechanics of Gauge Systems / /
adet
Cambridge University Press, / June 2011. /
9780521895125 / 1
2199 / o11230058 / Seidler, Douglas R. / Hand
drawing for designers : communicating ideas
through architectural graphics / Douglas / /
adet
Fairchild ;!"Berg [distributor]," / 2010. /
9781563677809 / 1
2200 / o11244495 / / Handbook of adolescent
transition education for youth with
adet
disabilities / edited by Michae / / Routledge, /
2011. / 9780415872799 / 1
2201 / o11265681 / / Handbook of applied
behavior analysis / edited by Wayne W. Fisher,
adet
Cathleen C. Piazza, Hen / / Guilford Press, /
c2011. / 9781609184681 / 1
2202 / o11239736 / Ishida, Hatsuo / Handbook
of Benzoxazine Resins / / Elsevier / 2011. /
adet
9780444537904 / 1
2203 / o11185806 / Lendlein, Andreas Editor
Editor. / Handbook of Biodegradable
Polymers: Isolation, Synthesis,
adet
Characterization and Application / / John
Wiley & Sons, Incorporated, / Sep 2011 /
9783527324415 / 1
2204 / o11253022 / Sievers, Michael Author / adet
Handbook of Chemical Oxidation Processes / /
IWA Publishing, / Jan. 2012 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
9781843391753 / 1
2205 / o11066106 / Waal, Ton de. / Handbook
of data editing and imputation / Ton de Waal,
adet
Jeroen Pannekoek, Sander Scholtus. / / Wiley, /
March 2011. / 9780470542804 (cloth) / 1
2206 / o11244835 / / Handbook of energyaware and green computing / edited by Ishfaq
adet
Ahmad and Sanjay Ranka. / / Chapman &
Hall/CRC, / Feb 2012. / 9781439850404 / 1
2207 / o11257398 / / Handbook of food
proteins / edited by G.O. Phillips and P.A.
adet
Williams. / / Woodhead Publishing, / 2011. /
9781845697587 / 1
2208 / o11268529 / / Handbook of generative
approaches to language acquisition / Jill de
adet
Villiers, Tom Roeper, / / Springer ; / 2011. /
9789400716872 / 1
2209 / o11248889 / Shukla, Sanjay Kumar
Author / Handbook of Geosynthetic
Engineering: Geosynthetics and Their
adet
Applications / / I C E Publishing / Sept. 2011 /
9780727741752 / 1
2210 / o11074486 / Baum, Andrew Editor
Editor. / Handbook of Health Psychology, 2/e /
/ Psychology Press [Imprint]!"Taylor &
adet
Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / March 2009 / 9780805864618 /
1
2211 / o11237259 / / Handbook of hydraulic
fluid technology, second edition / editors,
adet
George E. Totten, Victor / / CRC Press, /
2011. / 9781420085266 / 1
2212 / o11235573 / Sinclair, Marta. /
Handbook of intuition research / edited by
adet
Marta Sinclair. / / Edward Elgar Publishing
Limited, / 2011. / 9781848448889 / 1
2213 / o11232109 / / Handbook of landscape
archaeology / Bruno David and Julian Thomas,
adet
editors. / / Left Coast Press, / 2008. /
9781598742947 / 1
2214 / o11178851 / Bruijn, F. J. de (Frans J.
de) / Handbook of molecular microbial
adet
ecology / Frans J. de Bruijn. / 1 / WileyBlackwell, / Aug. 2011. / 9780470924181 / 1
2215 / o11178875 / Bruijn, F. J. de (Frans J. adet
de) / Handbook of molecular microbial
ecology / Frans J. de Bruijn. / 2 / Wiley-
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
Blackwell, / Aug. 2011. / 9780470924181 / 1
2216 / o11118714 / Cabrini, Stefano Editor
Editor. / Handbook of Nanofabrication / / C R
C Press LLC!"Taylor & Francis Group
adet
[Distributor]" / December 2011 /
9781420090529 / 1
2217 / o1125905x / Ivancevic, Vladimir G. /
Handbook of nonlinearity, chaos, and
complexity methods for scientists and
adet
engineers / aut / / Nova Science Publishers, /
2011. / 9781612099378 / 1
2218 / o11255948 / / Handbook of
psychotherapy supervision / edited by C.
adet
Edward Watkins, Jr. / / Wiley, / 1997. /
9780471112198 / 1
2219 / o11231233 / Lorimer, D. R. (Duncan
Ross), 1969- / Handbook of pulsar astronomy /
adet
D.R. Lorimer, M. Kramer. / / Cambridge
University Press, / 2005. / 9780521828239 / 1
2220 / o11258160 / / Handbook of research
methods for studying daily life / edited by
adet
Matthias R. Mehl, Tamlin / / Guilford Press, /
jan.2012. / 9781609187477 / 1
2221 / o11235317 / / Handbook of research on
energy entrepreneurship / edited by Rolf
adet
Wüstenhagen and Robert W / / Edward Elgar, /
2011. / 9781848445512 / 1
2222 / o1123605x / / Handbook of research on
entrepreneurship and regional development :
adet
national and regional / / Edward Elgar Pub., /
2011. / 9781848442641 / 1
2223 / o11101519 / / Handbook of research on
information communication technology
policy : trends, issues and a / 1 / Information adet
Science Reference, / Jan.2011. /
9781615208470 / 1
2224 / o11101520 / / Handbook of research on
information communication technology
policy : trends, issues and a / 2 / Information adet
Science Reference, / Jan.2011. /
9781615208470 / 1
2225 / o1125659x / / Handbook of RF and
microwave power amplifiers / edited by John
adet
L.B. Walker. / / Cambridge University Press, /
Jan.2012. / 9780521760102 / 1
2226 / o11269558 / / Handbook of school
adet
violence and school safety : international
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
research and practice / edit / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415884624 / 1
2227 / o11257295 / Oruc, A. Yavuz. /
Handbook of scientific proposal writing /
author, A. Yavuz Oruc. / / Taylor & Francis, / adet
Dec2011. / 9781439869185 (hardcover : alk.
paper) / 1
2228 / o11269686 / Wiegand, Thorsten
Author / Handbook of Spatial Point Pattern
Analysis in Ecology / / C R C Press
adet
LLC!"Taylor & Francis Group [Distributor]" /
2010 / 9781420082548 / 1
2229 / o11267835 / Stumpf, M. P. H. (Michael
P. H.) / Handbook of statistical systems
biology / Michael P.H. Stumpf, David J.
adet
Balding, Mark Giro / / John Wiley & Sons, /
2011. / 9780470710869 / 1
2230 / o11178188 / / Handbook of sustainable
energy / [edited by] Ibon Galarraga, Mikel
adet
Gonzalez-Eguino, Anil M / / Edward Elgar
Pub., / APR2011. / 9781849801157 / 1
2231 / o11261080 / / Handbook of the history
of social psychology / edited by Arie W.
adet
Kruglanski, Wolfgang Stro / / Psychology
Press, / 2011. / 9781848728684 / 1
2232 / o11278912 / / Handbook of
transnational governance : institutions and
adet
innovations / edited by Thomas Hal / / Polity, /
2011. / 9780745650616 / 1
2233 / o11285254 / Manus, Midlarsky /
Handbook of War Studies (Routledge
adet
Revivals) / / Taylor & Francis Group, / Nov.
2011 / 9780415611008 / 1
2234 / o1125497x / / Handbook of X-ray
astronomy / edited by Keith A. Arnaud,
Randall K. Smith and Aneta Siemig / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521883733 / 1
2235 / o11177858 / Chen, Dong Editor
Editor. / Handbook on Applications of
Ultrasound Sonochemistry / / CRC Press
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor &
Francis Group [Distributor]," / Jul 2011 /
9781439842065 / 1
2236 / o11152606 / Morris, Arthur E., 1935- / adet
Handbook on material and energy balance
calculations in material processing / Arthur E.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
Mo / / Wiley-TMS, / Jun 2011. /
9781118065655 / 1
2237 / o11279631 / / Handbook on
measurement, assessment, and evaluation in
adet
higher education / [edited by] Char / /
Routledge, / 2011. / 9780415880763 / 1
2238 / o11248440 / / Handbook on the
economics of leisure / [edited by] Samuel
adet
Cameron. / / Edward Elgar Pub., / Jan 2012. /
9781848444041 / 1
2239 / o11248762 / Andreff, Wladimir Editor
Editor. / Handbook on the Economics of
adet
Sport / / Edward Elgar Publishing,
Incorporated / Jan. 2009 / 9781848443518 / 1
2240 / o11252303 / / Hands-on Matrix Algebra
Using R Active and Motivated Learning With
Applications / Hrishike / / World Scientific
adet
Pub Co Inc, / 2011 / 9789814313681 (hdbk.) /
1
2241 / o11149036 / / Hannah arendt and the
Law Edited by Marco Goldoni and Christopher
adet
McCorkindale. / / Hart Publishing, / November
2011. / 9781849461436 / 1
2242 / o11168730 / Greve, Bent. / Happiness /
Bent Greve. / / Routledge, / Dec.2011. /
adet
9780415682947 / 1
2243 / o10836615 / / Harmful algal blooms :
impact and response / editor, Vladimir
adet
Buteyko. / / Nova Science Publishers, /
c2009. / 9781607416654 (hardcover) / 1
2244 / o1124706x / Yerxa, Winslow. /
Harmonica for dummies / by Winslow
adet
Yerxa. / / Wiley, / 2008. / 9780470337295 / 1
2245 / o11229184 / Godwin, Joscelyn. /
Harmonies of heaven and earth : mysticism in
music from antiquity to the avant-garde /
adet
Jos / / Inner Traditions International, / 1987. /
9780892815005 / 1
2246 / o11267604 / O'Connell, Donal, 1963- /
Harvesting external innovation : managing
external relationships and intellectual
adet
property / / Gower Pub., / Jun.2011. /
9781409418337 (hbk. : alk. paper) / 1
2247 / o11260208 / Paul, Herman / Hayden
White / / Polity Press / 2011. / 9780745650142 adet
/1
2248 / o11139791 / / Hazardous Waste
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
Engineering and Management / / Humana
Press, / Feb. 2012. / 9781588298621 / 1
2249 / o11173506 / VanGuilder, Cliff Author /
Hazardous waste management: an introduction
/ / Mercury Learning &
adet
Information!"International Publishers
Marketing [Distributor]," / Jul. 2011 /
9781936420261 / 1
2250 / o11239918 / Adeola, Francis O., 1956- /
Hazardous wastes, industrial disasters, and
environmental health risks : local and global / / adet
Palgrave Macmillan, / c2011. /
9780230118218 / 1
2251 / o11209677 / Simon, Jonathan. / Head
First Android Development / / O'Reilly Media, adet
Incorporated; / Oct.2011. / 9781449393304 / 1
2252 / o11209689 / Freeman, Eric T. / Head
First HTML5 / / O'Reilly Media, Incorporated; adet
/ Sep.2011. / 9781449390549 / 1
2253 / o11209653 / Benedetti, Ryan. / Head
First JQuery / / O'Reilly Media, Incorporated; / adet
Sep.2011. / 9781449393212 / 1
2254 / o11153453 / Islam, Merve Kavakçı /
Headscarf politics in Turkey : a postcolonial
reading / Merve Kavakçı Islam ; foreword b / / adet
Palgrave Macmillan, / 2010. /
9780230106659 / 1
2255 / o11032716 / Porterfield, Amanda,
1947- / Healing in the history of Christianity /
adet
Amanda Porterfield. / / Oxford University
Press, / 2005. / 9780199729944 / 1
2256 / o11207942 / Zilberman, David Editor
Editor. / Health and animal agriculture in
adet
developing countries / / Springer, / October 31,
2011 / 9781441970763 / 1
2257 / o11087390 / Bourbou, Chryssi. / Health
and disease in Byzantine Crete (7th-12th
adet
centuries AD) / Chryssi Bourbou. / / Ashgate, /
c2010. / 9780754666158 / 1
2258 / o1128402x / / Health care in Malaysia :
the dynamics of provision, financing and
adet
access / edited by Heng / / Routledge, / 2007. /
9780415418799 (hardback : alk. paper) / 1
2259 / o11255079 / Martinez-Giralt, Xavier. /
Health economics : an industrial organization
adet
perspective / by Xavier Martinez-Giralt and / /
Routledge, / 2011. / 9780415559898 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2260 / o11172319 / Straub, Richard O. / Health
pyschology / Richard O. Straub. / / Worth
adet
Publishers, / feb2011. / 1429216328 / 1
2261 / o11263106 / Brizee, Lori S. / Healthy
choices, healthy children : a guide to raising
adet
fit, happy kids / Lori S. Brizee, S / / Paraclete
Press, / 2011. / 9781557259240 / 1
2262 / o11263337 / Hicks, J. Morris. / Healthy
eating, healthy world : unleashing the power of
adet
plant-based nutrition / J. Morris / / BenBella
Books, Inc., / c2011. / 9781936661046 / 1
2263 / o11283932 / Folks, Jeffrey J. (Jeffrey
Jay), 1948- / Heartland of the imagination :
conservative values in American literature
adet
from Poe to O'Co / / McFarland & Co., /
Jan.2012. / 9780786459766 / 1
2264 / o11247459 / Cirimele, Gianluca / Heat
Flux: Processes, Measurement Techniques and
adet
Applications / / Nova Science Publishers, /
2011 / 9781614708872 / 1
2265 / o11245402 / Theodore, Louis / Heat
Transfer Applications for the Practicing
adet
Engineer / / Taylor and Francis Group, / 2011. /
9780470643723 / 1
2266 / o10833869 / / Heavy metal compounds
in soil : transformation upon soil pollution and
adet
ecological signific / / Nova Science Publishers,
/ c2009. / 9781608764662 (hardcover) / 1
2267 / o1126018x / Rai, Prabhat Kumar. /
Heavy metal pollution and its
phytoremediation through wetland plants /
adet
author, Prabhat Ku / / Nova Science
Publishers, / c2011. / 9781612099385 / 1
2268 / o11251633 / Kushner, Harold J. (Harold
Joseph), 1933- / Heavy traffic analysis of
controlled queueing and communications
adet
networks / Harold J. Kush / / Springer, /
2001. / 9780387952642 / 1
2269 / o11216566 / Lelord, François. / Hector
and the search for happiness : a novel /
adet
François Lelord. / / Penguin Group USA, /
2010. / 9780143118398 / 1
2270 / o11216517 / Lelord, Françis. / Hector
and the secrets of love : a novel / Françis
adet
Lelord. / / Penguin Books, / May.2011. /
9780143119470 / 1
2271 / o1125516x / / Hegel and the infinite : adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
religion, politics, and dialectic / edited by
Slavoj Zizek, Clayt / / Columbia University
Press, / 2011. / 9780231143356 / 1
2272 / o11283713 / Pinkard, Terry P. / Hegel's
naturalism : mind, nature, and the final ends of
adet
life / Terry Pinkard. / / Oxford University
Press, / jan2012. / 9780199860791 / 1
2273 / o11272235 / / Hegel's Philosophy of
right : essays on ethics, politics, and law /
adet
edited by Thom Brooks. / / Wiley-Blackwell, /
Mar 2012. / 9781405188135 / 1
2274 / o10811953 / Pelczynski, Z. A. / Hegel's
political philosophy--problems and
adet
perspectives; a collection of new essays, edite /
/ University Press, / 1971. / 9780521099875 / 1
2275 / o11273392 / Ruda, Frank. / Hegel's
rabble : an investigation into Hegel's
adet
Philosophy of right / Frank Ruda ; [preface / /
Continuum, / c2011. / 9781441156938 / 1
2276 / o11265322 / Anderson, Sybol S. C.
Author / Hegel's Theory of Recognition: From
Oppression to Ethical Liberal Modernity / /
adet
Continuum International Publishing Group,
Limited / 2011 / 9781441152930 / 1
2277 / o11271590 / O'Brien, Mahon. /
Heidegger and authenticity : from resoluteness
adet
to releasement / Mahon O'Brien. / /
Continuum, / c2011. / 9781441111180 / 1
2278 / o11261936 / Vandevelde, Pol. /
Heidegger and the romantics : the literary
adet
invention of meaning / Pol Vandevelde. / /
Routledge, / 2011. / 9780415886352 / 1
2279 / o11117874 / Courtine, Jean-Fran?cois. /
Heidegger et la phâenomâenologie / par Jeanadet
Fran?cois Courtine. / / J. Vrin, / 1990. /
9782711610280 / 1
2280 / o11286088 / Webb, David Author /
Heidegger, Ethics and the Practice of Ontology
adet
/ / Continuum International Publishing Group,
Limited / 2011 / 9781441191267 / 1
2281 / o11183421 / Velkley, Richard L. /
Heidegger, Strauss, and the premises of
philosophy on original forgetting / Richard
adet
Velkle / / University of Chicago Press, /
Nov.2011. / 9780226852546 / 1
2282 / o10913452 / Razavy, Mohsen. /
adet
Heisenberg's Quantum Mechanics / Mohsen
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
Razavy. / / World Scientific , / July 2010. /
9789814304115 / 1
2283 / o11257349 / Schrijver, Carolus J. /
Heliophysics : space storms and radiation :
causes and effects / Carolus J Schrijver,
adet
Geor / / Cambridge University Press, / Jan
2012. / 9781107403994 / 1
2284 / o11205970 / / Hellenism in the East :
the interaction of Greek and non-Greek
civilizations from Syria to / / University of
adet
California Press, / 1987. / 0520060547 (alk.
paper) / 1
2285 / o1116315x / Kropf, Martha E. Author /
Helping America Vote: The Limits of Election
Reform / / Routledge!"Taylor & Francis Group adet
[Distributor]," / November 2011 /
9780415804080 / 1
2286 / o11049558 / Stabenow, Cornelia. /
Henri Rousseau, 1844-1910 / Cornelia
Stabenow ; [English translation, Charity Scoot adet
Stokes / / Benedikt Taschen, / 1994. /
9783822813645 / 1
2287 / o11264573 / / Herbal medicines :
development and validation of plant-derived
adet
medicines for human health / / Taylor &
Francis, / 2011. / 9781439837689 / 1
2288 / o11242279 / Offer, John. / Herbert
Spencer and Social Theory. John Offer. / /
adet
Palgrave Macmillan Ltd., / 2010. /
9780230203792 / 1
2289 / o11245116 / Cobb, Andrew. /
Herbicides and plant physiology / Andrew H.
adet
Cobb, John P.H. Reade. / / Blackwell Pub., /
2010. / 9781405129350 / 1
2290 / o10820449 / Schiemann, Gregor /
Hermann von Helmholtz's mechanism: the loss
adet
of certainty : a study on the transition from / /
Springer, / 2009. / 9781402056291 / 1
2291 / o11286362 / Vattimo, Gianni, 1936- /
Hermeneutic communism : from Heidegger to
Marx / Gianni Vattimo and Santiago Zabala. / / adet
Columbia University Press, / c2011. /
9780231158022 / 1
2292 / o11283762 / Porter, Stanley E., 1956- /
Hermeneutics : an introduction to interpretive
adet
theory / Stanley E. Porter & Jason C. Robin / /
Eerdmans, / 2011. / 9780802866578 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2293 / o11182520 / / Hermes and Athena :
biblical exegesis and philosophical theology /
adet
edited by Eleonore Stum / / University of
Notre Dame Press, / c1993. / 0268010994 / 1
2294 / o1128092x / Berenson, Edward, 1949- /
Heroes of empire : five charismatic men and
the conquest of Africa / Edward Berenson. / / adet
University of California Press, / c2011. /
9780520234277 / 1
2295 / o11245803 / Ross, Julian R. H. /
Heterogeneous Catalysis: Fundamentals and
Applications / / Elsevier Science &
adet
Technology Books, / 2011. / 9780444533630 /
1
2296 / o1117884x / / Heuristics : the
foundations of adaptive behavior / edited by
Gerd Gigerenzer, Ralph Hertw / / Oxford
adet
University Press, / Jun.2011 / 9780199744282
(alk. paper) / 1
2297 / o11271887 / Zigon, Jarrett. / HIV is
God's blessing : rehabilitating morality in
neoliberal Russia / Jarrett Zigon. / / University adet
of California Press, / 2011. / 9780520267640 /
1
2298 / o11206457 / Roesken, Bettina Author /
Hidden Dimensions in the Professional
Development of Mathematics Teachers: Inadet
Service Educ / / Sense Publishers / Dec. 2010 /
9789460914317 / 1
2299 / o11243235 / Zucchini, W. / Hidden
Markov models for time series : an
adet
introduction using R / Walter Zucchini, Iain
L. / / CRC Press, / c2009. / 9781584885733 / 1
2300 / o11270688 / Reich, Adam D. (Adam
Dalton), 1981- / Hidden truth: young men
navigating lives in and out of juvenile prison / adet
Adam D. Reich. / / University of California
Press, / 2010. / 9780520262676 / 1
2301 / o11244847 / Berry, Mary Elizabeth,
1947- / Hideyoshi / Mary Elizabeth Berry. / /
Council on East Asian Studies, Harvard
adet
University :!"Distributed by Harvard
University Press," / 1989, c1982. /
9780674390263 / 1
2302 / o11169564 / Kulish, Victor V. Author / adet
Hierarchic Electrodynamics and Free Electron
Lasers: Concepts, Calculations, and
Practical / / CRC Press [Imprint]!"Taylor &
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Sep 2011 / 9781439849354 / 1
2303 / o11252960 / / High performance
polymers and engineering plastics / edited by
adet
Vikas Mittal. / / Scrivener, / c2011. /
9781118016695 / 1
2304 / o11259966 / Spatschek, Karl-Heinz
Author / High Temperature Plasmas: Theory
and Mathematical Tools for Laser and Fusion
adet
Plasmas / / Wiley-VCH [Imprint]!"John Wiley
& Sons, Incorporated," / Jan 2012 /
9783527410415 / 1
2305 / o10872383 / Blume, Steven W. Author /
High Voltage Protection for
Telecommunications / / Wiley-IEEE Press
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated" /
Oct. 2009 / 9780470276815 / 1
2306 / o11258172 / Baryshevsky, Vladimir
G. / High-energy Nuclear Optics of Polarized
Particles / Vladimir G. Baryshevsky. / / World adet
Scientific Pub Co Inc / 2011. / 9789814324830
/1
2307 / o11277166 / Schuetze, Hans Editor
Editor. / Higher Education and Lifelong
Learning in A Changed World Order / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / March 30, 2012. /
9780415675086 / 1
2308 / o1126990x / Bartlett, Douglas H. Editor
Editor. / High-Pressure Bioscience and
Biotechnology / / Wiley-Blackwell
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Limited"!"John
Wiley & Sons Australia, Limited [Distributor]"
/ April 2010 / 9781573317719 / 1
2309 / o11245050 / Kinsley, David R. /
Hinduism : a cultural perspective / David R.
adet
Kinsley. / / Prentice Hall, / 1993. /
9780133957327 / 1
2310 / o11283208 / Petchauer, Emery Author /
Hip-Hop Matters on Campus: Doing the
adet
Knowledge / / Routledge / 2011 /
9780415889711 / 1
2311 / o11275522 / Hayes, Derek, 1947- /
Historical atlas of the American West : with
adet
original maps / Derek Hayes. / / University of
California Press, / c2009. / 9780520256521 / 1
2312 / o11275492 / Hayes, Derek, 1947- /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
Historical atlas of the North American
railroad / Derek Hayes. / / University of
California Press, / c2010. / 9780520266162 / 1
2313 / o1069061x / Wallerstein, Immanuel
Maurice, 1930- / Historical capitalism ; with
adet
Capitalist civilization / Immanuel Wallerstein. /
/ Verso, / 1995. / 9781859841051 / 1
2314 / o11278183 / Abdullaev, K. N.
(Kamolidin Nadzhmidinovich) / Historical
dictionary of Tajikistan / Kamoludin
adet
Abdullaev, Shahram Akbarzadeh. / / Scarecrow
Press, / 2010. / 9780810860612 / 1
2315 / o11073779 / Goscha, Christopher E. /
Historical dictionary of the Indochina War
(1945-1954) : an international and
adet
interdiscipl / / University of Hawaii Press, /
Mar.2011. / 9780824836047 / 1
2316 / o11086282 / Edwards, Paul M. /
Historical dictionary of the Korean War / Paul
adet
M. Edwards. / / Scarecrow Press, / 2010. /
9780810867734 / 1
2317 / o11229950 / Gunter, Michael M. /
Historical dictionary of the Kurds / Michael M.
adet
Gunter. / / Scarecrow Press, / Nov.2011. /
9780810867512 / 1
2318 / o11087493 / Garipzanov, Ildar H.
Editor Editor. / Historical Narratives and
Christian Identity on a European Periphery:
Early History Writin / / Brepols
adet
Publishers!"David Brown Book Company, The
[Distributor]," / May 2011 / 9782503533674 /
1
2319 / o11219336 / / Historical
sociopragmatics / edited by Jonathan Culpeper.
adet
/ / John Benjamins Pub. Co., / Jul.2011. /
9789027202505 / 1
2320 / o10919806 / / Histories of the aftermath
: the legacies of the Second World War in
adet
Europe / edited by Fr / / Berghahn Books, /
JUL2010. / 9781845457327 / 1
2321 / o11270901 / / History and anti-history
in philosophy / Thelma Z. Lavine and
adet
Victorino Tejera, editors ; / / Transaction
Publishers, / 2011. / 9781412843096 / 1
2322 / o11280943 / Chung, Man Cheung,
adet
1962- / History and philosophy of
psychology / Man Cheung Chung and Michael
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
E. Hyland. / / Wiley-Blackwell, / Jan.2012. /
9781405179461 / 1
2323 / o11284584 / Tawney, R. H. Editor
Editor. / History and Society / / Routledge, / adet
Aug. 2011 / 9780415691888 / 1
2324 / o11087845 / Spring Symposium of
Byzantine Studies (40th : 2007 : University of
Birmingham) / History as literature in
adet
Byzantium : papers from the Fortieth Spring
Symposium of Byzantin / / Ashgate, / 2010. /
9781409412069 (hardcover : alk. paper) / 1
2325 / o11087985 / Reventlow, Henning, Graf.
/ History of biblical interpretation / by
Henning Graf Reventlow. / 1 / Society of
adet
Biblical Literature, / c2009- /
9781589832022 / 1
2326 / o1108800x / Reventlow, Henning, Graf.
/ History of biblical interpretation / by
Henning Graf Reventlow. / 3 / Society of
adet
Biblical Literature, / c2009- /
9781589834590 / 1
2327 / o11087997 / Reventlow, Henning, Graf.
/ History of biblical interpretation / by
Henning Graf Reventlow. / 2 / Society of
adet
Biblical Literature, / c2009- /
9781589834552 / 1
2328 / o11088011 / Reventlow, Henning, Graf.
/ History of biblical interpretation / by
Henning Graf Reventlow. / 4 / Society of
adet
Biblical Literature, / c2009- /
9781589834606 / 1
2329 / o11029559 / Lynch, A. J., / History of
flotation / / Spectrum Series, / 2010 /
adet
9781921522253 / 1
2330 / o10896697 / / History of opera / edited
by Stanley Sadie. / / W.W. Norton, / 1990. /
adet
9780393028102 / 1
2331 / o11088333 / Malleson, George Bruce
Author / History of the French in India: From
the Founding of Pondichery in 1674 to the
adet
Capture of / / Cambridge University Press /
Dec. 2010 / 9781108024020 / 1
2332 / o11164803 / Lissagaray, Prosper Olivier
/ History of the Paris Commune Of 1871 / /
adet
Verso, / December 2011 / 9781844677764 / 1
2333 / o11242747 / Bevernage, Berber. /
adet
History, memory, and state-sponsored violence
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
: time and justice / Berber Bevernage. / /
Routledge, / Jan.2012. / 9780415883405 / 1
2334 / o11270779 / Condren, Conal. / Hobbes,
the Scriblerians and the History of
adet
Philosophy. / / Pickering & Chatto
Publishers, / 2011. / 9781848932234 / 1
2335 / o11208570 / O'Rourke, P. J. 1947- /
Holidays in Hell: In Which Our Intrepid
Reporter Travels to the World's Worst Places adet
and A / / Avalon Travel Publishing / 2000. /
9780802137012 / 1
2336 / o11248038 / Baillie-de Byl, Penny. /
Holistic game development with Unity : an allin-one guide to implementing game
adet
mechanics, / / Focal Press, / Jan 2012. /
9780240819334 (pbk.) / 1
2337 / o11255791 / / Hollywood's Exploited /
Anthony J. Nocella... et all. / / Palgrave
adet
Macmillan , / March 2012. / 9780230623590 /
1
2338 / o11259036 / / Holocaust survivors :
resettlement, memories, identities / edited by
adet
Dalia Ofer, Francoise / / Berghahn Books, /
2011 / 9780857452474 / 1
2339 / o11257507 / / Homelessness, poverty,
and unemployment / editor, Sanna J.
adet
Thompson. / / Nova Science Publisher's, /
c2011. / 9781613249253 / 1
2340 / o11220971 / Bizer, Marc. / Homer and
the politics of authority in Renaissance
adet
France / Marc Bizer. / / Oxford University
Press, / Sep.2011. / 9780199731565 / 1
2341 / o11266818 / Adler, K. H. Editor
Editor. / Homes and Homecomings: Gendered
Histories of Domesticity and Return / / WileyBlackwell [Imprint]!"John Wiley & Sons,
adet
Limited"!"John Wiley & Sons Australia,
Limited [Distributor]" / Nov. 2010 /
9781444336504 / 1
2342 / o11250367 / / Homogeneous catalysts :
types, reactions, and applications / editor,
adet
Andrew C. Poehler. / / Nova Science
Publishers, / 2011. / 9781611228946 / 1
2343 / o11195794 / Simpson, Carlos Author / adet
Homotopy Theory of Higher Categories: From
Segal Categories to n-Categories and Beyond /
/ Cambridge University Press!"Cambridge
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
University Press [Distributor]," / Oct 2011 /
9780521516952 / 1
2344 / o11245931 / / Horizontal gene transfer :
genomes in flux / edited by Maria B.Gogarten,
adet
Johann Peter Goga / / Springer, / 2009. /
9781617379185 / 1
2345 / o11174080 / Kowalski, Wladyslaw J.
Author / Hospital Airborne Infection
Control / / CRC Press [Imprint]!"Taylor &
adet
Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Nov 2011. / 9781439821961 /
1
2346 / o11256321 / / Hotel lobbies and
lounges : the architecture of professional
adet
hospitality / [edited by] Tom / / Routledge, /
Feb. 2012. / 9780415496537 (pb) / 1
2347 / o11243442 / Marcus, Clare Cooper. /
House as a mirror of self : exploring the deeper
adet
meaning of home / Clare Cooper Marcus. / /
Conari Press, / 2006. / 9780892541249 / 1
2348 / o11257180 / Molina, J A. / Household
economic behaviors / J. A. Molina. / / Springer,adet
/ Sep2011. / 9781441994301 / 1
2349 / o11243533 / Beider, Harris. / Housing,
'race' & community cohesion / Harris
adet
Beider. / / Wiley-Blackwell, / feb.2012. /
9781405196963 / 1
2350 / o11220752 / Mahall, Mona. / How
architecture learned to speculate / Mona
Mahall and Asli Serbest. / / Published by Gerd
adet
de Bruyn for Institut Grundlagen moderner
Architektur und Entwerfen (IGM / 2009. /
9783000298769 / 1
2351 / o11206500 / Pehkonen, Erkki Editor
Editor. / How Finnslearn Mathematics and
adet
Science / / Sense Publishers / Nov. 2007 /
9789087902438 / 1
2352 / o11263350 / Higman, B. W., 1943- /
How food made history / B. W. Higman. / /
adet
Wiley-Blackwell, / 2011. / 9781405189477 / 1
2353 / o11088722 / / How historians work :
retelling the past, from the Civil War to the
adet
wider world / edited b / / State House Press, /
2010. / 9781933337432 / 1
2354 / o11280621 / Mack, Michael, 1969- /
adet
How literature changes the way we think /
Michael Mack. / / Continuum, / c2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
9781441119148 / 1
2355 / o11148834 / Campbell, Andrea L.
Author / How Policies Make Citizens - Senior
Political Activism and the American Welfare
adet
State / / Princeton University Press!"California
Princeton Fulfillment Services [Distributor]" /
Jan. 2005 / 9780691122502 / 1
2356 / o11269959 / Maguire, Meg, 1949- /
How schools do policy : policy enactments in
secondary schools / by Meg Maguire, Stephen adet
J / / Routledge, / feb.2012. / 9780415676274 /
1
2357 / o11220569 / Franzen, Jonathan. / How
to be alone : essays / Jonathan Franzen. / /
adet
Farrar, Straus and Giroux/Picador, / 2003. /
9780312422165 / 1
2358 / o11118222 / Webster, Terry, 1962- /
How to be successful in your first year of
teaching college : everything you need to
adet
know / / Atlantic Pub. Group, / c2010. /
9781601382191 / 1
2359 / o11036412 / Mindheim, Lance Author /
How to Build A Switching Layout / /
adet
CreateSpace / Sept. 2010 / 9781453811344 / 1
2360 / o11246698 / Design Museum Staff /
How to Design a Light / / Conran Octopus
adet
[Imprint] / 2010. / 9781840915471 / 1
2361 / o11251712 / Andrews, John Author /
How to Do Just about Anything on a Computer
adet
/ / Reader's Digest Association, Limited / Dec.
2011 / 9781780200484 / 1
2362 / o11282435 / Elphinstone, Leonie. /
How to get a research degree : a survival guide
adet
/ Leonie Elphinstone and Robert Schweitzer / /
Allen & Unwin, / 1998. / 9781864485608 / 1
2363 / o10922775 / Cave, Terence. / How to
read Montaigne / Terence Cave. / / Granta, / adet
2007. / 9781862079441 / 1
2364 / o11082239 / Maeda, Martha, 1953- /
How to solar power your home : everything
you need to know explained simply / by
adet
Martha Ma / / Atlantic Pub. Group, / c2010. /
9781601383617 / 1
2365 / o11281613 / Robinson, Neville. / How
to survive in anaesthesia : a guide for
adet
trainees. / / John Wiley & Sons Inc., / 2011. /
9780470654620 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2366 / o11232870 / Thornbury, Scott, 1950- /
How to teach grammar / Scott Thornbury ;
adet
series editor, Jeremy Harmer. / / Longman, /
1999. / 9780582339323 / 1
2367 / o11232882 / Kelly, Gerald. / How to
teach pronunciation / Gerald Kelly. / /
adet
Longman, / 2000, 2004. / 9780582429758 / 1
2368 / o11086981 / Rose, Chris Author / How
to Win Campaigns: 100 Steps to Success / /
adet
Earthscan!"Stylus Publishing, LLC
[Distributor]" / May 2005 / 9781853839627 / 1
2369 / o1117920x / Finch, Brian. / How to
write a business plan/ Brian Finch. / / Kogan adet
Page, / Feb. 2010. / 9780749460303 / 1
2370 / o11269030 / Hackshaw, Allan K. / How
to write a grant application / Allan Hackshaw. /
adet
/ Wiley-Blackwell, / 2011. / 9781405197557
(pbk.) / 1
2371 / o11206767 / Day, Robert A., 1924- /
How to write and publish a scientific paper. / /
adet
Greenwood, / 2011. / 9780313391958
(hardback) / 1
2372 / o1116962x / Linde, Arvid Author / How
Your Car Works / / Veloce Publishing
Limited!"MBI Distribution Services/Quayside adet
Distribution [Distributor]," / Sep 2011 /
9781845843908 / 1
2373 / o11254245 / Yousif, Bassam. / Human
development in Iraq : 1950-1990 / Bassam
adet
Yousif. / / Routledge, / 2011. / 9780415782630
/1
2374 / o11083736 / Cushner, Kenneth. /
Human diversity in education : an intercultural
approach / Kenneth Cushner, Averil McClell / / adet
McGraw-Hill, / February 9, 2011. /
9780078110276 / 1
2375 / o10824145 / / Human factors design
case studies in consumer product design/
adet
Edıtors Neville A. Stanton / / CRC, / 2010. /
9781420046281 / 1
2376 / o10824108 / / Human factors
interaction theories in consumer product
adet
design/ Edıtors Neville A. Stanto / / CRC, /
2010. / 9781420046243 / 1
2377 / o1127766x / Lieberman, David A. /
adet
Human learning and memory / David A.
Lieberman. / / Cambridge University Press, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
Dec.2011. / 9780521701396 (paperback) / 1
2378 / o1125502x / Baluch, Alina
McCandless, 1979- / Human resource
management in nonprofit organizations / by adet
Alina McCandless Baluch. / / Routledge, /
2011. / 9780415896177 / 1
2379 / o1124527x / Freeman, Michael, 1936- /
Human rights : an interdisciplinary approach /
adet
Michael Freeman. / / Polity Press, / August
2011. / 9780745639666 / 1
2380 / o1125290x / Balfour, Rosa. / Human
rights and democracy in EU foreign policy :
adet
the cases of Ukraine and Egypt / Rosa Ba / /
Routledge, / jan.2012. / 9780415617710 / 1
2381 / o11274785 / Elson, Diane Editor Editor.
/ Human Rights and the Capabilities
adet
Approach / / Routledge, / Dec. 2011 /
9780415681032 / 1
2382 / o1125435x / Shaw, Ibrahim Seaga,
1962- / Human rights journalism : advances in
reporting distant humanitarian interventions / adet
Ibrah / / Palgrave Macmillan, / Jan.2012. /
9780230321427 (hardback) / 1
2383 / o11273112 / / Human rights, state
compliance, and social change : assessing
national human rights instit / / Cambridge
adet
University Press, / 2011. / 9780521150170
(pbk.) / 1
2384 / o11261225 / Elliott, Lorraine Editor
Editor. / Human Security and Climate Change
adet
in Southeast Asia / / Routledge, / feb.2012 /
9780415684897 / 1
2385 / o11005543 / Bollnow, Otto Friedrich
Author ger / Human Space / / Princeton
Architectural Press!"Hachette Book Group
adet
[Distributor]" / Sept. 2008 / 9780907259350 /
1
2386 / o11235032 / Lambek, Michael. /
Human spirits : a cultural account of trance in
adet
Mayotte / Michael Lambek. / / Cambridge
University Press, / 1981. / 9780521282550 / 1
2387 / o1120428x / Pearson, Caspar, 1974- /
Humanism and the urban world : Leon Battista
Alberti and the Renaissance city / Caspar Pea / adet
/ Pennsylvania State University Press, /
Aug.2011. / 9780271048550 / 1
2388 / o10895462 / / Humanism in crisis : the adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
decline of the French Renaissance / Philippe
Desan, editor. / / University of Michigan Press,
/ 1991. / 9780472102396 / 1
2389 / o11257076 / Dodds, Walter K. (Walter
Kennedy), 1958- / Humanity's footprint :
momentum, impact, and our global
adet
environment / Walter K. Dodds. / / Columbia
University Press, / c2008. / 9780231139670 / 1
2390 / o11069041 / Vicente, Kim J. / Humantech : ethical and scientific foundations / Kim
J. Vicente ; edited and with a comme / / Oxfordadet
University Press, / Jan 2011. /
9780199765140 / 1
2391 / o11207413 / Poletto, Giampaolo /
Humor in the Language Classroom / / Lambert
adet
Academic Publishing / 2010 /
9783843375375 / 1
2392 / o10950710 / Moran, Dermot / Husserl
dictionary / Dermot Moran. / / Continuum, / adet
Aug 2011. / 9781847064639 / 1
2393 / o1124544x / Kingsbury, Noël. /
Hybrid : the history and science of plant
adet
breeding / Noel Kingsbury. / / University of
Chicago Press, / 2011. / 9780226437040 / 1
2394 / o11278900 / / Hybrid nanostructures in
cancer therapy / editor, Mohsen Adeli. / / Nova
adet
Science Publishers, / c2011. /
9781621005179 / 1
2395 / o11255250 / / Hydraulic fracturing and
natural gas drilling : questions and concerns /
adet
editor, Aarik Sch / / Nova Science Publishers, /
c2011. / 9781614701804 / 1
2396 / o11071096 / / Hydrogels in biology and
medicine / J. Michalek ... [et al.]. / / Nova
adet
Science Publishers, / 2010. / 9781616687588 /
1
2397 / o1126794x / Thomas Author /
Hydropolitics / / Zed Books, Limited!"NBN
adet
International [Distributor]," / Mar 2012 /
9781848139305 / 1
2398 / o11257489 / / Hygienic design of food
factories / [edited by] J. Holah, H. L. M.
adet
Lelieveld. / / Woodhead Pub., / 2011. /
9781845695644 / 1
2399 / o11180274 / Thenkabail, Prasad S.
adet
Editor Editor. / Hyperspectral Remote Sensing
of Vegetation / / CRC Press [Imprint]!"Taylor
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
& Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Oct 2011 / 9781439845370 / 1
2400 / o11216608 / Bismut, Jean Michel /
Hypoelliptic Laplacian and Orbital Integrals / /
adet
Princeton University Press / Aug.2011. /
9780691151304 / 1
2401 / o11206615 / Pearson, Allison, 1960- / I
don't know how she does it : the life of Kate
Reddy, working mother : a novel / Allison / / adet
Anchor Books/Random House, / Aug.2003. /
0375414053 / 1
2402 / o1121367x / Bashier, Salman H.,
1964- / Ibn al-’Arabi's Barzakh : the concept
of the limit and the relationship between God adet
and / / State University of New York Press, /
2004. / 9780791462270 / 1
2403 / o11154494 / Chittick, William C / Ibn
’Arabi : heir to the prophets / William C.
adet
Chittick / / Oneworld, / 2007. /
9781851685110 / 1
2404 / o1122325x / / Ibn Taymiyya and his
times / editors, Yossef Rapoport, Shahab
adet
Ahmed. / / Oxford University Press, / 2010. /
9780195478341 / 1
2405 / o11178681 / Bull, John. / ICE Manual
of Structural Design: buildings/ edited by John
adet
Bull. / / ICE publishing , / Aug. 2011 /
9780727741448 / 1
2406 / o11248695 / Institution of Civil
Engineers (Great Britain) Staff Contribution by
Other. / ICE Manual of Project Management / / adet
I C E Publishing, / Dec. 2011 / 9780727757111
/1
2407 / o11178437 / Burland, J. / ICE Manula
of geotechnical engineering/ Burland J., T.
adet
Chapman, H. Skinner , M. Brown. / 1 / ICE
Publishing, / Sep. 2011 / 9780727757074 / 1
2408 / o11178449 / Burland, J. / ICE Manula
of geotechnical engineering/ Burland J., T.
adet
Chapman, H. Skinner , M. Brown. / 2 / ICE
Publishing, / Sep. 2011 / 9780727757098 / 1
2409 / o1116024x / Buatois, Luis A. /
Ichnology : organism-substrate interactions in
space and time / Luis A. Buatois, M. Gabrie / / adet
Cambridge University Press, / april 2011. /
9780521855556 / 1
2410 / o11256394 / McNulty, Scott / ICloud: adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
Visual QuickStart Guide/ Scott McNulty / /
Peachpit Press, / January 2012 /
9780321814104 / 1
2411 / o11259292 / Boyden, Matthew. / Icons
of opera / Matthew Boyden. / / Thunder Bay adet
Press, / 2001. / 9781571452948 / 1
2412 / o11207255 / Adanur, Evrim Doğan /
Idea: Studies in English / / Cambridge
adet
Scholars Publisher; / Aug.2011. /
9781443829939 / 1
2413 / o11187931 / / Ideals and ideologies : a
reader / [edited by] Terence Ball, Richard
adet
Dagger. / / Pearson Longman, / c2009. /
9780205607358 / 1
2414 / o11234957 / Canning, Joseph, 1944- /
Ideas of power in the late Middle Ages, 1296adet
1417 / Joseph Canning. / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9781107011410 / 1
2415 / o11273252 / Veen, A. Maurits van der. /
Ideas, interests and foreign aid / A. Maurits
adet
van der Veen. / / Cambridge University Press, /
2011. / 9780521264099 (paperback) / 1
2416 / o11268591 / / Identity and participation
in culturally diverse societies : a
adet
multidisciplinary perspecti / / WileyBlackwell, / 2011. / 9781405199476 / 1
2417 / o11233199 / Torres, Vasti, 1960- /
Identity development of diverse populations :
implications for teaching and administration / / adet
Jossey-Bass :!"Wiley Subscription Services," /
2003. / 9780787963514 / 1
2418 / o11274256 / Farca, Paula Anca, 1977- /
Identity in place : contemporary indigenous
fiction by women writers in the United
adet
States, / / Peter Lang, / c2011. /
9781433111532 / 1
2419 / o11265863 / / Identity politics and the
new genetics : re/creating categories of
adet
difference and belongin / / Berghahn Books, /
c2011. / 9780857452535 / 1
2420 / o1126326x / Cerra, Paul J. / Identity
shift : where identity meets technology in the
networked-community age / Cerra, U / / Wiley adet
Pubishing, Inc., / 2011. / 9781118181133
(pbk : alk. paper) / 1
2421 / o11275327 / / Ideology and foreign
adet
policy in early modern Europe (1650-1750) /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
[edited by] David Onnekin / / Ashgate, / c2011.
/ 9781409419136 / 1
2422 / o11277105 / Katbi, Ghaida Khazna. /
IIslamic land tax = Al-Khara¯j : from the
Islamic conquests to the ’Abba¯sid period / / / adet
I. B. Tauris ;!"Centre for Arab Unity Studies," /
2010. / 9781848850637 (hbk) / 1
2423 / o10368565 / Burden, Ernest E., 1934- /
Illustrated dictionary of architectural
preservation : restoration, renovation,
adet
rehabilita / / McGraw-Hill, / 2004. /
9780071428385 / 1
2424 / o1125547x / Boeckl, Christine M.,
1933- / Images of leprosy : disease, religion,
and politics in European art / Christine M.
adet
Boeckl. / / Truman State University Press, /
2011. / 9781935503156 (pbk. : alk. paper) / 1
2425 / o11155541 / Khalidi, Tarif, 1938- /
Images of Muhammad : narratives of the
prophet in Islam across the centuries / Tarif
adet
Khali / / Doubleday, / 2009. / 9780385518161 /
1
2426 / o11221616 / Natchez, Peter B., 19411981. / Images of voting/visions of
democracy / Peter B. Natchez ; with
adet
introductions by John C. B / / Transaction
Publishers, / Dec.2011. / 9781412842921 / 1
2427 / o11260191 / Nappi, Eugenio Author /
Imaging Gaseous Detectors and Their
Applications / / Wiley-VCH [Imprint]!"John adet
Wiley & Sons, Incorporated," / Mar 2012 /
9783527408986 / 1
2428 / o11284481 / Goldmann, Lucien. /
Immanuel Kant / / Verso Books / Jan.2012. / adet
9781844677825 / 1
2429 / o11183949 / / Immediacy and reflection
in Kierkegaard's thought / edited by Paul
adet
Cruysberghs, Johan Tael / / Leuven University
Press, / 2003. / 9789058673114 / 1
2430 / o11277889 / Klusmeyer, Douglas B.,
1957- / Immigration policy in the Federal
Republic of Germany : negotiating
adet
membership and remakin / / Berghahn Books, /
2009. / 9781845456115 / 1
2431 / o11262254 / Esposito, Roberto /
adet
Immunitas: The Protection and Negation of
Life / / Polity Press / 2011. / 9780745649146 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
1
2432 / o11266004 / / Imperial Germany
revisited : continuing debates and new
adet
perspectives / edited by Sven Oliv / / Berghahn
Books, / 2011. / 9780857452528 / 1
2433 / o11277233 / Balabanlilar, Lisa Author /
Imperial Identity in the Mughal Empire:
Memory and Dynastic Politics in Early
adet
Modern South / / I. B. Tauris & Company,
Limited!"Macmillan [Distributor]" / Jan 2012 /
9781848857261 / 1
2434 / o11259802 / Noren’ a, Carlos F. /
Imperial ideals in the Roman West :
representation, circulation, power / Carlos F. adet
Noren’a / / Cambridge University Press, /
2011. / 9781107005082 (hardback) / 1
2435 / o11221100 / / Impersonal
constructions : a cross-linguistic perspective /
adet
edited by Andrej Malchukov, An / / John
Benjamins, / Mar.2011. / 9789027205919 / 1
2436 / o11247332 / Vincent, Jane. /
Implementing cost-effective assistive computer
technology : a how-to-do-it manual for libr / / adet
Neal-Schuman Publishers Inc., / Jan 2012. /
9781555707620 (alk. paper) / 1
2437 / o11277178 / Critchley, Simon. /
Impossible Objects / / Polity Press / 2011. /
adet
9780745653204 / 1
2438 / o11280694 / Campbell, Timothy C. /
Improper life : technology and biopolitics from
Heidegger to Agamben / Timothy C. Campbell adet
/ / University of Minnesota Press, / 2011. /
9780816674657 / 1
2439 / o11229020 / Box, George E. P. /
Improving almost anything : ideas and essays /
adet
George Box and friends. / / Wiley-Interscience,
/ 2006. / 9780471727552 / 1
2440 / o11250926 / Millum Trevor Author /
Improving Literacy with ICT: Ideas and
resources for teaching Ages 7-12 / /
adet
Continuum International Publishing Group,
Limited!"Palgrave Macmillan [Distributor]" /
Nov. 2011 / 9781441192394 / 1
2441 / o11279321 / Creemers, Bert P. M. /
adet
Improving quality in education : dynamic
approaches to school improvement / Bert
Creemers / / Routledge, / Jan 2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
9780415548748 / 1
2442 / o11234489 / / Improving the climate for
undergraduate teaching and learning in STEM
adet
fields / Roger G. Ba / / Jossey-Bass, / 2009. /
9780470497289 / 1
2443 / o11181138 / Nys, Y. Editor Editor. /
Improving the Safety and Quality of Eggs and
adet
Egg Products / 2 / Woodhead Publishing
Limited, / Sep 2011. / 9780857090720 / 1
2444 / o11181126 / Nys, Y. Editor Editor. /
Improving the Safety and Quality of Eggs and
adet
Egg Products / 1 / Woodhead Publishing
Limited, / Sep 2011. / 9781845697549 / 1
2445 / o1126715x / / Improving the student
experience : a practical guide for universities
adet
and colleges / [edit / / Routledge, / 2011. /
9780415598798 / 1
2446 / o11209720 / Kleinman, Daniel Lee. /
Impure cultures : university biology and the
world of commerce / Daniel Lee Kleinman. / / adet
University of Wisconsin Press, / c2003. /
9780299192341 / 1
2447 / o1120638x / Skovsmose, Ole Author /
In Doubt / / Sense Publishers / Nov. 2009 /
adet
9789460910272 / 1
2448 / o11089398 / Gilbert, Martin, 1936- / In
Ishmael's house : a history of Jews in Muslim
adet
lands / Martin Gilbert. / / Yale University
Press, / 2010. / 9780300167153 / 1
2449 / o10929745 / Masters, Hilary. / In
Montaigne's tower : essays / by Hilary
adet
Masters. / / University of Missouri Press, /
c2000. / 9780826212627 / 1
2450 / o11274566 / Flores Galindo, Alberto. /
In search of an Inca : identity and utopia in the
Andes / Alberto Flores Galindo ; edited / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521598613 / 1
2451 / o11275753 / Pegler-Gordon, Anna,
1968- / In sight of America : photography and
the development of U.S. immigration policy / adet
Anna Pe / / University of California Press, /
c2009. / 9780520252981 / 1
2452 / o11271838 / Sweetman, Robert
adet
Author / In the Phrygian Mode: NeoCalvinism, Antiquity, and the Lamentations of
Reformational Phil / / University Press of
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
America, Incorporated / Feb 2012 /
9780761830207 / 1
2453 / o10978379 / Blackmon, Pamela. / In the
shadow of Russia : reform in Kazakhstan and
Uzbekistan / Pamela Blackmon. / / Michigan adet
State University Press, / c2010. /
9780870139864 (pbk. : alk. paper) / 1
2454 / o11229160 / Lincoln, W. Bruce. / In the
vanguard of reform : Russia's enlightened
bureaucrats, 1825-1861 / W. Bruce Lincoln / / adet
Northern Illinois University Press, / 1986. /
9780875805368 / 1
2455 / o11244409 / Turgut, S. / In the wake of
a local government initiative : kucukcekmece:
adet
ayazma-tepeustu urban regener / / WIT Press, /
2011. / 9781845646301 / 1
2456 / o11211015 / / Incentives in soil
conservation : from theory to practice / editors,
adet
David W. Sanders ... / / Science Publishers, /
1999. / 9781578080618 / 1
2457 / o11246728 / Mitchell, Jolyon / Inciting
Violence Promoting Peace / / Routledge, /
adet
mar.2012 / 9780415557474 / 1
2458 / o11263829 / Deacon, Terrence William.
/ Incomplete nature : how mind emerged from
adet
matter / Terrence W. Deacon. / / W.W. Norton
& Co., / c2011. / 9780393049916 / 1
2459 / o1125404x / Chacko, Priya. / Indian
foreign policy : the politics of postcolonial
adet
identity from 1947-2004 / Priya Chack / /
Routledge, / 2011. / 9780415665681 / 1
2460 / o11144191 / / India's foreign policy :
retrospect and prospect / edited by Sumit
adet
Ganguly. / / Oxford University Press, / 2010. /
9780195697087 / 1
2461 / o11264317 / / India's religions :
perspectives from sociology and history /
adet
edited by T.N. Madan. / / Oxford University
Press, / 2004. / 9780195668292 / 1
2462 / o11265838 / / Indigenous peoples and
demography : the complex relation between
adet
identity and statistics / / / Berghahn Books, /
c2011. / 9780857450005 / 1
2463 / o1127119x / / Indigenous peoples,
adet
poverty, and development / edited by Gillette
H. Hall, Harry Anthony P / / Cambridge
University Press, / mar2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
9781107020573 / 1
2464 / o11231750 / / Individual learner
differences in SLA / edited by Janusz Arabski
adet
and Adam Wojtaszek. / / Multilingual
Matters, / 2011. / 9781847694348 / 1
2465 / o11281947 / Miller, Emma Author /
Individual Outcomes - Getting Back to What
Matters: Policy and Practice in Health and
adet
Soci / / Dunedin Academic Press!"Inbooks
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781906716301 / 1
2466 / o11265103 / Chodorow, Nancy, 1944- /
Individualizing gender and sexuality : theory
adet
and practice / Nancy Chodorow. / /
Routledge, / c2011. / 9780415893589 / 1
2467 / o11244550 / Meunier, Marc / Industrial
Applications of Molecular Simulations / /
adet
Taylor & Francis Group, / 2011. /
9781439861011 / 1
2468 / o11235408 / / Industrial clusters,
upgrading and innovation in east Asia / [edited
adet
by] Akifumi Kuchiki, / / Edward Elgar Pub., /
2011. / 9780857935120 / 1
2469 / o11173579 / / Industrial control systems
/ editors: Robert C. Gilbert and Angela M.
adet
Schultz. / / Nova Science Publishers, / Jun
2011. / 9781612099880 / 1
2470 / o11171546 / / Industrial dynamics in
China and India : firms, clusters, and different
adet
growth paths / edi / / Palgrave Macmillan, /
sep.2011. / 9780230298781 / 1
2471 / o11207796 / Babu, V. Author /
Industrial engineering in apparel production / /
adet
Woodhead Publishing Limited, / March 30,
2012 / 9780857091079 / 1
2472 / o11234921 / Weissermel, Klaus. /
Industrial organic chemistry / Klaus
Weissermel, Hans-Jürgen Arpe ; translated by adet
Charlet / / Wiley-VCH, / 2011. /
9783527320028 / 1
2473 / o11250197 / Liu, Tao. / Industrial
process identification and control design : stepadet
test and relay-experiment-base / / Springer, /
2011. / 9780857299765 / 1
2474 / o11261444 / Aamodt, Michael G. /
Industrial/organizational psychology : an
adet
applied approach / Michael G. Aamodt. / /
Wadsworth, / 2011. / 9781111839970 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2475 / o11248865 / Blumer, Herbert, 19001987. / Industrialization as an agent of social
adet
change : a critical analysis / by Herbert Blumer
; / / A. de Gruyter, / 1990. / 9780202304113 / 1
2476 / o11271012 / Rodriguez, Juan Gabriel
Editor Editor. / Inequality of Opportunity:
Theory and Measurement / / Emerald Group adet
Publishing Limited / Oct. 2011 /
9781780520346 / 1
2477 / o11268608 / Keister, Lisa A., 1968- /
Inequality: A Contemporary Approach to Race,
Class, and Gender / Lisa A. Keister, Darby
adet
E / / Cambridge University Press, / jan2012. /
9780521680028 (paperback) / 1
2478 / o1126519x / Eitzen, D. Stanley Author /
Inequality: Social Class and Its Consequences /
adet
/ Paradigm Publishers / 2007 / 9781594513589
/1
2479 / o11262874 / Tafuri, J. (Johannella) /
Infant musicality : new research for educators
adet
and parents / Johannella Tafuri, edited by / /
Ashgate, / c2008. / 9780754665120 / 1
2480 / o11285825 / Stambovsky, Phillip, 1952/ Inference and the metaphysic of reason : an
onto-epistemological critique / by Phillip
adet
Sta / / Marquette University Press, / c2009. /
9780874627657 / 1
2481 / o11248014 / / Information assurance
and security technologies for risk assessment
and threat management / / Information Science adet
Reference, / Jan 2012. / 9781613505076
(hardcover) / 1
2482 / o11219282 / Veldkamp, Laura. /
Information choice in macroeconomics and
finance / Laura L. Veldkamp. / / Princeton
adet
University Press, / Sep.2011. / 9780691142203
/1
2483 / o1121109x / Pratt, Allan D. /
Information of the image / by Allan D. Pratt. / / adet
Ablex Pub., / c1998. / 9781567503463 / 1
2484 / o11259978 / / Information Plus
Genetics and Genetic Engineering / / Cengage adet
Gale / 2011 / 9781414448602 / 1
2485 / o11248890 / / Information systems for adet
global financial markets : emerging
developments and effects / Ale / / Business
Science Reference, / Jan 2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
9781613501627 (hbk.) / 1
2486 / o11210758 / / Information technology
and scholarship : applications in the
humanities and social science / / Oxford
University Press for the British Academy, /
c1999. / 9780197262054 / 1
2487 / o11246340 / Esmer, Özcan. /
Information theory, entropy and urban spatial
structure: Ankara population density distri / /
LAP Lambert Academic Publisher, / 2011. /
9783846557365 / 1
2488 / o11196956 / Chowdhury, G. G.
(Gobinda G.) / Information users and usability
in the digital age / G.G. Chowdhury and
Sudatta Chowdhury. / / Facet, / 2007. /
9781856045971 / 1
2489 / o11045024 / Reimers, Fernando. /
Informed dialogue : using research to shape
education policy around the world / Fernando
R / / Praeger, / 1997. / 9780275954437 / 1
2490 / o11241202 / / Infrastructure
sustainability and design / Spiro Pollalis ... [et
al.]. / / Routledge, / feb.2012. /
9780415893169 / 1
2491 / o11172538 / / Initiating
psychoanalysis : perspectives / edited by
Bernard Reith ... [et al.]. / / Routledge, /
nov.2011. / 9780415554985 / 1
2492 / o11273021 / Jain, Sarah S. Lochlann,
1967- / Injury : the politics of product design
and safety law in the United States / Sarah S.
Loc / / Princeton University Press, / 2006. /
9780691119083 / 1
2493 / o11103188 / / Innovating women:
contributions to technological advancement /
edited by Pooran Wynarczyk, / / Emerald, /
2010. / 9780857243355 / 1
2494 / o11260750 / Kuratko, Donald F. /
Innovation acceleration : transforming
organizational thinking / Donald F. Kuratko,
Michae / / Pearson, / Aug2011. /
9780136021483 / 1
2495 / o11234696 / Grebel, Thomas. /
Innovation and health : theory, methodology
and applications / Thomas Grebel. / / Edward
Elgar Pub., / 2011. / 9780857932204 / 1
2496 / o11234672 / / Innovation and
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
technological catch up : the changing
geography of wine production / edited / /
Edward Elgar, / 2011. / 9781848449947 / 1
2497 / o11259942 / McCrorey, Dee, 1953- /
Innovation in a reinvented world : 10 essential
adet
elements to succeed in the new world of bu / /
Wiley, / 2011. / 9781118027356 (hardback) / 1
2498 / o1126052x / Jamieson, Peter, 1946- /
Innovation in wind turbine design / by Peter
adet
Jamieson, Garrad Hassan. / / Wiley, / 2011. /
9780470699812 / 1
2499 / o11119536 / Kurz, Heinz D. /
Innovation Knowledge and Growth: Adam
adet
Smith, Schumpeter and the Moderns / /
Routledge, / May 2010 / 9780415550635 / 1
2500 / o11235688 / Goffin, Keith. / Innovation
management : strategy and implementation
using the pentathlon framework / Keith / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2010. /
9780230205826 / 1
2501 / o11260804 / Trott, Paul. / Innovation
management and new product development /
adet
Paul Trott. / / Financial Times/Prentice Hall, /
Sep2011. / 9780273736561 (pbk.) / 1
2502 / o11235603 / / Innovation policy and the
limits of laissez-faire : Hong Kong's policy in
adet
comparative pers / / Palgrave Macmillan, /
2010. / 9780230273368 / 1
2503 / o11176829 / Lopez, Antonio /
Innovative and Integrated Technologies for the
Treatment of Industrial Wastewater:
adet
Innowat / / IWA Publishing, / October 2011 /
9781843393436 / 1
2504 / o11262618 / Zanello, Piero Author /
Inorganic Electrochemistry: Theory, Practice
adet
and Application / / Royal Society of
Chemistry, / 2011 / 9781849730716 / 1
2505 / o11279734 / Jarvis, Peter Editor
Editor. / Inquiry into the Future of Lifelong
Learning in the Uk / / Routledge!"Taylor &
adet
Francis Group [Distributor]" / Dec.
2011!"2011" / 9780415693233 / 1
2506 / o11271474 / Brown, Thomas Author /
Inquiry into the Relation of Cause and
adet
Effect / / Cambridge University Press / Jan
2012 / 9781108040792 / 1
2507 / o10817244 / / Insect habitats :
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
characteristics, diversity, and management /
editors, Edina L. Harris an / / Nova Science
Publishers, / 2009. / 9781608763962 / 1
2508 / o1122082x / Hurley, Matthew M.,
1977- / Inside jokes : using humor to reverseengineer the mind / Matthew M. Hurley,
adet
Daniel C. Den / / MIT Press, / Mar.2011. /
9780262015820 / 1
2509 / o10818947 / Natsume, Soseki, 18671916.. / Inside my glass doors / Söseki
Natsume ; translated by Sammy I.
adet
Tsunematsu ; with an intr / / Tuttle Pub., /
2002. / 9780804833127 / 1
2510 / o1121000x / / Inside the communication
revolution : evolving patterns of social and
adet
technical interactio / / Oxford University Press,
/ 2002. / 9780198296560 / 1
2511 / o11284389 / Noble, Virginia Author /
Inside the Welfare State / / Taylor & Francis adet
Group / Aug. 2011 / 9780415807838 / 1
2512 / o11285345 / Willis, Judy. / Inspiring
middle school minds : gifted, creative, and
adet
challenging : brain- and research-ba / / Great
Potential Press, / c2009. / 9780910707930 / 1
2513 / o1106206x / Imran, Muhammad, /
Institutional barriers to sustainable urban
transport in Pakistan / Muhammad Imran ;
adet
forew / / Oxford University Press, / 2010. /
9780195476668 / 1
2514 / o11261754 / / Institutional economics
and national competitiveness / edited by Young
adet
Back Choi. / / Routledge, / Sep2011. /
9780415600262 (hb) / 1
2515 / o11232158 / Wingenbach, Edward C. /
Institutionalizing agonistic democracy : postadet
foundationalism and political liberalism / b / /
Ashgate, / 2011. / 9781409403531 / 1
2516 / o11277816 / Duina, Francesco G.,
1969- / Institutions and the economy /
adet
Francesco Duina. / / Polity Press, / 2011. /
9780745648309 / 1
2517 / o11208478 / Smaldino, Sharon E. /
Instructional technology and media for
learning / Sharon E. Smaldino, Deborah L.
adet
Lowther, / / Pearson, / Sep.2011. /
9780138008154 / 1
2518 / o11240441 / / Instructional technology adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
research, design and development : lessons
from the field / Nor A / / Information Science
Reference, / Dec 2011 / 9781613501986
(hardcover) / 1
2519 / o11265619 / Settle, Frank A. Author /
Instrumental Methods of Analysis / / John
adet
Wiley & Sons, Incorporated, / 2010 /
9780471713968 / 1
2520 / o10943249 / Sharpe, J. A. / Instruments
of darkness : witchcraft in early modern
adet
England / James Sharpe. / / University of
Pennsylvania Press, / c1996 / 0812216334 / 1
2521 / o11276381 / Arquilla, John. /
Insurgents, raiders, and bandits : how masters
of irregular warfare have shaped our world / / adet
Ivan R. Dee ;!"Distributed by National Book
Network," / c2011. / 9781566638326 / 1
2522 / o11254762 / Schönsleben, Paul. /
Integral logistics management : operations and
adet
supply chain management within and across c /
/ CRC Press, / jan.2012. / 9781439878231 / 1
2523 / o11234453 / / Integrated general
education / Catherine M. Wehlburg, editor. / / adet
Jossey-Bass, / 2010. / 9780470626344 / 1
2524 / o11166782 / Iniewski, Krzysztof Editor
Editor. / Integrated Microsystems: Materials,
MEMs, Photonics, Bio Interfaces / / CRC
Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Aug 2011. / 9781439836200 /
1
2525 / o11245438 / McNiff, Shaun. /
Integrating the arts in therapy : history, theory,
adet
and practice / by Shaun McNiff. / / Charles C.
Thomas, / c2009. / 9780398078690 (pbk.) / 1
2526 / o11280426 / / Integrative assessment of
adult personality / [edited by] T. Mark
adet
Harwood, Larry E. Beutle / / Guilford Press, /
c2011. / 9781609186500 / 1
2527 / o11267045 / Macfarlane, Bruce, 1961- /
Intellectual leadership in higher education :
adet
renewing the role of the university professo / /
Routledge, / mar.2012. / 9780415560825 / 1
2528 / o11235287 / Rimmer, Matthew. /
adet
Intellectual property and climate change :
inventing clean technologies / Matthew
Rimmer. / / Edward Elgar Pub., / 2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
9781848446243 / 1
2529 / o11247344 / / Intelligent learning
systems and advancements in computer-aided
instruction : emerging stu / / Information
adet
Science Reference, / Jan 2012. /
9781613504833 (hardcover) / 1
2530 / o11249006 / / Intelligent multimedia
databases and information retrieval :
advancing applications and te / / Information adet
Science Reference, / Jan 2012. /
9781613501269 (hardcover) / 1
2531 / o11277774 / / Intelligent surfaces in
biotechnology : scientific and engineering
adet
concepts, enabling tech / / John Wiley &
Sons, / Mar 2012. / 9780470536506 / 1
2532 / o11252546 / Bembenik, Robert. /
Intelligent tools for building a scientific
information platform / Robert Bembenik,
adet
Lukasz / / Springer, / Jan 2012. /
9783642248085 / 1
2533 / o11282496 / Mitchell, Kaye Author /
Intention and Text: Towards an Intentionality
of Literary Form / / Continuum International adet
Publishing Group, Limited, / 2011 /
9781441198648 / 1
2534 / o11242851 / Segal, Marcia Texler
Editor Editor. Contribution by Other. /
Interactions and Intersections of Gendered
adet
Bodies at Work, at Home, and at Play / /
Emerald Group Publishing Limited / July 2010
/ 9781849509442 / 1
2535 / o11213358 / Fox, Michael, 1967 Aug.
22- / Interactive architecture / Michael Fox and
adet
Miles Kemp. / / Princeton Architectural
Press, / c2009. / 9781568988368 / 1
2536 / o11142145 / Angel, Edward. /
Interactive computer graphics : a top-down
approach with shader-based OpenGL / Edward adet
Ange / / Addison-Wesley, / c2011. /
9780132545235 / 1
2537 / o11004253 / Wiberg, Mikael, 1974- /
Interactive textures for architecture and
landscaping : digital elements and technologies adet
/ / Engineering Science Reference, / September
2010. / 9781615206537 / 1
2538 / o11240325 / / Interactivity in e-learning adet
: case studies and frameworks / Haomin Wang,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
editor. / / Information Science Reference, / JAn
2012. / 9781613504413 (hardcover) / 1
2539 / o11255900 / Matysiak, Anna. /
Interdependencies between fertility and
adet
women's labour supply / Anna Matysiak. / /
Springer, / c2011. / 9789400712836 / 1
2540 / o11252844 / / Interdisciplinary
advancements in gaming, simulations and
virtual environments / Richard E / /
adet
Information Science Reference, / cJan 2012. /
9781466600294 (hardcover) / 1
2541 / o11168122 / Spence, Robin Editor
Editor. / Interdisciplinary Design in Practice / /
adet
Thomas Telford Limited, / April 2002 /
9780727730084 / 1
2542 / o11248506 / / Interdisciplinary learning
and teaching in higher education : theory and
adet
practice / edited / / Routledge, / 2009. /
9780415341301 / 1
2543 / o11256539 / Repko, Allen F. /
Interdisciplinary research : process and
adet
theory / Allen F. Repko. / / SAGE Publications,
/ Dec2011. / 9781412988773 (pbk.) / 1
2544 / o11187736 / Hrebenar, Ronald J., 1945/ Interest group politics in America / Ronald J.
adet
Hrebenar. / / M.E. Sharpe, / c1997. /
1563247038 / 1
2545 / o11279035 / Greenwood, Justin, 1960- /
Interest representation in the European Union /
adet
Justin Greenwood. / / Palgrave Macmillan, /
2011. / 9780230271944 / 1
2546 / o11252480 / / Interfaces and interphases
in analytical chemistry / Robin Helburn, editor,
adet
Mark F. Vitha, / / American Chemical
Society, / c2010. / 9780841226043 / 1
2547 / o11251189 / Ajaev, Vladimir S. /
Interfacial fluid mechanics : a mathematical
adet
modeling approach / Vladimir S. Ajaev. / /
Springer, / Jan. 2012. / 9781461413400 / 1
2548 / o11243430 / / Intergenerational
ambivalences : new perspectives on parentadet
child relations in later life / / Elsevier JAI, /
2004. / 9780762308019 / 1
2549 / o11083219 / / Intergenerational
solidarity : strengthening economic and social
adet
ties / edited by María A / / Palgrave
Macmillan, / 2010. / 9780230110748 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2550 / o11082823 / Edwards, Clive / Interior
Design: A Critical Introduction / / Berg
adet
Publishers, / Dec. 2010 / 9781847883124 / 1
2551 / o11271152 / Gibson, Andrew Author /
Intermittency: The Concept of Historical
Reason in Recent French Philosophy / /
adet
Edinburgh University Press / Jan. 2012 /
9780748637577 / 1
2552 / o10453131 / Davids, M. Fakhry, 1953- /
Internal racism : a psychoanalytic approach to
race and difference / M. Fakhry Davids. / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780333964576 / 1
2553 / o11285916 / Johnson, Debra, 1957- /
International business : themes and issues in
adet
the modern global economy / Debra Johnson
an / / Routledge, / 2010. / 9780415437646 / 1
2554 / o11196774 / Williams, David, 1969- /
International development and global politics :
adet
history, theory and practice / David Willi / /
Routledge, / 2011 / 9780415489379 / 1
2555 / o11277567 / Radkovska, Lesya Author /
International Energy Policy of the European
adet
Union and Ukraine / / Lambert Academic
Publishing / June 2010 / 9783838362335 / 1
2556 / o11209732 / / International frameworks
and technological strategies to prevent climate
adet
change / Takamits / / Springer, / c2003. /
9784431000013 / 1
2557 / o11249316 / Rhodes, Catherine
Author / International Governance of
adet
Biotechnology / / Bloomsbury Publishing, /
Feb. 2012 / 9781849660655 / 1
2558 / o11055649 / Finger, Matthias. /
International handbook of network industries :
adet
the liberalisation of infrastructure7 edite / /
Edward Elgar; / May2011 / 9781847930477 / 1
2559 / o10374784 / / International handbook
of urban policy / edited by H.S. Geyer. / 2 /
adet
Edward Elgar, / c2007- / 9781847204592 (v.2
hbk.) / 1
2560 / o10374796 / / International handbook
of urban policy / edited by H.S. Geyer. / 3 /
adet
Edward Elgar, / c2007- / 9781847204608 (v.3
hbk.) / 1
2561 / o11213309 / Dugard, John, 1936- /
adet
International law : a South African
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
perspective / by John Dugard with
contributions by Dan / / Juta, / 2007. /
9780702171215 / 1
2562 / o11251682 / Ku, Charlotte, 1950- /
International law, international relations, and
adet
global governance / Charlotte Ku. / /
Routledge, / 2011. / 9780415778732 / 1
2563 / o11016541 / McFarlin, Dean B. /
International management : strategic
opportunities and cultural challenges / Dean B. adet
McFar / / Routledge, / 2009. /
9780415802994 / 1
2564 / o11242358 / / International perspectives
on suburbanization : a post-suburban world? /
adet
edited by Nichola / / Palgrave Macmillan, /
Oct. 2011. / 9780230276390 / 1
2565 / o11210254 / Nagel, Stuart S., 1934- /
International policy studies : a win-win
curriculum / Stuart Nagel and David
adet
Rosenblum. / / Nova Science Publishers, /
c2000. / 9781560728825 / 1
2566 / o1120588x / Nagel, Stuart S., 1934- /
International policy studies curriculum / Stuart
adet
Nagel and David Rosenblum. / / Nova Science
Publishers, / 2006. / 9781594546945 / 1
2567 / o11284699 / Burnell, Peter Editor
Editor. / International Politics and National
Political Regimes: Promoting Democracy adet
Promoting Aut / / Routledge!"Taylor & Francis
Group [Distributor]" / Dec. 2011!"2011" /
9780415694063 / 1
2568 / o11208065 / Viotti, Paul R. /
International relations theory / Paul R. Viotti,
adet
Mark V. Kauppi. / / Longman, / Sep.2011. /
9780205082933 / 1
2569 / o11048517 / / International relations-still an American social science? : toward
adet
diversity in internati / / State University of
New York Press, / 2001. / 9780791447048 / 1
2570 / o11207395 / / International security in a
global age : securing the twenty-first century /
adet
edited by Cli / / F. Cass, / 2000. /
9780714681115 / 1
2571 / o11279047 / Quezada, Reyes L. Editor adet
Editor. / Internationalization of Teacher
Education / / Routledge!"Taylor & Francis
Group [Distributor]" / Dec. 2011!"2011" /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
9780415693240 / 1
2572 / o11234507 / / Internationalizing the
curriculum in higher education / Carolin
adet
Kreber, editor. / / Jossey-Bass, / 2009. /
9780470537336 / 1
2573 / o11222517 / / Internet and
surveillance : the challenges of Web 2.0 and
adet
social media / edited by Christi / / Routledge, /
Jul.2011. / 9780415891608 / 1
2574 / o11203262 / / Interpersonal
communication : evolving interpersonal
relationships/ ed.by. Pamela J. Kalbf / /
adet
Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated /
Jan.1993 / 9780805812978 / 1
2575 / o11223327 / Klar, Marianna, 1970- /
Interpreting al-Tha'labi's Tales of the prophets :
adet
temptation, responsibility and loss / M / /
Routledge, / 2009. / 9780415366632 / 1
2576 / o1125967x / Lesure, Richard G. /
Interpreting ancient figurines : context,
comparison, and prehistoric art / Richard G. adet
Les / / Cambridge University Press, / 2011. /
9780521197458 (hardback) / 1
2577 / o11272818 / Kaufmann, Magdalena. /
Interpreting imperatives / Magdalena
adet
Kaufmann. / / Springer, / 2011. /
9789400722682 / 1
2578 / o11265383 / Inghilleri, Moira. /
Interpreting justice : ethics, politics and
adet
language / Moira Inghilleri. / / Routledge, /
2011. / 9780415897235 / 1
2579 / o11274220 / MacKinnon, Edward. /
Interpreting physics : language and the
classical/quantum divide / Edward
adet
MacKinnon. / / Springer, / 2011. /
9789400723689 / 1
2580 / o10582381 / Arieti, James A. /
Interpreting Plato : the dialogues as drama /
adet
James A. Arieti. / / Rowman & Littlefield
Publishers, / c1991. / 0847676625 / 1
2581 / o11279588 / Junker, Klaus. /
Interpreting the images of Greek myths : an
introduction / Klaus Junker ; translated by An / adet
/ Cambridge University Press, / 2011. /
9780521720076 / 1
2582 / o10977831 / / Interpretive Approaches adet
to Research Design / / Taylor & Francis Group,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
/ Jul 2011. / 9780415878081 / 1
2583 / o11171698 / Sarangi, Asha Editor
Editor. / Interrogating Reorganisation of
adet
States / / Taylor & Francis Group, / May 2011 /
9780415685580 / 1
2584 / o11245980 / Dhondt, Andre A. /
Interspecific competition in birds / Andre A
adet
Dhondt. / / Oxford University Press, / 2011. /
9780199589029 / 1
2585 / o11080863 / Allen, Graham, 1963- /
Intertextuality / Graham Allen. / / Routledge, /
adet
Sep 2011. / 9780415596947 (pbk. : alk.
paper) / 1
2586 / o11262904 / Said, Edward W. /
Interviews with Edward W. Said / edited by
Amritjit Singh and Bruce G. Johnson. / /
adet
University Press of Mississippi, / c2004. /
9781578063666 / 1
2587 / o11170165 / Fallaci, Oriana. /
Interviews with history and conversations with
power / Oriana Fallaci. / / Rizzoli International adet
Publications, / April 2011. / 9780847835140 /
1
2588 / o11152941 / Eid, Mahmoud. /
Interweavement: International Media Ethics
and Rational Decision-Making / / Pearson
adet
Custom Publishing / March 2011 /
9780555036556 / 1
2589 / o11145225 / Gunderson, Leonard L.
Editor Editor. / Intraoperative Irradiation:
adet
Techniques and Results / / Humana Press /
Feb. 2011 / 9781607614272 / 1
2590 / o11241238 / Smith, Korydon H.,
1977- / Introducing architectural theory :
adet
debating a discipline / Korydon Smith. / /
Routledge, / feb.2012. / 9780415888387 / 1
2591 / o11267938 / Weber, Jean Jacques. /
Introducing multilingualism : a social
approach / Jean-Jacques Weber and Kristine adet
Horner. / / Routledge, / March 2012 /
9780415609975 / 1
2592 / o11263623 / / Introducing philosophy
through pop culture : from Socrates to South
adet
Park, Hume to House / / / Wiley-Blackwell, /
2010. / 9781444334531 (pbk.) / 1
2593 / o11073767 / Kosslyn, Stephen Michael, adet
1948- / Introducing psychology : brain, person,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
group / Stephen M. Kosslyn, Robin S.
Rosenberg. / / Allyn & Bacon, / Oct. 2011. /
9780205777167 / 1
2594 / o11259668 / Jones, Pip. / Introducing
social theory / Pip Jones. / / Polity
adet
Press ;!"Distributed in the USA by Blackwell
Pub.," / 2011. / 9780745635231 / 1
2595 / o11243703 / / Introduction to aerospace
materials / [edited by] Adrian P. Mouritz. / /
adet
Woodhead Pub., / Jan. 2012. /
9781855739468 / 1
2596 / o11222682 / Patil, Dilip P. /
Introduction to algebraic geometry and
commutative algebra / Dilip P. Patil, Uwe
adet
Storch. / / IISC Press/World Scientific, /
2010. / 9789814307581 / 1
2597 / o11157215 / / Introduction to
biomedical engineering / [edited by] John
adet
Enderle, Joseph Bronzino. / / Academic
Press, / c2011. / 9780123749796 / 1
2598 / o11277841 / Thieman, William J.
Author / Introduction to Biotechnology / /
adet
Pearson Education, Limited, / Jan. 2012 /
9780321818928 / 1
2599 / o11245736 / Herren, Ray V. /
Introduction to biotechnology : an agricultural
adet
revolution / Ray V. Herren. / / Cengage
Learning, / Jan.2012. / 9781435498372 / 1
2600 / o11257520 / Bauer, Richard C., 1963
Nov. 24- / Introduction to chemistry / Richard
C. Bauer, James P. Birk, Pamela S. Marks. / / adet
McGraw-Hill, / Jan. 2012. / 9780073402673 /
1
2601 / o10915096 / Basu, Debabrata Author /
Introduction to Classical and Modern Analysis
and Their Application to Group Representatio /
adet
/ World Scientific Publishing Company,
Incorporated , / June 2010. / 9789814273305 /
1
2602 / o10906241 / Stocker, Thomas Author /
Introduction to Climate Modelling / /
adet
Springer / Aug. 2010. / 9783642007729 / 1
2603 / o11258640 / Sardesai, Vishwanath M.,
1932- / Introduction to clinical nutrition /
adet
Vishwanath Sardesai. / / Taylor & Francis /
CRC Press, / Oct 2011. / 9781439818183 / 1
2604 / o1094641x / Slater, A. Author /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
Introduction to Developmental Psychology / /
John Wiley & Sons, Limited, / June 2010 /
9781405186520 / 1
2605 / o11246169 / / Introduction to
differential calculus : systematic studies with
adet
engineering applications f / / Wiley, /
Jan2012. / 9781118117750 / 1
2606 / o11222992 / Garrido, Jose. /
Introduction to elementary computation
modeling : essential concepts, principles, and adet
prob / / CRC Press, / Jan.2012. /
9781439867396 / 1
2607 / o1124172x / Davis, Mackenzie Leo,
1941- / Introduction to environmental
engineering / Mackenzie L. Davis. / /
adet
McGraw-Hill, / Jan. 2012. / 9780073401140 /
1
2608 / o11265346 / Melicher, Ronald W. /
Introduction to finance : markets, investments,
and financial management / Ronald W.
adet
Melic / / John Wiley, / c2011. /
9780470561072 / 1
2609 / o11280785 / Chandrupatla, Tirupathi
R., 1944- / Introduction to finite elements in
engineering / Tirupathi R. Chandrupatla,
adet
Ashok D. Beleg / / Prentice Hall, / 2011. /
9780132162746 / 1
2610 / o11264020 / Farrell, Shawn /
Introduction to General, Organic and
adet
Biochemistry / / Brooks/Cole, / Jan. 2012 /
9781133109112 / 1
2611 / o10943894 / Hein, Morris Author /
Introduction to General, Organic, and
Biochemistry / / Wiley [Imprint]!"John Wiley adet
& Sons, Incorporated," / Dec. 2009!" 2009." /
9780470598832 / 1
2612 / o11221197 / Griffiths, Anthony J. F. /
Introduction to genetic analysis / Anthony J. F.
Griffiths, Susan R. Wessler, Sean B. Carr / / W. adet
H. Freeman and Co., / 2010. /
9781429229432 / 1
2613 / o11251414 / Misra, Kula C. /
Introduction to geochemistry : principles and
adet
applications / by Kula C. Misra. / / John Wiley
& Sons, / Mar. 2012. / 9781405121422 / 1
2614 / o11250938 / Mansbach, Richard W.,
adet
1943- / Introduction to global politics /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
Richard W. Mansbach and Kirsten L. Taylor. / /
Routledge, / jan.2012. / 9780415782722 / 1
2615 / o11260464 / Hitz, C. Breck. /
Introduction to laser technology / C. Breck
adet
Hitz, J. J. Ewing, Jeff Hecht. / / Wiley-IEEE
Press, / Mar 2012. / 9780470916209 / 1
2616 / o11154305 / Baran, Stanley J. /
Introduction to mass communication : media,
literacy, and culture / Stanley J. Baran. / /
adet
McGraw-Hill, / Jan2012. / 9780073526157
(acid-free paper) / 1
2617 / o11268487 / Hogg, Robert V. /
Introduction to mathematical statistics / Robert
adet
V. Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig / /
Pearson, / Jan 2012 / 9780321795434 / 1
2618 / o11250537 / Burnham, Bruce S. Author
/ Introduction to Medicinal Chemistry: How
adet
Drugs Act and Why / / Wiley-Interscience
[Imprint] / 2007 / 9780471272311 / 1
2619 / o11177275 / Strathmann, Heinrich /
Introduction to Membrane Science and
adet
Technology / / Wiley-VCH [Imprint] /
Nov.2011. / 9783527324514 / 1
2620 / o11260300 / Jahns, Jurgen 1953Author / Introduction to Micro- and
Nanooptics / / Wiley-VCH [Imprint]!"John
adet
Wiley & Sons, Incorporated" / Dec. 2011 /
9783527408917 / 1
2621 / o11187566 / Fritzson, Peter A., 1952- /
Introduction to modeling and simulation of
technical and physical systems with Modelica / adet
/ / Wiley, / cAug 2011 / 9781118010686 (cloth)
/1
2622 / o11277361 / / Introduction to natural
products chemistry / edited by Rensheng Xu,
Yang Ye, Weimin Zhao. / / Science
adet
Press ;!"CRC Press," / c2011. /
9781439860762 (hardcover) / 1
2623 / o11260828 / New, Geoffrey (Geoffrey
H. C.) / Introduction to Nonlinear Optics /
adet
Geoffrey New. / / Cambridge University Press,
/ 2011 / 9780521877015 / 1
2624 / o11261122 / Kok, Pieter, 1972- /
Introduction to optical quantum information
processing / Pieter Kok, Brendon W. Lovett. / / adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521519144 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2625 / o11173245 / Arora, Jasbir Author /
Introduction to Optimum Design / / Academic
Press [Imprint]!"Elsevier Science &
adet
Technology Books," / Sep 2011. /
9780123813756 / 1
2626 / o11255924 / Pavia, Donald L. /
Introduction to organic laboratory techniques./
adet
Donald Pavia ... [et al.] / / Brooks/Cole, / Feb
2012. / 9780030062346 / 1
2627 / o11270238 / Stamatellos, Giannis,
1970- / Introduction to Presocratics : a
thematic approach to early Greek philosophy, adet
with key rea / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9780470655030 / 1
2628 / o11268116 / Lipschutz, Seymour. /
Introduction to Probability and Statistics / /
adet
McGraw-Hill Companies, The / Sept. 2011 /
9780071762496 / 1
2629 / o1126682x / Mendenhall, William
Author / Introduction to Probability and
adet
Statistics / / Brooks/Cole!"Cengage Learning
[Distributor]" / Feb 2012 / 9781133111504 / 1
2630 / o11252261 / Romagnoli, Jose Author /
Introduction to Process Control / / Taylor &
adet
Francis Group, / Feb. 2012 / 9781439854860 /
1
2631 / o11247125 / Traxler, Matthew J. /
Introduction to psycholinguistics :
understanding language science / Matthew J. adet
Traxler. / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9781405198622 / 1
2632 / o11260853 / Grynberg, Gilbert. /
Introduction to quantum optics : from the
semi-classical approach to quantized light / Gil adet
/ / Cambridge University Press, / 2004 /
9780521551120 / 1
2633 / o11245104 / Ortmeier, P. J. /
Introduction to security : operations and
adet
management / P.J. Ortmeier. / / Pearson, / Jan
2012. / 9780132682954 / 1
2634 / o11262928 / / Introduction to
sociology / Anthony Giddens ... [et al.]. / /
adet
W.W. Norton & Co., / c2011. / 9780393912135
/1
2635 / o11250902 / J?nsen, Sven Erik, 1934- / adet
Introduction to systems ecology / Sven Erik
Jorgensen. / / Taylor & Francis, / Mar. 2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
9781439855010 / 1
2636 / o11264639 / Luhmann, Niklas Author /
Introduction to Systems Theory / / Polity
adet
Press!"John Wiley & Sons Australia, Limited
[Distributor]" / Aug. 2011 / 9780745645728 / 1
2637 / o1117528x / / Introduction to the
modal-Hamiltonian interpretation of quantum
adet
mechanics / Olimpia Lombar / / Nova Science
Publishers, / Nov. 2011. / 9781617613166 / 1
2638 / o11267975 / Pandit, Nita K. /
Introduction to the pharmaceutical sciences :
an integrated approach / Nita K. Pandit, Rob / / adet
Lippincott Williams & Wilkins, / c2011. /
9781609130015 / 1
2639 / o11277464 / Simpson, John (John H.) /
Introduction to the physical and biological
oceanography of shelf seas / John H.
adet
Simpson, / / Cambridge University Press, / Feb
2012. / 9780521701488 / 1
2640 / o1126956x / Moore, David S. /
Introduction to the practice of statistics / David
S. Moore, George P. McCabe, Bruce A. Cr / / adet
W.H. Freeman, / Jan. 2012. / 9781429240321 /
1
2641 / o1126598x / / Introduction to the
strategies of organic synthesis / edited by
adet
Laurie Starkey. / / Wiley, / Feb. 2012. /
9780470484098 / 1
2642 / o11247186 / Jensen, Michael K. /
Introduction to Thermal and Fluids
adet
Engineering / / John Wiley & Sons, / 2011 /
9781118103487 / 1
2643 / o11174122 / Lin, Ming-Bo Author /
Introduction to VLSI Systems: A Logic,
Circuit, and System Perspective / / CRC Press
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor &
Francis Group [Distributor]," / Jul 2011. /
9781439868591 / 1
2644 / o11284924 / Zobin, Vyacheslav M. /
Introduction to volcanic seismology /
adet
Vyacheslav M. Zobin. / / Elsevier, / 2011. /
9780444563750 / 1
2645 / o11040579 / Gopinath, Ramesh A.
Author / Introduction to Wavelets and Wavelet
Transforms: A Primer / / Prentice Hall
adet
[Imprint]!"Pearson Education, Limited" / Sept.
1997 / 9780134896007 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2646 / o11169163 / Elliott, J. Richard Author /
Introductory Chemical Engineering
adet
Thermodynamics / / Pearson Education
Canada, / Oct. 2011. / 9780136068549 / 1
2647 / o11255237 / Cracolice, Mark S. /
Introductory chemistry : an active learning
adet
approach. Mark S. Cracolice, Edward I. Peter /
/ Brooks/Cole; / Jan2012 / 9781133108115 / 1
2648 / o11255304 / Cracolice, Mark S. /
Introductory chemistry : an active learning
approach / Mark S. Cracolice, Edward I. Peters adet
/ / Cengage Learning, / Jan. 2012. /
9781111990077 / 1
2649 / o11256576 / Seddighi, Hamid. /
Introductory econometrics : a practical
adet
approach / Hamid Seddighi. / / .Routledge, /
Dec2011. / 9780415566872 (hbk) / 1
2650 / o11268724 / Gould, Robert (Robert
Lynn), 1965- / Introductory statistics :
exploring the world through data / Robert
adet
Gould, Colleen N. Ryan / / Pearson, / c2011 /
9780321322159 / 1
2651 / o11274815 / Cohen, Barry H. Author /
Introductory Statistics for the Behavioral
adet
Sciences / / John Wiley & Sons Canada, / 2011
/ 9780470907764 / 1
2652 / o10914572 / Capozziello, Salvatore
Author / Invariance Principles and Extended
Gravity: Theory and Probes / / Nova Science adet
Publishers, Incorporated , / July 2010. /
9781616685003 / 1
2653 / o11248361 / Kiberd, Declan. /
Inventing Ireland / Declan Kiberd. / / Harvard adet
University Press, / 1997. / 9780674463646 / 1
2654 / o1124902x / Murray, Janet H. /
Inventing the medium : principles of
interaction design as a cultural practice / Janet adet
H. / / MIT Press, / Jan 2012. / 9780262016148
(hardcover : alk. paper) / 1
2655 / o11205945 / Cantor, Norman F. 19302004 / Inventing the Middle Ages: The Lives,
Works, and Ideas of the Great Medievalists of adet
the Tw / / HarperCollins Publishers / Feb. 1993
/ 9780688123024 / 1
2656 / o11057476 / Egyedi, Tineke M.
adet
Author / Inverse Infrastructures: Disrupting
Networks from Below / / Edward Elgar
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
Publishing Limited!"Marston Book Services,
Limited [Distributor]" / Dec. 2010 /
9781849803014 / 1
2657 / o1127671x / Johll, Matthew E. /
Investigating chemistry : a forensic science
perspective / Matthew E. Johll. / / W. H.
adet
Freeman and Co. Publishers, / jan2012. /
9781429255226 (alk. paper) / 1
2658 / o11261857 / Thompson, Martha E.
Author / Investigating Gender: developing a
feminist sociological imagination / / Polity
adet
Press!"John Wiley & Sons, Incorporated
[Distributor];" / jan2012 / 9780745651866 / 1
2659 / o11264093 / Mishrif, Ashraf. / Investing
in the Middle East : the political economy of
European direct investment in Egyp / / Tauris adet
Academic Studies, / 2010. / 9781848853362 /
1
2660 / o11265334 / Peck, Sarah W., 1958- /
Investment ethics / Sarah W. Peck. / / John
adet
Wiley & Sons, / c2011. / 9780470434536 (pbk.
: acid-free paper) / 1
2661 / o11266235 / Hedlund, Stefan, 1953- /
Invisible hands, Russian experience, and social
science : approaches to understanding syst / / adet
Cambridge University Press, / Jun2011. /
9780521768108 (hbk.) / 1
2662 / o11206007 / Ho-Kim, Q. (Quang),
1938- / Invitation to contemporary physics / Q.
adet
Ho-Kim, N. Kumar, C.S. Lam. / / World
Scientific, / Jan.2004. / 9812383026 / 1
2663 / o11067986 / Salmon, John Ernest. / Ion
exchange; a laboratory manual [by] J. E.
Salmon and D. K. Hale. / / Butterworths
adet
Scientific Publications, / 1959. /
9780598536532 / 1
2664 / o11263593 / / Ionic interactions in
natural and synthetic macromolecules / edited
adet
by Alberto Ciferri, An / / Wiley, / Mar. 2012. /
9780470529270 / 1
2665 / o10898050 / / Iran : a country study /
Federal Research Division, Library of
Congress ; edited by Glenn / / Library of
adet
Congress, Federal Research Division :!"For
sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.," /
2008. / 9780844411873 / 1
2666 / o11028464 / / Iran : social, economic, adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
and political developments / editor, Joshua A.
Owenstein. / / Nova Science Publishers, /
Oct.2010. / 9781607415527 / 1
2667 / o10828801 / Ehteshami, Anoush Editor
Editor. / Iran and the International System / /
Routledge [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Palgrave Macmillan [Distributor]," /
Apr 2010. / 9780415559669 / 1
2668 / o10211706 / / Iran and World in Safavid
Age / / I. B. Tauris & Company, Limited / Mar adet
2012 / 9781850439301 / 1
2669 / o11282988 / Erfani, Farhang, 1975- /
Iranian cinema and philosophy : shooting truth
adet
/ Farhang Erfani. / / Palgrave Macmillan, /
2011. / 9780230339118 / 1
2670 / o1104018x / Hunter, Shireen / Iran's
foreign policy in the post-Soviet era : resisting
adet
the new international order / Shi / / Praeger, /
c2010 / 9780313381942 / 1
2671 / o11253058 / / Iran's nuclear programme
: strategic implications / edited by Joachim
adet
Krause. / / Routledge, / jan.2012. /
9780415688567 / 1
2672 / o11177688 / Elik, Suleyman. / IranTurkey relations, 1979-2011 : conceptualising
adet
the dynamics of politics, religion, and / /
Routledge, / Oct. 2011. / 9780415680875 / 1
2673 / o11272983 / / Iraq War cultures / edited
by Cynthia Fuchs and Joe Lockard. / / Peter adet
Lang, / c2011. / 9781433102882 / 1
2674 / o11087560 / / Iraq, Iran, and
Afghanistan / editors, Jarett M. Phillips. / /
adet
Nova Science Publishers, / March 2011. /
9781611220261 / 1
2675 / o11260221 / Jones, Rachel. / Irigaray / /
adet
Polity Press / 2011. / 9780745651057 / 1
2676 / o11079976 / Brewster, Parker Author /
Irish Literature Since 1990 / / Manchester
University Press!"NBN International
adet
[Distributor]," / September 2011. /
9780719085604 / 1
2677 / o11251219 / Hedeager, Lotte. / Iron
Age myth and materiality : an archaeology of
adet
Scandinavia, AD 400-1000 / Lotte Hedeage / /
Routledge, / 2011. / 9780415606042 / 1
2678 / o11259814 / / Iron deficiency and its adet
complications / editor, Yildiz Dincer. / / Nova
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
Science Publishers, / Sep c2011. /
9781613248546 / 1
2679 / o11219373 / / Is the Internet changing
the way you think? : the net's impact on our
adet
minds and future / e / / Harper Perennial, /
Jan.2011. / 9780062020444 / 1
2680 / o11260683 / / Islam and society in
Pakistan : anthropological perspectives / edited
adet
by Magnus Marsden. / / Oxford University
Press, / 2010. / 9780195479577 / 1
2681 / o11176246 / Garcia, Humberto, 1978- /
Islam and the English enlightenment, 16701840 / Humberto Garcia. / / Johns Hopkins
adet
University Press, / dec.2011. / 9781421403533
/1
2682 / o11253691 / Ardıç, Nurullah. / Islam
and the politics of secularism : the Caliphate
and Middle Eastern modernization in t / /
adet
Routledge, / Jan 2012. / 9780415671668
(hardback) / 1
2683 / o11254075 / Tibi, Bassam. / Islam in
global politics : conflict and crossadet
civilizational bridging / Bassam Tibi. / /
Routledge, / 2011. / 9780415686259 / 1
2684 / o11112281 / Knysh, Alexander D. /
Islam in historical perspective / Alexander
adet
Knysh. / / Prentice Hall, / jan2011. /
9780321398772 / 1
2685 / o1127332x / / Islam in South Asia in
practice / Barbara D. Metcalf, editor. / /
adet
Princeton University Press, / 2009. /
9780691044200 / 1
2686 / o11171455 / Zang, Xiaowei. / Islam,
family life, and gender inequality in urban
adet
China / Xiaowei Zang. / / Routledge, /
dec.2011. / 9780415683661 / 1
2687 / o11261353 / Yazaki, Saeko / Islamic
Mysticism and Abu Talib Al-Makki: The Role
adet
of the Heart / / Routledge, / jan.2012 /
9780415671101 / 1
2688 / o11278109 / Wright, A. Jordan /
Islamism / / Polity Press / 2011. /
adet
9780745640624 / 1
2689 / o11273288 / Ahmad, Irfan, 1974- /
adet
Islamism and democracy in India : the
transformation of Jamaat-e-Islami / Irfan
Ahmad. / / Princeton University Press, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2009. / 9780691139203 / 1
2690 / o11194388 / / Islamophobia in Western
Europe and North America / / Routledge, /
adet
OCT2011 / 9780415594448 / 1
2691 / o11272259 / Vine, David, 1974- / Island
of shame : the secret history of the U.S.
military base on Diego Garcia / David Vin / / adet
Princeton University Press, / 2009. /
9780691138695 / 1
2692 / o11257222 / Guell, Robert C. / Issues in
economics today / Robert C. Guell. / /
adet
McGraw-Hill, / Oct.2011. / 9780073523231
(alk. paper) / 1
2693 / o11266168 / / Issues in finance : credit,
crises and policies / edited by Stuart Sayer. / /
adet
Wiley-Blackwell, / 2010. / 9781444334012
(pbk.) / 1
2694 / o11280244 / Hedman, Jonas. / IT and
business models : concepts and theories / Jonas
Hedman, Thomas Kalling. / / Liber
adet
Ekonomi ;!"Abstrakt Forlag," / 2002. /
9788763001052 / 1
2695 / o11283270 / Napolitano, Andrew P. / It
is dangerous to be right when the government
adet
is wrong : the case for personal freedom / / /
Thomas Nelson, / c2011. / 9781595553508 / 1
2696 / o11143484 / Iqbal, Mickey Author / IT
Virtualization Best Practices: A Lean, Green
Virtualized Data Center Approach / / MC
adet
Press, LLC!"Independent Publishers Group
[Distributor]" / Jan. 2011 / 9781583473542 / 1
2697 / o11265693 / Cento Bull, Anna, 1951- /
Italian neofascism : the strategy of tension and
adet
the politics of nonreconciliation / Anna / /
Berghahn Books, / 2007. / 9781845453350 / 1
2698 / o11061686 / Black, Jeremy. / Italy and
the grand tour / by Jeremy Black. / / Yale
adet
University Press, / 2003. / 9780300099775 / 1
2699 / o11257799 / Ghirardo, Diane Yvonne /
Italy: Modern Architectures in History / Diane
adet
Yvonne Ghirardo / / Reaktion Books,
Limited, / Nov 2011 / 9781861898647 / 1
2700 / o11262540 / Lau, Lap Chi. / Iterative
methods in combinatorial optimization / Lap
adet
Chi Lau, R. Ravi, Mohit Singh. / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9780521189439 / 1
2701 / o1104925x / Becks-Malorny, Ulrike, adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
1950- / James Ensor, 1860-1949 : masks, death
and the sea / Ulrike Becks-Malorny. / /
Taschen, / 1999. / 3822870269 / 1
2702 / o11243405 / Murphy, Kenneth
(Kenneth M.) / Janeway's immunobiology /
Kenneth Murphy ; with acknowledgment to adet
Charles A. Janeway, Jr., / / Garland Science, /
Jan.2012. / 9780815342434 / 1
2703 / o11246674 / / Japan : a documentary
history / David J. Lu. / / M.E. Sharpe, / 1997. / adet
9781563249075 / 1
2704 / o11171583 / / Japan in the age of
globalization / edited by Carin Holroyd and
adet
Ken Coates. / / Routledge, / csep.2011. /
9780415665841 / 1
2705 / o11259590 / Yamazaki, Katsuo. /
Japanese global management : theory and
practice at overseas subsidiaries / Katsuo
adet
Yamazak / / Palgrave Macmillan, / Feb2012. /
9780230280151 (hardback) / 1
2706 / o1123488x / / Japanese sense of self /
edited by Nancy R. Rosenberger. / / Cambridgeadet
University Press, / 1994. / 9780521466370 / 1
2707 / o11250239 / Kietlinski, Robin Author /
Japanese Women and Sport: Beyond Baseball
and Sumo / / Bloomsbury
adet
Publishing!"Macmillan [Distributor]" / Feb
2012. / 9781849663403 / 1
2708 / o11126000 / Pratt, Edward E., 1953- /
Japan's protoindustrial elite : the economic
foundations of the gono / Edward E. Pratt. / /
adet
Harvard University Asia Center :!"Distributed
by Harvard University Press," / c1999. /
9780674472907 / 1
2709 / o11231555 / Hunt, Charlie, 1962- / Java
performance / Charlie Hunt, Binu John. / /
adet
Addison-Wesley, / Jan.2012. / 9780137142521
/1
2710 / o11253162 / McFarland, David Sawyer
Author / JavaScript and jQuery / / Pogue Press
adet
[Imprint]!"O'Reilly Media, Incorporated" /
Oct. 2011 / 9781449399023 / 1
2711 / o11049236 / Grimme, Karin H / JeanAuguste-Dominique Ingres, 1780-1867 / Karin
adet
H. Grimme / / Taschen, / 2006. /
9783822853146 / 1
2712 / o11271486 / / Jean-Luc Nancy : justice, adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
legality, and world / [edited by] B. C.
Hutchens. / / Continuum, / Feb. 2012. /
9781441123787 / 1
2713 / o11286118 / Webb, Stephen H., 1961- /
Jesus Christ, eternal God : heavenly flesh and
the metaphysics of matter / Stephen H.
adet
Webb / / Oxford University Press, / c2011. /
9780199827954 / 1
2714 / o11262424 / International Astronomical
Union. Symposium (275th : 2010 : Buenos
Aires, Argentina) / Jets at all scales :
adet
proceedings of the 275th Symposium of the
International Astronomical / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9780521766074 / 1
2715 / o1126780x / Landy, David. / Jewish
identity and Palestinian rights : diaspora
adet
Jewish opposition to Israel / David Land / /
Zed Books, / 2011. / 9781848139268 / 1
2716 / o11262175 / Sznaider, Natan, 1954- /
Jewish memory and the cosmopolitan order :
Hannah Arendt and the Jewish condition /
adet
Natan / / Polity Press, / 2011. /
9780745647968 / 1
2717 / o1104827x / / Jewish responses to
AIDS / edited and with an introduction by Gad
adet
Freudenthal. / / Ktav Pub. House, / 1998. /
9780881256109 / 1
2718 / o10915102 / Zinaich, Samuel. / John
Locke's moral revolution : from natural law to
moral relativism / Samuel Zinaich, Jr. / /
adet
University Press of America, / 2006. /
9780761833741 / 1
2719 / o10812179 / John, of Salisbury, Bishop
of Chartres, d. 1180. / John of Salisbury's
Entheticus maior and minor / edited by Jan van adet
Laarhoven. / / E.J. Brill, / 1987. / 9004078118
(set : pbk.) / 1
2720 / o11278043 / Gilligan, Carol, 1936- /
Joining the resistance / Carol Gilligan. / /
adet
Polity, / 2011. / 9780745651699 / 1
2721 / o11270883 / / Joint attention : new
developments in psychology, philosophy of
adet
mind, and social neuroscie / / MIT Press, / Jan.
2012. / 9780262016827 / 1
2722 / o11249110 / Chu, Cho-Ho Author /
adet
Jordan Structures in Geometry and Analysis / /
Cambridge University Press / Nov. 2011 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
9781107016170 / 1
2723 / o11255171 / Obijiofor, Levi. /
Journalism across cultures : an introduction /
adet
Levi Obijiofor, Folker Hanusch. / / Palgrave
Macmillan, / 2011. / 9780230236103 (pbk.) / 1
2724 / o11153611 / Eldon, Dan / Journey Is the
Destination: The Journals of Dan Eldon / /
adet
Chronicle Books LLC / Feb.2011 /
9781452102504 / 1
2725 / o11088503 / Leaman, Oliver Author /
Judaism: An Introduction / / I. B. Tauris &
adet
Company, Limited!"Macmillan [Distributor]" /
Dec. 2010 / 9781848853959 / 1
2726 / o11280050 / Howard, Robert M.,
1956- / Judging law and policy : courts and
policymaking in the American political
adet
system / Robert / / Routledge, / 2012. /
9780415885256 / 1
2727 / o11258573 / Giner-Sorolla, Roger. /
Judging passions : moral emotions in persons
and groups / Roger Giner-Sorolla. / /
adet
Psychology Press, / mar.2012. /
9781848720688 / 1
2728 / o11277749 / Fischhoff, Baruch, 1946- /
Judgment and decision making / Baruch
adet
Fischhoff. / / Earthscan, / Dec.2011 /
9781849714440 (hbk. : alk. paper) / 1
2729 / o11280475 / / Judgment and decision
making as a skill : learning, development, and
adet
evolution / edited by / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521767811 / 1
2730 / o11266156 / Dadrian, Vahakn N. /
Judgment at Istanbul : the Armenian genocide
trials / by Vahakn N. Dadrian and Taner
adet
Akçam. / / Berghahn Books, / c2011. /
9780857452511 / 1
2731 / o11268475 / Bar-Eli, Michael. /
Judgment, decision-making and success in
sport / Michael Bar-Eli, Henning Plessner,
adet
Markus / / Wiley, / 2011. / 9780470694534
(paper) / 1
2732 / o11155887 / / Julian Schwinger : the
physicist, the teacher, and the man / editor, Y.
adet
Jack Ng. / / World Scientific, / 1996. /
9789810225322 / 1
2733 / o11201848 / Armstrong, Christopher adet
Drew. / Julien-David Leroy and the making of
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
architectural history / Christopher Drew
Armstrong. / / Routledge, / Oct.2011. /
9780415778893 / 1
2734 / o11252625 / Andrews, Jean Author /
Jump Right In: Essential Computer Skills
Using Microsoft Office 2010 / / Prentice Hall
adet
[Imprint]!"Prentice Hall PTR"!"Pearson
Canada [Distributor]," / JAn 2012 /
9780132975704 / 1
2735 / o11285734 / Corbett, Pie. / Jumpstart
storymaking : games and activities for ages 7adet
12 / Pie Corbett. / / Routledge, / 2009. /
9780415466868 / 1
2736 / o11285692 / Corbett, Pie / Jumpstart :
Key Stage 2/3 Literacy Games / / David Fulton adet
Publishers, / 2004 / 9781843121022 / 1
2737 / o11172411 / / Jungian and dialogical
self perspectives / edited By Raya A. Jones,
adet
Masayoshi Morioka. / / Palgrave Macmillan, /
aug2011. / 9780230285798 / 1
2738 / o11244148 / Carter, James, 1959- / Just
imagine : creative ideas for writing / James
adet
Carter. / / Routledge, / 2011. / 9780415607933
(pbk.) / 1
2739 / o10929423 / Geissler, Olga / Just speak
up / Olga Geissler. / 1 / Compass Publishing, / adet
2010. / 9781599664163 / 1
2740 / o10929447 / Geissler, Olga / Just speak
up / Olga Geissler. / 2 / Compass Publishing, / adet
2010. / 9781599664170 / 1
2741 / o10929459 / Geissler, Olga / Just speak
up / Olga Geissler. / 3 / Compass Publishing, / adet
2010. / 9781599664187 / 1
2742 / o11273604 / / Just the arguments : 100
of the most important arguments in Western
adet
philosophy / edited by / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9781444336382 / 1
2743 / o1123118x / Douzinas, Costas, 1951- /
Justice miscarried : ethics and aesthetics in law
/ Costas Douzinas and Ronnie Warrington. / / adet
Harvester Wheatsheaf, / 1997. /
9780745016351 / 1
2744 / o11248452 / / Kalman filtering / Joaqu?
M. Gomez, editor. / / Nova Science Publishers, adet
/ c2011. / 9781617614620 (hardcover) / 1
2745 / o11275807 / Altman, Matthew C. / Kant adet
and applied ethics : the uses and limits of
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
Kant's practical philosophy / Matthew C. / /
Wiley-Blackwell, / 2011. / 9780470657669 / 1
2746 / o11242504 / Roth, Klas Editor Editor. /
Kant and Education: Interpretations and
Commentary / / Routledge!"Palgrave
adet
Macmillan [Distributor]" / Nov. 2011 /
9780415889803 / 1
2747 / o11284444 / Goldman, Avery, 1967- /
Kant and the subject of critique : on the
regulative role of the psychological idea / Aver adet
/ / Indiana University Press, / Mar.2012. /
9780253223661 / 1
2748 / o11231774 / Benton, Robert J. / Kant's
second Critique and the problem of
transcendental arguments / Robert J.
adet
Benton. / / M. Nijhoff, / 1978. /
9789024720552 / 1
2749 / o10882066 / / Kant's transcendental
metaphysics : Sellar's Cassirer lectures notes
adet
and other essays / ed / / Ridgeview Pub., /
2002. / 9780924922893 / 1
2750 / o11209811 / Kaplan Publishing Staff. /
Kaplan GRE and GMAT Exams Writing
adet
Workbook / / Kaplan Publishing / 2008. /
9781419552175 / 1
2751 / o11209823 / Kaplan Publishing Staff. /
Kaplan GRE Exam Math Workbook / / Kaplan adet
Publishing / 2008. / 9781419552212 / 1
2752 / o10645081 / Krippes, Karl A. / Kazakh
grammar with affix list / Karl A. Krippes. / /
adet
Dunwoody Press, / c1996. / 9781881265467 /
1
2753 / o11049376 / Néret, Gilles.. / Kazimir
Malevitch 1878-1935 and suprematism / Gilles
adet
Néret.. / / Taschen, / 2003. / 9783822819616 /
1
2754 / o11207644 / O'Rourke, James L. /
Keats's odes and contemporary criticism /
adet
James O'Rourke. / / University Press of
Florida, / c1998. / 9780813015903 / 1
2755 / o11188340 / Martens, Rhonda, 1964- /
Kepler's philosophy and the new astronomy /
adet
Rhonda Martens. / / Princeton University
Press, / 2000. / 9780691050690 / 1
2756 / o11277579 / Robert Kerr FRS / Kerr's adet
Voyages 1: Europe, Asia and the Middle East 5
VOLUME / 1 / I. B. Tauris & Company, / 2011
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
/ 9781848856134 set ISBN / 1
2757 / o11286556 / Robert Kerr FRS / Kerr's
Voyages 1: Europe, Asia and the Middle East 5
adet
VOLUME / 2 / I. B. Tauris & Company, / 2011
/ 9781848856134 set ISBN / 1
2758 / o11286581 / Robert Kerr FRS / Kerr's
Voyages 1: Europe, Asia and the Middle East 5
adet
VOLUME / 3 / I. B. Tauris & Company, / 2011
/ 9781848856134 set ISBN / 1
2759 / o1128660x / Robert Kerr FRS / Kerr's
Voyages 1: Europe, Asia and the Middle East 5
adet
VOLUME / 4 / I. B. Tauris & Company, / 2011
/ 9781848856134 set ISBN / 1
2760 / o11286611 / Robert Kerr FRS / Kerr's
Voyages 1: Europe, Asia and the Middle East 5
adet
VOLUME / 5 / I. B. Tauris & Company, / 2011
/ 9781848856134 set ISBN / 1
2761 / o10720339 / / Key competencies for a
successful life and a well-functioning society /
adet
edited by Dominiqu / / Hogrefe & Huber, /
2003. / 9780889372726 / 1
2762 / o1122065x / Field, Frederic W., 1946- /
Key concepts in bilingualism / Frederic W.
adet
Field. / / Palgrave Macmillan, / Aug.2011. /
9780230232334 / 1
2763 / o11253265 / Hanrahan, Grady. / Key
concepts in environmental chemistry / Grady
adet
Hanrahan. / / Academic Press, / Sep. 2011. /
9780123749932 / 1
2764 / o11175825 / Thota, Hamsa. / Key
concepts in innovation / Hamsa Thota, Zunaira
adet
Munir. / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230244627 / 1
2765 / o11250355 / Atkinson, Michael. / Key
concepts in sport and exercise research
adet
methods / Michael Atkinson. / / SAGE
Publications, / Dec 2011. / 9781848607293 / 1
2766 / o11279953 / Smith, Emma. / Key issues
in education and social justice / Emma Smith. /
adet
/ Sage Publications, / 2011. / 9781849208116 /
1
2767 / o11265760 / / Key themes in health and
social care : a companion to learning / [edited
adet
by] Adam Barnard. / / Routledge, / 2010. /
9780415476386 / 1
2768 / o11206512 / Von Glasersfeld, E. Author adet
/ Key Works in Radical Constructivism / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
Sense Publishers / June 2007 / 9789087900854
/1
2769 / o11273811 / / Kierkegaard's influence
on philosophy : German and Scandinavian
adet
philosophy / edited by Jon / / Ashgate, / Feb
2012. / 9781409442851 / 1
2770 / o11250422 / Appleton, Nancy. / Killer
colas : the hard truth about soft drinks / Nancy
Appleton and G.N. Jacobs. / / Square One
adet
Publishers, / 2011 / 9780757003417 (alk.
paper) / 1
2771 / o11272612 / Schroeder, Jens. / 'Killer
Games' Versus 'We Will Fund Violence' : The
Perception of Digital Games and Mass M / / adet
Lang, Peter Frankfurt, / 2011. /
9783631606117 / 1
2772 / o11215136 / Galindo, Michelle Author /
Kindergartens: Educational Spaces / /
BRAUN!"Littlehampton Book Services,
adet
Limited [Distributor]" / Nov. 2010 /
9783037680490 / 1
2773 / o11220806 / Dennett, Daniel Clement. /
Kinds of minds : toward an understanding of
adet
consciousness / Daniel C. Dennett. / / Basic
Books, / 1996. / 9780465073511 / 1
2774 / o11274980 / Black, Jeremy. / Kings,
nobles and commoners : states and societies in
early modern Europe, a revisionist h / / I.B.
adet
Tauris ;!"Distributed by Palgrave
Macmillan," / 2004. / 9781860649868 / 1
2775 / o11215021 / Randall, Lisa. / Knocking
on heaven's door : how physics and scientific
adet
thinking illuminate the universe an / / Ecco, /
2011. / 9780061723728 / 1
2776 / o11273227 / Hönicke Moore, Michaela.
/ Know your enemy : the American debate on
Nazism, 1933-1945 / Michaela Hoenicke
adet
Moore. / / Cambridge University Press, / 2010.
/ 9780521829694 / 1
2777 / o11181084 / / Knowing how to know :
fieldwork and the ethnographic present / edited
adet
by Narmala Halstead, / / Berghahn Books, /
2008. / 9781845454777 / 1
2778 / o11238550 / Radman, Zdravko Editor adet
Editor. / Knowing without Thinking: Mind,
Action, Cognition and the Phenomenon of the
Background / / Palgrave Macmillan!"Palgrave
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
Macmillan [Distributor]," / Mar 2012 /
9780230285132 / 1
2779 / o10559954 / Kontopoulos, Kyriakos M.
/ Knowledge and determination : the transition
from Hegel to Marx / by Kyriakos M.
adet
Kontopoul / / B. R. Grèuner, / 1980. /
9060321251 / 1
2780 / o11275893 / Meisel, Joseph S. /
Knowledge and power : the parliamentary
representation of universities in Britain and the
adet
/ / Wiley-Blackwell for the Parliamentary
History Yearbook Trust, / 2011. /
9781444350203 / 1
2781 / o1124205x / Sockett, Hugh. /
Knowledge and virtue in teaching and learning
: the primacy of dispositions / Hugh Sockett / / adet
Routledge, / 2011. / 9780415899987
(paperback) / 1
2782 / o11261419 / / Knowledge integration
and innovation : critical challenges facing
adet
international technology / / Oxford University
Press, / 2011. / 9780199693924 (alk. paper) / 1
2783 / o11171777 / / Knowledge mobilization
and educational research : politics, languages
adet
and responsibilities / / Routledge, /
october2011. / 9780415614658 / 1
2784 / o11252376 / / Knowledge, information,
and creativity support systems : 5th
International Conference, KIC / / Springer, / adet
2011. / 9783642247873 (soft cover : alk.
paper) / 1
2785 / o10939374 / / Korea in the middle :
Korean studies and area studies : essays in
adet
honour of Boudewijn Walr / / CNWS
Publications, / 2007. / 9789057891533 / 1
2786 / o11235883 / / Korean
entrepreneurship : the foundation of the
Korean economy / T. Youn-ja Shim, editor. / / adet
Palgrave Macmillan, / 2010. /
9780230107076 / 1
2787 / o11073299 / Kang, Song-Hak. / Korea's
Foreign Policy Dilemmas: Defining State
Security and the Goal of National Unificat / / adet
Global Books, Limited / 2010. /
9781906876357 / 1
2788 / o10878749 / Zeidler, Kurt Walter. /
adet
Kritische Dialektik und
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
Transzendentalontologie: der Ausgang des
Neukantianismus und die / / Bouvier; / 1995. /
3416025180 / 1
2789 / o11266314 / Wray, K. Brad, 1963- /
Kuhn's evolutionary social epistemology / K.
adet
Brad Wray. / / Cambridge University Press, /
2011. / 9781107012233 / 1
2790 / o11246182 / Haag, Sabine Author /
Kunsthistoriches Museum Vienna: Director's
Choice / / Scala, Editions!"National Book
adet
Network [Distributor]" / Dec. 2011 /
9781857597233 / 1
2791 / o11264792 / Vali, Abbas Author / Kurds
and the State in Iran: The Making of Kurdish
Identity / / I. B. Tauris & Company,
adet
Limited!"Macmillan [Distributor]" / Oct.
2011 / 9781848857889 / 1
2792 / o10683628 / Cabbar, Settar / Kurtuluş
yolunda : a work on Central Asian literature in
a Turkish-Uzbek mixed language / / / In
adet
Kommission bei Franz Steiner Verlag,
Stuttgart, / 2000. / 9783899130652 / 1
2793 / o10929824 / Drâeano, Maturin. / La
Religion de Montaigne [par] M. Drâeano ... / /
adet
French & European Pubns , / 1969. / 9780320054471 / 1
2794 / o11276563 / Carlson, G. Lynn Author /
Lab Manual for Stoker's General, Organic, and
adet
Biological Chemistry, 6th / / Brooks/Cole, /
jan2012 / 9781133104063 / 1
2795 / o11246753 / Brewster, Nicholas J. /
Laboratory Analysis Following Homeland
adet
Security Events / / Nova Science Publishers, /
2011 / 9781613246924 / 1
2796 / o11275467 / McKercher, Catherine /
Laboring of Communication: Will Knowledge
adet
Workers of the World Unite? / / Lexington
Books, / Aug. 2009 / 9780739118146 / 1
2797 / o11281418 / / Labour migration, human
trafficking and multinational corporations : the
adet
commodification o / / Routledge, / March
2012. / 9780415595995 / 1
2798 / o11071102 / / Lagoons : biology,
management, and environmental impact /
editor, Adam G. Friedman. / / Nova Science adet
Publishers, / Jan. 2011 / 9781617617386
(hardcover) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2799 / o11061893 / Burford, Alison. / Land
and labor in the Greek world / Alison
adet
Burford. / / Johns Hopkins University Press, /
1993. / 9780801866708 / 1
2800 / o11209112 / Baken, Robert-Jan, 1959- /
Land delivery for low income groups in Third
World cities / Robert-Jan Baken, Jan van der / / adet
Avebury ;!"Ashgate," / 1992. / 9781856283731
/1
2801 / o11170578 / Stoddart, Brian Author /
Land, Water, Language and Politics in Andhra:
Regional Evolution in India since 1850 / /
adet
Routledge India [Imprint]!"Taylor & Francis
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / May 2011 / 9780415677950 / 1
2802 / o1128240x / Carter, Christine Evans. /
Landscapes : groundwork for college reading /
Christine Evans Carter. / / Wadsworth,
adet
Cengage Learning, / Jan. 2012. /
9780495913160 / 1
2803 / o1126424x / Wilson, Ross J., 1981- /
Landscapes of the Western Front : materiality
adet
during the Great War / by Ross J. Wilson. / /
Routledge, / 2011. / 9780415808057 / 1
2804 / o11165467 / / Landscapes, identities,
and development / edited by Zoran Roca, Paul
adet
Claval, and John Agne / / Ashgate, /
cfeb2011. / 9781409405542 / 1
2805 / o11273410 / Laviolette, Patrick. /
Landscaping of metaphor and cultural
identity : topographies of a cornish pastiche / adet
Patri / / Peter Lang, / c2011. /
9783631611272 / 1
2806 / o11253666 / Suleiman, Camelia. /
Language and identity in the Israeli-Palestine
adet
conflict : the politics of self-perception / / I.B.
Tauris, / 2011. / 9781848858190 (hbk.) / 1
2807 / o11220521 / / Language and learning in
the international university : from English
adet
uniformity to diversi / / Multilingual Matters, /
Nov.2011. / 9781847694133 / 1
2808 / o11269637 / May, Stephen, 1962- /
Language and minority rights : ethnicity,
nationalism and the politics of language /
adet
Steph / / Routledge, / 2011. / 9780805863062 /
1
2809 / o11238586 / Rebuschat, Patrick Editor adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
Editor. / Language and Music as Cognitive
Systems / / Oxford University Press!"Oxford
University Press Australia [Distributor]" / Oct.
2011 / 9780199553426 / 1
2810 / o11232791 / Brown, H. Douglas,
1941- / Language assessment : principles and
classroom practices / H. Douglas Brown ;
adet
Priyanvada A / / Pearson Education, / 2010. /
9780138149314 / 1
2811 / o11231154 / / Language contact-language conflict / edited by Eran Fraenkel
adet
and Christina Kramer. / / P. Lang, / 1993. /
9780820416526 / 1
2812 / o11058365 / International Conference
on Historical Linguistics (15th : 2001 :
Melbourne, Australia) / Language contacts in
adet
prehistory : studies in stratigraphy / edited by
Henning Andersen. / / J. Benjamins Pub., /
2003. / 9781588113795 / 1
2813 / o11066167 / / Language
documentation : practice and values / edited by
Lenore A. Grenoble ; N. Louanna F / / John adet
Benjamins Pub. Company, / 2010. /
9789027211750 / 1
2814 / o11206093 / / Language policy for the
multilingual classroom : pedagogy of the
possible / edited by Chri / / Multilingual
adet
Matters, / Apr.2011. / 9781847693679
(hardback : alk. paper) / 1
2815 / o11279795 / Kumaravadivelu, B., 1948/ Language teacher education for a global
society : a modular model for knowing,
adet
analyzing, / / Routledge/Taylor and Francis, /
2011. / 9780415877381 / 1
2816 / o11273069 / Hamid, Shahela, 1956- /
Language use and identity : the Sylheti
adet
Bangladeshis in Leeds / Shahela Hamid. / /
Peter Lang, / c2011. / 9783039115594 / 1
2817 / o11194558 / / Language, ethnography,
and education : bridging new literacy studies
adet
and Bourdieu / Michae / / Routledge, /
AUG2011. / 9780415872492 / 1
2818 / o11248993 / / Laplace transforms and
their applications / [edited by] Alexander
adet
Apelblat. / / Nova Science Publishers, /
c2011. / 9781614708933 (softcover) / 1
2819 / o11194959 / Muir, Nancy C. Author / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
Laptops and Tablets for Seniors for Dummies /
/ John Wiley & Sons, Limited, / Nov 2011 /
9781118095966 / 1
2820 / o11247137 / Melnikov, V. M. / Large
Space Structures Formed by Centrifugal
adet
Forces / / CRC Press [Imprint] / 1998. /
9789056991128 / 1
2821 / o11247423 / / Large-scale computing
techniques for complex system simulations /
adet
[edited by] Werner Dubit / / Wiley, / Jan
2012. / 9780470592441 (hardback) / 1
2822 / o11205362 / Bartholomew, David J. /
Latent variable models and factor analysis : a
adet
unified approach. / David Bartholomew, Mart /
/ Wiley, / Oct.2011. / 9780470971925 / 1
2823 / o10834916 / / Late-Quaternary
environments of the United States / H.E.
Wright, Jr.,Stephen C. Porter edi / 2 /
adet
University of Minnesota Press, / c1983. /
9780816658923 / 1
2824 / o10842056 / / Latin studies in
Groningen, 1877-1977 / edited by Heinz
adet
Hofmann. / / Egbert Forsten Groningen, /
1991. / 9789069800394 / 1
2825 / o11275285 / Beverley, John, 1943- /
Latinamericanism after 9/11 / John
adet
Beverley. / / Duke University Press, / 2011. /
9780822351146 / 1
2826 / o1127489x / Bulmer, Martin Editor
Editor. / Latino Identity in Contemporary
adet
America / / Routledge, / Dec. 2011 /
9780415686341 / 1
2827 / o1127542x / Mize, Ronald L. / Latino
Immigrants in the United States / / Polity Press adet
/ Feb.2012. / 9780745647432 / 1
2828 / o11141748 / / Latinos in the Midwest /
edited by Ruben O. Martinez. / / Michigan
adet
State University Press, / Mar. 2011. /
9780870139963 / 1
2829 / o1128268x / / Latinos in the new
millennium : an almanac of opinion, behavior,
adet
and policy preferences / / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9781107638730 / 1
2830 / o11263179 / Clifford, Christine K.
adet
Author / Laugh 'til it Heals: Notes from the
world's funniest cancer Mailbox / / Combined
Book Services Limited / 2011 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
9781848290662 / 1
2831 / o11282113 / Renda, Andrea Author /
Law and Economics in the Ria World:
Improving the Use of Economic Analysis in
adet
Public Polic / / Intersentia Uitgevers
N.V.!"International Specialized Book Services
[Distributor]" / Oct. 2011 / 9781780680231 / 1
2832 / o11087286 / / Law and religion in the
21st century : relations between states and
adet
religious communities / / Ashgate Pub., / 2010.
/ 9781409411437 / 1
2833 / o11275303 / / Law as profession and
practice in medieval Europe : essays in honor
adet
of James A. Brundage / / / Ashgate Pub.
Company, / c2011. / 9781409425748 / 1
2834 / o11254336 / Fairhurst, John. / Law of
the European Union / John Fairhurst. / / b
adet
Pearson Longman, / Feb.2012. /
9781408294185 / 1
2835 / o10937511 / / Law, economics and
evolutionary theory / [edited by] Peer
adet
Zumbansen, Gralf0Peter Calliess. / / Edward
Elgar Pub., / June 2010. / 9781848448230 / 1
2836 / o11230617 / Horst, Steven W., 1960- /
Laws, mind, and free will / Steven Horst. / / adet
MIT Press, / 2011. / 9780262015257 / 1
2837 / o10830947 / Ducharme, Michel. / Le
Concept De Liberte Au Canadaa L'epoque Des
Revolutions Atlantiques 1776-1838 / Michel D adet
/ / McGill-Queen's University Press , / 2009. /
9780773536142 / 1
2838 / o11256874 / / Le Corbusier and Lucien
Hervé: The Architect and the Photographer - A
adet
Dialogue/ Jacques S / / Thames & Hudson,
Limited, / 2011. / 9780500342725 / 1
2839 / o11201824 / Gargiani, Roberto Author /
Le Corbusier: Beton Brut and Ineffable Space
(1940 a?? 1965): Surface Materials and Psycho adet
/ / Routledge, / August 2011. / 9780415681711
/1
2840 / o11062460 / Yirmisekiz Mehmet
Çelebi, d. 1732.. / Le paradis des infidèles :
relation de Yirmisekiz Çelebi Mehmed efendi, adet
ambassadeur otto / / François Maspero, /
1981.. / 9782707143099 / 1
2841 / o10930310 / Gournay, Marie Le Jars de, adet
1565-1645. / Le proumenoir de Monsieur de
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
Montaigne (1594) / by Marie Le Jars de
Gournay ; a facsimile / / Scholars' Facsimiles
& Reprints, / 1985. / 0820114081 / 1
2842 / o11281960 / Dimmock, Clive A. J. /
Leadership, capacity building, and school
improvement : concepts, themes, and impact / adet
Cli / / Routledge, / Jan. 2012. /
9780415404372 / 1
2843 / o11142212 / Humphrey, Watts S., 1927/ Leadership, teamwork, and trust : building a
competitive software capability / Watts S.
adet
Hu / / Addison-Wesley, / cDec 2011. /
9780321624505 / 1
2844 / o11266193 / / Leading on inclusion :
dilemmas, debates and new perspectives /
adet
edited by John Cornwall an / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415676229 / 1
2845 / o11156570 / Strahan, Randall. / Leading
representatives : the agency of leaders in the
politics of the U.S. House / Randal / / Johns adet
Hopkins University Press, / 2007. /
9780801886911 / 1
2846 / o11269273 / Jones, Bridget Author /
Learn to Cook: Cooking made easy: 90
techniques and 50 recipes in 525 Photographs /
adet
/ Anness Publishing!"National Book Network
[Distributor]" / March 2012 / 9781780190150 /
1
2847 / o11252479 / Shepherd, Margaret. /
Learn world calligraphy : discover african,
arabic, chinese, ethiopic, greek, hebrew, indi / / adet
Watson-Guptill Publications, / 2011. /
9780823033461 / 1
2848 / o11233862 / Brookfield, Stephen. /
Learning as a way of leading : lessons from the
adet
struggle for social justice / Stephen Pres / /
Jossey-Bass, / 2009. / 9780787978075 / 1
2849 / o11244033 / / Learning development in
higher education / edited by Peter Hartley ...
adet
[et al.]. / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230241480 / 1
2850 / o11234878 / Liscomb, Kathlyn
Maurean. / Learning from Mount Hua : a
Chinese physician's illustrated travel record
adet
and painting the / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521294959 / 1
2851 / o11062150 / Shelton, Barrie / Learning adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
from the Japanese City: Looking East in Urban
Design / / Routledge,!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Oct. 2010 / 9780415554404 / 1
2852 / o11280311 / Williams, Dilafruz R.,
1949- / Learning gardens and sustainability
adet
education : bringing life to schools and schools
to li / / Routledge, / 2011. / 9780415899826 / 1
2853 / o11242541 / Hess, Lisa M. / Learning
in a musical key : insight for theology in
performative mode / Lisa M. Hess. / /
adet
Pickwick Publications, / c2011. /
9781608996971 / 1
2854 / o11279126 / MacBeath, John E. C. /
Learning in and out of school : the selected
adet
works of John MacBeath / John MacBeath. / /
Routledge, / Jan 2012. / 9780415692960 / 1
2855 / o10910153 / Neuman, Delia Author /
Learning in Information-Rich Environments / / adet
Springer / Feb. 2010. / 9781441905789 / 1
2856 / o11255584 / Allan, Alasdair / Learning
iOS 5 programming : from Xcode to app
adet
store / / O'Reilly, / Mar2012 /
9781449303778 / 1
2857 / o1124141x / Richardson, Will. /
Learning on the blog : collected posts for
adet
educators and parents / Will Richardson. / /
Corwin, / c2011. / 9781412995702 (pbk.) / 1
2858 / o1126486x / McFarlane, Colin, 1979- /
Learning the city : knowledge and translocal
assemblage / Colin McFarlane. / / Wileyadet
Blackwell, / 2011. / 9781405192811
(paperback) / 1
2859 / o11187827 / Harasim, Linda M. (Linda
Marie), 1949- / Learning theory and online
adet
technology / Linda Harasim. / / Routledge, /
Sep 2011. / 9780415999755 (hardback) / 1
2860 / o10839665 / Harasim, Linda. / Learning
Theory, Design and Educational Technology/
adet
Linda Harasim / / Routledge, / 2010. /
9780415999762 / 1
2861 / o11124842 / Greenblatt, Stephen, 1943/ Learning to curse : essays in early modern
culture / Stephen Greenblatt ; with a new
adet
intro / / Routledge, / 2007. / 9780415771603 /
1
2862 / o11269893 / Vajra, Watson / Learning adet
to Liberate: Community-Based Solutions to
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
the Crisis in Urban Education / / Routledge, /
Nov. 2011 / 9780415898379 / 1
2863 / o11269662 / Hollins, Etta R., 1942- /
Learning to teach in urban schools : the
adet
transition from preparation to practice / Etta R.
/ / Routledge, / 2011. / 9780415893862 / 1
2864 / o11255730 / / Learning-to-write and
writing-to-learn in an additional language /
adet
edited by Rosa M. Manch / / John Benjamins
Pub. Co., / 2011. / 9789027213044 / 1
2865 / o10340397 / / Lebanon the politics of a
penetrated society / / Taylor & Francis Group / adet
2008. / 9780415457477 / 1
2866 / o11281182 / Clifford, William
Kingdon / Lectures and Essays / / Cambridge adet
University Press / 2011. / 9781108040945 / 1
2867 / o11013345 / Green, Dan. / Lectures in
particle physics / Dan Green. / / World
adet
Scientific, / c1994. / 9810216831 / 1
2868 / o11280554 / Bryan, Margaret. /
Lectures on Natural Philosophy: The Result of
Many Years' Practical Experience of the
adet
Fact / / Cambridge University Press / 2011. /
9781108038089 / 1
2869 / o11215513 / Stroock, D. W. Author /
Lectures on Topics in Stochastic Differential
Equations / / Springer London,
adet
Limited!"Central Book Services
[Distributor]" / Jan. 1983 / 9783540115496 / 1
2870 / o11283920 / Fitzpatrick, Peter. / Legal
Theology / / Routledge Cavendish [Imprint] / adet
Jan.2012. / 9780415560153 / 1
2871 / o11088667 / Dando-Collins, Stephen
Author / Legions of Rome: The Definitive
adet
History of Every Roman Legion / / Quercus /
Dec. 2010 / 9781849162302 / 1
2872 / o11139183 / Sinclair, Barbara, 1940- /
Legislators, leaders, and lawmaking : the U.S.
House of Representatives in the postreform / / adet
Johns Hopkins University Press, / 1998. /
9780801857126 / 1
2873 / o11258214 / Schaller, Lorenz K. /
Lentils : ancient nutrition, modern cookery /
adet
Lorenz K. Schaller. / / Kusa Seed Research
Foundation, / Nov 2011. / 9780983583912 / 1
2874 / o11276769 / Rubenstein, Joshua. / Leon adet
Trotsky : a revolutionary's life / Joshua
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
Rubenstein. / / Yale University Press, / c2011. /
9780300137248 / 1
2875 / o10888536 / Leonardo, da Vinci, 14521519. / Leonardo da Vinci on the human body :
the anatomical, physiological, and
adet
embryological dra / / Greenwich
House :!"Distributed by Crown Publishers," /
1983. / 9780517381052 / 1
2876 / o10655074 / Gould, Stephen Jay. /
Leonardo's mountain of clams and the Diet of
Worms : essays on natural history / Stephen adet
J / / Harmony Books, / 1999. / 9780609804759
/1
2877 / o11232365 / Plantin, Christian. / Les
Bonnes Raisons Des eMotions: Principes et
MeThode Pour L'eTude du Discours
adet
eMotionne / / Peter Lang / 2011. /
9783034306027 / 1
2878 / o11205817 / Guntner, Michallat
Author / Lesbian Inscriptions in Francophone:
Lesbian Inscriptions in Francophone Society adet
and Cultu / / Manchester University Press, /
May 2011 / 9780719085888 / 1
2879 / o11284122 / Wallace, Lee Author /
Lesbianism Cinema Space / / Taylor & Francis adet
Group / Sept. 2011 / 9780415808026 / 1
2880 / o11244914 / / Lesson plans for
developing digital literacies / edited by Mary
T. Christel, Scott Sulliva / / National Council adet
of Teachers of English, / c2010. /
9780814127971 (pbk) / 1
2881 / o11262631 / Adorno, Theodor W.,
1903-1969. / Letters to his parents, 19391951 / Theodor W. Adorno ; edited by
adet
Christoph G?de and Hen / / Polity, / 2006. /
9780745635422 / 1
2882 / o11261730 / Drabinski, John E., 1968- /
Levinas and the postcolonial : race, nation,
adet
other / John E. Drabinski. / / Edinburgh
University Press, / 2011. / 9780748641031 / 1
2883 / o11286283 / / Levinas Studies: An
Annual Review -- Volume 6 / / Duquesne
University Press!"Gazelle Book Services
adet
Limited [Distributor]" / Aug. 2011 /
9780820704456 / 1
2884 / o11055133 / Zufferey, Sandrine. /
adet
Lexical pragmatics and theory of mind : the
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
acquisition of connectives / Sandrine
Zufferey / / John Benjamins Pub. Co., /
c2010. / 9789027256058 / 1
2885 / o11249936 / Gonzalez, Olympia B. /
Leyendas cubanas : a collection of Cuban
legends / Olympia B. Gonzalez. / / National adet
Textbook Company, / 1997. / 9780844272368 /
1
2886 / o11073238 / Qian, Suoqiao. / Liberal
cosmopolitan : Lin Yutang and middling
adet
Chinese modernity / Qian Suoqiao. / / Brill, /
2010. / 9789004192133 / 1
2887 / o11158098 / Ceaser, James W. / Liberal
Democracy and Political Science / / Johns
adet
Hopkins University Press, / 1992 /
9780801845116 / 1
2888 / o11102883 / Evans, Brad Author /
Liberal Terror: Global Security, Divine Power
adet
and Emergency Rule / / Routledge, / Feb 2012.
/ 9780415588829 / 1
2889 / o11188698 / Hamby, Alonzo L. /
Liberalism and its challengers : from F.D.R. to
adet
Bush / Alonzo L. Hamby. / / Oxford University
Press, / 1992. / 0195070305 / 1
2890 / o11164864 / Wood, Ellen / Liberty and
Property / / Verso, / February 2012 /
adet
9781844677528 / 1
2891 / o11231981 / / Libraries in the early 21st
century : an international perspective / edited
adet
by Ravindra N. / / De Gruyter Saur, / 2011. /
9783110270563 / 1
2892 / o11272168 / Geertz, Clifford. / Life
among the anthros and other essays / Clifford
adet
Geertz ; edited by Fred Inglis. / / Princeton
University Press, / 2010. / 9780691143583 / 1
2893 / o11221173 / Tenney, Jonathan S. / Life
at the bottom of Babylonian society : servile
adet
laborers at Nippur in the 14th and 13th / / Brill,
/ Jul.2011. / 9789004206892 / 1
2894 / o11272739 / Petryna, Adriana, 1966- /
Life exposed : biological citizens after
adet
Chernobyl / Adriana Petryna. / / Princeton
University Press, / c2002. / 9780691090191 / 1
2895 / o11274232 / Echevarria, Lynn. / Life
histories of Bahá'i women in Canada :
adet
constructing religious identity in the twentie / /
Peter Lang, / c2011. / 9781433114571 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2896 / o11271048 / Howell, Nancy. / Life
histories of the Dobe Kung : food, fatness, and
well-being over the life span / Nanc / /
adet
University of California Press, / 2010. /
9780520262348 / 1
2897 / o1120591x / Gies, Frances. / Life in a
Medieval City / / Harper Paperbacks
adet
[Imprint] / Sept. 1981. / 9780060908805 / 1
2898 / o11205908 / Gies, Frances. / Life in a
medieval village / Frances and Joseph Gies. / /
adet
HarperCollins, / Jan. 1991, c1990. /
0060920467 (pbk.) / 1
2899 / o11205933 / Rowling, Marjorie. / Life
in Medieval Times / / Penguin Group (USA) adet
Incorporated / Nov. 1973 / 9780399502583 / 1
2900 / o11079253 / Joseph, Rhawn Author /
Life on Earth Came from Other Planets: The
Origins and Evolution of Life / / Cosmology adet
Science Publishers / Nov. 2010 /
9780982955208 / 1
2901 / o11264767 / Nelson, Anitra Editor
Editor. / Life Without Money: Building Fair
and Sustainable Economies / / Pluto
adet
Press!"Macmillan [Distributor]" / 2011!"Dec
2011" / 9780745331652 / 1
2902 / o1088161x / Jefferson, Thomas, 17431826. / Light and liberty : reflections on the
pursuit of happiness / Thomas Jefferson ;
adet
edited by / / Modern Library, / 2005, c2004. /
9780812974324 / 1
2903 / o11253010 / Maradudin, Alexei A.
Editor Editor. / Light Scattering and Nanoscale
adet
Surface Roughness / / Springer / Nov. 2010 /
9781441938084 / 1
2904 / o11280530 / Bryan, Jenny, 1979- /
Likeness and likelihood in the Presocratics and
adet
Plato / Jenny Bryan. / / Cambridge University
Press, / Feb.2012. / 9780521762946 / 1
2905 / o11122687 / Price, Lois Olcott. / Line,
shade, and shadow : the fabrication and
preservation of architectural drawings / Loi / /
adet
Oak Knoll Press ;!"Winterthur Museum &
Country Estate ;"!"HES & DE GRAAF
Publishers," / 2010. / 9781584562375 / 1
2906 / o11166174 / Lim, Ivy Maria, 1972- / adet
Lineage society on the southeastern coast of
China : the impact of Japanese piracy in the / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
Cambria Press, / c2010. / 9781604977271 / 1
2907 / o11280827 / Chatterjee, Partha, 1947- /
Lineages of political society : studies in
postcolonial democracy / Partha Chatterjee. / / adet
Columbia University Press, / 2011. /
9780231158138 / 1
2908 / o11220703 / Denardo, Eric V. / Linear
programming and generalizations / Eric V.
adet
Denardo. / / Springer, / Mar.2011. /
9781441964908 / 1
2909 / o11231592 / Slaughter, William S. /
Linearized theory of elasticity / William S.
adet
Slaughter. / / Birkhäuser, / 2002. /
9780817641177 / 1
2910 / o11168900 / Shoemaker, Thomas M.
Author / Lineman and Cablemans
Handbook / / McGraw-Hill Professional
adet
Publishing!"McGraw-Hill Companies, The
[Distributor],," / Sep.2011. / 9780071742580 /
1
2911 / o1122051x / / Linguistic theory and
empirical evidence / edited by Bob de Jonge,
adet
Yishai Tobin. / / John Benjamins Pub.
Company, / Jun.2011. / 9789027215741 / 1
2912 / o11257453 / Smith, Roderick W. /
Linux essentials / Roderick W Smith, Kenneth
Brighenti, Gyorgy Balassy. / / Wiley
adet
Pubishing, Inc., / Feb 2012. / 9781118106792 /
1
2913 / o11159625 / / Lipases: Their Structure,
Biochemistry and Application/ edited by. Paul
adet
Woolley. / / Cambridge University Press /
March 2011 / 9780521207997 / 1
2914 / o10915412 / / Lipids : categories,
biological functions and metabolism, nutrition
adet
and health / [edited b / / Nova Science
Publishers, / c2009. / 9781616684648 / 1
2915 / o11260397 / Chen, Robert H., 1947- /
Liquid crystal displays : fundamental physics
adet
and technology / Robert H. Chen. / / Wiley, /
c2011. / 9780470930878 / 1
2916 / o11262370 / Bauman, Zygmunt, 1925- /
Liquid fear / Zygmunt Bauman. / / Polity
adet
Press, / 2006. / 9780745636801 / 1
2917 / o11206597 / Steinfeld, Carol. / Liquid adet
Gold: The Lore and Logic of Using Urine to
Grow Plants / / Ecowaters Books / April
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2007. / 9780966678314 / 1
2918 / o11244422 / Reich, Wilhelm, 18971957. / Listen, little man Translated by Ralph
adet
Manheim. With illus. by William Steig. / /
Noonday Press / [1974]. / 9780374504014 / 1
2919 / o11270913 / Moran, Kristin Clare
Engstrand. / Listening to Latina/o youth :
television consumption within families /
adet
Kristin C. Moran. / / Peter Lang, / c2011. /
9781433107276 / 1
2920 / o11241287 / Grover, Sharon. / Listening
to learn : audiobooks supporting literacy /
Sharon Grover, Lizette D. Hannegan. / /
adet
American Library Association, / Jan 2012. /
9780838911075 (alk. paper) / 1
2921 / o11220934 / Gracyk, Theodore. /
Listening to popular music, or, How I learned
to stop worrying and love Led Zeppelin / The / adet
/ University of Michigan Press, / 2007. /
9780472069835 / 1
2922 / o11234842 / Street, Brian V. / Literacy
in theory and practice / Brian V. Street. / /
adet
Cambridge University Press, / 1984. /
9780521289610 / 1
2923 / o11144075 / Bressler, Charles E. /
Literary criticism : an introduction to theory
adet
and practice / Charles E. Bressler. / / Longman,
/ Mar.2011. / 9780205212149 / 1
2924 / o11281935 / Danta, Chris. / Literature
suspends death : sacrifice and storytelling in
adet
Kierkegaard, Kafka and Blanchot / /
Continuum, / 2011. / 9781441139726 / 1
2925 / o11285722 / Hart, Jonathan Locke,
1956- / Literature, theory, history / Jonathan
adet
Hart. / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230113398 / 1
2926 / o11153003 / Roberts, Edgar V. Author /
Literature: An Introduction to Reading and
Writing, Compact Edition / / Prentice Hall
adet
[Imprint]!"Prentice Hall PTR"!"Pearson
Education [Distributor]," / Jan. 2011!"Jan.
2011" / 9780205000340 / 1
2927 / o10905790 / Dahlin, Greger R. Editor
Editor. / Lithium Batteries: Research,
Technology and Applications / / Nova Science adet
Publishers, Incorporated / Apr 2010 /
9781607417224 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2928 / o11268815 / / Live Eat Cook Healthy:
Simple, Fresh and Delicious Recipes for
adet
Balanced Living / / Rachel Khanna / Jan.
2012 / 9780977956821 / 1
2929 / o11272922 / / Lived space :
reconsidering transnationalism among Muslim
adet
minorities / Jakob Egholm Feldt, / / Peter
Lang, / 2011. / 9783631600719 / 1
2930 / o11120459 / Mulhern, Francis Editor
Editor. / Lives on the Left: Interviews with
New Left ReviewInterviews with New Left
adet
Review / / Verso Books, / August 2011 /
9781844676996 / 1
2931 / o11271449 / Barnard, G. William
(George William), 1955- / Living
consciousness : the metaphysical vision of
adet
Henri Bergson / G. William Barnard. / / State
University of New York Press, / 2011. /
9781438439570 / 1
2932 / o11271589 / Sullivan, Susan. / Living
faith : everyday religion and mothers in
poverty / Susan Crawford Sullivan. / /
adet
University of Chicago Press, / feb2012. /
9780226781617 (pbk. : alk. paper) / 1
2933 / o11271425 / Balkin, J. M. / Living
originalism / Jack M. Balkin. / / Belknap Press
adet
of Harvard University Press, / 2011. /
9780674061781 / 1
2934 / o11168924 / Davis, Howard, 1948- /
Living over the store : architecture and local
adet
urban life / Howard Davis. / / Routledge, /
Mar.2012. / 9780415783170 / 1
2935 / o11219221 / / Living through the dead :
burial and commemoration in the classical
adet
world / edited by Maur / / Oxbow Books, /
May.2011. / 9781842173763 / 1
2936 / o1128027x / Gaus, Valerie L. / Living
well on the spectrum : how to use your
adet
strengths to meet the challenges of Asperger / /
Guilford Press, / 2011. / 9781606236345 / 1
2937 / o11260312 / Fijn, Natasha, 1975- /
Living with herds : human-animal coexistence
in Mongolia / Natasha Fijn. / / Cambridge
adet
University Press, / 2011. / 9781107000902
(hardback) / 1
2938 / o11002542 / Loft Editor Editor. / Living adet
with Wood / / Loft Publications / 2009. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
9788492463961 / 1
2939 / o11254877 / / Loanwords in the world's
languages : a comparative handbook / edited
adet
by Martin Haspelmath, / / De Gruyter Mouton,
/ 2009. / 9783110218435 / 1
2940 / o11168754 / Pouw, Nicky Editor Editor.
/ Local Governance and Poverty in Developing
adet
Nations / / Routledge, / November 2011 /
9780415887328 / 1
2941 / o11146813 / / Local history,
transnational memory in the Romanian
Holocaust / edited by Valentina Glajar / /
adet
Palgrave Macmillan, / Mar.2011. /
9780230112544 / 1
2942 / o11221070 / Yukleyen, Ahmet /
Localizing Islam in Europe: Turkish Islamic
Communities in Germany and the
adet
Netherlands / / Syracuse University Press /
Oct.2011. / 9780815632627 / 1
2943 / o10957935 / / Locating migration :
rescaling cities and migrants / [edited by] Nina
adet
Glick Schiller and A / / Cornell University
Press, / Oct. 2010. / 9780801476877 / 1
2944 / o11285904 / / Logic and knowledge /
edited by Carlo Cellucci, Emily Grosholz and
adet
Emiliano Ippoliti. / / Cambridge Scholars, /
2011. / 1443830089 / 1
2945 / o11202488 / Adamowicz, Zofia. / Logic
of mathematics : a modern course of classical
adet
logic / Zofia Adamowicz, Pawe?ierski. / /
Wiley, / 1997. / 9780471060260 / 1
2946 / o1124009x / Hartman, Hattie / London
2012: Sustainable Design: Delivering an
adet
Olympic Legacy / / John Wiley & Sons, /
jan.2012 / 9781119992998 / 1
2947 / o1125645x / Long, David, 1961- /
London underground : architecture, design and
history / David Long ; photography, Jane
adet
Mag / / History Press, / 2011. / 0752458124
(cloth) / 1
2948 / o11265152 / / Loneliness and longing :
conscious and unconscious aspects / edited by
adet
Brent Willock, Lori / / Routledge, / jan.2012. /
9780415610988 / 1
2949 / o11282903 / / Long term conditions : adet
challenges in health & social care / [edited by]
Cathy E. Lloyd and / / SAGE Publications Ltd,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
/ 2011. / 9780857027504 / 1
2950 / o11269546 / Long, Jeffrey D., 1964- /
Longitudinal data analysis for the behavioral
adet
sciences using R / Jeffrey D. Long. / / SAGE
Pub., / c2011. / 9781412982689 / 1
2951 / o11251724 / Greenberg, Michael
Author / Long-Range Population Projects for
Minor Civil Divisions: Computer Programs
adet
and Users Manu / / Transaction Publishers /
Jan. 1973 / 9780878555895 / 1
2952 / o11274013 / Österle, August. editor of
compilation. / Long-term care in Central and
adet
South Eastern Europe / August Österle (ed.). / /
Peter Lang, / 2011. / 9783631616895 / 1
2953 / o11278201 / / Long-term deformability
and aging of polymer matrix composites /
adet
editors, K. Aniskevich .. / / Nova Science
Publishers, / c2011. / 9781614702917 / 1
2954 / o11259887 / Stansbury-O'Donnell,
Mark, 1956- / Looking at Greek art / Mark D.
adet
Stansbury-O'Donnell. / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521125574 (pbk.) / 1
2955 / o11222499 / Blum, Jerome, 1913- /
Lord and peasant in Russia, from the ninth to
adet
the nineteenth century. / / Princeton University
Press / 1971. / 9780691007649 / 1
2956 / o1108411x / Lindsay, Ann / Lost
Perthshire / / Birlinn, Limited / Oct. 2008 /
adet
9781841585574 / 1
2957 / o11274153 / / Loud sounds from the
Holy Land : short fiction by Palestinian
adet
women / edited and translate / / Peter Lang, /
c2011. / 9781433113178 / 1
2958 / o11205593 / Madsen, Deborah L. /
Louise Erdrich: Tracks, the Last Report on the
Miracles at Little No Horse, the Plague of / / adet
Continuum International Publishing Group,
Limited, / Nov 2011. / 9781441100979 / 1
2959 / o11260701 / Luhmann, Niklas, 19271998. / Love : a sketch / Niklas Luhmann ;
edited by André Kieserling ; translated by
adet
Kathleen Cr / / Polity, / 2010. /
9780745647517 / 1
2960 / o1112622x / D'Etcheverry, Charo B. / adet
Love after the tale of genji : rewriting the
world of the shining prince / Charo B. D'Etch /
/ Harvard University Asia
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
Center :!"Distributed by Harvard University
Press," / 2007. / 9780674025073 / 1
2961 / o11234982 / McLellan, Josie. / Love in
the time of communism : intimacy and
sexuality in the GDR / Josie McLellan. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521727617 / 1
2962 / o11270408 / Strandberg, Hugo, 1975- /
Love of a god of love : towards a
transformation of the philosophy of religion / adet
Hugo Stra / / Continuum, / c2011. /
9781441182135 / 1
2963 / o11076719 / Walter, Pierre. / Love or
Morality?: Social Policy for the 21st
adet
Century / / CreateSpace / 2010. /
9781453710494 / 1
2964 / o11241639 / Zusman, Eric. / Low
carbon transport in Asia : strategies for
optimizing co-benefits / Eric Zusman,
adet
Ancha / / Earthscan, / jan2012. /
9781844079155 / 1
2965 / o11166885 / Carsky, Petr Editor
Editor. / Low-Energy Electron Scattering from
Molecules Biomolecules and Surfaces / / CRC
adet
Press [Imprint]!"Taylor & Francis
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Oct 2011 / 9781439839102 / 1
2966 / o10886643 / / LTE and WiMAX
Network Design, Optimization and
Performance Analysis Korowajczuk, Leonhard
adet
/ / Wiley [Imprint]!"John Wiley & Sons,
Incorporated" / July 2010. / 9780470741498 /
1
2967 / o11231440 / Moeller, Hans-Georg,
1964- / Luhmann explained : from souls to
adet
systems / Hans-Georg Moeller. / / Open
Court, / 2006. / 9780812695984 / 1
2968 / o11264305 / Samartzis, Dino Author /
Lumbar Intervertebral Disc Degeneration, an
Issue of Orthopedic Clinics / / Saunders
adet
[Imprint]!"Elsevier - Health Sciences
Division" / Oct. 2011 / 9781455711130 / 1
2969 / o1125385x / / Luminescence applied in
sensor science / [edited by] Luca Prodi. / /
adet
Springer, / 2011. / 9783642194191 / 1
2970 / o11186963 / Vandome, Nick Author / adet
Mac Computers for Seniors in Easy Steps:
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
Updated to Cover Mac OS X Lion / /
Computer Step!"Bookpoint Limited
[Distributor]," / Oct 2011 / 9781840784343 / 1
2971 / o1124740x / Ballew, Joli. / Mac
computing for the over 50s in simple steps /
adet
Joli Ballew. / / Pearson Prentice Hall, / Jan
2012. / 9780273761082 (pbk.) / 1
2972 / o11257386 / Pogue, David, 1963- /
MAC OS X Lion : the missing manual / David
adet
Pogue. / / O'Reilly, / 2011. / 9781449397494 /
1
2973 / o11243764 / / Machining technology
for composite materials : principles and
adet
practice / [edited by] H. Ho / / Woodhead Pub.,
/ 2011. / 9780857090300 / 1
2974 / o11268049 / Balakrishnan, Radhika
Editor Editor. / Macroeconomic Policy and
Human Rights / / Zed Books,
adet
Limited!"Macmillan [Distributor]" / Nov. 2011
/ 9781848138742 / 1
2975 / o11257350 / Lim, Brendan G. /
Macruby in Action by Lim, Brendan G.;
adet
Jeremy Mcanally. / / Manning Publications
Company, / Jan 2012 / 9781935182498 / 1
2976 / o11221057 / Davies, Owen / Magic: A
Very Short Introduction / / Oxford University
adet
Press, Incorporated; / Mar.2012. /
9780199588022 / 1
2977 / o11229421 / Diaconis, Persi. / Magical
mathematics : the mathematical ideas that
animate great magic tricks / Persi Diaco / /
adet
Princeton University Press, / Jan.2012. /
9780691151649 / 1
2978 / o11278845 / / Magnetic nanoparticles :
from fabrication to clinical applications /
adet
editor, Nguyen Thi Ki / / Taylor & Francis, /
Feb 2012. / 9781439869321 / 1
2979 / o11112633 / / Magnificence and the
sublime in Medieval aesthetics : art,
adet
architecture, literature, music / / Palgrave
Macmillan, / 2010. / 9780230618985 / 1
2980 / o11001367 / Maharam Author /
Maharam Agenda / / Lars Muller
adet
Publishers!"Prestel Publishing [Distributor]" /
May 2010 / 9783037781876 / 1
2981 / o11280748 / Carver, M. O. H. / Making adet
archaeology happen : design versus dogma /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
Martin Carver. / / Left Coast Press, / 2011. /
9781611320251 / 1
2982 / o11233102 / Toker, Umut / Making
Community Design Work / / Taylor & Francis adet
Group / Feb.2012. / 9781611900026 / 1
2983 / o11248725 / Bennett, Tony Author /
Making Culture Changing Society / /
adet
Routledge, / 2011 / 9780415688840 / 1
2984 / o11280074 / Goodwin, Vicki. / Making
dyslexia work for you / by Vicki Goodwin and
adet
Bonita Thomson. / / Routledge, / Jan. 2012. /
9780415597562 / 1
2985 / o11181345 / / Making gender, making
war : violence, military and peacekeeping
adet
practices / edited by Anni / / Routledge, /
jan2012. / 9780415897587 / 1
2986 / o1128173x / Alaszewski, Andy Author /
Making Health Policy: A Critical Introduction /
/ Polity Press!"John Wiley & Sons Australia, adet
Limited [Distributor]" / Dec. 2011 /
9780745641744 / 1
2987 / o11269741 / Myatt, Glenn J., 1969- /
Making sense of data III : a practical guide to
adet
designing interactive data visualizations / /
Wiley, / cJan 2012. / 9780470536490 / 1
2988 / o11241263 / Rice, Kerry. / Making the
move to K-12 online teaching : research-based
adet
strategies and practices / Kerry / / Pearson, /
JAn 2012. / 9780132107617 (alk. paper) / 1
2989 / o11247083 / Eliasoph, Nina. / Making
volunteers : civic life after welfare's end / Nina
adet
Eliasoph. / / Princeton University Press, /
March c2011. / 9780691147093 / 1
2990 / o11240453 / Osswald, Horst Author /
Malliavin Calculus for Levy Processes and
Infinite-Dimensional Brownian Motion / /
adet
Cambridge University Press, / feb2012 /
9781107016149 / 1
2991 / o11271784 / Brown, Karen McCarthy. /
Mama Lola : a Vodou priestess in Brooklyn /
adet
Karen McCarthy Brown. / / University of
California Press, / 2011. / 9780520268104 / 1
2992 / o11263775 / Read, Carveth / Man and
his Superstitions / / Cambridge University
adet
Press ; / Feb.2012. / 9781107645707 / 1
2993 / o11265127 / Davis, Charles E. Author / adet
Managerial Accounting / / John Wiley & Sons
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
Canada, Limited / Aug. 2011 / 9780471699606
/1
2994 / o11256928 / Bernstein, Jonathan
(Jonathan L.) / Manager's guide to crisis
management / by Jonathan Bernstein. / /
adet
McGraw-Hill, / c2011. / 9780071769495 (alk.
paper) / 1
2995 / o11100898 / / Managing and
maintaining compliance / edited by Henk
Elffers, Peter Verboon, Wim Huisman. / /
adet
Boom Legal Publishers, / 2006. /
9789054547679 / 1
2996 / o11279291 / / Managing challenging
behaviors in schools : research-based strategies
adet
that work / Kathleen / / Guilford Press, /
c2011. / 9781606239513 / 1
2997 / o11263374 / / Managing climate change
business risks and consequences : leadership
adet
for global sustainabi / / Palgrave Macmillan, /
March 2012. / 9780230115835 / 1
2998 / o11103632 / Johnstone, Lorraine Author
/ Managing Clinical Risk: A Guide to Effective
Practice / / Willan Publishing!"Taylor &
adet
Francis Group [Distributor]" / March 2011 /
9781843928539 / 1
2999 / o1126147x / / Managing cooperation in
supply network structures and small or
medium-sized enterprises : / / Springer, /
adet
Jun2011. / 9780857292421 (hbk. : alk. paper) /
1
3000 / o10839409 / / Managing cultural
diversity in Asia : a research companion /
adet
[edited by] Mustafa F. Ozbilg / / Edward Elgar
Pub., / 2010. / 9781849800945 (hardback) / 1
3001 / o11240301 / / Managing cultural
landscapes / edited by Ken Taylor and Jane
adet
Lennon. / / Routledge, / cmar2012. /
9780415672252 / 1
3002 / o1110417x / McDonald, Daniel P.
Editor Editor. / Managing Diversity and
adet
Inclusion in the Military / / Routledge / 2010. /
9780415586368 / 1
3003 / o11180420 / James / Managing Europe
from Home Cb / / Manchester University
adet
Press, / Oct.2011 / 9780719085123 / 1
3004 / o11222633 / / Managing innovation
adet
driven companies : approaches in practice /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
edited by Hugo Tschirky .. / / Palgrave
Macmillan, / Jan.2011. / 9780230245907 / 1
3005 / o11177007 / / Managing interpersonal
sensitivity : knowing when--and when not--to
adet
understand others / Je / / Nova Science
Publisher's, / Jan.2011. / 9781617286919 / 1
3006 / o11235597 / / Managing knowledge
work and innovation / Sue Newell ... [et al.] / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2009. /
9780230522015 / 1
3007 / o11233217 / Bates, Tony, 1939- /
Managing technology in higher education :
strategies for transforming teaching and
adet
learnin / / Jossey-Bass, / 2011. /
9780470584729 / 1
3008 / o11117461 / Smith, Dean O., 1944- /
Managing the research university / By Dean O.
adet
Smith. / / Oxford University Press, / July 2011.
/ 9780199793259 / 1
3009 / o11204278 / Balague, Nuria. /
Managing Your Library and its Quality: The
adet
ISO 9001 Way / / Woodhead Publishing
Limited / Jul.2011. / 9781843346548 / 1
3010 / o11219105 / / Manifesto : a century of
isms/ edited by Mary Ann Caws. / / University
adet
of Nebraska Press, / 2001. / 0803264070
(pbk. : alk. paper) / 1
3011 / o11219117 / Lyon, Janet. /
Manifestoes : provocations of the modern /
adet
Janet Lyon. / / Cornell University Press, /
1999. / 9780801485916 / 1
3012 / o10810353 / Manilius, Marcus. /
Manilius Astronomica buch V: einfuhrung,
text, ubersetzung und kommenentar / with an adet
Engli / / Harvard University Press, /
Feb.2010. / 9783110206708 / 1
3013 / o11257581 / / Manley's technology of
biscuits, crackers and cookies / [edited by]
adet
Duncan manley. / / Woodhead Pub., / 2011. /
9781845697709 / 1
3014 / o11205611 / Jeffreys, Sheila. / Man's
dominion : religion and the eclipse of women's
adet
rights in world politics / Sheila Jef / /
Routledge, / Nov 2011. / 9780415596749 / 1
3015 / o11285564 / Davies, Geoffrey F.
adet
(Geoffrey Frederick) / Mantle convection for
geologists / Geoffrey F. Davies. / / Cambridge
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
University Press, / 2011. / 9780521198004 / 1
3016 / o11094308 / Roberts, Rosemary A. /
Maoist model theatre : the semiotics of gender
and sexuality in the Chinese Cultural Revol / / adet
Brill, / 2010. / 9789004177444 (hardback : alk.
paper) / 1
3017 / o11234763 / Shortland, Edward, 18121893. / Maori religion and mythology,
illustrated by translations of traditions, karakia, adet
&c., to / / AMS Press, / 2011. /
9781108040624 / 1
3018 / o11283166 / Dikotter, Frank Author /
Mao's Great Famine: The History of China's
Most Devastating Catastrophe, 1958-62 / /
adet
Walker Books, Limited, / Oct. 2011 /
9780802779236 / 1
3019 / o11263520 / / Mapping difference : the
many faces of women in contemporary
adet
Ukraine / edited by Marian J. / / Berghahn
Books, / 2011. / 9780857451187 / 1
3020 / o11204448 / / Mapping Irish media :
critical explorations / edited by John Horgan,
adet
Barbara O'Connor, Hel / / University College
Dublin Press, / 2007. / 9781904558835 / 1
3021 / o11221306 / / Mapping the left
periphery / edited by Paola Beninc?and Nicola
adet
Munaro. / / Oxford University Press, / 2010. /
9780199740369 / 1
3022 / o1125550x / / Marcellus shale and shale
gas : facts and considerations / editor, Gabriel
adet
L. Navarro. / / Nova Science Publishers, /
c2011. / 9781614701736 / 1
3023 / o10944011 / / Marine biogeochemical
cycles / prepared by Rachael James for the
Course Team. / / Elsevier Butterworth
adet
Heinemann ;!"In Association with the Open
University," / 2005. / 0750667931 / 1
3024 / o11251256 / Haywood, Robert. /
Maritime piracy / Robert Haywood and
adet
Roberta Spivak. / / Routledge, / cmar.2012. /
9780415781985 / 1
3025 / o11253332 / / Maritime private security
: market responses to piracy, terrorism and
adet
waterborne security / / Routledge, / feb.2012. /
9780415688628 / 1
3026 / o1126634x / / Market, state, and society adet
in contemporary Latin America / edited by
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
William C. Smith and / / Wiley-Blackwell, /
c2010. / 9781444335255 / 1
3027 / o11176921 / Smith, P. R. (Paul Russell),
1957- / Marketing communications :
integrating offline and online with social
adet
media / Paul R Smith / / Kogan Page, /
jun.2011. / 9780749461935 / 1
3028 / o11254907 / Morales, Emilio, 1969- /
Marketing without advertising : brand
preference and consumer choice in Cuba / by adet
Emilio M / / Routledge, / 2011. /
9780415896986 / 1
3029 / o11240246 / Marcus, Michael B.
Author / Markov Processes, Gaussian
Processes, and Local Times / / Cambridge
adet
University Press / Oct. 2011 /
9781107403758 / 1
3030 / o11268852 / Marschner, Petra Editor
Editor. / Marschner's Mineral Nutrition of
Higher Plants / / Elsevier Science &
adet
Technology Books, / 2011 / 9780123849052 /
1
3031 / o11243958 / / Martin Heidegger :
politics, art, and technology / edited by
adet
Karsten Harries and Christoph / / Holmes &
Meier, / 1994. / 9780841913349 / 1
3032 / o11278948 / Sayers, Sean. / Marx and
alienation : essays on Hegelian themes / Sean
adet
Sayers. / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230276543 / 1
3033 / o11222645 / Huaco, George A. / Marx
and sociobiology / George A. Huaco. / /
adet
University Press of America, / 1999. /
9780761815358 / 1
3034 / o1094042x / Allen, Kieran Author /
Marx and the Alternative to Capitalism / /
adet
Pluto Press!"Macmillan [Distributor] ," / Dec.
2010. / 9780745330020 / 1
3035 / o11163471 / / Marx on suicide / edited
and with introductions by Eric A. Plaut and
adet
Kevin Anderson ; tran / / Northwestern
University Press, / 1999. / 9780810116382 / 1
3036 / o11276496 / Sarup, Madan Author /
adet
Marxism and education : a study of
phenomenological and Marxist approaches to
education./ / / Routledge!"Taylor & Francis
Group [Distributor]" / Dec. 2011!"Dec. 2011" /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
9780415506328 / 1
3037 / o10560099 / Callinicos, Alex. /
Marxism and philosophy / Alex Callinicos. / /
adet
Oxford University Press, / 1985, c1983. /
0192851519 / 1
3038 / o11262163 / Sarup, Madan Author /
Marxism/Structuralism/Education (Rle Edu
adet
L) / / Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Dec. 2011 / 9780415506335 / 1
3039 / o11276526 / Levitas, Maurice Author /
Marxist Perspectives in the Sociology of
Education (RLE Edu L Sociology of
adet
Education) / / Routledge!"Taylor & Francis
Group [Distributor]" / Dec. 2011!"2011" /
9780415504416 / 1
3040 / o11242796 / Robinson, Victoria, 1959- /
Masculinities in transition / Victoria Robinson,
adet
Jenny Hockey. / / Palgrave Macmillan, / April
2011. / 9780230201590 / 1
3041 / o11262825 / / Masculinity and western
musical practice / edited by Ian Biddle and
adet
Kirsten Gibson. / / Ashgate, / c2009. /
9780754662396 / 1
3042 / o11270664 / Jackson, Ronald L.,
1970- / Masculinity in the Black imagination :
politics of communicating race and manhood / adet
Ronald / / Peter Lang, / c2011. /
9781433112478 / 1
3043 / o11255870 / / Masculinity lessons :
men, masculinity, and women's and gender
adet
studies / [edited by] James / / Johns Hopkins
University Press, / 2011. / 9781421402253 / 1
3044 / o11265073 / Barner-Kowollik,
Christopher Editor Editor. / Mass Spectrometry
in Polymer Chemistry / / Wiley-VCH
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated" /
Feb 2012 / 9783527329243 / 1
3045 / o11281091 / Anderson, Michael,
1969- / Masterclass in drama education :
transforming teaching and learning / Michael adet
Anderson. / / Continuum International Pub.
Group, / Feb. 2012. / 9781441185891 / 1
3046 / o11247320 / Steiner, Bob. / Mastering
financial calculations : a step-by-step guide to
the mathematics of financial ma / / Financial adet
Times/Prentice Hall, / mar2012. /
9780273750581 (pbk.) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3047 / o11204631 / Hanselman, Duane
Author / Mastering Matlab 8 : International
Edition: International Version / / Pearson
adet
Education, Limited, / October 2011. /
9780273752134 / 1
3048 / o11025529 / Blunden, Tony. / Mastering
operational risk / Tony Blunden, John
adet
Thirlwell. / / Financial Times Prentice Hall, /
2010. / 9780273727323 / 1
3049 / o11138865 / / Masters of the House :
Congressional leadership over two centuries /
adet
Roger H. Davidson, Su / / Westview Press, /
c1998. / 0813368952 / 1
3050 / o1124382x / Toxey, Anne Parmly. /
Materan contradictions : architecture,
preservation and politics / by Anne Parmly
adet
Toxey. / / Ashgate Pub. Co., / 2011. /
9781409412076 / 1
3051 / o1127640x / Scarpellini, Emanuela. /
Material nation : a consumer's history of
adet
modern Italy / Emanuela Scarpellini. / / Oxford
University Press, / 2011. / 9780199589579 / 1
3052 / o11221276 / Radtke, Bernd. /
Materialien zur alten islamischen Frömmigkeit
adet
/ Bernd Radtke. / / Brill, / 2009. /
9789004169463 / 1
3053 / o11246923 / Hall, M. Editor Editor. /
Materials for Energy Efficiency and Thermal
Comfort in Buildings / / Woodhead Publishing
adet
Limited!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / April 2010 / 9781845695262 /
1
3054 / o10901267 / Ahmed, Arshad Author /
Materials Science in Construction / /
Butterworth-Heinemann [Imprint]!"Elsevier adet
Science & Technology Books, " / Feb 2012. /
9781856176880 / 1
3055 / o11260798 / / Materials science of
DNA / editors, Jung-Il Jin, James Grote. / /
adet
Taylor & Francis, / 2011. / 9781439827413 / 1
3056 / o11249432 / Lee, Hae-Geon Author /
Materials Thermodynamics: With Emphasis on
Chemical Approach / / World Scientific
adet
Publishing Company, / 2011. / 9789814368056
/1
3057 / o11258287 / Antonov, Anton /
adet
Mathematica for chemists and chemical
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
engineers: the program for mathematical
methods in / / John Wiley & Sons, / Jan. 2012 /
9783527327485 / 1
3058 / o10918450 / Nedoma, Jiri Author /
Mathematical and Computational Methods and
Algorithms in Biomechanics: Human Skeletal
adet
Syst / / Wiley-Interscience [Imprint]!"John
Wiley & Sons, Incorporated," / June 2010. /
9780470408247 / 1
3059 / o11252935 / / Mathematical
foundations of quantum field theory and
perturbative string theory / Hisham S / /
adet
American Mathematical Society, / c2011. /
9780821851951 (alk. paper) / 1
3060 / o11248555 / Goodson, David Z.,
1958- / Mathematical methods for physical and
adet
analytical chemistry / David Z. Goodson. / /
Wiley, / 2011. / 9780470473542 / 1
3061 / o11173385 / Hritonenko, N. V. Author /
Mathematical Modeling in Economics,
adet
Ecology and the Environment / / Springer /
Dec. 2010 / 9781441948212 / 1
3062 / o11060475 / Marchuk, G. I. (Gurii
Ivanovich), 1925-- / Mathematical modelling
of the ocean circulation / G.I. Marchuk, A.S. adet
Sarkisyan. / / Springer-Verlag, / 1988. /
9783540189251 / 1
3063 / o11047082 / Kaiser, Harry Mason. /
Mathematical programming for agricultural,
environmental, and resource economics /
adet
Harry M / / Wiley, / Dec.2010. /
9780470599365 / 1
3064 / o11270093 / Larsen, Richard J. Author /
Mathematical Statistics and Its Applications / /
adet
Pearson Education, Limited / 2011 /
9780321766564 / 1
3065 / o11240015 / Dolan, A. Author /
Mathematics Activities for Elementary School
Teachers, Problem Solving Approach to
adet
Mathema / / Pearson Education, Limited, / Jan
2012 / 9780321758781 / 1
3066 / o11271292 / Pincock, Christopher. /
Mathematics and scientific representation /
adet
Christopher Pincock. / / Oxford University
Press, / Jan. 2012. / 9780199757107 / 1
3067 / o1126178x / Pemberton, Rau. /
adet
Mathematics for Economists/ Rau
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
Pemberton. / / Manchester University Press /
Aug. 2011 / 9780719087059 / 1
3068 / o11242759 / Fiche, Georges. /
Mathematics for engineers / Georges Fiche,
adet
Gérard Hébuterne. / / ISTE ;!"Wiley," / 2008. /
9781848210554 / 1
3069 / o11278031 / Plofker, Kim, 1964- /
Mathematics in India / Kim Plofker. / /
adet
Princeton University Press, / c2009. /
9780691120676 / 1
3070 / o11096597 / Dobrushkin, Vladimir
Author / Mathematics of Social Choice and
Finance/ Vladimir Dobru / / Kendall/Hunt
adet
Publishing Company, / 2010 /
9780757578007 / 1
3071 / o11263763 / Cockett, Martin Author /
Maths for Chemists / / Royal Society of
adet
Chemistry, / Mar. 2012 / 9781849733595 / 1
3072 / o11280967 / Renshaw, Geoff. / Maths
for economics/ Geoff Renshaw. / / Oxford
adet
University Press, / Jan. 2012 / 9780199602124
/1
3073 / o11244884 / Moore, Holly Author /
Matlab for Engineers / / Pearson Education, adet
Limited / 2011. / 9780273764168 / 1
3074 / o11146175 / Burnstein, Leonid Author /
Matlab in Bioscience and Biotechnology / /
adet
Biohealthcare Publishing / April 2011 /
9781907568046 / 1
3075 / o11222669 / Steeb, W.-H. / Matrix
calculus and Kronecker product : a practical
adet
approach to linear and multilinear alg / / World
Scientific, / Mar.2011. / 9789814335317 / 1
3076 / o11221318 / Bronson, Richard. / Matrix
methods : applied linear algebra / Richard
adet
Bronson, Gabriel B. Costa. / / EAcademic
Press, / 2009. / 9780123744272 / 1
3077 / o11286404 / / Matters of
communication : political, cultural, and
adet
technological challenges to communicat / /
Hampton Press, / c2011. / 9781612890296 / 1
3078 / o11274086 / Millar, R. B. (Russell B.) /
Maximum likelihood estimation and
inference : with examples in R, SAS, and
adet
ADMB / Russell / / Wiley, / c2011. /
9780470094822 / 1
3079 / o11268979 / McClave, James T.
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
Author / McClave: A First course stats
PIEp11 / / Pearson Education, Limited / Jan.
2012. / 9780321807274 / 1
3080 / o11263933 / Evangelist Author /
Mcgraw-Hill's Sat Subject Test Chemistry / /
adet
McGraw-Hill Companies, / 2011 /
9780071768757 / 1
3081 / o11232420 / Elbourne, Paul. /
Meaning : a slim guide to semantics / Dr Paul
adet
Elbourne. / / Oxford University Press, / 2011. /
9780199696628 / 1
3082 / o11286052 / / Meaning and relevance /
Deirdre Wilson and Dan Sperber. / /
adet
Cambridge University Press, / 2012. /
9780521747486 / 1
3083 / o11185168 / / Measurements with
persons : theory, methods, and implementation
adet
areas / editors, Birgitta / / Psychology Press, /
August 2011. / 9781848729391 / 1
3084 / o11271565 / Wisor, Scott, 1981- /
Measuring global poverty : toward a pro-poor
approach / Scott Wisor, Australian National U / adet
/ Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230302860 (hardback) / 1
3085 / o11270810 / Naude, Wim Editor Editor.
/ Measuring Vulnerability in Developing
adet
Countries: New Analytical Approaches / /
Routledge / Nov. 2011 / 9780415685948 / 1
3086 / o11260257 / B?herrawy, Tamer. /
Mechanical and electromagnetic vibrations and
adet
waves / Tamer Becherrawy. / / John Wiley &
Sons, Inc., / Jan 2012. / 9781848212831 / 1
3087 / o11173671 / Dowling, Norman E. /
Mechanical Behavior of Materials / / Prentice
Hall [Imprint]!"Prentice Hall PTR"!"Pearson adet
Education [Distributor]," / Oct 2011. /
9780131395060 / 1
3088 / o11243831 / Singh, Dileep /
Mechanical Properties and Performance of
Engineering Ceramics and Composites VI:
adet
Ceramic E / / Wiley-American Ceramic
Society, / 2011 / 9781118059876 / 1
3089 / o11232511 / Hanbucken, Margrit. /
Mechanical Stress on the Nanoscale:
Simulation, Material Systems and
adet
Characterization Tech / / Wiley-VCH Verlag
GmbH / 2011. / 9783527410668 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3090 / o11173749 / Pruitt, Lisa A. / Mechanics
of biomaterials : fundamental principles for
implant design / Lisa A. Pruitt, Ay / /
adet
Cambridge University Press, / Aug 2011. /
9780521762212 / 1
3091 / o11169199 / Massey, B. S. (Bernard
Stanford) / Mechanics of fluids / Bernard S.
adet
Massey ; revised by John Ward-Smith. / / Spon
Press, / Oct. 2011. / 9780415602600 / 1
3092 / o1125421x / Kelly, James M. /
Mechanics of rubber bearings for seismic and
vibration isolation / James M. Kelly, Dimitri / / adet
Wiley, / c2011. / 9781119994015 (hardback) /
1
3093 / o11262096 / Boal, David H. /
Mechanics of the cell / David H. Boal. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011 /
9780521130691 / 1
3094 / o11245360 / Pardee, Joel D. /
Mechanisms of Cell and Tissue Aging: Why
We Get Old / / Morgan & Claypool Life
adet
Science Publishers / 2011. / 9781615042975 /
1
3095 / o11237223 / Bolton, W. Author /
Mechatronics: Electronic control systems in
mechanical and electrical Engineering / /
adet
Prentice Hall [Imprint] / 2011. /
9780273742869 / 1
3096 / o11209495 / / Media access : social and
psychological dimensions of new technology
adet
use / edited by Erik / / L. Erlbaum, / 2004. /
0805841091 / 1
3097 / o1126696x / Babcock, William Editor
Editor. / Media Accountability: Who Will
Watch the Watchdog in the Twitter Age? / /
adet
Routledge,!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Dec. 2011 / 9780415698399 / 1
3098 / o11157495 / Carpentier, Nico / Media
and Participation: A Site of Ideologicaladet
Democratic Struggle / / Intellect, / May 2011 /
9781841504070 / 1
3099 / o1115178x / / Media and social justice /
edited by Sue Curry Jansen, Jefferson Pooley,
adet
and Lora Taub-Per / / Palgrave Macmillan, /
Jul.2011. / 9780230108639 / 1
3100 / o11088138 / / Media borders,
adet
multimodality and intermediality / edited by
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
Lars Elleström. / / Palgrave Macmillan, / 2010.
/ 9780230238602 (hbk.) / 1
3101 / o11236073 / / Media clusters / [edited
by] Charlie Karlsson, Robert G. Picard. / /
adet
Edward Elgar Pub., / 2011. / 9780857932686 /
1
3102 / o11270391 / De Abreu, Belinha S. /
Media literacy, social networking, and the Web
adet
2.0 environment for the K-12 educator / Bel / /
Peter Lang, / c2011. / 9781433110085 / 1
3103 / o11260968 / / Media psychology /
edited by Gayle Brewer. / / Palgrave
adet
Macmillan, / 2011. / 9780230279209 / 1
3104 / o11274025 / / Media, migration and
public opinion : myths, prejudices and the
adet
challenge of attaining mut / / Peter Lang, /
c2011. / 9783034305778 / 1
3105 / o11232146 / Márquez Reiter, Rosina. /
Mediated Business Interactions: Intercultural
Communication Between Speakers of Spanish. adet
/ / Edinburgh University Press, / 2011. /
9780748637201 / 1
3106 / o11255493 / / Mediating identities in
eighteenth-century England : public
negotiations, literary discour / / Ashgate, /
adet
c2011. / 9781409426189 (hardcover : alk.
paper) / 1
3107 / o11100229 / / Mediating piety :
technology and religion in contemporary Asia /
adet
edited by Francis Khek Ge / / Brill, / 2009. /
9789004178397 / 1
3108 / o11250148 / Whitaker, Wayne R., 1940/ Mediawriting : print, broadcast, and public
adet
relations / W. Richard Whitaker, Janet E. Rams
/ / Routledge, / jan.2012. / 9780415888035 / 1
3109 / o11207437 / Maimonides, Moses, 11351204. / Medical aphorisms treatises 6-9 : a
parallel Arabic-English edition / / Brigham
adet
Young University Press, / 2007. /
9780842526647 / 1
3110 / o11207425 / Maimonides, Moses, 11351204. / Medical aphorisms treatises10-15 : a
parallel Arabic-English edition = Kitab al-fu? adet
ul / / Brigham Young University Press, /
2010. / 9780842527804 / 1
3111 / o11268669 / Salway, J. G. / Medical
adet
biochemistry at a glance. / / Wiley-Blackwell, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
Feb. 2012. / 9780470654514 / 1
3112 / o11256667 / Baura, Gail / Medical
Device Technologies: A Systems Based
adet
Overview Using Engineering Standards / /
Elsevier ; / 2011. / 9780123749765 / 1
3113 / o11244999 / Dewick, Paul M. /
Medicinal natural products : a biosynthetic
adet
approach / Paul M. Dewick. / / Wiley, / 2008. /
9780470741672 / 1
3114 / o10717651 / Burrow, J. A. Editor
Editor. / Medieval Alliterative Poetry: Essays
adet
in Honour of Thorlac Turville-Petre / / Four
Courts Press / Oct.2009. / 9781846821806 / 1
3115 / o1111258x / Stalley, Roger Editor
Editor. / Medieval Art and Architecture in
Limerick and South-West Ireland / / Maney
adet
Publishing, / September 2011 /
9781907625084 / 1
3116 / o11205763 / Cantor, Norman F. 19302004 / Medieval Reader / / HarperCollins
adet
Publishers / July 1995 / 9780062720559 / 1
3117 / o11276010 / Descartes, Rene´, 15961650 / Meditations on First Philosophy / /
adet
Empire Books / Nov. 2011 / 9781619490765 /
1
3118 / o11256357 / Keane, Sean / Meet the
Kinect: Programming and Scripting Humanadet
Computer Interaction / / Apress, / 2011. /
9781430238881 / 1
3119 / o11233114 / Nelson, Arthur C. /
Megapolitan America : a new vision for
understanding America's metropolitan
adet
geography / Ar / / APA Planners ;!"Taylor &
Francis [distributor]," / 2011. / 9781932364972
/1
3120 / o11285618 / / Mélanges : processes of
formation and societal significance / edited by
adet
John Wakabayashi, / / Geological Society of
America, / c2011. / 9780813724805 / 1
3121 / o11239852 / Water Environment
Federation Author / Membrane Bio Reactors / /
adet
McGraw-Hill Education, / 2011 /
9780071753661 / 1
3122 / o11080176 / / Membrane Processing of adet
Liquid Foods and Beverages / / Taylor &
Francis Group!"Taylor & Francis Group
[Distributor] ," / Dec 2011. / 9781439811092 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
1
3123 / o11252327 / / Membrane technologies
and applications / [edited by] Kaustubha
adet
Mohanty and Mihir K. Purkai / / CRC Press, /
2011. / 9781439805268 / 1
3124 / o1128514x / Bauman, Zygmunt /
Memories of Class (Routledge Revivals) / /
adet
Routledge, / Nov. 2010 / 9780415573016 / 1
3125 / o1121921x / / Memory and mourning :
studies on Roman death / edited by Valerie M.
adet
Hope and Janet Huskins / / Oxbow Books, /
Nov.2011. / 9781842179901 / 1
3126 / o11173361 / Schacter, Daniel L. /
Memory Distortion: How Minds, Brains, and
adet
Societies Reconstruct the Past / / Harvard
University Press / 1997. / 9780674566767 / 1
3127 / o11173828 / Erll, Astrid. / Memory in
culture / Astrid Erll ; translated by Sara B.
adet
Young. / / Palgrave Macmillan, / aug2011. /
9780230297456 / 1
3128 / o11223133 / Babuts, Nicolae. /
Memory, metaphors, and meaning : reading
adet
literary texts / Nicolae Babuts. / / Transaction
Publishers, / c2009. / 9781412845830 / 1
3129 / o11284778 / Roth, Michael S., 1957- /
Memory, trauma, and history : essays on living
adet
with the past / Michael S. Roth. / / Columbia
University Press, / 2011. / 9780231145695 / 1
3130 / o11205866 / Collier, Richard Author /
Men Law and Gender / / Taylor & Francis
adet
Group / ,Jul 2011. / 9780415685726 / 1
3131 / o11121154 / Mencius. / Mencius /
translated by Irene Bloom; edited and with an
adet
introduction by Philip J. Ivanhoe. / / Columbia
University Press, / c2009. / 9780231122047 / 1
3132 / o11167671 / Risse, Guenter B., 1932- /
Mending bodies, saving souls : a history of
adet
hospitals / Guenter B. Risse. / / Oxford
University Press, / 1999. / 0195055233 / 1
3133 / o11259723 / Busfield, Joan. / Mental
Illness / / Polity Press / 2011. / 9780745649061adet
/1
3134 / o11279758 / Seldin, Scott Author /
Mentoring Human Potential: Student Peer
Mentors as Catalysts for Academic Success / / adet
iUniverse, Incorporated / Oct. 2011 /
9781462040193 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3135 / o11267203 / Cunningham, Bryan,
1951- / Mentoring teachers in post-compulsory
education : a guide to effective practice /
adet
Bryan Cu / / Routledge, / jan.2012. /
9780415669405 / 1
3136 / o11088862 / Potts, Daniel T. /
Mesopotamia, Iran and Arabia from the
Seleucids to the Sasanians / D.T. Potts. / /
adet
Ashgate Variorum, / c2010. / 9781409405351 /
1
3137 / o11270032 / Borenstein, Michael
Author / Meta-Analysis: Computing Treatment
adet
Effects and Effect Sizes / / John Wiley & Sons,
Limited / 2010 / 9780470058473 / 1
3138 / o11263283 / Dudrick, Stanley Author /
Metabolism and Nutrition for the Surgical
Patient - An Issue of Surgical Clinics. Pt. II / / adet
Elsevier - Health Sciences Division / 2011 /
9781455779949 / 1
3139 / o11266648 / Baccini, P. / Metabolism of
the anthroposphere : analysis, evaluation,
adet
design / Peter Baccini and Paul H / / MIT
Press, / cJan 2012. / 9780262016650 / 1
3140 / o11248907 / / Meta-communication for
reflective online conversations : models for
distance education / U / / Information Science adet
Reference, / Jan 2012. / 9781613500712
(hardcover) / 1
3141 / o11283142 / Park, Jung-ran Editor
Editor. / Metadata Best Practices and
adet
Guidelines / / Routledge, / Dec. 2011 /
9780415689748 / 1
3142 / o11168341 / Marco, Diana Editor
Editor. / Metagenomics: Current Innovations
and Future Trends / / Caister Academic
adet
Press!"International Specialized Book Services
[Distributor];" / september 2011 /
9781904455875 / 1
3143 / o11256333 / / Metal-dielectric
interfaces in gigascale electronics: thermal and
adet
electrical stability / / Springer, / 2011. /
9781461418115 / 1
3144 / o11248750 / / Metallurgy for the nonmetallurgist / [edited by] Arthur C. Reardon. / /
adet
ASM International, / 2011. / 9781615038213 /
1
3145 / o11247058 / Habashi, Fathi / Metals
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
from Ores: An Introduction to Extractive
Metallurgy / / Metallurgie Extractive Quebec /
2003. / 9782922686043 / 1
3146 / o11095520 / / Metaphor analysis :
research practice in applied linguistics, social
adet
sciences and the huma / / Equinox Pub., / 2010
/ 9781845534479 / 1
3147 / o11282046 / Davies, Daniel, 1977- /
Method and metaphysics in Maimonides'
Guide for the perplexed / Daniel Davies. / /
adet
Oxford University Press, / 2011. /
9780199768738 / 1
3148 / o11221203 / / Methods and strategies of
process research : integrative approaches in
adet
translation studies / / John Benjamins Pub. Co.,
/ Jul.2011. / 9789027224422 / 1
3149 / o11245281 / Otles, Semih / Methods of
Analysis of Food Components and
adet
Additives / / Taylor & Francis Group, / 2011. /
9781439815526 / 1
3150 / o11283464 / Nye, Mary Jo. / Michael
Polanyi and his generation : origins of the
social construction of science / Mary / / The adet
University of Chicago Press, / 2011. /
9780226610634 / 1
3151 / o10929721 / Lowndes, M. E. (Mary
E.) / Michel de Montaigne; a biographical
adet
study, / / Cornell University Library / 2009 /
9781112089411 / 1
3152 / o1127847x / Forcellino, Antonio. /
Michelangelo: A Turbulent Life / / Polity Press adet
/ 2011. / 9780745640068 / 1
3153 / o11262655 / Weiner, Stephen, 1948- /
Microarchaeology : beyond the visible
archaeological record / Stephen Weiner. / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521705844 (pbk.) / 1
3154 / o11257027 / / Microbial insecticides :
principles and applications / editors: J. Francis
adet
Borgio, K. Saha / / Nova Science Publishers, /
2011. / 9781612092232 / 1
3155 / o11166733 / Song, Bang-Sup Author /
Microcmos Design / / CRC Press
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor & adet
Francis Group [Distributor]," / Sep 2011 /
9781439818954 / 1
3156 / o11166861 / Rizvi, Syed R. Author /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
Microcontroller Programming / / CRC Press
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor &
Francis Group [Distributor]," / Oct 2011 /
9781439850770 / 1
3157 / o11256643 / McEachern, William A. /
Microeconomics / William A. McEachern. / /
adet
South-Western, Cengage Learning, / Nov2011.
/ 9781111822217 / 1
3158 / o11073810 / Senthil Kumar, N. /
Microprocessors and Microcontrollers/ N.
Senthil Kumar, M. Saravanan, S.
adet
Jeevananthan. / / Oxford University Press,
Incorporated / Jan. 2011 / 9780198066477 / 1
3159 / o11253848 / Conference on MicroRaman Spectroscopy and Luminescence
Studies in the Earth and Planetary / MicroRaman spectroscopy and luminescence studies adet
in the earth and planetary sciences : Pr / /
American Institute of Physics, / 2009. /
9780735407008 / 1
3160 / o11093456 / / Microsimulation
modelling of taxation and the labour market :
adet
the Melbourne Institute tax / / Edward Elgar, /
c2002. / 1843760630 / 1
3161 / o11186835 / Lewis, Alex, 1978- /
Microsoft Lync server 2010 unleashed / Alex
adet
Lewis, Andrew Abbate, Tom Pacyk. / / Sams, /
cMar 2011 / 9780672330346 / 1
3162 / o11222244 / Johnson, Christopher,
1963 Oct. 12- / Microstyle : the art of writing
adet
little / Christopher Johnson. / / W. W. Norton &
Co., / Jul.2011. / 9780393077407 / 1
3163 / o11171820 / Margetic, Davor. /
Microwave assisted cycloaddition reactions /
adet
Author, Davor Margetic. / / Nova Science
Publishers, / Jun 2011. / 9781613241097 / 1
3164 / o11256977 / Pozar, David M. /
Microwave engineering / David M. Pozar. / / adet
Wiley, / Jan.2012. / 9780470631553 / 1
3165 / o11171856 / Gregory, Mary E. Author /
Microwave Experiment: A Story of
Government Testing on a United States
adet
Customs Officer / / Trine Day!"Independent
Publishers Group [Distributor]," / Aug 2011 /
9781936296248 / 1
3166 / o11162375 / Yao, Jianping / Microwave adet
Photonics / / Wiley [Imprint] / Jun.2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
9780470905371 / 1
3167 / o11171650 / Karmakar, Pranab Kumar
Author / Microwave Propagation and Remote
Sensing: Atmospheric Influences with Models
and Applicati / / CRC Press [Imprint]!"Taylor adet
& Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Aug 2011. / 9781439848999 /
1
3168 / o11276848 / Niebrzydowski, Sue Editor
Editor. / Middle-Aged Women in the Middle
Ages / / D. S. Brewer [Imprint]!"Boydell &
adet
Brewer, Limited" / Dec. 2011 /
9781843842828 / 1
3169 / o11223157 / / Midnight's diaspora :
critical encounters with Salman Rushdie /
edited by Daniel Herwitz a / / The University adet
of Michigan Press, / 2009. / 9780472050482 /
1
3170 / o11275741 / Hernandez, Kelly Lytle. /
Migra : a history of the U.S. Border Patrol /
adet
Kelly Lytle Hern?dez. / / University of
California Press, / c2010. / 9780520266414 / 1
3171 / o11250811 / Laszewski, Tom. /
Migrating to the cloud : Oracle client/server
modernization / Tom Laszewski, Prakash
adet
Naudu / / Syngress, / Jan 2012. /
9781597496476 / 1
3172 / o11274979 / Bulmer, Martin Editor
Editor. / Migration / / Routledge, / Jan. 2012 / adet
9780415686310 / 1
3173 / o11256400 / Madianou, Mirca. /
Migration and new media : transnational
families and polymedia / Mirca Madianou and adet
Daniel / / Routledge, / 2011. /
9780415679299 / 1
3174 / o11265085 / Rao, Nitya Editor Editor. /
Migration Education and Socio-Economic
adet
Mobility / / Routledge / Dec. 2011 /
9780415693516 / 1
3175 / o11088552 / Andrijasevic, Rutvica,
1972- / Migration, agency, and citizenship in
sex trafficking / Rutvica Andrijasevic / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2010 / 9780230237407 /
1
3176 / o11247666 / / Migration, ethnicity, and adet
mental health : international perspectives,
1840-2010 / edited b / / Routledge, / 2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
9780415895804 / 1
3177 / o1125077x / Meyers, Michael, 1961- /
Mike Meyers' guide to supporting Windows 7
for CompTIA A+ certification (exams 220-701 adet
& 2 / / McGraw-Hill Companies, / Jan 2012. /
9780071763929 (pbk.) / 1
3178 / o11205854 / Masters, Cristina Author /
Militarism Gender And (in)Security / /
adet
Routledge, / Mar 2012. / 9780415577755 / 1
3179 / o11275959 / Pelt, Mogens Author /
Military Intervention and a Crisis Democracy
in Turkey: The Menderes Era and its
adet
Demise / / I. B. Tauris & Company,
Limited!"Macmillan [Distributor]" / 2011 /
9781848857780 / 1
3180 / o11260385 / McAulay, Alastair D. /
Military laser technology for defense :
adet
technology for revolutionizing 21st century
warfar / / Wiley, / c2011. / 9780470255605 / 1
3181 / o11285333 / Ahmed, Akbar /
Millennium and Charisma among Pathans
(Routledge Revivals): A Critical Essay in
adet
Social Ant / / Taylor & Francis Group, /
mar.2012 / 9780415618670 / 1
3182 / o11088606 / Fukuda-Parr, Sakiko /
Millennium Development Goals(MDGs) /
adet
Sakiko Fukuda-Parr. / / Taylor & Francis
Group, / Nov.2011 / 9780415776707 / 1
3183 / o11238823 / Uttal, William R. / Mind
and brain : a critical appraisal of cognitive
neuroscience / William R. Uttal. / / MIT
adet
Press, / c2011. / 9780262015967 (hardcover :
alk. paper) / 1
3184 / o11238173 / Levine, Brian Editor
Editor. / Mind and the Frontal Lobes:
Cognition, Behavior, and Brain Imaging / /
adet
Oxford University Press!"Publishers Group
Canada [Distributor]," / Dec 2011 /
9780199791569 / 1
3185 / o11264123 / Hayes, Steven C. Editor
Editor. / Mindfulness and Acceptance:
Expanding the Cognitive-Behavioral
adet
Tradition / / Guilford Publications,
Incorporated, / June 2011 / 9781609189891 / 1
3186 / o11276770 / Bartley, Trish. /
adet
Mindfulness-based cognitive therapy for
cancer : gently turning towards / Trish
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
Bartley. / / John Wiley & Sons, / Feb.2012. /
9780470683835 / 1
3187 / o11243454 / / Minding the time in
family experience : emerging perspectives and
adet
issues / edited by Kerry / / JAI, / 2001. /
9780762307753 / 1
3188 / o11007588 / Finger, Stanley Author /
Minds behind the Brain: A History of the
Pioneers and Their Discoveries / / Oxford
adet
University Press, Incorporated / Dec. 2004 /
9780195181821 / 1
3189 / o1113981x / / Minds, bodies, machines,
1770-1930 / [edited by] Deirdre Coleman,
adet
Hilary Fraser. / / Palgrave Macmillan, /
Jul.2011. / 9780230284678 / 1
3190 / o11158499 / Smith, Martin L. Author /
Mine Plan Optimisation / / CRC Press
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor & adet
Francis Group [Distributor];" / November 2011
/ 9780415665780 / 1
3191 / o11160263 / Mukherjee, Swapna
Author / Mineralogy and Its Application to
adet
Industry and Environment / / Springer, / june
2011 / 9789400711617 / 1
3192 / o11285576 / Rankin, William John
Author / Minerals Metals and Sustainability / /
CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Oct. 2011 / 9780415684590 / 1
3193 / o11284572 / Geological Survey (U.S.)
Compiled by Compiler. / Minerals Yearbook,
2009, V. 3, Area Reports, International, Latin
adet
America and Canada / / Geological Survey
[Imprint]!"United States Government Printing
Office" / Oct. 2011 / 9781411329768 / 1
3194 / o11254531 / / Miner's rights and mine
safety / editor, Zachary M. Hughes. / / Nova
adet
Science Publishers, / 2011. / 9781613244845 /
1
3195 / o11251025 / Malhotra, Raman / Mines
and Minerals Laws / / Global India
adet
Publications Pvt. Ltd. / 2011. / 9789380228747
/1
3196 / o11253198 / Waly, Tarek Kamal
adet
Abdalla Author / Minimizing the Use of
Chemicals to Control Scaling in Sea Water
Reverse Osmosis: Improved / / Taylor &
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
Francis Group, / 2011 / 9780415615785 / 1
3197 / o11158700 / Holden, William N. Author
/ Mining and Natural Hazard Vulnerability in
the Philippines / / Anthem Press!"Books
adet
International, Incorporated [Distributor]," /
Feb.2012 / 9780857287762 / 1
3198 / o11268906 / McClave, James T.
Author / Minitab Manual for Statistics / /
adet
Pearson Education, Limited / 2011 /
9780321756985 / 1
3199 / o11269340 / Agresti, Alan / Minitab
Manual for Statistics: The Art and Science of
adet
Learning from Data / / Pearson Education,
Limited / Jan. 2012 / 9780321756343 / 1
3200 / o11078935 / McCabe, Thomas Allan. /
Miracle on High Street : the rise, fall, and
resurrection of St. Benedict's Prep in
adet
Newark / / Fordham University Press, / Jan
2011. / 9780823233106 (cloth : alk. paper) / 1
3201 / o11272016 / Eubanks, Charlotte D.
(Charlotte Diane), 1971- / Miracles of book
and body : Buddhist textual culture and
adet
medieval Japan / Charlotte c Euba / /
University of California Press, / 2011. /
9780520265615 / 1
3202 / o11246376 / Adger, David. / Mirrors
and microparameters : phrase structure beyond
free word order / David Adger, Danie / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9781107403598 / 1
3203 / o11272776 / Fader, Ayala, 1964- /
Mitzvah girls : bringing up the next generation
of Hasidic Jews in Brooklyn / Ayala Fader. / / adet
Princeton University Press, / 2009. /
9780691139173 / 1
3204 / o11242450 / Bridge, Gary Editor Editor.
/ Mixed Communities: Gentrification by
adet
Stealth? / / Policy Press, / feb.2012 /
9781847424938 / 1
3205 / o11258329 / / Mobile ad hoc networks :
current status and future trends / editors,
adet
Jonathan Loo, Jaime L / / Taylor & Francis
Group, / 2011. / 9781439856505 / 1
3206 / o10887891 / Pätzold, Matthias,
professor of mobile communications.. / Mobile
adet
fading channels / Matthias Pätzold.. / / J.
Wiley, / c2009. / 9780470517475 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3207 / o11250185 / Farman, Jason. / Mobile
interface theory : embodied space and locative
adet
media / Jason Farman. / / Routledge, / 2011. /
9780415878913 / 1
3208 / o11257568 / Gowans, James / Model
Dwelling-Houses: With a Description of the
Model Tenement Erected Within the Grounds / adet
/ Cambridge University Press, / 2011 /
9781108036979 / 1
3209 / o11184954 / / Model-based testing for
embedded systems / edited by Justyna Zander,
adet
Ina Schieferdecker, a / / CRC Press, / Sep
2011. / 9781439818459 / 1
3210 / o1124687x / Deutschmann, Olaf /
Modeling and Simulation of Heterogeneous
adet
Catalytic Reactions / / John Wiley & Sons, /
Feb. 2012 / 9783527321209 / 1
3211 / o11207528 / / Modeling bilingualism :
from structure to chaos : in honor of Kees de
adet
Bot / edited by Moni / / John Benjamins Pub.
Co., / Mar.2011. / 9789027241825 / 1
3212 / o11262345 / Tadmor, Ellad B., 1965- /
Modeling materials : continuum, atomistic,
and multiscale techniques / Ellad B. Tadmor, adet
Ro / / Cambridge University Press, / 2011. /
9780521856980 / 1
3213 / o11266880 / Adler, Frederick R. Author
/ Modeling the Dynamics of Life: Calculus and
Probability for Life Scientists / /
adet
Brooks/Cole!"Cengage Learning [Distributor]"
/ Jan 2012 / 9781111574635 / 1
3214 / o11160019 / Caers, Jef. / Modeling
uncertainty in the earth sciences / Jef Caers. / / adet
Wiley, / september 2011 / 9781119992622 / 1
3215 / o11249560 / / Modelling natural action
selection / edited by Anil K. Seth, Tony J.
adet
Prescott, Joanna J. B / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9781107000490 / 1
3216 / o11247885 / Hanjali? Kemal. /
Modelling turbulence in engineering and the
environment : second-moment routes to
adet
closure / / Cambridge University Press, / 2011.
/ 9780521845755 / 1
3217 / o11284274 / Zeraoulia, Elhadj. /
adet
Models and applications of chaos theory in
modern sciences / Elhadj Zeraoulia. / / CRC
Press ;!"Science Publishers," / c2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
9781578087228 / 1
3218 / o11238112 / Waskan, Jonathan A.
Author / Models and Cognition / / MIT Press, / adet
Jan 2012. / 9780262517546 / 1
3219 / o1127007x / / Modern analysis of
customer surveys : with applications using R /
adet
edited by Ron S. Kenett, / / John Wiley &
Sons, / Jan. 2012. / 9780470971284 / 1
3220 / o11245190 / Mouzelis, Nicos P. /
Modern and postmodern social theorizing :
bridging the divide / Nicos P. Mouzelis. / /
adet
Cambridge University Press, / 2008. /
9780521731539 / 1
3221 / o11194832 / Bollig, Benedikt Author /
Modern Argentine Poetry: Exile,
adet
Displacement, Migration / / University of
Wales Press, / AUG2011 / 9780708323557 / 1
3222 / o10970708 / Khan Author / Modern
Camparative Education / / Anmol Publications,
Publishers & Distributors!"Rara Avis
adet
Publishers' Distributors [Distributor]" / Jan.
2004 / 9788126120727 / 1
3223 / o11258706 / Haddock, Keith. / Modern
earthmoving machines at work / Keith
adet
Haddock. / / Iconografix, Inc., / 2011. /
9781583882900 / 1
3224 / o11181382 / Lipman, Jonathan
Neaman. / Modern East Asia : an integrated
history / Jonathan Lipman, Barbara Molony, adet
Michael Robins / / Pearson, / cjul.2011. /
9780321234902 / 1
3225 / o11248063 / Clerman, Norman S.,
1946- / Modern Fortran : style and usage /
Norman S. Clerman, Walter Spector. / /
adet
Cambridge University Press, / Jan 2012. /
9780521514538 / 1
3226 / o1125936x / Trotter, Mary. / Modern
Irish theatre / Mary Trotter. / / Polity, / 2008. / adet
9780745633435 / 1
3227 / o11150324 / Walker, Robert. / Modern
Labour Markets: Interdisciplinary
adet
Perspectives/ Robert Walker. / / Policy Press /
Feb. 2011 / 9781861349637 / 1
3228 / o11242887 / Borovaya, O. V. / Modern adet
Ladino culture : press, belles lettres, and
theater in the late Ottoman Empire / Ol / /
Indiana University Press, / 2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
9780253356727 / 1
3229 / o11073639 / Hoffstaedter, Gerhard. /
Modern Muslim Identities: Negotiating
Religion and Ethnicity in Malaysia / /
adet
Copenhagen S : / May.2011. /
9788776940812 / 1
3230 / o10953528 / H., Kamshad Author /
Modern Persian Prose Literature / / Cambridge
adet
University Press , / Aug. 2010. /
9780521169189 / 1
3231 / o11259991 / Krane, Kenneth S. /
Modern physics / Kenneth S. Krane. / /
adet
Wiley, / Jan 2012. / 9781118061145 / 1
3232 / o11168523 / Park, Bill. / Modern
Turkey : people, state, and foreign policy in a
adet
globalised world / Bill Park. / / Routledge, /
cseptember2011. / 9780415443715 / 1
3233 / o11276897 / Gulliver, Katrina Author /
Modern Women in China and Japan: Gender,
Feminism and Global Modernity Between the
Wars / / I. B. Tauris & Company,
adet
Limited!"Raincoast Book Distribution
[Distributor]," / Mar 2012. / 9781848859395 /
1
3234 / o10942270 / Zima, P. V. /
Modern/postmodern : society, philosophy,
adet
literature / Peter V. Zima. / / Continuum, /
2010. / 9780826424020 / 1
3235 / o11261638 / Bishop, Ryan, 1959- /
Modernist avant-garde aesthetics and
contemporary military technology :
adet
technicities of pe / / Edinburgh University
Press, / 2010. / 9780748639885 / 1
3236 / o11232493 / / Modernity : an
introduction to modern societies / edited by
adet
Stuart Hall ... [et al.]. / / Blackwell, / 1996. /
9781557867162 / 1
3237 / o11173026 / Vali, Abbas / Modernity
and the Stateless / / I. B. Tauris & Company, adet
Limited, / Nov2011 / 9781860640506 / 1
3238 / o11279576 / Donskis, Leonidas. /
Modernity in crisis : a dialogue on the culture
of belonging / Leonidas Donskis ; with an / / adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230108790 / 1
3239 / o1127525x / Wagner, Peter / Modernity: adet
Understanding the Present / / Polity Press /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
Feb.2012. / 9780745652917 / 1
3240 / o11251694 / Silverman, Joseph H. /
Moduli spaces and arithmetic dynamics /
Joseph H. Silverman. / / American
adet
Mathematical Society, / mar2012. /
9780821875827 (alk. paper) / 1
3241 / o11213656 / Winpenny, Richard /
Molecular clusters magnets / / Elsevier /
adet
Apr.2011. / 9789814322942 / 1
3242 / o11167245 / Tao, N. Author / Molecular
Electronics: An Introduction / / Wiley
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated," /
Oct 2011 / 9780470521441 / 1
3243 / o11250069 / de Silva, A. Prasanna
Author / Molecular Logic-based Computation /
adet
/ Royal Society of Chemistry, / Mar. 2012 /
9781849731485 / 1
3244 / o11254464 / Bladon, Peter / Molecular
Modelling: computational chemistry
demystified/ Peter Bladon, John Gorton,
adet
Robe / / Royal Society of Chemistry, / 2011. /
9781849733526 / 1
3245 / o11175217 / / Molecular orbital gap
studies in tunneling single molecular devices /
adet
author, Vladimir Bur / / Nova Science
Publishers, / Nov. 2011. / 9781611227864 / 1
3246 / o1116931x / Hagfeldt, Anders Author /
Molecular Solar Cells / / Pan Stanford
Publishing!"Independent Publishers Group
adet
[Distributor]," / Mar 2012 / 9789814267045 /
1
3247 / o11255328 / / Molecular Solar Fuels/
Warwick Hillier (Editor) and et all. / / Royal
adet
Society of Chemistry, / December 19, 2011 /
9781849730341 / 1
3248 / o11168419 / / Molecular Virology and
Control of Flaviviruses / / Caister Academic
adet
Press!"International Specialized Book Services
[Distributor]," / Jan.2012 / 9781904455929 / 1
3249 / o11256746 / / Molybdenum :
characteristics, production, and applications /
adet
[edited by] Mat?s Ortiz and / / Nova Science
Publishers, / c2011. / 9781614705048 / 1
3250 / o11124878 / Pieters, Jürgen. / Moments
of negotiation : the new historicism of Stephen
adet
Greenblatt / Jürgen Pieters. / / Amsterdam
University Press, / 2001. / 9789053565025 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3251 / o10810808 / / Momigliano and
antiquarianism : foundations of the modern
cultural sciences / edited by Pe / / Published by
adet
University of Toronto Press in association with
the UCLA Center for Seventeen / c2007. /
9780802092076 / 1
3252 / o11258093 / Federico, Danielle. /
Mommy Fabulous: Complete Pregnancy
Fitness and Nutrition Guide:Designed to
adet
Deliver a Fabu / / CreateSpace / November
2011. / 9781466427891 / 1
3253 / o11235044 / Giloi, Eva, 1968- /
Monarchy, myth, and material culture in
Germany 1750-1950 / by Eva Giloi. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521761987 / 1
3254 / o11275777 / Fender, John. / Monetary
policy / John Fender. / / Wiley, / Jan.2012. /
adet
9780470019092 / 1
3255 / o11250161 / Croushore, Dean Darrell,
1956- / Money and banking : a policy-oriented
adet
approach / Dean Croushore. / / Houghton
Mifflin Co., / c2007. / 9780618161256 / 1
3256 / o11262710 / Reden, Sitta von. / Money
in classical antiquity / Sitta von Reden. / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521459525 (pbk.) / 1
3257 / o11120502 / / Monitoring Underground
Construction: a best practice guide / British
adet
Tunnelling Society . / / ICE Publishing, /
March 2011. / 9780727741189 / 1
3258 / o11222803 / Anesko, Michael, author. /
Monopolizing the Master : Henry James and
the politics of modern literary scholarship /
adet
Mi / / Stanford University Press, / Jan.2012. /
9780804769327 / 1
3259 / o10932021 / Martin, Daniel R., 1932- /
Montaigne et son cheval, ou, Les sept couleurs
adet
du discours De la servitude volontaire : av / /
A.-G. Nizet, / 1998. / 9782707812216 / 1
3260 / o10929654 / Montaigne, Michel de /
Montaigne, the Education of Children:
Selected Translated and Annotated by L.E.
adet
Rector, D. / / Cornell University Library, /
2009. / 9781112383441 / 1
3261 / o11256692 / Kavuri-Bauer, Santhi,
adet
1968- / Monumental matters : the power,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
subjectivity, and space of India's Mughal
architecture / S / / Duke University Press, /
2011. / 9780822349228 (pbk. : alk. paper) / 1
3262 / o11214156 / Dougherty, M. V., 1973- /
Moral dilemmas in medieval thought : from
Gratian to Aquinas / M. V. Dougherty. / /
adet
Cambridge University Press, / May.2011. /
9781107007079 / 1
3263 / o11280189 / Kowalski, Dean A. / Moral
theory at the movies : an introduction to
ethics / Dean Kowalski. / / Rowman &
adet
Littlefield Publishers, / 2012. /
9780742547872 / 1
3264 / o11234945 / Stone, Rachel. / Morality
and masculinity in the Carolingian empire /
adet
Rachel Stone. / / Cambridge University Press, /
2011. / 9781107006744 / 1
3265 / o11249195 / May, J. Peter. / More
concise algebraic topology : localization,
completion, and model categories / J. P. M / / adet
The University of Chicago Press, / feb2012. /
9780226511788 / 1
3266 / o11240052 / Lamon, Susan J., 1949- /
More teaching fractions and ratios for
understanding : in-depth discussion and
adet
reasoning a / / Routledge, / 2011. /
9780415886130 (pbk.) / 1
3267 / o11079149 / Vásquez, Manuel A. /
More than belief : a materialist theory of
religion / Manuel A. Vásquez. / / Oxford
adet
University Press, / Nov2011. / 9780195188547
/1
3268 / o11088771 / Walker, Ronald W.
Author / Mormon History / / University of
Illinois Press!"Chicago Distribution Center
adet
[Distributor]" / Sept. 2010 / 9780252077739 /
1
3269 / o11230757 / / Morphology and its
interfaces / edited by Alexandra Galani, Glyn
adet
Hicks, George Tsoulas. / / John Benjamins
Pub. Co., / 2011. / 9789027255617 / 1
3270 / o10881669 / Arkush, Allan, 1949- /
Moses Mendelssohn and the Enlightenment /
adet
Allan Arkush. / / State University of New York
Press, / 1994. / 9780791420720 / 1
3271 / o11220739 / Gardner, Robert C. /
adet
Motivation and second language acquisition :
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
the socio-educational model / Robert C.
Gardn / / Peter Lang, / c2010. /
9781433104596 / 1
3272 / o11265590 / Reinke, Wendy M. /
Motivational interviewing for effective
classroom management : the classroom check- adet
up / We / / Guilford Press, / c2011. /
9781609182588 / 1
3273 / o11263581 / Hohman, Melinda. /
Motivational interviewing in social work
adet
practice / Melinda Hohman. / / Guilford
Press, / jan.2012. / 9781609189693 / 1
3274 / o11219166 / / Motives, quantum field
theory, and pseudodifferential operators :
Conference on Motives, Q / / American
adet
Mathematical Society ;!"Clay Mathematics
Institute," / 2010. / 9780821851999 / 1
3275 / o10815545 / / Mouse models for drug
discovery : methods and protocols / [edited by]
adet
Gabriele Proetzel, M / / Springer, / 2009. /
9781607610571 / 1
3276 / o11229275 / Indick, William, 1971- /
Movies and the mind : theories of the great
psychoanalysts applied to film / William
adet
Indic / / McFarland, / 2004. / 9780786419531 /
1
3277 / o1061770x / Balasubramonian,Rajeev. /
Multi-core Cache Hierarchies / Rajeev
Balasubramonian, Norman Jouppi . / / Morgan adet
& Claypool Publishers, / 2009. /
9781598297539 / 1
3278 / o11160731 / Linkov, Igor Author /
Multi-Criteria Decision Analysis / / CRC Press
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor & adet
Francis Group [Distributor]," / October 2011 /
9781439853184 / 1
3279 / o11240295 / Murphy, Michael, 1962- /
Multiculturalism : a critical introduction / by
adet
Michael Murphy. / / Routledge, / jan2012. /
9780415260435 / 1
3280 / o11242565 / / Multidisciplinary
approaches to educational research : case
adet
studies from Europe and the de / / Routledge, /
2011. / 9780415899147 (hardback) / 1
3281 / o11251268 / Vanderplaats, Garret N. / adet
Multidiscipline Design Optimization / /
Vanderplaats Research & Development,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
Incorporated / 2007. / 9780944956045 / 1
3282 / o11190784 / Zeng, Kai. / Multihop
wireless networks : opportunistic routing / Kai
adet
Zeng, Wenjing Lou, Ming Li. / / Wiley, / Sep
2011 / 9780470666173 / 1
3283 / o11255857 / Desai, Bharat. /
Multilateral environmental agreements : legal
status of the secretariats / Bharat H. Desai / / adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521883283 / 1
3284 / o11238689 / Gibbons, Alison. /
Multimodality, cognition, and experimental
adet
literature / Alison Gibbons. / / Routledge, / Oct
2011 / 9780415873611 (alk. paper) / 1
3285 / o10937602 / Gatto, Alexandra. /
Multinational enterprises and human rights /
adet
Alexandra Gatto. / / Edward Elgar Pub., /
Oct.2010. / 9781848440340 / 1
3286 / o11180833 / / Multinational enterprises
and innovation : regional learning in
adet
networks / by Martin Heide / / Routledge, /
aug.2011. / 9780415891158 / 1
3287 / o10897239 / Hochberg, Yosef. /
Multiple comparison procedures / Yosef
adet
Hochberg, Ajit C. Tamhane. / / Wiley, / 2009. /
9780470568330 / 1
3288 / o11219415 / Köksalan, M. Murat. /
Multiple criteria decision making : from early
history to the 21st century / by Murat Kök / / adet
World Scientific, / Nov.2011. /
9789814335584 / 1
3289 / o11045152 / Linstone, Harold A. /
Multiple perspectives for decision making :
bridging the gap between analysis and
adet
action / / / North-Holland :!"Elsevier Science
Pub. Co. [distributor]," / c1984. /
9780444008039 / 1
3290 / o11249985 / Viceconti, Marco. /
Multiscale modeling of the skeletal system /
Marco Viceconti. / / Cambridge University
adet
Press, / Jan 2012. / 9780521769501
(hardback : alk. paper) / 1
3291 / o11186070 / Marin, Guy B. Volume
Editor Other. / Multiscale Simulation / /
Academic Press [Imprint]!"Elsevier Science & adet
Technology Books," / Oct 2011 /
9780123809858 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3292 / o11145602 / Buchla, David M. Author /
MultiSim Experiments for DC/AC Digital, and
Devices Courses / / Pearson Education
adet
Canada!"Pearson Education [Distributor]" /
Aug. 2010 / 9780132113885 / 1
3293 / o11267872 / Brown, Bruce (Bruce L.) /
Multivariate analysis for the biobehavioral and
adet
social sciences / Bruce L. Brown. / / Wiley, /
2011 / 9780470537565 / 1
3294 / o11232894 / / Multivariate
environmental statistics / editors, G.P. Patil,
adet
C.R. Rao. / / North-Holland, / 1993. /
9780444898043 / 1
3295 / o11269510 / Haase, Richard F. /
Multivariate general linear models / Richard F. adet
Haase. / / Sage, / c2011. / 9781412972499 / 1
3296 / o11239888 / Reddy, P. Jayarama Author
/ Municipal Solid Waste Management:
Processing - Energy Recovery - Global
adet
Examples / / Taylor & Francis Group, / 2011 /
9780415690362 / 1
3297 / o11253101 / Murach, Joel Author /
Murach's Java Programming / / Mike Murach
adet
& Associates, Incorporated / Oct. 2011 /
9781890774653 / 1
3298 / o11089891 / Ball, Howard, 1937- /
Murder in Mississippi : United States v. Price
and the struggle for civil rights / Howard / /
adet
University Press of Kansas, / c2004. /
0700613161 / 1
3299 / o11281832 / Cuno, James B. /
Museums matter : in praise of the
encyclopedic museum / James Cuno. / /
adet
University of Chicago Press, / 2011. /
9780226126777 / 1
3300 / o11285849 / Haweis, H. R. / Music and
Morals / / Cambridge University Press / Nov. adet
2011 / 9781108038645 / 1
3301 / o11275133 / Street, John. / Music and
Politics / / Polity Press / 2011. /
adet
9780745635439 / 1
3302 / o1126259x / / Music as medicine : the
history of music therapy since antiquity /
adet
edited by Peregrine Hor / / Ashgate, / c2000. /
9781840142990 / 1
3303 / o11229858 / Said, Edward W. / Music adet
at the limits / Edward W. Said. / / Columbia
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
University Press, / 2008. / 9780231139366 / 1
3304 / o11180882 / Hosken, Daniel W. (Daniel
William) / Music technology and the project
studio : sampling and synthesis / Dan
adet
Hosken. / / Routledge, / Aug. 2011. /
9780415878289 / 1
3305 / o11261365 / Railton, Diane. / Music
video and the politics of representation / Diane
adet
Railton and Paul Watson. / / Edinburgh
University Press, / 2011. / 9780748633234 / 1
3306 / o11273549 / Ramsey, Gordon, 1957- /
Music, emotion and identity in Ulster
marching bands : flutes, drums and loyal sons / adet
Gord / / Peter Lang, / 2011. / 9783034307420 /
1
3307 / o11105872 / / Music, science, and the
rhythmic brain : cultural and clinical
adet
implications / edited by Jo / / Routledge, / July
2011. / 9780415890595 / 1
3308 / o11098181 / / Muslim diaspora in the
West : negotiating gender, home and belonging
adet
/ by Haideh Moghissi / / Ashgate, / 2010. /
9781409402879 / 1
3309 / o11273586 / Kaegi, Walter Emil. /
Muslim expansion and Byzantine collapse in
adet
North Africa / Walter E. Kaegi. / / Cambridge
University Press, / 2010. / 9780521196772 / 1
3310 / o11273203 / Ghodsee, Kristen Rogheh,
1970- / Muslim lives in Eastern Europe :
gender, ethnicity, and the transformation of
adet
Islam in pos / / Princeton University Press, /
2010. / 9780691139555 / 1
3311 / o10697986 / Chejne, Anwar G. /
Muslim Spain: Its History and Culture / /
University of Minnesota Press!"NBN
adet
International [Distributor]" / March 1974 /
9780816657261 / 1
3312 / o11258299 / Piela, Anna. / Muslim
women online : faith and identity in virtual
adet
space / Anna Piela. / / Routledge, / 2011. /
9780415596978 / 1
3313 / o11284043 / Ranci?e, Jacques. / Mute
speech : an essay on the contradictions of
literature / Jacques Ranci?e ; translate / /
adet
Columbia University Press, / c2011. /
9780231151030 / 1
3314 / o11273070 / Maurer, Bill, 1968- /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
Mutual life, limited : Islamic banking,
alternative currencies, lateral reason / Bill
Maur / / Princeton University Press, / 2005. /
9780691121970 / 1
3315 / o11285795 / Haweis, H. R. / My
Musical Life / / Cambridge University Press / adet
2011. / 9781108038652 / 1
3316 / o11263556 / Ludwig, Gerd. / My rat /
Gerd Ludwig. / / Barron's, / Feb 2012. /
adet
9781438000077 / 1
3317 / o11281133 / Clements, James, 1980- /
Mysticism in the mid-century novel / James
adet
Clements. / / Palgrave Macmillan, / Jan.2012. /
9780230303546 / 1
3318 / o11062472 / Lund, Matthew D., 1971- /
N. R. Hanson : observation, discovery, and
scientific change / Matthew D. Lund ;
adet
foreword / / Humanity Books, / 2010. /
9781591027720 / 1
3319 / o11242826 / Bliss, Jane. / Naming and
namelessness in medieval romance / Jane
adet
Bliss. / / D.S. Brewer, / 2008. /
9781843841593 / 1
3320 / o11118581 / Adregno, Michael A. /
Nanocomposites, nanoparticles, and nanotubes
adet
/ Michael A. Adregno. / / Nova Science
Publishers, / June 2011. / 9781611229813 / 1
3321 / o11229287 / / Nanoethics and
nanotoxicology / [edited by] Philippe
adet
Houdy. / / Springer, / Sep.2011. /
9783642201769 / 1
3322 / o11157185 / Lan, Hongbo, 1970- /
Nanoimprint lithography : principles,
processes, and materials / authors, Hongbo
adet
Lan, Yuch / / Nova Science Publishers, /
c2010. / 9781611225013 / 1
3323 / o11278882 / / Nanomedicine in
diagnostics / editor, Noemi Rozlosnik. / / CRC
adet
Press ;!"Science Publishers," / Jan 2012. /
9781578087389 / 1
3324 / o11081764 / Sleiman, Hanadi F. Editor
Editor. / Nanopatterning Materials Using Dna /
/ CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor] ," / Jan. 2012. / 9781439813294 /
1
3325 / o11076823 / Ling, Bo, 1982- / Nanorod adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
fabrications and its potential application in
light emitters / authors, Bo Ling an / / Nova
Science Pub., / Jan 2011. / 9781617619717 / 1
3326 / o11250409 / / Nanoscale
multifunctional materials : science &
adet
applications / edited by Sharmila Mukhopad / /
Wiley, / 2011. / 9780470508916 / 1
3327 / o1116699x / Iniewski, Krzysztof Editor
Editor. / Nano-Semiconductors: Devices and
Technology / / CRC Press [Imprint]!"Taylor & adet
Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Oct 2011 / 9781439848357 / 1
3328 / o11245074 / Khanna, Vinod Kumar
Author / Nanosensors / / Taylor & Francis, / adet
2011. / 9781439827123 / 1
3329 / o11262060 / Sparks, Sherron /
Nanotechnology / / CRC Press , / feb.2012 / adet
9781439845219 / 1
3330 / o11278572 / / Nanotechnology and
nanomedicine in diabetes / editors, Lan-Anh
adet
Le, Ross J. Hunter, Victor / / CRC Press, / Feb
2012. / 9781578087297 / 1
3331 / o11243375 / Auplat, Claire. /
Nanotechnology and sustainable development /
adet
Claire Auplat. / / Routledge, / 2011. /
9780415891820 / 1
3332 / o11078054 / Meyers, Arlen D. Author /
Nanotechnology for the Life Sciences:
Fundamentals and Applications / / CRC Press
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor &
Francis Group [Distributor]" / March 2010 /
9781439811221 / 1
3333 / o11070985 / / Nanotechnology in tissue
engineering and regenerative medicine / edited
adet
by Ketul Popat. / / CRC Press, / Jan.2011. /
9781439801413 / 1
3334 / o10887313 / / Nanotechnology in
undergraduate education / [edited by]
Kimberly Pacheco, Richard Schwenz, / /
adet
American Chemical Society, / c2009. /
9780841269682 / 1
3335 / o1127833x / Sanghera Author /
Nanotechnology: First Course in Nanotech / /
Jones & Bartlett Publishers,
adet
Incorporated!"Macmillan Distribution Limited
[Distributor]" / Dec. 2011 / 9780763748777 / 1
3336 / o11170293 / Lefebvre, Georges, 1874- adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
1959. / Napoleon / Georges Lefebvre ; with an
introduction by Andrew Roberts. / / Routledge,
/ May. 2011. / 9780415610094 / 1
3337 / o11285114 / Saorsa, Jac Author /
Narrating the Catastrophe: An Artist's
adet
Dialogue with Deleuze and Ricoeur / /
Intellect, Limited / 2011 / 9781841504605 / 1
3338 / o11074383 / Hammack, Phillip L. /
Narrative and the politics of identity : the
cultural psychology of Israeli and Palestinia / / adet
Oxford University Press, / 2010. /
9780195394467 / 1
3339 / o11222815 / / Narrative developments
from Chaucer to Defoe / edited by Gerd Bayer
adet
and Ebbe Klitg?d. / / Routledge, / Feb.2011. /
9780415879484 / 1
3340 / o11246273 / Davenport, John J., 1966- /
Narrative identity, autonomy, and mortality :
adet
from Frankfurt and MacIntyre to Kierkegaard /
/ Routledge, / 2011. / 9780415894135 / 1
3341 / o11281868 / Currie, Gregory. /
Narratives and Narrators: A Philosophy of
adet
Stories / / Oxford University Press / Feb2012 /
9780199645282 / 1
3342 / o1126911x / Osgood, Jayne. /
Narratives from the nursery : negotiating
professional identities in early childhood /
adet
Jay / / Routledge, / feb.2012. / 9780415556224
/1
3343 / o11261705 / Miskinzoda, Gurdofarid /
Narratives of the Life of Muhammad:
adet
Redefining Sira Literature / / Routledge, /
jan.2012 / 9780415603416 / 1
3344 / o1126083x / Skey, Michael, 1972- /
National belonging and everyday life : the
significance of nationhood in an uncertain worladet
/ / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230247611 / 1
3345 / o11187177 / Boychuk, Gerard William,
1967- / National health insurance in the United
States and Canada : race, territory, and the
adet
roots / / Georgetown University Press, / c2008.
/ 9781589012066 / 1
3346 / o11273823 / / National, Nordic or
European? : nineteenth-century university
adet
jubilees and Nordic cooperat / / Brill, / 2011. /
9789004216945 (hardback : alk. paper) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3347 / o11102202 / Lawoti, Mahendra Editor
Editor. / Nationalism and Ethnic Conflict / / adet
Routledge, / Nov 2011. / 9780415780971 / 1
3348 / o11274918 / Bulmer, Martin Editor
Editor. / Nationalism and National Identities / / adet
Routledge, / Dec. 2011 / 9780415686334 / 1
3349 / o11180018 / / Natural and processed
substances : production, uses, and effects /
adet
editors, Rafiq Islam. / / Nova Science
Publishers, / cJun 2011. / 9781613241462 / 1
3350 / o11160548 / Keller, Edward A., 1942- /
Natural hazards : earth's processes as hazards,
adet
disasters, and catastrophes / Edward A. Ke / /
Pearson, / October 2011 / 9780321662644 / 1
3351 / o1127136x / Simcox, Edith Jemima
Author / Natural Law: An Essay in Ethics / /
adet
Cambridge University Press / 2011 /
9781108040822 / 1
3352 / o11286295 / Ward, James Author /
Naturalism and Agnosticism: The Gifford
Lectures Delivered Before the University of adet
Aberde / / Cambridge University Press / 2011 /
9781108040976 / 1
3353 / o11272375 / Broadie, Sarah. / Nature
and divinity in Plato's Timaeus / Sarah
adet
Broadie. / / Cambridge University Press, /
2011. / 9781107012066 / 1
3354 / o11285710 / Smith, Justin Author /
Nature, Human Nature and Human Difference
adet
- Early Modern Philosophy / / Princeton
University Press / 2011 / 9780691153643 / 1
3355 / o11257623 / / Nature's Nanostructures /
Amanda S. Barnard ... [et al]. / / Pan Stanford adet
Pub / Jan 2012. / 9789814316828 / 1
3356 / o11258561 / Celmin, Rory. / Nature's
nutrition: A Comprehensive Resource Guide
for Super Foods, Natural Supplements a / /
adet
RMC Books, / November 2011 /
9780984018611 / 1
3357 / o11250033 / / Navier-Stokes equations :
properties, description, and applications /
adet
editors, R. Younsi. / / Nova Science Publishers,
/ c2011. / 9781613245903 (hardcover) / 1
3358 / o11254178 / / Navigating contemporary
Iran : challenging economic, social and
adet
political perceptions / ed / / Routledge, /
2011. / 9780415678667 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3359 / o10992704 / Herf, Jeffrey / Nazi
Propaganda for the Arab World / / Yale
adet
University Press, / Dec 2010. /
9780300168051 / 1
3360 / o11181072 / Rinehart, Wilda Author /
NCLEX-PN Exam Cram / / Pearson
Education!"Pearson New Zealand Limited
adet
[Distributor]," / September 2011. /
9780789741066 / 1
3361 / o11271899 / Katsikas, Stefanos
Author / Negotiating Diplomacy in the New
Europe: Foreign Policy in Post-Communist
Bulgaria / / Tauris Academic Studies
adet
[Imprint]!"I. B. Tauris & Company,
Limited"!"Raincoast Book Distribution
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781845118853 / 1
3362 / o11233096 / Brower, Sidney N. /
Neighbors and neighborhoods : elements of
successful community design / Sidney Brower. adet
/ / APA Planners Press, / 2011. /
9781611900019 / 1
3363 / o11208107 / Bryson, Bill. / Neither here
nor there : travels in Europe / Bill Bryson. / / adet
Morrow, / c1999. / 9780380713806 / 1
3364 / o1125242x / Gavroglu, Kostas. /
Neither physics nor chemistry : a history of
adet
quantum chemistry / Kostas Gavroglu and Ana
S / / MIT Press, / c2011. / 9780262016186 / 1
3365 / o11164815 / Johnson, Chalmers A. /
Nemesis : the last days of the American
adet
Republic / Chalmers Johnson. / / Metropolitan
Books, / 2006. / 9780805079111 (hbk.) / 1
3366 / o11260865 / / Neoliberal urbanism and
its contestations : crossing theoretical
adet
boundaries / edited by Je / / Palgrave
Macmillan, / 2011. / 9780230271838 / 1
3367 / o11267768 / Block, David, 1956- /
Neoliberalism and applied linguistics / David
adet
Block, John Gray, Marnie Holborow. / /
Routledge, / March 2012 / 9780415592055 / 1
3368 / o11275637 / Ward, Steven C. /
Neoliberalism and the global restructuring of
adet
knowledge and education / by Steven C. Ward.
/ / Routledge, / 2011. / 9780415890113 / 1
3369 / o11278766 / Sharma, Shubhra. /
adet
Neoliberalization as betrayal : state, feminism,
and a women's education program in Indi / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230619913 / 1
3370 / o11258494 / / Nepotism in
organizations / editor, Robert G. Jones. / /
adet
Routledge Academic, / 2011. / 9780415882767
/1
3371 / o11247289 / Nabney, Ian, 1963- /
NETLAB : algorithms for pattern
adet
recognitions / Ian T. Nabney. / / Springer, /
2004. / 9781852334406 / 1
3372 / o11252273 / Ganguly, Debashis. /
Network and application security fundamentals
and practices / Debashis Ganguly ; edited by / / adet
Science Publishers, / 2011. / 9781578087556
(pbk. : alk. paper) / 1
3373 / o11235925 / Lonkila, Markku. /
Networks in the Russian market economy /
adet
Markku Lonkila. / / Palgrave Macmillan, /
2011. / 9780230252394 / 1
3374 / o11247952 / Raff, Lionel M. / Neural
Networks in Chemical Reaction Dynamics / /
adet
Oxford University Press, / Jan. 2012 /
9780199765652 / 1
3375 / o11272181 / / Neurofeminism : issues
at the intersection of feminist theory and
adet
cognitive science / edit / / Palgrave Macmillan,
/ Feb 2012. / 9780230296732 / 1
3376 / o10971415 / Goodwin, Matthew / New
British Fascism: The Rise of the British
adet
National Party (BNP)/ Mathew Goodwin / /
Routledge, / 2011. / 9780415465014 / 1
3377 / o11283440 / Hino, Airo, 1974- / New
challenger parties in western Europe : a
adet
comparative analysis / Airo Hino. / /
Routledge, / Jan 2012. / 9780415684774 / 1
3378 / o11232778 / Myerson, Jeremy. / New
demographics, new workspace : office design
adet
for the changing workforce / Jeremy Myerso / /
Gower, / 2010. / 9780566088544 / 1
3379 / o11248610 / / New developments in
artificial neural networks research / editor,
Robert W. Nelson. / / Nova Science
adet
Publisher's, Inc., / 2011. / 9781613242865
(hardcover) / 1
3380 / o11038573 / Gilbert, John. / New
adet
Developments in Computable General
Equilibrium Analysis for Trade Policy / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
Emerald Group Publishing Limited /
Oct.2010 / 9780857241412 / 1
3381 / o11169102 / / New developments in
sensing technology for structural health
adet
monitoring / [edited by] Subh / / Springer, / Jul
2011. / 9783642210983 / 1
3382 / o11261973 / Dalal, Ajit K. Editor
Editor. / New Directions in Health
adet
Psychology / / SAGE Publications,
Incorporated, / Mar 2012 / 9788132107552 / 1
3383 / o11282733 / / New directions in judicial
politics / edited by Kevin T. McGuire. / /
adet
Routledge, / March 2012. / 9780415893329 / 1
3384 / o11161887 / Dyer, Christopher. / New
Directions in Local History since Hoskins / /
adet
University of Hertfordshire Press / Jun.2011. /
9781907396120 / 1
3385 / o11016310 / / New directions in
sustainable design / edited by Adrian Parr and
adet
Michael Zaretsky. / / Routledge, / 2010 /
9780415780377 / 1
3386 / o11253083 / Iba, Hitoshi Author / New
Frontier in Evolutionary Algorithms: Theory
and Applications / / Imperial College
adet
Press!"Marston Book Services, Limited
[Distributor]" / Dec. 2011 / 9781848166813 / 1
3387 / o11209951 / / New GRE premier 20112012. / / Kaplan, / Apr.2011. /
adet
9781607148494 / 1
3388 / o11216670 / Kaplan Publishing Staff. /
New GRE Verbal Workbook / / Kaplan
adet
Publishing / Aug.2011. / 9781419550010 / 1
3389 / o11172551 / Stewart, Charles T. / New
ideas about eating disorders : human emotions
adet
and the hunger drive / Charles T. Stewar / /
Routledge, / ocotber2011. / 9780415554701 / 1
3390 / o11206081 / / New infrastructures for
knowledge production : understanding Eadet
science / [edited by] Chris / / Information
Science Pub., / 2006. / 9781591407188 / 1
3391 / o11088692 / / New labor history :
worker identity and experience in Russia,
adet
1840-1918 / edited by Michae / / Slavica, /
2002. / 9780893573034 / 1
3392 / o11231130 / Hench, L. L. / New
adet
Materials and Technologies for Healthcare / /
World Scientific Publishing Company,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
Incorporated / 2011. / 9781848165588 / 1
3393 / o11272521 / / New media technologies
and user empowerment / Jo Pierson, Enid
adet
Mante-Meijer, Eug?e Loos / / Peter Lang Pub
Inc., / 2011. / 9783631600313 / 1
3394 / o10834801 / Poincaré, Henri, 18541912. / New methods of celestial mechanics /
Henri Poincaré ; edited and introduced by
adet
Daniel L. / 1 / American Institute of Physics, /
c1993. / 9781563961175 / 1
3395 / o10834825 / Poincaré, Henri, 18541912. / New methods of celestial mechanics /
Henri Poincaré ; edited and introduced by
adet
Daniel L. / 2 / American Institute of Physics, /
c1993. / 9781563961175 / 1
3396 / o10834850 / Poincaré, Henri, 18541912. / New methods of celestial mechanics /
Henri Poincaré ; edited and introduced by
adet
Daniel L. / 3 / American Institute of Physics, /
c1993. / 9781563961175 / 1
3397 / o11171819 / / New perspectives on the
Qur'an : the Qur'an in its historical context 2 /
adet
edited by Gabrie / / Routledge, / sep.2011. /
9780415615488 / 1
3398 / o11285680 / Sinnerbrink, Robert. / New
philosophies of film : thinking images / Robert
adet
Sinnerbrink. / / Continuum International Pub.
Group, / c2011. / 9781441153432 / 1
3399 / o11270615 / / New queer images :
representations of homosexualities in
adet
contemporary francophone visual c / / Peter
Lang, / c2011. / 9783034301824 / 1
3400 / o11214971 / Ivan, Ruxandra Author /
New Regionalism or No Regionalism?:
Emerging Regionalism in the Black Sea Area
adet
(Ebk) / / Ashgate Publishing,
Limited!"Bookpoint Limited [Distributor]," /
Mar 2012 / 9781409422143 / 1
3401 / o11150142 / / New security threats and
crises in Africa : regional and international
adet
perspectives / edit / / Palgrave Macmillan, /
Jan c2011. / 9780230107960 / 1
3402 / o1127685x / Farrant, Elizabeth Editor
Editor. / New Synthetic Technologies in
Medicinal Chemistry / / Royal Society of
adet
Chemistry, The!"Ingram Publisher Services
[Distributor]" / Oct. 2011 / 9781849730174 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3403 / o11181266 / Sobczyk, Eugeniusz J.
Editor Editor. / New Techniques and
Technologies in Thin Coal Seam Exploitation /
adet
/ CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Nov.2011 / 9780415689380 / 1
3404 / o11240258 / Edwards, Anthony David,
1936- / New technology and education /
adet
Anthony Edwards. / / Continuum, / cMar
2012 / 9781441197740 (paperback) / 1
3405 / o11270895 / / New times : making
sense of critical/cultural theory in a digital
adet
age / edited by Cameron / / Peter Lang, /
c2011. / 9781433112775 / 1
3406 / o11137976 / / New topics in food
engineering / editor: Mariann A. Comeau. / /
adet
Nova Science Publishers, / Apr 2011. /
9781612095998 / 1
3407 / o11256680 / / New trends in chemical
physics research / editor, James N. Lapherty. / /
adet
Nova Science Publishers, / c2011. /
9781616685355 / 1
3408 / o11231105 / / New trends in
crosslinguistic influence and multilingualism
adet
research / edited by Gessica D / / Multilingual
Matters, / 2011. / 9781847694416 / 1
3409 / o11270950 / O'Boyle, Neil. / New
vocabularies, old ideas : culture, Irishness and
adet
the advertising industry / Neil O'Boy / / Peter
Lang, / c2011. / 9783039119783 / 1
3410 / o11094370 / Brooks, Thom. / New
Waves in Ethics / / Palgrave Macmillan, / June adet
2011. / 9780230232761 / 1
3411 / o11277762 / Cohn, Victor, 1919- /
News & numbers : a writer's guide to
adet
statistics / Victor Cohn, Lewis Cope. / / WileyBlackwell, / 2011. / 9781405160964 / 1
3412 / o11153416 / Bennett, W. Lance. /
News : the politics of illusion / W. Lance
adet
Bennett. / / Pearson Education, / c2011. /
9780205082414 / 1
3413 / o11248774 / / Next generation data
communication technologies : emerging trends
/ Debashis Saha and Vara / / Information
adet
Science Reference, / Jan 2012. /
9781613504772 (hardcover) / 1
3414 / o11245785 / Wang, Junbai. / Next
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
generation microarray bioinformatics :
methods and protocols / Junbai Wang. / /
Humana Pr., / 2011. / 9781617793998 / 1
3415 / o11261523 / Rudzki, Robert A., 1953- /
Next level supply management excellence :
your straight to the bottom line roadmap /
adet
Rober / / J. Ross Pub., / Jun2011. /
9781604270594 (hbk.) / 1
3416 / o11229172 / Lincoln, W. Bruce. /
Nicholas I, emperor and autocrat of all the
Russias / W. Bruce Lincoln. / / Northern
adet
Illinois University Press, / 1989, c1978. /
9780875805481 / 1
3417 / o11221124 / Lieven, D. C. B. / Nicholas
II : twilight of the Empire / Dominic Lieven. / /
adet
St. Martin's Griffin, / 1996. / 9780312143794 /
1
3418 / o11219427 / Dennis, J. K. / Nickel and
chromium plating / J.K. Dennis and T.E.
adet
Such. / / Woodhead Publishing, / 1993. /
9781855730816 / 1
3419 / o11281881 / Daniels, Paul Raimond /
Nietzsche and The Birth of Tragedy / /
adet
Acumen Publishing, Limited / 2011. /
9781844652426 / 1
3420 / o11283944 / Franck, Didier. / Nietzsche
and the shadow of God / Didier Franck ;
translated from the French by Bettina Be / /
adet
Northwestern University Press, / 2011. /
9780810126664 / 1
3421 / o10991499 / Chamberlain, Lesley
Author / Nietzsche in Turin: An Intimate
Biography / / Picador!"H. B. Fenn &
adet
Company, Ltd. [Distributor]" / Dec. 1998 /
9780312199388 / 1
3422 / o11187748 / Franco, Paul, 1956- /
Nietzsche's enlightenment : the free-spirit
trilogy of the middle period / Paul Franco. / / adet
University of Chicago Press, / Aug.2011. /
9780226259819 / 1
3423 / o11254981 / Hess, Elizabeth. / Nim
Chimpsky : the chimp who would be human /
adet
Elizabeth Hess. / / Bantam Books, / 2008. /
9780553803839 / 1
3424 / o11246716 / Wong, Thomas M. /
adet
Niobium: Properties, Production and
Applications / / Nova Science Publishers, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
2011. / 9781611228953 / 1
3425 / o11053896 / Franklin, Allan, 1938- / No
easy answers : science and the pursuit of
adet
knowledge / Allan Franklin / / University of
Pittsburgh Press, / c2005 / 082294250X / 1
3426 / o11268530 / Javier-Cerulli, Gabrielle
Author / No Ordinary Woman: Tips for
adet
Conscious, Creative, and Healthy Living / /
CreateSpace / Nov. 2011 / 9781467959971 / 1
3427 / o11194819 / Adelman, Howard, 1938- /
No return, no refuge : rites and rights in
minority repatriation / Howard Adelman and adet
Elaz / / Columbia University Press, / JUN2011.
/ 9780231153362 / 1
3428 / o11052995 / Ishiguro, Kazuo, 1954- /
Nocturnes : five stories of music and nightfall /
adet
Kazuo Ishiguro / / Alfred A. Knopf, / 2009. /
9780307271020 / 1
3429 / o11255341 / Krapp, Peter. / Noise
channels : glitch and error in digital culture /
adet
Peter Krapp. / / University of Minnesota Press,
/ 2011. / 9780816676255 (pb : alk. paper) / 1
3430 / o11277919 / Holland, Eugene W. /
Nomad citizenship : free-market communism
and the slow-motion general strike / Eugene adet
W. H / / University of Minnesota Press, /
c2011. / 9780816666133 / 1
3431 / o11204266 / Kloeden, Peter E. /
Nonautonomous dynamical systems / Peter E.
Kloeden, Martin Rasmussen. / / American
adet
Mathematical Society, / Jan.2011. /
9780821868713 / 1
3432 / o11168468 / Morris, Kevin V. Editor
Editor. / Non-coding RNAs and Epigenetic
Regulation of Gene Expression: Drivers of
Natural Selection / / Caister Academic
adet
Press!"International Specialized Book Services
[Distributor];" / Feb. 2012 / 9781904455943 /
1
3433 / o10904359 / Bergman-Rosamond
Author / Non-Great Powers in International
Politics: The English School and Nordic
adet
Internationalism / / Routledge!"Taylor &
Francis Group [Distributor]" / Sept.
2008!"March 2012" / 9780415461795 / 1
3434 / o11248920 / Gharaibeh, Khaled M. / adet
Nonlinear distortion in wireless systems :
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
modelling and simulation with MATLAB /
Khaled M / / Wiley, / Jan 2012. /
9780470661048 (hardback) / 1
3435 / o11045413 / / Nonlinear economic
dynamics / editors: Tonu Puu and Anastesiia
adet
Panchuk. / / Nova Science Publisher's, / 2010. /
9781616687885 (hardcover) / 1
3436 / o11232523 / Akhmet, Marat / Nonlinear
Hybrid Continuous/Discrete-Time Models / /
adet
Atlantis Press (Zeger Karssen) / 2011. /
9789491216022 / 1
3437 / o11260105 / Ludge, Kathy Editor
Editor. / Nonlinear Laser Dynamics: From
Quantum Dots to Cryptography / / Wiley-VCH adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated," /
Feb 2012 / 9783527411009 / 1
3438 / o11237338 / To, Cho W. S. / Nonlinear
Random Vibration / / CRC Press
adet
[Imprint]!"Taylor Francis Group" / Dec. 2011 /
9780415898973 / 1
3439 / o11232730 / Constantin, Adrian. /
Nonlinear water waves with applications to
wave-current interactions and tsunamis
adet
[electro / / Society for Industrial and Applied
Mathematics, / 2011. / 9781611971866 / 1
3440 / o11249080 / / Nonlinearity, complexity
and randomness in economics : towards
adet
algorithmic foundations for / / John Wiley &
Sons, / Feb 2012. / 9781444350319 (pbk.) / 1
3441 / o11114708 / Levy-Rubin, Milka,
1955- / Non-Muslims in the early Islamic
Empire : from surrender to coexistence / Milka adet
Levy-Rubin / / Cambridge University Press, /
Jun.2011. / 9781107004337 / 1
3442 / o11267008 / Neuhauser, Markus Author
/ Nonparametric Statistical Tests: A
Computational Approach / / C R C Press
adet
LLC!"Taylor & Francis Group [Distributor]" /
2011 / 9781439867037 / 1
3443 / o11233205 / Kezar, Adrianna J. / Nontenure-track faculty in higher education :
adet
theories and tensions / Adrianna Kezar, Cec / /
Jossey-Bass, / 2010. / 9781118014059 / 1
3444 / o11256618 / / Non-valency interaction
in organic peroxides homolysis reactions /
adet
editors, A.A. Turovsky / / Nova Science
Publishers, / c2011. / 9781613246450 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3445 / o11261961 / Dunning Author / Norbert
Elias / / Wiley-Blackwell [Imprint]!"John
Wiley & Sons, Limited"!"John Wiley & Sons, adet
Limited [Distributor]" / Dec. 2003 /
9780745609485 / 1
3446 / o11170001 / Colum, Padraic, 18811972. / Nordic gods and heroes / Padraic
Colum ; with illustrations by Willy Pogany. / / adet
Dover Publications, / 1996. / 9780486289120 /
1
3447 / o11266107 / / Nordic paths to
modernity / edited by Johann Pall Arnason and
adet
Bjorn Wittrock / / Berghahn Books, / Jan 2012.
/ 9780857452696 / 1
3448 / o11098909 / / Normative power Europe
: empirical and theoretical perspectives / edited
adet
by Richard G. Whi / / Palgrave Macmillan, /
Jul.2011. / 9780230577640 / 1
3449 / o11261572 / Bennington, Geoffrey. /
Not half no end : militantly melancholic essays
in memory of Jacques Derrida / Geoffrey Be / / adet
Edinburgh University Press, / 2010. /
9780748639854 / 1
3450 / o11206524 / Teubal, Eva Editor
Editor. / Notational Knowledge / / Sense
adet
Publishers / Nov. 2009 / 9789087900090 / 1
3451 / o11280190 / Sweet, Chae. / Novel
strategies : a guide to effective college
adet
reading / Chae Sweet. / / Pearson, / 2011. /
9780205773848 / 1
3452 / o11257519 / / Novel thermal and nonthermal technologies for fluid foods / edited by
adet
P. J. Cullen, Brije / / Elsevier Academic
Press, / Jan.2012 / 9780123814708 / 1
3453 / o1125323x / Fedotov, Martin A.
Author / Nuclear Magnetic Resonance in
Inorganic and Coordination Chemistry / /
Cambridge International Science Publishing, adet
Limited!"Ingram Publisher Services
[Distributor]" / March 2011!"March 2011" /
9781907343094 / 1
3454 / o10937018 / Hans, H. S Author /
Nuclear Physics / / New Age Science,
adet
Limited / June 2011 / 9781906574703 / 1
3455 / o11178024 / Harrison, R. M. Editor
adet
Editor. / Nuclear Power and the
Environment / / Royal Society of Chemistry,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
The!"Ingram Publisher Services [Distributor],"
/ Jul 2011. / 9781849731942 / 1
3456 / o11231725 / / Null pronouns / edited by
Melani Wratil, Peter Gallmann. / / De Gruyter adet
Mouton, / 2011. / 9783110238709 / 1
3457 / o1121661x / Nahin, Paul J. / Numbercrunching : taming unruly computational
problems from mathematical physics to
adet
scien / / Princeton University Press, /
Sep.2011. / 9780691144252 / 1
3458 / o11252893 / Kincaid, David (David
Ronald) / Numerical analysis : mathematics of
scientific computing / David Kincaid, Ward
adet
Cheney. / / American Mathematical Society, /
2011 / 9780821847886 (alk. paper) / 1
3459 / o10649529 / Zhang, X. (Xiaopeng) /
Numerical modelling and analysis of fluid
adet
flow and deformation of fractured rock masses
/ / / Pergamon, / 2002. / 0080439314 / 1
3460 / o11257842 / Music, Graham, 1957- /
Nurturing natures : attachment and children's
emotional, sociocultural, and brain
adet
developm / / Psychology Press, / c2011. /
9781848720572 / 1
3461 / o11238641 / Greenwood, Pamela M.,
1947- / Nurturing the older brain and mind /
Pamela M. Greenwood and Raja
adet
Parasuraman. / / MIT Press, / cFeb 2012 /
9780262017145 (hardcover : alk. paper) / 1
3462 / o11268967 / / Nutrient timing :
metabolic optimization for health,
adet
performance, and recovery / editor, C / / CRC
Press, / 2011. / 9781439838891 / 1
3463 / o11257696 / Thompson, Janice, 1962- /
Nutrition : an applied approach, Myplate
Edition/ Janice Thompson, Melinda
adet
Manore. / / Benjamin-Cummings Publishing
Company, / Dec 2011. / 9780321813701 / 1
3464 / o11259012 / / Nutrition : what every
parent needs to know / editors, William H.
adet
Dietz, Loraine Stern. / / American Academy of
Pediatrics, / Oct c2011. / 9781581103212 / 1
3465 / o11264445 / Turley, Jennifer. / Nutrition
: your life science / Jennifer Turley, Joan
adet
Thompson. / / Cengage Wadsworth, / Jan
2012 / 9780538494847 / 1
3466 / o11264408 / Thompson, Janice Author / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
Nutrition for Life: International Edition / /
Pearson Education Australia [Distributor] /
2011 / 9780321799135 / 1
3467 / o11258809 / Derbyshire, Emma. /
Nutrition in the childbearing years / Emma
adet
Derbyshire. / / Wiley-Blackwell, / Jan 2012. /
9781444333053 / 1
3468 / o11268505 / McGuire, Michelle Author
/ Nutritional Sciences: From Fundamentals to
adet
Food / / Brooks/Cole, / Jan. 2012 /
9780840058393 / 1
3469 / o11253149 / Sahay, Sourav Author /
Object Oriented Programming with C++ 2/e / /
Oxford University Press India!"Oxford
adet
University Press [Distributor]" / Nov. 2011 /
9780198065302 / 1
3470 / o11003315 / Serjeant, Stephen /
Observational cosmology / Stephen
adet
Serjeant. / / Cambridge Un.Press; / 2010. /
9780521157155 / 1
3471 / o10885110 / Ahiska, Meltem. /
Occidentalism in Turkey : questions of
modernity and national identity in Turkish
adet
radio br / / Tauris Academic Studies, / Feb.
2010. / 9781845116538 (hbk.) / 1
3472 / o11269406 / / Occupational therapy and
stroke / edited by Judi Edmans, on behalf of
adet
the Stroke Clinical / / Wiley-Blackwell, / 2010.
/ 9781405192668 (pbk.) / 1
3473 / o11248002 / Gattuso, Jean-Pierre /
Ocean Acidification / / Oxford University
adet
Press, / 2011 / 9780199591084 / 1
3474 / o11033824 / / Ocean acidification : a
national strategy to meet the challenges of a
adet
changing ocean. / / National Academies
Press, / September 2010. / 9780309153591 / 1
3475 / o10810389 / Wood, Ian R. / Ocean
disposal of wastewater / I.R. Wood, R.G. Bell,
adet
D.L. Wilkinson. / / World Scientific, / c1993. /
9810209568 / 1
3476 / o11249535 / Eisler, Ronald, 1932- /
Oceanic acidification : a comprehensive
adet
overview / Ronald Eisler. / / CRC Press, /
c2011. / 9781578087709 / 1
3477 / o11259930 / Weilkiens, Tim. / OCEB adet
certification guide : business process
management, fundamental level / Tim
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
Weilkiens, / / Morgan Kaufmann, / c2011. /
9780123869852 / 1
3478 / o11089453 / Sharpe, Gilly Author /
Offending Girls: Young Women and Youth
Justice / / Willan Publishing!"Taylor & Francis adet
Group [Distributor]" / Feb. 2011 /
9781843927587 / 1
3479 / o11001057 / Broto, Eduard Author /
Office Interiors and Business Buildings / /
adet
Leading International Key Services Barcelona,
S.A. / June 2010. / 9788492796403 / 1
3480 / o11266338 / / Oil and insurgency in the
Niger Delta : managing the complex politics of
adet
petro-violence / / / Zed Books Ltd., / c2011. /
9781848138070 / 1
3481 / o11270767 / French, Paul, 1966- / Oil
on water : tankers, pirates and the rise of China
/ Paul French and Sam Chambers. / / Zed
adet
Books ;!"Distributed in the USA exclusively
by Palgrave Macmillan," / c2010. /
9781848134690 / 1
3482 / o11220624 / West, Martin L. / Old
Avestan Syntax and Stylistics / Martin L. West. adet
/ / De Gruyter, / Jul.2011. / 9783110253085 / 1
3483 / o10897069 / Howsam, Leslie. / Old
books and new histories : an orientation to
studies in book and print culture / Leslie / /
adet
University of Toronto Press, / c2006. /
9780802091963 / 1
3484 / o11268682 / Stephan, Theo Author /
Olive Oil and Vinegar for Life: Delicious
Recipes for Healthy Caliterranean Living / /
Skyhorse Publishing Company,
adet
Incorporated!"W. W. Norton & Company,
Incorporated [Distributor]" / Oct. 2011!"Oct.
2011" / 9781616083687 / 1
3485 / o11262023 / Jones, Jeremy / Oman,
Culture and Diplomacy / / Edinburgh
adet
University Press / Jan.2012. /
9780748642953 / 1
3486 / o11277877 / Barh, Debmalya. / OMICS
: biomedical perspectives and applications /
Debmalya Barh, Kenneth Blum, and Margar / / adet
Taylor & Francis, / Feb 2012. /
9781439850084 / 1
3487 / o11268128 / / Omics technologies :
adet
tools for food science / editor, Noureddine
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
Benkeblia. / / Taylor & Francis, / Jan. 2012. /
9781439837061 / 1
3488 / o10021358 / / On Aristotle On the soul
3.9-13 / [attributed to] 'Philoponus'. With On
adet
Aristotle On in / / Duckworth, / 2000. /
9780801437892 / 1
3489 / o10021310 / / On Aristotle On the soul
3.1-8 / Philoponus ; translated by William
adet
Charlton. / / Duckworth, / 2000. /
9780801436888 / 1
3490 / o11207450 / Maimonides, Moses, 11351204. / On asthma = [Maqalah fial-rabw] : a
parallel Arabic-English text / Maimonides ;
adet
edited, tr / / Brigham Young University Press, /
2002. / 9780842524759 / 1
3491 / o11207462 / Maimonides, Moses, 11351204. / On asthma, volume 2 / Maimonides ;
critical editions of Hebrew and Latin medieval adet
translat / / Brigham Young University Press, /
2008. / 9780842526906 / 1
3492 / o11248439 / Kissinger, Henry, 1923- /
On China / Henry Kissinger. / / Penguin
adet
Press, / 2011. / 9781594202711 / 1
3493 / o11260737 / Boltanski, Luc. / On
critique : a sociology of emancipation / Luc
adet
Boltanski ; translated by Gregory Elliot. / /
Polity, / 2011. / 9780745649641 / 1
3494 / o1108733x / Rheinberger, Hans-Jèorg. /
On historicizing epistemology : an essay /
Hans-Jèorg Rheinberger ; translated by David adet
F / / Stanford University Press, / c2010. /
9780804762892 / 1
3495 / o10921278 / Vico, Giambattista, 16681744. / On humanistic education : (six
inaugural orations, 1699-1707) / Giambattista adet
Vico ; from t / / Cornell University Press, /
1993. / 9780801480874 / 1
3496 / o11271954 / / On Jean Amery
:philosophy of catastrophe /edited by
adet
Magdalena Zolkos. / / Lexington Books, /
c2011. / 9780739147658 / 1
3497 / o11171959 / / On media memory :
collective memory in a new media age /
adet
[edited by] Motti Neiger ... [et / / Palgrave
Macmillan, / Jun2011. / 9780230275683 / 1
3498 / o10816045 / Momigliano, Arnaldo. / adet
On Pagans,Jews and Christians / Arnaldo
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
Momigliano. -- / / Wesleyan University Press, /
1989. / 0819562181 / 1
3499 / o10923664 / Lever, Annabelle. / On
privacy / Annabelle Lever. / / Routledge, /
adet
2011. / 9780415395700 / 1
3500 / o11284055 / Vogl, Joseph / On Tarrying
/ / Seagull Books, / Dec. 2011 /
adet
9781906497989 / 1
3501 / o11153684 / Strate, Lance. / On the
binding biases of time and other essays on
general semantics and media ecology / La / /
New Non-Aristotelian Library Institute of
adet
General Semantics, / Feb.2011. /
9780982755921 (cloth hardcover : alk. paper) /
1
3502 / o11272077 / Goldstein, Melvyn C. / On
the Cultural Revolution in Tibet : the Nyemo
Incident of 1969 / Melvyn C. Goldstein, Be / / adet
University of California Press, / 2009. /
9780520256828 / 1
3503 / o10229358 / Korab-Karpowicz, W.
Julian. / On the history of political
philosophy : great political thinkers from
adet
Thucydides to Locke / / Pearson, / c2011. /
9780321337436 / 1
3504 / o11231968 / Valentine, James W. / On
the origin of phyla / James W. Valentine. / /
adet
University of Chicago Press, / 2006. /
9780226845494 / 1
3505 / o11029304 / Fisher, Jennifer. / On the
philosophy of logic / Jennifer Fisher. / /
adet
Thomson/Wadsworth, / c2008. /
9780495008880 / 1
3506 / o11008842 / Shariati, Ali / On the
sociology of Islam : lectures / by Ali Shariati;
adet
translated from the Persian by Hamid Algar. / /
Mizan Press, / c2000. / 9780933782006 / 1
3507 / o11230241 / Parfit, Derek. / On what
matters / Derek Parfit. / 1 / Oxford University adet
Press, / 2009- / 9780199265923 / 1
3508 / o11230253 / Parfit, Derek. / On what
matters / Derek Parfit. / 2 / Oxford University adet
Press, / 2009- / 9780199265923 / 1
3509 / o11206494 / Borba, Marcelo C.
Author / Online Distance Education / / Sense adet
Publishers / June 2010 / 9789460912917 / 1
3510 / o11252832 / Swenson, Pat. / Online
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
teaching in the digital age / Pat Swenson,
Nancy A. Taylor. / / Sage Publications, / cJan
2012. / 9781412996198 (pbk.) / 1
3511 / o11237466 / / Online territories :
globalization, mediated practice, and social
adet
space / edited by Miyase / / Peter Lang, / 2011.
/ 9781433107979 / 1
3512 / o11269327 / Orlandi, Kathleen. /
Onwards and upwards : supporting the
adet
transition to Key Stage one / Kathleen Orlandi.
/ / Routledge, / jan.2012. / 9780415612432 / 1
3513 / o11150907 / / Opening Bazin : postwar
film theory and its afterlife / edited by Dudley
Andrew ; with Her / / Oxford University Press, adet
/ Apr.2010. / 9780199733880 (cloth : alk.
paper) / 1
3514 / o11184930 / / Opening standards : the
global politics of interoperability / edited by
adet
Laura DeNardis. / / MIT Press, / Oct 2011 /
9780262016025 (alk. paper) / 1
3515 / o11269996 / / Operational risk
management : a practical approach to
adet
intelligent data analysis / edited b / / John
Wiley & Sons, / 2010. / 9780470747483 / 1
3516 / o11271814 / Lofton, Kathryn. / Oprah:
the gospel of an icon / Kathryn Lofton. / /
adet
University of California Press, / 2011. /
9780520267527 / 1
3517 / o11253800 / Zaitsev, A. M. (Alexander
M.), 1953- / Optical properties of diamond : a
adet
data handbook / A.M. Zaitsev. / / Springer, /
2001. / 9783540665823 / 1
3518 / o11243545 / / Optical shop testing /
edited by Daniel Malacara. / / Wileyadet
Interscience, / 2007. / 9780471484042 / 1
3519 / o11252297 / / Optical, acoustic,
magnetic, and mechanical sensor
technologies / editor, Krzysztof Iniews / /
adet
Taylor & Francis, / Jan. 2012. /
9781439869758 / 1
3520 / o11237235 / Fortuna, Luigi / Optimal
and Robust Control: Advanced Topics with
adet
Matlab? / / CRC Press [Imprint] / Feb.2012. /
9781466501911 / 1
3521 / o11220442 / Kogut, Peter I. / Optimal adet
Control Problems for Partial Differential
Equations on Reticulated Domains: Approx / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
Birkhauser Verlag AG / Sep.2011. /
9780817681487 / 1
3522 / o11213991 / Crassidis, John L. /
Optimal estimation of dynamic systems / John
adet
L. Crassidis and John L. Junkins. / / Chapman
& Hall/CRC, / Oct.2011. / 9781439839850 / 1
3523 / o11056435 / Deb, Kalyanmoy /
Optimization for engineering design
algorithms and examples Kalyanmoy Deb. / / adet
Addison-Wesley Pub. Co. / 2003. /
9788120309432 / 1
3524 / o11247605 / Junghenn, Hugo D. (Hugo
Dietrich), 1939- / Option valuation : an
introduction to financial mathematics / Hugo adet
D. Junghenn. / / Taylor & Francis, / 2011. /
9781439889114 (hardcover : alk. paper) / 1
3525 / o11254476 / Williamson, Jason / Oracle
Application Express : fast track to modern web
adet
applications / / McGraw-Hill , / Jan 2012. /
9780071663441 / 1
3526 / o11250768 / Das, Manoj Author /
Oracle Business Process Management Suite
11g Handbook / / McGraw-Hill
adet
Osborne!"McGraw-Hill Ryerson, Limited
[Distributor]" / July 2011 / 9780071754491 / 1
3527 / o11128331 / Demosthenes / Orations /
Demosthenes; with an English translation by J.
H. Vince; edited by Jeffrey Hen / 2 / W.
adet
Heinemann ;!"Cambridge, Mass. :"!"Harvard
University Press," / <1949-78>-? /
0434992380 / 1
3528 / o11128379 / Demosthenes / Orations /
Demosthenes; with an English translation by J.
H. Vince; edited by Jeffrey Hen / 5 / W.
adet
Heinemann ;!"Cambridge, Mass. :"!"Harvard
University Press," / <1949-78>-? /
0434993182 / 1
3529 / o11128392 / Demosthenes / Orations /
Demosthenes; with an English translation by J.
H. Vince; edited by Jeffrey Hen / 7 / W.
adet
Heinemann ;!"Cambridge, Mass. :"!"Harvard
University Press," / <1949-78>-? /
0434993514 / 1
3530 / o11269522 / / Orchestrating inquiry
learning / edited by Karen Littleton, Eileen
adet
Scanlon, and Mike Sharp / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415601139 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3531 / o11247897 / Murphy, George Moseley,
1905-1968. / Ordinary differential equations
and their solutions / George Moseley
adet
Murphy. / / Dover Publications, / 2011. /
9780486485911 (pbk. : alk. paper) / 1
3532 / o11249298 / Schroers, Bernd J. Author /
Ordinary Differential Equations: A Practical
adet
Guide / / Cambridge University Press, / 2011 /
9781107697492 / 1
3533 / o11208557 / Segrè Gino. / Ordinary
geniuses : Max Delbruck, George Gamow, and
adet
the origins of genomics and big bang c / /
Viking Adult, / Aug.2011. / 9780670022762 / 1
3534 / o11274268 / Ebner, Michael R., 1972- /
Ordinary violence in Mussolini's Italy /
adet
Michael R. Ebner. / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521762137 / 1
3535 / o11255274 / Stoker, H. Stephen. /
Organic and biological chemistry / H. Stephen
adet
Stoker. / / Brooks/Cole Cengage Learning, /
2011. / 9781133103950 / 1
3536 / o11251128 / Klein, David R. Author /
Organic Chemistry II As a Second Language:
Translating the Basic Concepts / / Wiley
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated" /
Nov. 2011!"Nov. 2011" / 9781118144343 / 1
3537 / o1125158x / Wade, L. G., 1947- /
Organic Chemistry: International Edition / /
adet
Pearson Education, Limited / Jan 2012. /
9780321811394 / 1
3538 / o11171078 / Klauk, Hagen Editor
Editor. / Organic Electronics II: More
Materials and Applications / / VCH
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Limited," / Dec
2011 / 9783527326471 / 1
3539 / o11256151 / Kwok, Sun. / Organic
matter in the universe / Sun Kwok. / / Wiley- adet
VCH, / Feb 2012. / 9783527409860 / 1
3540 / o11156995 / Iwasaki, Tomohiro. /
Organic solvent-free synthesis of magnetic
nanocrystals with controlled particle sizes /
adet
T / / Nova Science Publishers, / c2010. /
9781611225006 / 1
3541 / o11261547 / Burton, Richard M. /
adet
Organizational design : a step-by-step
approach / Richard M. Burton, Børge Obel ,
Gerardine DeSanctis. / / Cambridge University
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
Press, / Aug2011. / 9781107004481 / 1
3542 / o11062010 / Project Management
Institute. / Organizational project management
maturity model (OPM3ª) : knowledge
adet
foundation / Project / / Project Management
Institute, / 2008. / 9781933890548 / 1
3543 / o11259711 / / Organizing Bronze age
societies : the Mediterranean, Central Europe,
and Scandinavia compa / / Cambridge
adet
University Press, / 2010. / 9780521748353
(pbk.) / 1
3544 / o1127122x / Ansell, Christopher K.,
1957- / Organizing pragmatist democracy :
evolutionary learning as public philosophy / adet
Christopher / / Oxford University Press, /
c2011. / 9780199772445 / 1
3545 / o11255572 / / Organoselenium
chemistry: synthesis and reactions/
adet
editorThomas Wirth / / John Wiley & Sons, /
2011. / 9783527329441 / 1
3546 / o1106822x / Jung, Dietrich, 1959- /
Orientalists, Islamists and the global public
sphere : a genealogy of the modern essential / / adet
Equinox Pub., / Mar.2011. / 9781845539009 /
1
3547 / o11285503 / Johnson, M. R. W.
(Michael Raymond Walter) / Orogenesis : the
making of mountains / by Michael R.W.
adet
Johnson and Simon H. Harley. / / Cambridge
University Press, / Jan 2012. / 9780521765565
/1
3548 / o1122986x / Guthrie, W. K. C. (William
Keith Chambers), 1906- / Orpheus and Greek
religion : a study of the Orphic movement / by adet
W. K. C. Guthrie. / / Princeton University
Press, / 1993. / 9780691024998 / 1
3549 / o1126293x / Randal, Jonathan Author /
Osama: The Making of a Terrorist / / I. B.
Tauris & Company, Limited!"Macmillan
adet
Distribution Limited [Distributor]" / Oct.
2011 / 9781780760551 / 1
3550 / o11085691 / Robbins, Ruth Author /
Oscar Wilde / / Continuum International
Publishing Group, Limited!"National Book
adet
Network [Distributor]," / September 1, 2011. /
9780826498526 / 1
3551 / o10890865 / Schwarz, Klaus. /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
Osmanische Sultansurkunden :
Untersuchungen zur Einstellung und
Besoldung osmanischer Mili / / F. Steiner, /
1997. / 9783515065429 / 1
3552 / o11242206 / Zandi-Sayek, Sibel /
Ottoman Izmir : the rise of a cosmopolitan
port, 1840/1880 / Sibel Zandi-Sayek. / /
adet
University of Minnesota Press, / jan.2012. /
9780816666027 / 1
3553 / o11285606 / Stager, Curt Author / Our
Future Earth / / Duckworth Publishers / Sept. adet
2011 / 9780715641408 / 1
3554 / o11273902 / / Out from the shadows :
analytical feminist contributions to traditional
adet
philosophy/ editor / / Oxford University
Press, / Mar. 2012. / 9780199855476 / 1
3555 / o11242644 / Vascellaro, Salvatore. /
Out of the classroom and into the world :
learning from field trips, educating from experi adet
/ / New Press, The, / 2011. / 9781595586827
(pbk.) / 1
3556 / o11284651 / Cram101 Textbook
Reviews Author / Outlines and Highlights for
Fundamentals of Geotechnical Engineering by adet
Braja M Das / / Cram101 Incorporated / Aug.
2011 / 9781619059573 / 1
3557 / o11284729 / Cram101 Textbook
Reviews Author / Outlines and Highlights for
Geotechnical Engineering: Soil and
adet
Foundation Principles and P / / Cram101
Incorporated / May 2011 / 9781614908838 / 1
3558 / o11284675 / Cram101 Textbook
Reviews Author / Outlines and Highlights for
Introduction to Geotechnical Engineering by adet
Braja M Das / / Cram101 Incorporated / July
2011 / 9781618309556 / 1
3559 / o11231609 / / Out-of-the-box
leadership : transforming the twenty-first
adet
century army and other top-perfo / / Jai Press, /
c1999. / 0762305487 / 1
3560 / o11264172 / / Ownership and
appropriation / edited by Veronica Strang and
adet
Mark Busse. / / Berg Publishers, / 2011. /
9781847886859 / 1
3561 / o11262205 / / Oxford advanced
adet
American dictionary for learners of English /
[principal editor: Diana Lea / / Oxford
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
Univiversity Press, / c2011. / 9780194399661
(pbk. : CD-ROM) / 1
3562 / o11215537 / / Oxford handbook of eye
movements / edited by Simon P. Liversedge,
Iain D. Gilchrist, Stefa / / Oxford University adet
Press, USA, / 2011. / 9780199539789
(hardback) / 1
3563 / o11264834 / / Oxford handbook of
nutrition and dietetics / [edited by] Joan
Gandy, Angela Madden, Michel / / Oxford
adet
University Press, USA, / Feb 2012. /
9780199585823 / 1
3564 / o11273240 / / Oxford studies in ancient
philosophy / edited by C. C. W. Taylor. / 41 / adet
Clarendon Press, / 1983- / 9780199698622 / 1
3565 / o11169370 / Nowotny, Janusz Author /
Oxide semiconductors for solar energy
conversion: titanium dioxide / / CRC Press
adet
[Imprint]!"Taylor & Francis Group," / Aug.
2011 / 9781439848395 / 1
3566 / o11250434 / / Paediatric biomechanics
and motor control : theory and application /
adet
edited by Mark De Ste / / Routledge, / Dec
2011. / 9780415580182 / 1
3567 / o11253150 / Chen, Loris. / Painless
chemistry / Loris Chen. / / Barron's
adet
Educational Series, / August 2011. /
9780764146022 / 1
3568 / o11271917 / Gracia, Jorge J. E. /
Painting Borges : philosophy interpreting art
interpreting literature / Jorge J.E. Gracia. / /
adet
State University of New York Press, / Feb
2012. / 9781438441788 / 1
3569 / o1127556x / Truettner, William H. /
Painting Indians and building empires in North
America, 1710-1840 / William H. Truettner. / / adet
University of California Press, / c2010. /
9780520266315 / 1
3570 / o11064365 / / Paleozoic and Mesozoic
tectonic evolution of central Asia : from
adet
continental assembly to i / / Geological Society
of America, / 2001. / 9780813711942 / 1
3571 / o11172502 / McGahern, Una. /
Palestinian Christians in Israel : state attitudes
adet
towards non-Muslims in a Jewish state / / /
Routledge, / Sept 2011. / 9780415605717 / 1
3572 / o11259334 / Gandolfo, Luisa Author / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
Palestinians in Jordan: The Politics of
Identity / / I.B. Tauris [Imprint]!"I. B. Tauris &
Company, Limited," / Mar 2012. /
9781780760957 / 1
3573 / o10623206 / Scanlon, Larry / Palgrave
advances in chaucer studies. / / Palgrave
adet
Macmillan, / 2009. / 9781403948939 / 1
3574 / o10677987 / Palladio, Andrea, 15081580. / Palladio / edited by Guido Beltramini
adet
and Howard Burns. / / Royal Academy of Arts,
/ c2008. / 9781905711246 / 1
3575 / o11258974 / / Palm oil : nutrition, uses,
and impacts / Maria L. Palmetti, editor. / /
adet
Nova Science Publishers, / Oct c2011. /
9781612099217 / 1
3576 / o11089416 / Brown, David, 1972- /
Palmerston : a biography / David Brown. / /
adet
Yale University Press, / c2010. /
9780300118988 / 1
3577 / o11255559 / Houtman, Dick. /
Paradoxes of individualization : social control
and social conflict in contemporary modern / / adet
Ashgate, / c2011. / 9780754679011 (pbk: alk
paper) / 1
3578 / o11080711 / / Parallel politics :
economic policymaking in the United States
and Japan / Samuel Kernell, / / Japan Center adet
for International Exchange ;!"Brookings
Institution," / c1991. / 0815748914 / 1
3579 / o11266119 / Aster, Richard C. /
Parameter estimation and inverse problems. / /
adet
Academic Press, / Jan 2012. /
9780123850485 / 1
3580 / o11266703 / Chen, Jie. / Parametric
statistical change point analysis : with
applications to genetics, medicine, an / /
adet
Birkhauser Verlag AG, / 2011. /
9780817648008 / 1
3581 / o11069521 / Blomgren, Magnus. /
Parliamentary Roles in Modern Legislatures / /
adet
Routledge [Imprint] / 2010. / 9780415575683 /
1
3582 / o11253344 / Lye, Liang Fook Editor
Editor. / Parliaments in Asia: Institution
adet
Building and Political Development / /
Routledge, / jan.2012 / 9780415681582 / 1
3583 / o10584146 / Plato. / Parmenides' lesson adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
: translation and explication of Plato's
Parmenides / Kenneth M. Sayre. / / University
of Notre Dame Press, / c1996. /
9780268038175 / 1
3584 / o11079770 / / Partial differential
equations : theory, analysis, and applications /
editor: Christopher / / Nova Science
adet
Publishers, / April 2011. / 9781611228588
(hardcover) / 1
3585 / o11252881 / Pinsky, Mark A., 1940- /
Partial differential equations and boundaryvalue problems with applications / Mark A. Pinadet
/ / American Mathematical Society, / c2011. /
9780821868898 (alk. paper) / 1
3586 / o11138920 / Hall, Richard L. /
Participation in Congress / Richard L. Hall. / /
adet
Yale University Press, / c1996. /
9780300076516 / 1
3587 / o11273744 / Lindgren, Karl-Oskar. /
Participatory governance in the EU :
enhancing or endangering democracy and
adet
efficiency? / / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230241787 / 1
3588 / o11257179 / Chapple, David. / Particle
physics, dark matter and dark energy David
adet
Chapple. / / Arima Publishing/Abramis, / 2011.
/ 9781845494773 / 1
3589 / o11252285 / Lee, Sunggyu Editor
Editor. / Particle Technology and
adet
Applications / / Taylor & Francis Group, / Feb.
2012 / 9781439881675 / 1
3590 / o1108554x / Hixson, Walter L. Author /
Parting the Curtain: Propaganda, Culture, and
the Cold War, 1945-1961 / / Palgrave
adet
Macmillan!"Macmillan [Distributor]" / Dec.
1997 / 9780312176808 / 1
3591 / o11211489 / / Partnerships in chemical
research and education / James E. McEvoy,
adet
editor. / / American Chemical Society, / 1992. /
9780841221734 / 1
3592 / o11220545 / / Passive aggressive notes :
painfully polite and hilariously hostile
adet
writings, and just pla / / Harper Collins, / 2008.
/ 9780061630590 / 1
3593 / o11094722 / / Past minds : studies in adet
cognitive historiography / edited by Luther H.
Martin and Jesper S / / Equinox Pub. Ltd., /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
2010. / 9781845537418 / 1
3594 / o11256679 / / Past, present, and future
contributions of cognitive writing research to
adet
cognitive psychol / / Psychology Press, /
Oct2011 / 9781848729636 / 1
3595 / o11235275 / Granstrand, Ove / Patents
and Innovation for Growth and Welfare: IP
Policy Issues for Europe / / Edward Elgar
adet
Publishing Limited / 2011. / 9780857935458 /
1
3596 / o11219257 / Kleinert, Hagen. / Path
integrals in quantum mechanics, statistics,
adet
polymer physics, and financial markets / / /
World Scientific, / 2009. / 9789814273565 / 1
3597 / o11278249 / / Pattern recognition and
signal processing in archaeometry :
mathematical and computational / /
adet
Information Science Reference, / 2011. /
9781609607869 / 1
3598 / o11126462 / Barash, David P. / Payback
: why we retaliate, redirect aggression, and
take revenge / David P. Barash, Judit / / Oxford adet
University Press, / Apr.2011. / 9780195395143
/1
3599 / o11014775 / Dunn, M. Lloyd.!"Dunn,
M. Douglas." / Peabody Picture Vocabulary
adet
Test: Form A handscoring kit / / Pearson, /
2007 / 9780749157449 / 1
3600 / o11266260 / Sandole, Dennis J. D.
Author / Peacebuilding / / Polity Press!"John
adet
Wiley & Sons Canada, Limited [Distributor]" /
Feb. 2011 / 9780745641669 / 1
3601 / o11279205 / Ferrett, Sharon K. / Peak
performance : success in college and beyond /
adet
Sharon K. Ferrett. / / McGraw-Hill, / 2011. /
9780073375199 / 1
3602 / o11258330 / Hartley, Simon. / Peak
performance every time / Simon Hartley. / /
adet
Routledge, / jan.2012. / 9780415676748 / 1
3603 / o10960958 / Rogers, Keely. / Pearson
Baccalaureate : istory - causes, practices and
effects of wars for the IB Diploma / / Pearson adet
Education, Limited / May 2010 /
9780435994433 / 1
3604 / o11271905 / Dossey, Leslie, 1968- /
adet
Peasant and empire in Christian North Africa /
Leslie Dossey. / / University of California
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
Press, / 2010. / 9780520254398 / 1
3605 / o11260087 / Launaro, Alessandro,
1979- / Peasants and slaves : the rural
population of Roman Italy (200 BC to AD
adet
100) / Alessandro / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9781107004795 / 1
3606 / o11075648 / Shaughnessy, Michael F.
Author / Pedagogical Models: The Discipline
of Online Teaching / / Nova Science
adet
Publishers, Incorporated!"Central Book
Services [Distributor]" / Jan. 2011 /
9781617616051 / 1
3607 / o11250124 / Ganley, Theodore J.
Author / Pediatric Anterior Cruciate Ligament
Injury - A Focus on Prevention and Treatment
adet
in the Y / / Saunders [Imprint]!"Elsevier Health Sciences Division" / Nov. 2011!"cNov.
2011" / 9781455711543 / 1
3608 / o11262990 / / Pediatric chiropractic /
editors, Claudia Anrig, Gregory Plaugher. / /
adet
Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &
Wilkins, / c2011. / 9781605475295 / 1
3609 / o11264615 / / Pediatric nutrition /
edited by Patricia Queen Samour, Kathy
adet
King. / / Jones & Bartlett Learning, / Jan 2012.
/ 9780763784508 / 1
3610 / o11258500 / / Pediatric nutrition
handbook : an algorithm approach / edited by
adet
David L. Suskind and Poll / / Wiley-Blackwell,
/ Nov 2011. / 9780470659953 / 1
3611 / o11209550 / Gusterson, Hugh. / People
of the bomb : portraits of America's nuclear
adet
complex / Hugh Gusterson. / / University of
Minnesota Press, / c2004. / 9780816638604 / 1
3612 / o10871731 / Carter, April / People
Power and Political Change / / Routledge , / adet
April 2010. / 9780415580496 / 1
3613 / o11263076 / Whitfield, John, 1970- /
People will talk : the surprising science of
adet
reputation / John Whitfield. / / Wiley, / c2011. /
9780470912355 / 1
3614 / o11242863 / / Perceiving gender locally,
globally, and intersectionally / edited by
adet
Vasilikie Demos, Mar / / Emerald Jai, / 2009. /
9781848557529 / 1
3615 / o11273215 / Kim, Paul Mantae, 1966- / adet
Perceptions and attitudes regarding the puberty
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
ritual : a comparative exploration of Siha / /
Peter Lang, / jan.2012. / 9781433114625 / 1
3616 / o11259796 / Gaxie, Daniel /
Perceptions of Europe : A Comparative
adet
Sociology of European Attitudes/ Daniel Gaxie
/ / ECPR Press, / 2011 / 9781907301155 / 1
3617 / o11271127 / Alexander, Jeffrey Author /
Performance and Power / / Polity Press!"John
adet
Wiley & Sons, Incorporated [Distributor]" /
Nov. 2011 / 9780745648187 / 1
3618 / o11245451 / Hughes, Alan, Ph. D. /
Performing Greek comedy / Alan Hughes. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9781107009301 / 1
3619 / o11244100 / Abrahams, Ian Author
Editor Editor. / Performing Science: Teaching
Chemistry, Physics and Biology Through
Drama and Role Play / / Continuum
adet
International Publishing Group,
Limited!"National Book Network
[Distributor]," / Feb 2012 / 9781441160713 / 1
3620 / o11073822 / Endres, Kirsten W. /
Performing the Divine: Mediums, Markets and
Modernity in Urban Vietnam / / Nordic
adet
Institute of Asian Studies / Mar.2011. /
9788776940768 / 1
3621 / o11230605 / Schwitzgebel, Eric. /
Perplexities of consciousness / Eric
adet
Schwitzgebel. / / MIT Press, / 2011. /
9780262014908 / 1
3622 / o11277014 / Matthee, Rudi Author /
Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall
of Isfahan / / I. B. Tauris & Company,
adet
Limited!"Macmillan [Distributor]" / Jan 2012 /
9781845117450 / 1
3623 / o11243661 / Balashov, Yuri, 1960- /
Persistence and spacetime / Yuri Balashov. / /
adet
Oxford University Press, / 2010. /
9780199579921 / 1
3624 / o11246352 / Baym, Nancy K. /
Personal connections in the digital age / Nancy
adet
K. Baym. / / Polity, / 2010. / 9780745643328 /
1
3625 / o11251177 / / Personal epistemology
and teacher education / edited by Jo Brownlee,
adet
Gregory Schraw and Do / / Routledge, / 2011. /
9780415883566 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3626 / o11283099 / Richardson, Will. /
Personal learning networks : using the power
of connections to transform education / Will / / adet
Solution Tree Press, / c2011. / 9781935543275
/1
3627 / o11258147 / Boyle, Marie A. (Marie
Ann) / Personal nutrition / Marie A. Boyle,
adet
Sara Long Roth. / / Cengage Wadsworth, / Jan
2012. / 9781111571139 / 1
3628 / o11076665 / Friedman, Howard S. /
Personality : classic theories and modern
research / Howard S. Friedman, Miriam W.
adet
Schusta / / Allyn & Bacon, / Oct 2011. /
9780205050178 / 1
3629 / o11147349 / Greenstein, Fred I. /
Personality and politics : problems of
evidence, inference, and conceptualization / adet
Fred I / / Norton, / 1975, c1969. /
0393007677 / 1
3630 / o11216682 / / Personality psychology in
the workplace / edited by Brent W. Roberts
adet
and Robert Hogan. / / American Psychological
Association, c / 2001. / 9781557987532 / 1
3631 / o11232110 / Fennell, Christopher C. /
Perspectives from Historical Archaeology:
adet
Revealing Landscapes / / Aardvark Global
Publishing / 2011. / 9781427649287 / 1
3632 / o11281650 / / Perspectives in
entrepreneurship : a critical approach / edited
adet
by Kevin Mole, Monder Ram. / / Palgrave
Macmillan, / Jan. 2012. / 9780230241107 / 1
3633 / o11252406 / / Perspectives in optics
research / [edited by] Jeffrey M. Ringer. / /
adet
Nova Science Publishers, / c2011. /
9781611229349 / 1
3634 / o1125080x / / Perspectives on American
government : readings in political development
adet
and institutional / / Routledge, / 2010. /
9780415999212 / 1
3635 / o11286593 / / Perspectives on corpus
linguistics / edited by Vander Viana, Sonia
adet
Zyngier, Geoff Barnbroo / / John Benjamins
Pub. Company, / 2011. / 9789027203533 / 1
3636 / o11210011 / Bourg, Dominique Editor
Editor. / Perspectives on industrial ecology / /
adet
Greenleaf Publishing Limited, / 2002. /
9781874719465 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3637 / o11272326 / Brandom, Robert. /
Perspectives on pragmatism : classical, recent,
and contemporary / Robert B. Brandom. / /
adet
Harvard University Press, / 2011. /
9780674058088 / 1
3638 / o11170608 / Cornyetz, Nina Editor
Editor. / Perversion and Modern Japan / /
adet
Taylor & Francis Group, / October 2011 /
9780415691437 / 1
3639 / o11277701 / Strub, Whitney. /
Perversion for profit : the politics of
pornography and the rise of the New Right / adet
Whitne / / Columbia University Press, / c2011.
/ 9780231148863 / 1
3640 / o11264652 / Thomas, Sarah. / Peter
Lorre, face maker : stardom and performance
between Hollywood and Europe / Sarah Tho / / adet
Berghahn Books, / Mar.2012. /
9780857454416 / 1
3641 / o11285199 / Tiab, Djebbar Author /
Petrophysics: Theory and Practice of
Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport
adet
Properti / / Gulf Professional Publishing
[Imprint]!"Elsevier Science & Technology
Books" / Oct. 2011 / 9780123838483 / 1
3642 / o11245128 / Mahato, Ram I. /
Pharmaceutical Dosage Forms and Drug
adet
Delivery / / Taylor & Francis Group, / 2011. /
9781439849187 / 1
3643 / o11253216 / Kenakin, Terrence P. /
Pharmacology in drug discovery :
understanding drug response / Terry P.
adet
Kenakin. / / Academic Press, / 2011. /
9780123848567 / 1
3644 / o11278651 / Finlay, Linda, 1957- /
Phenomenology for therapists : researching the
adet
lived world / Linda Finlay. / / J. Wiley, /
2011. / 9780470666456 / 1
3645 / o11248427 / Phillies, George D. J. /
Phenomenology of polymer solution dynamics
adet
/ George D. J. Phillies. / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9780521875554 / 1
3646 / o11251062 / Prentice Hall, C. I. S.
Author / PHIT Tip - Using Mac Office 2011 on
a PC / / Prentice Hall [Imprint]!"Pearson
adet
Education, Limited" / Oct. 2011 /
9780132843485 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3647 / o10283535 / Kupreeva, Inna. /
Philiponus: On Aristotle Meteorology 1.5-9,
adet
12. / / Gerald Duckworth & Company, Limited
/ Nov.2011. / 9780715636756 / 1
3648 / o11206792 / Philoponus, John, 6th cent.
/ Philoponus on Aristotle's On coming-to-be
and perishing 1.1-5 / translated by C.J.F.
adet
Willi / / Cornell University Press, / 1999. /
9780801436154 / 1
3649 / o11206809 / Kupreeva, Inna. /
Philoponus: On Aristotle Meteorology 1.1-3 / /
adet
Duckworth Publishers / 2010. /
9780715636763 / 1
3650 / o11206810 / Broadie, Sarah. /
Philoponus: on Aristotle Physics 4. 10-14 / /
Duckworth Publishers!"International
adet
Publishers Marketing [Distributor]," /
September 15, 2011 / 9780715640883 / 1
3651 / o11206846 / McKirahan, Richard D. /
Philoponus: on Aristotle Posterior Analytics 1.
adet
9-18 / / Duckworth Publishers / Feb.2012. /
9780715640890 / 1
3652 / o11230277 / Pyke, Steve. / Philosophers
/ photographs by Steve Pyke. / / Oxford
adet
University Press, / Jun.2011. / 9780199757145
/1
3653 / o10956050 / Lonergan, Bernard J. F. /
Philosophical and theological papers, 19651980 / Bernard Lonergan ; edited by Robert C.
adet
C / / Published for Lonergan Research Institute
of Regis College, Toronto by University of
Toron / c2004. / 9780802086389 / 1
3654 / o11184322 / / Philosophical
imagination and cultural memory :
appropriating historical traditions / Patr / /
adet
Duke University Press, / 1993. /
9780822313229 / 1
3655 / o1123023x / Nussbaum, Martha
Craven, 1947- / Philosophical interventions :
book reviews, 1986-2011 / Martha
adet
Nussbaum. / / Oxford University Press, /
Jan.2012. / 9780199777853 / 1
3656 / o11207516 / / Philosophical
perspectives for pragmatics / edited by Marina
Sbisá Jan-Ola Östman and Je / 1 / John
adet
Benjamins Pub. Co., / Apr.2011. /
9789027207876 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3657 / o11230137 / Kripke, Saul A., 1940- /
Philosophical troubles : collected papers / Saul
adet
A. Kripke. / / Oxford University Press, /
Sep.2011- / 9780199730155 / 1
3658 / o11277580 / Bredin, Hugh (Hugh
Terence). / Philosophies of art and beauty :
introducing aesthetics / Hugh Bredin and
adet
Liberato Santoro / / Edinburgh University
Press, / c2000. / 9780748611911 / 1
3659 / o11272442 / Lee, Ronnie Author /
Philosophy : Structuralism for Unity: Visions
of Truth for Justice and Success / / Outskirts adet
Press, Incorporated / Oct. 2011 /
9781432771836 / 1
3660 / o11286027 / O'Hear, Anthony Editor
Editor. / Philosophy and the Environment:
adet
Volume 69 / / Cambridge University Press /
Nov. 2011 / 9781107696075 / 1
3661 / o11245992 / Bhaskar, Roy, 1944- /
Philosophy and the idea of freedom / Roy
adet
Bhaskar / / Routledge, / 2011. /
9780415579643 / 1
3662 / o11242267 / / Philosophy for children
in transition : problems and prospects / edited
adet
by Nancy Vansieleg / / John Wiley & Sons, /
2011. / 9781444350401 (pbk.) / 1
3663 / o11272867 / Plaisance, Kathryn S. /
Philosophy of behavioral biology / Kathryn S.
adet
Plaisance. / / Springer, / 2011. /
9789400719507 / 1
3664 / o10941526 / Pring, Richard /
Philosophy of education : aims, theory,
adet
common sense and research / Richard Pring / /
Continuum, / c2004 / 9780826487087 / 1
3665 / o11241433 / / Philosophy of
mathematics : 5 questions / edited by Vincent
adet
F. Hendricks, Hannes Leitgeb. / / Automatic
Press, / 2008. / 9788799101351 / 1
3666 / o11230290 / Kim, Jaegwon. /
Philosophy of mind / Jaegwon Kim. / /
adet
Westview Press, / Dec.2011. /
9780813344584 / 1
3667 / o11183664 / Van Lier, Henri. /
Philosophy of photography / Henri Van Lier ;
adet
[translations : Aarnoud Rommens]. / / Leuven
University Press, / 2008. / 9789058675989 / 1
3668 / o1128481x / Rosenberg, Alexander,
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
1946- / Philosophy of social science /
Alexander Rosenberg. / / Westview Press, /
jan2012. / 9780813345925 / 1
3669 / o11263817 / / Philosophy of the Yi :
unity and dialectics / edited by Chung-ying
adet
Cheng and On-cho Ng. / / Wiley-Blackwell, /
2010. / 9781444334111 (pbk.) / 1
3670 / o11285540 / Litch, Mary M., 1963- /
Philosophy through film / Mary M. Litch. / / adet
Routledge, / 2010. / 9780415997447 / 1
3671 / o11206536 / Xie, Xuehui Author /
Philosophy, Learning and the Mathematics
Curriculum: Dialectical Materialism and
adet
Pragmatis / / Sense Publishers / Dec. 2007 /
9789087902551 / 1
3672 / o11030525 / / Philosophy: Further
through the subject / edited by A.C. Grayling. /
adet
2 / Oxford University Press, / 1998. /
0198751788 / 1
3673 / o1127217x / Jevons, F. B. Author /
Philosophy: What Is It? / / Cambridge
adet
University Press / Feb 2012 / 9781107612877 /
1
3674 / o11175436 / / Photochemistry : UV/VIS
spectroscopy, photochemical reactions, and
adet
photosynthesis / editor / / Nova Science
Publishers, / June 2011. / 9781612095066 / 1
3675 / o11250021 / Emerling, Jae. /
Photography : history and theory / Jae
adet
Emerling. / / Routledge, / jan.2012. /
9780415778558 / 1
3676 / o11249948 / De Nevers, Noel, 1932- /
Physical and chemical equilibrium for
adet
chemical engineers / Noel de Nevers. / / Wiley,
/ Mar. 2012. / 9780470927106 / 1
3677 / o11265474 / Sangaranarayanan, M. V.
Author / Physical Chemistry / / Taylor &
adet
Francis Group, / Jan. 2012 / 9781466511835 /
1
3678 / o11255560 / Engel, Thomas, 1942- /
Physical chemistry / Thomas Engel, Philip
adet
Reid. / / Pearson Education, / jan2012. /
9780321817198 / 1
3679 / o11253289 / Davis, William M.
adet
(William Michael), 1969- / Physical
chemistry : a modern introduction / William
M. Davis and Clifford E. Dykstra. / / CRC
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
Press, / 2011. / 9781439810774 / 1
3680 / o11158463 / Deyev, German F. /
Physical chemistry of fusion welding / German
adet
F. Deyev, Dmitriy G. Deyev. / / DGD Press, /
2009. / 9780982087046 / 1
3681 / o11245219 / Schwiebert, Jerald. /
Physical expression and the performing artist :
moving beyond the plateau / Jerald Schwieb / / adet
The University of Michigan Press, / 2011. /
9780472034161 (pbk. : alk. paper) / 1
3682 / o11138804 / Arana, Ignacio Editor
Editor. / Physical Properties of Foods / / CRC
Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]." / Oct 2011. / 9781439835364 / 1
3683 / o11270305 / Belkind, Ori Author /
Physical Systems: Conceptual Pathways
adet
between Flat Space-time and Matter / /
Springer / Nov. 2011 / 9789400723726 / 1
3684 / o11247290 / Ebeling, Werner / Physics
of Self-Organization and Evolution / / Wileyadet
VCH Verlag GmbH, / 2011 / 9783527409631 /
1
3685 / o11243387 / / Phytoplankton pigments :
characterization, chemotaxonomy, and
adet
applications in oceanography / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9781107000667 / 1
3686 / o11242127 / Haynes, Joanna, 1953- /
Picturebooks, pedagogy, and philosophy /
Joanna Haynes and Karin Murris. / /
adet
Routledge, / Jan 2012. / 9780415880800 (hc :
alk. paper) / 1
3687 / o11272831 / Dumit, Joseph. / Picturing
personhood : brain scans and biomedical
adet
identity / Joseph Dumit. / / Princeton
University Press, / 2004. / 9780691113982 / 1
3688 / o11169114 / / Piezoelectric actuators /
editor, Joshua E. Segel. / / Nova Science
adet
Publishers, / Apr 2011. / 9781613241813 / 1
3689 / o10905984 / Nelson, Wesley G. Editor
Editor. / Piezoelectric Materials: Structure,
Properties and Applications / / Nova Science adet
Publishers, Incorporated / April 2010 /
9781608762729 / 1
3690 / o11248245 / Viggiani, Carlo. / Piles and adet
pile foundations / Carlo Viggiani, Alessandro
Mandolini, Gianpiero Russo. / / Spon Press, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
2011. / 9780415490665 / 1
3691 / o11260154 / McCorriston, Joy, 1961- /
Pilgrimage and household in the ancient near
East / Joy McCorriston. / / Cambridge
adet
University Press, / 2011. / 9780521137607
(pbk.) / 1
3692 / o11246431 / Noureldin, Mahmoud
Bahy / Pinch Technology and Beyond Pinch:
New Vistas on Energy Efficiency Optimization adet
/ / Nova Science Publishers, Incorporated /
2011 / 9781611225105 / 1
3693 / o10559632 / Nagy, Gregory. / Pindar's
Homer : the lyric possession of an epic past /
adet
Gregory Nagy. / / Johns Hopkins University
Press, / 1994. / 9780801848476 / 1
3694 / o11261134 / Fancher, Raymond E. /
Pioneers of psychology : a history / Raymond
adet
E. Fancher & Alexandra Rutherford. / / W.W.
Norton, / Jan 2012. / 9780393935301 / 1
3695 / o11264482 / Kandiyoti, R. (Rafael) /
Pipelines : flowing oil and crude politics /
Rafael Kandiyoti. / / I.B. Tauris ;!"In the
adet
United States of America and Canada
distributed by Palgrave Macmillan," / 2008. /
9781848858398 / 1
3696 / o10562072 / Basch, Sophie. / Pitres et
pantins: Transformations du masque comique :
de l'Antiquité au théâtre d'om / / Presses de
adet
l'Université de Paris-Sorbonne: / 2007 /
9782840505006 / 1
3697 / o11277257 / Bloch, Joel. / Plagiarism,
intellectual property and the teaching of L2
adet
composition / Joel Bloch. / / Multilingual
Matters, / Feb 2012. / 9781847696519 / 1
3698 / o11260890 / Chambers, Ian Author /
Plan for the Planet: A Business Plan for A
Sustainable World / / Gower Publishing
Company, Limited [Imprint]!"Ashgate
adet
Publishing, Limited"!"Ashgate Publishing
Company [Distributor]" / Jan. 2012!"Jan
2012." / 9781409445890 / 1
3699 / o11269352 / McCain, Sky Author /
Planet As Self: An Earthen Spirituality / / O
adet
Books!"Brumby Books & Music [Distributor]"
/ Jan 2012 / 9781846947254 / 1
3700 / o1116458x / Ayma, Evo Morales /
adet
Planet or Death: Climate Justice Versus
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
Climate Change / / Verso Books, / October
2011 / 9781844677436 / 1
3701 / o11264536 / Fitzpatrick, Kathleen,
1967- / Planned obsolescence : publishing,
technology, and the future of the academy /
adet
Kathleen Fi / / New York University Press, /
2011. / 9780814727881 / 1
3702 / o11278274 / Middaugh, Michael F.,
1945- / Planning and assessment in higher
education : demonstrating institutional
adet
effectiveness / / / Jossey-Bass, / c2010. /
9780470400906 / 1
3703 / o11020192 / Tyler, Norman. / Planning
and community development : a guide for the
21st century / Norman Tyler, Robert M / /
adet
W.W. Norton & Co., / Dec.2010. /
9780393732924 / 1
3704 / o11269200 / Bradford, Helen. /
Planning and observation of children under
adet
three / Helen Bradford. / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415612685 / 1
3705 / o11232973 / Shuford, Scott. / Planning
for a new energy and climate future / Scott
Shuford, Suzanne Rynne, and Jan Muell / /
adet
American Planning Association, / 2010. /
9781932364767 / 1
3706 / o11239013 / Altman, Arie / Plant
Biotechnology and Agriculture: Prospects for
adet
the 21st Century / / Academic Press [Imprint] /
2011. / 9780123814661 / 1
3707 / o11245876 / / Plant hormones :
methods and protocols / edited by Sean Cutler
adet
and Dario Bonetta. / / Humana Press, / 2009. /
9781617379307 / 1
3708 / o11256990 / / Plant-phytochemicals in
animal nutrition / editor, Abdel-Fattah Z.M.
adet
Salem. / / Nova Science Publisher's, / 2011. /
9781612095554 / 1
3709 / o11238884 / Murphy, Denis J. / Plants,
biotechnology and agriculture / Denis Murphy. adet
/ / CABI, / 2011. / 9781845936884 / 1
3710 / o11171972 / Anderson, Theodore
Author / Plasma Antennas / / Artech House, adet
Incorporated, / Jul 2011 / 9781608071432 / 1
3711 / o11245475 / Managadze, G. G.
adet
(Georgi?Georgievich), 1936- / Plasma of
meteorite impact and prehistory of life /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
George Managadze. / / Nova Science
Publishers, / 2011. / 9781613245101 / 1
3712 / o11245554 / / Plasma processing of
nanomaterials / [edited by] Mohan
adet
Sankaran. / / CRC Press, / 2011. /
9781439866764 / 1
3713 / o11254221 / Carrera, Erasmo. / Plates
and shells for smart structures : classical and
adet
advanced theories for modelling and / /
Wiley, / Jan 2011. / 9780470971208 / 1
3714 / o11282149 / Denham, A. E. / Plato on
Art / / Palgrave Macmillan Limited /
adet
Mar.2012. / 9780230314405 / 1
3715 / o1123037x / Brown, James Robert. /
Platonism, naturalism, and mathematical
adet
knowledge / James Robert Brown. / /
Routledge, / Dec.2011. / 9780415872669 / 1
3716 / o11281789 / Crivelli, Paolo, Dr. /
Plato's account of falsehood : a study of the
adet
Sophist / Paolo Crivelli. / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9780521199131 / 1
3717 / o11067214 / Seminar, Rethinking
Plato's Parmenides and its Platonic, Gnostic,
and Patristic Reception / Plato's Parmenides
adet
and its heritage : history and interpretation
from the old academy to l / 2 / Brill, / 2010. /
9789004177949 / 1
3718 / o11067202 / Seminar, Rethinking
Plato's Parmenides and its Platonic, Gnostic,
and Patristic Reception / Plato's Parmenides
adet
and its heritage : history and interpretation
from the old academy to l / 1 / Brill, / 2010. /
9789004169302 / 1
3719 / o11263131 / Ophuls, William, 1934- /
Plato's revenge : politics in the age of ecology /
adet
William Ophuls. / / MIT Press, / August
2011. / 9780262015905 / 1
3720 / o11135542 / Nixon, P. / Plautus: the
Merchant, the Braggart Warrior, the Haunted
adet
House, the Persian. Vol. III / / Harvard
University Press / 1924. / 9780674991811 / 1
3721 / o11286313 / Landreth, Garry L. / Play
therapy : the art of the relationship / Garry L.
adet
Landreth. / / Brunner-Routledge, / 2002. /
9781583913277 / 1
3722 / o11186628 / Herrnson, Paul S., 1958- / adet
Playing hardball : campaigning for the U.S.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
Congress / Paul S. Herrnson. / / Prentice Hall, /
c2001 / 0130271330 / 1
3723 / o10914948 / Wycliffe, Johnnie. /
Playing to learn : experiences in virtual
biology environments / Johnnie Wycliffe,
adet
Frank M / / Nova Science Publishers, /
c2009. / 9781608768622 / 1
3724 / o11205842 / Cousins, A. D., 1950- /
Pleasure and gender in the writings of Thomas
More : pursuing the common weal / A. D.
adet
Cous / / Duquesne University Press, / 2010. /
9780820704388 / 1
3725 / o11272351 / Smith, Andrew. / Plotinus,
porphyry and iamblichus : philosophy and
adet
religion in neoplatonism / Andrew Smith / /
Ashgate, / 2011. / 9781409421689 / 1
3726 / o11266259 / Lassman, Peter Author /
Pluralism / / Polity Press!"John Wiley & Sons,
adet
Incorporated [Distributor]" / Aug. 2011 /
9780745616186 / 1
3727 / o11232171 / Blokland, Hans
Theodorus. / Pluralism, democracy and
political knowledge : Robert A Dahl and his adet
critics on modern pol / / Ashgate, / 2011. /
9781409429319 / 1
3728 / o10811382 / Dronke, Peter. / Poetic
individuality in the Middle Ages : new
departures in poetry, 1000-1150 / Peter Dron / /
adet
Westfield College, University of London
Committee for Medieval Studies, / 1986. /
9781870059008 / 1
3729 / o11277592 / Puchner, Martin, 1969- /
Poetry of the revolution : Marx, manifestos,
and the avant-gardes / Martin Puchner. / /
adet
Princeton University Press, / c2006. /
9780691122601 / 1
3730 / o10711909 / Szczerbiak, Aleks. /
Poland within the European Union : new
awkward partner or new heart of Europe? /
adet
Aleks Szc / / Routledge, / Nov.2011. /
9780415380737 / 1
3731 / o1125256x / Trzeciak, Sergiusz. /
Poland's EU accession / Sergiusz Trzeciak. / / adet
Routledge, / cjan.2012. / 9780415680219 / 1
3732 / o1110353x / Moston, Stephen Author / adet
Police Interviewing: Styles and Tactics / /
Willan Publishing!"Taylor & Francis Group
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
[Distributor]," / Nov. 2010!"2010." /
9781843925224 / 1
3733 / o11075946 / Hermer, Joe. / Policing
Compassion: Begging, Law and Power in
adet
Public Spaces / / Hart Publishing Limited /
Apr.2011. / 9781841132693 / 1
3734 / o10881931 / Favarel-Garrigues, Gilles /
Policing Economic Crime in Russia: From
Soviet Planned Economy to Privatisation / / C. adet
Hurst & Company, Publishers, Limited, / April
2010 / 9781849040655 / 1
3735 / o11267021 / Lee, Julian C. H. / Policing
sexuality : sex, society, and the state / Julian
C.H. Lee. / / Strategic Information and
adet
Research Development Centre ;!"Zed
Books," / 2011. / 9781848138971 / 1
3736 / o11148731 / / Policy and politics in
nursing and health care / [editors] Diana J.
adet
Mason, Judith K. Leavi / / Elsevier/Saunders, /
c2011. / 9781437714166 (pbk.) / 1
3737 / o11279679 / Hoefer, Richard. / Policy
creation and evaluation : understanding
welfare reform in the United States / Richa / / adet
Oxford University Press, / Jan 2012. /
9780199735198 / 1
3738 / o11209914 / Nagel, Stuart S., 1934Editor. / Policy creativity : new perspectives /
adet
Stuart Nagel, editor. / / Nova Science
Publishers, / c2002. / 9781590332405 / 1
3739 / o1087446x / Jacob, James. / Policy
Debates in Comparative, International, and
Development Education/ James Jacob. / /
adet
Palgrave Macmillan; / Oct.2010. /
9780230620674 / 1
3740 / o1117996x / Daviter, Falk, 1975- /
Policy framing in the European Union / Falk
adet
Daviter. / / Palgrave Macmillan, / dec.2011. /
9780230277786 / 1
3741 / o1124091x / / Policy matters :
economic and social policies to sustain
equitable development / edited by / / Orient
adet
Longman ;!"Zed ;"!"Third World Network," /
2007. / 9781842778364 / 1
3742 / o1110840x / Compston, Hugh, 1955- / adet
Policy networks and policy change : putting
policy network theory to the test / Hugh
Comps / / Palgrave Macmillan, / 2009. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
9780230223684 / 1
3743 / o10969597 / / Policy Research in
Comparative Education / edited by Desjardin,
adet
Richard / / Aarhus Universitetsforlag ; / 2009. /
8779344216 / 1
3744 / o11231804 / Pan, Yuling. / Politeness in
historical and contemporary Chinese / Yuling
adet
Pan and Dániel Z. Kádár. / / Continuum, /
c2011. / 9781847062758 / 1
3745 / o11252911 / Maiguashca, Bice Editor
Editor. / Political Agency in the Era of
adet
Globalisation / / Routledge, / feb.2012 /
9780415595308 / 1
3746 / o11176477 / White, Jonathan, 1973- /
Political allegiance after European integration /
adet
Jonathan White. / / Palgrave Macmillan, /
may2011. / 9780230279780 / 1
3747 / o10907324 / Wolfreys, Jim / Political
Bourdieu: Anti-Capitalism and the Public
adet
Intellectual / / Pluto Press, / Nov 2011. /
9780745324241 / 1
3748 / o11270160 / Borneman, John, 1952- /
Political crime and the memory of loss / John
adet
Borneman. / / Indiana University Press, /
c2011. / 9780253223517 / 1
3749 / o11253423 / Zhong, Yang, 1960- /
Political culture and participation in rural
adet
China / Yang Zhong. / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415686587 / 1
3750 / o1114239x / / Political Hinduism : the
religious imagination in public spheres / edited
adet
by Vinay Lal. / / Oxford University Press, /
2009. / 9780198064183 / 1
3751 / o11076033 / Awan, Samina. / Political
Islam in colonial Punjab : Majlis-i Ahrar 1929adet
1949 / Samina Awan. / / Oxford University
Press, / 2010. / 9780199060115 / 1
3752 / o11182970 / Volpi, Frederic . / Political
Islam observed : disciplinary perspectives /
adet
Frederic Volpi. / / Columbia University Press, /
c2010. / 9780231701785 / 1
3753 / o10657137 / De Wijze, Stephen. /
Political liberalism: a defence / Stephen De
adet
Wijze. / / Routledge, / march 2012. /
9780415244145 / 1
3754 / o11275455 / Haugsgjerd Allern, Elin. / adet
Political parties and interest groups in
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
Norway / Elin Haugsgjerd Allern. / / European
Consortium for Political Research, / 2010. /
9780955820366 / 1
3755 / o11279254 / Turner, Edward, 1977- /
Political parties and public policy in the
German länder : when parties matter / Ed
adet
Turne / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230284425 / 1
3756 / o11151894 / / Political parties,
representation, and electoral democracy in
adet
Canada / edited by William C / / Oxford
University Press, / 2002. / 0195415914 / 1
3757 / o11273537 / Crean, G. Author /
Political Philosophy and the Great War: An
adet
Intellectual Interpretation of the Origins of t / /
CreateSpace / 2011 / 9781467984997 / 1
3758 / o1127606x / Pike, Jonathan E. /
Political philosophy A-Z / Jon Pike. / /
adet
Edinburgh University Press, / c2007. /
9780748622702 / 1
3759 / o11144099 / Schwindt-Bayer, Leslie
A. / Political power and women's
representation in Latin America / Leslie A.
adet
Schwindt-Bayer. / / Oxford University Press, /
2010. / 9780199731954 / 1
3760 / o11279345 / Ballinas Valdes,
Cristopher, 1974- / Political struggles and the
forging of autonomous government agencies / adet
Cristopher Ballina / / Palgrave Macmillan, /
2011. / 9780230296480 / 1
3761 / o11258056 / Hawkesworth, M. E.,
1952- / Political worlds of women : activism,
advocacy, and governance in the 21st century / adet
Mary / / Westview Press, / feb2012. /
9780813344959 / 1
3762 / o11281431 / Connelly, James. / Politics
and the environment : from theory to practice /
adet
James Connelly, Graham Smith, Dav / /
Routledge, / Jan.2012. / 9780415572125 / 1
3763 / o11240040 / Cunningham, Peter,
1948- / Politics and the primary teacher / Peter
adet
Cunningham. / / Routledge, / Jan 2012 /
9780415549592 (paperback) / 1
3764 / o11183111 / Lyons, Terence / Politics
from Afar: Transnational Diasporas and
adet
Networks / / C. Hurst & Company, Publishers,
Limited, / OCT2011 / 9781849041850 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3765 / o11266302 / Poku, Nana, 1971- /
Politics in Africa : a new introduction / Nana
adet
K. Poku and Anna Mdee. / / Zed Books, /
c2011. / 9781842779828 / 1
3766 / o1128108x / Guelke, Adrian / Politics in
Deeply Divided Societies / / Polity Press, /
adet
mar.2012 / 9780745648507 / 1
3767 / o11016334 / Mitra, Subrata Kumar,
1949- / Politics in India : structure, process and
adet
policy / Subrata K. Mitra. / / Routledge, /
2010. / 9780415585897 / 1
3768 / o11258342 / / Politics in organizations :
theory and research considerations / editors,
adet
Gerald R. Ferris / / Routledge, / jan.2012. /
9780415882132 / 1
3769 / o11278390 / Derham, Michael. /
Politics in Venezuela : explaining Hugo
adet
Chávez / Michael Derham. / / P. Lang, / c2010.
/ 9783034301091 / 1
3770 / o11176933 / / Politics of religion in
Western Europe / edited by François Foret ,
adet
Xabier Itçaina / / Routledge, / nov.2011. /
9780415595346 / 1
3771 / o11196282 / / Politics, religion and
gender : framing and regulating the veil /
adet
edited by Sieglinde Rose / / Routledge, /
December 2011. / 9780415561488 / 1
3772 / o1124561x / El-Ojeili, Chamsy. /
Politics, social theory, utopia and the worldsystem : arguments in political sociology / / / adet
Palgrave Macmillan, / mar.2012. /
9780230246102 / 1
3773 / o11267380 / / Pollutants, human health,
and the environment : a risk based approach /
adet
[edited by] Jane P / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9780470742600 / 1
3774 / o11248154 / / Polymer Morphology / /
Nova Science Publishers, / 2011 /
adet
9781614708803 / 1
3775 / o11248208 / / Polymer relaxation /
editors, Peter J. Graham and Catherine M.
adet
Neely. / / Nova Science Publishers, / 2011. /
9781614703815 / 1
3776 / o11247149 / Sharma, Kal
adet
Renganathan / Polymer Thermodynamics:
Blends, Copolymers and Reversible
Polymerization / / Taylor & Francis Group, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
2011 / 9781439826393 / 1
3777 / o11258603 / Troev, Kolio D. /
Polyphosphoesters: chemistry and application/
Kolio D. Troev. / / Elsevier Science &
adet
Technology Books, / Feb. 2012 /
9780124160361 / 1
3778 / o1124589x / Mason, Elena C. /
Polypyrrole: Properties, Performance and
adet
Applications / / Nova Science Publishers, /
2011 / 9781612091433 / 1
3779 / o11263726 / Clemitson, J. R. Author /
Polyurethane Casting Primer / / Taylor &
adet
Francis Group, / 2011 / 9781439879214 / 1
3780 / o1120235x / Huang, W. M. Author /
Polyurethane Shape Memory Polymers / /
CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Sep.2011. / 9781439838006 /
1
3781 / o11246443 / Rojek, Chris Author / Pop
Music, Pop Culture / / Polity Press!"John
adet
Wiley & Sons, Incorporated [Distributor]" /
June 2011!"June c2011" / 9780745642635 / 1
3782 / o11209860 / / Popularisation of science
and technology education : some case studies
adet
from Africa / edite / / Commonwealth
Secretariat, / c2002. / 9780850927429 / 1
3783 / o11203493 / Hoff, Andreas. /
Population ageing in Central and Eastern
Europe : societal and policy implications / by adet
An / / Ashgate, / cmar2011. / 9780754678281 /
1
3784 / o11116961 / / Population aging and the
generational economy : a global perspective /
adet
[edited by] Ronald / / Edward Elgar Pub., /
june2011. / 9781848448988 / 1
3785 / o11267562 / Dyson, Tim, M. SC. /
Population and development / Tim Dyson. / /
Zed :!"Economic & Social Research
adet
Council ;"!"Distributed in the USA exclusively
by Palgrave Macmillan," / 2010. /
9781842779606 / 1
3786 / o11185016 / Poston, Dudley L., 1940- /
Population and society : an introduction to
demography / Dudley L. Poston, Jr., Leon F. adet
Bo / / Cambridge University Press, / 2010. /
9780521872874 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3787 / o11205969 / / Population displacement
and resettlement : development and conflict in
adet
the Middle East / e / / Center for Migration
Studies, / July1994. / 0934733821 : / 1
3788 / o11244215 / Sailor, M. J. / Porous
Silicon in Practice: Preparation,
adet
Characterization and Applications / / John
Wiley & Sons, / 2011. / 9783527313785 / 1
3789 / o11273471 / / Portfolios of the poor :
how the world's poor live on $2 a day / Daryl
adet
Collins ... [et al. / / Princeton University
Press, / 2009. / 9780691148199 / 1
3790 / o11089350 / / Portuguese encounters
with Sri Lanka and the Maldives : translated
adet
texts from the Age of D / / Ashgate, / c2009. /
9780754601869 / 1
3791 / o11257064 / / Position location : theory,
practice and advances / editors, Seyed A.
adet
(Reza) Zekavat, Mich / / Wiley-IEEE Press, /
2011. / 9780470943427 / 1
3792 / o1123975x / Riffel, Laura A. / Positive
behavior support at the tertiary level : red zone
adet
strategies / Laura A. Riffel. / / Corwin, / 2011. /
9781412982016 / 1
3793 / o11261894 / Compton, William C. /
Positive psychology : the science of human
flourishing / William C. Compton, Edward
adet
Hoffma / / Cengage Learning, / Jan 2012. /
9781111834128 / 1
3794 / o11261900 / Akhtar, Miriam Author /
Positive Psychology for Overcoming
Depression: Self-Help Strategies for
Happiness, Inner S / / Watkins Publishing
adet
[Imprint]!"Duncan Baird Publishers"!"Sterling
Publishing Co., Inc. [Distributor]," / Feb
2012 / 9781780281049 / 1
3795 / o10942324 / / Postanalytic and
metacontinental : crossing philosophical
adet
divides / edited by James Willia / / Continuum,
/ June 2010. / 9780826424419 / 1
3796 / o11274335 / Pimentel Biscaia, Maria
Sofia, 1973- / Postcolonial and feminist
grotesque : texts of contemporary excess /
adet
Maria Sofia Pimentel / / Peter Lang, / c2011. /
9783034305983 / 1
3797 / o11222840 / / Postcolonial audiences : adet
readers, viewers and reception / edited by
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
Bethan Benwell, James / / Routledge, /
Feb.2011. / 9780415888714 / 1
3798 / o11175679 / / Postcolonial cinema
studies / edited by Sandra Ponzanesi and
adet
Marguerite Waller. / / Routledge, / Nov2011. /
9780415782296 / 1
3799 / o1122289x / Carrigan, Anthony, 1980- /
Postcolonial tourism : literature, culture, and
adet
environment / Anthony Carrigan. / / Routledge,
/ Jan.2011. / 9780415882736 / 1
3800 / o11175813 / / Post-communist Film in
Russia and Eastern Europe: Moving Images of
adet
Post-communism / / Routledge, / Oct2011 /
9780415671644 / 1
3801 / o11270184 / Ringrose, Jessica /
Postfeminist Education? / / Routledge, /
adet
jan.2012 / 9780415557498 / 1
3802 / o11266466 / Cudworth, Erika Author /
Posthuman International Relations:
Complexity, Ecologism and Global Politics / / adet
Zed Books, Limited!"Macmillan
[Distributor]," / Jan 2012 / 9781848135154 / 1
3803 / o11221252 / / Postsecular cities : space,
theory and practice / editors, Justin Beaumont,
adet
Christopher Ba / / Continuum, / Aug.2011. /
9781441144256 / 1
3804 / o11174948 / / Postsocialist Europe :
anthropological perspectives from home /
adet
edited by László Kürti / / Berghahn Books, /
Nov 2011. / 9781845454746 / 1
3805 / o10829088 / MacPhee, Graham /
Postwar British literature and postcolonial
studies / Graham MacPhee / / Edinburgh
adet
University Press / Sept.2010 /
9780748639014 / 1
3806 / o11272090 / Nolan,Brian / Poverty and
Deprivation in Europe. / / Oxford Univ Pr /
adet
2011. / 9780199588435 / 1
3807 / o11270962 / Wamba, Nathalis Editor
Editor. / Poverty and Literacy / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Dec. 2011 / 9780415693431 / 1
3808 / o1126701x / Cattell, Vicky. / Poverty,
community, and health : co-operation and the
adet
good society / Vicky Cattell. / / Palgrave
Macmillan, / 2011. / 9780230019973 / 1
3809 / o10885274 / Bigman, David. / Poverty, adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
hunger and democracy : the struggle of the
African people against poverty and hun / /
Palgrave Macmillan, / August 2010. /
9780230205284 / 1
3810 / o1126777x / Crais, Clifton C. / Poverty,
war, and violence in South Africa / Clifton
adet
Crais. / / Cambridge University Press, / 2011. /
9781107607958 / 1
3811 / o11277531 / Holmes, Janet A. Author /
Power and Politeness in the Workplace / /
Longman Publishing Group!"Pearson
adet
Education [Distributor]" / April 2003 /
9780582368774 / 1
3812 / o1096941x / Parsons, Michael D.
(Michael David) / Power and politics : federal
higher education policy making in the 1990s /
adet
Michael D. Pars / / State University of New
York Press, / c1997. / 0791434230 (alk.
paper) / 1
3813 / o1125693x / Mohan, Ned. / Power
electronics : a first course / Ned Mohan. / /
adet
Wiley, / Jan.2012. / 9781118074800 / 1
3814 / o11260658 / Mann, Michael, 1942- /
Power in the 21st century : conversations with
adet
John A. Hall / Michael Mann. / / Polity Press, /
2011. / 9780745653235 / 1
3815 / o11171340 / NCCER Author / Power
Line Worker Level 1 Trainee Guide / / Prentice
Hall [Imprint]!"Prentice Hall PTR"!"Pearson adet
Education [Distributor]," / Jul 2011 /
9780132571098 / 1
3816 / o11256412 / Wing-Hung Ki / Power
Management Integrated Circuit Analysis and adet
Design / / Wiley; / 2011. / 9780470827772 / 1
3817 / o1124950x / Barrett, Stacey. / Power up
: a practical student's guide to online learning /
adet
Stacey Barrett, Catrina Poe, C / / Pearson, / Jan
2012. / 9780132788199 (pbk.) / 1
3818 / o11279692 / / Power, privilege, and
education : pedagogy, curriculum, and student
adet
outcomes / editor, Gre / / Nova Science
Publishers, / c2011. / 9781612096278 / 1
3819 / o11244264 / Gorlewski, Julie A. /
Power, resistance, and literacy : writing for
social justice / by Julie A. Gorlewski. / /
adet
Information Age Pub., / c2011. /
9781617354052 (pbk.) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3820 / o11284869 / Osto, Douglas, 1967- /
Power, wealth and women in Indian Mahayana
Buddhism : the Gandavyuha-sutra / Douglas adet
Osto. / / Routledge, / Jan.2012. /
9780415500081 / 1
3821 / o11142947 / Bacon, Justin Author /
Practical Android Projects / / Apress L. P. /
adet
Feb. 2011 / 9781430232438 / 1
3822 / o11184863 / Bai, Ying, 1956- / Practical
database programming with Java / Ying Bai. / / adet
Wiley, / Oct 2011 / 9780470889404 / 1
3823 / o11285424 / Hencher, Steve (Steven) /
Practical engineering geology / Steve Hencher.
adet
/ / Spon Press, / Feb 2012. / 9780415469098 /
1
3824 / o11238616 / Kemmish, David J. /
Practical Guide to High Performance
adet
Engineering Plastics / / iSmithers Rapra
Publishing / 2011 / 9781847355775 / 1
3825 / o11257921 / Little, James / Practical
Load Balancing Ride the Performance Tiger by
adet
Little, James / / Apress L. P., / Jan 2012 /
9781430236801 / 1
3826 / o11232328 / Parker, Thomas S. /
Practical numerical algorithms for chaotic
adet
systems / Thomas S. Parker, Leon O. Chua. / /
Springer Verlag, / 1989. / 9780387966892 / 1
3827 / o11177810 / / Practical synthetic
organic chemistry : reactions, principles, and
adet
techniques / edited by / / Wiley, / Sep 2011. /
9780470037331 / 1
3828 / o11266041 / / Practical text mining and
statistical analysis for non-structured text data
adet
applications / / / Academic Press, / Jan 2012. /
9780123869791 / 1
3829 / o11207565 / Richards, Jack C. /
Practice teaching : a reflective approach / Jack
C. Richards, Thomas S.C. Farrell. / /
adet
Cambridge University Press, / Mar.2011. /
9780521186223 / 1
3830 / o11089179 / / Practice-as-research in
performance and screen / edited by Ludivine
adet
Allegue, ... [et al]. / / Palgrave Macmillan, /
2009. / 9780230220010 (alk. paper) / 1
3831 / o11268761 / Kuiper, Shonda, 1969- / adet
Practicing statistics : guided investigations for
the second course / Shonda Kuiper, Jeffr / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
Pearson, / c2011 / 9780321586018 / 1
3832 / o10931570 / Heitsch, Dorothea B.,
1968- / Practising reform in Montaigne's
adet
Essais / by Dorothea B. Heitsch. / / Brill, /
2000. / 9789004116306 / 1
3833 / o11285266 / Schoenbach, Lisi. /
Pragmatic modernism / Lisi Schoenbach. / /
adet
Oxford University Press, / c2011 /
9780195389845 / 1
3834 / o1105721x / / Pragmatic naturalism &
realism / edited by John R. Shook. / /
adet
Prometheus Books, / 2003. / 9781573929974 /
1
3835 / o11220673 / Chapman, Siobhan,
1968- / Pragmatics / Siobhan Chapman. / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230221833 / 1
3836 / o11266478 / / Precipitation : prediction,
formation, and environmental impact / [edited
adet
by] Henry Dohrin / / Nova Science
Publishers, / Mar. 2012. / 9781621004479 / 1
3837 / o11169709 / / Prediction markets :
theory and applications / edited by Leighton
adet
Vaughan Williams. / / Routledge, /
november2011. / 9780415572866 / 1
3838 / o11176386 / / Predictions in the brain :
using our past to generate a future / edited by
adet
Moshe Bar. / / Oxford University Press, /
May.2011. / 9780195395518 / 1
3839 / o1124530x / Haber, Robert / Predictive
Control in Process Engineering: From the
Basics to the Applications / / Wiley-VCH
adet
Verlag GmbH!"John Wiley & Sons Australia,
Limited [Distributor]" / Oct. 2011 /
9783527314928 / 1
3840 / o11285783 / Hausman, Daniel M.,
1947- / Preferences, value, choice, and welfare
/ Daniel M. Hausman. / / Cambridge
adet
University Press, / Jan.2012. /
9781107695122 / 1
3841 / o11259899 / Dummies, Consumer G. /
Pregnancy cooking & nutrition for dummies /
Consumer Dummies, Wendy Jo Peterson,
adet
Michael B / / Wiley Pubishing, Inc., / Nov
2011. / 9781118083604 / 1
3842 / o11259760 / Bahn, Paul G. / Prehistoric adet
rock art : polemics and progress / Paul G.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
Bahn. / / Cambridge University Press, / 2010. /
9780521140874 (pbk.) / 1
3843 / o11264159 / Perry, Susan Author /
Premenstrual Syndrome: The Essential Guide / adet
/ Forward Press / 2011 / 9781861441256 / 1
3844 / o11123497 / Neustadt, Richard E. /
Preparing to be president : the memos of
Richard E. Neustadt / edited by Charles O.
adet
Jones. / / AEI Press, / 2000. / 9780844741390 /
1
3845 / o11160998 / Powell, Dick / Presentation
Techniques / / Little, Brown Book Group
adet
Limited, / 1990 / 9780316912433 / 1
3846 / o11081302 / Ellis, Richard (Richard
J.) / Presidential lightning rods : the politics of
blame avoidance / Richard J. Ellis. / /
adet
University Press of Kansas, / c1994. /
070060636X (alk. paper) / 1
3847 / o11130647 / Lee, John (W. John) /
Pressure transient testing / John Lee, John B.
Rollins, John P. Spivey. / / Henry L. Doherty
adet
Memorial Fund of AIME, Society of
Petroleum Engineers, / c2003. /
9781555630997 / 1
3848 / o10995602 / Bauerle, Rainer. /
Presuppositions and Discourse: Essays Offered
adet
to Hans Kamp / / Emerald Group Publishing
Limited / Mar.2010. / 9781849507820 / 1
3849 / o11268384 / Donaldson-Feilder, Emma.
/ Preventing stress in organizations : how to
develop positive managers / Emma
adet
Donaldson-Fei / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9780470665534 (pbk.) / 1
3850 / o11101313 / Bunt, H. G. van de. /
Prevention of organised crime : a situational
approach / Henk van de Bunt, Cathelijne
van / / Boom Juridische Uitgevers :!"Justitie, adet
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum," / 2003. /
9788054544258 / 1
3851 / o10999863 / Sabatino, Michelangelo,
1969- / Pride in modesty : modernist
architecture and the vernacular tradition in
adet
Italy / Michelan / / University of Toronto
Press, / c2010. / 9780802097057 / 1
3852 / o11268086 / Glantz, Stanton Author / adet
Primer of Biostatistics / / McGraw-Hill
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
Companies, The [Distributor] / 2011 /
9780071781503 / 1
3853 / o11266375 / Yoe, Charles E. / Primer
on risk analysis : decision making under
adet
uncertainty/ Charles E. Yoe. / / CRC Press; /
Aug. 2011 / 1439857636 / 1
3854 / o11272120 / Atkins, E. Taylor (Everett
Taylor), 1967- / Primitive selves : Koreana in
the Japanese colonial gaze, 1910-1945 / E.
adet
Taylor Atkins. / / University of California
Press, / 2010. / 9780520266742 / 1
3855 / o11276605 / Hertog, Steffen / Princes,
Brokers, and Bureaucrats: Oil and the State in
adet
Saudi Arabia / / Cornell University Press, /
Sept. 2011 / 9780801477515 / 1
3856 / o11243788 / Culicover, Peter W. /
Principles and parameters : an introduction to
syntactic theory / Peter W. Culicover. / /
adet
Oxford University Press, / 1997. /
9780198700142 / 1
3857 / o11266545 / James, Mary Editor Editor.
/ Principles for Effective Pedagogy:
International Responses to Evidence from the adet
UK Teachin / / Routledge, / Dec. 2011 /
9780415676625 / 1
3858 / o1117822x / Leigh, G. Jeff Editor
Editor. / Principles of Chemical Nomenclature:
A Guide to IUPAC Recommendations / / Royal
adet
Society of Chemistry, The!"Ingram Publisher
Services [Distributor]," / Jul 2011 /
9781849730075 / 1
3859 / o11253241 / Tro, Nivaldo J. / Principles
of chemistry : a molecular approach / Nivaldo adet
J. Tro. / / Pearson, / 2011. / 9780321750907 / 1
3860 / o1117366x / Gibson, Ronald F. Author /
Principles of Composite Material Mechanics / /
CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Sep 2011. / 9781439850053 /
1
3861 / o1087463x / Frank, Robert H. /
Principles of Economics/ Robert H. Frank . / /
adet
McGraw-Hill Higher Education; / Nov.2010 /
9780071220743 / 1
3862 / o11169631 / Sutherland, Peter Author / adet
Principles of Electrical Safety / / Wiley-IEEE
Press [Imprint]!"John Wiley & Sons,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
Incorporated," / Mar 2012 / 9781118021941 / 1
3863 / o11247526 / Moran, Michael J. /
Principles of Engineering Thermodynamics / /
adet
John Wiley & Sons, / 2011 / 9780470918012 /
1
3864 / o11258792 / Girard, James. / Principles
of environmental chemistry / James E.
adet
Girard. / / Jones and Bartlett Publishers, /
2010. / 9780763759391 / 1
3865 / o11265401 / Pantopoulos, Kostas
Author / Principles of Free Radical
Biomedicine/ Gennady E. Zaikov ed. / 3 /
adet
Nova Science Publishers, Incorporated / Nov.
2011 / 9781613241844 / 1
3866 / o11265395 / Pantopoulos, Kostas
Author / Principles of Free Radical
Biomedicine/ Gennady E. Zaikov ed. / 2 /
adet
Nova Science Publishers, Incorporated / Nov.
2011 / 9781612097749 / 1
3867 / o11265358 / Pantopoulos, Kostas
Author / Principles of Free Radical
Biomedicine/ Gennady E. Zaikov ed. / 1 /
adet
Nova Science Publishers, Incorporated / Nov.
2011 / 9781612097732 / 1
3868 / o1126570x / Silberberg, Martin S.
Author / Principles of General Chemistry / /
adet
McGraw-Hill Education, / Jan. 2012 /
9780073402697 / 1
3869 / o1112443x / Werle, Gerhard. /
Principles of international criminal law / by
Gerhard Werle, in cooperation with Boris Bur /
/ TMC Asser Press ;!"Distributed exclusively adet
[in the USA, Canada and Mexico] by
Cambridge University Press," / c2009. /
9789067042765 / 1
3870 / o11256989 / / Principles of MEMS /
edited by Ki Bang Lee. / / WILEY, / 2011. /
adet
9780470466346 / 1
3871 / o11246972 / Thom, Nick. / Principles of
pavement engineering / Nick Thom. / / Thomasadet
Telford, / 2008. / 9780727734808 / 1
3872 / o11281492 / Wisner, Joel D. / Principles
of supply chain management : a balanced
adet
approach/ Joel D, Wisner. / / Cengage SouthWestern / May 2011 / 9781111532642 / 1
3873 / o11172836 / Chakroborty, Partha
adet
Author / Principles of transportation
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
engineering / / Prentice Hall India Pvt.,
Limited / Jan. 2003 / 9788120320840 / 1
3874 / o11244872 / Korpela, Seppo A. /
Principles of Turbomachinery / / John Wiley & adet
Sons, / Nov. 2011 / 9780470536728 / 1
3875 / o11220892 / Green, Jonathan. / Printing
and prophecy : prognostication and media
change, 1450-1550 / Jonathan Green. / /
adet
University of Michigan Press, / Oct.2011. /
9780472117833 / 1
3876 / o11165923 / Floyd Kelly, James
Author / Printing in Plastic: Build Your Own
adet
3D Printer / / Apress L. P., / jun 2011. /
9781430234432 / 1
3877 / o1124804x / / Privacy protection
measures and technologies in business
organizations : aspects and stand / /
adet
Information Science Reference, / Jan 2012. /
9781613505014 (hbk.) / 1
3878 / o11272429 / Khan, Shamus Rahman. /
Privilege : the making of an adolescent elite at
St. Paul's School / Shamus Rahman Khan. / / adet
Princeton University Press, / 2011. /
9780691145280 / 1
3879 / o11254567 / Weaver, James / Pro
Javafx _2 Platform: A Definitive Guide to
adet
Script, Desktop and Mobile Ria With Java / /
Apress , / 2011. / 9781430268727 / 1
3880 / o1128500x / Garrett, Rob Author / Pro
SharePoint 2010 Administration / / Apress L.
adet
P.!"Computer Bookshops, Limited
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781430237921 / 1
3881 / o11260294 / Hayter, Anthony. /
Probability and and statistics for engineers and
adet
scientists / Anthony Hayter. / / CLBrooks/Cole, / Jan 2012. / 9781111827045 / 1
3882 / o11270020 / Billingsley, Patrick
Author / Probability and Measure / / Wiley
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated" /
2011 / 9781118122372 / 1
3883 / o11169394 / Stark, Henry Author /
Probability and Random Processes with
Applications to Signal Processing / / Prentice adet
Hall [Imprint]!"Pearson Education, Limited," /
Aug 2011 / 9780132311236 / 1
3884 / o1116671x / Therrien, Charles Author / adet
Probability for Electrical and Computer
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
Engineers / / CRC Press [Imprint]!"Taylor &
Francis Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Sep 2011. / 9781439826980 /
1
3885 / o11206998 / / Probability is the very
guide of life : the philosophical uses of
adet
chance / edited by Henry / / Open Court, /
2003. / 9780812695137 / 1
3886 / o11277683 / Roeper, Peter. / Probability
theory and probability logic / P. Roeper and H.
adet
Leblanc. / / University of Toronto, / c1999. /
9780802008077 / 1
3887 / o11222761 / Miller, Joseph. / Problem
of Slavery as History / / Yale University
adet
Press; / Feb.2012. / 9780300113150 / 1
3888 / o11271267 / Aristotle, Unavailable. /
Problems / Aristotle ; [edited by] Robert A.
Mayhew. / 1 / Harvard University Press, /
adet
2011. / 9780674996557 (v. xv, bk.s 1-19 : alk.
paper) / 1
3889 / o11271280 / Aristotle, Unavailable. /
Problems / Aristotle ; [edited by] Robert A.
Mayhew. / 2 / Harvard University Press, /
adet
2011. / 9780674996564 (v. xvi, bk.s 20-38 :
alk. paper) / 1
3890 / o11222657 / Steeb, W.-H. / Problems
and solutions in introductory and advanced
adet
matrix calculus / Willi-Hans Steeb. / / World
Scientific, / 2006. / 9789812569165 / 1
3891 / o1124642x / Escandell-Vidal, Victoria /
Procedural Meaning: Problems and
Perspectives. Vol. 25 / / Emerald Group
adet
Publishing Limited / 2011 / 9780857240934 /
1
3892 / o11231221 / Herschensohn, Julia /
Proceedings of the 11th Generative
Approaches to Second Language Acquisition adet
Conference (G / / Cascadilla Proceedings
Project [Imprint] / 2011. / 9781574734454 / 1
3893 / o1121336x / Birkerts, Gunnar. / Process
and expression in architectural form / Gunnar
Birkerts ; afterword by James L. Kud / /
adet
University of Oklahoma Press, / 1994. /
9780806126425 / 1
3894 / o11043313 / Conger, Sue A. Author /
Process Mapping and Management / / Businessadet
Expert Press / Nov. 2010 / 9781606491294 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3895 / o11257817 / Hentrich, Carsten. /
Process-driven SOA: patterns for aligning
business and IT / Carsten Hentrich, Uwe Zdun. adet
/ / Auerbach Publications, / 2011 /
9781439889299 / 1
3896 / o11282605 / Dupre, John. / Processes of
life : essays in the philosophy of biology / Prof
adet
John Dupre. / / Oxford Unievrsity Press, /
Mar.2012. / 9780199691982 / 1
3897 / o11238744 / / Processing and properties
of advanced ceramics and composites II /
edited by Narottam P. B / / John
adet
Wiley ;!"American Ceramic Society," / 2010. /
9780470927151 / 1
3898 / o11231087 / / Processual archaeology :
exploring analytical strategies, frames of
adet
reference, and culture / / Praeger, / 2004. /
9780275978433 / 1
3899 / o11206834 / Opsomer, Jan. / Proclus:
Ten Questions on Providence / / Duckworth adet
Publishers / 2010. / 9780715639245 / 1
3900 / o11255080 / Stewart, Maurice. /
Produced water treatment field manual /
Maurice Stewart, Ken Arnold. / / Gulf
adet
Professional Pub., / c2011. / 9781856179843 /
1
3901 / o11044342 / Reis, Dalcacio. / Product
design in the sustainable era / Dalcacio Reis ;
adet
ed., Julius Wiedemann. / / Taschen, / Jun.2010.
/ 9783836520935 (pbk.) / 1
3902 / o11277336 / Meier, Reto. / Professional
android 3 application development / Reto
Meier, Erik Veerman, Jessica M Moss. / /
adet
Wiley Pub., Inc., / Feb 2012. / 9781118102275
/1
3903 / o11264500 / / Professional counseling
excellence through leadership and advocacy /
adet
edited by Catherine Y / / Routledge, /
cjan.2012. / 9780415890724 / 1
3904 / o1113589x / Trudeau, Norman, 1939- /
Professional modelmaking : a handbook of
techniques and materials for architects and
adet
desig / / Whitney Library of Design, / 1995. /
9780823040988 / 1
3905 / o1125757x / / Professional practice in adet
sport psychology : a review / edited by
Sheldon Hanton and Stephe / / Routledge, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
cjan.2012. / 9780415579964 / 1
3906 / o11271875 / Heremans, Tinne Author /
Professional Services in the EU Internal
Market: Quality Regulation and SelfRegulation / / Hart Publishing
adet
Limited!"International Specialized Book
Services [Distributor]," / Feb 2012 /
9781849462402 / 1
3907 / o11258020 / Fox, Steve Ann. /
Professional sharepoint 2010 cloud-based
solutions / Steve Fox, Girish Raja, Paul
adet
Stubbs. / / Wiley Pubishing, Inc., / 2011 /
9781118076576 / 1
3908 / o11063038 / / Programming ASP.NET
for ArcGIS server / Vincent Zhuang ... [et
adet
al.]. / / Thomson Delmar Learning, / c2005. /
9781418018757 / 1
3909 / o11262801 / W. Gribble, Gordon Editor
Editor. / Progress in Heterocyclic Chemistry / /
adet
Elsevier Science & Technology Books, / Oct.
2011 / 9780080968056 / 1
3910 / o11258044 / / Progress in optics.
Volume 56. / / Elsevier Science, / 2011. /
adet
9780444538864 / 1
3911 / o1116640x / Dueck Author / Project
Lead the Way: Digital Electronics / / Delmar
adet
Cengage Learning!"Cengage Learning
[Distributor]," / Sep 2011. / 9781111308209 / 1
3912 / o11249079 / Levy, Sidney M. / Project
management in construction / Sidney Levy. / /
adet
McGraw-Hill Professional, / 2011. /
9780071753104 / 1
3913 / o11263210 / / Promising practices in
undergraduate science, technology,
adet
engineering, and mathematics edu / / National
Academies Press, / May2011. / 0309187230 / 1
3914 / o11221628 / Burnell, Peter J. /
Promoting democracy abroad : policy and
adet
performance / Peter Burnell. / / Transaction
Publishers, / Jun.2011. / 9781412818421 / 1
3915 / o11240416 / Ciravegna, Luciano, 1978/ Promoting Silicon Valleys in Latin America /
adet
Luciano Ciravegna. / / Routledge, / 2011. /
9780415685740 / 1
3916 / o11230629 / Negri, Sara, 1967- / Proof adet
analysis : a contribution to Hilbert's last
problem / Sara Negri, Jan von Plato. / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
Cambridge University Press, / 2011. /
9781107008953 / 1
3917 / o11206470 / Reid, David A. Author /
Proof in Mathematics Education: Research,
adet
Learning and Teaching / / Sense Publishers /
July 2010 / 9789460912443 / 1
3918 / o11246467 / / Properties, powers, and
structures : issues in the metaphysics of
adet
realism / edited by Alex / / Routledge, /
mar.2012. / 9780415895354 / 1
3919 / o11243569 / Bolduc, Simeon /
Propulsion: Types, Technology and
adet
Applications / / Nova Science Publishers, /
2011. / 9781614706069 / 1
3920 / o11059989 / / Prosody in interaction /
edited by Dagmar Barth-Weingarten, Elisabeth
adet
Reber, Margret Selti / / John Benjamins Pub.
Co., / 2010. / 9789027226334 / 1
3921 / o11247927 / Lewis, Ann / Prostitution
and Eighteenth-Century Culture: Sex,
Commerce and Morality / / Pickering & Chatto adet
Publishers, Limited / 2011. / 9781848931343 /
1
3922 / o1124575x / Shekhtman, Alexander. /
Protein nmr techniques / Alexander
adet
Shekhtman. / / Humana Pr., / Jan.2012. /
9781617794797 / 1
3923 / o11253563 / / Protein-protein
interactions / Pandjassarame Kangueane,
adet
editor. / / Nova Science Publishers, / c2011. /
9781617615481 / 1
3924 / o11256242 / Usher, Robin. / Protestant
Dublin, 1660-1760 : architecture and
iconography / Robin Usher. / / Palgrave
adet
Macmillan, / Feb 2012. / 9780230223899 (alk.
paper) / 1
3925 / o11266685 / Dixon, C. Scott. /
Protestants : a history from Wittenberg to
Pennsylvania, 1517-1740 / C. Scott Dixon. / / adet
Wiley-Blackwell, / 2010. / 9781405150842
(hardcover : alk. paper) / 1
3926 / o10894688 / Leibniz, Gottfried
Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716. / Protogaea
/ Gottfried Wilhelm Leibniz ; translated &
adet
edited by Claudine Cohen & Andre Wake / /
University of Chicago Press, / Aug.2010. /
9780226113012 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3927 / o1125791x / / Proton therapy physics /
edited by Harald Paganetti. / / Taylor &
adet
Francis, / Feb 2012. / 9781439836446 / 1
3928 / o11252315 / Mullen, Tony K. /
Prototyping augmented reality / Tony Mullen,
Consumer Dummies, Heather H Dismore. / / adet
Wiley Pubishing, Inc., / 2011. /
9781118036631 (pbk : alk. paper) / 1
3929 / o11260166 / de Beistegui, Miguel
Author / Proust as Philosopher / / Taylor &
adet
Francis Group!"Bookpoint Limited
[Distributor]" / 2011 / 9780415584326 / 1
3930 / o11169035 / Prochnow, Dave. / PSP
Hacks, Mods, and Expansions / Dave
adet
Prochnow / / McGraw-Hill, / c2006. /
9780071469081 / 1
3931 / o11282411 / Dodds, Joseph, 1978- /
Psychoanalysis and ecology at the edge of
adet
chaos : complexity theory, Deleuze/Guattari
and / / Routledge, / 2011. / 9780415666121 / 1
3932 / o11265206 / McWilliams, Nancy. /
Psychoanalytic diagnosis : understanding
personality structure in the clinical process / adet
N / / Guilford Press, / 2011. / 9781609184940 /
1
3933 / o11269091 / / Psychodynamic
psychotherapy : a clinical manual / by Deborah
adet
L. Cabaniss ... [et al.]. / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9780470684719 (cloth) / 1
3934 / o1090377x / / Psychological approaches
to sustainability : current trends in theory,
research and applic / / Nova Science
adet
Publishers, / March 2010. / 9781608763566
(hardcover) / 1
3935 / o11172472 / Andresen, Retta. /
Psychological recovery : beyond mental illness
adet
/ Retta Andresen, Lindsay G. Oades, Peter C / /
Wiley, / Oct.2011. / 9780470711422 / 1
3936 / o1122163x / Rivers, W. H. R. (William
Halse Rivers), 1864-1922. / Psychology and
adet
politics / W.H.R. Rivers. / / Transaction
Publishers, / Jul.2011. / 9781412818193 / 1
3937 / o11261341 / / Psychology of empathy /
editor, Danielle J. Scapaletti. / / Nova Science adet
Publishers, / c2011. / 9781612097947 / 1
3938 / o10842299 / / Psychology of
adet
happiness / editors, Anna Mèakinen and Paul
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
Hâajek. / / Nova Science Publishers, /
Jan.2010. / 9781608765553 (hardcover) / 1
3939 / o10946378 / / Psychology of hate /
editor, Carol T. Lockhardt. / / Nova Science adet
Publishers, / c2009. / 9781616680503 / 1
3940 / o1084224x / / Psychology of persuasion
/ editors, Janos Csapâo and Andor Magyar. / /
adet
Nova Science Publisher, / cJan.2010. /
9781608765904 (hbk.) / 1
3941 / o11175011 / / Psychology of
punishment / editors, Nicholas M. Palmetti and
adet
Jennifer P. Russo. / / Nova Science
Publishers, / Sept. 2011. / 9781613241158 / 1
3942 / o11174985 / / Psychology of trust /
editor, Bernadette R. Curtis. / / Nova Science adet
Publishers, / Sept. 2011. / 9781612098432 / 1
3943 / o11268360 / / Psychosis and spirituality
: consolidating the new paradigm / edited by
adet
Isabel Clarke. / / John Wiley & Sons, / 2010. /
9780470683477 (pbk.) / 1
3944 / o11172125 / / Psychosocial aspects of
health care / Meredith E. Drench ... [et al.]. / / adet
Pearson, / cjan2012. / 9780131392182 / 1
3945 / o11263519 / / Psychosocial assessment
and treatment of bariatric surgery patients /
adet
edited by James Mitc / / Brunner-Routledge, /
2011, c2012. / 9780415892193 / 1
3946 / o11222530 / / Psychotherapy
supervision : theory, research, and practice /
adet
edited by Allen K. Hess, Kath / / Wiley, / 2008.
/ 9780471769217 / 1
3947 / o11280761 / Chambers, S. / Public
Reason and Deliberation / / Routledge / 2009. / adet
9780415242059 / 1
3948 / o11209562 / / Public sector information
in the digital age : between markets, public
adet
management and citi / / Edward Elgar, / 2005. /
9781843763833 / 1
3949 / o1122227x / Barhaim, Gabriel A. /
Public-private relations in totalitarian states /
adet
Gabriel A. Barhaim. / / Transaction Publishers,
/ Oct.2011. / 9781412842600 / 1
3950 / o11257416 / Lyne, A. G. / Pulsar
astronomy / Andrew Lyne, Francis Grahamadet
Smith. / / Cambridge University Press, / Mar
2012. / 9781107010147 / 1
3951 / o1108408x / Goldemberg, Eric Editor adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
Editor. / Pulsation in Architecture / / J. Ross
Publishing, Incorporated, / Jan. 2011 /
9781604270235 / 1
3952 / o11252571 / Punch, William F. Author /
Punch: Practi Comput using Python _2 / /
Addison Wesley!"Pearson Education
adet
[Distributor]," / February 27, 2012 /
9780132805575 / 1
3953 / o11212883 / Watsuji, Tetsuro, 18891960. / Purifying Zen : Watsuji Tetsuro's
Shamon Dogen / translated and with
adet
commentary by Steve / / University of Hawai’i
Press, / Jul.2011. / 9780824835569 / 1
3954 / o11247575 / Nevarez, Leonard. /
Pursuing quality of life : from the affluent
society to the consumer society / Leonard
adet
Nev / / Routledge, / Feb 2011. /
9780415890137 / 1
3955 / o10854009 / Gunter, Michael M. /
Pursuing the just cause of their people : a study
adet
of contemporary Armenian terrorism / M / /
Greenwood Press, / 1986. / 9780313252471 / 1
3956 / o11257738 / Horvath, Robert / Putin's
Preventative Counter-Revolution / / Routledge; adet
/ Mar.2012. / 9780415694216 / 1
3957 / o11231518 / Roberts, S. P. / Putin's
United Russia Party / S. P. Roberts. / /
adet
Routledge, / 2011. / 9780415669023 / 1
3958 / o11064304 / Polster, Burkard. / Q.E.D. :
beauty in mathematical proof / written and
adet
illustrated by Burkard Polster. / / Walker &
Co., / 2004. / 9780802714312 / 1
3959 / o11207486 / Alexander, of
Aphrodisias. / Quaestiones / Alexander of
adet
Aphrodisias ; translated by R.W. Sharples. / 1 /
Duckworth, / 1992-1994. / 9780801427145 / 1
3960 / o11079861 / Blokhin, A. M. Author
rus / Qualitative Analysis of Hydrodynamical
Models of Charge Transport in
adet
Semiconductors / / Nova Science Publishers,
Incorporated / Jan. 2011 / 9781617617911 / 1
3961 / o11281145 / Friese, Susanne. /
Qualitative Data Analysis with Atlas. Ti/
adet
Susanne Friese. / / SAGE Publications, / Jan.
2012 / 9780857021304 / 1
3962 / o11216724 / Hays, Danica G. /
adet
Qualitative inquiry in clinical and educational
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
settings / Danica G. Hays, Anneliese A. Si / /
Guilford Press, / Nov.2011. / 9781609182458 /
1
3963 / o11249778 / Edwards, Allan Author /
Qualitative Research in Sport Management / /
Butterworth-Heinemann [Imprint]!"Elsevier adet
Science & Technology Books" / April
2009!"2009." / 9780750685986 / 1
3964 / o11278705 / / Qualitative research
methods in mental health and psychotherapy :
adet
a guide for students and / / John Wiley & Sons,
/ Jan.2012. / 9780470663707 / 1
3965 / o11267641 / Ligozat, G?ard. /
Qualitative spatial and temporal reasoning /
adet
Gerard Ligozat. / / ISTE ;!"Wiley," / 2011. /
9781848212527 / 1
3966 / o11252686 / / Quality assurance and
accreditation in distance education and eadet
learning : models, policie / / Routledge, / 2011.
/ 9780415887359 (pbk.) / 1
3967 / o11238756 / Goetsch, David L. /
Quality management for organizational
excellence : introduction to total quality /
adet
David L / / Pearson, / Jan. 2012. /
9780132558983 / 1
3968 / o11179843 / Vetter, Thomas W. /
Quantification of Measurement Uncertainty in
Analytical Chemistry: Practical Tools and
adet
App / / C R C Press, / Oct. 2011. /
9781420095050 / 1
3969 / o11264779 / VanPool, Todd L., 1968- /
Quantitative analysis in archaeology / Todd L.
VanPool & Robert D. Leonard. / / Wileyadet
Blackwell, / 2011. / 9781405189507 (pbk. :
alk. paper) / 1
3970 / o10443575 / Schlogl, Erik. /
Quantitative finance: an object-oriented
adet
approach in C++ / / Chapman & Hall/CRC
[Imprint], / 2008. / 9781584884798 / 1
3971 / o1125015x / J Feher, Joseph Author /
Quantitative Human Physiology: An
adet
Introduction / / Elsevier Science &
Technology, / Feb. 2012 / 9780123821638 / 1
3972 / o11057075 / / Quantitative methods in
cognitive semantics : corpus-driven
adet
approaches / edited by Dylan G / / De Gruyter
Mouton, / 2010. / 9783110226416 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3973 / o10821119 / Tolmie, Andy. /
Quantitative methods in educational and social
research / Andy Tolmie, Daniel Muijs, Eric / / adet
McGraw-Hill Education , / Sept. 2010. /
9780335233779 / 1
3974 / o11207838 / Christou, Ioannis T. Author
/ Quantitative methods in supply chain
management: models and algorithms/ Ioannis adet
T. Christo / / Springer London, Limited, / Sep
2011. / 9780857297655 / 1
3975 / o11248051 / Uddin, Nasim. /
Quantitative risk assessment (QRA) for natural
adet
hazards / edited by Nasim Uddin, Alfredo
H. / / ASCE, / c2011. / 9780784411537 / 1
3976 / o11253253 / Engel, Thomas, 1942- /
Quantum chemistry and spectroscopy /
adet
Thomas Engel, Philip Reid. / / Pearson, / Jan.
2012. / 9780321766199 / 1
3977 / o11253472 / Cook, David B. Author /
Quantum Chemistry: A Unified Approach / /
adet
World Scientific Publishing Company, / 2011 /
9781848167469 / 1
3978 / o11261109 / Nielsen, Michael A., 1974/ Quantum computation and quantum
information / Michael A. Nielsen & Isaac L. adet
Chuang. / / Cambridge University Press, /
2010. / 9781107002173 / 1
3979 / o11163367 / Krauss, Lawrence
Maxwell. / Quantum man : Richard Feynman's
life in science / Lawrence M. Krauss. / / Atlas adet
& Co. :!"W.W. Norton," / Mar.2011. /
9780393064711 / 1
3980 / o11258718 / / Quantum mechanics /
editors, Jonathan P. Groffe. / / Nova Science adet
Publishers, / c2009. / 9781617289668 / 1
3981 / o11259826 / McIntyre, David H. /
Quantum mechanics : a paradigms approach /
David H. McIntyre ; with contributions from adet
Cor / / Pearson, / Feb 2012. / 9780321765796 /
1
3982 / o10834618 / Schommers, Wolfram. /
Quantum processes / Wolfram Schommers. / /
adet
World Scientific , / June 2010. /
9789812796561 / 1
3983 / o11255626 / / Quantum-Chemical
adet
Calculations of Molecular System as the Basis
of Nanotechnologes in Appli / 2 / Nova
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
Science Publishers, Incorporated, / April
2011 / 9781613242810 / 1
3984 / o1125564x / / Quantum-Chemical
Calculations of Molecular System as the Basis
of Nanotechnologes in Appli / 3 / Nova
adet
Science Publishers, Incorporated, / April
2011 / 9781613242834 / 1
3985 / o11255651 / / Quantum-Chemical
Calculations of Molecular System as the Basis
of Nanotechnologes in Appli / 4 / Nova
adet
Science Publishers, Incorporated, / April
2011 / 9781613242841 / 1
3986 / o11255535 / / Quantum-Chemical
Calculations of Molecular System as the Basis
of Nanotechnologes in Appli / 1 / Nova
adet
Science Publishers, Incorporated, / April
2011 / 9781613242445 / 1
3987 / o11259620 / / Quantum-Chemical
Calculations of Molecular System as the Basis
of Nanotechnologes in Appli / 5 / Nova
adet
Science Publishers, Incorporated, / April
2011 / 9781614708827 / 1
3988 / o11259577 / / Quantum-Chemical
Calculations of Molecular System as the Basis
of Nanotechnologes in Appli / 6 / Nova
adet
Science Publishers, Incorporated, / April
2011 / 9781614708858 / 1
3989 / o11259589 / / Quantum-Chemical
Calculations of Molecular System as the Basis
of Nanotechnologes in Appli / 7 / Nova
adet
Science Publishers, Incorporated, / April
2011 / 9781614708919 / 1
3990 / o11239566 / Thyer, Bruce A. / Quasiexperimental research designs / Bruce A.
adet
Thyer. / / Oxford University Press, / Feb 2012 /
9780195387384 (pbk. : alk. paper) / 1
3991 / o11275613 / Harman, Graham. /
Quentin Meillassoux : philosophy in the
adet
making / Graham Harman. / / Edinburgh
University Press, / 2011. / 9780748640799 / 1
3992 / o10836883 / Ukadike, Nwachukwu
Frank. / Questioning African cinema :
conversations with filmmakers / Nwachukwu adet
Frank Ukadike ; for / / University of
Minnesota Press, / 2002. / 9780816640058 / 1
3993 / o11092117 / / Questioning crime and adet
criminology / edited by Moira Peelo and Keith
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
Soothill. / / Willan Pub., / 2005. /
1843921278 / 1
3994 / o11205702 / / Questioning financial
governance from a feminist perspective /
adet
edited by Brigitte Young, I / / Routledge, / Sep.
2011. / 9780415676700 / 1
3995 / o11244331 / Holl, Steven. / Questions
of perception : phenomenology of
adet
architecture / [Steven Holl, Juhani Pallasmaa, /
/ William Stout, / 2006. / 9780974621470 / 1
3996 / o11249997 / Capachietti, Leslie. /
QuickBooks 2012 : the official guide : for
QuickBooks Pro users / Leslie Capachietti. / / adet
McGraw-Hill, / Jan 2012. / 9780071776219
(pbk. : alk. paper) / 1
3997 / o11248786 / Matthews, Martin S. /
Quicken 2012 : quicksteps / Marty Matthews,
adet
Bobbi Sandberg. / / McGraw-Hill, / Jan 2012. /
9780071778244 (alk. paper) / 1
3998 / o11279667 / Kemp, Gary Author /
Quine versus Davidson: Truth, Reference, and
adet
Meaning / / Oxford University Press, / feb2012
/ 9780199695621 / 1
3999 / o11239803 / Lucy, D. Author / R for
Dummies / / John Wiley & Sons,
Limited!"John Wiley & Sons Australia,
adet
Limited [Distributor]," / Mar 2012 /
9781119962847 / 1
4000 / o11282940 / Abrahams, Harlan. / Ra?
Castro and the new Cuba : a close-up view of
change / Harlan Abrahams and Arturo Lop / / adet
McFarland & Co., / c2011. / 9780786465279 /
1
4001 / o11256886 / Kivisto, Peter, 1948- /
Race and ethnicity : the basics / Peter Kivisto
adet
and Paul Croll. / / Routledge, / feb.2012. /
9780415773744 / 1
4002 / o11244975 / / Race and ethnicity in
New York city / edited by J. Krase, Ray
adet
Hutchison. / / Jai, / 2004. / 9780762311491 / 1
4003 / o11263842 / / Race and immigration in
the United States : new histories / edited by
adet
Paul Spickard. / / Routledge, / 2011 /
9780415991384 / 1
4004 / o11260786 / Millington, Gareth, 1973- / adet
'Race', culture and the right to the city :
centres, peripheries and margins / Gareth Mill /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
/ Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230202702 / 1
4005 / o11282952 / Ehlers, Nadine. / Racial
imperatives : discipline, performativity, and
struggles against subjection / Nadine / /
adet
Indiana University Press, / 2011. /
9780253223364 / 1
4006 / o11144282 / Satzewich, Vic / Racism in
Canada / / Oxford University Press, / April
adet
2011 / 9780195430660 / 1
4007 / o11246170 / Parnell, Nicole E. /
Radiation Exposure in Medicine and the
Environment: Risks and Protective
adet
Strategies / / Nova Science Publishers, / 2011 /
9781612098272 / 1
4008 / o11253228 / Makuuchi, Keizou. /
Radiation processing of polymer materials and
adet
its industrial applications / Keizou Makuuc / /
Wiley, / Feb. 2012. / 9780470587690 / 1
4009 / o10995535 / March, Luke. / Radical
Left Parties in Contemporary Europe / Luke
adet
March. / / Taylor & Francis Group, / July2010.
/ 9780415425605 / 1
4010 / o1126536x / / Radical polymerization :
new developments / [edited by] Irena O.
adet
Paulauskas and Lukas A. U / / Nova Science
Publishers, / Mar. 2012. / 9781621004066 / 1
4011 / o11268426 / Fitter, Christopher. /
Radical Shakespeare : politics and stagecraft in
adet
the early career / Chris Fitter. / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415897938 / 1
4012 / o11282666 / Mowitt, John, 1952- /
Radio : essays in bad reception / John
adet
Mowitt. / / University of California Press, /
c2011. / 9780520270503 / 1
4013 / o11144737 / Saakian, Artem Author /
Radio Wave Propagation Fundamentals / /
adet
Artech House, Incorporated, / May 2011. /
9781608071371 / 1
4014 / o11253782 / Pravilov, A. M. /
Radiometry in modern scientific experiments /
adet
A. M. Pravilov. / / Springer, / 2011. /
9783709101032 / 1
4015 / o11206561 / Lancaster, Brad. /
adet
Rainwater Harvesting for Drylands: Vol. 1:
Guiding Principles to Welcome Rain into Your
Li / / Rainsource Press!"Chelsea Green
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
Publishing [Distributor]" / Jan. 2006 /
9780977246403 / 1
4016 / o11176283 / Gunn, Anthony Author /
Raising Confident, Happy Children: 40 Ways
to Help Your Child Succeed / / Hardie Grant adet
Books!"Independent Publishers Group
[Distributor]" / June 2011 / 9781740667494 / 1
4017 / o11260142 / Zhang, Shu-Lin. / Raman
spectroscopy of nanostructures / Shu-Lin
adet
Zhang. / / Wiley, / Jan 2012. /
9780470686102 / 1
4018 / o10919715 / Allen, Beverly. / Rape
warfare : the hidden genocide in BosniaHerzegovina and Croatia / Beverly Allen. / / adet
University of Minnesota Press, / 1996. /
9780816628186 / 1
4019 / o11049455 / Thoenes, Christof. /
Raphael, 1483-1520 / Christof Thoenes. / /
adet
Taschen, / 2007. / 9783822822036 / 1
4020 / o11278481 / Yany, Timothy Tan Thatt
Editor Editor. / Rare Earth Materials in
Nanotechnology / / Pan Stanford
adet
Publishing!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Jan 2012 / 9789814316309 / 1
4021 / o11249493 / / Rate constant estimation
for thermal reactions : methods and
adet
applications / edited by Herb / / Wiley, / Jan.
2012. / 9780470582305 / 1
4022 / o1128089x / Marcus, Eric, 1968- /
Rational causation / Eric Marcus. / / Harvard
adet
University Press, / mar2012. / 9780674059900
(alk. paper) / 1
4023 / o11229081 / Eells, Ellery. / Rational
decision and causality / Ellery Eells. / /
adet
Cambridge University Press, / 1982. /
9780521110112 / 1
4024 / o11270676 / Hodgson, David (David
H.) / Rationality + consciousness = free will /
adet
David Hodgson. / / Oxford University Press, /
Jan. 2012. / 9780199845309 / 1
4025 / o11267963 / Bernard, Michael Edwin,
1950- / Rationality and the pursuit of
happiness : the legacy of Albert Ellis / Michael adet
E. Bernard / / John Wiley & Sons, / 2010. /
9780470683118 (pbk.) / 1
4026 / o10926240 / Deliyannis, Deborah
adet
Mauskopf, 1966- / Ravenna in late antiquity /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
Deborah Mauskopf Deliyannis. / / Cambridge
University Press, / Jan.2010. / 9780521836722
/1
4027 / o11263088 / Boutenko, Victoria. / Raw
and beyond : how omega-3 nutrition is
transforming the raw food paradigm / Victoria adet
Bo / / North Atlantic Books, / c2011. /
9781583943571 / 1
4028 / o11257908 / Mitchell, Karyn. / Raw
nutrition : restore your health by eating raw
and eating right / Karyn Mitchell. / / Basic
adet
Health Publications, / Nov c2011. /
9781591202967 / 1
4029 / o1120719x / Paul, Goutam / RC4
Stream Cipher and Its Variants/ Goutam Paul,
adet
Subhamoy Maitra. / / CRC Press, / NOV2011 /
9781439831359 / 1
4030 / o11206469 / Williams, Tony G. Author /
Reaching Algebra Readiness: Preparing
Middle School Students to Succeed in Algebra adet
- the G / / Sense Publishers / Feb. 2011 /
9789460915086 / 1
4031 / o11090388 / / Reaching for a new deal :
ambitious governance, economic meltdown,
and polarized politics / / Russell Sage
adet
Foundation, / August 2011. / 9780871548559 /
1
4032 / o1123166x / Atkins, P. W. (Peter
William), 1940- / Reactions : the private life of
adet
atoms / by Peter Atkins. / / Oxford University
Press, / 2011. / 9780199695126 / 1
4033 / o1062983x / / Reading : assessment,
comprehension and teaching / editors, Nancy
adet
H. Salas and Donna D. Pe / / Nova Science
Publishers, / c2009. / 9781606926154 / 1
4034 / o11261559 / Attridge, Derek. / Reading
and responsibility : deconstruction's traces /
adet
Derek Attridge. / / Edinburgh University Press,
/ 2010. / 9780748640089 / 1
4035 / o11282617 / Langan, John, 1942- /
Reading and study skills / John Langan. / /
adet
McGraw-Hill, / Jan. 2012. / 9780073533315 /
1
4036 / o11060293 / Bernhardt, Elizabeth
adet
Buchter. / Reading development in a second
language : theoretical, empirical, and
classroom perspecti / / Ablex Pub. Corp., /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
1991. / 978-0893917340 / 1
4037 / o1128013x / Dehaene, Stanislas. /
Reading in the brain : the science and
evolution of a human invention / Stanislas
adet
Dehaene. / / Viking, / 2009. / 9780143118053 /
1
4038 / o11230964 / / Reading Negri : marzism
in the age of empire / edited by Pierre
adet
Lamarche, Max Rosenkrantz, / / Open Court, /
2011. / 9780812696554 / 1
4039 / o11274839 / Thompson, Gary Richard,
1937- / Reading the American novel 1865adet
1914 / G. R. Thompson. / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9780631234067 / 1
4040 / o1128142x / Samuels, Shirley. /
Reading the American novel, 1780-1865 /
adet
Shirley Samuels. / / John Wiley & Sons, /
feb.2012. / 9780631232889 / 1
4041 / o11221161 / Jorink, Eric.. / Reading the
book of nature in the Dutch golden age, 1575adet
1715 / by Eric Jorink ; translate / / Brill, /
2010. / 9789004186712 / 1
4042 / o11222839 / / Reading the nation in
English literature : a critical reader / edited by
adet
Elizabeth Sauer a / / Routledge, / 2010. /
9780415445245 / 1
4043 / o11245153 / Allison, David B. /
Reading the new Nietzsche : The birth of
tragedy, The gay science, Thus spoke
adet
Zarathustra, / / Rowman & Littlefield, / 2001. /
9780847689804 / 1
4044 / o11185491 / Feagin, Susan L., 1948- /
Reading with feeling : the aesthetics of
adet
appreciation / Susan L. Feagin. / / Cornell
University Press, / 1996. / 9780801432002 / 1
4045 / o11283130 / Fairbairn, Gavin Author /
Reading, Writing and Reasoning: A guide for
adet
Students / / McGraw-Hill Education, / 2011 /
9780335238873 / 1
4046 / o11220867 / Maas, Michael, 1951- /
Readings in late antiquity : a sourcebook /
adet
Michael Maas. / / Routledge, / 2010. /
9780415473378 / 1
4047 / o11122808 / / Readings in the
philosophy of technology / [edited by] David
adet
M. Kaplan. / / Rowman & Littlefield
Publishers, / c2009. / 9780742564015 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4048 / o10952822 / / Readings in world
development, globalization, and development :
country experiences / edit / / Nova Science
adet
Publishers, / Mar 2010. / 9781608768516
(hardcover) / 1
4049 / o11247587 / Sokoloff, David R.
Author / Real Time Physics - Heat and
Thermodynamics: Active Learning
adet
Laboratories / / John Wiley & Sons, / 2011 /
9780470768914 / 1
4050 / o1128397x / Ganesan, Narayanan /
Realism and Interdependence in Singapore's
adet
Foreign Policy/ Narayanan Ganesan. / /
Routledge / July 2007 / 9780415446747 / 1
4051 / o11271231 / Rescher, Nicholas Author /
Reality and Its Appearance / / Continuum
adet
International Publishing Group, Limited / Jan.
2012 / 9781441106681 / 1
4052 / o11126048 / Lurie, David Barnett /
Realms of literacy : early Japan and the history
of writing / David B. Lurie. / / Harvard
adet
University Asia Center ;!"Distributed by
Harvard University Press," / May.2011. /
9780674060654 / 1
4053 / o11239591 / Ravitch, Sharon M. /
Reason & rigor : how conceptual frameworks
guide research / Sharon M. Ravitch, Matthew adet
Rig / / Sage Publications, / Jan 2012. /
9781412981255 (pbk.) / 1
4054 / o1123247x / Grant, Ted. / Reason in
revolt : dialectical philosophy and modern
adet
science / Ted Grant & Alan Woods. / 1 / Algora
Pub., / 2002- / 9780875861562 / 1
4055 / o11232481 / Grant, Ted. / Reason in
revolt : dialectical philosophy and modern
adet
science / Ted Grant & Alan Woods. / 2 / Algora
Pub., / 2002- / 9780875862392 / 1
4056 / o11281637 / Diamond, Patrick Editor
Editor. / Reassessing New Labour: Market,
State and Society under Blair and Brown / /
adet
Wiley-Blackwell, / Oct. 2011 /
9781444351347 / 1
4057 / o11087353 / Chorbajoglou, Giannis
Author / Rebetika: Music from the Margins The Agony of the Greeks / / Black Rose
adet
Books!"University of Toronto Press
[Distributor]" / Jan. 2011 / 9781551643380 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4058 / o11219154 / Swanson, Carolyn. /
Reburial of nonexistents : reconsidering the
adet
Meinog-Russell debate / Carolyn Swanson. / /
Rodopi, / Jul.2011 / 9789042033641 / 1
4059 / o11202336 / Ke, Changhong Editor
Editor. / Recent Advances in Nanotechnology /
adet
/ Apple Academic Press, Incorporated, /
August2011. / 9781926692739 / 1
4060 / o11071163 / / Recent advances in
remote sensing and GIS in Sub-Sahara Africa /
adet
editors, Courage Kamusoko / / Nova Science
Publishers, / 2010. / 9781617610035 / 1
4061 / o11240428 / / Recent advances in the
tectonics of sedimentary basins : tectonics of
adet
sedimentary basins / / / Wiley, / 2011. /
9781405194655 / 1
4062 / o11174547 / Prawoto, Yunan Editor
Editor. / Recent Trends in Fracture Mechanics /
adet
/ Nova Science Publishers, Incorporated, / Oct
2011. / 9781614706151 / 1
4063 / o11267252 / Redfern, Catherine. /
Reclaiming the F word : the new feminist
movement / Catherine Redfern & Kristin
adet
Aune. / / Zed ;!"Distributed in the USA
exclusively by Palgrave Macmillan," / 2010. /
9781848133952 / 1
4064 / o11270792 / Bankovsky, Le Goff
Author / Recognition Theory and Contemp
French: Recognition Theory and
adet
Contemporary French Moral an / / Manchester
University Press / Mar. 2012 / 9780719083563
/1
4065 / o11243934 / / Recognizing catastrophic
incident warning signs in the process industries
adet
/ Center for Che / / John Wiley & Sons, / 2011.
/ 9780470767740 / 1
4066 / o11222268 / Ram? y Cajal, Santiago,
1852-1934. / Recollections of my life /
Santiago Ram? y Cajal ; translated by E.
adet
Horne Craigie with t / / MIT Press, / 1989. /
9780262680608 / 1
4067 / o11204564 / Br??uchler, Birgit Editor
Editor. / Reconciling Indonesia / / Taylor &
adet
Francis Group, / Oct 2011 / 9780415690164 /
1
4068 / o11266624 / Cohen, Michael J. Author / adet
Reconnecting with Nature: Finding wellness
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
through restoring your bond with the Earth / /
Finney Company, / 2007 / 9781893272071 / 1
4069 / o11206238 / Allenby, Braden R. /
Reconstructing Earth : technology and
environment in the age of humans / Braden
adet
Allenby. / / Island Press, / c2005. /
9781597260152 / 1
4070 / o11273483 / Fairman, Charles, 18971988. / Reconstruction and reunion, 1864-1888
adet
/ by Charles Fairman. / 7 Pt.1 / Cambridge
University Press, / 2010. / 9780521769105 / 1
4071 / o11273343 / Fairman, Charles, 18971988. / Reconstruction and reunion, 1864-1888
adet
/ by Charles Fairman. / 6 Pt.a / Cambridge
University Press, / 2010. / 9780521769303 / 1
4072 / o11273446 / Fairman, Charles, 18971988. / Reconstruction and reunion, 1864-1888
adet
/ by Charles Fairman. / 6 Pt.b / Cambridge
University Press, / 2010. / 9780521769600 / 1
4073 / o11273380 / Fairman, Charles, 18971988. / Reconstruction and reunion, 1864-1888
adet
/ by Charles Fairman. / 7 Pt.2 / Cambridge
University Press, / 2010. / 9780521769181 / 1
4074 / o11244021 / Gray, John 1948- Author /
Reconstructions of Secondary Education (Rle
adet
Edu H) / / Taylor & Francis Group / Dec.
2011 / 9780415689182 / 1
4075 / o11282447 / Leeb, Stephen Author /
Red Alert: How China's Growing Prosperity
Will Strangle World Growth / / Little, Brown
adet
Book Group Limited!"Littlehampton Book
Services, Limited [Distributor]" / Dec. 2011 /
9781455503643 / 1
4076 / o11255018 / Walter, Carl E., 1947- /
Red capitalism : the fragile financial
adet
foundation of China's extraordinary rise / Carl
E. / / Wiley, / 2011. / 9780470825860 / 1
4077 / o11143046 / Petersen, Richard Author /
Red Hat Enterprise Linux 6: Desktop and
adet
Administration / / Surfing Turtle Press / March
2011 / 9781936280254 / 1
4078 / o11161838 / / Red, blue, and purple
America : the future of election
demographics / Ruy Teixeira, editor / /
adet
Brookings Institution Press, / 2008. /
9780815783152 / 1
4079 / o11249729 / / Redefinitions of Irish
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
identity : a postnationalist approach / [edited
by] Irene Gilsenan / / Peter Lang, / 2010. /
9783039115587 / 1
4080 / o11103395 / Mair, George. /
Redemption, rehabilitation and risk
management : a history of probation / George adet
Mair and / / Routledge, / Oct. 2011. /
9781843922490 / 1
4081 / o11184565 / / Rediscovering aesthetics :
transdisciplinary voices from art history,
adet
philosophy, and art / / Stanford University
Press, / 2009. / 9780804759915 / 1
4082 / o1126181x / / Rediscovering political
economy / edited by Joseph Postell, Bradley
adet
C.S. Watson. / / Lexington Books, / Aug2011. /
9780739166598 (cloth : alk. paper) / 1
4083 / o11278316 / U.S. Government Author /
Reducing Earthquake Losses / / General Books adet
LLC / 2011 / 9781234213244 / 1
4084 / o11241457 / McCreevey, Diane B.
Editor Editor. / Reducing Greenhouse Gas
Emissions: Available and Emerging
adet
Technologies / / Nova Science Publishers,
Incorporated / 2011 / 9781614707264 / 1
4085 / o11087699 / / Reelection 1996 : how
Americans voted / edited by Herbert F.
adet
Weisberg, Janet M. Box-Steffe / / Chatham
House Publishers, / c1999. / 1566430682 / 1
4086 / o11230599 / Vision, Gerald. / Reemergence : locating conscious properties in a
adet
material world / Gerald Vision. / / MIT Press, /
2011. / 9780262015844 / 1
4087 / o11232134 / Kibrik, Andrej. / Reference
in discourse / Prof. Andrej Kibrik. / / Oxford adet
University Press, / 2011. / 9780199215805 / 1
4088 / o10894159 / Loeb, Louis E. / Reflection
and the stability of belief : essays on
Descartes, Hume, and Reid / Louis E. Lo / / adet
Oxford University Press, / Jul.2010. /
9780195368758 / 1
4089 / o11009263 / / Reflections on the water :
understanding God and the world through the
adet
baptism of believer / / Regent's Park College, /
c1996. / 9781573120524 / 1
4090 / o11206482 / Leung, Frederick K. S. / adet
Reforms and Issues in School Mathematics in
East Asi: Sharing and Understanding
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
Mathematic / / Sense Publishers / May 2010 /
9789460912269 / 1
4091 / o11186732 / Corneanu, Sorana. /
Regimens of the mind : Boyle, Locke, and the
early modern cultura animi tradition /
adet
Sorana / / The University of Chicago Press, /
Dec.2011. / 9780226116396 / 1
4092 / o11271991 / / Regional integration and
economic development in South Asia / [edited
adet
by] Sultan Hafeez Ra / / Edward Elgar Pub., /
mar2012. / 9781781003275 / 1
4093 / o11180055 / Rowe, Carolyn. / Regional
representation in the EU : between diplomacy
and interest mediation / Carolyn Row / /
adet
Palgrave Macmillan, / sep.2011. /
9780230220553 / 1
4094 / o11262862 / Turner, Professor Bryan S
Author / Regulating Bodies / / Taylor &
adet
Francis Group / Nov. 2011 / 9780415514866 /
1
4095 / o11239098 / / Regulating next
generation agri-food bio-technologies : lessons
adet
from European, North Ameri / / Routledge, /
Mar.2012. / 9780415693615 / 1
4096 / o11236024 / / Regulation and the
performance of communication and
information networks / [edited by] Ger / /
adet
Edward Elgar Pub., / Mar.2012. /
9780857930989 / 1
4097 / o1113303x / Eisner, Marc Allen. /
Regulatory politics in transition / Marc Allen
adet
Eisner. / / Johns Hopkins University Press, /
2000. / 0801864925 / 1
4098 / o11272715 / Raffensperger, Christian. /
Reimagining Europe : Kievan Rus' in the
medieval world / Christian Raffensperger. / / adet
Harvard University Press, / Mar 2012 /
9780674063846 / 1
4099 / o11199027 / O'Brien, Eugene Author /
Reinforced and Prestressed Concrete Design to
adet
Ec2 / / Taylor & Francis Group, / Dec 2011 /
9780415571951 / 1
4100 / o11281200 / Nielsen, Michael A., 1974/ Reinventing discovery : the new era of
networked science / Michael Nielsen. / /
adet
Princeton University Press, / Aug2011 . /
9780691148908 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4101 / o11194583 / Goldfarb, Jeffrey C. /
Reinventing Political Culture: The Power of
adet
Culture versus the Culture of Power / / Polity
Press, / NOV2011 / 9780745646374 / 1
4102 / o11286398 / McCarthy, Barry W., 1943/ Rekindling desire : a step-by-step program to
help low-sex and no-sex marriages / Barry
adet
Mc / / Brunner-Routledge, / 2003. /
9780415935517 / 1
4103 / o1126763x / Moncrieffe, Joy Author /
Relational Accountability / / Zed Books,
adet
Limited!"Macmillan [Distributor]" / Nov. 2011
/ 9781848134669 / 1
4104 / o10999693 / / Relational sociology : a
new paradigm for the social sciences / edited
adet
by Pierpaolo Donati / / Routledge, / Jan.2012 /
9780415524063 / 1
4105 / o11257362 / Krawczynski, Henric. /
Relativistic jets from active galactic nuclei /
Henric Krawczynski, Markus Boettcher, Dani / adet
/ Wiley-VCH ; Chichester : John Wiley
[distributor], / Feb 2012. / 9783527410378 / 1
4106 / o11262369 / Ohlsson, Tommy, 1973- /
Relativistic quantum physics : from advanced
quantum mechanics to introductory quantum adet
fie / / Cambridge University Press, / 2011. /
9780521767262 / 1
4107 / o11261055 / Lambourne, Robert J. /
Relativity, gravitation and cosmology / author,
Robert J.A. Lambourne. / / Cambridge
adet
University Press!"Open University," / 2010. /
9780521131384 / 1
4108 / o11025943 / Walker, I. R., 1961- /
Reliability in scientific research : improving
the dependability of measurements, calculat / / adet
Cambridge University Press, / Nov 2010. /
9780521857703 (hardback) / 1
4109 / o11273276 / Inboden, William, 1972- /
Religion and American foreign policy, 19451960 : the soul of containment / William
adet
Inbode / / Cambridge University Press, /
2010. / 9780521156301 / 1
4110 / o11262485 / / Religion and change in
modern Britain / edited by Linda Woodhead
adet
and Rebecca Catto. / / Routledge, / March
2012 / 9780415575812 / 1
4111 / o11275960 / / Religion and
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
development : ways of transforming the
world / edited by Gerrie ter Haar ; fo / / C
Hurst & Co Publishers Ltd, / 2011. /
1849041407 / 1
4112 / o10890841 / El-Aswad, el-Sayed, 1949/ Religion and folk cosmology : scenarios of
adet
the visible and invisible in rural Egypt / el-S / /
Praeger, / 2002. / 9780897899246 / 1
4113 / o11190255 / Wald, Kenneth D. /
Religion and politics in the United States /
Kenneth D. Wald and Allison Calhounadet
Brown. / / Rowman & Littlefield Publishers, /
2010. / 9781442201521 / 1
4114 / o11260531 / Teeter, Emily. / Religion
and ritual in ancient Egypt / Emily Teeter. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521613002 (paperback) / 1
4115 / o11089052 / Mayr-Harting, Henry. /
Religion and society in the medieval West,
600-1200 : selected papers / Henry Mayradet
Harting / / Ashgate, / c2010. /
9780754668985 / 1
4116 / o1117089x / Samuel, Geoffrey Editor
Editor. / Religion and the Subtle Body in Asia
and the West: Between Mind and Body / /
adet
Routledge, / October 2011 / 9780415608114 /
1
4117 / o11220557 / De Botton, Alain. /
Religion for atheists : a non-believer's guide to
the uses of religion / Alain de Botton. / /
adet
Pantheon Books, / Mar.2012. / 9780307379108
/1
4118 / o1124625x / Aldridge, Alan Author /
Religion in the Contemporary World / / Polity
Press!"John Wiley & Sons, Incorporated
adet
[Distributor]" / Oct. 2007!" 2007." /
9780745634043 / 1
4119 / o1128061x / Jackson, Robert Editor
Editor. / Religion, Education, Dialogue and
Conflict / / Routledge!"Taylor & Francis
adet
Group [Distributor]" / Dec. 2011!"2011" /
9780415604314 / 1
4120 / o11089258 / / Religion, politics and
dissent, 1660-1832 : essays in honour of James
adet
E. Bradley / edited / / Ashgate Pub., / c2010. /
9780754663843 / 1
4121 / o10896995 / Rust, Eric C. / Religion, adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
Revelation and Reason / / Mercer University
Press / April 1981 / 9780865540583 / 1
4122 / o10925491 / Madelung, Wilferd. /
Religious and ethnic movements in medieval
Islam / Wilferd Modelung. / /
adet
Variorum ;!"Ashgate Pub. Co.," / 1992. /
9780860783107 / 1
4123 / o11133818 / O'Hanlon, Rosalind. /
Religious Cultures in Early Modern India / / adet
Routledge / Nov.2011. / 9780415602327 / 1
4124 / o1124690x / Suthren Hirst, Jacqueline. /
Religious traditions in modern South Asia / by
adet
Jacqueline Suthren Hirst and John Zavos. / /
Routledge, / 2011. / 9780415447881 / 1
4125 / o11210205 / Firchow, Peter Edgerly,
1937- / Reluctant modernists : Aldous Huxley
and some contemporaries : a collection of
adet
essays / Pe / / Lit ;!"Distributed in North
America by Transaction Pubs," / 2003. /
9783825859626 / 1
4126 / o11142741 / Casarini, Nicola, 1971- /
Remaking global order : the evolution of
Europe-China relations and its implications for adet
E / / Oxford University Press, / 2009. /
9780199560073 / 1
4127 / o11270081 / Emrence, Cem Author /
Remapping the Ottoman Middle East:
Modernity, Imperial Bureaucracy and the
adet
Islamic State / / I. B. Tauris & Company,
Limited!"Macmillan [Distributor]," / Jan
2012 / 9781848859586 / 1
4128 / o11213383 / Lyall, Sutherland. /
Remarkable structures : engineering today's
innovative buildings / Sutherland Lyall. / /
adet
Princeton Architectural Press, / 2002. /
9781568983301 / 1
4129 / o10820796 / Wilken, Robert Louis,
1936- / Remembering the Christian past /
adet
Robert L. Wilken. / / W.B. Eerdmans Pub. Co.,
/ 1995. / 9780802808806 / 1
4130 / o1118145x / King, Russell /
Remittances, Gender and Development:
Albania's Society and Economy in
adet
Transition / / Tauris Academic Studies, /
Oct.2011 / 9781848854871 / 1
4131 / o11180250 / Giri Chandra P Staff
adet
Author / Remote Sensing of Land Use and
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
Land Cover: Principles and Applications / / C
R C Press LLC!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Feb. 2010 / 9781420070743 / 1
4132 / o11180237 / Carbonneau, Patrice Editor
Editor. / Remote Sensing of Rivers:
Management and Applications / / Wileyadet
Blackwell [Imprint]!"John Wiley & Sons,
Limited," / December 2011 / 9780470714270 /
1
4133 / o11157367 / Suparta, Wayan, 1967- /
Remote sensing of solar influence on antarctic
terrestrial climate from a GPS perspective / / adet
Nova Science Publishers, Inc., / Jan.2011. /
9781617613173 (softcover) / 1
4134 / o11160883 / Melnikova, Irina / Remote
sensing of the environment and radiation
adet
transfer: an introductory survey / Irina M / /
Springer, / Sep. 2011. / 9783642148989 / 1
4135 / o11103528 / Düzgün, Şebnem / Remote
sensing of the mine environment / Şebnem
adet
Düzgün & Nuray Demirel. / / CRC Press, /
2011. / 9780415878791 / 1
4136 / o10829039 / Raman Author /
Renaissance Literature and Postcolonial
Studies / / Edinburgh University
adet
Press!"Marston Book Services, Limited
[Distributor], " / September 2010. /
9780748636839 / 1
4137 / o11240234 / Martin, Craig, 1972- /
Renaissance meteorology : Pomponazzi to
adet
Descartes / Craig Martin. / / Johns Hopkins
University Press, / 2011. / 9781421401874 / 1
4138 / o11245852 / Payne, Gregory /
Renewable and Sustainable Polymers / /
adet
American Chemical Society, / 2011. /
9780841226081 / 1
4139 / o11244112 / Mittal, Vikas / Renewable
Polymers: Synthesis, Processing, and
adet
Technology / / John Wiley & Sons,
Incorporated, / 2011. / 9780470938775 / 1
4140 / o11207103 / Johnstone, Barbara. /
Repetition in Arabic discourse : paradigms,
syntagms, and the ecology of language / Barba adet
/ / J. Benjamins Pub., / 1991. / 9781556192845
/1
4141 / o10813147 / / Repetition in discourse / adet
edited by Barbara Johnstone. / 2 / Ablex Pub.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
Co., / 1994. / 9780893919320 / 1
4142 / o10813135 / / Repetition in discourse /
edited by Barbara Johnstone. / 1 / Ablex Pub. adet
Co., / 1994. / 9780893919313 / 1
4143 / o11044019 / Putnam, Hilary /
Representation and reality / Hilary Putnam / / adet
MIT Press, / 1991 / 9780262660747 / 1
4144 / o11262734 / Al-Taee, Nasser. /
Representations of the Orient in Western music
adet
: violence and sensuality / Nasser Al-Taee. / /
Ashgate, / c2010. / 9780754664697 / 1
4145 / o11208533 / Jameson, Fredric. /
Representing Capital : a commentary of
adet
volume one / Fredric Jameson. / / Verso, /
Jun.2011. / 9781844674541 / 1
4146 / o11088813 / / Representing the past :
essays in performance historiography / edited
adet
by Charlotte M. Cann / / University of Iowa
Press, / c2010. / 9781587299056 / 1
4147 / o11273008 / Blumberg, Phillip I., 1919/ Repressive jurisprudence in the early
American republic : the First Amendment and adet
the lega / / Cambridge University Press, /
2010. / 9780521191357 / 1
4148 / o1127198x / Wu, Yi-Li, 1965- /
Reproducing women : medicine, metaphor,
and childbirth in late imperial China / Yi-Li
adet
Wu. / / University of California Press, / 2010. /
9780520260689 / 1
4149 / o11167166 / / Requirements for
Electrical Installations: IET Wiring
Regulations Seventeenth Edition (BS / /
adet
Institution of Engineering & Technology, /
jul2011 / 9781849192699 / 1
4150 / o11239128 / / Research beyond
borders : multidisciplinary reflections / edited
by Anjana Narayan and Lis / / Lexington
adet
Books, / Dec 2011 / 9780739143551 (cloth :
alk. paper) / 1
4151 / o11260348 / Stewart, C. Neal. /
Research ethics for scientists : a companion for
adet
students / Neal Stewart. / / Wiley, / 2011. /
9780470745649 (pbk.) / 1
4152 / o11269285 / Newell, Robert, 1954- / adet
Research for evidence-based practice in
healthcare / Robert Newell, Philip Burnard. / /
Wiley-Blackwell, / c2011. / 9781444331127
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
(pbk. : alk. paper) / 1
4153 / o11248488 / / Research handbook on
international sports law / [edited by] James
adet
A.R. Nafziger, Stephen F / / Edward Elgar
Pub., / Dec 2011. / 9781847206336 / 1
4154 / o10940674 / / Research handbook on
the law of international organisations / [edited
adet
by] Jan Klabbers, As / / Edward Elgar Pub., /
Oct.2010. / 9781847201355 / 1
4155 / o11252741 / / Research in media
education / editor, Chi-kim Cheung. / / Nova
adet
Science Publishers, / c2011. / 9781612096438
(hardcover) / 1
4156 / o11239116 / Nichols-Casebolt, Ann,
1949- / Research integrity and responsible
conduct of research / Ann Nichols-Casebolt. / / adet
Oxford University Press, / Jan 2012 /
9780195378108 (pbk. : alk. paper) / 1
4157 / o11257593 / Jones, Harry / Research
Magnet Technology Forty Years of Creating
High Magnetic Fields / Harry Jones. / /
adet
Imperial College Pr, / 2009. / 9781848163263 /
1
4158 / o11281911 / Ethridge, Don E. (Don
Erwin) / Research methodology in applied
economics : organizing, planning, and
adet
conducting economic / / Blackwell Publishing,
/ c2004. / 9780813829944 / 1
4159 / o11261201 / Upton, Penney Editor
Editor. / Research Methods and Design in
Psychology: Learning Through Assessment / /
adet
Learning Matters Limited,!"International
Specialized Book Services [Distributor]" /
Sept. 2011 / 9780857256652 / 1
4160 / o1124477x / Andrew, Damon P. S.,
1976- / Research methods and design in sport
management / by Damon P.S. Andrew, Paul M. adet
Pedersen, / / Human Kinetics, / 2011. /
9780736073851 / 1
4161 / o1126844x / Beins, Bernard. / Research
methods and statistics / Bernard C. Beins,
adet
Maureen A. McCarthy. / / Pearson, / Jan 2012 /
9780205624096 / 1
4162 / o11262102 / Gunn, Simon. / Research
Methods for History / / Edinburgh University adet
Press / 2011. / 9780748642045 / 1
4163 / o11250306 / / Research methods for
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
studying groups and teams : a guide to
approaches, tools, and technol / / Routledge, /
2011. / 9780415806336 / 1
4164 / o11277452 / / Research methods in
child language : a practical guide / edited by
adet
Erika Hoff. / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9781444331257 / 1
4165 / o11285771 / Cohen, Louis, 1928- /
Research methods in education / Louis Cohen,
adet
Lawrence Manion, and Keith Morrison ; with
co / / Routledge, / 2011. / 9780415583367 / 1
4166 / o11252467 / Ifenthaler, Dirk Editor
Editor. / Research Methods in e-Learning
Systems: Perspectives on Design,
adet
Development, Assessment an / /
Springer!"Central Book Services [Distributor]"
/ Nov. 2011 / 9781441995797 / 1
4167 / o11247198 / Lazar, Jonathan. /
Research methods in human-computer
interaction / Jonathan Lazar, Jinjuan Heidi
adet
Feng, and H / / Wiley, / 2010. /
9780470723371 / 1
4168 / o11206986 / / Research methods in
linguistics / edited by Lia Litosseliti. / /
adet
Continuum, / 2010. / 9780826489937 / 1
4169 / o11250318 / / Research methods in
physical education and youth sport / edited by
adet
Kathleen Armour and Dou / / Routledge, / Jan
2012. / 9780415618854 / 1
4170 / o11274888 / / Research methods in
second language acquisition : a practical
adet
guide / edited by Alison Mac / / WileyBlackwell, / Jan.2012. / 9781444334272 / 1
4171 / o11249808 / Li, Ming, 1959- / Research
methods in sport management / Ming Li,
Brenda G. Pitts, Jerome Quarterman. / / Fitnessadet
Information Technology, / 2008. /
9781885693853 / 1
4172 / o1103998x / / Research perspectives in
hydraulics and water resources engineering /
adet
edited by Rama Prasa / / World Scientific, /
c2002. / 9789810249298 / 1
4173 / o11285308 / Hamilton, William John
Author / Researches in Asia Minor, Pontus,
and Armenia: With Some Account of their
adet
Antiquities and / / Cambridge University Press
/ Jan. 2012 / 9781108042253 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4174 / o11241445 / Jamieson, Lynn. /
Researching families and relationships:
reflections on process. Lynn Jamieson. / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230252448 / 1
4175 / o11179065 / Tigrek, Sahnaz. / Reservoir
sediment management / Sahnaz Tigrek, Tuce
adet
Aras. / / CRC Press/Balkema, / 2011. /
9780415603393 / 1
4176 / o11279680 / / Reshaping doctoral
education : changing approaches and
adet
pedagogies / edited by Alison Lee a / /
Routledge, / Jan 2012. / 9780415618137 / 1
4177 / o11241627 / Johnson, Julia, 1946- /
Residential care transformed : revisiting 'the
last refuge' / Julia Johnson, Sheena Rolph / / adet
Palgrave Macmillan, / 2010. / 9780230202429
(hardback) / 1
4178 / o11254853 / Booth, Norman K. /
Residential landscape architecture : design
process for the private residence / Norman K. / adet
/ Prentice Hall, / Jan.2012. / 9780132376198 /
1
4179 / o10944163 / Tang, Luping Author /
Resistance of Concrete to Chloride Ingress:
Testing and Modelling / / Taylor & Francis
adet
Group [Distributor], / September 2010 /
9780415486149 / 1
4180 / o1118095x / / Resisting punitiveness in
Europe : welfare, human rights, and
adet
democracy / edited by Sonja / / Routledge, /
oct.2011. / 9780415678933 / 1
4181 / o11176854 / / Resolving community
conflicts and problems : public deliberation
and sustained dialogue / / / Columbia
adet
University Press, / SEP2011. / 9780231151689
/1
4182 / o11186598 / / Responsible partisanship?
: the evolution of American political parties
adet
since 1950 / edito / / University Press of
Kansas, / c2002. / 0700612173 / 1
4183 / o11272764 / Waddell, Michael M.
Author / Restoring Nature: Essays in
Thomistic Philosophy and Theology / / Saint adet
Augustine's Press, / Jan. 2012 /
9781587317262 / 1
4184 / o11085095 / / Restructuring and
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
resistance : Canadian public policy in the age
of global capitalism / ed / / Fernwood, / 2000. /
1552660265 / 1
4185 / o11222438 / / Resumptive pronouns at
the interfaces / edited by Alain Rouveret. / /
adet
John Benjamins Pub. Co., / Jul.2011. /
9789027208224 / 1
4186 / o10572442 / Gaunt, Simon. / Retelling
the tale : an introduction to medieval French
adet
literature / Simon Gaunt. / / Duckworth
Academic, / 2001. / 9780715629253 / 1
4187 / o11107650 / Dean, Jonathan, 1982- /
Rethinking contemporary feminist politics /
adet
Jonathan Dean. / / Palgrave Macmillan, / 2010.
/ 9780230238923 / 1
4188 / o11270834 / Tanguay-Renaud, Francois
Editor Editor. / Rethinking Criminal Law
Theory: New Canadian Perspectives in the
adet
Philosophy of Domestic, T / / Hart Publishing
Limited / Jan. 2012 / 9781849460101 / 1
4189 / o11254361 / / Rethinking democracy
and the European Union / edited by Erik
adet
Oddvar Eriksen and John Erik / / Routledge, /
Feb.2012. / 9780415690720 / 1
4190 / o1116914x / / Rethinking early
medieval India : a reader / edited by Upinder
adet
Singh. / / Oxford University Press, / Jun
2011. / 9780198070023 / 1
4191 / o1124219x / Morgan, D. H. J. /
Rethinking family practices / David H.J.
adet
Morgan. / / Palgrave Macmillan, / March 2011.
/ 9780230527232 / 1
4192 / o11261742 / Matin, Kamran /
Rethinking Iran: International Relations,
adet
Modernity and Revolution / / Routledge, /
Nov. 2011 / 9780415612357 / 1
4193 / o11222396 / Linell, Per, 1944- /
Rethinking language, mind, and world
dialogically : interactional and contextual
adet
theories / / Information Age Pub., / 2009. /
9781593119959 / 1
4194 / o10621714 / Narramore, Terry. /
Rethinking modern Japan : politics,
adet
economics, identity / Terry Narramore. / /
Routledge , / 2009. / 9780415288668 (pbk) / 1
4195 / o11260816 / Carver, Jessicah. /
adet
Rethinking paper & ink : the sustainable
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
publishing revolution / Jessicah Carver and
Natal / / Ooligan Press, / April 2011. /
9781932010398 / 1
4196 / o11284687 / / Rethinking religion in
India : the colonial construction of Hinduism /
adet
edited by Esther Bl / / Routledge, / Jan.2012 /
041554890X / 1
4197 / o11209070 / / Rethinking secularism /
edited by Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer,
adet
and Jonathan VanAntwe / / Oxford University
Press, / Aug.2011. / 9780199796687 / 1
4198 / o11247265 / Hall, Simon, 1976- /
Rethinking the American anti-war movement /
adet
by Simon Hall. / / Routledge, / jan.2012. /
9780415800846 / 1
4199 / o11247411 / Maeda, Daryl J. /
Rethinking the Asian American movement / by
adet
Daryl Joji Maeda. / / Routledge, / c2011. /
9780415800822 / 1
4200 / o11168808 / Kaufmann, Vincent /
ReThinking the City / / Routledge, / August adet
2011 / 9780415681179 / 1
4201 / o11242280 / Flint, Kevin J. /
Rethinking the education improvement agenda
: a critical philosophical approach / Kevin J. / / adet
Continuum, / Feb.2012. / 9781441129734
(pbk.) / 1
4202 / o11214065 / / Rethinking the labor
process / edited by Mark Wardell, Thomas L.
adet
Steiger, and Peter Meiksi / / State University of
New York Press, / 1999. / 9780791442821 / 1
4203 / o10949513 / Castello, Lineu. /
Rethinking the meaning of place : conceiving
place in architecture-urbanism / by Lineu Cas / adet
/ Ashgate Pub. Company, / March 2010. /
9780754678144 / 1
4204 / o1123328x / / Rethinking undergraduate
business education : liberal learning for the
adet
profession / Anne C / / Jossey-Bass, / 2011. /
9780470889626 / 1
4205 / o1125824x / / Rethinking women's and
gender studies / edited by Catherine M. Orr,
adet
Ann Braithwaite, Diane / / Routledge, / 2011. /
9780415808316 / 1
4206 / o11271851 / / Re-treating religion :
adet
deconstructing Christianity with Jean-Luc
Nancy / edited by Alena A / / Fordham
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
University Press, / Feb 2012. / 9780823234653
/1
4207 / o11215069 / Reynolds, Simon, 1963- /
Retromania : pop culture's addiction to its own
adet
past / Simon Reynolds. / / Faber & Faber, /
c2011. / 9780865479944 / 1
4208 / o11172587 / / Reunifying Cyprus : the
Annan Plan and beyond / edited by Andrekos
adet
Varnava and Hubert Faus / / I.B. Tauris, / 2009.
/ 9781848859593 / 1
4209 / o11257404 / / Reuse value : spolia and
appropriation in art and architecture, from
adet
Constantine to Sherri / / Ashgate, / 2011. /
9781409424222 (hardcover : alk. paper) / 1
4210 / o11282745 / Caudwell, Jayne Editor
Editor. / Reviewing Uk Football Cultures / / adet
Routledge, / Nov. 2011 / 9780415560870 / 1
4211 / o11281510 / Borgese, Jolene. / Revision
strategies for adolescent writers : moving
adet
students in the write direction / Jole / / Corwin
Press, / c2011. / 9781412994255 / 1
4212 / o11255146 / / Revisiting the Frankfurt
School : essays on culture, media and theory /
adet
[edited] by David / / Ashgate, / c2011. /
9781409411802 (hbk. : alk. paper) / 1
4213 / o11242760 / Sager, Tore Oivin /
Reviving Critical Planning Theory: Dealing
with Pressure, Neo-liberalism, and
adet
Responsibili / / Routledge, / mar.2012 /
9780415686679 / 1
4214 / o11263064 / Tazmini, Ghoncheh Author
/ Revolution and Reform in Russia and Iran:
Modernisation and Politics in Revolutionary
Stat / / Tauris Academic Studies [Imprint]!"I. adet
B. Tauris & Company, Limited"!"Macmillan
[Distributor]," / Mar 2012 / 9781848855540 /
1
4215 / o11251153 / Selbin, Eric. / Revolution,
rebellion, resistance : the power of story / Eric
Selbin. / / Zed ;!"Distributed in the USA by
adet
Palgrave Macmillan," / 2010. /
9781848130173 / 1
4216 / o11207966 / Huang, George Author /
RFID-enabled real-time manufacturing / / John
adet
Wiley & Sons, Limited, / December 20, 2011 /
9780470901656 / 1
4217 / o11207097 / / Rhetoric in detail :
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
discourse analyses of rhetorical talk and text /
edited by Barbara Jo / / John Benjamins, /
2008. / 9789027206190 / 1
4218 / o11280529 / Lessl, Thomas M., 1954- /
Rhetorical darwinism : religion, evolution, and
the scientific identity / Thomas M. Lessl. / / adet
Baylor University Press, / feb2012. /
9781602584037 / 1
4219 / o11162119 / Shortell, Christopher
Author / Rights, Remedies, and the Impact of
State Sovereign Immunity / / State University adet
of New York Press, / 2009. / 9780791475089 /
1
4220 / o11268748 / Dominguez Author /
Right-Wing Politics New Latin America / /
adet
Zed Books, Limited,!"Macmillan
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781848138117 / 1
4221 / o11278511 / Sluyter-Beltrão, Jeffrey,
1958- / Rise and decline of Brazil's New
Unionism : the politics of the Central Única adet
dos Trabalh / / Peter Lang, / c2010. /
9783034301145 / 1
4222 / o1116976x / McPeak, John G. / Risk
and social change in an African rural
economy : livelihoods in pastoralist
adet
communitie / / Routledge, / september2011. /
9780415615983 / 1
4223 / o11254816 / / Risk management and
corporate governance / edited by Abol
adet
Jalilvand and A.G. Malliaris. / / Routledge, /
2011. / 9780415879705 / 1
4224 / o11173476 / Bollig, Michael Author /
Risk management in a hazardous environment:
a comparative study of two pastoral
adet
societies / / Springer, / Nov. 2010. /
9781441939029 / 1
4225 / o11207917 / Li, Jian. / Risk
management of supply and cash flows in
adet
supply chains / Jian Li. / / Springer, / Oct.
2011. / 9781461405108 / 1
4226 / o11275261 / Tosun, Jale Author / Risk
Regulation in Europe: Assessing the
Application of the Precautionary Principle / / adet
Springer London, Limited!"Springer
[Distributor]" / Oct. 2011 / 9781461419839 / 1
4227 / o11259875 / Arnoldi, Jakob / Risk: an adet
introduction / / Polity Press / 2009. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
9780745640990 / 1
4228 / o11190541 / / Risky business? : PAC
decisionmaking in congressional elections /
adet
Robert Biersack, Paul S. / / M.E. Sharpe, /
c1994. / 9781563242946 / 1
4229 / o11223297 / Reid, Megan H. / Ritual
and piety in medieval Islamic law / Megan H.
adet
Reid. / / Cambridge University Press, /
Sep.2011. / 9780521889599 / 1
4230 / o11260130 / Tarlow, Sarah, 1967- /
Ritual, belief, and the dead body in early
modern Britain and Ireland / Sarah Tarlow. / / adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521761543 / 1
4231 / o11152151 / / Ritual, media, and
conflict / edited by Ronald L. Grimes...[et
adet
al.]. / / Oxford University Press, / Mar.2011. /
9780199735235 (hardback : alk. paper) / 1
4232 / o11159741 / Appasani, Krishnarao. /
RNA Interference Technology: From Basic
Science to Drug Development / / Cambridge adet
University Press / March 2011 /
9780521205177 / 1
4233 / o11173439 / Rill, Georg Author / Road
Vehicle Dynamics / / CRC Press
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor & adet
Francis Group [Distributor]," / Sep 2011. /
9781439838983 / 1
4234 / o11280013 / Williamson, James C. /
Roadways to success / James C. Williamson,
adet
Debra A. McCandrew, Charles T. Muse. / /
Pearson, / Feb. 2012. / 9780132317450 / 1
4235 / o11259206 / Kondo, Ariyuki Author /
Robert and James Adam, Architects of the Age
of Enlightenment / / Pickering & Chatto
adet
Publishers, Limited!"Ashgate Publishing
Company [Distributor]" / Dec. 2011 /
9781848931794 / 1
4236 / o11252637 / Budd, Adrian / Robert Cox
and Neo-Gramscian International Relations
adet
Theory: A Critical Appraisal / / Routledge, /
jan.2012 / 9780415681865 / 1
4237 / o11213954 / Polidori, Robert / Robert
Polidori: Points Between...Up Till Now / /
adet
Gerhard Steidl Druckerei und Verlag / 2010. /
9783865219947 / 1
4238 / o11256497 / Van Veldhoven, Robert
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
H.M. / Robust sigma delta converters : and
their application in low-power highly-digitized
flexib / / Springer, / 2011. / 9789400706439 / 1
4239 / o10840886 / / Rock chemistry / editors,
Basilio Macâias and Fidel Guajardo. / / Nova
adet
Science Publishers, / Apr 2010. /
9781608765638 / 1
4240 / o11174973 / Chalhoub, Michel / Rock
Mass Homogeneization and Numerical
adet
Classification / / Taylor & Francis Group /
Nov.2011. / 9780415692403 / 1
4241 / o1121918x / / Rockfall engineering /
edited by Stephane Lambert, François
adet
Nicot. / / ISTE ;!"Wiley," / Jul.2011. /
9781848212565 / 1
4242 / o10697512 / Szatmary, David P.,
1951- / Rockin' in time : a social history of
adet
rock-and-roll / David P. Szatmary. / / Prentice
Hall, / c2010. / 9780205675043 (pbk.) / 1
4243 / o1124012x / Bishop, Charles A. / Rollto-roll vacuum deposition of barrier coatings /
adet
Charles A. Bishop. / / Wiley ;!"Scrivener," /
2010. / 9780470609569 / 1
4244 / o1095403x / Mehl, Andreas Author /
Roman Historiography / / Wiley-Blackwell
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated" /
Jan. 2007 / 9781405121835 / 1
4245 / o11275121 / Riggsby, Andrew M. /
Roman law and the legal world of the
adet
Romans / Andrew M. Riggsby. / / Cambridge
University Press, / 2010. / 9780521687119 / 1
4246 / o11032741 / Cruse, Audrey. / Roman
medicine / Audrey Cruse. / / Tempus, / 2004, adet
r2006. / 9780752414614 / 1
4247 / o1125676x / / Roman republican villas :
architecture, context, and ideology / Jeffrey A.
Becker and Nico / / University of Michigan
adet
Press, / 2011. / 9780472117703 (cloth : acidfree paper) / 1
4248 / o11267550 / Day, Aidan. / Romanticism
/ Aidan Day. / / Routledge, / January 2012 /
adet
9780415460262 / 1
4249 / o1082764x / Lançon, Bertrand, 1952- /
Rome in late antiquity : AD 313-604 / Bertrand
Lançon ; translated by Antonia Nevill with / / adet
Edinburgh University Press, / c2000. /
9780748612406 (pbk) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4250 / o11259218 / Laurence, Ray Author /
Rome, Ostia, Pompeii: Movement and
Space / / Oxford University Press,
adet
Incorporated!"Oxford University Press
Australia [Distributor]" / Dec. 2011 /
9780199583126 / 1
4251 / o11262667 / Talbert, Richard J. A.,
1947- / Rome's world : the Peutinger map
reconsidered / Richard J.A. Talbert ; in
adet
association with / / Cambridge University
Press, / 2010. / 9780521764803 (hardback) / 1
4252 / o11232092 / / Romney Marsh : coastal
and landscape change through the ages / edited
by Antony Long, Step / / Oxford University adet
School of Archaeology, / 2002. /
9780947816575 / 1
4253 / o11281534 / Latino, Robert J. / Root
cause analysis : improving performance for
bottom-line results / Robert J. Latino, Ke / / adet
CRC Press, / Jun.2011. / 1439850925
(hardback) / 1
4254 / o11057658 / / Rorty, pragmatism, and
Confucianism : with responses by Richard
Rorty / edited by Yong Hua / / State University adet
of New York Press, / 2009. / 9780791476840 /
1
4255 / o1126097x / Friedman, John L. Author /
Rotating Relativistic Stars / / Cambridge
adet
University Press / 2011 / 9780521872546 / 1
4256 / o11222712 / / Routledge companion to
literature and science / edited by Bruce Clarke
adet
and Manuela Rossini / / Routledge, / Jun.2011.
/ 9780415509596 / 1
4257 / o11252923 / Bruneau, Thomas Editor
Editor. / Routledge Handbook of Civil-Military
adet
Relations / / Routledge, / feb.2012 /
9780415782739 / 1
4258 / o11265899 / / Routledge handbook of
democratization / edited by Jeffrey Haynes. / / adet
Routledge, / jan.2012. / 9780415573771 / 1
4259 / o11266090 / / Routledge handbook of
disability studies / edited by Nick Watson,
adet
Alan Roulstone, and Caro / / Routledge, /
mar.2012. / 9780415574006 / 1
4260 / o10971166 / Kohli Author / Routledge adet
Handbook of Indian Politics / / Routledge
[Imprint]!"Taylor & Francis Group"!"Taylor &
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
Francis Group [Distributor]," / Dec. 2010. /
9780415776851 / 1
4261 / o11265942 / / Routledge handbook of
Latin American politics / edited by Peter
adet
Kingstone and Deborah J. Y / / Routledge, /
mar.2012. / 9780415875226 / 1
4262 / o11265875 / / Routledge handbook of
political marketing / edited by Jennifer Leesadet
Marshment. / / Routledge, / jan.2012. /
9780415579933 / 1
4263 / o1124916x / / Routledge handbook of
sport management / edited by Leigh
adet
Robinson ... [et al.]. / / Routledge, / Dec
2011. / 978041558788 / 1
4264 / o11089271 / / Roxolana in European
literature, history and culture / edited by
adet
Galina I. Yermolenko. / / Ashgate, / c2010. /
9780754667612 / 1
4265 / o11049352 / Hendrickson, Janis. / Roy
Lichtenstein, 1923-1997 / Janis
adet
Hendrickson. / / Taschen, / 2001.. /
9783822858608 / 1
4266 / o11220855 / / Royal courts in dynastic
states and empires : a global perspective /
adet
edited by Jeroen Duin / / Brill, / Jul.2011. /
9789004206229 / 1
4267 / o11252984 / / Rubber-clay
nanocomposites : science, technology, and
adet
applications / edited by Maurizio Ga / / John
Wiley & Sons, / c2011. / 9780470562109 / 1
4268 / o11207619 / Karnazes, Dean, 1962- /
Run : 26.2 stories of blisters and bliss / Dean
adet
Karnazes. / / Rodale Books, / 2011. /
9781605292793 / 1
4269 / o11246649 / Brown, David L. (David
Louis), 1945- / Rural people and communities
in the 21st century : resilience and
adet
transformation / David L / / Polity Press, / Feb.
2011. / 9780745641287 / 1
4270 / o11248075 / / Rural resistance in South
Africa : the Mpondo revolts after fifty years /
adet
edited by Thembe / / Brill, / 2011. /
9789004214460 / 1
4271 / o11254294 / Inozemtsev, Vladislav /
Russia - Democracy Versus Modernization / / adet
Routledge; / Feb.2012. / 9780415506649 / 1
4272 / o10924796 / Confino, Michael / Russia adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
Before the Radiant Future: Essays in Modern
History, Culture, and Society / / Berghahn
Books, Incorporated, / OCT 2010 /
9781845457617 / 1
4273 / o1116461x / Paramonov, Vladimir. /
Russia in Central Asia : policy, security, and
economics / Vladimir Paramonov, Aleksey
adet
Str / / Nova Science Publishers, / c2009. /
9781606928806 / 1
4274 / o10971610 / Dellecker, Adrian Editor
Editor. / Russian Energy Security and Foreign
adet
Policy / / Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Nov. 2009 / 9780415547338 / 1
4275 / o11180158 / Makarova, Veronika Editor
Editor. / Russian Language Studies in Canada
adet
and the USA: The New Focus / / Anthem
Press, / Oct.2011 / 9780857287847 / 1
4276 / o11286659 / Panibratov, A. U. (Andrei
U.) / Russian multinationals : from regional
adet
supremacy to global lead / Andrei Panibratov. /
/ Routledge, / Feb 2012. / 9780415615884 / 1
4277 / o11223017 / / Russian officialdom : the
bureaucratization of Russian society from the
adet
seventeenth to the / / University of North
Carolina Press, / 1980. / 9780807840627 / 1
4278 / o11174754 / Epstein, Mikhail. / Russian
postmodernism : new perspectives on Postadet
Soviet Culture / Mikhail Epstein, Alexand / /
Berghahn Books, / 1999. / 1571810986 / 1
4279 / o11284730 / White, Stephen Editor
Editor. / Russia's Authoritarian Elections / /
Routledge!"Taylor & Francis Group
adet
[Distributor]" / Jan. 2012!"2011" /
9780415696715 / 1
4280 / o11221112 / Lieven, D. C. B. / Russia's
rulers under the old regime / Dominic Lieven. /
adet
/ Yale University Press, / 1991. /
9780300049374 / 1
4281 / o1123152x / Berton, Peter, 1922- /
Russo-Japanese relations, 1905-1917 : from
adet
enemies to allies / Peter Berton. / / Routledge, /
Jan.2012. / 9780415598996 / 1
4282 / o10822422 / Ryokan, 1758-1831.. /
Ryokan : Zen monk-poet of Japan / translated
adet
by Burton Watson.. / / Columbia University
Press, / 1992. / 9780231044158 / 1
4283 / o11115439 / Coon, Lynda L. / Sacred adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
fictions : holy women and hagiography in late
antiquity / Lynda L. Coon. / / University of
Pennsylvania Press, / 1997. / 9780812233711 /
1
4284 / o11258111 / Burr, Wesley R., 1936- /
Sacred matters : religion and spirituality in
families / Wesley R. Burr, Loren D. Marks, R / adet
/ Routledge Academic, / 2011. /
9780415887458 / 1
4285 / o11091630 / Hedley, Douglas Author /
Sacrifice Imagined: Violence, Atonement and
the Sacred / / Continuum International
adet
Publishing Group, Limited!"Palgrave
Macmillan [Distributor]," / June 2011 /
9781441194459 / 1
4286 / o11067445 / Claessens. / Safer World
Financial System / / Centre for Economic
adet
Policy Research / 2010. / 9781907142093 / 1
4287 / o11246194 / Nolan, Dennis P. / Safety
and Security Review for the Process
Industries: Application of HAZOP, PHA,
adet
What-IF / / William Andrew, / 2011 /
9781437735185 / 1
4288 / o1128450x / Hanser, Steven Author
Editor Editor. / Sagebrush ecosystem
conservation and Management: Ecoregional
adet
assessment tools and models f / / U.S.
Geological Survey / Dec. 2011 /
9780615555300 / 1
4289 / o11269819 / Thompson, Steven K.,
1945- / Sampling / Steven K. Thompson. / / adet
Wiley, / Feb 2012. / 9780470402313 / 1
4290 / o11252510 / / Sampling and sample
preparation in analytical chemistry / [edited
adet
by] Jaroslava Svarc-Gaji / / Nova Science
Publishers, / Nov. c2011. / 9781621002697 / 1
4291 / o11148573 / Holzner, Steven. / Sams
teach yourself Google SketchUp 8 in 10
adet
minutes / Steven Holzner. / / Sams, / Jan
2011. / 9780672335471 (pbk.) / 1
4292 / o11192896 / / Sand Dunes : Ecology,
Geology and Conservation / Editors: Cory D.
adet
Galvin. / / Nova Science Publishers, Inc., /
Jan.2011. / 9781611227390 / 1
4293 / o11285229 / Turnbull, Ronald Author / adet
Sand Stone and Sea Stacks: A Beachcomber's
Guide to Britain's Coastal Geology / / Frances
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
Lincoln Limited!"Perseus-PGW
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9780711232280 / 1
4294 / o11213371 / Jodidio, Philip. / Santiago
Calatrava : 1951, architect, engineer, artist /
adet
Philip Jodidio ; [editor, Peter G / / Taschen, /
2007. / 9783822848739 / 1
4295 / o11029481 / / Satellite altimetry for
geodesy, geophysics and oceanography :
adet
proceedings of the Internat / / Springer, / 2004.
/ 3540202110 (hdbk.) / 1
4296 / o11258767 / / Saturated fats :
metabolism, disease risks, and public
awareness / editor, Joseph P. Lange / / Nova adet
Science Publisher's, / Nov c2011. /
9781612095660 / 1
4297 / o11254208 / Al-Bisher, Hatim. / Saudi
maritime policy : integrated governance /
adet
Hatim Al-Bisher, Selina Stead, Tim Gray. / /
Routledge, / jan.2012. / 9780415664257 / 1
4298 / o11224332 / Allen, T. G. (Tim G.),
1955- / Saved from the grave : Neolithic to
Saxon discoveries at Spring Road Municipal
adet
Cemetery, A / / Oxford University School of
Archaeology for Oxford Archaeology, / c2008.
/ 9780954962760 / 1
4299 / o11233230 / Bradley, Martin J. / Saving
higher education : the integrated, competencyadet
based three-year bachelor's degree pr / /
Jossey-Bass, / Jan.2012. / 9780470888193 / 1
4300 / o1117710x / Sullivan, Gordon. / Saving
homewaters : the story of Montana's streams
and rivers / Gordon Sullivan. / / Countryman adet
Press ;!"Distributed by W.W. Norton," / c2008.
/ 9780881506792 / 1
4301 / o11187633 / Abbott, Martin L. /
Scalability rules : 50 principles for scaling
Web sites / Martin L. Abbott, Michael T. Fis / / adet
Addison-Wesley, / cMay 2011 /
9780321753885 (pbk. : alk. paper) / 1
4302 / o11256771 / / Scale : imagination,
perception, and practice in architecture /
adet
Gerald Adler, Timothy Brit / / Routledge, / Jan
2012. / 9780415687126 / 1
4303 / o11235640 / / Scaling social impact :
new thinking / edited by Paul N. Bloom and
adet
Edward Skloot. / / Palgrave Macmillan, / 2010.
/ 9780230104372 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4304 / o11254385 / Kraft, Philip / Scent and
Chemistry: the molecular world of odors/
Philip Kraft, Günther Ohloff, Wilhelm / / John adet
Wiley & Sons, / Feb. 2012 / 9783906390666 /
1
4305 / o11269625 / Schiller, John Author /
Schaum's Easy Outline of Probability and
adet
Statistics, Revised Edition / / McGraw-Hill
Companies, The / 2011 / 9780071777513 / 1
4306 / o11171467 / Hayes Author / Schaums
Outline of Digital Signal Processing / /
adet
McGraw-Hill Companies, The, / Sep 2011 /
9780071635097 / 1
4307 / o11271097 / Matthews, Bruce Author /
Schelling's Organic Form of Philosophy: Life
as the Schema of Freedom / / State University adet
of New York Press / Jan. 2012 /
9781438434100 / 1
4308 / o11286301 / Roberts, Phillip Editor
Editor. / Schizoanalysis and Visual Cultures:
Deleuze Studies Volume 5. 2 / / Edinburgh
adet
University Press!"NewSouth Books
[Distributor]" / Jan. 2012 / 9780748646371 / 1
4309 / o11256503 / Tigerman, Stanley, 1930- /
Schlepping through ambivalence : essays on an
American architectural condition / Stanley T / / adet
Yale University Press, / 2011. /
9780300175417 (cloth : alk. paper) / 1
4310 / o11279187 / / School effectiveness and
improvement research, policy, and practice :
adet
challenging the orth / / Routledge, / Jan 2012. /
9780415698993 / 1
4311 / o11009007 / Shari'ati, Ali. / School of
thought and actions / Ali Shariati ; translated
adet
from the Persian by Cyrus Bakhti / / Abjad, /
[199-?] / 9781871031102 / 1
4312 / o11276587 / Tyler, William Author /
School Organisation: A Sociological
Perspective / / Routledge!"Taylor & Francis adet
Group [Distributor]" / Dec. 2011!"2011" /
9780415505499 / 1
4313 / o11265656 / Merrell, Kenneth W. /
School psychology for the 21st century :
foundations and practices / Kenneth W.
adet
Merrell, R / / Guilford Press, / cjan.2012. /
9781609187521 / 1
4314 / o11265504 / Nader, Kathleen. / School adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
rampage shootings and other youth
disturbances : early preventative
interventions / / / Routledge, / jan.2012. /
9780415877480 / 1
4315 / o11244173 / Reed, Betty Jamerson,
1937- / School segregation in western North
Carolina : a history, 1860s-1970s / Betty
adet
Jamerson Ree / / McFarland & Company, /
c2011. / 9780786459650 (softcover : alk.
paper) / 1
4316 / o11279217 / Harris, Alma Author /
Schools Performing Beyond Expectations / /
adet
Routledge!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Feb 2012 / 9780415692311 / 1
4317 / o11235068 / / Science and innovation
policy for the new knowledge economy /
adet
edited by Massimo G. Colombo / / Edward
Elgar, / 2011. / 9781848448407 / 1
4318 / o11171133 / Bu, Liping Editor Editor. /
Science and Public Health in Twentieth
adet
Century Asia / / Routledge, / June 2011 /
9780415665667 / 1
4319 / o11270627 / Smith, James, Ph. D. /
Science and technology for development /
adet
James Smith. / / Zed Books, Limited , / 2009. /
9781848132016 / 1
4320 / o11205878 / Box, Louk Editor Editor. /
Science and Technology Policy for
adet
Development: Dialogues at the Interface / /
Anthem Press, / 2006 / 9781843312277 / 1
4321 / o11247046 / / Science as inquiry in the
secondary setting / edited by Julie Luft, Randy
adet
L. Bell, and Jul / / NSTA Press, / 2008. /
9781933531267 / 1
4322 / o11188388 / Ferro, David L. Editor
Editor. / Science Fiction and Computing:
Essays on Interlinked Domains / / McFarland
adet
& Company, Incorporated Publishers!"Central
Book Services [Distributor]" / May 2011 /
9780786445653 / 1
4323 / o11173816 / / Science fiction film,
television, and adaptation : across the screens /
adet
edited by J. P. Te / / Routledge, / jul2011. /
9780415887199 (alk. paper) / 1
4324 / o11263003 / Trefil, James S., 1938- /
Science in world history / James Trefil. / /
adet
Routledge, / 2011. / 9780415782555 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4325 / o11270470 / Ramacharaka, Yogi. /
Science of Breath: A Complete Manual of the
ORIENTAL BREATHING PHILOSOPHY of adet
Physical, Men / / Ancient Wisdom Publications
/ Nov. 2011 / 9781936690619 / 1
4326 / o11067731 / Tuchman, Arleen, 1956- /
Science, medicine, and the state in Germany :
the case of Baden, 1815-1871 / Arleen
adet
Marcia / / Oxford University Press, / 1993. /
9780195080476 / 1
4327 / o11258470 / / Scotland's Castle
Culture / A. Dakin, Miles Glendinning and
adet
Aonghus MacKechnie / / Birlinn, Limited, /
2011. / 9781906566333 / 1
4328 / o11272211 / Carr, E. Summerson, 1969/ Scripting addiction : the politics of
therapeutic talk and American sobriety / E.
adet
Summerso / / Princeton University Press, /
2011. / 9780691144504 / 1
4329 / o11284766 / Gregory, Mary Efrosini. /
Search for self in other in Cicero, Ovid,
Rousseau, Diderot and Sartre / Mary Efrosini adet
Gre / / Peter Lang, / Jan.2012. /
9781433115950 / 1
4330 / o10676363 / Cadwallader, Eva Hauel. /
Searchlight on values : Nicolai Hartmann's
twentieth-century value Platonism / Eva Hauel adet
C / / University Press of America, / c1984. /
9780819143709 / 1
4331 / o11240210 / / Second language task
complexity: researching the cognition
adet
hypothesis of language learning / / John
Benjamins Pub., / 2011. / 9789027207203 / 1
4332 / o11252868 / Gigli, Nicola. / Second
order analysis on (P2(M),W2) / Nicola
adet
Gigli. / / American Mathematical Society, /
Mar2012. / 9780821853092 / 1
4333 / o11206445 / Drijvers, Paul Editor
Editor. / Secondary Algebra Education / /
adet
Sense Publishers / Oct. 2010 / 9789460913334
/1
4334 / o11243879 / Dent, H. C. Author /
Secondary education for all (rle edu H) / /
adet
Routledge!"Macmillan Publishers NZ, Limited
[Distributor]," / Jan 2012 / 9780415689113 / 1
4335 / o11251098 / Greider, William. / Secrets adet
of the temple : how the Federal Reserve runs
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
the country / William Greider. / / Simon &
Schuster, / 1989. / 9780671675561 / 1
4336 / o11275480 / Potz, Richard Author /
Secular Religion: A Polemic against the
Misinterpretation of Modern Social
Philosophy, Sci / / Springer / Dec 2011 /
9783709107652 / 1
4337 / o11192653 / / Secularism and religionmaking / edited by Markus Dressler and
Arvind Mandair. / / Oxford University Press, /
2011. / 9780199782925 / 1
4338 / o11254920 / Merkow, Mark S. / Secure
and resilient software : requirements, test
cases, and testing methods / Mark S. Me / /
CRC Press, / 2011. / 9781439866214 / 1
4339 / o11103590 / Alred, Deborah Author
Editor Editor. / Secure Recovery: Approaches
to Recovery in Forensic Mental Health
Settings / / Willan Publishing!"Taylor &
Francis Group [Distributor]" / Dec. 2010 /
9781843928362 / 1
4340 / o11211040 / / Securing America's
industrial strength / Board on Science,
Technology, and Economic Policy / / National
Academy Press, / 1999. / 9780309064484 / 1
4341 / o11253277 / Tibble, Ian. / Security deengineering : solving the problems in
information risk management / Ian Tibble / /
CRC Press, / 2011. / 9781439868348 / 1
4342 / o11207371 / / Security studies for the
21st century / edited by Richard H. Shultz Jr.,
Roy Godson, Georg / / Brassey's, / 1997. /
9781574880663 / 1
4343 / o11240398 / / Sediments, morphology,
and sedimentary processes on continental
shelves : advances in tech / / WileyBlackwell, / Feb.2012. / 9781444350821 / 1
4344 / o11138294 / Esterson, Allen, 1936- /
Seductive mirage : an exploration of the work
of Sigmund Freud / Allen Esterson. / / Open
Court, / 1993. / 9780812692310 / 1
4345 / o11256229 / Krase, Jerome. / Seeing
cities change : local culture and class / by
Jerome Krase. / / Ashgate, / feb c2012 /
9781409428787 / 1
4346 / o11275674 / Berger, Martin A. / Seeing
through race : a reinterpretation of civil rights
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
photography / Martin A. Berger ; / / University
of California Press, / c2011. /
9780520268647 / 1
4347 / o1117304x / Ger, Jeffrey. / Seismic
design aids for nonlinear pushover analysis of
adet
reinforced concrete and steel bridg / / CRC, /
Aug. 2011. / 9781439837634 / 1
4348 / o11284882 / Stolt, Robert H. / Seismic
imaging and inversion : application of linear
inverse theory / Robert H. Stol and, / /
adet
Cambridge University Press, / Mar 2012. /
9781107014909 / 1
4349 / o1117092x / Ambraseys, N. N.
(Nicholas Nicholas), 1929- / Seismicity of
Central America : a descriptive catalogue,
adet
1898-1995 / N.N. Ambraseys, R.D. / / Imperial
College Press ;!"Distributed by World
Scientific," / c2001. / 9781860942440 / 1
4350 / o11245414 / Clarke, Charlotte H. /
Seldi-Tof mass spectrometry / Charlotte H.
adet
Clarke. / / Springer, / Jan.2012. /
9781617794179 / 1
4351 / o11247204 / Skempton, A. W. /
Selected papers on soil mechanics / by A.W.
adet
Skempton. / / T. Telford, / 1984. /
9780727702050 / 1
4352 / o10558299 / Camaj, Martin. / Selected
poetry / Martin Camaj ; translated from the
adet
Albanian by Leonard Fox. / / New York
University Press, / c1990. / 0814714447 / 1
4353 / o11231932 / / Selected topics in
photonic crystals and metamaterials / editors,
adet
Antonello Andreone ... [ / / World Scientific, /
2011. / 9789814355186 / 1
4354 / o11238999 / Joyner, David. / Selected
unsolved problems in coding theory / David
adet
Joyner, Jon-Lark Kim. / / Birkhäuser, / 2011. /
9780817682552 / 1
4355 / o10611940 / Diderot, Denis, 17131784. / Selected writings on art and literature /
Denis Diderot ; translated with an
adet
introduction / / Penguin Books, / 1994. /
9780140445886 / 1
4356 / o11157872 / Fleming, Tony Author /
adet
Self-Field Theory: A New Mathematical
Description of Physics / / Pan Stanford
Publishing!"Independent Publishers Group
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
[Distributor]" / March 2011!"March 2011" /
9789814303002 / 1
4357 / o11185971 / Zhang, Ming Qiu. / Selfhealing polymers and polymer composites /
adet
Ming Qiu Zhang, Min Zhi Rong. / / Wiley, /
Sep 2011. / 9780470497128 / 1
4358 / o11262059 / Pruessner, Gunnar, 1973- /
Self-organised criticality : theory, models, and
characterisation / Gunnar Pruessner. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521853354 / 1
4359 / o11262035 / Maskivker, Julia. / Selfrealization and justice : a liberal-perfectionist
adet
defense of the right to freedom fro / /
Routledge, / 2011. / 9780415889186 / 1
4360 / o11234520 / / Self-regulated learning /
Héfer Bembenutty, editor. / / Josseyadet
Bass ;!"Wiley," / 2011. / 9781118091630 / 1
4361 / o11240982 / / Selling ethnic
neighborhoods : the rise of neighborhoods as
adet
places of leisure and consumpt / / Routledge, /
jan2012. / 9780415899598 / 1
4362 / o11077426 / Forrest, Ray / Selling the
Welfare State: The Privatisation of Public
adet
Housing / / Routledge, / Dec. 2010 /
9780415616256 / 1
4363 / o11221288 / / Semantics : an
international handbook of natural language
meaning / edited by Claudia Maie / / De
adet
Gruyter Mouton, / Nov.2011. / 9783110184709
/1
4364 / o11214119 / Griffin, Miriam T. (Miriam
Tamara) / Seneca : a philosopher in politics /
adet
by Miriam T. Griffin. / / Clarendon Press, /
1976. / 9780198147749 / 1
4365 / o11250963 / Vallega, Alejandro A. /
Sense and finitude : encounters at the limits of
adet
language, art, and the political / Alejan / /
SUNY Press, / 2009. / 9781438425108 / 1
4366 / o11243648 / / Sensors and smart
structures technologies for civil, mechanical,
adet
and aerospace systems 201 / / SPIE, / c2011. /
9780819485434 / 1
4367 / o11239773 / / Sentient city : ubiquitous adet
computing, architecture, and the future of
urban space / edited / / Architectural League of
New York ;!"MIT Press," / c2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
9780262515863 / 1
4368 / o11251499 / Wankat, Phillip Author /
Separation Process Engineering: Includes
Mass Transfer Analysis: International Version / adet
/ Pearson Education, Limited / July 2011 /
9780132790215 / 1
4369 / o11239670 / Rizvi, Syed / Separation,
Extraction and Concentration Processes in the
Food, Beverage and Nutraceutical / /
adet
Woodhead Publishing Limited / 2010. /
9781845696450 / 1
4370 / o11254051 / Missbach, Antje. /
Separatist conflict in Indonesia : the longdistance politics of the Acehnese diaspora /
adet
A / / Routledge, / jan.2012. / 9780415668965 /
1
4371 / o11264561 / Smithsimon, Gregory. /
September 12 : community and neighborhood
recovery at ground zero / Gregory
adet
Smithsimon. / / New York University Press, /
2011. / 9780814740859 / 1
4372 / o11219361 / Hammond, Lila. /
Serbian : an essential grammar / Lila
adet
Hammond. / / Routledge/Taylor and Francis, /
2005. / 9780415286411 / 1
4373 / o1125855x / Feser, Claudio. / Serial
innovators : firms that change the world /
adet
Claudio Fesser. / / Wiley, / c2011. /
9781118149928 (hardback) / 1
4374 / o10948533 / Calvin, John 1509-1564
Author fre / Sermons on the Beatitudes / /
adet
Banner of Truth, The / Nov. 2006 /
9780851519340 / 1
4375 / o11250793 / Daigneau, Robert. /
Service design patterns : fundamental design
solutions for SOAP/WSDL and RESTful Web adet
servi / / Addison-Wesley, / cJan 2012. /
9780321544209 (hardcover : alk. paper) / 1
4376 / o11258123 / / Service life cycle tools
and technologies : methods, trends, and
adet
advances / [edited by] Jo / / IGI Global , /
c2011. / 9781613501597 / 1
4377 / o1123264x / / Set theory, arithmetic,
and foundations of mathematics: theorems,
philosophies / edited by / / Association for
adet
Symbolic Logic ;!"Cambridge University
Press," / 2011. / 9781107008045 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4378 / o11269297 / Filer, Janice / Setting up
Parental Support in Schools and Early Years
adet
Settings / / Routledge, / feb.2012 /
9780415480659 / 1
4379 / o1127749x / Bishop, Barry Author /
Settlement, Ceremony and Industry on
Mousehold Heath: Excavations at Laurel Farm
adet
(Phase II / / Pre-Construct Archaeology
Limited!"David Brown Book Company, The
[Distributor]" / Dec. 2011 / 9780956305442 / 1
4380 / o11272880 / Yirush, Craig, 1968- /
Settlers, Liberty, and Empire : The Roots of
Early American Political Theory, 1675-1775 / / adet
/ Cambridge University Press, / 2011. /
9780521132466 / 1
4381 / o11281571 / Schiller, Pamela Byrne
Author / Seven Skills for School Success / / A adet
& C Black, / 2011 / 9781408139714 / 1
4382 / o11277002 / Miller, Ruth Austin,
1975- / Seven stories of threatening speech :
women's suffrage meets machine code / Ruth adet
A. Miller / / University of Michigan Press, /
2011. / 9780472117963 / 1
4383 / o11241585 / Zorpas, Antonis A. Editor
Editor. / Sewage Sludge Management: From
adet
the Past to our Century / / Nova Science
Publishers, / 2011. / 9781613243930 / 1
4384 / o11258421 / Halpern, Diane F. / Sex
differences in cognitive abilities/ Diane F.
adet
Halpern / / Psychology Press; / Sep2011 /
1848729405 / 1
4385 / o11270731 / Lancaster, Roger N. / Sex
panic and the punitive state / Roger N.
adet
Lancaster. / / University of California Press, /
2011. / 9780520262065 / 1
4386 / o11267392 / Doezema, Jo. / Sex slaves
and discourse masters : the construction of
trafficking / Jo Doezema. / / Zed
adet
Books ;!"Distributed in the USA exclusively
by Palgrave Macmillan," / 2010. /
9781848134140 / 1
4387 / o11284754 / Crawford, Mary (Mary E.)
/ Sex trafficking in South Asia : telling Maya's
adet
story / Mary Crawford. / / Routledge, / 2010. /
9780415778435 (cloth : alk. paper) / 1
4388 / o11279369 / Childs, Sarah, 1969- / Sex, adet
gender and the Conservative Party : from Iron
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
Lady to Kitten Heels / Sarah Childs, Pa / /
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230279001 / 1
4389 / o11185235 / Kenrick, Douglas T. / Sex,
murder, and the meaning of life : a
psychologist investigates how evolution,
adet
cognitio / / Basic Books, / April 2011. /
9780465020447 / 1
4390 / o11245220 / Powell, Anastasia. / Sex,
power and consent : youth culture and the
unwritten rules / Powell Anastasia. / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521144292 / 1
4391 / o10920195 / Reardon, Betty. / Sexism
and the war system / Betty A. Reardon ;
adet
foreword by Patricia Schroeder. / / Syracuse
University Press, / 1996. / 9780815603481 / 1
4392 / o11246935 / Hutchins, Loraine Editor
Editor. / Sexuality, Religion and the Sacred:
Bisexual, Pansexual and Polysexual
adet
Perspectives / / Routledge, / Dec. 2011 /
9780415783040 / 1
4393 / o11270858 / Macdonald, Cameron
Lynne. / Shadow mothers : nannies, au pairs,
and the micropolitics of mothering / Cameron adet
Lynne Mac / / University of California Press, /
2011. / 9780520266971 / 1
4394 / o11277221 / Blow, David. / Shah Abbas
: the ruthless king who became an Iranian
legend / David Blow. / / I.B.
adet
Tauris ;!"Distributed in the U.S. by Palgrave
Macmillan," / 2009. / 9781845119898 / 1
4395 / o1113818x / Richardson, Catherine /
Shakespeare and Material Culture / / Oxford
adet
University Press, / November 2011 /
9780199562275 / 1
4396 / o10928170 / Feis, Jacob / Shakespeare
and Montaigne / / Book Jungle
adet
[Imprint]!"Standard Publications,
Incorporated" / Jan. 2009 / 9781438514789 / 1
4397 / o11245657 / Loxley, James Author /
Shakespeare, Jonson, and the Claims of the
Performative / / Routledge!"Macmillan
adet
Publishers NZ, Limited [Distributor]" / Jan.
2011 / 9780415993272 / 1
4398 / o11105835 / Wagner, Matthew D.,
adet
1970- / Shakespeare, theatre, and time /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
Matthew D. Wagner. / / Routledge, / June
2011. / 9780415805872 / 1
4399 / o11172447 / Merchant, John, 1949- /
Shamans and analysts : new insights on the
adet
wounded healer / John Merchant. / /
Routledge, / sep.2011. / 9780415558266 / 1
4400 / o1111826x / Kong, E. S. W. / ShapeMemory Polymers: Industrial Applications of
Smart Materials / / Wiley-Interscience
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Incorporated" /
June 2010 / 9780470048061 / 1
4401 / o11235378 / Orcutt, John L. / Shaping
China's innovation future : university
adet
technology transfer in transition / John L. / /
Edward Elgar, / 2010. / 9781849803588 / 1
4402 / o11270202 / Tryggvason, Gretar. /
Shaping our world : engineering education for
adet
the 21st century / Gretar Tryggvason, Diran / /
Wiley, / Jan.2012. / 9780470929742 / 1
4403 / o1128125x / / Shared responsibility,
shared risk : government, markets and social
adet
policy in the twenty-f / / Oxford University
Press, / 2011. / 9780199781928 / 1
4404 / o11258524 / James, Diana E., 1941- /
Shared walls : Seattle apartment buildings,
1900-1939 / Diana E. James. / / McFarland & adet
Co., / 2011. / 9780786465965 (softcover : alk.
paper) / 1
4405 / o11258445 / Bleeker, Todd. /
Sharepoint developer's guide : Sharepoint
Foundation 2010 / Todd Bleeker, Paul
adet
Schaeflein; / / Cengage Learning, / 2011 /
9781584507062 / 1
4406 / o11148676 / Albera, Dionigi Editor
Editor. / Sharing Sacred Spaces in the
Mediterranean: Christians, Muslims, and Jews adet
at Shrines and S / / Indiana University Press, /
December 2011 / 9780253223173 / 1
4407 / o11274323 / / She's leaving home :
women's writing in English in a European
adet
context / Nora Sellei and / / Peter Lang, /
c2011. / 9783034301671 / 1
4408 / o11220491 / Goldberg, Ori. / Shi'i
theology in Iran : the challenge of religious
adet
experience / Ori Goldberg. / / Routledge, /
Oct.2011. / 9780415664233 / 1
4409 / o11256205 / Patel, Mukund R., 1942- / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
Shipboard propulsion, power electronics, and
ocean energy / Mukund Patel. / / Taylor &
Francis, / Feb.2012. / 9781439888506 / 1
4410 / o11244781 / Sadler, A. L. (Arthur
Lindsay), b. 1882. / Shogun : the life of
Tokugawa Ieyasu / A.L. Sadler ; with a new
adet
foreword by Stephen Turnbu / /
Tuttle ;!"Publishers Group UK [distributor]," /
2009. / 9784805310427 / 1
4411 / o11244549 / / Shyness : perspectives on
research and treatment / edited by Warren H.
adet
Jones, Jonathan M. / / Plenum Press, / 1986. /
9780306420337 / 1
4412 / o11259735 / Thornley, Simon. / Sickly
sweet : sugar, refined carbohydrate, addiction
and global obesity / Simon Thornley, / / Nova adet
Science Publishers, / Oct c2011. /
9781613249345 / 1
4413 / o11250884 / Semmlow, John L. /
Signals and systems for bioengineers : a
MATLAB-based introduction. / John
adet
Semmlow. / / Elsevier/Academic Press, / Jan
2012. / 9780123849823 / 1
4414 / o10860423 / Ferenc, Margitics. /
Significance of individual aspirations in health
psychology / Margitics Ferenc and Zsuzsa / / adet
Nova Science Publishers, / c2009. /
9781608761241 / 1
4415 / o11280165 / Fornas, Johan Author /
Signifying Europe / / Intellect,
adet
Limited!"Gardners Books Limited
[Distributor]" / Oct. 2011 / 9781841505213 / 1
4416 / o1090105x / Zerilli, Linda M. G. (Linda
Marie-Gelsomina), 1956- / Signifying woman :
culture and chaos in Rousseau, Burke, and
adet
Mill / Linda M.G. Zerilli. / / Cornell
University Press, / 1994. / 9780801481772 / 1
4417 / o1117108x / Johns, Barbara. / Signs of
home : the paintings and wartime diary of
Kamekichi Tokita / Barbara Johns and Ka / / adet
University of Washington Press, / aug.2011. /
9780295991009 / 1
4418 / o1128416x / / Silence and listening as
rhetorical arts / edited by Cheryl Glenn and
adet
Krista Ratcliffe. / / Southern Illinois University
Press, / 2011. / 9780809330171 / 1
4419 / o11280815 / Granger, Colette A. Author adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
/ Silent Moments in Education: An
Autoethnography of Learning, Teaching, and
Learning to Tea / / University of Toronto Press,
/ 2011 / 9781442643208 / 1
4420 / o1123734x / Onat, Adem. / Silicon
carbide particulate reinforced aluminum alloys
matrix composites fabricated by squ / / Nova adet
Science Publishers, / 2011. / 9781612091501 /
1
4421 / o11247502 / Kelsey, H. W. (Hugh
Walter) / Simple squeezes : Kelsey on squeeze
play / Hugh Kelsey. / / V. Gollancz in
adet
association with P. Crawley, / 2008. /
9780297844921 / 1
4422 / o11207504 / Casanovas, Enrique, 1957/ Simple theories and hyperimaginaries /
adet
Enrique Casanovas. / / Cambridge University
Press, / Sep.2011. / 9780521119559 / 1
4423 / o11206627 / Davidson, Jeff. / Simpler
Living: A Back to Basics Guide to Cleaning,
Furnishing, Storing, Decluttering, Str / /
adet
Skyhorse Publishing Company, Incorporated /
June 2010. / 9781602399761 / 1
4424 / o11269789 / / Simplicity, complexity,
and modelling / edited by Mike Christie ... [et adet
al.]. / / Wiley, / c2011. / 9780470740026 / 1
4425 / o11185417 / Clark, Linda Author /
Simply Computing for Seniors / / John Wiley
& Sons, Limited!"John Wiley & Sons
adet
Australia, Limited [Distributor]," / November
2011 / 9781119971962 / 1
4426 / o11249043 / / Simulations in
nanobiotechnology / [edited by] Kilho Eom. / /
adet
CRC Press, / Jan 2012. / 9781439835043
(hardcover : alk. paper) / 1
4427 / o1117240x / Kazdin, Alan E. / Singlecase research designs : methods for clinical
and applied settings / Alan E. Kazdin. / /
adet
Oxford University Press, / jan2011. /
9780195341881 / 1
4428 / o11281303 / / Sinicization and the rise
of China : civilizational processes beyond East
adet
and West / edite / / Routledge, / March 2012. /
9780415809528 / 1
4429 / o11230770 / Doonan, Owen P. / Sinop adet
landscapes : exploring connection in a Black
Sea hinterland / Owen P. Doonan. / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
University of Pennsylvania Museum of
Archaeology and Anthropology, / 2004. /
9781931707657 / 1
4430 / o1126892x / Beaudoin, Donna M. /
Sister Vegetarian's 31 days of drama-free
living : exercises and recipes for a healthy
adet
min / / Lantern Books, / 2011. /
9781590563182 / 1
4431 / o11256734 / Gleason, William A. / Sites
unseen : architecture, race, and American
literature / William A. Gleason. / / New York adet
University Press, / c2011. / 9780814732472
(pbk. : acid-free paper) / 1
4432 / o1125919x / / Situated politeness /
[edited by] Bethan L. Davies, Michael Haugh,
adet
and Andrew John Merriso / / Continuum, /
2011. / 9781441159496 / 1
4433 / o11254828 / Pandian, C. Ravindranath
Author / Six Sigma Statistics for Software
adet
Engineers / / Auerbach Publishers,
Incorporated, / Feb 2012. / 9780849380853 / 1
4434 / o11216712 / Eissen, Koos. / Sketching :
the basics / Koos Eissen & Roselien Steur. / / adet
BIS, / Aug.2011. / 9789063692537 / 1
4435 / o11286374 / Treasure, Janet. / Skillsbased learning for caring for a loved one with
an eating disorder : the new Maudsle / /
adet
Routledge ;!"Taylor and Francis" / 2007. /
9780415431583 / 1
4436 / o11273525 / Harper, Kyle, 1979- /
Slavery in the late Roman world, AD 275adet
425 / Kyle Harper. / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521198615 / 1
4437 / o1093456x / Joshel, Sandra R. (Sandra
Rae), 1947- / Slavery in the Roman world /
adet
Sandra R. Joshel. / / Cambridge University
Press, / Jul.2010. / 9780521827744 / 1
4438 / o11280323 / Lee, Maurice S. Author /
Slavery, Philosophy, and American Literature,
adet
1830-1860 / / Cambridge University Press /
2010 / 9780521152686 / 1
4439 / o11284857 / Schadler, Winfried
Author / Slope movements of the earthflow
type -- engineering-geological investigation, adet
geotechnica / / Logos Verlag Berlin / Jan. 2011
/ 9783832527372 / 1
4440 / o11273689 / Elden, Stuart / Sloterdijk adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
Now / / Polity Press / 2011. / 9780745651361 /
1
4441 / o11231798 / Perkowitz, S. / Slow light :
invisibility, teleportation and other mysteries
adet
of light / Sidney Perkowitz. / / Imperial
College Press, / 2011. / 9781848167520 / 1
4442 / o11170864 / Hansen, Robert C. / Small
antenna handbook / R.C. Hansen and R.E.
adet
Collin. / / John Wiley & Sons, / Nov 2011. /
9780470890837 / 1
4443 / o11084212 / Minguet, Josep Maria
Editor Editor. / Small Restaurants / / Instituto
adet
Monsa de Ediciones, S.A., / Aug. 2010 /
9788496823242 / 1
4444 / o11246133 / Simon, Stephanie / Small
Stress Proteins and Human Diseases / / Nova
adet
Science Publishers, / 2011. / 9781614706366 /
1
4445 / o11276617 / Donaldson, John A., 1970/ Small works : poverty and economic
development in southwestern China / John A. adet
Donaldson. / / Cornell University Press, /
2011. / 9780801449680 / 1
4446 / o11242139 / Roo, Gert de. / Smart
methods for environmental externalities :
adet
urban planning, environmental health and h / /
Ashgate, / 2011. / 9781409425441 / 1
4447 / o11231294 / / Snack food / edited by R.
Gordon Booth. / / Van Nostrand Reinhold, /
adet
1990. / 9780442237455 / 1
4448 / o11272557 / / Soap operas and
telenovelas in the digital age : global industries
adet
and new audiences / edi / / Peter Lang, / c2011.
/ 9781433108242 / 1
4449 / o11207590 / / Social and psychological
bases of ideology and system justification /
adet
edited by John T. Jo / / Oxford University
Press, / 2009. / 9780195320916 / 1
4450 / o11264755 / / Social bioarchaeology /
edited by Sabrina C. Agarwal and Bonnie A.
adet
Glencross. / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9781444337679 (pbk.) / 1
4451 / o11265668 / / Social bodies / edited by
Helen Lambert and Maryon McDonald. / /
adet
Berghahn Books, / 2009. / 9781845455538 / 1
4452 / o11213395 / Swenson, Keith D. / Social adet
bpm : work, planning and collaboration under
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
the impact of social technology / Keit / /
Future Strategies Inc., / May.2011. /
9781461146308 / 1
4453 / o11235810 / / Social Capital, Corporate
Social Responsibility, Economic Behaviour
adet
and Performance / Edit / / Palgrave Macmillan,
/ 2011. / 9780230235687 / 1
4454 / o1124284x / / Social change and
sustainable transport / edited by William R.
adet
Black and Peter Nijkamp. / / Indiana
University Press, / 2002. / 9780253340672 / 1
4455 / o11238665 / Stroessner, Steve J. Author
/ Social Cognition / / SAGE Publications,
adet
Limited!"Footprint Books [Distributor]," / Mar
2011 / 9781412935548 / 1
4456 / o11199738 / / Social conflict, economic
development and the extractive industry :
adet
evidence from South Am / / Routledge, /
DEC2011. / 9780415620710 / 1
4457 / o1124673x / Chriss, James J., 1955- /
Social control : an introduction / James J.
adet
Chriss. / / Polity, / 2007. / 9780745638584 / 1
4458 / o1126407x / Dorrien, Gary Author /
Social Ethics in the Making: Interpreting an
American Tradition / / Wiley-Blackwell
adet
[Imprint]!"John Wiley & Sons, Limited"!"John
Wiley & Sons Australia, Limited [Distributor]"
/ Dec. 2010 / 9781444337303 / 1
4459 / o11278699 / Thin, Neil Author / Social
Happiness: Theory into Policy and Practice / /
adet
Policy Press!"Central Book Services
[Distributor]," / Feb 2012 / 9781847429193 / 1
4460 / o11240933 / Teller, Nora Editor
Editor. / Social Housing in Transition
adet
Countries / / Routledge / Jan.2012 /
9780415890144 / 1
4461 / o11270214 / Bufacchi, Vittorio Author /
Social Injustice: Essays in Political Philosophy
/ / Palgrave Macmillan!"Macmillan
adet
[Distributor]" / Dec. 2011!"Dec. 2011" /
9780230251601 / 1
4462 / o11261158 / / Social identity / editor,
Michael Wearing. / / Nova Science
adet
Publishers, / c2011. / 9781613244623 / 1
4463 / o11272958 / Doob, Christopher Bates. / adet
Social inequality and social stratification in US
society / Christopher B. Doob. / / Pearson, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
c2011. / 9780205792412 / 1
4464 / o11258275 / / Social judgment and
decision making / editor, Joachim I.
adet
Krueger. / / Psychology Press, / jan.2012. /
9781848729063 / 1
4465 / o11240362 / / Social justice language
teacher education / edited by Margaret R.
adet
Hawkins. / / Multilingual Matters, / 2011. /
9781847694225 / 1
4466 / o11265772 / Hastings, Gerard / Social
Marketing: Why Should the Devil Have All the
adet
Best Tunes? / / Butterworth-Heinemann, /
2007 / 9780750683500 / 1
4467 / o11150555 / White, Connie. / Social
media, crisis communication and emergency
adet
management : utilizing Web 2.0 technolog / /
CRC ; / Aug 2011. / 9781439853498 / 1
4468 / o11256825 / / Social metacognition /
editors, Pablo Briñol , Kenneth DeMarree / /
adet
Psychology Press, / jan2012. / 9781848728844
/1
4469 / o1114127x / della Porta, Donatella /
Social Movements and Europeanization / /
adet
Oxford University Press, / September2011 /
9780199604401 / 1
4470 / o11143575 / Banaszak-Holl, Jane. /
Social movements and the transformation of
American health care / Jane C. Banaszak-Holl, adet
S / / Oxford University Press, / 2010. /
9780195388305 / 1
4471 / o11221355 / / Social networking /
edited by Kenneth Partridge. / / H.W. Wilson, / adet
2011. / 9780824211103 / 1
4472 / o1125788x / / Social networking :
understanding the legal issues of social
adet
networking sites / [edited by / / Cengage Gale ,
/ 2011. / 9780737758320 / 1
4473 / o11221343 / McManus, Sean, 1973- /
Social networking for the older and wiser :
adet
connect with family and friends, old and
new / / / Wiley, / 2010. / 9780470686409 / 1
4474 / o11192094 / Baldock, John Author /
Social Policy / / Oxford University Press,
adet
Incorporated, / NOV2011 / 9780199570843 / 1
4475 / o11285023 / Cunningham, Jo. / Social adet
policy and social work : an introduction / Jo
Cunningham, Steve Cunningham. / / Sage
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
Publications, / Jan 2012. / 9781844453016 / 1
4476 / o11285813 / Moroney, Robert, 1936- /
Social policy and social work : critical essays
adet
on the welfare state / Robert M. Moroney. / /
Aldine de Gruyter, / c1991. / 0202360628 / 1
4477 / o11278547 / Fatchett, Anita Author /
Social Policy for Nurses / / Polity Press!"John
Wiley & Sons Australia, Limited
adet
[Distributor]," / Mar 2012 / 9780745649207 /
1
4478 / o11281121 / / Social policy for social
welfare practice in a devolved Wales / edited
adet
by Charlotte Willia / / Venture Press, / c2011. /
9781861780874 / 1
4479 / o11204709 / Farnsworth, Kevin Editor
Editor. / Social Policy in Challenging Times:
Economic Crisis and Welfare Systems / /
adet
Policy Press!"Central Book Services
[Distributor]," / Sept 2011 / 9781847428271 /
1
4480 / o11266077 / / Social policy in the
smaller European Union states / edited by
adet
Gary B. Cohen ... [et al.]. / / Berghahn Books, /
Jan 2012. / 9780857452634 / 1
4481 / o11277208 / Dickerson, Paul. / Social
psychology : traditional and critical
adet
perspectives / Paul Dickerson. / / Pearson
Education, / Jan 2012. / 9781405873932 / 1
4482 / o11261250 / Ugwuegbu, Denis Chima
E. Author / Social Psychology and Social
Change in Nigeria: A Systematic Evaluation of
Government Soci / / iUniverse,
adet
Incorporated!"Author Solutions, Incorporated
[Distributor]" / Sept. 2011 / 9781462013296 /
1
4483 / o11259619 / Gerring, John Author /
Social Science Methodology: A Unified
adet
Framework / / Cambridge University Press /
Dec. 2011 / 9780521132770 / 1
4484 / o1107646x / Meyerson, Noah. / Social
Security Policy Options / / DIANE Publishing adet
Company / 2010. / 9781437935974 / 1
4485 / o11252388 / Keyes, Jessica, 1950- /
Social software engineering : development and
collaboration with social networking / Jessi / / adet
Taylor & Francis, / 2011. / 9781439853757
(hardback) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4486 / o11272910 / / Social stratification :
trends and processes / by Paul Lambert ... [et
adet
al.]. / / Ashgate, / c2011. / 9781409430964
(hbk. : alk. paper) / 1
4487 / o11265036 / Kerbo, Harold R. / Social
stratification and inequality : class conflict in
adet
historical, comparative, and glob / / McGrawHill, / c2011. / 9780078111655 / 1
4488 / o1124365x / Lehmann, Jennifer M.
Editor Editor. / Social Theory as Politics in
Knowledge / / Emerald Group Publishing
adet
Limited!"Turpin Distribution Services Limited
[Distributor]" / Oct. 2005 / 9780762312368 / 1
4489 / o11257039 / / Social theory re-wired :
new connections to classical and contemporary
adet
perspectives / edit / / Routledge, / Jan2012. /
9780415886543 (pbk.) / 1
4490 / o11262692 / Lemert, Charles C.,
1937- / Social things : an introduction to the
sociological life / Charles Lemert. / / Rowman adet
& Littlefield Pub., / 2011. / 9781442211629
(pbk. : alk. paper) / 1
4491 / o11108393 / Ranci, Costanzo Editor
Editor. / Social Vulnerability in Europe: The
adet
New Configuration of Social Risks / / Palgrave
Macmillan, / Jan. 2010 / 9780230580916 / 1
4492 / o11257143 / Powell, Jason L., 1971- /
Social welfare, aging, and social theory / Jason
adet
L. Powell and John Martyn Chamberlain. / /
Lexington Books, / 2011. / 9780739147788 / 1
4493 / o11285369 / Hunter, Susan Author /
Social Work and People with Learning
Difficulties: Turning Services Inside Out / /
adet
Policy Press!"Marston Book Services, Limited
[Distributor]" / Sept. 2008 / 9781861348784 /
1
4494 / o11264603 / Dominelli, Lena. / Social
work in a globalizing world / Lena
adet
Dominelli. / / Polity, / c2010. / 9780745640891
(pbk.) / 1
4495 / o1128206x / Nelson, Anna. / Social
work practice with substance misuse / Anna
adet
Nelson. / / SAGE Publications, / 2011. /
9781848602229 / 1
4496 / o11285084 / Fell, Peter Author / Social adet
work with asylum seekers and Refugees:
Making a Difference / / Policy
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
Press!"International Specialized Book Services
[Distributor]" / Feb. 1910 / 9781847421982 / 1
4497 / o11280116 / Hall, Barbara. / Social
Work with Older People: Approaches to
Person-Centred Practice / / McGraw-Hill
adet
Education!"McGraw-Hill Australia
[Distributor]," / Feb 2012 / 9780335244201 / 1
4498 / o11203304 / / Social work, critical
reflection, and the learning organization /
adet
edited by Nick Gould and / / Ashgate, /
c2004. / 0754631672 / 1
4499 / o11067937 / Popple, Philip R. / Social
work, social welfare, and American society /
adet
Philip R. Popple, Leslie Leighninger. / / Allyn
& Bacon, / Nov.2011. / 9780205793839 / 1
4500 / o11177251 / / Societal peace and ideal
citizenship for Turkey / edited by Rasim Ozgur
adet
Donmez and Pinar E / / Lexington Books, /
2011. / 9780739149201 / 1
4501 / o11059898 / / Society and language
use/ edited by Jürgen Jaspers, Jan-Ola Östman,
adet
Jef Verschueren.n. / / John Benjamins Pub.
Co., / 2010. / 9789027207845 / 1
4502 / o10857953 / Hsia, R. Po-chia, 1953- /
Society and religion in Münster, 1535-1618 /
adet
R. Po-chia Hsia. / / Yale University Press, /
1984. / 9780300030051 / 1
4503 / o11271310 / Ochoa, Todd Ramón,
1969- / Society of the dead : Quita Manaquita
and Palo praise in Cuba / Todd Ramón
adet
Ochoa. / / University of California, / 2010. /
9780520256842 / 1
4504 / o11281558 / Liao, Tim Futing Editor
Editor. / Sociological Methodology 2010 / /
adet
Wiley, / Jan. 2011 / 9781444339666 / 1
4505 / o11275790 / Scott, John. / Sociological
theory / John Scott. / / Edward Elgar Pub., /
adet
mar2012. / 9781781003350 / 1
4506 / o11275832 / Newman, David M., 1958/ Sociology : exploring the architecture of
everyday life / David M. Newman. / / SAGE adet
Publications, / c2011. / 9781412987295 (pbk. :
alk. paper) / 1
4507 / o11161565 / / Sociology and
anthropology of economic life / edited by
adet
Veena Das, Ranendra K. Das. / 2 / Oxford
University Press, / 2010- / 9780198064466 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4508 / o11194157 / / Sociology of Personal
Life / / Palgrave Macmillan Limited, /
adet
OCT2011 / 9780230278967 / 1
4509 / o11152370 / Watson, Tony J. /
Sociology, work and organisation / by Tony J.
adet
Watson. / / Routledge, / Oct.2011. /
9780415681094 / 1
4510 / o11187785 / Kraut, Richard, 1944- /
Socrates and the state / Richard Kraut. / /
adet
Princeton University Press, / 1987. /
9780691022413 / 1
4511 / o11248087 / Rajlich, V?lav. / Software
engineering : the current practices / author, V?
adet
lav Rajlich. / / Taylor & Francis, / Jan 2012. /
9781439841228 (hardcover : alk. paper) / 1
4512 / o11252364 / / Software engineering
research, management and applications 2011 /
adet
[edited by] Roger Lee. / / Springer, / 2011. /
9783642232015 / 1
4513 / o11248580 / Reifer, Donald J. /
Software maintenance success recipes / author,
Donald J. Reifer. / / Taylor & Francis, / Jan
adet
2012. / 9781439851661 (hardcover : alk.
paper) / 1
4514 / o11252339 / / Software process
improvement and management : approaches
and tools for practical developme / /
adet
Information Science Reference, / cJan 2012. /
9781613501412 (hardcover) / 1
4515 / o11178991 / Miransari, Mohammad
Editor Editor. / Soil microbes and
environmental health / / Nova Science
adet
Publishers, Incorporated, / Jun 2011. /
9781612096476 / 1
4516 / o11258998 / Likhtenshtein, Gertz. /
Solar energy conversion: chemistry of solar
cells and other photochemical systems/
adet
Gertz / / John Wiley & Sons, / Mar. 2012 /
9783527328741 / 1
4517 / o11087523 / Zayas, Luis Alfonso. /
Soldier of the Cuban Revolution: From the
cane fields of Oriente to General of the Revolu adet
/ / Pathfinder Press, / 2010. / 9781604880311 /
1
4518 / o11175862 / Ennos, A. R. / Solid
adet
biomechanics / Roland Ennos. / / Princeton
University Press, / Oct.2011 / 9780691135502
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
(hardcover : alk. paper) / 1
4519 / o11256801 / Arata, Kazushi. / Solid
superacids / Kazushi Arata and Hiromi
adet
Matsuhashi. / / Nova Science Publishers, /
c2011. / 9781612096490 / 1
4520 / o10833468 / / Solid waste management
and environmental remediation / editors, Timo
Faerber and Johann He / / Nova Science
adet
Publishers, / c2009. / 9781607417613
(hardcover) / 1
4521 / o11253113 / Sparks, Trevor Author /
Solid-Liquid Filtration: A user's guide to
minimizing cost and environmental impact,
adet
maxim / / Elsevier Science & Technology
Books, / 2011 / 9780080971148 / 1
4522 / o11260889 / Bakhmutov, Vladimir I. /
Solid-state NMR in materials science :
principles and applications / Vladimir I.
adet
Bakhmutov / / Taylor & Francis, / 2011. /
9781439869635 / 1
4523 / o11267707 / Cooter, Robert. /
Solomon's knot : how law can end the poverty
of nations / Robert D. Cooter, Hans-Bernd
adet
Sch / / Princeton University Press, / jan 2012. /
9780691147925 / 1
4524 / o11157306 / Erincin, Serap Translator
Translator. / Solum and Other Plays from
adet
Turkey / / Seagull Books, / June 2011. /
9780857420015 / 1
4525 / o11270561 / Maharidge, Dale. /
Someplace like America : tales from the new
Great Depression / Dale Maharidge ;
adet
photograph / / University of California Press, /
2011. / 9780520262478 / 1
4526 / o11118544 / Mousavi, M. F. /
Sonochemistry : a suitable method for
synthesis of nano-structured materials / M.F. adet
Mousav / / Nova Science Publishers, / c2010. /
9781617613104 / 1
4527 / o10906630 / Willis, Thomas P. /
Sorbents properties, materials and
applications / Thomas P. Willis. / / Nova
adet
Science Publishers, / c2009. / 9781607418511
(hardcover) / 1
4528 / o11230538 / Humphrey, Nicholas. /
adet
Soul dust : the magic of consciousness /
Nicholas Humphrey. / / Princeton University
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
Press, / 2011. / 9780691138626 / 1
4529 / o11259747 / Hillesheim, Heather. /
Sound and light / Heather Hillesheim. / /
adet
Infobase Learning, / Jan 2012. /
9781617530982 / 1
4530 / o10921175 / / Sources and reduction of
greenhouse gas emissions / editor, Steffen D.
adet
Saldana. / / Nova Science Publishers, /
September 2010. / 9781616688561 / 1
4531 / o11261651 / Maxey, Ruth. / South
Asian Atlantic Literature, 1970-2010 / /
adet
Edinburgh University Press / 2011. /
9780748641888 / 1
4532 / o11170736 / / South Asian security :
21st century discourse / edited by Sagarika
adet
Dutt and Alok Bansal. / / Routledge, /
october2011. / 9780415618915 / 1
4533 / o11140021 / / Southeast Asian culture
and heritage in a globalising world : diverging
adet
identities in a dy / / Ashgate Pub., / c2009. /
9780754672616 / 1
4534 / o11254002 / / Southeast Asian
perspectives on power / edited by Liana
adet
Chua ... [et al.]. / / Routledge, / 2011. /
9780415683456 / 1
4535 / o11209148 / Evers, Hans-Dieter /
Southeast Asian Urbanism / / Lit Verlag / 2003.adet
/ 9783825840211 / 1
4536 / o11276277 / Feimster, Crystal N.
Author / Southern Horrors: Women and the
Politics of Rape and Lynching / / Harvard
adet
University Press / Sept. 2011 / 9780674061859
/1
4537 / o11261997 / / Sovereignty after empire:
comparing the Middle East and Central Asia /
adet
edited by Sally N. / / Edinburgh University
Press, / 2011. / 9780748643042 / 1
4538 / o11268566 / Ogboye, Funmi Author /
Soy Candles: the Sentelle Way : Towards
Healthy and Stylish Living / /
adet
AuthorHouse!"Author Solutions, Incorporated
[Distributor]" / Nov. 2011!"Nov. 2011" /
9781456786595 / 1
4539 / o1123099x / Vischer, Jacqueline. /
Space meets status : designing workplace
adet
performance / Jacqueline C. Vischer. / /
Routledge, / 2005. / 9780415701051 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4540 / o11257234 / / Space policy and its
ramifications / John P. Ramos editor. / / Nova
adet
Science Publishers, / c2011. /
9781617615559 / 1
4541 / o11211556 / Tatarewicz, Joseph N. /
Space technology & planetary astronomy /
adet
Joseph N. Tatarewicz. / / Indiana University
Press, / c1990. / 9780253356550 / 1
4542 / o11256345 / Tyner, James A., 1966- /
Space, place, and violence : violence and the
embodied geographies of race, sex and
adet
gender / / Routledge, / 2011. /
9780415880855 / 1
4543 / o11166484 / Oudsten, Frank den. /
space.time.narrative : the exhibition as postspectacular stage / by Frank den Oudsten. / / adet
Ashgate Publishing Company, / june2011. /
9780754676553 / 1
4544 / o11185053 / / Spacecraft systems
engineering / edited by Peter Fortescue, John
adet
Stark, Graham Swinerd. / / Wiley, / Oct 2011. /
9780470750124 / 1
4545 / o10948399 / Tyler, Royall Author /
Spain, A Study of Her Life and Arts [1909] / /
adet
Cornell University Library / July 2009 /
9781112213465 / 1
4546 / o11242735 / Allen, Richard, 1957 Sept.
28- / Sparking student synapses, grades 9-12 :
think criticaly and accelerate learning / Rich Al adet
/ / Corwin Press, / Jan 2012. / 9781412991148
(pbk.) / 1
4547 / o11045346 / / Spatial Memory
Visuospatial Processes, Cognitive Performance
adet
and Developmental Effects. / / Nova Science
Pub Inc / 2010. / 9781616681395 / 1
4548 / o11241007 / Haughton, Graham Editor
Editor. / Spatial Planning and the New
adet
Localism / / Routledge, / February 2012 /
9780415683807 / 1
4549 / o11269571 / Griffith, Daniel A. Author /
Spatial Statistics and Geostatistics / / SAGE
adet
Publications, Limited / Feb2012 /
9781446201732 / 1
4550 / o11274967 / Plant, Richard E. Author /
Spatial Statistics in Ecology and Agriculture
adet
Using R and Geoda / / Taylor & Francis
Group, / Mar. 2012. / 9781439819135 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4551 / o11206780 / / Spatial working
memory / edited by Andr?Vandierendonck &
adet
Arnaud Szmalec. / / Psychology Press, /
Sep.2011. / 9781848720336 (hb) / 1
4552 / o11268402 / Eshel, Gidon, 1958- /
Spatiotemporal data analysis / Gidon Eshel. / /
adet
Princeton University Press, / 2011. /
9780691128917 / 1
4553 / o11278250 / Fagereng, A. Editor Editor.
/ Special Publication 359 - Geology of the
Earthquake Source: A Volume in Honour of adet
Rick Sib / / Geological Society Publishing
House / 2011 / 9781862393370 / 1
4554 / o11284547 / Prior, D. J. Editor Editor. /
Special Publication 360 - Deformation
Mechanisms, Rheology and Tectonics:
adet
Microstructures, / / Geological Society
Publishing House / Dec. 2011 /
9781862393387 / 1
4555 / o11257556 / Jackson, Ron S. /
Speciality Wines / / Elsevier ; / 2011. /
adet
9780123849274 / 1
4556 / o11211039 / / Species conservation and
management : case studies / H. Reşit Akçakaya
adet
... [et al.]. / / Oxford University Press, / 2004. /
9780195166460 / 1
4557 / o11282678 / Manzenreiter / Spectacle
and the European Football Championships:
adet
Contextualising European Identities / /
Routledge, / Aug. 2011 / 9780415551069 / 1
4558 / o11060499 / / Spectral methods in fluid
dynamics / Claudio Canuto ... [et al.]. / /
adet
Springer-Verlag, / 1988. / 9783540522058 / 1
4559 / o11183445 / Pinson, Stephen C. /
Speculating Daguerre : art and enterprise in the
work of L. J. M. Daguerre / Stephen C. Pi / / adet
London : The University of Chicago Press, /
Oct.2011. / 9780226669113 / 1
4560 / o1120610x / Kaburise, Phyllis. / Speech
Act Theory and Communication: A Univen
adet
Study / / Cambridge Scholars Publisher / May
2011 / 9781443828857 / 1
4561 / o10958010 / / Spelling skills :
acquisition, abilities, and reading connection /
editor, Blake C. Fabini / / Nova Science
adet
Publisher's, / c2009. / 9781616684723
(hardcover) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4562 / o11121191 / Yang, Rae, 1950- / Spider
eaters : a memoir / Rae Yang. / / University of adet
California Press, / c1998. / 9780520215986 / 1
4563 / o11219531 / / Spinoza now / Dimitris
Vardoulakis, editor. / / University of Minnesota adet
Press, / Jun.2011. / 9780816672813 / 1
4564 / o1127041x / James, Susan. / Spinoza on
philosophy, religion, and politics : the
theologico-political treatise / Prof S / / Oxford adet
University Press, / Mar. 2012. /
9780199698127 / 1
4565 / o11283518 / O'Gorman, Ned. / Spirits
of the Cold War : contesting worldviews in the
classical age of American security / / Michigan adet
State University Press, / c2011. /
9781611860207 / 1
4566 / o11240787 / Trix, Frances. / Spiritual
discourse: learning with an Islamic master /
adet
Frances Trix. / / University of Pennsylvania
Press, / 1993. / 9780812214390 / 1
4567 / o11221227 / Krasny, Michael, 1944- /
Spiritual envy : an agnostic's quest / Michael
Krasny ; foreword by Joyce Carol Oates. / /
adet
New World Library, / 2010. / 9781577319122 /
1
4568 / o11234544 / / Spirituality in higher
education / Sherry L. Hoppe, Bruce W. Speck,
adet
editors. / / Jossey-Bass, / c2005. /
9780787983635 / 1
4569 / o11257763 / / Sport and exercise
nutrition / edited on behalf of the Nutrition
adet
Society by Susan Lanham-N / / WileyBlackwell, / Dec 2011. / 9781444334685 / 1
4570 / o11262217 / Moran, Aidan P. / Sport
and exercise psychology : a critical
adet
introduction / Aidan P. Moran. / / Psychology
Press, / Feb 2012. / 9780415434300 / 1
4571 / o1125760x / Malcolm, Dominic,
1969- / Sport and sociology / by Dominic
adet
Malcolm. / / Rotuledge, / jan.2012. /
9780415571234 / 1
4572 / o11272454 / Mason, Tony. / Sport and
the military : the British armed forces 18801960 / Tony Mason and Eliza Riedi. / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521700740 / 1
4573 / o11249821 / Sharp, Linda A. / Sport
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
law : a managerial approach / Linda A. Sharp,
Anita M. Moorman, Cathryn L. Claussen. / /
Holcomb Hathaway, / c2010. /
9781934432006 / 1
4574 / o11257672 / Young, Kevin, 1959- /
Sport, violence and society / by Kevin Young. / adet
/ Routledge, / jan.2012. / 9780415549950 / 1
4575 / o11249894 / Epstein, Adam. / Sports
law / Adam Epstein. / / Thomson/Delmar
adet
Learning, / c2003. / 9780766823242 / 1
4576 / o1107873x / McKeag, Douglas B. /
Sports Medicine a comprehensive desk
adet
reference. Douglas B. McKeag. / / McGrawHill, / February 2011. / 9780071402415 / 1
4577 / o11216487 / Szuchman, Paula. /
Spousonomics : using economics to master
love, marriage and dirty dishes / Paula
adet
Szuchman / / Random House, / Feb.2011. /
9780385343947 / 1
4578 / o11255675 / Wheeler, Willie / Spring in
practice / / Pearson Education [distributor], / adet
Mar2012 / 9781935182054 / 1
4579 / o11255444 / Fisher, Mark / Spring
integration in action. / / Pearson Education, / adet
Feb 2012. / 9781935182436 / 1
4580 / o10677604 / Calter, Paul. / Squaring the
circle : geometry in art and architecture / Paul
adet
A. Calter. / / Key College Pub., / 2006. /
9781930190825 (pbk.) / 1
4581 / o1123314x / Haddad, Wassim M.,
1961- / Stability and control of large-scale
dynamical systems : a vector dissipative
adet
systems appr / / Princeton University Press, /
2011. / 9780691153469 / 1
4582 / o11242255 / Colomb, Claire. / Staging
the New Berlin : place marketing and the
adet
politics of urban reinvention post-1989 / / /
Routledge, / jan.2012. / 9780415594035 / 1
4583 / o11207115 / / Stance : sociolinguistic
perspectives / edited by Alexandra Jaffe. / /
adet
Oxford University Press, / 2009. /
9780195331646 / 1
4584 / o11279424 / / Standards and assessment
: the core of quality instruction / Lisa
adet
Almeida ... [et al.]. / / Lead + Learn Press, /
c2011. / 9781935588030 / 1
4585 / o10938588 / Dobbin, Frank Author /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
Stanford's Organization Theory Renaissance,
1970-2000 / / Emerald Group Publishing
Limited / April 2010 / 9781849509305 / 1
4586 / o11286179 / / Stanley Cavell and
literary studies : consequences of skepticism /
adet
edited by Richard Eldri / / Continuum, / c2011.
/ 9781441129451 / 1
4587 / o11230204 / Ponzini, Davide /
Starchitecture: Scenes, Actors and Spectacles
adet
in Contemporary Cities / / Umberto Allemandi
& Company / Jan.2012. / 9788842219897 / 1
4588 / o11262400 / Kaler, James B. / Stars and
their spectra : an introduction to the spectral
adet
sequence / James B. Kaler. / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9780521899543 / 1
4589 / o1123748x / Mann, Monroe. / Start
your own coaching business : motivational,
life, business / Entrepreneur Press and M / / adet
Entrepreneur Press, / c2008. / 9781599181820
(pbk.) / 1
4590 / o11244823 / Toby, Ronald P., 1942- /
State and diplomacy in early modern Japan :
Asia in the development of the Tokugawa
adet
Bakufu / / Stanford University Press, / [1991] /
9780804719520 / 1
4591 / o11268232 / Gros, Jean-Germain, 1964/ State failure, underdevelopment, and foreign
adet
intervention in Haiti / Jean-Germain Gros. / /
Routledge, / 2011. / 9780415890328 (hbk.) / 1
4592 / o10827377 / Liu, Li, Dr. / State
formation in early China / Li Liu & Xingcan
adet
Chen. / / Duckworth, / 2003. / 9780715632246
/1
4593 / o10658154 / Wilkinson, Paul. / State
terrorism and human rights: international
adet
responses since the Cold War / Paul Wilki / /
Routledge, / 2009. / 9780415474245 / 1
4594 / o1089004x / Fukuyama, Francis. /
State-building : governance and world order in
the 21st century / Francis Fukuyama. / /
adet
Cornell University Press, / c2004. /
9780801442926 / 1
4595 / o11270044 / Eubank, Randall Author /
Statistical Analysis of Functional Data: Theory
adet
and Practice / / John Wiley & Sons, Limited
[Distributor] / 2011 / 9780470016916 / 1
4596 / o11269649 / Ratner, Bruce. / Statistical adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
and machine-learning data mining : techniques
for better predictive modeling a / / Taylor &
Francis, / 2011 / 9781439860915 / 1
4597 / o11199970 / Eubank, Randall L. Author
/ Statistical Computing in C++ and R / /
Chapman & Hall/CRC [Imprint]!"C R C Press
adet
LLC"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Nov 2011 / 9781420066500 /
1
4598 / o11209082 / Casella, George. /
Statistical inference / George Casella, Roger L.
adet
Berger. / / Thomson Learning / 2002. /
9780534243128 / 1
4599 / o11267057 / / Statistical learning and
data science / [edited by] Mireille Gettler
adet
Summa ... [et al.]. / / CRC Press, / 2011 /
9781439867631 / 1
4600 / o11216633 / Peliti, L. (Luca), 1948- /
Statistical mechanics in a nutshell / Luca Peliti.
adet
/ / Princeton University Press, / Aug.2011. /
9780691145297 / 1
4601 / o11261493 / Howell, David C. /
Statistical methods for psychology / David C.
adet
Howell. / / Cengage, / 2011. / 9781111835484 /
1
4602 / o11269984 / Zhou, Xiao-hua. /
Statistical methods in diagnostic medicine /
Xiao-Hua Zhou, Donna K. McClish, Nancy A. adet
Obu / / Wiley, / 2011. / 9780470183144
(hardback) / 1
4603 / o10202869 / Kruger, U Author /
Statistical Monitoring of Complex Multivariate
adet
Processses / / John Wiley & Sons, Incorporated
/ Aug. 2007 / 9780470028193 / 1
4604 / o11250343 / Kaznessis, Yiannis
Nikolaos, 1971- / Statistical thermodynamics
and stochastic kinetics : an introduction for
adet
engineers / Yiann / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521765619 / 1
4605 / o11269765 / Hoerl, Roger W. Author /
Statistical Thinking: Improving Business
adet
Performance / / John Wiley & Sons,
Incorporated / 2011 / 9781118207246 / 1
4606 / o11269716 / McClave, James T. /
Statistics / James T. McClave, Terry Sincich. / /
adet
Pearson/Prentice Hall, / c2011. /
9780321755933 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4607 / o11269650 / Agresti, Alan. / Statistics :
the art and science of learning from data / Alan
adet
Agresti, Christine Franklin. / / Pearson, /
c2011. / 9780321755940 / 1
4608 / o11082756 / Krieg, Eric J. / Statistics
and data analysis for social science / Eric J.
adet
Krieg. / / Allyn & Bacon, / March 4, 2011. /
9780205728275 / 1
4609 / o11263246 / Diggle, Peter. / Statistics
and scientific method : an introduction for
students and researchers / Peter J. / / Oxford adet
University Press, / July2011. / 9780199543199
(pbk.) / 1
4610 / o11274852 / Pandian, C. Ravindranath
Author / Statistics and Statistical Methods for
adet
Software Engineering / / Auerbach
Publishers, / 2011 / 9781439816615 / 1
4611 / o11083621 / Van Helden, Jacques /
Statistics Applied to Bioinformatics/ Jacques
adet
Van Helden / / Oxford University Press, /
Nov2011 / 9780199226764 / 1
4612 / o11266909 / McKillup, Steve. /
Statistics explained : an Introductory guide for
life scientists / [Steve McKillup]. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521183284 / 1
4613 / o1123233x / Helsel, Dennis R. /
Statistics for censored environmental data
adet
using Minitab and R / Dennis R. Helsel. / /
Wiley, / Feb.2012. / 9780470479889 / 1
4614 / o11269248 / Gardener, Mark / Statistics
for Ecologists Using R and Excel (Data in the
adet
Wild) / / Pelagic Publishing Ltd / Jan2012 /
9781907807121 / 1
4615 / o11266995 / Rubin, Allen. / Statistics
for evidence-based practice and evaluation /
adet
Allen Rubin. / / Cengage - Brooks/Cole, / Jan
2012. / 9780840029140 / 1
4616 / o11029912 / Cressie, Noel A. C. /
Statistics for spatio-temporal data / Noel
adet
Cressie, Christopher K. Wikle. / / Wiley, / c Jan
2011. / 9780471692744 / 1
4617 / o11269303 / / Statistics for sport and
exercise studies : an introduction / edited by
adet
Peter O'Donoghue. / / Routledge, / Mar2012. /
9780415595575 / 1
4618 / o11269339 / Privitera, Gregory J. /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
Statistics for the behavioral sciences / Gregory
J. Privitera. / / SAGE, / c2011 /
9781412969314 / 1
4619 / o11267756 / / Statistics in psychology
using R and SPSS / Dieter Rasch, Klaus D.
adet
Kubinger, and Takuya Ya / / John Wiley &
Sons, / 2011. / 9780470971246 / 1
4620 / o11268839 / Evans, James R. (James
Robert), 1950- / Statistics, data analysis, and
decision modeling / James R. Evans. / /
adet
Pearson Central Pub., / Jan 2012. /
9780132744287 / 1
4621 / o11269078 / Agresti, Alan Author /
Statistics: The Art and Science of Learning
from Data Pie No Us Sale / / Pearson
adet
Education, Limited / Jan. 2012 /
9780321805744 / 1
4622 / o11268888 / Taylor, Ted. / Stay fit for
life : how to make healthy living easy for the
adet
rest of your life / Ted Taylor / / Blue Note
Publications, / Jan 2012. / 9780983075868 / 1
4623 / o11254427 / / Steel designers' manual /
the Steel Construction Institute ; edited by
adet
Buick Davison, Grah / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9781405189408 / 1
4624 / o11213346 / Eggen, Arne Petter. / Steel,
structure, and architecture / Arne Petter Eggen
& Björn Normann Sandaker ; introdu / /
adet
Whitney Library of Design, / 1995. /
9780823050208 / 1
4625 / o11256515 / Greggio, Laura. / Stellar
populations : a user guide from low to high
adet
redshift / Laura Greggio, Alvio Renzin / /
Wiley-VCH, / 2011. / 9783527409181 / 1
4626 / o11278092 / / Stem cell labeling for
delivery and tracking using noninvasive
imaging / edited by Dara L. / / CRC
adet
Press/Taylor & Francis, / Feb 2012. /
9781439807514 / 1
4627 / o11277051 / Kong, Hyunjoon Author /
Stem Cells and Tissue Engineering / / CRC
Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Dec. 2011 / 9781439803233 / 1
4628 / o11239906 / Allan, Graham, 1948- /
adet
Stepfamilies / Graham Allan, Graham Crow,
Sheila Hawker. / / Palgrave Macmillan, / 2011.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
/ 9781403904928 / 1
4629 / o11260944 / Moore, Henrietta L. / Still
life : hopes, desires and satisfactions /
adet
Henrietta L. Moore. / / Polity Press, / 2011. /
9780745636467 / 1
4630 / o10556680 / Elias, Megan J. / Stir it
up : home economics in American culture /
adet
Megan J. Elias. / / University of Pennsylvania
Press, / c2008. / 9780812240795 / 1
4631 / o11254105 / Shigekawa, Ichiro 1953- /
Stochastic analysis / Ichiro Shigekawa ;
translated by Ichiro Shigekawa. / / American adet
Mathematical Society, / 2004. /
9780821826263 / 1
4632 / o11215033 / / Stochastic analysis and
related topics VI : proceedings of the Sixth
adet
Oslo-Silivri Workshop / / Birkhauser, / c1998. /
3764340185 / 1
4633 / o11246704 / Arnold, L. (Ludwig),
1937- / Stochastic differential equations :
theory and applications / Ludwig Arnold. / / adet
Dover Publications, / 2011. / 9780486482361 /
1
4634 / o11251566 / Kallianpur, G. / Stochastic
filtering theory / Gopinath Kallianpur. / /
adet
Springer-Verlag, / 2010. / 9781441928108 / 1
4635 / o11016681 / Vecer, Jan / Stochastic
Finance: a numeraire approach/ Jan Vecer / /
CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]," / Jan 2011 / 9781439812501 / 1
4636 / o11207218 / Haussmann / Stochastic
Maximum Principle / / Addison-Wesley
adet
Longman, Limited / 1986. / 9780582988934 /
1
4637 / o11246315 / Bass, Richard F. /
Stochastic processes / Richard F. Bass. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9781107008007 / 1
4638 / o11275698 / Argo, Charles Author /
Stolen Boys of the Ottoman Empire: The Child
Levy as Public Spectacle and Political Instru / /
adet
I. B. Tauris & Company, Limited!"Macmillan
Distribution Limited [Distributor]" / 2011 /
9781848856196 / 1
4639 / o11066210 / Stewart, Katherine A. /
adet
Storied conflict talk : narrative construction in
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
mediation / Katherine A. Stewart, Madeli / /
John Benjamins Pub. Co., / c2010. /
9789027226525 / 1
4640 / o11207061 / Johnstone, Barbara. /
Stories, community, and place : narratives
from middle America / Barbara Johnstone. / / adet
Indiana University Press, / 1990. /
9780253331342 / 1
4641 / o11234830 / Bauman, Richard. / Story,
performance, and event : contextual studies of
adet
oral narrative / Richard Bauman. / / Cambridge
University Press, / 1986. / 9780521311113 / 1
4642 / o11235019 / Shuman, Amy, 1951- /
Storytelling rights : the uses of oral and written
texts by urban adolescents / Amy Shuman / / adet
Cambridge University Press, / 2006. /
9780521030045 / 1
4643 / o10928819 / Dueck, Daniela, 1965- /
Strabo of Amasia : a Greek man of letters in
adet
Augustan Rome / Daniela Dueck. / /
Routlege, / 2000. / 9780415216722 / 1
4644 / o11249584 / Taylor, Timothy Dean. /
Strange sounds : music, technology & culture /
adet
Timothy D. Taylor. / / Routledge, / 2001. /
9780415936842 / 1
4645 / o1109476x / / Strangely familiar :
protofeminist interpretations of patriarchal
adet
biblical texts / edited / / Brill, / 2009. /
9789004177932 (hardback : alk. paper) / 1
4646 / o11279990 / Tarrow, Sidney G. /
Strangers at the gates : movements and states
in contentious politics / Sidney Tarrow. / /
adet
Cambridge University Press, / Feb. 2012. /
9781107402010 / 1
4647 / o11232079 / McErlean, Thomas. /
Strangford Lough : an archaeological survey of
the maritime cultural landscape / Thomas
adet
Mc / / Blackstaff Press :!"Environment and
Heritage Service," / 2002 / 9780856407239 / 1
4648 / o11238896 / Plenert, Gerhard /
Strategic continuous process improvement/
adet
Gerhard Planert. / / McGraw-Hill Professional
Publishing, / Oct. 2011 / 9780071767187 / 1
4649 / o11235354 / / Strategic innovation in
small firms : an international analysis of
adet
innovation and strategi / / Edward Elgar, /
2011. / 9781845429058 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4650 / o11239086 / Joyce, Paul, 1952- /
Strategic leadership in the public services /
adet
Paul Joyce. / / Routledge, / 2011. /
9780415616508 / 1
4651 / o11034439 / Booth, Caroline, 1958- /
Strategic procurement : organising suppliers
adet
and supply chains for competitive advantage / /
/ Kogan Page, / Oct.2010. / 9780749460228 / 1
4652 / o11266879 / Honald, Michelle Author /
Strategic Social Media / / Routledge!"Taylor &
adet
Francis Group [Distributor]," / March 2012 /
9780415890656 / 1
4653 / o11253009 / Ahluwalia, V. K. Author /
Strategies for Green Organic Synsthesis / /
CRC Press [Imprint]!"Taylor & Francis
adet
Group"!"Taylor & Francis Group
[Distributor]" / Oct. 2011!"March 2012." /
9781439870501 / 1
4654 / o11281455 / Spangler, David B. /
Strategies for teaching fractions : using error
adet
analysis for intervention and assessment / / /
Corwin Press, / 2011. / 9781412993982 / 1
4655 / o11179727 / Joseph, Charles M.
Author / Stravinsky's Ballets / / Yale
adet
University Press, / Aug. 2011 /
9780300118728 / 1
4656 / o11197018 / Cissik, John M. / Strength
and conditioning : a concise introduction /
adet
John Cissik. / / Routledge, / Dec 2011. /
9780415666664 / 1
4657 / o11248968 / / Strength and conditioning
: biological principles and practical
adet
applications / edited by M / / John Wiley &
Sons, / Feb 2011. / 9780470019191 / 1
4658 / o10903434 / Sojoudi, S. Author /
Structually Constrained Controllers: Analysis
adet
and Synthesis / / Springer / Jun.2010 /
9781441915481 / 1
4659 / o11248646 / Buchholdt, H. A. Author /
Structural Dynamics for Engineers / / I C E
adet
Publishing / Sept. 2011 / 9780727741769 / 1
4660 / o11239633 / Bowen, Natasha K. /
Structural equation modeling / Natasha K.
Bowen, Shenyang Guo. / / Oxford University adet
Press, / Sep 2011 / 9780195367621 (pbk. : alk.
paper) / 1
4661 / o11286039 / Byrne, Barbara M. /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
Structural equation modeling with AMOS :
basic concepts, applications, and programming
/ B / / Routledge, / c2010. / 9780805863734 / 1
4662 / o11285096 / Allmendinger, Richard
Waldron. / Structural geology algorithms :
vectors and tensors / Richard W. Allmendinger, adet
Nestor Card / / Cambridge University Press, /
2011. / 9781107401389 / 1
4663 / o11248026 / Xu, You-Lin, 1952- /
Structural health monitoring of long-span
suspension bridges / You-Lin Xu and Yong
adet
Xia. / / Spon Press, / Jan 2012. /
9780415597937 / 1
4664 / o11256849 / DeJong, David N. /
Structural macroeconometrics / David N.
DeJong, Chetan Dave. / / Princeton University adet
Press, / Oct2011. / 9780691152875 (alk. paper)
/1
4665 / o11215963 / Alonso, J. A. (Julio A.),
1948- / Structure and properties of atomic
adet
nanoclusters / Julio A. Alonso. / / Imperial
College Press, / c2011. / 9781848167339 / 1
4666 / o11270007 / / Structured decision
making : a practical guide to environmental
adet
management choices / R. Gr / / WileyBlackwell, / 2011. / 9781444333428 / 1
4667 / o11181412 / Nowozin, Sebastian
Author / Structured Learning and Prediction in
adet
Computer Vision / / Now Publishers / May
2011 / 9781601984562 / 1
4668 / o11043192 / Graesser, Arthur C. /
Structures and procedures of implicit
knowledge / Arthur C. Graesser, Leslie F.
adet
Clark. / / Ablex Pub. Corp., / c1985. /
0893911925 / 1
4669 / o10565693 / / Stud : architectures of
masculinity / edited by Joel Sanders. / /
adet
Princeton Architectural Press, / c1996. /
9781568980768 / 1
4670 / o11280839 / Feber, Jane, 1951- /
Student engagement is FUNdamental :
building a learning community with hands-on adet
activities / / Maupin House Pub., / c2011. /
9781936700479 / 1
4671 / o11269224 / Ripol, Maria Author /
adet
Student Laboratory Workbook for Statistics:
The Art and Science of Learning from Data / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
Pearson Education [Distributor] / 2011 /
9780321783424 / 1
4672 / o11261821 / Riley, K. F. Author /
Student Solution Manual for Foundation
Mathematics for the Physical Sciences / /
adet
Cambridge University Press / 2011 /
9780521141048 / 1
4673 / o11265711 / Engel, Tom Author /
Student Solution Manual for Physical
adet
Chemistry / / Pearson Education [Distributor] /
Mar 2012 / 9780321766687 / 1
4674 / o1126567x / Engel, Thomas Author /
Student Solution Manual for Quantum
Chemistry and Spectroscopy / / Pearson
adet
Education [Distributor] / Mar 2012 /
9780321710437 / 1
4675 / o11251670 / Wade, L. G., 1947- /
Student Solutions Manual for Organic
Chemistry / / Prentice Hall [Imprint]!"Prentice adet
Hall PTR"!"Pearson Education [Distributor]" /
Jan 2012 / 9780321773890 / 1
4676 / o11269108 / Sullivan, Michael Iii
Author / Student Solutions Manual for
Statistics: Informed Decisions Using Data / / adet
Addison Wesley!"Pearson Education
[Distributor]" / Jan 2012 / 9780321757470 / 1
4677 / o11269005 / McClave, James T.
Author / Student's Solutions Manual for
adet
Statistics / / Pearson Education [Distributor] /
2011 / 9780321755971 / 1
4678 / o11269169 / Agresti, Alan Author /
Student's Solutions Manual for Statistics: The
Art and Science of Learning from Data / /
adet
Pearson Education, Limited / jan 2011 /
9780321756190 / 1
4679 / o11058250 / Ahmed Essa, Othman Ali /
Studies in Islamic Civilization: The Muslim
Contribution to the Renaissance / /
adet
International Institute of Islamic Thought
(IIIT) / 2010. / 9781565643505 / 1
4680 / o11281819 / McTaggart, John
McTaggart Ellis Author / Studies in the
adet
Hegelian Dialectic / / Cambridge University
Press / Dec. 2011 / 9781108040334 / 1
4681 / o10705594 / Baldwin, Barry. / Studies adet
on Greek and Roman history and literature / by
Barry Baldwin. / / J.C. Gieben, / 1985. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
9789070265090 / 1
4682 / o11275364 / Cohen, Amnon. / Studies
on Ottoman Palestine / Amnon Cohen. / /
adet
Ashgate, / 2011. / 9781409428756 / 1
4683 / o11265188 / Hill, John W. Author /
Study Guide and Selected Solutions Manual
for Chemistry for Changing Times / / Prentice
adet
Hall [Imprint]!"Prentice Hall PTR"!"Pearson
Education [Distributor]" / Feb 2012 /
9780321767813 / 1
4684 / o11279849 / Piscitelli, Stephen. / Study
skills : do I really need this stuff? / Steve
adet
Piscitelli. / / Pearson/Allyn and Bacon
Publishers, / c2011. / 9780132789516 / 1
4685 / o11284742 / / Studying diversity in
teacher education / edited by Arnetha F. Ball
and Cynthia A. Tyson. / / Rowman &
adet
Littlefield Publishers, / c2011. /
9781442204416 / 1
4686 / o11254348 / Pope, Rob. / Studying
English literature and language : an
introduction and companion / Rob Pope. / /
adet
Routledge, / Mar 2012. / 9780415498760
(pbk.) / 1
4687 / o11271796 / / Studying global
Pentecostalism : theories and methods / edited
adet
by Allan Anderson ...[et al / / University of
California Press, / 2010. / 9780520266629 / 1
4688 / o11253915 / / Studying mobile media :
cultural technologies, mobile communication,
adet
and the iPhone / edit / / Routledge, / Feb
2012. / 9780415895347 (hardback) / 1
4689 / o11286155 / / Subalternity and
difference : investigations from the North and
adet
the South / edited by Gyan / / Routledge, /
march 2012. / 9780415665483 / 1
4690 / o11246406 / Williams, J. Patrick,
1970- / Subcultural theory : traditions and
adet
concepts / J. Patrick Williams. / / Polity Press, /
July 2011. / 9780745643885 / 1
4691 / o11232080 / Society for Historical
Archaeology Conference on Historical and
Underwater Archaeology (33 / Submerged
cultural resource management : preserving and adet
interpreting our maritime heritag / / Kluwer
Academic/Plenum Publishers, / c2003. /
0306478560 (PB) / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4692 / o11230812 / / Submerged prehistory /
edited by Jonathan Benjamin ... [et al.]. / /
adet
Oxbow Books, / 2011. / 9781842174180 / 1
4693 / o11243351 / Aalbers, Manuel. /
Subprime cities : the political economy of
mortgage markets / Manuel B. Aalbers. / /
adet
Wiley-Blackwell, / mar.2012. /
9781444337778 / 1
4694 / o10831770 / Turk, Ahmet S, 1977- /
Subsurface sensing / Ahmet S. Turk, Koksal A.
adet
Hocaoglu, and Alexey A. Vertiy. / / Wiley, /
c2010. / 9780470133880 / 1
4695 / o11248373 / / Sub-versions : transnational readings of modern Irish literature /
adet
edited by Ciaran Ross / / Rodopi, / 2010. /
9789042028289 / 1
4696 / o11241482 / Workshop on Successful
STEM Education in K-12 Schools (2011 :
Washington, D.C.) / Successful STEM
education : a workshop summary / Alexandra adet
Beatty, rapporteur ; Committee / / National
Academies Press, / c2011. / 9780309218900 /
1
4697 / o11286015 / Zargar, Cyrus Ali. / Sufi
aesthetics : beauty, love, and the human form
in the writings of Ibn 'Arabi and 'Iraq / /
adet
University of South Carolina Press, / 2011. /
9781570039997 / 1
4698 / o11205726 / Bashir, Shahzad, 1968- /
Sufi bodies : religion and society in medieval
islam / Shahzad Bashir. / / Columbia
adet
University Press, / Jul 2011. /
9780231144902 / 1
4699 / o11223364 / Keeler, Annabel. / Sufi
hermeneutics : the Qur'an commentary of
Rashid al-Din Maybudi / Annabel Keeler. / /
adet
Oxford University Press ;!"In association with
The Institute of Ismaili Studies," / 2006. /
9780199214785 / 1
4700 / o11277294 / Green, Nile. / Sufism : a
global history / Nile Green. / / Wileyadet
Blackwee, / Feb.2012. / 9781405157650 / 1
4701 / o11133776 / / Sufism and society :
arrangements of the mystical in the Muslim
adet
world, 1200-1800 / edited / / Routledge, /
Sep.2011. / 9780415782234 / 1
4702 / o1108277x / Abbott, Elizabeth / Sugar: adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
A Bittersweet History / / Duckworth Publishers
/ 2010 / 9781590206478 / 1
4703 / o11231579 / Dobrowolska, Agnieszka /
Sultan's Fountain / / American University in adet
Cairo Press / Aug.2011. / 9789774165238 / 1
4704 / o11084091 / Mestre, Octavio / Sunlight
Houses / / Instituto Monsa de Ediciones,
adet
S.A., / Dec. 2010 / 9788496823723 / 1
4705 / o11258263 / Fuhrman, Joel. / Super
immunity : the essential nutrition guide for
adet
boosting our body's defenses to live lo / /
HarperOne, / Sep 2011. / 9780062080639 / 1
4706 / o11255262 / / Supernatural youth : the
rise of the teen hero in literature and popular
adet
culture / edited / / Lexington Books, / c2011. /
9780739128596 (cloth : alk. paper) / 1
4707 / o11187438 / Parenti, Michael, 1933- /
Superpatriotism / Michael Parenti. / / City
adet
Lights Books, / c2004. / 9780872864337 / 1
4708 / o11172198 / / Supervision and clinical
psychology : theory, practice and perspectives /
adet
edited by Ian Fl / / Routledge, / ocotber2011. /
9780415495127 / 1
4709 / o1120784x / Gurnani, Haresh Editor
Editor. / Supply chain disruptions: theory and
adet
practice of managing risk / / Springer London,
Limited, / Sep. 2011 / 9780857297778 / 1
4710 / o11207802 / Liu, John J., 1951- /
Supply chain management and transport
adet
logistics / John J. Liu. / / Routledge, / Oct.
2011. / 9780415618960 / 1
4711 / o11207905 / Waters, C. D. J. (C. Donald
J.), 1949- / Supply chain risk management :
vulnerability and resilience in logistics /
adet
Donald Waters. / / Kogan Page, / Nov. 2011. /
9780749463939 / 1
4712 / o11249328 / Anderson, James A.
Author / Supported Metals in Catalysis / /
adet
World Scientific Publishing Company, / Feb.
2012 / 9781848166776 / 1
4713 / o11278973 / Galvani, Sarah Author /
Supporting People with Alcohol and Drug
Problems: Making a Difference / / Policy
adet
Press!"Chicago Distribution Center
[Distributor]" / June 1910 / 9781847421166 / 1
4714 / o11281959 / Stewart, Ailsa Author /
adet
Supporting Vulnerable Adults: Citizenship,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
Capacity, Choice (Policy and Practice in
Health / / Dunedin Academic
Press!"International Specialized Book Services
[Distributor]" / May 1911 / 9781906716127 / 1
4715 / o11254300 / / Supramolecular polymer
chemistry/ editor Harada Akira / / John Wiley adet
& Sons, / Jan. 2012 / 9783527323210 / 1
4716 / o11169825 / / Supramolecular soft
matter : applications in materials and organic
adet
electronics / edited by / / Wiley, / Nov 2011. /
9780470559741 / 1
4717 / o11264238 / Manderson, Lenore. /
Surface tensions : surgery, bodily boundaries,
adet
and the social self / Lenore Manderson. / / Left
Coast Press, / 2011. / 9781611320985 / 1
4718 / o1123054x / Johnston, Mark. /
Surviving Death/ Mark Johnston. / / Princeton adet
University Press, / 2011. / 9780691130132 / 1
4719 / o11258664 / McLaughlin, Kenneth. /
Surviving identity : vulnerability and the
psychology of recognition / Kenneth
adet
McLaughlin. / / Routledge, / jan.2012. /
9780415591218 / 1
4720 / o11263313 / / Sustainability analysis :
an interdisciplinary approach / [edited by]
adet
Stanislav Shmelev, I / / Palgrave Macmillan, /
Jan 2012. / 9780230355248 / 1
4721 / o11267070 / Committee on
Incorporating Sustainability in the U.S.
Environmental Protection Agency Auth /
adet
Sustainability and the U. S. EPA / / National
Academies Press / Sept. 2011 /
9780309212526 / 1
4722 / o11178152 / / Sustainable agriculture
and new biotechnologies / editor, Noureddine
adet
Benkeblia. / / CRC Press, / July 2011. /
9781439825044 / 1
4723 / o11242152 / / Sustainable bioenergy
and bioproducts. / / Springer, / 2011. /
adet
9781447123231 / 1
4724 / o11242036 / Fusco Girard, Luigi. /
Sustainable city and creativity : promoting
adet
creative urban initiatives / by Luigi Fusco
Gi / / Ashgate, / c2011. / 9781409420019 / 1
4725 / o11177184 / Graham, Peter Author /
adet
Sustainable Construction in Action: 50
Practical Examples / / John Wiley & Sons,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
Incorporated, / Oct 2011. / 9780632057221 / 1
4726 / o11110272 / NCCER / Sustainable
Construction Supervisor / / Pearson Education adet
Canada, / March 2011 / 9780132154154 / 1
4727 / o11180511 / / Sustainable development
in practice : case studies for engineers and
adet
scientists / editors, / / Wiley, / OCT 2011. /
9780470718711 / 1
4728 / o11263295 / Ross, Andrea, LLB,
LLM. / Sustainable development law in the
adet
UK : from rhetoric to reality / Andrea P. Ross. /
/ Earthscan, / Jan 2012. / 9781849712880 / 1
4729 / o11260555 / Allen, David T. /
Sustainable engineering : concepts, design, and
case studies / David T. Allen, David R. Sh / / adet
Prentice Hall, / Dec c2011. / 9780132756549 /
1
4730 / o10842391 / Chiappelli, Francesco. /
Sustainable evidence-based decision-making /
Francesco Chiappelli. / / Nova Science
adet
Publishers, / 2009. / 9781608766659
(hardcover) / 1
4731 / o11262527 / Leonard, Liam Editor
Editor. / Sustainable Politics and the Crisis of
the Peripheries: Ireland and Greece / / Emerald adet
Group Publishing Limited / Nov. 2011 /
9780857247612 / 1
4732 / o11240131 / Gelfand, Lisa. /
Sustainable renovation : strategies for
commercial building systems and envelope / adet
Lisa Ge / / John Wiley & Sons, / jan2012. /
9780470872611 / 1
4733 / o11240180 / Tumlin, Jeffrey. /
Sustainable transportation planning / Jeffrey adet
Tumlin. / / Wiley, / 2011. / 9780470540930 / 1
4734 / o11245347 / Pennington, M. Author /
Sweet William / / Nick Hern Books,
adet
Limited!"NewSouth Books [Distributor]," /
Feb 2012 / 9781854595683 / 1
4735 / o11254026 / Loughlin, Martin. / Sword
and scales : an examination of the relationship
adet
between law and politics / Martin Lo / / Hart, /
2000. / 9781901362527 / 1
4736 / o11202816 / Worden, Daniel. / Sybase
developer's handbook / Daniel J. Worden. / / adet
AP Professional, / c1999. / 9780127639505 / 1
4737 / o1061851x / Stichbury, Jo / Symbian adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
OS Explained: Effective C++ Programming
for Symbian OS v9 Smartphones / Jo Stichb / /
Wiley, / 2009. / 9780470998083 / 1
4738 / o11276368 / Auer, Blain H. Author /
Symbols of Authority in Medieval Islam:
History, Religion and Muslim Legitimacy in adet
the Del / / I. B. Tauris & Company, Limited /
Mar 2012 / 9781848855670 / 1
4739 / o11114265 / Elgenius, Gabriella 1967- /
Symbols of Nations and Nationalism:
adet
Celebrating Nationhood / / Palgrave
Macmillan / Apr.2011. / 9780230247871 / 1
4740 / o11232298 / Chen, Zhen-Qing. /
Symmetric markov processes, time change,
and boundary theory / Zhen-Qing Chen,
adet
Masatoshi F / / Princeton University Press, /
2011. / 9780691136059 / 1
4741 / o11079745 / Fujita, T. / Symmetry and
its breaking in quantum field theory / Takehisa
adet
Fujita. / / Nova Science Publishers, / March
2010. / 9781608761067 (softcover) / 1
4742 / o11255468 / Avery, John Scales /
Symmetry-Adapted basis sets: automatic
generation for problems in chemistry and
adet
physics/ J / / World Scientific Publishing
Company, / 2011. / 9789814350464 / 1
4743 / o1115830x / Pechkova, Eugenia Editor
Editor. / Synchrotron Radiation and Structural
Proteomics / / Pan Stanford Publishing!"Taylor adet
& Francis Group [Distributor]," / June 2011. /
9789814267380 / 1
4744 / o11169795 / / Syngas generation from
hydrocarbons and oxygenates with structured
adet
catalysts / authors, Vl / / Nova Science
Publishers, / c2010. / 9781608763238 / 1
4745 / o1122129x / Hunter, Tim, 1982- /
Syntactic effects of conjunctivist semantics :
unifying movement and adjunction / Tim
adet
Hunt / / John Benjamins Pub. Co., / Jul.2011. /
9789027255532 / 1
4746 / o11231737 / / Syntax and morphology
multidimensional / edited by Andreas Nolda,
adet
Oliver Teuber. / / Mouton de Gruyter, / 2011. /
9783110238747 / 1
4747 / o11276885 / / Synthesising qualitative adet
research : choosing the right approach / edited
by Karin Hannes, / / John Wiley & Sons, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
2011. / 9780470656389 / 1
4748 / o1127508x / Dummett, Jeremy. /
Syracuse, city of legends : a glory of Sicily /
Jeremy Dummett. / / I. B. Tauris :!"Distributed adet
in the United States and Canada by Palgrave
Macmillan," / c2010. / 9781848853225 / 1
4749 / o11077207 / / System and circuit design
for biologically-inspired intelligent learning /
[edited by] Tur / / Medical Information
adet
Science Reference, / c2010. / 9781609600181 /
1
4750 / o11258779 / Karnopp, Dean. / System
dynamics : modeling and simulation of
mechatronic systems / Dean C. Karnopp,
adet
Donald / / Wiley, / Feb 2012. / 9780470889084
/1
4751 / o11233047 / Poletto, Marco. / Systemic
architecture : operating manual for the self
adet
organizing city / Marco Poletto and / /
Routledge, / Mar.2012. / 9780415596084 / 1
4752 / o1125841x / Muller, Gerrit. / Systems
architecting : a business perspective / Gerrit
adet
Muller. / / CRC Press, / c2011 /
9781439847626 / 1
4753 / o11268736 / / Systems biology and
livestock science / edited by Marinus F.W. te
adet
Pas, Andr?Bannink, Hen / / Wiley-Blackwell, /
2011. / 9780813811741 / 1
4754 / o11267719 / Khisty, C. Jotin, 1928- /
Systems engineering with economics,
probability, and statistics / by C. Jotin Khisty, adet
Jams / / J. Ross Pub., / Jan 2012. /
9781604270556 / 1
4755 / o11062563 / Perdicoulis, Anastassios. /
Systems thinking and decision making in
urban and environmental planning /
adet
Anastassios Per / / Edward Elgar Pub., /
December 2010. / 9781849803847 / 1
4756 / o11101374 / O'Brien, Kate Author /
Tac: Young People, Gender and
adet
Neighbourhood Markets / / Willan Publishing /
Dec. 2010 / 9781843922063 / 1
4757 / o11243636 / Fleeman, Eugene L. /
Tactical missile design / Eugene L.
adet
Fleeman. / / American Institute of Aeronautics
and Astronautics, / 2006. / 9781563477829 / 1
4758 / o11244859 / Yoshikawa, Eiji, 1892adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
1962. / Taiko : an epic novel of war and glory
in feudal Japan / Eiji Yoshikawa ; translated by
Wi / / Kodansha International ;!"Distributed in
the U.S.A. by Kodansha America," / 2000. /
9784770026095 / 1
4759 / o11066386 / Spencer, Nicholas D. /
Tailoring Surfaces: Modifying Surface
Composition and Structure for Applications in adet
Tribo / / World scientific / Mar.2011. /
9789814289429 / 1
4760 / o11257052 / / Taking food public :
redefining foodways in a changing world /
adet
edited by Psyche Williams F / / Routledge, /
2011. / 9780415888554 / 1
4761 / o11206329 / Evans, Dennis Author /
Taking Sides - Clashing Views in Teaching and
Educational Practice / / McGraw-Hill/Dushkin
adet
[Imprint]!"McGraw-Hill Higher
Education"!"McGraw-Hill Ryerson, Limited
[Distributor]" / Nov. 2007 / 9780073515168 / 1
4762 / o11209252 / / Taking sides. Clashing
views in science, technology and society /
selected, edited, and wi / / McGraw-Hill
adet
Higher Education, / c2008. / 9780073515120 /
1
4763 / o11110004 / / Taking sides. Clashing
views in United States history / selected,
edited, and with introd / 2 / McGraw Hill
adet
Contemporary Learning Series, / 2011. /
9780078049996 / 1
4764 / o11209598 / Daniel, Eileen Author /
Taking Sides: Clashing Views in Health and
adet
Society / / McGraw-Hill Higher Education, /
Sep. 2011. / 9780078050237 / 1
4765 / o11260051 / Bidlack, James / Taking
Sides: Clashing Views on Environmental
adet
Issues, Expanded / / McGraw-Hill Higher
Education / 2011 / 9780077382834 / 1
4766 / o11206330 / Harf, James Author /
Taking Sides: Clashing Views on Global Issues
/ / McGraw-Hill/Dushkin [Imprint]!"McGrawHill Higher Education"!"McGraw-Hill
adet
Companies, The [Distributor]"!"McGraw-Hill
Companies, The [Distributor]" / Oct. 2009 /
9780078139468 / 1
4767 / o11210734 / Macchiette, Bart Author / adet
Taking sides: marketing with powerweb / /
McGraw-Hill Higher Education, / 2000. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
9780072474497 / 1
4768 / o11246303 / Miller, Daniel, 1954- /
Tales from Facebook / Daniel Miller. / / Polity adet
Press, / March2011. / 9780745652108 / 1
4769 / o11210229 / Seyhan, Azade. / Tales of
crossed destinies : the modern Turkish novel in
a comparative context / Azade Sey / / Modern adet
Language Association of America, / 2008. /
9781603290319 / 1
4770 / o10936907 / Manzar, A. / Taliban in
Pakistan : a chronicle of resurgence / A.
adet
Manzar. / / Nova Science Publishers, / c2009. /
9781608762064 (hardcover) / 1
4771 / o11049339 / Néret, Gilles.. / Tamara de
Lempicka, 1898-1980 / Gilles Néret.. / /
adet
Benedikt Taschen, / 2001. / 9783822858578 / 1
4772 / o1127315x / Swisher, Carl Brent, 18971968. / Taney period, 1836-1864 / by Carl B.
adet
Swisher. / / Cambridge University Press, /
2010. / 9780521519793 / 1
4773 / o11243168 / Hansen, Chad / Tao Te
Ching on the Art of Harmony: The New of the
adet
Chinese Spiritual Masterpiece / / Duncan Baird
Publishers / 2009. / 9781844838509 / 1
4774 / o1123197x / Jentzen, Arnulf. / Taylor
approximations for stochastic partial
differential equations / Arnulf Jentzen, Pete / / adet
Society for Industrial and Applied
Mathematics, / 2011. / 9781611972009 / 1
4775 / o11280876 / O'Rourke, Liz Author /
Teacher, Trainer, Tutor: Empowering the
Learning Process by Improving the
adet
Relationships be / / Global Management
Enterprises, / 2011 / 9781611100198 / 1
4776 / o11253046 / / Teachers as avatars :
English studies in the digital age / edited by
adet
Laura R. Davis, Linda / / Hampton Press, /
c2011. / 9781612890234 (paperbound) / 1
4777 / o10613043 / Mighton, John. / Teacher's
guide for JUMP math 1 / John Mighton. / /
adet
JUMP Math , / 2009. / 9781897120644 (pbk) /
1
4778 / o11279266 / Reid, Robert. / Teacher's
guide to ADHD / Robert Reid, Joseph
adet
Johnson. / / Guilford Press, / Jan 2012. /
9781609189792 / 1
4779 / o11116857 / Laurillard, Diana, 1948- / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
Teaching as a design science : building
pedagogical patterns for leaning and
technology / / / Routledge, / March 2012. /
9780415803878 / 1
4780 / o1111969x / Lyons, Richard E., 1946- /
Teaching college in an age of accountability /
Richard E. Lyons, Meggin McIntosh, Marcella adet
/ / Allyn and Bacon, / 2003. / 9780205353156 /
1
4781 / o1126648x / McGoun, Clive. / Teaching
contemporary themes in secondary education :
adet
technology, culture and communicatio / /
Routledge, / 2011. / 9780415620314 / 1
4782 / o11269595 / Olsen, Chris Author /
Teaching Elementary Statistics with JMP / /
adet
SAS Publishing / Jan. 2012 / 9781607646686 /
1
4783 / o11280633 / / Teaching ethically :
challenges and opportunities / edited by R.
Eric Landrum and Maureen / / American
adet
Psychological Association, / Jan. 2012. /
9781433810862 / 1
4784 / o11233163 / / Teaching for change :
fostering transformative learning in the
adet
classroom / Edward W. Taylo / / Jossey-Bass, /
2006 / 9780787985844 / 1
4785 / o11258457 / Brookfield, Stephen. /
Teaching for critical thinking : tools and
techniques to help students question their
adet
assu / / Jossey-Bass, / c2011. / 9780470889343
(hardback) / 1
4786 / o11281674 / Lamon, Susan J., 1949- /
Teaching fractions and ratios for understanding
adet
: essential content knowledge and instruct / /
Routledge, / 2011. / 9780415886123 / 1
4787 / o11277087 / / Teaching geographic
information science and technology in higher
adet
education / David Unwin . / / Wiley Blackwell,
/ 2011. / 9780470748565 / 1
4788 / o10974544 / Nassaji, Hossein. /
Teaching grammar in second language
classrooms : integrating form-focused
adet
instruction in c / / Routledge, / Dec. 2010. /
9780415802055 / 1
4789 / o11280712 / Marcus, Alan S. / Teaching adet
history with museums : strategies for K-12
social studies / by Alan S. Marcus, Je / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
Routledge, / 2011. / 9780415891653 / 1
4790 / o11234568 / Wlodkowski, Raymond J. /
Teaching intensive and accelerated courses :
adet
instruction that motivates learning / Raymond /
/ Jossey-Bass, / 2010. / 9780787968939 / 1
4791 / o11241275 / / Teaching literature in
virtual worlds : immersive learning in English
adet
studies / edited by / / Routledge, / Jan 2012. /
9780415886291 (pbk.) / 1
4792 / o1120641x / Zazkis, Rina Author /
Teaching Mathematics As Storytelling / /
adet
Sense Publishers / Dec. 2008 / 9789087907341
/1
4793 / o11255778 / / Teaching mathematics in
colleges and universities : case studies for
today's classroom / S / / American
adet
Mathematical Society, / 2001. /
9780821828755 / 1
4794 / o11266326 / Naylor, Amanda. /
Teaching poetry : reading and responding to
poetry in the secondary classroom / by
adet
Amanda / / Routledge, / jan.2012. /
9780415585682 / 1
4795 / o11243776 / Reiss, Michael Author /
Teaching Secondary Biology / / Hodder
adet
Education!"Bookpoint Limited [Distributor]" /
Nov. 2011 / 9781444124316 / 1
4796 / o11243806 / / Teaching secondary
music / [edited by] Jayne Price, Jonathan
adet
Savage. / / SAGE Publications, / 2011. /
9780857023940 / 1
4797 / o11243752 / Sang, David Author /
Teaching Secondary Physics / / Hodder
adet
Education!"Bookpoint Limited [Distributor]," /
December 2011 / 9781444124309 / 1
4798 / o11239797 / / Teaching statistics :
resources for undergraduate instructors / edited
by Thomas L. Moore. / / Mathematical
adet
Association of America :!"American Statistical
Association," / c2000. / 9780883851623 / 1
4799 / o11264974 / / Teaching sustainablility,
teaching sustainably / edited by Kirsten Allen
adet
Bartels and Kelly / / Stylus Pub., / c2011. /
97815792273954 / 1
4800 / o11211222 / / Teaching world history :
a resource book / Heidi Roupp, editor. / / M.E. adet
Sharpe, / c1997. / 9781563244209 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4801 / o1126729x / Jarvis, Peter, 1937- /
Teaching, learning and education in late
adet
modernity : the selected works of Peter Jarvis /
/ / Routledge, / jan.2012. / 9780415684743 / 1
4802 / o11241019 / / Teaching, learning, and
the net generation : concepts and tools for
reaching digital learn / / Information Science adet
Reference, / Jan 2012. / 9781613503478
(hardcover) / 1
4803 / o11264378 / Laplante, Phillip A. /
Technical Writing: A Practical Guide for
adet
Engineers and Scientists / / CRC Press ; / July
2011 / 9781439820858 / 1
4804 / o11235792 / / Technological
innovation : an intellectual capital-based view /
adet
Gregorio Martín de Castro / / Palgrave
Macmillan, / 2010. / 9780230230217 / 1
4805 / o11211295 / Balsamo, Anne Marie,
1959- / Technologies of the gendered body :
reading cyborg women / Anne Balsamo. / /
adet
Duke University Press, / c1996. /
9780822316985 / 1
4806 / o11255547 / Gaafar, Rania /
Technology and Desire: The Transgressive Art
adet
of Moving Images / Rania Gaafar / / Intellect,
Limited ; / 2011. / 9781841504612 / 1
4807 / o11256448 / Matthewman, Steve. /
Technology and social theory / Steve
adet
Mathewman. / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230577572 / 1
4808 / o11211179 / Male, Mary. / Technology
for inclusion : meeting the special needs of all
adet
students / Mary Male. / / Allyn and Bacon, /
c2003. / 9780205342204 / 1
4809 / o1125287x / / Technology-enhanced
systems and tools for collaborative learning
adet
scaffolding / [edited by] / / Springer, / Feb
2012. / 9783642198137 / 1
4810 / o11211386 / / Technoscientific
imaginaries : conversations, profiles, and
adet
memoirs / George E. Marcus, ed / / University
of Chicago Press, / 1995. / 9780226504438 / 1
4811 / o11285047 / Burbank, Douglas West. /
Tectonic geomorphology / Douglas W.
adet
Burbank and Robert S. Anderson. / / J. Wiley
& Sons, / Jan 2012. / 9781444338874 / 1
4812 / o11123357 / Piazza, R., Bednarek, M. adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
and Fabio Rossi / Telecinematic Discourse:
Approaches to the language of films and
television series / / Benjamins, ; / Aug.2011. /
9789027256157 / 1
4813 / o1124656x / Gray, Jonathan Author /
Television Studies / / Polity Press!"John Wiley
adet
& Sons, Incorporated [Distributor]" / Nov.
2011!"Nov. 2011" / 9780745650982 / 1
4814 / o11264366 / Tessmer, Kimberly A. /
Tell me what to eat if I have inflammatory
bowel disease : nutritional guidelines for
adet
Croh / / New Page Books, / 2011 /
9781601631954 / 1
4815 / o11243570 / Jodidio, Philip. /
Temporary architecture now = Temporäre
adet
Architektur heute = L'architecture éphémère
d / / Taschen, / 2011. / 9783836523288 / 1
4816 / o10866796 / Kutash, Emilie. / Ten Gifts
of the Demiurge: Proclus on Plato's Timaeus / /
adet
Duckworth Publishers / Apr.2009. /
9780715638545 / 1
4817 / o11243855 / Kruch, Mary Anna. / Tend
your garden : nurturing motivation in young
adolescent writers / Mary Anna Kruch. / /
adet
Equinox Pub. Ltd, / 2011. / 9781845534516
(pb) / 1
4818 / o11166319 / Carey, John M. / Term
limits in the state legislatures / John M. Carey,
Richard G. Niemi, and Lynda W. Powe / /
adet
University of Michigan Press, / 2000. /
0472066994 / 1
4819 / o1128464x / / Terrestrial sequestration
of carbon dioxide / editors, Felix D. Agron and
adet
James P. Osborne / / Nova Science
Publishers, / c2011. / 9781613247112 / 1
4820 / o10977946 / Turk, Austin T. / Terrorism
Counterterrorism and Internal Wars / / CRC adet
Press [Imprint] / Jan 2012 / 9781439821046 / 1
4821 / o11252959 / Dzikansky, Mordecai Z. /
Terrorist suicide bombings : attack
interdiction, mitigation, and response /
adet
Mordecai Dzik / / CRC Press, / cjan.2012. /
9781439871317 / 1
4822 / o11260415 / / Test yourself : cognitive
psychology/ edited by Penney Upton. / /
adet
Learning Matters Limited / Sept. 2011 /
9780857256690 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4823 / o11202361 / Ghosh, Ahindra Author /
Textbook of Materials and Metallurgical
adet
Thermodynamics / / Prentice Hall India Pvt.,
Limited / Jan. 2004 / 9788120320918 / 1
4824 / o11246108 / / Textbook of obesity :
biological, psychological, and cultural
adet
influences / editors, Sharon / / WileyBlackwell, / 2011. / 9780470655887 / 1
4825 / o11251220 / / Textile economies :
power and value from the local to the
adet
transnational / edited by Walter / / Altamira
Press, / 2011. / 9780759120617 / 1
4826 / o11220879 / Martel, James R. / Textual
conspiracies : Walter Benjamin, idolatry, and
political theory / James R. Martel. / /
adet
University of Michigan Press, / Sep.2011. /
9780472117727 / 1
4827 / o11167567 / Taylor, Andrew, 1958- /
Textual situations : three medieval manuscripts
and their readers / Andrew Taylor. / /
adet
University of Pennsylvania Press, / c2002. /
0812236424 / 1
4828 / o11275297 / / Textual wanderings : the
theory and practice of narrative digression /
adet
edited by Rhian Atk / / Legenda, / 2011. /
9781907747908 / 1
4829 / o11223340 / Robins, William / Textural
Cultures of Medieval Italy / / University of
adet
Toronto Press / May.2011. / 9781442642720 /
1
4830 / o11240027 / / Thait ibn Qurra : science
and philosophy in ninth-century Baghdad /
adet
edited by Roshdi Rashe / / W. de Gruyter, /
c2009. / 9783110220780 / 1
4831 / o10628514 / / The Science of man in
the Scottish Enlightenment : Hume, Reid, and
adet
their contemporaries / / Edinburgh University
Press, / c1991. / 9780748601462 / 1
4832 / o11253708 / / The 1967 Arab-Israeli
war : origins and consequences / edited by
Wm. Roger Louis and Avi S / / Cambridge
adet
University Press, / JAn 2012. /
9780521174794 (paperback) / 1
4833 / o11263751 / Patrick-Goudreau,
adet
Colleen. / The 30-day vegan challenge : the
ultimate guide to eating cleaner, getting leaner,
and liv / / Ballantine Books, / c2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
9780345526175 / 1
4834 / o11256862 / Panek, Richard. / The 4
percent universe : dark matter, dark energy,
adet
and the race to discover the rest of re / /
Mariner Books, / 2011. / 9780547577579 / 1
4835 / o11169916 / Chapman, Gary D., 1938- /
The 5 love languages : the secret to love that
adet
lasts / Gary Chapman. / / Northfield Pub., /
2010. / 9780802473158 / 1
4836 / o11269133 / Biebel, David B. / The A to
Z guide to healthier living / David B. Biebel,
adet
James E. Dill, and Bobbie Dill. / / Revell, / jan
2012. / 9780800721053 / 1
4837 / o10834709 / Pallemaerts, Marc Editor
Editor. / The Aarhus Convention at Ten:
Interactions and Tensions between
Conventional International / / Europa Law
adet
Publishing, Netherlands!"International
Specialized Book Services [Distributor]," /
February 2010. / 9789089520487 / 1
4838 / o1103967x / Mezrich, Ben, 1969- / The
accidental billionaires : the founding of
adet
Facebook, a tale of sex, money, genius and b / /
Doubleday, / c2009. / 9780385529372 / 1
4839 / o1120574x / / The acquisition of L2
phonology / edited by Janusz Arabski and
adet
Adam Wojtaszek. / / Multilingual Matters, /
2011. / 9781847693754 (alk. paper) / 1
4840 / o11056125 / Westergaard, Marit R.
(Marit Richardsen) / The acquisition of word
order : micro-cues, information structure, and adet
economy / Marit Wes / / John Benjamins Pub.
Co., / 2009. / 9789027255280 / 1
4841 / o11173762 / Murray, Simone| / The
Adaptation Industry: / / Routledge!"Taylor &
adet
Francis Group [Distributor]," / aug2011 /
9780415999038 / 1
4842 / o10585412 / Scruton, Roger. / The
aesthetic understanding : essays in the
philosophy of art and culture / Roger Scruton. / adet
/ St. Augustine's Press, / 1998. / 1890318027 /
1
4843 / o11181771 / Johnson, Rob / The Afghan
Way of War / / C. Hurst & Company,
adet
Publishers, Limited / May 2011 /
9781849041065 / 1
4844 / o11064353 / Burke, Kevin, 1929- / The adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
African erosion surface : a continental-scale
synthesis of geomorphology, tectonics, a / /
Geological Society of America, / c2008. /
9780813712017 / 1
4845 / o1127623x / / The Agamben
dictionary / edited by Alex Murray and Jessica
adet
Whyte. / / Edinburgh University Press, / c2011.
/ 9780748640584 / 1
4846 / o11221239 / / The agnostic reader /
edited by S.T. Joshi. / / Prometheus Books, / adet
2007. / 9781591025337 / 1
4847 / o11268864 / Fromberg, Doris Pronin,
1937- / The all-day kindergarten and pre-k
curriculum : a dynamic-themes approach /
adet
Doris Pronin F / / Routledge, / jan.2012. /
9780415881531 / 1
4848 / o11265814 / Royrvik Emil A. / The
allure of capitalism : an ethnography of
management and the global economy in crisis / adet
/ / Berghahn Books, / 2011. / 9780857451859 /
1
4849 / o11268451 / Manoukian, Mariam,
Mariam Author / The Alpha Plan: Healthy
adet
Eating and Living in College and Beyond / /
CreateSpace / Dec. 2011 / 9781463743475 / 1
4850 / o11240805 / Fefferman, Charles,
1949- / The ambient metric / Charles
adet
Fefferman, C. Robin Graham. / / Princeton
University Press, / 2011. / 9780691153148 / 1
4851 / o11247551 / Lewis, Adrian R. / The
American Culture of War: A History of US
adet
Military Force from World War II to Operation
/ / Routledge, / feb.2012 / 9780415890199 / 1
4852 / o11187013 / Patterson, Thomas E. / The
American democracy / Thomas Patterson,
adet
Gary Halter. / / McGraw-Hill Higher
Education, / 2010. / 9780077339067 / 1
4853 / o1116136x / Hoge, James F. Jr. Editor
Editor. / The American Encounter: The United
States and the Making of the Modern World / /
adet
Basic Books!"Perseus Books Group
[Distributor]" / Aug. 1998 / 9780465001712 /
1
4854 / o1114466x / Carnes, Mark C. (Mark
adet
Christopher), 1950- / The American nation : a
history of the United States / Mark C. Carnes,
John A. Garraty. / 2 / Prentice Hall, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
Jan.2011. / 9780205790432 / 1
4855 / o11162430 / / The American South in a
global world / edited by James L. Peacock,
adet
Harry L. Watson, Carrie / / University of North
Carolina Press, / c2005. / 0807855898 / 1
4856 / o11255432 / Wiener, Joel H. / The
Americanization of the British press, 1830s1914 : speed in the age of transatlantic j / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2011. / 9780230581869
(alk. paper) / 1
4857 / o11265164 / Goldberg, Arnold, 1929- /
The analysis of failure : an investigation of
failed cases in psychoanalysis and
adet
psychothe / / Routledge, / cjan.2012. /
9780415893039 / 1
4858 / o11246121 / / The ancient dancer in the
modern world : responses to Greek and Roman
adet
dance / edited by Fi / / Oxford University
Press, / 2010. / 9780199548101 (hbk.) / 1
4859 / o11275972 / Emerson, Ralph Waldo,
1803-1882. / The annotated Emerson / edited
by David Mikics ; with a foreword by Phillip
adet
Lopate. / / Belknap Press of Harvard
University Press, / Feb 2012. / 9780674049239
/1
4860 / o11265826 / / The anthropology of
empathy : experiencing the lives of others in
adet
Pacific societies / edit / / Berghahn Books, /
2011. / 9780857451026 / 1
4861 / o11263908 / / The anthropology of
Islam reader / edited by Jens Kreinath. / /
adet
Routledge, / 2011. / 9780415780254 / 1
4862 / o11264056 / Clark, David A., 1954- /
The anxiety and worry workbook : the
cognitive behavioral solution / David A. Clark adet
and Aa / / Guilford Press, / cjan.2012. /
9781606239186 / 1
4863 / o11280347 / / The Arab awakening :
America and the transformation of the Middle
adet
East / Kenneth M. Pollac / / Brookings
Institution, / 2011. / 9780815722267 / 1
4864 / o11270275 / Saouli, Adham. / The Arab
state : dilemmas of late formation / Adham
adet
Saouli. / / Routledge, / 2011. / 9780415602952
(hbk.) / 1
4865 / o11254312 / Manea, Elham. / The Arab adet
State and women's rights : the trap of
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
authoritarian governance / Elham Manea. / /
Routledge, / 2011. / 9780415617734 / 1
4866 / o11230836 / / The archaeology of
maritime landscapes / Ben Ford, editor. / /
adet
Springer, / 2011. / 9781441982094 / 1
4867 / o1126066x / / The archaeology of
measurement : comprehending Heaven, Earth
and time in ancient societies / / Cambridge
adet
University Press, / 2010. / 9780521135887
(pbk.) / 1
4868 / o11204928 / / The Archimedes
palimpsest / edited by Reviel Netz... [et al.]. / 2
adet
/ Cambridge University Press, / Sep.2011. /
9781107014374 / 1
4869 / o11204916 / / The Archimedes
palimpsest / edited by Reviel Netz... [et al.]. / 1
adet
/ Cambridge University Press, / Sep.2011. /
9781107014572 / 1
4870 / o11245396 / / The Architecture and
biology of soils : life in inner space / edited by
adet
Karl Ritz, Iain Yo / / CABI, / 2011. /
9781845935320 / 1
4871 / o11022279 / Bruegmann, Robert. / The
architecture of Harry Weese / Robert
Bruegmann ; building entries by Kathleen
adet
Murphy S / / W.W. Norton & Co., / Oct.2010. /
9780393731934 / 1
4872 / o11223972 / Kévorkian, Raymond H. /
The Armenian genocide : a complete history /
adet
Raymond Kévorkian. / / I. B. Tauris, /
Apr.2011. / 9781848855618 / 1
4873 / o1127962x / Hickman, Richard. / The
art and craft of pedagogy : portraits of
effective teachers / Richard Hickman. / /
adet
Continuum International Pub. Group, / c2011. /
9781847062901 / 1
4874 / o11252066 / / The art and practice of
leadership coaching: 50 top executive coaches
adet
reveal their secrets / / John Wiley, / c2005. /
9780471705468 / 1
4875 / o11180869 / McCann, John J. / The art
and science of HDR imaging / John J.
adet
McCann, Alessandro Rizzi. / / Wiley, / October
2011 / 9780470666227 / 1
4876 / o11185028 / / The art of Alice :
adet
madness returns / Art and Captions by Ben
Kerslake ... [et al.] ; and A / / Dark Horse
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
Books, / cMay 2011. / 9781595826978 / 1
4877 / o1125984x / Senseney, John R. (John
Robert), 1969- / The Art of Building in the
Classical World : Vision, Craftsmanship, and adet
Linear Perspective / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9781107002357 / 1
4878 / o11280438 / Mather, Peter. / The art of
critical reading : brushing up on your reading,
adet
thinking, and study skills / Pe / / McGraw-Hill,
/ 2011. / 9780073407210 / 1
4879 / o11202841 / Glover, Dennis. / The art
of great speeches : and why we remember
them / by Dennis Glover. / / Cambridge
adet
University Press, / Feb.2011. / 9780521140034
/1
4880 / o11181230 / Benito, Enrique. / The art
of management according to Confucius/
adet
Enrique Benito. / / LID Publishing; / Mar.2011
/ 1907794069 / 1
4881 / o11219129 / Anderson, Julie, 1965- /
The art of medicine : over 2,000 years of
images and imagination / Julie Anderson,
adet
Emm Bar / / The University of Chicago
Press ;!"Ilex Press," / 2011. / 9780226749365 /
1
4882 / o11176969 / Casupei, Jens, 1976- / The
art of raw food : delicious, simple dishes for
healthy living / Jens Casupei, Vibeke K / /
adet
North Atlantic Books, / May 2011. /
9781583942475 / 1
4883 / o11172150 / / The art of software
security testing : identifying software security
adet
flaws / Chris Wysopal / / Addison-Wesley, /
2007. / 9780321304865 / 1
4884 / o11276642 / Costache, Irina Dana. /
The art of understanding art / Irina D.
adet
Costache. / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9780470658345 / 1
4885 / o1120168x / Foster, Hal Author / The
Art-Architecture Complex / / Verso Books!"W.
adet
W. Norton & Company, Incorporated
[Distributor]," / Oct.2011 / 9781844676897 / 1
4886 / o11215057 / / The Assault on
Universities: A Manifesto for Resistance / /
adet
Pluto Press!"Macmillan [Distributor]," /
October 2011 / 9780745331911 / 1
4887 / o10814826 / Chioniades, Gregorios,
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
13th/14th cent. / The astronomical works of
Gregory Chioniades / [edited and translated]
by David Pingree. / / J.C. Gieben, / 1985- /
9789070265502 / 1
4888 / o11219208 / / The Athenian Agora :
new perspectives on an ancient site / edited by
adet
John McK. Camp II, Cr / / Verlag Philipp von
Zabern, / c2009. / 9783805340823 / 1
4889 / o1127430x / Klein, Herbert S. / The
Atlantic slave trade / Herbert S. Klein. / /
adet
Cambridge University Press, / 2010. /
9780521182508 / 1
4890 / o1125127x / / The atlas of climate
change impact on European cultural heritage :
adet
scientific analysis and / / Anthem Press, / 2010.
/ 9781843317982 / 1
4891 / o1128318x / Dow, Kirstin Author / The
Atlas of Climate Change: Mapping the World's
Greatest Challenge / / Taylor & Francis
adet
Group!"Macmillan Publishers NZ, Limited
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781849712170 / 1
4892 / o11271140 / Fagan, Andrew, 1966- /
The atlas of human rights : mapping violations
of freedom around the globe / Andrew Fagan. / adet
/ University of California Press, / 2010. /
9780520261235 / 1
4893 / o11247162 / / The atlas of languages :
the origin and development of languages
adet
throughout the world / co / / Facts On File, /
c2003 / 9780816051236 / 1
4894 / o11260014 / Wells, Neil. / The
atmosphere and ocean : a physical introduction
adet
/ Neil Wells. / / Wiley, / 2011. /
9780470694688 / 1
4895 / o11159819 / Schumacher, Patrik,
1961- / The autopoiesis of architecture / Patrik
adet
Schumacher. / 2 / J. Wiley, / c2011- /
9780470666166 / 1
4896 / o11280724 / Carrasco, David. / The
Aztecs : a very short introduction / David
adet
Carrasco. / / Oxford University Press, / 2011. /
9780195379389 / 1
4897 / o11230010 / / The Banham lectures :
essays on designing the future / edited by
adet
Jeremy Aynsley and Harrie / / Berg, / 2009. /
9781847883025 / 1
4898 / o11259851 / / The barbarians of ancient adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
Europe : realities and interactions / edited by
Larissa Bonfante / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521194044 / 1
4899 / o11270706 / Fisher, Myles J. Editor
Editor. / The Basin Focal Projects: Water, Food
adet
and Livelihoods in River Basins / /
Routledge, / jan2012 / 9780415592079 / 1
4900 / o11275662 / / The battle of Kosovo
1389 : an Albanian epic / [compiled by] Anna
Di Lellio ; translations / / I.B. Tauris ;!"In
association with the Centre for Albanian
adet
Studies ;"!"Distributed in the United States and
Canada exclusively by Palgrave Macmillan," /
2009. / 9781848850941 / 1
4901 / o11276344 / / The Baudrillard
dictionary / edited by Richard G. Smith. / /
adet
Edinburgh University Press, / c2010. /
9780748639212 / 1
4902 / o11208521 / Wark, McKenzie / The
Beach Beneath the Street: The Everyday Life
adet
and Glorious Times of the Situationist Int / /
Verso Books / Jun.2011. / 9781844677207 / 1
4903 / o1125726x / Doherty, Peter / The
Beginner's guide to winning the Nobel Prize:
Advice for Young Scientists/ Peter Doher / / adet
Columbia University Press, / 2008. /
9780231138970 / 1
4904 / o11230381 / Deutsch, David, 1953- /
The beginning of infinity : explanations that
adet
transform the world / David Deutsch. / /
Viking, / 2011. / 9780670022755 / 1
4905 / o11244513 / Rose, Kenneth David,
1949- / The beginning of the age of mammals /
adet
Kenneth D. Rose. / / Johns Hopkins University
Press, / 2006. / 9780801884726 / 1
4906 / o11232754 / Pitici, Mircea. / The best
writing on mathematics 2011 / Mircea Pitici,
adet
editor. / / Princeton University Press, /
Jan.2012. / 9780691153155 / 1
4907 / o11230393 / Pinker, Steven, 1954- /
The better angels of our nature : why violence
adet
has declined / Steven Pinker. / / Viking, / 2011.
/ 9780670022953 / 1
4908 / o11263568 / Maffetone, Philip. / The adet
big book of health and fitness : a practical
guide to diet, exercise, sexual well-bein / /
Skyhorse Pub., / Jan 2012. / 9781616083793 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
1
4909 / o11161164 / Amar, Akhil Reed / The
Bill of Rights: creation and reconstruction /
adet
Akhil Reed Amar / / Yale University Press, /
c1998 / 9780300082777 / 1
4910 / o11178644 / Speight, James G. / The
biofuels handbook / James G. Speight / 2 /
adet
Royal Soc. of Chemistry, / 2011. /
9781849730266 / 1
4911 / o11178656 / Speight, James G. / The
biofuels handbook / James G. Speight / 3 /
adet
Royal Soc. of Chemistry, / 2011. /
9781849730266 / 1
4912 / o11246017 / Linden, David, 1968- / The
biology of psychological disorders / David
adet
Linden. / / Palgrave Macmillan, / Jan.2012. /
9780230246409 / 1
4913 / o11167373 / Pryor, Francis Author / The
Birth of Modern Britain: A Journey into
Britain's Archaeological Past - 1550 to the
adet
Pr / / HarperPress [Imprint]!"HarperCollins
Publishers Limited" / Feb. 2011 /
9780007299126 / 1
4914 / o10823426 / Le Goff, Jacques, 1924- /
The birth of purgatory / Jacques Le Goff ;
translated by Arthur Goldhammer. / /
adet
University of Chicago Press, / c1986. /
9780226470832 / 1
4915 / o11260932 / / The birth of string
theory / edited by Andrea Cappelli, INFN,
Florence; Elena Castellani, / / Cambridge
adet
University Press, / Jan 2012. /
9780521197908 / 1
4916 / o1116766x / Miller, Timothy S. / The
birth of the hospital in the Byzantine Empire /
adet
Timothy S. Miller. / / Johns Hopkins
University Press, / c1997. / 0801856574 / 1
4917 / o11222694 / / The bitch in the house :
26 women tell the truth about sex, solitude,
adet
work, motherhood, an / / W. Morro, / 2002. /
9780060936464 / 1
4918 / o11270718 / / The black imagination,
science fiction, futurism and the speculative /
adet
edited by Sandra Ja / / Peter Lang, / c2011. /
9781433112416 / 1
4919 / o11280177 / Byers, William, 1943- /
adet
The blind spot : science and the crisis of
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
uncertainty / William Byers. / / Princeton
University Press, / c2011. / 9780691146843 / 1
4920 / o10917731 / / The body in architecture /
[editor, Deborah Hauptmann ; with
adet
contributions by Bart Akkerhu / / 010
Publishers, / 2006. / 9789064505683 / 1
4921 / o11275996 / McGinty, Brian. / The
body of John Merryman : Abraham Lincoln
and the suspension of habeas corpus / Brian adet
Mc / / Harvard University Press, / 2011. /
9780674061552 / 1
4922 / o10925879 / Yuasa, Yasuo. / The body,
self-cultivation, and ki-energy / Yuasa Yasuo ;
translated by Shigenori Nagatomo / / State
adet
University of New York Press, / c1993. /
9780791416242 / 1
4923 / o10862146 / Lynch, Francis Talyn,
1943- / The book of yields : accuracy in food
adet
costing and purchasing / Francis T. Lynch. / /
John Wiley, / Sept. 2010. / 9780470197493 / 1
4924 / o11245086 / Brenner, Robert / The
boom and the bubble : the US in the world
adet
economy / Robert Brenner / / Verso, / 2002 /
9781859844830 / 1
4925 / o11200066 / Valenta, Marko. / The
Bosnian diaspora : integration in transnational
adet
communities / by Marko Valenta and Sab / /
Ashgate Pub., / SEP2011. / 9781409412526 / 1
4926 / o11253435 / Koch, Greg. / The brewer's
apprentice : an insider's guide to the art and
adet
craft of beer brewing, taught / / Quarry
Books, / Oct. 2011. / 9781592537310 / 1
4927 / o11270342 / Mak, Lanver Author / The
British in Egypt: Community, Crime and
Crises 1882-1922 / / Tauris Academic Studies
adet
[Imprint]!"I. B. Tauris & Company,
Limited"!"Macmillan Publishers NZ, Limited
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9781848857094 / 1
4928 / o11276198 / Laidlaw, Christine. / The
British in the Levant: trade and perceptions of
adet
the Ottoman Empire in the eighteenth c / / I B
Tauris & Co Ltd, / 2010. / 9781848853355 / 1
4929 / o11085307 / Mann, Thomas E. Author /
The Broken Branch: How Congress Is Failing
America and How to Get It Back on Track / / adet
Oxford University Press, Incorporated / Aug.
2008 / 9780195368710 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4930 / o11113327 / Brancaccio, Pia, 1966- /
The Buddhist caves at Aurangabad :
transformations in art and religion / By Pia
adet
Brancaccio / / Brill, / 2010. / 9789004185258 /
1
4931 / o11257805 / Desai, Madhavi / The
bungalow in Twentieth-Century India : the
cultural expression of changing ways of life / / adet
Ashgate Pub. Company, / c2011. /
9781409427384 (hardback : alk. paper) / 1
4932 / o11205416 / Murphy, Mark. / The Busy
Coder's Guide to Advanced Android
adet
Development / / CommonsWare, LLC /
May.2011. / 9780981678016 / 1
4933 / o11262394 / Mellinger, Axel. / The
Cambridge photographic star atlas / Alex
adet
Mellinger and Ronald Stoyan. / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9781107013469 / 1
4934 / o11260361 / Lewis, Christopher Author
/ The Canal Pioneers: Brindley's School of
adet
Engineers / / History Press Limited, The / Jan.
2012 / 9780752461663 / 1
4935 / o10350937 / Kuipers, Christopher / The
Canon / / Routledge / 2009. / 9780415369244 / adet
1
4936 / o10818698 / Pound, Ezra, 1885-1972. /
The cantos of Ezra Pound. / / New Directions
adet
Pub. Corp.], / 1993,c1934. / 9780811213264 /
1
4937 / o11255043 / McGregor, Alexander /
The Catholic Church and Hollywood:
Censorship and Morality in 1930s Cinema/
adet
Alexander McGr / / I. B. Tauris & Company,
Limited; / 2011 / 9781848856530 / 1
4938 / o10938709 / Nicholson, Steve Author /
The Censorship of British Drama, 1900-1968.
Vol. 3 / / University of Exeter Press!"Chicago adet
Distribution Center [Distributor]" / Apr. 2010 /
9780859897501 / 1
4939 / o11264044 / / The challenge of
epistemology : anthropological perspectives /
adet
edited by Christina Toren a / / Berghahn
Books, / 2011. / 9780857454355 / 1
4940 / o11209847 / / The changing face of
military power : joint warfare in the
adet
expeditionary era / edited by A / / Palgrave, /
2002. / 9780333918920 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4941 / o11174870 / Gawande, Atul / The
Checklist Manifesto: How to Get Things Right adet
/ / Picador / Jan.2011. / 9780312430009 / 1
4942 / o11231646 / Faraday, Michael, 17911867. / The chemical history of a candle /
Michael Faraday ; introduction by William
adet
Burns. / / Barnes & Noble Books, / 2011. /
9780199694914 / 1
4943 / o11177603 / Akhavan, Jacqueline
Author / The Chemistry of Explosives / /
adet
Royal Society of Chemistry, The, / OCT.2011 /
9781849733304 / 1
4944 / o11254725 / Nicholson, John W. / The
Chemistry of polymers/ John W. Nicholson / /
adet
Royal Society of Chemistry, / 2011. /
9781849733915 / 1
4945 / o11086786 / Li, Zehou. / The Chinese
aesthetic tradition / Li Zehou ; translated by
adet
Maija Bell Samei. / / University of Hawaii
Press, / c2009. / 9780824833077 / 1
4946 / o11183056 / Laruelle, Marlene / The
Chinese Question in Central Asia: Domestic
Order, Social Change, and the Chinese
adet
Facto / / C. Hurst & Company, Publishers,
Limited, / NOV2011 / 9781849041799 / 1
4947 / o11171595 / / The Chinese/Vietnamese
diaspora : revisiting the boatpeople / edited by
adet
Yuk Wah Chan. / / Routledge, / aug.2011. /
9780415613101 / 1
4948 / o11223339 / Vitullo, Juliann M. / The
chivalric epic in medieval Italy / Juliann
adet
Vitullo. / / University Press of Florida, / 2000. /
9780813018157 / 1
4949 / o11167798 / Lovell, Mary S. Author /
The Churchills: An Intimate History of a
Family from the Duke of Marlborough to
Winston Ch / / Little Brown GBR
adet
[Imprint]!"Little, Brown Book Group
Limited"!"Littlehampton Book Services,
Limited [Distributor]" / April 2011 /
9780316732826 / 1
4950 / o11242346 / / The city as target / edited
by Ryan Bishop, Gregory K. Clancey and John
adet
Phillips. / / Routledge, / 2011. /
9780415687225 / 1
4951 / o11256540 / Kenyon, Nicholas / The adet
City of London: Architectural Tradition and
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
Innovation in the Square Mile / Nicholas K / /
Thames & Hudson, Limited , / Oct 2011 /
9780500342770 / 1
4952 / o11260725 / DeFazio, Kimberly,
1970- / The city of the senses : urban culture
and urban space / Kimberly DeFazio. / /
adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230111592 / 1
4953 / o11285928 / / The classical American
pragmatists and religion : a reader / J. Caleb
adet
Clanton, editor. / / Baylor University Press, /
c2011. / 9781602582590 (pbk. : alk. paper) / 1
4954 / o11100655 / Watkin, David, 1941- / The
classical country house : from the archives of
adet
Country life / David Watkin. / / Aurum Press, /
2010. / 9781845135935 / 1
4955 / o11241044 / Johnson, Doug, 1952- /
The classroom teacher's technology survival
adet
guide / Doug Johnson. / / Jossey-Bass, / Mar
2012 / 9781118024553 (pbk.) / 1
4956 / o11148846 / White, Sam, 1980- / The
climate of rebellion in the early modern
Ottoman Empire / Sam White. / / Cambridge adet
University Press, / June 2011. /
9781107008311 / 1
4957 / o11188078 / Branch, Taylor / The
Clinton Tapes: Wrestling History with the
adet
President / / Simon & Schuster / June 2010 /
9781416543343 / 1
4958 / o11278663 / Siraisi, Nancy G. Author /
The Clock and the Mirror: Girolamo Cardano
and Renaissance Medicine / / Princeton
adet
University Press, / Jan. 2012 /
9780691144337 / 1
4959 / o10792922 / / The coaching starter kit :
everything you need to know to launch and
adet
expand your coaching / / Norton, / c2003. /
9780393704112 / 1
4960 / o11243466 / Gaddis, John Lewis. / The
Cold War : a new history / John Lewis
adet
Gaddis. / / Penguin Press, / 2005. /
9781594200625 / 1
4961 / o11275947 / Stuntz, William J. / The
collapse of American criminal justice / William
adet
J. Stuntz. / / Belknap Press of Harvard
University Press, / c2011. / 9780674051751 / 1
4962 / o11278560 / Einstein, Albert, 1879adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
1955. / The collected papers of Albert
Einstein / Anna Beck, translator ; Peter Havas,
consultant. / 12 / Princeton University Press, /
c1987-<c2009> / 9780691141916 / 1
4963 / o10619811 / Yeats, W. B. (William
Butler), 1865-1939 / The collected works of
W.B. Yeats / Richard J. Finneran and George adet
Mills Harper, general e / 7 / Macmillan, /
c1989-<c2008> / 9780598586308 / 1
4964 / o11282253 / Baldwin, Amy, 1973- / The
college experience / Amy Baldwin, Pulaski
Technical College, Brian Tietje, California / / adet
Pearson/Allyn and Bacon Publishers, / Feb.
2012 / 9780132852524 / 1
4965 / o11272934 / Maloy, J. S. Author / The
Colonial American Origins of Modern
adet
Democratic Thought / / Cambridge University
Press / July 2010 / 9780521730556 / 1
4966 / o11286222 / Von Vacano, Diego A.,
1970- / The color of citizenship : race,
modernity and Latin American/Hispanic
adet
political thought / / / Oxford University Press, /
jan2012 / 9780199746668 / 1
4967 / o11253502 / Moroz, Adam. / The
common extremalities in biology and physics /
adet
Adam Moroz. / / Elsevier, / 2011. /
9780123851871 / 1
4968 / o1127282x / Waltman, Michael. / The
communication of hate / Michael Waltman &
adet
John Haas. / / Peter Lang, / c2011. /
9781433104473 / 1
4969 / o11185132 / Mulligan, Catherine, 1976/ The communications industries in the era of
convergence / Catherine Mulligan. / /
adet
Routledge, / May 2011 / 9780415584845 (hb) /
1
4970 / o11241500 / Council on Learning
(U.S.) / The communications revolution and
the education of Americans / Council on
adet
Learning, in ass / / The Council : [available
from] Change Magazine Press, / c1980. /
9780915390243 / 1
4971 / o11279801 / Baldwin, Amy, 1973- / The
community college experience / Amy Baldwin.
adet
/ / Pearson/Allyn and Bacon Publishers, / Feb.
2012. / 9780132819879 / 1
4972 / o11264196 / Mathieu, Françoise,
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
1969- / The compassion fatigue workbook :
creative tools for transforming compassion
fatigue and v / / Routledge, / 2011. /
9780415897907 / 1
4973 / o11078820 / DeGregorio, William A.,
1946- / The complete book of U.S. presidents /
William A. DeGregorio with updates by
adet
Sandra Lee St / / Barricade Books, / c2009. /
9781569803622 / 1
4974 / o10816781 / Batchelor, John. / The
complete encyclopedia of sailing ships : 2000
BC -- 2006 AD / John Batchelor & Chris C / / adet
Chartwell Books Inc., / 2006. /
9789036617185 / 1
4975 / o11000776 / McConkey, Robert,
1956- / The complete guide to building
affordable earth-sheltered homes : everything adet
you need to k / / Atlantic, / c2010. /
9781601383730 / 1
4976 / o11081570 / Williams Duea, Angela,
1966- / The complete guide to food
preservation : step-by-step instructions on how adet
to freeze, dry, / / Atlantic Pub. Group, /
c2010. / 9781601383426 / 1
4977 / o11102949 / / The Complete Guide to
Green Building and Remodeling Your Home:
Everything You Need to Know / / Atlantic
adet
Publishing Company / Dec. 2010 /
9781601383648 / 1
4978 / o11080966 / Peragine, John N., 1970- /
The complete guide to growing your own
hops, malts, and brewing herbs : everything adet
you nee / / Atlantic Pub. Group, / Feb 2011. /
9781601383532 / 1
4979 / o11257465 / Yglesias, Caren. / The
complete house and grounds : learning from
Andrew Jackson Downing's domestic architect
/ / Center for American Places at Columbia
adet
College Chicago :!"Distributed by the
University of Chicago Press," / 2011. /
9781935195245 (alk. paper) / 1
4980 / o11251554 / Ince, Darrel Author / The
Computer: A Very Short Introduction / /
Oxford University Press,
Incorporated!"Publishers Group Canada
adet
[Distributor]"!"Publishers Group Canada
[Distributor]"!"Oxford University Press
[Distributor]" / Nov. 2011 / 9780199586592 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4981 / o11183147 / / The concept of love in
17th and 18th century philosophy / Gábor
Boros, Herman De Dijn, Ma / / Leuven
adet
University Press ;!"Eötvös Univ. Press," /
2007. / 9789058676511 / 1
4982 / o11285205 / Smith, Anthony D. / The
Concept of Social Change (Routledge
adet
Revivals) / / Taylor & Francis Group, / Oct.
2010 / 9780415579315 / 1
4983 / o11278213 / Rosenberg, Jerry Martin. /
The concise encyclopedia of the great
adet
recession, 2007-2010 / Jerry M. Rosenberg. / /
Scarecrow Press, / 2010. / 9780810876606 / 1
4984 / o11216645 / / The concise Princeton
encyclopedia of American political history /
advisors Richard R. Joh / / Princeton
adet
University Press, / Aug.2011. /
9780691152073 / 1
4985 / o11276241 / Muhammad, Khalil Gibran
Author / The Condemnation of Blackness:
Race, Crime, and the Making of Modern
adet
Urban America / / Harvard University Press /
Nov. 2011 / 9780674062115 / 1
4986 / o11230587 / Gennaro, Rocco J. / The
consciousness paradox : consciousness,
concepts, and higher-order thoughts / Rocco adet
J. / / MIT Press, / Feb.2012. / 9780262016605 /
1
4987 / o1114869x / Al-Ali, Zaid Author / The
Constitution of Iraq: A Contextual Analysis / /
Hart Publishing Limited!"International
adet
Specialized Book Services [Distributor]," /
Dec 2011. / 9781841138091 / 1
4988 / o11272971 / Greene, Jack P. / The
constitutional origins of the American
adet
Revolution / Jack P. Greene. / / Cambridge
University Press, / c2011. / 9780521132305 / 1
4989 / o11220910 / / The construction of
minorities : cases for comparison across time
adet
and around the world / e / / University of
Michigan Press, / c2001. / 9780472067374 / 1
4990 / o11275108 / Pina Polo, Francisco. / The
consul at Rome : the civil functions of the
consuls in the Roman Republic / Francisco / / adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521190831 / 1
4991 / o11160226 / Frankel, Henry, 1944- /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
The continental drift controversy / Henry
Frankel. / / Cambridge University Press, / June
2011- / 9780521875042 / 1
4992 / o10941496 / / The Continuum
Companion to Aesthetics / / Continuum
adet
International Publishing Group, Limited, / Jan
2012 / 9781847063700 / 1
4993 / o11206068 / Handl, Sandra. / The
conventionality of figurative language : a
adet
usage-based study / Sandra Handl. / / Narr, /
Jan2011 / 9783823366249 (alk. paper) / 1
4994 / o11229998 / Westman, Robert S. / The
Copernican question : prognostication,
skepticism, and celestial order / Robert S.
adet
Wes / / University of California Press, / 2011. /
9780520254817 / 1
4995 / o10862493 / / The cosmopolitanism
reader / edited by Garrett Wallace Brown and
adet
David Held. / / Polity, / Jan2011. /
9780745648729 / 1
4996 / o11285291 / Berkley, George E. / The
craft of public administration / George
adet
Berkley, John Rouse. / / McGraw-Hill Higher
Education, / c2009. / 9780073378954 / 1
4997 / o11164086 / Kratke, Stefan, 1952- / The
creative capital of cities : interactive
knowledge creation and the urbanization econo adet
/ / Wiley-Blackwell, / september2011. /
9781444336221 / 1
4998 / o10677392 / Goleman, Daniel. / The
creative spirit / Daniel Goleman, Paul
adet
Kaufman, Michael Ray. / / Plume, / c1992, /
9780452268791 (pbk.) / 1
4999 / o11266740 / Lentin, Alana. / The crises
of multiculturalism : racism in a neoliberal age
adet
/ Alana Lentin and Gavan Title / / Zed Books, /
c2011. / 9781848135819 / 1
5000 / o11244355 / Lerbinger, Otto. / The
crisis manager : facing risk and responsibility /
Otto Lerbinger. / / Taylor & Francis
adet
Group!"Erlbaum," / Dec. 2011!"1997." /
9780415892315 / 1
5001 / o11168729 / / The critical turn in
tourism studies / edited by Irena Ateljevic,
adet
Nigel Morgan and Annette / / Routledge, /
september2011. / 9780415585521 / 1
5002 / o11088424 / Asbridge, Thomas S. / The adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
Crusades : the authoritative history of the war
for the Holy Land / Thomas Asbridge. / / Ecco
Press, / c2010. / 9780060787288 / 1
5003 / o11241172 / / The cultural role of
architecture : contemporary and historical
adet
perspectives / edited by P / / Routledge, /
mar.2012. / 9780415783415 / 1
5004 / o11268281 / / The cultural study of
music : a critical introduction / edited by
adet
Martin Clayton, Trevor H / / Routledge, / 2011.
/ 9780415881913 / 1
5005 / o11261778 / Wherry, Frederick F. / The
Culture of Markets / / Polity Press, / jan2012 / adet
9780745647456 / 1
5006 / o11260981 / Kaufmann, Jean-Claude /
The Curious History of Love / / Polity Press / adet
2011. / 9780745651545 / 1
5007 / o11170505 / Pritchard, Myra Helmer, d.
1947. / The dark days of Abraham Lincoln's
widow, as revealed by her own letters / Myra adet
Helmer Pri / / Southern Illinois University
Press, / Feb.2011. / 9780809330126 / 1
5008 / o11281364 / McGrath, S. J., 1966- /
The dark ground of spirit : Schelling and the
adet
unconscious / S.J. McGrath. / / Routledge, /
mar2012. / 9780415492096 / 1
5009 / o11210175 / Baker, Robert S., 1940- /
The dark historic page : social satire and
historicism in the novels of Aldous Huxley,
adet
192 / / University of Wisconsin Press, / 1982. /
9780299089405 / 1
5010 / o11219099 / Frank, Robert H. / The
Darwin economy : liberty, competition, and the
common good / Robert H. Frank. / / Princeton adet
University Press, / Sep.2011. / 9780691153193
/1
5011 / o11274062 / Allmand, C. T. / The De re
militari of Vegetius : the reception,
transmission and legacy of a Roman text in / / adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9781107000278 / 1
5012 / o11267471 / Rowden, Rick. / The
deadly ideas of neoliberalism : how the IMF
adet
has undermined public health and the fight / /
Zed Books, / 2009. / 9781848132856 / 1
5013 / o11221264 / Allen, James P., 1945- /
adet
The debate between a man and his soul : a
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
masterpiece of ancient Egyptian literature /
by / / Brill, / Dec.2011. / 9789004193031 / 1
5014 / o11281224 / Morgan, Kimberly J.,
1970- / The delegated welfare state : medicare,
markets, and the governance of social policy / adet
Kim / / Oxford University Press, / c2011. /
9780199730353 / 1
5015 / o11276290 / Parr, Adrian Editor
Editor. / The Deleuze Dictionary / / Columbia adet
University Press, / 2010 / 9780748641468 / 1
5016 / o11268499 / Rist, Gilbert Author fre /
The Delusions of Economics: The Misguided
Certainties of a Hazardous Science / / Zed
adet
Books, Limited!"Macmillan [Distributor]" /
Dec. 2011 / 9781848139220 / 1
5017 / o11138889 / Morone, James A., 1951- /
The democratic wish : popular participation
and the limits of American government / James adet
/ / Yale University Press, / 1998. / 0300074654
(pbk.) / 1
5018 / o11262503 / Williamson, David P. / The
design of approximation algorithms / David P.
adet
Williamson, David B. Shmoys. / / Cambridge
University Press, / 2011. / 9780521195270 / 1
5019 / o11230046 / Aspelund, Karl. / The
design process / Karl Aspelund. / / Fairchild adet
Books, / 2010. / 9781563678721 / 1
5020 / o11234933 / Butler, James J. / The
design, performance, and analysis of slug
adet
tests / James J. Butler, Jr. / / Lewis, / 1998. /
9781566702300 / 1
5021 / o11270846 / / The development
dictionary : a guide to knowledge as power /
edited by Wolfgang Sachs. / / Zed
adet
Books ;!"Distributed in the USA exclusively
by Palgrave Macmillan," / 2010 /
9781848133808 / 1
5022 / o11266296 / Grant, Wyn. / The
development of a discipline : the history of the
Political Studies Association / Wyn G / /
adet
Wiley-Blackwell, / 2010. / 9781444332100
(pbk.) / 1
5023 / o11098594 / Dickinson, Eerik. / The
development of early Sunnite hadith criticism :
adet
the Taqdima of Ibn Abi ?atim al-R / / Brill, /
2001. / 9789004118058 / 1
5024 / o11205507 / / The development of
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
grammar : language acquisition and diachronic
change : in honour of J / / John Benjamins
Pub. Co., / May2011. / 9789027219312 (alk.
paper) / 1
5025 / o11273422 / Murphey, Murray. / The
development of Quine's philosophy / Murray
adet
Murphey. / / Springer, / 2011 / 9789400724235
/1
5026 / o11249572 / Provenzo, Eugene F. / The
difference engine : computing, knowledge, and
the transformation of learning / Eugene / /
adet
Rowman & Littlefield Publishers, / Jan 2012. /
9781442214354 (cloth : alk. paper) / 1
5027 / o11272740 / / The diffusion of
innovations : a communication science
adet
perspective / edited by Arun Vishwa / / Peter
Lang, / c2011. / 9781433110832 / 1
5028 / o11212871 / Albrecht, Gary L. / The
disability business : rehabilitation in America /
adet
Gary L. Albrecht. / / Sage Publications, / 1992.
/ 9780803936317 / 1
5029 / o11256552 / / The Diversity of Social
Theories / / Emerald Group Publishing
adet
Limited, / 2011 / 9780857248213 / 1
5030 / o11281765 / Creed, John Martin / The
Divinity of Jesus Christ: A Study in the History
of Christian Doctrine since Kant / / Cambridge adet
University Press / Feb 2012 / 9781107636064 /
1
5031 / o11169345 / Paik, Nak-Chung / The
Division System in Crisis: Essays on
Contemporary Korea / / Institute for
adet
International Studies, / Dec. 2010 /
9780984590919 / 1
5032 / o1127458x / Kuhlaci, Erol. / The
Domestic Party Politics of Europeanisation:
adet
Actors, Patterns and Systems / Erol Kuhlac / /
ECPR, / January 2012. / 9781907301353 / 1
5033 / o11258846 / / The dreams that stuff is
made of : the most astounding papers on
adet
quantum physics-- and how / / Running
Press, / c2011. / 9780762434343 / 1
5034 / o1124463x / Carr-Gomm, Philip. / The
Druid way / Philip Carr-Gomm. / / Element, / adet
1993 / 9781852303655 / 1
5035 / o11016164 / / The dynamics of local
adet
learning in global value chains : experiences
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
from East Asia / edite / / Palgrave Macmillan, /
2010. / 9780230238497 (alk. paper) / 1
5036 / o11114721 / Pullen, Daniel J., 1954- /
The early Bronze age village on Tsoungiza hill
/ by Daniel J. Pullen ; with contributions / /
adet
American School of Classical Studies at
Athens, / cmay2011. / 9780876619223 / 1
5037 / o1089469x / Leibniz, Gottfried
Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716. / The early
mathematical manuscripts of Leibniz :
adet
translated and with an introduction by J.M / /
Dover Publications, / 2008. / 9781605205335 /
1
5038 / o11269182 / Parker, Lynn. / The early
years health and safety handbook / Lynn
adet
Parker. / / D. Fulton Publishers, / jan.2012. /
9780415675321 / 1
5039 / o11261560 / Romagnoli, Alessandro /
The Economic Development Process in Mena / adet
/ Routledge, / Dec. 2011 / 9780415594059 / 1
5040 / o11235433 / / The economic impact of
digital technologies : measuring inclusion and
adet
diffusion in Europe / / Edward Elgar, / 2011. /
9780857931887 / 1
5041 / o11250756 / / The economic prospects
of the CIS : sources of long term growth /
adet
edited by Gur Ofer and R / / Edward Elgar
Pub., / 2004. / 9781843766155 / 1
5042 / o11235123 / / The economic valuation
of patents : methods and applications / edited
adet
by Federico Munari, / / Edward Elgar, / 2011. /
9781848445482 / 1
5043 / o11185399 / / The economics and
politics of climate change/ edited by Dieter
Helm and Cameron Hepburn / / Oxford
adet
University Press, / Jun.2011. / 9780199606276
/1
5044 / o1122096x / / The economics of beer /
[edited by] Prof Johan F.M. Swinnen. / /
adet
Oxford University Press, / Dec.2011. /
9780199693801 / 1
5045 / o11281170 / Winter, Harold, 1960author. / The economics of excess : addiction,
indulgence, and social policy / Harold Winter. /
adet
/ Stanford Economics and Finance, an imprint
of Stanford University Press, / 2011. /
9780804761482 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5046 / o11272430 / Mehta, Vijay Author / The
Economics of Killing: How the West Fuels
adet
War and Poverty in the Developing World / /
Pluto Press, / feb2012 / 9780745332246 / 1
5047 / o11210163 / Shi, Yanfei, 1963- / The
economics of scientific knowledge : a rational
choice institutionalist theory of scien / /
adet
Northampton, MA :!"Edward Elgar Pub.," /
c2001. / 9781840648041 / 1
5048 / o11248233 / / The economics of sport,
health and happiness : the promotion of welladet
being through sportin / / Edward Elgar Pub., /
Sep 2011. / 9780857930132 / 1
5049 / o11256473 / / The ecosystem approach :
complexity, uncertainty, and managing for
adet
sustainability / edited / / Columbia University
Press, / c2008. / 9780231132510 / 1
5050 / o11261298 / Burnett / The Edinburgh
Companion to Shakespeare and the Arts / /
adet
Edinburgh University Press / Jan.2012. /
9780748635238 / 1
5051 / o10588267 / Platt, Harold L. / The
electric city : energy and the growth of the
Chicago area, 1880-1930 / Harold L. Platt / / adet
University of Chicago Press, / 1991. /
0226670759 (alk. paper) : / 1
5052 / o11256461 / Schnapp, Jeffrey T.
(Jeffrey Thompson), 1954- / The electric
information age book : McLuhan/Agel/Fiore
adet
and the experimental paperback / Je / /
Princeton Architectural Press, / c2011. /
9781616890346 (alk. paper) / 1
5053 / o11207541 / Chiarella, Carl. / The
elements of a nonlinear theory of economic
adet
dynamics / Carl Chiarella. / / Springer-Verlag, /
1990. / 9783540526223 / 1
5054 / o11279564 / Kizer, Gene H. / The
Elements of Academic Success: How to
Graduate Magna Cum Laude from College (or adet
How to / / Charleston Athenaeum Press /
2011 / 9780981898018 / 1
5055 / o11260178 / van den Hout, Theo
Author / The Elements of Hittite / / Cambridge
adet
University Press / Oct. 2011 /
9780521133005 / 1
5056 / o11279977 / Murakami, Haruki, 1949- / adet
The Elephant vanishes / stories by Haruki
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
Murakami ; translated from the Japanese by
Alfre / / Vintage Books, / 1994. /
9780679750536 / 1
5057 / o11219142 / Saramago, José. / The
elephant's journey / José Saramago ; translated
from the Portuguese by Margaret Jull / /
adet
Houghton Mifflin Harcourt, / 2010. /
9780547352589 / 1
5058 / o11244197 / Pallasmaa, Juhani. / The
embodied image : imagination and imagery in
adet
architecture / Juhani Pallasmaa. / / John Wiley
& Sons Inc., / 2011. / 9780470711903 / 1
5059 / o1127329x / Miller, Lucinda. / The
emergence of EU contract law : exploring
Europeanization / Lucinda Miller. / / Oxford adet
University Press, / 2011. / 9780199606627
(cloth : alk. paper) / 1
5060 / o11256382 / Turner, Jonathan H. / The
emergence of sociological theory / Jonathan H.
adet
Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Po / /
Pine Forge Press, / c2011. / 9781452206240 / 1
5061 / o11253381 / / The emergent knowledge
society and the future of higher education :
adet
Asian perspectives / [ / / Routledge, / jan.2012.
/ 9780415608695 / 1
5062 / o11261183 / Deonna, Julien A. / The
emotions : a philosophical introduction / by
adet
Julien A. Deonna and Fabrice Teroni. / /
Routledge, / Apr.2011. / 9780415614931 / 1
5063 / o11270482 / Mukherjee, Siddhartha. /
The emperor of all maladies : a biography of
adet
cancer / Siddhartha Mukherjee. / / Scribner, /
2010. / 9781439195703 / 1
5064 / o11257878 / Koudounaris, Paul. / THE
EMPIRE OF DEATH : A Cultural History of
Ossuaries and Charnel Houses / PAUL
adet
KOUDOUNARI / / Thames & Hudson, /
[2011] / 9780500251782 / 1
5065 / o11272661 / Fassin, Didier. / The
empire of trauma : an inquiry into the
condition of victimhood / Didier Fassin and adet
Ric / / Princeton University Press, / 2009. /
9780691137537 / 1
5066 / o11268323 / Ashcroft, Bill, 1946- / The
empire writes back : theory and practice in
adet
post-colonial literatures / Bill Ashcroft, / /
Routledge, / 2002. / 0415280206 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5067 / o11173920 / Nairn, Tom / The
Enchanted Glass: Britain and Its Monarchy / /
adet
Verso Books, / September 2011 /
9781844677757 / 1
5068 / o11256606 / / The Encyclopedia of
Australian Architecture / Philip Goad... et al. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521888578 / 1
5069 / o11273951 / / The encyclopedia of
English renaissance literature / edited by
adet
Garrett A. Sullivan, Jr and / 1 / WileyBlackwell, / Jan.2012. / 9781405194495 / 1
5070 / o11274463 / / The encyclopedia of
English renaissance literature / edited by
adet
Garrett A. Sullivan, Jr and / 2 / WileyBlackwell, / Jan.2012. / 9781405194495 / 1
5071 / o11274475 / / The encyclopedia of
English renaissance literature / edited by
adet
Garrett A. Sullivan, Jr and / 3 / WileyBlackwell, / Jan.2012. / 9781405194495 / 1
5072 / o11184437 / / The encyclopedia of
European migration and minorities : from the
seventeenth century to th / / Cambridge
adet
University Press, / JUL2011. / 9780521895866
/1
5073 / o11274517 / / The encyclopedia of
Romantic literature / edited by Frederick
adet
Burwick ; associate editors, / 1 / WileyBlackwell, / Feb.2012. / 9781405188104 / 1
5074 / o11274530 / / The encyclopedia of
Romantic literature / edited by Frederick
adet
Burwick ; associate editors, / 2 / WileyBlackwell, / Feb.2012. / 9781405188104 / 1
5075 / o11274554 / / The encyclopedia of
Romantic literature / edited by Frederick
adet
Burwick ; associate editors, / 3 / WileyBlackwell, / Feb.2012. / 9781405188104 / 1
5076 / o11231191 / Douzinas, Costas, 1951- /
The end of human rights : critical legal thought
adet
at the turn of the century / Costas Douzi / /
Hart Pub., / 2000. / 9781841130002 / 1
5077 / o11201897 / Papadakis, Andreas C.
Author / The End of Innovation in Architecture
/ / Papadakis Publisher!"Antique Collectors' adet
Club [Distributor]" / May 1998 /
9781901092097 / 1
5078 / o11270330 / / The end of journalism : adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
news in the Twenty-First Century / edited by
Alec Charles and Gavi / / Peter Lang, / c2011. /
9783034302616 / 1
5079 / o11255249 / / The end of value-free
economics / edited by Hilary Putnam and
adet
Vivian Walsh. / / Routledge, / 2011. /
9780415665162 / 1
5080 / o11250914 / Stein, Richard S. / The
energy problem / Richard S. Stein, Joseph
adet
Powers. / / World Scientific, / 2011. /
9789814340311 / 1
5081 / o11280682 / Rowland, Stephen Author /
The Enquiring Tutor (Rle Edu O) / /
adet
Routledge, / 2011 / 9780415508728 / 1
5082 / o11266569 / Schumpeter, Joseph Alois,
1883-1950, author. / The entrepreneur : classic
texts by Joseph A. Schumpeter / edited by
adet
Markus C. Becker, Tho / / Stanford University
Press, / c2011. / 9780804762823 (cloth : alk.
paper) / 1
5083 / o11267525 / Christensen, Norman L.,
1946- / The environment and you / Norm
adet
Christensen. / / Benjamin Cummings, /
c2011. / 9780321734389 / 1
5084 / o11269881 / Hills, Geraldine. / The
Equality Act for educational professionals : a
adet
simple guide to disability and inclusio / /
Routledge, / jan.2012. / 9780415687683 / 1
5085 / o11273082 / Shepard, Daniel Author /
The Error of Philosophy: Resolving the
adet
Problem of Monism vs Dualism / /
CreateSpace / Oct. 2011 / 9781466461697 / 1
5086 / o10942063 / Corlett, J. Angelo, 1958- /
The errors of atheism / J. Angelo Corlett. / / adet
Continuum, / 2010. / 9781441158932 / 1
5087 / o10810614 / Gombrich, E. H. (Ernst
Hans), 1909-2001. / The essential Gombrich :
selected writings on art and culture / edited by adet
Richard Woodfiel / / Phaidon Press, / 1996. /
9780714834870 / 1
5088 / o11264275 / Retelny, Victoria Shanta. /
The essential guide to healthy healing foods /
adet
Victoria Shanta Retelny, R.D., L.D.N. with / /
Alpha Books, / 2011. / 9781615641086 / 1
5089 / o11267343 / Saawi Nawal / The
adet
essential Nawal El Saadawi : a reader / edited
by Adele Newson-Horst. / / Zed
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
Books;!"Distributed in the USA exclusively by
Palgrave Macmillan," / 2010. /
9781848133358 / 1
5090 / o11074838 / Brown, Abbie / The
essentials of instructional design : connecting
fundamental principles with process an / /
adet
Prentice Hall, / Jan 2011. / 9780135084229
(alk. paper) / 1
5091 / o11280037 / Kitcher, Philip, 1947- /
The ethical project / Philip Kitcher. / / Harvard adet
University Press, / 2011. / 9780674061446 / 1
5092 / o11253885 / Kagawa-Fox, Midori. /
The ethics of Japan's global environmental
adet
policy : the conflict between principles and pr /
/ Routledge, / mar.2012. / 9780415681483 / 1
5093 / o10964393 / Spinoza, Benedictus de
1632-1677 Author lat / The Ethics of Spinoza:
The Road to Inner Freedom / / Kensington
adet
Publishing Corporation!"Penguin Group
(USA) Incorporated [Distributor]" / June
2000 / 9780806505367 / 1
5094 / o10995468 / Argomaniz, Javier. / The
EU and Counter-Terrorism: Politics, Polity and
adet
Policies after 9/11 / / Routledge [Imprint] /
Mar.2010. / 9780415565257 / 1
5095 / o11176763 / / The EU and the domestic
politics of welfare state reforms : Europa,
adet
Europae / edited by Pa / / Palgrave
Macmillan, / july2011. / 9780230296435 / 1
5096 / o11180717 / Blom-Hansen, Jens / The
EU Comitology System in Theory and
Practice: Keeping an Eye on the
adet
Commission? / / Palgrave Macmillan, /
Nov.2011 / 9780230241428 / 1
5097 / o11176684 / Peebles, Gustav. / The euro
and its rivals : money and the construction of a
transnational city / Gustav Peeb / / Indiana
adet
University Press, / cjune2011. /
9780253223203 / 1
5098 / o11276083 / Marsh, David / The Euro:
The Battle for the New Global Currency / /
adet
Yale University Press, / Aug. 2011 /
9780300176742 / 1
5099 / o11273616 / Roberts, Peder. / The
adet
European Antarctic: science and strategy in
Scandinavia and the British Empire / Peder / /
Palgrave Macmillan, / 2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
9780230115910 / 1
5100 / o11192434 / Davies, Jim, 1952- / The
European consumer citizen in law and policy /
adet
Jim Davies. / / Palgrave Macmillan, / Nov
2011. / 9780230300286 / 1
5101 / o11252583 / Korosteleva, Elena / The
European Union and its Eastern Neighbours:
adet
Towards a more amibitious Partnership? / /
Routledge, / mar.2012 / 9780415612616 / 1
5102 / o11259449 / Wouters, Jan / The
European Union and Multilateral Governance:
Assessing EU Participation in United Natio / / adet
Palgrave Macmillan Limited / Mar.2012. /
9780230282315 / 1
5103 / o10990975 / Carta, Caterina / The
European Union Diplomatic Service: Ideas,
adet
Preferences and Identities / / Routledge / Dec.
2009 / 9780415559768 / 1
5104 / o11254324 / Ginsberg, Roy H. / The
European Union in Global Security: The
adet
Politics of Impact / / Palgrave ; / Mar.2012. /
9780230248267 / 1
5105 / o10007866 / Marsh, Steve, 1967- / The
European Union in the security of Europe :
adet
from Cold War to terror war / Steve Marsh a / /
Routledge, / 2011. / 9780415341233 / 1
5106 / o11252765 / Chiva, Christina Editor
Editor. / The European Union's 2007
adet
Enlargement / / Routledge, / Nov. 2011 /
9780415689656 / 1
5107 / o11258585 / / The Europeanization of
Gender Equality Policies: A Discursiveadet
Sociological Approach/ edito / / Palgrave
Macmillan, / 2011 / 9780230284395 / 1
5108 / o1127301x / / The EU's shifting borders
: theoretical approaches and policy
adet
implications in the new neig / / Routledge, /
2011. / 9780415616096 (hardback) / 1
5109 / o11239827 / Berkowitz, Daniel. / The
evolution of a nation : how geography and law
shaped the American states / Daniel Berk / / adet
Princeton University Press, / Feb.2012. /
9780691136042 / 1
5110 / o1124446x / / The evolution of
artiodactyls / edited by Donald R. Prothero and
adet
Scott E. Foss. / / Johns Hopkins University
Press, / 2007. / 9780801887352 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5111 / o11058523 / Osler, William, Sir, 18491919. / The evolution of modern medicine : a
series of lectures delivered at Yale University adet
in Ap / / Kaplan Pub., / 2009. /
9781607140535 / 1
5112 / o11230666 / Moore, A. W., 1956- / The
evolution of modern metaphysics : making
sense of things / A.W. Moore. / / Cambridge adet
University Press, / Jan.2012. / 9780521616553
/1
5113 / o11206032 / Schrijver, Nico, 1954- /
The evolution of sustainable development in
international law : inception, meaning and sta / adet
/ Martinus Nijhoff, / 2008. / 9004174079
(pbk.) / 1
5114 / o11277968 / Richmond, Arthur P. / The
evolution of the Cape Cod house an
architectural history / Arthur P. Richmond. / / adet
Schiffer Pub. Limited, / 2011. /
9780764338489 / 1
5115 / o11131123 / / The Executive Branch / /
Oxford University Press, Incorporated / Jan. adet
2006 / 9780195309157 / 1
5116 / o1128156x / Cox, Gary, 1964- / The
existentialist's guide to death, the universe, and
adet
nothingness / Gary Cox. / / Continuum, /
Feb.2012. / 9781441107831 / 1
5117 / o1087608x / Israel, Jonathan I.
(Jonathan Irvine), 1946- / The expansion of
tolerance : religion in Dutch Brazil (1624adet
1654) / Jonathan Israel and St / / Amsterdam
University Press, / 2007. / 9789053569023 / 1
5118 / o11117436 / Ginsberg, Benjamin. / The
fall of the faculty : the rise of the alladministrative university and why it matters / / adet
Oxford University Press, / Augst 2011. /
9780199782444 / 1
5119 / o11187062 / Sharlet, Jeff. / The family :
the secret fundamentalism at the heart of
adet
American power / Jeff Sharlet. / /
HarperCollins, / c2008. / 9780060560058 / 1
5120 / o11269017 / Leech, Garry M. / The
FARC : the longest insurgency / Garry Leech. /
/ Fernwood ;!"Zed Books Ltd ;"!"Distributed adet
in the USA exclusively by Palgrave
Macmillan," / 2011 / 9781848134928 / 1
5121 / o11088837 / Ruiters, Greg Editor
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
Editor. / The Fate of the Eastern Cape: History,
Politics and Social Policy / / University of
Kwazulu-Natal Press!"International
Specialized Book Services [Distributor]" / Feb.
2011 / 9781869141844 / 1
5122 / o11280657 / Cahill, Kevin (Kevin M.) /
The fate of wonder : Wittgenstein's critique of
metaphysics and modernity / Kevin M.
adet
Cahil / / Columbia University Press, / 2011. /
9780231158008 / 1
5123 / o11284808 / Jerram, Dougal. / The field
description of igneous rocks / Dougal Jerram,
adet
Nick Petford. / / Wiley-Blackwell, / 2011. /
9780470022368 / 1
5124 / o11286003 / Heller-Roazen, Daniel. /
The fifth hammer : Pythagoras and the
disharmony of the world / Daniel Helleradet
Roazen. / / Zone Books, / 2011. /
9781935408161 / 1
5125 / o11117758 / / The financial crisis :
origins and implications / edited by Philip
adet
Arestis, Rog?io Sobre / / Palgrave
Macmillan, / 2010. / 9780230271593 / 1
5126 / o11266089 / Davies, H. (Howard),
1951- / The financial crisis : who is to blame? /
adet
Howard Davies. / / Polity Press, / c2010. /
9780745651644 (paperback) / 1
5127 / o11259929 / Evans, Vaughan, 1951- /
The Financial times essential guide to writing
a business plan : how to win backing to sta / / adet
Financial Times/Prentice Hall, / Dec2011. /
9780273757986 (pbk.) / 1
5128 / o11151286 / Dill, Ellis Harold, 1932- /
The finite element method for mechanics of
solids with ANSYS applications / author,
adet
Ellis / / CRC Press, / September 2011. /
9781439845837 / 1
5129 / o11246066 / Perry, Gillian Author / The
First Actresses: Nell Gwyn to Sarah Siddons / /
National Portrait Gallery Publications!"Peribo adet
Pty, Limited [Distributor]," / 2011. /
9781855144118 / 1
5130 / o11282356 / Michalski, Krzysztof,
1948- / The flame of eternity : an interpretation
of Nietzsche's thought / Krzysztof Michalski ; t adet
/ / Princeton University Press, / c2011. /
9780691143460 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5131 / o11248397 / Hanhimäki, Jussi M.,
1965- / The flawed architect : Henry Kissinger
and American foreign policy / Jussi
adet
Hanhimäki. / / Oxford University Press, /
2004. / 9780195172218 / 1
5132 / o11223261 / Ess, Josef van. / The
flowering of Muslim theology / Josef van Ess ;
adet
translated by Jane Marie Todd. / / Harvard
University Press, / 2006. / 9780674022089 / 1
5133 / o10639275 / Lermond, Lucia. / The
form of man : human essence in Spinoza's
adet
Ethic / by Lucia Lermond. / / E.J. Brill, / 1988.
/ 9004088296 / 1
5134 / o11284134 / Glendon, Mary Ann, 1938/ The forum and the tower : how scholars and
politicians have imagined the world, from
adet
Plato / / Oxford University Press, / 2011. /
9780199782451 / 1
5135 / o11283117 / Ffytche, Matt. / The
foundation of the unconscious : Schelling,
Freud, and the birth of the modern psyche / / / adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521766494 / 1
5136 / o11278493 / Lessow-Hurley, Judith. /
The foundations of dual language instruction /
adet
Judith Lessow-Hurley. / / Pearson, / Feb.
2012 / 9780132685160 / 1
5137 / o10594322 / Garaudy, Roger. / The
founding myths of modern Israel / Roger
adet
Garaudy. / / Institute for Historical Review, /
2008. / 9780939484751 / 1
5138 / o11274098 / Dunbabin, Jean. / The
French in the kingdom of Sicily, 1266-1305 /
adet
Jean Dunbabin. / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9780521198783 / 1
5139 / o1122230x / / The friend who got
away : twenty women's true-life tales of
adet
friendships that blew up, burn / / Doubleday, /
2006. / 9780767917193 / 1
5140 / o11169722 / Breeze, David Author /
The Frontiers of the Roman Empire / / Pen &
Sword Books Limited!"Casemate Publishers & adet
Book Distributors, LLC [Distributor]" / May
2011 / 9781848844278 / 1
5141 / o11243181 / Mosegaard Hansen, Maj- adet
Britt. / The function of discourse particles : a
study with special reference to spoken standard
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
Fr / / J. Benjamins, / 1998. / 9781556198151 /
1
5142 / o11216025 / Defoe, Daniel, 1661?1731. / The further adventures of Robinson
Crusoe / by Daniel Defoe ; introduction and adet
afterword b / / Serenity Publishers, / c2009 /
9781604506228 / 1
5143 / o11256023 / Cohen, Jean-Louis / The
Future of Architecture Since 1889 / Jean-Louis
adet
Cohen / / Phaidon Press, Incorporated, / Mar
2012 / 9780714845982 / 1
5144 / o11271139 / Alexenberg, Melvin L. /
The Future of Art in a Postdigital Age From
Hellenistic to Hebraic Consciousness. / /
adet
Intellect L & D E F A E / 2010. /
9781841503776 / 1
5145 / o11255663 / Baofu, Peter. / The future
of post-human chemistry: a preface to a new
theory of substances and their chan / /
adet
Cambridge Scholars Publisher, / 2011 /
9781443833042 / 1
5146 / o11242528 / Flint, John Editor Editor. /
The Future of Sustainable Cities: Critical
adet
Reflections / / Policy Press, / feb.2012 /
9781847426666 / 1
5147 / o11275339 / / The future of the
philosophy of time / edited by Adrian
adet
Bardon. / / Routledge, / 2011. /
9780415891103 / 1
5148 / o1125807x / Ann Henderson-Sellers /
The Future of the World's Climate / / Elsevier ; adet
/ Feb.2012. / 9780123869173 / 1
5149 / o11262291 / Virilio, Paul. / The
futurism of the instant : stop-eject / by Paul
adet
Virilio ; translated by Julie Rose. / / Polity
Press, / 2010. / 9780745648644 / 1
5150 / o11257337 / Fox, Derek. / The gammaray burst phenomenon : a multiwavelength
approach Derek Fox. / / Wiley-VCH ;
adet
Chichester : [John Wiley [distributor], / 2011 /
9783527409709 / 1
5151 / o11271322 / Spooner, Mary Helen. /
The general's slow retreat : Chile after
Pinochet / Mary Helen Spooner. / / University adet
of California Press, / 2011. / 9780520266803 /
1
5152 / o11221604 / Maistre, Joseph Marie,
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
comte de, 1753-1821. / The generative
principle of political constitutions : studies on
sovereignty, religion, an / / Transaction
Publishers, / Nov.2011. / 9781412842655 / 1
5153 / o11245669 / / The genetics of circadian
rhythms / edited by Stuart Brody. / / Academic adet
Press, / 2011. / 9780123876904 / 1
5154 / o11242437 / Schulman, Sarah, 1958- /
The gentrification of the mind : witness to a
lost imagination / Sarah Schulman. / /
adet
University of California Press, / cfeb.2012. /
9780520264779 / 1
5155 / o11251141 / Frankel, Theodore, 1929- /
The geometry of physics : an introduction /
adet
Theodore Frankel. / / Cambridge University
Press, / 2011. / 9781107602601 / 1
5156 / o11254233 / Grieder, Peter, 1968- / The
German Democratic Republic / Peter Grieder. /
adet
/ Palgrave Macmillan, / Feb.2012. /
9780230579378 / 1
5157 / o11221021 / Beiser, Frederick C. / The
German Historicist Tradition / / Oxford
adet
University Press, Incorporated; / Jan.2012. /
9780199691555 / 1
5158 / o11263039 / / The ghetto :
contemporary global issues and controversies /
adet
edited by Ray Hutchison and Br / / Westview
Press, / c2011. / 9780813345031 / 1
5159 / o11170633 / Porter, Anna / The ghosts
of Europe : Central Europe's past and uncertain
adet
future / Anna Porter / / St. Martin's Press, /
January 2011 / 9780312681227 / 1
5160 / o11276046 / / The Gilded Age and
Progressive Era : a documentary reader /
adet
edited by William A. Link and / / WileyBlackwell, / Jan.2012. / 9781444331394 / 1
5161 / o11156661 / / The global flow of
information : legal, social, and cultural
perspectives / edited by Rame / / New York
adet
University Press, / august2011. /
9780814748114 / 1
5162 / o1126469x / / The Global Food Crisis :
new insights into an age-old problem. / /
adet
Blackwell Pub / 2010. / 9781444335828 / 1
5163 / o11278687 / / The global history of
adet
childhood reader / edited by Heidi
Morrison. / / Routledge, / 2010. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
9780415782494 / 1
5164 / o11268104 / Varoufakis, Yanis. / The
global minotaur : America, the true origins of
adet
the financial crisis and the future of / / Zed
Books, / 2011. / 9781780320144 / 1
5165 / o11242115 / Bruno-Jofr??, Rosa Editor
Editor. / The Global Reception of John
adet
Dewey's Thought / / Taylor & Francis Group /
Oct. 2011 / 9780415898881 / 1
5166 / o11263647 / Shook, John R. / The God
debates : a 21st century guide for atheists and
believers (and everyone in between / / Wiley- adet
Blackwell, / 2010. / 9781444336429 (pbk. :
alk. paper) / 1
5167 / o11279151 / Jackson, Roy Author / The
God of Philosophy: An Introduction to the
adet
Philosophy of Religion / / Acumen Publishing,
Limited, / feb2012 / 9781844655014 / 1
5168 / o11267033 / Lynas, Mark, 1973- / The
god species : saving the planet in the age of
adet
humans / by Mark Lynas. / / National
Geographic, / c2011. / 9780007313426 / 1
5169 / o11285746 / Hartman, David, 1931- /
The god who hates lies : confronting &
rethinking Jewish tradition / David Hartman adet
with Ch / / Jewish Lights Pub., / 2011. /
9781580234559 / 1
5170 / o11187918 / Schudson, Michael
Author / The Good Citizen: A History of
adet
American CIVIC Life / / Simon & Schuster, /
Jan. 2011 / 9781451631623 / 1
5171 / o11150221 / Williams, M. J. Author /
The Good War: NATO and the Liberal
Conscience in Afghanistan / / Palgrave
adet
Macmillan!"Macmillan [Distributor]," / May
2011!"June 2011." / 9780230294271 / 1
5172 / o11280840 / Cheneval, Francis. / The
government of the peoples : on the idea and
principles of multilateral democracy / Fra / / adet
Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230116993 / 1
5173 / o11269376 / / The grad's guide to
healthy living : mind, body, soul, spirit / The
adet
Navigators. / / NavPress, / March 2012. /
9781617478994 / 1
5174 / o11233394 / Nilson, Li