SCHMIDT ÜRET‹M PROGRAMI

Transkript

SCHMIDT ÜRET‹M PROGRAMI
SCHMIDT ÜRET‹M PROGRAMI
Kar, Süpürme ve Temizleme Teknolojisi
Rotatifle Kar Mücadelesi ve Kar Temizleme
DÜNYANIN EN BÜYÜK KAR ROTAT‹F‹ VE KAR MÜCADELE ROBOTU
“TurboStream” ve TS 10000
Güçlü ve h›zl› temizleme için yüksek performansl› kar
rotatifi. Olağand›ş› hava durumu ve en düşük
s›cakl›klar gibi en zor koşullarda bile TS 10 000 rakipsizdir. 1,700 mm çap›nda atma pervanesi ve 3,000 mm
lik toplam kesme genişliği olan yüksek performansl› temizleme başl›ğ›n›n taş›y›c› arac›n önüne monte edilmiş
olmas›na rağmen mükemmel bak›ş hassas temizlik
yap›labilmesini sağlar. Komple kar temizleme ünitesinin çabucak sökülebilmesi yüksek performansl› traktörün y›l boyunca başka birçok işte kullan›labileceği
anlam›na gelir. Bütün buz çözme kimyasallar›n›n korozyonuna dayan›kl› standart aksam›n yan›s›ra yüksek
kaliteli malzemeler, güç ünitesinin bak›m platformu,
Hardox’tan üretilmiş aş›nan parçalar ve başka birçok
detay basit, zaman ve maliyet tasarruflu bak›m sağlamaktad›r.
Teknik Bilgiler
Temizleme genişliği
3.0 m
Maks. temizleme yüksekliği
1.8 m
Atma pervanesi çap›
1.7 m
Temizleme performans›
yaklaş›k 8000 ton/saat
Atma mesafesi
60 m
Kendi motorunun gücü
CATERPILLAR
CT 18 571 kW / 777 HP
Çekiş performans› Rk total:
Atma pervanesi (kendi motoru) 571 kW / 777 HP
Besleme burgular› (Araç kuyruk mili) 110 kW / 150 HP
Araç s›n›f› Xerion Saddle Trac 3800
En büyük Rota
kadar temizlemetifgü-cü8.. 000 ton/saate
Dünyan›n en büyük kar
mücadele makinesi!
“Turbostream” ve 777 BG
’lik bir sürüş gücü ile
donat›lm›ş olan TS 10 00
0 rakipsizidir.
Kar Mücadelesi
Rotatifle
Karayollarında ve Havaalanlarında Snow
clearing machines
SUPRA 4002
Şasiden direksiyonlu SUPRA 4002 kar rotatifi yüksek
kapasiteli kesici başl›ğ› ile 3.500 ton/saat kar temizleme performans›na sahiptir. Temizlenen kar 40 metre
uzakl›ğa kadar sağa veya sola hassasiyetle at›labilir.
Kamyonlara kar yüklemek de kolayd›r. Yüksekliği ayarlanabilen kabin her zaman tam ve aç›k bir görüş
sağlar.
Teknik Bilgiler
Seçilebilen temizleme genişliği
Temizleme başl›ğ› yüksekliği
Kesme tamburu çap›
Atma pervanesi çap›
Temizleme kapasitesi
Motor gücü
2 400 mm veya 2 600 mm
1 500 mm
1 100 mm
1 500 mm
3 500 ton / saat
1 800 d/dk. da 320 kW
SUPRA = special vehicle with articulated steering for
rotating snow clearing equipment
20.11.2012
Snow clearing machines
© SCHMIDT
E. Wasmer/PM
dele kapasitesi
ca
En yüksek kar mü
SUPRA 5002
SUPRA 5002’in kar temizleme kapasitesi 5.000
ton/saattir. Kesme tamburlu ve alttan atma pervaneli, yekpare yap›daki temizleme ünitesi makinenin
çok uzaklara kar atabilmesini sağlar. Temizleme
başl›ğ› kademesiz mekanik sürüşlü olmas›na rağmen
çekiş hidrostatik olup tamamen tersine yönlendirilebilmektedir.
Teknik Bilgiler
Temizleme genişliği
Temizleme başl›ğ› yüksekliği
Kesme tamburu çap›
Atma pervanesi çap›
Temizleme kapasitesi
Motor gücü
2 600 mm
1 500 mm
1 100 mm
1 150 mm
5 000 ton / saat
1 800 d/dk. da 420 kW
r›nda
serisi havalimanla tesi
A
PR
SU
n
t’i
id
hm
Sc
pasi
a kar mücadele ka
rd
rla
ta
ik
m
ek
ks
yü
için haz›r d›r.
liğinden
c›vatal› Hardox çe özel
r›
rla
bu
m
ta
e
sm
Ke
da
üstünlükler aras›n
üretilmiştir. Diğer 280° dönebilen yükleme
ik,
hidrolik, teleskop ve kesicinin yanlar›nda
)
02
40
bacas› (Supra
klar
›labilen yan kapa
at
uz
ak
hidrolik olar
k›ş kazanbini uygun bir ba
vard›r. Sürücü ka
ebilmektedir.
mak için yükseltil
4
Havaalanlarında Çekilir Tip Kar Mücadele Aracı
Jet Süpürücüler
TJS 630
Bir treyler jet süpürücü olarak TJS 630 kalk›ş ve iniş şeritlerinin, pistlerin yan›s›ra apronlar›n yüksek kapasiteyle
temizlenmesi için tasarlanm›şt›r ve yüksek düzeyde hareket kabiliyeti ile haz›r bulunmaktad›r.
Teknik Bilgiler
Motor
Güç
F›rça uzunluğu
Süpürme aç›s› / genişliği
Hava hacmi
H›z
Hava ak›ş›
MB tip OM 501 LA
1.800 d./dak.da 315 kW
6 300 mm
32° / 5 340 mm
36° / 5 100 mm
10.5 m3/saniye
Yaklaş›k 145 m / saniye
Sağa veya sola ç›k›ş verilebilir.
Karayollarında ve Havaalanlarında Tuz ve Solüsyon Sericiler
WSP
Tam yak›ndan: NOZULLAR iri damlalar oluşturur ve
girdab› asgariye indirmek için yerden tam 300 mm
yukar›da konumland›r›lm›şt›rlar. Bu hem püskürtme
genişliğinin hem de dozaj›n CL kumanda konsolundan çabucak hassasiyetle ayarlanabilmesini sağlar.
Teknik Bilgiler
Özel tank kapasitesi
Püskürtme genişliği
‹ş h›z›
Dozaj
Püskürtme
Sürüş
Montaj
3 mt./ 12 mt. / 20 mt.
Yol h›z›na bağl› olarak
12 -18 km / saat
20 g / m2
Püskürtme memeleri ve
at›ş memeleri
“Rotopower” veya araç
hidrolik sistemi
Kamyona (Sabit montaj
veya sökülebilen montaj
sistemi)
ASPS 2000 and ASPT
Sadece tak›n: ASPS 2000 nispeten daha küçük havalimanlar›nda buzla mücadele için kolay tak›labilen
bir püskürtücüdür. Tasar›m başl›ca üç parçadan
oluşmaktad›r: 2000 litrelik polietilen tank ve motor,
iki yana monte özel memeli püskürtme kollar›n›n
yan›s›ra makinenin arkas›na monte edilmiş bir püskürtme demiri. 15 metreye kadar püskürtme genişliği
vard›r.
Teknik Bilgiler
Tank kapasitesi
Püskürtme genişliği
Sabit iş h›z›
Dozaj
Püskürtme
Sürüş
2 000 lt.
15 mt.
20 km / saat
50 g / m2 ye kadar
Meme dizileri
Treyler aks› üzerinden
Treylere montaj
Kapsaml› uygulamalar
WSP önleyici ve iyileştiri
ci bir şekilde 12 den 18
km/saate
kadar yola bağl› iş h›z
›yla buzlu yüzeylerin
hakk›ndan
gelir. Yan püskürtme ko
llar› olmaks›z›n darl›ğ›
ve yüksek
manevra kabiliyeti sayesi
nde havaliman› apronlar
› ve helikopter iniş pistlerinde
kullan›lmak için WSP
idealdir.
Arka püskürtme demirin
in püskürtme genişliği
4 mt.dir.
‹ki yatay at›ş memesi çal
›şt›r›larak 12 mt.lik bir
asimetrik
püskürtme genişliği eld
e edilir.
Püskürtme demirinin diğ
er taraf›ndaki ikinci ya
tay uzun
menzil memesi çal›şt›r›l
mak suretiyle 20 mt.lik
azami püskürtme genişliği elde ed
ilmektedir.
Kar Bıçakları
CIRRON
Esnek b›çak kumandas› sayesinde yol yüzeyine mükemmel uyum: Üç ile beş adet aras›nda kadar b›çakl› CIRRON
serisi kar küreyiciler orta rak›mlarda büyük miktarl› karlarda bile çok zorlu temizlik işleri için geliştirilmiştir. Her
b›çak yüzey engellerinden tam otomatik olarak atlar.
Esnek yayl› bağlant›lar özellikle az sesli çal›şma sağlar.
Teknik Bilgiler
SL 24
SL 27
SL 30
SL 32
SL 34
SL 36
SL 40
Kar bıçak yüksekliği (mm)
Kesme b›çağ› uzunluğu (mm)
32° de temizleme genişliği
Bݍak adedi
Yaklaş›k Ağ›rl›k (kg)
930
2 400
2 035
3
660
930
2 700
2 290
3
700
930
3 000
2 540
4
755
930
3 200
2 710
4
775
930
3 400
2 880
4
805
930
3 600
3 050
4
860
930
4 000
3 390
5
965
TARRON
Yüksek dağl›k bölgelerde en ağ›r şartlar› da karş›lamak:
En dağl›k bölgelere kadar büyük miktarda kar temizliği
için çok b›çakl› TARRON serisi en uygundur.
Güçlü küreme ve geniş atma mesafeleriyle etkileyicidirler.
Kar küreyiciler sağlaml›klar›n›n yan›s›ra poliüretandan
yap›lm›ş darbe emici elemanlar sayesinde çok sakin
çal›ş›rlar.
Teknik Bilgiler
MS 27.1 MS 30.1 MS 32.1 MS 34.1 MS 36.1 MS 40.1
Ortadan bıçak yüksekliği (mm)
Sağ/soldan bıçak yüksekliği (mm)
Kesme b›çağ› uzunluğu (mm)
32° de temizleme genişliği
Bݍak adedi
Yaklaş›k Ağ›rl›k (kg)
1 060
1 200
2 700
2 290
3
870
1 060
1 200
3 000
2 540
3
900
1 060
1 200
3 200
2 710
4
1 015
1 060
1 200
3 400
2 880
4
1 060
1 140
1 290
3 600
3 050
4
1 110
SNK
Dengeli ve hafif bir kar temizleme makinesi: Hafif, kendini taş›yan, plastik küreyici b›çağ› serisi SNK çürümez ve
bak›m gerektirmez. Kademesiz olarak ayarlanabilir ve
düşük rak›mlarda s›k s›k görülen ›slak kar ile sulu kar temizliği için çok uygundur.
Teknik Bilgiler
Kar bıçak yüksekliği (mm)
Kesme b›çağ› uzunluğu(mm)
30° de temizleme genişliği
Yaklaş›k Ağ›rl›k (kg)
Ağ›z adedi
SNK 18 SNK 21 SNK 24 SNK 27 SNK 30 SNK 34 SNK 37
800
1 800
1 550
220
6
800
2 120
1 800
244
7
800
2 420
2 100
266
8
1 180
2 700
2 310
395
4
1 180
3 000
2 550
430
4
1 180
3 400
2 940
495
5
1 180
3 700
3 180
550
5
1 140
1 290
4 000
3 390
4
1 155
Kar Rotatifleri
FS
Her rak›mda her tür kar temizliği için yüksek kapasiteli donan›m. FS kar rotatifinin dengeli yap›s›
ağ›r şartlara göre tasarlanm›şt›r. Özel dişli tambur
oldukça sert buzlu kar› hiç zorlanmadan keser.
Dönüş h›z› yüksek tamburun oldukça uzun bir
atma mesafesi vard›r ve temizlenen kar›n en
uygun şekilde dağ›lmas›n› başar›yla gerçekleştirir. Kar rotatifi MAN, IVECO, UNIMOG. gibi
taş›y›c› araçlara veya ön ya da arka kuyruk milleri (PTO) bulunan taş›y›c› araçlara monte edilebilir. Bundan başka rotatifler bir hidrolik sürücüden
hareket alabilirler.
Teknik Bilgiler
FS 75-220 FS 75-245 FS 90-245 FS 90-265 FS 105-245 FS 105-265
Rotatif başl›ğ› yüksekliği (mm)
Temizleme genişliği (mm)
Tambur çap› (mm)
Atma pervanesi çap› (mm)
Temizleme kapasitesi (ton / saat)
Yaklaş›k ağ›rl›k (kg)
1 070
2 200
750
700
800
1 160
1 070
2 450
750
700
800
1 270
1 350
2 450
900
850
1 200
1 590
Tuz Sericiler
1 350
2 650
900
850
1 200
1 690
1 500
2 450
1 050
1 000
1 600
1 900
1 500
2 650
1 050
1 000
1 600
1 980
Her sorun için çözüm...
ler gerekse moGerek yenilikçi tuz serici
uygulamalar
düler sistemler olsun bütün
özel çözümler
ve her taş›y›c› araç için
rumda araçlar
sunmaktad›r. Pek çok du
ler kolayca
değiştirildiğinde tuz serici
uyum sağlayabilmektedir.
STRATOS
Küçük yüzeylerde uzman: Güvenilir bir buz çözme
konveyör sistemi ve mükemmel ön ›slatmal› tuz
kar›şt›rma ile birleşik çok hassas dozaj ve operatör dostu STRATOS monte edilebilen serpici virajl›
yollar ve dar patikalardaki tüm profesyonel buz
çözme şartlar›n› en son teknik standartlar›yla
karş›lamaktad›r.
Teknik Bilgiler
17
20
Bunker (m3)
Tuzlu su tank› (lt.)
Net ağ›rl›k (kg)
1,7
880
670
2,0
880
690
24
25
27
30
2,4
2,5
2,7
3,0
880 1 210 1 210 1 210
720 744 754 764
Havaalanı, Otoyollar ve Karayolları için Kombine çözüm
Yazın Vakumlu Süpürme, Kışın Üfleme ve Kar Temizleme
i
AS 990 – ‹leri Teknoloj
AS 990
t
Oldukça çok kullan›şl›: ‹ki disk f›rças› ile AS 990 dev
alanlar› çabucak bir geçişte temizler. Standart arka tarafa monte süpürücü ünitesi veya isteğe bağl› çabuk
değiştirilebilen s›v› çekme ağz› ile AS 990 y›l boyunca
kullanmada havalimanlar› için en uygun çözümü sunmaktad›r. ‹steğe bağl› olarak makine PMB m›knat›s çubuğu ve bir kar küreyici ile donat›labilmektedir.
Teknik Bilgiler
Süpürme h›z›
Yol h›z›
Bunker
Katk›s›z emiş genişliği
Dairesel f›rça süpürme genişliği
Su tank› hacmi
Motor
Maks. performans
40 km/saate kadar
80 km/saate kadar
9,5 m3
2 300 mm
3 500 mm
2 000 lt. veya 3 000 lt
DC OM 906 LA
EuroMot 3A
‹lave motor
2 200 d./dak.da 205 kW
ve pis
Kombine vakumlu yol
süpürücüleri
Vakumlu Yol Süpürgeleri
SWINGO 200
SWINGO 200 KOMPAKT vakumlu yol süpürgesi: Yüksek güçlü dizel motor ve Schmidt taraf›ndan geliştirilen
bas›nçl› su dolaş›m sistemi SWINGO’ya büyük süpürme
gücü verirken ayn› zamanda düşük enerji tüketmesini
de sağlar. Süpürge çalışma esnas›nda toz su ile bast›r›l›p
çöp haznesine emilir. Kirli su ar›nd›r›l›p tekrar sisteme
verilir. Bu süpürme işlemini tozsuz ve su tasarruflu bir
hale getirir.
Güçlü ve güvenli…
Teknik Bilgiler
Süpürme h›z›
Yol h›z›
Çöp Haznesi
Temiz su tank›
At›k su tank›
Süpürme genişliği
Net ağ›rl›ğ›
Yasal toplam ağ›rl›ğ›
Motor
Maks. kapasite
0 -12 km/saat
25 / 40 / 50 km/saat
olarak seçilebilir
2,0 m3
190 lt.
390 lt.
1 400 mm – 2 500 mm
2 750 kg
4 250 kg
Euro 4 dizel motor
2 300 d./dak.da 62 kW
tüm
Avrupa çap›nda başar›l› SWINGO 200
un
uyg
en
için
ri
yerel temizlik gereksinimle
ve
on
ksiy
dire
en
çözümdür. Tüm tekerleklerd
gibi
iyon
ans
süsp
HYPERLINK hidropnömatik
ve haçağdaş teknolojiyi yüksek performans
enliği
güv
iş
e
eyd
cimle birleştirip yüksek düz
sunmaktad›r.
Vakumlu Yol Süpürgeleri
CLEANGO 400
CLEANGO 400 büyük hacimli kapasiteyi kompakt süpürgenin hareket kabiliyeti ile birleştirmektedir. Esnek
f›rçalar çeşitli süpürme genişliklerinde farkl› yol şartlar›n›n verimli süpürülmesine de imkan verirler.
Görüş açısı geniş sürücü kabini operatör için rahat bir
çalışma ortamı sağlar.
Teknik Bilgiler
Süpürme h›z›
Yol h›z›
0-20 km/saat
25 / 40 / 50 km/saat
olarak seçilebilir
Süpürme genişliği
(2 f›rçal›) 2 100 mm
(3 f›rçal›) 3 100 mm
Yasal toplam ağ›rl›ğ› (50 km/saat) 11 500 kg
Motor
Euromot 3 A dizel motor
Maks. kapasite
2 200 d./dak.da 110 kW
Motor…
Mercedes-Ben
z’in OM 904 LA
CLEANGO 400
dizel motoru
‘ü
kurallar›na uym n Euromot 3A egzoz sal›m
as›n
ayn› zamanda › sağlamakla kalmay›p
ve
için gereken gü rimli olarak süpürebilmesi
cü vermektedi
r.
CAN-bus bilgis
ay
CLEANGO 400 arlı kumanda, kompakt
‘ün verimli ve
çalışmasını sa
düzenli
ğlamaktadır.
Kamyona Monte Vakumlu Yol Süpürgeleri
SK 400
4 m3 çöp haznesi kapasitesinde SK 400 monte edilebilen Vakumlu Yol Süpürgesi büyük hacimli kamyona
monte edilebilen süpürge ile kompakt bir süpürgenin
manevra kabiliyeti üstünlüklerini birleştiren bir
teknoloji sunmaktad›r.
Teknik Bilgiler
Çöp haznesi kapasitesi
Su tank›
Su püskürtme pompas›
performans›
Yaklaş›k yük
Azami Araç Ağ›rl›ğ›
Süpürme için hidrostatik
Sürüş h›z›
Yol h›z›
4 m3
600 lt
10 lt. / 3 bar
3 500 kg
7 490 kg
20 km/saate kadar
90 km/saate kadar
SK 500
SK 500 şehir içindeki dar ve erişilmesi zor yerleri temizlemek için çok uygundur. Emiş kapasitesi düşük
h›zlarda bile yüksek kal›r. Hidrostatik hareketlidir ve
sürücü koltuğunun yan›ndaki kumanda tablosundan
kullan›lmas› kolayd›r.
Teknik Bilgiler
Süpürme genişliği
Su tank›
Çöp Haznesi
Net ağ›rl›k
Azami 2 000 mm
(Standart)
1 100 lt.
5.0 m3
6 640 kg
(Şasiye bağl›)
SK 600 - SK 700
Esnek ve çevre dostu: SK 600 düşük ses ve toz
düzeylerinde çal›ş›r. Emiş pervanesi ve iş hidroliği
ilave bir motordan veya hidrolik ya da hidrostatik
olarak hareket alabilirler. Bunun yan›s›ra ön f›rçalar
ikinci bir düzeyde süpürme yap›lmas›na ya da yaban
otlar›n›n al›nmas›na olanak verir ve y›kama barları
esnek olup kirlilik düzeyine göre ayarlanabilir.
Teknik Bilgiler
Süpürme genişliği
Su tank›
Çöp Haznesi
Net ağ›rl›k
2 300 mm
1 200 lt.
6.0 m3/ 7.0 m3
8 200 kg
(Şasiye bağl›)
©©
Matus
Matus
08/2013
08/2013
Copyright
Copyright Schmidt
Schmidt
Holding
Holding
GmbH.
GmbH.
AllAll
rights
rights
reserved.
reserved.
Errors
Errors
andand
amendments
amendments
excepted.
excepted.
Schmidt Winterdienst- und
Schmidt Winterdienst- und
Kommunaltechnik GmbH
Kommunaltechnik GmbH
Albtalstraße 36
Albtalstraße 36
DE - 79837 St. Blasien
DE - 79837 St. Blasien
Phone: +49 76 72 4 12 0
Phone: +49 76 72 4 12 0
Fax:
+49 76 72 4 12 2 30
Fax:
+49 76 72 4 12 2 30
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
Türkiye Mümessili ve Tek Yetkili Satıcısı
Türkiye Mümessili ve Tek Yetkili Satıcısı
Standart Bio Makina Ekipman ‹nşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Standart Bio Makina Ekipman ‹nşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Merkez: Faz›lkaptanoğlu Cad. Seba ‹ş Merkezi No: 3 Kat: 6
Merkez:Araç
Faz›lkaptanoğlu
Cad.veSeba
Merkezi
Kartem
Makine– Sanayi
Tic. ‹ş
Ltd.
Şti. No: 3 Kat: 6
34418 Seyrantepe
‹STANBUL
34418 Seyrantepe – ‹STANBUL
Tel : 0(212) 325 75 11 Fax: 0(212) 325 71 61
Tel : 0(212)
75 11Işıklarköyü
Fax: 0(212)
325 71 61 Göktürk 34076 Eyüp - Istanbul / TURKEY
Istanbul
Cad.325
No:24
(Kısırmandıra)
e-mail: [email protected]
e-mail:
[email protected]
Tel: +90 212 206 51 21 Fax: +90 212 206 51 32
Servis:Servis
Esenşehir
Mah.532
‹mes Sanayi
Sitesi C Blok 302.Sokak No:9
Mobil
Tel: +90
49 92
Servis: Esenşehir
Mah. ‹mes236
Sanayi
Sitesi C Blok 302.Sokak No:9
Ümraniye - ‹STANBUL
Ümraniye - ‹STANBUL
E-mail:
[email protected]
Tel: 0(216)
365 91 16 Fax: 0(216) 365 93 45
Tel: 0(216) 365 91 16 Fax: 0(216) 365 93 45
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.kartemmakine.com

Benzer belgeler