Küba - Kolombiya Turu Tur Programı

Transkript

Küba - Kolombiya Turu Tur Programı
Küba-KolombiyaTuru
Dansvemüziğin,puronun,klasikAmerikanarabalarıiledevrimin,modernilekolonyalmimarinininsanıkendinden
geçirenbirleşimi;Karayiplerinmücevheri:Küba..
Tarih:25-11-2016-03-12-2016
Şehirler:Bogota,Cienfuegos,Havana,Trinidad
Otel:3*,5*
Ulaşım:TürkHavaYollarıTarifeliSeferiile
Ücret:3290DOLAR
TekKişilikOdaFarkı:640DOLAR
TurKonsepti:TümEkstraTurlarDahil
YemekDurumu:6öğleve7akşamyemeği
TurProgramı
1.Gün
25/11/2016
İstanbul-Bogota
Programımız,sizihavalimanındakibuluşmanoktamızagötürmeküzereverdiğinizadresegelecekolanözelaracın
adresinizeulaşmasıilebaşlıyor.AtatürkHavalimanıDışHatlarGidişTerminali'ndebuluşarak,check-inişlemlerimizi
tamamlıyorvesonrasındaiseTürkHavaYollarıtarifeliseferiilesaat02.10’daBogota’yauçuyoruz.13saat50
dakikalıkuçuşunardındansabah08.00’daBogota’yavarıyorveşehirturumuzuniçinhareketediyoruz.İlkdurağımız
şehripanoramikolarakgöreceğimizMonserrateTepesiolacak.Teleferikilebutepeyeçıkacakbubüyükşehrin
manzarasınıizleyeceğiz.ArdındanTarihişehirmerkezinigezmeyebaşlıyoruz.Kolonyaldönemdenkalmaeskişehir
merkezindeBolivarMeydanı,Başkan’ınEvi,UlusalBina,AdaletSarayıgibiyerlerigöreceğiz.Turumuzsırasındaöğle
yemeğimizialıyoruz.SonrasındadünyanınenbüyükveendeğerlieserlerinbulunduğuAltınMüzesi’nigezeceğiz.
İçindebirçokKolomböncesieserbulunanmüzeyigezdiktensonraünlüressamveheykeltıraşBotello’nunmüzesive
harikabahçesinigezeceğiz.Turumuzunbitimindeotelimizegidiyoruz.Gününyorgunluğuatacağımızotelimizde
akşamyemeğimizolacak.
2.Gün
26/11/2016
Bogota-Havana
Kahvaltımızınardındanhavalimanınatransferolacağız.Saat09.10’daHavana’yauçuyoruz.3saat20dakikalık
yolculuğunardındansaat12.30’teHavana’yavarıyor.Şehirturumuzabaşlıyoruz.Buhareketlivetarihişehirde
MaleconBulvarıboyuncailerleyecek,ÇinMahallesi,MiramarBölgesi,Washington’dakiBeyazSarayilebirebirolan
CapitalioBinasıgöreceğimizyerlerarasındaolacak.Keyifliyürüyüşlerleturumuzutamamlayacakardındanotelimize
geçeceğiz.Akşamyemeğimizvekonaklamaotelimizde.
3.Gün
27/11/2016
Havana
KahvaltınınardındanklasikAmerikanarabalarıilegerçekleştireceğimizşehirturunabaşlıyoruz.Gezimizesnasında
UNESCODünyaMirasıListesi’ndeyeralanHavanaEskiKenti,DevrimMeydanı,ColombMezarlığı,kentikuşbakışı
olarakizleyebileceğinizMorroKalesi’nigezeceğiz.ÖğleyemeğimiziLaBarcaRestoran’daalıpEskiHavana’dakeyiflibir
yürüyüşturundansonra,SaJosePazarın’daülkeyeözgübirçokelişi,hatıraeşyaalabileceğinizserbestzamanımız
olacak.Küba’nınsimgelerindenolan“CocoTaxi”lerikullanarakotelimizedöneceğiz.Akşamyemeğimizvekonaklama
otelimizde.
4.Gün
28/11/2016
Havana-Cienfuegos-Trinidad
KahvaltımızıyaptıktansonraTrinidad’adoğruyolaçıkıyoruz.YolumuzunüzerindeFransızlartarafındankurulan
Cienfuegosşehrindemolaverecek.ŞehirturundaMartiParkı,şehirmeydanıünlüTerryTiyatrosunugörecekEndülüs
MimarisiniandıranPalacioValle’deyemeğimizialacağız.ArdındanKüba’dakolonyalmimarinineniyikorunduğukent
olanTrinidad’avarıyoruz.UNESCODünyaMirasıListesi’ndeyeralanIngeniosVadisiveTrinidadşehrigezisi
esnasında,darvehareketlisokaklarınarasındayürüyüşyapacak,aynıadlaanılan;yereliçecekler,limon,balvesuile
yapılaniçkisiilemeşhurLaCanchancharaBar’ıgöreceğiz.LaCanchanchara’nıntadınabaktıktansonraotelimize
gidiyoruz.Akşamyemeğimiziherşeydahilotelimizealdıktansonra,Trinidad’ıngecehayatınıgörmekiçintekrarşehir
merkezinegidiyoruz.AçıkhavadaeğlenceliveritmdoluKübamüzikleriileeğleneceğiz.Sonrasındaoteletransfer
oluyoruz.
5.Gün
29/11/2016
Trinidad-SantaClara-Havana
KahvaltınınardındanSantaClaragezimiziçinyolaçıkıyoruz.YolculuğumuzsırasındayolüzerindeRemedios
Kasabası’nıgezeceğiz.Buradakigezimizsırasındakasabanınanakilisesiolarakdabilinenveyüzyıllarboyunca
korsanlarıvesömürgecileribölgeyeçektiğiiçingeçmiştebeyazboyailekapatılmayaçalışılanfakatsonrarestore
edilerekortayaçıkartılan13altınkemereevsahipliğiyapanIglesiaSanJuanBautistadeRemedios’ugöreceğiz.
SonrasındaiseSantaClarayolculuğumuzdevamedecek.VarışaistinadengerçekleştireceğimizKübaDevrimi
esnasındaençetinsavaşlarasahneolanSantaClaragezimizesnasındaCheGuevara’nın37arkadaşıilebirlikteebedi
istirahatindebulunduğuAnıtMezarıveZırhlıTrengöreceklerimizarasında.Öğleyemeğimiziyerelrestorandaaldıktan
sonra,Havana'yahareketediyoruz.Otelimizevarışveodalarımızayerleşme.Akşamise,BuenaVistaSocialClub
üyeleriilebirlikteçalmışKübalısanatçılarıncanlıritmlerivesalsadanslarıeşliğinde,PlazadeVieja’dakiCafe
Taberna’dakiunutulmazgeceyekatılıyorveakşamyemeğimizideburadaalıyoruz.Günütamamladıktansonra
otelimizetransferoluyoruz.
6.Gün
30/11/2016
Havana-Bogota
KahvaltınınardındansonrabirKübaturuiçinhareketediyoruz.“Küba’nınPicasso’su”olarakadlandırılanJose
Fuster’inyaşadığıveyaşamıboyuncaresimler,seramiklerveçizimleryoluyladekoreettiğivetamanlamıylabiraçık
havasergisinedönüşenmahallesiolacak.Bugüzelbölgedekirenkligezimizinardından,isminiFernandoHamel’dan
alanufakmeydandasergilenecekolankısarumbaperformansınıseyredeceğiz.Öğleyemeğimizyerelrestorandave
havalimanıtransferoluyoruz.Saat15.50’deBogota’yauçacakve3saat20dakikalıkuçuşunardındanyerelsaatile
19.10’teBogota’yavaracağız.Otelimizetransferoluyoruz.Akşamyemeğimizotelimizde.
7.Gün
01/12/2016
Bogota
KahvaltımızıaldıktansonraBogota’danyaklaşık1saatuzaklıktabulunanZipaquira’yagidiyoruz.Buradadünyada
sadece2tanebulunanTuzKatedrali’niziyaretedeceğiz.Tuzmadenlerininiçineyapılanbukatedrali,pazargünleri
ortalama3000kişiziyaretetmektedir.200metreuzunluğundakidağınaltınaoyulantünellereinşaedilmiştir.
Sonrasındaöğleyemeğimizialçakveşehredöneceğiz.Kolombiyakahvesihakkınabilgialabileceğimizkısabirkursa
gideceğiz.Buradakahveninadımadımhangiaşamalardangeçtiğiniveiyikahveyapmateknikleriniöğreneceğiz.
Turumuzunardındanotelimizegidecek,kısabirdinlenmeninardındanakşamyemeğimiziyerelrestoranagideceğiz.
Konaklamaotelimizde.
8.Gün
02/12/2016
Bogota-İstanbul
Kahvaltısonrasındahavalimanınagidiyoruz.Saat09.30’taPanamastopluolarakİstanbul’auçacağız.Saatfarkından
dolayıgünüuçaktaatlatıyoruz.
9.Gün
03/12/2016
İstanbul
16saatlikuçuşumuzunardındansabahsaat10.25’teİstanbul’avarıyoruz.Turumuz,özelşoförvearacınızileevinize
transferinizlesonaeriyor.
Hizmetler
FiyataDahilOlanHizmetler:
-TürkHavaYollarıileİstanbul–Bogota–İstanbularasıekonomisınıfuçakbiletivehavalimanıvergileri
-AviancaveyaCopaHavayollarıileBogota–Havana–Bogotaekonomisınıfuçakbiletivehavalimanıvergileri
-Havana’da3gece,5*oteldeoda–kahvaltıkonaklama.
-Trinidad’da1gece3*oteldeherşeydahilkonaklama
-Bogota’da3gece,5*oteldeoda–kahvaltıkonaklama
-Kişiyeözeleviniz–alan–eviniztransferidedahilolmaküzeretümtransferler.
-Özelotobüsileprogramdabelirtilentümgeziler.
-Geziesnasındaalınacak6öğleyemeği.
-Geziesnasındaalınacak7akşamyemeği.
-GazellaTurizmprofesyonelTürkçerehberlikhizmeti.
-SeyahatSigortası.
-Yurtdışıçıkışharcı.
FiyataDahilOlmayanHizmetler:
-Şahsiharcamalar,
-Programadahiledilenyemeklerdekiiçecekler
-KübaVizeÜcreti(55USD)
-İsteğebağlıbahşişler
TurunArtıları
+Türkiye’deilkdefaTürkHavaYollarıileKübaturuyapmanınkonforunuyaşacağız.
+ModernilekolonyalmimarinineşsizuyumuylasizibüyüleyendevrimülkesiKüba’da,eşitliğinveözgürlüğünizlerini
takipederek,yakıntarihebenzersizbiryolculuk
+KlasikAmerikanarabalarıylagezintisiyle,zamanıngerisindenHavanaEskiKentiveKübaruhununiliklerinizeişlediği
MaleconBulvarı
+JoseMartianıtkulesininmeydanınortasındadimdikuzandığıveyüzyıllarsonrabiledevriminizlerininhatırlanacağı,
tipikbirkolonyalanıtlaDevrimMeydanı,Küba’yaİspanyollardanhatırakalan,taşduvarlarınacımasızgardiyanlargibi
etrafınıçevrelediğiElMorroKalesi
+Küba’yaözgüikikişilikaçıkhavataksileriileşehrinhavasınıdoyadoyaiçinizeçekebileceğinizeğlencelibirgezinti
+KolonyalizlerinözellikledemimarideeniyikorunankentiTrinidad’da,dünyanınenfotojenikcaddelerivebinalarıyla
EskiKentMerkeziveyeşilliğiniçindeyeşermişçesinebüyülükulesiylemanzaranıntadınavarabileceğinizIngenios
Vaidisi
+Devriminaskerlerinegüçverdiğineinanılan,devriminarkasaflarınınenünlüdesteğiLaCanchancharakokteyl
tadımı
+Küba’nıngençkahramanıCheGuevara’nınhatıralarınadevrimeizlerinikazıyanSantaClara’daulaşmaya
çalışacağımızanlamlıbiryolculukvedevrimyoldaşlarıylahalasırtsırtadurduğuAnıtMezarını’nınziyareti
+Kolombiya'nınbaşkentiBogota'yıkeşfedecek,Monserrate'ateleferikleçıkıpbugüzelşehrinmanzarasınıgöreceğiz
+Bogota'nın18.Yüzyıl'dankalmabinalarınolduğutarihimerkezindekeyiflibirturyapacağız.
+36000parçaesersergilenenDünyacaünlüAltınMüzesi'nigöreceğiz
+Kolombiya'daZipaquira'yagidecek,MeşhurTuzKatedrali'nigezeceğiz
UlusMah.ÖztopuzCad.No:16GirişKatBeşiktaş-İstanbul
02122331598 02122343471 [email protected]
GAZELLATURİZM,gerekligördüğüdurumlardailanettiğiveyakayıt
aldığıturlarıyeterlikatılımsağlanamazisegezibaşlangıcından15
günönceiptaledebilirveyakısmengezikapsamındakiotel
isimlerini,ulaşımaraçlarıilebunlarınhareketyerlerini,programda
belirtilmişvegezilecekyerolarakgösterilmişyerlerinziyaret
sıralarınıdeğiştirebilir.Fiyatlarilanınyayınlandığıgüngeçerlidir.
Ödemelerödemeyapılacakgününmerkezbankasısatışefektif
kurubazalınarakyapılmaktadır.*Ücretsizeviniz–alan–eviniz
transferiyurtdışıkültürturlarındageçerliolup,İstanbul,Ankara,
İzmir,Adana,Antalya,Bodrum,Trabzon,Samsun,Gaziantepve
Kayseriiçingeçerlidir.Belirtilenhavalimanlarına40kmmesafeye
kadargeçerlidir.

Benzer belgeler

Küba`da 1 Mayıs Tur Programı

Küba`da 1 Mayıs Tur Programı Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul

Detaylı

İndir - Gazella Turizm

İndir - Gazella Turizm Kahvaltının ardından klasik Amerikan arabaları ile gerçekleştireceğimiz şehir turuna başlıyoruz. Gezimiz esnasında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Havana Eski Kenti, Malecon Bulvarı, Devri...

Detaylı

KÜBA - 1 MAYIS TUR PROGRAMI- 8 gece-10 gun

KÜBA - 1 MAYIS TUR PROGRAMI- 8 gece-10 gun Kahvaltının ardından klasik Amerikan arabaları ile gerçekleştireceğimiz şehir turuna başlıyoruz. Gezimiz esnasında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Havana Eski Kenti, Devrim Meydanı, Colomb...

Detaylı

Programı Görüntüle

Programı Görüntüle en iyi korunduğu kent olan Trinidad şehir turumuza başlıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ingenios Vadisi ve Trinidad Şehri gezisi esnasında Romantik Müzesi ve aynı adla anılan; rom, ...

Detaylı

pdf olarak kaydet

pdf olarak kaydet Tur Konsepti : Tüm Ekstra Turlar Dahil Yemek Durumu : 6 öğle ve 7 akşam yemeği

Detaylı