katalog için - MBT Danismanlik

Transkript

katalog için - MBT Danismanlik
MBTDanışmanlıkEğitimKataloğuv1
İçindekilerTablosu
A.
Temel Seviye Eğitimler ................................................................................................................2
1.
Zaman Yönetimi: .....................................................................................................................2
2.
Etkili Sunum Teknikleri: ...........................................................................................................3
3.
Motivasyon Teknikleri: ............................................................................................................3
4.
Çatışma Yönetimi: ...................................................................................................................3
5.
Süreçlerle Yönetim: .................................................................................................................4
6.
Önleyici Proje Yönetimi: ..........................................................................................................4
7.
Stres Yönetimi: ........................................................................................................................5
8.
Problem Çözme ve Karar Verme: .............................................................................................5
9.
Duygusal Zekâ: ........................................................................................................................5
B.
Teknik Seviye Eğitimler................................................................................................................6
1.
ISO 9001 – 2008 Kalite Yönetim Sistemi:..................................................................................6
2.
ISO/ TS – 16949 Kalite Yönetim Sistemi: ..................................................................................7
3.
Proses FMEA (Moderatör): ......................................................................................................8
4.
APQP/PPAP: ............................................................................................................................8
5.
VDA 6.3 İç Denetçi Eğitimi: ......................................................................................................8
6.
VDA Bant2’ye göre PPF: ...........................................................................................................9
7.
IPK / SPC:.................................................................................................................................9
8.
MFU: .......................................................................................................................................9
9.
KAIZEN: ................................................................................................................................. 10
10.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilgilendirme:............................................................................. 11
11.
AQAP:................................................................................................................................ 11
12.
Ürün Sorumluluğu: ............................................................................................................ 12
13.
Değer Akış Analizi: ............................................................................................................. 12
14.
8D Problem Çözme Tekniği: ............................................................................................... 13
C.
Spesifik Eğitimler: ...................................................................................................................... 13
1.
Proje Yönetimi (1.2.3. seviye): ............................................................................................... 13
2.
Risk Yönetimi ve Analizi: ........................................................................................................ 13
3.
Lojistik Yönetimi: ................................................................................................................... 14
1
a.
Sipariş Yönetimi: ................................................................................................................ 14
b.
Stok Yönetimi: ................................................................................................................... 14
c.
Nakliye Yönetimi:............................................................................................................... 14
d.
EDI – DFUE Data Bağlantıları: ............................................................................................ 15
4.
Tedarikçi Seçme ve Yönetme (ISO/TS-16949’a göre): ............................................................. 15
5.
Kalite Kapıları (Quality Gates): ............................................................................................... 15
6.
Yönetici Eğitimleri: ................................................................................................................ 15
a.
Durumsal Liderlik ve Yönetim: ............................................................................................ 15
b.
Takım Geliştirme:............................................................................................................... 16
7.
Geliştirme Metotları: ............................................................................................................. 16
a.
İnovasyon (Yenileşim): ....................................................................................................... 16
b.
Yaratıcı Düşünme:.............................................................................................................. 16
c.
Tasarım FMEA: .................................................................................................................. 17
8.
Emniyet Karakteristikleri ve Dokümantasyonu: ...................................................................... 17
9.
Mercedes Müşteri Beklentileri Eğitimi: .................................................................................. 17
D.
Danışmanlık Kapsamında Uygulamalı Eğitimler:......................................................................... 18
1.
Cross-Dock: ........................................................................................................................... 18
2.
Tedarikçi Lojistik Merkezi (LLZ): ............................................................................................. 18
3.
Cost Reduction (Maliyet Azaltma):......................................................................................... 18
A. TemelSeviyeEğitimler
1. ZamanYönetimi:
Zaman olayların ve vakaların algılanması ile ölçülebilen bir süreçtir. Hareketin başlangıcıyla var olan,
değiştirilemez, durdurulamaz, ödünç alınıp çoğaltılamaz bir kaynaktır. Her kaynakta olduğu gibi
zamandan tasarruf edilebilir, zaman planlanabilir ve dolayısıyla süreç olarak yönetilebilir. Parayla
alınamayan, geriye alınması imkansız olan bu kaynağı, en etkin şekilde kullanmayı bilmek, onu çok iyi
yönetmekten geçmektedir. Yetkin, önderlik özelliklerine sahip yöneticiler ile başarılı insanlar,
zamanlarına hakim olabilen kişilerdir. Zamanı yönetmek, olayları ve olguları önceliklerine göre sıraya
koyabilmektir. Günümüzde müşteriler için zaman artık ekonomiklik, kalite gibi beklentilerin önünde
yer alabilmektedir. Zaman yönetimi eğitimine katılacak olan yönetici ve çalışanlara, işlerini daha
verimli yönetme, zamanı doğru planlayarak proje maliyetlerini azaltma, kaosu yenme teknikleri
verilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
Yarım gün
5 – 20 kişi
2
2. EtkiliSunumTeknikleri:
Çalışmalarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi muhatabınız olan müşteri ya da yöneticilerinize anlaşılır ve
doğru şekilde aktaramamak, kendinizi düzgün ifade edememek, muhakkak hayatınızı istemediğiniz
derecede olumsuz etkilemektedir. Alanınızda uzman olabilirsiniz, müşterinizin çok beğeneceği bir
ürüne sahip olabilirsiniz, hatta iş yerinizde yaşanan büyük bir probleme etkili bir çözüm bulmuş
olabilirsiniz. Bunu etkili bir şekilde karşınızda sizi dinleyen insanlara sunamadığınızda maalesef
anlaşılamazsınız. Başarılı insanlar yaptığı işleri, bulduğu fikirleri en iyi şekilde aktarabilen kişilerdir.
Hızla ilerleyen zamanımızda artık insanların vakitleri azdır. Örneğin: Bazı firmalar toplantılarını
seyahat ettikleri araçlarda mobil olarak gerçekleştirirler. Bazı yöneticiler yatırım yapacakları girişim
projelerini asansörde dinlerler. Hatta birçok şirket sunumlara sayfa sınırlaması getirirler. Böyle
şartlarda bile etkili sunumlar gerçekleştirmek, anlaşılır olmak, ciddi hazırlık ve özel teknikler gerektirir.
Eğitime katılan kişilere, iş hayatlarında etkili sunum hazırlama ve yapabilme teknikleri
öğretilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
2 gün
5 – 20 kişi
3. MotivasyonTeknikleri:
Motivasyon, bireyin bir hedefi gerçekleştirme yönünde göstermiş olduğu gayretin yoğunluğunu
(gereksinimin şiddeti), yönelimini (odak) ve ısrarını (olumlu beklenti) içine alan bir süreci ifade eden
genel bir kavramdır. Özetle bir amaca erişmek için gösterilen tüm gayretin oluşturduğu sürece
motivasyon diyebiliriz. Birey açısından hedeflere ulaşmak bu çabaların devamlılığına bağlıdır. O
sebeple bir çaba içine girmek ve bu çabayı sürdürebilmek farklı etmenlerin bileşimine bağlıdır.
Motivasyon yönetimi, bu etmenleri içine alan sürecin etkin şekilde yönetilmesi
olarak
tanımlanmaktadır. Motivasyonun özünde bireyin kendisini veya yönettiği ekibi çok iyi tanıması yer
almaktadır. Motivasyonun iş hayatımızdaki yeri, önemi ve yönetmek için uygulanabilecek teknikler
hakkında örneklerle katılımcılara eğitimler verilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
1 gün
5 – 20 kişi
4. ÇatışmaYönetimi:
Teknolojik gelişmeler insan ilişkilerini zayıflatarak bireyselleştirmektedir.
Bireyselleşmenin
sonucunda kurumlarda elemanlar arası çatışma önemli bir sorun olmaktadır. Kurum çalışanlarının
performanslarının artırılması için çalışanların çatışmaları kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle
çatışma yönetimi iş hayatında önemli bir konu olmaktadır. Çatışmanın pek çok farklı tanımı
bulunmaktadır. Bu tanımlar araştırmacının çatışmayı bir çıktı, bir süreç veya bir iletişim biçimi olarak
algılamalarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir (Alexander, 1995, s.33).
3
En genel anlamda, çatışma, anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar sonucunda sosyal varlıklar arasında ortaya
çıkan interaktif bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Sirivun, 2001, s.7). Çatışma, dahil olan kişi veya
kişilerin iç ve dış koşullarıyla şekillenen ve bireysel veya grup performansını olumlu veya olumsuz
biçimde etkileyen, kişiler arası bir dinamiktir (Lin, 2003, s.17). Çatışma kaçınılmaz bir olgu olup tüm
ilişkilerde veya etkileşimlerde ortaya çıkmaktadır. Çatışmanın olumsuz etkileri olduğu görüşlerine
karşın, çatışmanın etkilerinin yapıcı veya yıkıcı olup olmaması çatışma yaşayan kişilerin çatışmayı
yönetebilme becerisine bağlı olmaktadır (Dyson, 2002, s.43).
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
1 gün
5 – 20 kişi
5. SüreçlerleYönetim:
Süreç Yönetimi, bir kurumun ürettiği ürünün veya verdiği hizmetin kalitesini odak alarak, sürekli
iyileştirilebilen bir yönetim tarzı sağlayarak, dikkati bölümler arası gruplaşmalardan alıp işin kendisi
etrafında tek yürek olmuş insan topluluğuna taşımaktadır. Böylece, her süreçte çalışan kişilerin odak
noktası da sürecin hedefine ulaşabilmesi için çaba harcamak, süreç sırasında belirlenmiş adımların en
iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma tarzı, üretilen üründe ya da
verilen hizmetlerde kaliteyi sağlamayı garanti altına almaktadır. Süreçte istenen kaliteyi yakalamak,
çok yönlü faydalar sağlamaktadır. Kalite sağlandığı zaman hem ürünleri tüketen ya da hizmeti alan
son kullanıcıya beklediği memnuniyeti yaşatmakta, hem de kurum bu durumdan kar ettiği için
çalışanlarına, kurumun dışarıdaki imajına olumlu yansımaktadır.
Süreç yönetimi, süreçleri sürekli iyileştirmeye, izlemeye, kontrol altında tutmaya, ölçmeye,
gerekiyorsa güncellemeye ihtiyaç duyulan uzun bir yolculuktur. Bu yüzden bu yolculukta günün
değişen şartlarına, teknolojinin getirdiği yeniliklere ve hıza kendini adapte edebilen, esnek, sürekli
gelişen bir yönetim tarzı uygulanmalıdır.
Unutmayalım ki süreçler yaşayan canlı organizmalar gibi olup, ortam şartlarına göre sürekli şekil
alacak ve etkileneceklerinden dolayı sürekli izlenmeli ve güncellenmelidirler.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Yönetim, Kalite, İmalat
1 gün
5 – 20 kişi
6. ÖnleyiciProjeYönetimi:
Yaygın olarak projelerde oluşabilecek hatalara yönelik düzeltici faaliyetler alınmaktadır. Bu durum
günümüzde artık terk edilmeye başlanmış ve önleyici proje yönetimi yaygınlaşmaya başlamıştır.
Böylece olası hataların oluşmasının önlemleri düşünülerek proje çalışılmakta, proje maliyetleri ve
riskleri düşmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Proje Yönetimi, Tedarikçi Yönetimi
1 gün
5 – 20 kişi
4
7. StresYönetimi:
İçinde bulunduğumuz 21.yüzyıl içinde ülkenin ve dünya ekonomisinin gidişi, politik hayatın
belirsizlikleri, çarpık kentleşme ve yetersiz altyapı imkânları, teknolojik değişikliklerin değişime
uğrattığı yaşam tarzı, alışkanlıklar ve kuşaklararası çatışma, zor, rekabetçi, aşırı çalışmaya dayalı
endüstriyel yaşamı gibi nedenler, çağımızın hastalığı olarak görülen stresin insanları tehdit eden bir
büyük tehlike olarak belirmesine yol açmaktadır.
İş, insan yaşamı içinde önemli bir yer tutmaktadır. İşle ilgili faktörler ve olumsuzlukların çalışanlar
üzerinde fizyolojik, psikolojik baskılar ve yıkımlar oluşturduğu, onların sağlık ve başarılarını olumsuz
yönde etkilediği araştırmalarla da tespit edilmiş bulunmaktadır. Özellikle işgücü devrini arttırdığı ve
işe devamsızlığın, işten ayrılma isteğinin en önemli nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir.
Çalışanların birinde görülen stresin diğer çalışanları da etkilediği ve çalışanların tümünün güvenliğini
tehdit edebildiği, iş kazalarına yol açabildiği anlaşılmaktadır.
Eğitimimizde stresin nedenleri, oluşumu, belirtileri, aşamaları, iş yaşamındaki yeri, sonuçları hakkında
bilgilendirme yapılmaktadır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
Yarım gün
5 – 20 kişi
8. ProblemÇözmeveKararVerme:
Her işletmenin günlük işlerde problemlerle karşılaşmakta ve belirli yaklaşımlarla problemleri çözme
ye çalışmaktadır. Çalışanların karşılaşacağı problemlere yaklaşımı ve çözme becerisi işletmenin
devamlılığını sağlayacak, geliştirildikçe keyifli hale getirilecek önemli bir konudur. Aksi durumda
problem karşısında kararsızlık ve sürüncemede bırakılan sorunlar işletmelerin ilerlemesini
zorlaştırmaktadır. Bu sorunlarla karşılaşan çalışan ve yöneticilerin sorun çözme ve karar alma
becerilerini geliştirmek bu eğitimin amacıdır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
1 gün
5 – 20 kişi
9. DuygusalZekâ:
Son yıllarda yapılan araştırmalar, IQ’nun hayattaki başarıya katkısının %10’dan fazla olmadığını
göstermektedir. Yüksek IQ, başarının, prestijin veya mutlu bir yaşamın garantisi olmadığı halde,
okullarımızda ve kültürümüzde akademik yetkinlik hala ön planda tutulmakta; günlük hayatımızda
büyük önem taşıyan sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi ihmal edilmektedir.
Duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek kişiler - yani, duygularını iyi bilen, onları kontrol edebilen,
başkalarının duygularını anlayan ve bunları ustalıkla idare edebilenler - hayatlarının gerek özel
gerekse mesleki alanlarında daha avantajlı bir konuma geçerler.
5
Geçmişte ikincil beceriler olarak algılanan iletişim becerisi, liderlik gibi beceriler bugün birincil
beceriler olarak şirketlerin başarısında rol oynayacak liderlerde aranacaktır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
1 gün
5 – 20 kişi
B. TeknikSeviyeEğitimler
1. ISO9001–2008KaliteYönetimSistemi:
ISO'nun tanımı: ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani
uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi
ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun
olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile
kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın
şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası
kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre
kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü
(International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme
şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki
akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.
ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve
ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu
revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).
ISO 9001’in faydaları: ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından
istenmektedir. Bu belge yalnız başına kuruluşunuza bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda
daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir. ISO9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli
iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız
anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür.
Problemin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir.
Dış yararlar:





kuruluşun imajının güçlenmesi,
müşteri memnuniyeti,
müşteri artışı,
rekabet gücünün artması,
daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar.
İç yararlar:
6




yönetimin etkinliği,
olumlu kültürel değişim,
kalite bilincinin oluşması,
daha iyi bir dökümantasyon
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:




sistematikleşmek,
standardizasyon ve tutarlılık,
etkinlik ve üretkenlik artışı,
maliyetlerin azaltılmasını sağlar.
Yönetim, Kalite, Satın alma, İmalat
1 gün
5 – 20 kişi
2. ISO/TS–16949KaliteYönetimSistemi:
ISO/TS – 16949 standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından
oluşturulmuştur. FORD,GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve
İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.
ISO/TS – 16949 International Automotive Task Force (IATF) tarafından ISO/TC 176 temsilcileri ve
otomotiv üreticilerinin ve Ticari Birliklerin uzmanlarının katılımı ile geliştirildi.
ISO/TS – 16949 standarı bu nedenle genel yönetime dair gereksinimleri içermekle birlikte FMEA
(Failure Modes and Effects Analysis), APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production
Part Approval Process), MSA (Measurement Systems Analysis), SPC-IPK (Statistical Process Control)
gibi süreçleri de içermektedir. Tüm bu prosesler ISO 16949 standartını ISO 9001 standardından ayıran
en büyük farklılıklardır.
Otomotiv Sektöründe, dünya otomotiv pazarında faaliyet göstermek isteyen firmalar için müşterileri
tarafından alınması zorunlu tutulan bir standarttır. Faydaları;
• Özellikle büyük otomotiv üretici firmaları ve tedarikçileri ile çalışabilmek için ön şartlardan biri
TS/ISO 16949:2010 koşullarını yerine getirebilmektir.
• ISO 9001:2008 standardında olduğu gibi ISO 16949 standardı da süreç yönetimi bazlıdır ve
süreçlerde (üretim, satın alma, pazarlama-satış, yönetim, kalite kontrol, sevkiyat vb) iyileştirmeler
sağlar ve firmada kapasite, verimlilik, üretkenlik ile motivasyonu artırır.
• Özellikle Tedarikçilere karşı büyük otomotiv firmalarının güven duymasını sağlar.
• Bu standarda sahip firmalara karşı eşit rekabet sağlamak için gereklidir.
• ISO 16949 entegre bir standarttır ve diğer iso standartları ile birlikte kurulabilir ve yürütülebilir.
• ISO 16949 sertifikasyonu ile birlikte firmalar VDA6.1, EAQF, QS-9000 ve AVSF gibi standartları
alma yükünden kurtulurlar.
• Marka bilinirliği ve pazarda güven gibi avantajları sağlayabilmek açısından önemli bir standarttır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Yönetim, Kalite, Satın alma, İmalat
1 gün
5 – 20 kişi
7
3. ProsesFMEA(Moderatör):
FMEA’nin temel fikri hatayı sonradan bulmak ve düzeltmek (hata yönetimi) yerine hataları erkenden
tanıyarak tedbirli bir şekilde önlemek ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin
değerlendirilmesidir. Böylece üretim aşamasında çıkan kontrol ve hata maliyetlerinden ve hatta
müşteri maliyetlerinden (müşteri) kaçınılabilir ve toplam maliyetler azaltılabilir. Sistematik bir
yaklaşımla ve bu yaklaşımdan gelen bilgilerle ayrıca tasarım hatalarının yeni ürün ve süreçlerde
tekrarlanması önlenir.
Süreçlerin tasarlanması aşamasında yapılan FMEA çalışmalarının koordine edilmesinden, hedef dışına
çıkılmaması ve FMEA ekibinin doğru yönlendirilmesinden sorumlu olan moderatörlerin eğitimidir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Planlama, Kalite, İmalat
1 gün
5 – 20 kişi
4. APQP/PPAP:
İleri Ürün Kalite Planlaması (Advanced Product Quality Planning-APQP)
ISO/TS 16949’un şartları tasarım konusunu iki bölümde inceler: Ürün tasarımı ve süreç tasarımı. Ürün
tasarımı ürünle ilgili tüm teknik kriterlerin belirlenmesidir. Süreç tasarımı ise bir ürünün ne şekilde
üretileceğiyle ilgili çeşitli alternatifler içerisinde etkinlik ve verimlilik açısından en uygun olanı
belirlemektir. Birbiriyle çok sıkı ilişki içinde olan bu iki adım kalite planlaması için kritik adımlardır.
Tasarım hakkında ISO/TS 16949 içinde belirlenmiş şartlar bulunsa da APQP kılavuzu bu şartların ne
şekilde yerine getirileceğinin detaylı tarifini içermektedir.
Üretim Parçası Onay Prosesi (Production Part Approval Process-PPAP)
Yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin
gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin
yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmak ve otomotiv sektörüne has ve ana sanayi
firmalarının beklentileri ile ISO/TS 16949 Standardının ilgili gerekliliklerine de uygun yöntemlerin
geliştirilmesini sağlayacak şekilde Üretim Parçası Onay Prosesi sürecininin kurulması ve
geliştirilmesine katkıda bulunmakta yardımcı olacaktır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Planlama, Kalite, Satın alma
1 gün
5 – 20 kişi
5. VDA6.3İçDenetçiEğitimi:
VDA 6.3 Proses Denetim-Ed 2010 ile birlikte tamamen değişti. Tedarik zinciri ve tedarikçi
değerlendirmeye verilen önem daha da ön plana çıktı. Otomotiv OEM Müşteriler tedarik zincirini
daha fazla sorgulamaya başlıyor. Otomotiv müşterileri kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi
yetkinliklerini "VDA 6.3 Process Audit" isteklerine göre değerlendiriyorlar. Denetçi kriterleri değişti.
8
Yeni tedarikçi seçiminde ve değerlendirmede gereksiz bürokrasi azalması ve daha etkin
öndeğerlendirme imkanı ile değerlendirmelerde daha etkin "Proses Kabiliyetleri Puanlaması" nı
içeren puanlama modeli geldi.
VDA 6.3 İç Denetçi eğitimiyle 1. ve 2.taraf denetimlere katılan denetçi / aday denetçilere, 2010
versiyonuyla gelmiş olan yenilikleri de kapsayan eğitimler verilmektedir
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Kalite, Tedarikçi Yönetimi
1 gün
5 – 20 kişi
6. VDABant2’yegörePPF:
Ürün proses onayı (Produkt- und Prozess Freigabe: PPF) nedir, nasıl hazırlanır, VDA Band 2’ye göre
dikkat edilmesi gerekli hususlar nelerdir sorularının cevaplarını örneklerle bulabileceğiniz
bilgilendirme eğitimidir. Eğitim sonunda PPF mantığı, VDA ile ilişkilendirilmesi ve ürüne ait prosesin
kayıtlarının dökümantasyonuyla ilgili geniş bilgi edinilmiş olunacaktır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Kalite, Tedarikçi Yönetimi
1 gün
5 – 20 kişi
7. IPK/SPC:
İstatiksel Proses Kontrol (IPK) – Statistical Process Control (SPC)
SPC (İPK) çalışmaları, kalite problemlerinin kaynağı olarak operatörden daha çok proses (süreç)
üzerinde odaklanır. Özellikle, kalite sorunlarının temelini oluşturmayan, kötü operatör gibi,
faktörlerle de ilgilenmesine rağmen, üretim metodları, hammadde, çalışma ortamı ve malzemedeki
kusurların ve sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesini araştırır.
Bu kursta, istatistiksel proses (süreç) kontrolü, bir sürecin değişkenliğini değerlendirmek ve sürecin
devamlı istenen nitelikte ürün verme yeteneğini sağlamaktır.Bu program; temel istatistiksel süreç
kontrolü tekniklerinin ve kontrol dışı durumlarda problemin kaynağının belirlenmesinde kullanılacak
yöntemleri tanıyacak, öğreneceksiniz.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Planlama, İmalat, Kalite, Tedarikçi Yönetimi
1 gün
5 – 20 kişi
8. MFU:
Makine yeterlilik analizi – Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) – machine capability analysis
Kalite beklentilerine ne ölçüde makinenin cevap verdiği, yeterli olduğunun analizine denir. CMK
değeri hesaplama yöntemi hakkında bilgi verilir. Kural olarak yeni alınan makinelerin devreye
alınmadan kısa sürede ihtiyacı karşılabileceği MFU çalışmasıyla tespit edilir. Elbette makine üreten
9
firmanın test raprlarında, o makinenin belli standartta üretildiği kontrol altında tutmak için
ölçtüklerinden ilgili değerleri bulmak mümkündür. Satın alınmış olan makinanın kabulünde belli
miktarda numune üretim gerçekleştirilir ve istatiki analiz yapılarak makine yeterliliği hesaplanır. Bu
kabulde etken olan 5M (Operatör, Malzeme, Ölçü metodu, makine sıcaklığı, üretim metodu)
şartlarında herhangi bir değişiklik olmamalıdır. Değişiklik olması durumunda ilgili MFU çalışması
tekrarlanır. CM değeri ise CMK değerinden ne kadar toleransla ölçülen değerlerin salınacağını
gösterir. Birçok müşteri tarafından ilgili değer CMK = 1,33 (8 Sigma: normalde ki standartsapma) ve
CMK = 1,67 (10 Sigma) olark istenir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Planlama, İmalat, Kalite, Tedarikçi Yönetimi
1 gün
5 – 20 kişi
9. KAIZEN:
Kaizen, Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen işgücünü dayalı gelişme
anlamına da gelmektedir. Kaizen’in uygulanması 2 ile 5 gün sürebilen,özel olarak oluşturulmuş
fonksiyonel bir takım tarafından iyileştirmeleri belli bir sürece veya iş planına uygulamasına dayanır.
İmalatta uygulandığında iyi sonuçlar verebilen Kaizen, hizmet veya teknik alanlarda da
uygulanabilmektedir. Kaizen, sürekli iyileştirmedir. Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri
memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan,
süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı maliyetlerde bir
düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Kaizen(Sürekli İyileştirme), sonuçlardan ziyade süreçlere yöneliktir.
Çünkü, eğer sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa bu sonuçları ortaya çıkaran süreçler iyileştirilmelidir.
Kaizen çalışan boyutunda, insanın kaynak olarak görülmesini, işletmenin dışında da bu kaynaklara
yönelinmesini eğitim, yetiştirme, gelişmeye önem verip uygulamaya girişilmesini ekip oluşturmayı ve
çalışanları yalnızca performansları sonucunda ortaya koydukları sonuçlar nedeniyle değil, gelişme
sürecindeki katkıları nedeniyle de ödüllendiren bir sistemdir. Süreç boyutunda ise, süreçlerin
korunmasını, düzeltici önlemler alınmasını ve süreçlerin iyileştirilmesini; zaman boyutunda, pazardaki
değişmelere, gelişmelere hızlı cevap verebilme, hızla yenilik yapma ürün çeşitliliği vb. maliyetleri
düşürerek geliştirme ve böylece faaliyetlerin daha kısa sürede yapılmasını hedeflemektedir. Teknoloji
boyutunda ise, maliyetleri düşürme, teknolojileri birbirine dönüştürme, basitleştirme vb. uygulamalar
ile gerçekleştirilmektedir. Kaizen’in faydalarını ve gerekliliklerini öğrenmeden önce onun işyeri
yönetim felsefesine uygunluğunu görmek için,firmaların ve organizasyonların benimsemeleri gereken
yalın düşünce’nin önemi kavranmalıdır. Kaizen’in amaçlarından biri de işi birinci elden görenlerin
herhangi bir sorunla karşılaştığında çözebilmelerini sağlayabilecek düşünce yapıları
oluşturmaktır.Böylece organizasyona PUKÖ(Planla-Uygula-Kontrol et-Ölç) analizi ile çözüm
yöntemleri gösterilir. İyi uygulanmış bir Kaizen tahmin bile edilemeyecek bir hızda ve büyüklükte
faydalar getirebilir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
2 gün
5– 20 kişi
10
10.
İşçiSağlığıveİşGüvenliğiBilgilendirme:
Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde
üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır.
Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem
kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur.
Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan
birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin
yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir.
Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı
doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır.
"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmuştur. Teknolojik
gelişmenin süreklilik arzetmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal
maddeler, makine ve teçhizatlar bu konu üzerinde çalışmanın kesintisiz olmasını ve yeni teknoloji ile
karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin en çok kabul gören tanımına göre; “İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma
koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek
hastalıklarını azaltan bir bilimdir.”
Diğer bir tanım ise: “İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa
zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.”
İş güvenliği hukuki açıdan, “İşin yapılması sırasında işçilerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan
kaldırılması veya azaltılması konusunda, esas olarak işverene, kamu hukuku temelinde getirilen
yükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
1 gün
5 – 30 kişi
11.
AQAP:
AQAP (Allied Quality Assurance Publications-Müttefik Kalite Güvence Yayınları), NATO'nun kalite
gerekleri için yayınlamış olduğu bir standarttır.
1968 yılında, NATO üyesi ülkeler için askeri alanda kalite standartlarının sağlanması maksadıyla
yayınlanmıştır. ISO 9000 dokümanlarındaki gelişmelere paralel olarak revizyonu yapılmaktadır. AQAP
belgesi, askeri alanda faaliyet gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen ihalelere
katılabilmesi için ön şart niteliği taşımaktadır.
AQAP belgelendirme ve ara denetim faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir.
AQAP 2000 Serisinin Kapsamı:
11
AQAP 2000 serileri, politika, rehber ve sözleşme tipi yayınları içerir. NATO sözleşme tipi Kalite
Güvence gerekleri, ISO 9001: 2000'i kapsar. Yani NATO Standardı ilave gerekleri şart koşmaktadır.
Buradaki artış prensibi, düşük riskli ürünlerde az seviyede kalite güvence gerekleri uygulanırken, daha
yüksek riskli ürünler için artırılmış kalite güvence gerekleri uygulanması anlamına gelmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Kalite
1 gün
5 – 20 kişi
12.
ÜrünSorumluluğu:
Kanunlar nezdinde üretici firmalar üretmiş oldukları ürünlerin hatalarından kaynaklı kazalardan silsile
şeklinde müşteriden geriye doğru hata kaynağı araştırılıp sorumlu tutulurlar.
1985 yılında Avrupa Topluluğu “Ürün Sorumluluğu Direktifi” ni yayınladı. Bu direktife göre “üretici
ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumlu”dur. Bunun yanında üreticinin sorumluluğu
saklı kalmak kaydıyla, işin seyri içinde,satış ,kiralama, kiraya verme veya herhangi bir biçimde
dağıtımını yapmak amacıyla bir ürün ithal eden herhangi bir kişi veya kuruluş, bu durumda üretici
olarak kabul ediliyor ve satışını yaptığı ürünün üreticisi gibi sorumlu tutuluyor.
Türkiye’de 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile kusurlu ürünlerin yol açacağı
zararlara ilişkin sorumluluklar düzenlenmiştir. İlgili kanunun 4’üncü maddesinde “ Ayıplı Mal ve
Hizmetler” başlığı altında, ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olacağı her türlü zarardan dolayı
tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının müştereken ve müteselsilen sorumlu
oldukları, ayrıca satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan
kaldırmayacağı açıkça belirtiliyor.
Bu durumda üretici firmalara düşen önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Eğitimimizde bu
sorumluluk ve yapılması gerekenler üzerine durulmaktadır. Eğitim üst düzey yöneticiler, Yönetim
temsilcisi ve Kalite Müdürlerine tavsiye edilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
Yarım gün
5 – 20 kişi
13.
DeğerAkışAnalizi:
Değer akışı, hammaddenin nihai ürüne dönüşme sürecindeki bir üreticiden diğer üreticiye ve son
kullanıcıya kadar olan tüm aşamaları içerir. Değer akış analizi, ürünü oluşturan safhaların akışını
görmek, geliştirmek için kullanılan analiz yöntemidir. Eğitim amacı katılımcılara fabrikalarının değer
akışını haritalandırma, analiz etme, darboğaz, kayıp ve iyileştirme potansiyeli noktaları tespit
edebilme metodunu öğretmektir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
1 gün
5 – 20 kişi
12
14.
8DProblemÇözmeTekniği:
8D bir problem çözme tekniğidir. Problemin tanılanması,giderilmesi,tekralaması ve yeniden
oluşumunun engellenmesi amaçlayan ve sürekli gelişime yönelik, otomotiv endüstrisinde yaygın
olarak kullanılan 8 aşamadan oluşan sistematik bir problem çözme tekniiğidir.
8D’nin çalışmaları yıllar öncesine dayanır. Yöntemi ilk kez Birleşik Devletler Hükümeti “Mil-STD 1520
Uygunsuz Malzeme İçin Önleyici Faaliyet Sistemi”nde standartlaştırmıştır. Mil-STD 1520 ilk 1974′te
yayınlandı, en son 1986′da revize edildi ve 1995′te de yürürlükten kaldırıldı. Daha sonra Ford bu
standartlara dayalı “Ford 8D” olarak bilinen problem çözüm prosesini oluşturdu.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Kalite, Tedarikçi Yönetimi
Yarım gün
5 – 20 kişi
C. SpesifikEğitimler:
1. ProjeYönetimi(1.2.3.seviye):
Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin,
başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak,
müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla,
tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme,
kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.
Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması,
organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.
Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak için uygulanır, genellikle faydalı bir değişim getirmek
ya da değer katmak için. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır.
Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme
operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik
beceriler gerektirmektedir.
Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden
belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır. Tipik proje kısıtları kapsam, zaman ve bütçedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Proje yönetimi ve ekip çalışanları
Seviyeye göre değişir
5 – 20 kişi
2. RiskYönetimiveAnalizi:
Proje Risk Yönetimi belirsizlikleri ortadan kaldırmaz, ama belirsizliklerin olduğu bir ortamda olası
sonuçları Risk Analiz Senaryoları ile ortaya koyar. Risk yönetiminin amacı, proje ile ilgili risklerin
sistematik olarak belirlenmesi analiz edilmesi ve etkilerinin azaltılmasıdır. Olasılığı durumunda proje
13
hedeflerinden en az birine (zaman, maliyet, kapsam ve kaliteye) etkisi olan durum veya olaya proje
riski denir. Proje risk yönetimi, Tedarikçi ve Kapsam risk analizi başlıca eğitimi verilen konularımızdır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Yönetim, Proje ekibi, Tedarikçi Yönetimi
1 gün
5 – 20 kişi
3. LojistikYönetimi:
a. Sipariş Yönetimi:
Müşteri ihtiyaçlarının toplanması, zamana ve kapasiteye göre planlanması, imalat gereksinimlerinin
temini, tedarikçilere ihtiyaçların planlı olarak aktarılması çok ciddi planlama ve titizlik gerektiren
konulardır. Yapılacak olan en ufak hatalar karşımıza istenmeyen maliyetler olarak çıkmaktadır.
Eğitimimizde sipariş yönetimi alternatifleri, yazılım çözümleri, planlama gibi konulara değinilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Satın alma, Satış, Planlama, Lojistik, Tedarikçi
Yönetimi
Yarım gün
5 – 20 kişi
b. Stok Yönetimi:
Stok yönetimi, işletmenin normal faaliyetlerini yürütebilmek için satmak üzere ürettiği ya da satın
aldığı varlıkların kontrolünü içerir. Stok yönetiminin genel amacı; işletmenin karlılığını artırmak için
tüm stok maliyetlerini en aza indirecek stok seviyesini belirlemektir. Bu genel amacın yanı sıra stok
yönetimi; stok yatırımlarını minimize etmeye, müşteri hizmet kalitesini maksimize etmeye ve etkin
üretim (düşük maliyetli) sağlamaya yardımcı olur. Stok yönetiminin bu amaçlar dışında yüksek devir
hızına ulaşmak, etkin tedarikçi ilişkileri kurmak ve devamlı tedarik imkanı bulmak gibi ikincil amaçları
da mevcuttur.
Eğitimimizde katılımcılara stok yönetimi metodu ve örnek uygulamalarla aktarılmaktadır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Lojistik, Tedarikçi Yönetimi, Planlama
1 gün
5 – 20 kişi
c. Nakliye Yönetimi:
Ürünlerin, gelen siparişlere uygun olarak taşınması, zaman hassasiyeti olan, sektörel bazda
modellenmesi gereken bir konudur. En kısa sürede, en uygun taşıma kanalla ve en düşük maliyetle
karşılanması için taşıma sürecinin etkin şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir.
Eğitimimizde nakliye yönetimi ve taşıma alternatifleri üzerinde durulmakta, bunların ihtiyaca göre
seçilmesi ve maliyetlerde optimizasyon yapılması konularında örnekler verilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Lojistik
Yarım gün
5 – 20 kişi
14
d. EDI – DFUE Data Bağlantıları:
Müşteriden gelen siparişlerin veri bağlantıları, tipleri ve özellikleri ile Müşteriye giden irsaliye, fatura
bilgilerinin içerikleri ve formatları hakkında eğitim verilir. Sistem gereksinimleri nelerdir? Erken uyarı
sistemleri, bakiye takip, sevkiyat takip, sepet yönetimi ve takibi ile sipariş planlamanın sistem alt
yapısı ile alakalı bilgiler verilir. Zamanın teknolojik yenilikleri sayesinde müşteriler siparişleri hakkında
bilgileri yazılım ortamında veri olarak belli standartlarda paylaşmakta ve almaktadır. Bu durum
müşteri – tedarikçi arasında sağlam bir veri bağlantısı gerektirir.
Eğitimimizde geçmiş tecrübelerimizden yararlanılarak örnekler verilmektedir. İşlerin doğru
optimizasyonunda doğru ve zamanında veriye ulaşmanın ne kadar önemli olduğu herkesçe kabul
edilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Lojistik
1 gün
5 – 20 kişi
4. TedarikçiSeçmeveYönetme(ISO/TS-16949’agöre):
ISO/TS – 16949 gerekliliklerine uygun satın alma tarafından başlatılan “Tedarikçi seçme” süreci ile Yan
Sanayi yönetiminin “Tedarikçi yönetme” süreci hakkında gerçek ve güncel örneklerle bilgilendirme
eğitimi verilmektedir. Satın alma, Yan Sanayi yönetim, Kalite ve Lojistik sorumluların almasında fayda
vardır. Süreçler hakkında genel bilgilendirmeden sonra nasıl yönetileceği, hangi kuralların dikkate
alınacağı ve sürecin güncellenmesi nin ne şekilde sağlanacağı uzman eğitmenler tarafından
verilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Satın alma, Tedarikçi Yönetimi
1 gün
5 – 20 kişi
5. KaliteKapıları(QualityGates):
Otomotiv sanayinde başlıca OEM’lerin kullandığı Kalite kapılarına (Q-Gates) göre süreçlerle çalışma,
Kalite kapılarını tanımlama ve aralarındaki bağlantıları kurmanın teknikleri öğretilir. Kalite kapısı
mantığı bilhassa imalatta problem çözüm tekniği olarak da kullanılmaktadır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Proje Yönetimi, Kalite, Tedarikçi Yönetimi
Yarım gün
5 – 20 kişi
6. YöneticiEğitimleri:
a. Durumsal Liderlik ve Yönetim:
Durumsal Liderlik (Situational Leadership) kavramı, davranış bilimcisi Paul Hersey ve liderlik
konusunda uzman Profesör Ken Blanchard tarafından 70'lerin başında ortaya atılan bir kavramdır.
15
Eğitim ile iş yaşamında Durumsal Liderlik Yönetimi ile yönetimin avantajları, yöntemleri ve prensipleri
hakkında bilgilere yer verilmektedir. Eğitim yaşanmış örnek tecrübelerle pekiştirilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Yönetim
1 gün
5 – 10 kişi
b. Takım Geliştirme:
Takım geliştirme organizasyonlarda ekip üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olan bir
yaklaşımdır. Takım geliştirme aktiviteleri bir seferlik tanışma veya motivasyon amaçlı, kurum içi veya
kurum dışı bir faaliyet olabileceği gibi, çalışanlara ekip becerileri kazandırmayı amaçlayan bir dizi
faaliyetler bütünü de olabilir. Bu faaliyetler ile çalışanların moralini olumlu olarak etkilemek ve iş
arkadaşları arasındaki sinerji güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu programlarda çalışanlar arasında
iletişim, ortak çalışma ve sorun çözme başlıca odaklanılan alanlardır.
Günümüzün organizasyonlarında takımların önemi tartışılamaz. Rekabetin ve değişimin hızla arttığı
zamanımızda takımların performansı daha da önem arz etmektedir.
Takımların performansları çeşitli nedenlerle aksayabilmektedir. Etkili takım kurabilmek için zamana
ihtiyaç duyulmakta, bu süreçte takımların performanslarını artırabilmek için çeşitli gelişim
faaliyetlerine yatırım yapmak gerekmektedir. Bu faaliyetler tanışma, eğitimler, toplantılar, sınıf dışı
(outdoor) etkinlikler olabilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
2 gün
5 – 20 kişi
7. GeliştirmeMetotları:
a. İnovasyon (Yenileşim):
İnovasyon ’un tanımı, sistemi ve yönetimi, iş ve ürün geliştirmede kullanımı konularında eğitim
verilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Geliştirme, Mühendislik
1 gün
5 – 20 kişi
b. Yaratıcı Düşünme:
Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda ön plana çıkmak, rekabetçi olabilmek için Araştırma Geliştirme
faaliyetlerine önem gittikçe artmaktadır. Yeni icatlar, ürünler ya da hizmet tasarlamak yaratıcı bir
düşünme gerektirir. Eğitimimizde Yaratıcı Düşünme üzerine metodik bilgiler verilmekte,
çalışmalarımızda etkin olarak kullanılması tekniklerinden bahsedilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Geliştirme, Mühendislik
1 gün
5 – 20 kişi
16
c. Tasarım FMEA:
Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi – Design FMEA
Ürün tasarımından kaynaklanacak olası hata türlerinin belirlenip etkilerinin analiz edildiği metoda
Tasarım FMEA denir. Geliştirmeciler tarafından uygulanır. Amaç ilerde doğabilecek can, mal, prestij
kayıplarının önüne geçmektir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Geliştirme
1 gün
5 – 20 kişi
8. EmniyetKarakteristikleriveDokümantasyonu:
ISO 26262, fonksiyonel güvenlik konusunda, ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayan yeni
otomotiv uygulama standardıdır. Bu standart ile birlikte ürünün fonksiyonunu etkileyen tüm
birimlere sorumluluk düşmektedir.
Emniyet karakteristiği taşıyan özellikler nelerdir? Nasıl değerlendirilir? Süreçlerde bu tür özelliklerin
yönetilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Geçmiş OEM tecrübelerimizden
örneklerle zenginleştirilmiş eğitimimiz zenginleştirilmektedir.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Geliştirme, Kalite, Tedarikçi Yönetimi, İmalat
1 gün
5 – 20 kişi
9. MercedesMüşteriBeklentileriEğitimi:
Daimler/Mercedes’in tedarikçilerinden talep ettiği Müşteri özel istekleri (MBST) hakkında eğitim
verilmektedir. ISO/TS 16949 gereklilikleri içinde Müşteri Özel İstekleri önceliklidir. Her Ana sanayinin
kendine özgü olarak Tedarikçilerinden talep ettiği hizmet standartları bulunmaktadır. Eğitimimizde
tecrübelerimizden de yararlanarak Katılımcılara Daimler/Mercedes’in beklentileri hakında detaylı
bilgiler verilmektedir.
Müşteri Beklentilerinin bilinmesi ve buna göre faaliyetlerin organize edilmesi hem Müşteri
memnuniyetini arttıracağından rekabette avantaj sağlayacak, hem de Müşteriyi tanıtıp ilerde
beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlayacaktır.
Kimlere yönelik:
Süre:
Kapasite:
Herkes
1 gün
5 – 20 kişi
17
D. DanışmanlıkKapsamındaUygulamalıEğitimler:
Bu kapsamda olan Eğitimlerin süresi kapsam ve projeye detayına göre değişmektedir.
1. Cross-Dock:
Kısaca ürünün tedarikçiden alıcıya varıncaya kadar stoklanmadan hareket ettirilmesi. Bir veya daha
fazla çıkış noktasından, bir veya daha fazla varış noktasına hareket edecek ürünler konsolide ediliyor.
Cross-dock'larda siparişler alıcıların isteğine göre bütünleştiriliyor ya da parçalanıyor.
Sipariş çevrim sürecinde düşme, Sevkiyatlarda hızlanma, Depo kullanım oranının düşmesi, Araç
kullanım verimliliği artması, Maliyetleri düşürmesi... vb. her şirketin arzu ettiği kazanımlardır.
Eğitimde Cross-Dock yöntemi, mantığı ve uygulama örneklerine yer vererek katılımcılara
bilgilendirme yapılmaktadır.
2. TedarikçiLojistikMerkezi(LLZ):
Müşteri ve Tedarikçi iş birliği ile kurulan “Tedarikçi Lojistik Merkezi” ‘nin işleyişi, faydaları ve kuralları
hakkında bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Günümüzde düşük maliyetle ve müşteri ihtiyaçlarına
çok daha hızlı cevap verebilme tercih edilmede önemli avantajlar getirmektedir.
3. CostReduction(MaliyetAzaltma):
Maliyet azaltmak bazen amacı güzel görünse de yanlış teknikler ve uygulamalar devreye alındığında
ilerde çok daha sıkıntılı ve istenmeyen sonuçlar doğurur. Maliyet azaltma doğru teknikler
uygulandığında şirketinizin kârlılığını arttırır, kaynakların verimli kullanılmasına imkân sağlar.
Eğitimimizde Maliyet Azaltma teknikleri hakkında bilgilendirme yapar, yaşanmış deneyimlerimizle
örnekler sunarız.
18