FAO 30. Sivil Toplum Bölgesel Danışma Toplantısı Açılış Konuşması

Transkript

FAO 30. Sivil Toplum Bölgesel Danışma Toplantısı Açılış Konuşması
Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý
FAO 30. Sivil Toplum Bölgesel Danýþma Toplantýsý Açýlýþ Konuþmasý
Antalya’da yapýlan “FAO 30. Sivil Toplum Bölgesel Danýþma Toplantýsý”nda “Açýlýþ
Konuþmalarý”ný Yürütücü Komite adýna Svetlana BOÝNCEAN, ev sahibi Örgüt Çiftçi-Sen adýna Adnan ÇOBANOÐLU, F
Genel Direktör Yardýmcýsý ve Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge Temsilcisi Vladimir Olegovich RAKHMANÝN,
T.C.Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý adýna AB ve Dýþ iliþkiler Genel Müdürü Ali Recep NAZLI yaptýlar. Üzüm-Sen Gene
zamanda ÇÝFTÇÝ-SEN Genel Örgütlenme Sekreteri olan Adnan ÇOBANOÐLU'nun yaptýðý konuþmayý aþaðýda yayýnlýyoruz
Yüzyýllardýr tohumu saklayan, geliþtiren, topraðý ve su kaynaklarýný koruyan, doðayla dost, gerçek gýdalar üreterek insanlarýn
yaþam sürmesine katký koyan çiftçi kardeþlerimiz ve çiftçi dostlarý hoþ geldiniz.
Bu gün burada varlýðýmýzý nasýl devam ettireceðimizi, bizi çiftçilikten uzaklaþtýrmak isteyen gýda þirketlerine ve bu þirketleri de
tarým politikalarýna karþý nasýl bir hat tutturacaðýmýzý, Birleþmiþ Milletler’in aldýðý kararlarý Hükümetlere nasýl uygulatacaðým
Hepiniz biliyorsunuz Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu’nun 66. oturumunda 2014 yýlý resmi olarak “Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý”
olarak ilan edilmiþtir. 2014 yýlýnda hükümetler aile çiftçiliðini ulusal gündemlerinde tarým, çevre ve sosyal politikalarýnýn merkez
oturtmalarý gerekirken ne yazýk ki birçok ülkede bu yapýlmamýþ aksine endüstriyel tarýma, þirket tarýmýna destekler artmýþtýr.
Birleþmiþ Milletler 2015 yýlýný da “Uluslararasý Toprak Yýlý” ilan etmiþti. 2015 yýlýnda da hükümetler topraða yönelik farkýndalý
kritik öneme sahip bu kaynaðýn sürdürülebilir kullanýmýný teþvik etmek için çaba sarf etmeleri gerekirken gene birçok hükümet b
da sýnýfta kalmýþ, enerji, madencilik, sanayi ve konut yatýrýmlarý için “toprak gaspý” sýradan iþler haline gelmiþtir. Örneðin bizim
turizm için, elektrik santralleri için, maden aramalarý için, toplu konut inþaatlarý için yasa zoruyla çiftçilerin elinden topraklarý alýn
küçük aile tarýmý yapan çiftçiler üretimden kopartýlmýþtýr. Bu da yetmemiþ çýkartýlan “Büyük Þehir Yasasý” ile köy tüzel kiþilikle
köylerin ortak mal varlýklarýna, otlak ve meralarýna merkezi idare tarafýndan el konularak þirketlere satýlmasýnýn yolu açýlmýþt
otlak ve meralar yüzyýllardýr köylülerin kullanýmýna açýktý, alýnýp satýlamazdý, ihtiyacý olan köylü buralardan yararlandýðý gib
korumak zorundaydý. Ama þirketler buralara göz koydular, bizim hükümetimiz de þirketlerin taleplerine uygun davrandý.
Öyle sanýyorum ki sizlerde benzeri sorunlarý yaþýyorsunuz. Birleþmiþ Milletler 2016 yýlýnýn da 'Uluslararasý Bakliyat Yýlý' olma
karar verdi. Buradaki Bölgesel toplantýda da “Bakliyat” konuþulacak, katýlýmcý ülkeler geçmiþ yýllardaki tematik konularda olduð
bu yýl da “Bakliyat” konusunda sözler verecekler, ancak bir çoðu geçmiþ yýllarda olduðu gibi verdiði sözleri unutacaklar. Bizlerin
bu sözleri, aldýklarý kararlarý unutturmamak, takipçisi olmak, buna uygun örgütlenmek ve dünyadaki bütün çiftçiler dayanýþmak
zorundayýz. Burada sunacaðýmýz öneriler ve alacaðýmýz kararlar buna hizmet etmeli.
Gýda Egemenliðimizi elimizden almak isteyen þirketler/sermaye, tarýmsal üretim için gerekli olan tohumlarýmýzý, sularýmýzý,
topraklarýmýzý elimizden almak için hiçbir etik ve hukuksal kural tanýmýyorlar. Ýstediklerini elde etmek için her türlü þiddete, sav
baþvuruyorlar. Daha geçen ay, Brezilya da 20 yýl önce toprak iþgalinde bulunduklarýndan dolayý katledilen arkadaþlarýný anma
hazýrlanan Topraksýz Köylü Hareketi MST’nin yerleþim kampýna 7 Nisan 2016 gecesi askeri polis ve özel güvenlik güçleri saldý
düzenledi ve 2 MST’liyi öldürdü 7’sini de yaraladý.
3 Mart 2016 da sabah saatlerinde evine giren kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan Honduras’da Lenca yerlilerinin lideri ve insan
haklarý savunucusu olan Berta Caceres katledildi. Bu saldýrýlarý kýnýyoruz. Ve bir kez daha haykýrýyoruz: Bizler gücümüzü
haklýlýðýmýzdan, çiftçiler arasý dayanýþmamýzdan alýyoruz. Þirket tarýmý yanlýsý siyasi iktidarlarýn bizleri tanýmak istememele
örgütlenmelerimizin önüne engeller çýkartmalarýna raðmen Dünya çiftçileri olarak bir araya gelmenin her türlü olanaklarýný zorla
dayanýþmanýn yollarýný buluyoruz. Bulmaya da devam edeceðiz.
Endüstriyel tarým küresel iklim deðiþikliðine neden olmakta, bizim üretim tarzýmýz ise dünyayý soðutmaktadýr. Doðayla dost ola
sömürmeyi deðil koruyup kollamaya çalýþan bizim üretim tarzýmýzdýr. Bizler insanlarý açlýkla terbiye etmeye çalýþanlardan deð
bizlerin üretim tarzý açlýða, gýdasýzlýða çaredir. Bu nedenledir ki, sadece kendimiz için deðil insanlýðýn ve tüm canlýlarýn yaþam
doðanýn korunmasý ve sürdürülebilir bir yaþam için örgütlenmek, sesimizi duyurmak zorundayýz.
Bu duygularla La Via Campesina üyesi olan örgütüm Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu ÇÝFTÇÝ-SEN adýna ve Türkiyeli küçük
hepinize Hoþ geldiniz diyor, toplantýlarýmýzýn baþarýlý geçmesini diliyorum.
http://www.uzumsen.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 05:24