Sayı - Menderes Belediyesi

Transkript

Sayı - Menderes Belediyesi
T.C.
MENDERES BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü
Sayı :
Konu : Ġhale ilanı
T.C
ĠZMĠR MENDERES BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠHALE ĠLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes İlçesi
Gümüldür Sevgi Caddesi 6209 Sokak Adahan Otel Yanındaki adreste bulunan (3) nolu
büfe (Mandalin Büfe)
Kiralananın Niteliği, Yeri ve Miktarı :
Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes İlçesi
Gümüldür Sevgi Caddesi 6209 Sokak Adahan Otel Yanındaki adreste bulunan (3) nolu
büfe (Mandalin Büfe)
ĠĢin Adı
:
ġartname ve Eklerinin Alınacağı Adres : Menderes Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(Kira Tahsilat Servisi)
ġartname Bedeli
Ġhale Yeri
:Bedelsizdir.
: Menderes Belediyesi
Tarihi
Saati
:13/07/2016
:09.10
Usulü
: 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü Kiralama
Tahmin Edilen Bedel
: 1 yıllık muhammen kira bedeli :10.000,00 TL + KDV
Geçici Teminat
:300,00 TL
Ġstenilen Belgeler
:
1-Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi
2-İştirakçi bir şirket olduğu taktirde
a)İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinden kayıtlı bulunduğu ticaret odasından
veya resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu ihalenin ilanı
tarihinden sonraki tarihi taşıyan belge vermek
b)Şirketin sirkülerine veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin, bu şirketin vekili olduğunu
gösteren onaylı vekaletname ibraz etmek
3-Noter tasdikli imza sirküleri
4-Tüzel kişi olması halinde , ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair belge
5-Adli sicil kayıt belgesi
6-Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuzu ibraz etmek
7-Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak
8-İhale ilan yılı içerisinde alınmış sosyal güvenlik prim borcu, vergi borcu ile Menderes Belediyesine
borcu olmadığına dair belge getirmek
9-Onaylı Vergi Levhası
10-2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda
bulunmak.
Hatice Suna Bina
ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdür V.
_____________________________________________________________________________________________________
Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Cad. No:1 35470 Menderes/İZMİR
Telefon: (232) 782 10 06 /122 Faks: (232) 782 13 07
İrtibat: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Benzer belgeler

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 396 İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan yazıda, 12-14 Mart 2014 tarihleri arasında, Guadalajara / Meksika’da düzenlenecek olan “Expo ...

Detaylı

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 462

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI

Detaylı