Düşünenler Bir Odül: İsa Mesih

Transkript

Düşünenler Bir Odül: İsa Mesih
DüşünenlerBirOdül:İsaMesih
Prof.JohnAlexander
TelifHakkı/CopyrightProf.JohnAlexander,1969
E-KitapHristiyanKitaplartarafındanyapıldı.Dahafazlaücretsizkitapindirmekiçin
sitemizeziyaretedin.
Türkiye'deKiliseAdresleri
2
İçindekiler
HAZRETİİSA’NINANAÖĞRETİLERİ
ÖNSÖZ
GİRİŞ
KAVRAMINAÇIKLANMASI
TEMELÖĞELER
SONUÇLAR
İSAMESİH’İNÖĞRETİLERİÇAĞDAŞBİRKİŞİTARAFINDANKABUL
EDİLEBİLİRMİ?
GİRİŞ
NESNELKANITLAR
ÖZNELKANITLAR
1969byInter-VarsityChristionFellowship,USAentitled,“WhatIsChristianity”
Reprintedbypermission.Allrightsreserved.
3
HAZRETİİSA’NINANAÖĞRETİLERİ
ÖNSÖZ
Zamanımızdanyaklaşık2000yılönceOrtaDoğu’nunFilistinbölgesindeİsa
adındabirçocukdünyayageldi.O,Kudüs’ünBeytlehemköyü’ndedoğduamaNasıra
köyü’ndebüyüdü.Gerçekteonunçocukluğuvegençliğihakkındafazlabilgimizyok.
Bilindiğikadarıylaotuzyaşınadekpekolağanüstübirşeyyapmadı.Buyaştan
itibarenüçyılsüreylebirkaçarkadaşıylaberaberFilistindiyarınıboydanboya
dolaşıpvaazlarverdi.Nihayet,birkomplosonucu,devletekarşıgelmeklesuçlanıp
ülkeninRomalıValisitarafındanidamamahkûmedildiveçarmıhagerildi.
Tarihselkaynaklarımızagöreİsahiçzengindeğildi...Ülkelerzaptedenbüyük
ordularyönetmedi...Filistindışınahiççıkmadı...Birkitapdahiyazmadı...Fakat
doğumundan2000yılsonrabugün,tarihçilervesosyalbilimcilerbuadamıninsanlık
tarihiniençoketkileyenkişiolduğufikrindebirleşiyorlar.Bugünküdünyanüfusunun
üçtebiri,müslümanlarınkutsalkitabıKur’an’dadakendisindenbahsedilenHz.
İsa’nınöğretilerininvekoyduğuprensiplerinetkisialtındadır.
Bubakımdankendiniaydınsayanherkişininbuöğretilerhakkındabilgiedinmesi,
aydınoluşununbirgereğidir.İştebukitapçıkta,Prof.AlexanderHz.İsa’nıntemel
öğretilerininnelerolduğunu,kronolojikbirdüşüncesıralamasıylaaçıklamaktadır.
Büyükbirinsankitlesinininandığıbuilkelerikabuledipetmemek,heraydınındoğal
hakkıdır.Arzuedilen,bukitapçığıniyiniyetleincelenerekdeğerlendirilmesidir.
Gerisiokuyucularınsağduyusunabırakılmıştır.
GİRİŞ
İnsanlarınbirçoğuHz.İsa’nınöğretilerininnelerolduğunubilmezler.Hz.İsa’yı
reddedenlerindahi,buöğretiningerçekiçeriğihakkındabirfikirleriyoktur.Gerçekte
“reddedenler”,Hz.İsaveonunasılöğretilerinideğil,“bilmedikleri”birşeyi
reddetmişdurumunadüşmüşlerdir.Aynıdurum,buöğretilerikabulettiklerini
söyleyenleriçindesözkonusudur.Çünkübukişiler,ancakkısmenanlayabildikleribir
şeyikabuletmişdurumdadırlar.Hz.İsa’nınanaöğretileri,genellikle,Hıristiyanlık
olarakbiliniyor.Fakataşağıdaaçıklayacağımızgibibizbudinteriminikullanmamayı
tercihediyoruz.Neyazıkkibuterimartıkasılanlamındançokdeğişikanlamlarifade
etmektedir.
Hz.İsa’nınöğretilerikonusundaaşağıdabelirtilendüşüncelerikianasorun
etrafındakümelenmiştir.(1)Hz.İsa’nınanaöğretilerinelerdir?(2)Buöğretiler
çağdaşbirkişitarafındankabuledilebilirmi?
KAVRAMINAÇIKLANMASI
4
Öncelikle,bugünküBatıkültüründeHıristiyanlıkterimininhangianlamlarda
kullanıldığınıinceleyelim.Buhusustaüçayrıdüşünüşvardır.(Bunlardanilkikisine
karşıolduğumuöncedenburadabelirtmekisterim.)
Reddettiğimilkkavram,endoğruşekilde,“dindarlık”diyeadlandırılabilir.Bu
terim,birkişininherhangibirtapınmayeri,yadadinselörgütlebağlantıkurmayı,
kendiniHıristiyanaddetmesiiçinyeterligördüğühaliifadeeder.Sakınbeniyanlış
anlamayın!Çünkübendekiliseyedevamlıgiderim.Fakatbirinsanınkilise
toplantılarınakatılmasına,korosundailahilersöylemesine,herpazargünüyapılan
dinseleğitimlegörevalmasına,veayinlerekatılmasınarağmenyinedeHz.İsa’nın
gerçekbirizleyicisayılmamasımümkündür!
Reddettiğimikincigörüş,Musevi,Müslüman,Hinduvebenzeridinlerdışındaolup
yasalaradaimauyanBatılı,uygarherhangibirkişinin,çoğuzamanHıristiyan
sayılmasıdır.Bugruptabulunanlarınbüyükbirbölümü,kiliselerdezamanzaman
rastladıklarıikiyüzlülüğeisyanedecekderecedekızanvebunedenlebirdinselörgüte
üyeolmayıreddedenkişilerdir.Bunlarınçoğuüstünahlaksahibidirlervebunedenle
kendileriniHz.İsa’nınizleyicileriarasındasayarlar.AslındabirçokMusevi,
Müslüman,Hindu,vb.üstünahlaksahibiolduklarıiçinprensipolarakHz.İsa’nın
izleyicileriolduklarınıdaiddiaederler.ZatenbendeHz.İsa’nınizleyicilerinin,
yasalarahürmeteden,yüksekahlakdeğerleritaşıyan,veikiyüzlülüktennefreteden
kişilerolmalarıgerektiğigörüşünüpaylaşıyorum.Fakatşurasınıaçıkçabelirtmek
gerekirkibirinsantümbunitelikleresahipolmaklaberaber,yinedeHz.İsa’nın
gerçekbirizleyicisisayılmayabilir.
Benimkişiselolarakkatıldığımüçüncügörüş,Hz.IsayadaİsaMesih’in
öğretileriniesasalangörüştür.Sokratesileyapılacakbirkarşılaştırmabukonudabize
yardımcıolabilir.BilinmektedirkiSokrates,Hz.İsa’danaşağıyukarı400yılönce
yaşayanbirfilozoftur.Şimdi,yanibutarihten2400yılsonra,“Sokrates’infelsefesi
inanılabilirbirşeymidir?”sorusukonusundabirtartışmayapılabilir.Budurumda
“yapılabilir”iddiasınısavunankişi,buiddiasınıöncelikle20.yüzyıleleştirmenlerin
düşüncelerinedeğil,fakatdahaziyadeSokrates’leaynıçağdayaşamışkişilerinve
özellikleyakınlarının,onun“ne”dediği,“neler”yaptığıkonusundayazdıklarınave
söylediklerinedayandırmalıdır.
Bubenzetmeyiyaparken,kişiselolarak“GerçekHıristiyanlık”,yadagerçekbirİsa
Mesihizleyicisininkimolduğukonusundakikendiözkonumununesaslarınıburada
açıklamakistiyorum.Diğerbirdeyişle,kişiselolarak,“GerçekHıristiyanlığı”,onun
kurucusununçokyakınındabulunmuşkişilerceifadeedilenilközşeklinekesin
olarakinandığımıbelirtmekisterim.Bubakımdanşimdi,Hz.İsa’nınnelerdediği,
niçinbunlarısöylediği,vehangiişleriyaptığıvebuişlerinedenyaptığıkonularını
dikkatleincelememizyararlıolur.Çünkü,benimgörüşümegörebirİsaMesih
izleyicisiningerçektekimolduğunuancakbuyoldanöğrenebilirizvegene,ancakbu
zihinselçabayıgösterdiktensonra,“Buöğretilerçağdaşbirkişitarafındankabul
edilebilirmi?”sorusunuelealabilir,yanıtlamayaçalışabiliriz.
5
Hz.İsa’nınöğretileriileyaptığıişlerhakkında,O’nunlaaynıyıllardayaşayanlar
tarafındansöylenmişveyazılmışpekçokkanıtbulunmamaktadır.Fakatbu
konularda,(yanihemSokrates,hemdeHz.İsahakkında)çoğueskiYunandilinde
(Grekçe)yazılmışbirkaçeserelimizdedir.Grekçe’yiokuyamayanbizler,buna
rağmen,vebudokümanlarıkendidilimizeçevirendiluzmanlarısayesinde,buiki
önemlikişihakkındatümüylebilgisizsayılmayız,bazıbilgileredinmişbulunuyoruz.
Bubakımdanbirkişi,eldekibilgileredayanarakSokrateshakkındanasılbirfikir
edinebilirse,bendeHz.İsakonusundakanıtlayacağıbirdosyaoluşturabilirim.
TEMELÖĞELER
Hz.İsa’nın,gerçekizleyicisisayılmanınesasları,aşağıdabelirtilenbirkaçana
temeledayanır.
Şimdi,konuyuaçık,seçikbelirtmekiçinbuesaslarıayrı,ayrınumaralanmış
paragraflarşeklindevelistehalindesunacağım:
1)TekgerçekolanAllah,yalnızcabiriyiliklertoplamı,azçokbelirlibirvarlık
değil;fakat,sonsuzakıl,sonsuziyilikvesonsuzkudretesahipkişiselbirvarlıktırve
böyletanımlanmalıdır.
Hz.İsabizeböylebirvarlığınyaşadığınıöğretmektedir.
2)Allah,varolan“herşeyin”arkasında,başlangıcındabulunan“İlkNedendir.”
“HerşeyO’nunaracılığıylavaroldu,varolanhiçbirşeyO’nsuzolmadı”(İncil:
Yuhanna1:3).ŞurasınıbelirtmekgerekirkidokümanlarAllah’ınbuişinasılyaptığını
saptamıyor,sorununincelenmesinibilimadamlarınabırakıyor.
3)Allah’ınyarattığıvarlıklararasındaenyüksekdüzeydeolanıinsankişiliğidir,
yaniinsandır.“VeAllahinsanıkendibenzerliğindeyarattı,onuAllah’ınsuretinde
yarattı;onlarıerkekvedişiolarakyarattı”(Tevrat:Tekvin1:27).
4)Allah’ıninsanlarayöneliktavrısevgidir.Hz.İsabunuüçbenzetmeileaçıklıyor:
birçobanınsürüsüneolansevgisi;birbabanınkendioğlunaolansevgisivebir
kocanınkarısınaolansevgisi.
5)İnsankendibenliğini,Yaradandandahaçoksevmeyiyeğledi.BöyleceAllah’a
başkaldırmışolduğundan,başlangıçtaOnunlakendisiarasındavarolansevgi
ilişkisinikoparıpbozmuşoldu.Hz.İsabudurumuşöyleaçıklıyor:“Kuzusürüden
uzaklaştı,oğulbabadankaçtı,vekarıkocasınaihanetetti.”
6)BubaşkaldırmayarağmenAllah’ıninsanlaraolansevgisiazalmadı,aynıkaldı.
Çobankayıpkuzununpeşindengidiponuaradı;baba,kaçıpgitmişsavurganoğluiçin
üzülüpacıçektiveonungeridönmesinibekledi;koca,karısınasevgiilebağlıkaldı.
7)İnsan,başkaldırısınınkendisiniAllah’tanuzaklaştırmasısonucundameydana
gelenilişkikopukluğunuonarmaktanacizkaldı.Bazıinsanlardiğerlerindendahaiyi
olabilirler.FakathiçbirinsankendiçabasıilebukopukluğugideripAllah’adönüşü
sağlayacakkudretesahipdeğildir.
6
8)Allah’tanayrılmanınsonucuinsanıniçinde,doldurulmasıgerekenbirboşluk
olmuştur.Aramızdanbazılarıbuiçboşluğu,bir“içhuzursuzluk”,yadayaşamda
ereksizlikolarakifadeeder.(“...Yaşamneyeyararki?”)Yadayaşamınçeşitli
açmazlarıkarşısında,böylesibirruhhaliiçindebocalayıpdurur.
Hz.İsa,bugereksinmeyi“ruhsalaçlık”olaraktanımlıyorveKendisininbunu
giderebileceğinibildiriyor:“Yaşamekmeğiben’im.Banagelenaslaacıkmaz,bana
imanedenhiçbirzamansusamaz.”(İncil:Yuhanna6:35).
9)Allah’tanayrılıpuzaklaşmanındiğerbirsonucudainsanın,kişiliğinibütün
yönleriyleetkileyen“birhastalığa”tutulmuşolmasıhalidir.Hz.İsabu“hastalık
durumu”içinözelbirterimkullanıyor,ona“günah”adıveriyorveinsanınkişiliğinin
merkezi,özüiçinde“yürek”teriminikullanıyor.
Hz.İsa“herinsanda”bu“hastalık”vardır,diyor.O,herbirimizingünahkar
olduğunuvebu“yürek”derdindenkurtulmakiçinkişiselçabalarımızınhiçbirzaman
yeterliolamayacağınıveancak“Kendisinin”bizleribuhastalıktankurtarabileceğini
söylüyor.‘‘Sağlıklıolanlarındeğil,hastalarınhekimeihtiyacıvar.Bendoğrukişileri
değil,günahkarlarıtövbeyeçağırmayageldim“diyor.(İncil:Luka5:31-32).
10)Herkişininyüreğinesinmişolanbuhastalığınbirsonucadakişilervegruplar
arasındameydanagelensürtüşmelervedertlerdir.Budurumunkanıtlarıolarak
şunlarısayabiliriz:Irklararasındakiönyargılar,evlilerinçoğuilegencecikçocuklar
arasındameydanagelensürtüşmeler,insanlararasındakikinler,kavgalar,kandırmalar
vebenzerleri...
Hz.İsabudurumlarışöyleaçıklıyor:“İnsanıkirleten,insanıniçindençıkandır.
Çünkükötüdüşünceler,ahlaksızlık,hırsızlık,cinayet,zina,açgözlülük,kötülük,hile,
sefahat,kıskançlık,iftira,kibirveakılsızlıkiçten,insanınyüreğindenkaynaklanır.Bu
kötülüklerinhepsiiçtenkaynaklanırveinsanikirletir(İncil:Markos7:20-23).
11)Buhastalığındiğerbirsonucuda,sonsuzadekdevamedecekolan,bu
Allah’tanuzaklaşma,kopmahalidir.Hz.İsabudurumiçinşusözcüklerikullanıyor:
“Mahvolma,sonsuzadekcezagörme,veRuhsalÖlüm”.O,hiçbirinsanınbukötü
durumadüşmesiniAllah’ınistemediğini,fakatyaşamınherbölümüneözgükuralların
geçerliolduğunuveinsanlarınbukurallarauymadıklarıhallerdecezagörmelerinin
kaçınılmazolduğunusöylüyor...“VeAllah’abaşkaldırmanıncezasıdaölümdür,
kişininruhsalölümüdür...Yani,kişiliğininAllahsevgisinikucaklayabilecekkısmının
ölümüdür”,diyor.
12)AncakbirsıragizemliolaylarsonucuAllah,adetaanlaşılmasıgüçbirşekilde
insanlıktarihininsürecine,çağdaşlarıtarafından“NasıralıIsa”diyeadlandırılanve
tek,benzeriolmayanbirkişiolarakgirdi.(NasıraFilistin’debirköyünadıdır.)Bu
olay,yaklaşık2000yılöncemeydanageldi.Kısabirsüresonra,Hz.İsa,kendiözdili
İbranice’de“Mesih”diyeifadeedilenikincibirismibenimsedi.İnsanlığınmeydana
çıkışındanbuyanayeryüzündeyaşamışolanmilyonlarcakişidenyalnızOAllah’a
başkaldırmadı,günahkarolmadıvebunedenle“ruhsalölüm”cezasınıhakketmedi.
Bunarağmen,insanlarınkendisinikatletmesine,genekendiisteğiyleizinverdi...Ve
7
bu“ölüm”olayıhakkındaikişeysöyledi:“Birincisi;biziminsanlarınkurtuluşuiçin,
kendinionlarınyerinekoyupölümegittiğiveeğerO’nun,bizimuğrumuzaöldüğünü
kabuledersek(yanigünahkaruğrunagünahsızınölümü),İsaMesih’inölümünün
Allahtarafındanbizimölümümüzündiyetisayılacağıhususudur.Bununsonucu
bizlerruhsalölümdenkurtulmuşvesonsuzruhsalyaşamıeldeetmişbulunmaktayız.
Kendiölümükonusundasöylediğiikincişey(genegizemlibirkavram!);Onun
kanının,temizleyicibiröğeolarakbizigünahlarımızdanarındırmaniteliğitaşıdığıve
böylecebizlerigünahlarımızdanarındırdığıdır.
13)İsaMesih’incesedigömüldüama,mezardabirkaçgünkaldıktansonraşaşırtıcı
birolaymeydanageldi.Oölümdendirildi,yaniyaşamageridöndüvehem
yandaşlarını,hemdeyandaşıolmayanbazıkişileriziyaretetti,onlaragöründü.Ve
kısabirsüresonraO’nainananlar,vücudunungöğeçıkarakbulutlararasında
kaybolduğunatanıkoldular.
14)Onunkişiselvarlığıhâlâyaşıyor;tıpkıbizimgibigerçektenyaşıyor...Isa
Mesih,insanlarasesleniyor,onlarıçağırıyorve“ölümünü”,bizimölümümüz(ruhsal
ölümümüz)yerineikameetmemizibizlereöneriyorveböyleliklebizi
günahlarımızdanarındıracağınımüjdeliyor.Bunakarşılıkda,herbirimizin,
yaşamımızdaO’nubiryöneticiolarak,yaniEfendimizolarakkabuletmemiziistiyor.
15)Bizler,İsaMesih’inbuçağrısına,herhangibirdiğerşahısgibi,“kişiden-kişiye”
birilişkişeklindekarşılıkveririz.Yani,yaonuiçimize,benliğimizekabulederiz,ya
dareddederiz.Budurumu,“evlilik”kurumuileörneklemekyerindeolur.Birerkek
herhangibirkadınaevlenmeyeönerdiğizamankadınbuöneriyiyakabuleder,yada
reddeder.Kadınbuöneriyetarafsızkalmadurumunudadüşünebilir.Fakatbuhal,
gerçekteöneriyireddetmekleaynıanlamagelir.İsaMesih’inbizeyaptığıçağrıiçin
deaynışekildedüşünebiliriz.Buçağrıyatarafsızkalmadiyebiryanıtolasılıkdışıdır.
İncilşöylediyor:“...İsa,KendisinikabuledipadınaimanedenlerinhepsineAllah’ın
çocuklarıolmahakkınıverdi.”“...veAllah’ıntanıklığıdabizesonsuzyaşam
vermesidir.BuyaşamO’nunOğlundadır.KendisindeAllah’ınOğlubulunandayaşam
vardır.KendisindeAllah’ınOğlubulunmayandayaşamyoktur”(lncil:Yuhanna1:12;
İncil:Yuhanna’nın1.Mektubu5:11-12).
(Not:İsaMesih,kendisiniAllah’ınOğluolaraktanıtmaktadırvebudeyimfiziksel
birakrabalığınıkasdetmez,sadeceAllahkatındabirşahısolduğunuaçıklar.)
SONUÇLAR
İşte,İsaMesih’inanaöğretileribunlardır.Neyazıkkiinsanlarınçoğubunlardan
habersizdir,buöğretileribilmezler.Böylecebirçokkişi,neyi,kimireddettiğini
bilmedenİsaMesih’iveO’nunöğretilerinireddetmektedirler.Diğerbazılarıisebu
kavramlarınbirbölümünükabuledip,diğerbölümünüreddederler.Vebundansonra
da,kabulettiklerikavramlarınetrafında,ya“dindarlığın”birtürünüoluştururlar,ya
daİsaMesih’i,sadeceörnekalınmasıgerekenbirkişiolarakgörenbirtakımahlaksal
8
kurallarkurarlar.
Budurum,sonuçta,İsaMesih’igünahlarınınkurtulmaçaresiveyaşamlarının
yöneticisiolarakkabuledenkişilerin,nedennispetendahaazsayıdaolduklarını
açıklar.Ancakbu,şaşırtıcıbirşeydeğildir.ÇünkübuhalİsaMesih’inözellikle
öngördüğübirhusustur.“...Çünkükişiyiyıkımagötürenkapıgenişveyolenlidir.Bu
kapıdangirenlerçoktur.Yaşamagötürenkapınedar,yoldaneçetindir!Buyolu
bulanlarazdır”(İncil:Matta7:13-14).
İsaMesihilebutürkişiyeözelilişkiyireddedenveHz.İsaöğretisininyukarda
belirtilenilkikikavramı(yanigelenekleriyerinegetiren“Dindarcılık”,ve“Yüksek
AhlakKuralcılığı”)ilekendileriniyanlışyoldankurtarabilecekleriniumankişiler,
(yaniİsaMesih’inaçıkladığıgibigerçekteAllah’aitaatetmeyenleriçin),İsaMesih
şusertuyarıdabulunuyor:“Beni,‘Rab!Rab!’diyeçağıranherkesGöklerin
Egemenliğinegirecekdeğildir.AncakgöklerdeolanBabamınisteğiniyerinegetiren
girecektir.OGün(kıyametgünü)birçoklarıbanadiyeceklerki,‘Rab!Rab!senin
adınlapeygamberliketmedikmi?Seninadınlacinlerkovmadıkmı?Seninadınla
birçokmucizeyapmadıkmı?’O,zamanbendeonlaraaçıkçaşöylediyeceğim:‘Ben
sizihiçtanımadım.Çekilinönümden,eykötülükyapanlar!“(İncil:Matta7:21-23).
9
İSAMESİH’İNÖĞRETİLERİÇAĞDAŞBİRKİŞİ
TARAFINDANKABULEDİLEBİLİRMİ?
GİRİŞ
İsaMesih’inöğretisinikabuletmeyidüşünenleriçinsorunşudur:Buöğreti,aydın
birkişiiçininanılırbirşeymidir?Şimdiaraştıralım:“İnanılırlık”neanlamagelir?Bu
soruşöyleyanıtlanabilir:“İnanılmayaelverişliolmadurumu”.Yainanma’nınanlamı
nedir?Bunudaşöyleyanıtlayabiliriz:“Kanıtlarıincelemevesonrabirsonucavarma
uğrunaçalışma.”İnanışlarkanıtlakesinolarakispatedilmişgerçeklerdeğildirler.
Bunlarkesinolarakispatedilmeyenamabelki,birçokkanıtadayanandüşüncelerdir.
Yaniinanmaolgusu,yamakul,mantıklıolupbazıkanıtlaradayanabilir,yada
tamamen“kör”veyakanıtsızolabilir.İşteburada,işiniçinebirseçenekgiriyor.
Açıklamayaçalışayım:Yukardaki“temelöğeler”bölümünde(1)numaraaltında
tartıştığımız“Allah”kavramınıelealalım.Allah’ıngerçekbirvarlıkolduğunuispat
edenherhangibirkanıtvarmıdır?Evet,bazıkanıtbelirtilerivardıramabunlarkesin
kanıtsayılabilecekniteliktedeğildirler.Örneğinbu“eksik”kanıtlarıinceleyeniki
kişiyielealalım.Bunlardanbirincisiinancınıolumluşekildekullanarakşöyle
diyebilir:“Ben,ikiseçenekarasında,Allah’ıngerçekolduğuseçeneğinikabul
ediyorum.”Diğerkişi,inancınıolumsuzyöndekullanarak,“BenAllah’ınsadecebir
uydurmakavramolduğuseçeneğinikabulediyorum”diyebilir.Buhususbenim
savunduğumtezdeçokönemlibirnoktayıişareteder.Bunutamanlamındabelirtmek
içinşuüçmantıksaldüşüncesürecinivurgulamakisterim:
1.Bir“İsaMesihizleyicisi”Allah’ınvarlığınımantıksalyoldankesinolarak
kanıtlayamaz.Ohalde,inanmaseçeneğiniyeğlemesi,inancınınbirsonucudur.
2.“Kuşkucu”daAllah’ınvarolmadığınıispatedemez.Ohalde,“inanmama”
seçeneğinikabuletmesi,inançsızlığınınbirsonucudur.
3.Birönermeyikanıtlayamamadurumu,herzamanbir“kanıtyokluğunu”ifade
etmez.Şunubiliyoruzki,önceleri,yüzyıllarboyunca,dünyanınyuvarlakolduğunu
kimsekanıtlayamadı.Fakatbu“kanıtlayamama”durumu,dünyanındüzolduğu
anlamınagelmez.
Şimdişusoruyusoralım:IsaMesihöğretisiningerçekliğinibelirtenkanıtlar
nelerdir?Bukonudaikitürkanıtsunacağım:Bunlardanbirincisinesnel,ikincisiise
öznelniteliktedirler.
NESNELKANITLAR
Konumuzailgiduyanherdüşünüriçinnesnelkanıtlarherzamanvardır.Bu
kanıtlar,Nasıralıİsaadıylatanınankişiyleilgilibilgilerdenoluşur.Bukonudaki
eserlericiddiolarakinceleyenherhangibirkişi,nasılSokrates,Tüsidides,Herodotus,
10
Eflatun’umerakediponlarlailgilieserlerdenbilgiedinebilirse,Hz.Isaileilgiliana
eserlerideinceleyerekO’nunnelersöylediğini,neleryaptığınıöğrenebilir.Ancakbir
bilimadamı,Hz.İsa’nınsöylediğişeylerveyaptığıişlerhakkındabilgiedinmeğe
başlarsa,kendisincekabulüzorsayılabilecekbir“kararverme”durumuile
karşılaşacaktır.ÇünküIsaMesih’inkendisihakkındaönesürdüğüiddialar,“çok
büyük”iddialardır.
İsaMesih,yalnızbirpeygamberdeğil,aynızamandaAllah’ınözündenolduğunu
daiddiaediyor.
‘O’nunbuiddiasınıanlayabilmekiçinyaşayanvarlıklarınsınıflandırılmasındayeni
birtüryaratmakgerekmektedir.Çünkü,İsaMesih,“Allah-İnsan”diyebileceğimiz,
çiftsözcüktenoluşanbirvarlıkolduğunuiddiaetmektedirveayrıca,butürde“eşsiz”
ve“biricik”kişiolduğunuönesürmektedir.
İsaMesihöğretisininesaslarınıveyaptığıeylemlerinnelerolduğunuyukardaki
“temelöğeler”bölümündeetraflıcaanlattık.Şuandavurgulamakistediğimşeybu
“biricik”kişininyaşamı,ölümüveyenidendirilişihakkındakitarihibilgilerin,İsa
Mesih’iniddialarıveöğretilerinin“inanılırlık”niteliğineyardımedennesnelkanıtlar
olduğudur.Araştırmayapmakisteyenbirkimse,bunlarıntarihselveaynızamandada
tarihbilimcileritarafındangerçekliğikabuledilenolaylarolduğunuöğrenebilir.
Hakikateerişmekisteyengerçekaydında,bukonudaincelemeleryaparsaaynı
sonuçlaneldeeder.
ÖZNELKANITLAR
İkincitürkanıtlaröznelolupbunlardanyalnızcaO’nu“deneyen”kişi
yararlanabilir.Diğer,kişilerbuişindışındakalmaktadırlar.Buradaanlatmak
istediğim,insanınbenliğindeduyduğugereksinmelerdir.Huzursuzluk,boşluk,yaşam
ereksizliği,isteksizlik,birşeyleriözlemegibiduygular...
Butürduygularbazıkişilerdedahaderinolup,gelecektenkorkma,çekinme
korkusunudaiçerir.Diğerbazıkişilerdebunlarabirde“kendinisuçlugörme”
duygusueklenir.Butürduygulara,“anlamsızşeyler”diyerekomuzsilkenkişilerin
varolduğunudakabulediyorum.Gerçektebazıları,bugibiduygularagülüpgeçerler.
Fakatbenliklerininmerkezindeözelliklebugereksinmeleriduyankişilerdevardır.
Kişi,buözeldeneylerine,bunlarabirçözümyolugösterenMesih’in
açıklamalarınınnesnelkanıtlarınıdaekleyebilir.ÇünküHz.İsa,Kendisiilekurulacak
kişiselbirilişkininbugereksinmeleritatminedeceğinisöylemektedir.
İsaMesih’inönerilerinikabuledenveböyleceO’nunlakişiselbirilişkikuran
kişininönüne,tümüyleyepyenibirdiziöznelkanıtserilir.Böylebirinsan,kendi
benliğindenetürdeğişikliklerinmeydanageldiğinihissedipbunlarıanlatabilir.Fakat
buiçselduygularadışardanherhangibirininkarışması,veonlarıincelemesiolası
değildir.Örneğinben,günahımıarındırıcıönlemolarakIsaMesih’iiçdünyamakabul
ettimveO’na,elimdengeldiğincehizmetetmekiçinçabasarfetmekteyim.Şimdibu
11
halde,bendeherhangibirdeğişikliğinoluştuğunugösterenbirkanıtınmeydana
geldiğiniiddiaedebilirmiyim?
Şurasınıdaunutmamakgerekirki,ben“kusursuz”birinsandeğilim.Ahlaksal
niteliklerbakımından,İsaMesih’ikabuletmeyenbirçokkişidenbiledahaaltdüzeyde
olabilirim.Fakatbenietkileyen,heyecanlandıranşey,yaşamımdaşimdibiramaç
sahibiolabilmemvebuamacadoğruilerlemekudretinikazanmışbulunmamdır.İsa
Mesihbana,diğerbaşkadurumlardaolabileceğimdendahaçoksabırlı,nazik,
sempatik,vesevimlihalegelmeolasılığınısağlamaktadır.Obana,günahkarlık
suçumdankurtuluşusağlamaktadır.Diğerbirdeyişle,O,ilerisiiçinbanasağlambir
umutsağlamaktadır.Ayrıcabudünyadabenidahaiyibirkişihalinegetirmektedir.
Buöznelkanıtınsözkonusuolduğuhallerde,kendiözyaşamımiçindebununvar
olupolmadığınısizlerinkontroletmenizolasıdeğildir.Ancakisterseniz,kendiyaşam
deneylerinizdebuduyguyuhissedipkontroledebilirsiniz.GerçektedeİsaMesih
sizdenbudeneyiyapmanızıistemektedir.Buarzusunuşusözlerleifadeediyor:“İşte
kapıdadurmuş,kapıyıçalıyorum.Eğerbirisesimiişitirvekapıyıaçarsa,onunyanına
gireceğim...”(İncil:Vahiy:3:20).
Şimdişunuaçıkçabelirtmektefaydavar.BirkuşkucuyaİsaMeshigerçeğiniyüzde
yüzkanıtlayamam.Ancak,O’nuarayanbirkişiiçin,İsaMesih’indünyaüzerinde
yaptığıişleri,yarattığımucizeleriispatedennesnelkanıtlarveO’nuninsanıniç
dünyasındabulunabileceğiispatlayanöznelkanıtlardavardır.
Sonolarakşunubelirtmekisterim.Herhangibiryeterlikuramındoğruluğunu
kanıtlamayöntemi,okuramındeneylerimizsüresindemeydanagelenolguları
kanıtlayabilmeyeteneğine,kudretinedayanır.BunagöreİsaMesih’inöğretileritüm
söylediklerimingerçekolduğunukanıtlar.O,toplumumuzunsorunlarının
açıklamasınıeniyişekildeyaptığıgibi,busorunlaraeniyiçarelerideönermektedir.
Bubakımdan,Hz.İsaöğretisinin“dindarlıktan”,yada“yüksekahlakkurallarına
uyma”diyeadlandırılandavranıştantümüylefarklıbirşeyolduğunuaçıklamak
isterim.Dindarbirkişi,bununİsaMesihöğretisiileaynışeyolduğunuönesürebilir.
YüksekahlakkurallarınabağlıbirkişidekendiahlaksalölçülerininİsaMesih
öğretisiileaynıanlamageldiğiniveböyleceAllah’ıhoşnutkıldığınısöyleyebilir.
FakatgerçekteİsaMesih’iizleyenveAllah’ıhoşnutedipO’nunlabarışhalindeolan
kişi:dahaçokfelsefeyadadinselbirkurumukasdedenveküçükharfleyazılan“o”
yerine,İsaMesih’ibelirtenvebüyükharfleyazılan“O”zamirinikullanır.Çünküİsa
Mesihizleyicisininesasniteliği,IsaMesih’leoluşturulan“kişisel”yani“kişiyeözel”
ilişkidir.
Evet,yaşamamacıarayanherhangibiraydıniçinİsaMesihgeçerlivemantığa
uygunbirseçenekifadeeder.Aslındadahamantıklıveyadoğrubirseçenekolamaz!
12
BuKitapbeğendinizmi?
Dahafazlaücretsize-KitaplarHristiyanKitaplar.com'danindirebilirsiniz.
Prof.JohnAlexanderyazarolarakbeğendinizmi?Yazarıntümkitaplarşuradan
indirebilirsiniz.
Türkiye'deKiliseAdresleri
13

Benzer belgeler