Gündem ve davet

Transkript

Gündem ve davet
Ray Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu’ndan
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2013
Cuma günü, saat 13:00’de “Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer İstanbul” adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.
Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin anılan günde ve anılan saatten yarım saat önce kayıtlarına yaptırmak üzere Şirket merkezine teşrif etmeleri
rica olunur.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını
ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri IV No: 8 tebliği hükümleri çerçevesinde
Notere onaylatarak veya Noter onaylı imza sirküleri ile birlikte Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde Şirketimize tevdi etmeleri
gerekmektedir.
2012 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kar dağıtım teklifi,Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu
ile Şirketimizin ücretlendirme ve kar dağıtım politikaları 07.03.2013 tarihinden itibaren Şirket Merkezi ile Ankara ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde
bulundurulacak ve söz konusu bilgi ve belgelere www.raysigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de erişilebilecektir.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla
RAY SİGORTA A.Ş.
YÖNETİM KURULU
RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ‘NİN
2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2012 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu’nun 2012 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2012 yılı içinde atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının kabulü ve istifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için yeni Yönetim Kurulu
Üyelerinin atanması,
9. Genel Kurul İç Yönergesi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
10. Denetçi seçimi,
11. Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın pay sahiplerinin onayına sunulması,
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren
kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla
girip girmediği hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.
maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,
13. Şirketimizin 2012 yılında yaptığı bağışlar ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
16. Dilekler ve Kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Ray Sigorta A.Ş.
Genel Kurul Başkanlık Divanı’na
Ray Sigorta A.Ş. ‘nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00’de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL
adresinde bulunan Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
üzere.................................................vekil tayin ettim.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)
……………………………………………….
………………………………………………..
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
……………………………………………….
………………………………………………..
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi
:
b) Numarası
:
c) Adet-Nominal değeri
:
d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
ORTAĞIN
ADI, SOYADI veya ÜNVANI İMZASI
ADRESİ
:
:
:
:
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Milliyet / 17.9 x 31.5 cm

Benzer belgeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2007 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2007 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 20.03.2008 Perşembe günü saat 15.30'da Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,...

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI`NDAN

SODA SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI`NDAN Ray Sigorta A.Ş. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Ray Sigorta A.Ş. ‘nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00’de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Ray S...

Detaylı

21 August2015 Meeting of General Assembly - mefro

21 August2015 Meeting of General Assembly - mefro toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………...........................

Detaylı

kristal kola ve meşrubat sanayi ticaret a.ş. yönetim kurulu başkanlığı

kristal kola ve meşrubat sanayi ticaret a.ş. yönetim kurulu başkanlığı Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısın da aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve ...

Detaylı

2007 Yılı Genel Kurulu

2007 Yılı Genel Kurulu Ray Sigorta A.Ş. ‘nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00’de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak 20...

Detaylı

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Ray Sigorta A.Ş. ‘nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00’de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Ray Sigorta A.Ş. Genel...

Detaylı

2007 Yılı Genel Kurula Davet Duyurusu

2007 Yılı Genel Kurula Davet Duyurusu adresinde bulunan Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulu...

Detaylı

VEKALETNAME UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. Uşak Seramik

VEKALETNAME UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. Uşak Seramik Karayolu 26. Km. Banaz/UŞAK adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imz...

Detaylı

Faaliyet

Faaliyet Ray Sigorta A.Ş. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Ray Sigorta A.Ş. ‘nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00’de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Ray S...

Detaylı

Bilgilendirme Notu

Bilgilendirme Notu 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmele...

Detaylı

faaliyet raporu

faaliyet raporu Ray Sigorta A.Ş. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Ray Sigorta A.Ş. ‘nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00’de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: 28 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan Ray S...

Detaylı

Ilan metni - Global Yatırım Holding

Ilan metni - Global Yatırım Holding Karaköy/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeler...

Detaylı