MAK440 ve 436 - 02 Haziran 2010 Genel Sınav Soru ve Cevapları

Transkript

MAK440 ve 436 - 02 Haziran 2010 Genel Sınav Soru ve Cevapları
ZonguldakKaraelmas Universitesi
2009/2010 Ogretim Yrh Bahar DOnemi
Fakiiltesi
Srnav
Makina Miihendislifii Boliimii
Miihendislik
Genel
02 Haziran 2010, Qar$amba, 18:45
MAK 440 (MAK 436) iKLiMLENDiRME VE SOGUTMA (B<ihim Kodu: 604,605,612beruber.)
SO
RUL AR:
1.
Qatalapzr Termik Elektrik Santrah'nda (QATES) giirtik buhar, deniz suyu kullanrlarak
yoguStwulmaktadr. Deniz su)'unun yo[ugturucudan grkrq slcakhgl ktqrn ortalama 20 "C olup, debisi
18000 m3/h'dir. Bu suyu rsr kayna[r olarak kullanacak, rsl pompah bir bdlgesel tsttma sistemi
oC'ye diiqi.iri.ilecegi ve
kurulacaktr. Isr pompast buharlaqtrrrcrsrnda, deniz suyu stcakhfrmn 16
oC olaca[r varsaytml ile sistemi teorik kabul ederek,
binalara gcinderilecek su srcakhfirmn 55
a) Kurulacak sistem ile ortalama rsr kaybr 18 kW olan kag konut (bina) rsrtrlabilir? (10 puan)
b) So[utucu akrgkan olarak amonyak C{H:) kullamlacak olan sistemdeki rsr defiiqtiricilerin ve
(15 puan)
komporesoriin giicrinii bulunuz.
(10 puan)
c) Isr pompasr so[utma etkenlik katsaytstnt (COPp) hesaplaynrz?
2.
Klima sistemi kurulacak bir laboratuvara ait agalrdaki bilgiler verilmiqtir:
38 oC (KT), 27'C (YT)
Drq dizayn $aftlan
24 "C (KT), %50 Ba[rl nem
Ig dizayn qartlarr
52700k|lh
Oda Duyulu Istst
1317s kllh
Oda Gizli Isrsr
oC, by-pass fakt<irii o/ol0'dur.
So$utma serpantini cihaz gip noktasr srcakh[r 8
Yiizde yiiz drq hava kullanrlmasr zorunlu olan bu sistemde menfez srcakhk farkr 6 oC olacaktrr.
Buna gcire,
a) Gerekli psikrometrik iqlemleri belirleyerek psikrometrik diyagramda g<isteriniz. (10 puan)
(10 puan)
b) Sofutucu kapasitesini bulunuz.
(5 puan)
c) So[utucuda yo[uqan nem miktarmt bulunuz.
(5 puan)
d) Gerekiyorsa rsrtrcr kapasitesini bulunuz.
e) Laboratuvardan ve so[utucu serpantinden gegmesi gereken hava debilerini bulunuz. (5 puan)
3.
$ekilde g<iriilen mahalde; saat 10:30'a kadar 20 kiqi, daha sonra 35 kiqi bulunmaktadrr. Buna gore
gtineg lgmlml ve insanlardan gelen lstnln en yiiksek oldu[u gtin ve saati belirleyiniz. (Di$er gartlann,
(20 puan)
ilgili tablonun oluqturuldu$u koqullara uygun oldulunu varsaymlz.)
4.
$ekilde verilen kanal sisteminde, kanal yi.iksekligi her yerde 20 cm olmaltdr. Buna gore dikdortgen kesitli
kanalrn di[er kenar uzunluklannr belirleyiniz.Diz kanalm birim boyunda 0.15 mmSS, dirsekte 2 mmSS
ve grkrq menfezlerinde2 mmSS basrng kaybr oldu$una gore vantilator grkrqrndan @ no.lumenfeze
kadar olan basrng kaybrm bulunuz.
(10 puan)
(Not: A'dan B'ye ve B'den C'ye gegiqte basmg kaybrnr ihmal ediniz.)
N
aa
^)
Jm3. Soruya
ait
Baganlar diliyorum
gekil.
Kanal
Hrz
oarcast
(m/s)
A
7
3.0
B
6
3.5
C
5
5.0
D
5
1.5
F],
5
1.5
SUre: 105 dakika
Boy
(m)
+
+
@
@
Debiler her grkrqta eqit ve 510 m3lh
4. Soruya
ait
qekil.
Yrd. Doc. Dr. Mustafa EYR|BOYUN
d/qiby*-
0" tlqfu'i^aa ?StCI
{8r45
rn\t 4+O ltl'' iendrrx* ve Sn6i,a1rn^
6 etuJ- ,5t nav
4)
S urul*r tn, ,t
{*^p
s s,fr
of*rafr 1y*i,L
kry^-p
!r,
: i'r le*Y;)
J;,
Koo',,#f,".'t1'
f.:i'#'r+'
&'
i**g"r,
gttier''
lo , t
irui *f ,*
tsf
itfrt
k-*#Ponrol'
'
e'"",^uu? {"'i^
I
t
I
f,l t{
t
Y06qJ,t'
I
n(
I
K*P'
rVf$
{&*c
"rt'!
=
,\.
'?
lE**r: *?t
r**T-----*
|
)
t
:'tu;;u
\
Gr, ,,t'V -rqi'''''i tS';,i1''' "
\,;',.;' ""''-{' ' 5,*{9t:' ' '/'
octd*r^
n
hz=h+ l'soo +65
!.: ,!vt'A''
?s*{
',
)
q/
^
€ r cabJ'F
r z0
-.r
6
-c L
Jif
i;
r*
le
*-&
*'urlpro Loao**iu
b; le
*A'
lr, ^,€.tw, ,
ta:ggfl*x10aa11_ xh,1s S .(o_r4o
a =m ?At*:-t6i"
Lw13 E*
s3;__Y*il
tt
\&=
,
r,
atrie
&'r
"ry*;**
kW1
iS
frn'f
bngb'
iq'u rs'
,^lrl";ono
vo,o/urBr, !;n^ (uou.i)
iot*osrfera
,' ;tn ir:ioo
= +6t+t+* koyf :"Iil,*rarr,, trh :i; *
,,
Gii/]fl ki^/rqto',Yfrff
7,t
,{}-, i'nb,l
(ietc"Lt. iru sr f onf
bunoelttne'7,:fuJ--l^o&ohsoy'dl"Loa''f,rrrtrtdt
(t"or l[ o (*,i'h)'
4eo.r'' L
Ir
i
,r
lul*rr
gonpaft
kr,{
nlnd.Q.Ln'
b)
^i'onb- ,
risk
N-,".,
- / Is,
;*::fr|'i-)ilonon*,', );p)-l,,oo '!;{ o6'oLir r
q.=&=8360AkW
e.
AA. €yn b "9*n
= l1A**r(hn-ho)
t"il.
in{^l^p,' Jefiat&"''
UJ;/"*,n
An
o bu
4'n
i^
*o b i k'r-
1_
h"l*K *t-tO
1-1,
eir..r-t
o?- l-lae
SrY'-o"t
.?r4o
p*.,;
Ug.r'lu,o 3^A*.-' Q+:
An. I o'nce amogorL
Qo =
8636s6
-**, (n, .
hWA Jtbn' G.u.)
Ko*p.n -rcir gxaril
.)
"/*
%
M.ey,ifog"o
k"^*/ rd-?b\ *ry
&W
\Xd,r* & 2"3
=*
! fc6,5 Mw
4
MY
SStg obr-
,5rt
7
co?r= 8H =
C0(o
eu
w = MNu, (h "- !, ) :_!_?,t!.?! 4,
22 BE6, 3 f4
cof;. =
]uloo*ah&r'
G^t- (- 468r_ /0a486,3 k\</
Bu /.rt m;L.l^r, il. ,t,4,{.L;l"r.L
\&+
rr\ Log''r\*r lh &i'rna&ifi'"'
4o6'8!E
a?Tdill
'= 4065
* 4,6f
&n63,
J* csf;*g
,F *ry23 =
z
n
-o o
:
'o
\o
't,tf
o
()
Cr)
tf,
io o
':l
'1
-tJ'
C]
.!. o
.'{
lf)
q-l
H F;:F
3
9-oroi
(\FO
'-n
{oaW) Sutsbg
S;
o
o
@
o
o
., l-
o
an
o
o
o
'o
o
co
o
o
(o
o
o
t+
o
o
c\t
o
o
I
c{
I
al
o
o
I
o
o
o
I
co
o
()
I
o
o
@
I
o
-o
rf
HH5
e
i-
t<
a
e
tr
\
J\
.:
.--.0
{.[J
NfrK 44g lkl'ulund"a',^,'"'* ve Soqulw,,o.
Gt rrL Jueau
Z)
fo.*,hr'
t',roo&e t"*r*
frZ lker'rc"l ZA'to
Qg4a*ba, t 8t4-9
4,6o&i"r'* {e"'fr
*'Jtk*a/p*,
&'' l*,An'ovL*'' in"rt,
6a€
I
Q3z-z
t*'b^r***r
0,7 ltoru
240c,'Aso
by- yosx
Q,='??aoYr
\=13775
Drr 4-,,.a
A6
b
cqN *o @ nolJ*' r
@r 0,
4
-
t8
fuF*k" LJvl-,-rb:.,
verib"nt'.c,
OD{
*23392- -' o,8 L.s,t.^pl""tp "t'z''hv ' lDda'v
oD{+ oq.{- 5T?oo+131+5
J,,irusu'tu@'n'n
o'to A'*sun^ g**JtJ- 'tU';;r',ou f *u/o;^ D -cf^/
b|ca4 yil^t,* nd^ Lo"Ari" ; orr-"Lu r *
oc td6
18
24*uiinn;rft.
=
bT--',^^
trl* ,*L,l"y O
,t19J.+t -_ 6'C.
oD{o
-
a*$ol h.j,,n*-
L* \f-fott, r/of,f
ord"tndon ,r,i*o yap.tlala;li7. (8.t5^ (o+;^ le, Je-rninLin&'r , bi* rt,K7,'^rJndn",
@ n"Llorndo*
b)
nn*,"nn,. etisnoL iq,h bir w,'iri',,
*1,
.-,koL;,
w,mh &x-t +*r;x,*m dF: E xfr#k#:)
So$.,r|*c-r-$i**i, /u-^:ry(Ar-A^) w,+:'4',hh-,
,)
'rri'"d'e', yeSilioell",.)'
(
Pri{un'me}r''- *V;^
* **o=
1( ! otS't olo^oL br,knlA
StStP -8?33,6 b/
Q3f "st35, L=8953Y1h
:
yi,
ttth"-q
= 9pJ=
AA*.e* Ipor-6
rew'zi'nnA"irsa
)f.
@
O'5.e. fi
av:t
7o-*=7,2asffi'30',1)=
i, * *- ri,o (*r-*vu^r)
l'u
t.*
'un
::f-
J
: z, 4,v7 (a -''r)^'trW;:t
ir",=sote/k
i r
r-- r
I
djIi
-.
G-!"4d+r
Bot c,baifi*{e drrerir.qn t-r;i'cr 4rrdur
m ? (T--T.) J z, +lz1l*
e
1e -c -
-*-;
i
'
rittll
y_gr.I ,&pr*
*
fiu 3 B++o kll,l 2,42:l+
Lab"rod^ r^'Jc"n;f!! f?:
n)
'1'0a5
(ra
- rc's)--1ats8
:r[k,ndo"
:
k8
b*hn*rd,
'
/'
ho,ron,r''
,
j
q9/';
olad.1'n
c*
se(pa***dn*" .qn=g lrtow, uni,l"!7,'
^n ;aIrrrr{
So6rh,
*'7n^3:uW
h-of
-y;g;"
rer'{-'r
'yeiii
""i*Ak" ldiqqqf6tn'-'ia
YnR : ztuog txl
:
o,!t
8++0 : 79s3 9/^
I olo'g,,ryla *^ = {gT h
M.Eyn'i:oyun
h
I
r:.! I -"
i*',
i:
'!t
I
)
.l
F'
,.,
.;;
c
t/\,
r,,,
\d
d
rJ
lad
'l
-l
N
f-
a-:'
1
.T
i:
'3
-s
5)
tJ)
5
:
O)
I
/kg)w
HE
k
oo
d
It
t(+
lF
rLF
C)lco
olf
cf'l +
t-
lo
JI
o
A
-d
r.ll,
t
r,
',
,4,
r)
otn
lo\**
il
rCO
!-*
I
Y
sf
\t
x
r{co
oo
c\
tl
ri
cO
!
[si
r
P$c -::t
+u)
J,i
sc
ot
il
\- lv,)
\-
C-j
ln (oN
+
\*
Y
I
N
o
tr)
't/
a
.-JL
i1
:-d
-;
I
)
N
L
q)
a-
!f,_-,
-r
O
:f,.|
o
_\
{(l/
+
0i
o'i
r+'
:':
o
C\j A
oUB
+tcF,
Ir:
\O l5
-
a'q
C
=-'
6
or'
\-j
CD"
)s
-S
-U
L'
() '-
.4.
a'fr
!'1"
rV
\-y'
s-rl
ol,,/
V,
V
Y,
l/
ud,
6-?
Jl<
C')o-
-C.rl
-J. r*,o
-f-
_'{
u
\\
J
-.tA
.-i/ 6
-ltl// {::_L :V/
'
oYi
(/
-n- i
*(,Y, od*
r
(/
Y,
,*V,
-V,
-v,
fl/
V
a)/
?V
ts'i/t
'.dl/
o'
tit1
I s.r
rl3
q
ll
Itn
trl
00
o
+
ts
-l
alf
ola
T
o
It
r
N,
sP
aO
oo
n9
:-p
o
8
s
o
ilq
E
E
O
N
U
o
/.?
/
3[1r
\
o
Gh
dr
LUJ
o
o\
10
a
\..
a\a
F-(
c+,
o
,o'r8
i?,lt
(o
il
F
E
!
E
Eoo
g5
o)9',
'o;
c')-
9E
.Y6
ES
E-
(Db,
izt
'r
trooo
.5o"
'.""'
noo
stl
V=rt i
I
,€
r-
rrtftK ++o ik/,;lnnda'rne" *e S .t$*f,*n
G"ra-t *-fi n-*^r 5o.'.r.L*r,*,u Af;?i;;
3)
\(o,h,t
,,r,n,,n.
.?7
,*
3
5
Do6.^, .llin,i
frnX,
fit"
kir
''
.t'tLl*
v;h*L
"- so*l{< A-f fni i.,'( ; 38
6,;,".!4 ,lb^;' J,'LA"
fl/i
a-ilndr.ernAo ux
Jr^dr,E
"7;'n w lQal ra''a 3"f
r
Ftnr,,vt
26 oc
I \zo
c
\\1,*kI
/o ,a,
6
*--*_ '
q
r71 :5
3m
t+*o c (
Ten**rut ,5a^:t
Od rOC
iarx
"{tpl"'
2*
(
"
l--
\
/ W lz5 tQb4' \
51 6
-'
{
\
q'}"f oB:oD/
* lrllGs,n \
'4r
t
lz:l
IVA
I J xs16 + jx 3$ = 1662
24 K*:,'*, -S*"f 1!0CI ia,r^ dopL* rp.rnlvlt; 3x 5Z?+3x3 5: 1641
23
3vv
T
nJo .n uibeL t $tAtnlo iS, &.o fianct' 5?Z ;'(:;
tFIl ,^:?CW,/2
2a''^'+*'gJut
t/,
$ *'- '--+D
{ S'*1.*t*, F*c{,s"r o'
-l n . j,0\ doo J on.ol,
l"r-r'gr'
18:Qf
4,K
.
f/r. ilu' ;a nd€J" p€"n*"rff- nlsnr erljlir .
1 /,
AnroL inlar, *"ofrtr -:eta* ,jbre &f*nt /{dt r.
26
,
Qarg*r't'ba
f^n"f tglntn1 v* inron|rd*" gfl*^
frk* *l&g*- p" *t s*,*
Oq{:tr19"rre a-k_
x+
H'P)w.fus*
t7rn,'"t
V(
tr, //
,k'ost'o'L^1"^'
Sa^+ 1?:oo'Jrh' *tsart s64+Jt, o8 :no\de-Lv,. Jnn -fnulo oUt*E*ndp't'
k'5'{"n"''
6isfuxat'^'aoton,
tFln,M {a r)t l.o,q-nc,'A,,.. Is "r-rl,;-rffi;';X'^'fr;" ;rW -,toe*%r' n
?lkastb't{q
\^c' o{^k-fp-.r' r:,y1 husorylo^,.aT qp,A
d /
o(acnqt ssiqtar#^biLtr.t
q
Fatwebg,e,:;
f,tbT-l;,
Kon,l Jr,/"#r*J,,r*a u,e Jp.$r rta *y,p&r -raro/'ry*.
K,ar'"4 kana{.
e-bi Ke;r 4
Kcn"l- |lra
8i9 Dn3l
r?
YIRI.. 6:xb
a.lr**
Mls
Por@,,r
A
b
+
3,Q
?53.o
6
3r-
3,5
laZ#
qs
'd{
E.
t\
It
v
AB--ex.^-*-.*-\*-"----"--'\.
Dl e\
ltYJ
im
J=A&
41w'\
ZC
4+2
74
sa? zo
4+
i-'{ n
q"e3
1+
5fs
2.83
za
2-0
1+
Jlflil
gw*s,ri\,,
@ ,, €)r.
flodA Tl o */r' 5t0fi,
.
r
Ke;rf
0
:A=-;-:*-*;V
g
}hcr*reidgLi
#=19t2 r.Ai'
'o619x
# = 0'0f ''f w'ir*i't*r
?atn rpnu4gJ"ut+*A "l*Lt"d"
A R^,\ol ,pa.r4asr rt'"'r kesi'i fro* #
\ r^-- L*,n fi. suurqorj*t r
6,,
2+
5?o
-+ d; **L
i
1
'
',Ff,ll..
,. Tr'o6*1
*eL?A
tc*r'ni o=##
Ak:^A
get,rtq tqi ya/nft€) ,orh' c,kt rc.'n
-)i;is&nm'r
b^^^A WbJr&p**k iry;]+$-,@ifr
a*-ndn?+s+€
fiu nbroroL
H*Ttc 8^"A-)** l-pl-*', - 3 t3,9+5 = 11,5 *"
Brv,u k"*L b"# &'in htYf o,f 5 w*' 55
+ 1 < 7^'^sS
b"=**
-Gpb,^-h:;rJ-{)A, : b?! 11,i
rr^Ee.iloy,a
";;':
'ru?
tnt
x
o,ls rn,afs' + 1x2,^*rS!
o 2+3= 5 #2€*'*05"J

Benzer belgeler