Limak Holding 2009 yılı Faaliyet Raporu

Transkript

Limak Holding 2009 yılı Faaliyet Raporu
2
Limak fiirketler Grubu
Faaliyet Raporu
‹çindekiler
3
Limak Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Nihat Özdemir
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Sezai Bacaks›z
10 Sunufl “2010’da Hedef 2,5 Milyar Dolar”
12 Grup fiirketlerimiz, ‹fltiraklerimiz, Ba¤l› Ortakl›klar›m›z
14 Limak Dönüm Noktalar›
16 ‹nflaat Grubu
17 2010 h›zl› bir y›l olacak...
19 Rusya, Libya, Balkanlar...
20 En iyisini yapmak için...
21 Dünya rekoruna kofluyoruz...
22 ‹stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas› Havaliman›
26 Obruk Baraj› ve Hidroelektrik Santrali
28 ‹stanbul ‹çme Suyu Ar›tma Tesisi
30 Ankara-Pozant› Otoyolu Eminlik Çiftehan Kesimi
31 Bozüyük-Mekece Yolu (II. K›s›m) ‹yilefltirme Projesi
32 Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere¤li Yolu
33 Ulus-Keçiören Metro Hatt›
34 Piraziz-Espiye-Çarfl›bafl› (Giresun fiehir Geçifli Dahil) Yolu
35 Projeyi tamamladık...
36 Espiye-Çarfl›bafl› (Giresun fiehir Geçifli Dahil) Yolu
37 ‹yidere-Çayeli Yolu
38 Ankara-Sivas H›zl› Tren Projesi Yozgat-Yerköy-Sivas Kesimi
40 ‹kizdere Baraj›
41 Karacasu Baraj›
42 Küresel hedeflere...
43 Ras Az Zawr-Riyad Su ‹sale Sistemi, Suudi Arabistan
44 Koyali-Ratlam Petrol Boru Hatt›, Hindistan
45 Hub-Uthal ICB-1 (N-25) Yolu, Pakistan
46 Muslim Bagh-Quila Saifullah ICA-3A (N-50 Yolu), Pakistan
47 Quila Saifullah-Zhob ICB-3B (N-50) Yolu Balochistan, Pakistan
48 Stres, dikkat, heyecan...
49 En yafll› Limakl› benim...
50 Tamamlanan Projeler (1976-2009)
54 Turizm Grubu
55 Kültürümüzü tanıtıyoruz
56 Limak Internatonal Hotels & Resorts
57 Otelimizi kendimiz yapar, kendimiz iflletiriz....
58 Ödüller
59 Kaliteden ödün vermedik...
60 Limak Akademi’den sertifikal› aflç›lar...
61 100’den fazla ödül kazand›k...
62 Tekrar tekrar tercih ediliyoruz...
63 Limra Hotel & Resort
64 Standartlarımızı yükselttik...
65 Arcadia Golf & Sport Resort
66 Kalitenin karesini veriyoruz...
67 Atlantis Hotel & Resort
68 Misafir sayımızı artırdık...
69 Limak Lara De Luxe Hotel & Resort
70 Özel olduklarını hissettiririz...
71 Limak Ambassadore Boutique Hotel
72 Merkezlerin kesiflim noktas›...
73 Limak Kavac›k Business Hotel
74 Limak Yalova Thermal Hotel
76 ‹SG Airport Hotel
77 Limak Babylon Hotel & Resort
78 Enerji Grubu
79 Enerjide çeflitlili¤e ulaflmak...
80 Enerjide büyüyece¤iz...
81 Türkiye’de özel sektörün yaptı¤› ikinci en büyük baraj...
83 Enerji stratejik öneme sahip...
84 Alkumru Baraj› ve Hidroelektrik Santrali
86 Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali
88 Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali
90 Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali
92 Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali
93 Pamuk Hidroelektrik Santrali
94 Kargı Hidroelektrik Santrali
94 Eriç Barajı ve Hidroelektrik Santrali
95 Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali
95 Bayram Hidroelektrik Santrali
96 Dereköy-Demirkapı Hidroelektrik Santrali
97 Çal Hidroelektrik Santrali
98 Çimento Grubu
99 Türkiye’nin en h›zl› büyüyen flirketleri aras›nda Limak Çimento 21. S›rada
100 ‹nsan Sevgisi Birinci S›rada...
102 Ödüller
103 Limanlara Aç›lmak...
5
104 Limak Kurtalan Çimento
106 Limak Ergani Çimento
108 Limak Gaziantep Çimento
110 Limak fianl›urfa Çimento
112 Limak Bitlis Çimento
114 Limak Mardin Çimento
116 Yat›r›mlar Grubu
117 Yeni havaalanlar› ve limanlar...
119 Önce bankac›lar inand› projeye...
120 ‹stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas› Havaliman›
122 G›da Grubu
123 Pazar pay›m›z› geniflletece¤iz...
124 Dünyan›n 13 ülkesindeyiz...
125 Limkon Meyve Suyu Konsantre Tesisleri
126 Havac›l›k Grubu
127 Limak Havac›l›k
128 2010 Y›l›nın Önemli Geliflmeleri
129 Uluda¤ Elektrik Enerjisi ‹halesini Limak Enerji Kazand›
129 Pakistan, Quila Safiullah - Zhob ICB-3B (N50) Karayolu Projesi Bafllad›
129 Suudi Arabistan, Ras Az Zawr-Riyad Su ‹sale Sistemi Projesi imzalandı
129 Limak, Frans›z Ortakla Kosova Prifltina Havaalan› ‹halesini Ald›
130 Finans Grubu
131 Kalite yap›m›zda var...
132 Kalite ön planda...
133 Omurgas› çok sa¤lam...
134 Denetçi Raporu
136 Birlefltirilmifl Bilanço
137 Birlefltirilmifl Gelir Tablosu
138 ‹nsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Kurulu Danıflmanlar›
138 Rekabet üstünlü¤ü...
139 Teknolojiyi do¤ru kullanmak...
140 Kurumsallafl›yoruz...
141 Vergi s›ralamas›nda 46nc›y›z...
142 Limak Makina ve ‹kmal
143 Mayınlı yollarda...
144 Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
145 E¤itim, kültür sanat ve çevre...
146 Sosyal Sorumluluk Projelerimizden Baz›lar›
156 Sertifikalar›m›zdan Baz›lar›
158 Üyesi Oldu¤umuz Kurulufllardan Baz›lar›
6
Nihat Özdemir
Limak fiirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baflkan›
Her fleyden önce itibar önemlidir...
“Her fleyden önce itibar çok önemlidir. ‹tibar ne parayla gelir ne de parayla gider.
Limakl›lar söz verdikleri zaman, yerine getirmelidirler. Herkese karflı sözlerini
tutmalıdırlar.
Hiçbir zaman iliflkilerde, yaptıkları ifllerde de kaliteden ödün vermemeliler. Tek
vazgeçmeyecekleri konu, iliflkilerde olsun, yapacakları üretimde olsun, kuracakları
sistemde olsun kalite olmal›d›r. E¤er kalite ve disiplinden uzaklaflmazlarsa
insanların baflarılı olamayaca¤ı hiçbir konu yoktur.
Baflarılı olmak istiyorsanız e¤er, vazgeçmeyece¤iniz iki tane etken var, birincisi
disiplin, ikincisi kalitedir.”
8
Sezai Bacaks›z
Limak fiirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Küresel oyuncu olaca€z...
“Gelecekte kurumsallaflmasını gelifltirmifl, büyümeye devam eden, baflarılı, daha
iyi bir yere gelmifl Limak hayal ediyorum.
Türkiye’de iyi bir yere geldi¤imize, iyilerin arasında oldu¤umuza inanıyorum.
Dünya piyasasında daha fazla rol almamız gerekti¤ine de inanıyorum. ‹nflallah
o da olacak, yurtdıflında daha fazla ifl yapabilece¤iz, tabii yurtdıflındaki ülkelerin
riskleri zaman zaman artabiliyor ama bu konuda da dikkatli oluyoruz. Yurtdıflında
yap-ifllet-devret projelerle ilgili çok teklif geliyor. Yani, bugüne kadar kazandıklarımızı
riske atmadan akıllı yatırımlarla yurtdıflında da büyümeye devam edece¤iz.”
10
SUNUfi
2010’da Hedef
2,5 Milyar Dolar
2008'in Eylül ayndan itibaren dünyada bir kriz yaşand.
Türkiye'nin de tabii bundan az da olsa nasibini almas
bekleniyordu. Herkes krizin daha ağr geçeceğini tahmin
ederken, 2008'de başlayan ve 2009'da da devam eden
bu global krizin Türkiye'ye tesiri diğer ülkelerdeki kadar
büyük bir sknt yaratmad. Bu krizin iki büyük sonucu
oldu, bir tanesi yüzde 6.5 küçülme, ikincisi de yüzde
11’lerde seyreden işsizliğin bir anda yüzde 14'e çkmas.
Biz Limak olarak 2009'da brakn işgücü azaltmay, daha
çok çalşan aldk. Bunun için mutluyuz. Türkiye'nin en
büyük sorunu olan işsizliğe neden olmadğmz gibi
işsizliği azaltc yönde görev yaptk.
ÇALIfiAN SAYIMIZ ARTTI
Bunu nasl başardk? Bunun için faaliyette bulunduğumuz
sektörlere bakmamz gerek.
Öncelikle İnşaat sektöründe Sivas-Ankara hzl demiryolu
inşaatn aldk. Özel sektörün baz santrallerini aldk.
Dolaysyla inşaatta devam eden işlerimizin yannda bu
yeni işler vastasyla da Limak yeni personel almaya
başlad.
Çimento sektörüne bakacak olursak bildiğiniz üzere
Türkiye, çimentonun en çok kullanldğ yer olan konut
sektöründe büyük bir oyuncu. İnşaat sektöründeki yüzde
19 küçülmeye rağmen, fabrikalarmzn konumunun
Doğu ve Güneydoğu'da olmasndan ve devletin altyap
yatrmlarnn bu bölgede çok olmasndan dolay biz
çimento sektöründe de canl bir yl geçirdik. Dolaysyla
inşaat sektörünün küçülmesini pek hissetmedik. Bunun
yannda Limak Çimento fabrikalar Irak ve Suriye'ye çok
önemli miktarda ihracat yapyor. Hem Suriye hem de
Irak pazarna, geçen yllara göre daha fazla satş yaptk.
Fabrikalarmz 2008'e göre 700 bin ton civarnda fazla
çimento ürettiler ve sattlar. 2009 ylnn Nisan aynda
başlamş olduğumuz Derik'teki çimento üretim tesisimiz
Aralk aynn başnda devreye girdi. Buradan da ağrlkla
Irak'a ihracat yapyoruz. Hem çimento üretimimiz, hem
de bu şekilde personelimiz artt. Kriz döneminde çalşan
çkaracağmza çalşan aldk.
Turizm sektörümüze gelince; Antalya'da 5 bin yatak
kapasiteli dört tane turizm tesisimiz var. 2009 yln yüzde
80'in üzerinde bir dolulukla kapattk. Personel çkartmadk.
Gda sektöründeki firmamz Limkon'da ise ayn personel
saysyla devam ettik ama hem yurtiçi satşlarmz, hem
de ihracatmz artt. Bununla ilgili bize iş yapan taşeronlar
da, bize hammadde sağlayan meyve üreticileri de
bundan nasibini aldlar. Meyve suyu konsantre tesisimiz
üretim kapasitesini, işleme kapasitesini artrd. Çünkü,
2008 ylnda açtğmzda emekleyen bu fabrika, 2009
ylnda kapasite kullanm orann artrarak yola devam
etti.
Limak'in önemli yatrmlarndan bir bölümü de
hidroelektrik enerji yatrmlar. Burada da devam eden
iki tane önemli yatrmmz vard. Bunlardan bir tanesi
Tunceli snrlar içerisinde bulunan Munzur Çay üzerinde
kurmuş olduğumuz Uzunçayr Hidroelektrik Santrali idi.
2009 ylnda çok hzl bir şekilde çalştk ve Aralk aynda
bu tesiste enerji üretmeye başladk. Bunun yannda
ikinci olarak devam eden Siirt’te Botan Çay üzerinde
kurmuş olduğumuz Alkumru Barajnda ortalama 2000'e
yakn kişi çalştrdk. Buraya 467 milyon dolara varan bir
yatrm yaptk. Bir de yüzde 40 ortaklğmzn olduğu
Sabiha Gökçen Havaalan var. Yeni terminal binasn
500 milyon Avro yatrm yaparak 2009 Ekim ayna
yetiştirdik. Dolaysyla 2009 yl bizim çok hzl çalşmamza
neden oldu. Yl boyunca orada da 2 bin 200 civarnda
personelimiz çalşt.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
KR‹ZE RA⁄MEN 2009’DA BÜYÜDÜK
Biz 2009 ylnn başnda hedeflediğimiz ana hedeflerin
hepsini egale ettik. Havaclk sektöründe olsun, gda
sektöründe olsun, turizm sektöründe olsun, çimento
sektöründe olsun hepsinde 2009 yl için koymuş
olduğumuz hedefleri aşarak 2009 yln bitirdik.
2010 HEDEFLER‹M‹Z
2009 ylnda ürettiğimiz 3 milyon 800 bin ton çimentonun
tamamn sattk ama klinkerimiz yetmedi. Dolaysyla
2009'un sonlarna doğru Ekim-Kasm aylarnda Urfa'daki
çimento fabrikamzn klinker kapasitesini yüzde 120
artrma karar aldk.
Turizme gelince, turizmdeki mevcut tesislerimize 2010
ylnda ilaveler geliyor. Sabiha Gökçen'in açlmas ile
birlikte havaalannda 120 yatak kapasiteli otelimizi açtk
Havaalannn büyümesi ile birlikte bu da kendini
büyütüyor. Şu anda, İstanbul Kavack'ta yapmş
olduğumuz bir otel var: 400 yatak kapasiteli ve beş
yldzl olacak. Bunu da 2010 Ağustos ayna doğru
açacağmz tahmin ediyoruz. Ayrca bu yl Yalova’da bir
termal otel devreye alyoruz. 50 odal 100 yatak kapasiteli
gerçek bir butik otel, sağlk oteli. Onu da Ağustos aynda
devreye almay düşünüyoruz. Yalova'daki otelin maliyeti
20 milyon dolar bulacak. Kavack'taki ise 50 milyon
dolar civarnda olacak. Ayrca Kbrs'ta da bir otel
yatrmmz var. 1000 yatakl. Babil'in Asma Bahçelerini
andran bir turizm tesisi olacak. Bize maliyeti 100 milyon
dolar bulacak. Şu ana kadar 20 milyon dolar yatrm
yaptk. Bunun yannda hidrolik enerji yatrmlarmz
devam ediyor.
Bizim enerjimizi çeşitlendirmemiz lazm. Kömüre,
11
doğalgaza, güneşe, rüzgara dayal enerji üretimi
yapmamz lazm. Bunun için araştrmalarmz devam
ediyor. Arkadaşlarmz çalşmalarn yapyorlar, bununla
da ilgili bir yatrma başlamak 2010 yl ana
hedeflerimizden. Eğer doğru yeri bulabilirsek, doğru
malzemeleri bulabilirsek bu konuda 300-350 milyon
dolar civarnda yatrm yapmay düşünürüz.
2010 ylnn başnda Uludağ Elektrik Dağtm ihalesini
aldk. Ylda 12 milyar kilovatsaat enerji tüketiyor. Dolaysyla
bizim yalnzca hidrolikten üreteceğimiz enerji buraya
yetmez. Enerjiyi çeşitlendirip doğalgaza, kömüre dayal
santraller, rüzgar ve güneşe dayal santraller de yapmamz
lazm. Hatta, jeotermali dahi düşünmekteyiz. İmkan
bulursak bunlar da yapp Uludağ'daki tüketim miktarna
yakn enerji üretmemiz gerektiğine inanyoruz.
Yatrmlarmz bu yönde devam edecektir.
Mevcut sektörde kapasite artrmlarmz olacak. Dolaysyla
yeni bir sektörü şu aşamada düşünmüyoruz. Ama
havaclk sektöründe Türkiye içinde ve Türkiye dşnda
yeni imkanlarn peşindeyiz. Türkiye dşnda Priştina,
Medine ve Kahire'de terminal ihalelerine gireceğiz.
2009'daki konsolide olarak bütçemiz 1.2 milyar Dolar
civarnda gerçekleşti.
2010’DA HEDEFİMİZ 2.5 MİLYAR DOLAR.”
Nihat Özdemir
Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Bacaksız
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
12
Grup fiirketleri
‹fltiraklerimiz
Ba¤l› Ortakl›klar›m›z
Limak Holding A.fi.
Limak International Inc.
‹nflaat Grubu
Limak ‹nflaat
Limak ‹nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.
Limsan ‹nflaat
Limsan ‹nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.
Yap›san ‹nflaat
Yap›san Turizm ‹nflaat Sanayi
Pazarlama ve Ticaret A.fi.
Turizm Grubu
Limyra Turizm
Yaz Turizm
Limyra Turizm ‹nflaat Sanayi ve Tic.A.fi.
Yaz Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi.
Sunter Turizm
Sunter Turizm A.fi.
fiimflekler Teflebbüsler Ltd. fiti.
Limmer Turizm
Darenhes Elektrik Üretim A.fi.
Seyrantepe Hes
Seyrantepe Hes Elektrik Üretim A.fi.
Pamuk Hes
Pamuk Hes Elektrik Üretim A.fi.
Limgaz
Limgaz Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi.
Limak Enerji Üretim Da¤›t›m San. ve Tic. A.fi.
LNS
LNS Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi.
Bess
Bess Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi.
Karg› Enerji
Limak Hidroelektrik
Erinç Enerji
Limak Hidroelektrik Santral Yat›r›mlar› A.fi.
Baren Enerji
fiimflekler Turizm
Limtur Seyahat Otelcilik Turizm
Sanayi ve Ticaret A.fi.
Darenhes
Limak Enerji
Arykanda Turizm ‹nflaat Sanayi ve Tic. A.fi.
Limtur Turizm
Enerji Grubu
Limak Enerji Holding A.fi.
Arykanda Turizm
Karg› Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi.
Erinç Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi.
Lider Enerji
Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Lider Toptan Elektrik Sat›fl› A.fi.
Limmer Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Çimento Grubu
Gıda Grubu
Limak Çimento
Kurtalan Çimento Nakliye
Limkon
Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.
Kurtalan Çimento Nakliye A.fi.
Limkon G›da Sanayi ve Ticaret A.fi.
Limçim Çimento
Limak-‹stafl
Limçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.
Limak-‹stafl ‹nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.
Yat›r›mlar Grubu
Limak Yat›r›m
Limak Yat›r›m ‹flletme Hizmetleri ve ‹nflaat A.fi.
ISG
‹stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve ‹flletme A.fi.
LGM
‹stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ‹flletmeleri Ticaret ve Turizm A.fi.
LGM
LGM Güvenlik Hizmetleri A.fi.
Havac›l›k Grubu
Limak Havac›l›k
Limak Havac›l›k ‹letiflim E¤itim ve Ticaret A.fi.
‹fltiraklerimiz
Ba¤l› Ortakl›klar›m›z
ATY Turizm Hizmetleri A.fi.
Belek Turizm A.fi.
Betuyap A.fi.
Çavundur Proje Gelifltirme ‹nflaat ‹fll. A.fi.
Lara Yat›r›m Turizm ‹nfl. San. A.fi.
Limak International Ltd.
Limyra International Ltd.
Sunter International Investment Ltd.
Bay›nd›r-Limak Adi Ortakl›¤›
Ekinciler-Limak-‹çtafl Adi Ortakl›¤›
Limak-Gürsan Adi Ortakl›¤›
Limak-Kolin Adi Ortakl›¤›
Limak-Limsan Adi Ortakl›¤›
Limak-Metifl-Kolin ‹fl Ortakl›¤›
Limak-OTV-Emit-Marubeni Adi Ort.
Limak-Soma Adi Ortakl›¤›
Türkerler-Limak Adi Ortakl›¤›
Limak-Türkerler Adi Ortakl›¤›
Limsan-Kazer Adi Ortakl›¤›
Punj Lloyd-Limak Adi Ortakl›¤›
Türkerler-Limak Adi Ortakl›¤›
Limak-Gammon Adi Ortakl›¤›
Limak-ZKB Adi Ortakl›¤›
Limak-GMR Ortak Giriflimi
Limak-Bay›nd›r Adi Ortakl›¤›
Mersin-Tarsus Turizm Yat›r›mc›lar› O.G. A.fi.
Tepe Kule Liman ve Depo ‹flletmecili¤i A.fi.
Alsancak Denizcilik Römarkaj ve Liman ‹fll. A.fi.
Rize ‹nflaat Yat›r›m Sanayi ve Ticaret A.fi.
CMBE-Cengiz-Limak-Mapa-Kolin ‹fl Ortakl›¤›
13
14
Limak
Dönüm Noktaları
Limak Ambassadore Otel
hizmete girdi.
Limak Holding
kuruldu.
‹fltirakimiz Pamuk HES
Serbest Üretici olarak
elektrik üretmeye bafllad›.
Limak, ilk yurt d›fl›
iflini ald›.
Limak Limra Tatil Köyü
hizmete girdi.
Özellefltirme: Limak, Nurol,
Özalt›n, Tütsab konsorsiyumu
Tekel’in alkollü içecekler
bölümünü sat›n ald›.
Çimento Sektörüne Girifl
Siirt Kurtalan Çimento
sat›n al›nd›.
Enerji Sektörüne Girifl
Limak Enerji kuruldu.
Mey ‹çki Sanayi A.fi.
kuruldu.
Turizm Sektörüne Girifl
Limak Arcadia Otel
hizmete aç›ld›.
Çal HES elektrik
üretimine bafllad›.
Seyrantepe HES
yat›r›m› bafllad›.
Atlantis Otel
Limak bünyesinde
faaliyete geçti.
Limsan ‹nflaat
kuruldu.
2006
2005
2004
2003
2003
2002
2001
2000
2000
1999
1998
1997
1995
1981
1976
Limak ‹nflaat
kuruldu.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
15
Bitlis Çimento
Tesisi hizmete girdi.
Limak Lara Otel
hizmete girdi.
‹stanbul Kavac›k fiehir Oteli
‹nflaat› bafllad›.
Mey ‹çki Sanayi A.fi.’deki
hisselerin tamam› TPG’ye
sat›ld›.
Yalova Termal Butik Otel
‹nflaat› bafllad›.
Seyrantepe HES
üretime bafllad›.
‹stanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı
Yatırım Yapım ve ‹flletme A.fi.
kuruldu.
Ergani Çimento Fabrikas›
sat›n al›nd›.
Mardin Çimento Fabrikas›
inflaat› bafllad›.
Limkon Konsantre Meyve Suyu
Tesisleri hizmete girdi.
Limak OGG
Sabiha Gökçen Havaliman›
ihalesini kazand›.
Alkumru Baraj› ve
HES inflaat› bafllad›.
Havac›l›k Sektörüne Girifl
Limak Havac›l›k kuruldu.
fianlıurfa Çimento
Fabrikas› sat›n al›nd›.
Limak, Prifltina
Havaliman› ihalesini
kazand›.
Limak, Uluda¤
Elektrik Da¤›t›m
ihalesini kazand›.
Limkon G›da
kuruldu.
Mardin Çimento
Fabrikas›
üretime bafllad›.
2010
2010
2009
2008
2008
2008
2008
2007
‹stanbul Sabiha Gökçen
Uluslararas› Havaliman› yeni
dıfl hatlar terminali
hizmete girdi.
2007
2007
2006
2006
2006
2006
Gaziantep Çimento
Fabrikas› sat›n al›nd›.
16
Limak
‹nflaat Grubu
17
Ebru Özdemir
Limak fiirketler Grubu
‹cra Kurulu Üyesi
2010 hzl bir yl olacak...
“2009 yılında hedefimiz Sabiha Gökçen Havalimanı’nı bitirip operasyona açmak ve küresel
krizi minimum hasarla atlatmaktı. Nitekim birçok projemiz aynen yürüdü, finansmanları
sa¤landı. Alkumru Barajı’nın kredi sözleflmesini 2008’de imzalamıfltık, 2009’da onu devam
ettirdik. Dolayısıyla 2009 daha çok elimizdeki ifllere bir ivme kazand›rıp, onları hızlandırmakla
geçti. Ama asıl 2010’a çok hızlı baflladık. Uluda¤ Elektrik Da¤ıtım ihalesi, enerji konusundaki
yatırımlarımızın çeflitlendirilmesi ve bir noktaya gelmesi konusunda çok önemliydi. Aynı
zamanda bizim flu anda amacımız olan altyapı yatırımlarında Türkiye ve bölgedeki büyüme
konusunda hizmet edici birçok adım attık. Bunlardan bir tanesi de Prifltina havalimanına
verdi¤imiz tekliftir. Bölgede birçok havalimanı ihalesinde yeterlilik aldık. Dolayısıyla 2010
yılı hızlı bir yıl olacak bizim açımızdan. Mısır, Suriye, Suudi Arabistan havalimanlarında
ön yeterlilik baflvurularında bulunduk, aynı zamanda Hırvatistan’da rüzgar enerjisi
konusunu takip ediyoruz.”
18
Limak ‹nflaat Grubu
19
Serdar Bacaksız
Limak fiirketler Grubu
‹cra Kurulu Üyesi
Rusya, Libya, Balkanlar...
“2009 senesi inflaat açısından iyi bir sene oldu. Elimizdeki projelerle verimli imalat
yaptık. Bir sözleflme imzaladık Suudi Arabistan’la, 437 milyon dolarlık. Yine Pakistan’da
yeni bir ifl aldık. Onun da sözleflmesini imzaladık. O da yaklaflık 100 milyon dolarlık.
O yüzden 2009’un bizim için fena geçmedi¤ini söyleyebilirim.
2010’da yurtdıflında en az iki tane daha proje almayı, imzalamayı hedefliyoruz.
Kısa vadede özellikle Libya’da inflaat ifli almaya çalıflıyoruz 2010 senesinde. Orta ve
uzun vadede Balkanlar ve Rusya’da mutlaka ifl alma planımız var. Kosova’da Prifltina
havalimanı ihalesini kazand›k. Bu yatırım projesi olacak; yani, finansmanını ve
iflletmesini Limak Yat›r›m olarak yapaca¤ız ama inflaatını Limak ‹nflaat yapacak.”
20
Feyiz Genç
Limak ‹nflaat Grubu
Üstyapılar Genel Müdürü
En iyisini yapmak için...
“ Belki yüzlerce projeye imza attık arkadafllarımla birlikte Limak’ta. Bu bir ekip iflidir.
Limak’ın vizyonu, misyonu çok farklıdır. Kadrolarımız bir beyin birli¤i içerisinde ve
bir hedef birli¤i içerisinde hareket eder. Bizim için baflarılmayacak hiçbir ifl yoktur.
Yeter ki onu hedef olarak tanımlayalım. Onun nasıl yapılaca¤ını, planlamasını
programlamasını mutlaka do¤ru analiz ederiz. Limak’ın dinamizmi çok farklıdır. Bu
dinamik yapı içerisinde inanılmaz bir baflarıya odaklı, kaliteli ifl anlayıflı ve kadroları
vardır. Bütün bunlar baflarının arkasındaki asıl sebeptir. Çünkü biz her fleyin en
iyisini yapmak üzere yola çıkmıfl bir firmayız. Onun için do¤ru insanlarla teçhiz
edilmifl, do¤ru donanımla teçhiz edilmifl, do¤ru e¤itilmifl insanların bir araya geldi¤i
müthifl bir dinamizme sahip bir firmadır. Burada çalıflmaktan çalıflanların gurur
duyduklarını düflünmek istiyorum.”
21
Mustafa Bafltürk
Limak ‹nflaat Grubu
Altyapılar Genel Müdürü
Dünya rekoruna kofluyoruz...
“Biz flu anda kendimizi yapamayaca¤ımız bir ifl yoktur diye görüyoruz. Çünkü, her
konuda tecrübemiz oldu. Her türlü zorlukları, her türlü problemleri gördük, yafladık
ve çözdük. Birikimimiz var. Tecrübemiz var. Bir de ekibimiz var. Biz bunlara çok
güveniyoruz. Bugün herhalde 20 yılı aflkın bir süredir Limak’ta çalıflan 25’den fazla
mühendis var.
Biz, hız konusunda çok iddialıyız. fiimdi Alkumru Barajı’nı yapıyoruz. O bizim
gözbebe¤imiz. ‹lk kendi büyük baraj projemiz. Orada da herhalde dünya rekoru
olacak gibi geliyor. Bilmiyorum biz, üç yılda anahtar teslimi elektrik enerjisi, bu
sürede bu büyüklükte bir baraj inflas›, dünyada ilk diye biliyoruz.”
22
Limak ‹nflaat Grubu
‹stanbul Sabiha Gökçen
Uluslararas› Havaliman›
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Yeni Dş Hatlar Terminali ve Mütemmimleri
Projesinin yapm Limak-GMR Adi Ortaklğ tarafnca üstlenilmiş olup inşaat fiilen 1 Mays 2008
tarihinde başlamş ve ortaklk, ihaleye göre 30 ay olan yatrm süresini bu teknik ve sistemler
özelliklerinde ve bu büyüklükte bir proje için rekor saylabilecek bir süre olan 18 aya indirgeyerek
son derece organize, hzl, en az dünyadaki en iyi örneklere eş kalitede ve güvenlikten ödün
vermeden, güçlü bir ekip ile tamamlamay hedeflemiştir. Yaklaşk 500 milyon Avro tutarnda
yatrmla tamamlanan tesis “Türkiye’nin Dünya’ya açlan yeni kaps” olma amac ve sloganyla
31 Ekim 2009’da tamamlanp hizmet vermeye başlamştr. Yaplan ilave yatrmlarla, 20 yl
olan işletme süresi de 21 yl 300 güne çkmştr.
“ Sabiha Gökçen bir dünya rekorudur. Proje 36 ay yerine 18 ayda tamamlanmıfl,
dünya rekoru kırılmıfl bir projedir. Aynı zamanda dünyanın en güvenli binasını
yaptık. Hem ödüllerle anılan hem de gerçekten mükemmel bir projeye imza
attık. Dolayısıyla hem kendi adıma hem firmam adına, gurur duydu¤umuz
bir ifl oldu diyebiliriz.”
Feyiz Genç
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Yeni Dş Hatlar Terminali ve Mütemmimleri
Projesinin Proje Müellifi Tekeli-Sisa Mimarlk Ortaklğ olup şimdiye kadar birçok önemli projeye
imza atmş, katldğ projelerde birçoğu birincilik olmak üzere saysz ödül almş, 94’te Mimarlar
Odas’nn büyük ödülü “Sinan Ödülü”ne layk görülmüş ülkemizin en değerli mimarlk
firmalarndan biridir.
Yatrm projesi kapsamndaki en üst düzey uluslararas standartlara sahip, yllk 25 milyon yolcu
kapasiteli Yeni Dş Hatlar Terminali 210.000 m2 kapal alan içerisinde 5300 m2lik Avrupa’nn
en büyük duty free alan, 3000 m2 CIP alan, 7500 m2 yiyecek-içecek alan, 96 adet checkin masas, 30 adet self check-in, saatte 7500 valiz kapasiteli 6 adet bagaj konveyorü
bulunmaktadr. Kalite ve güvenlikten ödün vermeyerek hzl bir ilerleme kaydetmek ve deprem
yüklerini azaltmak amacyla proje, betonarmeden çelik konstrüksiyona dönüştürülmüş, yaklaşk
50.000 ton çelik montaj yaplmştr. Bina, mevcut zemini sağlamlaştrmak için yaplan ve
toplam 60 km’yi bulan betonarme kazklar üzerine oturmaktadr
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
23
Dünyann en büyük deprem zemin izolasyonlu binas olan ve daha önce Türkiye’de
teknoloji itibariyle benzeri bu büyüklükte yapda uygulanmamş, depreme dayankllğn
en üst seviyesi kabul edilen bir sistem ve teknoloji ile bodrum kat kolonlarnn üzerine
deprem annda oluşacak sismik yükün önemli bir ksmn absorbe ederek binann
taşyc sistemini ayakta tutacak toplam 292 adet sismik izolatör yerleştirilmiştir.
“Sabiha Gökçen çok büyük bir projeydi. Türkiye’de biz Limak olarak çok büyük
projelere imza attık. Ama Sabiha Gökçen, Türkiye’nin de gündeminde olan
büyük projelerden birisiydi. Di¤er projelerde de aynı heyecanı, aynı hazzı
yafladık. Bitirmeyle ilgili bir yarıfl içerisinde olduk. Ama bu proje bafllangıcından
sonucuna kadar çok farklıydı. Yüzümüz kara çıkmadı. Biz Baflbakanımıza vermifl
oldu¤umuz sözü yerine getirmifl olduk. En büyük mutluluklarımızdan birisi bu.”
Bahattin Özdemir
24
Limak ‹nflaat Grubu
Türkiye’de bir ilk olan, uçaklarn yanaşacağ çoklu köprü MARS sistemi ile ayn anda 16 uçak
yanaşma kapasiteli 8 yolcu köprüsüne sahip terminal iskelesi tesis edilmiştir. Mevcut aprona
ilave olarak yaplan, toplam 112.000 m2lik apron ilavesi sayesinde sahip olunacak çiftli (dual)
taksi yolu yine Türkiye’de bir ilk olacaktr.
Yatrm projesi kapsamnda bulunan 140.000 m2lik, 3 kapal 1 açk olmak üzere 4 katl otopark
yaklaşk 5000 araç kapasitelidir.
Bunun dşnda proje; 128 odal bir Havaliman Oteli ve iki katl VIP bloğu, kargo apronuna
da hizmet verebilecek özellikte yaplan Uçak Yakt Hidrant Hatt, kargo terminali için yeni
güvenlik binas, altgeçit, yollar ve viyadüklerle uluslararas havalimanlarnn tüm özelliklerine
haiz güvenli ve konforlu bir yapya kavuşturulmaktadr. Tüm bu proje kapsamndaki işlere
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
25
ilave olarak artan yolcu talebini karşlamak ve yeterli konforu sağlamak amacyla mevcut iç
hatlar terminali yannda geçici bir terminal yaplmş ve böylelikle iç hatlardaki yolcu yükü giden
ve gelen yolcu olarak ayrlmş ve iç hatlarn işleyişi daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Yeni
tesisler işletmeye alnana kadar geçecek sürede kullanlmak üzere daha da konforlu hizmet
vermek amacyla mevcut terminallerde yeni düzenlemeler ve CIP-VIP binalarnda oturma alan
ilaveleri yaplmştr.
Tüm tesislerin tasarmnda ve inşasnda Dünya’nn en seçkin ekipleri ve danşmanlaryla
çalşlmş, Türkiye’nin gururu ve Savunma Sanayi Müsteşarlğ (SSM), HEAŞ ve ortaklğmzn
gözbebeği olarak anlacak bu terminal ve havaliman kompleksinde Dünya’nn en iyi markalar
ve teknolojileri kullanlmştr.
26
Limak ‹nflaat Grubu
Obruk Baraj› ve
Hidroelektrik Santrali
Çorum iline bağl Dodurga ilçesinin yaklaşk 16 km güneyinde, Kzlrmak üzerinde inşa edilen
Obruk Baraj ve Hidroelektrik Santrali, enerji ve sulama amaçl bir barajdr. Proje, baraj göl
alan içerisinde kalan Uğurludağ ilçesine ulaşm sağlayan 8670 metre uzunluğunda devlet
yolu yapmn da kapsamaktadr.
Barajn gövdesi kil çekirdekli yar geçirimli dolgu olup, nehir yatağndan 67 metre, temelden
125 metre yüksekliktedir. Gövde hacmi 12,00 hm3 ve maksimum göl alan 50,21 km2dir.
Proje ile 33 km taşma ve servis yolu, göl alan altnda kalan yollarn yerine 20 km yol yaplmş
ve Çorum ilini, İskilip ilçesine bağlayan güzergah üzerinde yer alan ve baraj gölü kotu altnda
kalan köprünün yerine 1250 metre uzunluğunda Kzlrmak Köprüsü yeniden inşa edilmiştir.
Hidroelektrik santralin kurulu gücü 202,8 MW ve yllk enerji üretimi 515 milyon kWh’dir. Ülke
elektrik üretiminin binde beşini karşlayacak olan kapasitesiyle Obruk Baraj ve Hidroelektrik
Santrali, Türkiye’nin 18. büyük santrali olacaktr.
Baraj inşaat tamamlanmş olup, göl alannda su tutma işlemi 19 Ekim 2007 tarihinde
gerçekleştirilmiş ve elektrik üretimine 2009 ylnda 4 ünitede başlanmştr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
“ Obruk Barajı’nda 63 metre yerin altını kazdık. Temel kazısı yaptık. Suyu
çekmede problemler olur diye, hakikaten çok korkuyorduk. Biz onu planladık
projelendirdik. Danıflman bulduk. Biz arafltırırız. Kim ne yapmıfl, nasıl yapmıfl.
Nihat Bey, bazı arkadaflları korkuttu “Bu iflten baflarıyla çıkamazsanız, üç
ayaklı sehpa hazır” dedi. Ama baflard›k. Ve dedi¤imiz tarihten daha önce...
Hem kazısını, hem dolgusunu planladı¤ımız zamandan daha önce bitirdik.”
Mustafa Bafltürk
27
28
Limak ‹nflaat Grubu
‹stanbul Cumhuriyet
‹çme Suyu Ar›tma Tesisi
Ülkemizin en büyük yatrmlarndan “Büyük İstanbul İçme Suyu II. Merhale Projesi - Melen
Sistemi”nin bir parças olan Cumhuriyet İçme Suyu Artma Tesisi, Büyük Melen Çay’nn ham
suyunu modern tekniklerle artarak İstanbul, Çerkezköy ve Gebze’nin su açğn kapatacak ve
ülke ekonomisine de oldukça büyük katklarda bulunacaktr.
İstanbul Boğaz’nn yaklaşk 170 km doğusunda Büyük Melen Çay’ndan alnan ham suyun,
İstanbul’un 30 km kuzeydoğusunda dört yüz dönümlük bir arazi üzerine kurulmakta olan
Cumhuriyet İçme Suyu Artma Tesisinde artldktan sonra şehrin Avrupa yakasna iletilmesini
ve artlmş suyun şehre verilmesini kapsayan Türkiye’nin mali ve fiziki açlardan en büyük
projelerinden birisidir.
3.120.000 m3/gün kapasitesi ile dünyann sayl büyük tesislerinden birisi olan Cumhuriyet
İçme Suyu Artma Tesisi, Melen Projesi kapsamnda dört aşamal olarak tasarlanmş olup,
toplamda 720.000 m3/gün kapasiteli ilk aşamas, lider firma Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ve proses ortaklar EMIT (Ercole Marelli İmpianti Tecnologici) S.P.A., OTV (Omnium De
Traitements Et De Valorisation) ve MARUBENİ Corporation’dan oluşan Ortak Girişim Grubu’nca
yaplmaktadr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
29
17 Ekim 2000 tarihinde DSİ ile imzalanan anahtar teslimi sözleşme neticesinde yapmna 12
Ocak 2001 tarihinde başlanan Cumhuriyet İçme Suyu Artma Tesisi projesi, Japonya Uluslararas
İşbirliği Ajans (JICA) tarafndan finanse edilmektedir.
Proje kapsamnda tesisin projelendirilmesi, dizayn, birimlerinin yaplarnn detay projeleri, tüm
imalat çizimlerinin hazrlanmas, inşaat, malzeme ve ekipman temini, montaj ve işletilmesi
işleri yer almaktadr.
Projenin 2010 yl içerisinde tamamlanmas hedeflenmektedir.
30
Limak ‹nflaat Grubu
Ankara-Pozantı Otoyolu
Eminlik-Çiftehan Kesimi
Limak-Kolin Ortak girişimi tarafndan gerçekleştirilen Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik Çiftehan
kesimi, 15 km uzunluğunda otoyol standartlarnda olup, toprak ve tesviye işleri, büyük ve
küçük sanat yaplar, tünel üstyap, güvenlik ve trafik, peyzaj, müteferrikler ve ikincil işleri
kapsamaktadr.
Proje ile Türkiye’nin özellikle tarm alanlarndaki en büyük üretim merkezleri olan GAP ve
Çukurova bölgelerinde üretilen pamuk, tahl, sebze, meyve ve narenciye ürünlerinin en ksa
yoldan emniyetli bir şekilde iç ve dş pazarlara ulaştrlmas amaçlanmaktadr.
Otoyol bünyesinde 2x2.869 metre uzunluğunda 15 adet viyadük, 67 metre uzunluğunda
bir adet üst geçit, 2x3.807 metre uzunluğunda 6 adet tünel, 1.644 metre uzunluğunda 19
adet muhtelif kesitli kutu menfez bulunmaktadr.
Yapm çalşmalar 10 Mays 2000 tarihinde başlatlmş, 2009 yl sonuna kadar yolun 15 km’lik
kesimi aşnma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açlmştr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
31
Bozüyük-Mekece Yolu
(II. Kısım) ‹yilefltirme Projesi
Toplam 44,04 Km uzunluğunda BY standartlarndaki yolda yapm çalşmalar 05 Mart 2003
tarihinde başlatlarak, 37,04 km aşnma seviyesinde tamamlanmş ve 7 km de binder seviyesinde
trafiğe açlmştr. Bu kesimde 2 adet 2 x 2.450 + 2 x 800 metre uzunluğunda 4 tüp tünel, 7
adet 1.123 metre uzunluğunda köprü, 2 adet 61,20 metre uzunluğunda köprülü kavşak,
161 adet 1.1295 metre uzunluğunda kutu menfez bitirilmiştir.
2009 Yl içinde 37,04 km’lik kesimi aşnma seviyesinde tamamlanmş diğer kesimlerde ise
binder seviyesinde açlmş olup halen yapm çalşmalar devam etmektedir.
Projenin bitiş tarihi 31 Aralk 2010 olarak planlanmaktadr.
32
Limak ‹nflaat Grubu
Düzce-AkçakocaKaradeniz Ere¤li Yolu
Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ereğli Yolu inşaat, 72 km uzunluğunda 2x2 bölünmüş yol olup
tesviye, sanat yaplar, köprüler, üstyap ve tünel işlerini kapsamaktadr.
Acil Eylem Plan kapsamnda olan Proje Ağustos 1995 tarihinde başlamş ve 2012 ylnda
bitirilmesi planlanmştr.
Ülkemiz ekonomisi için önem arz eden proje güzergâhnda bir çok turistik belde olup yine
ülkemiz ekonomisinin yap taşlarndan olan Ereğli Demir Çelik Fabrikas ve buna bağl olarak
bir çok irili ufakl fabrika ve tersaneler bulunmaktadr.
Ayrca Bat Karadeniz Bölgesi için önemli bir maden ve liman kentimiz olan Zonguldak ilinin
batya doğru karayolu bağlants, bu proje güzergah üzerinden sağlanmaktadr.
Söz konusu karayolu, tarihi değeri olan Konuralp Beldesi, eşsiz doğas ve güneşiyle Türkiye
turizminin yükselen değerlerinden olan Akçakoca ilçesine ulaşm sağlamaktadr.
Projenin tamamlanmasyla bölgede yaşanan trafik problemi son bulacak, ülke turizmine ve
ekonomisine önemli katklar sağlanacaktr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
33
Ulus-Keçiören
Metro Hattı
Ulus-Keçiören Metro Hattı, Tandoğan-Keçiören arasnda hizmet verecek olup 10,6 km
uzunluğunda çift hatl bir güzergah üzerinde işletilecektir. Tandoğan İstasyonundan başlayan
güzergah Keçiören Gazino İstasyonunda son bulacaktır. Bu hattan, şu an işletilmekte olan
mevcut Ankaray ve Metro hatlarna Tandoğan ve AKM İstasyonlarndan aktarma yaplacak
olup mevcut ve gelecekte yaplacak metrolar ile bağlants için fiziki önlemler alnacaktr.
İşvereni Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü olan bu hattn yapm işleri
Türkerler-Limak Adi Ortaklğ tarafndan gerçekleştirilmektedir. 11 yolcu istasyonu bulunacak
olan güzergah, aç-kapa ve delme tünel kesimlerinden oluşacaktr. İstasyonlarn sekizi aç-kapa
yöntemi, üçü ise tünel yöntemi ile gömülü olarak inşa edilecektir.
Tandoğan-Keçiören Metro Hatt İnşaat İşinde; Mecidiye İstasyonu, Dutluk İstasyonu ve Gazino
İstasyonu aç-kapa betonarme imalatlar tamamlanmştr. Dşkap İstasyonunda ise kaz destekleme
imalatlar yaplmştr. NATM delme tünel ksmn oluşturan Mecidiye İstasyonu ile Gazino
İstasyonu arasndaki tünel imalatlar Kuyubaş, Dutluk ve Gazino İstasyonlar peron ksmlar
da dahil olmak üzere bitirilmiştir. Dşkap-Mecidiye aras Hat-2 yönünde TBM ile tünel imalatlar
da tamamlanmştr.
2010 yl içerisinde; TBM tünel imalatlarna devam edilecektir. Kalan istasyonlarn ise kaz
destekleme işlerine başlanacaktr.
34
Limak ‹nflaat Grubu
Pizaziz-Espiye-Çarfl›bafl›
(Giresun fiehir Geçifli Dahil) Yolu
Limak-Gürsan Ortaklğ tarafndan gerçekleştirilen Piraziz-Espiye-Çarşbaş (Giresun Geçişi Dahil)
Yolu; toplam 16 km uzunluğunda olup şehir içi 3x2, şehir dş 2x2 şeritli olarak projelendirilmiştir.
Proje kapsamnda 9 adet köprü, 3 adet köprülü kavşak, 2.668.940 m3 toprak işi, 8.000.000
ton tahkimat işi, 240.000 ton bitümlü scak kaplama, 75.000 m3 sanat yaps betonu
bulunmaktadr.
2009 yl sonu itibariyle aşnma seviyesinde üstyaps tamamlanan yolun toprak işi, bitümlü
scak kaplama, sanat yaps betonu ve tahkimat işleri imalatlarnn tümü tamamlanmştr.
35
Alper Eryi¤it
Limak-Kolin
Proje Müdürü
Projeyi tamamladk...
“fiu an projemiz tamamen bitti. Yolda daha önceden yani projemizin kapsamında
olup yapılmayan 3 adet köprülü kavfla¤ımız vardı. Onları yapıyoruz. ‹fl programımıza
göre onların da Haziran ayı sonunda tamamlanmıfl olaca¤ını düflünüyoruz. En geç
Temmuz’un ortalarında tamamen bitmifl olur.
Limak Makina’dan Murtaza Bey’e bu projede çok ifl düfltü. Mesela bir makinenin bir
ay içinde olabilecek arızalarını önceden öngörüp onun bütün yedek parçalarını burada
tuttuk. Arıza yaptı¤ında Ankara’dan malzeme istemeden hemen burada de¤ifltirebilmek
için.”
36
Limak ‹nflaat Grubu
Espiye-Çarfl›bafl›
(Giresun Geçifli Dahil)
Yolu
Limak-Kolin Ortaklğ tarafndan gerçekleştirilen Espiye-Çarşbaş (Giresun Geçişi Dahil) Yolu;
toplam 61 km uzunluğunda olup şehir içi 3x2, şehir dş 2x2 şeritli olarak projelendirilmiştir.
Proje kapsamnda 19 adet köprü, 11 adet köprülü kavşak, toplam 6.800 metre uzunluğunda
8 adet tünel, 11.033.000 m3 toprak işi, 35.146.000 ton tahkimat işi, 1.017.900 ton bitümlü
scak kaplama, 373.000 m3 sanat yaps betonu bulunmaktadr.
2009 yl sonu itibariyle aşnma seviyesinde üstyaps tamamlanan yolun 11.054.741 m3 toprak
işi, 1.064.048 ton bitümlü scak kaplama, 365.251 m3 sanat yaps betonu, tahkimat işleri ve
tünellerin beton imalatlarnn tümü tamamlanmştr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
37
‹yidere-Çayeli
Yolu
Karadeniz Sahil Yolu İyidere-Çayeli Kesimi, Trabzon-Rize sınırı olan İyidere Köprüsü çıkışında,
İkizdere Köprülü Kavşağı ile başlayıp, Çayeli giriş sınırında bitmektedir. İyidere Şehir Geçişi’nde
köprülü kavşak ve toplayıcı yol, Derepazarı Şehir Geçişi’nde toplayıcı yol, Rize Şehir Geçişi’nde
4 köprülü kavşak, güney ve kuzeyde 2 toplayıcı yol ile yaklaşık 33 km duble yol yapılarak
kesintisiz trafik sağlanmıştır.
Çift tüp şeklindeki 1600 metrelik Sarayköy Tünelleri ve Alipaşa mevkiinde çelik köprü gibi
önemli mühendislik yapıları ile doğal güzelliklerin bozulması önlenmiş, proje gereği etkilenen
balıkçı barınakları proje bünyesinde yeniden yapılmıştır. 2009 yl sonu itibariyle imalatlarn
%100’ü tamamlanmştr.
Karadeniz Sahil Yolu, ülkemizi ve Avrupa’yı, Kafkas ülkeleri ile Orta Asya’daki Türkî devletlerine
bağlaması ve bu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılması yanında turizme katkı sağlaması
bakımından büyük öneme sahiptir. Tümüyle bölünmüş yol olarak tasarlanan projeyle toplayıcı
yollar ve kavşaklar ile ulaşım kontrolü sağlanmıştır.
38
Limak ‹nflaat Grubu
Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi
Yozgat-Yerköy-Sivas Kesimi
China Major Road Bridge-Cengiz-Mapa-Limak-Kolin Ortak Girişimi tarafndan gerçekleştirilecek
olan Yerköy-Sivas Hızlı Tren Projesi’nin sözleşmesi 5 Kasm 2008 tarihinde imzalanmş olup
proje ihale bedeli 839.713.450,02 TL’dir.
Bu proje ile 602 km olan Ankara-Sivas güzergah 141 km ksalarak 461 km’ye inecektir. Proje
tamamlandğ zaman Ankara-Sivas arasndaki mevcut seyahat süresi 12 saatten, 2 saat 51
dakikaya inecektir.
Güzergah srasyla Yerköy-Yozgat-Sorgun-Saraykent-Yldzeli üzerinden devam edip Sivas’ta
son bulmaktadr. Planlanan demiryolu çift hatl, platform genişliği 15 metredir. Proje kapsamnda
10.092 metre tünel, 2.830 metre viyadük, 2.631 metre dere geçiş köprüsü, 1.140 metre üst
geçiş köprüsü yaplacaktr.
İşin bitiş süresi 1.080 gün olup, proje 4 Kasm 2011 tarihinde teslim edilecektir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
39
Proje Yozgat-Sivas arasındaki 287 km ile sınırlı kalmayıp, Ankara-Yozgat hattının da bağlanması
ile birlikte Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan bağlantının bir parçasıdır. Bu bağlantı, Türkiye’nin
boğaza tüp geçit yapması, Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun tamamlanması ile Avrupa-Asya arasında
ulaşım modu değişmeden kesintisiz bağlantıyı sağlayacak olması nedeniyle oldukça önemli hale
gelecektir.
40
Limak ‹nflaat Grubu
‹kizdere Baraj›
Aydn ili İncirliova ilçesinin 5 km kuzeydoğusunda İkizdere Çay üzerindedir.
Baraj gövdesi temelden 113 metre yüksekliğinde, kil çekirdekli, kum-çakl ve kaya dolgu
tipindedir. Gövde dolgu hacmi 7.100.000 m3tür. Baraj gövdesi, dolusavak, derivasyon tüneli
ve su alma yaps imalatlar tamamlanmş, İncirliova-Tire il yolu rölekasyonunda ikinci kat asfalt
çalşmas yaplacaktr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
41
Karacasu Baraj›
Aydn ili Karacasu ilçesinin 5 km kuzeydoğusunda Dandalaz Çay üzerindedir.
Baraj gövdesi temelden 60 m yüksekliğinde önyüzü beton kapl kum-çakl dolgu tipinde olup
gövde dolgu hacmi 2.000.000 m3tür.
Derivasyon Tüneli, Memba Batardosu, Gövde Syrma Kazs ve Dolusavak I. Kademe Kazs
tamamlanmş olup, gövde dolgu çalşmalar devam etmektedir.
42
Haldun ‹yidil
Limak ‹nflaat Grubu
‹cra Kurulu Üyesi
Küresel hedeflere...
“Bizim mevcut konjonktürden çok etkilendi¤imizi zannetmiyorum. 2010’da daha iyi
olabiliriz inflallah. fiunu söylemek istiyorum, Limak’ta çalıfltı¤ımdan dolayı gurur
duyuyorum. Türkiye’nin en saygın, en sevilen firmalarından biri oldu. 30 yılı geçen
tecrübeleri var. Türkiye’nin lokomotiflerinden biri oldu. ‹nflallah daha da iyi olur.
Limak’ı uluslararası yapmaya çalıflıyoruz. Benim en büyük hedeflerimden biri bu.
‹nflallah büyük küresel oyunculardan biri oluruz.
Ben iflim nedeniyle sürekli dünyayı geziyorum. Bir sürü çok büyük uluslararası firma
var. Niye onlardan biri olmayalım? Birebir gözlemliyorum. Bizim hiçbir fleyimiz eksik
de¤il. Konumuzda iyiyiz. Biz bildi¤imizi iyi yapıyoruz.”
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
43
Ras Az Zawr-Riyad
Su ‹sale Sistemi
Suudi Arabistan
Dünyanın sayılı deniz suyu projelerinden olan Ras Az Zawr-Riyad Boru Hatt Projesiyle başta
Suudi Arabistan’n başkenti Riyad olmak üzere Sudeyr, Al-Macmua, Şakraa, Al-Gaat, Sedik ve
Al-Zülfi gibi yerleşim yerlerinde su ulaştrlmış olacaktır.
Suudi Arabistan Elektrik Bakanlğ Deniz Suyunu Dönüştürme İdaresi tarafndan beş paket
olarak ihale edilen ve yaklaşk 2.4 milyar dolara mal olacak projenin Ras Az Zawr-Riyad Su
İsale Sistemi Ras Az Zawr Boru Hatt B1projesi Limak-MNG ortak girişimi tarafından
gerçekleştirilecektir.
Sözleşmesi 10 Mays 2010 tarihinde imzalanan projenin tutarı 437 milyon USD’dir. Projeyle,
Ras Az Zawr PS1 pompa istasyondan başlayarak, Riyad yakınlarındaki Al Daha Çölü’ndeki PS3
Pompa istasyonuna kadar toplam 268 km boyunca 2x72 inçlik boru hattı döşenecek ve aynı
zamanda 125 km uzunluğunda 7 metre genişliğinde karayolu inşaa edilecektir.
Projenin üç yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Projenin faaliyete geçmesiyle Riyad’a
günde 900.000 m3 su pompalanmış olacaktır.
44
Limak ‹nflaat Grubu
Koyali-Ratlam
Petrol Boru Hattı
Hindistan
GAMMON-LIMAK Ortak Girişimi tarafndan tamamlanan Koyali-Ratlam Petrol Boru Hatt Projesi,
Gujarat Eyaleti’nde bulunan Koyali Rafinerisinden, Madhya Pradesh Eyaleti’ndeki Ratlam
Terminali’ne petrol ürünleri taşnmas için tasarlanmş olup 260 km uzunluğundadr.
16 inç çapl borular kullanlarak gerçekleştirilen proje, Koyali Rafinerisi’nden Orta Hindistan’a
petrol ürünlerinin ekonomik ve güvenilir olarak transfer edilmesini sağlayacaktr.
Sözleşmesi 22 Şubat 2006’da imzalanan proje kapsamnda, 260 km uzunluğunda 16 inç’lik
boru hatt ve paralel fiber optik kablo sistemi döşenmiş, geçici katodik koruma sistemi kurulmuş,
6 adet RCP istasyonu ile Koyali ve Ratlam terminallerindeki inşaat, mekanik, elektrik ve
enstrümantasyon işleri yaplmştr.
Proje 2008 Aralk aynda tamamlanmştr. Projenin faliyete geçmesiyle Koyali Rafinerisinden
Ratlam’a günde 275.000 varil petrol ürünü taşnacaktr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
45
Hub-Uthal
ICB-1 (N-25) Yolu
Pakistan
LIMAK-ZKB Ortak Girişimi tarafndan yapm gerçekleştirilen N-25 Hub-Uthal Karayolu Genişletme
ve İyileştirme Projesi; Pakistan’n güneybatsndan kuzeye Quetta’ya doğru yaplmas planlanan
ana arter üzerindedir ve 84,5 km uzunluğundadr. Asya Kalknma Bankas kredisi (%79) ile
yaplan proje 27 Ocak 2007 tarihinde başlamş ve 25 Ocak 2010 tarihinde tamamlanmştr.
Proje önce 2x3,65 metre (taşma yolu) ve 3,00+3,00 metre banket olmak üzere 13,30 metre
tasarlanmş, daha sonra mevcut yolun yanna ilave taşma yolu olarak 2x3,65 metre (taşma
yolu)+ 2x2,00 metre (Banketler) olmak üzere 11,30 metre olarak revize edilip tamamlanmştr.
Projenin tamamnda 2.127.688 m3 toprak hareketi gerçekleşmiştir, 366.767 m3 Tüvenan Alt
temel, 238.157 m3 Agrega Temel, 50.585 m3 Bitümlü Temel ve 33.216 m3 Aşnma Tabakas
imalatlar gerçekleştirilmiştir. Banketler için sathi kaplama imalatnda 30.000 m3 krlmş taş
kullanlmştr.Tüm projede toplam 41.102 m3 beton kullanlmştr. Bunun yannda 13 adet
köprüde 6.020 metre kazk ve çeşitli açklklarda 1.534 m3 öngerme kiriş imal edilmiştir. Proje
Pakistan’n güneyini kuzeye ve Afganistan’a bağlayan alternatifsiz tek yol olmas dolaysyla
büyük önem arz etmektedir.
Proje fiziki olarak tamamlanmştr ve Geçici Kabul aşamasndadr.
46
Limak ‹nflaat Grubu
Muslim Bagh-Quila Saifullah
ICA-3A (N-50) Yolu
Pakistan
N-50 Karayolu 531 km uzunluğunda olup Balochistan Eyaletinin başkenti Quetta’y kuzeydeki
Pencap eyaletine ve Islamabad’a bağlayan önemli bir karayoludur. Bu yolun Muslim BaghQila Saifullah (ICB-3A) kesimi 50 km olup Limak-ZKB Ortak Girişimi taahhüdü altnda inşa
edilmiştir.
Asya Kalknma Bankas kredisi ile %79 orannda finanse edilen proje, 7 Nisan 2007 tarihinde
başlamş ve 23 Eylül 2009 tarihinde tamamlanmştr. Gidiş-Geliş (Tek Taşma) olarak hizmet
edecek olan yolun genişliği 2x3,65 metre (Taşma Yolu) + 2x3,00 metre (Banketler) olmak
üzere toplam 13,3 metredir.
Projenin tamamnda 1.009.911 m3 toprak hareketi gerçekleşmiştir. 315.591m3 Tüvenan Alt
temel, 133.093 m3 Agrega Temel, 29.249m3 Bitümlü Temel, 19.880m3 Aşnma Tabakas
imalatlar gerçekleşmiştir. Banketler için 252.400 m2 sathi kaplama yaplmştr. Proje içinde
değişik kilometrelerde 224 adet menfez yaplmştr. Bu proje kapsamndaki sanat yaplarnn
imalatnda 33.800 m3 beton kullanlmştr
Projenin Geçici Kabulu 23 Eylül 2009 tarihinde yaplmştr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
47
Quila Saifullah-Zhob ICB-3B
(N-50) Yolu Balochistan
Pakistan
Limak-ZKB Ortak Girişimi taahhüdü altnda yapm tamamlanan Muslim Bagh-Qila Saifullah
(ICB-3A) yolunun devam olan Qila Saifullah-Zhob (ICB-3B) yolu150 km uzunluğunda olup
yine Limak-ZKB Ortak Girişimi tarafndan inşa edilecektir.
Asya Kalknma Bankas kredisi ile finanse edilecek olan bu projenin yer teslimi 9 Mart 2010’da
yaplmştr. Mobilizasyon süreci devam etmekte olup projenin 8 Mart 2012’de tamamlanmas
öngörülmektedir. Gidiş-Geliş (Tek Taşma) olarak hizmet edecek olan yolun genişliği 2x3,65
metre (Taşma Yolu) + 2x3,00 metre (Banketler) olmak üzere toplam 13,3 metredir. Projenin
tamamnda 2.755.240 m3 toprak hareketi gerçekleşmesi beklenmektedir.
1.049.745 m3 Tüvenan Alt temel, 470.231 m3 Agrega Temel, 102.800 m3 Bitümlü Temel,
63.988 m3 Aşnma Tabakas imalatlar gerçekleşecektir. Banketler için 868.098 m2 sathi
kaplama yaplmas planlanmştr. Proje içinde değişik kilometrelerde, 790 adet menfez ve 19
adet köprü yaplacaktr. Bu proje kapsamndaki sanat yaplarnn imalatnda 73.655 m3 beton
kullanlacaktr.
48
Erdo¤an Gözel
Limak ‹nflaat Grubu
‹hale Haz›rl›k ve
Takip Müdürü
Stres, dikkat, heyecan...
“Biliyorsunuz ihale hem stres, hem dikkat, hem heyecan dolu bir süreç. Her ihalede
aynı heyecanı, kazandı¤ımız zaman da aynı mutlulu¤u yafladık.
Sabiha Gökçen Havaalanı ihalesi, hazırlık sürecinin çok uzun ve çok yo¤un olması
açısından çok önemlidir. Bir de ihalenin açılıflı, oradaki stres. ‹hale salonuna sabah
10’da girdik ve gece 1’de çıktık. Tabii ifli alma mutlulu¤uyla çıktı¤›m›z için ayrı bir
keyif oldu. Ayr›ca Limak’ın da en büyük projelerinden biriydi.”
49
Fürüzan Ardıç
Limak ‹nflaat Grubu
Yönetim Kurulu Dan›flman›
En yafll› Limakl› benim...
“1924 do¤umluyum, ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi mezunuyum. Mezuniyet sonras› mecburi
hizmetimi Devlet Demiryollar›nda tamamlad›m. 1954 yılında DS‹’nin Barajlar Dairesinde
çal›flmaya bafllad›m. 1989 y›l›nda Limakl› oldum.
En yafll› Limakl› benim. Nihat Bey ve Sezai Bey bana “A¤abey” diye hitap ederler.
Haftan›n yedi günü Limak’tay›m art›k sadece ö¤leye kadar kal›yorum. Bana birfley
dan›flan olursa yard›m ederim.
Limakl›lar ifllerini “temiz” yaparlar, temizden kast›m nizami olarak ve zaman›nda...
Limak’›n yapt›¤› her ifle gögsümü gere gere kefil olabilirim.”
50
Limak ‹nflaat Grubu
Tamamlanan Projeler
(1976-2009)
2009
• ‹stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas› Havaliman›
2007
• Gaziantep-fianl›urfa Otoyolu Birecik-Suruç Kesimi
• Ba¤c›lar-Güneflli TEM Ba¤lant› Yolu Kavfla¤›
• Baklan Ovas› 4. K›s›m Ana Kanal ve fiebekesi
• Yaylak Ovas› Sulamas›
• Porbandar-Bhiladi Yolu
• Paradip-Haldia Petrol Boru Hatt›
2006
• Limak Ambassadore Otel, Ankara
• Limak Lara De Luxe Otel, Antalya
2005
“Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi de çok zor flartlarını ve standartlarını düflündü¤ünüz
zaman mükemmel bir projedir. Onun gibi belki yüzlerce projeye imza attık
arkadafllarımla birlikte Limak’ta. Bu bir ekip iflidir. ”
Feyiz Genç
“Bilhassa Afganistan’da tam full deste¤imiz gerekti. Yurtdıflı projelerin hepsi
konsorsiyum fleklinde oluyor genelde. Ama Afganistan’da yedek parça ve lojistik
imkanları çok kısıtlı oldu¤u için hemen hemen her fley Türkiye’den gitti. O
yüzden onun organizasyonu, zamanında ihtiyaçların tespiti, zamanında
gönderilebilmesi. Kimi zaman dozerleri uçaklarla gönderdik.”
Murtaza Burgaz
• Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Lot C
• Gaziantep-Mersin Do¤al Gaz Boru Hattı
• Kabil-Salang-Doshi Yolu ‹yilefltirme Projesi, Afganistan
• Shibergan Sar-e-Pul Yolu ‹yilefltirme Projesi, Afganistan
2004
• Kilis Fabrikas› Suma Dam›tma Modernizasyonu
• Erdemir-Zonguldak Limanlar Aras› Tren Ferisi
2003
• K›r›kkale-K›rflehir-Yozgat-Yerköy-Polatl› Do¤al Gaz Da¤›t›m Hatt›
• Amerikan Askeri Tesisleri Modernizasyonu, Adana-Mersin-Mardin-‹skenderun
• Ap-18 Vijayawada-Visakhapatham Yolu Rehabilitasyonu, Hindistan
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
2001
Hepsi birbirinden unutulmaz ama benim için en unutulmazı Kayseri-Ankara
do¤algaz boru hattı ihalesi. Orada bütün organizasyonu ben yaptım. Bir
yandan Türkçeye çevir arkadafllara, bir yandan ‹ngilizceye çevir. Ukraynalılar’la
iletiflimi sa¤lamak çok güç. Bir bilgi sızması olmasın diye onlarla yatıp
kalktım.
Haldun ‹yidil
• Kayseri-Ankara Do¤al Gaz Boru Hatt› ‹nflaat›, Kayseri-K›rflehir-Ankara
• Bolu Da¤› Geçifl Yolu ‹nflaat›, Bolu
• Diyarbak›r ‹çki Fabrikas› Suma Dam›tma Modernizasyonu, Diyarbak›r
• Kurfall›-‹saköy Pompa ‹stasyonu Yap›m›, ‹stanbul
• 2. Sürekli Tavlama Hatt› Binalar› ‹nflaat›, Ere¤li
• Erdemir Çelik Servis Merkezi Yönetim Binas› ‹nflaat›, Ere¤li
2000
• Muhaf›z Alay› Yeniden Yap›lanmas› 2. K›s›m ‹nflaat›, Ankara
• Toplu Konut Projesi 560 Konut ve Altyap› ‹nflaat›, Samsun- Kurupelit (B1) Bölgesi
• Adana Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel At›ksu Tesisi ‹nflaat›, Adana
1999
• Derince Liman› Konteyner R›ht›m› ‹nflaat›, ‹zmit
• Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi Bina ‹kmal ‹nflaatlar›, Ankara
1998
• Baklan Ovas› Sulamas› 3. K›s›m ‹nflaat›, Denizli
• Ümraniye-Altunizade Otoyol ‹nflaat›, ‹stanbul
• Muhaf›z Alay› Yeniden Yap›lanmas› ‹nflaat›, Ankara
• Muhaf›z Alay› Yeniden Yap›land›rma ‹kmal ‹nflaat›, Ankara
• Cengiz Topel Havaalan› ‹nflaat›, ‹zmit
• Yenice-Gönen Hidroelektrik Santrali ‹nflaat›, Bal›kesir
• ‹ncirlik Havaalan› Akaryak›t Tesisi ‹nflaat›, Adana
1997
• Yenice-Gönen Baraj› ‹nflaat›, Bal›kesir
• Çavd›r Baraj› ‹nflaat›, Burdur
• Diyarbak›r ‹çki Fabrikas› At›ksu Ar›tma Tesisi Yap›m›
• Uflak Havaalan› Altyap› ‹nflaat›
• Burhaniye Yat Liman› ‹nflaat›, Bal›kesir
• Bayramiç Kanyakl›k fi›ra Haz›rlama Tesisi ‹nflaat›, Çanakkale
1996
• Alaflehir Suma Fabrikas› Yap›m›, Manisa
• Karaman Suma Fabrikas› Yap›m›, Konya-Karaman
• Ana Arter Yol, Meydan Düzenlemesi, Ya¤mursuyu ve Eksik Altyap› ‹kmal ‹nflaat›, ‹stanbul
• Çamalt› Tuzlas› 15. K›s›m ‹kmal ‹nflaat›, ‹zmir
1995
• Ümraniye fiile Yolu 1. K›s›m ‹nflaat›, ‹stanbul
51
52
Limak ‹nflaat Grubu
1994
• ‹zmir Liman› Tevsii Konteyner Molü, Saha Kaplama ve Noksanl›klar›n Tamamlanmas› ‹nflaat›
• Manisa-Muradiye Tütün Deposu ‹nflaat›
• Bal›kesir Havaalan› F-16 Tesisat› ‹nflaat›
1993
• Kavac›k-Anadolu Hisar› Sahil Yolu ‹nflaat›, ‹stanbul
• Belediye Saray› ‹kmal ‹nflaat›, Ankara
• Mersin Posta ‹flleme Merkezi ‹nflaat›
1992
• Adana Organize Sanayi Bölgesi ‹çme ve Kullanma Suyu Temini ‹nflaat›, Adana
• Keban Baraj› Dolu Savak ‹yilefltirme ‹nflaat›, Elaz›¤
• Gazi Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarl›k Fakültesi Bina, Laboratuvar ve Fen-Edebiyat
Fakültesi E¤itim Binalar› ‹kmal ‹nflaat›, Ankara
• Merkez Bankas› Bilgisayar-E¤itim Tesisleri Altyap› ‹nflaat›, Ankara
• Tekel Denizli Baflmüdürlük ‹dare ve Ambar Binas› ‹nflaat›
• Selçuk Havaalan› Beton Kaplama ‹nflaat›, Efes-‹zmir
1991
• 4. Blok ‹flHan›, 220 Konut, 2 Blok ‹flhan›, Ostimbank, Ostim Çarfl› ‹nflaat›, Ankara
• Adana Organize Sanayi Bölgesi Altyap› ‹dari Bina ‹kmal ‹nflaat›, Adana
• Seyhan 5 Köprüsü ‹nflaat›, Adana
• 188 Konut Ve Altyap› ‹nflaat›, Ayd›n
• Dalaman Hava ‹kmal Amirli¤i Terfi ‹stasyonu, Boru Hatt› ‹nflaat›, Mu¤la
1990
• Alt›nda¤ Belediye Saray›, Rant Tesisleri ‹nflaat›, Ankara
• Sincan-Yenikent Demiryolu II. K›s›m ‹nflaat›, Ankara
• Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤retim Bloklar› ‹nflaat›, Ankara
1989
• ‹zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Altyap› ‹nflaat›
• Milli Savunma Bakanl›¤› Nato Enformasyon Daire Baflkanl›¤› Do¤u-Bat›
1986-87 Boru Hatt› Hasarlar› Giderilmesi ‹nflaat›, Muhtelif fiehirler
• Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Bloklar› ‹kmal ‹nflaat›, Ankara
• Adana Baflmüdürlük ‹dare ve Ambar Binas› ‹nflaat›, Adana
• Gaziemir 3. Grup 130 Daire ‹nflaat›, ‹zmir
1989
• Geyik Baraj› ve Tesisleri ‹nflaat›, Mu¤la
• Malatya-Hekimhan Boru Hatt› Varyant ‹nflaat›, Malatya
‹lk baraj projemiz Geyik Barajı. Çok heyecan vericiydi. Çok zor flartlarda yaptık.
‹flin yapımı da zordu. Hem jeolojik yapısı hem topografik yapısı. Konum olarak,
ulaflım çok zordu. 20 km’lik yolu biz 1.5 saatte alıyorduk. Öyle bir yerde
çalıflıyorduk. O yönüyle bizim bir dönüm noktamız oldu. Yani Limak olarak da
burası bizim bir dönüm noktamızdır.
Mustafa Bafltürk
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
53
1987
• U.S. Army Corps of Eng. ‹lk-Orta-Lise Bina ve Spor Tesisleri ‹nflaat›, Adana
• ‹zmir Karfl›yaka 70 Daire ‹nflaat›, izmir
• Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi Bina ve Laboratuvar Bloklar› ‹kmal ‹nflaat›, Ankara
1986
• Karfl›yaka-Bostanl› Tersane An›t Aras› Dolgu-Altyap› ve R›ht›m ‹nflaat›, ‹zmir
• Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi
J-K-L-M-N Bloklar› ‹nflaat›, Ankara
• TCDD Adana Gar 1x32 Daireli Lojman ‹nflaat›, Adana
• TCDD Adana Gar-Ek Hizmet Binas› ‹nflaat›, Adana
• TCDD Adana Gar Sahas› Tesisat ‹flleri, Adana
1984
• Çamalt› Tuzlas› ‹dame Yenileme 12. K›s›m ‹nflaat›, ‹zmir
• 80 Daireli Polis Lojman› ‹nflaat›, Diyarbak›r
• Milli Savunma Bakanl›¤› Nato Enformasyon Dairesi Baflkanl›¤› Silah Bak›m Atölyesi ‹nflaat›, Ankara
1984
• Hava E¤itim Komutanl›¤› Y›kama-Ya¤lama Tesisi ‹nflaat›, ‹zmit
• Fethiye Yang›n Söndürme Tesisat› ‹nflaat›, Mu¤la
1983
• U.S. Army Corps of Eng. Kanalizasyon Ar›tma Tesisi ‹nflaat›, Adana
• Milli Savunma Bakanl›¤› Nato Enformasyon Dairesi Baflkanl›¤›
Do¤u-Bat› 1980-81 Boru Hatt› Hasarlar› Giderilmesi ‹nflaat› Muhtelif
1985
• TCDD Adana Gar 2x32 Daireli Lojman ‹nflaat›, Adana
• Bay›nd›rl›k Müdürlü¤ü Dokümantasyon Merkezi ve Sosyal Tesisi ‹nflaat›, Ankara
• U.S. Army Corps of Eng. Ev Eflyalar› Deposu Binas› ‹nflaat›, Ankara
• TCDD Adana Gar-Ek Binas› Tesisat ‹nflaat›, Adana
1982
• Kald›r›m Tuzlas› 1 nolu Sedde ‹nflaat›, fiereflikoçhisar
• Zirai Mücadele 4 Blok 32 Daire Lojman ‹nflaat›, Ankara
• Ankara Valili¤i Yenimahalle 20 Daire Lojman ‹nflaat›
1981
• Süt Kurumu Genel Müdürlü¤ü Süt Fabrikas› Makina Montaj› ve Su ‹sale Hatt›, Muhtelif fiehirler
• Sincan 8 Derslikli Okul, Ankara
• Aksaray-Koçhisar Hudud Yolu ‹nflaat›
• Et ve Bal›k Kurumu Genel Müdürlü¤ü Kastamonu Et Kombinas› Montaj›, Kastamonu
1979
• Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlü¤ü K›rflehir-Çank›r› Garaj ve Depo ‹nflaat›, K›rflehir-Çank›r›
• Sincan Et Merkezi Montaj›, Ankara
• Et ve Bal›k Kurumu Genel Müdürlü¤ü A¤r›-Van Et Kombinas› Montaj›, A¤r›-Van
1978
• Madeni Ya¤ Fabrikas› Montaj›, ‹zmit
1977
• K›rflehir-Çorum Süt Fabrikas› Montaj›
1976
• Pekmez Fabrikas› Montaj›, Ürgüp
54
Limak
Turizm Grubu
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
55
''Kültürümüzü Tantyoruz”
“Kültürümüzü Tanıtıyoruz Kitap Projesi: Binlerce yıllık geçmifli olan kültürümüzü ve bunu
oluflturan temel ögeleri tanıtmayı görev bilen Limak International Hotels & Resorts, 2008
yılından itibaren Yunus Emre, Mevlana, Dede Korkut, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca
kitaplarının ‹ngilizce ve Almanca çevirilerini bastırarak bu dilleri konuflan konukların
odalarına hediye olarak koymaya bafllamıfltır.”
56
Limak Turizm Grubu
Limak International
Hotels & Resorts
İnşaat sektöründeki tecrübesini kendi otel ve tatil
köylerini inşa ederek turizme aktaran Limak, bu otellerin
işletmesini de yapmak üzere 2000 ylnda Limak
International Hotels & Resorts markasn yaratmş ve
bugün Türkiye’nin en büyük otel zincirlerinden birisi
haline getirmiştir.
Limak International Hotels & Resorts, bünyesindeki
otellerde deniz, kum, güneş tercih eden turistlerin
yannda, kongre, spor, golf gibi alternatif turizm
çeşitleriyle de ağrlanan misafirlerin memnuniyetlerini
en üst düzeyde tutmay hedeflemiş ve bunu da almş
olduğu birçok ödülle tescillemiştir. Çok sayda futbol
takmn ağrlayan Atlantis Otel ve Tatil Köyü, Trade
Leaders Club tarafndan 2004 ylnda Avrupa ve
Asya’nn En İyi Kongre ve Catering Oteli ödülüne,
Arcadia Otel ve Tatil Köyü, dünyann en büyük tur
operatörlerinden biri olan Thomas Cook tarafndan
Marque of Excellence ödülüne lâyk görülmüştür.
ISO 9001 ve HACCP belgeli tesislerinde, “Scak
Misafirperverlik ve Mükemmel Hizmet” anlayşl ve
ekip ruhuna sahip personeliyle, Limak International
Hotels & Resorts, özellikle Almanya, Belçika, Hollanda,
Rusya, İngiltere, İsrail ve İsviçre pazarlarnda tercih
edilme sralamasnda en üst düzeyde yer almaktadr.
Antalya’ya Almanya’dan gelen 2.300.000 turistin
yüzde 2.10’u, İngiltere’den gelen 320.000 turistin
yüzde 3’ü, Belçika’dan gelen 210.000 turistin yüzde
6,5’i ve Hollanda’dan gelen 425.000 turistin yüzde
4’ü Limra, Atlantis, Arcadia ve Limak Lara otellerimizi
tercih etmektedir. Limak International Hotels & Resorts
otelleri, 1.750 personeliyle ylda 1.2 milyon misafir
ağrlamaktadr.
Limak International Hotels & Resorts tesisleri, toplant
ve kongre gruplaryla birlikte, tatil amaçl tesislerimizi
tercih eden yerli misafirlerine de 12 ay boyunca kendi
evlerinde hissedebilecekleri bir atmosfer yaratarak
hizmet vermektedir.
Gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararas kongreler ile
dünyann dört bir yanndan gelen futbol takmlarna
sunduğu iyi hizmet neticesinde Limak International
Hotels & Resorts tesisleri Türkiye’nin hakl gururu
olmuştur. Limak International Hotels & Resorts
bünyesindeki otellerden Arcadia ve Atlantis Otel, 7
tanesi UEFA standartlarnda 11 adet futbol sahas ile
amatör ve profesyonel futbol takmlarna ev sahipliği
yapmaktadr. Bu iki otelimiz, 2009 ylnda 180 futbol
takmn ağrlamştr.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman’nda,
kara ve hava tarafndan misafirlerine hizmet verebilen
ISG Airport Hotel’i 2009 ylnda hizmete açan Limak
Turizm Grubu, turizm sektöründeki yeni yatrmlaryla
birlikte başarlarn sürdürmektedir. Bu kapsamda 40
adet VIP odal Yalova Termal Butik Otel, İstanbul
Kavack’ta 205 odal bussiness otel 2010 ylnda
hizmete girecektir. Limak Turizm Grubu, Kuzey Kbrs
Türk Cumhuriyeti’nin Bafra Bölgesi’nde inşaat devam
eden 500 odal Babylon Deluxe Hotel & Resort ve
4500 kişilik Dynasty Convention Center projelerini
2011 ylnda Türk turizminin hizmetine sunmay
hedeflemektedir.
Yatrmlarna 2010 ylnda yeni bir halka daha ekleyen
Limak Turizm Grubu, Mersin’in Tarsus ilçesinde, biri
beş yldzl biri dört yldzl olmak üzere iki otel ve golf
merkezi yatrmlarnn çalşmalarna başlamş olup
projeyi 2014 ylnda faaliyete almay planlamaktadr.
57
Kaan Kavalo¤lu
Limak Turizm Grubu
‹cra Kurulu Üyesi
Otelimizi kendimiz yapar,
kendimiz iflletiriz...
“Bizim di¤er turizm gruplarından bir farklılı¤ımız var. Turizm gruplarını biraz dikkatli
ele almak lazım. Çünkü, kimisi iflletme olarak yapıyor. Kimisi sadece inflaatını yapıyor.
Kimisi franchising veriyor. Kimisi isim hakkıyla büyüyor. Kimisi management veriyor.
Biz kendi otelimizin inflaatını kendimiz yapıyoruz. Kendi ekiplerimizle yapıyoruz,
sorumluluk bize ait. Onun sonrasında otelin açılıfl ve iflletmesini kendimiz yapmaya
devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim taflın altında elimiz, kolumuz, gövdemiz var. Bizi
di¤er otel zincirlerinden ayıran konu budur.”
58
Limak Turizm Grubu
Ödüller
Kerim A¤ahan
Mimari Ödülü
1999
TUS‹D
‹stanbul Menü
Yarıflması
3.lük Ödülü
2007
Türkiye
Gastronomi
Yarıflması
21 Madalya
2007
Fabex
Alman Aflçılar Derne¤i
Onur Ödülü
2004
Tophotels.ru
Rusya
Dünyadaki ‹lk
100 Hotel
2007
Türkiye
Gastronomi
Yarıflması
14 Madalya
2004
Türkiye
Gastronomi Yarıflması
Buz Heykelleri
Yaratıcılık 1.lik Ödülü
2009
Türkiye
Gastronomi
Yarıflması
24 Madalya
2005
Türkiye
Gastronomi
Yarıflması
29 Madalya
2006
En çok ödül
alan
Hotel Ödülü
Gastro Awards
2009
Zoover.com
Belçika
Select Ödülü
2009
Almanya Köln
Türk Mutfa¤ı
Sunum
Altın Niflan
2007
Thomas Cook
En ‹yi Otel
Ödülü
2010
Limra Hotel & Resort
Tophotels.ru
Rusya Dünyadaki
57. Hotel
2010
Thomas Cook
Marka ve Üstünlük
Ödülü
2004
Almanya
En Çok Tercih Edilen
Befl Otel
2005
Acente Misafirleri
En Çok Be¤enilen
Otel Ödülü
2004
Arcadia Golf & Sport Resort
Altın Bo¤a Asya’nın ve
Avrupa’nın
En ‹yi Kongre Oteli Ödülü
2004
Thomas Cook
Marka ve Üstünlük
Ödülü
2009
Hotelpuan.com
Özel Ödül
2009
Miss Coast
Belgium
Sponsoru
Atlantis Hotel & Resort
Thomas Cook
Marka ve Üstünlük
Ödülü
2008
Thomas Cook
Marka ve Üstünlük
Ödülü
2009
Holidaycheck
Award
Dünyanın En ‹yi 99 Oteli
2010
Limak Lara De Luxe Hotel & Resort
17. Ankara
Uluslararas› Film Festivali
Ev Sahibi
2006
Limak Ambassadore Boutique Hotel
Avrupa Filmleri
Gezici Festival
Ev Sahibi
2006
18. Ankara
Uluslararas› Film Festivali
Ev Sahibi
2007
Novum Touristik
Turizme Katk›
Teflekkür
2004
Turizm Dünyası
Türkiye’nin En ‹yi
6. Oteli
2010
59
Hakan Saatçio¤lu
Limak Turizm Grubu
‹cra Kurulu Üyesi
Kaliteden ödün vermedik...
“2008 yılı çok verimli bir yıldı. 2009’da önlemimizi aldık. Biz misafir sayısı açısından
çok büyük bir sıkıntı yaflamadık. 2010’da bana kalırsa 2009’un meyvelerini yiyece¤iz.
Kalite politikamızdan ödün vermememizin, personelle bütün konuları paylaflmamızın,
kararlarımıza ortak etmemizin ve tabii misafir memnuniyetini artırmamızın meyvesini
2010’da alaca¤ız. fiöyle ki, internet sitelerinde çok güzel yorumlar yayınlanıyor.
Almanya’da bir tatil sitesi var. Tatile çıkmadan önce insanların yüzde 81’inin baktı¤›
bir site. Bu sitede bütün yorumlar okunuyor otel hakkında. Ve ona göre rezervasyon
yapılıyor. Ben bunun da çok büyük bir önemi oldu¤unu düflünüyorum. Her fleye
amatör ruhla yanaflıp inanılmaz bir biçimde profesyonelce ifli bitirmeyi hedefliyorlar.”
60
Limak Turizm Grubu
Limak Akademi’den
Sertifikal› Aflç›lar...
“Bu sene Limak Akademi’yi kurduk. Limra Park Otelimizin alt salonunu dört derslikli bir
okula dönüfltürdük. ‹mzalad›¤›m›z protokolle Avrupa Birli¤i destekli ‹fl Kurumu projesi
çerçevesinde 100 tane aflç› yetifltiriyoruz flu anda.
‹ki ay önce baflladık. ‹ki ay boyunca teorik e¤itim, sınıf e¤itimi aldılar. Günlük sekiz saat
üzerinden haftada befl gün dersleri var. Ö¤rencilerimizin hepsi ‹flkur tarafından sigortalı.
Ayrıca günlük 15 TL ücret alıyorlar. Yemesini, içmesini, konaklamasını zaten burada
sa¤lıyoruz.
Bu ö¤rencileri Antalya’da ‹flkur’a baflvuranlar arasından mülakatla seçtik. Kısmen tecrübeli
olan da var. Bunların yüzde 80’i de hiç bilmiyor. Düflünün 21-25 yafllarında, tezgahtarlık
yapmıfl, markette kasiyerlik yapmıfl. Diyor ki ‘ben aflçılı¤ı seviyorum. Ben aflçı olaca¤ım.’
fiu anda da mutfa¤ımızda pratik derse girdiler. ‹ki ay sınıf düzeni aldılar. Üç ay da pratik
çalıflma yapacaklar. Üç ayın sonra aflçılık sertifikası alacaklar. Bu arkadafllarımızdan
baflar›l› olanlar›n yüzde 50’si Limak otellerinde çalıflmaya bafllayacak. Fiili olarak, kadrolu
olarak çalıflmaya bafllayacaklar. Geri kalanlar› baflka otellere tavsiye edece¤iz.
41 personelim varken flu anda da 25 tane ö¤rencim var. Yani flu anda ö¤retmenlik görevini
de yapıyoruz biz.”
61
Ali R›za Dölkelefl
Limra Otel Executive Chief
fiefler Birli¤i Baflkan Yard›mc›s›
100’den fazla ödül kazandk...
“Her zaman bir hedef olması lazım. Hedefsiz insan hayat yarıflından geri kalır. ‘Bazı
arkadafllarım diyor ki hedef nedir usta? Sen oluflmuflsun. Limak gibi bir grubun
içindesin. Limra’nın flefisin. fiefler Birli¤i Baflkan Yardımcısısın. Kitabın çıkmıfl daha
ne hedefin olacak diyorlar.’ Diyorum hedefler bitmez. O heyecan olacak devamlı.
Di¤er taraftan yiyecek üzerine söyleyecek olursam son on yılın içerisinde bizim
mutfa¤ımız ödüllü bir mutfak. Ben ve ekibim tarafından çeflitli yar›flma dallar›nda
kazan›lan 100’ün üzerinde ödül var.
En tazesi flunlar. 20-23 ocak 2010 tarihinde Türkiye Aflç›lar Federasyonu taraf›ndan
düzenlenen yar›flmada on dalda ald›¤›m›z üçü birincilik toplam yedi derece olmak
üzere kazandı¤›m›z 21 madalya.”
62
‹zzet Ademo¤lu
Limak Limra
Genel Müdürü
Tekrar tekrar tercih ediliyoruz...
“2009’un kriz yılı olmasından dolayı beklentimizin altında gerçekleflti. Ama proaktif,
hızlı ve etkili vizyonumuzdan dolayı di¤er tesislere oranla 2009 sezonunu daha mutlu
kapattık.
Aynı zamanda kurumsal kimli¤imizle, misafir memnuniyetini en ön planda tutan ve
ona ulaflmak için insan kaynaklarını en etkili flekilde kullanan bir grup oldu¤umuz
için misafirlerimiz tekrar tekrar bizleri tercih etti.
2010 yılı Avrupa ve Rusya pazarının büyüme trendinde olmasına ra¤men, çok kolay
bir yıl olmayacak. Türk pazarında marka oldu¤umuz için orada zorlanmayaca¤ız.
Geçen yılın rakamlarını yakalarız diye düflünüyorum.”
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
63
Hotel & Resort
Kemer-Antalya
Antalya’nn gözde turizm merkezi Kemer-Kiriş mevkiinde, tarihi Olympos Dağlarnn eteğinde,
denize sfr konumuyla Limra Hotel & Resort, ödüllü mimarisi ile hizmete girdiği Ağustos 1998
ylnda, 140.000 m2 arazisi ile bölgenin en yüksek yatak kapasitesine ve alana sahip ikinci
büyük oteli ünvann almştr. Limra Hotel, Havalimanna 75 km, Antalya’ya 60 km uzaklktadr.
Portakal ağaçlaryla donatlmş büyük ve geniş bahçeleri, çocuklu aileler için tasarlanmş oyun
alanlar, iki ana restoran ve 7 farkl mutfağa sahip A’la Cart restoranlar, 300 metre uzunluğunda
sahili ve toplamda 4.500 m2lik havuz alanlaryla tüm misafirlerine eşsiz bir tatil imkân
sunmaktadr.
Limak Limra Hotel & Resort mutfak ekibi, gastronomi dalnda kazandğ bir çok ödülle başarsn
uluslararas düzeyde kantlamştr.
Yaz ve kş aylarnda yüksek doluluk oranlar ile hizmet vermeye devam eden Limra Hotel &
Resort, 2009 yaz sezonunda 304.432 kişi geceleme, kş sezonunda 130.358 kişi geceleme
ve toplamda 434.790 kişi geceleme ile Kiriş Bölgesi’nde bir rekora imza atmştr.
64
Erkan Saatçio¤lu
Limak Arcadia
Genel Müdürü
Standartlarmz yükselttik...
“Geçen sene çok zordu. Ama biz Limak’larda bir atak yaptık, standardımızı yükselttik.
Standardımızı yükselttikten sonra dik durabildik ve fiyatlarımız da dik durabildi.
Yatırım yaparak otelin kalitesini artırdık. Büfeler yenilendi. Yepyeni kaydıraklar
yapıldı. Beach bar yapıldı. 50 tane odamızı LCD televizyonu, parkesi, mobilyası...
tamamen yeniledik. Sürekli yatırımdayız.
2010’un geçen seneden daha güzel olaca¤ını düflünüyoruz. Hem ziyaretçi sayısında
hem de gelirde yüzde 5 bir artıfl olur diye düflünüyoruz.
Futbol pazarında burada, Antalya’da bir numarayız. 11 tane futbol sahamız var,
otele ait. Bunların 10 tanesi dıflarıda, bir tanesi otel içinde. Fenerbahçe futbol tak›m›
ço¤u zaman otelimizde kamp yapar. Bir yılda, aslında dört ay içinde 190 takım
a¤ırlıyoruz.
Antalya’da biz fiyatlarımızı belirleriz, ondan sonra di¤er oteller belirler. Pazar yapıcı
bir etkimiz vardır.”
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
65
Golf & Sport Resort
Belek-Antalya
Limak Holding bünyesindeki ilk turizm tesisi olan Arcadia Otel, Antalya’nn Belek ilçesinde, 97.000
m2lik bir alanda kurulmuştur. Limak Arcadia yeşilin ve doğal bitki örtüsünün korunduğu nadir
otellerden birisidir.
Limak Arcadia yaz kş sürekli tatilci ve sporcu ağrladğ için misafir oran çok yüksek olan bir tesistir.
Avrupa’nn önde gelen Internet portal Holidaycheck’de ve Tripadvisor’da misafir memnuniyeti
açsndan çok yüksek bir trend yakalamş bulunmaktadr. Arcadia Otel, sürekli tavsiye edilen ve
misafirlerinin memnun ayrldğı tesisler arasnda yer almaktadr.
Tesis, 8 tanesi UEFA standartlarnda, 3 tanesi 50x80 metre ve 2 tane de 25x35 metre minik saha
olmak üzere toplam 13 Futbol Sahas ile amatör ve profesyonel futbol takmlarna ev sahipliği
yapmaktadr. Fenerbahçe, Sturm Graz (Avusturya) ve Zenit (Rusya) otelde kamp yapan takmlar
için sadece birkaç örnek. Arcadia Otel bu konudaki başarl organizasyonlar ile Avrupa’dan
Uzakdoğu’ya kadar birçok takm ağrlayarak turizme yeni bir boyut getirmektedir. Bu özelliği ile
Limak Arcadia Türkiye'nin ilk ve en büyük spor kompleksine sahip oteldir.
Otelde 5 alakart restoran, açk ve kapal yüzme havuzlar, aquapark, 4 tenis kortu, plaj voleybolu
sahas, amfi tiyatro, 400 kişilik 1 adet ve 20 kişilik 2 adet toplant salonu bulunmaktadr. Tesis
Antalya havaalanna 35 km, Belek merkeze sadece 700 metre uzaklktadr.
66
Dinçer Sarıkaya
Limak Atlantis
Genel Müdürü
Kalitenin karesini veriyoruz...
“fiu anda Limak olarak, fiyat eflittir kalitenin çok çok üzerindeyiz, fiyat eflittir kalitenin
karesini veriyoruz. Gelen misafir verdi¤inin iki katını gerçekten istiyor. Bizim Türk
gelene¤inde de bu var zaten.
Genelde bizim kongre turizminde ciddi bir payımız var. Futbol turizmine yönelik
hizmet veriyoruz. Daha çok birinci ve ikinci lig Rus takımların›, Kore’den futbol
takımlarını a¤ırladık. Sezon içerisinde Almanlar a¤ırlık kazansa da kongre turizminden
dolayı, yıl içinde iç pazar turizmi bizde oldukça kuvvetlidir. Onun dıflında Belçika,
Hollanda, ‹ngiltere, Almanya ve Rusya olarak ziyaretçilerimizi sıralayabiliriz.
Arjantin’den Boca de Junior’ın alt takımı bile geldi. Herhalde Türkiye’ye Arjantin’den
takım gelen ilk otel bizizdir. Yüzde 25-30 kongre ve futbol turizmine hitap ediyoruz.
Tatil günefl turizminde ise yüzde 40’ı Türk, gerisi yabancı.”
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
67
Hotel & Resort
Belek-Antalya
Antalya Belek‘te 3 Mays 2002 tarihinde hizmete giren Limak Atlantis Hotel yaz-kş hizmet vermektedir.
Ana bina ve iki resort binadan meydana gelmektedir.
Limak Atlantis Hotel, Antalya havaalanna 35 km ve şehir merkezine 45 km uzaklkta bulunmaktadr.
Tesis; 14 adet ana salon, 1.500 m2lik sergi alan ve 4.100 m2lik kapal alan bulunan bir kongre
merkezine sahiptir. Kongre merkezi haricinde, 1.100 kişilik auditorium ve 75'er kişilik 4 ayr salon
bulunmaktadr. Tesiste, 4 kaydrakl aquapark, olimpik yüzme havuzu, 175 m2lik stmal kapal yüzme
havuzu, relax pool olmak üzere toplamda 11 havuz bulunmaktadr. Tesisin sahip olduğu toplam su
alan 4.500 m2dir. Tesiste 6 alakart restoran, 8 bar, wellness & spa center, bowling center ve çeşitli
aktivite alanlar bulunmaktadr.
Kaliteli hizmet anlayşn ve misafir memnuniyetini ön planda tutan Limak Atlantis Hotel, yoğun katlml
ulusal ve uluslararas kongreler tarafndan özellikle tercih edilmektedir.
Limak Atlantis Hotel & Resort, 2009 ylnda Almanya, Türkiye, BDT, Belçika, Hollanda, İngiltere ve
Finlandiya‘dan gelen misafirler başta olmak üzere 274,525 gece konaklama ile ülke turizminde yerini
almştr.
Limak Atlantis Hotel; ISO 9001:2000, ISO 22000 (HACCP), ISO 14000 ve ISO 18000 (OHSAS) kalite
belgelerine sahiptir.
68
Ceyhan Keskün
Limak Lara
‹flletme Müdürü
Misafir say›m›z› art›rd›k...
“2009 endifleli bafllayan bir yıl oldu. Tüm turizmcilerin oldu¤u gibi. Fakat bizim en büyük
avantajımız Limak grubunun tek pazarda çalıflmıyor olması. Alternatif pazarları, Avrupa
pazarı, Balkan ülkeleri, Rusya, Türkiye. Bir çok alternatif pazarda çok çeflitli acentalarla
çalıflıyoruz ve bunun avantajını iyi gördük. Çünkü Limak otelleri bu saydı¤ımız pazarlarda
bilinen otellerdi. Otelimizde fiyat tavizi vermedik. Rezervasyonun gelmesini bekledik. Özellikle
kıfl dönemi gelen misafirler bir flekilde sizin yazınızı da hazırlıyorlar, buradan be¤eniyle
gittikçe tavsiye ederek. Bunun sonucunda da tekrar gelen misafir sayımızı artırdık.
2010 y›l›nda yine Avrupa pazarında özellikle Hollanda ve Almanya pazarında çok etkili
olaca¤ımızı düflünüyoruz. Mesela Hollandalılar yazın bu otelin yüzde 50’sini oluflturuyor. Türk
pazarında da etkili olaca¤ımızı düflünüyoruz. ‹srail ve Rusya pazarında önceki yıllar kadar
olmasa bile yine her biri için ayrı ayrı yüzde 5 ile 8 arasında iyi rakamlar elde edece¤imizi
düflünüyoruz.”
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
69
De Luxe Hotel & Resort
Lara-Antalya
Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm cenneti Antalya Lara’da bulunan otel havaalanna 10 dakika,
şehir merkezine 15 dakika uzaklkta olup Haziran 2006’da hizmete girmiştir. 900 yatak kapasiteli
otel, Uzak Doğu mimarisinden özellikler taşmaktadr.
Limak Lara De Luxe Hotel & Resort; Türk(160 kişilik), İtalyan (160 kişilik), Meksika (100 kişilik), Hint
mutfaklar ile Sushi (50 kişilik), Barbekü ve Balk restoranlar, 750 kişilik 1. snf açk büfe ana
restoran, 250 kişilik açk yemek alan, 6 bar, oyun salonu, bowling alan, bilardo, internet café,
sauna, buhar odas, masaj üniteleri, cilt bakm güzellik üniteleri, Türk Hamam, jimnastik salonu,
squash, kuaför, mini golf alan, iki adet 50 kişilik, iki adet 80 kişilik, bir adet 1000 kişilik toplant
salonu ve çok amaçl salon, 100 kişilik disco ve 800 kişilik açk anfi tiyatro ile hizmet vermektedir.
Ayrca tesiste 6 adet açk, 8 adet kapal dükkan, tenis kortu, kapal ve açk çocuk kulübü, 7.500
m2 havuz, 500 m2 kapal havuz, 900 m2 SPA ve güzellik merkezi, 60 araçl kapal otopark yer
almaktadr.
Tesisimizde 2009 ylnda; Almanya’dan 16.000, Hollanda’dan 8.500, Türkiye’den 7.500, Belçika’dan
3.300, Rusya’dan 2.000, İsrail’den 1.600 kişi olmak üzere dünyann 50 değişik ülkesinden toplam
45.000 misafir, 340.000 gece konaklamştr.
Limak Lara De Luxe Hotel & Resort; ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 belgelerine sahiptir.
70
Savafl Çolako¤lu
Limak Ambassadore
Genel Müdürü
Özel olduklarn hissettiririz..
“Yılda 35 bin misafiri a¤›rlar›z, bu mekanda özel olduklar›n› hissettiririz. Amacımız
misafirlerimizin vazgeçilmezi olmaktır.
Biz hem otel olarak hem flirket olarak Ankara’da sanatsal faaliyetlere çok ciddi destek
veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine katkılarda bulunuyoruz. Merkezi Ankara’da
olan bir grup olmamızdan dolayı Ankara’ya hem turizm anlamında hem de sosyal hayat
anlamında ciddi katkılarda bulunan bir grubuz.
Otelimizin yıllık doluluk oranı yüzde 70.”
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
71
Boutique Hotel
GOP-Ankara
Ankara'nn güzide mevkii Gaziosmanpaşa Boğaz Sokak'ta Ocak 2006' da hizmete giren Limak
Ambassadore Hotel, müzelere, büyükelçiliklere, iş, alşveriş, sinema, tiyatro ve eğlence merkezlerine
yürüme mesafesindedir.
Konforun estetik ile buluştuğu noktada lüks odalaryla hizmet vermektedir. Otelde modern mimarisi
ve şk tasarm ile dikkat çeken Cafe Fiori, özel yemek ve toplantlar için teras restoran, lobi bar,
yazlk ve kşlk bahçe ile 1500 kişiye hizmet verebilecek bir mutfak bulunmaktadr. Kaliteli servis
anlayşn catering hizmetleri sunarak misafirlerinin tercih ettiği mekanlara da götürmektedir.
Limak Ambassadore Hotel iş toplantlar, özel davetler ve diğer tüm etkinliklere uygun 600 kişilik
çok amaçl salonu, 400 kişilik balo salonu ve istenildiğinde bölünebilir özelliklere sahip 5 adet
farkl toplant salonuyla tüm detaylarn düşünüldüğü vazgeçilmez bir ortam sunmaktadr.
Otelde 2009 yl içerisinde 745 adet toplant, seminer, kongre, konferans, kutlama, balo, yemek,
kokteyl ve düğün organizasyonlar gerçekleştirilmiş, bu aktivitelerde toplam 36.643 yldza hizmet
verilmiştir.
“Dünyamzn yldzlarna” sloganyla sunulan kişiye özel hizmet anlayşyla yurt içinden ve yurt
dşndan gelen iş, medya ve sanat camiasndan 18.929 konaklama olmak üzere, toplam 55.572
yldz ağrlanmştr.
72
Aydın Koçer
Limak ‹nflaat
Kavac›k ve Yalova Otel ‹nflaat›
Proje Müdürü
Merkezlerin kesiflim noktas›...
“fiöyle söyleyeyim, Kavacık öyle bir noktada ki bugün ‹stanbul’un en can alıcı, en
ra¤bet edilen bölgeleri olan fiiflli, Mecidiyeköy, Levent, Etiler’e çok kısa mesafede.
Etiler ile burasının kufl uçuflu mesafesi 1-1,5 km gibi. Aynı zamanda TEM yolu üzerinden
ve Fatih köprüsü üzerinden, merkezden geçen insanlar için Avrupa yakasından
Anadoluya, Anadoludan Avrupaya geçenler için tam merkez noktasında olan bo¤azla
Beykoz, Çubuklu, Anadolu Hisarı tarafındaki insanlara da komple hizmet verebilecek
çok merkezde bir yer. Çünkü, ‹stanbul’un artık merkez anlayıflı de¤iflti. fiimdi ‹stanbul
birkaç merkezden olufluyor. Kavacık’ın özelli¤i bütün merkezlerin tam kesiflim
noktasında bir yerde olması. Ve ilginçtir ki buralarda böyle bir turizm yatırımı bugüne
kadar hiçbir kimse tarafından yapılmamıfl. Limak bu anlamda böyle bir ilki de
yaratıyor.”
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
73
D
10• AÇIL
20
0 • GRAN
01
TAR‹H‹ •2
Ifi
OP
ENING
•
Limak Kavacık
Business Hotel
Kavac›k-‹stanbul
Limak Kavacık Oteli’nin bulunduğu Kavacık bölgesi İstanbul’un Asya yakasında olmasına
rağmen Avrupa’ya olan yakınlığı, direkt otoyol üzerinden ulaşım kolaylığı ve iki havaalanına
da eşit uzaklığıyla oldukça güzel bir konuma sahiptir. Kavack Otel 2010 yılında hizmete
girecektir.
Limak Kavacık Oteli, 7 adet elite suite, 38-46 m2 kullanım alanına sahip 17 adet junior suite,
25-35 m2 kullanım alanına sahip 181 adet standart oda olmak üzere, toplam 205 odayla
hizmet verecektir. Tesiste ayrca 148 m2 SPA merkezi, 110 m2 cardio merkezi, 2 adet 61 ve
67 m2 toplantı salonu, 2 adet 181 ve 260 m2 toplantı salonu, 1 adet 464 kişi kapasiteli 687
m2 toplantı salonu, 80 m2 cafe, bar, 281 m2 restoran, 143 m2 alakart restoran, 1 adet 55
m2 açık havuz ile açık ve kapalı otopark yer almaktadr.
Limak Turizm Grubu
10• AÇIL
20
0 • GRAN
01
TAR‹H‹ •2
Ifi
D
OP
ENING
•
74
Limak Yalova
Thermal Hotel
Yalova
Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan ve tarihi bir değer taşıyan Limak Yalova Thermal Hotel,
Gazi Üniversitesi’nin proje desteği ile birinci sınıf eski eser restorasyonu yapılarak 2010 yılında
hizmete açılacaktır.
Limak Yalova Thermal Hotel’de 40 adet VIP oda bulunmakta olup tamamen yaşadığı dönemi
yansıtan bir otel görünümünde olacaktır.
Tesiste, 30-35 m2 büyüklüğe sahip, içinde jakuzisi ve şok duşu bulunan termal suyun odalara
verildiği 30 adet standart VIP oda, 50 m2 ve 40 m2 büyüklüğe sahip, içinde jakuzisi ve şok
duşu bulunan termal suyun odalara verildiği 4 adet büyük tip VIP oda, 4 adet özel jakuzili
ve gerektiğinde 2 ayrı daire olarak kiralanabilecek, birleştirilmeye müsait elit VIP oda, Gazino
binasının altında 85 m2 alan içinde 100 m2 termal havuz, Türk Hamamı, sauna ve buhar
banyosu ve duşları, masaj merkezi bulunan SPA merkezi bulunacaktır.
Tesiste, açık alanda her iki binayı birbirine bağlayan cam tüp ve açık termal havuz ve fitness
merkezinden oluşan cam piramit, otel bloğunda 3 adet küçük toplantı salonu, Gazino binasında
65’er m2 lik 2 adet toplantı salonu ve fuayesi, Gazino binasında 120 m2 alanda 108 kişilik
ormana bakan bir alakart restoran, 5.750 m2 alanda peyzaj yeşil alan içerisinde açık kafe ve
mutfağı ve 40 araçlık otopark yer almaktadır.
“Ben eminim ki, bu yatırımla uzun seneler güney turizminin ve ege
turizminin yıldızının parlamasıyla beraber de¤erini yitiren Yalova termal
bölgesi ve Yalova bu yatırımdan etkilenecektir. Yalova, bu yatırımla
beraber bir çok yatırımcıyı o bölgeye çekecek ve tekrar termal turizminin
cazibe merkezi olacaktır.”
Aydın Koçer
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
75
Türkiye’nin Karlovivari’si olacak...
“Yalova’da bir termal bölgesi var. Kalite anlamında dünyada en iyi ikinci termal suyun çıktı¤ı bir bölgedir.
130-140 sene daha ömrü olabilen çok ciddi bir kaynak su. Bu otelin dıflında bu alanın hemen bitifli¤inde
kufl uçuflu 100 metre mesafede içten ba¤lantı yolları olan iki tane bina var. Bu binalar Atatürk tarafından
zamanında yaptırılmıfl, en eski binalar. Bir tanesinin adı Büyük Otel, 52 odalı bir tesis. Di¤eri ise büyük
Gazino Binası denilen sosyal tesis binası. Bu her iki bina Atatürk’ün bu memleketin gelece¤i için kararlar
aldı¤ı, dolayısıyla tüm silah arkadafllarını a¤ırladı¤ı, onlarla birlikte birçok toplantılar yaptı¤ı, akflamları
da dost meclisinde hem yemek yiyerek hem müzik dinleyerek biraz stres attı¤ı bir tesistir. Bu tesisin ilk
esinlendi¤i yer de Çekoslovakya’da Karlovivari. Mustafa Kemal orada kaldıktan sonra böyle bir yerin
yapılmasını istemifl. Hatta burası su flehridir. ‹lk kuruluflu 1907’dir. 1927’de ise burayı devlet bir otel olarak
revize etmifl. Yapılar tamamen ahflap. Birinci sınıf tarihi eser hüviyetinde. Sit alanı olan bir bölge. Türkiye’nin
Karlovivari’si olacak. Ona u¤raflıyoruz.”
76
Limak Turizm Grubu
ISG Airport Hotel
‹stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas› Havaliman›-‹stanbul
ISG Airport Hotel, yoğun iş program srasnda huzurlu bir mola vermek isteyenler için özel olarak
tasarlanmş olup kara ve hava tarafndan ayr girişleri bulunmaktadr.
ISG Airport Hotel’in hava tarafnda konaklama yapmak isteyen misafirlerimizin, havayolu şirketinden
uçağa biniş kartlarn almş olmalar ve pasaport kontrolünden geçmeleri gerekmektedir. ISG
Airport Hotel’in kara tarafnda “oda ve kahvalt” servisi, hava (transit) tarafnda ise sadece “oda”
hizmeti sunulmaktadr.
ISG Airport Hotel’de, şirket yemeklerinden, toplantlarna kadar iş dünyasndan birey ve kurumlarn
her türlü ihtiyaçlarn karşlamak üzere, çağdaş tasarm ve modern teknolojiyi buluşturan, farkl
büyüklüklerde 5 adet toplant salonu bulunmaktadr.
ISG Airport Hotel’in sağlk kulübü yalnzca kara tarafnda kalan misafirler tarafndan kullanlabilmektedir.
Sağlk kulübünde 2 adet masaj odas, 2 adet sauna ve bir adet spor salonu yer almaktadr.
HA L ‹ N
E
E • ‹ NfiA
•
A
77
D
‹ Nfi
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
L
H A ‹ND
Limak Babylon
Hotel & Resort
Bafra-Kıbrıs
Limak Babylon Resort, Bafra İskele mevkiinde, şehir merkezine 20 km, Ercan havaalanına 72
km, Magosa’ya 45 km uzaklıktadır.
Akdeniz’in mükemmel iklimi, eşsiz doğası ve misafirperver insanlarıyla Kıbrıs, turizmin cennet
mekanlarından birisidir. Bozulmamış doğal güzellikleri ve 9000 yıllık görkemli tarihinin yanı
sıra dört mevsim güneş, pırıl pırıl bir deniz ve uzun kumsalları Kıbrıs turizminin değerlerini
oluşturmaktadır.
Babylon, dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçeleri’nden esinlenerek
tasarlanmıştır. Otelde 1100 yatak, 4 adet açık ve bir adet kapalı yüzme havuzu, aqua park,
bowling salonu, 1 adet 850 kişilik kapalı, 1 adet 450 kişilik açık ve 3 adet 200 kişilik açık alakart
restoran, 9 bar, bir çay evi ile ulusal ve uluslararası kongreler için tasarlanan bir adet 2000
kişilik, bir adet 800 kişilik, 2 adet 400 ve 4 adet 200 kişilik olmak üzere toplam 4400 kişilik
toplantı salonu ve bu salonlara hizmet veren bir alakart mutfak bulunacaktır.
Bunların yanısıra projede, 2350 m2 SPA merkezi, Türk Hamamı, sauna, 2 buhar hamamı,
futbol sahası, voleybol, basketbol sahaları ve 2 tenis kortu yer almaktadır.
78
Limak
Enerji Grubu
79
Batuhan Özdemir
Limak fiirketler Grubu
‹cra Kurulu Üyesi
Enerjide çeflitlili€e ulaflmak...
“2010 için hedeflerimiz üretim kapasitemizi artırmak. Enerjide çeflitlili¤e ulaflmak.
fiu anda hidrolikte varız. Bunun yanına bir jeotermal, belki bir rüzgar, belki bir kömür
santrali hedefliyoruz. ‹nflallah 2010’da bunlardan birisini baflarırız. Da¤ıtım
hedeflerimizden. Da¤ıtımı aldık. Hedeflerimizden birisini gerçeklefltirdik. Hayırlısıyla
lisansımızı da alaca¤ız. Uluda¤ Elektrik Da¤ıtım. Elektrik da¤ıtım tamamen farklı bir
proje. Üretmeye de benzemiyor, inflaata da benzemiyor. Bambaflka bir sistem. Dedi¤im
gibi bunu gördük. Böyle bir potansiyelimizin oldu¤unu biliyoruz. Daha baflka dallara
da atılmak istiyoruz. Yapabilece¤imize inanıyoruz. Yeni bir sektör olarak belki sanayide
biraz daha atılım yapabiliriz.
2010’a hızlı bir girifl yaptık. Hedeflerimiz tutuyor. Daha da hızlanmak istiyoruz.”
80
Limak Enerji Grubu
Enerjide büyüyece¤iz...
Limak Grubu, enerji sektörüne 1997 ylnda Limak Enerji ile girmiştir. Grup,
hidroelektrik santrali inşaatnda kazandğ önemli tecrübeler doğrultusunda
hidroelektrik santral yatrmlarna yönelmiştir. Limak’n büyüme hedefi hidroelektrik
santraller ile snrl değildir, grup enerji portföyünü çeşitlendirmek istemekte ve bu
amaçla enerji sektöründeki tüm frsatlar takip etmektedir.
Limak Grubu’nun halen işletmede olan santrallarnn kurulu gücü 161 MW ve
ortalama toplam enerji üretimi 600 milyon kWh civarndadr.
Şu anda çeşitli aşamalarda olan (inşaat/kesin proje/lisans) Alkumru, Pembelik, Tatar,
Dereköy, Kirazlk, Karg,Eriç ve Bayram Hidroelektrik Santralleri 2015 yl sonuna
kadar faaliyete geçecek ve 2015’de Limak Grubu portföyünde yer alan santrallarn
toplam kurulu gücü 1200 MW seviyesine ve ortalama yllk üretim ise yaklaşk 4
milyar kWh seviyesine yükselecektir.
Grup özelleştirme portföyü kapsamndaki üretim ihaleleri yannda elektrik dağtm
ihalelerine de katlmaya devam etme kararndadr. 18 Şubat 2010’da yaplan
Uludağ elektrik dağtm bölgesi özelleştirme ihalesini kazanan grup bir yandan
üretimdeki gücünü büyütme yolunda çalşmalarn sürdürürken, bu dağtm
bölgesinin de portföye dahil olmas şüphesiz gruba büyük bir katk sağlayacak ve
önemli bir sinerji yaratacaktr.
Ayrca Limak Grubu üretimdeki kurulu gücünü sürekli hale getirmek için kömüre
dayal, bir termik santral kurarak enerji portföyüne baz enerji üretim tesisleri de
dahil etmeyi hedeflemiştir. Hali hazrda hidroelektrik santrallarla kazanlmş olan
puant gücün yannda termik kaynakl bir baz gücün de grubun elinde olmas hem
üretim ve hem de enerji ticaretinde gruba avantaj sağlayacaktr. Bu hedefi
gerçekleştirebilmek için grup bu konudaki çalşmalarn sürdürmektedir.
Limak, gerek DSİ tarafndan yaplan yeni hidroelektrik santra ihalelerini, gerekse
özelleştirme kapsamnda ihaleye açlan elektrik üretim ve dağtm ihalelerini yakndan
takip ederek sektördeki gücünü büyütmek istemektedir.
Taner Ercömert
Limak Enerji
HES Üretim Grubu
Genel Müdür
81
Türkiye’de özel sektörün yapt€›
ikinci en büyük baraj...
“2009’daki en büyük olayımız bizim için Uzunçayır’ın iflletmeye alınması. Tabii bu
arada, Siirt’teki Alkumru bizim çok büyük projemiz flu anda. 270 MW‘lik. fiu an
Türkiye’de özel sektörün yaptı¤ı ikinci büyük baraj. 1 milyar kw/saat’lik bir üretim
bekliyoruz. Limak’ın enerji üretimindeki en büyük gücü. Alkumru’da inflaatı 2009’da
bafllattık, büyük bir hızla gidiyoruz. Bizim için çok de¤erli bir proje. Hedefimiz flubat
2011’de santrali devreye almak. Üç yıllık bir süresi var. Üç yılda biten bu büyüklükte
bir baraj yok. ‹nflaatını Limak ‹nflaat yapıyor. Yatırım bedeli afla¤ı yukarı 450 milyon
dolarlık bir paket.”
82
Limak Enerji Grubu
83
‹smail Ergünefl
Limak Enerji
Da¤›t›m Grubu
Genel Koordinatör
Enerji stratejik öneme sahip...
“Türkiye’de flu an bütün büyük grupların veya büyümeyi düflünen bütün grupların stratejik
sektörü, enerji. Stratejik hedef olarak belirledikleri sektör. Bence yanlıfl da de¤il. Enerjide
flu an alınacak pozisyon belki de önümüzdeki befl-on yıl içerisinde grupların sıralamasını
de¤ifltirebilir.
2010 yılı Limak’ta özellikle enerji anlamında iddialı bir yıl olacak. Bence Limak Enerji’nin
adı çok duyulur olacak. Limak Grubu, büyümeyi çok özüne sindirmifl bir grup. Bütün
çalıflanları sanki grubun daha da büyümesi, yatırım yapmasını istiyor. Yatırımdan, büyümekten
korkan bir grup de¤il. Bence Limak’ın en önemli tarafı yeni fikirlere oldukça açık olması.
Limak yenilikçi bir grup.
Limak’ta süreçler çok hızlı. Karar alma süreci çok hızlı. Tabii, Limak çok dinamik bir grup.
Dolayısıyla o tempoya ayak uydurmak için biraz kendi tempomuzu yükseltmemiz gerekiyor.
Hızlı koflmak gerekiyor. Limak Grubu zaten çok hızlı, çok kofluyor, çok çalıflıyor. Bir de enerji
gibi dinamik bir sektörde çalıflıyoruz. ‹kisi bir araya gelince çok daha yo¤un mesai istiyor,
çalıflma istiyor.”
84
Limak Enerji Grubu
Alkumru Baraj› ve
Hidroelektrik Santrali
Alkumru Baraj ve Hidroelektrik Santrali, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Siirt ili
snrlar içinde, Dicle nehrinin kolu olan Botan çay üzerinde yer almaktadr.
13 milyon m3 dolgu hacmine sahip ön yüzü beton kapl kaya dolgu barajn gövdesinin
nehir yatağndan yüksekliği 110 metre, temelden yüksekliği 134 metre, kret uzunluğu
ise 1058 metredir.
Alkumru HES’in lisans 2056 ylna kadar holding şirketlerinden Limak Hidroelektrik
Santral Yatrmlar A.Ş.’ne aittir.
Santraln toplam kurulu gücü 265,77 MW olup yllk ortalama üretimi 900 milyon
kWh olacaktr. Tesis üç üniteden oluşmaktadr.
Projenin inşaat işlerine 2008 ylnda Limak İnşaat tarafndan başlanlmş ve ayn yln
sonunda elektromekanik teçhizat sözleşmesi imzalanmştr. 2009 yl sonunda başlanlan
teçhizat montaj halen devam etmektedir.
Santraln 2011 ylnda enerji üretimine başlamas öngörülmektedir.
“Biz h›z konusunda çok iddial›y›z. fiimdi Alkumru Baraj›’n›
yap›yoruz. O bizim gözbebe¤imiz. ‹lk kendi büyük projemiz.
Orada da herhalde dünya rekoru olacak gibi geliyor.
Bilmiyorum ben, üç y›lda inflaat› tamamlan›p elektrik enerjisi
üretimine geçen bu büyüklükte bir baraj yok. Onu da
bitirece¤iz inflallah. ”
Mustafa Bafltürk
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
“2009’da, tabii ki çok heyecanlıyız, Türkiye’nin gövde hacmi
olarak beflinci büyük baraj›n› yap›yoruz, Alkumru’yu.
Benimle beraber bafllayan projelerden ilkini, Seyrantepe’yi
2008 sonunda devreye alm›flt›k. Uzunçay›r Baraj›’nda da
ilk ünitemizi 2009’da devreye ald›k.”
Batuhan Özdemir
85
86
Limak Enerji Grubu
Uzunçayır Barajı ve
Hidroelektrik Santrali
Uzunçayr Baraj ve HES, Doğu Anadolu’da, Tunceli ili snrlar içerisinde Munzur Çay
üzerinde bulunmaktadr. Toplam kurulu gücü 84 MW olup yllk ortalama üretimi 322
milyon kWh’dir. Tesis üç üniteden oluşmaktadr.
Barajn inşaat daha önceki müteahhit tarafndan büyük oranda tamamlanmş olup
kalan inşaat işleri ise Limak İnşaat tarafndan yaplmştr.
Santralda 2009 yl sonunda birinci üniteyle enerji üretimine başlanlmş ve Ocak ve
Nisan 2010’da ikinci ve üçüncü ünitelerinde devreye girmesiyle santral tam kapasiteyle
üretime geçmiştir.
Uzunçayr Baraj ve Hidroelektrik Santrali’ne ait lisans 2056 ylna kadar holding
şirketlerinden Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye aittir.
Aralk 2009’dan Nisan 2010’a kadar santralde yaklaşk 100 milyon kWh’lik enerji
üretimi gerçekleştirilmiştir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
“Biz Limak’a yeni girdi¤imizde Uzunçayır sözleflmesini
bitirmek bize nasip oldu. Biz sözleflmeye ba¤ladık onu. O
gün bir program öngördük, dedik ki 27. ayda ilk üniteyi
devreye alaca¤ız. Ve biz 27 aydan daha önce santrali
devreye aldık.”
Taner Ercömert
87
88
Limak Enerji Grubu
Seyrantepe Barajı ve
Hidroelektrik Santrali
Limak, Seyrantepe Baraj ve Hidroelektrik Santrali’ni Bilgin Grubu ile birlikte işletmektedir.
Seyrantepe Baraj, Frat Nehrinin kolu Peri Suyu üzerinde, Tunceli - Elazğ snrnda,
nehir yatağndan 31 metre yükseklikte, merkezi kil çekirdekli kum-çakl dolgulu gövdeye
sahip bir barajdr.
Santraln toplam kurulu gücü 51.4 MW ve yllk ortalama üretimi 180 milyon kWh
civarndadr. Tesis iki üniteden oluşmaktadr.
Santral Ekim 2008’de ticari işletmeye alnmş olup 2052 ylna kadar üretim lisans
hakk Limak- Bilgin ortaklğ olan Darenhes Elektrik Üretimi A.Ş.’ye aittir.
Ekim 2008’den Nisan 2010’a kadar santralde yaklaşk 285 milyon kWh’lik enerji üretimi
gerçekleştirilmiştir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
89
90
Limak Enerji Grubu
Tatar Barajı ve
Hidroelektrik Santrali
Limak, Tatar Baraj ve Hidroelektrik Santrali projesini Bilgin Grubu ile birlikte
yürütmektedir.
Tatar Baraj ve HES proje yeri Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Elazğ ili ve ksmen de
Bingöl ili snrlar içinde Peri Suyu üzerinde bulunmaktadr.
Baraj merkezi kil çekirdekli kum-çakl dolgu gövde tipindedir.
Santraln toplam kurulu gücü 131,16 MW olup yllk ortalama üretim 400 milyon kWh
olacaktr. Tesis iki üniteden oluşmaktadr.
Baraj İnşaat 2008 ylndan itibaren Limak İnşaat tarafndan yaplmakta olup santralin
2012 ylnda işletmeye geçmesi planlanmaktadr.
Tatar HES’in üretim lisans 2054 ylna kadar Limak-Bilgin ortaklğ olan Darenhes
Elektrik Üretimi A.Ş.’ye aittir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
91
92
Limak Enerji Grubu
Pembelik Barajı ve
Hidroelektrik Santrali
Limak, Pembelik Baraj ve Hidroelektrik Santrali projesini Bilgin Grubu ile birlikte
yürütmektedir.
Pembelik Baraj ve HES projesi Doğu Anadolu Bölgesi'nde Elazğ ili snrlar içinde Peri
Suyu üzerinde bulunmaktadr.
Baraj nehir yatağndan 77 metre yükseklikte beton dolgu baraj tipinde inşa edilecektir.
Toplam kurulu güç 130,26 MW olup yllk ortalama üretim 410 milyon kWh olacaktr.
Tesis iki üniteden oluşmaktadr.
Kesin projelendirme aşamasnda olan bu projede inşaat çalşmalarna 2010 ylnda
başlanlmas ve santralde 2013 ylnda işletmeye geçilmesi planlanmaktadr. Pembelik
HES’in üretim lisans 2054 ylna kadar Limak-Bilgin ortaklğ olan Darenhes Elektrik
Üretimi A.Ş.’ye aittir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
93
Pamuk
Hidroelektrik Santrali
Mersin ili Çamlyayla ilçesi Pamuk Çay üzerinde kurulu bulunan Pamuk Hidroelektrik
Santral’nn inşaat Yap-İşlet-Devret modeliyle Limak İnşaat tarafndan gerçekleştirilmiştir.
Santraln toplam kurulu gücü 23,31 MW ve yllk üretim kapasitesi 81 milyon kWh
civarndadr.
İki ünitesi olan santral işletmeye alndğ 2004 ylndan 2010 ylna kadar 400 milyon
kWh’lik elektrik enerjisi üretmiştir. Tesisin işletmesi 2052 ylna kadar Limak’n % 25,46
hissesine sahip olduğu bir konsorsiyuma aittir.
94
Limak Enerji Grubu
Kargı Hidroelektrik
Santrali
Karg Baraj ve Hidroelektrik Santrali, İç Anadolu Bölgesinde Ankara il snrlar içerisinde
bulunmaktadr. Limak İnşaat’n % 50 hissesine sahip olduğu Karg Enerji Üretim ve
Ticaret A.Ş.’nce projenin üretim lisansnn alnmas için 2008 ylnda EPDK’ya başvuruda
bulunulmuştur. DSİ ile Su Kullanm Anlaşmas 2010 ylnda imzalanmş olup halen
üretim lisans alma çalşmalar devam etmektedir.
Santraln toplam kurulu gücü 100 MW olup yllk ortalama üretimi 254 milyon kWh
olacaktr. Tesis iki üniteden oluşmaktadr.
Santraln 2014 ylnda enerji üretimine başlamas öngörülmektedir.
Eriç Barajı ve
Hidroelektrik Santrali
Eriç Baraj ve Hidroelektrik Santrali, Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan il snrlar
içerisinde bulunmaktadr.
Limak İnşaat’n % 30 hissesine sahip olduğu Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nce
projenin üretim lisansnn alnmas için 2008 ylnda EPDK’ya başvuruda bulunulmuştur.
DSİ ile Su Kullanm Anlaşmas 2010 ylnda imzalanmş olup halen üretim lisans alma
çalşmalar devam etmektedir.
Santraln toplam kurulu gücü 170 MW ve yllk ortalama üretimi 703 milyon kWh
olacaktr. Tesis iki üniteden oluşmaktadr. Santraln 2015 ylnda enerji üretimine
başlamas öngörülmektedir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
95
Kirazlık Regülatörü ve
Hidroelektrik Santrali
Kirazlk Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali projesi, Siirt ili snrlar içerisinde Botan
Çay üzerinde Alkumru Baraj ve Hidroelektrik Santrali’nin akş aşağsnda yer almaktadr.
Tesis beton gövdeli bir regülatör, radyal kapakl bir dipsavak ve kanat kapakl bir
dolusavağa sahiptir.
Santraln toplam kurulu gücü 45 MW olup yllk ortalama üretimi 150 milyon kWh
olacaktr. Tesis üç üniteden oluşmaktadr.
Holding iştiraklerinden Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bu projenin
üretim lisansn 2057 ylna kadar kullanma hakkn almştr. 2010 ylnda elektromekanik
teçhizat ihalesi sonuçlandrlacak ve tesisin inşaat işlerine başlanacaktr.
Santralde enerji üretimine 2012 ylnda başlanacaktr.
Bayram Hidroelektrik
Santrali
Limak, DSİ’nin açmş olduğu Bayram HES’in lisansna esas katk pay ihalesini 2009
ylnda kazanmştr.
Toplam kurulu gücü 90 MW ve yllk ortalama üretimi 256 milyon kWh olacaktr.
Bayram Baraj ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesinde, Artvin İli Çoruh Nehrinin kolu
Berta Nehri üzerinde yer almaktadr.
Projenin üretim lisansnn alnmas için çalşmalar devam etmektedir. 2011 ylnda
elektromekanik teçhizat ihalesi yaplacak ve tesisin inşaat işlerine başlanacaktr.
Santraln 2014 ylnda enerji üretimine başlamas öngörülmektedir
96
Limak Enerji Grubu
Dereköy-Demirkapı
Hidroelektrik Santrali
Dereköy Regülatörü ve Demirkap Hidroelektrik Santrali, Doğu Karadeniz’de, Rize ili,
İyidere Çay üzerinde bulunmaktadr. Toplam kurulu gücü 105 MW olup yllk ortalama
üretimi 366 milyon kWh olacaktr. Tesis üç üniteden oluşmaktadr.
Holding şirketlerinden BESS Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu projenin üretim
lisansn 2056 ylna kadar kullanma hakkn almştr.
Proje şu an kesin proje aşamasnda olup 2011 ylnda inşaat işleri başlayacaktr.
Santraln 2013 ylnda enerji üretimine geçmesi planlanmaktadr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
97
Çal Hidroelektrik
Santrali
Denizli ili snrlar içerisindeki Çal Hidroelektrik Santrali, suyunu Çal Ovas sulamas ve
Büyük Menderes Nehri üzerindeki Erenler Regülatörü’nden almaktadr.
Çal Hidroelektrik Santrali, "Yap-İşlet-Devret" modeli ile inşa edilmiş olup Ocak 2001'de
tamamlanarak işletmeye açlmştr. Tesisin işletmesi 2021 ylna kadar holding
şirketlerinden Limak Enerji Üretim Dağtm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne aittir.
Kurulu gücü 2,2 MW olan Çal Hidroelektrik Santrali, yllk ortalama 12 milyon kWh
enerji üretmektedir. Tesis iki üniteden oluşmaktadr.
2001 ve 2010 yllar arasnda santralde 104 milyon kWh’lik elektrik enerjisi üretilmiştir.
98
Limak
Çimento Grubu
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
99
Türkiye’nin
en hızlı büyüyen flirketleri aras›nda
Limak Çimento 21. sırada
Kurtalan Çimento Fabrikas’n 2000 ylnda satn
Limak Çimento Grubu yeni tesisler kurmakla
alarak sektöre giren Limak, 2006 ylnda Ergani
birlikte mevcut Fabrikalardaki teknoloji yenileme
ve Gaziantep Çimento Fabrikalarn, 2007 ylnda
ise Şanlurfa Çimento Fabrikas’n bünyesine
ve kapasite artrm yatrmlarna da devam
etmektedir. Bu kapsamda halihazrda 2.300
katarak gelişmesini sürdürmüştür.
ton/gün klinker üretim kapasitesi olan Şanlurfa
2007 ylnda inşaatna başladğ Bitlis Çimento
Fabrikasnda başlatlan prekalsinasyon yatrm
Tesisi’ni 8 Ağustos 2008’de işletmeye almş olup,
tamamlandğnda Fabrikann kapasitesi 4500
büyüme hedefinden mevcut krize rağmen
ton/gün’e çkacaktr. Böylece grubun yllk klinker
vazgeçmemiş ve en son Aralk 2008 aynda yoğun
üretim kapasitesi 3.467.000 ton ve yllk çimento
bir tempo ile inşaatna başlanan Limak
üretim kapasitesi ise 6.653.000 ton olacaktr.
Mardin/Derik Öğütme ve Paketleme Tesisini de
Aralk 2009 aynda devreye almştr. Nihai olarak
Grubun ilk yatrm olan Limak Kurtalan Çimento,
2005, 2006, 2007 ve 2008 yllarnda İstanbul
4 entegre Çimento Fabrikas ve 2 Öğütme Paketleme Tesisi ile sektörde büyümeye, ülkemiz
ekonomisine ve istihdamna katma değer
sağlamaya devam etmektedir.
Sanayi Odas tarafndan yaplan Türkiye’nin en
büyük sanayi işletmesi araştrmas “ISO 500”
listesine girmiştir.
Capital Dergisi’nin Türkiye genelinde 2008 yılının en hızlı büyüyen 25 fiirketi arafltırma
sonucuna göre Limak Çimento ilk 21. sırada yer almıfltır.
100
Limak Çimento Grubu
‹nsan sevgisi birinci s›rada...
“Politikamızı flunun üzerine kurduk: ‹nsan sevgisini birinci sıraya yazdık. ‹kincisi
ekibimizdeki tüm insanları profesyonellerden seçtik.
Kriz ortamında herkes teknolojiye yatırım yapmayı düflünürken biz o bölgede teknolojik
yatırımlarla birlikte fabrika tesislerimiz içerisinde tenis kortu, futbol sahası, çocuklar
için oyun parkları, fabrika sahası içerisinde bir gölet ve yöre insanına örnek olacak
tarımsal faaliyetlerde bulunduk. Tüm idari ve sosyal binaların rehabilitasyonunu
yaptık.
Bu Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinde çok önemli. Çünkü bulundu¤umuz bölgede
insanların sosyal ihtiyaçlarını karflılayacak mekanlar yok. Örne¤in o tarihte Siirt’te
bir jimnastik salonu yoktu ama fabrikamızda vardı.”
101
Gültekin Aksüyek
Limak Çimento Grubu
Genel Koordinatör
“Çalıflanlarımızla yaptıkları iflin dıflında aileleri ile birlikte sosyal içerikli projeler
gelifltirdik. Çok ciddi katkılarda bulunduk. ‹nsanlara aile iliflkilerinde, çocuk yetifltirmede,
e¤itimle ilgili konularda çok ciddi rehberlik yaptık. Çalıflanlarımız bu iflte bilfiil çalıfltılar.
Sonrasında da yatırımlarımız hiç durmadı. 2000 yılından beri Limak Çimento Grubu
yaklaflık 60 milyon Avro tutarında rehabilitasyon, iyilefltirme ve kapasite artırım
yatırımı yaptı.
2010 yılı yatırım bütçemiz de yaklaflık 40 milyon Avro tutarında olup, bunun tamamı
2010 yılı içerisinde kullanılacaktır.”
102
Limak Çimento Grubu
Ödüller
Fabrika
sahasına
farklı türlerden
toplam 222. 600
a¤aç dikildi.
‹SO
Türkiye’nin
En Büyük 500
Sanayi ‹flletmesi
2008
‹SO
Türkiye’nin
En Büyük 500
Sanayi ‹flletmesi
2006
Siirt
Kurumlar Vergisi
Birincisi
2007
Siirt
Kurumlar Vergisi
Birincisi
2006
‹SO
Türkiye’nin
En Büyük 500
Sanayi ‹flletmesi
2007
‹SO
Türkiye’nin
En Büyük 500
Sanayi ‹flletmesi
2005
Limak Kurtalan Çimento
Fabrika sahasına
farklı türlerden
toplam 10.000
a¤aç dikildi.
Sosyal GüvenlikKurumu
Teflekkür Plaketi
2009
Limak Ergani Çimento
Fabrika sahasına
2009 yılında
1.000
fidan dikildi.
Limak Gaziantep Çimento
Fabrika sahasına
19 farklı türden
4.000
fidan dikildi.
Sosyal GüvenlikKurumu
Teflekkür Plaketi
2009
Fabrika sahasına
farklı türlerden
268
fidan dikildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu
Teflekkür Plaketi
2009
Limak fianl›urfa Çimento
Limak Bitlis Çimento
Limak
Kurtalan Çimento
K›z Ö¤renci Yurdu
2006
Siirt
Kurumlar Vergisi
Birincisi
2005
103
Serhan Bacaksız
Limak fiirketler Grubu
‹cra Kurulu Üyesi
Limanlara açlmak...
“Bizim 10 senede, özellikle profesyonel yönetim sayesinde öyle bir ekibimiz olufltu ki biz
flu anda gerekirse yabancı bir gruba veya yabancı bir firmaya yurtdıflında anahtar
teslim fabrika dahi kurabilecek donanıma sahibiz. Hem teknik açıdan, hem mali açıdan
o donanıma sahibiz. Ekibimiz bu konuda son derece yetiflmifl, konusuna son derece
hakim insanlar. Özellikle Gültekin Bey’in önderli¤inde. O yüzden bu konuda biz her türlü
fırsata açı¤ız. Gerekirse mevcut bir fabrikaya yurtdıflında ortaklık da olabilir veya
herhangi bir gruba yeni sıfırdan fabrika kurup onun iflletmesi de olabilir. Önümüze
gelen her türlü teklifi veya olasılı¤ı de¤erlendiriyoruz. Ama dedi¤im gibi ana hedeflerimiz
yurtdıflına açılmak ve Türkiye’de de limanlara açılmak.
Hızlı hareket edebilen bir flirketiz. Bu bence en büyük avantajlarımızdan bir tanesi.
Büyük bir bünye ama aynı flekilde hareket edebilen bir bünyeyiz.”
104
Limak Çimento Grubu
Limak
Kurtalan Çimento
Kurtalan Çimento Fabrikas, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çimento ihtiyacn
karşlamak, komşu ülkelere ihracatta bulunarak ülke ve bölge ekonomisine katk sağlamak amac
ile Siirt ilinin Kurtalan ilçesinde kurulmuştur.
1976 yl ortasnda temeli atlan fabrika, 1984 yl sonunda işletmeye açlmş olup, ilk çimento
satşn 1985 ylnda gerçekleştirmiştir.
Siirt Kurtalan Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. kamuya ait bir kuruluş iken 1998 ylnda blok satş
yöntemi ile özelleştirilmiş ve özelleştirmeyi takiben 2000 yl Mart aynda Limak Grubu bünyesine
katlmştr. Yaplan yeni yatrmlarla yllk Klinker üretim kapasitesi 760.000 ton/yl’a, çimento
üretim kapasitesi ise 1.140.000 ton/yl’a çkarlmştr. Çimento paketleme ünitesi, yaplan ilave
yatrmlarla 200 ton/saat’lik yükleme kapasitesinden, 280 ton/saat yükleme kapasitesine
yükseltilmiştir.
2000 ylndan beri ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini başar ile devam ettirmekte ve 2007
ylndan beri ise ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlğ ve İş Güvenliği
Yönetim Sistemleri belgelerini alarak kararllkla yola devam etmektedir. Yap Malzemeleri
Yönetmeliği gereğince tüm ürünlerinde EC Uygunluk Belgesine sahip olan Limak Kurtalan
Çimento 2008 yl itibariyle Çevre ve Orman Bakanlğndan Tehlikeli Atklarn bertaraf için İşletme
Lisans da alarak çevre ekonomisine katkda bulunmaktadr.
Çevre bilinci ve duyarllğ içerisinde sürdürülen ağaçlandrma faaliyetlerine 2009 ylnda da
devam edilmiş ve muhtelif türlerde 2.600 adet fidan dikilerek fabrika sahasnda bulunan toplam
ağaç says 222.600 adet’e ulaşmştr.
2007 yl vergilendirme döneminde, kurumlar vergisi mükellefi olarak Siirt ilinde birinci sray
alan Limak Kurtalan Çimento, İstanbul Sanayi Odas tarafndan her yl yaplan Türkiye’nin 500
büyük sanayi kuruluşu araştrmasnda 2008 yl için 170. srada yer alarak 2009 ylna bir başar
daha eklemiştir.
Limak Kurtalan Çimento, 2008 yl içerisinde Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanyla
yeniden yaplandrlmş olup Grubun Ergani, Gaziantep, Şanlurfa, Bitlis ve Mardin Çimento
Fabrikalar ise kendisine bağl birer şube olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Üretilen Çimento Çeşitleri
Portland Çimento
Portland Kompoze Çimento
Portland Kompoze Çimento
Puzolanik Çimento
CEM I 42,5 N
CEM II/B-M(P-LL) 32,5 N
CEM II/A-M(P-LL) 42,5 N
CEM IV/B-P 32,5 R
105
106
Limak Çimento Grubu
Limak
Ergani Çimento
Ergani Çimento Fabrikas, GAP projesi kapsamnda ülke ekonomisine katk sağlamak amac
ile Diyarbakr ilinin Ergani ilçesinde kurulmuştur. 1976 ylnda temeli atlan fabrika, 1984 ylnn
Temmuz aynda işletmeye açlarak üretime başlamş ve ilk çimento satşn gerçekleştirmiştir.
Ergani Çimento Fabrikas kamuya ait bir kuruluş iken 1997 ylnda özelleştirilmiş, daha sonra
TMSF tarafndan satşa çkarlan fabrika Ocak 2006’da yaplan ihale sonucunda Limak Madencilik
Yap Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafndan satn alnarak Limak Çimento Grubu bünyesine
katlmştr. Fabrika devralndktan sonra bir taraftan çevresel anlamda yaplan yatrmlarla yeni
bir çehre ve modern bir görünüme kavuşmuş diğer taraftan ilave kapasite yatrmlar ile klinker
üretimi 760.000 ton/yl’a, çimento üretimi ise 1.400.000 ton/yl’a çkarlmştr.
Limak Ergani Çimento 2008 yl içinde gerçekleştirilen yeniden yaplanma çalşmalar sonucu
Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ergani Şubesi ünvanyla faaliyetlerine devam etmektedir.
Ergani Çimento Fabrikas sahip olduğu TS EN ISO 9001:2009 “Kalite Yönetim Sistemi” Belgesinin
yansra TS EN ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi” ve OHSAS 18001 “İş Sağlğ ve Güvenliği
Yönetim Sistemi” kurma çalşmalarn tamamlamş olup, Mays 2010 ay içerisinde “Entegre
Yönetim Sistemi” belgelendirme tetkikini gerçekleştirecektir.
Gerek yasal gerekse sosyal sorumluluk ve çevreye duyarllğn sonucu olarak alnan Emisyon
İzin Belgesi ile gaz ve toz emisyonlar yasal snr değerlerde gerçekleştirilmektedir. Son üç yl
içerisinde fabrika sahasna toplam 10.000 adet ağaç dikilmiştir.
Ergani Çimento Fabrikas, yasalarn gerektirdiği tüm çevresel gürültü ölçümlerini yaptrarak
Temmuz 2008 tarihinde “Gürültü Kontrol İzin Belgesi” almak için Çevre ve Orman Bakanlğna
müracaat eden Diyarbakr ilindeki ilk ve tek kuruluştur.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Üretilen Çimento Çeşitleri
Portland Çimento
Portland Kompoze Çimento
Puzolanik Çimento
CEM I 42,5 N
CEM II/A-M(P-LL) 42,5 R
CEM IV/B (P) 32,5 R
Üretilen tüm çimento türleri için TS Uygunluk ve EC Uygunluk Belgeleri mevcuttur.
107
108
Limak Çimento Grubu
Limak
Gaziantep Çimento
Gaziantep Çimento Fabrikas, kamuya ait bir kuruluş olarak sanayi ve ticaret yaps ile Türkiye
ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Gaziantep ilinde 1961 ylnda kurulmuştur. 1992
ylnda özelleştirilerek satlan fabrika 2006 ylnda TMSF tarafndan düzenlenen ihale sonucunda
Limak Kurtalan Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafndan satn alnarak Limak Grubu bünyesine
katlmştr.
Fabrika 1960 ylnda 85.000 ton/yl klinker üretim kapasitesi ve yaş sistem teknolojisi ile
çalşmaya başlamş, 1966 ylnda yar kuru sisteme çevrilerek klinker üretim kapasitesi 165.000
ton/yl olmuştur. 1971 ylnda kuru sistem II. Döner Frn devreye alnmş ve 2006 ylnda ise
yar kuru sistem devre dş braklmştr. Yaplan yatrmlar sonucu Fabrikann mevcut klinker
üretim kapasitesi 462.000 ton/yl, çimento üretim kapasitesi ise 1.400.000 ton/yl’a çkarlmştr.
Limak Gaziantep Çimento 2008 yl içinde gerçekleştirilen yeniden yaplanma çalşmalar
sonucu Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gaziantep Şubesi ünvanyla faaliyetlerine devam
etmektedir.
Fabrika Limak bünyesine alndktan sonra, çevresel anlamda tam bir değişim süreci geçirmiş
olup, bu kapsamda 2009 ylnda değişik türlerde yaklaşk 1000 adet ağaç dikilmiş ve ayrca
Fabrika sahasnn büyük bölümü çimlendirilmiştir.
Üretilen çimentolar için Kalite ve Çevre Kurulundan EC Uygunluk belgesi alnmş ayrca ISO
9001:2000 Kalite Sistemi-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlğ ve
Güvenliği Yönetim Sistemi ‘’Entegre Yönetim Sistemi’’ olarak BSI tarafndan belgelendirilmiştir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Üretilen Çimento Çeşitleri
Portland Çimento
Portland Kompoze Çimento
Puzolanik Çimento
CEM I 52,5 N
CEM II/B-M(P-LL) 42,5 N
CEM IV/B-(P) 32,5 N
109
110
Limak Çimento Grubu
Limak
fianl›urfa Çimento
Limak Şanlrfa Çimento Fabrikas, GAP projesi kapsamnda ülke ekonomisine katk sağlamak
amac ile Şanlurfa’nn Bozova yolu üzerinde kurulmuştur.
1976 ylnda temeli atlan fabrika, 1986 ylnn Mart aynda üretime başlamş ve 554.000
ton/yl klinker, 590.000 ton/yl çimento üretim kapasitesi ile Haziran ayndan itibaren ilk
çimento satşn gerçekleştirmiştir.
Şanlurfa Çimento, Çitosan bünyesinde kamuya ait bir kuruluş iken 1993 ylnda özelleştirilmiş
ve fabrika, 14 Aralk 2007 tarihi itibariyle Limak Çimento Grubu bünyesine katlmş olup,
çevresel, sosyal ve kapasiteye yönelik birçok alanda yatrma başlanlmş ve hala devam
etmektedir. Fabrikann mevcut klinker üretim kapasitesi 2.300 ton/gün olup, devam etmekte
olan prekalsinasyon yatrm tamamlandğnda bu miktar günlük 4.500 ton’a ve yllk olarak
da 1.485.000 ton’a yükselecektir. Çimento üretim kapasitesi ise 1.400.000 ton/yl’dr.
Süregelen çevre düzenlemeleri ile fabrikann daha estetik bir görünüm kazanmas için yaklaşk
1.200 m2 alan yeşillendirilmiştir. Limak olarak Fabrikann devralndğ 14.12.2007 tarihinden
beri 19 farkl türden oluşan toplam 4.000 adet ağaç dikilmiştir. Müdüriyet binas, Sosyal
Tesisler, Nizamiye, Kantar, Saym, Yemekhane ve İşletme binalar tamamen yenilenerek
modernleştirilmiş, fabrika içi yollar asfaltlanarak Fabrika adeta yeni bir yüze kavuşmuştur.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalşmalar tamamlanmş olup, Nisan 2010 ay içerisinde
belgelenmesi beklenmektedir. Çevre ve iş güvenliği bilincinden hareketle Limak Şanlurfa
çimento fabrikasnda entegre yönetim sistemi kurulmas kapsamnda OHSAS 18001 ve ISO
14001 çalşmalar hzla devam etmektedir.
SGK’nn kamuoyu nezdinde etkinliğini artrmak ve Sosyal Güvenlik bilincinin oluşmasn
sağlamak amacyla en yüksek sigorta primi ödeyen, sigorta prim borcu bulunmayan ve
çalşanlarna karş yükümlülüklerini yerine getiren işverenler onur plaketi ile ödüllendirilmiştir.
Limak Şanlurfa Çimento gerçekleştirilen yeniden yaplanma çalşmalar sonucu Limak Çimento
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şanlurfa Şubesi ünvanyla faaliyetlerine devam etmektedir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Üretilen Çimento Çeşitleri
Portland Çimento
Portland Kompoze Çimento
Puzolanik Çimento
CEM I 42,5 N
CEM II/B-M(P-LL) 32,5 R
CEM II/A-M(P-LL) 42,5 N
111
112
Limak Çimento Grubu
Limak
Bitlis Çimento
Limak Bitlis Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi Bitlis, Muş, Van illeri ve çevresinin çimento
talebini karşlamak amacyla, Bitlis-Muş karayolunun 2. kilometresinde Rahvadüzü mevkiinde
kurulmuştur. Açlşn Başbakan Sayn Recep Tayyip Erdoğan’n yapğ tesis, 8 Ağustos 2008
tarihinde düzenlenen törenle faaliyete geçmiştir.
30 milyon TL’ye mal olan tesisin yllk çimento üretim kapasitesi 525.000 ton’dur. Halihazrda
34 kadrolu personel istihdam edilmektedir. Bölgede yoğun kar yağş ve ağr geçen kş
koşullarndan dolay inşaat sektörünün durmas nedeniyle tesiste üretim çalşmalarna 3 ay
süreyle ara verilmesine rağmen hiçbir personel işten çkarlmamştr.
Bitlis’in gerçek anlamda tek sanayi yatrm olma özelliği taşyan Limak Bitlis Çimento Öğütme
ve Paketleme Tesisi yörenin ekonomi dinamiklerini hareketlendirerek çalşanlarnn haklarn
korumas, primlerini düzenli ödemesi hususundaki titizliği ve gayreti ile Bitlis Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlüğünce ödüle layk görülmüştür.
75.325,61 m2’lik alana sahip olan Limak Bitlis Öğütme ve Paketleme Tesisi son derece modern
bir görünüme sahiptir. Tesis içerisindeki bütün stokholler kapal, tüm yollar ve işletme alan
asfalt/betonlanmş durumda olup, tesisten hiçbir şekilde toz emisyonu oluşmamaktadr. ISO
9001 2000, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve bunun yansra OHSAS 18001 İş Sağlğ ve
İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili çalşmalar devam etmektedir.
Muhtelif türlerde 268 adet ağaç dikilen çevre dostu tesiste, üretilen ürünler için TS uygunluk
belgesi alnarak TS EN 197-2’nin tüm yükümlülüklerinin ve istatistiki çalşmalarnn yapldğnn
taahhüdü verilmiş ve Kalite ve Çevre Kurulundan EC Uygunluk Belgesi alnmştr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Üretilen Çimento Çeşitleri
Puzolanik Çimento
Puzolanik Çimento
Portland Kompoze Çimento
Portland Kompoze Çimento
CEM IV / A - P 32,5 N
CEM IV / A - P 42,5 N
CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N
CEM II/B-M (P-LL) 32,5 N
113
114
Limak Çimento Grubu
Limak
Mardin Çimento
Limak Çimento Grubu, ülke ekonomisi ve istihdamna daha fazla katkda bulunmak adna
üstlenmiş olduğu misyonu devam ettirebilmek için 2008 ylnda mevcut küresel krize rağmen
büyüme ve genişleme hedefinden vazgeçmemiş; Mardin’in Derik ilçesinde Öğütme ve Paketleme
Tesisi kurma karar almş, bu kapsamda gerekli proje ve altyap çalşmalarna müteakiben Aralk
2008 aynda yatrma başlanmş ve 2009 ylnn Aralk aynda Tesis devreye alnmştr.
Limak Mardin Çimento iç piyasada Mardin, Şrnak, Diyarbakr ve Urfa illeri, dş piyasada ise
Irak ve Suriye ülkelerinden gelen çimento talebini karşlamak amacyla, Kuşcu köyü Tepeönü
mevkii Derik-Mardin karayolunun 10. kilometresinde kurulmuştur.
11.75 milyon USD’ye mal olan Tesisin yllk çimento üretim kapasitesi 788.000 ton’dur. 35
kadrolu personel istihdam edilen tesiste ilerleyen aylarda personel saysnn arttrlmas
öngörülmektedir.
Tesis içerisindeki tüm yollar ve işletme alan asfalt/betonlanmş durumda olup, tesisten hiçbir
şekilde toz emisyonu oluşmamaktadr. ISO 9001 2000, ISO 14001 ve bunun yansra OHSAS
18001 Yönetim sistemleri ile ilgili çalşmalar başlatlmştr. 2009 yl içerisinde muhtelif türlerde
385 adet ağaç dikilen ve 10.000 m2 alan çimlendirilen çevre dostu tesiste, üretilen ürünler
için TSE’den AT Uygunluk Belgesi alnmştr. Ayrca TS uygunluk belgesi için de başvuru
yaplmştr.
Çevre bilinci, modern bir görünüm ve üst düzey teknoloji ile yaplan Tesisin gerek bölge
ekonomisi ve istihdamna yönelik olarak doğrudan veya dolayl sağlayacağ katma değer,
gerekse beraberinde getireceği sanayileşme kültürü ile bulunduğu bölgeye dinamik bir ivme
ve hareket kazandrmas beklenmektedir.
97.523,39 m2 alan üzerine inşa edilen Limak Mardin Çimento’da bölgenin ihtiyacı olan çimento
çeşitlerine öncelik verecektir.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Üretilen Çimento Çeşitleri
Portland Çimento
Puzolanik Çimento
CEM I 42,5 N
CEM IV / A - P 32,5 N
115
116
Limak
Yatırımlar Grubu
117
Murat Dedeo¤lu
Limak Yatırımlar Grubu
Genel Müdür
Yeni havaalanlar ve limanlar...
“2010 için Prifltina Havaalanını devir almak istiyoruz. Bunun dıflında takip etti¤imiz
çok büyük projeler var. Medine Havalimanı gibi. Bu iflte ortaklık görüflmelerine
bafllamak üzereyiz. Ona teklif bu sene içerisinde verilecek. Bunun yanı sıra Suriye’de
takip etti¤imiz havalimanları konusunda çok ümitliyiz. Bir de bu sene benim flahsi
çok büyük amacım portföye bir tane otoyol katmak.
Türkiye’de takip etti¤imiz projeler var. Bunun yanında arkadafllar yine Hırvatistan’da
bir konteyner limanına bakıyorlar. ‹kinci altı ay biraz daha yo¤un geçebilir. Çünkü,
ilk altı ayda, planlama ve hazırlık çalıflmalarına devam ediyoruz. ‹kinci altı ayda çok
hızlanacak.”
118
Limak Yatırımlar Grubu
119
Salih Berbero¤lu
Limak Yat›r›mlar Grubu
CEO
Önce bankalar inand projeye...
“2009’da beni en çok heyecanlandıran olaylardan biri Alkumru barajımızın finansmanı
oldu. Çünkü son bir senedir ben, a¤ırlıklı olarak HES’lerin finansmanı ile u¤rafltım.
Baraj için krizin ortasında, 12 yıl vadeli 350 milyon dolarlık kredi kullandık. Bu tam
krizin ortasında oldu¤u için hem bankalar açısından, hem bizim açımızdan çok
heyecanlı bir proje oldu.
Bankalar inandı önce projeye. Çünkü, biz Nihat Bey ile birlikte bankaları alıp yerinde
incelemeye götürdük. Birebir en üst düzey yöneticileriyle bankaların barajın lokasyonunu,
bir de kredi kullanmadan önce inflaata bafllamıfltık. Yani, bankalar flunu da gördü,
insanlar kendi projelerine o kadar güveniyor ki kredi olmadan projeye bafllayabiliyorlar
ve belli bir noktaya kadar getirebiliyorlar.”
120
Limak Yatırımlar Grubu
‹stanbul Sabiha Gökçen
Uluslararas› Havalimanı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman, Savunma Sanayi Müsteşarlğ’nn 2007 ylnda
açmş olduğu Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde ihale edilmiş, Limak İnşaat, GMR Infrastructure
(Hindistan) ve Malezya Airport Holding Berhad MAHB (Malezya) ortak girişimi ihaleyi kazanarak
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Yatrm Yapm ve İşletme A.Ş. (ISG)’yi kurmuşlar
ve toplam 1.932 milyon Avro+KDV kira bedeli ile mevcut terminaller ve 250 milyon Avro
tutarnda ilave yatarmla inşa edilecek yeni dş hatlar terminali ve mütemmimlerini inşa etmeye
ve 20 yl süreyle işletmeye 1 Mays 2008 tarihinde havalimann devralarak başlamşlardr.
Mevcut ve yeni inşa edilecek terminal ve diğer tesislerin işletilmesinin yan sra ISG, diğer
havaliman işletmelerinden farkl olarak Türkiye’de ilk kez yer hizmetlerini, kargo operasyonlarn
ve uçak yakt ikmal operasyonlarn da ayn süre boyunca gerçekleştirecektir. Yaplan ilave
yatrmlarla, 20 yl olan işletme süresi de 21 yl 300 güne çkmştr.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı
2009 yl sonu itibariyle toplam yolcu says %52’lik bir artşla 6,6 milyona ulaşmş olup bu
artş oranyla Avrupa’da kendi büyüklüğündeki havalimanlar arasnda “en hzl büyüyen
Havaliman” olmuştur. Uçulan destinasyon says dş hatlarda 26’dan 52’ye, iç hatlarda ise
9’dan 21’e ulaşmştr. Yeni terminalin açlş ile Kasm aynda, ilk defa Türk Hava Yollar da
7 dş hat uçuş noktasna tarifeli seferler ile yolcu taşmaya başlamştr.
121
122
Limak
Gıda Grubu
123
Bahattin Özdemir
Limak fiirketler Grubu
‹cra Kurulu Üyesi
Pazar pay›m›z› geniflletece€iz...
“2010’un gündeminde a¤ırlıkla bizim befl ana ürünümüzün pazar payını geniflletme
hedefi var. Nar, domates, elma, fleftali ve viflne.
‹çerdeki ve dıflardaki flartlara ba¤lı olarak, küresel krizin çok kısa zamanda aflılmasına
ba¤lı olarak pazar payım›z› ve kalite alg›m›z› ilk s›ralara taflıyaca¤›z.
fiunu iddia ediyorum, yapmıfl oldu¤umuz fabrikayla ve üretimimizle Avrupa’da ilk
befle gireriz. Bunu dünyan›n birçok ülkesinden, büyük üretim gruplar›n›n fabrikam›z›
ziyaretlerinde de hissediyoruz.”
124
‹lker Güney
Limak G›da Grubu
Genel Müdürü
Dünyan›n 13 ülkesindeyiz...
“Biz yatırımı yaparken dedik ki, 12 ay çalıflabilecek, bütün meyveleri iflleyebilecek ve
hiç durmayacak bir sanayi tesisi yapalım. Ve bu sanayi tesisinden çıkan ürünleri de
dünya pazarını hedef alarak satalım. Dünya pazarında hedef aldı¤ımız müflterilerin
ihtiyaçlarına göre flekillendirelim. 2008 yılı bizim için deneme yılıydı. Yeni bir pazara
giriyoruz. Ne çeflit ürün talebinin ne flekilde gelece¤ini bilmeden bir hazırlık içerisine
girdik. fiimdi bizim için burada çok önemli iki tane kıstas vardı. Biz 2007 yılında flöyle
hedef koyduk. Dedik ki, biz dünyanın geliflkin pazarlarında mal sataca¤ız. Japonya’ya
mal sattık birinci yılımızda. Çünkü bu pazarlara girdi¤imiz zaman buradaki knowhow’ımız ve register’imiz bize dünyanın tümünde ifl yapma önceli¤i sa¤layacak. Ve
o bölgelerdeki deneyimimizi dünyanın di¤er taraflarında kâra çevirece¤iz.”
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
125
Limkon
Meyve Suyu Konsantre
Tesisleri
Limkon Meyve Suyu Konsantre Tesisleri, Adana Hac Ömer Sabanc Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 40.000 m2
alan üzerinde, 13.000 m2 kapal alan olacak şekilde inşa edilmiştir.
Resmi açlş 14 Mays 2008 tarihinde yaplan Limkon Meyve Suyu Konsantresi Tesisleri’nde, günümüz dünya koşullarnda
kullanlan en ileri teknoloji makine, ekipman ve teçhizat kullanlmaktadr. Tesis ylda 25 bin ton bitmiş ürün işleyecek
kapasitededir. 2009 ylnda % 65 kapasite ile çalşan Limkon; portakal, limon, greyfurt, mandalina, çilek, kays, şeftali,
vişne, elma, nar olmak üzere 10 çeşit meyve ve domates işlemiştir.
Limkon, Adana’da bir ilk olan domates üretimine yönelik sözleşmeli tarm uygulamasn Japonya’nn en önemli firmasyla
beraber gerçekleştirmiştir. Ve yine bir ilk olan, sözleşmeli tarm çerçevesinde Japonlarla birlikte yaplan arge çalşmalaryla
bölge toprak ve iklimi yapsna uygun tip domates fideleri belirlenerek yetiştirilmesi ve çiftçilere dağtarak uygulamas
yaplmştr.
Limkon Gda 2009 faaliyet döneminde; Almanya, Hollanda, Polonya, Yunanistan, İngiltere, Japonya, Amerika, Kanada,
Dubai, S.Arabistan, Srbistan, Rusya, Güney Kore olmak üzere 13 ülke toplam 3.502.824 ABD dolar tutarnda ihracat
gerçekleştirmiş ve Türkiye genelinde hizmet veren büyük ölçekli firmalar için üretim yapmştr.
Özellikle yurt dş piyasalara akredite olmak için, yoğun sistemli inceleme program sonucunda Avrupa için SGF üyeliği,
Amerika piyasas için KOSHER sertifikas ve FDA (Food and Drink Associate) üyeliği, organik ürün işleme sertifikas, Tarm
Bakanlğ gda izin belgesi alnmştr. Toplam kalite için, 2008 ylnda başlanan çalşmalar sonucu 2009 ylnda ISO
22000 ve ISO 9001 belgeleri alnmıştr.
126
Limak
Havacılık Grubu
127
Bar›fl Demirkapı
Limak Havac›l›k
Uçufl Emniyet Müdürü
Celil Akça
Limak Havac›l›k
Uçufl ‹flletme Müdürü
Limak Havaclk,kurulduğu 2006 ylndan beri tecrübeli havaclk personelinin benimsediği
ÖNCE EMNİYET ilkesi şğ altnda,son teknolojiye sahip,9 yolcu kapasiteli,çift jet motorlu,stand
up cabin concepte sahip Cessna Citation XLS uçağ ile değerli müşterilerine 7 gün 24 saat
hava taksi hizmeti vermektedir.
“Benim unutamadı¤ım gerçekten çok uçuflum olmufltur. Çok keyifli uçufllarımız
olmufltur. Fakat ‹spanya’dan Roberto Carlos’u getirdi¤imiz bir anımız olmufltu.
Madrid’te flampiyon oldular. Ertesi gün biz de Madrid’ten alıp ‹stanbul’a getirmifltik.
Transferini yapmıfltık. Basın mensupları, yöneticilerimiz uça¤ın baflında karflıladılar.
Ben de Fenerbahçeli olarak o uçuflta kaptan üniformamı çıkarıp formamla uçmufltum.
Roberto Carlos’a da imzalattım. Bu da bende çok büyük bir anıdır. Ömrüm boyunca
unutamayaca¤ım uçufllardan biridir. Çok keyifli bir uçufl olmufltu. Ben de Roberto
Carlos’un hayranıyım. Onu da kendi takımımıza kazandırmak. Hem onun coflkusu
hem de onu getirmenin ayrı bir keyfi oldu.”
Bar›fl Demirkap›
128
2010 Yılının
Önemli Geliflmeleri
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
2010 ylnn
Önemli Geliflmeleri
18 fiubat 2010
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM İHALESİNİ LİMAK ENERJİ KAZANDI
Faaliyet alan Balkesir-Bursa-Çanakkale ve Yalova'y kapsayan Uludağ Elektrik ihalesinde
en yüksek teklifi 940 milyon dolarla Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.
Uludağ Elektrik Dağtm'n 2008 yl net elektrik tüketimi 10,94 milyon MWh düzeyinde
bulunuyor. Abone says 2,28 milyon olan Uludağ Elektrik'te kayp-kaçak oran yüzde 6
civarnda seyrediyor.
9 Mart 2010
PAKİSTAN, QILA SAIFULLAH – ZHOB ICB-3B (N50) KARAYOLU PROJESİ BAŞLADI.
10 Mayıs 2010
SUUDS ARABİSTAN, RAS AZ ZAWR-RİYAD SU İSALE SİSTEMİ PROJESİ İMZALANDI.
15 Mayıs 2010
LİMAK, FRANSIZ ORTAKLA KOSOVA PRİŞTİNA HAVAALANI İHALESİNİ ALDI.
Kosova Priştina Havaalannn işletme ihalesini, 126 milyon dolar teklif veren Türk-Fransz
Konsorsiyumu Limak-Aeroport de Lyon kazand. Konsorsiyum anlaşmayla, önümüzdeki
20 yl boyunca Kosova'daki tek havaalann işletme hakkn kazanmş oldu.
129
130
Limak
Finans Grubu
131
Ahmet Özdemir
Limak fiirketler Grubu
‹cra Kurulu Üyesi
Kalite yapmzda var...
“Hiç unutmuyorum, Geyik Barajı’nı yapmıflız, Milas ilçesinde bir baraj. Limak’ın ilk
barajlarından da birisidir. Kontrol binasını yapmıflız. Koskoca bir bina. Çok güzel,
kontrol mühendisi gelmifl, binayı açıyor ‘Ellerinize sa¤lık Nihat Bey çok güzel olmufl’
diyor. Nihat Bey baktı ‘Ben be¤enmedim, senin be¤enmen benim hiç umurumda de¤il,
önce bana be¤endirecekler ifli’ dedi. Hepimiz kaldık. Bugünkü üst düzey yöneticilerin
ço¤u orada. Bakın bu Limak’ın tarihinde olmazsa olmazlardan birisi. Ve ne yaptık
biliyor musunuz, yıktık binayı. fiantiye kalkmıfl, ben oradayım. Bütün ekipleri bulduk,
getirdik, binayı yıktık, yeniden yaptık.
Kaliteden ödün vermek yok. Limak’taki beyinler bunu büyük harflerle kafalarına
yazdı.”
132
Ramazan fiahin
Limak fiirketler Grubu
Finans ve
‹dari ‹fller Direktörü
Kalite ön planda...
“‹fl yaparken Limak hep do¤ruyu yapar, do¤ru zamanda yapar, kaliteli yapar. Yani,
en baflta kaliteden ödün vermemek. Fiyattan de¤il, kaliteden ödün vermemek. Burası
bir okuldu benim için. Burada, öyle gördük. Biz bizden sonraki nesillere de aktarmaya
çalıflıyoruz.
Kurum kültürü, benim tanımlamamdan ziyade dıflarıda birinin nasıl gördü¤ü önemli.
Dıflarıdan, bizim en fazla görüfltü¤ümüz kifliler bankacılar, dıflarıdan biri Limak’ı
nasıl görüyorsunuz dedi¤i zaman onlar için Limak, sözünün eri. Demek ki onlara
göre Limak’ta bir kurum kültürü nedir, sözünde durmaktır. Karayollarından biri için
Limak nedir dedi¤iniz zaman, onlar için kalitedir. Onlara göre Limak’taki kurum
kültürü kalite olarak tanımlanıyor. Limak, verdi¤i sözleri yerine getirir ama bunu
yaparken birinci sırada para de¤il kalite ön plandadır.”
133
Sıddık Kaya
Limak fiirketler Grubu
Muhasebe Müdürü
Omurgas› çok sa€lam...
“Firmanın güvenilir olması, büyük olması, ileriyi iyi görmesi, adımını atarken emin
atması. Bu da firmaya güvenmemizi sa¤lıyor. Hem firmaya hem de kendimize güvenimizi
sa¤lamıfl oluyor. Firmanın büyük olması mesle¤imizi gelifltirmemize yardımcı oluyor.
Mesleki olarak ufkumuzun daha iyi açılmasına, çevremizin genifllemesine sebep oluyor.
Her fleyden önce ileriye daha güvenle bakıyorsunuz. Mesle¤inizi daha çok çeflitli alanlarda,
daha iyi ve kısa zamanda ö¤reniyorsunuz. Bu da tabii kiflinin hem kiflilik olarak hem
de meslek olarak kendine güven gelmesini sa¤lıyor. Kafanızda bir endifle soru iflareti
olmuyor. Yarın firma ne olur, batar mı, kriz etkiler mi etkilemez mi böyle bir probleminiz
olmuyor.
Bana göre Limak sa¤lam yapıya sahip bir flirket. Omurgası çok sa¤lam. Bu da patronlarımın
emin adımlarla gitmesinden dolayı. Yani, birden zıplayıp flu olsun, bu olsun demeyerek
emin emin, sindire sindire gitmesinden dolayı firma sa¤lam bir firma.”
134
135
136
137
138
Limak ‹nsan Kaynaklar›
Birol Saylan
Limak fiirketler Grubu
‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Rekabet üstünlü€ü...
“Limak’ın en büyük gücü, uzun yıllar onunla birlikte büyüyen nitelikli insan kayna¤ına sahip olmasında
gizlidir.
Son yıllarda gruba katılan pek çok yeni flirket olmasına ra¤men, flirketler toplulu¤umuzun ortalama
kıdem sürelerinin yüksek olması bunun göstergesidir. Limak bu sonuca yöneticilerine ve çalıflanlarına
verdi¤i de¤er sayesinde ulaflmıfltır. Limaklılar da bu de¤erin karflılı¤ını Limak’ı büyüterek vermifllerdir.
Bu karflılıklı kazanç sadece Limak’a de¤il, sosyal sorumluluk projeleriyle içerisinde bulundu¤u topluma
da faydalar sa¤layacak bir yapıya dönüflmüfltür artık.
Peki nedir bu sinerjinin arkasındaki güç? Cevap basit ama ulaflması zor bir yolu adres eder aslında:
“do¤ru insan kaynakları yönetimi…” 40. yılına yaklaflan Limak, insan kaynakları yönetimini bir birimin
ifli olarak de¤il, beraber çalıflaca¤ı ve sorumluluk verece¤i nitelikli çalıflan ve yöneticilerle baflarının
mümkün olabilece¤ini görerek elde etmifltir.
‹fl stratejilerinin merkezinde o ifli sahiplenen, sürükleyen, sonuç alma iddiası olan, çalıflkan ve iflinin
lideri çalıflanlara ve yöneticilere olan güven vardır. Sonuçta, bu karflılıklı güven, uzun yıllar birlikte
çalıflan takımlarla, sa¤lam ve taklit edilmesi zor rekabet üstünlü¤ünü yaratmıfltır.
Limak, bu güvenin karflılı¤ını mevcut çalıflanları ve ekibe bundan sonra katılacak nitelikli ifl gücüyle
birlikte daha da büyüyerek almaya devam edecektir.”
Limak Bilgi Teknolojileri
139
Ersun Gülbafl
Limak fiirketler Grubu
Bilgi Teknolojileri Direktörü
Teknolojiyi do€ru kullanmak...
“Limak her konuda oldu¤u gibi bilgi teknolojileri kulanımında da sektörün öncülü¤ünü
yapmaktad›r. ‹fl süreçlerimizin kesintisiz, güvenilir ve h›zl› iflleyiflini sa¤lama amac›m›zda
teknolojiyi en do¤ru flekilde kullanman›n bize sa¤layabilece¤i avantajlar› sonuna kadar
de¤erlendirmeyi hedefliyoruz.
Önceki sene bafllad›¤›m›z modüler SAP yat›r›m›m›zla bafllad›¤›m›z çal›flmalar›m›za önümüzdeki
dönemde de devam ederek nihai ERP hedefimize ulaflmak ve yeni yat›r›mlar›m›zla paralel
bilgi teknolojilerinde de geliflimimizi devam ettirece¤iz.”
140
Yönetim Kurulu Dan›flmanlar›
Engin Erem
Limak fiirketler Grubu
Dan›flman
Kurumsallafl›yoruz...
“Kurumsallaflmanın öneminin bilincinde olan grubumuz bunu gerçeklefltirmek için
önemli adımlar atmıfl ve atmaya devam etmektedir. Aile flirketi olan grubumuzun
kurumsallaflmasını gerçeklefltirerek Türkiye'deki tüm aile flirketlerine de örnek
olaca¤ını düflünüyorum.”
141
Ömer Okan Ça¤lar
Limak fiirketler Grubu
Dan›flman
Vergi s›ralamas›nda 46nc›y›z...
“Limak, 2009 vergi s›ralamas›nda Türkiye 46nc›s› oldu. En keyif aldı¤ımız fley vergi
dairesi ve maliye bakanlı¤ından yüksek vergi ödeme nedeniyle almıfl oldu¤umuz
plaketlerdir. Biz devletin hakkını devlete vermeyi düflünürüz. Ve o konuda hiçbir
zaman taviz vermiyoruz, ne devletin hakkı bize geçsin ne de bizim hakkımız devlete
geçsin konusunda. Yani, Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya veriyoruz.
Esasında flunu ifade edeyim ben, ilk geldi¤imde Limak’ta üç tane flirketimiz vardı.
Bugün ise ifltiraklerimizle beraber 55 tane. ‹ki holding ve ifltiraklerimizle beraber 55
tane flirket ve ayn› zamanda ifltiraklerimiz var.”
142
Limak
Makina ve ‹kmal
Limak Makine ve İkmal Bölümü, 1993 ylnda kurulmuş olup, Ankara Ostim’de 400 m2 kapal alan
ve 200 m2 Ek Depo binasnda hizmet vermektedir.
Makina ve İkmal Bölümü 4 Mühendis,2 satn alma personeli ile birlikte toplam 15 personel ile
Limak inşaat bölümüne Makine bakm, Satn alma ve Stok yönetimi başta olmak üzere destek
vermektedir. Ayrca şantiyeler aras makine transferlerini de yürütmektedir.
Limak İnşaat bünyesinde bulunan yaklaşk 14 şantiye ile birlikte Limak İnşaatn ortaklğ bulunan
şantiyelerin merkezi satn almlar için ylda yaklaşk 16.000 kalemi bulan Makine yedek parça,
İnşaat sarflar, Beton katk malzemeleri, Asfalt katk malzemeleri, Demirbaşlar, İş güvenliği malzemeleri
gibi malzemelerin kalite standartlarna uygun, en iyi maliyetlerle tedarik edilmesini ve zamannda
şantiyelere teslimatn hedeflemektedir.
Makina ve İkmal Bölümünün yaptğ harcamalar toplam yllk ortalama 20 Milyon Avro civarndadr.
Limak Makine ve İkmal Bölümünün yoğun faaliyet alanlarn biri de Limak İnşaatn sahip olduğu
600 adet makinenin şantiyelerdeki periyodik, arzi ve genel bakmlarnn takip edilmesidir. Büyük
arzi bakmlarla birlikte baz genel bakmlarn da ilgili servislerde yaplmasn sağlamaktr.
Yaklaşk olarak 2200 iş emri ile bölümümüze gelen komple makinelerin ve arzal motor, şanzuman,
hidrolik pompa/motor gibi makine elemanlarnn dş servislerde bakmlarn yaptrlmasnn yannda
gereken bir çok malzemenin yerli olarak üretimlerini de organize etmektedir.
Limak Makina İkmal Bölümünün faaliyetleri arasnda Stok, Satn alma ve Makine Bakmlarnn
Prosedürlerini oluşturarak SAP program ile birlikte yaplmasn sağlamaktr. Tüm şantiyeler online
olarak Stok, Satn alma, Makine Bakm, Demirbaş işlemlerini SAP Programnda yapmaktadr. Bu
program için Makine İkmal Bölümünde teknik destek elamanlar mevcuttur. Teknik destek ekibi
Programn işlemesi için şantiye içi eğitimleri, Bakm ve Stok hareketlerini denetlemektedir.
Limak Makine İkmal Bölümü, makine ihtiyaçlarnn belirlenmesi ve satn alnmas ve makine ve araç
kiralanmasn da yapmaktadr.
143
Murtaza Burgaz
Makina Tedarik ve
‹kmal Direktörü
May›nl› yollarda...
“‹kibinli y›llar›n bafllar›nda, Afganistan’da yol inflaatlar› yap›yoruz. O zaman
Afganistan’da altyapı son derece zayıf. Proje de sıkıntılı bir yerde zaten. Uçaklarla
gidiyorsunuz. Gece yarısı uçaklarıyla. Sabaha karflı oraya varıyorsunuz. Daha sonra
8-10 saat süren karayolu yolculukları. Güvenli de¤il. Yolda duraca¤ınız, yakıt alaca¤ınız
yerler son derece kısıtlı. Yol kenarında taflların bir tarafı beyaz, bir tarafı kırmızı.
Birleflmifl Milletler görevlileri mayın taramas› yapt›ktan sonra bölgeyi iflaretlemifller,
boyalı mihenk tafllar› yapmıfllar. Kırmızı tarafa geçerseniz tehlikeli. Orada mayın
olma ihtimali var. Hemen hemen bütün yollar bu durumda. Yolda bile dıflarıya
çıkamıyorsunuz. Ayn› zamanda çok zor do¤a flartlar›yla da mücadele ederek, projeleri
tam zaman›nda, baflar›yla teslim ettik.”
144
Sosyal Sorumluluk
Projelerimiz
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
145
E€itim, kültür sanat ve çevre...
“Desteklerimiz, özellikle e¤itim, burs ve kültür sanat faaliyetleri üzerine yo¤unlaflıyor. 2009 yılında
Anaçev’le birlikte birçok yardım konseri ve defilesi organize ettik. Anaçev ö¤rencilerine burs
sa¤landı. Bunun yanında Ankara’da Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestrasını destekledik ve bu
sayede konserler verdik. Bunun yanı sıra çimento fabrikalarımızın bulundu¤u bölgelerin biri olan
Siirt’te daha önce bir kız ö¤renci yurdu yapmıfltık. 2010 yılında Afyon’da bir kız meslek lisesinin
temelini attık. Bu okul bir sene içinde tamamlanacak. Aynı zamanda birçok ö¤renciye burs veriyoruz.
Limak Vakf›’n› kurarak, sosyal sorumluluk projelerimizi ve yardımlarımızı daha organize, kurumsal
ve sürdürülebilir hale dönüfltürmeyi istiyoruz. Genel olarak faaliyetlerimiz e¤itim, burs, kültür
sanat ve çevre olarak yo¤unlaflacak.
Merkezimiz Ankara’da oldu¤u için Ankara’daki kültür sanat faaliyetlerini daha fazla desteklemeye
çalıflıyoruz. Birkaç sene önce Ankara Film Festivali’ni destekledik. Bu sene Cumhurbaflkanlı¤ı
Senfoni Orkestrası’nın Anaçev’le olan konserleri bu ba¤lamda Ankara’daydı. Biz ‘kazandı¤ını
bulundu¤un flehre geri ver’ felsefesinden yola çıkan bir flirketiz. Ankara’daki projelerimizi art›rarak
sürdürece¤iz.
Uçan Süpürge’yi destekledik. Çeflitli projeler geliyor, birkaçını bu Vakıf kapsamında desteklemek
istiyoruz. Bu sene Limak Vakfı’n› kurmak birinci önceli¤imiz. Vakf›n çevre, kültür-sanat ve e¤itim
alanlarında fonksiyonları olacak.
Okuma yazma bilmeyen kız çocukları veya parlak çocuklarla ilgili bir proje yapmayı tasarl›yoruz.
Cumhurbaflkanlı¤ı Senfoni Orkestrasını do¤u illerinde konser vermeye götürme gibi bir planımız
var. Özellikle oradaki çocukları klasik müzikle tanıfltırmak, bir u¤rafl sahibi olmalarıyla ilgili bu
projeyi daha kapsamlı bir hale getirebiliriz. Bunlara belki çeflitli aletler vererek, müzi¤i sevdirme
olabilir. Sonbaharda bunu planlıyoruz. Bir hafta boyunca her gün bir yerde bunu yapmak istiyoruz.
Bizim çimento fabrikalarımızın oldu¤u illerde Diyarbakır, Urfa, Siirt, Mardin, Bitlis ve Gaziantep’te
olacak.”
146
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
fiuhut Limak K›z Meslek Lisesi
ve Ana Okulu
Limak'n sosyal sorumluluk anlayş çerçevesinde yapmn üstlendiği Afyon Şuhut Kz
Meslek Lisesinin temeli, 8 Mays 2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr.
Veysel Eroğlu'nun katlmyla düzenlenen törenle atld.
12 bin metrekare açk, 5 bin 212 metrekare kapal kullanm alanna sahip olacak
Şuhut Kz Meslek Lisesi, 2010 - 2011 eğitim döneminde öğrenime açlacak. 480
öğrenci kapasiteli 16 dersliği barndracak lisede bilgisayar ve fen laboratuarlar, iş
teknik atölyesi, spor salonu, resim ve müzik derslikleri, iki adet faaliyet ve oyun odas,
kütüphane, revir, basketbol-voleybol sahas, engelli asansörü gibi birimler bulunacak.
Ayrca lise binasna ek olarak 75 öğrenci kapasiteli bir uygulama anaokulunu da
bünyesinde bulunduracak.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
147
148
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
Kurtalan
Mikrokredi fiubesi
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Siirt Valiliği arasında yapılan bir protokolle
Kurtalan’da açılan mikro kredi şubesi, düzenlenen törenle ilk kredilerini
verdi.
Törene Kaymakam Sayn Mustafa Gündüz, Kurtalan Çimento Fabrikası
Genel Müdürü Hamza Oduncu, Milli Eğitim Müdürü Halit Pala, Mikro Kredi
Merkezi Müdürü İdris Tuaç, Şube Müdiresi Fatma Asubay ve kurum amirleri
katıldı. İlk krediler Kaymakam Mustafa Gündüz ve Çimento Fabrikası Genel
Müdürü Hamza Oduncu tarafından hak sahiplerine verildi.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Törende bir konuşma yapan Kaymakam Mustafa Gündüz, "İnsanlarımıza
faizsiz uygun vadeli iş edindirme kredisi verilerek ilçemizin üretimine ve
istihdamına katkı sağlayacak olan mikro kredi şubesinin ilçemizde açılmasını
sağlayan başta Sayın Valimiz Necati Şentürk'e, Prof. Dr. Aziz Akgül'e ve
milletvekillerimiz Afif Demirkıran ve Yılmaz Helvacıoğlu ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca mikro kredi şubemize 250 bin TL bağışta
bulunarak kredilerin finansmanını sağlayan Limak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Sayn Nihat Özdemir'e de teşekkür ediyorum" dedi.
Mart 2010 tarihi itibariyle 192 yoksul kadna 156.437,50 TL mikrokredi
kullandırılmış olup vadesi gelen kredilerin geri dönüş oranı %100’dür.
149
150
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
Sanata ve
çok sesli müzi¤e destek
‹dil Biret Konserleri
Ünlü piyanist İdil Biret tarafından 8-9 Ekim 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen konserlerde
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı Şef Rengim Gökmen yönetti. Limak Şirketler
Grubu’nun desteğiyle düzenlenen konserlerde, J.Brahms Piyano Konçertosu No.2 Op.83
ve S.Rahmaninof Senfoni No.2 mi minör Op.27 eserlerini seslendirdi.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
151
CUMHURBAŞKANLIĞI
SENFONİ
ORKESTRASI
Yeni Y›l Özel Konserleri
24-25 Aralık 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası’nın Yeni
Yıl Özel Konserleri’nde orkestrayı Şef Tulio Gagliardo Varas yönetti. Limak Şirketler
Grubu’nun desteğiyle düzenlenen konserlerde, Soprano Simona Baldolini ve Tenor Enrique
Ferrer, Puccini ve Verdi’den aryalar seslendirdi.
152
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
Sanata ve
çok sesli müzi¤e destek
David Geringas Konserleri
4-5 Şubat 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası’nın Viyolonsel
David Geringas Konserleri’nde orkestrayı Şef Marek Pijarowski yönetti. Limak Şirketler
Grubu’nun desteğiyle düzenlenen konserlerde, Robert Schumann’ın Viyolonsel Konçertosu
La Minör Op.129 ve Dmitri Şostakoviç 7. Senfoni Do Majör Op.60 “Leningrad” eserleri
seslendirildi.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
153
CUMHURBAŞKANLIĞI
SENFONİ
ORKESTRASI
Roby Lakatos Konseri
7 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası’nın Çigan
Konseri Özel Program’nda orkestrayı Şef Erol Erdinç yönetti. Limak Şirketler Grubu’nun
desteğiyle düzenlenen konserde Roby Lakatos Keman, Frantisek Janoska Piyano, Laszlo
Boni Keman, Jeno Istvan Lisztes Cimbalom, Robert Feher Kontrabas ve Laszlo Balogh
Gitarla unutulmaz bir çigan konseri verdiler.
154
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
13. Uçan Süpürge
Kadın Filmleri Festivali
Uçan Süpürge tarafndan düzenlenen ve1998 ylndan bu yana her yl gerçekleştirilen
Türkiye'nin ilk kadn filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararas Kadn Filmleri Festivali'nin
13cüsü 6-13 Mays 2010 tarihleri arasnda gerçekleştirildi. Sponsorlar arasnda yer aldğmz
festivalde, ülkemizden ve dünyadan kadn yönetmenlerin uzun, ksa, belgesel ve animasyon
filmleri izleyiciye sunuyor, panel, söyleşi ve sergiler düzenleniyor.
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
155
Lösemili Çocuklar Vakfı
Lösev Yarar›na
Harem Balesi
Geliri, lösemili çocuklarn, sağlk ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarnn
sağlanmasna yardmc olmak, bunun yansra, kaltsal ve edinsel kan hastalklar konusunda
ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştrma kurumlar kurmak ve işletmek amacyla hizmet
veren, Lösev’e aktarlmak üzere, Harem Balesi 26 Mayıs 2010 tarihinde ODTÜ Kemal
Kurdaş Salonun’da Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçlar tarafndan sunuldu.
156
Sertifikalar›m›zdan
Baz›lar›
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
157
158
Üyesi Oldu¤umuz
Kurulufllardan
Baz›lar›
Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu 2009
Ankara Sanayi Odas›
(ASO)
Ankara Ticaret Odas›
(ATO)
159
International Hydropower
Association (IHA)
International Pipe Line &
Offshore Contractors Association
(IPLOCA)
Asfalt Müteahhitleri Derne¤i
(ASMÜD)
International Commission
Belek Turizm Yatırımcıları
Birli¤i (BETUYAB)
Lara Turizm Yatırımcıları
Birli¤i (LATUYAB)
Çimento Endüstrisi
‹flverenleri Sendikas›
Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i
(TYD)
D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
Türkiye ‹nflaat Sanayicileri
(DE‹K)
‹flveren Sendikas› (‹NTES)
Dünya Su Konseyi
(WWC)
Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birli¤i (TÇMB)
On Large Dams (ICOLD)
Türkiye Müteahhitler Birli¤i
(TMB)

Benzer belgeler