ORTA ANADOLU İHRACAT I BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Transkript

ORTA ANADOLU İHRACAT I BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/688-8752
Ankara, 29/04/2016
VIII. Uluslararası Rusya ve İİT Ülkeleri Ekonomi Zirvesi'ne Türkiye Heyetinin Katılımı, 1921 Mayıs 2016, Kazan
SİRKÜLER (G – 2016
)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’ten alınan bir yazıda, “KazanSummit” Uluslararası Rusya
ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ülkeleri Ekonomi Zirvesi, 2009 yılından bu yana Tataristan
Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov himayelerinde
düzenlenmekte olup, anılan etkinliğe her yıl İİT üyesi 30’un üstünde ülkeden katılımın yanı sıra, Rusya
Federasyonu bölgelerinden gelen devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri temsilcileri,
işadamları, yatırımcılar, araştırmacı ve uzmanların katılımı ile gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Bu sene 19-21 Mayıs 2016 tarihlerinde sekizincisi yapılacak olan KazanSummit’e Türkiye’den
katılacak işadamları heyetinin DEİK / Türkiye-Rusya İş Konseyi tarafından organize edilmesi
öngörülmekte olup, Taslak programı ekte sunulan söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin en
geç 6 Mayıs 2016, Cuma günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/196/6758
adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırmaları, kişi başı 1500 USD avans tutarını online
kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu avans tutarına Rusya
Federasyonu’na tek girişli iş vizesi bedeli, Zirve’ye katılım ücreti, Kazan’da 3 gece konaklama, şehiriçi
transferler, tercüme vb. hizmetler dahil olup, uçak biletleri katılımcılar tarafından münferit şekilde temin
edilecektir. Üzerinde katılımcının ad ve soyadının belirtildiği katılım ücretinin yatırılmış olduğunu
gösterir dekontların [email protected] e-posta adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Rusya Federasyonu’na giriş vizeye tabi olup (umuma mahsus, hizmet ve hususi pasaport hamili
dahil), kayıt yaptırarak katılım ücretini yatıran firma temsilcilerinin http://www.vhsturkey.com/main.php?id=business&lang=tr internet sayfasında belirtilen evrakları (resmi makamlarca
verilecek davetiye DEİK tarafından temin edilecektir) vakitlice hazırlamaları, bilahare duyurulacak
tarihten itibaren Türkiye’deki diplomatik misyon temsilciliklerine şahsen başvurmalarının öngörüldüğü
belirtilmiştir.
Etkin ve tatmin edici ziyaret programının hazırlanabilmesi amacıyla ve Rusya Federasyonu’na
giriş vizelerinin alınması için yeterli sürenin gerekli olması nedeniyle başvuruların yukarıda belirtilen
tarihten önce, mümkün olduğu kadar erken yapılmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Ek 1: Taslak Program
Ek 2: KazanSummit-2016 Tanıtım Notu
Ayrıntılı bilgi için: Gülşah Şentan - Sekreter
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (29.04.2016 14:21:21)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:3919846552016429103342
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3919846552016429103342. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/688-8752
Ankara, 29/04/2016
VIII. Uluslararası Rusya ve İİT Ülkeleri Ekonomi Zirvesi'ne Türkiye Heyetinin Katılımı, 1921 Mayıs 2016, Kazan
Ayrıntılı bilgi için: Gülşah Şentan - Sekreter
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3919846552016429103342. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
012356783291
8923192191622
8889122282261326226
7311821322812136
!"#$%&'()*+,-,.
/
0,12,3456,7,89:;<:,=%
">#$%&'()*?#@A#BC#
D((
266678320
'DEF((DE( 3G?63H!IJ
KLMNOPQRSTUVWPXPQYYZP[\]^Y_V_Y`PQYYZPaYS_bPcd_e]]]
(Df(F('D(( +gh40gig0jk210hli4mjh
('D((
61191811n0211
"o#$%&!p"q*[email protected]
(tD((F(D(( +luvlk0w
(D((FtD(( 2813r0r112x8836y
fD((
tD((zs{#{[email protected]|}#}#$~&~y9#%@%B€s2}€#&$}{#}#‚#{#@%
ƒD((
)D((zh„16,…52267{‚s{[email protected]~}†s3#@A%{%‚{%9#%@%B2B‚#}{#@%
ƒD((
"qypp5#}#[email protected]~B~}~}6sA€~‚~2‡~}6s‚}ˆ#@‚€s3|Bs{sBs
{$#ˆ%{#@%}%}3‰{{#}%B%
tD((F'(D(( 37678r8Š8
'(D((F'D(( 39112
6110‹7
!p#$%&'()*Œ„=,
(tD((F( D(( +luvlk0w
(D((FtD(( 2813r0r112x8836y
(D((
""yp50|}$#1‚}B~&~}~}9s}~~B#@~&~y8‰&$#xs†[email protected]#&$}‰G}†#226
x~}#}&s‚Ž@|}|}Šs{~A[email protected]~{Bs&~
Df(
"Hypp53‰{[email protected]~#B~~}†s‰B##B#‘%
Df(
"Hypp52‚~{~ŠŽ@|ABs{[email protected]
fD((
"Iyp52267{‚s{[email protected]~Šs}‡Š[email protected]~A~B’~{[email protected]@‰B‰
ƒD((
“Df(z3#%{%B#}‚#’%{%”%~&sB~s‚#}~‘B#€[email protected]#‡{#@%}%}8‰&$#
xs†[email protected]#&$}‰G}†#$•‰{#}B#&%
ƒD((
"Iyp52–@#’##9s}~r#‘#@{#@
ƒD((
"—yp5†[email protected]}0|}$#†##‚%?#{%AB#{#@%
)D((
"Iyp5Š%†#Š|€s}{~”~€s2–#{2‚#Bs&~{#}{#@%}†#˜5…2586#@%B
r{~~‚#{#@%
EDf(
"Iyp52‚~{~ŠŽ@|ABs{[email protected]
tD((F D(( 39112
D((
g0jkj0‹7
4jh™j40šl›li
'›,$%&'()*Œ„=,:851œ
((D((F((Df( 6101?3
268x18
('D(EF(EDEE 3G026667832?63H!>J
KLMNOPQRSTUVWPXPQYYZPžP^Y_V_Y`PQYYZPaYS_bPcd_ŸPP
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3919846552016429103342. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
1234567879
45
!"#$$%&'!#!
(#")$*+#,()*-.'##!/0$1
!!#+#"2#!&+1$3#4&56%.$
7889:!/!#"/++#!1/'!#*$
'!#;1/&'!#:"%#&+1$3#!
;$&")%;"$&.3+#%$#$
#!<+##$+#1=&'!#!
(#")$*+#,()*-1#.
>
[email protected]
A
5
3
9
7
B
A
>
CDEFGHEFIJKLMNOMPQKRQSRTUQ
VWKOXLYZQSOK[QV\K[RTOKOL]QR^Q
K[LQ_TV`OWQWR\MKTOL]aQOMQ
TNLTQKRQTL]KRTLQR\TQ
>R
EbcJcdIbFecfIgIcJfhFiFfEEF
TLVYQjTLkO]L]Q^RTQULLjOMPQ
`ZQl\]]OVQOK]QYLVNOMPQ
jR]OKORM]QOMQmONNYLQnV]KQ
VTLMVaQS[LTLQSLQVYSVZ]Q
[VNQkVMZQ^TOLMN]oQ
>
uvwxyzy{|}~y€‚ƒ@A„@953…5†@‡4AA79ˆ@„@ƒ7539
>
CiJgEHJGgIcJGFEbcJcdIbQ
]\kkOKQR^Ql\]]OVQVMNQ‘’“Q
WR\MKTOL]QVOk]QKRQ][RSQ
jLMML]]QVMNQTLVNOML]]QR^Q
| R
l\]]OVQKRQNOVYRP\LQSOK[OMQ
K[LQ NLXLYRjkLMKQ R^Q
WRRjLTVKORMQOMQK[LQ]j[LTL]Q
R^QKTVNLaQ^RTLOPMQNOTLWKQ
OMXL]KkLMKQVMNQNO]W\]]ORMQ
R^Q’]YVkOWQ^OMVMWOVYQ]Z]KLkQ
”qJbgIcJIJsFIffqEfoQ
>
CpqHFJErFfgHGgEstFIJF_]OVQO]Q
VQMVK\TVYQNLXLYRjkLMKQR^Q
LXLMK]Q VMNQ K[R\P[K^\YQ
TL]jRM]LQKRQK[LQW[VMPOMPQ
> WRMNOKORM]Q R^Q LWRMRkOWQ
NLXLYRjkLMKoQ
>
‰zy{Š|‹ŒxŒxŒ‚ƒ@Ž[email protected]ƒ3…5†@‡4AA79
ˆ@„@ƒ7539
>
C•cHFK[LQ^O^K[QKOkLQK[LTLQSV]Q
VQ ]\WWL]]Q R^Q K[LQ
–V—VM˜\kkOKaQ WV\]LNQ
RM]ONLTV`YLQOMKLTL]KQR^QK[LQ
> W
`\]OML]]Q WRkk\MOKZQ VMNQ
OMXL]KRT]Q^TRkQ’]YVkOWQ]KVKL]™Q
’MKLM]O^OLNQ jVTYOVkLMKVTZQ
WRkjRMLMKQR^QR\TQWRMKVWK]Q
rIgšFifGdIbFrcH›oQ
>
œ~wz|‹y€€yžŸw€ ‚ƒ@A„@953…?757ƒA579
>
¡¢£¢|¤Œ{¥ŒŠ|¦w{ ˆ3ƒ@§9[email protected]ƒ3…‡4AA7
>
«¬­®¯®°°±²³́µ¶·²¸¹º̄
@»ƒ@57ƒ¼Ž½@[email protected]ƒ7B3…5†@¾¿À
>
>
¡¢£¢|Á~€|‰{|‹wŸwŸy{|‹ ŸwzwxÂÎă@[email protected]ƒ
3…7B7¼A7
C¨šEFfqddIgFgEfgI”IEfFGF
NLKLTkOMVKORMQKRQWTLVKLQ
VQ]KTRMPQjYVK^RTkQ^RTQ
WRMRkOWQWRRjLTVKORMQ
| L
`LKSLLMQl\]]OVQVMNQK[LQ
©qfIdFrcH›oQ
>
C¨GgGHfgGJFfšcrfFšIsšF
OMXL]KkLMKQRjjRTK\MOKOL]Q
N\LQKRQjRYOKOWVYQ]KV`OYOKZQ
MNQTL]jLWKQ^RTQK[LQLª\VYQ
> V
TOP[K]Q R^Q VYYQ LK[MOWQ
sHcqefoQ
>
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3919846552016429103342. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
12345679
9379
!"
#
59$7%&
12324526789:;<798=:6>[email protected]
MENOPFQARDSDNJTPDHIAUOHVA
&
1d 34e 4ff
*
gh
* ! ijk
/
/0/ !
* *l*/
549$4f$7
$#7%
&
3>q?59r9s?Z>>[email protected]\DHICONAUOHVAJKAvwEEFOA
&
1|4}45~9 7
0/ ! / ! o !n!/
!*
* h/- *

$fm%&
1'977(5)#459934993
**!
+ !,-.
& **
/ !0
*/ !- *
)545#%
&
198==:62WX=><[email protected][M\A]DHDCONA^DQCDIOC_ÈA
aEEFEIOHIAJHAbQJHJPFQAcOIIDCEA
&
&
1'4#
5)m59934993
n!/ !n
*o/h*!
"g-/**
9
93779p%&
1232x7=?y7x9>=7z98=>@A\[email protected]\LOP{DCA
JKA\JPPDCQDAOHGAMHGwEIC_A
&
1'7f4#€4567#
5(9
h*!! n0o g"/
/k hl
& ‚
0!*!*
/ !/
n0o /
m$#9
5%&
ƒ>Y9„…89y79t<[email protected]_A\LOFCPOHAJKAILDA†DGDCOIFJHA 6>=‡9t:=5ˆ<5„[email protected]_A\LOFCPOHAJKAILDAUJOCGAJKA
\JwHQFNAJKAILDAvwEEFOA
ILDA\DHICONAUOHVAJKAvwEEFOA
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3919846552016429103342. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

Benzer belgeler