Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalı

Transkript

Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalı
Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip
NH Sigortalı Yük Ayırıcılar
Enerji üretim, iletim ve da¤›t›m alanlar›nda kullan›lan NH Sigortal› Yatay ve
Dikey Tip Yük Ay›r›c›lar, NH Sigortalar, Ak›m Trafolar› ve Sigorta Altl›klar› gibi
pek çok pano eleman› imalat› yapan EFEN’in tüm ürünleri uluslar arası
kurumlarca akredite edilmifl ve tüm standart belgelerine sahiptir. Son derece
genifl aksesuar ve uygulama seçenekleri ile EFEN ürünleri Enerji Da¤ıtım
uygulamalarınızda sizlere vakit kazandıracak ve yaptı¤ınız iflin gerek görsel
ve gerekse de ifllevsel özelliklerini en belirgin biçimde ortaya çıkaracaktır.
EFEN Markal ı r nlerimiz;
- Yatay Tip NH-Sigortalı Yük Ayırıcıları NH Boy000 dan NH Boy 4a ya
kadar, VDE/IEC/EN’e uygun.
- Dikey Tip NH-Sigortalı Yük Ayırıcıları NH Boy00 dan NH Boy 4a ya
kadar, VDE/IEC/EN’e uygun.
- NH Boy 1/2 Dikey Tip Yük Ayırıcıları
- NH Sigorta Taflıyıcıları, NH00 dan NH 3'e kadar,
DIN/VDE/IEC'e uygun.
- NH Sigorta Altlıkları- NH00 dan NH3'e kadar DIN/VDE/IEC'e uygun
- Alçak Gerilim Yük Kesici flalterleri IEC 60947-3 e uygun
(NH Sigortalı ve sigortasız)
- Alçak Gerilim Akım Transformatörleri (CT) IEC 60044-1 a uygun.
- NH Sigorta Buflonları NH000 dan NH4a'ya, DIN/VDE/IEC/EN uygun
- Yüksek Gerilim Sigortaları, VDE 0670 / IEC 60282-1'e uygun
- Alçak Gerilim Yıldırım Koruma Parafudurları, VDE standartlarında.
- Telekom uygulamaları için Kesici ve hata bulucular
r nlerde en fazla ne kan zellikler ve uygulama aksesuarlar;
- ‹deal Gerilim Testi imkanı veren pencerecikler
- Emniyetli anahtarlama için El Koruma Plakası
- Mühürlenebilir Kapak ve Etiketleme imkanı
- 125 veya 150 mm DIN Raylar için Montaj Aparatı
- Mekanik ve Elektronik Elektronik izleme imkanı
- Multiple Terminal özelli¤i ile farklı kablo tip ve kesitlerinin, farklı
bafllanabilmesi imkanı
- Dikey Tiplerde kazara kapanmayı önleyen PARK MODU Gibi pek
çok özellik kullanıcılar düflünülerek gelifltirilmifltir. EFEN ürünleri ile
ilgili daha detaylı bilgi ve dokümanlar için lütfen satıfl ekibimizle
irtibat kurabilir yada web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
OCAK 2011
1
L230 Şalter
Kardefl Elektrik, Türkiye’de üretmekte oldu¤u 20 A. den 160 A. kadar, 900’ün üzerinde standart,
3000 inin üzerinde özel tip pako flalter ürün gamına 230 Amp. ihtiyaçlarınıza da çözüm olacak L230
serisini de ilave etmifltir.
Bir fazlı (monofaze), ‹ki Fazlı, Üç Fazlı (Trifaze) ve 4 fazlı olarak, Aç-Kapa kumanda flalterleri, Kutup
De¤ifltiriciler, Motor Kumanda fialterleri ve Kademeli fialterler olarak üretim programına alınan L230
kodlu flalterler, altyapı çalıflmaları tamamlanmıfl, tüm testleri yapılmıfl ve seri üretime geçilerek
bilinen Kraus & Naimer kalitesi ile tüm imalatç›lar›m›z›n hizmetine sunulmufltur.
Temel zellikleri:
• Kablo pabucu ile ba¤lant› imkan›.
• 95 mm2 ye kadar kablo ba¤lant›s›.
• Kompakt yap›.
• Güçlü ve büyük boy flalter terminalleri.
• Ith = 230 A., AC20A ve AC21A flartlar›nda da 230 A.
KF Serisi Modüler Ana Kumanda ve Emniyet Şalterleri
Kraus & Naimer, Ana Kumanda flalterleri ürün grubuna 16 kW a kadar hizmet edecek yeni Modüler
Bloklu KF serisi ana flalterleri ekledi.
Dünyada ilk kez kullanılan yan yana eklenebilen modüler kontaklar sayesinde KF serisi flalterler
2,4,6 ve 8 kutba kadar Ana Kumanda flalteri olarak kullanılabilece¤i gibi, 3 ve 4 kutuplu Kutup
De¤ifltirici olarak da kullanılabilmektedir.
Pano tabanına standart montaj, pano kapa¤ına montaj
(Türkkuplung kapı kilit mekanizması ve uzatma flaftı ile)
ve kutulu olarak imal edilen KF flalterler
6 A., 20 A., 25 A. ve 32 A. nominal akım
de¤erlerinde ve AC-3 e göre 11kW,
AC-23 e göre ise 16 kW’a kadar
IEC 60947-3/VDE 0660 part 107
direktiflerine tam uygunlukla imal
edilmektedir.
KF serisi flalterler, yüksek mekanik dayan›m›, klasik
dikey kontakt hareket yap›s› yerine kullan›lan rotatif
hareketli kontaktlar› ve modüler yap›s› nedeni ile sa¤lad›¤› montaj
esnekli¤i sayesinde muadilleri yan›nda çok daha kullan›c› dostu bir yap› sunmaktad›r.
2
OCAK 2011
ESG25L - ESG 55L Kesme Makasları
Klauke, Z›rhl› kablolar ve Çelik Özlü aluminyum iletkenlerin kesilmesi amac› ile üretti¤i
Kesme Makaslar›na Mini Seride Ø25 mm çap'a kadar kablolar› kesebilmek için ESG25-L yi
gelifltirdi. 18 V, 1,5 Ah batarya ile çal›flan ESG25-L çelik özlü aluminyum iletkenler, dolu demir ve bak›r
malzemeler, aluminyum ve çelik gibi malzemelerin bir tetik hareketi ile 4 - 5 sn içinde kesilmesini sa¤lar.
Bir üst seride daha evvel max Ø45 mm kadar kesme yapabilen Elektrohidrolik serisinde de ESG55-L ile
Ø55 mm ye kadar çelik halat dahil kesme ifllemlerini gerçeklefltirebiliyor.
ESG55-L 12 tonluk bir hidrolik gücüne sahip olup, 18 V, 3 Ah bir batarya ile 300 defa kesme yapabilmektedir.
Tüm Klauke elektrohidrolik serilerinde oldu¤u gibi, yeni gelifltirilmifl olan ESG25-L ve ESG55-L serileri de sabit alanlarda kullan›lmas›
halinde iste¤e ba¤l› olarak sat›nal›nabilen NG2 serisi flebeke adaptörleri ile s›n›rs›z say›da ifllem yapabilmektedir.
TM
Ultra Tugger Kablo Çekme Makinesi
Türkiye ve Ortado¤u Mümessilli¤ini yapıyor oldu¤umuz, Kablo iflleme ekipmanları
konusunda dünya devi Amerikan Greenlee Textron’un Kablo Çekme makinesi
Ultra Tugger artık ürün grubumuzda. Avrupa enerji altyapısına uygun olarak 230 V/AC
ve 380 V / AC olarak üretilmeye bafllanan Ultra Tugger ler ile 4 ton’a kadar kabloların
çekilmesi yapabileceginiz en kolay ifllerden biri olacak.
Makine ile birlikte kullanabilece¤iniz tüm aksesuarlar da mevcut olup, Kablo Çekme esnasında uyguladı¤ınız
gücü görebilece¤iniz gösterge, yere sabitlemek için alt kaide, çekme ipi için stand, kablo kayganlafltırıcı
jel yada krem, kablo çekmede kullanılacak Kablo Çorapları, fırdöndüler, makaralar gibi ifllemlerinizi en kolay ve en
sa¤lıklı biçimde ve en hızlı zaman dilimi içinde yapmanıza hizmet edecek aksesuarları da fiyat listemizde bulabilirsiniz.
Kablo çekme makine ve ekipmanlarına iliflkin daha detaylı bilgi için lütfen satıfl ekibimizle irtibat kurunuz.
OCAK 2011
3
HELAGAINE TWIST-IN
Kendi Kendine Kapanan Kablo Çorabı
M kemmel koruma ve maksimum esneklik
Geleneksel HellermannTyton örgülü makaronlar, hassas kabloların optimum flekilde
sürtünmeye karflı korunmasını sa¤lamaktadır. Yüksek esneklik özelli¤inden dolayı
çok gevflek kablolarda dahi hızlı ve kolay uygulanabilir. Ancak bu koruma, hali
hazırda monte edilmifl kablolara nasıl sa¤lanabilecek? Ya da insanlar ilerde bu
kablolara bakım - onarım yapmak istediklerinde ne yapacaklar? Tüm bu durumlara
karflılık HellermannTyton, Helagaine Twist-In'i gelifltirdi.
Twist-In
Helagaine Twist-In açılabilir ve kendi kendine kapanabilir, polyester liflerden imal bir
örgülü makarondur. Boydan boya yarıklı olan yapısıyla kablolar makarona rahatça
yerlefltirilebilir. Yenilikçi tasarımıyla hali hazırda monte edilmifl kablolarda dahi çok hızlı ve
çabuk bir uygulama ve geri çıkarma imkanı sa¤lar. Helagaine Twist-In'le kablolara bakım
yapmak, kabloları tamir ve kontrol etmek artık çok kolay.
Twist-In-FR
HellermannTyton ürün portföyündeki yeniliklerden biri de yüksek yangın koruma gerektiren uygulamalar için gelifltirilmifl Twist-In-FR serisi
örgülü makaronlardır. Twist-In-FR'ın kenarlarındaki beyaz ince çizgilerle, görsel olarak ayrım yapabilmeniz mümkün. Twist-In-FR, hammadde
karakteristiklerinden dolayı alev geciktirici ve kendi kendine sönme özelliklerine sahiptir. Bahnnorm (Demiryolları normu) NFF 16101/16102
testlerinden baflarıyla geçen Twist-In-FR bu standarda uygun olarak nitelendirilmifltir. Bu yüzden vagon, uçak ve gemi sanayinde de
kullanıma uygundur.
HA67 6:1 Isıyla Daralan Makaron
HELLERMANNTYTON’DAN B Y K YEN L K!
6:1 ORANINDA DARALMA ÖZELL‹⁄‹NE SAH‹P ISIYLA DARALAN MAKARON
• Büyük çap de¤iflimlerinin oldu¤u veya sıra dıflı geometrideki
uygulamaların izolasyonu, su / toz yalıtımı ve mekanik
koruması için birebir.
• 3,2 mm'den 235 mm'ye kadar çok genifl uygulama aralı¤ı:
HA67 - 19.0/3.2
HA67 - 33.0/5.5
HA67 - 44.4/7.4
HA67 - 50.8/8.3
HA67 - 69.8/11.7
HA67 - 88.9/17.1
HA67 - 119.4/22.9
HA67 - 235.0/40.0
• Tek tip makaronla, normalde birkaç tiple karflılayabilece¤iniz uygulamayı gerçeklefltirme imkanı.
• ‹çi yapıflkanlı. Yapıflkanın erime sıcaklı¤ı, nem ve kire karflı ekstra koruma sa¤lamaktadır.
4
OCAK 2011
NDEK LER
Sayfa No.
YEN‹L‹KLER
1-4
C - CA Serisi Pako fialterleri
0-1 Açma Kapama
Ölçü Komütatörleri
Kutup De¤ifltiriciler
Motor Kumanda fialterleri
Grup fialterleri
Kademeli fialterler
CA4-Mini Pako fialterler
fialter Aksesuarları
Sarı-Kırmızı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialteri
Gri - Siyah Kilit Mekanizmalı Ana fialter
8
9
9-11
11-12
12-13
13-19
20
20
22
22
KG-Serisi Sarı - Kırmızı Emniyet fialterleri, Ana Kumanda fialterleri
3 Kutuplu, Pano Kapa¤ına Montaj "E" Emniyet fialterleri
4 Kutuplu (3+N), Pano Kapa¤ına Montaj "E" Emniyet fialterleri
3 Kutuplu, Pano Tabanına Montaj "VE" Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri
4 Kutuplu (3+N), Pano Tabanına Montaj "VE" Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri
IP 65 Kutulu, 3 Kutuplu, Tamir-Bakım ve Emniyet fialterleri
Topraklama ve Nötr Klemensleri
Yardımcı Kontaklar
Born Klemensler
23
23
23
23
24
24
24
21
NH Sigortal› NH Sigortal› Yük Ay›r›c›lar›, Sigorta Altl›klar›, Aksesuarlar
AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 - 3, 3-Faz Anahtarlamalı
AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 - 4a, 1-Faz Anahtarlamalı
NH Sigorta Altlıkları, Boy 1/2, 400 A - EDURO serisi
Aksesuarlar
AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Tabana Montaj
AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 60 mm Bara Montaj
Aksesuarlar
26
26
26
26
27
27
27
Kablo Ba¤lar› ve Aksesuarlar›
Kablo Ba¤lar›
Etiketli Kablo Ba¤lar›
Panel Tipi Kablo Ba¤ları
Geri Aç›labilir Kablo Ba¤lar›
Krofleler
TY-ITS Kablo Ba¤lar›
TY-ITS Krofleler
Kablo Ba¤› Germe / Kesme Aletleri
Paslanmaz Çelik Kablo Ba¤lar› (316 Kalite)
Metal ‹çerikli Kablo Ba¤lar›
A¤›r Hizmet Kablo Ba¤› / Speedy-Tie
Geri Aç›labilir Esnek Kablo Ba¤› - SOFTFIX Serisi
Spiral Koruyucu - SBPE
Yar›kl› Spiral Koruyucu - Helawrap 25 mt’lik
Yar›kl› Spiral Koruyucu - Helawrap 2 mt’lik
Örgülü Makaron - Helagaine HEGPL
Örgülü Makaron - Helagaine Twist-In
Örgülü Makaron Kutulu
HelaGuard HG-LW PA6 Plastik Spiral
HelaGuard HG-DC Çift Yarıklı Plastik Spiral
HelaGuard HG-S Düz Rakor, Metrik IP66
Kutulu Isı ile Daralan Makaron
Paketli Isı ile Daralan Makaron
Isı ‹le Daralan Makaron - TCN 20
Buat Klemensleri - Helacon Plus, fieffaf Gövde, Renk Kodlu
Buat Klemensleri Helacon Easy - Gri Gövde
Kablo Etiketleme - Rite-On
Kablo ‹flaretleme Elemanları
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
5
NDEK LER
Sayfa No.
Pano Tipi Kablo Kanalları
Standart Tip Kablo Kanalları
Esnek Kablo Kanalları
Kablo Kanalı Aksesuarları
38
38
38
PVC Spiral Hortum ve Rakorlar
PVC Spiral Hortum ve Rakorlar
Kapakl› Krofleler
Kanal Kesme Makaslar›
39
39
39
El Aletleri, SKP Kablo Pabuçları ve Yüksükler
SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip
Aç›l› SKP Kablo Pabuçlar› 90°
Aç›l› SKP Kablo Pabuçlar› 45°
DIN 46235 Norm Kablo Pabuçlar›
DIN 46234 Norm Kaynakl› Tip Kablo Pabuçlar›
Ek Muflar
‹zoleli Kablo Yüksükleri DIN 46228
‹zolesiz Kablo Yüksükleri DIN 46228
‹kiz Kablo Yüksükleri
Yuvarlak Tip (PVC ‹zoleli)
Ay Tipi (PVC ‹zoleli)
Difli Tip (PVC/Polyamid ‹zoleli) DIN 46245
Difli Tam ‹zoleli Tip (Polyamid ‹zoleli)
Erkek Tip (PVC ‹zoleli)
Difli - Erkek Geri Dönüfllü (PVC ‹zoleli)
Erkek Terminaller (PVC ‹zoleli)
‹¤ne Tip (PVC ‹zoleli)
Ek Muflar (Polyamid ‹zoleli)
Difli Terminaller (PVC ‹zoleli)
Yüksük ve Pabuç Sıkma Penseleri
Pro Seri Çok Fonksiyonlu Sıkma Penseleri
Mekanik Kablo Pabucu Sıkma Aletleri
SKP Kablo Pabuçları Karma Kutu
Hidrolik Kablo Pabucu Sıkma Aletleri
Hidrolik Kablo Pabucu Sıkma Aletleri
Klauke Multi, Universal - Çok Fonksiyonlu - El Aletleri
S›kma Çeneleri
Klauke Mini, Elektrohidrolik S›kma Aletleri
Mekanik Kablo Kesme Makasları
Hidrolik Kablo Kesme Makasları
Aksesuarlar
Kablo Sıyırma Makasları
Pense, Kargaburun ve Yankeskiler (VDE ‹zoleli) 1000 V.
Pense, Kargaburun ve Yankeskiler Standart
Tornavidalar - VDE ‹zoleli 1000 V.
Tornavidalar Standart
Setler - Tornavida ve Anahtar Setleri
42
43
43
43
44
44
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
51
51
52
52
52
Test ve Ölçü Aletleri, Delme Aparatları (Punch)
Kademeli Matkap Ucu (Kwik Stepper) - Punch Setler, Dairesel Punchlar- Kare Punchlar
Gerilim Test Cihazları, Dijital Multimetreler, Kızılötesi Termometreler, Pens Ampermetreler
Toprak Direnci Ölçme Cihazlar›, Kütle Dedektörleri, Lazer Çiziciler, Aksesuar ve Problar,
T-File Tipi Kablo Çorapları
54
55
56
56
Clipline ve Interface Ürünleri
Clipline Ray Klemensleri ve Aksesuarları - Kablo Etiket Kılıfları
Interface Röleler ve Aksesuarları - Güç Kaynakları - Analog Çeviriciler - Trabtech
Yetkili Bayiler
Genel fiartlar ve ‹rtibat Adresleri
6
58-65
66-68
70-71
72
0-1 Açma Kapama
8
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
48x48
64x64
48x48
64x64
64x64
88 x88
64x64
88x88
64x64
88x88
88x88
88x88
88x88
48x48
64x64
48x48
64x64
64x64
88 x88
64x64
88x88
64x64
88x88
88x88
88x88
88x88
48x48
64x64
48x48
64x64
64x64
88 x88
64x64
88x88
64x64
88x88
88x88
88x88
88x88
48x48
64x64
48x48
64x64
64x64
88 x88
64x64
88x88
64x64
88x88
88x88
88x88
88x88
48x48
64x64
48x48
64x64
48x48
64x64
48x48
64x64
64x64
88 x88
64x64
88x88
64x64
88x88
88x88
88x88
88x88
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
70
95
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
70
95
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
70
95
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
70
95
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
70
95
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
Siparifl Kodu
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A200
A201
A201
A201
A201
A201
A201
A201
A201
A201
A201
A201
A201
A201
A202
A202
A202
A202
A202
A202
A202
A202
A202
A202
A202
A202
A202
A203
A203
A203
A203
A203
A203
A203
A203
A203
A203
A203
A203
A203
A176
A176
A176
A176
A208
A208
A208
A208
A208
A208
A208
A208
A208
A208
A208
A208
A208
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
9,25
9,25
12,40
12,40
16,40
16,40
18,25
18,25
20,50
20,50
32,40
66,30
73,00
12,10
12,10
14,90
14,90
20,40
20,40
22,35
22,35
26,50
26,50
42,00
79,60
88,00
15,65
15,65
19,40
19,40
24,95
24,95
28,50
28,50
36,75
36,75
54,10
115,85
128,00
18,60
18,60
22,70
22,70
30,25
30,25
34,40
34,40
44,00
44,00
66,00
131,00
145,00
12,40
12,40
15,90
15,90
15,90
15,90
19,75
19,75
24,80
24,80
30,30
30,30
37,65
37,65
55,00
121,00
134,00
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
1
1
30
20
30
20
10
10
10
10
10
1
5
1
5
1
1
1
1
OCAK 2011
Ölçü Komütatörleri
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
20
20
25
25
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2
2
2
2
CA10
CA10B
CA20
CA20B
A004
A004
A004
A004
19,10
19,10
22,80
22,80
30
20
30
20
20
20
25
25
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
3
3
3
3
CA10
CA10B
CA20
CA20B
A007
A007
A007
A007
23,75
23,75
31,25
31,25
30
20
20
20
20
20
25
25
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
3
3
3
3
CA10
CA10B
CA20
CA20B
A058
A058
A058
A058
24,25
24,25
36,85
36,85
30
20
20
20
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
70
95
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
70
95
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
70
95
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
2
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
A210
A210
A210
A210
A210
A210
A210
A210
A210
A210
A210
A210
A210
A211
A211
A211
A211
A211
A211
A211
A211
A211
A211
A211
A211
A211
A212
A212
A212
A212
A212
A212
A212
A212
A212
A212
A212
A212
A212
12,25
12,25
16,60
16,60
20,40
20,40
23,00
23,00
26,50
26,50
53,60
83,75
93,00
18,50
18,50
22,80
22,80
29,60
29,60
33,80
33,80
42,50
42,50
72,50
139,50
154,00
23,50
23,50
31,50
31,50
40,20
40,20
46,00
46,00
59,20
59,20
96,50
191,00
211,00
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
5
1
1
1
1
Siparifl Kodu
Kutup De¤ifltiriciler
OCAK 2011
9
Kutup De¤ifltiriciler
10
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Siparifl Kodu
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
A213
A213
A213
A213
A213
A213
A213
A213
A213
A213
A213
A213
A213
A214
A214
A214
A214
A214
A214
A214
A214
A214
A214
A215
A215
A215
A215
A215
A215
A215
A215
A215
A215
A216
A216
A216
A216
A216
A216
A216
A216
A216
A216
A220
A220
A220
A220
A220
A220
A220
A220
A220
A220
A220
A221
A221
A221
A221
A221
A221
A221
A221
A221
A221
A221
Birim Fiyat
TL/Adet
31,80
31,80
38,75
38,75
51,90
51,90
58,60
58,60
76,50
76,50
121,50
226,25
249,00
12,90
12,90
17,00
17,00
20,80
20,80
23,50
23,50
27,00
27,00
19,10
19,10
23,25
23,25
30,25
30,25
34,40
34,40
43,25
43,25
23,75
23,75
32,10
32,10
40,90
40,90
47,00
47,00
59,70
59,70
12,25
12,25
16,60
16,60
20,40
20,40
23,00
23,00
26,50
26,50
53,60
18,50
18,50
22,80
22,80
29,60
29,60
33,80
33,80
42,50
42,50
72,50
Ambalaj
Miktarı Ad.
20
10
20
10
10
1
5
1
5
1
1
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
30
20
30
20
20
1
20
1
10
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
OCAK 2011
Kutup De¤ifltiriciler
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
A222
A222
A222
A222
A222
A222
A222
A222
A222
A222
A222
A223
A223
A223
A223
A223
A223
A223
A223
A223
A223
A223
23,50
23,50
31,50
31,50
40,20
40,20
46,00
46,00
59,20
59,20
96,50
31,80
31,80
38,75
38,75
51,90
51,90
58,60
58,60
76,50
76,50
121,50
30
20
20
10
10
1
5
1
5
1
1
30
20
20
10
10
1
5
1
5
1
1
A400
A400
A400
A400
A400
A400
A400
A400
A400
A400
A401
A401
A401
A401
A401
A401
A401
A401
A401
A401
A401
A410
A410
A410
A410
A410
A410
A410
A410
A410
A410
A410
A425
A425
A425
A425
A425
A425
A425
18,55
18,55
23,25
23,25
30,25
30,25
34,40
34,40
43,25
43,25
23,25
23,25
28,95
28,95
37,00
37,00
42,00
42,00
55,50
55,50
78,75
31,80
31,80
38,10
38,10
51,90
51,90
58,85
58,85
74,50
74,50
128,50
17,25
17,25
21,00
21,00
25,15
25,15
27,50
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
30
20
30
20
10
1
5
1
5
1
1
10
10
10
10
10
1
5
1
5
1
1
30
20
30
20
10
1
5
Siparifl Kodu
Motor Kumanda fialterleri
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
OCAK 2011
11
Motor Kumanda fialterleri
fialteri (2-1-0-1-2)
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
48x48
64x64
48x48
64x64
64x64
88x88
64x64
88x88
64x64
88x88
88x88
48x48
64x64
48x48
64x64
64x64
88x88
64x64
88x88
64x64
88x88
88x88
48x48
64x64
48x48
64x64
64x64
88x88
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2x10
2x10
2x16
2x16
35
2x2,5
2x2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
A425
A425
A425
A440
A440
A440
A440
A440
A440
A440
A440
A440
A440
A441
A441
A441
A441
A441
A441
A441
A441
A441
A441
A442
A442
A442
A442
A442
A442
A442
A442
A442
A442
27,50
37,65
37,65
31,80
31,80
41,00
41,00
51,90
51,90
58,60
58,60
76,50
76,50
31,80
31,80
38,75
38,75
51,90
51,90
58,60
58,60
76,50
76,50
45,75
45,75
60,75
60,75
76,15
76,15
91,75
91,75
120,00
120,00
1
5
1
20
10
20
10
10
1
5
1
5
1
20
10
20
10
10
1
5
1
5
1
10
5
10
5
5
1
1
1
1
1
A310
A310
A310
A310
A310
A310
A310
A310
A310
A310
A310
A311
A311
A311
A311
A311
A311
A311
A311
A311
A311
A311
A312
A312
A312
A312
A312
A312
13,20
13,20
17,25
17,25
20,80
20,80
23,50
23,50
27,40
27,40
42,75
16,60
16,60
20,45
20,45
25,85
25,85
29,40
29,40
39,00
39,00
55,00
19,40
19,40
23,25
23,25
30,90
30,90
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
30
20
30
20
10
1
Siparifl Kodu
Grup fialterleri
12
OCAK 2011
Grup fialterleri
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
35
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
A312
A312
A312
A312
A312
A313
A313
A313
A313
A313
A313
A313
A313
A313
A313
A313
A314
A314
A314
A314
A314
A314
A314
A314
A314
A314
A314
34,70
34,70
43,25
43,25
66,00
25,30
25,30
33,10
33,10
40,90
40,90
47,00
47,00
59,25
59,25
98,75
25,30
25,30
33,10
33,10
40,90
40,90
47,00
47,00
59,25
59,25
98,75
10
1
10
1
1
10
10
10
10
10
1
5
1
5
1
1
10
10
10
10
10
1
5
1
5
1
1
A230
A230
A230
A230
A230
A230
A230
A230
A230
A230
A231
A231
A231
A231
A231
A231
A231
A231
A231
A231
A232
A232
A232
A232
A232
A232
A232
A232
A232
A232
A233
A233
A233
A233
17,95
17,95
20,85
20,85
23,65
23,65
30,30
30,30
39,75
39,75
19,60
19,60
24,50
24,50
30,90
30,90
34,70
34,70
43,25
43,25
23,25
23,25
29,90
29,90
37,55
37,55
42,30
42,30
53,50
53,50
25,00
25,00
34,60
34,60
20
10
20
10
10
1
5
1
5
1
20
10
20
10
10
1
5
1
5
1
20
10
20
10
10
1
5
1
5
1
20
10
20
10
Siparifl Kodu
Kademeli fialterler
OCAK 2011
13
Kademeli fialterler
14
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Siparifl Kodu
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
A233
A233
A233
A233
A233
A233
A234
A234
A234
A234
A234
A234
A234
A234
A234
A234
A235
A235
A235
A235
A235
A235
A235
A235
A235
A235
A236
A236
A236
A236
A236
A236
A236
A236
A236
A236
A237
A237
A237
A237
A237
A237
A237
A237
A237
A237
A238
A238
A238
A238
A238
A238
A238
A238
A238
A238
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
40,90
40,90
47,00
47,00
59,25
59,25
29,75
29,75
37,50
37,50
45,35
45,35
51,65
51,65
69,50
69,50
31,80
31,80
39,60
39,60
51,90
51,90
60,35
60,35
74,25
74,25
36,70
36,70
46,50
46,50
58,00
58,00
66,10
66,10
86,00
86,00
38,10
38,10
49,75
49,75
62,70
62,70
70,35
70,35
91,00
91,00
42,10
42,10
55,60
55,60
69,20
69,20
74,25
74,25
100,00
100,00
10
1
5
1
5
1
20
10
20
10
10
1
5
1
5
1
10
10
10
10
10
1
5
1
5
1
10
10
10
10
10
1
5
1
5
1
10
10
10
10
10
1
5
1
5
1
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
OCAK 2011
Kademeli fialterler
OCAK 2011
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
88 x 88
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
8
2
4
4
4
4
Siparifl Kodu
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
A240
A240
A240
A240
A240
A240
A240
A240
A240
A240
A240
A240
A240
A241
A241
A241
A241
A241
A241
A241
A241
A241
A241
A241
A241
A241
A242
A242
A242
A242
A242
A242
A242
A242
A242
A242
A242
A242
A242
A243
A243
A243
A243
A243
A243
A243
A243
A243
A243
A243
A243
A243
A244
A244
A244
A244
A244
A244
A244
A244
A244
A244
A244
A244
A244
A245
A245
A245
A245
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
14,10
14,10
16,60
16,60
20,80
20,80
23,50
23,50
28,60
28,60
51,65
81,10
90,00
17,95
17,95
20,10
20,10
26,60
26,60
30,30
30,30
37,65
37,65
61,60
118,00
130,00
19,10
19,10
23,65
23,65
30,90
30,90
34,40
34,40
42,00
42,00
68,75
130,00
143,00
23,25
23,25
28,70
28,70
37,55
37,55
42,00
42,00
50,50
50,50
79,00
170,50
188,00
28,95
28,95
35,25
35,25
40,90
40,90
51,65
51,65
68,00
68,00
107,00
221,50
244,00
29,75
29,75
35,60
35,60
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
1
1
30
20
30
20
10
1
10
1
10
1
1
1
1
20
10
20
10
10
1
5
1
5
1
1
1
1
20
10
20
10
10
1
5
1
5
1
1
1
1
5
5
5
5
15
Kademeli fialterler
16
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
160
230
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
70
95
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
4
4
4
4
4
4
4
8
2
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
10
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
2
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
12
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Siparifl Kodu
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
L160
L230
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
A245
A245
A245
A245
A245
A245
A245
A245
A245
A246
A246
A246
A246
A246
A246
A246
A246
A246
A246
A246
A246
A246
A247
A247
A247
A247
A247
A247
A247
A247
A247
A247
A247
A247
A247
A248
A248
A248
A248
A248
A248
A248
A248
A248
A248
A248
A248
A248
A250
A250
A250
A250
A250
A250
A250
A250
A250
A250
A251
A251
A251
A251
A251
A251
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
45,35
45,35
51,65
51,65
68,00
68,00
107,00
221,50
244,00
33,20
33,20
41,00
41,00
51,90
51,90
61,80
61,80
83,00
83,00
145,85
292,00
322,00
36,50
36,50
45,00
45,00
58,00
58,00
66,10
66,10
86,00
86,00
145,75
292,00
322,00
40,50
40,50
50,75
50,75
63,75
63,75
74,25
74,25
102,50
102,50
175,50
335,00
369,00
25,30
25,30
32,70
32,70
40,85
40,85
47,25
47,25
61,00
61,00
32,10
32,10
38,10
38,10
51,90
51,90
5
1
5
1
5
1
1
1
1
5
5
5
5
5
1
5
1
5
1
1
1
1
5
5
5
5
5
1
5
1
5
1
1
1
1
5
5
5
5
5
1
5
1
5
1
1
1
1
20
10
20
10
5
1
5
1
5
1
20
10
20
10
5
1
OCAK 2011
Kademeli fialterler
OCAK 2011
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
A251
A251
A251
A251
A252
A252
A252
A252
A252
A252
A252
A252
A252
A252
A253
A253
A253
A253
A253
A253
A253
A253
A253
A253
60,35
60,35
76,50
76,50
38,10
38,10
47,75
47,75
62,70
62,70
70,20
70,20
92,55
92,55
47,50
47,50
58,50
58,50
74,90
74,90
91,50
91,50
111,00
111,00
5
1
5
1
10
5
10
5
5
1
5
1
5
1
10
5
10
5
5
1
5
1
5
1
A260
A260
A260
A260
A260
A260
A260
A260
A260
A260
A261
A261
A261
A261
A261
A261
A261
A261
A261
A261
A262
A262
A262
A262
A262
A262
A262
A262
A262
A262
A263
A263
A263
A263
A263
A263
A263
A263
A263
A263
19,10
19,10
25,30
25,30
30,90
30,90
35,10
35,10
43,25
43,25
25,00
25,00
34,30
34,30
40,90
40,90
47,25
47,25
60,75
60,75
31,80
31,80
39,25
39,25
51,25
51,25
58,85
58,85
75,25
75,25
37,50
37,50
49,00
49,00
63,25
63,25
70,70
70,70
92,55
92,55
10
5
10
5
5
1
5
1
5
1
10
5
10
5
5
1
5
1
5
1
10
5
10
5
5
1
5
1
5
1
10
5
10
5
5
1
5
1
5
1
Siparifl Kodu
17
Kademeli fialterler
18
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Siparifl Kodu
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
A270
A270
A270
A270
A270
A270
A270
A270
A270
A270
A271
A271
A271
A271
A271
A271
A271
A271
A271
A271
A272
A272
A272
A272
A272
A272
A272
A272
A272
A272
A273
A273
A273
A273
A273
A273
A273
A273
A273
A273
A274
A274
A274
A274
A274
A274
A274
A274
A274
A274
A275
A275
A275
A275
A275
A275
A275
A275
A275
A275
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
36,70
36,70
46,50
46,50
58,00
58,00
68,75
68,75
88,00
88,00
47,30
47,30
60,35
60,35
74,90
74,90
91,75
91,75
109,75
109,75
54,15
54,15
72,90
72,90
92,15
92,15
109,00
109,00
140,00
140,00
67,75
67,75
94,25
94,25
109,50
109,50
125,50
125,50
166,00
166,00
73,25
73,25
99,80
99,80
128,00
128,00
142,50
142,50
191,00
191,00
83,15
83,15
107,20
107,20
144,00
144,00
160,00
160,00
223,00
223,00
10
5
10
5
5
1
5
1
5
1
10
5
10
5
5
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OCAK 2011
Kademeli fialterler
OCAK 2011
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Ön Etiket
Ölçüsü mm.
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Yuva
Say›s›
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
20
20
25
25
32
32
40-50
40-50
63
63
115
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
48 x 48
64 x 64
48 x 48
64 x 64
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
64 x 64
88 x 88
88 x 88
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
2 x 2,5
2 x 2,5
2x4
2x4
2x6
2x6
2 x 10
2 x 10
2 x 16
2 x 16
35
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
9
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
Siparifl Kodu
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
CA10
CA10B
CA20
CA20B
C26
C26B
C32
C32B
C42
C42B
C80
A280
A280
A280
A280
A280
A280
A280
A280
A280
A280
A280
A281
A281
A281
A281
A281
A281
A281
A281
A281
A281
A281
A282
A282
A282
A282
A282
A282
A282
A282
A282
A282
A282
A283
A283
A283
A283
A283
A283
A283
A283
A283
A283
A283
A284
A284
A284
A284
A284
A284
A284
A284
A284
A284
A284
A285
A285
A285
A285
A285
A285
A285
A285
A285
A285
A285
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
24,50
24,50
33,95
33,95
40,90
40,90
47,25
47,25
61,00
61,00
97,50
36,70
36,70
45,75
45,75
58,00
58,00
68,75
68,75
90,00
90,00
142,25
46,50
46,50
59,50
59,50
74,90
74,90
91,75
91,75
111,50
111,50
178,50
55,60
55,60
72,00
72,00
92,15
92,15
109,00
109,00
141,00
141,00
215,00
74,90
74,90
97,00
97,00
109,50
109,50
134,50
134,50
191,00
191,00
293,00
76,25
76,25
99,80
99,80
133,50
133,50
149,00
149,00
209,50
209,50
320,00
10
5
10
5
1
1
5
1
5
5
1
10
5
10
5
5
1
5
1
5
5
1
10
5
10
5
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
CA4-Mini Pako fialterler
CA4
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Aç›klama
Yuva
Say›s›
Siparifl Kodu
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Voltmetre Komütatörü 4 poz (0-LL)
Voltmetre Komütatörü 7 poz (LL-0-LN)
Ampermetre Komütatörü
Monofaze Açma Kapama 1x(0-1)
‹ki fazlı Açma Kapama 2x(0-1)
Trifaze Açma Kapama 3x(0-1)
Dört fazi ı Açma Kapama 4x(0-1)
Monofaze Kutup De¤ifltirici 1x(1-0-2)
iki fazlı Kutup De¤ifltirici 2x(1-0-2)
Trifaze Kutup De¤ifltirici 3x(1-0-2)
Monofaze Yaylı Kutup De¤ifltirici 1x(1-0-2)
iki fazlı Yaylı Kutup De¤ifltirici 2x(1-0-2)
Trifaze Yaylı Kutup De¤ifltirici 3x(1-0-2)
Monofaze Sıfırsız Kutup De¤ifltirici 1x(1-2)
‹ki fazlı Sıfırsız Kutup De¤ifltirici 2x(1-2)
Trifaze Sıfırsız Kutup De¤ifltirici 3x(1-2)
2
3
3
1
1
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
CA4 A004-600*FS2
CA4 A007-600*FS2
CA4 A048-600*FS2
CA4 A200-600*FS2
CA4 A201-600*FS2
CA4 A202-600*FS2
CA4 A203-600*FS2
CA4 A210-600*FS2
CA4 A211-600*FS2
CA4 A212-600*FS2
CA4 A214-600*FS2
CA4 A215-600*FS2
CA4 A216-600*FS2
CA4 A220-600*FS2
CA4 A221-600*FS2
CA4 A222-600*FS2
46,00
58,00
58,00
29,00
34,00
42,00
46,00
34,00
46,00
58,00
34,00
46,00
58,00
34,00
46,00
58,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51,00
88,00
6,75
16,25
17,25
20,25
22,00
37,00
12,50
4,65
4,40
147,00
2,25
1,75
24,50
27,00
32,50
35,25
47,50
8,75
29,00
7,35
335,00
68,00
26,00
38,50
4,20
3,15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
fialter Aksesuarları
Kullan›m Yeri
CA10-CA20
CA10-CA20
CA10-CA202yuva
CA10-1 yuva
CA10-2yuva
CA10-1 yuva
CA10-2yuva
CA10-CA20
CA10-CA20
CA10-CA20
CA10-CA20
C26-C32-C42
C32
C42
CA20 -1 yuva
CA20 - 2 yuva
CA20 -1 yuva
CA20 - 2 yuva
C26-C32-C42
C26-C32-C42
C26-C32-C42
C26 - C32 - C42
C80-L100-L160
C80-L100-L160
C26-C32-C42
C80-L100-L160
C26-C32-C42
CA10-CA20
20
Anahtarlı kilit mekanizması -göbekten kilitliAnahtarlı kilit mekanizması - alttan kilitli Kutu ilavesi-yerli imalat PN, IP42 kutu ilavesi - ithal PN, IP42 kutu ilavesi - ithal PF, IP65 kutu ilavesi - ithal PF, IP65 kutu ilavesi - ithal SO mil
FT1, 22 tek delikli montaj ilavesi
IP65 lastik conta
VE1 Raya Montaj ‹lavesi
Anahtarlı kilit mekanizması - alttan kilitli Koruma kapa¤ı - C32 için - ikili Koruma kapa¤ı - C42 için - tekli PN, IP42 kutu ilavesi - ithal PN, IP42 kutu ilavesi - ithal PF, IP65 kutu ilavesi-ithalPF, IP65 kutu ilavesi-ithalS1 mil
IP65 lastik conta
Geri dönüfl kilitleme mekanizması
VE1 Raya Montaj ‹lavesi
Anahtarlı kilit mekanizması - alttan kilitli S2 mil
S1-Türkuplung ‹lavesi
S2-Türkuplung ‹lavesi
S1 iki Delikli montaj ilavesi
S0 ‹ki Delikli montaj ilavesi
S0 V750D
S0 V760/A
SO PN
S0D T411
S0D T412
S0D T461
S0D T462
SOD M099-99
S0E T160/1F
S0C T150K
S0D T146K
S1 V760/A
S1 M160
S1 M160
S1D T401
S1D T402
S1D T461
S1D T462
S1B M099-99
S1C T150K
S1 M400/B
S1D T146K
S2 V760/A
S2 M099-99
S1 M280D/B24S
S2 M280D/B24S
S1 E22
S0 E22
OCAK 2011
NOM.
AKIM
A.
OCAK 2011
BOYUTLAR
TESP‹T DEL‹⁄‹
RENK
45
18
4
14
3
54
24
4
16
79
40
5
21
M4
2
B‹R‹M AMBALAJ
F‹YAT M‹KTARI
TL/Ad.
(Ad.)
9.5 10.5 1.2
4,50
25
6 M6x0,75 2
9.5 11.5
5,40
25
10 M8x0,75 3
12.5 14.5 4.5
8,35
16
3
21
C-CA
Sarı-Kırmızı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
48x48
64x64
20
20
20
25
25
25
20
20
20
25
25
25
Aç›klama
‹ki Fazlı 0-1 Emniyet fialteri
Üç Fazlı 0-1 Emniyet fialteri
Trifaze Nötrlü 0-1 Emniyet fialteri
‹ki Fazlı 0-1 Emniyet fialteri
Üç Fazlı 0-1 Emniyet fialteri
Trifaze Nötrlü 0-1 Emniyet fialteri
‹ki Fazlı 0-1 Emniyet fialteri
Üç Fazlı 0-1 Emniyet fialteri
Trifaze Nötrlü 0-1 Emniyet fialteri
‹ki Fazlı 0-1 Emniyet fialteri
Üç Fazlı 0-1 Emniyet fialteri
Trifaze Nötrlü 0-1 Emniyet fialteri
Siparifl Kodu
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktarı Ad.
CA10 T202/01E
CA10 T203/01E
CA10 T204/01E
CA20 T202/01E
CA20 T203/01E
CA20 T204/01E
CA10 T202/01EG
CA10 T203/01EG
CA10 T204/01EG
CA20 T202/01EG
CA20 T203/01EG
CA20 T204/01EG
12,10
15,65
18,60
14,90
19,40
22,70
12,10
15,65
18,60
14,90
19,40
22,70
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
CA10 T102/01E
CA10 T103/01E
CA10 T104/01E
CA20 T102/01E
CA20 T103/01E
CA20 T104/01E
CA10 T102/01EG
CA10 T103/01EG
CA10 T104/01EG
CA20 T102/01EG
CA20 T103/01EG
CA20 T104/01EG
12,10
15,65
18,60
14,90
19,40
22,70
12,10
15,65
18,60
14,90
19,40
22,70
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Gri - Siyah Kilit Mekanizmalı Ana fialterler
48x48
64x64
22
20
20
20
25
25
25
20
20
20
25
25
25
‹ki Fazlı 0-1 Ana fialter
Üç Fazlı 0-1 Ana fialter
Trifaze Nötrlü 0-1 Ana fialter
‹ki Fazlı 0-1 Ana fialter
Üç Fazlı 0-1 Ana fialter
Trifaze Nötrlü 0-1 Ana fialter
‹ki Fazlı 0-1 Ana fialter
Üç Fazlı 0-1 Ana fialter
Trifaze Nötrlü 0-1 Ana fialter
‹ki Fazlı 0-1 Ana fialter
Üç Fazlı 0-1 Ana fialter
Trifaze Nötrlü 0-1 Ana fialter
OCAK 2011
3 Kutuplu, Pano Kapa¤ına Montaj “E” Emniyet fialterleri
Kumanda fialteri
Ana Emniyet fial.
Sürekli Çalıflma Ön Etiket Max. ‹letken Düzenli Çal›flma AC3 AC 23A-AC23B
Akımı Ith A Ölçüsü mm. Kesiti mm2 Motor Kumanda kW 3x380 - 440 V kW
20
20
25
32
40
63
80
100
125
125
160
250
315
48 x 48
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
2.5
2.5
6
6
16
16
35
35
35
95
95
185
185
3.7
3.7
5.5
7.5
11
18.5
22
30
37
37
45
55
75
Siparifl Kodu
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Adet Miktarı Ad.
5.5
5.5
7.5
11
15
22
30
37
45
45
55
90
110
KG10A
KG10B
KG20B
KG32B
KG41B
KG64B
KG80
KG100
KG105
KG125
KG160
KG250
KG315
T203/04E
T203/01E
T203/01E
T203/01E
T203/01E
T203/01E
T203/01E
T203/01E
T203/01E
T203/01E
T203/01E
T203/05E
T203/05E
33,00
35,50
39,50
51,00
71,00
90,00
119,00
146,00
190,00
220,00
263,00
400,00
550,00
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,5
5.5
7.5
11
15
22
30
37
45
45
55
KG10A
KG10B
KG20B
KG32B
KG41B
KG64B
KG80
KG100
KG105
KG125
KG160
T204/01E
T204/01E
T204/01E
T204/01E
T204/01E
T204/01E
T204/01E
T204/01E
T204/01E
T204/01E
T204/01E
35,00
45,50
56,00
68,00
86,00
105,00
143,00
180,00
245,00
315,00
380,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T203/68VE
T203/09VE
T203/09VE
T203/09VE
T203/09VE
T203/09VE
T203/09VE
T203/09VE
T203/09VE
T203/09VE
T203/09VE
T203/13VE
T203/13VE
54,00
56,00
62,50
71,00
92,00
116,00
148,00
178,00
240,00
280,00
315,00
460,00
650,00
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56,00
69,00
80,00
100,00
126,00
165,00
205,00
280,00
340,00
410,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 Kutuplu (3+N), Pano Kapa¤ına Montaj “E” Emniyet fialterleri
20
20
25
32
40
63
80
100
125
125
160
48 x 48
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
88 x 88
88 x 88
2,5
2.5
6
6
16
16
35
35
35
95
95
3,7
3.7
5.5
7.5
11
18.5
22
30
37
37
45
3 Kutuplu, Pano Tabanına Montaj “VE” Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri
20
20
25
32
40
63
80
100
125
125
160
250
315
48 x 48
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
88 x 88
88 x 88
88 x 88
88 x 88
2.5
2.5
6
6
16
16
35
35
35
95
95
185
185
3.7
3.7
5.5
7.5
11
18.5
22
30
37
37
45
55
75
5.5
5.5
7.5
11
15
22
30
37
45
45
55
90
110
KG10A
KG10B
KG20B
KG32B
KG41B
KG64B
KG80
KG100
KG105
KG125
KG160
KG250
KG315
4 Kutuplu (3+N), Pano Tabanına Montaj “VE” Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri
20
25
32
40
63
80
100
125
125
160
OCAK 2011
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
88 x 88
88 x 88
2.5
6
6
16
16
35
35
35
95
95
3.7
5.5
7.5
11
18.5
22
30
37
37
45
5.5
7.5
11
15
22
30
37
45
45
55
KG10B
KG20B
KG32B
KG41B
KG64B
KG80
KG100
KG105
KG125
KG160
T204/09VE
T204/09VE
T204/09VE
T204/09VE
T204/09VE
T204/09VE
T204/09VE
T204/09VE
T204/09VE
T204/09VE
23
Tamir-Bakım ve Emniyet fialterleri
IP 65 Kutulu, 3 Kutuplu, Tamir-Bakım ve Emniyet fialterleri
Kumanda fialteri
Sürekli Çalıflma Ön Etiket Max. ‹letken Düzenli Çal›flma AC3
Akımı Ith A Ölçüsü mm. Kesiti mm2 Motor Kumanda kW
20
25
32
40
63
80
100
125
125
160
250
315
120x85x80
120x85x80
160x85x82
190x100x91
190x100x91
250x145x100
250x145x100
250x145x100
300x200x172
300x200x172
380x280x180
380x280x180
2.5
6
6
16
16
35
35
35
95
95
185
185
Ana Emniyet fial.
AC 23A-AC23B
3x380 - 440 V kW
3.7
5.5
7.5
11
18.5
22
30
37
37
45
55
75
5.5
7.5
11
15
22
30
37
45
45
55
90
110
Siparifl Kodu
KG10
KG20
KG32
KG41
KG64
KG80
KG100
KG105
KG125
KG160
KG250
KG315
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Adet Miktarı Ad.
47,00
T203/75KS51
T203/75 KS51 56,00
75,00
T203/75KL51
T203/75KL11 105,00
T203/75KL11 121,00
T203/75KL71 190,00
T203/75 KL71 220,00
T203/75KL71 280,00
T203/76STM 620,00
T203/76STM 670,00
T203/36STM 955,00
T203/36STM 1.270,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*4 ve 6 kutuplu ile yardımcı kontaklı tipler için satıfl ekibimizle görüflünüz.
‹lave Modüller
Topraklama ve Nötr Klemensleri
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Kullan›m Yeri
32
63
100
160
315
32
63
100
160
315
6
16
35
95
185
6
16
35
95
185
KG20-32B
KG41-64B
KG 80-100
KG 125-160
KG 250-315
KG20-32B
KG41-64B
KG 80-100
KG 125-160
KG 250-315
- Topraklama Klemensi
- Topraklama Klemensi
- Topraklama Klemensi
- Topraklama Klemensi
- Topraklama Klemensi
- Nötr Klemensi
- Nötr Klemensi
- Nötr Klemensi
- Nötr Klemensi
- Nötr Klemensi
K0 H052/A
K1 H052/B
K2 H052/C
K3 H052/H
K3 H052/D
K0 H053/A
K1 H053/B
K2 H053/C
K3 H053/H
K3 H053/D
Sürekli Çalıflma
Akımı Ith A
Max. ‹letken
Kesiti mm2
Kullan›m Yeri
Aç›klama
Siparifl Kodu
10
16
16
16
16
1.5
4
4
4
4
KG20-32B
KG41-64B
KG 80-105
KG 125-160
KG 250-315
(1 NO+1NC) Normal Kumanda
(1 NO+1NC) Normal Kumanda
(1 NO+1NC) Normal Kumanda
(2 NO+1NC) Normal Kumanda
(2 NO+1NC) Normal Kumanda
K0 H010/A11-E/VE
K1 H010/A11-E/VE
K2 H010/A11-E/VE
K3A H010/A21-E/VE
K3 H010/A21-E/VE
Aç›klama
Siparifl Kodu
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Adet Miktarı Ad.
10,00
13,00
20,50
72,00
120,00
10,00
13,00
20,50
72,00
120,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yardımcı Kontaklar
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Adet Miktarı Ad.
23,50
25,50
33,00
50,00
50,00
1
1
1
1
1
* Yardımcı kontaklar istek üzerine flaltere monte edilmifl flekilde sevk edilir.
24
OCAK 2011
Dikey Tip NH Sigortal› Yük Ay›r›c›lar› / NH Sigorta Altl›klar›
AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 - 3,
Tip
Boy
Anma Ak›m›
(A)
E3
E3
E3
E3
E3
E3
NH 00
NH 00
NH 00
NH 1
NH 2
NH 3
160 A.
160 A.
160 A.
250 A.
400 A.
630 A.
3-Faz Anahtarlamalı
Kablo Ba¤lant› Sistemi
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
VDE 0660 T107 / IEC/IN 60947-3
Bara Sistemi
(mm)
Siparifl Kodu
Fiyat›
TL/Ad.
60
100
185
185
185
185
38044.0020
38054.0020
38064.0020
38016.0020
38026.0020
38036.0020
128,00
122,00
172,00
299,00
310,00
346,00
Fiyat›
TL/Ad.
38016.0020
38054.0020
AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 - 4a,
38016.0000
Tip
Boy
E3
E3
E3
EKDEO
E3
R2000
R2000
NH 00
NH 1
NH 2
NH 1/2
NH 3
NH 4a
NH 4a
1-Faz Anahtarlamalı
Anma Ak›m›
(A)
Kablo Ba¤lant› Sistemi
Bara Sistemi
(mm)
Siparifl Kodu
160 A.
250 A.
400 A.
400 A.
630 A.
1250 A.
1600 A.
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M12x30 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M16 Pabuç Ba¤lantılı
2xM12 Pabuç Ba¤lantılı
185
185
185
185
185
185
185
38064.0000
38016.0000
38026.0000
38662.0000
38036.0000
38400.0000
38400.0020
Kablo Ba¤lant› Sistemi
Bara Sistemi
(mm)
Siparifl Kodu
Fiyat›
TL/Ad.
185
185
38864.0020
38865.0020
200,00
200,00
Siparifl Kodu
Fiyat›
TL/Ad.
36337.0010
36398.0010
36723.0010
90,00
90,00
28,00
165,00
305,00
310,00
245,00
348,00
1.900,00
2.875,00
38064.0000
NH Sigorta Altlıkları, Boy 1/2, 400 A - EDURO serisi
Tip
Boy
EDURO
EDURO
1/2
1/2
Anma Ak›m›
(A)
400 A.
400 A.
M12 Pabuç Ba¤lantılı
V2N Klemens ile kullan›l›r
EDURO
Aksesuarlar
Aç›klamalar
100/185 Busbar için Montaj Adaptörü
185/185 Busbar için Montaj Adaptörü
V2N Klemens 25-240 mm2 (1 set = 3 adet)
26
OCAK 2011
Yatay Tip NH Sigortal› Yük Ay›r›c›lar›
AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Tabana Montaj
34077.0000
Tip
Boy
IN
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
NH 000
NH 000
NH 00
NH 00
NH 1
NH 2
NH 3
Anma Ak›m›
(A)
100 A.
100 A.
160 A.
160 A.
250 A.
400 A.
630 A.
Kablo Ba¤lant› Sistemi
Siparifl Kodu
Fiyat›
TL/Ad.
1,5-50 mm2 Klemens Ba¤lantılı
2,5-50 mm2 Klemens Ba¤lantılı
2,5-95 mm2 Klemens Ba¤lantılı
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M10 Pabuç Ba¤lantılı
M10 Pabuç Ba¤lantılı
M10 Pabuç Ba¤lantılı
34050.0000
34040.0007
34076.0000
34077.0000
34170.0000
34270.0000
34370.0000
56,00
98,00
65,00
60,00
165,00
260,00
295,00
Kablo Ba¤lantısı: Pabuç ba¤lantılı olan tipler çoklu kullanıma yatkın klemens yapısına sahiptirler.
‹stenildi¤inde uygun aksesuarlar kullanılarak klemens ba¤lantılı olarak da kullanılabilirler.
AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 60 mm Bara Montaj
Tip
Boy
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
NH 000
NH 000
NH 00
NH 00
NH 1
NH 2
NH 3
Anma Ak›m›
(A)
100 A.
100 A.
160 A.
160 A.
250 A.
400 A.
630 A.
Kablo Ba¤lant› Sistemi
Siparifl Kodu
Fiyat›
TL/Ad.
2,5-50 mm2 Alttan Klemens Bağlantılı
2,5-50 mm2 Üstten Klemens Bağlantılı
2,5-95 mm2 Klemens Bağlantılı
M8 Pabuç Bağlantılı
M10 Pabuç Bağlantılı
M10 Pabuç Bağlantılı
M10 Pabuç Bağlantılı
39010.0007
39011.0007
39050.0000
39052.0000
39064.0000
39070.0000
39080.0000
110,00
110,00
105,00
105,00
199,00
330,00
410,00
Aksesuarlar
Aç›klama
Silas Serisi Pabuç
Bağlantılı Yük Ayırıcıları
İçin Klemens Bağlantı
Aksesuarları
60 mm Bara Mesneti
OCAK 2011
Kesit
Boy
Siparifl Kodu
Fiyat›
TL/Ad.
6- 70 mm2
70-150 mm2
120-240 mm2
150-300 mm2
NH 00
NH 1
NH 2
NH 3
36975.0010
36942.0010
36943.0010
36981.0010
23,00
122,00
195,00
214,00
85270.0600
20,00
27
Kablo Ba¤lar›
Ebat
Boy x Genifllik
(mm)
Asgari Germe
Kuvveti
(N)
Max. Ba¤lama
Çap›
(mm)
Siparifl Kodu
Birim Fiyat
TL/1000 Ad.
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
11,95
25,50
41,00
28,00
60,00
83,00
69,00
68,00
60,00
105,00
104,00
162,00
126,00
130,00
245,00
248,00
388,00
680,00
Etiketli
Kablo Ba¤lar›
100x2,3
203x4,6
80
225
22
44,5
IT18R
IT50R
99,00
350,00
100
100
10000
5000
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
Panel Tipi Kablo Ba¤ları
Ebat
Boy x Genifllik
(mm)
Panel Kalınlı¤›
(mm)
Delik Çapı
(mm)
Siparifl Kodu
Birim Fiyat
TL/1000 Ad.
100 x 2,5
1,0 - 3,0
4,65 - 4,85
T18RSF
140,00
100
8000
210 x 4,6
2,9 - 3,1
6,2 - 6,4
T50RSF(E )
199,00
500
2000
160 x 5,0
0,6 - 1,8
6,3 - 7,5
T50SD6
320,00
500
3000
170 x 5,0
0,8 - 7,0
6,3 - 7,1
T50SDP6
265,00
500
3000
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
NOT: Panel tipi kablo ba¤larının siyah renkli olanları da mevcuttur.
Geri Aç›labilir Kablo Ba¤lar›
Ebat
Boy x Genifllik
(mm)
Asgari Germe
Kuvveti
(N)
Max. Ba¤lama
Çap›
(mm)
Siparifl Kodu
Birim Fiyat
TL/1000 Ad.
200 x 4,8
300 x 4,8
135
135
50
80
REZ200
REZ300
530,00
580,00
100
100
6000
3500
Siparifl Kodu
Birim Fiyat
TL/1000 Ad.
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
205,00
295,00
105,00
100,00
150,00
119,00
30
OCAK 2011
Kablo Ba¤lar›
Ebat
Boy x Genifllik
L x W (mm)
Asgari Germe
Kuvveti
(N)
Max. Ba¤lama
Çap›
(mm)
100 x 2,5
100 x 2,5
100 x 2,5
100 x 2,5
140 x 2,5
140 x 2,5
200 x 2,5
200 x 2,5
150 x 3,5
150 x 3,5
198 x 3,5
198 x 3,5
160 x 4,6
160 x 4,6
200 x 4,6
200 x 4,6
245 x 4,6
245 x 4,6
270 x 4,6
270 x 4,6
300 x 4,6
300 x 4,6
390 x 4,7
390 x 4,7
390 x 7,6
390 x 7,6
760 x 7,6
760 x 7,6
80
80
80
80
80
80
80
80
135
135
135
135
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
535
535
535
535
22
22
22
22
35
35
55
55
35
35
50
50
35
35
50
50
65
65
73
73
85
85
110
110
100
100
225
225
Renk
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Siparifl Kodu
Birim Fiyat
TL/1000 Ad.
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
UB1-N
UB1-B
UB100A-N
UB100A-B
UB140A-N
UB140A-B
UB200A-N
UB200A-B
UB150B-N
UB150B-B
UB200B-N
UB200B-B
UB160C-N
UB160C-B
UB200C-N
UB200C-B
UB250C-N
UB250C-B
UB270C-N
UB270C-B
UB300C-N
UB300C-B
UB385C-N
UB385C-B
UB385E-N
UB385E-B
UB760E-N
UB760E-B
8,30
8,30
11,00
11,00
19,50
19,50
35,00
35,00
22,00
22,00
36,00
36,00
35,00
35,00
39,00
39,00
59,00
59,00
70,00
70,00
72,00
72,00
97,00
97,00
181,00
181,00
435,00
435,00
1000
1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
40000
40000
32000
32000
25000
25000
13000
13000
10000
10000
10000
10000
8000
8000
7000
7000
6000
6000
6000
6000
5000
5000
4000
4000
2000
2000
1000
1000
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
100
100
100
100
100
100
15000
15000
6000
6000
6000
6000
yeni
yeni
Krofleler
Ebat
Boy x Genifllik
L x W x FH (mm)
Aç›klama
Renk
Siparifl Kodu
Birim Fiyat
TL/1000 Ad.
19x19x3,1
19x19x3,1
28x28x4,0
28x28x4,0
18x12x4,5
18x12x4,5
Yapıflkanlı Krofle
Yapıflkanlı Krofle
Yapıflkanlı Krofle
Yapıflkanlı Krofle
Vidalı Krofle
Vidalı Krofle
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
Naturel
Siyah
UB19-N
UB19-B
UB28-N
UB28-B
UB186-N
UB186-B
89,00
89,00
110,00
110,00
138,00
138,00
Siparifl Kodu
TL/Adet
MK20
MK21
MK3SP
MK6
MK7
MK9
MK3PNSP2
MK7P
MK9SST
55,00
55,00
570,00
910,00
695,00
650,00
2.700,00
3.400,00
1.500,00
Kablo Ba¤ı Germe Aletleri
Aç›klama
MK3SP
MK3PNSP2
OCAK 2011
MK7
MK7P
2,5 - 4,8
2,5 - 7,6
2,5 - 4,8
2,5 - 9,0
2,5 - 4,8
2,5 -13,5
2,5 - 4,8
2.5 - 4,8
4.5 -13,0
Geniflli¤indeki Kablo Ba¤ları için Manuel
Geniflli¤indeki Kablo Ba¤ları için Manuel
Geniflli¤indeki Kablo Ba¤ları için Otomatik
Geniflli¤indeki Kablo Ba¤ları için Otomatik
Gen. Kablo Ba¤ları için Otomatik-Hassas Ayarlı
Gen. Kablo Ba¤ları için Otomatik-Hassas Ayarlı
Gen. Kablo Ba¤ları için Pnömatik
Gen. Kablo Ba¤ları için Pnömatik
Gen. Çelik Kablo Ba¤ları için Hassas Ayarlı
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
Özel Amaçl› Kablo Ba¤lar› / Kablo Koruma Sistemleri
Paslanmaz Çelik Kablo Ba¤lar› (316 Kalite)
Ebat
Boy x Genifllik
(mm)
Asgari Germe
Kuvveti
(N)
Max. Ba¤lama
Çap›
(mm)
127x4,6
201x4,6
362x4,6
521x4,6
362x7,9
521x7,9
681x7,9
838x7,9
670
670
670
670
1115
1115
1115
1115
25
50
102
152
102
152
203
254
Ebat
Boy x Genifllik
(mm)
Asgari Germe
Kuvveti
(N)
Max. Ba¤lama
Çap›
(mm)
150 x 3,5
200 x 4,6
390 x 4,6
380 x 7,6
250 x 4,6
135,3
225
225
535
225
35
50
110
100
65
Siparifl Kodu
MBT5S
MBT8S
MBT14S
MBT20S
MBT14H
MBT20H
MBT27H
MBT33H
Birim Fiyat
TL/Ad.
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
1,60
1,45
2,25
2,70
2,10
2,50
2,50
3,10
100
100
100
100
50
50
50
50
5000
4000
4000
2000
2000
1000
1000
1000
Metal ‹çerikli Kablo Ba¤lar›
Siparifl Kodu
Birim Fiyat
TL/1000 Ad.
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
MCT30R
MCT50R
MCT50L
MCT120R
MCTRELK2M*
308,00
452,00
752,00
927,00
582,00
100
100
100
100
100
1000
7000
4000
2000
4000
* Geri açılabilir özelliktedir.
- Metal içerikli kablo bağları sayesinde ilaç ve gıda üretimi yapan işletmelerdeki plastik malzeme kaçağına son.
- Bu bağlar HACCP sürecinin bir parçası olarak kullanılabilir.
888 N kuvvete dayanımlı, geri açılabilir, ağır hizmet kablo bağı
A¤›r Hizmet Kablo Ba¤› / Speedy-Tie
Ebat
Boy x Genifllik
(mm)
Asgari Germe
Kuvveti
(N)
Max. Ba¤lama
Çap›
(mm)
Siparifl Kodu
888
210
SPEEDYTIE-YE*
750 x 13,0
888
210
SPEEDYTIE-BK**
750 x 13,0
* Sarı renk, standart PA66'dan imaldir.
** Siyah renk, PA66HIR - Darbe dayanımlı malzemeden imaldir.
Geri Aç›labilir Esnek Kablo Ba¤› - SOFTFIX Serisi
Ebat
Boy x Genifllik
(mm)
Asgari Germe
Kuvveti
(N)
180 x 7,0
260 x 7,0
260 x 11,0
340 x 11,0
580 x 28,0
57
57
123
123
360
Birim Fiyat
TL/Ambalaj
57,50
13,00
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
25
5
200
60
Ambalaj
Miktarı
Ad.
Koli
Miktar›
Adet
16
12
8
6
3
320
240
160
120
60
yeni
Max. Ba¤lama
Çap›
(mm)
45
79
55
90
150
Siparifl Kodu
SOFTFIX XS
SOFTFIX S
SOFTFIX M
SOFTFIX L
SOFTFIX XL
Birim Fiyat
TL/Ambalaj
22,00
22,00
22,00
22,00
33,50
Spiral Koruyucu - SBPE
Nominal
Çap
(mm)
Et Kalınlı¤ı
(mm)
Demet Çapı
(mm)
1,5
4
9
16
0,8
1
1,4
1,6
1,6 - 8,0
5,0 - 20,0
10,0 - 100
20,0 - 150
Renk
Naturel (NA)
Naturel (NA)
Naturel (NA)
Naturel (NA)
Siparifl Kodu
SBPE1.5
SBPE4
SBPE9
SBPE16
Birim Fiyat
Kutu
TL/ Kutu Miktarı mt.
29,00
37,50
114,00
240,00
30
30
30
30
NOT: Siyah (BK) ve gri (GY) renkleri de mevcuttur.
NOT: Ayr›nt›l› bilgi için sat›fl ekibimizle irtibat kurabilirsiniz.
32
OCAK 2011
Yar›kl› Spiral Koruyucu - Helawrap 25 mt’lik
Renk
Max. Çap
(mm)
Gri (GY)
Gri (GY)
Gri (GY)
Gri (GY)
Gri (GY)
Et Kalınlı¤ı
(mm)
9
15
20
25
31
0,85
0,85
0,95
1,05
1,05
Uygulama
Aleti
HAT8
HAT16
HAT20
HAT25
HAT30
Siparifl Kodu
HWPP8
HWPP16
HWPP20
HWPP25
HWPP30
Kutu
TL/Kutu Miktarı mt.
25
25
25
25
25
123,00
155,00
190,00
227,00
270,00
NOT: Siyah (BK), gümüfl (SR) ve beyaz (WH) renkleri de mevcuttur.
Yar›kl› Spiral Koruyucu - Helawrap 2 mt’lik
Renk
yeni
Max. Çap
(mm)
Gri (GY)
Gri (GY)
16
27
Et Kalınlı¤ı
(mm)
0,80
1,05
Uygulama
Aleti
Siparifl Kodu
Ambalaj
TL/Amb. Miktarı mt.
HAT16
HAT25
HWPP16L2
HWPP25L2
22,00
28,50
Max. Çap
(mm)
Siparifl Kodu
TL/mt.
Ambalaj
Miktarı mt.
0,99
1,26
1,90
2,84
3,94
6,60
8,25
100
100
100
100
50
50
50
5,30
6,80
11,30
14,50
20,50
22,50
24,00
28,50
150
100
50
25
25
15
15
15
TL/Kutu
mt.
47,00
58,00
73,00
10
10
10
TL/Adet
Adet
657,00
1
2
2
NOT: Siyah (BK) ve gümüfl (SR) renkleri de mevcuttur.
Örgülü Makaron - Helagaine HEGPL
Renk
Min. Çap
(mm)
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
3
5
8
12
18
24
30
8
12
21
30
55
66
82
HEGPL03
HEGPL06
HEGPL12
HEGPL20
HEGPL30
HEGPL40
HEGPL50
Siyah
4
Siyah
5
Siyah
10
Siyah
16
Siyah
19
Siyah
25
Siyah
29
Siyah
32
Kendi kendine kapanabilme özelli¤ine sahiptir.
5
8
13
19
25
29
32
38
Twist-In 05
Twist-In 08
Twist-In 13
Twist-In 19
Twist-In 25
Twist-In 29
Twist-In 32
Twist-In 38
Örgülü Makaron - Helagaine Twist-In
Örgülü Makaron Kutulu
yeni
Çap (mm)
Siyah
Siyah
Siyah
15
25
35
Örgülü Makaron Sıcak Kesme Aleti
5
10
18
21
30
54
A¤›rl›k (kg)
Renk
1
Mavi (BU)
HLB15
HLB25
HLB35
HSG0
Not: HEGPL Serisi örgülü makaronların gri renkli olanları da mevcuttur. Fiyat bilgisi için satıfl ekibimizle irtibat kurunuz.
OCAK 2011
33
Plastik Spiral ve Rakorlar
HelaGuard HG-LW PA6 Plastik Spiral
Nominal Çap
(mm)
D›fl Çap
(mm)
‹ç Çap
(mm)
Renk
Siparifl Kodu
10
11,5
13
15,8
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
67,2
6,5
8,4
9,8
11,8
16,7
21,7
28,1
35,5
47,2
56,5
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
HG-LW10
HG-LW11
HG-LW13
HG-LW16
HG-LW21
HG-LW28
HG-LW34
HG-LW42
HG-LW54
HG-LW67
10
11
13
16
21
28
34
42
54
67
Ambalaj
Birim Fiyat Miktarı
TL/ mt.
mt.
2,05
2,05
2,15
2,70
3,70
6,30
8,40
9,00
16,20
32,60
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
HelaGuard HG-DC Çift Yarıklı Plastik Spiral
Nominal Çap
(mm)
11
13
16
21
28
34
42
54
D›fl Çap
(mm)
‹ç Çap
(mm)
11,5
13
15,8
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
6,7
7,9
10,5
13,9
20,5
27
34,8
45,3
Renk
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siparifl Kodu
HG-DC11
HG-DC13
HG-DC16
HG-DC21
HG-DC28
HG-DC34
HG-DC42
HG-DC54
Ambalaj
Birim Fiyat Miktarı
TL/ mt.
mt.
14,50
16,40
21,80
25,20
36,90
60,00
73,00
85,00
50
50
50
50
50
25
25
25
Çift yarıklı tasarımıyla hem çok pratik, hem de çok sağlam !
HelaGuard HG-S Düz Rakor, Metrik IP66
Spiral Çap›
(mm)
Vida Çapı
(metrik)
Renk
Siparifl Kodu
10
10
11
13
13
13
16
16
18
20
21
25
28
28
34
34
42
42
54
54
67
M12
M16
M12
M12
M16
M20
M16
M20
M20
M20
M20
M25
M25
M32
M32
M40
M40
M50
M50
M63
M63
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
HG-10-S-M12
HG-10-S-M16
HG-11-S-M12
HG-13-S-M12
HG-13-S-M16
HG-13-S-M20
HG-16-S-M16
HG-16-S-M20
HG-18-S-M20
HG-20-S-M20
HG-21-S-M20
HG-25-S-M25
HG-28-S-M25
HG-28-S-M32
HG-34-S-M32
HG-34-S-M40
HG-42-S-M40
HG-42-S-M50
HG-54-S-M50
HG-54-S-M63
HG-67-S-M63
Ambalaj
Birim Fiyat Miktarı
TL/ Ad.
Adet
3,92
3,92
3,92
4,10
4,10
4,10
4,36
4,50
4,64
4,64
4,10
7,26
6,62
7,26
8,59
8,27
15,47
16,64
21,52
23,32
31,16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
10
2
10
1
* Spiral ve rakorlar›n gri (GY) renklileri de mevcuttur.
Not: HelaGuard HG-S Düz PG rakorlar›m›z için sat›fl ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.
34
OCAK 2011
Kablo Yal›t›m ve Ba¤lant› Sistemleri
Kutulu Isı ile Daralan Makaron
Daralmadan
Önceki Çap
(mm)
Daralmadan
Sonraki Çap
(mm)
Et Kal›nl›¤›
(mm)
Renk
1,5
3,0
6,0
9,0
12,0
18,0
24,0
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0
0,5
0,6
0,7
0,8
0,85
1,0
1,2
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siparifl Kodu
HIS-3-1,5/0,5
HIS-3-3/1
HIS-3-6/2
HIS-3-9/3
HIS-3-12/4
HIS-3-18/6
HIS-3-24/8
Makaron Makası ‹çeren HIS-Servis Seti - BOfi
Kutu
Birim Fiyat Miktarı
TL/ Kutu
mt.
27,30
27,30
27,30
27,30
27,30
32,50
34,50
10
10
5
5
5
4
3
115,00
Adet
1
NOT: HIS-3 Serisinin kırmızı (RD), fleffaf (CL), mavi (BU) ve yeflil-sarı (GNYE) renkleri de mevcuttur.
Paketli Isı ile Daralan Makaron
yeni
Daralmadan
Önceki Çap
(mm)
Daralmadan
Sonraki Çap
(mm)
Et Kal›nl›¤›
(mm)
Renk
Siparifl Kodu
1,5
3,0
6,0
12,0
0,5
1,0
2,0
4,0
0,45
0,55
0,65
0,8
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
HIS-3-BAG-1,5/0,5
HIS-3-BAG-3/1
HIS-3-BAG-6/2
HIS-3-BAG-12/4
Ambalaj
Birim Fiyat Miktarı
TL/ Amb.
mm.
4,80
5,40
7,40
10,50
10 x 200
10 x 200
10 x 200
10 x 200
NOT: HIS-3-BAG Serisinin kırmızı (RD), mavi (BU), gri (GY), kahverengi (BN), fleffaf (CL) ve yeflil-sar› (GNYE)
renkleri de mevcuttur.
Ambalaj
Birim Fiyat Miktarı
TL/ mt.
mt.
Isı ‹le Daralan Makaron - TCN 20
1,2
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
38,1
50,8
0,30
0,35
0,45
0,45
0,50
0,55
0,55
0,65
0,80
0,90
1,02
1,15
0,6
0,8
1,2
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
Siyah (BK)
TCN20-1,2/0,6-BK
TCN20-1,6/0,8-BK
TCN20-2.4/1.2-BK
TCN20-3,2/1,6-BK
TCN20-4,8/2,4-BK
TCN20-6,4/3,2-BK
TCN20-9,5/4,8-BK
TCN20-12,7/6,4-BK
TCN20-19,1/9,5-BK
TCN20-25,4/12,7-BK
TCN20-38.1/19.1-BK
TCN20-50,8/25,4-BK
0,69
0,75
0,82
0,95
1,03
1,17
1,88
2,22
4,72
5,18
10,30
12,50
300
300
300
300
300
300
100
100
60
60
30
30
TL/Adet
Adet
Buat Klemensleri
Buat Klemensleri - Helacon Plus, fieffaf Gövde, Renk Kodlu
Aç›klamalar
HelaCon Plus
HelaCon Plus
HelaCon Plus
HelaCon Plus
HelaCon Plus
HelaCon Plus
Renk
Ba¤lanabilen Maks.
‹letken Say›s›
fieffaf (CL) Sarı (YE)
fieffaf (CL) Turuncu (OG)
fieffaf (CL)
fieffaf (CL) Mavi (BU)
fieffaf (CL) Mor (VT)
fieffaf (CL) Gri (GY)
W x H x D*
(mm)
Siparifl Kodu
2
3
4
5
6
8
11,75x10,45x19
15,9x10,45x19
20,05x10,45x19
24,2x10,45x19
28,35x10,45x19
36,65x10,45x19
HECP-2
HECP-3
HECP-4
HECP-5
HECP-6
HECP-8
0,29
0,34
0,42
0,44
0,66
0,85
100
100
75
50
50
40
2
3
4
5
8
10,5x9,5x19,5
13,5x9,5x19,7
17,2x9,5x19,7
21,1x9,5x19,7
17,5x16,8x19
HECE-2
HECE-3
HECE-4
HECE-5
HECE-8
0,21
0,27
0,32
0,37
0,68
100
75
100
100
50
Buat Klemensleri Helacon Easy - Gri Gövde
HelaCon Easy
HelaCon Easy
HelaCon Easy
HelaCon Easy
HelaCon Easy
OCAK 2011
Gri (GY)
Gri (GY)
Gri (GY)
Gri (GY)
Gri (GY)
35
Kablo ‹flaretleme Elemanları
Aç›klamalar
mm2
0,5-1,5
Kablo ‹flaretleme*
1,5-2,5 mm2 Kablo ‹flaretleme*
4,0-6,0 mm2 Kablo ‹flaretleme*
Min. Çap
(mm)
2
2,8
4,3
Maks. Çap W x H x L**
(mm)
(mm)
2,8
5x6,4x3
3,8
5,6x7,1x3
5,3
8x9,6x3
Uygulama
Aleti
WIC Aleti
WIC Aleti
WIC Aleti
Siparifl Kodu
WIC1
WIC2
WIC3
WIC Uygulama Aleti
Aç›klamalar
WIC Aleti
Min. Çap
(mm)
Maks. Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Önerilen
Tafl›y›c›
Siparifl Kodu
1,7
1,8
3,6
6,3
4,0
4,5
AT1
AT2/AT3
HODS50
HODS85
Ovalgrip
Adedi
7
8
14
Genifllik
(mm)
4,7
9,0
9,0
Ovalgrip Kablo ‹flaretleme*
Ovalgrip Kablo ‹flaretleme*
Aç›klamalar
Ovalgrip Taflıyıcı
Ovalgrip Taflıyıcı
Ovalgrip Taflıyıcı
Ambalaj
Miktarı
TL/100 Ad. Adet
Uzunluk
(mm)
Renk***
Siparifl Kodu
62,5
Naturel (NA)
AT1
63,0
Naturel (NA)
AT2
100
Naturel (NA)
AT3
9,24
10,40
13,90
1000
1000
500
TL/Ad.
Adet
12,70
5
TL/100 Ad. Adet
1000
1000
7,30
9,50
TL/100 Ad. Adet
100
25,00
100
25,00
100
32,00
* Mevcut Karakterler: 0-9, A-Z ve standart elektrik sembolleri, renk kodlu iflaretleme
** W x H x L: Genifllik x Yükseklik x Uzunluk
*** Siyah (BK) rengi de mevcuttur ve T82S iflaretleme kalemleri ile de kullanılabilir.
Kablo Etiketleme - Rite-On
Aç›klamalar
Genifllik Min. Çap
(mm)
(mm)
Maks. Çap
(mm)
Renk
Siparifl Kodu
Kutu
Birim Fiyat Miktarı
TL/ Kutu Etiket
Bafllangıç Paketi*
Doldurulmufl Kutu
Doldurulmufl Kutu
Doldurulmufl Kutu
19,10
12,70
19,10
19,10
6,00
4,00
6,10
9,10
12,10
8,10
12,10
18,20
Beyaz (WH)
Beyaz (WH)
Beyaz (WH)
Beyaz (WH)
Kartufl Paketi
Kartufl Paketi
Kartufl Paketi
12,70
19,10
19,10
4,00
6,10
9,10
8,10
12,10
18,10
Beyaz (WH)** RO201REF-1401-WH
Beyaz (WH)** RO202REF-1401-WH
Beyaz (WH)** RO203REF-1401-WH
‹flaretleme Kalemi
‹flaretleme Kalemi
Bofl Kutu
Siyah (BK)
K›rm›z› (RD)
SPRO200-1401-WH
RO201-1401-WH
RO202-1401-WH
RO203-1401-WH
69,00
54,00
54,00
54,00
150
200
150
100
TL/Adet
34,00
34,00
34,00
Etiket
200
150
100
T82S-BK
T82R-RD
TL/Adet
25,00
25,00
Adet
2
2
590-00010
TL/Adet
24,00
Adet
1
*Birer adet doldurulmufl kutu ve iflaretleme kaleminden oluflmaktadır.
**Kırmızı (RD), turuncu (0G), sarı (YE), yeflil (GR) ve mavi (BU) renkleri de mevcuttur.
36
OCAK 2011
Standart Tip Kablo Kanallar›
Ebatlar (mm)
B (Taban) Yükseklik (H) Difl Aras› (E)
15
25
25
40
60
80
100
25
40
60
80
100
120
25
40
60
80
100
120
25
40
60
80
100
150
T1-EN
30
30
40
40
40
40
40
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
Difl
Kesit
Kal›nl›¤› (F) (mm2)
Siparifl Kodu
340
610
820
1360
1970
2680
3380
1190
2040
3080
4150
5250
6300
1550
2700
4140
5660
7150
8630
1750
3310
5140
7020
8920
13570
T1 15x30 G
T1-N 25x30 G
T1-EN 25x40 G
T1-EN 40x40 G
T1-EN 60x40 G
T1-EN 80x40 G
T1-EN 100x40 G
T1-EN 25x60 G
T1-EN 40x60 G
T1-EN 60x60 G
T1-EN 80x60 G
T1-EN 100x60 G
T1-EN 120x60 G
T1-EN 25x80 G
T1-EN 40x80 G
T1-EN 60x80 G
T1-EN 80x80 G
T1-EN 100x80 G
T1-EN 120x80 G
T1-EN 25x100 G
T1-EN 40x100 G
T1-EN 60x100 G
T1-EN 80x100 G
T1-EN 100x100 G
T1-N 150x100 G
Boy / Ad.
Kesit
(mm2)
Siparifl Kodu
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
100
275
900
1550
DN-A 10 G
DN-AS G
DN-AM G
DN-AL G
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7.5
7.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Birim Fiyat
Ambalaj
TL/mt.
Miktarı mt.
3,75
4,30
4,27
6,10
9,65
11,50
14,90
7,20
8,20
10,50
13,10
16,65
20,50
10,10
10,80
13,90
16,50
22,90
25,25
15,00
15,60
17,75
23,40
39,15
59,00
64
72
72
40
24
24
16
48
36
24
24
16
16
48
32
24
24
16
16
16
16
8
8
8
8
Esnek Kablo Kanallar›
B (Taban) Yükseklik (H)
15,0
17,5
32,0
42,5
13,0
23,0
38,5
48,5
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Adet
Miktarı Ad.
8,60
11,30
15,10
18,90
42
24
24
14
Kablo Kanal› Aksesuarlar›
Aç›klamalar
A
Ölçüler
- B - C - D
Siparifl Kodu
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Adet Miktarı Ad.
Kanal ‹çi Kablo Tutucular›
40 x 40 mm. Kanal için
35 - 36 60 x 40 mm. Kanal için
55 - 35 40 x 60 mm. Kanal için
35 - 56 60 x 60 mm. Kanal için
54 - 55 80 x 60 mm. Kanal için
74 - 55 100 x 60 mm. Kanal için
94 - 55 120 x 60 mm. Kanal için
114 - 54 40 x 80 mm. Kanal için
34 - 75 60 x 80 mm. Kanal için
54 - 75 80 x 80 mm. Kanal için
74 - 74 100 x 80 mm. Kanal için
94 - 75 Kanal ‹çi Kablo Tutucular›
T1 Serisi 40-60-80-100 mm (TR) Kablo kanalları için
T1-E Serisi 60-80-100 mm (TR) Kablo kanalları için
Kanal ‹çi Sabitleme Elemanları
Kanal içi Sabitleme Elemanı
13 - 6 Kanal içi Kablo Ba¤ı Sabitleme Eleman›
6 - 13 Plastik Kanal Montaj Perçini
4 mm Kanal Montaj Perçini (Polyamide 6) 25 - 12 6 mm Kanal Montaj Perçini (Polyamide 6) 29 - 14 Yedek Kablo Kanalı Kapa¤ı
Taban 25 mm. Kanallar için
Taban 40 mm. Kanallar için
Taban 60 mm. Kanallar için
Taban 80 mm. Kanallar için
Taban 100 mm. Kanallar için
38
0,88
1,32
1,12
1,58
2,15
2,48
2,62
1,55
1,65
2,20
2,70
40
40
40
20
10
10
10
20
20
10
10
TR1
TR1-E
0,75
0,75
50
50
9 7 - 18
ZP1
ZP2
0,16
0,44
100
50
4 - 9
6 - 11
DUCTAFIXR-4
DUCTAFIXR-6
0,14
0,14
250
250
C0V 25
COV 40
COV 60
COV 80
COV 100
1,60
2,65
4,30
6,65
7,75
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-
50
50
50
50
50
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
40 x 40
60 x 40
40 x 60
60 x 60
80 x 60
100 x 60
120 x 60
40 x 80
60 x 80
80 x 80
100 x 80
OCAK 2011
yeni
PVC Spiral Hortumlar
D›fl Çap (mm)
‹ç Çap (mm)
Aç›klama
8
10
12
14
16
20
22
25
28
32
35
40
50
Ø 8 mm. Spiral Hortum
Ø 10 mm. Spiral Hortum
Ø 12 mm. Spiral Hortum
Ø 14 mm. Spiral Hortum
Ø 16 mm. Spiral Hortum
Ø 20 mm. Spiral Hortum
Ø 22 mm. Spiral Hortum
Ø 25 mm, Spiral Hortum
Ø 28 mm. Spiral Hortum
Ø 32 mm. Spiral Hortum
Ø 35 mm. Spiral Hortum
Ø 40 mm. Spiral Hortum
Ø 50 mm, Spiral Hortum
Siparifl Kodu
Birim Fiyat›
TL/mt.
Ambalaj
Kutu
Miktar›/mt. Miktarı mt.
1,68
1,70
1,78
1,90
2,12
2,57
2,78
3,21
3,89
4,30
5,05
6,25
9,09
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
240
180
180
180
180
180
TL/Adet
Adet
Adet
1,73
1,76
1,79
1,88
2,04
2,16
2,78
2,90
3,40
3,55
6,80
8,80
20
20
20
20
20
20
10
5
10
10
-
100
200
120
120
240
40
100
40
100
30
25
15
TL/Adet
Adet
Adet
RPG 10
RPG 112
RPG 212
RPG 14
RPG 216
RPG 316
RPG 20
RPG 22
RPG 25
RPG 28
RPG 32
RPG 35
1,75
1,90
1,90
1,98
1,98
1,98
2,15
2,25
2,90
3,00
3,50
3,60
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
160
160
160
100
100
100
100
100
70
70
50
40
Siparifl Kodu
TL/Adet
Adet
Adet
FIT 16
FIT 25
FIT 40
FIT 50
0,52
0,77
1,48
2,04
50
50
30
300
250
120
Aç›klama
Siparifl Kodu
TL/Adet
Adet
Adet
Kablo Kanalı Kesme Makası
Yan Duvar ve Hortum Kesme Makası
GLVKS125
4F
3.500,00
220,00
1
1
1
1
11,5
14,7
16,4
18,9
20,7
24,7
27,7
30,6
33,5
38
41
46,4
57
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
008
010
012
014
016
020
022
025
028
032
035
040
050
-
Rakorlar - Metrik - IP64
D›fl Çap (M 1,5)
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
63
10
12
14
16
20
22
25
28
32
35
40
50
Ø 10 mm. Rakor
Ø 12 mm. Rakor
Ø 14 mm, Rakor
Ø 16 mm. Rakor
Ø 20 mm. Rakor
Ø 22 mm. Rakor
Ø 25 mm. Rakor
Ø 28 mm. Rakor
Ø 32 mm. Rakor
Ø 35 mm. Rakor
Ø 40 mm. Rakor
Ø 50 mm. Rakor
RAMG 010
RAMG 012
RAMG 014
RAMG 016
RAMG 020
RAMG 022
RAMG 025
RAMG 028
RAMG 032
RAMG 035
RAMG 040
RAMG 050
Rakorlar - Pg - IP65
Pg Ölçüsü
Pg9
Pg11
Pg13,5
Pg13,5
Pg13,5
Pg16
Pg21
Pg21
Pg29
Pg29
Pg36
Pg36
10
12
12
14
16
16
20
22
25
28
32
36
Pg9
Pg11
Pg13,5
Pg13,5,
Pg13,5
Pg16
Pg21
Pg21
Pg29
Pg29
Pg36
Pg36
Ø10 mm. Rakor
Ø12 mm. Rakor
Ø12 mm. Rakor
Ø14 mm. Rakor
Ø16 mm. Rakor
Ø16 mm. Rakor
Ø20 mm. Rakor
Ø22 mm. Rakor
Ø25 mm. Rakor
Ø28 mm. Rakor
Ø32 mm. Rakor
Ø36 mm. Rakor
Kapakl› Krofleler
Aç›klama
Max. Kavrama Ø
Kapaklı Krofle
Kapaklı Krofle
Kapaklı Krofle
12/16
20/25
32/40
Kanal Kesme Makaslar›
OCAK 2011
39
Kablo Pabuçlar›
SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip
42
Kesit
mm2
Siparifl Kodu
6
6
Ebatlar (mm)
Vida Delik
Çap›
b
c1
c2
d1
d4
d2
a
l
A¤›rl›k
Birim Fiyat›
TL/ Ad.
Ambalaj
Miktar›/Ad.
L 6 / 5 MS
L 6 / 6 MS
M5
M6
9,5
10
6,5
7
6,5
7
4
4
6
6
5,3
6,5
9
9
19
19
0,31
0,31
0,45
0,45
100
100
10
10
10
L 10 / 5 MS
L 10 / 6 MS
L 10 / 8 MS
M5
M6
M8
10
10
13
6,25
7
8,5
6,5
7
8,5
4,4
4,4
4,4
6
6
6
5,3
6,5
8,5
10
10
10
21
21
24
0,29
0,29
0,33
0,44
0,44
0,46
100
100
100
16
16
16
16
L 16 / 5 MS
L 16 / 6 MS
L 16 / 8 MS
L 16 / 10 MS
M5
M6
M8
M 10
11,5
11,5
14
17
6,25 7,5
6,25 7,5
8,5 9,5
10,5 11,5
5,5
5,5
5,5
5,5
8
8
8
8
5,6
6,5
8,5
10,5
11
11
11
11
24
24
27
29
0,65
0,65
0,74
0,79
0,68
0,68
0,71
0,72
100
100
100
100
25
25
25
25
L 25 / 6 MS
L 25 / 8 MS
L 25 / 10 MS
L 25 / 12 MS
M6
M8
M 10
M 12
13
14
17
19
7,5
10
12
13
7,5
10
12
13
6,8
6,8
6,8
6,8
9
9
9
9
6,5
8,5
10,5
13
12
12
12
12
26
28
31
32
0,75
0,83
0,9
0,9
0,76
0,76
0,85
0,94
100
100
100
100
35
35
35
35
L 35 / 6 MS
L 35 / 8 MS
L 35 / 10 MS
L 35 / 12 MS
M6
M8
M 10
M 12
16
16
18
19
7,5
10
12
13
7,5
10
12
13
8,2
8,2
8,2
8,2
11
11
11
11
6,5
8,5
10,5
13
15
15
15
15
30
32
35
36
1,4
1,45
1,57
1,57
1,19
1,19
1,32
1,36
100
100
100
100
50
50
50
50
50
L 50 / 6 MS
L 50 / 8 MS
L 50 / 10 MS
L 50 / 12 MS
L 50 / 14 MS
M6
M8
M 10
M 12
M 14
18
18
18
21
21
7,5 7,5
10
10
12
12
13
13
14,5 14,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
12
12
12
12
12
6,5
8,5
10,5
13
15
18
18
18
18
18
36
36
38
39
42
1,58
1,63
1,73
1,74
1,8
1,58
1,58
1,58
1,58
1,83
100
100
100
100
100
70
70
70
70
70
L 70 / 8 MS
L 70 / 10 MS
L 70 / 12 MS
L 70 / 14 MS
L 70 / 16 MS
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
21
21
22
23
26
10
10
12
12
13
13
14,5 14,5
16
16
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
14,5 8,5
14,5 10,5
14,5 13
14,5 15
14,5 17
20
20
20
20
20
39
41
42
45
46
2,74
2,9
2,9
3
3,1
2,20
2,25
2,30
2,60
2,60
100
100
100
100
100
95
95
95
95
L 95 / 10 MS
L 95 / 12 MS
L 95 / 14 MS
L 95 / 16 MS
M 10
M 12
M 14
M 16
25
25
27
27
12
12
13
13
14,5 14,5
16
16
13,4
13,4
13,4
13,4
17
17
17
17
10,5
13
15
17
22
22
22
22
45
47
49
51
4,1
4,2
4,3
4,4
3,50
3,55
3,80
3,80
50
50
50
50
120
120
120
L 120 / 12 MS
L 120 / 14 MS
L 120 / 20 MS
M 12
M 16
M 20
28
28
28
14
15
15
14
15
15
15
15
15
19,5
19,5
19,5
13
17
17
26
26
26
51
52
52
6,45
6,6
6,6
5,00
5,50
6,60
50
50
50
150
150
L 150 / 12 MS
L 150 / 14 MS
M 12
M 16
31
31
15
16
15
16
16,5
16,5
21
21
13
17
30
30
57
58
7,65
7,85
7,10
7,35
50
50
185
L 185 / 16 MS
M 16
35
18
18
19
24
17
30
65
11,4
9,50
50
240
240
L 240 / 16 MS
L 240 / 20 MS
M 16
M 20
39
39
21,5
21,5
19
19
21
21
26
26
17
21
35
35
72
72
14
14,4
12,40
13,00
50
50
300
300
L 300 / 16 MS
L 300 / 20 MS
M 16
M 20
43
43
24
24
24
24
17
21
44
44
87
87
23,8
23,1
19,50
20,50
25
25
400
400
L 400 / 16 MS
L 400 / 20 MS
M 16
M 20
49
49
24
24
24
24
27
27
34
34
17
21
44
44
90
90
31,5
32,5
33,50
33,50
20
20
500
500
L 500 / 16 MS
L 500 / 20 MS
M 16
M 20
56
56
24
24
24
24
31
31
38
38
17
21
68 120
68 120
46
49
45,40
46,50
10
10
23,5 29,5
23,5 29,5
OCAK 2011
Kablo Pabuçlar›
Aç›l› SKP Kablo Pabuçlar› 90°
Kesit
mm2
Siparifl Kodu
10
16
25
35
50
70
95
120
L 10-6/90 MS
L 16-6/90 MS
L 25-8/90 MS
L 35-10/90 MS
L 50-10/90 MS
L 70-10/90 MS
L 95-12/90 MS
L 120-12/90 MS
Ebatlar (mm)
Vida Delik
Çap›
M6
M6
M8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
b
c1
l3
d1
d4
d2
a
10
11,5
14
18
18
21
25
28
6,25
6,25
10
12
12
12
13
14
6,5
7,5
10
12
12
12
13
14
4,4
5,5
6,8
8,2
9,5
11,2
13,4
15
6
8
9
11
12
14,5
17
19,5
5,3
6,5
8,5
10,5
10,5
10,5
13
13
10
11
12
15
18
20
22
26
A¤›rl›k
0,29
0,65
0,83
1,57
1,73
2,9
4,2
6,45
Birim Fiyat›
TL/ Ad.
0,75
0,87
0,85
1,38
2,05
2,36
4,75
5,67
Ambalaj
Miktar›/Ad.
100
100
100
100
100
100
50
50
Aç›l› SKP Kablo Pabuçlar› 45°
Ebatlar (mm)
Vida Delik
Çap›
Kesit
mm2
Siparifl Kodu
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
L 10-5/45 MS
L 16-6/45 MS
L 25-8/45 MS
L 35-10/45 MS
L 50-10/45 MS
L 70-10/45 MS
L 95-12/45 MS
L 120-12/45 MS
L 150-12/45 MS
L 185-12/45 MS
M5
M6
M8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M12
b
c1
l3
d1
d4
d2
a
A¤›rl›k
10
11,5
14
18
18
21
25
28
31
35
6,25
6,25
10
12
12
12
13
14
15
18
6,5
7,5
10
12
12
12
13
14
15
18
4,4
5,5
6,8
8,2
9,5
11,2
13,4
15
16,5
19
6
8
9
11
12
14,5
17
19,5
21
24
5,3
6,5
8,5
10,5
10,5
10,5
13
13
13
17
10
11
12
15
18
20
22
26
30
30
0,29
0,65
0,83
1,57
1,73
2,90
4,20
6,45
7,65
11,40
a
L
A¤›rl›k
Birim Fiyat›
TL/ Ad.
0,85
0,89
0,98
1,50
2,05
2,45
4,74
5,66
8,00
11,57
Ambalaj
Miktar›/Ad.
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
DIN 46235 Norm Kablo Pabuçlar›
Kesit
mm2 Siparifl Kodu
16
25
35
35
50
50
70
95
95
120
120
150
150
185
185
240
300
400
OCAK 2011
103 R/8
104 R/8
105 R/8
105 R/10
106 R/8
106 R/10
107 R/10
108 R/10
108 R/12
109 R/10
109 R/12
110 R/10
110 R/12
111 R/10
111 R/12
112 R/14
113 R/16
114 R/16
Ebatlar (mm)
Vida Delik
Çap›
b
c1
c2
d1
d4
d2
M8
M8
M8
M 10
M8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 10
M 12
M 10
M 12
M 10
M 12
M 14
M 16
M 16
13.0
16.0
17.0
19.0
20.0
22.0
24.0
28.0
28.0
32.0
32.0
34.0
34.0
37
37
42
46
54
10.0
10.0
10.0
12.0
10.0
12.0
12.0
12.0
13.0
15.0
16.0
15.0
16.0
15
16
19
19
25
10.0
10.0
10.0
12.0
10.0
12.0
12.0
12.0
13.0
16.0
17.0
16.0
17.0
16
17
20
22
25
5.5
7.0
8.2
8.2
10.0
10.0
11.5
13.5
13.5
15.5
15.5
17.0
17.0
19.0
19.0
21.5
24.5
27.5
8.5
10.0
12.5
12.5
14.5
14.5
16.5
19.0
19.0
21.0
21.0
23.5
23.5
25.5
25.5
29.0
32.0
38.5
8.4
8.4
8.4
10.5
8.4
10.5
10.5
10.5
13.0
10.5
13.0
10.5
13.0
10.5
13.0
15.0
17.0
17.0
20 36
20 38
20 42
20 42
28 52
28 52
28 55
35 65
35 65
35 70
35 70
35 78
35 78
40 82
40 82
40 92
50 100
70 115
1.22
1.54
2.85
2.84
4.46
4.48
6.02
8.97
8.62
11.40
11.31
16.38
16.29
18.96
18.11
27.58
32.94
68.54
Birim Fiyat›
TL/ Ad.
1,27
1,50
2,75
2,75
3,60
3,60
5,30
7,75
7,75
9,60
9,60
13,50
13,50
15,80
15,80
22,50
28,50
58,50
Ambalaj
Miktar›/Ad.
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
25
10
10
10
5
5
43
Kablo Pabuçlar›
DIN 46234 Norm Kaynakl› Tip Kablo Pabuçlar›
Kesit
mm2
1,5 - 2,5
4-6
4-6
10
10
16
16
16
25
25
25
35
35
35
50
50
50
70
70
70
95
95
95
120
120
120
150
150
150
185
185
240
240
Vida Delik
Çap›
Siparifl Kodu
1630/5
1650/4
1650/6
1652/5
1652/6
1653/5
1653/6
1653/8
1654/6
1654/8
1654/10
1655/6
1655/8
1655/10
1656/8
1656/10
1656/12
1657/10
1657/12
1657/16
1658/10
1658/12
1658/16
1659/10
1659/12
1659/16
1660/10
1660/12
1660/16
1661/12
1661/16
1662/12
1662/16
5-2,5
4-6
6-6
5-10
6-10
5-16
6-16
8-16
6-25
8-25
10-25
6-35
8-35
10-35
8-50
10-50
12-50
10-70
12-70
16-70
10-95
12-95
16-95
10-120
12-120
16-120
10-150
12-150
16-150
12-185
16-185
12240
16-240
Ebatlar (mm)
d1
d2
b
2.3
3.6
3.6
4.5
4.5
5.8
5.8
5.8
7.5
7.5
7.5
9.0
9.0
9.0
11.0
11.0
11.0
13.0
13.0
13.0
15.0
15.0
15.0
17.0
17.0
17.0
19.0
19.0
19.0
21.0
21.0
23.5
23.5
5.3
4.3
6.5
5.3
6.5
5.3
6.5
8.4
6.5
8.4
10.5
6.5
8.4
10.5
8.4
10.5
13.0
10.5
13.0
17.0
10.5
13.0
17.0
10.5
13.0
17.0
10.5
13.0
17.0
13.0
17.0
13.0
17.0
10
8
11
10
11
11
11
14
12
16
18
15
16
18
18
18
22
22
22
28
24
24
28
24
24
28
30
30
30
36
36
38
38
L
a
14
14
16
16
17
20
20
22
25
25
26
26
26
27
34
34
36
38
38
42
42
42
44
44
44
48
50
50
50
50
50
56
56
5
6
6
8
8
10
10
10
11
11
11
12
12
12
16
16
16
18
18
18
20
20
20
22
22
22
24
24
24
28
28
32
32
s
A¤›rl›k
Birim Fiyat›
TL/ Ad.
0.8
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.8
1.8
1.8
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.2
3.2
3.2
3.5
3.5
4.0
4.0
0.090
0.140
0.170
0.230
0.240
0.390
0.380
0.430
0.690
0.750
0.760
1.010
0.980
1.000
1.650
1.600
1.800
2.500
2.400
2.700
4.100
3.900
4.100
5.600
5.400
5.800
7.600
7.600
7.500
11.300
11.300
15.900
15.900
0,20
0,30
0,30
0,45
0,45
0,80
0,80
0,83
1,33
1,34
1,48
1,58
1,61
1,85
2,75
2,81
2,88
3,74
3,79
4,10
5,37
5,59
5,66
7,65
7,65
10,00
14,00
12,30
14,00
21,00
21,00
26,00
26,00
Ambalaj
Miktar›/Ad.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
Ek Muflar
Kesit
mm2 Siparifl Kodu
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
630
44
LV 6
LV 10
LV 16
LV 25
LV 35
LV 50
LV 70
LV 95
LV 120
LV 150
LV 185
LV 240
LV 300
LV 400
LV 500
LV 630
Ebatlar (mm)
d1
d4
l
4
4,4
5,5
6,8
8,2
9,5
11,2
13,4
15
16,5
19
21
23,5
27
31
34
6
6
8
9
11
12
14,5
17
19,5
21
24
26
29,5
34
38
40
20
21
26
29
32
38
42
48
52
56
65
75
75
75
140
160
A¤›rl›k
0,28
0,29
0,62
0,71
1,21
1,42
2,5
3,68
5,65
6,6
3,8
12,4
16,7
22,4
47,5
50
Birim Fiyat›
TL/ Ad.
0,42
0,45
0,70
0,80
1,25
1,45
2,23
3,30
4,75
6,70
8,50
10,40
14,50
22,70
41,00
43,50
Ambalaj
Miktar›/Ad.
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
25
10
1
1
OCAK 2011
‹zoleli Kablo Yüksükleri DIN 46228
Kesit mm2 Siparifl Kodu
0.5
0.5
0.75
0.75
1
1
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
4
6
6
6
10
10
10
16
16
16
25
25
25
35
35
50
50
70
Ebatlar (mm)
I1
I2
d1
d3
1
1
1,2
1,2
1,4
1,4
1,7
1,7
2,3
2,3
2,3
2,8
2,9
2,9
2,9
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
5,8
5,8
5,8
7,3
7,3
7,3
8,3
8,3
10,3
10,3
13,5
3,0
3,0
3,2
3,2
3,5
3,5
3,9
4,0
4,9
4,9
4,9
5,5
5,5
5,5
5,5
7,0
6,3
6,3
8,4
8
8
9,8
9,6
9,6
12
12,1
12,1
13,5
13,6
16
16,4
17,2
14
14
14,6
14,6
14,8
16,4
13,5
14,6
15,2
15,2
25
16,5
16,5
19,5
25,5
20
20
26
21,5
21,5
27,5
23,5
22,2
28,2
28
29
35
30
30
36
36,4
37
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
18
10
10
12
18
12
12
18
12
12
18
12
12
18
16
16
22
16
16
20
20
21
KY0.5
KY0.75
KY1
KY1.5
KY2.5
KY4
KY6
KY10
KY16
KY25
KY35
KY50
KY70
KY95
KY120
KY150
d1
1
1,2
1,4
1,7
2,2
2,8
3,5
4,5
5,8
7,3
8,3
10,5
12,7
14,7
16,7
18,7
d2
2,1
2,3
2,5
2,8
3,4
4
4,7
5,8
7,5
9,5
11
13
15
17
19
21
l
6
6
6
6
8
12
12
15
15
15
18
18
25
30
34
38
s
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
KIKY 2x0,5
KIKY 2x0,75
KIKY 2x1
KIKY 2x1,5
KIKY 2x2,5
KIKY 2x4
KIKY 2x6
KIKY 2x10
KIKY 2x16
d3
d1
1,5 2,5/4,7
1,8
2,8/5
2,05 3,4/5,4
2,3 3,6/6,6
2,9 4,2/7,8
3,8 4,9/8,8
4,9
6,9/10
6,5
7,2/13
8,3 9,6/18,4
KIY 0,5 BY
KIY0.5TR
KIY0.75MV
KIY0.75BY
KIY1KR
KIY1SR
KIY 1,5 SY
KIY1.5KR
KIY 2,5 GR
KIY2.5MV
KIY2.5MV/18
KIY4TR
KIY 4 GR
KIY4GR/12
KIY4GR/18
KIY6YS
KIY6SY
KIY6SY/18
KIY10KH
KIY10FD/12
KIY10FD/18
KIY16FD
KIY16YS/12
KIY16YS/18
KIY25SY
KIY25KH/16
KIY25KH/22
KIY35KR
KIY35BJ
KIY50MV
KIY50SY
KIY 70 SR
s1
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
0,15
0,15
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,35
0,4
Renk
Beyaz
Turuncu
Mavi
Beyaz
Kırmızı
Sarı
Siyah
Kırmızı
Gri
Mavi
Mavi
Turuncu
Gri
Gri
Gri
Yeflil
Siyah
Siyah
Kahverengi
Fildifli
Fildifli
Fildifli
Yeflil
Yeflil
Siyah
Kahverengi
Kahverengi
Kırmızı
Bej
Mavi
Siyah
Sarı
Birim Fiyat›
Ambalaj
TL/ 1000 Ad. Miktar›/Ad.
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
29,90
29,90
78,00
54,50
54,50
78,00
95,00
81,00
81,00
117,00
97,50
97,50
147,00
137,00
137,00
190,00
274,00
274,00
410,00
350,00
350,00
545,00
545,00
1.495,00
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
25
‹zolesiz Kablo Yüksükleri DIN 46228
0.5
0.75
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
22,00
22,00
23,50
22,00
29,00
45,00
52,50
74,50
97,50
152,00
270,00
600,00
855,00
1.050,00
1.300,00
1.600,00
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
100
100
100
100
50
25
25
25
25
58,00
58,00
61,00
61,00
72,00
183,00
225,00
285,00
350,00
1000
1000
500
500
200
200
100
100
100
‹kiz Kablo Yüksükleri
2x0.5
2x0.75
2x1
2x1.5
2x2.5
2x4
2x6
2x10
2x16
OCAK 2011
l1
15
15
15
16
18,5
23
26
26
25,5
l2
8
8
8
8
8
10
12
12
12
s1
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Beyaz
Gri
Kırmızı
Siyah
Mavi
Gri
Sarı
Kırmızı
Mavi
45
Yuvarlak Tip (PVC ‹zoleli)
Kesit mm2
Siparifl Kodu
d2
B
Ebatlar (mm)
L
D
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
KHT0,5-1/3
KHT0,5-1/3,5
KHT0,5-1/4
KHT0,5-1/5
KHT0,5-1/6
KHT0,5-1/8
KHT1,5-2,5/3
KHT1,5-2,5/4
KHT1,5-2,5/5
KHT1,5-2,5/6
KHT1,5-2,5/8
KHT1,5-2,5/10
KHT4-6/4
KHT4-6/5
KHT4-6/6
KHT4-6/8
KHT4-6/10
3,7 5,5
3,7 6,0
4,3 8,0
5,3 8,0
6,4 11,6
8,4 11,6
3,2 6,6
4,3 8,5
5,3 9,5
6,4 12,0
8,4 12,0
10,5 13,7
4,3 7,4
5,3 9,5
6,4 12,0
8,4 15,0
10,5 15,0
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
KÇT 0,5-1/3
KÇT 0,5-1/3,5
KÇT 0,5-1/4
KÇT 0,5-1/5
KÇT 0,5-1/6
KÇT 1,5-2,5/3
KÇT 1,5-2,5/3,5
KÇT 1,5-2,5/4
KÇT 1,5-2,5/5
KÇT 1,5-2,5/6
KÇT 4-6/4
KÇT 4-6/5
KÇT 4-6/6
d2
3,2
3,7
4,3
5,3
6,4
3,2
3,7
4,3
5,3
6,4
4,3
5,3
6,4
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
17,5
20,4
21,7
21,7
21,6
27,6
20,6
23,0
23,0
28,1
28,1
31,9
26,7
26,7
32,7
34,9
34,9
Birim Fiyat› Ambalaj
TL/ 1000 Ad. Miktar›/Ad.
E
t
t1
Renk
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Sar›
Sar›
Sar›
Sar›
Sar›
98,00
99,00
100,00
101,00
146,00
147,00
120,00
120,00
120,00
150,00
152,00
194,00
194,00
197,00
246,00
265,00
275,00
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
E
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Sar›
Sar›
Sar›
102,00
104,00
105,00
105,00
125,00
111,00
111,00
111,00
111,00
125,00
198,00
198,00
250,00
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Sar›
Sar›
150,00
150,00
160,00
160,00
177,00
344,00
165,00
165,00
206,00
335,00
282,00
395,00
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
K›rm›z›
K›rm›z›
Mavi
Mavi
Sar›
208,00
210,00
210,00
212,00
305,00
100
100
100
100
100
Ay Tipi (PVC ‹zoleli)
B
5,7
6,2
6,4
8,0
10,8
5,7
6,2
7,2
8,0
10,8
8,2
9,0
12,0
F
7,2
7,2
7,2
6,5
8,0
6,5
6,5
6,5
6,5
7,7
6,3
8,0
9,9
L
22,0
22,0
22,0
22,0
23,0
22,5
22,5
22,5
22,5
23,5
26,7
26,7
30,7
D
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
6,7
6,7
6,7
Difli Tip (PVC/Polyamid ‹zoleli) DIN 46245
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
4,0 - 6,0
4,0 - 6,0
KFD0,5-1/0528
KFD0,5-1/0828
KFD0,5-1/0548
KFD0,5-1/0848
KFD0,5-1/0863
KFD0,5-1/0877
KFD1,5-2,5/0828
KFD1,5-2,5/0548
KFD1,5-2,5/0848
KFD1,5-2,5/0877
KFD4-6/0863
KFD4-6/1295
Soket
Soket
Kal›nl›¤› Geniflli¤i
B
(mm)
(mm)
2,8
3,2
0,5
2,8
3,2
0,8
4,8
5,0
0,5
4,8
5,0
0,8
6,3
6,8
0,8
7,7
6,8
0,8
2,8
3,2
0,8
4,8
5,0
0,5
4,8
5,0
0,8
7,7
6,8
0,8
6,3
6,8
0,8
9,5
6,8
1,2
L
D
E
19,0
19,0
19,5
19,5
21,5
21,5
19,5
20,0
20,0
22,0
25,0
25,0
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,3
4,3
4,3
4,3
5,7
5,7
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0
Difli Tam ‹zoleli Tip (Polyamid ‹zoleli)
0,5 - 1
0,5 - 1
1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
4,0 - 6,0
46
KFDT 0,5-1/0848
KFDT 0,5-1/0863
KFDT 1,5-2,5/0848
KFDT 1,5-2,5/0863
KFDT 4-6/0863
B
b
L
D
E
5,0
6,8
5,0
6,8
6,8
7,4
9,0
7,4
9,0
9,0
20,5
22,0
20,5
22,5
25,5
3,6
3,6
4,3
4,3
5,7
10,5
10,5
14,0
11,0
14,0
OCAK 2011
Erkek Tip (PVC ‹zoleli)
Kesit mm2
0,5 - 1
0,5 - 1
1.5 - 2.5
4,0 - 6,0
Siparifl Kodu
Ebatlar (mm)
B
2,8
6,4
6,4
6,4
KFE0,5-1/0828
KFE0,5-1/0863
KFE1,5-2,5/0863
KFE4-6/0863
Renk
L
22,0
22,0
22,5
24,5
D
3,6
3,6
5,7
5,7
E
10,5
10,5
14,0
14,0
B
b
L
D
B
6,5
6,5
6,5
b
6,3
6,3
6,3
L
22,5
23,0
25,0
D
3,6
4,3
5,7
Birim Fiyat›
Ambalaj
TL/ 1000 Ad. Miktar›/Ad.
Kırmızı
K›rm›z›
Mavi
Sarı
149,00
177,00
195,00
287,00
200
200
200
100
E
10,5 Kırmızı
11,0 Mavi
11,5 Sarı
258,00
265,00
342,00
100
100
100
Kırmızı
Mavi
Sarı
168,00
190,00
275,00
200
200
100
Kırmızı
Mavi
Sarı
101,00
114,00
198,00
200
200
100
Kırmızı
Mavi
Sarı
132,00
155,00
227,00
200
100
100
Kırmızı
Mavi
Sarı
195,00
215,00
310,00
200
100
100
E
Difli - Erkek Geri Dönüfllü (PVC ‹zoleli)
0,5 - 1
1.5 - 2.5
4,0 - 6,0
KFDE0,5-1/0863
KFDE1,5-2,5/0863
KFDE4-6/0863
Erkek Terminaller (PVC ‹zoleli)
B
L
D
E
4,0
5,0
5,0
21,5
22,5
26,0
3,6
10,5
5,7
14,0
0,5-1
1,5-2,5
4-6
KET 0,5-1
KET 1,5-2,5
KET 4-6
d2
L
0,5 - 1
1.5 - 2.5
4,0 - 6,0
KITP 05
KITP 10
KITP 15
2,0
2,0
2,7
22,5
23,0
27,5
KEM 0,5-1
KEM 1,5-2,5
KEM 4-6
d
4,1
4,5
6,6
D
5,6
6,1
8,1
l
15,0
15,0
15,0
C
4,9
5,7
7,1
L
25,0
25,0
27,0
KDT 0,5-1
KDT 1,5-2,5
KDT 4-6
b
5,8
6,2
8,2
B
4,0
5,0
5,0
L
24,0
24,5
28,0
D
3,6
E
10,5
5,7
14,0
‹¤ne Tip (PVC ‹zoleli)
D
E
t
t1
4,3 10,5 0,8 0,8
4,9 11,0 0,8 0,8
6,7 14,0 1,0 0,8
Ek Muflar (Polyamid ‹zoleli)
0,5 - 1
1.5 - 2.5
4,0 - 6,0
Difli Terminaller (PVC ‹zoleli)
0,5 - 1
1.5 - 2.5
4,0 - 6,0
OCAK 2011
47
Yüksük ve Pabuç Sıkma Penseleri
Siparifl Kodu
K 37
K 39
K 30/3
K 85
K 57/2
K 58/2
K 507
K 38 ERGO
Aç›klama
Birim Fiyat›
Euro ( )/ Ad.
0,14 - 6 mm2 yüksük sıkma pensesi - trapez sıkma
10-25 mm2 yüksük sıkma pensesi - trapez sıkma
0,14 -10 mm2 yüksük sıkma pensesi - kare sıkma
0,5 - 6 mm2 izoleli ve izolesiz pabuç sıkma pensesi
0,1 -1 mm2/2,8 mm terminal sıkma pensesi
0,5 - 2,5 mm2/ 4,8 mm terminal sıkma pensesi
Çok fonksiyonlu el aleti 0,5-10 mm2 yüksük, - 0,5-6 mm2 izoleli pabuç,
0,5-10 mm2 izolesiz pabuç sıkma
0,25 - 6 mm2 yüksük s›kma makinas› - kare s›kma
175,00
175,00
130,00
167,00
225,00
257,00
110,00
Mekanik Ana Kol - Standart
Mekanik Ana Kol - Uzun Versiyon
Bataryalı, Mini Elektrohidrolik Ana Ünite
0,14 - 6 mm2 Yüksük Sıkma Kafası - Trapez
0,14 -10 mm2 Yüksük Sıkma Kafası - Kare
10-16 mm2 Yüksük Sıkma Kafası - Kare
1,5 - 6 mm2 Yüksük Sıkma Kafası - Dairesel
10-16 mm2 Yüksük Sıkma Kafası - Dairesel
0,5 - 2,5 mm2 Yüksük Sıkma Kafası -Rulo
0,1-1 mm2 ‹zoleli Terminal Sıkma Kafası -Sarı, Kırmızı
0,5-2,5 mm2 izoleli Terminal Sıkma Kafası -Kırmızı, Mavi
4-6 mm2 izoleli Terminal Sıkma Kafası -Sarı
0,5-6 mm2 izolesiz Pabuç ve Terminal Sıkma
4-10 mm2 izolesiz Pabuç ve Terminal Sıkma
Pro Seri Mekanik Set - KP1+KP30/3+KP81+KP23/2
41,00
50,00
725,00
135,00
112,00
148,00
148,00
148,00
190,00
148,00
135,00
148,00
135,00
148,00
355,00
0,75 -16 mm2 kesitli pabuçlar için
6 - 70 mm2 kesitli pabuçlar için, döner çeneli
10-120 mm2 kesitli pabuçlar için, döner çeneli
25-150 mm2 kesitli pabuçlar için, döner çeneli
6-120 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli - mini
6-185 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli
6-300 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli
65,00
115,00
185,00
190,00
285,00
260,00
510,00
6-50 mm2 arası kablo pabuçları +1 Ad. K05L Sıkma Pensesi
6-50 mm2 arası DIN46235 kablo pabuçları +1 Ad. K05D Sıkma Pensesi
0,5-10 mm arası izoleli kablo yüksükleri +1 er Ad. K34/2 ve K30/3
muhtelif izoleli pabuçlar +1 'er Ad. K41 ve K82
295,00
470,00
315,00
325,00
120,00
Pro Seri Çok Fonksiyonlu Sıkma Penseleri
KP1
KP1L
EKP1
KP31/2
KP30/3
KP30/4
KP35/1
KP35/2
KP66
KP80
KP81
KP83
KP23/2
KP24/2
SKP1 SET
Mekanik Kablo Pabucu Sıkma Aletleri
K2
K 05L
K 06L
K 09L
K 35/4
K 18
K 22
SKP Kablo Pabuçları Karma Kutu
SK 65BL
SK 50B
SK 30/3P
SK 82P
Hidrolik Kablo Pabucu Sıkma Aletleri
HK 60/18
HK 60/22
HK 60/22 SETL
HK 120/25
HK 120/42
HK 60VP
HK 60VP/ FT
48
6-185 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli
6-300 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli
16-240 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli hidrolik set (çene takımları ve çantası ile)
16-400 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli, a¤ız açıklı¤ı - 25 mm.
16-400 mm2 de¤i¤tirilebilir çeneli, a¤ız açıklı¤ı - 42 mm.
10-240 mm2 ÇENES‹Z
10-300 mm2 ÇENES‹Z flip-top kapalı a¤ız
1.250,00
1.275,00
1.635,00
1.860,00
2.200,00
2.175,00
2.374,00
OCAK 2011
Hidrolik Kablo Pabucu Sıkma Aletleri
EK 60/22 L
EK 120 ID-L
Siparifl Kodu
Aç›klama
EK 60/22-L
EK 120/25-L
EK 120/42-L
EK 60VP-L
EK 60VP/FT-L
EK 120 ID-L
PK 22
PK 120/38
PK 45
HK 12/2
HK 25/2
FHP 2
6-300 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli, bataryalı YEN‹ SER‹
16-400 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli, bataryalı a¤ız açıklı¤ı-25 mm. YEN‹ SER‹
16-400 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli, bataryalı a¤ız açıklı¤ı-42 mm. YEN‹ SER‹
10-240 mm2 ÇENES‹Z, 4 noktadan s›kma, bataryal›
10-300 mm2 ÇENES‹Z flip-top kapalı a¤ız, 4 noktadan s›kma, bataryal›
35-500 mm2 ÇENES‹Z flip-top kapalı a¤ız, çentikli s›kma, bataryal›
6- 300 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli hidrolik kafa
16-400 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli hidrolik kafa
120 -1.000 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli hidrolik kafa
16 - 400 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli pompalı kafa
16 - 400 mm2 de¤ifltirilebilir çeneli pompalı kafa
700 bar ayak pompası
Birim Fiyat›
Euro ( )/ Ad.
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
2.450,00
3.000,00
3.300,00
3.300,00
3.750,00
3.800,00
945,00
1.460,00
2.720,00
3.100,00
3.060,00
1.450,00
* Tüm "de¤ifltirilebilir çeneli" sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir.
Klauke Mini, Elektrohidrolik S›kma Aletleri
EK50/5-L
EK 15/50
EK 15/50G
EK 35/4
EK 35/4SETHL
EK 50/5-L
0,75 -10 mm2 düz a¤ızlı - mini - bataryalı
0,75 -10 mm2 açılı a¤ızlı - mini - bataryalı
6-120 mm2 de¤ifltirebilir çeneli - mini - bataryalı
6-120 mm2 de¤ifltirebilir çeneli - mini - bataryalı (çene takımları ve çantası ile birlikte)
6-240 mm2 de¤ifltirebilir çeneli - mini - bataryalı (çantası ile birlikte)
R 6...185
R 22/6.. .300
K18, HK60/18ve Multi için (6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185 mm.)
K22, HK60/22, EK22 plus, PK22 ve Multi için (R serisi SKP pabuçlar için sıkma çenesi)
(6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300 mm.)
K22, HK60/22, EK22 plus, PK22 ve Multi için (L serisi SKP pabuçlar için sıkma çenesi)
HK120/25, HK120/42, HK12/2, EK 120/25, EK 120/42 ve PK120/38 için
EK 15/50 ve EK 15/50 G için
950,00
850,00
980,00
1.400,00
1.750,00
S›kma Çeneleri
L 22/6.. .300
HR 13/16.. .400
R 50/1-2
HR 4/6.. .120
HL 4/6.. .120
HL 5/6.. .240
HR 25/16...400
HD 45/120.. .1000
40,00
43,00
43,00
94,00
62,00
K35/4 ve EK 35/4 için (6-10-16-25-35-50-70-95-120 mm.) (R serisi SKP pabuçlar için sıkma çenesi) 78,00
K35/4 ve EK 35/4 için (6-10-16-25-35-50-70-95-120 mm.) (L serisi SKP pabuçlar için sıkma çenesi) 80,00
EK 50/5-L için (6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240 mm. Pabuçlar için sıkma çenesi)
87,00
HK25/2 için (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400mm.)
130,00
PK 45 için (120-150-185-240-300-400-500-625-800-1000mm.)
430,00
Klauke Multi, Universal - Çok Fonksiyonlu - El Aletleri
EK120-UNV-L
OCAK 2011
HK 60-UNV
EK 60-UNV-L
EK 120-UNV-L
Çok Fonksiyonlu Hidrolik Pense, çantası ile birlikte
Yeni Seri Çok Fonksiyonlu Bataryal› Hidrolik Pense 60 kN
Yeni Seri Çok Fonksiyonlu Bataryal› Hidrolik Pense 120 kN
UA22
UA18
UA5
UA6P
UC26
UC40
UCACSR
UCM 5
UCM 6
UCM 8
UCM 10
UCM 12
UCD3515
UCD3215
UCD3575
UPD6
22 serisi sıkma çeneleri için adaptör
18 serisi sıkma çeneleri için adaptör
5 serisi sıkma çeneleri için adaptör
Sac Delme (Punch) ifllemleri için adaptör
max. 26 mm. çaplı kablolar için kesme çenesi
max. 40 mm. çaplı kablolar için kesme çenesi
max. 40 mm. çaplı ACSR çelik özlü alüminyum kablo kesme çenesi
M5 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi
M6 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi
M8 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi
M10 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi
M12 Yivli Çubuk (Saplama) Kesme Çenesi
DIN 35x15 Ray Kesme Çenesi
DIN 32x15x9 Ray Kesme Çenesi
DIN 35x7,5 Ray Kesme Çenesi
Ray Delme Adaptörü
1.575,00
2.700,00
3.300,00
200,00
200,00
200,00
510,00
160,00
160,00
200,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
220,00
49
Mekanik Kablo Kesme Makasları
Siparifl Kodu
Aç›klama
K 100
K 101/1
K 201/1
K 101/2
K 105/1
K 106/1
K 106/2
K 103/1
K 104/1
max.14mm. Çaplı kablolar için
max.26mm. De¤ifltirilebilir bıçaklı
max.26mm. De¤ifltirilebilir bıçaklı, VDE 1000 V izoleli, IEC 60900
max.38mm. De¤ifltirilebilir bıçaklı
max.26mm. De¤ifltirilebilir bıçaklı, teleskopik kollu
max.32mm. Çaplı kablolar için, kademeli
max.52mm. Çaplı kablolar için, kademeli
max.60mm. Çaplı kablolar için, kademeli
max.100mm. Çaplı kablolar için, kademeli
Birim Fiyat›
Euro ( )/ Ad.
57,00
65,00
175,00
130,00
115,00
215,00
316,00
520,00
600,00
yeni
Hidrolik Kablo Kesme Makasları
HSG 50
ESG 25L
ES32
HSG 50
HSG 85/2
HSG 45
HSG 55
ES 20
ESG 25-L
ES 32
ES 32F
ESG 50-L
ESG 85-L
ESG 45-L
ESG 55-L
EBS-8
EBS-12
max.48mm. Çaplı kablolar için
max. 85mm. Çaplı kablolar için
max. 45mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için
max. 55mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için
max. 20mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) Kablolar için, bataryalı - Mini
max. 25mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) Kablolar için, bataryalı - Mini
max. 32mm. Çaplı kablolar için, bataryalı - Mini
max. 32mm. Çaplı, flexsible kablolar için, bataryalı - Mini
max. 50mm. Çaplı kablolar için, bataryalı
max. 85mm, Çaplı kablolar için, bataryalı
max. 45mm. Çaplı Al/Çelik kablolar için, bataryalı
max. 55mm. Çaplı Al/Çelik (ACSR) kablolar için, bataryalı
8mm. Tel tava kesme makası, bataryalı - Mini
12mm. Tel tava kesme makası, bataryalı - Mini
1.375,00
2.200,00
2.200,00
2.700,00
1.050,00
1.850,00
995,00
995,00
2.450,00
3.200,00
3.200,00
3.800,00
790,00
830,00
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
ESG 55L
Kablo Sıyırma Makasları
K 43/2
K 44
K400
KL765PV
KL735PV
0,08-10 mm2 kablo sıyırma ve kesme makası
1 -25 mm2 kablo sıyırma ve kesme makası
40 mm çapa kadar kablo soyma aparat›
1,5-6 mm2 Photovoltaic kablo s›y›rma aparat›
8,5 mm ye kadar Photovoltaic kablolar için cep tipi s›y›rma aparat›
85,00
165,00
185,00
70,00
30,00
RA5
RAM 3
RAL1
RAL 2
LG4
LG5
LGM4
LGL
NG 1/230
NG 2
Yedek Pil 12 VNiMh
Yedek Pil 9,6 VNiMh
Yedek Batarya 18 V/ 1,5 Ah, Li-‹on
Yedek Batarya 18 V/ 3,0 Ah, Li-‹on
fiarj Cihazı
Hızlı fiarj Cihazı
fiarj Cihazı
YEN‹ SER‹ Bataryalar için fiarj Cihaz›
fiebeke Adaptörü
YEN‹ SER‹ Cihazlar için fiebeke Adaptörü
165,00
145,00
200,00
250,00
205,00
335,00
170,00
265,00
340,00
350,00
K400
Aksesuarlar
50
OCAK 2011
yeni
yeni
yeni
Pense, Kargaburun ve Yankeskiler (VDE ‹zoleli) 1000 V.
Siparifl Kodu
KL 010160IS
KL 010210IS
KL 020165IS
KL 020180 IS
KL 020 205 IS
KL 040145IS
KL 040160IS
KL 040180IS
KL 042190IS
KL 044 200 IS
KL 045180 IS
KL 045 200 IS
KL 045 240 IS
KL 050 205 IS
KL 055 205 IS
KL 060160IS
Aç›klama
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
Kablo Makası, 160mm (VDE Izoleli)
Kablo Makası, 210mm (VDE Izoleli)
Pense, DIN ISO5746,164mm (VDEIzoleli)
Pense, DIN ISO 5746,180mm (VDE Izoleli)
Pense, DIN ISO 5746,205mm (VDE Izoleli)
Yan Keski, DIN ISO 5749,145mm (VDE Izoleli)
Yan Keski, DIN ISO 5749,160mm (VDE Izoleli)
Yan Keski, DIN ISO 5749,180mm (VDE Izoleli)
Yan Keski, Kablo Sıyırma Delikli 190mm (VDE Izoleli)
Güçlü Yan Keski, 200mm (VDE Izoleli)
Güçlü Yan Keski, DIN ISO 5749,180mm (VDE Izoleli)
Güçlü Yan Keski, DIN ISO 5749,200mm (VDE Izoleli)
Güçlü Yan Keski, DIN ISO 5749,240mm (VDE Izoleli)
Kargaburun Düz, DIN ISO 5745,205mm (VDE Izoleli)
Kargaburun Kıvrık, DIN ISO 5745,205mm (VDE Izoleli)
Kablo Sıyırma Pensesi, 160mm (VDE Izoleli)
Birim Fiyat› Ambalaj
TL/Ad.
Miktar›Ad.
123,00
180,00
62,00
68,00
76,00
72,00
78,00
82,00
111,00
130,00
99,00
108,00
137,00
80,00
90,00
79,00
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Pense, Kargaburun ve Yankeskiler Standart
KL 025165
KL 025180
KL 025 205
KL 020165
KL 020180
KL 020 205
Güçlü Pense, Kombine Yıldız Anahtarlı, 165mm
Güçlü Pense, Kombine Yıldız Anahtarlı, 180mm
Güçlü Pense, Kombine Yıldız Anahtarlı, 200mm
Pense, DIN ISO 5745,165mm
Pense, DIN ISO 5745,180mm
Pense, DIN ISO 5745,205mm
68,00
71,00
82,00
60,00
67,00
72,00
6
6
6
6
6
6
KL 030160
KL 035160
Kargaburun, Uzun Düz Burunlu, DIN ISO 5745,160mm
Kargaburun, Uzun Yuvarlak Burunlu, DIN ISO 5745,160mm
68,00
69,00
6
6
KL 040145
KL 040160
KL 040180
KL 045180
KL 045200
KL 050170
KL 050205
KL 055170
KL 055205
KL 060160
Yan Keski, DIN ISO 5749,145mm,
Yan Keski, DIN ISO 5749,160mm,
Yan Keski, DIN ISO 5749,180mm,
Güçlü Yan Keski, DIN ISO 5749,180mm
Güçlü Yan Keski, DIN ISO 5749,200mm
Kargaburun, Düz, DIN ISO 5745,170mm
Kargaburun, Düz, DIN ISO 5745,205mm
Kargaburun, Kıvrık, DIN ISO 5745,170mm
Kargaburun, Kıvrık, DIN ISO 5745,205mm
Kablo Sıyırma Pensesi, 160mm
67,00
73,00
78,00
93,00
103,00
72,00
78,00
79,00
92,00
73,00
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
KL 070250G
KL 070 250
Ayarlı Pense, DIN ISO 8976, Plastik ‹zoleli, 250mm
Ayarlı Pense, DIN ISO 8976, 250mm
68,00
82,00
6
6
231,00
1
234,00
1
1.750,00
3.100,00
260,00
750,00
1
1
1
1
KL 303IS
VDE
KL 306IS
VDE
KL 810B20
KL 880B26IS VDE
KL 900L
KL 900B15
OCAK 2011
Set 3 Parça (Pense 180mm, Yankeski 160mm, Kargaburun 200mm
(VDE ‹zoleli)
Set 6 Parça (Yankeski 160mm, Kargaburun 200mm,
Yıldız T PH1+PH2, Düz Torn. (VDE ‹zoleli)
20 Parçalı Takım Çantası Siyah Kısmen VDE ‹zoleli Takım, DIN 60900
26 Parçalı Takım Çantası Kırmızı 26 ad. VDE ‹zoleli Takım, DIN 60900
Laptop gözlü mühendis takım çantası (Bofl)
Laptop gözlü mühendis takım çantası (15 Parçalı)
51
Tornavidalar - VDE ‹zoleli 1000 V.
Siparifl Kodu
Aç›klama
Birim Fiyat›
TL/Ad.
Ambalaj
Miktar›Ad.
KL 150TX10 IS
KL 150TX15 IS
KL 150 TX20 IS
KL 150 TX25 IS
KL 150 TX30 IS
KL 100 75 25 IS
KL 100 100 30 IS
KL 100 100 35 IS
KL 100 100 40 IS
KL 100 125 55 IS
KL 100 150 65 IS
KL 100 175 80 IS
KL 110 PH1 IS
KL 110 PH2 IS
KL 110 PH3 IS
KL 120 PZ1 IS
KL 120 PZ2 IS
KL 120 PZ3 IS
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
VDE
Tornavida (Tora vidalar için) Tx10 (VDE izoleli)
Tornavida (Tora vidalar için) Tx15 (VDE izoleli)
Tornavida (Tora vidalar için) Tx20 (VDE izoleli)
Tornavida (Tora vidalar için) Tx25 (VDE izoleli)
Tornavida (Tora vidalar için) Tx30 (VDE izoleli)
Düz Tornavida (VDE izolel i) 2,5 x 0,4
Düz Tornavida (VDE izolel i) 3,0 x 0,5
Düz Tornavida (VDE izolel i) 3,5 x 0,6
Düz Tornavida (VDE izolel i) 4,0 x 0,8
Düz Tornavida (VDE izolel i) 5,5x1,0
Düz Tornavida (VDE izolel i) 6,5 x 1,2
Düz Tornavida (VDE izolel i) 8,0 x 1,2
Yıldız Tornavida (VDE izoleli) Philips PH1
Yıldız Tornavida (VDE izoleli) Philips PH2
Yıldız Tornavida (VDE izoleli) Philips PH3
Yıldız Tornavida (VDE izoleli) Pozidriv PZ1
Yıldız Tornavida (VDE izoleli) Pozidriv PZ2
Yıldız Tornavida (VDE izoleli) Pozidriv PZ3
27,00
28,00
29,00
29,00
33,00
15,50
15,50
16,00
16,50
22,00
23,00
27,00
17,50
23,00
31,50
21,00
24,00
36,00
12
12
12
12
6
12
12
12
12
12
6
6
12
12
6
12
12
6
KL19073 IS
VDE
Kontrol Kalemi 1000V. 3,0x0,8mm, 73 mm uç
19,50
12
Düz Tornavida, ince 2,5 x 0,4
Düz Tornavida, ince 3,0 x 0,5
Düz Tornavida, ince 3,5 x 0,6
Düz Tornavida, ince 4,0 x 0,8
Düz Tornavida, Kalın 5,5x1,0
Düz Tornavida, Kalın 6,5x1,2
Düz Tornavida, Kalın 8,0x1,2
Yıldız Tornavida Pozidriv PZ1
Yıldız Tornavida Pozidriv PZ2
Yıldız Tornavida Pozidriv PZ3
Yıldız Tornavida Philips PH1
Yıldız Tornavida Philips PH2
Yıldız Tornavida Philips PH3
Karbüratör Tornavidası, Düz 5,5 x 1,0 El
Karbüratör Tornavidası, Yıldız PH1
12,50
13,00
15,50
15,00
26,00
31,50
56,00
18,50
21,50
33,00
16,50
20,50
30,00
16,00
16,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
12
12
6
12
12
120,00
213,00
299,00
109,00
109,00
1
1
1
1
1
510,00
510,00
1
1
Tornavidalar Standart
KL 100 75 25
KL 100 80 30
KL 100100 35
KL 100100 40
KL 105100 55
KL 105125 65
KL 105150 80
KL 120 PZ1
KL 120 PZ2
KL 120 PZ3
KL 110 PH1
KL 110 PH2
KL 110 PH3
KL 100 25 55
KL 110 25 PH1
Setler - Tornavida ve Anahtar Setleri
KL 350
KL 300 IS
KL360
KL 380
KL 390 IS
KL 38715
KL 38830
52
VDE
Elektronikçi Tornavida Seti 7 Parça
Klauke E-Smart Tornavida seti 12 parça (De¤ifltirilebilir Uçlu)
Lokma Anahtar Seti
Düz Tornavida Seti 3 Parça
Tornavida seti 6 Parça (Yıldız 2 ad, Düz 3 Ad, Kont Kalemi)
VDE ‹zoleli
Torklu Tornavida Seti 0,6-1,5Nm, 14 parçalı
Torklu Tornavida Seti 1,5-3,0Nm, 14 parçalı
OCAK 2011
Kademeli Matkap Ucu (Kwik Stepper)
Siparifl Kodu
36018
34410
34401
36414
36020
06990
Kademe
Say›s›
1
1
13
5
7
-
Delebilece¤i Delik
Çaplar› Ø mm
Aç›klama
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu Seti
Matkap Aç›kl›¤›
Ø mm
Birim Fiyat›
TL/Ad.
6,4
6,4
6,4
9,5
9,5
-
89,00
90,00
99,00
250,00
245,00
490,00
9,7
12.7
3,2-12,7
22,2 - 34,9
PG-7’den PG-21’e kadar tek ifllemde deler
4-12,4-20,6-30 mm, çaplı 3 Ad, uç içerir
Punch Setleri ve Hidrolik Üniteler
Siparifl Kodu
36687
Aç›klama
Birim Fiyat›
TL/Ad.
Delebilece¤i Delik Çaplar› Ø mm
Manuel Punch Seti,
tek parça çıkaran tip
Manuel Punch Seti,
kırarak çıkaran tip
Avuç içi düz hidrolik pompa
Düz hidrolik pompa ve Punch Seti
PG-9'dan PG-48'e kadar punch, çekme difllisi, kolu,
12,7 mm matkap ucu, Plastik Taflıma Çantası ile
36691
PG-9'dan PG-48'e kadar punch, çekme difllisi, kolu,
9,7 mm matkap ucu, Plastik Taflıma Çantası ile
34291
Hidrolik pompa, Adaptör, Ara Parçası, Plastik Çantası ile
35611
Hidrolik pompa, Pg-9,11,13,16,21 ve 30,5 mm
punch ve kalıpları, adaptör, çekme vidalari ile birlikte
15906
El tipi hidrolik ram
El pompası, ram, plastik çantası ile
25097
Ayak tip hidrolik ram
Ayak pompası, ram, metal çantası ile
LS 50-L Flex Bataryal› hidrolik Punch Ünitesi mini Elektro - Hidrolik Punch Ünitesi, adaptör, çekme vidaları
ve matkap ucu, Metal çantası ile birlikte
LS 60-L
Bataryalı, Hidrolik Punch Ünitesi Elektro - Hidrolik Punch Ünitesi, adaptör, çekme vidaları
ve matkap ucu, Metal çantası ile birlikte
32398
Hidrolik Üniteler için Punch Seti
Pg-9,11,13,16,21 ve 30,5 mm - 6 farklı ölçüde
punch ve kalıp içerir.
32803
Hidrolik Üniteler için Punch Seti
Pg-9,11,13,16,21,29,36,48 ve 30,5 mm - 9 farkl›
ölçüde punch ve kalıp içerir
1.300,00
1.600,00
1.990,00
2.250,00
2.675,00
3.950,00
5.400,00
yeni
5.780,00
yeni
510,00
1.150,00
Dairesel Punchlar
Siparifl Kodu
31989
31990
31991
31962
06955
31993
36508
31995
31996
31998
Aç›klama
PG No
Sac
Kal›nl›¤› (mm)
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
Paslanmaz çelik için
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
PG-9
PG-11
PG-13
PG-16
PG-16
PG-21
PG-29
PG-36
PG-48
2.00
2.00
2.00
3.00
3.50
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
Delik Çap›
Ø mm
Ø inch
15.2
18.6
20.4
22.5
22.5
28.3
30.5
37.0
47.0
60.0
0.598
0.732
0.803
0.812
0.812
1.115
1.210
1.457
1.850
2.362
A¤›rl›k Kg.
Birim Fiyat›
TL/Ad.
137
137
137
137
273
273
273
454
772
1180
115,00
115,00
115,00
115,00
380,00
145,00
157,00
210,00
290,00
335,00
A¤›rl›k Gr.
Birim Fiyat›
TL/Ad.
Kare Punchlar
Siparifl Kodu
60001
60004
61007
61010
61014
60016
60019
60168
60171
60174
60177
60234
54
Ölçü (mm)
12.7x12.7
15.9x15.9
19.1x19.1
22.4x22.4
24.0x24.0
25.4x25.4
46,0x46,0
50.8x50,8
68,0x68,0
92,0x92,0
104,8x104,8
138,0x138,0
Uygulama fiekli
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
sadece hidrolik
sadece hidrolik
sadece hidrolik
sadece hidrolik ram
sadece hidrolik ram
sadece hidrolik ram
Sac
Kal›nl›¤› (mm)
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
A¤›rl›k
Kg.
Ibs.
0.50
0.68
0.68
0.82
1.00
1.10
2.80
3.10
4.60
6.70
8.50
9.10
1.10
1.50
1.50
1.80
2.30
2.40
6.20
6.90
10.10
14.80
18.80
20.00
9.50
12.70
12.70
12.70
12.70
15.90
30.20
30.20
30.20
30.20
30.20
30.20
410,00
410,00
440,00
580,00
600,00
580,00
1.480,00
1.750,00
2.070,00
2.600,00
3.700,00
3.900,00
OCAK 2011
Gerilim Test Cihaz›
Siparifl Kodu
Aç›klama
Birim Fiyat›
Euro ( )/ Ad.
GT-12
GT-16
GT-55NE
GT-85NE
Temassız Gerilim Algılayıcı (50 -1000 V)
Temassız Gerilim Algılayıcı (12 - 90 V)
LED Göstergeli 2 Kutuplu Voltaj Test Cihazı
LCD Ekranlı 2 Kutuplu Voltaj Test Cihazı
DM-20
DM-40
DM-60
DM-200A
DM-210A
DM-310
DM-350
DM-510
DM-510A
DM-810A
DM-820A
DM-860
300 V AC/DC Dijital Multimetre DC 200 mA
600 V AC/DC Dijital Multimetre DC 200 mA
600 V AC/DC Dijital Multimetre DC 10 A
Dijital Multimetre
Dijital Multimetre + Frekans, Kapasitans, Sıcaklık Ölçümü
Dijital Multimetre DC/AC10 A
Dijital Multimetre DC/AC 10 A True RMS + Ekran Iflıklı
Dijital Multimetre, True RMS + Harmonik Ölçümü
Dijital Multimetre, True RMS + Harmonik Ölçümü, S›cakl›k Ölçümü
Dijital Multimetre, CAT IV + True RMS
Dijital Multimetre, CAT IV + True RMS + Hold özelli¤i
Endüstriyel Dijital Multimetre, True RMS
22,00
34,00
85,00
98,00
130,00
115,00
172,00
262,00
180,00
220,00
255,00
450,00
GT-220
GT-540
Elektrik Test Cihazı AC/DC 1000 V
Elektrik Test Cihazı + Diyot + Kapasitans Ölçümü, Auto/Manual seçimi
72,00
108,00
CMT-80
CM-330
CM-410
CM-600
CM-800
CM-850
CM-900
CM-950
CM-1300
CM-1350
CM-1500
CM-1550
CSJ-100
Otomatik Ölçümlü Pensampermetre
Pens Ampermetre AC 400 A.
Pens Ampermetre AC 400 A., AC/DC 600 V
Pens Ampermetre AC 600 A.
Pens Ampermetre AC 600 A, AC/DC 600 V
Pens Ampermetre AC 600 A, AC/DC 600 V, True RMS
Pens Ampermetre AC/DC 600 A
Pens Ampermetre, AC/DC 600 A, True RMS
Pens Ampermetre AC 1000 A., AC 750 V., DC 1000 V
Pens Ampermetre AC 1000 A., AC 750 V., DC 1000 V, True RMS
Pens Ampermetre AC/DC 1000 A., AC 750 V., DC 1000 V
Pens Ampermetre AC/DC 1000 A., AC 750 V., DC 1000 V, True RMS
Aç›k a¤›zl› pens ampermetre AC/DC 1000 V, AC 200 A
124,00
68,00
112,00
108,00
177,00
200,00
226,00
259,00
259,00
287,00
284,00
339,00
150,00
TG-600
Kızılötesi Termometre max 500 oC optik çöz. 12:1
222,00
yeni
yeni
yeni
yeni
19,50
23,00
59,00
99,00
GT12 GT16 GT-55NE GT-85NE
Dijital Multimetreler
DM-200A
DM-820A
DM-810
DM-500/510
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
Elektrik Test Cihazlar›
GT-220
GT-540
Pens Ampermetreler
CMP-80
CM-330 CM-600
CM-900-950 CM-1550 CSJ-100
yeni
yeni
K›z›lötesi Termometreler
OCAK 2011
55
Toprak Direnci Ölçme Cihazlar›
Siparifl Kodu
ETEST
MULTI
ETEST RE
Birim Fiyat›
Euro ( )/ Ad.
Aç›klama
ETEST MULTI
ETEST RE
ETEST RISO
Multi, çok fonksiyonlu test cihaz›
Toprak direnci ölçme cihaz›
‹zolasyon direnci ölçme cihaz›
798,00
730,00
375,00
SF-420AC
SF-530
SF-780
Kütle Dedektörü
Çoklu Dedektör
Metal Dedektörü
53,00
101,00
315,00
TC-20
TC-30
Multimetreler için Çanta
Pensampermetreler için Çanta
50065700
50075926
Termal Prob - 40 + 204 oC
Termal Prob - 40 + 500 oC + Yüzey sıcaklı¤ı ölçümü
115,00
86,00
Aç›klama
Birim Fiyat›
TL/Ad.
Motorlu kablo çekme makinas›, 3,6 to, 220 V
6800-22 CE için kablo çekme halat›, 91 mt
6800-22 CE için kablo çekme halat›, 182 mt
6800-22 CE için kablo çekme halat›, 365 mt
91 ve 182 mt halatlar için tafl›ma stand›
22.000,00
7.500,00
15.000,00
15.750,00
1.100,00
ETEST RISO
Kütle Dedektörleri
Çantalar
15,50
17,00
Problar
Kablo Çekme Ekipmanlar›
Ultra Tugger™ Kablo Çekme Makinas›
Siparifl Kodu
6800-22 CE
34136
34137
34138
34362
T-File Tipi Kablo Çorapları
56
Siparifl Kodu
Kablo Ça¤›
(mm)
A¤ Uzunlu¤u
(mm)
Çekme Halkas›
Uzunlu¤u (mm)
Max. Kapasite
kN
Birim Fiyat›
TL/Ad.
30558
30560
30562
30564
30566
30568
30570
30572
30574
30576
30578
31010
30580
31012
30582
31014
13-15
16-18
19-25
26-38
39-50
51-63
64-76
77-88
89-100
19-25
26-38
39-50
51-63
64-76
77-88
89-100
535
610
610
610
610
610
610
610
660
915
915
915
915
915
915
1020
200
200
230
230
280
300
300
360
360
230
230
280
300
300
360
360
4.0
4,9
6.0
8,7
14,5
16,4
21,7
21,7
27,5
6.0
8,7
14,5
16,4
21,7
21,7
27,5
440,00
465,00
475,00
480,00
525,00
565,00
610,00
665,00
745,00
595,00
615,00
640,00
715,00
760,00
830,00
940,00
OCAK 2011
Üniversal Klemensler
Siparifl Kodu
Tip
Aç›klamalar Kesit mm2
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktar› Ad.
UK 3 N
UK 3 N BUmavi
UK 2.5 N
UK 2,5 N BU mavi
UK 5 N
UK 5 N BU mavi
UK 6 N
UK 6 N BUmavi
UK 10 N
UK 10N BUmavi
UK 16 N
UK 16 N BUmavi
UIK 35
UIK 35 BU mavi
UK 35 N
UK 35 N BU mavi
UK 35
UK 35 BU mavi
UKH 50
UKH 50 BU mavi
UKH 95
UKH 95 BU mavi
Geçifl klemensi, gri, 2.5 mm2, 32 A
Geçifl klemensi, mavi, 2.5 mm2, 32 A
Geçifl klemensi, gri, 2.5 mm2, 24 A
Geçifl klemensi, mavi, 2.5 mm2, 24 A
Geçifl klemensi, gri, 4 mm2, 41 A
Geçifl klemensi, mavi, 4 mm2, 41 A
Geçifl klemensi, gri, 6 mm2, 57 A
Geçifl klemensi, mavi, 6 mm2, 57 A
Geçifl klemensi, gri, 10 mm2, 76 A
Geçifl klemensi, mavi, 10 mm2, 76 A
Geçifl klemensi, gri, 16 mm2, 101 A
Geçifl klemensi, mavi, 16 mm2, 101 A
Geçifl klemensi, gri, 35 mm2, 125 A
Geçifl klemensi, mavi, 35 mm2, 125 A
Geçifl klemensi, gri, 35 mm2, 125 A
Geçifl klemensi, mavi, 35 mm2, 125 A
Geçifl klemensi, gri, 35 mm2, 150 A
Geçifl klemensi, mavi, 35 mm2, 150 A
Yüksek Ak›m klemensi, gri, 50 mm2, 150 A
Yüksek Ak›m klemensi, 50 mm2, 150 A
Yüksek Ak›m klemensi, gri, 35 mm2, 232 A
Yüksek Ak›m klemensi, mavi, 35 mm2, 232 A
0,69
0,69
0,73
0,73
0,89
0,89
1,42
1,42
1,93
1,93
2,42
2,42
5,44
5,44
6,00
6,00
6,26
6,26
18,96
18,96
30,97
30,97
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
10
10
10
3002225
1923021
UK 3-TWIN
UK 5-TWIN
0,2-2,5 mm2, tek girifl çift ç›k›fl
0,2-4 mm2, tek girifl çift ç›k›fl
3,00
2,43
50
50
2770011
2770095
2774017
2774091
2771146
2772077
2791016
2791029
2791113
UKK3
UKK3 BUmavi
UKK5
UKK5 BUmavi
UKKB 5
UKKB 10
UKK5-DIO/0-U
UKK 5-DIO/UL-UR
UKK5-2DI0/0-UL/UR-UL
2,51
0,2-2,5 mm2, üst katta köprüleme
0,2-2,5 mm2, üst katta köprüleme
2,51
0,2-4 mm2, üst katta köprüleme
2,73
0,2-4 mm2, üst katta köprüleme
2,73
0,2-4 mm2, her iki katta köprüleme
3,90
0,5-10 mm2, her iki katta köprüleme
7,22
0,2-4 mm2, diotlu, diot yönü üst kattan alt kata do¤ru 7,49
0,2-4 mm2, diotlu, diot yönü alt katta giriflle ç›k›fl aras›nda
8,44
0,2-4 mm2, 2 diotlu, diot yönü üst kat girifl ve
10,77
alt kat ç›k›fltan alt kat girifl yönüne
50
50
50
50
50
50
50
50
50
MBKKB2.5
MBKKB 2,5 BU mavi
MBKKB 2,5-PV
0,2-2,5 mm2, her iki katta köprüleme
0,2-2,5 mm2, her iki katta köprüleme
0,2-2,5 mm2, her iki kat k›sa devre, iki katta köprüleme
2,37
2,37
6,09
50
50
50
PIK 4-PE/L/L
PIK 4-PE/L/N
PIK 4-PE/L/NT
Üç katl›, alt kat› toprak ba¤lant›s› için
5,67
Üç katl›, alt kat› toprak, üst kat› N ba¤lant›s› için
5,67
Üç katl›, alt kat› toprak, üst kat› N baras› ba¤lant›s› için 6,00
50
50
50
3001501
3001514
3003347
3003350
3004362
3004388
3004524
3004977
3005073
3005086
3006043
3006056
3006182
3006302
3074130
3058350
3008012
3008025
3009118
3009105
3010013
3010136
Tek Girifl - Çift Ç›k›fll› Klemensler
Çift Katl› Klemensler
Çift Katl› Mikro Klemensler
1414064
1414077
2800583
Üç Katl› Vidal› Tesisat Klemensler
2714022
2714019
2714006
PIK 4-PE/L/L
58
OCAK 2011
Topraklama Klemensleri
Siparifl Kodu
Tip
Aç›klamalar Kesit mm2
USLKG 3
USLKG 2,5
USLKG 2,5 N
USLKG 5
USLKG 6 N
USLKG10N
USLKG16N
USLKG35
UKK5-PE
0,2-2,5 mm2
0,2-2,5 mm2
0,2-2,5 mm2
0,2-4 mm2
0,2-6 mm2
0,5-10 mm2
2,5-16 mm2
0,75-35 mm2
0,2-4 mm2, iki katl›
UK 5-HESI
UT 4-HESI (5x20)
UK 5-HESILED 24
UK 5-HESILA250
UKK 5-HESI (5x20)
0,2-4 mm2
0,14-4 mm2
0,2-4 mm2,15-30 VAC/DC LED'I‹
0,2-4 mm2,110-250 VAC/DC LED'I‹
0,2-4 mm2, çift katl›, 5x20 sigortal›
2812018
3007042
0921011
0921037
UK 4-TG
UKK5-TG
ST-SI-UK 4
ST-SILED24-UK4
0921040
ST-SILED 60-UK 4
0921053
ST-SILA250-UK4
0,2-4 mm2, taban klemensi
0,2-4 mm2, alt kat› geçifl, üst kat› soketli
UK4-TG VE UKK5-TG ile kullan›l›r, sigorta fifli
UK 4-TG VE UKK5-TG ile kullan›l›r,
15-30 VAC/DC LED'li sigorta fifli
UK 4-TG VE UKK5-TG ile kullan›l›r,
30-60 VAC/DC LED'li sigorta fifli
UK 4-TG VE UKK5-TG ile kullan›l›r,
110-250 VAC/DC LED'li sigorta fifli
0441083
0441025
0441119
0441504
0442079
3003923
0443023
0444019
2774211
Birim Fiyat
TL/Adet
2,78
3,19
3,66
3,51
4,73
4,95
6,83
11,86
11,83
Ambalaj
Miktar› Ad.
50
50
50
50
50
50
50
25
50
Ay›rma Kollu Sigortal› Klemensler
3004100
3046032
3004126
3004142
3007204
4,01
4,63
10,02
10,64
8,99
50
50
50
50
50
Fifl Sigortal› Klemensler
2,67
8,71
2,45
12,36
50
50
50
50
12,36
50
9,08
50
Ölçme - Ay›rma ve Test Klemensleri
3101016
3104013
3004032
0311087
0309109
MTK
MTK-P/P
UK5-MTK-P/P
URTK/S
URTK/S-BEN10
0,2-2,5 mm2, b›çakl› ay›rma klemensi
0,2-2,5 mm2, test soketli
0,2-4 mm2, test soketli, tamam› kapal›
0,5-6 mm2
0,5-10 mm2
4,55
5,45
4,82
6,75
7,02
50
50
50
50
50
3031076
3031089
3031212
3031225
3031364
3031377
3031487
3031490
3036110
3036123
3036149
3036152
ST 1,5
ST 1,5 BU mavi
ST 2,5
ST 2,5 BU mavi
ST 4
ST 4 BU mavi
ST 6
ST 6 BU mavi
ST 10
ST 10 BU mavi
ST 16
ST 16 BU mavi
0,08-1,5 mm2
0,08-1,5 mm2
0,08-2,5 mm2
0,08-2,5 mm2
0,08-4 mm2
0,08-4 mm2
0,2-6 mm2
0,2-6 mm2
0,2-10 mm2
0,2-10 mm2
0,2-16 mm2
0,2-16 mm2
0,69
0,69
0,74
0,74
0,94
0,94
1,59
1,59
2,30
2,30
3,12
3,12
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
STTB 1,5
STTB 1,5 BU mavi
STTB 2,5
STTB 2,5 BU mavi
STTB 4
STTB 4 BU mavi
0,08-1,5 mm2
0,08-1,5 mm2
0,08-2,5 mm2
0,08-2,5 mm2
0,08-4 mm2
0,08-4 mm2
1,96
1,96
2,50
2,50
3,24
3,24
50
50
50
50
50
50
Yayl› Klemensler
Çift Katl› Yayl› Klemensler
3031157
3031160
3031270
3031283
3031429
3031432
OCAK 2011
59
Üç ve Dört Katl› Yayl› Klemensler
Siparifl Kodu
Tip
3036042
3036055
ST 2,5-3L
ST 2,5-PE/3L
3038338
ST 4-PE/3L
ST 2,5-3L
Aç›klamalar Kesit mm2
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktar› Ad.
0,08-2,5 mm2 üç katl› klemens
0,08-2,5 mm2 dört katl›,
alt kat toprak (motor klemens)
0,08-4 mm2 dört katl›,
alt kat toprak (motor klemens)
4,29
7,83
50
50
9,45
50
Yayl› Topraklama Klemensler
3031513
3031238
3031380
3031500
3036136
3036165
3036026
3036039
ST1.5-PE
ST 2,5-PE
ST4-PE
ST6-PE
ST10-PE
ST16-PE
STTB 2,5-PE
STTB4-PE
0,08-1,5 mm2
0,08-2,5 mm2
0,08-4 mm2
0,2-6 mm2
0,2-10 mm2
0,2-16 mm2
0,08-2,5 mm2, iki katl›
0,08-4 mm2, iki katl›
3,38
3,29
3,51
5,02
6,01
7,37
7,37
9,29
50
50
50
50
50
25
50
50
3036369
ST 4 HESI (5x20)
0,08-4 mm2
5,45
50
3031827
STI 2,5-PE/L/NT
5,95
50
3031843
3201851
STI 2,5-PE/L/N
STI 2,5-L/N
0,08-4 mm2, üç katl›, alt kat toprak,
üst kat N baras› ba¤lant›l›
0,08-4 mm2, üç katl› alt kat toprak
0,08-4 mm2, iki katl›
5,65
3,90
50
50
STIO 2,5/3-2B/L
STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M
STIO-IN 2,5/3 OG
Üç iletkenli
Üç iletkenli, 15-30 C DC k›rm›z› LED’li
Besleme klemensi, 3 iletkenli
5,30
8,83
4,53
50
50
25
PIT 2,5
PIT 2,5 BU
PIT 2,5-PE
PIT 2,5-TWIN
PIT 4
PIT 4 BU
PIT 4-PE
PIT 4-TWIN
PIT 4-HESI (5X20)
PITTB 2,5
PITTB 4
PIT 2,5-3L
2,5 mm2, tek girifl, tek ç›k›fl
2,5 mm2, tek girifl, tek ç›k›fl, mavi
2,5 mm2, tek girifl, tek ç›k›fl, topraklama
2,5 mm2, tek girifl, çift ç›k›fl
4 mm2, tek girifl, tek ç›k›fl
4 mm2, tek girifl, tek ç›k›fl, mavi
4 mm2, tek girifl, tek ç›k›fl, topraklama
4 mm2, tek girifl, çift ç›k›fl
4 mm2, tek girifl, tek ç›k›fl, sigortal›
2,5 mm2, çift katl›
4 mm2, çift katl›
2,5 mm2, üç katl›
0,96
0,96
3,70
1,62
1,49
1,49
4,61
2,18
6,20
2,83
3,68
6,06
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
AK 4
AK 16
AKG 4 BU mavi
AKG 16 BU mavi
AKG 4 GNYE yeflil sar›
AKG 16 GNYE yeflil sar›
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
AB/SS
ABN2/SS
0,5-6 mm2
1,5-16 mm2
0,5-6 mm2, mavi
1,5-16 mm2, mavi
0,5-6 mm2, topraklama
1,5-16 mm2, topraklama
10x3 mm, bak›r, kalay kapl›, 1m bara
10x3 mm bara mesneti
Bara mesneti, çift katl›, 36,8 mm
0,76
1,27
1,09
1,88
1,15
1,88
28,31
2,10
4,07
50
50
50
50
50
50
10
10
10
Sigortal› Klemensler
Tesisat Klemensleri
STI 2.5-PE/L/NT
Sensör Aktüatör Klemensleri
3209015
3209028
3209196
STIO...
PIT Serisi Sensör Aktüatör Klemensleri
3209510
3209523
3209536
3209549
3211757
3211760
3211766
3211771
3211861
3210567
3211786
3210499
PIT 2,5
Bara Klemensleri ve Aksesuarlar›
AKG.....
60
0404017
0404033
0421016
0423014
0421029
0423027
0402174
0404428
0404460
OCAK 2011
Montaj Raylar›
Siparifl Kodu
1401682
1401695
0801733
0801681
1201730
1201714
1201002
1201015
1201756
3240262
1201086
1206560
1206573
Tip
NS15
NS15
NS 35/ 7,5
NS 35/ 7,5
NS 35/15
NS 35/15
NS32
NS32
NS35/15-AL
NS 30/15
BG/S
NS 35/ 7,5 CAP
NS 35/15 CAP
Aç›klamalar
Birim Fiyat
TL/mt.
15x5, çelik, delikli
15x5, çelik, deliksiz
35x7,5, çelik, delikli w. otomat ray›
35x7,5, çelik, deliksiz w. otomat ray›
Yükseklik 15 mm delikli
Yükseklik 15 mm deliksiz
G tipi çelik delikli
G tipi çelik deliksiz
Alüminyum ray, deliksiz, yükseklik 15 mm
Kablo krofleleri için ray, delikli
Ray tafl›y›c›, M6, 30 derece aç›l›, 35 mm
35x7,5 ray için plastik kapak
35x15 ray için plastik kapak
8,48
8,18
5,36
5,23
15,39
14,94
10,18
9,44
29,83
19,00
3,15
0,45
0,50
Ambalaj
Miktar› mt.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
100
100
Kablo Krofleleri
Siparifl Kodu
3240252
3240253
3240254
3240255
3240256
WCC
Tip
Aç›klamalar
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktar› Ad.
WCC 14
WCC 18
WCC 22
WCC 26
WCC 30
6-14 mm çap›nda kablolar için
12-18 mm çap›nda kablolar için
18-22 mm çap›nda kablolar için
22-26 mm çap›nda kablolar için
26-30 mm çap›nda kablolar için
4,75
5,55
5,70
6,10
6,80
25
25
25
25
25
SK 8
SK 14
3-8 mm Ø, baraya montaj için
3-14 mm Ø, baraya montaj için
11,87
13,78
10
10
3022276
3022218
1201442
0800886
1201662
CLIPFIX 35 -5
CLIPFIX 35
E/UK
E/NS 35 N
E/AL-NS 35
Vidas›z durdurucu, 5 mm
Vidas›z durdurucu
UK.. ‹çin, üniversal tabanl›
NS 35 ray için
NS 35 ray için
0,93
1,16
1,08
2,46
7,81
50
50
50
50
10
3001022
3001103
3003020
3003101
3006027
2770024
2771023
3001394
1413052
3101029
0310020
0308029
3026340
3030417
3030420
3030433
3036644
3036657
3030459
3030462
3208977
3211634
3211647
D-UK 2,5
D-UK 2,5 BU mavi
D-UK 4/10
D-UK 4/10 BU mavi
D-UK 16
D-UKK3/5
D-UKKB 3/5
D-UKKB10
D-MBKKB 2,5
D-MTK
D-URTK
D-URTK/S-BEN
D-URTK 6
D-ST 2,5
D-ST4
D-ST 6
D-ST10
D-ST16
D-STTB 2,5
D-STTB 4
D-PIT 4-TWIN
D-PITTB 2,5
D-PIT 2,5-3L
UK2.5N için
UK2.5N BU için
UK3N, UK5N, UK6N, UK10N, UK4-TG için
UK 5N BU, UK 6N BU, UK10N BU, UKN 5 BU, UKN 6 BU için
UK 16 için
UKK3, UKK5 için
UKKB 5 için
UKKB10 için
MBKKB 2,5, MBKKB 2,5 PV için
MTK, MTK-P/P için
URTK/S için
URTK/S BEN 10 için
URTK 6, UGSK 6, URDK 6 için
ST1,5, ST 2,5, ST 2,5/1 P, ST 2,5/1 P-PE için
ST4, ST4/1P, ST4/1P-PE için
ST 6 için
ST 10 için
ST 16 için
STTB 1,5, STTB 2,5 için
STTB 4 için
PIT 4-TWIN için
PITTB 2,5 için
PIT 2,5/3L için
0,55
0,55
0,55
0,55
0,79
1,11
1,30
1,66
0,77
0.70
1.53
1.45
1.51
0,62
0,62
0,70
0,78
0,92
0,70
0,70
0,70
0,72
0,89
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Ekranlama Klemensleri
3025163
3025176
SK...
Klemens Durdurucular›
Nihayet Plakalar›
OCAK 2011
61
Ay›rma Plakalar›
Siparifl Kodu
Tip
3003224
2770215
1302215
1413065
3101223
0310211
0310224
2778521
2771065
2770817
3030721
ATP-UK
TS-KK3
TS-K
DP-MBKKB2.5
ATS-MTK
TS-RTK
ATS-RTK
ATP-UKK3/5
ATP-UKKB3
DG-UKK3/5
ATP-ST4
3024481
3030747
ATP-ST6
ATP-STTB4
Aç›klamalar
UK 2,5N, UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N, UK 16N
UK2.5N için
UK5N.UK6N, UK10N, UK16N, UK 35 için
MBKKB 2,5 için
MTK, MTK P/P için
URTK/S için
URTK/S için
UKK3, UKK5 için
UKKB 5 için
UKK3, UKK5 için
ST 1,5, ST 2,5, ST 4, ST 2,5/1 P, ST 2,5/1 P-PE,
ST-4MT, ST 4-TG, ST 4-HESI (5x20) için
ST 6 için
STTB 1,5, STTB 2,5, STTB 4 için
Birim Fiyat
TL/Adet
Ambalaj
Miktar› Ad.
0,85
0,32
0,39
0,60
0,88
1,27
2,00
1,32
1,42
1,20
0,51
50
50
50
50
50
50
100
50
50
50
50
0,77
0,80
50
50
Üst Köprüler
Siparifl Kodu
0201184
0202170
0203179
3000227
3000201
3000191
2770642
2772080
0203250
0203263
0203276
0203454
0201333
0201278
2770639
3030158
3030161
3030174
3030187
3030190
3030213
3030226
3038930
3030336
3030242
3030255
3030349
3030271
3030365
3030284
3030297
3030307
3030310
3030323
3005947
3005950
3030860
3030873
3030886
62
Tip
FB10-6
FB10-8
FB10-10
FBRI 2-5 N
FBRI 3-5 N
FBRI 4-5 N
FBR110-5 N
FBR110-8 N
FBI10-6
FBI10-8
FBI10-10
FBI10-12
FBI 2-15
FBI 3-15
FBRNI 10-5 N
FBS 10-4
FBS 2-5
FBS 3-5
FBS 4-5
FBS 5-5
FBS 10-5
FBS 20-5
FBS 50-5
FBS 2-6
FBS 3-6
FBS 4-6
FBS 5-6
FBS 10-6
FBS 20-6
FBS 2-8
FBS 3-8
FBS 4-8
FBS 5-8
FBS 10-8
FBS 2-10
FBS 2-12
RBST 6-(2,5/4)
RBST10-(2,5/4)
RBST16-(2,5/4)
Aç›klamalar Kesit mm2
Birim Fiyat
TL/mt.
5,41
UK5N için, 10lu
5,71
UK6N için, 10lu
7,42
UK10N için, 10'lu
1,36
UK2.5N, UK3N için, 2’li
1,96
UK2.5N, UK3N için, 3’lü
2,59
UK2.5N, UK3N için, 4’lü
5,74
UK 2,5 N, UK 3N, UK3-MSTB-5.08 için 10’lu
6,90
UKK5-HESI için
6,60
UK5N için, 10’lu, izoleli
7,36
UK6N için, 10’lu, izoleli
8,43
UK10N için, 10’lu, izoleli
9,36
UK16N için, 10’lu, izoleli
3,35
UK35 için, 2’li
5,02
UK35 için,3’lü
6,79
UKK 3, MBKKB 2,5 için, 10'lu
3,30
ST 1,5 için, 10'lu
0,61
ST 2,5 için, 2'li
0,97
ST 2,5 için, 3'lü
1,30
ST 2,5 için, 4'lü
1,62
ST 2,5 için, 5li
3,24
ST 2,5 için, 10'lu
6,48
ST 2,5 için, 20li
16,23
ST 2,5 için, 50li
0,74
ST 4 için, 2'li
1,11
ST 4 için, 3'lü
1,47
ST4 için, 4'lü
1,84
ST 4 için, 5'li
3,67
ST 4 için, 10'lu
7,29
ST 4 için, 20'li
0,88
ST 6 için, 2'li
1,32
ST 6 için, 3'lü
1,77
ST 6 için, 4'lü
2,21
ST 6 için, 5'li
4,41
ST 6 için, 10'lu
1,18
ST 10 için, 2'li
1,40
ST 16 için, 2'li
1,30
ST serisi klemensler için 6 mm2'den 4 ve 2,5 mm2'ye geçifl köprüsü
ST serisi klemensler için 10 mm2'den 4 ve 2,5 mm2'ye geçifl köprüsü 2,46
ST serisi klemensler için 16 mm2'den 4 ve 2,5 mm2'ye geçifl köprüsü 2,92
Ambalaj
Miktar› mt.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
50
50
10
10
10
50
50
50
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
OCAK 2011
Klemens Etiketleri ve Klemens Grup Etiketleri
Vidal› Klemens
Etiketleri
ZB...
Siparifl Kodu
1050004
1051003
1052002
1053001
0812120
0811972
5061549
5061222
Tip
ZB 5
ZB 6
ZB 8
ZB 10
ZB 12
ZB 15
ZBM 5/WH
ZBM 6/WH
Aç›klamalar
5.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 10 ad/flerit
6.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 10 ad/flerit
8.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 10 ad/flerit
10 mm geniflli¤inde klemensler için, 10 ad/flerit
12 mm geniflli¤inde klemensler için, 5 ad/flerit
15 mm geniflli¤inde klemensler için, 5 ad/flerit
5.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 120 ad/tabaka
6.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 100 ad/tabaka
Birim Fiyat Ambalaj
TL/fierit Miktar› Adet
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
8,09
8,09
10
10
10
10
10
10
100
100
ZB... ve ZBM... etiketler PLOTTER ile yazd›r›l›r
Siparifl Kodu
UC-TM... ve ZBM...
0818111
0818108
0818085
0818072
0818069
0819194
0819217
Tip
UC-TM 4
UC-TM 5 WH
UC-TM 6 WH
UC-TM 8 WH
UC-TM 10 WH
UC-TM 12 WH
UC-TM 16 WH
Aç›klamalar
4.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 120 ad/tabaka
5.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 90 ad/tabaka
6.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 80 ad/tabaka
8.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 56 ad/tabaka
10 mm geniflli¤inde klemensler için, 48 ad/tabaka
12 mm geniflli¤inde klemensler için, 40 ad/tabaka
16 mm geniflli¤inde klemensler için, 32 ad/tabaka
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Tabaka Miktar› Adet
8,23
6,08
6,08
5,01
4,29
7,15
5,72
10
10
10
10
10
10
10
UC-TM... etiketler CMS-P1-PLOTTER ve BLUEMARK ile yazd›r›l›r
Siparifl Kodu
ZBF...
0809997
0809735
0811202
0803579
0803595
0803618
0800734
Tip
ZBF 10
ZBF 12
ZBF 15
ZBFM 4/WH
ZBFM 5/WH
ZBFM 6/WH
ZBFM 8/WH
Aç›klamalar
10.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 10 ad/flerit
12 mm geniflli¤inde klemensler için, 5 ad/flerit
15 mm geniflli¤inde klemensler için, 5 ad/flerit
4.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 100 ad/tabaka
5.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 120 ad/tabaka
6.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 100 ad/tabaka
8.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 50 ad/tabaka
Birim Fiyat Ambalaj
TL/fierit Miktar› Adet
0,92
0,92
0,92
7,45
7,45
7,45
8,09
10
10
10
100
100
100
100
ZBF... ve ZBFM... etiketler PLOTTER ile yazd›r›l›r
Siparifl Kodu
UC-TMF... ve ZBFM...
0818166
0818153
0818140
0818137
0818124
0819233
0819262
Tip
UC-TMF 4
UC-TMF 5
UC-TMF 6
UC-TMF 8
UC-TMF 10
UC-TMF 12
UC-TMF 16
Aç›klamalar
4.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 120 ad/tabaka
5.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 90 ad/tabaka
6.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 80 ad/tabaka
8.2 mm geniflli¤inde klemensler için, 56 ad/tabaka
10 mm geniflli¤inde klemensler için, 48 ad/tabaka
12 mm geniflli¤inde klemensler için, 40 ad/tabaka
16 mm geniflli¤inde klemensler için, 32 ad/tabaka
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Tabaka Miktar› Adet
8,40
5,60
5,60
9,72
4,14
6,89
5,51
10
10
10
10
10
10
10
UC-TMF... etiketler CMS-P1-PLOTTER ve BLUEMARK ile yazd›r›l›r
Klemens Grup
Etiketleri Tafl›y›c›lar
Siparifl Kodu
0809421
0811969
Tip
Aç›klamalar
KLM-A+ESL 44x7
KLM 3
E/UK, E/NS 35 N ve CLIPFIX 35 için
CLIPFIX... için
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Adet
Miktar› Adet
2,30
0,68
50
100
KLM-A
OCAK 2011
63
Kablo Etiketleri
Bafltan Geçmeli
Kablo Etiketleri
Siparifl Kodu
0817222
Kendinden Yap›flkanl›
Kablo Etiketleri
Siparifl Kodu
WML...
Tip
WMT 3,5(15x5)R
Aç›klamalar
2-3.5 mm çap›nda kablolar için, 4000 ad/rulo,
THERMOMARK S1.1 ile yazd›r›l›r
Tip
0817523
WML 5 (25x10)R
0816252
WML 6 (13x13)R
5036163
KML 25X12 WH
Aç›klamalar
5 mm çap›nda kablolar için, 3000 ad/rulo,
THERMOMARK S1.1 ile yazd›r›l›r
6 mm çap›nda kablolar için, 3000 ad/rulo,
THERMOMARK S1.1 ile yazd›r›l›r
6.5 mm çap›nda kablolar için, 56 ad/sayfa,
lazer yaz›c› ile yazd›r›l›r
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Rulo
Miktar› Adet
358,00
1
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Rulo
Miktar› Adet
1.040,00
1
1.596,00
1
24,00*
10
*(Sayfa fiyat›d›r.)
WML... etiketler THERMOMARK S1.1 ve THERMOMARK X1.2 ile yazd›r›l›r.
fieffaf Etiket K›l›flar›
(Kapal› Tip)
Siparifl Kodu
Tip
Uygun Etiketler
Birim Fiyat Ambalaj
TL/100Adet Miktar› Adet
1013795
1013805
1013818
1013821
1013740
1013025
1013038
1013041
1013054
1013847
1013850
1013863
0808011
0822453
PATG 0/10
PATG 1/10
PATG 2/10
PATG 3/10
PATG 0/15
PATG 1/15
PATG 2/15
PATG 3/15
PATG 4/15
PATG 1/23
PATG 2/23
PATG 3/23
PATG 4/23
PATG 2/30
PABA/10, UC-WMT (10x4), EMT (10x4)
PABA/10, UC-WMT (10x4), EMT (10x4)
PABA/10, UC-WMT (10x4), EMT (10x4)
PABA/10, UC-WMT (10x4), EMT (10x4)
PABA/15, UC-WMT (15x4), EMT (15x4)
PABA/15, UC-WMT (15x4), EMT (15x4)
PABA/15, UC-WMT (15x4), EMT (15x4)
PABA/15, UC-WMT (15x4), EMT (15x4)
PABA/15, UC-WMT (15x4), EMT (15x4)
PABA/23, UC-WMT (23x4), EMT (23x4)
PABA/23, UC-WMT (23x4), EMT (23x4)
PABA/23, UC-WMT (23x4), EMT (23x4)
PABA/23, UC-WMT (23x4), EMT (23x4)
UC-WMT (30x4)
7,14
6,29
6,72
8,50
7,14
6,29
6,72
8,50
8,93
8,08
8,50
10,71
13,86
9,73
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
500
500
1000
500
500
200
500
1013876
1013889
1013119
1013122
1013135
1013148
1013892
PATO 1/10
PATO 2/10
PATO 1/15
PATO 2/15
PATO 3/15
PATO 4/15
PATO 1/23
PABA /10, UC-WMT (10x4), EMT (10x4)
PABA /10, UC-WMT (10x4), EMT (10x4)
PABA /15, UC-WMT (15x4), EMT (15x4)
PABA /15, UC-WMT (15x4), EMT (15x4)
PABA /15, UC-WMT (15x4), EMT (15x4)
PABA /15, UC-WMT (15x4), EMT (15x4)
PABA /23, UC-WMT (23x4), EMT (23x4)
12,92
20,57
12,92
21,00
23,63
28,56
16,49
1000
1000
1000
1000
500
500
500
fieffaf Etiket K›l›flar›
(Aç›k Tip)
Kablo Etiket K›l›flar› ‹çin Etiketler (CMS - P1 Plotter ‹çin)
64
1013753
1013766
1013151
1013698
1013779
1013782
0816235
PABA WH/10 Bask›s›z
PABA YE/10 Bask›s›z
PABA WH/15 Bask›s›z
PABA YE/15 BBask›s›z
PABA WH/23 Bask›s›z
PABA YE/23 Bask›s›z
EMT (10x4)R
0817329
EMT (15x4)R
0817361
EMT (23x4)R
10x4 mm'lik 20 adetlik etiket, bask›s›z, beyaz
10x4 mm'lik 20 adetlik etiket, bask›s›z, sar›
15x4 mm'lik 20 adetlik etiket, bask›s›z, beyaz
15x4 mm'lik 20 adetlik etiket, bask›s›z, sar›
23x4 mm'lik 20 adetlik etiket, bask›s›z, beyaz
23x4 mm'lik 20 adetlik etiket, bask›s›z, sar›
Beyaz,10x4 mm yaz› alan›, 7500 etiket/rulo,
THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r
Beyaz,15x4 mm yaz› alan›, 7500 etiket/rulo
THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r
Beyaz,23x4 mm yaz› alan›, 5000 etiket/rulo
THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r
Birim Fiyat
(TL/Tabaka)
3,02
3,02
3,02
3,02
3,02
3,02
625,00*
50
50
50
50
10
10
1
625,00*
1
625,00*
*(Rulo fiyat›d›r.)
1
OCAK 2011
Grup Kablo Etiketleri
Siparifl Kodu
UC-WMTBA...
Kablo Grup
Etiket Tafl›y›c›lar›
Tip
0816278
WMTB (24x8)R
0817316
WMTB (35x15)R
0820426
UC-WMTBA (24X5)
0820183
UC-WMTBA (29x8)
Siparifl Kodu
1005266
0817277
Beyaz, 24x8 mm yaz› alan›, 4000 etiket/rulo
THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r
Beyaz, 35x15 mm yaz› alan›, 1700 etiket/rulo
THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r
4 mm çap›nda kablolar için,12 etiket/tabaka
CMS-P1-PLOTTER ile yaz›l›r, bask›s›z
6 mm çap›nda kablolar için,12 etiket/tabaka
CMS-P1-PLOTTER ile yaz›l›r, bask›s›z
Tip
KMK 2
EMT (29X8)R
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Rulo
Miktar› Adet
Aç›klamalar
675,00
1
675,00
1
9,90*
1
9,90*
*(Tabaka fiyat›d›r.)
1
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Adet
Miktar› Adet
Aç›klamalar
Kablo grup etiket tafl›y›c›, kablo ba¤› ile tak›l›r
5400 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yazd›r›l›r
KMK 2
1,70
625,00*
*(Rulo fiyat›d›r.)
100
1
Pano Etiketleri
Kendinden Yap›flkanl›
Pano Etiketleri
Siparifl Kodu
0822615
0822628
0819327
0825475
0819330
0819343
UC-EMLP...
Etiket Tafl›y›c›lar›
UC-EMP...
Termal Yaz›c›lar
UC-EMLP (15X5) YE
UC-EMLP (17X9) YE
UC-EMLP (20x8)
UC-EMLP (27x18)
UC-EMLP (60x15)
UC-EMLP (60x30)
Aç›klamalar
15x5, sar›, 10 ad./tabaka, bask›s›z
17x9, sar›, 10 ad./tabaka, bask›s›z
20x8,beyaz, 10 ad./tabaka, bask›s›z
27x18,beyaz, 8 ad./tabaka, bask›s›z
60x15, beyaz, 4 ad./tabaka, bask›s›z
60x30,beyaz, 3 ad./tabaka, bask›s›z
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Tabaka Miktar› Adet
6,74
6,42
6,42
7,08
5,35
5,35
10
10
10
10
10
10
CMS-P1-PLOTTER ile yaz›l›r
Kendinden Yap›flkanl›
Pano Etiketleri
Siparifl Kodu
EMLP...
Tip
Tip
0816045
0816744
0816786
0816799
0817060
0817125
0819521
0819534
0819547
0819505
0819563
EML (15x9)R YE
EML (17,5x8)R
EML (20x8)R
EML (20x8)R YE
EML (70x32)R
EML (100x73)R
EMLP (27X12,5)R SR
EMLP (27x18)R SR
EMLP (45x15)R SR
EMLP (60x30)R
EMLP 24 (30x12)R SR
5032280
BMKL 20X 8 WH
Siparifl Kodu
0827451
0827447
0825439
0828986
0816838
Siparifl Kodu
5147888
5144615
5145546
5146257
Aç›klamalar
15x9, sar›, 2500 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r
119,00
17.5x8,beyaz, 2500 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r 115,00
20x8, beyaz, 2500 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r 143,00
20x8, sar›, 2500 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r
115,00
70x32, beyaz,1000 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r 434,00
100x73, beyaz, 300 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r 296,00
27x12.5, gümüfl, 500 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r 615,00
27x18, gümüfl, 500 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r 777,00
45x15, gümüfl, 500 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r 903,00
60x30,beyaz,250 ad/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r 1,040,00
Çap 22 mm butonlar için, gümüfl, 500 ad/rulo,
1,040,00
THERMOMARK S1.1 ile yaz›l›r
224 ad/sayfa, lazer yaz›c› ile yazd›r›l›r
23,00
Tip
Aç›klamalar
CARRIER-EMP (27X15)
CARRIER-EMP 22 (27x15)
UC-EMP (27X15)
CARRIER-EMLP 22 (27X15)
EML (25,4x12,7)R YE
Tip
BLUEMARK LED
CMS-P1-PLOTTER
P1 ENGRAVING UNIT
THERMOMARK S1.1
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Rulo
Miktar› Adet
Dikdörtgen, panoya vidalan›r
Butonlar için, yaz› alan› 27x15
8 etiket/plaka, bask›s›z
Butonlar için, yaz› alan› 27x15
2500 etiket/rulo, THERMOMARK S1.1 ile yazd›r›l›r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Birim Fiyat Ambalaj
TL/Adet
Miktar› Adet
1,68
1,90
6,81
1,90
318,00*
*(Rulo fiyat›d›r.)
80
50
10
50
1
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
Sorunuz
1
1
1
1
Aç›klamalar
Yüksek bask› dayan›m›na sahip etiket yaz›c›s›
Plotter
CMS-P1-PLOTTER için gravür ünitesi
Termal yaz›c›
BLUEMARK LED
OCAK 2011
65
Interface Röleler
Üniversal 6 mm PLC Röleler
Siparifl Kodu
Tip
6 A, 250 VAC/DC, 1 ENVERSÖR KONTAK (1 PDT)
2966906
PLC-RSC-12DC/21
2966171
PLC-RSC-24DC/21
2966184
PLC-RSC-24UC/21
2966197
PLC-RSC-120UC/21
2966207
PLC-RSC-230UC/21
6 A, 250 VAC/DC, 2 ENVERSÖR KONTAK (2 PDT)
2967060
PLC-RSC-24DC/21-21
2967073
PLC-RSC-24UC/21-21
2967086
PLC-RSC-120UC/21-21
2967099
PLC-RSC-230UC/21-21
Birim Fiyat
/Adet
Ambalaj
Miktar› Ad.
12 VDC bobin gerilimi
24 VDC bobin gerilimi
24 VAC/DC bobin gerilimi
120 VAC/DC bobin gerilimi
230 VAC/DC bobin gerilimi
9,80
9,45
11,50
13,74
13,74
10
10
10
10
10
24 VDC bobin gerilimi
24 VAC/DC bobin gerilimi
120 VAC/DC bobin gerilimi
230 VAC/DC bobin gerilimi
11,66
12,90
16,50
16,50
10
10
10
10
Kategori 4, 1/2 kanal, 2NO, 1NC, 24 VAC/DC
Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 24 VAC/DC
152,00
159,00
1
1
Kategori 4, 1/2 kanal, 2NO, 1NC, 24 VAC/DC
Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 24 VAC/DC
Kategori 2, 1 kanal, 4NO, 1NC, 24 VAC/DC
Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC,
SIL 3 / IEC 61508, 24 - 230 VAC/DC
Kategori 2, 1 kanal, 2NO, 1NC,
SIL 3 / IEC 61508, 24VDC
152,00
159,00
149,00
259,00
1
1
1
1
137,00
1
322,00
1
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
322,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
335,00
181,00
1
1
Kategori 4, 2 kanal, 2NO, 1NC, Otomatik aktivasyon, 193,00
24 VAC/DC
1
Kategori 4, 1/2 kanal, 5NO, 1NC, 24 VAC/DC
Kategori 4, 1 kanal, 5NO, 1NC, 24 VAC/DC
1
1
Aç›klamalar
Güvenlik Röleleri
Acil Durdurma ve Güvenlik Kap›s› Uygulamalar›
PSR...
Manuel Aktivasyon
2963718
PLC-RSC-12DC/21
2963776
PLC-RSC-24DC/21
Manuel/Otomatik Aktivasyon
2963750
PSR-SCP-24UC/ESA4/2X1/1X2
2963763
PSR-SCP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B
2963802
PSR-SCP-24UC/ESA2/4X1/1X2/B
2981114
PSR-SCP-24-230UC/ESAM4/3X1/1X2
2981020
PSR-SCP-24DC/ESP4/2X1/1X2
Acil Durdurma ve Güvenlik Kap›s› Uygulamalar›, Ayarl› Zaman Gecikmeli
Manuel Aktivasyon
2981428
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
Kategori 3/4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 2NO,
0 - 300s, 24 VAC/DC
Acil Durdurma ve Güvenlik Kap›s› Uygulamalar›, Standart Zaman Gecikmeli
PSR-SCP...
Manuel Aktivasyon (Kategori 3/4, 1/2 kanal)
2981101
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/0T5
2981143
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T1
2981169
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/1T5
2981125
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T2
2981208
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/2T5
2981224
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T3
2981240
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T4
2981266
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T5
2981282
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T6
2981088
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T10
2981305
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T15
2981321
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T20
2981347
PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/T30
3NO, 1NC, 2NO, 0,5s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 1s, 24 VAC/DC
K3NO, 1NC, 2NO, 1,5s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 2s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 2,5s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 3s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 4s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 5s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 6s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 10s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 15s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 20s, 24 VAC/DC
3NO, 1NC, 2NO, 30s, 24 VAC/DC
Acil Durdurma ve Güvenlik Kap›s› Uygulamalar›, Ayarl› Zaman Gecikmeli
Manuel/Otomatik Aktivasyon
2963912
PSR-SCP-24UC/ESAM4/8X1/1X2
2981059
PSR-SCP-24UC/ESL4/3X1/1X2/B
Kategori 4, 1/2 kanal, 8NO, 1NC, 24 VAC/DC
Kategori 4, 1/2 kanal, 3NO, 1NC, 24 VAC/DC
Çift El Kumanda
2963721
PSR-SCP-24UC/THC4/2X1/1X2
Ekstra Kontak Modülleri
2963734
2981033
PSR-SCP.../URM4...
152,00
137,00
Durufl Kontrol ve H›z Kontrol Emniyeti (Kategori 4, 2 Kanal SIL 3/IEC 61508, 24 VDC)
2981567
2981538
66
PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2
PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2/B
PSR-SCP-24DC/SSM/2X1
PSR-SCP-24DC/RSM4/4X1
Durufl kontrol rölesi, 2NO, 2NC, Otomatik
416,00
H›z ve Durufl kontrol rölesi, 4NO Manuel/Otomatik 955,00
1
1
OCAK 2011
Güç Kaynaklar›
Tr›o Power Anahtarlamal› Güç Kaynaklar›, K›sa Devre ve Afl›r› Yüklenmeye Karfl› Korumal›
Siparifl Kodu
2866268
2866310
2866323
2866381
2866459
2866394
2866404
Tip
TRI0-PS/1AC/24DC/2.5
TRI0-PS/1AC/24DC/5
TRI0-PS/1AC/24DC/10
TRI0-PS/1AC/24DC/20
TRIO-PS/3AC/24DC/10
TRI0-PS/3AC/24DC/20
TRI0-PS/3AC/24DC/40
Aç›klamalar
Birim Fiyat
/Adet
Ambalaj
Miktar› Ad.
70,00
93,00
165,00
221,00
175,00
245,00
361,00
1
1
1
1
1
1
1
132,00
132,00
205,00
142,00
110,00
110,00
123,00
128,00
163,00
185,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 fazl› 12 VDC, 10 A
1 fazl› 24 VDC, 2,5 A
1 fazl› 24 VDC, 5 A
1 fazl› 24 VDC, 10 A
1 fazl› 24 VDC, 20 A
1 fazl› 24 VDC, 40 A
1 fazl› 48 VDC, 5 A
1 fazl› 48 VDC, 10 A
1 fazl› 48 VDC, 20 A
3 fazl› 24 VDC, 5 A
3 fazl› 24 VDC, 10 A
3 fazl› 24 VDC, 20 A
3 fazl› 24 VDC, 30 A
3 fazl› 24 VDC, 40 A
3 fazl› 48 VDC, 10 A
3 fazl› 48 VDC, 20 A
Ex uygulamalar için 1 fazl› 24 VDC, 5A
Ex uygulamalar için 1 fazl› 24 VDC, 10A
Ex uygulamalarda %100 yedekleme için
diyot modülü
318,00
176,00
248,00
325,00
433,00
657,00
370,00
485,00
723,00
273,00
351,00
411,00
572,00
612,00
430,00
652,00
456,00
594,00
141,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 fazl›, 24VDC,3,5A
1 fazl›, 24VDC.5A
1 fazl›, 24VDC, 10A
1 fazl›, 24VDC, 20A
3 Fazl› SFB,24VDC,5A
3 Fazl› SFB.24VDC.10A
3 Fazl› SFB.24VDC.20A
146,00
206,00
270,00
355,00
219,00
288,00
332,00
1 fazl›, 24 VDC, 2,5 A
1 fazl›, 24 VDC, 5 A
1 fazl›, 24 VDC, 10 A
1 fazl›, 24 VDC, 20 A
3 fazl›, 24 VDC, 10 A
3 fazl›, 24 VDC, 20 A
3 fazl›, 24 VDC, 40 A
Mini Power Anahtarlamal› Güç Kaynaklar›, K›sa Devre ve Afl›r› Yüklenmeye Karfl› Korumal›
2938714
2938756
2866297
2938743
2938840
2866446
2866983
2938730
2938837
2866653
MINI-PS-100-240AC/5DC/3
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8
MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1
MINI-PS-100-240AC/24DC/1
MINI-PS-100-240AC/24DC/1,3
MINI-SYS-PS 100-240AC/24DC/1.5
MINI-PS-100-240AC/24DC/2
MINI-PS-100-240AC/24DC/4
MINI-PS-100-240AC/24DC/1,5/EX
5 VDC, 3 A
10-15 VDC, 2 A
10-15 VDC, 8 A
±15 VDC, 1 A
24 VDC, 1 A
24 VDC, 1,3 A
24 VDC, 1,5 A
24 VDC, 2 A
24 VDC, 4 A
24 VDC, 1,5 A Ex
Quint Anahtarlamal› Güç Kaynaklar›, K›sa Devre ve Afl›r› Yüklenmeye Karfl› Korumal›
2938811
2938578
2938581
2938604
2938620
2938879
2866255
2938248
2938976
2938594
2938617
2938727
2938633
2938646
2938219
2938222
2938853
2938866
2938963
Quint-PS-100-240AC/12DC/10
Quint-PS-100-240AC/24DC/2.5
Qu‹nt-PS-100-240AC/24DC/5
Quint-PS-100-240AC/24DC/10
Quint-PS-100-240AC/24DC/20
Quint-PS-100-240AC/24DC/40
Quint-PS-100-240AC/48DC/5
Quint-PS-100-240AC/48DC/10
Quint-PS-100-240AC/48DC/20
Quint-PS-3X400-500AC/24DC/5
Quint-PS-3X400-500AC/24DC/10
Quint-PS-3X400-500AC/24DC/20
Quint-PS-3X400-500AC/24DC/30
Quint-PS-3X400-500AC/24DC/40
Quint-PS-3x400-500AC/48DC/10
Quint-PS-3x400-500AC/48DC/20
Quint-PS-100-240AC/24DC/5/Ex
Quint-PS-100-240AC/24DC/10/Ex
Quint-DI0DE/40
Quint SFB Serisi Güç Kaynaklar›, Sigorta Att›rma Özellikli
2866747
2866750
2866763
2866776
2866734
2866705
2866792
OCAK 2011
Quint-PS-1AC/24DC/3.5
Quint-PS-1AC/24DC/5
Quint-PS-1AC/24DC/10
Quint-PS-1AC/24DC/20
Quint-PS/3AC/24DC/5
Quint-PS/3AC/24DC/10
Quint-PS/3AC/24DC/20
1
1
1
1
1
1
1
67
Analog Çeviriciler/Trabtech
Analog Çeviriciler
2864150
M‹N‹ MCR-SL-UI-UI-NC
2864176
M‹N‹ MCR-SL-UI-2I-NC
2865007
M‹N‹ MCR-SL-U-UI-NC
2864406
M‹N‹ MCR-SL-I-I
2864684
M‹N‹ MCR-SL-U-U
2813512
MINI-MCR-SL-U-l-0
2813525
MINI-MCR-SL-U-l-4
2813541
MINI-MCR-SL-l-U-0
2813538
MINI-MCR-SL-l-U-4
2864422
M‹N‹ MCR-SL-RPS-I-I
2864079
M‹N‹ MCR-SL-RPSS-I-I
2864419
M‹N‹ MCR-SL-1CP-I-I
2864655
M‹N‹ MCR-SL-2CP-I-I
2864273
M‹N‹ MCR-SL-PT 100-UI-NC
2864370
2864299
M‹N‹
MCR-SL-PT100-UI-200-NC
M‹N‹ MCR-SL-TC-UI-NC
2810308
M‹N‹ MCR-SL-PT100-LP-NC
2864105
M‹N‹ MCR-SL-NAM-2RN0
2864095
M‹N‹ MCR-SL-R-UI
2864082
M‹N‹ MCR-SL-UI-f
2864134
M‹N‹ MCR-SL-PTB
2869728
ME6.2
TBUS-21.5/5-ST-3.81 GN
MINISYS-PS 100-240AC/24DC/1.5
ME-17,5
TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN
2866983
2709561
36 farkl› kombinasyona ayarlanabilir, 3 yollu galvanik
izolasyonlu kuvvetlendirici
Girifl 0(4)..20 mA veya 0..10 V, çift ç›k›fl 0(4)..20 mA
sinyal çogullay›c›
Girifl 0..24V veya 0..30V gerilim dönüfltürücü izolatör,
ç›k›fl 0...10V, 0..5V, 1..5V, 2..10V
Girifl 0(4)..20 mA, ç›k›fl 0(4)20 mA, 3 yol galvanik
izolasyonlu kuvvetlendirici
Girifl 0.10 V veya ±10 V ç›k›fl 0-10 V veya ±10 V, 3 yol
galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici
Girifl 0.10 V, ç›k›fl 0..20 mA, 3 yollu galvanik izolasyonlu
kuvvetlendirici
Girifl 0..10 V, ç›k›fl 4..20 mA, 3 yollu galvanik izolasyonlu
kuvvetlendirici
Girifl 0..20 mA, ç›k›fl 0..10 V veya girifl ±20 mA,
ç›k›fl ±10 V, 3 yollu galvanik izolasyonlu kuvvetlendirici
Girifl 4..20 mA, ç›k›fl 0..10 V, 3 yollu galvanik izolasyonlu
kuvvetlendirici
Girifl 4.20 mA, ç›k›fl 4.20 mA,
sensör beslemeli izolasyon modülü
Girifl 4..20 mA, ç›k›fl 4..20 mA, sensör beslemeli izolasyon
modülü, HART deste¤i
1kanall› girifl 0(4)..20 mA, ç›k›fl 0(4)..20 mA,
pasif izolasyon modülü
2kanall› girifl 0(4)..20 mA, ç›k›fl 0(4)..20 mA,
pasif izolasyon modülü
Girifl 2,3,4 telli PT100, ç›k›fl 0(4)..20 mA, 0..10 V,1
0(1)..5 V s›cakl›k dönüfltürücü, (-150 °C ...+850 °C)
Girifl 2,3,4 telli PT 100, ç›k›fl 0(4)..20 mA, 0..10 V
0(1)..5 V s›cakl›k dönüfltürücü, (-50 °C ...+200 °C)
Girifl J, K tipi termokupl, ç›k›fl 0(4)20 mA, 0.10 V,
0(1)..5V s›cakl›k dönüfltürücü
Girifl2,3,4telli PT 100, ç›k›fl4..20mA/20...4mA,
döngü beslemeli s›cakl›k dönüfltürücü, (-150°C... 300°C)
Namur amplifikatörü, girifl namur sensör/kurul
kontak, ç›k›fl 2 NO kontak
Girifl O.IOOkO direnç, ç›k›fl l/U, potansiyometre
dönüfltürücü
Ak›m/ Gerilim frekans dönüfltürücü
Girifl 0..20 mA, 4.. 20mA, O.lOmA, 2..10mA,
TBUS'a besleme tafl›mak için, REDUNDANT besleme
terminali
M‹N‹ modül 6,2mm için TBUS köprüsü
211,00
1
234,00
1
211,00
1
150,00
1
150,00
1
150,00
1
150,00
1
150,00
1
150,00
1
156,00
1
189,00
1
156,00
1
245,00
1
156,00
1
156,00
1
167,00
1
145,00
1
107,00
1
215,00
1
145,00
1
45,00
1
5,90
10
24 VDC..1.5A ç›k›fll› besleme kayna¤›
(Altta TBUS köprüsü vard›r)
Güç kayna¤› için TBUS besleme köprüsü
177,00
1
123,00
10
5 hatl› flebekeler (TN-S ve TT) için 50 kA.
ikaz kontak ç›k›fll›
5 hatl› flebekeler (TN-S ve TT) için 50 kA.
4 hatl› flebekeler (TN-C) için 37,5 kA.
ikaz kontak ç›k›fll›
4 hatl› flebekeler (TN-C) için 37,5 kA.
3 hatl› flebekeler (L-N-PE) için 50 kA
ikaz kontak ç›k›fll›
3 hatl› flebekeler (L-N-PE) için 50 kA.
L-N ileticiler için yedek fifl
N-PE ileticiler için yedek fifl
360,00
1
325,00
242,00
1
1
211,00
195,00
1
1
175,00
76,50
92,00
1
1
1
Trabtech Afl›r› Gerilim Koruma Ürünleri Ekonomik Seri
FLT-CP-3S-350
68
2800183
VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+1-FM
2800184
2800188
VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+1
VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+0-FM
2800189
2800186
VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+0
VAL-MS-T1/T2 335/12,5/1+1-FM
2800187
2800190
2800191
VAL-MS-T1/T2 335/12,5/1+1
VAL-MS-T1/T2 335/12,5 ST
F-MS-T1/T2 50 ST
OCAK 2011
Adana
Antalya
ÖZTEKN‹K ENERJ‹
Hac› Sabanc› OSB Vatan Cad.
No:13 Yakap›nar / ADANA
Tel : 0 ( 322 ) 394 40 13
Fax: 0 ( 322 ) 394 47 44
[email protected]
www.ozteknikenerji.com
HAMAMCIO⁄LU AYDINLATMA
SAN. ve T‹C. A.fi.
Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Koçak Apt.
No:22-B - ANTALYA
Tel : 0 ( 242 ) 311 22 00
Fax: 0 ( 242 ) 311 01 00
[email protected]
www.hamamcioglu.com.tr
SERA ELEKTROMARKET LTD. fiT‹.
Karasoku Mah. 28006 Sokak No:2/A Akyüz
‹fl Han› Alt› Zemin Kat ADANA
Tel : 0 ( 322 ) 352 57 57
Fax: 0 ( 322 ) 359 42 33
[email protected]
www.seraelektromarket.com
KRC ELEKTROMARKET LTD.fiT‹.
Kasaplar Mh. Yeni ‹zmir Yolu No:6/B
BALIKES‹R
Tel : 0 ( 266 ) 241 00 21
Fax: 0 ( 266 ) 241 00 31
[email protected]
www.krcelektromarket.com
Bursa
Eskiflehir
MERPA PAZARLAMA A.S.
Nilüfer Tic. Mrk. Elk. H›rdavat ve
Mak. Sitesi 65. Sk. No:17
Nilüfer - BURSA
Tel : 0 ( 224 ) 443 64 00
Fax: 0 ( 224 ) 443 11 27
[email protected]
www.merpa.com
DERYA ELEKTR‹K SAN. ve
T‹C.LTD. fiT‹.
Teksan San. Sitesi B-4 Blok No:1
ESK‹fiEH‹R
Tel : 0 ( 222 ) 228 17 28
Fax: 0 ( 222 ) 228 17 30
[email protected]
ÖZTÜRK ELEKTR‹K ELEKTRON‹K MAK.
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Nilüfer Ticaret Merkezi 66. Sokak
No:18 Nilüfer - BURSA
Tel : 0 ( 224 ) 443 43 25
Fax: 0 ( 224 ) 443 41 63
[email protected]
www.ozturkelektrik.com
KIRAÇ ELEK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
Organize San. Böl. fiehitler Bulvar›
No:21 - ESK‹fiEH‹R
Tel : 0 ( 222 ) 236 15 00
Fax: 0 ( 222 ) 236 15 01
[email protected]
www.kiracelektrik.com.tr
Bal›kesir
Ankara
ALGAN T‹CARET ve SANAY‹ KOLL.fiT‹.
Sanayi Caddesi 29 / 8
Ulus - ANKARA
Tel : 0 ( 312 ) 311 20 95
Fax: 0 ( 312 ) 310 53 15
[email protected]
Bart›n
GEL‹fi‹M ELEK.ELEKTR.T‹C.
PAZ.LTD.fiT‹.
Cumhuriyet Mah.Atatürk Cad. Gözen 2
Sitesi Deniz Ap.No.11/F - BARTIN
Tel : 0 ( 378 ) 228 84 70
Fax: 0 ( 378 ) 228 84 72
[email protected]
www.gelisimelektrik.com
Bursa
Çanakkale
KALE ELEKTR‹K ‹NfiAAT SAN.
ve T‹C. LTD. fiT‹.
‹nönü Cad. 225
ÇANAKKALE
Tel : 0 ( 286 ) 217 23 44
Fax: 0 ( 286 ) 217 71 32
[email protected]
Denizli
KRC ELEKTROMARKET LTD.fiT‹.
Hasan Polatkan Cad. (Atalar Cad.)
No:6/B - ESK‹fiEH‹R
Tel : 0 ( 222 ) 234 34 04
Fax: 0 ( 222 ) 234 35 45
[email protected]
www.krcelektromarket.com
Erzurum
EMOSAN ANKARA ELEK. MAK.
OTOMASYON LTD. fiT‹.
‹vedik Organize San. Bölg. 1354. Cad.
(Eski 21.Cad) No: 65 Ostim - ANKARA
Tel : 0 ( 312 ) 354 66 07
Fax: 0 ( 312 ) 354 48 99
[email protected]
www.emosan.com.tr
ALTERNAT‹F ELEKTRO MARKET
SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹.
Otomasyon Plaza Alaattin Bey mah.
636 sok. no:12 - BURSA
Tel : 0 ( 224 ) 443 05 05
Fax: 0 ( 224 ) 443 05 00
[email protected]
www.aelektromarket.com.tr
VEGA OTOMASYON MAK. TAAH.
SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Bozburun Mevkii 7040 sok. No:33 - DEN‹ZL‹
Tel : 0 ( 258 ) 372 11 77
Fax: 0 ( 258 ) 372 00 10
[email protected]
www.vegaotm.com
Diyarbak›r
Gaziantep
ÜNKO ELEK.‹Nfi.MAK.SAN.T‹C.Afi.
100. Yıl Bulvarı, Kosova ‹fl Merkezi 137/G
06374 Ostim - ANKARA
Tel : 0 ( 312 ) 354 86 56
Fax: 0 ( 312 ) 354 41 45
[email protected]
www.unko.com.tr
BOTEK ELEK. ELEKTRON‹K OTOMAS.
SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
Nilüfer Ticaret Merkezi Otomasyon Plaza
No:20 - BURSA
Tel : 0 ( 224 ) 441 15 45
Fax: 0 ( 224 ) 441 28 80
[email protected]
www.botekotomasyon.com
ECER ELEKTR‹K SAN. ve T‹C LTD. fiT‹.
Musavirler Apartman› Alt›, 3/E Ali Emiri
Caddesi, 5. Sokak - D‹YARBAKIR
Tel : 0 ( 412 ) 223 31 88
Fax: 0 ( 412 ) 223 95 15
[email protected]
AN-EL ELEKTRO TEKN‹K SAN LTD fiT‹.
‹ncilip›nar Mah. K›br›s Cad. No:10 / A
GAZ‹ANTEP
Tel : 0 ( 342 ) 220 56 85
Fax: 0 ( 342 ) 230 40 89
[email protected]
www.anelelektroteknik.com
T‹MUR ELEKTR‹K
Pelit Meydan› No:24/B
ERZURUM
Tel : 0 (442 ) 233 29 54
Fax: 0 ( 442 ) 233 98 90
[email protected]
www.timurelektrik.com.tr
Elaz›¤
KRC ELEKTROMARKET LTD.fiT‹.
Nilüfer Ticaret Merkezi 66. Sk. No:25
Beflevler- BURSA
Tel : 0 ( 224 ) 443 45 00
Fax: 0 ( 224 ) 443 45 88
[email protected]
www.krcelektromarket.com
70
SOYUYÜCE ELEKTR‹K ‹Nfi. SAN.
ve T‹C. LTD. fiT‹.
1. Harput Cad. 6/A - ELAZI⁄
Tel : 0 ( 424 ) 218 33 00
Fax: 0 ( 424 ) 212 12 50
nadirsoyuyü[email protected]
OCAK 2011
‹stanbul - Avrupa
‹stanbul - Anadolu
ANKA ELEKTR‹K ELEKTRON‹K
MÜHEND‹SL‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Perpa Tic. Mrk. A – Blok Kat : 5 No : 182 184 Okmeydan› - ‹STANBUL
Tel : 0 ( 212 ) 222 00 61
Fax: 0 ( 212 ) 222 01 70
[email protected]
www.ankamuh.com
ANKA ELEKTR‹K ELEKTRON‹K
MÜHEND‹SL‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Ferhatpafla Mah. G 12 Sok. No.13
Ataflehir - ‹STANBUL
Tel : 0 ( 216 ) 660 16 16
Fax: 0 ( 216 ) 660 03 09
[email protected]
www.ankamuh.com
NOKTA ELEKTOSHOP
Çarfl›yap› Sanayi Mah. A/5 Blok
(Koçtafl-Y›ld›z Cam Arkas›) KOCAEL‹
Tel : 0 ( 262 ) 335 60 05 (pbx)
Fax: 0 ( 262 ) 335 60 05
[email protected]
www.noktaelektroshop.com
BOTEK ELEK. ELEKTRON‹K OTOMAS.
SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No: 2-3
Okmeydan› - ‹STANBUL
Tel : 0 ( 212 ) 210 94 27
Fax: 0 ( 212 ) 210 94 43
[email protected]
www.botekotomasyon.com
BETESAN MÜHEND‹SL‹K GEM‹. ELK.
‹Nfi. ‹Ç ve DIfi T‹C. LTD. fiT‹.
Rauf Orbay Cad. No:19/1 Tuzla - ‹STANBUL
Tel : 0 ( 216 ) 395 22 48
Fax: 0 ( 216 ) 395 97 28
[email protected]
www.betesan.com.
KONYA ENERJ‹ ELEKTR‹K
MALZ. LTD. fiT‹.
Sekiçeflme Mah.Atatürk Bulvar›
No:94/A - KARAMAN
Tel : 0 ( 338 ) 214 99 29
Fax: 0 ( 338 ) 224 99 28
[email protected]
www.konyaenerji.com.tr
‹BAY ELEK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
Okçumusa Cad. Yan›kkap›
Tenha Sokak Yusuf Mutlu ‹fl Han›
Kat:1 Karaköy - ‹STANBUL
Tel : 0 ( 212 ) 253 11 75
Fax: 0 ( 212 ) 235 90 06
[email protected]
www.ibayelektrik.com.tr
BOTEK ELEK. ELEKTRON‹K OTOMAS.
SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
Keyap Çarfl›s› F 1 Blok No:89
Yukar› Dudullu - Ümraniye / ‹STANBUL
Tel : 0 ( 216 ) 527 75 31
Fax: 0 ( 216 ) 527 75 35
[email protected]
www.botekotomasyon.com
PINAR ELEKTR‹K MALZ.SAN.VE
T‹C.PZ.LTD.fiT‹.
Orta Mahallesi Çevreyolu Cad. No:1
Bayrampafla - ‹STANBUL
Tel : 0 ( 212 ) 613 47 11 (3 hat)
Fax: 0 ( 212 ) 567 57 03
[email protected]
www.pinarelektrik.com
VEKMAR ELEKTR‹K S‹STEMLER‹
YATIRIM ve T‹CARET A.fi.
BOSB Boya Vernik Organize Sanayi Bölgesi,
TEM Yanyolu üzeri Orhanl›-Tuzla
Tel : 0 ( 216 ) 593 11 00
Fax: 0 ( 216 ) 593 11 12
[email protected]
www.vekmar.com.tr
OTS ELEKTRON‹K SAN.
T‹C. LTD. fiT‹.
Marmara San. Sitesi R - Blok No:453
‹kitelli - K.Çekmece ‹STANBUL
Tel : 444 14 19
Fax: 0 ( 212 ) 494 28 29
[email protected]
www.otselektronik.com
BATISAN SAN.T‹C.LTD.fiT‹
1204 Sokak No:41 E
G›da Çarfl›s› Yeniflehir - ‹ZM‹R
Tel : 0 ( 232 ) 469 10 86
Fax: 0 ( 232 ) 469 10 78
[email protected]
www.batisan.com
‹zmit
Karaman
‹zmir
Sakarya
ELP‹M MAK.‹Nfi. ELEKTR‹K MALZ.
PAZARLAMA T‹C. ve SAN. A.fi.
Erenler Mah. 201 Sk. SAKARYA
Tel : 0 ( 264 ) 276 00 83
Fax: 0 ( 264 ) 275 19 00
[email protected]
www.elpim.com.tr
Samsun
ASAL ELEKTR‹K MAK‹NA T‹CARET
Pazar Mahallesi fieyh
Hamza Sok.
No:13 SAMSUN
Tel : 0 ( 362 ) 432 14 00
Fax: 0 ( 362 ) 431 26 38
[email protected]
www.asalelektrik.com
Kayseri
Sivas
RUHBAfi ELEKTROMARKET ELEK.
OTM. ‹Nfi. TAAH. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:24
Tel : 0 ( 352 ) 336 32 10
Fax: 0 ( 352 ) 336 32 11
[email protected]
www.ruhbas.com
TERMO ELEKTR‹K MAK‹NE ‹NfiAAT
MALZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Çarfl›bafl› Mah. 5. Sok. Ercan Apt. alt› No:4
Tel : 0 ( 346 ) 224 00 33
Fax: 0 ( 346 ) 221 32 09
[email protected]
www.termoelektrik.com
MESA ENERJ‹ TAAH. ELEK. MÜH.
MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
1.Organize San. Bölg. 12.Cad. No.5/9
Tel : 0 ( 352 ) 321 30 00
Fax: 0 ( 352 ) 321 30 01
[email protected]
www.mesaenerji.com.tr
Tekirda¤
BOTEM BOB‹NAJ ELEKTR‹K. MLZ. T‹C.
ve PAZ. SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Kumyol Cad. No:31/C
Çorlu - TEK‹RDA⁄
Tel : 0 ( 282 ) 652 33 56
Fax: 0 ( 282 ) 653 21 68
[email protected]
Konya
KONYA ENERJ‹ ELEKTR‹K
MALZ. LTD. fiT‹.
Büsan Org. San. Kosgeb Cad. No:66
Tel : 0 ( 332 ) 345 09 00
Fax: 0 ( 332 ) 345 09 09
[email protected]
www.konyaenerji.com.tr
Malatya
ÜNPA ELEKTROTEKN‹K
PAZ.SAN.LTD.fiT‹.
Okçumusa Cad. No:32/A Karaköy
‹STANBUL
Tel : 0 ( 212 ) 256 97 82
Fax: 0 ( 212 ) 237 36 34
[email protected]
www.unpaelektrik.com.tr
PROMEDA ELEK.VE AYDINLATMA
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
1376 Sok. No. 3-AP Boran Plaza
Halkap›nar - ‹ZM‹R
Tel : 0 ( 232 ) 459 22 22
Fax: 0 ( 232 ) 459 22 90
[email protected]
www.promeda.net
YUVAM ELEKTR‹K SAN. ve
T‹C. LTD. fiT‹.
Niyazi M›sri Cad. Niyazi Sok. 1.Ara No:4
Tel : 0 ( 422 ) 321 49 69
Fax: 0 ( 422 ) 324 12 82
[email protected]
www.yuvamelektrik.com.tr
OCAK 2011
TEKNOPAN PANO ELEKTR‹K
MALZEMELER‹ T‹C. LTD. fiT‹.
1203/5 Sokak No:3/B ‹kiz Çarfl›-2
Yeniflehir - ‹ZM‹R
Tel : 0 ( 232 ) 459 41 41
Fax: 0 ( 232 ) 459 20 84
[email protected]
www.teknopanltd.com
ER ELEKTR‹K SANAY‹ ve
T‹C. LTD. fiT‹.
Mustafa Kemal Mahallesi H. Okan
Merzeci Blv. No:396/A - MERS‹N
Tel : 0 ( 324 ) 226 36 37
Fax: 0 ( 324 ) 226 36 36
[email protected]
www.erelektrik.com.tr
Mersin
TRAKYA ENDÜSTR‹ FAB. MLZ. T‹C.
LTD. fiT‹.
Fevzipafla Cad. No : 5 Çerkezköy
Tel : 0 ( 282 ) 726 90 45
Fax: 0 ( 282 ) 726 24 02
[email protected]
www.trakyaendustri.com.tr
Trabzon
AREMES END.OTOMASYON MÜH. VE
SERV‹S H‹Z.LTD.fiT‹.
De¤irmendere San.Sit. 13. Blok No.19
Tel : 0 ( 462 ) 325 40 60
Fax: 0 ( 462 ) 325 30 66
[email protected]
www.aremes.com.tr
fianl›urfa
AR ELEKTR‹K GIDA ve ‹NfiAAT
T‹C. SAN. LTD. fiT‹.
Diyarbak›r Yolu Emek Apt. Alt› No: 1
Tel : 0 (414) 314 32 46
Fax: 0 (414) 314 98 80
[email protected]
71
‹vedik O.S.B. 1122 Cd. (Eski 22. Cd.) No:40/28 Prestij ‹fl Merkezi
‹vedik - Yenimahalle / Ankara
Tel: +90 (312) 395 87 40 • Fax: +90 (312) 395 87 44
Tel: +90 (530) 772 90 99
01 OCAK 2011
• Kardefl Elk. San. ve Tic. A.fi.’nin yaz›l› onay› olmadan iade ifllemi kabul edilmez.
72
OCAK 2011
www.kardeselektrik.com.tr

Benzer belgeler

Kablolar›n›z için katmanl› koruma

Kablolar›n›z için katmanl› koruma Plastik Spiral - Düz Rakor, Metrik IP66 - Düz Rakor, PG IP66 Çift Yarıklı Plastik Spiral - Galvanize Çelik Spiral - Sabit Düz Nikel Kaplı Pirinç Rakor, Metrik IP40Sabit Düz Nikel Kaplı Pirinç Rakor...

Detaylı

Yenilikler.fh11

Yenilikler.fh11 Pense, Kargaburun ve Yankeskiler (VDE ‹zoleli) 1000 V. Pense, Kargaburun ve Yankeskiler Standart Tornavidalar - VDE ‹zoleli 1000 V. Tornavidalar Standart Setler - Tornavida ve Anahtar Setleri

Detaylı

kardeş elektrik - engin otomasyon ana sayfa

kardeş elektrik - engin otomasyon ana sayfa standart aranan, kolay kullan›m ve pürüzsüz kesme özelliklerine ihtiyaç duyulan tüm alanlarda kullan›m için idealdir. 4,8 mm’ye kadar genifllikteki kablo ba¤lar›yla kullan›labilen bu yenilikçi el al...

Detaylı

Untitled

Untitled sinyal lambalar› ve acil-stop butonlar› gelifltiren, kuruluflundan bu yana 80’in üzerinde tasar›m ödülü kazanm›fl bir Alman firmas›d›r. 17 farkl› Kumanda Buton serisi ve 9 farkl› Kontak Blok serisi il...

Detaylı

LOGO AÇIKLAMASI Oca.14 TL/ADT 12,00 TL 12

LOGO AÇIKLAMASI Oca.14 TL/ADT 12,00 TL 12 C32 A208 K&N PAKO ŞALTER C32B A208 K&N PAKO ŞALTER C42 A208 K&N PAKO ŞALTER C42B A208 K&N PAKO ŞALTER C80 A208 K&N PAKO ŞALTER L160 A208 K&N PAKO ŞALTER L230 A208 K&N PAKO ŞALTER CA10 A004 K&N PAK...

Detaylı