sorular ve cevapları - e

Transkript

sorular ve cevapları - e
KMTOB SORU VE CEVAPLARI
01. Gemi tipi VHF cihazlarında kullanıma açık kaç kanal bulunmaktadır?
55
02. Telsiz haberlesmesinde, birinci öncelik öncelik hangi tip haberlesmenindir?
Tehlike çagrıları (MAY DAY)
03. Telsiz haberlesmesinde, ikinci öncelik öncelikhangi tiphaberlesmenindir?
Acelecilik çagrıları (PAN PAN)
04. Telsiz haberlesmesinde, üçüncü öncelik hangi tip haberlesmenindir?
Emniyet çagrıları (SECURITE)
05. Telsiz haberlesmesinde olagan haberlesmenin öncelik sırası nedir?
Radyo sinyallerinin geldigi yönü bulma
Arama bulma
Meteroloji
Diger
06. 16. Kanalda yapılacak haberlesmelere zararlı müdahalede bulunmaması için asagıdaki hangi
kanalların çıkıs
gücü 1 Watt ile sınırlandırılmıstır.
15 ve 17
07. Gemi istasyonlarının VHF cihaz çıkıs güçleri nedir?
1 – 25 watt
08. VHF cihazlarında iki kanalı birden dinleme (dual watch) pozisyonunda asagıdaki hangi iki kanal
dinlenebilir?
Biri 16
09. Deniz VHF cihazlarında gönderme ve alma frekansalarının aynı oldugu kanallara ne ad verilir?
Simplex
10. Deniz VHF cihazlarında gönderme ve alma frekansalarının farklı oldugu kanallara ne ad verilir?
Dublex
11. Seyir güvenligi ile ilgili haberlesmeler için tahsis edilmis kanal hangisidir?
12. Kanal 16 hangi durumlarda sürekli dinlenmelidir?
Seyir halinde sürekli dinlenmelidir
13. VHF Telsiz telefon haberlesmesinde kıyı istasyonları hangi kanaldan çagrılır?
8 sahil güvenlik, 72-73 marina liman kanalları
14. Uluslar arası kurallara göre çagrı yapan istasyon kendi adını (veya çagrı isaretini) ve çagrı yaptıgı
istasyonun
adını (veya çagrı isaretini) en
fazla kaç kere anons edebilir?
3+1
15. Liman içi çalısmalarda VHF cihazı çıkıs gücü ne olmalıdır?
1 watt
16. Gemiden-gemiye haberlesmede, haberlesmeyi hangi istasyon kontrol eder?
Arayan gemi
17. Gemi-kıyı haberlesmesinde, haberlesmeyi hangi istasyon kontrol eder?
Kıyı
18. Bir istasyon VHF kanal 16’dan olaganhaberlesme için çagrıldıktan sonra, haberlesmehangi
kanaldan
sürdürülür?
Bos olan ve teknelere ayırılmıs bir kanaldan
19. Tehlike haberlesmesinde gemi istasyonlarıVHF çıkıs gücü kaç Watt olmalıdır?
25 Watt
20. Tehlike haberlesmesinde, her ileti asagıdakihangi sinyalle baslamalıdır?
MAYDAY
21. Tehlike haberlesmesinde, haberlesmeyikontrol eden istasyon sessizlik talebini hangiiletiyi
göndererek ifade
eder?
Silonce distress
22. Tehlike haberlesmesinde, haberlesmeyikontrol eden istasyon 16. kanalda kısıtlıçalısmanın
baslayabilecegini
hangi iletiyigöndererek ifade eder?
prudonce
23. Tehlike haberlesmesinde, haberlesmeyikontrol eden istasyon tehlike trafigininsonlandıgını
duyurmak için
hangi mesajıyayınlar?
Silonce feenee
24. Tehlike aktarımında kullanılacak ifadeasagıdakilerden hangisidir?
…. RELAY (RÖLE)
25. Özel kosullar dısında tehlike aktarımını alanbir istasyon nasıl davranır?
Tekrar eder
26. Aciliyet çagrısı sinyali asagıdakilerdenhangisidir?
PAN PAN
27. Aciliyet çagrıları kime hitaben yayınlanır?
Tüm istasyonlara
28. Aciliyet çagrı ve mesajı hangi kanaldanyayınlanır?
16
29. Aciliyet mesajı hangi durumda bir çalısmakanalından yayınlanmalıdır?
Mesaj uzunsa, tıbbi mesajsa, 16 yogunKullanılıyorsa
30. Tıbbi tavsiye çagrılarında asagıdakisinyallerden hangisi kullanılır?
Panpan medical
31. Emniyet çagrı sinyali asagıdakilerdenhangisidir?
SECURITE
32. Emniyet çagrısı için hangi kanal kullanılır?
16
33. Emniyet çagrıları kime hitaben yayınlanır?
Tüm istasyonlara
34. Emniyet mesajı hangi kanaldan yayınlanır?
12, 14 v.b. çalısma kanalından
35. VHF-DSC haberlesmesinde kullanılan 9rakkamlı istasyon kimlikleri asagıdaki hangikısaltma ile
ifade edilir?
MMSI
36. GMDSS –DSC MMSI kimlik numaraları kaçrakamdan olusur?
9 haneli
37. Gemi istasyonlarına ait MMSI kimliknumaralarının ilk 3 rakamı neyi gösterir?
Ülke kodu
38. DSC tehlike çagrısına hiç bir kıyı istasyonutarafından alındı onayı verilmemis ve cihaz
çagrıgöndermeye
devam ediyorsa, bu çagrıyı alan
gemi ne yapmalıdır?
Alındı onayı vermelidir
39. DSC tehlike uyarısı yayınlayan gemi, kıyıistasyonundan verilen alındı onayından sonra
neyapmalıdır?
Bir süre beklemelidir
40. VHF-DSC kanalından test yayını yapmak için,
Test yayını yapılmaz.(yanıt hakkındaki olumlu katkısı için sayın tulin bulay a teşekkür ederiz.)
41. DSC tehlike uyarısı alan gemi istasyonu neyapmalıdır?
Bir kıyı istasyonunun alındı onayı vermesi için makul süre beklemeli
42. DSC tehlike uyarılarının belirli zamanaralıklarıyla devam etmesi, ne anlama gelir?
Uyarının konusu olan tehlikenin devam ettiği
43. Gemi istasyonları bütün gemilereyönlendirilmis DSC tehlike aktarımını aldıklarındane
yapmalıdırlar?
Kıyı alındı için kısa süre beklemeli
Acilen alındı onayı vermelidirler
44. DSC aciliyet çagrısı yapan gemi, çagrıbitiminde ne yapmalıdır?
Send tusuna basarak mesajı gönderir, sonrasesli olarak mesajını iletir. B_TT_ der
45. Dar bant, dogrudan yazan telgraf yöntemiylekıyı istasyonları tarafından, seyir ve
meteorolojikuyarılar hangi
sistemle gemilere iletilir?
GMDSS digital telsiz kanalları ile-navtex
46. Bulunulan deniz bölgesine göre GMDSSsisteminin belirledigi frekanslarda yer veyauydular
aracılıgıyla arama
kurtarma merkezlerine
tehlike isareti gönderen cihaz hangisidir?
EPIRB
47. EPIRB cihazlarının kullanım amacı tehlikesinyali göndermekle birlikte tehlikede olankazazedelerin
mevkilerini
arama kurtarmabirimlerine iletmektir. Bu nedenle cihaz nerede bulundurulmalıdır?
Köprüde ve görünür bir yerde
48. Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörü Yeterlik Belgesi alabilmek için adayların kaç yasını bitirmis
olmaları
gerekir?
17
49. Kısa mesafe telsiz operatörü yeterlik belgeleri verildigi tarihten itibaren kaç yıl süreyle geçerlidir?
5 yıl
50. Ulusal ve uluslararası deniz tehlike, aciliyetve güvenlik haberlesmelerini bir yıl içersinde iki defa
ihlâl eden
kısa mesafe telsiz operatörünün
belgesi ne kadar süre ile geçici olarak geri alınır?
3 ay
51. Sahil istasyonları ile haberlesirken servisten kaldırılmıs bir deniz aracının veya baska bir geminin
ad veya
çagrı isaretini kullanan telsiz
operatörüne ne ceza verilir?
3 ay geçici geri alma
52. Telsiz Operatörü Yeterlik Belgesi’ni baska birsahsa kullandıran telsiz operatörüne ne ceza verilir?
3 ay geçici geri alma
53. Asagıdakilerden hangisi yeterlik belgesinin süresiz geri alınmasını, yani iptalini gerektiren
davranıslardandır?
1) Kamu haklarından ve medeni haklardan kısıtlanmak veya
yasaklanmak,
2) Yeterligi geçici olarak gerialınmıs oldugu halde bu süre içerisindebelgesiz çalısmaya devam etmek,
defa geçici
olarak geri alınması,
54. Yeterlik belgesi geçici olarak geri alınmıs oldugu halde bu süre içinde telsiz kullanmaya devam
eden telsiz
operatörüne hangi ceza
verilir?
Yeterliklerin iptal edilmesi ve belgenin süresiz geri alınması
55. Asagıdakilerden hangi VHF kanalı uluslararası telsiz-telefon tehlike, emniyet ve çagrı kanalıdır?
16
56. Asagıdaki kanallardan hangisi Meteoroloji Yayınlarına tahsis edilmistir?
67
57. Asagıdakilerden hangisi Sahil Güvenlik kanalıdır?
08
58. Balıkçı gemilerinin birbirleriyle haberlesmeleri için ayrılmıs VHF kanalları asagıdakilerden
hangisidir?
09, 10, 77
59. Asagıdakilerden hangileri yatların haberlesme kanalıdır?
72-73
74. VHF telsiz-telefon cihazı olan seyir halinde bir tekne hangi kanalı sürekli olarak dinlemelidir?
16
60. Asagıdakilerden hangisi uluslararası fonetik Alfabe’ye göre “Sefer” kelimesinin kodlanmıs halidir?
SIERRA – ECHO – FOXTROT – ECHO -
ROMEO
61. Haberlesme hizmetini engelleyen veya kalitesini bozan yayın veya elektromanyetik müdahaleye
ne ad verilir?
Enterferans
62. Asagıdakilerden hangisinin haberlesme önceligi sıralaması dogrudur?
Tehlike-aciliyet-güvenlik
63. VHF telsiz-telefon cihazının hangi özelligi kullanılarak 16. kanalla birlikte diger bir kanal
dinlenebilir?
Dual watch
64. Tekneniz tehlikedeyse VHF telsizinizle göndereceginiz tehlike mesajı ve kullanacagınız kanal
asagıdakilerden
hangisidir?
16
65. Teknelerde kullanılan VHF telsiz telefon cihazının en fazla çıkıs gücü kaç vat’tır ve liman dahilinde
en fazla
kaç vat çıkıs gücü ile çalıstırılabilir?
5W – 1W
66. Telsizle vereceginiz aciliyet (acelelik) mesajı ve tekrar sayısı asagıdakilerden hangisidir?
PAN PAN – 3
67. Deniz VHF bandında genel haberlesme, emniyet ve tehlike amaçlı çagrılar için tahsis edilmis DSC
(Sayısal
Seçici Çagrı) kanalı hangisidir?
70
68. Bir deniz aracı kendisi tehlikede olmadıgı halde, tehlikedeki bir baska deniz aracının tehlike
mesajını hangi
isaretle yayınlar?
RELAY …
69. Bir balıkçı teknesi diger bir balıkçı teknesiyle kanal 16’dan baglantı kuruyor; çalısma için hangi
kanala
geçmeyi önerir?
09, 10, 77
70. Aynı adı tasıyan iki tekneyi, karısıklıga neden olmadan çagırmak için hangi ek bilgiyi verirsiniz?
Liman
71. Deniz VHF telsizlerinde kanal 75 hangi amaçla kullanılır?
Koruma kanalıdır, kullanılmaz
72. Tekneden denize samandıra düsürdünüz, çevredeki tekneleri hangi mesajla uyarırsınız?
SECURYTE
73. IMO neyin kısaltmasıdır?
International Maritime Organization
74. ITU neyin kısaltmasıdır?
International Telecomunication Union
75. bir kıyı istasyonuyla radyo telefon görüsmesi yapacaksınız; bulustuktan sonra hangi kanala
geçmeyi
önermelisiniz?
Kararlaştırılan herhangi bir kanala
76. A1 deniz sahasında hangi frekans bandı kullanılır?
VHF
77. Tehlike sinyali hangisidir ve ilk çagrıda kaç kez tekrarlanır?
MAYDAY 3
78. Arama kurtarma çalısmalarında deniz araçları ile uçakların is birliginde hangi kanal kullanılır?
06
78. Tehlike trafiginin bittigi, radyo telefonda nasıl ifade edilir?
Selonce fenee
79.Tehlike trafiginde sessizlik istenmesi, tehlike trafigini izleyen herhangi bir bir istasyon tarafından
çevreye hangi
mesajla duyurulur?
Selonce distress

Benzer belgeler

notlar - e-Denizci.com

notlar - e-Denizci.com Test yayını yapılmaz.(yanıt hakkındaki olumlu katkısı için sayın tulin bulay a teşekkür ederiz.)

Detaylı