STM Faaliyet Raporu 2011

Transkript

STM Faaliyet Raporu 2011
Yönetim Kurulu Raporu
Ankara Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
Bilkent Cyber Park
E Blok
5. Cadde
No 6/A
06800
Bilkent-Çankaya
Ankara/Türkiye
Tel: +90.312.266 35 50
Fax: +90.312.266 35 51
e-mail: [email protected]
www.stm.com.tr
l
ı
.Y
21
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş.
STM FAALİYET RAPORU 2011
Pazarlama ve Planlama Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır.
1 I STM Faaliyet Raporu 2011
STM Faaliyet Raporu 2011 I 2
STM 6. Kez “Deloitte
Teknoloji Fast50 Türkiye 2011
Programı”nda Türkiye’nin En
Hızlı Büyüyen Teknoloji
Şirketleri Arasında
İçindekiler
Yönetim ve Denetim Kurulu.................................................................................................................................................................. 4
Yönetim Kurulu Raporu ....................................................................................................................................................................... 6
2011 Yılında Şirketimiz.......................................................................................................................................................................
Ortaklar ve Sermaye Dağılımı
Stratejik Plan...................................................................................................................................................................................
Organizasyon..................................................................................................................................................................................
Personel..........................................................................................................................................................................................
10
Faaliyet Alanları...................................................................................................................................................................................
Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri............................................................................................................................................
Ürün Geliştirme ve Tedarik Projeleri.................................................................................................................................................
İş Geliştirme Faaliyetleri...................................................................................................................................................................
15
16
20
30
11
12
14
Kurumsal Faaliyetler............................................................................................................................................................................ 40
Bina, Tesis ve Kalite Belgeleri........................................................................................................................................................... 40
Kurumsal Bilgi Yönetim Faaliyetleri.................................................................................................................................................. 40
Tanıtım Faaliyetleri.......................................................................................................................................................................... 42
Ödüller Başarılar.............................................................................................................................................................................. 43
Fuarlar............................................................................................................................................................................................ 45
Ziyaretler........................................................................................................................................................................................ 46
Toplantı ve Eğitimler........................................................................................................................................................................ 47
Etkinlik ve Sponsorluklar.................................................................................................................................................................. 49
Diğer Faaliyetler............................................................................................................................................................................... 50
İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye
2005-2006-2007-2008-2009-2010
Araştırma Sonuçlarına Göre,
"Danışmanlık" Kategorisinde
Birinci Firma
Mali Tablolar........................................................................................................................................................................................ 54
31.12.2011 Tarihli Bilanço............................................................................................................................................................... 55
31.12.2011 Tarihli Gelir Tablosu .................................................................................................................................................... 56
31.12.2011 Tarihli Kar Dağıtım Tablosu .......................................................................................................................................... 57
2011 Yılı Denetlim Kurulu Raporu................................................................................................................................................... 58
STM Faaliyet Raporu 2011 I 4
Y EN İ L İ K Ç İ Y A K LA Ş IMLAR , K ALI C I Ç Ö Z Ü MLER
YÖNETİM ve DENETİM KURULU
Şirket Yönetim Kurulu
1. ELİFE ÜNAL
2. MUSTAFA KULA
3. ÖZCAN ERTEM
4. GÖKHAN KÖSEOĞLU
5. KENAN IŞIK
Şirket Denetim Kurulu
BaşkanTUSAŞ
Başkan Vekili
SAVRONİK
ÜyeTUSAŞ
Üye
HAVELSAN
Üye
SAVRONİK
6. MEHMET EKSEL
SAVRONİK
7. BERRİN ERKİLETTUSAŞ
8. CELAL PARLAKOĞLU
HAVELSAN
9. RECEP BARUT
10.YAVUZ BARTU
9
5 I STM Faaliyet Raporu 2011
7
4
2
1
5
3
8
6
STM GENEL MÜDÜRÜ
STM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
10
STM Faaliyet Raporu 2011 I 6
Yönetİm Kurulu Raporu
Sayın Ortaklarımız,
Şirketimizin 21. Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.
Toplantımızı onurlandıran siz değerli ortaklarımızı saygıyla selamlarız.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Savunma Sanayii İcra Komitesinin Mayıs 1991 tarih ve 91/2 sayılı kararı
ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığına
(SSM) sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji
transferi, lojistik destek hizmetleri sağlamak ve savunma sistemleri
için yazılım teknolojilerini kazanmak ve yazılım geliştirme ve bakım/
idame amaçlı milli bilgisayar merkezleri kurmak ve işletmek amaçları
ile kurulmuştur.
Şirketimiz, ileri teknoloji uygulamaları içeren askeri ve sivil sistemlerin özgün geliştirme projelerinde yer almakta, sertifikasyon ve
kalite çalışmaları yapmakta, proje yönetimi, bilgi ve iletişim, sistem
entegrasyon ve lojistik destek konularında mühendislik, danışmanlık, tedarik, kontrolörlük, bakım/onarım ve işletme hizmetleri vermektedir.
Günümüzde STM, üç yüz yirminin üzerinde mühendis ve uzmanın görev yaptığı, üç yüz sekseni aşkın çalışanı ile mühendislik ve
destek hizmetleri, yazılım ağırlıklı sistem geliştirme ve tedarik hizmetleri konusunda deneyimli bir hizmet organizasyonu, bir mühendislik ve danışmanlık kuruluşu haline gelmiştir.
Savunma, kamu ve deniz sektörlerinde, ileri teknoloji gerektiren alanlarda proje yönetimi, sistem ve yazılım mühendisliği, teknik
ve lojistik destek hizmetleri sağlamayı ve kritik teknolojileri ülkemize
kazandırmayı hedefleyen misyonu ile STM, teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet
edebilen saygın bir kuruluş olma vizyonu doğrultusunda hareket
7 I STM Faaliyet Raporu 2011
etmektedir. Buna göre, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda sağlanmakta olan hizmetlerin kalitesini ve kapsamını arttırarak sürdürmek
ve kritik alanlardaki bilgi ve teknoloji altyapısını yerli işgücü ve bilgi
birikimine dayalı olarak kurmak, kurumsallaştırmak ve geliştirmek
şirketin öncelikli stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Söz konusu stratejik hedeflerin global ölçeğe yayılarak, uluslararası pazarda, ileri teknoloji alanlarında rekabet edecek ürün ve hizmet ihracının gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.
Değerli ortaklarımız, 2011 yılında STM’nin 20. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın verdiği coşku ile başarılı sonuçlara ulaşmanın
sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz
hedefler bir önceki yıl olduğu gibi her bakımdan kayda değer bir
ilerleme yaptığımızı göstermektedir.
Son yıllarda savunma sektöründeki canlanma sonuçlarımıza
yansıdığı gibi, şirketimiz bu yıl da ülkemiz ekonomisindeki ve sektördeki gelişmelerden daha fazla performans gösterme başarısını
yakalamıştır. Bunun bir kanıtı da Şirketimizin, Deloitte tarafından
gerçekleştirilen yıl içerisinde en hızlı büyüme gerçekleştiren teknoloji şirketlerinin değerlendirildiği Türkiye Fast 50 sıralamasında ve
Interpro İlk 500 Bilişim Şirketi araştırmasında danışmanlık kategorisinde beşinci kere ve üst üste birinci sırada yer almasıdır.
Diğer önemli bir başarıda, Şirketimizin, dünyanın en önemli şirketlerinden biri olan Microsoft tarafından Yılın Sistem Entagratörü
ilan edilmesidir. Bu ödül, uluslararası alanda Şirketimizin bilinirliğinin ve kalitesinin tescili niteliğindedir.
Şirketimizin kurumsal yapısının temel taşlarından birisi olan
stratejik planlama ve stratejik yönetim konusunda 2011 yılında
önemli faaliyetler yürütülmüştür. Bu kapsamda, şirketimizin 2010
yılında hazırlanan ve 2011 yılında yürütülmekte olan stratejik pla-
nı, 2011 yılında yeni bir bakış açısı ile 2012-2016 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıllık olarak hazırlanmıştır. Stratejik Planımızda
belirlenen hedeflerimiz sürekli takip edilmekte ve her yıl güncellenmektedir.
Şirketimiz 2011 yılında faaliyetlerini stratejik plan ile belirlenen
savunma, kamu ve denizcilik sektöründe sürdürmüştür. 2011 yılında savunma sektöründen elde edilen cironun toplam ciroya olan
oranı yaklaşık % 57 seviyesindedir.
Kamu sektöründe faaliyet göstermek üzere 2006 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma ile 2009 yılında Ana Yurt Güvenliği,
Enerji ve Ulaştırma sektörlerinde yoğun iş geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucu olarak 2011 yılında kamu sektöründen elde edilen cironun toplam ciroya olan oranı yaklaşık % 4
seviyesindedir.
2011 yılında şirketimiz açısından denizcilik sektöründeki faaliyetlerde büyük başarılar elde edilmiş ve yeni sözleşmeler imzalanma
aşamalarına gelinmiştir. 2011 yılında denizcilik sektöründen elde
edilen cironun toplam ciroya olan oranı yaklaşık % 39 seviyesine
ulaşmıştır.
Şirket son altı senedir hızlı bir biçimde sürdürdüğü eğitim
yatırımlarını 2011 yılında da sürdürmüş, şirket içi bilgi paylaşımı
ve iç eğitimlere daha fazla zaman ve kaynak ayırmıştır. 2011 yılında toplamda eğitim/aktivite maliyeti 894.640,70 TL’dir. Eğitim/
aktivitelere katılım için harcanan seyahat maliyeti ise 343.958,29
TL’dir.
Çalışan başına düşen eğitim adam/saatinin bölümler bazındaki
dağılımı şu şekildedir; Savunma Projeleri Direktörlüğü 18.8, Kamu
Projeleri Direktörlüğü 16.25, Yazılım Müdürlüğü 51.65, Sistemler
Müdürlüğü 31.3, Sertifikasyon Müdürlüğü 75.4, KYS ve İK Müdür-
$90.000.000
$78.368.000
$80.000.000
$69.983.000
$70.000.000
$67.782.000
$60.000.000
$61.760.529
$50.000.000 $46.512.000
$40.000.000
$30.000.000
$20.000.000
$10.000.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Grafik -1 STM A.Ş. 2007 – 2011 Dönemi Toplam Gelirleri
(ABD Doları olarak ) (*)
(*) TL/Dolar çevriminde yıllık ortalama kurlar kullanılmıştır.
140.000.000
121.253.349,05
105.922.742,52
102.154.333,50
120.000.000
100.000.000
91.134.792,69
80.000.000 60.452.112,39
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Grafik -2 STM A.Ş. 2007 – 2011 Dönemi Toplam Gelirleri (TL )
STM Faaliyet Raporu 2011 I 8
Y ÖNET İ M K URULU RAPORU
lüğü 34.2, İdari Mali İşler Müdürlüğü 27.2, Sözleşmeler Müdürlüğü
11.5, Pazarlama Planlama Müdürlüğü 18.75, Kurumsal Bilgi Yönetimi Müdürlüğü 24.6.
2011 yılında eğitim/aktiviteler için planlanan toplam katılımcı
1246 olup, reel katılımcı sayısı 840’tür. Bu rakamın dağılımı ise
şu şekildedir: 548 kişi ücretli eğitim, 104 kişi ücretli aktivite, 167
kişi ücretsiz eğitim/iç eğitim, 24 kişi ücretsiz aktivite. TL bazında
2010 yılında 102.154.334 TL olan ciromuz 2011 yılında % 3,68
artışla 105.922.743 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel başına düşen ciromuz ise 286.573 TL olmuştur. Amerikan Doları bazında
bakıldığında ise % 8,88’lik ciro düşüşü görülmektedir. 2010 yılı
sonu itibariyle toplam 343 olan personel sayımız, 2011 sonunda
382 olmuştur.
2011 yılı sonuçlarına göre, mevcut ve yürümekte olan projelerimiz takvim ve bütçesine uygun yürütülmüş, müşteri memnuniyeti
üst seviyede sağlanmıştır. Şirketimiz tarafından belirlenen stratejik
alanlarda yıl boyunca yoğun iş geliştirme ve pazarlama faaliyetleri
sürdürülmüş, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi sektörümüzdeki diğer firmaların yanı sıra kamu-özel sektör ve yurtdışı
tedarik makamları (NATO, Körfez Ülkeleri, Pakistan, Malezya) nezdinde de yeni projelerin alınması için aktif tanıtım faaliyetleri ve girişimlerde bulunulmuştur.
2011 yılı içerisinde MDH Projesinde 2011 yılı başında imzalanan
yeni proje modeli kapsamında 125 Uzman ve 22 Proje Asistanı ile
hizmet verilmiştir.
2011 yılı içerisinde SSM Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
(MDH) Projesi, Askeri Ağlar için Bilgi Güvenliği Simülasyonu (AABGS)
Projesi, NATO Hava Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (AirC2IS) Projesi,
NATO Afganistan Görev Ağı (AMN) Projesi, SSM Kazan Havacılık
9 I STM Faaliyet Raporu 2011
Kümelenmesi Projesi ve SSM İhracatı Geliştirme Projesi sözleşmeleri imzalanmıştır. Taktik Ortam Destek Sistemi (TODES) Projesinin
birinci aşaması başarıyla tamamlanmış, projenin ikinci aşaması için
çalışmalara devam edilmektedir.
Şirketimiz 2011 yılı içerisinde yurt dışı pazarlara açılma kapsamında önemli adımlar atmıştır. Bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri menşeli bir savunma firmasına üç personelimiz ile hizmet
verilmekte iken, bu sayının artırılarak beşe çıkarılması konusunda
anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca, başta Sertifikasyon olmak üzere diğer
Danışmanlık alanlarında da hizmet vermek için görüşmeler son aşamaya gelmiştir. Hindistan ve Körfez Ülkelerine Dikey Rüzgar Tüneli
teklifi verilmesi için görüşmeler yapılmış ve önemli bir mesafe kaydedilmiştir.
Diğer önemli bir ihracat başarısı da Türkiye’de NATO için yapılacak en büyük savunma bilgi teknolojileri projesi olma niteliğini taşıyan NATO Hava Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (AirC2IS) Projesi’nde
ve Afganistan’daki NATO görev ağlarının entegrasyonunu sağlayacak olan AMN 2011 INT CORE Projesi’nde şirketimizin yer almış
olmasıdır. Bu projeler kapsamında Atos Türkiye ile ortak çalışılmakta olup, sistem geliştirme sorumluluğunun tamamı şirketimiz tarafından yerine getirilecektir. Dünyanın en büyük savunma ve bilişim
şirketlerinin rekabet ettiği zorlu ihale sürecinde yaklaşık bir yıllık bir
hazırlığın ardından, AirC2IS için sunulan teklif hem teknik hem de
finansal olarak olumlu bulunarak toplamda belirgin bir farkla birinci seçilmiştir. Ayrıca, bu teklifte sunulan çözümün NATO tarafından başarılı bulunmuş olması neticesinde, AMN 2011 INT CORE
Projesi’nin sözleşmesi tek kaynak olarak Atos-STM ortaklığına verilmiştir. Her iki projenin de 2011 yılındaki önemli kilometre taşları
NATO’nun onayı alınarak tamamlanmıştır.
Sektörel tecrübemiz bize, Şirketin stratejisini SSM ve Savunma
Sektörünün yanısıra diğer sektörlere genişletmesinin doğru olduğunu ve devam edilmesi gereğini göstermektedir.
Bu bağlamda 2012 yılında;
• Şirketin, MDH, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) ve ürün geliştirme projeleri alanında elde ettiği kabiliyetleri daha da geliştirerek, müşteri yelpazesini ve sektörleri genişletmesi hedeflenmektedir. MDH hizmetlerinin yurt içinde ve yurt dışında diğer
kamu kurumlarına ve kuruluşlarına verilmesi, NATO ajanslarının
yazılım ve bilgi sistemi hitiyaçlarının karşılanması, Deniz Platformları alanında ise, yurtdışında, öncelikle Arap ülkeleri ve diğer Ortadoğu ve Asya ülkelerinde yoğun iş geliştirme faaliyetleri
sürdürülmesi planlanmaktadır.
•ARGE ve ürün geliştirme alanlarında da özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının büyük hissedarı olduğu firmalar ile
yakın iş birliği ortamının tesis edilmesi ve STM Stratejik Planında
belirlenen alanlarda alt yüklenici olarak görev alınması hedeflenmektedir.
•ARGE Projeleri alanında, Avrupa Birliği 7. Çerçeve kaynaklı projelere de ağırlık verilmesi hedeflenmektedir.
cilerinin tesislerinde görev yapmıştır.
Önümüzdeki dönemde, kalıcı üstünlükler yaratabilmek amacıyla tüm faaliyetlerimizde farklılık yaratmaya, stratejik portföyümüzü
başarılı bir şekilde yönetmeye, ülkemiz ve hissedarlarımız için değer
yaratmaya devam edeceğiz.
2011 yılında başarımıza katkıda bulunan tüm ortaklarımıza,
müşterilerimize, paydaşlarımıza ve en değerli kaynağımız çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 2011 hesap yılı faaliyet sonuçlarını gösteren
Bilanço ve Gelir Tablosu tetkik ve onaylarınıza sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
2011 yılında faaliyetlerimiz, Bilkent Cyberpark E-Blok’da yer
alan Genel Müdürlük binamızda, İstanbul Tersanesi Komutanlığında STM kullanımına tahsis edilen MİLGEM Proje Ofisinde ve Link-16
Projesi kapsamında Bilkent Cyberpark Cyberplaza C.Blok 1.Kat’ta
kiralanan ofiste devam etmiştir. SSM’na sağlanan mühendislik ve
danışmanlık faaliyetleri kapsamında çalışmakta olan personel ise
merkez binamızda, SSM ana ve ek binalarında ve SSM Ana Yükleni-
STM Faaliyet Raporu 2011 I 10
2 0 1 1 Y I L I N D A Ş İ R K ET İ M İ Z
ORTAKLAR VE SERMAYE DAĞILIMI
STRATEJİK PLAN
Şirketimizin sermayesi, 29 03 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan
sermaye arttırımı kararı sonucunda, Ödenmiş Sermaye: 16.000.000,- TL şeklinde olup, ortakları ve dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Vizyon
Teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet edebilen
saygın bir kuruluş olmak.
Ortaklar
Hisse Adedi
Hisse Oranı
TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.
5.440.000
34,0000000%
SAVRONİK ELEKTRONİK SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
5.440.000
34,0000000%
HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
5.103.498
31,8968625%
STFA ENERKOM ENERJİ TELEKOMÜNİKASYON SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
SAVRONİK GRUP ELEKTRONİK BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
T O P L A M
16.000
502
16.000.000
0,10000000%
0,0031375%
100,00000000%
Misyon
İleri teknoloji gerektiren alanlarda proje yönetimi, sistem ve yazılım mühendisliği, teknik ve lojistik
destek hizmetleri sağlamak ve kritik teknolojileri ülkemize kazandırmak.
İlkeler
•Teknoloji odaklı
•Uzmanlık sahibi
• Katma değer yaratan
•Müşteri odaklı
• Çalışan memnuniyetini gözeten
• Sürekli iyileşen (öğrenen organizasyon)
• Verimliliği önde tutan
•Etik değerlere bağlı
• İşbirliğine ve paylaşıma önem veren
Amaçlar
•Mevcut müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini ve kapsamını arttırarak sürdürmek ve müşteri portföyünü genişletmek.
• İleri teknoloji alanlarında ürün ve hizmet ihracını gerçekleştirmek.
• Ürün ve teknoloji portföyünü pazar ihtiyaçlarına göre geliştirmek.
• Kurumsal yapıyı ve kurum içi entegrasyonu geliştirmek.
11 I STM Faaliyet Raporu 2011
STM Faaliyet Raporu 2011 I 12
2 0 1 1 Y ILIN D A Ş İ R K ET İ M İ Z
Genel Müdür
Recep BARUT
2011 YILINDA ŞİRKETİMİZ
Organizasyon
Şirketimiz, başta Türk Ticaret Kanunu (TTK) olmak üzere, Şirket Genel
Kurul’unca onaylanmış Ana Sözleşme’nin içerdiği esaslar ve bunlara
paralel olarak düzenlenen Prosedür, Kılavuz, Yönerge ve Yönetmeliklere
uygun olarak yönetilmektedir. Şirketimizin yönetim esaslarını
tanımlayan İnsan Kaynakları Yönetmeliği, kalite sistemimiz içinde
güncel halde tutulmakta ve sürekli iyileştirmelerle uygulanmaktadır.
Şirketimizin gelişimine paralel olarak faaliyetleri daha etkin
yürütebilmek, işgücünü daha verimli kullanabilmek ve sektörün
gerektirdiği dinamizm içerisinde hizmetlerini sağlayabilmek amacına
yönelik olarak hazırlanarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan ve yürürlüğe giren organizasyon yapısı, İnsan Kaynakları
Yönetmeliğinde tanımlandığı şekliyle aşağıda gösterilmiştir:
İnsan Kaynakları sistemimiz, günümüz konjonktürüne ve özellikle
insana dayalı ürün ve hizmet üreten perspektifimize de uygun olarak
“kalitenin temel kaynağı insandır” görüşü ile Kalite Yönetim Sistemi
içinde ISO 9001:2000, CMMI-3, AQAP-160 ve ISO 27001 normlarına
göre oluşturulmuştur. 2008 yılında başlatılan ve CMMI süreçlerinin
İnsan Kaynakları uygulamalarına uyarlanmış hali olarak kabul edilen
People CMM uyumluluk çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak
süreç gereksinimleri yönetmelik ve prosedürlere aktarılmıştır. Ayrıca
2011 yılı içerisinde şirketimizde yetkinlik çalışması yapılarak STM
Yetkinlik Sözlüğü oluşturulmuş, bu kapsamda 2012 yılı sonuna kadar
İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarının “Yetkinlik Bazlı” olarak
güncellenmesi çalışmalarına başlanılmıştır.
Savunma Projeleri
Direktörü
Murat İKİNCİ
Deniz Projeleri
Direktörü
M. Savaş ONUR
KYS ve İK Müdürü
Ercan KARASU
Pazarlama ve
Planlama Müdürü
Mustafa G. TURAN
Sözleşmeler Müdürü
İ. Cumhur ÇINAR
İdari ve Mali İşler
Müdürü
Aziz EROĞLU
Gn. Müdür Yardımcısı
M. Yavuz BARTU
Sistemler Müdürü
Özgür GÜLERYÜZ
Yazılım Müdürü
Aydın KARA
Sertifikasyon
Müdürü
Hakan AYÇENK
Kurumsal Bilgi
Yönetimi Müdürü
Hayrullah KALE
STM A.Ş. Organizasyon Yapısı
13 I STM Faaliyet Raporu 2011
STM Faaliyet Raporu 2011 I 14
2 0 1 1 Y ILIN D A Ş İ R K ET İ M İ Z
2011 YILINDA ŞİRKETİMİZ
Personel
Faaliyet Alanları
2011 yılı sonu itibariyle toplam personel sayısı 382’dir.
26+YIL: 19 KİŞİ
21-25YIL: 25 KİŞİ
DESTEK: 36 KİŞİ
%7
%10
16-20YIL: 37 KİŞİ
%10
YÖNETİCİ: 12 KİŞİ
%3
UZMAN: 51 KİŞİ
%5
0-5 YIL: 88 KİŞİ
%23
MÜHENDİS: 274 KİŞİ
%13
%74
11-15 YIL: 78 KİŞİ
%20
TEKNİSYEN: 9 KİŞİ
%2
6-10 YIL: 135 KİŞİ
%35
Grafik- 5 STM A.Ş. Çalışma Süreleri Dağılımı
(Toplam Sektörel İş Deneyimi)
Grafik- 3 Görev Profili Dağılımı
YÜKSEK LİSANS:161 KİŞİ
%42
%42
TEKNOLOJİ
PORTFÖYÜ
GELİŞTİRME
%21
Grafik-6 STM A.Ş. 2011 Gelirlerinin Faaliyet Alanlarına Dağılımı
KAMU SEKTÖRÜ
DENİZCİLİK
SEKTÖRÜ
MYO: 8 KİŞİ
%1
DİĞER: 9 KİŞİ
%3
Grafik- 4 STM A.Ş. Öğrenim Düzeyi Dağılımı
15 I STM Faaliyet Raporu 2011
TEDARİK
HİZMETLERİ
%4
%24
%2
%52
%37
KADIN
DOKTORA: 8 KİŞİ
LİSANS:196 KİŞİ
2011 yılı proje faaliyetlerimiz, Stratejik Planımızda belirlenen Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri, Tedarik Hizmetleri ve Teknoloji Portföyü
Geliştirme olmak üzere üç ana faaliyet alanında sürdürülmüştür. Birinci
faaliyet alanımız, SSM ile imzalanmış olan MDH Sözleşmesi uyarınca
sağlanan mühendislik ve destek hizmetlerini ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına verdiğimiz danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Diğer
faaliyet alanlarımız ise, ihalesi kazanılan veya doğrudan tedarik kapsamında görevlendirme suretiyle verilen teknoloji portföyü geliştirme
ve tedarik projelerine ilişkin olarak imzalanan sözleşmeler çerçevesinde
sürdürülen çalışmalardan oluşmaktadır.
Bu çalışmalar sırasında ya da öncesinde, gerekli görülmesi durumunda, öncelik ülkemizde mevcut olan tecrübe, birikim ve kabiliyetlerden azami ölçüde yararlanılması amacına yönelik olarak yerli kuruluşlara verilmek üzere, projelerin özelliklerine uygun olarak diğer yurt içi
ve yurt dışı kuruluşlar ile işbirliği imkanları araştırılmakta ve gerçekleştirilmektedir.
MÜHENDİSLİK
VE DANIŞMANLIK
HIZMETLERİ
ERKEK
%39
SAVUNMA
SEKTÖRÜ
%57
%76
Grafik- 6 STM A.Ş. Çalışan Cinsiyet Dağılımı
Grafik-7 STM A.Ş. 2011 Gelirlerinin Sektörlere Göre Dağılımı
STM Faaliyet Raporu 2011 I 16
D ANI Ş MANLI K V E TE K N İ K D E S TE K H İ Z METLER İ
MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Şirketimiz, kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği faaliyetlerde kazandığı tecrübe, bünyesine kazandırdığı seçkin mühendis ve uzman personeli ile Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri alanında ülkemizde
önde gelen konumunu sürdürmektedir. Bunun sonucu olarak halen,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na, yüksek teknoloji içeren birçok projede teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. 2007
yılında, SSM’na ilaveten diğer kamu kurum-kuruluşlarına da danışmanlık hizmeti sağlanması yolunda başarı sağlanmıştır. Günümüzde
önemini gittikçe arttıran ana yurt güvenliği hususunda dünyadaki uygulama ve konseptlerin ülkemizde de güncel olarak uygulanması için
kuruluşumuz etkin faaliyetlerde bulunmuş, özellikle SSM’na danışmanlık hizmetleri verilerek İç İşleri Bakanlığı ile koordinasyon sağlanması hedeflenmiştir. Yurtiçi faaliyetlere ilaveten hizmetlerin Yurtdışı
pazarlara genişletilebilmesi için girişimlerde bulunulmuştur.
Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri (MDH )
Mühendislik ve Destek Hizmetleri, yüksek teknoloji içeren savunma
programlarının ihtiyaç makamından gelen Proje Tanımlama Dokümanı (PTD)’nın SSM’na ulaşması aşamasından başlayarak Sözleşme
Öncesi ve Sözleşme Sonrası aşamalarını kapsayan tüm ana aktiviteleri
kapsamında devam etmektedir.
Proje Teklife Çağrı Dokümanı (TÇD) çalışmaları ile başlatılan süreç gerek duyulursa, fizibilite çalışmaları ve/veya Bilgi İstek Dokümanı
ile teknolojinin durumu, aday sistemler ve firmalar, proje modeli gibi
konularda resmin daha net görülebilmesi, ihtiyacın doğru tanımlanabilmesi için zenginleştirilmektedir. Bu aşamada, ihtiyaçlara göre
tehdit değerlendirmesi, harekat ihtiyaçları analizi, sistem ve alt-sistem
teknik özelliklerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmakta ve sonuçlar
TÇD’nın teknik bölümlerine yansıtılmaktadır.
Sözleşme Öncesi çalışmalar, tekliflerin değerlendirilmesi,
puanlandırma ve sözleşme görüşmelerine destek faaliyetlerini
17 I STM Faaliyet Raporu 2011
kapsamaktadır. Sözleşme Sonrası aşamalar ise tasarım doğrulaması,
sistem testleri ve değerlendirmesi, teknik özelliklerin kontrolü ile test
ve kabul çalışmalarını kapsamaktadır.
Ayrıca, Müşterinin ihtiyaç duyduğu özel uzmanlık alanlarında,
Genel Strateji ve Konsept çalışmaları, mühendislik değişiklik teklif/taleplerine yönelik analiz ve değerlendirmeler yapılmakta ve sonuçları
detaylı raporlar halinde sunulmaktadır. Ayrıca, Sertifikasyon Faaliyetleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
MDH Sözleşmesi kapsamında Sistemler Müdürlüğü, Yazılım
Müdürlüğü, Sertifikasyon Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü,
Pazarlama ve Planlama Müdürlüğü, Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü personel havuzlarındaki personel ile teknik çalışmalar yürütülmekte, Sözleşmeler Müdürlüğü, Kurumsal Bilgi Yönetimi Müdürlüğü,
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü havuzundaki personel ile destek hizmetleri verilmektedir. 2007 yılından başlamak üzere verilen hizmet kalitesinde iyileştirme yönünde önemli gelişmere sağlanmış, tanımlanan
hizmet modeli büyük oranda hayata geçirilmiştir. 2009 yılına ilişkin
69 İş Paketi kapsamında yürütülen faaliyetler tamamlanmış, yıl sonu
itibariyle bütün İPT’ler kapatılmıştır.
2010 yılı başında imzalanan MDH Sözleşmesinin birinci yılı başarıyla tamamlanmış, SSM-STM arasında imzalanan Protokol ile Sözleşme 2011 yılı için uzatılmıştır. Mühendislik ve Danışmanlık HizmetleriMDH Sözleşmesi kapsamında;
•Proje Danışmanlık,
• Kalite,
• Kalifikasyon/Test,
• Sertifikasyon,
•Proje Asistanlığı
hizmetleri toplamda 149.5 personel ile verilmektedir. Sözleşme
kapsamında işçilik desteğinin yanında, işin gerektirdiği Yurt İçi ve Yurt
Dışı Görevlendirmelere de katılım sağlanmaktadır.
Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Hizmetleri
Ülkemizde hava araçlarının milli olarak modernizasyonu veya tasarımını içeren projelerin sayısının artması sonucunda uçuşa elverişlilik
ile ilgili alt yapının dünya üzerindeki örneklerine benzer bir şekilde
Türkiye’de kurulması ve uygulanması zorunluluğunu doğurmuştur.
Bu kapsamda 2004 yılı sonunda STM, uçuşa elverişlilik sertifikasyon
faaliyetleri için gerekli alt yapının oluşturulması ve pilot projelerde bu
faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili gerekli uzman desteğinin sağlanması
konusunda SSM (Savunma Sanayii Müsteşarlığı) tarafından görevlendirilmiştir. 2011 yılı içerisinde:
A. SSM için,
• Proje Sertifikasyon Faaliyetleri kapsamında
• C-130 Modernizasyon (Erciyes) Programı,
• Başlangıç Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ) Geliştirme Programı,
• T-38 Modernizasyon Projesi (ARI),
• ATAK Helikopteri Tedarik Projesi ve
• JSF Projelerinde
• Özgür Projesi
• Hava SOJ Projesi
• Taktik İHA
• HÜRKUŞ
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
• Genel Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu faaliyetleri kapsamında
• SSM Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu alt yapı oluşturma çalışmaları,
• Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu konusunda KT-1 Eğitim uçağı ve
MELTEM Projelerine destek faaliyetleri,
• Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi kurulma çalışmalarına destek faaliyetleri,
• Avrupa Askeri Havacılk Otoritleri Grup çalışmalarına destek faaliyetleri
• NATO İnsansız Hava Araçları Uçuşa Elverişlilik Standardı hazırlık
çalışma grubu (FINAS) faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
B. Diğer
• A400M projesi kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine olan desteğimiz devam etmiştir.
• BAE ADASİ Firmasında itki sistemi konusunda teknik destek
• Uluslararası aşağıdaki çalışma gruplarında uçuşa elverişlilik sertifikasyon standartlarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar sürdürülmüştür.
1. SC205/WG 71 çalışma grubu; RTCA-DO-178C, UE sertifikasyonu için yazılım rehber dokümanı (Sivil standart)
2. SAE S-18 çalışma grubu ; SAE-ARP-4761, Emniyet analizleri (Sivil standart) ve SAE-ARP-4754, Sertifikasyon Süreci (Sivil standart)dokümanları
3. NATO FINAS; İnsansız hava araçları USAR-CST (Sabit kanat IHA
sistemi Uçuşa Elverişlilik Standardı idame ekibi) UE standardının
geliştirilmesi
4. NATO FINAS; İnsansız hava araçları USAR_RW UE standardının
geliştirilmesi
5. Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi alt yapı çalışmaları
6. RTCA SC-220; Uçuş Yönlendirme Kontrol Sistemi
7. SAE AE-7 Havacılık Elektrik Güç ve Ekipmanları
8. SAE AE-2 Yıldırım Etkileri Çalışma Grubu
• Mevcut bilgi birikiminin paylaşılması kapsamında aşağıdaki bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
• Sistem Emniyeti eğitimi
1. Cranfield Üniversitesi
2. TCDD, SSM, STM
3. THY-TEKNİK
STM Faaliyet Raporu 2011 I 18
D ANI Ş MANLI K V E TE K N İ K D E S TE K H İ Z METLER İ
DANIŞMANLIK VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ
• İTÜ’ de Lisans programı son sınıf öğrencileri için 7 haftalık uçuşa
elverişlilik sertifikasyonu eğitimi
• İTÜ SAVTEK Yaz okulu Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Semineri
• RTCA-DO-178B eğitimi
1. MİKES
2. STM
• THY-TEKNİK EASA Tasarım Organizasyonu Onayı için danışmanlık desteği ve ön değerlendirme faaliyetleri
• Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim
Merkezi (SATEM)’ de Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Başlangıç
Eğitimi
• 2. STANAG 4671 İHA’ları UE Gereksinimleri” Sempozyumu ve
“İHA Emniyet Disiplini” Çalıştayı,
• Sistem Emniyeti Ve Organizasyon Onayları Sempozyumu
• Emniyet Kritik Yazılımların Yönetimi Çalıştayı
• İş geliştirme faaliyetleri kapsamında ; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, THY-TEKNİK, TÇDD’ de Kamu direktörlüklerine yoğun destek
sağlanmıştır.
• Verilen hizmetin uluslar arası alanda kabul edilebilirliğinin sürdürülebilmesi için disipliner bazda personel uzmanlık gelişim programlarına göre yetkinlik artırma ve sürdürme faaliyetlerine devam
edilmiştir.
Müşterek Taaruz Uçağı (JSF) Yerli Sanayi Koordinasyon
Faaliyetleri
Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2012 yılından itibaren
ekonomik ömürlerini doldurmaya başlayacak olan F-4 ve F-16 uçaklarının yerini almak üzere ortaya çıkacak yeni nesil savaş uçağı gereksimini karşılamak üzere JSF/F-35 Projesinde ABD ve İngiltere’nin önderliğini yaptığı ve toplam 9 ülkenin yer aldığı konsorsiyum içerisinde yer
almaktadır. Projeye, 1999 yılında Konsept Gösterim Evresi (CDP) ile
19 I STM Faaliyet Raporu 2011
dâhil olunmuş, sırasıyla 11 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan uluslararası Mutabakat Muhtırası (MOU) ile uçağın mühendislik geliştirme
faaliyetlerini kapsayan ve halen devam etmekte olan Sistem Geliştirme ve Gösterim (SDD) Evresi’nde, 3. seviye ortak olarak yer alınmıştır.
2007 yılında imzalanan Mutabakat Muhtırası ile Projenin “Production
Sustainment Follow on Development” (PSFD) evresinde yer alınmıştır.
Mevcut durumda envantere 2015 yılında girmesi planlanan ilk 2 uçağın alım kararı Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından verilmiştir.
Toplamda 100 adet tedarik edilmesi planlanan uçağın takip eden siparişlerinin ilerleyen yıllarda SSİK tarafından alınacak kararlar sonrası
verilmesi planlanmaktadır.
Proje kapsamında yerli sanayinin alacağı iş payının artırılması
amacıyla 2004 yılında alınan SSİK kararı ile JSF Yerli Sanayi Koordinasyon Ekibi kurulmuştur. Ekip Mayıs 2008’den bu yana çalışmalarını
STM çatısı altında 3 kişi ile sürdürmektedir.
2011 yılı içerisinde JSF Yerli Sanayi Koordinasyon Faaliyetleri
kapsamında, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesinden sağlanacak yerli katkının artırılmasına yönelik çalışmalar, Lockheed Martin,
Northrop Grumman, BAE Systems firmaları, projede yer alan diğer
yükleniciler ve üye ülkelerin sanayileri ile yakın koordinasyon içerisinde yürütülmüştür. Ayrıca proje ihtiyaçlarına paralel olarak SSM
ve Hv.K.K.lığı temsilcileri ile birlikte yurt içi ve dışında gerçekleştirilen
toplantılar, çalışma grupları ve çalıştaylara katılım sağlanmıştır. SSM
tarafından talep edilen proje yönetim faaliyetleri ile milli yeterlilik
analizlerine ilişkin çalışmalar Hv.K.K.lığı ile koordinasyon içerisinde sürdürülmüştür. Bu kapsamda Entegre Eğitim Merkezi Analizi,
Mühimmat Analizi 1. Faz çalışmaları tamamlanmış ve motor analizi
başlatılmış, analizlerin devam aşamalarına ilişkin kontratsal süreçler
yürütülmüştür. 2011 yılı içerisinde yurt içinde gerçekleştirilen idame
işletme, üs aktivasyon ve motora yönelik inceleme ziyaretlerine katılım sağlanmıştır.
Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii Kümelenmesi Projesi
16 Mayıs 2011, 595 sayılı SSİK Kararı doğrultusunda, Ankara’nın Kazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine komşu bir alanda savunma, güvenlik,
havacılık ve uzay alanlarında çalışan Yan Sanayi ve KOBİ’lerin ortak
faaliyet göstereceği bir Savunma ve Havacılık Sanayii Kümelenmesi
kurulması amaçlanmaktadır.
Savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren yan sanayi /
KOBİ’leri bir araya getirerek sağlıklı bir altyapı ve üretim ortamı yaratmak, firmalar arası iletişim, bilgi aktarımı ve işbirliği kültürünü geliştirmek, TUSAŞ tesisi ile fiziksel komşuluk sayesinde, ilgili yan sanayi /
KOBİ’lere TUSAŞ ile yakın çalışma olanağı sağlamak, yabancı ve yerli
firmalar için cazibe merkezi oluşturmak, laboratuar ve test merkezleri,
sosyal donatılar, toplantı salonları, vb. ile bütünleşik ve modern bir
savunma ve havacılık sanayi üssü oluşturmak gibi kazanımlar hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda, proje kapsamında Savunma Sanayii Müsteşarlığına danışmanlık hizmetleri vermek üzere SSM Sanayileşme Dairesi
Başkanlığı ile STM arasında 13 Haziran 2011 tarihinde 24 ay süreli bir
sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında verilen danışmanlık hizmeti tam zamanlı olarak 3 personel ile sürdürülmektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mühendislik Danışmanlık
Projesi
2010 yılında BAE devlet firması ile imzalanan Mühendislik Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında üç Kıdemli Mühendis görevlendirilmiş
ve firmanın yürütmüş olduğu projelerde mühendislik danışmanlık
hizmeti verilmiştir. Bu proje STM’nin ilk yurtdışı danışmanlık projesi
olup, Türk savunma sanayinin de ilk nitelikli hizmet ihracatı projesidir.
Projenin başlatılması ile STM Vizyonu olarak belirttiğimiz “Teknoloji
odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde
rekabet edebilen saygın bir kuruluş olmak” hedefinde ilk adım atıL-
mıştır. BAE’de mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamının
genişletilerek devamını sağlamak üzere 2011 yılı içinde yoğun iş geliştirme faaliyetlerine devam edilmiş olup projenin daha da büyütülerek
stratejik ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.
Gemi Kullanma Hizmetleri
2010 yılı içerisinde, SSM tarafından özel sektör tersanelerinde inşa
ettirilen platformların Seyir Kabul Testleri (SAT) süresince geminin kullanılması hizmetinin verilmesine yönelik olarak STM bünyesinde Gemi
Kullanma Grubu teşkil edilmiştir.
Gemi Kullanma Grubu tarafından, DEARSAN A.Ş. ile imzalanan
szöleşme kapsamında 2011 yılı içerisinde inşaası tamamlanan 4 adet
Yeni Tip Karakol Botu’nun seyir tecrübeleri süresince Gemi Kullanma
Hizmeti verilmiştir.
Ayrıca, 2011 yılı içerisinde DEARSAN-GÜLHAN Denizcilik A.Ş.
işortaklığı ile imzalanan sözleşme kapsamında TÜRKMENİSTAN’da
inşa edilen 2 adet Serhet Gemisi Sınıfı Botun Hazar Denizi’nde icra
edilen seyir tecrübeleri süresince gemi kullanma hizmeti verilmiştir.
İhracat Geliştirme Projesi
İhracat Geliştirme Projesi Hizmet Sözleşmesi SSM.lığı ile şirketimiz
arasında 11 Mart 2011 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, yurt dışında SSM tarafından belirlenecek ülkelerde savunma
sanayii işbirliği ofislerinin kurulması ve işletilmesi, tanıtım hizmetleri
ve pazar araştırmalarına yönelik detaylandırılan hizmetler şirketimiz
tarafından gerçekleştirilecektir.
2011 yılı içinde Riyad / Suudi Arabistan’da ve Washington
DC / ABD’de savunma sanayii işbirliği ofisleri açılmış olup Brüksel /
Belçika’da ofis açılmasına yönelik olarak fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Sözleşme süresince 4 ilave ofisin daha açılması planlanmaktadır.
STM Faaliyet Raporu 2011 I 20
Ü R Ü N G EL İ Ş T İ RME V E TE D AR İ K PRO J ELER İ
ÜRÜN GELİŞTİRME VE TEDARİK PROJELERİ
Danışmanlık ve mühendislik hizmetlerine ilaveten, savunma ve sivil sektörde ürün geliştirme ve tedarik projeleri üstlenilmesine yönelik çalışmaların sonucunda STM, sektörlerdeki projelerin gelişme hızına bağlı
olarak, komuta kontrol sistemleri, görev destek sistemleri, görüntü istihbarat sistemleri ve benzer alanlarda yazılım-donanım geliştirme ve
entegrasyon konularında ve ayrıca tedarik projelerinde aktif görevler
almış ve üstlendiği projeleri kullanıcıya başarıyla teslim etmiştir. Projelerin seçiminde Şirketin büyüme hedefleri, mevcut teknolojik birikiminin
kullanılması ve geliştirilmesi, savunma sanayii alanında kritik teknolojilere yönelinmesi hedeflenmektedir.
Şirketimizin üstlendiği ürün geliştirme ve tedarik projelerinde, sistem mühendisliği, sistem tasarımı, yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu ve testi faaliyetlerine ağırlık verilmekte; ihtiyaç duyulan donanımların tasarımı, üretimi vb. diğer faaliyetler için, proje gereksinimlerine
bağlı olarak firmalarla işbirliği veya doğrudan tedarik yoluna gidilmektedir. 2011 yılı içinde yürütülen ürün geliştirme ve tedarik projeleri ile
ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
YARASA Görev Destek Sistemi (GDS) Projesi
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterindeki Black
Hawk helikopterlerinin aviyonik modernizasyonu için SSM tarafından
başlatılmış olan Yarasa Projesi kapsamında Görev Destek Sistemi’nin
milli olarak geliştirilmesi amacıyla, kuruluşumuz TAİ’nin alt yüklenicisi
olarak görev yapmaktadır.
STM tarafından tamamen milli olarak geliştirilen yazılımın
kalifikasyon testleri tamamlanmıştır. Yer Birimi tedariki ve testleri
tamamlanmış ve Özel Kuvvetler Komutanlığına teslim edilmiştir. Hava
Birimi donanımı kalifikasyon testleri, uçak entegrasyonu ve uçuş testleri
başarı ile tamamlanmıştır. 30 Aralık 2010 tarihinde dördüncü helikopter
teslimatı da Özel Kuvvetler Hava Grup Komutanlığı’na yapılmıştır. 2011
yılı içerisinde kullanım sırasında çıkan yazılım hataları giderilmiş, Yer
21 I STM Faaliyet Raporu 2011
biriminde Özel Kuvvetler Komutanlığı ile operasyonel kullanım şekline
ilişkin çalışmalara devam edilmiş, operasyonel kullanıma yönelik ilgili
personele eğitim verilmiş, donanımda çıkan problemlerin giderilmesi
için yurt dışından tedarik edilen yeni diskler denenmiş ve SSM/ÖK/
TUSAŞ tarafından alınmasına karar verilmiştir.
ERCİYES Yer Görev Planlama Birimi (YGPB) Projesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na (Hv.K.K.lığı) ait 7 (yedi) adet C-130E
ve 6 (altı) adet C-130B tipi uçağın aviyonik modernizasyonu için SSM
tarafından başlatılmış ERCİYES Programı kapsamında TUSAŞ alt yüklenicisi olarak STM Yer Görev Planlama Biriminin; yazılımının geliştirilmesinden; kullanıcı tesislerinde kurulmasından, test ve doğrulamasının
yapılmasından; kullanıcı ve bakım eğitimi verilmesinden sorumludur.
YGPB projesi kapsamında STM tarafından Kayseri’de konuşlanacak 1
(bir) adet sabit planlama birimi ve 15 (onbeş) adet askeri standartlarda
taşınabilir planlama birimleri yanısıra 1 adet yazıcı ve 30 adet “Compact
Flash” (CF) veri transfer hafıza kartı teslim edilecektir. 2010 yılında gerçekleştirilen Sözleşme Kapsam Genişlemesi ile ilave yazılım modülleri ve
1 adet Sabit Planlama Bilgisayarı sözleşme kapsamına alınmıştır.
11 Ocak 2008 tarihinde imzalanan proje kapsamında TUSAŞ
tarafından bildirilen 25 aylık gecikme ve proje durdurma kararının
akabinde Nisan 2010 tarihinde HvKKlığı tarafından projenin STM
tarafından devamına karar verilmiştir. Ön Kabul testleri 3 Haziran
2011 tarihinde tamamlanarak 10 Haziran 2011’de YGPB Ara Sürümü
TUSAŞ’a teslim edilmiştir.Teslimatın akabinde kesin kabule yönelik
kodlama çalışmalarına devam edilmektedir.
Özgün TİHA GÖRSİS Görev Planlama ve Takip Yazılımı
(GPY) Projesi
STM’nin SSM tarafından TİHA GÖRSİS (Türk İnsansız Hava Aracı Görev Sistemleri) içerisinde yer alan GPY yazılımı için tek kaynak olarak
belirlenmesinin akabinde, TUSAŞ’ın, TİHA GÖRSİS için yüklenici olarak
Milsoft’u seçerek sözleşmelerinin imzalanmasının ardından Milsoft ile
STM arasındaki alt sözleşme 11 Eylül 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Görev Planlama Yazılımı, Hava Aracında bulunan Faydalı Yüklerin
görevlerini yerine getirebilmesi için Uçuş ve Görev Planlarının hazırlanmasını, hazırlanan planların YKİ Bilgisayarları ile gerekli aviyonik sistemlere (Hava Aracı Bilgisayarları) yüklenmesini ve icra edilen görevin plana
uyumluluğunun takibini sağlayacaktır.
STM tarafından geliştirilen “Görev Planlama ve Takip Yazılımı” Kabul testleri başarıyla tamamlanmıştır. Yazılım TUSAŞ tarafından ANKA
Yer Testleri ve Uçuş Testlerinde kullanılmaktadır. Sözleşme kapsamında
geliştirilecek Blok A yazılımına ilişkin Kritik Tasarım Gözden Geçirme
Toplantısı ve Blok A yazılımı entegrasyonu MilSOFT ile başarıyla tamamlanmıştır.
Jandarma Helikopteri Görev Destek Sistemi Projesi
SSM, tek kaynak olarak ASELSAN firmasına verilmiş olan modernizasyon projesinde STM Görev Destek Sistemi kullanılmasını talep etmesi
üzerine ASELSAN ve STM arasında 16 Şubat 2009 tarihinde sözleşme
imzalanarak yürürlüğe girmiştir. STM bu proje kapsamında ASELSAN alt
yüklenicisi olarak 28 adet helikopter için Görev Destek Sistemi yazılımı ve
donanımı, 12 adet Görev İzleme Monitörü, 2 adet Sabit, 8 adet Taşınabilir Görev Planlama İstasyonu yazılımı ve donanımı sağlayacaktır.
Proje kapsamında Test Hazırlık Gözden Geçirme toplantıları başarı ile tamamlanmış olup teslim edilecek Görev Planlama Yer İstasyonu
ve Sayısal Harita Sistemi yazılım testleri gerçekleştirilmiştir. SDT firması
tarafından geliştirilen Hava Birimi Bilgisayarı çevre koşulu testlerini tamamlamıştır. EMI/EMC testleri Almanya’daki bir test merkezinde gerçekleştirmiştir. ASELSAN, JnGnKlığı ve SSM ile birlikte kabul testlerine
başlanmıştır. Yer Birimi ile ilgili Sistem Testleri koşturularak adımlarda
herhangi bir hata alınmadan tamamlanmıştır.
ATAK SHGDS Projesi
ATAK Projesi kapsamında tasarlanıp üretilecek olan T-129 helikopterleri için Görev Planlama İstasyonu Sistemi (GPİS) ve Hava Aracı Ünitesi
(HAÜ) yazılımı geliştirilmesini ASELSAN’ın altyüklenicisi olarak STM A.Ş
üstlenmiştir. 5 Şubat 2010’da ASELSAN-STM arasında ilgili sözleşme
imzalanmıştır. 5 Mayıs 2010 tarihinde Sistem Gereksinim Gözden
Geçirme (SGGG) Toplantısı gerçekleştirilmiş, 20 Eylül 2010 tarihinde
ASELSAN Entegrasyon Labaratuvar’ında çalışmak üzere geliştirilen prototip GPİS teslimatı yapılmıştır. 23-24 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen Ön Tasarım Gözden Geçirme (ÖTGG) Toplantısı sonrası HAÜ
yazılımı’nın prototip çalışmaları başlatılmıştır.
2011 yılı içerisinde Kritik Tasarım Gözden Geçirme (KTGG) Toplantısı başarıyla tamamlanmıştır. SEL-GPİS, HAÜ Emülatörü, Donanım
Sınama Yazılımı teslimatları yapılmıştır. KTGG sonrası başlayan yazılım
geliştirme süreci devam etmektedir.
Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (TKKBS) Projesi
TKKBS Projesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı) Zırhlı Birlik
Harekât Konseptine uygun olarak her türlü kara harekatında tek tanktan Tank Tabur Görev Kuvveti seviyesine kadar sürekli, emniyetli ve güvenilir veri haberleşmesi sağlayacak etkin bir komuta kontrol ihtiyacına
yönelik olarak;
Gelecekte geliştirilecek olan Tank / Zırhlı Araca entegre edilebilecek
genel maksatlı bir TKKBS tasarımı, geliştirilmesi ve laboratuvar ortamında
emülatörle testi, genel maksatlı geliştirilen TKKBS’nin K.K.K.lığı tarafından
belirlenen platformlara, platformun üzerindeki alt sistemlere ve müşterek
çalışacağı diğer Komuta Kontrol Bilgi Sistemlerine (KKBS) entegrasyonu
ve testi, kullanıcı/eğitici ve bakım onarım eğitimleri, proje nihai kabulünü
müteakip 24 ay garanti hizmetinin verilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.
Proje, “TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri
Destekleme Programı 1007 Projeleri”nden olup, Müşteri Kamu Kuru-
STM Faaliyet Raporu 2011 I 22
Ü R Ü N G EL İ Ş T İ RME V E TE D AR İ K PRO J ELER İ
ÜRÜN GELİŞTİRME VE TEDARİK PROJELERİ
mu SSM’dir. Son Kullanıcısı K.K.K.lığı’dır ve TÜBİTAK tarafından finanse
edilmektedir. Sözleşmesi 15 Mart 2007 tarihinde imzalanan projenin
Kesin Kabulü 5 Kasım 2010 tarihinde yapılmıştır. STM tarafından hazırlanan Proje Sonuç Raporu 8 Aralık 2010 tarihinde TÜBİTAK tarafından
onaylanmıştır. STM, 7-9 Haziran 2011 tarihlerinde K.K.K.lığı tarafından
yapılan Komuta Yeri Tatbikatı’na, TKKBS birimleri ile katılım sağlamıştır.
Projenin Garanti süreci devam etmektedir.
TKKBS, gelişmeye açık ve modüler tasarımı sayesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterindeki tanklarda ve Tabur Görev
Kuvveti’nin tüm unsurlarında kullanılabilecek özelliklere sahip olduğundan STM için yeni bir ürün ailesinin başlangıcı niteliğini taşımaktadır.
ALTAY Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi
Projesi (TKKMBS )
TKKMBS, ALTAY Projesinde geliştirilecek olan Türk Ana Muharebe
Tankı’nın dahili ve harici haberleşme ve komuta kontrol ihtiyaçlarını
karşılayacak, Tank Tabur Görev Kuvveti içerisinde yer alan tek tanktan
tabur seviyesine kadar olan unsurların üretilecek bilgilerden sayısal ağ
yapısının kullanılması yolu ile istifade etmesine imkan veren entegre bir
komuta kontrol sistemi olacaktır.
OTOKAR’ın ana yükleniciliğinde devam etmekte olan ALTAY projesinde ASELSAN Elektronik entegratör görevini üstlenmiş bulunmaktadır.
STM ise ASELSAN’ın alt yüklenicisi olarak TKKMBS yazılımlarını geliştirme, test ve entegrasyonu çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca TKKMBS
ile ilgili çalışmaların tüm sistem mühendisliği safhalarında ASELSAN’la
birlikte çalışacaktır. ALTAY TKKMBS Alt Sözleşmesi ASELSAN ve STM
arasında 11.09.2009 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
2010 yılı içerisinde ALTAY TKKMBS projesi kapsamında geliştirilecek olan komuta kontrol sisteminin tasarım faaliyetleri büyük ölçüde
tamamlanmıştır. Ocak 2010’da gerçekleştirilen Ön Tasarım Gözden Geçirme toplantısı neticesinde alınan görüşlerin de tasarıma yansıtılması
23 I STM Faaliyet Raporu 2011
ile ön tasarım kabul edilmiştir. Ayrıca ALTAY Projesi Yazılımları Gözden
Geçirme toplantısında da ALTAY TKKMBS yazılım faaliyetleri değerlendirilmiş ve OTOKAR ve Kullanıcı Makam tarafından faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütüldüğü değerlendirilmiştir. 2011 Ocak ayı içerisinde gerçekleşen ASELSAN Alt Sistemleri Kritik Tasarım Gözden Geçirme toplantı
öncesinde de sistem ve yazılım detaylı tasarımları tamamlanarak gerekli
bütün dokümantasyon seti hazırlanmıştır. Yürütülen bu faaliyetler neticesinde proje planlarında belirlendiği gibi tasarım faaliyetleri büyük ölçüde tamamlanmış ve yoğun bir şekilde yazılım geliştirme faaliyetlerine
başlanmıştır. Mart ayı içerisinde, kullanıcı arayüzlerinin büyük bölümü
tamamlanarak ASELSAN ile paylaşılmıştır. Eksik arayüzlerle ilgili gereksinimler dışında kalan gereksinimler için TKKMBS yazılımları tamamlanmış
ve 15 Eylül 2011 tarihinde ASELSAN’a teslimatı yapılmıştır. Ekim ayında yapılan MSYS denemelerine gözlemci olarak, Kasım ayında yapılan
KKBDVM Yönetim Grubu Toplantılarına katılım sağlanmıştır.
ALTAY (Milli Tank) Projesi Kapsamında Genel Maksat Tezgah ve
Ekipmanları (GMTE) Tedariki Projesi
SSM ile STM arasında imzalanan 14 Ağustos 2009 tarihli ”ALTAY
Projesi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Genel Maksatlı Tezgah ve Ekipman Tedariği” sözleşmesi kapsamında, Milli Tankın Namlusunu üretecek olan MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası-Kırıkkale ihtiyacı olan Genel
Maksatlı Ekipmanlarının tedariki STM tarafından gerçekleştirilecektir.
Ekipmanlar yurt içi ve yurt dışı firmalardan tedarik edilecek olup
MKE Ağır Silah ve Çelik Fb.na teslim edilecektir. Tedarik faaliyetinin,2011
yılı sonuna kadar devam etmesi planlanmakta olup 2012 yılı başında
proje ile ilgili kurulum faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
Proje son teslim edilen ekipmanın Garanti Süresinin bitimine kadar
devam edecektir. Teslimatların tamamlanması akabinde 2 yıl Garanti
Süresi planlanmıştır.
Link-16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2006 yılında başlamış olduğu Link
16 terminal tedariki projesi kapsamında Link 16 yeteneği kazandırılması planlanmakta olan platformların Link 16 data link işlemcilerinin
bir uyum içinde hazırlanması, kontrolü ve testlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Link 16 Birlikte Çalışabilirlik projesine ihtiyaç duyulacağı düşüncesiyle çalışmalara başlandı.Bu çalışmalar başladığında temel
motivasyon başta ABD ve İngiltere olmak üzere NATO ülkelerinin birçoğunun birlikte çalışabilirlik bakış açısını gözetmeden yürüttükleri projelerde sonradan katlanmak zorunda oldukları geri dönüş maliyetleri ve
daha da önemlisi harekât sahasında ortaya çıkan haberleşme problemlerinin yol açtığı kritik sorunlar oldu. Şirket içi ilgili çalışmaların belirli
bir olgunluğa gelmesini müteakip SSM.lığına çalışmalar hakkında bilgi
sunulmuş ve bu kapsamda 26 Ocak 2007 tarihinde teklif hazırlamak
üzere görevlendirme gerçekleşmiştir. 20 Şubat 2009 tarihinde SSM.
lığı tarafından Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı doğrultusunda
sözleşme imzalanmıştır. 25 Ağustos 2009 tarihinde proje aktif olarak
yürürlüğe girmiştir.
Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi temel olarak; TSK unsurlarının
sahip olacağı Link 16 Ağ Yetenekleri dâhilinde, ulusal ve uluslararası
kapsamda, birlikte çalışabilirlik seviyesinin en iyilenmesi suretiyle Birlikte
Çalışabilirlik süreçlerinin idamesini hedef almaktadır. Birlikte Çalışabilirlik, Link 16 için ilgili unsurlar arasında doğru ve etkin veri ve bilgi
aktarımının sağlanması amacı ile ortaya konulan bir yaklaşım ve metodoloji olarak tanımlanabilir. Link 16 birlikte çalışabilirlik süreçleri Link
16 yeteneklerinin yaşam döngüsü boyunca kritik önem taşımaktadır.
Birlikte Çalışabilirliğin arttırılmasına yönelik süreçlerin idamesi Link 16
Birlikte Çalışabilirlik Projesi kapsamında hedeflenmiştir. Bu amaçla ulusal ve platforma Özgü Birlikte Çalışabilirlik dokümanlarının, yazılım ve
veri tabanları yardımıyla, doğru ve başarılı bir şekilde hazırlanması ve
Link 16 yaşam döngüsü boyunca dokümanların güncellenerek yöne-
tilmesi gerekmektedir. STM, Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi kapsamında SSM ve TSK’ya bu doğrultuda gerekli tüm danışmanlık, teknik
destek ve eğitim hizmetlerini sağlayacaktır.Ayrıca Birlikte Çalışabilirlik
ile ilgili karşılaşılabilecek her türlü problemin tespit edilmesi ve problem
kaynağının ortaya çıkartılarak çeşitli seviyelerde gerekli düzeltmelerin
yapılmasına olanak sağlanması amacıyla; Link 16 Birlikte Çalışabilirlik
Projesi kapsamında doküman tabanlı değerlendirmeler, çevrim tabanlı
simülasyonlar ve gerçek deneme testleri de yer almaktadır.
Proje Kapsamında, 2010 yılı içerisinde ile Ulusal ve Platforma Özgü
Birlikte Çalışabilirlik Çalışmaları başlatılmış olup, SSM ve TSK katılımı ile
bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte hem STM personeli
hem de SSM/TSK personeline uygun ve gerekli Link 16 eğitimleri sunulmuştur. Yine 2010 yılı içerisinde projede kullanılmakta olan Yazılım/
Veritabanı araçları tedarik edilmiş ve Sentetik Yer Birlikte Çalışabilirlik
Test Ortamı (SYBTO) adı verilen laboratuarın SSM/TSK’ya kabulü gerçekleştirilmiştir.
NATO Hava Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Projesi (AirC2IS )
AirC2IS (Air Command and Control Information Services), NATO’nun
geliştirdiği Ağ Destekli Yetenek konseptine uygun olarak tasarlanan ilk
komuta kontrol bilgi sistemidir. Hava Komuta Kontrol hizmetlerinin
yanı sıra, Aktif Balistik Füze Savunma Sistemi fonksiyonlarını da içerecektir. AirC2IS, NATO’nun komuta kontrol alanındaki ilk Servis Odaklı
Mimari çözümü olacaktır. Bu modern çözüm, ileride NATO’nun stratejik seviye sistemleri için örnek teşkil edecektir. SIEMENS’in ana yüklenicisi olduğu AirC2IS Projesinde, sistem geliştirme sorumluluğunun
tamamı STM’nindir. Proje, 17 Ocak 2011 itibariyle geliştirilmeye başlanmış olup, AirC2IS alt sözleşmesi Atos ve STM arasında Şubat 2011
başında imzalanmıştır.
2011 yılı içerisinde, projenin gereksinim analizi, ön tasarım ve detaylı tasarım mihenk taşları planlandığı gibi geçilmiş, yazılım geliştirme
STM Faaliyet Raporu 2011 I 24
Ü R Ü N G EL İ Ş T İ RME V E TE D AR İ K PRO J ELER İ
ÜRÜN GELİŞTİRME VE TEDARİK PROJELERİ
fazına girilmiştir. Kullanıcı odaklı yazılım geliştirme yönteminin benimsendiği AirC2IS projesinde, 2011 yılı içerisinde yedi kullanıcı çalıştayı
düzenlenmiş, bu çalıştaylarda alınan geri bildirimler çerçevesinde 2
prototip ve 7 demo geliştirilip, NATO gizli ve tasnif dışı ağlarına kurulumu gerçekleştirilmiştir. Projede STM’nin dinamik ve yenilikçi altyapısı
ile geliştirmiş olduğu, savunma va yazılım sektörü için de yeni olan bu
geliştirme yaklaşımı sayesinde, hızlı yazılım prototiplemesi yapılabilmektedir.
AirC2IS projesinde 2011 yılında gösterilen performans ve teknik
çözüm yaklaşımı, AMN Int-Core projesinin tek kaynak olarak Atos-STM
ortaklığına verilmesinde önemli rol oynamıştır. AMN Int-Core ve AirC2IS projeleri, teknik altyapı bakımından benzer olup, ortak yazılım
bileşenleri kullanmaktadır.Bir projenin çıktıları, diğer projede kullanılabilmektedir. Bu sayede, şirketimizde maliyet ve iş gücü optimizasyonu
da sağlanmıştır.
İlk AirC2IS pilot kurulumlarının 2012’nin son çeyreğinde olması
planlanmıştır. İlk olarak NATO Ramstein üssü, NC3A ve NCSA’ya kurulumlar yapılıp kabul testleri yapılacaktır. 2013 yılının 2. çeyreğinde
de NATO bünyesinde planlanan yerleşkelere kurulumların yapılması
planlanmaktadır.
NATO AMN INT-CORE Projesi
AirC2IS Projesi’nin Siemens-STM ortaklığına verilmesinin ardından,
Afghanistan Mission Network Integration Core (AMN INT-CORE)
Projesi’nin de Siemens-STM ortaklığı tarafından gerçekleştirilmesi yönünde iş geliştirme çalışmaları yapılmıştır. NC3A yetkililerince AirC2IS ve
AMN’in entegrasyon çekirdeği ihtiyaçlarının benzer olduğu, SiemensSTM takımının bu sistemi daha uygun maliyetle, daha iyi bir takvim performansıyla ve daha düşük risk ile gerçekleştirebileceği değerlendirilmiş
ve projenin tek kaynak olarak Siemens-STM ortaklığına verilmesi için
gerekli onaylar Mart 2011 ayı içerisinde alınmıştır.
25 I STM Faaliyet Raporu 2011
NC3A ile Siemens arasında AMN INT-CORE Projesi’ne ilişkin Ana
Sözleşme 30 Ağustos 2011 tarihinde imzalanmış ve Proje 05 Eylül
2011 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır. Projenin toplam süresi 15 ay
olup, sistemin geliştirilerek 2 baseline halindeki kurulumlarının ilk 12 ay
içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Projenin temel amacı, Afganistandaki NATO ve diğer ulusların fonksiyonel alan sistemlerinin birlikte çalışabilirliklerini sağlamak üzere Entegrasyon Çekirdeği Arakatman Yazılımı geliştirmektir. Hava komuta kontrol
bilgileri, müşterek haraket resmi ve muharebe bilgilerinin dağıtımına
yönelik ISAF iş süreçlerine destek olmak projenin diğer amaçlarındandır.
AMN INT-CORE Projesi kapsamında 3 (üç) ana sistem fonksiyonu
geliştirilecektir:
•Integration Core,
• Joint Tactical Air Request (JTAR) Manager ve
• Dynamic Chat Forms.
AMN INT-CORE Sistemi’nin Afganistan’da
• Kabul, ISAF Joint Command (IJC) ve
• Kandahar, Kabul Regional Command South
olmak üzere 2 (iki) ayrı operasyonel sahada kurulumu gerçekleştirilecektir.
Sistemin tasarlanarak, geliştirilmesi, test edilmesi ve kurulumları 2
(iki) ayrı baseline’da gerçekleştirilecektir. Sistemin geliştirilme sorumluluğu STM üzerinde olup, Siemens ise kurulum, bakım ve destek işlerinden sorumludur.
Projenin 05 Eylül 2011’de başlatılması sonrası, 27 Eylül 2011
günü Kick Off Toplantısı ve 28-30 Eylül tarihlerinde Sistem Gereksinim
Gözden Geçirme (SRR) Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlk kilometre taşı
olan SRR başarılı bir şekilde kapatılmıştır.
Test faaliyetleri devam etmekte olup, sistem dry-run testleri
23 Ocak 2012 tarihinde başlanılarak, 3 hafta devam etmesi
planlanmaktadır. Şubat 2012 döneminde Teste Hazırlık Gözden
Geçirme (TRR-I) Toplantısı yapılarak, BL-1 kapsamının Fabrika Kabul
Testleri (FAT) ve Güvenlik Testleri gerçekleştirilecek ve formal test
sürecine başlanılacaktır. Formal test süreci kapsamında Fabrika Kabul
Testleri, Güvenlik Testleri sonrasında “Coalition Interoperability,
Assurance and Validation” (CIAV) Testleri, Bağımsız Güvenlik Testleri,
Entegrasyon Testleri ve Afganistan’da Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)
gerçekleştirilerek, BL-1 kapsamı Afganistan’da kurulum ve aktivasyon
faaliyetleri ile tamamlanacaktır.
Sözleşmesi” imzalanmış,
• 09 Nisan 2007 tarihinde Prototip Gemi için ihtiyaç duyulan İkinci ve
Üçüncü paket dizayn, inşa ve donatım malzeme ve hizmetlerini de
kapsayacak şekilde sözleşme revize edilmiş (Rev.-01),
• 25 Haziran 2009 tarihinde MİLGEM Dizayn Hizmetleri ve Platform
İnşa ve Donatım Malzeme ve Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi revize edilerek (Rev.-02), MİLGEM Projesinin ikinci gemisini de kapsayacak şekilde yeniden imzalanmıştır.
Taktik Ortam Destek Sistemi (TODES) Projesi
STM’ye verilen görev, gemi dizaynı, klaslama hizmetleri, model
deneyleri, gemi savaş sistemleri ve ana tahrik sistemi hariç, diğer tüm
sistemlerin, geminin inşasında kullanılacak inşa/donatım malzemelerinin ve geminin inşası süresince ihtiyaç duyulacak dizayn dahil, tüm
hizmetlerin sağlanmasıdır. ikinci gemi sözleşmesi ile STM tarafından
tedarik edilecek malzeme/sistem kalemlerine; “Gerçek Zamanlı Kızılötesi İz Yönetim Sistemi”, “Degaussing Sistemi”, “EMI/EMC Testleri”, “76
mm Stealth Top Kupolası” tedarikleri de eklenmiştir. Sistem ve malzeme tedariklerine ek olarak, geminin dizaynı ve inşaası safhasında ortaya
çıkabilecek her türlü hizmet ihtiyacı STM tarafından yapılacak hizmet
tedarikleri ile karşılanacaktır.
STM tedarik sorumluluğunda olan sistem, malzeme ve hizmetler,
Dz.K.K.lığı tarafından hazırlanan veya onaylanan teknik şartnamelere
göre, gemi inşa ana zaman planına uygun olarak, belirlenen bütçe
sınırları içerisinde, azami oranda yerli katkı hedefini gerçekleştirecek
şekilde ve savaş gemisine uygun yüksek kalite standartlarında karşılanmaktadır. Bu kapsamda sözleşme kapsamındaki faaliyetler 2011 yılında
da sürdürülmüştür. Prototip Gemi ile 02 Kasım 2010 tarihinde ilk seyire
çıkılmış ve halen geçici kabul aşaması çalışmalarına devam edilmektedir. İkinci Gemi blok inşaatları ve kızak üzerinde birleştirme faaliyetleri
tamamlanmış ve 27 Eylül 2011 tarihinde denize indirilmiştir,ana sistem
tedarikleri sağlanmıştır.
Yazılım ve Sistem Müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirilen Arge Çalışma Grubu Sonuç Raporu’nun bir sonucu olarak, söz konusu projeye 1
Temmuz 2009 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.
Bu proje ile Komuta Kontrol Merkezinde ve Taktik Saha seviyesinde mobil teknolojiler kullanılarak Ağ Destekli Yetenek (ADY)’in temel
prensiplerinden olan ortak durumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik
bir sistem tanımlanmaktadır. Tabur/Bölük seviyesinden “Tek Er” seviyesine kadar harita üzerinde dost/düşman unsurların durumu, lojistik
ve istihbarat bilgileri, navigasyon ve veri haberleşmesi; hafif, taşınabilir
el terminalleri ile paylaşılabilecek, merkezi komuta kontrol uygulamasından tüm gelişmeler anında izlenebilecektir ve muharebe alanındaki
durum farkındalık “Bilmesi Gereken” prensibine uygun sağlanacaktır.
Milli Gemi (MİLGEM) Projesi (MILGEM-I HEYBELİADA ve
MILGEM-II BÜYÜKADA )
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli projelerinden biri olan Denizaltı
Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) Projesi kapsamında, SSM (Savunma Sanayii Müsteşarlığı) ile STM (Savunma Teknolojileri
Mühendislik ve Tic. A.Ş.) arasında;
• 13 Nisan 2006 tarihinde “Prototip Gemi Dizayn Hizmetleri ve
Platform İnşa ve Donatım Malzeme ve Hizmetlerinin Tedarik
STM Faaliyet Raporu 2011 I 26
Ü R Ü N G EL İ Ş T İ RME V E TE D AR İ K PRO J ELER İ
ÜRÜN GELİŞTİRME VE TEDARİK PROJELERİ
Ayrıca, HEYBELİADA’nın detay dizaynında kazanılan tecrübe çerçevesinde, 2011 yılı içerisinde STM mühendis ve teknikerlerince HEYBELİADA Korvetinin detay dizayn faaliyetlerine ek olarak, BÜYÜKADA
Korvetine ait dizayn iyileştirme faaliyetleri sürdürülmüştür.
Yeni Tip Denizaltı Projesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda
inşa edilecek, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 214 sınıfı 6
(altı) adet denizaltının inşasına yönelik olarak, HDW-MFI İş Ortaklığı
ile 12 Aralık 2009 tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje yaklaşık olarak 11 yıl sürecektir.Türkiye’nin bu çok önemli ve
tarihi askeri projesinde STM’nin üstlenecegi görevler arasında dizayn,
mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerine katılım sağlanması,
DzKK Gölcük Tersanesine ihtiyaç olduğunda destek sağlanması, yaklaşik 18.000 kalem malzemenin yerlileştirme çalışması, projede yerli
katkının artırılması, denizaltı mukavim olmayan tekne bloklarının ve
bazı GRP ünitlerin (Denizaltı Kompozit Üstyapısı) yurtiçinde imal ettirilmesi yer almaktadır.
Ayrıca, tersane ve batarya fabrikası altyapısının geliştirilmesi, denizaltı inşa faaliyeti kapsamında tersanenin ihtiyaç duyabileceği malzeme
ve hizmetlerin tedariki ile entegre lojistik destek dokümantasyon ve hizmetlerinin temini de STM tarafından yapılacaktır.
Sözleşme takvimi 22 Haziran 2011 tarihinde HDW’nin avans
ödemesini almasıyla işlemeye başlamıştır. Halihazırda ilk altı aylık süreç
tamamlanmıştır. Dönem içinde 3 adet Altyüklenicilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Projede üstlenilen yerlileştirme görevi kapsamında günümüze kadar geçen iki (2) yıl süresince HDW tarafından verilen teknik bilgiler
ışığında yurt çapında 411 firma ile görüşmeler yapılmış, bunlardan 138
adedinden teklif alınmıştır.
Denizaltı Mukavim Teknesi Üretim Hattı Ana Tezgahlarının
27 I STM Faaliyet Raporu 2011
Türkiye’de dizayn ve üretimi ve “Tack Welding Bewel Jig” tezgahının
modernizasyonu için HDW ile ilave sözleşme görüşmeleri tamamlanmış ve sözleşmeler 13 Ocak 2012 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme
kapsamında, denizaltı platformuna ve özellikle de modernizasyonuna
yönelik; dizayn, mühendislik ve entegrasyon konularında teknolojik birikim ve kabiliyet kazanımı hedeflenmektedir.
Ay Sınıfı Denizaltı Cihaz/Sistem Yenileme Projesi
Proje, 15 Aralık 2010 tarihinde yapılan SSİK Toplantısında STM ile
sözleşme görüşmelerine başlanılması kararı ile başlamış olup, proje
kapsamı STM-SSM, STM-Aselsan, STM-Zeiss ve STM-Raytheon sözleşmeleri 30 Mart 2011 tarihinde imzalanmıştır. Yaklaşık 4,5 yıl sürecek
proje ile TCG Doğanay ve TCG Dolunay denizaltılarının Elektronik Destek, Hücum ve Seyir Periskopları ve Atalet Seyir Sistemleri yenilenecektir. Proje takvimi 08 Temmuz 2011 itibarı ile başlamış olup, 2011
yılı içinde Sistem İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Ön Tasarım aşamaları
tamamlanmıştır. Halihazırda Kritik Tasarım Aşaması faaliyetleri icra
edilmektedir.
Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat Ve
Hizmet Alımı Projesi
Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat (ÖMT) ve Hizmet
Alımına ait ihtiyaç duyulan hizmet ve cihazların satın alma işlemleri bu
proje kapsamında yapılmaktadır. Maliyet + modeline göre yürütülmekte olan proje 2007 yılında başlatılmıştır. Proje süresi ihtiyacın durumuna göre şekillenmektedir.
TALOS - Taşınabilir Otonom Sınır ve Geniş Alanlar İleri
Gözetleme Sistemi – Projesi
Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) “Güvenlik” tematik alanı
için yayınlanan Güvenlik Araştırmaları 1. Çağrısı kapsamında, destek-
lenmesine karar verilen TALOS (Taşınabilir Otonom Sınır ve Geniş Alanlar İleri Gözetleme Sistemi - Transportable Autonomous Patrol System
for Land Border Surveillance) projesinde “ortak” sıfatıyla Türkiye’yi temsilen STM ve ASELSAN görev almaktadır.
AB Komisyonu tarafından desteklenmesi kabul edilen 8 adet
entegrasyon projesinden biri olan TALOS Projesi; 10 ülkeden toplam
14 kuruluşun yer aldığı uluslararası konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmektedir. 4 yıl sürecek Türkiye’nin aktif olarak rol aldığı projedeki
ASELSAN’ın iş payı % 17,4 ve STM’nin iş payı % 10,6 olmak üzere,
Türkiye’nin toplam iş payı % 28 olarak belirlenmiştir.
STM projede, sistem gereksinimlerinin oluşturulması, üst seviye
sistem mimarisinin belirlenmesi ve TALOS Sisteminin hayati birimlerinden biri olan Komuta Kontrol Alt Sisteminin yazılım tasarımı, geliştirilmesi, bütünleştirilmesi ve test faaliyetlerine katılım sağlayarak önemli bir görev üstlenmiştir. STM komuta kontrol alt sistemi yazılımların
geliştirilmesinde, Coğrafi Bilgi Sistemi, Taktik Haritanın oluşturulması,
Yetkilendirme, Raporlama, Kayıt ve Yeniden Oynatma, İstihbaratların
Toplanması ve Değerlendirilmesi yazılım modüllerinin geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Projede, Proje Planlama süreçleri,
Kullanıcı Gereksinim Analizi, Sistem Gereksinim Analizi, Sistem Ön Tasarım ve Sistem Detaylı Tasarım safhaları tamamlanmıştır. 3 artırımlı
geliştirilen Komuta Kontrol Yazılım Geliştirme Faaliyetleri kapsamında
Taktik Harita, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), İstihbarat, Kayıt ve Geri Oynatma, Raporlama ve Yetkilendirme Modülleri STM’nin sorumluluğunda
tasarlanıp, geliştirilmektedir.
4-7 Nisan 2011 tarihlerinde ASELSAN’da proje ortaklarını katıldığı
entegrasyon testleri başarıyla tamamlanmıştır.
2011 Temmuz ayında 3. Artırıma yönelik yazılım geliştirme
faaliyetleri tamamlanarak yazılım testlerine başlanmış, Ağustos ayında
yazılım testlerinin başarıyla tamamlanmasından sonra 22-26 Ağustos
2011 tarihlerinde demo alanı olan Polonya Wroclaw’da sistem
entegrasyonuna katılım sağlanmıştır.
3-11 Ekim 2011 tarihleri arasında Polonya Wroclaw’da yapılan
entegrasyon çalışmasına ve 12 Ekim 2011’de son kullanıcılara yapılan
demoya katılım sağlanmıştır.
2008 Haziran ayında başlayan TALOS projesinin 2012 Mayıs ayında tamamlanması hedeflenmektedir.
NCTS’in Geliştirilmesi ve BİLGE ile Bütünleştirilmesi İçin
Teknik Yardım Projesi
Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve CFCU tarafından ihale edilen
NCTS’nin (AB Gümrük Sistemi) BİLGE’ye (Türkiye’de kullanılan mevcut
gümrük sistemi) entegrasyonu projesi sözleşmesi Aralık 2008’de imzalanmıştır. Projenin uygulama merkezi ve son kullanıcısı T.C. Başbakanlık
Gümrük Müsteşarlığıdır.
Proje, sınırları genişleyen Avrupa Topluluğunda kullanılan NCTS
(New Computerised Transit System) sisteminin, ülkemiz gümrüklerinde
kullanılan BILGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) yazlımına entegrasyonu işidir. BILGE yazılımı, eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına
kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak kullanılan bir yazılım olup, 24 ayda
tamamlanan proje sonrasında AB’nin kullandığı NCTS sistemle uyumlu
hale dönüşmüş olacak ve böylece Türk Gümrük Sistemi, AB Gümrük
sistemi ile uyumlu hale gelecektir.
2010 yılı Ekim ayında proje ekibi NCTS yazılımının KEL 22 gereksinimlerine göre güncellemesini tamamlamış ve ardından Kasım 2010
başında Mode1 testleri yapılmıştır. Testlerin tamamlanmasının ardından 12 Kasım 2010’da CFCU’ya son rapor gönderilmiştir. Rapor gümrük müsteşarlığı ve CFCU tarafından 2011 yılı içerisinde onaylanmıştır.
Eylül 2011’de projenin pilot uygulaması Edirne gümrük müdürlüğüne bağlı gümrüklerde başlamış, Aralık 2011’de ise tüm gümrük
müdürlüklerinde kademe kademe uygulama devreye alınmıştır. 31 Ara-
STM Faaliyet Raporu 2011 I 28
Ü R Ü N G EL İ Ş T İ RME V E TE D AR İ K PRO J ELER İ
ÜRÜN GELİŞTİRME VE TEDARİK PROJELERİ
lık 2011 tarihi itibariyle NCTS’in gümrüklerde transit için kullanılması
zorunlu hale gelmiştir.
Avrupa Birliği – Makedonya NCTS’in Geliştirilmesi
STM’nin de üyesi olduğu konsorsiyum tarafından kazanılan Avrupa
Birliği’nin Makedonya’da “NCTS’in Geliştirilmesi” projesinin başlangıç
toplantısı 02 Şubat 2011 tarihinde Makedonya’nun Üsküp şehrinde
gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu proje, sınırları genişleyen Avrupa Topluluğunda kullanılan NCTS (New Computerised Transit System) sisteminin,
Makedonya’nın gümrüklerinde kullanılabilmesi için gerçekleştirilecek
bir entegrasyonu işidir. 2013 başında tamamlanacak proje kapsamında
STM’nin yazılım geliştirme iş kalemleri bulunmaktadır.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Bilişim Sistemleri
Danışmanlık Hizmeti
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 2011 yılı Şubat ayında kendi bünyesinde bulunan bilişim sistemlerinin bakımı, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla danışmanlık hizmeti alımı ihalesi açmıştır. İhaleyi şirketimiz kazanmış ve bu hizmet kapsamında 2 Yazılım
Uzmanı, 3 Sistem Yöneticisi ve 1 Teknisyen tam zamanlı olarak SSM’de
görev yapmaya başlamıştır.
Danışmanlık hizmeti kapsamında SSM’de bulunan donanım, sistem ve yazılım altyapısının analizi yapılmış ve kısa, orta ve uzun vadede
yapılması gereken iyileştirme ve geliştirme kalemleri SSM yönetimi ile
mutabık kalınan bir takvim çerçevesinde uygulamaya alınmıştır.
2011 Mart ayında başlayan iş takviminin Donanım ve Sistem
Yönetimi planı kapsamında, merkezi depolama alanı (SAN) devreye
alınmıştır. Daha sonra sistemde bulunan tüm sunucular HyperV
teknolojisi ile sanallaştırılmış ve iş sürekliliği sağlaması açısından küme
29 I STM Faaliyet Raporu 2011
yapısı (Cluster) içinde çalışması sağlanmıştır.
Ağda bulunan tüm sunucu ve istemci bilgisayarların işletim sistemleri güncel sürümlerine yükseltilmiştir.Sunucu ve istemci sistemlerin merkezi olarak yönetimini sağlayacak uygulamalar devreye alınarak
günlük rutin işlemlerin kısa sürede ve verimli bir şekilde yapılması sağlanmıştır.
SSM’nin yeni hizmet binasına geçişi ile ilgili planlama çalışmaları
SSM yönetimi ile birlikte yapılmış ve geçişin iş sürekliliğini bozmadan
sorunsuz olarak yapılması için gereken eylemler planlanmıştır.
STM’de uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri kapsamında yapılan güvenlik açıklık testleri SSM iç ağında da yapılmıştır. Test sonucunda alınması gereken önlemler hayata uygulamaya
alınmıştır. İç ağda kaynaklara erişimi yönetmeyi sağlayacak 802.1X protokolünün uygulanmasına yeni binaya geçişin ardından başlanacaktır.
SSM’de gerçekleştirilen hizmetler kapsamında Sanayileşme ve
AR-GE Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yapılan Sanayileşme
Portalı’nın yazılım geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Portalın test
sürümü hizmete açılmış ve pilot firmalardan gelen geridönüşler değerlendirilmektedir.
Ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ile
yürütülen tüm projelerin bilgilerinin tutulduğu ve erişim seviyesine göre
raporlamaların yapılabildiği Proje Bilgileri Veritabanı uygulaması geliştirilmiş ve kurumun hizmetine sunulmuştur. Uygulamanın daha önce
günler süren raporlama ve bilgi toplama işlerini anlık olarak yapılmasını sağlamıştır. Yine aynı uygulama üzerinden proje sözleşme bilgilerinin yönetilebildiği Sözleşmeler Uygulaması da Tedarik Yönetimi Daire
Başkanlığı’nın hizmetine sunulmuştur.
SSM’de görev yapılan süre içerisinde, yaklaşık 140 STM personelinin
şirket bilişim sistemleri konusunda yaşadıkları sıkıntılara da SSM’den destek verilmiş, bu personel için ekstra destek personeli kullanılmasına gerek
kalmamıştır. MDH kapsamında görevli personelin verimli çalışması için
SSM’de yapılması gereken teknik düzenlemelerin -E-Kurum bağlantısı,
MDH personeli için gereken dosya sunucularının kurulumu ve idamesi
gibi- en kısa zamanda sonuca ulaştırılması bu sayede mümkün olmuştur.
Mart 2012’de sona erecek olan danışmanlık hizmetinin yenilenmesi için açılan ihaleye teklif verilmek üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
NATO Sanayii Danışma Grubu (NIAG) Çalışmaları
NATO Sanayi Danışma Grubu (NIAG) Çalışmalarına Kuruluşumuzun Sistemler Müdürlüğü ve Yazılım Müdürlüğünde görevli personeli katılım
sağlanmıştır. Katılım sağlanan çalışma grupları aşağıda sıralanmıştır.
SG-157 “JCGUAV Architecture standards for multi-domain
Unmanned Platform Control System”
Bu çalışma grubuna Sistemler Müdürlüğü’nden bir Uzman Sistem Mühendisi ve Yazılım Müdürlüğü’nden bir Kıdemli Yazılım Mühendisi ile
Türkiye adına katılım gerçekleştirilmektedir.
Hava, Kara, Deniz gibi farklı ortamlarda görev gerçekleştirebilecek
insansız platformların kontrolleri arasında birlikte çalışabilirlik ve tutarlılık sağlamak amacı ile, geliştirilecek sistemlerin mimarilerinin sahip olması gereken satandartlar belirlenmesini ve tanımlanmasını amaçlayan
çalışma grubudur. TALOS projesi kapsamında elde edilen deneyimlerden de faydalanarak bu projeye etkin katılım sağlanmaktadır.
SG-160 “NAAGLCG 4 NATO Ground Based Air Defence
Systems Threat Evaluation and Weapon Assignment (TEWA)
Interoperability”
Bu çalışma grubuna Sistemler Müdürlüğü’nden bir Uzman Sistem
Mühendisi ve Yazılım Müdürlüğü’nden bir Lider Yazılım Mühendisi ile
Türkiye adına katılım gerçekleştirilmektedir.
NATO tarafından karaya konuşlu bir şekilde hava savunması için
kullanılabilecek silah sistemlerinde kullanılmak amacı ile olası tehdit değerlendirmelerinin belielenmesini ve bu tehditleri gidermek amacı ile
birlikte kullanılabilecek silah sistemlerinin tahsisini tespit ederek, bu sistemler arasında birlikte çalışabilirliği sağlamayı amaçlayan çalışma grubudur. NATO AIRC2IS projesi kapsamında elde edilen tecrübelerden de
faydalanarak bu çalışma grubuna etkin katılım sağlanmaktadır.
SG-158 “NAFAGACG 2 Use of Networks for Air Weapons
Data-Links”
Bu çalışma grubuna Sistemler Müdürlüğü’nden bir Kıdemli Sistem Mühendisi ve Yazılım Müdürlüğü’nden bir Lider Yazılım Mühendisi ile Türkiye adına katılım gerçekleştirilmektedir.
Hava silahları arasında ortak kontrol ve birlikte çalışabilirliği sağlamak amacı ile veri linklerinin ne şekilde kullanılabileceği ve kullanılacak veri linklerde tanımlanması gereken standartları belirleme amacı ile
oluşturulmuş çalışma grubudur. Link-16 BÇ projesi kapsamında elde
edilen deneyimlerden de faydalanılarak bu çalışma grubuna etkin katılım sağlanmaktadır.
SG-162 “NAAG Distributed Simulation for Air and Joint
Mission Training”
Bu çalışma grubuna Sistemler Müdürlüğü’nden bir Lider Sistem Mühendisi ile Türkiye adına katılım gerçekleştirilmektedir.
Hava platformları başta olmak üzere, birleşik görevlerde kullanılması amacı ile birleşik görev eğitimleri ve dağıtık simulasyon sistemleri
oluşturulmasını hedefleyen bu çalışma grubuna GDS projeleri ve ATAK
projesi kapsamında elde edilen tecrübelerden de faydalanılarak etkin
katılım sağlanmaktadır.
STM Faaliyet Raporu 2011 I 30
İ Ş G EL İ Ş T İ RME F AAL İ Y ETLER İ
İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
2011 yılı içerisinde STM için yeni iş imkânlarının geliştirilmesine
yönelik genel pazar izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam
edilmiştir. Pazar izleme ve STM’nin genel tanıtımı amacı ile düzenlenmekte olan çeşitli seminer ve toplantılara katılım sağlanmış
ve potansiyel işbirliği yapılabilecek firma ve kuruluşlarla karşılıklı
ziyaretler organize edilmiştir.
STM’nin SSM’ye sunduğu Mühendislik ve Destek Hizmetlerinin yurt içi ve dışı diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaygınlaştırılması hedefine yönelik olarak 2006 yılında başlanan pazarlama
faaliyetleri bu yıl içerisinde de yoğun bir şekilde sürdürülmüştür.
Kamu sektöründe uzun yıllar iş yapan ve bilinirliği yüksek firmalar
ile bilişim teknolojileri konusunda ortak iş geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmiştir.
Savunma, Denizcilik, Ana Yurt Güvenliği, Ulaştırma, Telekom
sektörlerinde Kamu Kurumlarının mevcut projelerinden STM faaliyet alanlarına giren konularda iş geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programlarından proje alınmasına
yönelik faaliyetler sürdürülmüştür.
Savunma Sektörü İş Geliştirme Faaliyetleri
2011 yılı içerisinde savunma sektöründeki iş geliştirme faaliyetleri
başta NATO, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere yurtdışı ve
yurtiçi savunma pazarında yoğunlaşmıştır.
NATO’ya Yönelik İş Geliştirme Faaliyetleri
STM’nin danışmanlık ve mühendislik hizmetleri alanındaki kabiliyetleri ile faaliyet alanı örtüşen NATO Danışmanlık, Komuta ve
Kontrol Ajansı’nın (NATO Consultation, Command, and Control
31 I STM Faaliyet Raporu 2011
Agency - NC3A) projelerine yönelik iş geliştirme faaliyetleri artarak
devam edilmiştir. Bu ajans ile 2011 yılı içerisinde imzalanan NATO
Hava Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (AirC2IS) Projesi’yle başlayan
ilişkilerin genişletilmesi ve devamlı hale getirilmesi amacıyla iş geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu çabaların sonuçları yine
2011 yılı içerisinde ilk sonuçlarını vermiş, NATO AirC2IS projesiyle
bir çok ortak yönleri bulunan Afganistan Görev Ağı (AMN 2011)
Projesi, Siemens ve STM ortaklığına tek kaynak olarak verilmiştir.
2011 yılı içerisinde açıklanmış olan sonucun ardından, NATO Altyapı Komitesi’nin (Infrastructure Committee, IC) onayı alınmış ve
söz konusu projeye ilişkin sözleşme Eylül 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, NC3A’ye mühendislik ve danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik olarak iş geliştirme faaliyetleri
yürütülmüştür. Bunlar dışında, 2011 yılında başlaması beklenen
farklı projelere yönelik stratejik işbirlikleri kurulmuştur ve NC3A tarafından açılması beklenen sistem geliştirme ihalelerine yönelik iş
geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.
Yine aynı ajans tarafından 2012 yılı içerisinde ihale edilmesi
beklenen NATO Lojistik Fonksiyonel Servisleri (Log FS) Projesi’ne
yönelik olarak iş birlikteliği alternatifleri değerlendirilmiş ve askeri
lojistik sistemleri konusunda geniş bilgi birikimine sahip olan ABD
Menşeeli Booz Allen Hamilton (BAH) firması ile ortaklık yapılmasına karar verilmiştir. Bu proje için ortak teklif vermek üzere BAH ile
ortaklık sözleşmesi üzerinde görüşmeler başlamıştır. Buna parallel
olarak teklif ile ilgili teknik çözüm çalışmalarına başlanmıştır.
AirC2IS ve AMN 2011 INT CORE Projeleri’nin başarılarının ardından, 2011 yılında NATO Common Operational Picture (NCOP)
Projesi için ihaleye girilmiştir. AirC2IS Projesi ile benzer altyapı ihtiyaçlarının varlığı göz önüne alınarak, bu projede de AirC2IS ve
AMN 2011 Projeleri’nde olduğu gibi Atos ile işbirliği yapılmasına
karar verilmiştir. Ancak önceki projelerdeki ana yüklenici - alt yüklenici modelinden farklı olarak, bu proje kapsamında oluşturulan
Atos-STM konsorsiyumu modeliyle teklif verilmiştir. 2012 yılı içerisinde ihalenin sonucunun açıklanması beklenmektedir.
ABD’ye Yönelik İş Geliştirme ve Pazarlama Faaliyetleri
ABD İş Geliştirme ve Pazarlama faaliyetleri 17 Ekim 2010 tarihinde
açılan STM ABD Ofisi ile beraber büyük bir ivme kazanmıştır. Özellikle Türkiye’de offset yükümlülüğü olan ABD menşeili firmalarla
görüşmeler yapılmış ve STM özgün ürünlerinin ve danışmanlık
hizmetlerinin ABD pazarına ve üçüncü dünya ülkelerine sunulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda 2011 yılı içerisinde
Boeing firması ile Chinook Helikopter Projesinde işbirliği imkanları
görüşülmüş ve Raytheon ile Patriot projesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği alanlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Link-16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi’nin imzalanmasından
sonra, bu projede kazanılan kabiliyetlerin yurt dışında farklı projelerde değerlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
Bu kapsamda, JSF Projesi’nde bu alanda çalışmalar yapmak üzere
Lockheed Martin şirketi ile görüşmeler sürdürülmektedir. Ayrıca
Lockheed Martin şirketi ile birlikte Link-16 sistemini kullanan Ortadoğu ülkelerine yönelik olarak, birlikte çalışabilirlik konusunda
danışmanlık vermek üzere iş geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.
Ortadoğu bölgesinde savunma alanında aktif olarak danışmanlık hizmeti sağlayan ABD’de yerleşik Booz Allen Hamilton şirketi ile danışmanlık alanında iş birlikteliği için görüşmeler yapılmış,
bu alanda işbirliği yapmak üzere prensip kararı alınmıştır.
Lockheed Martin ve Booz Allen Hamilton firmaları ile NC3A
projelerinde işbirliğine yönelik görüşmelere de başlanmış olup, bu
alanda sağlanacak bir birlikteliğin orta-uzun vadede Orta Doğu ve
ABD pazarına yönelik yeni imkanlar olşturabileceği değerlendirilmiştir.
Genel Maksat Helikopteri ihalesini kazanmış olan Sikorsky
firması ile STM’nin Sayısal Kayan Harita ürününü uluslar arası pazarda yer alan IBH kapsamında kullanılması için görüşmeler yapılmıştır. STM’nin Genel Maksat Helikopteri için geliştirecek olduğu
Sayısal Kayan Harita Sistemi’nin IBH kapsamında değerlendirilerek üçüncü ülkelere satışı konusunda fikir birliğine varılmış olup,
bu konuda nihai kararın alınması için Genel Maksat Helikopteri
Projesi’nin başlatılması beklenmektedir. Ayrıca 2011 yılı içerisinde
Sikorsky firması ile Filo Yönetim Sistemi çözümüne yönelik işbirliği
yapılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Ortadoğu Ülkeleri’ne Yönelik İş Geliştirme ve
Pazarlama Faaliyetleri
Sertifikasyon ve Danışmanlık Hizmetleri
SSM’na vermekte olduğumuz Sertifikasyon ve Danışmanlık
Hizmetleri’nin müşteri portföyünün genişletilmesi ve ihracat olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri başta
olmak üzere Ortadoğu ülkelerine yönelik iş geliştirme faaliyetleri
yapılmıştır. Bu kapsamda bölge ülkelerinde yer alan birçok firma ile
görüşmeler yapılmış, yetkililer sunum ve fuarlar aracılığıyla bilgilendirilmiştir. Bu görüşmelerin sonucu olarak BAE ile sertifikasyon
STM Faaliyet Raporu 2011 I 32
İ Ş G EL İ Ş T İ RME F AAL İ Y ETLER İ
İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
alanında işbirliği yapılması konusunda prensipte anlaşılmış olup,
konunun daha detaylı incelenmesi için teknik gruplar bazında çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca benzer şekilde yürütülmekte olan danışmanlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine yönelik olarak
iş geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda BAE’ne
verilmekte olan danışmanlık hizmetinin kapsamı genişletilmiş, aktif
çalışan danışman sayısı artırılmıştır.
Dikey Rüzgâr Tüneli (DRT)
Dikey Rüzgar Tüneli (DRT)’nin yurtdışı pazarlarda satış ve tanıtılmasına yönelik olarak özellikle Körfez Ülkelerine yönelik pazarlama çalışmaları yoğun olarak sürdürülmüştür. 2011 yılı içerisinde
Körfez Ülkelerinde kurulması düşünülen Dikey Rüzgar Tüneli projelerinde yer almak üzere iş geliştirme faaliyetleri yapılmıştır. Bu
kapsamda ilgili ülkelere ziyaretler yapılmış, yerel inşaat firmaları ile
iş birlikteliği yapmak üzere görüşmeler tamamlanmıştır.
Özel Kuvvetler Komutanlığı kullanımında olan DRT, sık sık yabancı heyetler tarafından ziyaret edilmekte ve potansiyel ülke temsilcilerinin DRT’yi ziyaretinde bu ekiplere eşlik edilmeye çalışılmıştır.
MSB SSDİ Dairesi tarafından yürütülmekte olan ikili ülke işbirliği
faaliyetlerinde DRT projesinin potansiyel pazarlarda teklif edilmesi
için ilgili ülke-Türkiye SSDİ toplantılarına etkin olarak katılım gerçekleştirilmiştir.
Dikey Rüzgar Tüneli (DRT)’nin yurtdışı pazarlarda satış ve tanıtılmasına yönelik olarak özellikle Körfez Ülkelerinde pazarlama
çalışmaları yoğun olarak sürdürülmüştür. Bu kapsamda ülke makamları tanıtım amacıyla ziyaret edilmiş, yapılan yoğun görüşmeler sonunda bir körfez ülkesindeki yerel inşaat firması ile işbirliği
anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca bir uzakdoğu ülkesi ihtiyacı için
33 I STM Faaliyet Raporu 2011
yayınlanan DRT Bilgi İstek Dökümanına cevap verilmiştir. Bununla
birlikte, MSB SSDİ Dairesi tarafından yürütülmekte olan ikili ülke
işbirliği faaliyetlerinde DRT projesinin potansiyel pazarlarda teklif
edilmesi için ilgili ülke-Türkiye SSDİ toplantılarına etkin olarak katılım gerçekleştirilmiştir.
Link-16 Birlikte Çalışabilirlik
BAE başta olmak üzere birçok ortadoğu ülkesinde Link-16 sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin etkin olarak
kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan “Birlikte Çalışabilirlik” analizi,
Türkiye adına STM tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda elde
edilen bilgi ve birikimi kullanarak, benzer çalışmayı bölgede yeralan ülkelere yönelik olarak yapmak üzere iş geliştirme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu kapsamda NATO içerisinde ve bölge ülkelerine
yönelik olarak bir çok eğitim ve bilgilendirme faaliyeti organize
edilmiş, ilk etapta konuya yönelik farkındalığın artırılması hedeflenmiştir.
Yurt İçi İş Geliştirme Faaliyetleri
Data Link Yönetim Merkezi
Taktik Data Link(TDL) Sistemleri’nin kullanılmasının yaygınlaşmasını müteakip bu linklerin yönetimi için Genelkurmay tarafından
ihtiyaç duyulan Data Link Yönetim Merkezi’nin kurulumunda yer
almak üzere iş geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Link-16
Birlikte Çalışabilirlik Projesi kapsamında elde edilen bilgi birikimini
kullanarak, bu projeye yönelik çözüm oluşturmak üzere çalışmalar
yapılmıştır. Bu kapsamda oluşturulan teknik çözümler ilgili taraflar
ile paylaşılarak bu konuda STM’nin sahip olduğu teknik kabiliyetin
tanıtımı amaçlanmıştır. Projeye yönelik olarak Havelsan ile bir iş
birlikteliği anlaşması imzalanmış olup, nihai teklifin oluşturulması
için projenin ihale sürecinin başlaması beklenmektedir.
Görev Destek Sistemi
ATAK projesi kapsamında DO-178B standardına uygun olarak
geliştirilmekte olan STM ürünü Görev Destek Sistemi’nin (GDS)
satış ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlere 2011 yılı içinde
devam edilmiştir. GDS’nin mevcut modüler mimarisi ile kullanıcı
ihtiyaçlarına göre kolaylıkla uyarlanabilmesi ve tüm platformlara
problemsiz entegre edilebilmesi GDS’yi talep edilen bir ürün haline
getirmiştir. Genel Maksat Helikopteri’nde (GMH), Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı’na kazandırılacak SeaHawk helikopterleri’nde ve Yük
Helikopteri’nde GDS ve türevlerinin kullanımına ilişkin çalışmalar
yurt içinde ve dışında yoğun olarak sürdürülmektedir. Ana
projelerdeki gelişmelere bağlı olarak bu projelerin kısa zamanda
sözleşme imzası aşamasına gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, ana
projelerdeki gelişmelere bağlı olarak ana yüklenici şirketlerin Türkiye
dışındaki projelerinde de yer almak üzere görüşmelere devam
edilmektedir.2011 yılı içerisinde GDS’nin Özgür Projesinde yer
almasına yönelik olarak da iş geliştirme faaliyetleri gerçekleştirlmiş
olup, Aselsan’a bu konuda bir bütçesel teklif verilmiştir. Ayrıca
Erciyes Projesi kapsamında GDS ürününün garanti süresi arttırımına
yönelik olarak da bir çalışma gerçekleştirilerek, ilgili teklifimiz
TUSAŞ’a iletilmiştir.
Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi
Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri (TKKBS) için, ALTAY
Projesi’nde Aselsan ile imzalanan sözleşmede benzer projelerde iki
şirketin stratejik işbirliği yapması hususu yer almıştır ve bu kapsamda Özel Maksat Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Projesi Komuta Kontrol Bilgi Sistemi için görüşmelere devam edilmektedir.
Ayrıca, bu ürünün benzer diğer platformlarda kullanılması ve ihracat olanaklarının değerlendirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.
Diğer Savunma Sektörü İş Geliştirme Faaliyetleri
SSM tarafından MDH kapsamında sürdürülmekte olan Sertifikasyon danışmanlık hizmetlerinin, 2012 yılından itibaren ayrı bir sözleşme altında tedarikine yönelik teklif istenmiş olup, sertifikasyon
süreçlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek faaliyetlere yönelik olarak hazırlanan teklif paketi 28 Kasım tarihinde SSM
Kalite Test ve Sertifikasyon D.Bşk.lığına iletilmiştir. Konuya yönelik
görüşmeler sürdürülmekte olup, Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu
Hizmetleri Sözleşmesi’nin 2012 yılı başında imzalanması hedeflenmektedir.
Orta ve uzun vadede beklenen teknolojik gelişmeler ve yeni
müşteri istekleri değerlendirilerek, çeşitli Ar-Ge alanları belirlenmiştir ve bu çalışma sonucunda ‘Taktik Ortam Destek Sistemi’ ve
‘Askeri Ağlar İçin Bilgi Güvenliği Simülasyon Çalışması’ başlıklı iki
Ar-Ge Projesi başlatılmıştır. Bu iki proje ile Ağ Merkezli Harp (Network Centric Warfare) alanında kıymetli kaabiliyetlerin kazanılacağı değerlendirilmektedir.
Koç Üniversitesi ile ortak olarak ‘Portatif Biyolojik Algılayıcı
Geliştirilmesi’ konulu bir Ar-Ge Projesi kapsamında, biyolojik silah
olarak kolay kullanılabilen ve ani kitlesel ölümlere yol açabilen biyolojik ajanları kısa sürede sahada tanımlayabilecek bir cihaz geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sistemin en önemli özelliği özel labo-
STM Faaliyet Raporu 2011 I 34
İ Ş G EL İ Ş T İ RME F AAL İ Y ETLER İ
İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
ratuar koşulları ve kullanıcı tarafında ekspertiz gerektirmeden saha
uygulamalarına uygun olması olacaktır. Hassasiyeti ve kısa sürede
tespit yapabilmesi, bir çok patojeni aynı anda tanıması ve saha çalışması için uygun olması özellikleri ile mevcut biyosensörlere göre
çok daha gelişmiş bir sistem olması öngörülmektedir. Bu amaçla
SSM’ye bir Ar-Ge Projesi teklifi verilmiştir.
Garanti kapsamı Aralık 2010 tarihinde tamamlanmış olan TSK
Bilgi Sistemi Projesinin yeni bir sözleşme ile “Bakım İdame” süresinin iki yıl uzatılması Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanmıştır. Bu kapsamda MSB’ye KOÇ Bilgi ve Savunma Teknolojileri
A.Ş. ile birlite teklif verilmiştir. Ancak teminin mevcut proje modeli
ile gerçekleştirilmesinde sıkıntılar yaşanması nedeniyle, ihtiyacın
2012 yılı içerisinde başlatılması planlanan TBS2 Projesi kapsamında karşılanması planlandığı öğrenilmiştir. Bu kapsamda iş geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.
SSM tarafından tedarik edilecek projelerde ihtiyaç duyulan bir
takım fizibilite çalışmalarının STM tarafından yapılmasına yönelik
olarak iş geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Milli bir Taktik
Data Link (TDL) Sistemi geliştirilmesi için SSM tarafından başlatılan
fizibilite çalışmasına, ASELSAN ile birlikte katılmak üzere çalışmalar
tamamlanmıştır. Diğer fizibilite önerilerinin bir kısmı sözleşme aşamasına getirilmiş olup, çalışmalara başlamak üzere görev alacak
kadroların oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir.
STM’nin SSM.lığına vermekte olduğu mühendislik destek hizmetlerinin MSB.lığına da verilmesi için iş geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda özellikle MSB ArGe ve Teknoloji Daire
Başkanlığı ile temaslarda bulunulmuş ve konuya yönelik isteğimiz
dile getirilmiştir. MSB nezninde bilinirliğin arttırılması amacıyla,
Teknoloji Paneli katılımları, Bilgi Sistem Projeler hazırlık çalışmala-
35 I STM Faaliyet Raporu 2011
rında yer alınması ve MSB projelerin takibi sürdürülmüştür. Ayrıca
bu kapsamda 2011 Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen IDEF sırasında,
MSB Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yrd.Tümg. Tarık Özkut ve Müsteşar yardımcılığına bağlı Daire Başkanları ile görüşülmüştür. Tümg.
Özkut, yıl içerisinde şirketimize ayrıca bir ziyaret gerçekleştirimiş ve
proje ve kabiliyetlerimiz konusunda detaylı bilgi almıştır.
SSM.lığı nezninde Teknoloji Geliştirme projelerimizin ve danışmanlık dışı alanlardaki bilgi birikimimizin bilinirliğinin arttırılması amacıyla, 2011 yılı içerisinde SSM temsilcilerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmeye başlanmıştır. Bu
kapsamda Bilgi Teknolojileri ve Simülasyon Sistem Projeleri, Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistem Projeleri ve İnsansız Hava Aracı
Sistem Projeleri Grup Müdürlükleri ile Sanayi Hizmetleri’nden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı şirketimizi ziyaret etmiştir.
2011 yılı içerisinde Güney Kore Deniz Ateşesi şirketimizi ziyaret ederek kabiliyetlerimiz ve ürünlerimiz konusunda bilgi almış,
karşılıklı işbirliği alanlarının çalışılması konusunda istekli olduklarını belirtmiştir. Aralık ayında ise DAPA tarafından SSM’ye gerçekleştirilen ziyaret paralelinde, G.Kore tedarik ve sertifikasyon yetkilileri
tarafından şirketimize gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, kendilerine Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon faaliyetlerimiz ve uzmanlığımız
konusunda bilgi verilmiştir. G.Kore ile olası işbirliğine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Denizcilik Sektörü İş Geliştirme Faaliyetleri
Yurt içi iş geliştirme faaliyetleri kapsamında,
• - MİLGEM Projesinin 3-8nci gemilerinin tasarım faaliyetlerinde
görev alınmasına yönelik çalışmalar ve hazırlıklar 2011 yılı içerisinde icra edilmiştir;
• - Muhtelif ağır sanayi faaliyetlerine sağlanabilecek mühendislik
ve yerlileştirme katkıları açısından yurt içinde firmalarla görüşmeler icra edilmiştir.
Ar-Ge Projeleri
Bahçeşehir Üniversitesi ile ARGE kapsamında üniversitenin oluşturduğu ANGLERFISH Projesi çalışmasına teknik destek sağlamak
üzere 16 Ağustos 2010 tarihinde Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Proje için SSM onayının alınması halinde, 2011 yılı başından
itibaren yaklaşık 2 yıl süre ile danışmanlık sağlanacaktır.
Gemi tasarımı çalışmalarında sualtı akustiği açısından yeteneklerimizin geliştirilmesi amacıyla, Koç Üniversitesi ile bir ARGE
projesi icra edilmesine yönelik ön teklifimiz SSM’ye sunulmuş olup,
SSM tarafından değerlendirme devam etmektedir.
Diğer Denizcilik Sektörü İş Geliştirme Faaliyetleri
Kuruluşumuz, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarında STM’nin ve
Türkiye’nin askeri gemi dizayn ve inşa yeteneğinden azami ölçüde yararlanılabilmesi için iş geliştirme faaliyetlerini 2010 yılında
uluslar arası fuarlar ve ikili görüşmeler suretiylesürdürmüştür. Ana
faaliyetler olarak 2011 yılında aşağıda belirtilen yurt dışı projeler
üzerinde kapsamlı çalışmalar icra edilmiştir:
• Malezya Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
projelerde muhtelif görevler üstlenmek üzere STM tarafından İş
geliştirme faaliyetleri sürdürülmüştür.
• Bir yurtiçi özel sektör tersanemize Pakistan Tanker Projesi ihalesinde destek sağlanmıştır.- Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinin
ihtiyaçları kapsamında muhtelif iş geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir.
• Endonezya Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında muhtelif
iş geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir.
• KATAR Deniz Kuvvetleri Korvet projesi için, ASELSAN ve HAVELSAN ile birlikte 2010 yılında hazırlanan Teknik Teklif çerçevesinde Katar makamları ile görüşmeler icra edilmiştir.
• İngiliz BAE ve Rolls&Royce firmalarının denizcilik sektöründe
ihtiyaçları kapsamında iş geliştirme faaliyetleri icra edilmiştir.
Kamu Sektörü İş Geliştirme Faaliyetleri
Ana Yurt Güvenliği, Ulaştırma, Enerji, Telekom sektörlerinde Kamu
Kurumlarının mevcut projelerinden STM faaliyet alanlarına giren
konularda iş geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Birliği(AB) 7.Çerçeve Programlarından (ÇP) proje alınmasına yönelik faaliyetler sürdürülmüştür.
STM’nin üyesi olduğu EOS bünyesindeki üyelerden oluşan
konsorsiyum tarafından Avrupa Siber Alanının Korunması için
İttifak (APECS) başlığı altında bir teklif, AB 7. ÇP Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Çağrısı için verilmiştir. Söz konusu paydaşlar ittifakı,
önceliklendirilmiş, sürekli gelişen, sanayi tarafından ve teknik
araştırmalar ile desteklenen ve ekonomik geçerliliği olan Stratejiler
ve Uygulamalar ile Avrupa Siber Alanı’nın Korunmasına yönelik
çalışmalar yapmayı teklif etmiştir. Söz konusu teklifin kabul
edilmesi halinde, APECS’in, Siber Karışıklık/Düzensizlik Etki Raporu
Hazırlanması, Teknoloji ve Çözümler Portföyünün Çıkarılması, Siber
Alanın Korunması için Avrupa Stratejisi Belirlenmesi olmak üzere 4
ana çıktıya ulaşması hedeflenmektedir. APECS projesi kapsamında,
STM’nin, Türkiye’deki mevcut uygulamaların incelenmesi,
iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi ve ilgili kuruluşlar ile
koordinasyon sağlanarak, Siber Alanın Korunması için Avrupa
STM Faaliyet Raporu 2011 I 36
İ Ş G EL İ Ş T İ RME F AAL İ Y ETLER İ
İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Stratejisi Belirlenmesi ve bu stratejinin eşleştirme projeleri ile
ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapması hedeflenmektedir.
Ana Yurt Güvenliği İş Geliştirme Faaliyetleri
STM, Türk Savunma Sektöründeki yaklaşık 19 yılı aşkın Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri ile Sistem Mühendisliği tecrübelerine
dayanarak, Anayurt Güvenliği alanında benzer hizmetleri vermektedir.
Anayurt güvenliğine yönelik çalışmaların, savunma sektörünün yanısıra diğer sektörleri kapsayacak şekilde artarak devam
edeceği kaydedilmektedir. Bu çerçevede, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)’nin petrol ve doğalgaz alanlarında kaynak
çeşitliliğini sağlamak amacı ile öncelikle mevcut doğalgaz depolama tesislerinin gaz çekim kapasitelerinin artırılmasına yönelik
çalışmalarında STM olarak ilgili tesislerin fiziki altyapısının geliştirilmesinde bilişim teknolojileri ayağında hizmet sağlayabileceği
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yetkilileri ile
yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, Türkçe’ye “Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi“ veya “Uzaktan Kontrol ve Gözetleme Sistemi“ olarak
çevrilebilen SCADA sistemleri, yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayan
su, elektrik, gaz, internet dağıtımı, doğal gaz, petrol boru hatları
ve rafineriler, enerji nakil hatları, uydu kontrol merkezleri, köprü,
otoyol, tünel yönetimi, dev sanayi tesislerinden, hidro, termik ve
nükleer santrallere kadar hayatın tüm alanlarında çok önemli işlevlere sahip olduğu bilinmektedir.
Bu çerçevede, çekirdek enerjisi üretmek amacıyla, ülkemizin
Sinop ve Mersin illerinde inşaa edilmesi planlanan nükleer santrallerin güvenliği için, şimdiden SCADA sistemleriyle ilgili çalışma
37 I STM Faaliyet Raporu 2011
başlatılmasının, TÜRKİYE’nin ulusal çıkarları için çok önemli olduğuna inanılmaktadır. Anayurt güvenliğinde fiziksel savaş güvenliği
kadar, siber savaş güvenliğinin sağlanması için de seçenekler oluşturulmasının elzem olduğu ve STM’nin söz konusu çalışmalarda
katma değer sağlayacağı ilgili kamu kurumlarındaki yetkililere arz
edilmiştir.
Enerji Sektörü İş Geliştirme Faaliyetleri
Dünyamız için en büyük tehditlerden biri olan “küresel ısınma”
konusu için tüm dünya paydaşlarının yüksek sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. Enerji arz güvenliği, enerji verimliliği, alternatif
enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji üretimi/ tüketim süreçlerinde çevreye yönelik zararların azaltılmasına yönelik uygulama
ortamlarında, STM yurt dışı bilgi ve deneyimlerin ülkemize aktarılmasında, yeni teknolojiler için Ar-Ge katılımlarında ve çevreyi koruyucu projelerde sorumluluklar üstlenmeyi hedeflemektedir.
Ülkemizde son yıllarda gelişen petrol arama faaliyetleri ve
kış aylarında yaşanan doğal gaz talep sıkıntısını azaltmak için yapılacak yer altı doğalgaz depolama tesisleri gibi projeler hız kazanmaktadır. Bu tür stratejik projeler, kurulacak tesislerin güvenliğinin üst düzeyde olması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. STM
olarak Anayurt Güvenliği konusundaki deneyimlerimiz neticesinde
bu tür güvenlik bazlı projelere katma değer yaratacak faaliyetlerde
bulunabileceğimiz değerlendirilmiş olup, söz konusu gelişmeler
yakından takip edilmektedir.
Petrol boru hatları güvenliği, master plan çalışmalarında ve
ülkelerarası anlaşmalar ile ilk kez hayata geçirilecek projelerde yerli
katkının arttırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerinde STM olarak destek verilebileceği ilgili kamu kurumları ile paylaşılmıştır.
Ulaştırma Sektörü İş Geliştirme Faaliyetleri
2023 Türkiye Ulaşım Vizyonu hedeflerinin uygulamaya dönük sonuçları, ulaştırma sektörüne önemli girdi ve çıktılar sağlarken, bunun yanında birçok yeniliği de hayatımıza sokmaktadır. STM, ulaştırma sektörünün tüm diğer sektörlerin gelişimine etkisi ve özellikle
Anayurt Güvenliği içindeki önemi nedeniyle, Ar-Ge çalışmalarında,
yurt dışı bilgi ve deneyimlerin ülkemize aktarılmasında, ulaştırma
sistemlerinde yüksek güvenlik gerektiren çözümlerde sorumluluklar üstlenmeyi hedeflemektedir.
STM’nin sertifikasyon yetkinlikleri başta olmak üzere sivil havacılık alanında kullanabileceği yetkinlikler, kamu ve özel sektörden sivil havacılığın üst düzey temsilcilerine aktarılmıştır.
Diğer taraftan, şirketimiz bünyesindeki Sertifikasyon
Müdürlüğü’nün uçuşa elverişlilik sertifikasyon hizmetlerinin raylı
sistemlere uygulanabilirliği araştırılmış, yapılan çalışmalarda bu
alandaki emniyet gereksinimlerinin askeri ve sivil kullanımda benzerlik taşıdığı tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmadan hareketle,
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesindeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) Emniyet Birimi ile ikili görüşmeler yapılarak,
Ankara-Eskişehir Hattı YHT Emniyet Yönetim Sistemi Kurulması
çalışmalarına destek verilmiştir. Bu destek kapsamında, TCDD YHT
Teknik Ekibine “Sistem Emniyeti” eğitimi verilmiştir.
Ülkemizde raylı sistemlerde son yıllarda yapılan yatırımlarla,
demiryolları hem fiziksel olarak modernize edilmekte hem de teknolojik alt yapısı geliştirilmektedir. Kombine Taşımacılık, Lojistik
Köyler, Yol ve Yolcu Güvenliği ve Milli Araştırma Merkezlerinin Kurulması gibi birçok konuda STM olarak yetkinliklerimizi ulaştırma
sektörüne transfer etmek ve katma değer yaratacak projelerde görev almak için faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Diğer taraftan, STM tarafından 2010 yılında T.C. Ulaştırma
Bakanlığına bağlı olan Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel
Müdürlüğü’ne başarı ile tamamlanan Pazar Araştırması ve Analizi
Danışmanlık Projesi’ne paralel nitelikte olabilecek diğer Kamu İktisadi Teşekkülleri ( TCDD, DHMİ, Botaş, TPAO vb.) için de katma
değerli hizmet sunmak amacıyla bilgi paylaşımı faaliyetleri devam
etmektedir. Ayrıca PTT Genel Müdürlüğü ile operasyonel verimlilik
ve teknoloji konularında başka projelerde de yer alınması için iş
geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.
Hava ve demir yolu ulaşımında önümüzdeki dönemlerde uygulamaya konulacak teknolojik yenilikler ve AB mevzuatına uyum
çalışmaları kapsamında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile irtibata geçilmiş, savunma alanındaki bilgi birikimi ve deneyimlerimizi
sivil alanlara aktarma yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Raylı
sistemlerde emniyet sertifikasyonu ve sivil havacılık sektöründe
uçuşa elverişlilik sertifikasyonu gibi özel konu başlıkları için karar
merciileri ile görüşmelere başlanmış olup kısa ve orta vade de birlikte çalışma fırsatlarının olduğu tespit edilmiştir.
Demir yoluna yapılan yatırımların artması, hızlı tren hatlarının önümüzdeki 10-15 yıl içinde toplam uzunluğunun 4000km’ye
varması beklenmektedir. Buna paralel olarak, demir yolu trafiğinin
teknolojik bir alt yapı sistemi ile yönetilmesi ve aynı zamanda seyir
ve yolcu güvenliği gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bu konuda
dünyada uzmanlaşmış firmalarla görüşmelerde bulunulmuştur.
Uyarlanabilecek en uygun teknolojik alt yapının ülkemize kazandırılması için çalışmalarımız devam etmektedir.
Modern yük taşımacılığının kalbi olarak görülen, diğer ulaşım sistemleri ile entegre olarak kombine taşımacılığı geliştirmesi
öngürülen lojistik köylerin ve hava kargo taşımacılığının yükünü
STM Faaliyet Raporu 2011 I 38
İ Ş G EL İ Ş T İ RME F AAL İ Y ETLER İ
İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
azaltarak, bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşların entegre olarak çalışabilecekleri kargo köylerinin kurulması artan bir ivmeyle
hızlanmaktadır. Bu alandaki lojistik ve teknolij destek ve danışmanlık hizmetleri alanındaki süreçlerde STM olarak iş geliştirme faaliyetlerinde bulunulması hedeflenmektedir.
Telekomünikasyon Sektörü İş Geliştirme Faaliyetleri
Günümüzde haberleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin
yarattığı etki birçok endüstri alanlarında yeni iş modellerinin ortaya
çıkmasına neden olurken, bireysel ve kurumsal pazar alanlarında
ise üretim, tüketim ve gelir sistemlerine yön verecektir. Bu süreç;
İletişim ve bilişim teknolojilerinin her geçen gün birbirine “yakınsamasıyla” yeni değer ve biçimler kazanmaktadır. STM, telekomünikasyonuna dönük danışmanlık ve mühendislik tabanında hizmet,
Ar-Ge ve inovasyonel katkılar sunmayı hedeflemektedir.
Aynı hedefle, günümüzün en önemli ihtiyaçlarından kamu
güvenliği ve afet yönetimi için gerekli bir iletişim ağının çağın getirdiği teknolojik imkan ve kabiliyetlerden yararlanması gerekmektedir. Bu alanda da STM kabiliyetlerini kamunun etkin kullanımına
sunmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile temaslarda bulunulmuş, STM’nin iletişim kabiliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.
Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi Hedefi Doğrultusunda, Kamu yönetiminde modernizasyon
alanında belirlenen stratejik amaçlar içinde yer alan; kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği için teknolojik alt yapı kurulması gibi
konularda, ilgili kurumlarla görüşmeler yapılmış, önümüzdeki dönemlerde söz konusu alanlarda hayata geçirilecek projelerde yer
alma fırsatları tespit edilmiştir.
39 I STM Faaliyet Raporu 2011
Savunma alanında faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)in sahip olduğu yetkinliklerin / ürün-Hizmetlerin kamu sektörüne transfer edilmesinde Telekomünikasyon
alanının stratejik olduğu değerlendirilektedir. Telekomünikasyon
sektöründe faaliyet gösteren ve e-devlet projelerinde rol alan kamu
kurumlarına yerli ürün ve hizmetlerin kazandırılmasına yönelik iş
geliştirme faaliyetleri hedeflerimiz arasındadır.
Diğer Kamu Sektörü İş Geliştirme Faaliyetleri
Özel havacılık kuruluşları ile hava kargo işletmelerinin orta ve uzun
vadede beklenen teknolojik ihtiyaçları ve potansiyel müşteri istekleri değerlendirilerek, çeşitli Ar-Ge alanları belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda, ‘Elektronik Uçuş Çantası’ başlıklı Ar-Ge Projesi
başlatılmıştır. Bu projede, IPAD, Iphone, Blackberry ve Android
mobil cihazlara yazılım geliştirilmesi konusunda kıymetli kabiliyetler kazanılacağı değerlendirilmektedir.
Avrupa Birliği İş Geliştirme Faaliyetleri
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın almış olduğu inisiyatife paralel
olarak STM’nin savunma sektöründe sahip olduğu bilgi birikimini yeni vizyonu kapsamında hem kamu sektöründe hem de Avrupa Birliği (AB) nezdinde değerlendirme kararı almasının ardından
özellikle AB pazarında sunulan olanakları kullanmak üzere çalışmalarına başlamış ve bugün de bu çalışmalara başarıyla devam
etmektedir. AB ve Türkiye mali işbirliği kapsamında Türk kamu
kurum ve kuruluşlarının kurumsal yapılanmaları için hedeflenen
teknik yardımlar çerçevesinde yapılan çalışmaların yanısıra bölgesel ve sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynakları ve
kırsal kalkınma alanında açılan hizmet ihalelerini de takip etmekte
ve sunacağı üstün teknoloji hizmetlerle ülkemizin AB entegrasyon
sürecine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca elde edinilen
birikimleri Avrupa Birliği’nin dış yardımları kapsamında diğer ülkelerde yürüttüğü projelerde de değerlendirmeyi arzulamaktadır.
STM’nin savunma sektörünün tedarik kurumu olan SSM’ye
20 yıldır verdiği danışmanlık hizmetlerinin yanısıra, Anayurt Güvenliği alanında da SSM tarafından verilmiş koordinatörlük görevini yürütmektedir. Bu kapsamda, Anayurt Güvenliği konusunda
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerli ve yabancı firmaların bir
araya getirilmesi, çeşitli etkinliklere katılım sağlanarak raporlar hazırlanması, yabancı firmalarla ikili görüşmeler yaparak Türkiye’nin
sahip olduğu bilgi birikiminin doğru kanallara yönlendirilerek yeni
projeler üretilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca STM, benzer faaliyetleri
SSM’ye verdiği Ar-Ge danışmanlık hizmetleri kapsamında da yürütmekte, Avrupa Birliği düzeyinde ortaya konan sektörel politikaları ve gerçekleştirilen çalışmaları takip ederek, kazanılan deneyimleri sektöre aktarma imkanlarını geliştirmektedir. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nın sektör firmalarının Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmeyi hedefleyen çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.
ASD ile yakın temas içerisinde çalışan ve Avrupa Güvenlik piyasasının oluşturulmasında etkin faaliyet gösteren bir diğer örgüt
olan European Organization for Security EOS’un üst düzey yöneticileri Türkiye’ye davet edilmiştir. SSM himayesinde sektör temsilcileri ile toplantılar düzenlenmiştir. STM, Avrupa Birliği Kurumları
ile özel sektör işbirliğini kuvvetlendirmeyi hedefleyen ve Avrupanın güvenlik alanında faaliyet gösteren önemli firmalarının üye
olduğu lobi kuruluşu European Organization for Security, EOS’a
Türkiye’deki bu temaslarının ardından üye olmuştur ve ardından
EOS Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Brüksel’deki çalışmalara ivme
kazandırmak ve EOS faaliyetlerini yakından takip edebilmek amacıyla EOS ve STM arasında yapılan geçici görevlendirme anlaşması
kapsamında bir iş geliştirme personeli EOS merkezinde görevlendirilmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasında Fraunhofer
Enstitüsü koordinatörlüğünde, Airbus, KLM, Safran gibi firmalarla
birlikte EOS’un ortak olarak yer aldığı havacılık güvenliği alanındaki COPRA adlı 7. Çerçeve projesinin yönetimi ve EOS’un Havacılık
Güvenliği Çalışma Grubu’nun koordinasyonu bulunmaktadır. STM
aynı zamanda Sınır Yönetimi ve Gözetimi, Siber Güvenlik çalışma
gruplarında yer almaktadır.
Brüksel faaliyetleri çerçevesinde SSM Uluslararası İşbirliği Dairesi, NATO ve Avrupa Şube Müdürlüğü çalışmalarına destek verilmektedir
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun talebi ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na bağlı Ar-Ge
ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ile daha
önce STM tarafından yapılan Türkiye Güvenlik ve Havacılık Yetenek
Matrisinin güncelleme çalışmalarına bu yıl da destek verilmiştir.
STM AB 7.Çerçeve Programı kapsamında ortak olarak yer
aldığı 2 projeden birini tamamlamıştır. Deniz sınırlarının güvenliği üzerine olan OPERAMAR projesi tamamlanmış, Avrupa Birliği
sınırlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik bir diğer proje olan
TALOS halen devam etmektedir.
STM, AB nezdinde ortak olarak yer almayı başardığı bu 4 proje ile yeni vizyonu çerçevesinde uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir şirket olma yolunda en önemli adımlardan birisini atmış
bulunmaktadır. Bundan sonra da Ar-Ge niteliğinde geliştirilecek
proje fikirleri ile AB nezdindeki proje sayısının hızla arttırılması,
STM’nin temel hedeflerinden birisi olacaktır.
STM Faaliyet Raporu 2011 I 40
K URUM S AL F AAL İ Y ETLER
BİNA, TESİS ve KALİTE BELGELERİ
Bina, Tesis ve Kalite Belgeleri
STM, 2011 yılı faaliyetlerini 3 farklı tesiste sürdürmüştür.
STM Merkez Bina
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 4160 m2’si kapalı toplam
6480 m2 kullanım alanı bulunan şirket merkezi, NATO & MİLLİ GİZLİ” Tesis Güvenlik belgelidir. Ayrıca, yazılım geliştirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için hizmet veren Yazılım Geliştirme Laboratuvarı
bulunmaktadır.
Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi Ofisi
Bilkent Cyberpark Cyberplaza C.Blok 1.Kat’ta içerisinde 12 adet ofisin bulunduğu 500 m2 büyüklüğünde bir koridor kiralanmış ve bu
ofisler proje isterlerine göre tadilattan geçirilerek STM bünyesine
kazandırılmıştır. Link-16 Ofisi, NATO & MİLLİ GİZLİ” Tesis Güvenlik
belgelidir.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yerleşkesi:
STM, Silahlı Kuvvetlerimizin sistem ve mühendislik ihtiyacını karşılama misyonunu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yürütmekte olduğu Deniz Platformları Projeleri alanında da sürdürmektedir.
STM, İstanbul Tersane Komutanlığında 650 m2 lik alanda bulunan MİLGEM ofisinde yürüttüğü çalışmalar ile Deniz Kuvvetleri
Komutanlığımıza yüksek katma değerli mühendislik ürünlerini sunmaktadır.
41 I STM Faaliyet Raporu 2011
Kurumsal Bilgi Yönetimi Faaliyetleri
E-Kurum
Şirket çalışanlarının kurumsal bilgiye mekandan ve zamandan bağımsız olarak anında elektronik ortamda ulaşabilmesine yönelik
çalışmalar 2011 yılında da sürdürülmüştür. E-Kurum’da tutulan
kurumsal bilgiler, yasal mevzuat gereksinimlerinin tamamını karşılayacak şekilde ve mevcut uygulama ile entegre olan Elektronik Arşiv
Sistemi’nde tutulmaktadır.
Kütüphane Uygulaması
2011 yılı içerisinde E-Kurum bünyesinde bulunan Elektronik Kütüphanemizde bulunan kitap sayısı 1635’e ulaşmıştır. Bu dönemde
çalışanlarımızın kütüphane uygulamasını daha etkin kullandıkları
gözlenmiştir.
Bilişim Altyapısı
2011 ylı içerisinde tüm kurumsal sunucular sanallaştırılmıştır. Böylece iş sürekliliği, bilgi güvenliği ve verimlilik yönünden ciddi kazanımlar elde edilmiştir.
Kurumsal uygulamaların veri tabanlarının daha güvenli muhafaza edilmesi ve daha hızlı erişim sağlanması için mevcut olan
Storage Area Network’ün uygulama sahası genişletilmiştir.
Kurumsal bilgilerin korunmasını sağlamak amacıyla Data Loss
Prevention sistemi kurulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Bu sayede
E-kurum, ERP, Elektronik Evrak Yönetim Sistemi, MS Ofis uygulamaları vb. ortamlarda bulunan şirket kaynaklarının herhangi bir formatta ( print-out , email , cd burning vb.) veri akışı izlenebilmektee
ve bilgi güvenliğine aykırı hareketler engellenebilmektedir.
STM Faaliyet Raporu 2011 I 42
K URUM S AL F AAL İ Y ETLER
TANITIM FAALİYETLERİ
Değişen ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanması için tüm sunucularımız Windows 2008 seviyesine yükseltilmesi tamamlanmıştır.
Sertifikalar ve Yayınlar
Güncel teknolojik gelişmeler takip edilmiş, Konfigürasyon Yönetim
Sistemi, Sistem ve Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Yönetimi uzmanlık
alanları ile ilgili girilen sınavlarla uluslararası geçerliliği olan sertifikalar şirketimize kazandırılmıştır.
Sistem ve Ağ Yönetimi uzmanlık alanında;
MCTS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration (1 kişi)
MCTS Microsoft Certified Technology Specialist (3 kişi)
Windows 7; Configuration (1 Kişi)
Konfigürasyon Yönetimi uzmanlık alanında;
Visual Studio® 2010 Team Foundation Server, Administration
(1 kişi)
IBM Rational Doors ve Professional Scrum Master I (1 kişi)
IBM Certified Specialist Rational ClearQuest v7.1 (1 kişi)
IBM Certified Specialist Rational ClearCase v7.1 (2 kişi)
sertifikaları alınmıştır.
Savunma ve Havacılık dergisinde Nisan 2011 tarihinde “Bilgiyi
Yarı Saydam Depolama” adlı makale yayınlanmıştır.
NATO CM Symposium’una katılım sağlanarak “Continuous Integration” sunumu yapılmıştır.
43 I STM Faaliyet Raporu 2011
ödüller başarılar
Bilgi İşlem Hizmet İstekleri
Tüm bilgi işlem istekleri E-kurum üzerinden yürütülmektedir. Bu
sayede iç müşterilerin istekleri hakkında sürekli bilgilendirilmeleri ve
isteklerinin aşamasını takip etmeleri sağlanmıştır. 2011 yılı içerisinde, çözümlenen Bilgi İşlem Hizmet taleplerinin sayısında önceki yıla
oranla, %28 artış sağlanmıştır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
STM Yönetimi, TSE tarafından, ilgili standardın gereksinimlerinin
tam olarak karşılandığının tespit edilmesi sonucunda almış olduğu,
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin yenileme
denetimlerini başarıyla tamamlamıştır. Denetim sonucu, belgemiz
yenilenmiştir.
BGYS sürekliliği ve yönetilmesi ile Tesis Güvenlik Belgemizin gereksinimlerini karşılamakta da önemli bir rol oynamaktadır.
Kurumsal bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, 2011 yılında 1 kez penetrasyon testleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda
sızma testlerinde kullanılmak üzere test tanımları oluşturulmuş, test
planı yapılarak, iyileştirme çalışmaları, maliyet analizleri ve risk analizi çalışmaları yönetime sunulmuştur.
Tanıtım Faaliyetleri
2011 yılı içinde iş geliştirme amaçları doğrultusunda STM’nin ürün,
imkan ve kabiliyetlerinin müşteriye tanıtımına yönelik olarak faaliyetler sürdürülmüştür.
Ödüller ve Başarılar
STM’ye, Milli Savunma Bakanlığı SATEM
Komutanlığı’ndan Teşekkür Plaketi
STM’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Arasında “Danışmanlık
Hizmetleri”nde Birinciliği Sürüyor.
STM A.Ş., Deloitte’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirlemek amacıyla yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye
Programı’na 6. kez seçildi.
Türkiye’de 6. yılını dolduran Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye
Programı’nda, kuruluşlar son beş sene içinde (2006-2010) cirolarında kaydettikleri büyüme oranına göre sıralanıyor. STM söz konusu
dönemde gerçekleştirdiği büyüme ile altıncı kez söz konusu programa seçilerek Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında
yerini aldı.
14 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Ritz Carlton Otel’de düzenlenen törende STM “Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2011 Programı” ödülünü aldı. Bu yıl da yükseliş grafiğini sürdürerek, Deloitte
Teknoloji Fast 50 Türkiye 2011’de yer alan Firmamız, EMEA bölgesinde düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast500 EMEA’ya da aday olma
fırsatını elde etti.
İleri teknoloji gerektiren önemli projelerde mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren STM, teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet edebilen saygın bir kuruluş olma doğrultusunda çalışmalarını her yıl geliştirerek
sürdürüyor.
Bilişim şirketlerinin net satışlarına göre sıralama yapılarak Türkiye bilişim sektörünün en büyük 500 şirketinin belirlendiği “İlk 500 Bilişim
Şirketi Türkiye 2010 Araştırması” çalışması sonuçlarına göre STM
altıncı kez “Danışmanlık Hizmetleri” kategorisinde Birinci seçildi.
27 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
düzenlenen törenle kamuoyuna duyurulan ve İnterpromedya tarafından gerçekleştirilen söz konusu araştırma sonuçlarına göre,
Danışmanlık Hizmeti gelirlerini 2009’daki 45 milyon TL’den 2010
yılında 48 milyon TL’ye çıkaran STM, “Danışmanlık Hizmetleri
Kategorisi”nde 2010 yılında da birinci sırada yerini korudu.
2005 yılından bu yana danışmanlık kategorisinde birinciliğini
koruyan STM, son üç yılda en iyi performans gösteren ilk 20 bilişim
şirketi arasında bu yılda yerini aldı.
Aynı zamanda STM, söz konusu araştırma kapsamındaki diğer
kategoriler arasındaki “Sistem Bütünleştirme” kategorisinde ilk 15
şirket içinde ikinci sırada yer alırken, Ankara ilinin ilk 10 Bilişim Şirketi arasında ise 5’incı sırada yerini aldı.
Savunma, kamu ve deniz sektörlerinde, ileri teknoloji gerektiren alanlarda proje yönetimi, sistem ve yazılım mühendisliği, teknik
ve lojistik destek hizmetleri sağlamayı ve kritik teknolojileri ülkemize
kazandırmayı hedefleyen misyonu ile STM, teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet
edebilen saygın bir kuruluş olma doğrultusunda çalışmalarını her yıl
geliştirerek sürdürüyor.
Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programına
STM 6. kez Seçildi
STM A.Ş., Deloitte’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji
şirketlerini belirlemek amacıyla yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast50
Türkiye Programı’na 6. kez seçildi.
STM Faaliyet Raporu 2011 I 44
K URUM S AL F AAL İ Y ETLER
FUARLAR
Türkiye’de 6. yılını dolduran Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye
Programı’nda, kuruluşlar son beş sene içinde (2006-2010) cirolarında kaydettikleri büyüme oranına göre sıralanıyor. STM söz konusu
dönemde gerçekleştirdiği büyüme ile altıncı kez söz konusu programa seçilerek Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında
yerini aldı.
14 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Ritz Carlton Otel’de düzenlenen törende STM “Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2011 Programı” ödülünü aldı. Bu yıl da yükseliş grafiğini sürdürerek, Deloitte
Teknoloji Fast 50 Türkiye 2011’de yer alan Firmamız, EMEA bölgesinde düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast500 EMEA’ya da aday olma
fırsatını elde etti.
İleri teknoloji gerektiren önemli projelerde mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren STM, teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet edebilen saygın bir kuruluş olma doğrultusunda çalışmalarını her yıl geliştirerek
sürdürüyor.
Teknoloji Fast50 veya Teknoloji Fast500 programları hakkında
daha fazla bilgi için www.deloitte.com.tr/fast50 adresi ziyaret edilebilir.
Microsoft İş Ortakları 2011 Ödülleri - Yılın Sistem
Entegratörü
Microsoft Türkiye İstanbul Ofisi’nde 2 Aralık 2011, tarihinde düzenlenen geleneksel “Microsoft İş Ortakları 2011 Ödül Töreni’ne”
iş ortakları ve bilişim sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Değişik
kategorilerde, önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilen iş
ortaklarının 20’si ödüle layık görüldü.
45 I STM Faaliyet Raporu 2011
Siemens–STM iş ortaklığı “ Yılın Sistem Entegratör İş Ortakları”
ödülünü aldı.
Microsoft Türkiye İş Ortakları Yıllık Toplantısı’nda ödüle layık
görülen iş ortakları satış, ciro ve büyüme performanslarına göre
değerlendirildi.
Microsoft’un ülkemizdeki iş ortakları ile bilişim sektörünün
önde gelen isimlerinin katıldığı gecede konuşma yapan Türkiye
Genel Müdürü Tamer Özmen, Microsoft Türkiye ve iş ortaklarının
oluşturduğu ekosistemin sunduğu çözümlerle Türkiye’nin yeni ve
önde olmasına sağladıkları katkılara dikkat çekti.
STM, dünya teknoloji devi Microsoft’un Silver İş Ortağı
STM, teknoloji alanında dünya devi olan Microsoft ile “Silver Portals
& Collaboration” uzmanlığında iş ortağı oldu. STM bu ortaklığı, 4
sertifikalı Yazılım Mühendisi, 3 müşteri referansı, satış & pazarlama
ve lisanslama sınavını geçmiş 3 Yazılım Mühendisi ile istenen kriterleri sağlayarak elde etmiştir. Silver iş ortaklığı ile STM’nin elde ettiği
önemli avantajlar:
• Microsoft ürünlerinde iç kullanım lisans hakları (25 adet)
• TechNet (3 adet) / MSDN (5 adet) kullanım hakları
• Kişiselleştirilmiş logo kullanımı
• Microsoft iş ortağı teşvik programlarında yer alma
• Destek/Servis alma (20 saat teknik danışmanlık, 5 adet çağrı hakkı)
• Pinpoint’te ön sıralarda yer alma
Bu iş ortaklığı ile STM, Microsoft Portal Çözümlerinde hem
yurtiçinde hem de yurtdışında bilinirliğini arttırdı. STM’nin bundan
sonraki hedefi, aynı uzmanlık alanında Microsoft Gold İş Ortağı ol-
maktır. Yazılım Müdürlüğü, bu konuda istenen kriterleri karşılamak
üzere çalışmalarına devam etmektedir.
Fuarlar
IDEX 2011 10. Uluslararası Savunma Fuarı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti Abu Dhabi’ de 20 Şubat – 24
Şubat 2011 tarihleri arasında düzenlenen 10. Uluslararası Savunma
Fuarı (IDEX 2011) ‘na 48 metrekarelik stand ile katılan STM, Havuzlu
Çıkarma Gemisi, Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi, Açık Deniz Karakol ve Destek Gemisi, Karakol Botu, Okul Gemisi ve Dikey Rüzgar
Tüneli maketlerini sergilemiştir.
IDEX 2011 Fuarında STM ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumları
arasında mutabakat protokolü imzalanmış, sözkonusu anlaşma ile
taraflar, imkan ve kaabiliyetleri doğrultusunda mutabakatla belirleyecekleri yurt dışı projelere teklif vermek, bu projeleri birlikte yürütmek üzere birikim ve tecrübelerini biraraya getirerek güç birliği
oluşturmak ve bu kapsamda beraber görev üstlenmek üzere işbirliği
yapmak konusunda mutabakata varmışlardır.
Türk Pavilyonu’nun ilgi çektiği fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda Milli Katılım altında toplam 41 Türk savunma sanayi firması ve kuruluşu yer almıştır.
IDEF 2011 10. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
10 - 13 Mayıs 2011 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece - İstanbul’da gerçekleştirilen ve 10.su düzenlenen
IDEF’11 - Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına katılınmıştır.
STM’nin başarı ile yürütmüş ve yürütmekte olduğu projelerinin
sunulduğu 112 metrekarelik standında, savunma projelerinden
Dikey Rüzgar Tüneli, Tank Komuta Kontrol Sistemi konsolu, Kayan
Harita yazılımı, deniz projelerinden ise Havuzlu Çıkarma Gemisi,
Okul Gemisi, Açık Deniz Karakol ve Destek Gemisi, Arama Kurtarma
Gemisi, Korvet, Açık Deniz Karakol Gemisi, Süratli Çıkarma Gemisi,
Helikopterli Süratli Çıkarma Gemisi , Kurtarma ve Yedekleme Gemisi,
Karakol Botu, Denizaltı Kurtarma Gemisi maketleri sergilenmiştir.
68 ülkeden 25’i bakan olmak üzere 430 üst düzey yöneticinin
katıldığı Fuarda, STM standı birçok üst düzey yerli ve yabancı heyet
tarafından ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler sırasında NATO NC3A
Genel Müdürü Sn. Georges D’HOLLANDER, SSM Müsteşarı Sn.
Murad BAYAR ve SSM Uluslararası İşbirliği Geliştirme Dairesi Başkanı
Sn. Lütfi VAROĞLU ile birlikte STM standını ziyaret ederek STM’nin
gerçekleştirdiği projeler ile ilgili bilgi almış, ilerideki dönemlerde
gerçekleştirilebilecek işbirliği faaliyetleri için fikir alışverişinde
bulunulmuştur.
IDEF’11 fuarına katılan 211 yerli, 410 yabancı firma arasında
yer alan ve fuar süresince sürekli yoğunluk yaşanan STM standı, tasarımı ve sunumları ile fuarın en dikkat çekici, içerdiği projeler ile de
en göz doldurucu standlarından biri olmuştur.
LIMA 2011 10. Uluslararası Deniz ve Havacılık Fuarı
06 – 10 Aralık 2011 tarihleri arasında Langkawi / Malezya‘da gerçekleştirilen LIMA 2011 10. Uluslararası Deniz ve Havacılık Fuarı’nda
42 m² alana kurulu stand ile yer alınmıştır. Stand alanında Malezya SGPV-LCS Fırkateyni, Helikopterli Tank Çıkarma Gemisi, Korvet,
SG80N Karakol Botu maketleri ve Deniz Projeleri Direktörlüğü Mevcut Projeleri, Modernizasyon Yetenekleri ve Tasarım Gemileri posterleri sergilenmiştir.
STM Faaliyet Raporu 2011 I 46
K URUM S AL F AAL İ Y ETLER
ZİYARETLER
Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda Milli Katılım
altında gerçekleştirilen fuar süresinde standımızı ziyarte eden Malezya Başbakanı, Malezya Başbakan Yardımcısına sunum yapılmış,
Malezya Deniz Kuvvetleri temsilcileri, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Deniz Kuvvetleri Delegasyonları ve Malezya’da yerleşik firmalarla
görüşmeler yapılmıştır.
STM, BİLDES ile beraber Savunma Çözüm Sağlayıcıları
Semineri düzenledi
STM ve BİLDES tarafından 28 Eylül 2011 tarihinde Ankara Rixos
Hotel’de düzenlenen Defence Solution Providers Seminar (Savunma Çözüm Sağlayıcıları Semineri), Türkiye’den ve Dünyadan yoğun
ilgi görmüştür. Seminerde Dünya devlerinden Green Hills Software
USA, VectorCAST USA, ATEGO USA/UK, HighRely USA, ve STM
Türkiye hem workshop ofisleriyle hem de sunumlarıyla aktif katılım
sağlamıştır. 100’ün üzerinde Savunma Sanayi’nden katılımcının
katıldığı seminer başarıyla tamamlanmıştır.
Seminerde, Yazılım Müdürü Aydın KARA STM sunumunu, Proje
Yöneticisi Özlem DENGİZEK TKKBS Projesi sunumunu, Proje Yöneticisi Serkan ÇAK ATAK Projesi sunumunu, Uzman Yazılım Mühendisi
Alper KENDİ Model Tabanlı Gereksinim Doğrulama konulu sunumunu yapmıştır. Aynı zamanda Müşteri İlişkileri Yöneticisi Kubilay
ELER STM Workshop Ofisini kurmuş ve broşürler ile şirket tanıtımını
gerçekleştirmiştir.
Dinleyicilerin de sorularıyla yoğun katılım sağladığı sunumlar
sonunda STM, hem Türkiye hem de Dünya çapında önemli bir Savunma Çözüm Sağlayıcısı olduğunu göstermiştir.
47 I STM Faaliyet Raporu 2011
TOPLANTI VE EĞİTİMLER
Ziyaretler
STM, Geleneksel “10 Kasım Ata’ya Saygı Buluşması”nda
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, büyük önder ve manevi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 73.
yıldönümünde, onun aziz hatırası huzurunda bir araya gelerek,
Cumhuriyet’e ve onun emanetlerine bağlılığımızı ifade etmek
amacı ile geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ‘’10 Kasım Ata’ya
Saygı Buluşması’’ bu yıl da değerli çalışanlarımızın katılımları ile
gerçekleşti.
MSB Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcısı, Tümgeneral
U.Tarık ÖZKUT STM’ye Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcısı, Tümgeneral U.Tarık ÖZKUT, 19 Ekim 2011 tarihinde STM’yi ziyaret etti.
Tümgeneral ÖZKUT’un, ziyareti çerçevesinde kendisine STM kabiliyetlerine ve firmamız tarafından tamamlanan ve sürdürülen projelere yönelik brifing verildi. Tümgeneral ÖZKUT, brifingi müteakip
çalışma ofislerini gezdi ve çalışanlardan bilgi aldı.
SSM Müstesar Yardımcısı Sedat İlhan GÜLDOĞAN ve
Beraberindeki Heyet STM’yi Ziyaret Etti
Savunma Sanayii Müsteşarlığı,Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat İlhan GÜLDOĞAN ve beraberindeki heyet, 24 Kasım
2011 tarihinde STM’yi ziyaret etti. Sayın GÜLDOĞAN’ın ziyareti çerçevesinde STM’nin kabiliyetlerine ve STM tarafından tamamlanan ve
sürdürülen projelere yönelik brifing verildi. Sayın GÜLDOĞAN, brifingi müteakip STM Sertifikasyon Müdürlüğü çalışanları ile biraraya
gelerek çalışmalar konusunda bilgi aldı.
SSM Kalite Test ve Sertifikasyon Dairesi ile Kalite Güvence Temsilcisi Personelimiz Bir Araya Geldi
SSM-Kalite-Test ve Sertifikasyon Dairesi Yönetimi ve MDH Proje Yönetim Ofisi, 20-21 Haziran 2011 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Tersanelerde görev yapmakta olan Kalite Güvence Temsilcisi
personelimizi ziyaret etti.
Program kapsamında Yonca-Onuk, Dearsan, İstanbul Tersanesi, Adik ve RMK Marine Tersaneleri gezilerek, yürütülmekte olan faaliyet ve çalışmalar hakkında hem personelimizden hem de Tersane
yönetimlerinden bilgiler alındı.
Program kapsamında ayrıca, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda
yer almakta olan Milgem Proje Ofisi’ne de bir ziyaret gerçekleştirildi.
Toplantılar ve Eğitimler
Türkiye- İngiltere Deniz Araçları İşbirliği Toplantısı
İngiltere Ticaret ve Yatırım, Savunma ve Güvenlik Kuruluşu (UKTI
DSO) ile SSM.lığı koordinasyonunda, İngiltere ile Türkiye arasında
Deniz Araçları alanında işbirliği olanaklarının araştırılması amacı
ile SSM, Dz.K.K.lığı, MSB ve 17 Türk firma temsilcisinin katılımı ile,
07-11 Şubat 2011 tarihleri arasında İngiltere’ye bir “Deniz Araçları
İşbirliği Ziyareti” (Turkish Naval Inward Mission) gerçekleştirilmiştir.
Ziyaret esnasında, İngiltere’nin Type 45 Destroyeri (HMS Daring) üzerinde incelemelerde bulunuldu ve Küresel Harp Gemisi
(Global Combat Ship) kapsamında bilgi alındı; ayrıca EADS Astrium,
MBDA Bristol, Rolls Royce firmaları ziyaret edilerek, potansiyel işbirliği imkanları üzerine görüşmeler yapıldı.
Ziyaretin son günü Londra’da, çok sayıda büyük ve KOBİ statüsünde İngiliz firmasının da katılımı ile bir Konferans Günü gerçekleştirildi. Söz konusu ziyarete şirketimiz adına katılım sağlayan Deniz
Projeleri Direktörlüğü’nde görevli Lider Sistem Mühendisi Enver KÜÇÜKERMAN tarafından şirketimizin imkan kabiliyetlerini tanıtan bir
sunum yapıldı.
2nci Uluslararası Açık Deniz Karakol Gemileri (OPV) ve
İnsansız Deniz Araçları Konferansı
20-21 Eylül 2011 tarihlerinde, Fleming-Europe tarafından Dedeman
Otel-İstanbul’da düzenlenen “2nci Uluslararası Açık Deniz Karakol
Gemileri (OPV) ve İnsansız Deniz Araçları Konferansına” (2nd Annual GLOBAL OPV and Maritime Unmanned Systems Summit) STM bir
bildiri ile katılım sağlanmıştır.
STM Sistemler Müdürlüğü çalışanlarından Yük.Müh. S. Turgut
KOÇAK tarafından sunulan “Reducing Acquisition and Operating
Costs of Patrol Vessels” (Karakol Gemilerinin Tedarik ve İşletme
Maliyetlerinin Düşürülmesi) adlı bildiride, Dünya genelinde, karakol
gemilerinin tedarik ve işletim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik
olarak, projelerin konsept geliştirme safhasından itibaren ana yükleniciler, tedarik makamları ve ihtiyaç makamları tarafından gözönünde bulundurulmasında yarar görülen teknik ve idari hususlardaki
öneriler dinleyiciler ile paylaşıldı.
Deniz Sistemleri Semineri
Deniz Sistemleri konusundaki ortak bilgi birikiminin artırılması, karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi, ilgili üniversite/araştırma kuruluşlarının ve firmaların yetenekleri hakkındaki farkındalığın sağlanması ve
ayrıca bu yöndeki stratejilerin paylaşılması amacıyla Savunma Sana-
STM Faaliyet Raporu 2011 I 48
K URUM S AL F AAL İ Y ETLER
ETKİNLİK VE SPONSORLUKLAR
yii Müsteşarlığı ev sahipliğinde 17-18 Ekim 2010 tarihleri arasında
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde Deniz Sistemleri Semineri’nin 4
üncüsü düzenlenmiştir.
STM’nin de bilgilendirme standı ve oturum sponsorluğu/yönetimi ile katılım sağladığı seminerde, ayrıca iki bildiri katılımcılar ile
paylaşıldı. STM Sistemler Müdürlüğü’nden Mk.Yük.Müh. Mehmet
AYSEL tarafından “ASKERİ GEMİ İNŞASINDA CUNİFE BORU BAĞLANTI ELEMANLARININ YERLİLEŞTİRİLMESİ“; Gemi İnşa Müh. Alper
DİKİLİTAŞ tarafından “ASKERİ GEMİ İNŞA PROJE YÖNETİMİNDE
RİSKLER” konulu bildiriler sunuldu.
2011 Gemi Mühendisliği Haftası
04-09 Aralık 2011 tarihleri arasında İstanbul’da icra edilen Gemi
Mühendisliği Haftası, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali YILDIRIM katılımı ile icra edilmiştir.
Etkinlikler kapsamında Denzi Projeleri Direktörlüğü’nden M Selahattin DENİZ, Savunma Gemilerinin Yapımında Tecrübeler ve Beklentiler paneline konuşmacı olarak katılmış , STM tanıtımı ve Askeri
Gemi Projelerinde Yerlileşme konusunda sunum yapmıştır.
“The Future Submarine” Konferansı Avustralya
Submarine Institute of Australia (SIA) tarafından 08-10 Ekim tarihlerinde Adelaide-Avustralya’da düzenlenen ve Avustralyanın gelecekte dizayn ve inşasını planladığı milli denizaltı projesi kapsamında
değerlendirmelerin ve analiz sonuçlarının tartışıldığı uluslararası katılımlı konferansa Denizaltı İnşa ve Dizaynı konusunda yetenek kazanımı faaliyetlerimiz kapsamında katılınmıştır.
49 I STM Faaliyet Raporu 2011
Sertifikasyon Bölümü Çalışanlarımız MRB/MSG-3
Eğitiminde
Havacılık emniyetinin ana faaliyet gruplarından biri olan uçuşa elverişlilik sertifikasyonunda tasarım organizasyonları, üretim organizasyonları, müşteriler, kullanıcılar ve otorite ortak bir rol oynar. Bu konuda belirlenmiş hedeflere ulaşmak için, tüm paydaşların ortak bir
dili konuşacak şekilde belirli bir düzeye gelmesi temel şarttır. STM
bu ortak dilin ülkemizde oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslararası projeler ve çalışma gruplarında edindiği tecrübeleri paylaşmak
üzere, 2006 yılından bu yana Türkiye’ de eğitimler düzenlemektedir.
Bu kapsamda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Komutanlığında hizmet içi eğitim kursları ile kullanıcı, tedarik makamları
ve savunma sanayii kuruluşları personeline ön eğitimler verilmiştir.
Buna ilave olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapılarak,
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde STM uzman personeli tarafından uçuşa elverişlilik sertifikasyonu konusunda dersler verilmeye
başlanmıştır.
SATEM Komutanlığında Şubat 2011 tarihinde 1.5 günlük
Genel Uçuşa Elverişlilik Eğitimi verilmiştir. Sivil ve askeri havacılık
düzenlemeleri, hava aracı emniyet programı, uçuşa elverişlilik sertifikasyonu ve seçilen pilot projelerdeki SSM uçuşa elverişlilik süreci
konularıyla ilgili bilgiler verilen eğitime Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, TAHSO ve havacılık sektöründe görev yapan firmalardan katılım
sağlanmıştır .”
STM kendi düzenlediği eğitimlerin yanında, yurtdışından QINETIC, Cranfield Üniversitesi, EADS APSYS gibi konusu ile ilgili uzman
kuruluşlarla birlikte, kullanıcı, tedarik makamları ve savunma sanayii
kuruluşlarımıza maliyet etkin ve Türkiye’ nin ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde düzenlenmiş eğitim olanakları da sağlamaktadır.
Bu kapsamda, 07-10 Haziran 2010 tarihleri arasında EADS
APSYS ile Ankara’ da “MRB/MSG-3 Training Course” isimli bir kısa
kurs programı düzenlenmiştir. Ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınarak içeriği STM tarafından belirlenen bu kurs programı, bu kapsamda Türkiye’ de ilk defa gerçekleştirilmiştir.
Etkinlikler ve Sponsorluklar
Yazılım Müdürlüğü Etkinlikleri
Yazılım Müdürlüğü personeli bilgi birikimini aktarabilmek adına ulusal ve uluslar arası konferanslarda 13 adet bildiri sunmuş, uluslar
arası dergilerde 3 adet makale yayınlamıştır. Ayrıca, uzmanlıklarını
geliştirmek üzere, yurt içi ve dışında 22 eğitim ve 32 konferansa katılım sağlamıştır. Bu toplantılar arasında, Yazılım Müdürlüğü Enerji
Sektörü çalışma grubu 17. Uluslararası Enerji Konferansı’na katılım
sağlamış, Ulaştırma Sektörü çalışma grubu ise SESAR toplantılarına
katılım sağlamıştır.
STM, “Yeni Fikirler Yeni İşler” Yarışmasında Genç
Girişimcilerin Yanında
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nün 2005 yılından bu yana
düzenlemekte olduğu Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) teknolojik iş fikri
yarışması, 27 Kasım’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başta ODTÜ olmak üzere, üniversite öğrencileri arasında
teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği teşvik etme ve destekleme amacıyla düzenlenen yarışmaya, bu sene, ODTÜ, Bilkent, Hacettepe ve çeşitli üniversitelerden katılım olurken, toplam 189 proje
teslim edilmiştir.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM)’nin de
savunma kategorisinde verilen “Savunma Özel Ödülü” sponsorları
arasında yer aldığı yarışmanın diğer kategorileri ise genel, telekomünikasyon ve sanayi oldu.
Yarışmada dereceye giren takımlar ve projelerinin açıklanmasının ardından yapılan ödül töreninde, projeye verdiği desteklerden
ötürü, STM Genel Müdürü Recep BARUT, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad BAYAR’dan bir plaket aldı.
STM Kariyer Fuarında
STM İnsan Kaynakları Bilkent Üniversitesi ’nde 17 Mart 2011 tarihinde düzenlenen, temel amacı potansiyel iş arayan üniversite oğrencileri ile İşverenleri biraraya getirerek bir sinerji yaratmak olan,
“Bilkent Kariyer Günleri” etkinliğine katılım sağladı. Etkinlik kapsamında fuara katılım sağlayan üniversite öğrencilerine şirketimizdeki
iş ve staj fırsatları ile ilgili bilgi verilmiştir.
STM Faaliyet Raporu 2011 I 50
K URUM S AL F AAL İ Y ETLER
DİĞER FAALİYETLER
Diğer Faaliyetler
STM Kurumsal Vizyon-2015 Toplantısı Ankara’da
Gerçekleştirildi
29 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kurumsal Vizyon-2015 toplantısında STM çalışanları biraraya geldi.
STM’nin 20. Yılının da kutlandığı söz konusu Toplantı, STM
A.Ş.’nin ilkeleri ve stratejik amaçları, şirket bünyesinde geçen yıldan
bu yana gerçekleştirilen faaliyetler ve şirketin gelecek beş yıldaki büyümeye yönelik hedefleri hakkında, çalışanları bilgilendirmek amacıyla yapıldı.
Şirketimiz açısından oldukça verimli geçen Öğle oturumunda STM’nin 20. Yılı münasebetiyle kısa bir STM Nostalji Filmi ve
ardından STM Tanıtım filmi izlendi. Akabinde, Şirketimizin 20 yılı
ve faaliyetleri hakkında Genel Müdürümüz Sayın Recep BARUT
tarafından bir değerlendirme yapıldı ve sonrasında STM Yönetim
Kurulu Başkanı ve SSM Kalite-Test ve Sertifikasyon Dairesi Başkanı Sayın Elife ÜNALkısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların
akabinde, Pazarlama ve Planlama Müdürü tarafından Stratejik Plan
2010-2014 Stratejik Plan hedefleri ve çalışmaları tüm çalışanlar
ile paylaşıldı. Ardından, düzenlenen oturumda ise Savunma, Deniz
ve Kamu Projeleri Direktörleri tarafından Direktörlük çalışmaları ve
şirket vizyonumuz doğrultusunda hedeflenen faaliyetler hakkında
bilgiler sunuldu.
STM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Elife ÜNAL’ın katılımları ile
gerçekleşenen Gala Yemeği Ödül Töreninde ise 10,,15 ve 20. yılını
dolduran personele teşekkür plaketi verildi ve Süreç İyileştirme ve
Geliştirme Önerileri (SİGÖF) ödülleri ile 2010 Yılı Hizmette Başarı
Ödülleri sahiplerini buldu.
51 I STM Faaliyet Raporu 2011
STM, Kuruluşunun 20. Yılı Münasebetiyle Bir
Resepsiyon Düzenledi
STM Kuruluşunun 20. Yılı münasebetiyle Ankara Bilkent Otel’de
10 Haziran 2011 tarihinde bir kutlama resepsiyonu düzenledi.
Başta STM Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vahit ERDEM
olmak üzere, Savunma Sanayii Müsteşarı Sayın Murad BAYAR, STM
Yönetim Kurulu Başkanı ve SSM kalite-Test ve Sertifikasyon Daire
Başkanı Sayın Elife ÜNAL’ında yer aldığı bir çok seğerli katılımcı
resepsiyonu onurlandırdı.
Söz konusu Resepsiyonda STM Tanıtım Filminin izlenmesinin ardından, STM Genel Müdürü Sayın Recep BARUT, STM’nin 20 yılını
özetleyen bir hoşgeldin konuşması gerçekleştirdi. Sayın Barut Konuşmasında, STM’nin 1991 yılı Mayıs ayında çok küçük bir kadro ve yalın
bir teşkilat yapısı ile Danışmanlık amacıyla kurulduğunu, ancak geçen
sürede Danışmanlık paralelinde özellikle yazılım geliştirme, sistem mühendisliği gibi alanlarda STM’nin yol aldığını ve 2000’li yıllara kadar
elde edilen birikimin STM’nin teknik alt yapısını ve alan bilgisini geliştirdiğini vurguladı.
Barut konuşmasına, “ Söz konusu ilerlemeler STM’ye sürekli artan
bir hareket alanı yaratmıştır. Bu gelişmelerle STM, son 6 yılında sürekli büyüme ve faaliyet alanında genişleme dönemi yaşamıştır. Büyüme
oranı kuruluşundan 2004 yılına kadar elde edilen ortalama yıllık ciro bu
yıldan sonra elde edilen yıllık ciro rakamları ile karşılaştırıldığında yaklaşık 20 katına ulaşmıştır. Personel sayısı 400’e yaklaşmıştır ” şeklinde
devam etti.
Sayın Recep Barut’un konuşması sonrasında STM Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Elife ÜNAL , STM eski Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nadi KÖKLÜ, Savunma Sanayii Müsteşarı Sayın Murad BAYAR birer
konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmaların ardından Sayın Elife ÜNAL tarafından, Savunma
Sanayii Müsteşarı ve STM eski Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murad
BAYAR’a 20. Yıl anısına plaket takdimi yapıldı.Daha sonrasında orkestranın çaldığı hafif müzik eşliğinde Açık Büfe Yemek kokteyli ile süren
Resepsiyon, STM çalışanlarının ev sahipliğinde devam etti.
2011 yılında 20. Yılını kutlayan STM A.Ş., danışmanlık ve yazılım
tabanlı proje alanında edindiği birikimler ile sadece iç savunma sanayii
pazarında değil savunma dışı kamu kurumları ve dış pazarlarda da iş
potansiyeli yaratmaya başlamıştır.
STM bu vizyon ile uluslararsı alanda rekabet edebilen saygın bir
Kuruluş olmaya devam edecektir. STM A.Ş. Kuruluşunun 20. Yılının gururunu tüm çalışanları ve paydaşları ile paylaşmaktadır.
Bilgi Paylaşımı
Bilginin paylaşıldıkça değer kazandığına inanan STM, şirket
bünyesinde gerçekleştirdiği “Kurumsal Bilgi Paylaşımı” seminerlerini sürdürmektedir. Bu noktada temel amacımız çalışanlarımızın kendi uzmanlık alanlarında ve şirketin diğer bölümlerinde
sürdürülen faaliyetler ile ilgili güncel verilerin paylaşımını sağlamaktır.
Yaklaşık dört yıldır devam eden seminerlere, her ayın son haftası şirketin ilgili bölümlerinden katılım sağlanmakta ve çalışanlarımız
tarafından güncel çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirilmektedir.
samda işe yeni başlayan çalışan sayısı on kişiye ulaştığında şehir
dışında outdoor eğitimleri düzenlenmekte ve değişik bölümlerden, işe yeni başlayan çalışanların birbirleri ile kaynaşması sağlanmaktadır.
7-8 Mayıs 2011, 2-3 Temmuz ve 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde,
bölümlerin kapsamlı tanıtım ve sunumlarının gerçekleştirildiği, Şirketimizin vizyon, misyon, çalışma ve uygulamalarının göreve yeni
başlayan personele aktarıldığı oryantasyon programıları başarı ile
gerçekleştirilmiştir.
Bowling Turnuvası 2011
Geleneksel STM Bowling Turnuvası 30.11.2011 tarihinde yüksek
bir katılım ile keyifli anı ve hatıraları zihnimizde bırakarak Bilkent
Rollhouse’da gerçekleştirildi.
Turnuva sonucunda 1305 toplam skor ile XXX takımı birinci
olurken, 1255 puan ile NONAME takımı ikinci, yine aynı puan ile
LABUTUN SUÇU NE? takımı ise üçüncü olmuştur.
Oryantasyon Eğitimi
Şirketimize yeni katılan tüm çalışanlarımıza ilk gün bireysel ve
sonrasında toplu oryantasyon eğitimleri verilmektedir. Bu kap-
STM Faaliyet Raporu 2011 I 52
Yönetim Kurulu Raporu
STM,
AB Platformunda
AR-GE Projeleri ile
rekabet edebilen bir şirket olma
yolunda...
Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
Strateji Belgesi Hazırlama Hizmetleri
Ar-Ge Hizmetleri
Yazılım Mühendisliği Hizmetleri
Özel İhtisas Alan ve Çözümleri
Tedarik Yönetimi Hizmetleri
53 I STM Faaliyet Raporu 2011
STM Faaliyet Raporu 2011 I 54
Y EN İ L İ K Ç İ Y A K LA Ş IMLAR , K ALI C I Ç Ö Z Ü MLER
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 Tarihli Bilanço (TL) STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 Tarihli Bilanço (TL) AKTİF
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
I- DÖNEN VARLIKLAR
77.925.366,77
122.823.124,40
A- HAZIR DEĞERLER
38.895.859,76
57.817.450,01
1- Kasa
18.664,33
15.899,46
2- Bankalar
38.877.195,43 57.801.550,55
B- MENKUL KIYMETLER
0,00
0,00
1- Repolar
0,00
0,00
2- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bono
0,00
0,00
3- Yatırım Fonları
0,00
0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR
15.067.601,19
18.993.256,44
1- Alıcılar
15.067.257,81
18.993.256,44
2- Alacak Senetleri
3- Diğer Ticari Alacaklar
343,38
0,00
D- DİĞER ALACAKLAR
10.518,34
8.708,89
1- Ortaklardan Alacaklar
2- Diğer Çeşitli Alacaklar
10.518,34
8.708,89
E- STOKLAR
23.125.348,69
45.643.562,25
1- Ticari Mallar
3.059.887,91
7.027.713,01
2- Yapımı Devam Eden Programlar
14.383.867,13
17.258.089,77
3- Yapımı Tamamlanmış Programlar
0,00
0,00
4- Verilen Spariş Avansları
5.681.593,65
21.357.759,47
F- YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONAR.MALY.
G- GELECEK AYLARA AİT GİDER VE
30.279,29
276.263,00
GELİR TAHAKKUKLARI
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
20.454,45
127.432,48
2- Gelir Tahakkukları 9.824,84
148.830,52
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
795.759,50
83.883,81
1- Devreden KDV
0,00
0,00
2- Diğer KDV
754.467,57
71.909,88
2- İş Avansları
699,21
1.666,16
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
0,00
0,00
4- Personel Avansları
40.592,72
10.307,77
II- DURAN VARLIKLAR
14.756.494,71
13.515.813,38
A- TİCARİ ALACAKLAR
55.070,98
48.195,87
1- Ver. Depozito ve Tem.
55.070,98
48.195,87
B- MALİ DURAN VARLIKLAR
10.000,00
60.000,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler
10.000,00
60.000,00
C- MADDİ DURAN VARLIKLAR
4.480.758,21
4.544.123,57
1- Arazi ve Arsalar
3.298.750,00
3.298.750,00
2- Binalar
22.218,11
22.218,11
3- Tesis, Makine ve Cihazlar
6.871,06
6.871,06
4- Taşıtlar
112.190,50
112.190,50
5- Demirbaşlar
3.039.617,05
3.737.512,42
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar
43.774,39
43.774,39
7- Birikmiş Amortismanlar ( - )
-2.042.662,90
-2.677.192,91
D- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
10.210.665,52
8.863.493,94
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
10.624.061,93
11.403.395,09
2- Özel Maliyetler
1.232.759,60
1.371.738,62
3- Diğer Maddi Olmayan Duran V.
3.000.210,73
3.080.138,36
4- Birikmiş Amortismanlar ( - )
-4.646.366,74
-6.991.778,13
E- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
0,00
0,00
F- DİĞER DURAN VARLIKLAR
0,00
0,00
92.681.861,48
136.338.937,78
55 I STM Faaliyet Raporu 2011
PASİF
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
I- KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR
19.986.758,92
A- MALİ BORÇLAR
478.741,39
4.002.014,07
1- Banka Kredileri
478.741,39
4.002.014,07
B- TİCARİ BORÇLAR
10.696.638,91
9.979.022,64
1- Satıcılar
10.696.638,91
9.979.022,64
2- Borç Senetleri
0,00
0,00
C- DİĞER BORÇLAR
3.064.796,25
4.438.162,73
1- Ortaklara Borçlar
4.127,10
7.127,10
2- Personele Borçlar
3.053.169,15
4.313.139,23
3- Diğer Çeşitli Borçlar
7.500,00
117.896,40
D- ALINAN AVANSLAR
2.674.391,19
1.823.671,73
1- Proje Avansları (Sipariş Avansları)
2.674.391,19
1.823.671,73
E- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜK.
2.220.148,15
2.887.367,58
1- Ödenecek Vergiler
1.692.051,93
2.235.820,75
2- Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri
528.096,22
651.546,83
3- Vad.Geçmiş, Ert.-Taks.Verg.Diğ.Yük.
0,00
0,00
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0,00
0,00
F- GELECEK YIL.AİT GELİR VE GİD.TAH.
0,00
32.698,00
1- Gider Tahakkukları
0,00
32.698,00
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
852.043,03
682.722,80
1- Dön.karı vergi ve yasal yük.karş.
1.887.879,57
2.842.127,63
2- Dön.karının peşin öd.verg.diğ.yük(-) -1.035.836,54
-2.159.404,83
II- UZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR
49.648.476,41
A- ALINAN AVANSLAR
46.241.336,66
77.229.513,09
1- Alınan Sipariş Avansları
46.241.336,66
77.229.513,09
C- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜK.
0,00
0,00
1- Vad.Geçmiş, Ert.-Taks.Verg.Diğ.Yük.
0,00
0,00
B- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
3.407.139,75
3.127.469,51
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
3.407.139,75
3.127.469,51
C- GELECEK YIL.AİT GELİRLER VE GİD.TAHK.
0,00
200.142,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
0,00
200.142,00
III- ÖZKAYNAKLAR
23.046.626,15
A- SERMAYE
10.000.000,00
16.000.000,00
1- Sermaye
10.000.000,00
16.000.000,00
2- Serm.Düzeltmesi Olumlu Farkları
0,00
0,00
2- Ödenmemiş Sermaye
B- SERMAYE YEDEKLERİ
0,00
0,00
1- MDV Yeniden Değerleme Artışları
C- KAR YEDEKLERİ
3.065.688,00
4.046.626,15
1- Yasal Yedekler
920.969,81
2.318.205,84
2- Olağanüstü Yedekler
2.144.718,19
1.728.420,31
D- GEÇMİŞ YIL KARLARI
0,00
0,00
E- GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
0,00
0,00
1- Enflasyon Düzeltme Zararları
0,00
0,00
F- DÖNEM NET KARI
9.980.938,15
92.681.861,48
23.845.659,55
80.557.124,60
31.936.153,63
11.889.527,48
136.338.937,78
STM Faaliyet Raporu 2011 I 56
Y EN İ L İ K Ç İ Y A K LA Ş IMLAR , K ALI C I Ç Ö Z Ü MLER
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011Tarihli Gelir Tablosu (TL) STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş.
31.12.2011 Kar Dağıtım Tablosu (TL)
ÖNCEKİ DÖNEM
A
B
CARİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
BRÜT SATIŞLAR (+)
1 Yurtiçi Satışlar
96.320.519,14
2 Yurtdışı Satışlar
1.771.661,86
3 Diğer Gelirler
4.062.152,50
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1 Satış İadeleri
3.540.953,03
2 Satış iskontoları
0,00
102.154.333,50
103.842.346,14
1.626.396,67
1.066.540,53
3.540.953,03
1.610.238,45
0,00
106.535.283,34
NET SATIŞLAR
98.613.380,47
104.925.044,89
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1 Satılan Tic.Mal.Maliyeti
37.398.989,57
2 Satılan Hizmet Maliyeti
46.237.607,49
83.636.597,06
26.970.578,01
59.814.521,29
86.785.099,30
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
14.976.783,41
18.139.945,59
FAALİYET GİDERLERİ (-)
1 Araştırma ve Geliştirme Gid.
1.653.980,68
2 Paz.Satış ve Dağt.Gid.
831.493,84
3 Genel Yönetim Gid.
1.589.399,92
4.074.874,44
1.780.125,78
653.047,42
1.207.156,10
3.640.329,30
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
10.901.908,97
14.499.616,29
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLĞ.GELİR-KARLAR (+)
1 İştiraklerden Temettü Gelirler
2 Bağlı Ort.Temettü Gelirler
3 Faiz Gelirleri
1.377.025,01
4 Komisyon gelirleri
5 Konusu Kalmayan Karşılıklar
6 Menkul Kıymet Satışları
5.004,59
7 Kambiyo Karları
12.331.659,69
8 Reeskont Faiz Gelirleri
9 Enflasyon Düzeltme Karları
10Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar
105.201,78
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GİD.VE ZARARLAR (-)
1 Komisyon Gid.
2 Karşılık Gid.
3 Menkul Kıymet Satış Zararları
0,00
4 Kambiyo Zararları
12.070.937,94
5 Reeskont Faiz Giderleri
6 Diğer Olağan Gid.ve Zararlar
1.075,65
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1 Kısa Vadeli Borçlanma Gid.
804.547,51
2 Uzun Vadeli Borçlanma Gid.
0,00
13.818.891,07
1.975.369,52
24.155,36
20.630.959,09
104.703,02
12.072.013,59
0,00
21.524.363,98
47.123,86
804.547,51
942.507,27
0,00
22.735.186,99
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
11.844.238,94
14.720.808,17
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (+)
1 Önceki Dönem Gelir ve Karları
30.123,73
2 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1 Çalışmayan Kısım Gid.ve Zararları
0,00
2 Önceki Dönem Gid.ve Zararları
48,55
3 Diğer Olağandışı Gid.ve Zararları
5.496,40
30.123,73
0,00
111.862,53
5.544,95
0,00
0,00
101.015,59
111.862,53
101.015,59
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
11.868.817,72
14.731.655,11
J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)
1 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük.Karş.
1.887.879,57
1.887.879,57
2.842.127,63
2.842.127,63
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.980.938,15
11.889.527,48
D
57 I STM Faaliyet Raporu 2011
1.610.238,45
21.571.487,84
A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1- DÖNEM KARI
14.731.655,11 TL
2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
-2.842.127,63 TL
-Kurumlar vergisi
-2.842.127,63 TL
NET DÖNEM KARI
11.889.527,48 TL
3- GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI
0,00 TL
4- 1.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
-594.476,37 TL
5- İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI
11.295.051,11 TL
6- ORTAKLARA 1. TEMETTÜ
0,00 TL
7. PERSONELE TEMETTÜ
0,00 TL
8- YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ
0,00 TL
9- ORTAKLARA II. TEMETTÜ
0,00 TL
10-2. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE
0,00 TL
11-STATÜ YEDEKLERİ
12-DAĞITILMAMIŞ KARLAR (O. ÜSTÜ YEDEKLER)
0,00 TL
13-DİĞER YEDEKLER
0,00 TL
14-ÖZEL FONLAR
0,00 TL
B
YEDEKLERDEN DAĞITIM
1-DAĞITILAN YEDEKLER
0,00 TL
2-II. TERTİP YASAL YEDEKLER
0,00 TL
3-ORTAKLARA PAY
0,00 TL
4- PERSONELE PAY
0,00 TL
5- YÖNETİM KURULUNA PAY
0,00 TL
C- HİSSE BAŞINA KAR
1-ADİ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
0,92 TL
2-İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
0,00 TL
D- HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
1-ADİ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
0,00 TL
2-İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
0,00 TL
942.507,27
STM Faaliyet Raporu 2011 I 58
Y EN İ L İ K Ç İ Y A K LA Ş IMLAR , K ALI C I Ç Ö Z Ü MLER
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Olağan Genel Kurulu’na
2011 YILI DENETİM KURULU RAPORU
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş.
MERKEZİ
Ankara
SERMAYESİ
16.000.000,00 (Onaltimilyon) TL
FAALİYET KONUSU
Her nevi askeri ve sivil sistem aksam ve parçalarının geliştirilmesinde gerekli mühendislik ve tedarik hizmetleri, test ve muayene çalışmaları, proje kontrol, bilgisayar yazılımı, sistem entegrasyonu v.s. DENETÇİLERİN ADLARI ve GÖREV SÜRELERİ
Mehmet EKSEL (29.03.2011’dan itibaren)
Celal PARLAKOĞLU (29.03.2011’dan itibaren)
Berrin ERKİLET (29.03.2011’dan itibaren)
ORTAK OLUP OLMADIKLARI
Ortak değiller.
KATILINAN YÖNETİM KURULU VE YAPILAN DENETİM KURULU TOPLANTILARI
Denetçiler Yönetim Kurulu Toplantılarının çoğunluğuna birlikte ve bazı toplantılara en
az bir denetçi olarak katılmışlardır. Gerektiğinde Denetleme Kuruluolarak da toplantı yapmışlardır.
ERİ
DERN
İZA SY
ON PR
OJELE
Rİ
ML
İ SİSTE
G
L
İ
B
L
TRO
TA K O N
U
M
O
K
TA N K
ve MO
SONUÇ
T DÜŞÜ
İNŞA
TÜRK TİCARET KANUNUNUN 353.MADDESİNİN 1 Ocak 2011 tarihinden bu raporun hazırlandığı tarihe kadar Şirket veznesinde üç
1.FIKRASININ 3.BENDİ GEREĞİ ŞİRKET VEZNESİNDE kez sayım yapılmış, sayım sonuçlarının kayıtlara uygunluğu saptanmıştır.
YAPILAN SAYIMLARIN SAYISI VE SONUCU
TÜRK TİCARET KANUNUNUN 353.MADDESİNİN Çeşitli tarihlerde yapılan incelemelerde Şirketin aktifinde kayıtlı kıymetli evrak
1.FIKRASININ 4.BENDİ GEREĞİ ŞİRKET VEZNESİNDE saptanmamıştır.
YAPILAN İNCELEME SONUÇLARI
TÜRK TİCARET KANUNUNUN 354.MADDESİ GEREĞİNCE Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. AŞ’nin 01/01/2011 ile 31/12/2011 dönemine
YAPILAN İNCELEMELER VE KANAATİMİZ
ait hesap ve işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi, Yönetim Kurulu Kararları, diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe sistemi uygulama ilke ve standartlarına göre incelenmiştir.
Kurulumuza intikal eden herhangi bir şikayet ve yolsuzluk ile buna ilişkin olarak yapılan bir işlem yoktur.
Görüşümüze göre muhtevasını beğendiğimiz 05 Mart 2012 tarih ve 631 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Genel Kurul’a arz edilen 31.12.2011 tarihli Bilanço ve Gelir-Kar/Zarar tablosunun Şirketin gerçek faaliyet sonuçlarını yansıttığı kanaatine varılmıştır.
PA R A Ş
RBES
İÇİN SE
R
E
L
Ü
ÜTÇ
GEMİ
Şirket kayıt belgeleri üzerinde yapılan incelemelerde kayıtların kanuna uygun olarak
tutulduğu tespit olunmuştur.
Lİ
R T Ü N E RÜ
A
G
Z
Ü
R
Ö
D İ K E Y Ş E Ğ İ T İ M S İ M Ü L AT
Rİ
MLE
İSTE
EK S
EST
EV D
ŞİRKETİN HESAPLARI, DEFTER VE BELGELERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMENİN KAPSAMI VE ALINAN SONUÇ
GÖR
ŞİRKETİN ÜNVANI
Genel Kurula sunulan bilanço, kar/zarar cetvelinin onayı ile Yönetim Kurulunun
ibrasını takdirlerine sunarız.
Celal PARLAKOĞLU
59 I STM Faaliyet Raporu 2011
Mehmet EKSEL Berrin ERKİLET
STM Faaliyet Raporu 2011 I 60
Y EN İ L İ K Ç İ Y A K LA Ş IMLAR , K ALI C I Ç Ö Z Ü MLER
l
ı
.Y
21
61 I STM Faaliyet Raporu 2011

Benzer belgeler

STM Faaliyet Raporu 2010

STM Faaliyet Raporu 2010 misyonu ile STM, teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet edebilen saygın bir kuruluş olma vizyonu doğrultusunda hareket etmektedir. Buna göre, ülkemizi...

Detaylı

Projesi Süresinde ve Bütçesi İçinde Başarı ile Tamamlandı

Projesi Süresinde ve Bütçesi İçinde Başarı ile Tamamlandı Önümüzdeki dönemde, kalıcı üstünlükler yaratabilmek amacıyla tüm faaliyetlerimizde farklılık yaratmaya, stratejik portföyümüzü başarılı bir şekilde yönetmeye, ülkemiz ve hissedarlarımız için değer ...

Detaylı