Yüz Yatılı Kur`an Kursu Hafızlık Projesi

Transkript

Yüz Yatılı Kur`an Kursu Hafızlık Projesi
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DUYURU
03.06.2016
Cuma
Alıcı : Tüm İl/İlçe Müftülükleri/Eğitim ve Dini Yüksek İhtisas
Merkezleri/Öğreticiler.
Konu : Yüz Yatılı Kur’an Kursu Hafızlık Projesi
Yüz Yatılı Kur'an Kursu Hafızlık Projesi kapsamında imzalanan protokol
gereğince MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 2016-2017 eğitim öğretim yılı
ile ilgili Başkanlığımıza gönderdiği yazısının bir sureti, Kur'an kurslarının ilan
panolarına asılarak ilgililere duyurulması amacıyla ekte gönderilmiştir.
Buna göre 9. ve 10. Sınıflar için yapılacak TEOG puanı olmayan öğrenci
alımlarının müracaat işlemleri [EHYS] üzerinden alınacak olup alınan
müracaatların yerleştirme işlemi, Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır.
Ayrıca söz konusu öğrenci alımlarıyla ilgili müracaat tarihi ve diğer detaylar il ve
ilçe müftülüklerimize daha sonra duyurulacaktır.
Gereğini rica ederim.
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ONAY:
Bünyamin ALBAYRAK
Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı
______________________________________________________________________________________
AÇIKLAMA: Bu duyuru ilgili uygulama esasları uyarınca resmi tebligat niteliğinde olup, ayrıca yazısı
gönderilmeyecektir.
T.C.
wtir,t i nciriu naraNltct
Din Ofretimi Genel Miidiirlii$i
Sayr : 984037661200/5890705
Konu:Ytiz Yatrlt Kur'an Kursu Hafrzhk
27.05.2016
Projesi Kriterleri ve Okullarr.
DiYANET i gleni BA$KANLTGTNn
(Egitim Hizmetleri Genel Miidiirlti$i.i)
Ilgi: a) 07/0412016 tarihli ve 45796484-251-99/19547 (MEB DYS:4432199) sayrlr yazrnrz.
b) MEB Ortadgiretim Kurumlan Ytinetmeligi.
Milli Epitim
Din Ogretimi Genel Mtidiirlti[i.i ile Bagbakanhk Diyanet iqleri
igbirlili ile bir protokol qergevesinde yiiri.ittilen "Yiiz Yahlr
Kur'an Kursunda Hafiz Yetigtirilmesi ve bunlann Anadolu imam Hatip Lisclerinde okutulmasr
Bakanh$r
Bagkanlt$r ve Tiirkiye Diyanet Vakfi
projesi gergevesinde ekteki listede belirtilen Anadolu imam Hatip Liselerine;
l- a) TEOG Puant olanlar Milli Eliiim Bakanh[rnln "Ofirenci Yerlegtinne ve Tercih Klavuzu"
gergevesinde Ek Listede belirtilen Anadolu imam Hatip Liselerinin Hafizlann Efitim G<irdiisti Proje
Tercih Kodlannr segeceklerdir. Hafrzlann E[itim Grirdiisii Proje Anadolu imam Hatip Liselerini
Tercih eden hafiz <i$rencilerden kontenjan kadan tercihte bulundufu ek listedeki okullara puan
listtinli.isiine g<ire Milli E[ilim Bakanh!r Bilgi iglem Dairesi tarafindan yerleqtirileceklerdir.
b) TEOG puant olmayan ti!'rencilerden ek listede belirtilen Anadolu iHL Hafrzlarrn Elitim
Gdrdiipii proje okulu 9 uncu srntfa kaydolacak tigrenciler Diyanet i;;leri Bagkanlrgr ve Din Olretim
Genel Mtidtirliifii gahganlanndan olugturulan komisyon tarafrndan 8 inci srnrfi bitirme baganslna gore
def,erlendirilerek bagan srrasrna gcire segilecekler ve bunlar ilgi (b) Ydnetmeligin 2llf maddesine gtire
yerlegtirildikleri Hafizlann E[itim Gdrdiilti Anadolu imam Hatip Liselerine kayrtlan yaprtacaktrr.
c) 9 uncu srnrf Hafizlarrn Elitim G<irdiifi.i Proje Anadolu inram Hatip Lisesine,
Agrkii[retim Lisesinden yatay gegig yapacak hafiz <isrenciler ilgi (b) ytinetrnelifin 41, Maddesi
gergevesinde bagan durumlanna gore delerlendirileccklerdir.
2- Haftzlann ESitim Gtird[gii Proje Anadolu irnam Hatip Lisesi l0 uncu srnrfina naklen
ilgi (b) yrinetmelilin 37, 38, 4l inci maddeler ve ilgili difer
gegecek dlrencilerin nakilleri
htlktirnlerine gdre yapr lacaktrr.
3- ilgi (b) ydnetmelipin
2l inci maddesine grire Anadolu imanr Hatip Liselerine kayrt
yaptrracak ti[renci lerde agaprdaki gartlar aranlr.
a- Ortatilretim kurumlarrna kaydolmak igin ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu
bitirmig ve Ofretim ytlrnrn baglayacapr tarihte l8 yagrnr bitirmemip olma gartr aranrr. Yag gartrnl
ta$rmayan 0irencilerin drgiin ortarilretim kurumlarrna kayrtlan yaptlmaz.
b- Kayrtlar, <i$rencinin E-Okul sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine gcire yaprlrr.
Adres tespitinde ulusal adres veri tabanr ikamet adres bilgileri esas alrnrr. Ogrencilerden kayrt igin
bagka belge istenmez.
c- Hafrzlann Etitim Cdrdtipti Proje Anadolu imam Hatip Liselerine kayrt yaptrracak
ilgili mesle[in tilrenimine elverigli olmasr gerekir. Bu durum
tiSrencilerin sa[hk durumlartnrn
gerektifinde, saghk kurulu raporuyla belgelendirilir.
d- Evli olanlann kayrtlan yapimaz.Ogrenci iken evlenenlerin okulla iligigi kesilerek kayrtlan
E-Okul iizerinden Agrk Ogretim Lisesine veya Mesleki Agrk O[retim Lisesineycinlendirilir.
F llloh 0fi-5|() l}t';uvler:ANKARA
Elc'kh'onik A$: rvww rncb.gov tr
r!-p(l\Ut: rliiqnrtfl rncl. {.rV lf
A.vltntrlr hilgi igiu: ll-()sntitn Klt.lt,
['cl: (() ,]ll)4ll l5 l9
-)h.\ld,
[;rk.:r(!]ll1ll1Ri?6
Bu evrak gtlvenli clektronik imz: ile imzalanmr5trr http:rlclraksorgu.meb.gor.tr adresinden
55cf-1912-339e-8b1L-b7Lf
3o
;
oJ
kodu ile revir edilcbilir
e- Okullann nakil ve gegip gartlarrnr ra$rmasr halinde;
Agtk ti$etim Lisesi veya Mesleki Agrk Ogretim Lisesinden drgiin
orta6[rerim
kurumlartna ders kesiminden yeni df,retim yrlmrn baglangrcrna kadar gegen stire igerisinde,
Orgtin ortad$retim kurumlanndan Agrk Ogretim Lisesi veya Mesleki Agrk Ogretim Lisesine
ise bu okullann kaytt ddnemlerinde dgrenci kayrtlan yapllrr.
ortadpretim Kurumlan Ydnetmelipinin 22. Maddesine c<ire Kayrt iglemleri:
l- Kayttlar, krlavuz/krlavuzlarda belirtilen stireler iginde E-Okul sistemi iizerinden ypprhr.
2- Orta0pretime yerlegtirmeye esas puanla Hafrzlarrn Elitim G<irdiifiti Anadolu imam
Hatip Lisesine sUresi igerisinde kayrt yaptrrmayanlar bu okull kayrt hakkrnr kaybederler.
3- ilgili Mevzuat do!rultusunda evlat edinme, koruyucu aile hizmetleri ve koruma
gizli tutulmasryla ilgili gerekli tedbirler
kapsamrnda olanlann kayrt iglemlerinde adres bilgilerinin
alrnrr.
4- Kayrt iglerni yaprlan 6$rencilerden E-Okul sisteminde bulunanlann bilgileri, yeni
okuluna aktanltr. E-Okul sisteminde kaydr bulunmayanlar ile bilgileri eksik olanlann gtincel bilgiteri
sisteme iglenir.
TEOC Puant olan Hafiz <i[rencilerin l/a maddesinde belirtilen gekilde kayrtlannrn
tercihlerine gdre yaprlabilmesi igin 2015 ve 2016 yrllarrnda hafizlrk belgesi alan hafiz o[,rencilerin
li
stesini
n Genel M0diirliigiimiize
acilen bildi
ri
I
mesi gerekmektedi r.
Bilgilerinizi ve gereSini arz ederim.
Nazif YILMAZ
GenelMiidiir
EK: Hafizlann E$itim Grirdtifii Proje Okullan Listesi ve Kontenjanlarr
F Ulok 065 1() lle5evlerrANKAllA
lllcktronik
A g,:
llrr'*.nrcb.gor'.tr
d-|H)it, : dijgrnirriDrr.l:.-q.rr -rr
Ayrrntrl
r bi
lgi igin: Il.Osrnan
K
t
Ll('-gh. lv'ltl
Icl: (0 312);11.1 -3,5 le
Faks: (tl ,l I I ) l2:l n5 76
Bu ewak g0venli elektronik imza ile imzalanmr$trr. http:/:/evraksorgu.meb.gor,.tr adresinden
55cf-1912-339e-8b11-b71f
kodu ilc teyir edilebilir

Benzer belgeler

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Bir Lisans Programına Yerleşen

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Bir Lisans Programına Yerleşen Kocaeli ili srnrrlan igerisindeki bir liseden mezun olmasr. Ofirerrcinin bir lisans programrna yerleqtirilmesine esas puanrnrn (sayrsal, egit a$rrlrk. sozel, yabancr dil) Tiirkiye genelirrde ilk.rr...

Detaylı

Türk Coğrafya Kurumu Bibliyografyasına Ek

Türk Coğrafya Kurumu Bibliyografyasına Ek say^: VII-VIII, s. 171172. Ankara. Ardel, A., (1945) "Umran Emin Colajan. Pratik Meteoroloji, Meteorolojik Yayinlar Seri No. 1. Ankara 1944. 204 sayfa, metin icinde 49 gekil ve metin drjinda 10 cet...

Detaylı

Hizmet Alımları (Tüm Okul Müd.ne)

Hizmet Alımları (Tüm Okul Müd.ne) grkrlmasrm ilinize balh tiim okul ve kurumlara duyurularak gerekli tedbirlerin ahnmasr hususunda;

Detaylı

Duyuru Metni (İndir)

Duyuru Metni (İndir) r "pas" (erteleme) hery kullanmrg sayrlrr. rercir srrasr gegmiq sraya ahmr. Ttim pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler ek iat etnig" sayrlr. Adayrn salonda bulunmadrlr komisyon altrna ahnacaktr. fre...

Detaylı

vALiLici

vALiLici 5. 22.03.2006 tatihve 2006/25 sayh ilgi (d) genelge ytulirlukten kaldu m$trr. Bilgilerinizive gereginidnemlerica ederim.

Detaylı

Bakanlık Onaylı Etiket

Bakanlık Onaylı Etiket 561 l Qevreye salrverilmesinden kaqrntn. Ozel kullanrm talimatrna/G0venlik bilgi Formuna baqvurun. 564r Yutulmasr halinde, alzr su ile yrkayrn (sadece kiginin bilinci yerinde ise). RUHSAT SAHiBi TI...

Detaylı