T.e.

Transkript

T.e.
T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MiidiirIiigii SaYI : 88013337/821.05/1801842
Konu:
Ba~agf1Iru
Resim
06/05/2014
<;iziyorum
Yan~masl
.................v ALiLiGiNE
(il Milli Egitim Mfidiirlfigfi)
ilgi
:Tiirk Noroloji Demegi'l1in 11.04.2014 tarihli ve 2014/G-143 saYlh yazlSI.
Ankara'da buhman Tfirk Noroloji Demegi biinyesindeki Ba~agnsl <;all~ma
Grubu'nun Tfirkiye geneli resmi ve ozel tfun ilkokul ve ortaokul ogrencilerine yonelik
"B~agnml <;iziyorum" temah resim yarl§masl dfizenlemek istediklerine ili~kin ilgi yazlSl
incelenmi§tir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Allayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile Tiirk Milli
Egitiminin genel amac;larma uygun olarak, ilgili yasal dfizenleme1erde be1irtilen ilke, esas ve
arnac;lara aykmhk te§kil etmeyecek §ekilde, denetimi il milli egitim mudfirlUkleri tarafmdan
gerc;ekle§tirilmek fizere soz konusu etkinligin yapIlmasl uygun gorillmu§tiir.
Bilgilerinizi ve geregini ricaederim.
Mustafa KO<;
Bakan a.
Genel Mfidfir
EK : ilgi yazl ve ekleri (13 sayfa)
DAGl'J1M: Geregi:
BPlam
Tfirk Noroloji Demegi
Bilgi: Temel Egitim Genel Mudfirlugu Ortaogretim Genel MudfirlUgu Din Ogretimi Genel Mfidfirlugu
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudfirlugii
Bu beIge, 5070 sayIll Elektronik: irnza Kanununun 5 inci maddesi geregince gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tIr
Konya Yolu/r.Okullar/ANKARA
ElektronikAg: www.meb.gov.tr
[email protected]
Aynnti11 bilgi i\fin: Ya~ar ~AHiN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
TORK NOROLOJt DERNEGi
TUrk NorologlarlDlR Silim vc Meslek 6rautu
8A$KAN'
Prof. r>r. Ersin Tan
Tarth : 111'tlsan 2014
Konu : ea,aAnm. Clztyorum Resim Yarl$miSl
Sa)'l : 2014/0-143
BA.$KAN YARDJMCISI
Prof. Dr. $erefnur Oztiirk
GENELSEKRETER
T.C. MILL) ICITIM BAKANLlCI
YENIUK VB !CITIN TEKNOLO,ILIRJ GENEt MODORLO~'NE
Pwf Dr. Ar~ Bora Tol..~ac:r
SAYMAN
~.
Dr. Ln-efll tnan
2014 Avrupa Beyin 'rib ~~si.nd. Turk N6roloji Demeti
koordinat6rlilldnde. Ba$aIns1 Call$ma Grubu taraltndan "l1aJainml
Ciziyorum" ba$l,ts alboda birlnd ve fkinci kademe OJrendlerine yoneJik bir
resim yanpnl$l duzenlenmesi planJanmaktadlr.
(JYELER
Prof. Dr. Rana Karabudak
PrQf. Dr: BabOr Dora
Prof. Dr. M. Ali Akal,"
YanJmamlzm ulkemiz geneltndelci rum ilkokul ve ortaokul ojren<:ilerine
duyundmasJ.aynca hazlrlanan aff$lerin jlgili okuliara asllmaSl konusunda
gerellnln yapllmaslnl arzederiz.
6NCEKIB~KANLAR
Prof. Dr.
Kubila~
Varll
Prof. Dr. t:.aynak Stlekkt"
Prof. Dr. felhi Idiman
Prof. Dr. A~ Siva
Prof. Dr. TOlay Kansu
Pr . Of..Ersin ran
Turk Noroloji Derneli aa,kam
Adn:s: Klllhrmatl Mahallesi
J.w2 S\lkak Ahern.tif PIlW! No:"" <;'lIkurambar -ANKARA
Tel: 0(312)435 S9 92. Faks: 0012,4)16090
t-posta; infl'l!!i;noroluji.org.tr
\~" \\, .1'I000loji .O'l!.1f
YARl$MANIN AMACI
Avrupa. 2014 Ylhm "Beyin Yilt" olarak
diizenlemi~tir.
belirlemi~
ve bu ~~evede pek ~ok etkinlik
Avrupa Noroloji Demeginin bir uyesi olan Turk Noroloji Demegi
koordinatorIugiinde,
Saym
Cumhurba,kamnuz Abdullah
GUJ .Himayelerinde
Saghk
BakanhgI, Milli Egilim Bakanhgl, TOBiTAK, HaSta Dernekleri, Uzmanhk Demekleri t
sponsor kurulll~lar kapsammda bi~ "Beyin Ylh" Kampanyasl diizenlemi~ bulunmaktadJr. Bu
nedenle "TUrk Noroloji Demegi". "Bqagnsl C;ah~aGrubu" ve "B~gnSl ve Agn
C;ah~malan Deme~i" olarak
"Ba$agr.um C;iziyorum"
b~bSI altmda bit resim yan~asl
diizenlenmesi planlanmJ~tlr.
Kampanyanm amael;
1. Ba$agnSl ozellikle
gen~ eri~k:in ve ~ocukluk doneminde
goz ardt edilebiJen biT
rahatslZhk olup aHelerin ve ~ocuklmm bu dunna farkmdahgw arttmnak.
2. Cocuklar ve gentrlerde de migren benzeri b~agnlannm bulunabilecegini ve booa
yoneiik: tedavilerin ~]anmasmln uygun olacag. bilincini yerle~tinnek.
3. B~agnsmm
tedavi edilmesinin ki~ y~ kalitesini artJIabileceginivurgulamak.
4. Beyin .ve merkezi sinir sistemi ile ilgili bilgilendinne olll¥unnak, insanlann zihinsel
geli~imlerini, dav~lanm degi~irecek
olwnlu giri~imler yaratmak ve beyin saghg,.Dl
koruyucu ve geli~tirici ilerleme1ere araclltk etmek.
S. Hedef kitlelerde beyin sagh,p ve zihinsel yeteneklerin geH~jrilmesi konusunda
olumlu, gu~1U bir farkmdahk ol~turulmasJDl saglamak,
6. Hedef kitlelerin davraru~lanru degj~tirecek giri~imIer yaratmak. sagbkta yanh~
bilinenlerin dfizeltilmesine katklda bulunmak.
7. Daha gent; y~lard.an itibaren top)umun bilinylendirilmesini ve gen~ nestin bu
konudaki duyarhhguun arttnImasInl saglamak,
8. Farkmdabk yaratma ve ,algl
degi~imjne
yoneJik faaliyetler ile toplumda olumlu bir
killtilr olu~turulmasl ve silrdUrtilebilirlige kat.kI sagIamaktlr.
Bu ama~lar dogrultusunda Milli Egitim Bakanhgma bagh ilkogretim 1. ve 2. kademe
ogrencileri arasmda
'''B~a.gnml
Ciziyorum" konseptini
i~eren
bir resim yan~masl
diizenlenmi1jtir. Yan*ma giizel sanatlara ilgiyi artmnak ve yaratlcthgm onemine vurgunun
yapilmasl
te~vik
etmek atnaclyla vekonunun anemin; kavrayabilmeleri amaylamnaktadlr.
.
KATILIM ~ARTLARI
I. Yan~mamn temasl
"B.gnnu <;:iziyorum" duro
2. Her bir yan~macl yan~maya sadece 1 (bir) eserle katllabilir.
3. Resimler,
12·]6 MaYIS 2014 tarihleri arasmda rehberlik veya resim dersi saatinde
Q,iretmenlerin gozetimi altmda
yan~maya
katalmak is.eyen ogrenciler tarafmdan
yaptl~cakt1r.
4. Yan$ma. i1kokul (1. 2. 3 ve 4. smd) ogrencileri Be ortaokut (5, 6, 7 ve 8.
SlOtt)
ogrencilerinin kauhmma a';lktlr.
S. Yan,maya kaulacak yarl~macmm daha once odUl
alml$ herhangi bir eserJe yan$maya
katdmasl uygun degildir. Bu durum kura! ihlali kabul edilecektir.
6. Kal1i1mcl yan$maya katddlgl eserin tOmQyle kendisine ait oldugunu yan$l1laya katllarak
kabul etmektedir.
7. OdiU kazanan katthmcllardan bu beyan ve kabulleri dl$mda hareket enigi
anl~danlann
elde ettikleri adUl, iinvan ve her tUrio kazammlan geri aiImr.
8. YarJ§maya gonderilecek resim boyutu; 3S-S0cm'dir.
9.
Yan$IDaya katdan eserlerde teknik serbesttir. 1o.
Bu~mu$.
II. Eserler
ytrttlml$. hasar gormii$ eserler yan~maya dahil edilmeyecektir. 6 Haziran 2014 tarihine kadar okul miidilrlUkleri tarafmdan il Milli Egitirn
MOdUrlUkleri'nde topJanacak, daha sanra .glda belirtilen adrese teslim edilecektir..
12. Resirnler
it MiUi Egitim MUdfirlUkleri tarafindan 13.06.20]4 tarihinde TUrk Noroioji
Dernegi Sekreterligi'nin
13. II
~a~daki
adresine gonderilecektir.
MiJli Egitim MiidUrIOkleri tarafmdan resimlerin gonderimi ile ilgili kargo Ucreti TOrk
Noroioji Demegi tarafmdan k~ltanacaktlr..
14. Bireysel
resim.gonderllmesi dl!.fUlt1unda resimler okul
mUdilrl~U
tarafmdan onaylanacak
ve daha sonra ~glda belirtilen adrese gonderilecektir.
IS.
Oereceye girsin ginnesin hi~bir resmin iadesi soz konusu degildir.
16. Yarl,maya kattbm Ucretsizdir.
17. JUri
degerlendirmeleri ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ayn ayn yapJlacakur.
18. Yan~maya katdan
ki~iler
yan$mamn
b~ ko~ullannt
ve
s~ici
kuru I kararlanm
pe~in
olarak kabul etmi~ saYllacaklard1r.
19. Yan~mamn sonucu 6 Ekim 2014 tarihinde TUrk Noroloji Demegi
B~agnsl C;ah~ma
Grubu tarafindan duyurulacaktlr.
20. A~aStdaki
"ESER TESLlM FORMU" doldurulup eserin arkasma kapah bir zarfla
ili:?tirilrneli. zarfm tizerine de mutlaka bir "rumuz" yazllmah ve
~gIda
belirtilen adrese
tesJim edilmelidir. iJ dl~tndan gelen eserler. kargo veya posta yolu ile de gonderilebilir.
Ancak, kargo veya postadaki gecikmeJerden eser sahibi sorumludur.
21. Aynea ~izilen
ve
yan~maya
resmin arb yUzUne ogrencinin
adl~soyadl, yan~maya
katddlgl okulun adl
kauldlgJ iI yazJlmahdJr. Su bilgilerin eksik oldugu eserler
yarJ~maya
katJlamayacaktJr.
22. YarJ$manm sonucunda kazandan OdOller KasJm aymda yapllacak oJan 50. UlusaJ Noroloji
Kongresinde sahiplerine tesIim edilecektir.
Adres: Turk Noro)oji Demegi S~agnml
<;iziyorum Resim Yan~masl Sekreteryasl KlZlhnnak Mah. 1442 Sok. No: 4!7 (Altematif Plaza) (ukunmlbar/ANKARA iJeti$im h;in: jdil bzyurt
: 0312 4355992
Telefon
: 0312 287 2:: 40
; 0312 287 22 47
Fak...
: 0312431 6090
F.-Mail
: illto~c!,~norol~ii.org.lr
<
KULLANIM HAKLARI: Yan*mada OdiU alan resimlerin yaym. telif, kullarum ve sergileme hakk.t eser sahipleriyle
birlikte TUrk Noroloji Demegi.
B~agnsl (:all~ma
Dernegi ait olacaktlr. Bu eserler Noroloji Dernegi>
Grubu ve B.gnSI ve Agn
~gnSl Cah~ma
Gruhu ve
Cah~malan
B~gnsl
ve
Agn Cah~malan Demegi ~ivinde sakJanacaktlr. OdUi ve mansiyon alan eserler ile satm
aJman eserler TOrk Noroloji Demegi.,
Cah~nutlan
Dernegi tarafindan kitap, katalog.
yaymlarda resmi yapan
~ekilde
~gnSl Ca11~a
ki~inin
k:u1lallllan fotograflan
rek1~ bro~nr.
achru belirtilmek
i~in
Grubu ve
B~gnSl
ve Agn
web sayfasl ve benzeri baslh
ko~uluylakullamlabi}inir.
Katlhmcllar bu
verilen odtilden b~ka herhangi bir teUf hilll ya da maddi
manevi talep ileri siirmey~ekJerini gayrikabili meu kabul, beyan ve taahhUt ederler.
Planlanan sergi iyin derece alan resimler Noroloji Demegi tarafmdan bastmlacak olup
katlhmcllardan herhangi bir bedel tahsil edilrneyecektir.
Resirnler bastmldIktan sonra Ntiroloji Dernegi ve B8,$agnsl
<;all~ma
Grubu
ar~ivine
kaldmlacak ve-serginin dOJ~unl sOZ konusu oldugunda bu dol~lmda yer alabilecektir.
SE(iCiKURUL (Alfabetik SIra He)
Seyici kurul;
Prof Dr. Aksel Siva·
Prof Dr. Aynur Ozge
Prof Dr.
Ban~
Baldan
Prof Dr Fevziye Toros
Prof Dr C)zIem Co~kun
Gazi Universitesi GUzel Sanatlar Resim B6liimU;
Prof Dr. Seniz Aksoy
Yard. Day. Dr. GUzin Altan Ayranclogh.l
Yard. Day. Dr. Nuran Say
MilJi Egitirn Bakanhgl tarafmdan onerilen Bakanbga bagh
yah~
2 Slmf ogretmeni ve 2
resim ogretmeni.
Seyici Kuru} en az
Uy
(3) Uyesinin bir araya gelmesi ile toplamr ve yan.,ma sonrasmda
degerIendirrne tutanagt hazlrlamr.
Toplantl tarihinde Uy seyici kurul Uyesinin bir araya gelernemesi dururnunda toplantl ve
sonuy duyurusu bir hafta ertelenir.
ODULLER: OdOller, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ayn ayn dagitiiacaktif. Aynca 00.01 toreni esnasmda Ogrenciler refakat~ileri e~liginde 50. Ulusal Noroloji Kongresi'nin yapdacagI ilde olacaklar ve bu donemde ~ehrin tarihi merkezleri He ilgiU klS3 ~hir gezisine katiiacaklardu. 1. Kategori
l.lik OdUtil: I-Pad tablet
2.lik OdOlU: 300 TL degerinde kitap ~ki
3Jiik OdillO: 250 TL degerinde kitap tyeki
2. Kategori
l.lik Odtilil: I-Pad tablet
2.tik Odtilil: 300 TL degerinde kitap ~eki
3.ltik OdOlii: 250 TL degerinde kitap ~eki
TAKViM:
Yan~maya
KatIlma Tarihi: 12-16 Mayts 2014
Resimlerin Okul MiidiirJiikJerine TesJim Tarihi: 20 MaYlS 20)4
Resimlerin il Milli Egitim MOdiirliiklerine Ula$llDl i~in SOD Tarih: 6 Haziran 2014
Resimlerin Turk Noroloji Demegi'ue Ulall.m! i~in Son Tarm: 13 Haziran 2014
Se~iej
Kurulun DegerJeodirroelere B~Jama Taribi: 29 Eyli.il20 14
Sonu~lann A~ddanmas!: Se'fici Kuru! <;ah~malan
Bitimini Takiben 1 Hafta i~inde
Odiil Toreni, Sergi ve Kokteyl: 50. Ulusal N5roloji Kongresi
NOROLOJI DERNEot
"BA$AGRIMI C;tZiYORUM" RESlM YARISMASI
Katlbm Formu
RUMUZ:
ADI : .................................... ,......................................................................................... .
SOYADI : ............................................................................................................................... .
OkulAdl ;
Hi
ilgili O~etmenin: ADl ; .............................. ~........................................................................................... :... . SOYADI : .............................................................................................................................. . Velinin: ADI : .............................................................................................................................. . SOYAD' : .............................................................................................................................. . tleti~im i~in:
E-POSTA : .......[email protected]....:.................................................. TELEFON : .............................................................................................................................. .
CEP TELEFONU :
ADRES : .............................................................................................................................. .. Yan~ma
$artnarnesini okudum ve biiti.in ko~lIan kabul ediyorum. Velinin adl, Soyadl: (veli buraYl el
TARlH
yazlSl
yaztp imzalayacaktlf.) J
iMZA: Se~iei
Kurul CV'leri Prof. Dr. Aksel Siva Dogum tarihi ve yeri: 7 Mayls; 1955; istanbul; ilk-orta-lise egitimini Ozel~i~li Terakki
Lisesi. fstanbul (1961-1972) da yapu; 1. (J.Cerrahp~a :f1p Fakilltesi'nden 1978 Ylhnda mezun
oMu, 1983 ydmda halen gorev yapbgJ i.O.Cerrahp~ T1P Fakilltesi Noroloji Anabilim
Dal,'nda uzmanhk egitimini tamamladJ. Askerlik goreviniGUlhane Askeri T.p Akademisi ve
TIp FakUltesi Noroloji Anabilim Dalmda ve Radyoloji Anabilim Dah. Nororadyoloji
bOlfimUnde yapu (1984 -1985). Daha sonra Nigde Devlet Hastanesinde noroloji uzmaru
olarak ~all~tJ. 1985 ydmda Noroloji ~enti oldu ve Ankara Nwnune Hastanesi H1ZlT Acil
Serviste Egitim Merkezi Sorumlusu ve Yonetici olarak gorev aldJ.1987 Yllmda dondl1gtl i.O
Cerrahpa~
TIp Fakilltesi Noroloji Anabilim Dahnda 1994 ydmda profesor oldu, 0712010 ­
091201 J arasmda
C~a
TIp FakUltesi Noroloji Anabilim Dah
b~kanll~m
yaptJ.
NOroJoji uzmanhgl yamnda, Algoloji yan dal alamnda uzmanlik belgesi sahibi.
Massachusettes Oniversitesi TIp FaknItesi Ntsfoloji ve Nororadyoloji Departmanlan'nda
nororadyoloji alamnda ve. Mayo Clinic Noroloji Klinigi ve Saghk Bilimlerl Departmam
Noroepidemiyoloji Bolilmfi'nde Multipl Skleroz konusunda ar~aci olarak yall.~tl ..
2003 - 2009 yllian arasmda TUrk Noroloji Demegi
B~kam
olarak gorev yapU. TOrkiye
Noroloji Demegi B~gnSl (ah~ma Gruhu kurucu Uyesi ve 0412013 den beri genel
koordinatorti ve
Ba~agnsl
B~agns)
ve Ago <;alu~malan Dernegi h~kam ; 09/2012 den
ben Avrupa
Federasyonu (European Headache federation) yonetim Kurulu uyesi.
TOrkiye Multipl Skleroz Demegi kurucu ilyesi ve halen Ulusal Bilimsel Daru~ma Kurulu
ba~kam.
b~kam
TOrkiye Noroloji Demegi Multipl Skleroz ~a Grubu kurucu Uyesi ve ilk
olarak gorev yapn. 2003 -2006
Ara~l1nna
araS1
ECTRIMS (Avrupa Multipl Skleroz Tedavi va
Komitesi) Yonetlm Kurulu iiyeliginde bulundu. Halen Diinya Multipl Skleroz
Federasyonu (Multiple Sclerosis International Federation). Bilimsel
Dam~ma
Kurulu uyesL
Dtinya Noroloji Federasyonu (WFN) Egitim Komitesinde yonetim kurulu Oyesi olarak (2002­
2009) C;all~tl. Diinya Noroloji Federasyonu'nun (WFN), 0112010 -
0112014 donemi
Uluslararasl kongre degerlendirme ve akreditasyon ~l~ma grubu ~kam olarak: gorev yapt!.
Aynca 2009 yllmdan ben Avrupa Noroloji Dernegi (ENS) yonetim kurulu uyesi.
American
Academy of Neurology,
American Neurological
Association,
European
Neurological· Society. International Headache Society ve European Headache Federation
uyesi.
Yaym veya dam~a kuruIunda yer atdlgl ulusal ve uluslararasJ bilimseI dergiler;
Agn Dergisi (1990), TUrk Noroloji Dergisi, (1995-) Journal of Headache and Pain (2000-),
Journal of Neurological Sciences (2006-) ve Brazilian Journal of MUltiple Sclerosis (2012).
6zel ~all~ma konulan ~agnlan. klinik noro-immunoloji (MultipJ Skleroz, Noro-Beh\'=et
Sendromu ve Serebral VaskUlitik Sendromlar) ve noro-epidemiyolojirlir.
Prof. Dr. Aynur (Ave) Ozge
197) .Artvin -
Sav~at
dogumludur.
ilk ve orta ogrenimini Bursa'da tamamladt.
1993 ydlnda Uludag Oniversitesi TIp FaIct1ltesi'nden mezun oJdu
1993-1998 Yillan arasmda
Hayd~a
Numune Hastanesi l.NOroloji Klinigi'nde Noroloji Uzinanhk egitimini tamamladl. Klsa bir sUre Aksaray Devlet Hastanesi'nde N8roloji uzmaru olarak
~l~lktan
sonra Ekim 1998:de Mersin Oniversitesi Tip Fakiiltesi Noroloji AD kurucu uyesi (Yrd. Dotr.) olarak gfueve ~)adl.
Nisan 2003'te Do~ent ve Agustos 2009'da Profesor oldu. 2011 ytlmda AJgoloji ve KJinik Norofizyoloji Van Dal Uzmatll oldu. Halen Mersin Oniversitesi TIp Fakiiltesi Noroloji Anabilim Dab'nda ogretim Uyesi olarak ~all~maktadlr. 201()"2012 ytllan arasmda ogrenci aJarak egitimine
Ya~h
b~layan
Mersin Meslek ytiksekokulu Baktm Hizmetleri programmda program sorumlusu olarak gorev yapml~tlf.
2013 yIlI sonu itiban He 3 kitap ,editorlilgu, 8 kitap i~inde bOlilm ·yazarhgl. 77 yurtdl~l makalesi, 29
yurti~i
ulusJararasl kongre
makalesi. 75 uluslararasl kongre bildirisi, 106 uJusaJ kongre bildirisi, 10 konu~masl,
toplantl sunumu yapIlll~hr.
50 den fazla uJusai toplanll
konu~masl,
cok saYlda halka aClk Bir adet uluslararasl kongre d1iz.enleme kuruJu
b~kan1Jg.,
iki adet uluslar
ara51
kongre bilimsel kom:ite uyeligi, 3 adet ulusal kongre diizenleme kurulu iiyeligi ve Ifok saYlda toplanttda bilimsel kurul tiyeligi
yapml~tJr.
Cephalalgia, Pediatrics, Headache, Headache Research and Treahnent, Journal of Neuro1ogical Sciences, Noropsikiyatri
~ivi,
Noroloji Dergisi gibi pek trok saygm derginin bakem listesinde gorev yapmaktadJr. TUrk Akademik ~ah~malanna 500 den fazla atu yapllIDI~tJr. DUnya Ba.,agnsl Cemiyeti (llIS)
C;ocuk Ba.,agnSl
alt
komisyon
Uyesi
ve
~~annm
Uluslararasl
Smdlamasl
Komisyonu'nda iki alt komitede aktif gorev a1maktadtr.
DUzenli olarak lisans ve lisansfistfl dersler vennekte olup 4 adet doktora tezi yonetmi~ ve'Vol
saYlda yilksek Iisans ve doktora maVIna jUri Uyesi olarak katIlml~tJ.r. O~ adet do'Ventlik
slnavrna juri uyesi olarak kattl1lll~hr.
"Anne Yapam.am,
~1D1
Agnyor" isimli (Boyut Yaymlan, 2014) halka yonelik
~cuk
ba:;;agnsl kitabmm editorildfir.
TUBITAK Sinir BilimJeri Proje Degerlendinne Komisyonu Uyesidir.
2006 ydmda Mersin $ubesi alrdan· Alzheimer Demegi'nde
~ube
Jruiucu uyesi ve
hazlihazlrdaki ba$kanldtr.
Gogus Hastahldarl Ogretim Uyesi Prof. Dr. Cengiz Ozge ile evli ve iki ((Ocuk annesidir.
Prof Dr. Baril) Baldan
1957 Denizli AClpayam dogwnlu. t 980 Ege Universitesi TIP FakuItesi mezunu. 1987 Dokuz
EyHiI Universitesi TIp Fakultesi Nl'iroloji AD da uzmanbk egitimini tamamladl. 1987 -1991
y!llan arasmda <;anakkale Devlet Hastanesinde Noroloji Uzmaru olarak ~h~. 1991 de tekrar
Dokuz EylUl Oniversitesi Tip FalctI.ltesi Noroloji Ana Bilim Dalmda goreve b~ladl. 1995 de
Do~ent,
2001 de Profesl'ir oldu.
1991 den bu yana Epilepsi
Polik1ini~i
ve EEG laboratuvarlan sorumlusu. 1998 de Uyku
. Laboratuvanm kurdu. 2001 den bu yana Uyku Potiklinigi, 2005 den bu yana Uyku ve
Epilepsi monitorizasyon Iaboratuarlan sorumlusu. Klinik Norofizyoloji Bilim Dah
TUrk Noroloji Dernegi Genel Sekreteri 2009-2003
TUrk Uyku Tlbbl Demegi Oyeligi
TUrk Epilepsi He Sav~ Demegi
Karikamrdiler demegi Oyesi
Evli 2 ~ocuklu
Ba~kam
2010 dan bu yana.
B~karu.
Prof.Dr. Fevziye TOROS
25 Subat 1971, Tarsus dogumlu.
ilk, orta ve lise egitimini Tarsus-Mersin'de tamamladl.
1993 ydmda C;ukurova Dniversitesi Tip Fakultesi'nderi mezun oldu.
1994-1998 Yillan arasmda C:;ocuk ve Ergen Ruh Saghgl ve Hastabklan Uzmanbk Egitimini
C:;ukurova Oniversitesi TIp Fakfiltesi'nde tamamladl.
1997'de 3 ay boyunca Londra Maudsley Hastanesj
~ocuk
ve ergen psikiyatri birirninde
g6ziemci olarak egitirnlere kauld!.
1998-2001 Yillan arasmda yurt dl,mda buhmdu.
2001 Temmuz aymda Mersin Universitesi TIp Fakultesi'nde Yar.D~.Dr. olarak goreve
b~ladl.
200Yde DOyent, 20) 1'de profesOr Qnvamm aldt. Halen Mersin Universitesi TIp Fakiiltesi Cocuk ve Ergen Ruh SaghgI ve Hastahklan AD'da o~retirn
uyesi olarak ~a11~maktadlf.
Prof. Dr. Aynur Ozge'nin editorii oldugu "Anne Yapamam, B~un Agnyor" isimli (Boyut Yaymlan, 2014) halka yonelik yocuk b~SI kitabIDa bOlfunler hazlrladl. 10 ytldlf Noroloji Anabilim OaIt i~birli~i it;inde <;ocuk ~gnSI Polildinik hizmeti stirdilnnektedir. Evli ve bir klz ~ocukannesidir.
Prof Dr. Ozlem CO,kUD
11 Mayls, 1972, Afyonkarahisar dogumIu.
ilk~ olta ve lise egitimini Afyonkarahisar'da tamamladl.
1995 ydtnda Gazi Oniversitesi Tip Fakilltesi'nden mezun oldu.
1996-2001 ydlan arasmda Noroloji Uzmanhk Egitimini Ankara Egitim ve
~tIrma Hastanesi Noroloji Klinigi 'nde tamamladl. 2006 ytlmda 1yll sOre iJe Movement Disorders Laboratory in the Department of Phannaco)ogy and Experimental Neuroscience, and Center for· Neurovirology and Neurodegenerative Disorders at the University of Nebraska Medical Center'da gozlemci olarak egitirnlere katlldl. 2007 yllmda D0gent iinvanl aId.. 201 I Yllmda "A1go!oji" yan dal uzmanhglm aleb. 2012 phnda Gazi Dniversitesi Ttp FakUltesi Noroloji Anabilim Dah'nda ~ahilmaya devam etti. 2013 Yilmda profesor UnVBm aldl.
Asistanhgl donemIerinden itibaren ~gnSI ile ilgiJenen Prof Dr Ozlem C~kun $U anda Gazi
Oniversitesi'nde B~gnsl Ar~tllma ve Uygulama Merkezi mUdiiril olarak gorev
yapmaktadlr.
,
Halen Gazi Oniversitesi rIp Fakiiltesi Noroloji AD'da (igretim uyesi olarak ~~rnaktadtr.
Evli ve i1d
~ocuk
annesidir.
Prof Dr. ~eniz·Aksoy
1965'da Ankara'da dogdu.1986'da Oazi Egitim Fakiiltesi, Resim.i~ Egitimi
BOiOmii'nu bitirdi 1989'da Hacettepe Uoversitesi OUzel Sanatlar Faktiltesi Resim
BolOmu'ode Yiiksek Lisanstnl tamarilladl. 1994' de Parsons School of Design, New York'da
GOzel Sanatlar Mastmm tamamlayarak, M.F.A. derecesi aldi. 199Tde Hacettepe Oniversitesi
GUzel Sanatlar FakOitesi Resim BolOmO'nde Sanatta Yeterlik egitimini tamamlru:h. . 1995
yl1mda Gazi Egitim Fakilltesi OUzel Sanatlar Egitimi BtilfunU'nde Ogretim Gorevlisi olarak
gtireve ba~ladl. 1999 ydmda Yardlmcl Do~t, 2000 yllmda D~ent, 2006 ydmda Profes{ir
oldu. Halen Gazi Oniversitesi Gazi Egitim FakUltesi Oiizel Sanatlar Egitimi BOifunU'nde
Ogretim Oyesidir. Yurt ilYinde 13 ki$isel sergi alYml~, yurt i~i ve yurt dl~mda temah ve grup
sergiler dahil olmak Ozere ~ok saytda karma sergiye kaulmilltrr. Aralannda 29. DYO Resim
Yan§masl (1999) ve 61. Devlet Resim Sergisi (2000) B~an Odiillerinin de oldugu 6 MUlti
bulunmaktadlT. Resimleri ~e~i1li mUze ve koleksiyoniarda yer almaktaciIr.
Yard. Do~. Dr. Giizin Altan AYRANCIOGLU
1966 ytlmda Samsunda dogdu. 11k ve Orta ogretimini SamsWlda tamamladl. 1988
Ylhnda
Ondokuz MaYls Oniversitesi Egitim Fakultesi Resim -~ Egitimi BoliimUnu bitirdi. 1991
ydmda Gazi Oniversitesi
Sosyal Bilimler EnstitUsO Resim -1~ Egitimi Anabilim Dalmda
Yiiksek Lisanslm,1991 ydmda
Gazi Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiisil Resim -1~
Egitimi Anabilim Dahnda doktoraslDl tamamladl. 3 Ki~isel sergi ~1I. Rcsmi \e (}z<!] kurum yc
kurulu~lat'ln
karma. grup vc yani?mah sergilerinde yef aldi.
B~ta
Ktiltiir Bakanhgl olmak .
Uzere ozel ve resmi koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadlr. BRIll)
Hcykellra~lllr Dem,,'gi)
lBirk~mi~
R<:ssamlar
ye GORSED (jor~el Sanatlar Egitimi Dernegi)ilycsidiI'.Ha)en Gazi
Oniversitesi Gazi Egitim Fakilltesi OUzel Sanatlar Egitimi BOlfunti Resim-i~ Egitimi A.8.0.
da Yardlmci DQlYent olarak gorev yapmaktadtr.
Yard. Do~. Dr. Nuran Say
01.02.1957 yllmda Kastamonu'da dunyaya geldi. 1986-1981 tarihinde M.
D.
OOzeI Sanatlar
Fakilltesi Tekstil Anasanat Dah'ndall mezun oldu. 1981-1988 ogretim ydmda Gazi
Oniversitesi OEF Resim-4 Egitim BolUmu'ne, Tekstil tTasanm ve Teme! Tasanm derslerini
vennek lizere Ogretim gorevlisi olarak. almdl. 1990-1991· tarihinde de "Nigde Bor i1~esi
Bekdik Kilirnleri" konulu doktora ~ah~lm tamarnJadl. 11.03.2002'de Yard. D~ Dr.
Kadrosuna atandl. Boliimde verdigi derslerle birlikte, sanatsal ~ah~malanm ve sergilerini de
siirdfiren sanat egitirncisi; Ankara, <;ankm. Bulgaristan ve Kastamonu' da ohnak Ozere 12
ki:~isel
sergi
a~ml~t1f.
<;ok saytda karma sergilere de kattlan Say'tn yurti~i ve yurtdl~l re.smi
kururn ve kuru1~ ozel koleksiyonlannda ~a11~rna1an bulunmaktadlr: Tekstil, Ternel Tasarim
Egitimi, Tasanm KUltiirll. Perspektif, Sanat ve Egitim, IGrkitli dokwnalar konulannda
yaymlan bulunmaktadrr. Halen bOliirnde Yard. Do\!. Dr olarak akademik ve sanatsal.
~al1~malanna devam etmektedir.

Benzer belgeler

oBS (okul Bilgi sistemi) rGirirrr siLe iLrni vrni cinig yorurne rsi

oBS (okul Bilgi sistemi) rGirirrr siLe iLrni vrni cinig yorurne rsi aldr[rnr gcirebilir, BT il Koordinatorti, verilen mahalli e$itimlerin sonunda, okul idarecisinin girdi[i bilgilerin dofrulufunu kontrol etmelidir. BT il Koordinatciruinrin veri giri5 yetkisl voktur...

Detaylı

Çanakkale Savaşları 100. Yıl Etkinlikleri

Çanakkale Savaşları 100. Yıl Etkinlikleri • Yapllacak etkintiklerle ilgili kurumunuz yetkililcrinin yapllmUlk istedikleri r6po~j taleplerinin, • Daha etkin ~kilde medyada yansltLlmasl amaclyla etkinliklere m~in basm duyurulanmn (lngili7(:e...

Detaylı