İSKİ

Transkript

İSKİ
Copyright IGEMPortal
BİR ALTYAPI DEVİ : İ S K İ
İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ
İSKİ, 20 Kasım 1981 tarih ve 2560 sayılı "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile İstanbul Sular İdaresi ve Belediye
Mecralar Müdürlüğü’nün birleştirilmesi suretiyle kurulmuştur. 2560 sayılı kanun, 23 Mayıs 1984
tarih ve 3009 sayılı kanunun getirdiği bazı değişikliklerle bugünkü şeklini almıştır. Kuruluş
Kanununa göre, İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, "Tüzel Kişiliğe" sahip ve “bağımsız
(müstakil) bütçeli” bir kuruluştur.
İSKİ'nin kuruluşunun ana gayesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon
Hizmetlerini sağlamak, bu hizmetlerin gerektirdiği tesisleri kurmak, devralmak ve işletmek olarak
belirlenmiştir. Görev alanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanıyla sınırlanmıştır.
Ancak, su temininde yararlanılan kaynak olan havzaların korunmasıyla ilgili hizmetler konusunda
bu alan daha geniş olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının
teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki yerleşim
birimlerinin su ve kanalizasyon hizmetlerinin de İSKİ tarafından yerine getirilebileceği hükmü
getirilmiştir.
İSKİ, 12 milyonluk Istanbul şehrinde 3.5 Milyon müşterisine su temini ve dağıtımı ile atıksu
toplama ve uzaklaştırma hizmeti sunmaktadır. 5 adet içmesuyu arıtma tesisi, 400 civarında depo
ve terfi merkezi, 12.000 km içmesuyu altyapısı ve 2,000,000 m3/gün su verme kapasitesine
sahiptir. Ayrıca, 10 adet atıksu arıtma tesisi ve deniz deşarjı, 10.000 km atıksu-yağmursuyu
altyapısı ile kente hizmet etmektedir.
İSKİ, müşteri hizmetlerini kolaylaştırmak için internet ortamında www.iski.gov.tr adresinden etahsilat, e-itiraz, e-çözüm, e-fatura, e-fatura hesaplama, e-bilgi, e-mukavele, e-arıza, e-kaçaksu,
e-adres gibi çağdaş hizmetler sunmaktadır.
Ayrıca İSKİ’nin kendi mühendisleri ile geliştirdiği bir Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) uygulaması olan
İSKABİS projesi bünyesinde İstanbul’un altyapı tesisleri, su ve atıksu havzaları bazında gelişmiş
sorgulama ve analiz çalışmaları yapılabilmektedir.
İSKABİS(İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi) projesi, 5 temel alanda yürütülmektedir:
İçmesuyu temini ve dağıtım sistemi,
Atıksu-Yağmursuyu şebekesi, toplayıcıları ve uzaklaştırma sistemi,
Tüm İSKİ Üstyapı Tesisleri(Arıtma tesisi, depo, terfi merkezi, Idari binalar vb.)
İçmesuyu Havzalarının Kontrolü,
Kent Bilgi Sistemi, Afet Yönetimi Bilgi Sistemi(EMIS), Yönetim Bilgi Sistemi(MIS) ve Müşteri Bilgi
Sistemi ile entegrasyon.
Bu çalışmaların tümünde,
Konumsal sorgulama(Haritadan bilgi alma-sözel bilgiden haritaya ulaşma),
Network(şebeke) ve topoloji analizleri,
Modelleme ve Senaryo yönetimi,
Tematik(Konulu-Görsel) Harita Üretimi
Web yayını
araçlarını kullanabilecek fonksiyonel bir sistem oluşturulmuştur.
Copyright IGEMPortal