kristal sodyum sülfat - Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Transkript

kristal sodyum sülfat - Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
Page: 1/4
Issue Date: 06.03.2013
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GLAUBER TUZU -KRİSTAL
SODYUM SÜLFAT
1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI
Ürün Adı
Kullanımı
: GLAUBER TUZU – KRİSTAL SODYUM SÜLFAT
: Deterjan, kağıt, cam, tekstil boyama ve çeşitli kimyasal
maddelerin üretiminde kullanılmaktadır.
: OTUZBİR KİMYA VE SAN. TÜRK LTD. ŞTİ.
Adres
G.ALİ RIZA GÜRCAN CAD. METROPOL CENTER K-6 NO.32/24
GÜNGÖREN İSTANBUL -TURKEY
Tel: +90 212 481 64 42-43 Faks: +90 212 481 64 40
: GEMİŞ BELDESİ YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:134
ÇARDAK/DENİZLİ
Tel: +90 258 855 52 00-01
Faks: +90 258 855 52 02
: +90 212 481 64 42-43
İşletme
Acil
2. KOMPOZİSYON & MADDELER HAKKINDA BİLGİ
Kimyasal Karakterizasyonu
:
Madde Adı
Derişim%
CAS No
EC No
SODYUM
SÜLFAT 10
HİDRAT
%90-100
07727 –
73 - 3
231820-9
Tehlike
İşareti
-
Tehlike
İfadeleri
-
Güvenlik
İfadeleri
-
3. TEHLİKE TANIMI
Bölüm 3. Tehlikelerin Tanıtımı
3.1. Tehlike Sembolleri:
Tehlike işareti gerektirmez.
3.2. Risk Tanımları:
Risk tanımı belirlenmemiştir.
4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ
Teneffüs edildiği durumlarda: Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum
durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Doktor
çağırın.
Page: 2/4
Issue Date: 06.03.2013
Yutulduğu durumlarda: Yutma olmuşsa KUSTURMAYIN. Bol miktarda su içilmesini
temin edin. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermeyin.
Doktor çağırın.
Deriyle Teması Halinde: Ciltle temas halinde, kirlenmiş giysi ve ayakkabıları
çıkartarak akan suyun altında en az 15 dakika süreyle yıkayın. Doktor çağırın. Kirli
elbise ve ayakkabıları da hemen yıkayın.
Gözle temas halinde: Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika, akan ılık suyla
yıkayın. Kirli suların etkilenmeyen göze gitmemesine dikkat edin.
Doktorun Dikkatine: Tedavi sekli semptomatik ve destekleyici nitelikte olmalıdır.
5. YANGINLA MÜCADELE
Uygun yangın söndürme maddesi ve araçları: Tercihen su veya su sisi
kullanılmalıdır.
Güvenlik sebebiyle kullanılması Elverişli Olmayan Söndürücü: Yok
Alevlenme Noktası: Yok
Yanıcılık Limitleri: Yok
Özel Tehlikeler: Kaplarda basınç varsa ısıtıldığında yada asit gazları ile temasında
infilak edebilir. Yükseltgen organik maddelerle yangınla sonuçlanabilen şiddetli
reaksiyonlara girer.
Özel koruyucu teçhizat: Sızdırmaz kimyasal gözlük, lastik yada PVC eldiven, botlar
ve önlük önerilmektedir.
6. KAZALARA KARŞI ÖNLEMLER
Kişisel Önlemler: Personel kontrol tedbirleri konusunda eğitilmelidir. Personelin
korunması açısından yeterli havalandırmayı sağlayın. Tam yüz maskesi ve koruyucu
giysi kullanın. Kirlenen giysiler derhal çıkartılmalı ve yeniden giyilmeden önce
yıkanmalıdır.
Çevreyi Koruyucu Önlemler: Sızıntılar çalışma sahasına yayılmayı önlemek
açısından derhal durdurulmalıdır. Ürünün yayıldığı saha suyla yıkanmalıdır.
Temizleme / Toplama Yöntemleri: Sıvı bağlayıcı malzemelerle ( Kum, talaş v.b)
emdiriniz. Karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13‘e göre tasfiye ediniz. Su ya da
sulu temizlik maddeleri ile yıkayınız.
7. KULLANMA VE DEPOLAMA
Kullanım: Gözle, ciltle ve elbise ile temasından sakının. Baret ve kimyasal emniyet
gözlüğü giyiniz. Maddeyi kullanmak için lastik veya PVC eldiven ve gözlük kullanın.
Kesinlikle yenilip, içilmemelidir.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Yok
Depolama: Normal serin, kuru, ve onaylı ambalajlarda ve depo koşullarında
depolanır. +5 ile +30 oC arasında. Sıkıca kapatılmış.
Ambalaj malzemesi: PVC, PTFE
Page: 3/4
Issue Date: 06.03.2013
8. MARUZ KALMA VE KİŞİSEL KORUNMA
Mühendislik önlemleri: Havadaki konsantrasyonları düşük tutmak için yeterli
havalandırma kullanınız..
Kişisel Korunma Donanımları:
Gözler: Tam korumalı kimyasal koruma gözlükleri kullanın.
Ayrıca sıçrama ya da püskürme nedeniyle yüz ve gözle temasın mümkün olabileceği
durumlarda gözlüğe ilave olarak tam korumalı yüz maskesi kullanın.
El: Sıvı geçirmez ya da neopren eldivenler kullanılmalıdır.
Giysi: Ürünün potansiyel tehlikesi nedeniyle su giysilerin kullanılması uygundur.
Sızdırmaz Önlük, pantolon, başlık ve botlar giyilmelidir.
Solunum: Solunum aygıtı kullanmak zorunlu değildir.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüm
Form
Renk
Koku
: Saydam Şeffaf
: Beyaz
: Kokusuz
Güvenlik ile ilgili bilgiler
Buhar
Basıncı
: Bilinmiyor
Kaynama
Noktası
: 1429 C
pH
: 6-8
Yoğunluk
: 1.46 g/cm3
Çözünürlük : Suda çözünür.(32 C)
10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE
İstikrar
: Normal koşullarda kararlıdır.
Kaçınılması gereken durumlar: Uyumsuz malzemeler, toz oluşumu, nem, aşırı ısı.
Önlenmesi gereken şartlar: Isı ve güneşten uzak tutun.
Temas etmemesi gereken maddeler: Kuvvetli oksitleyici maddeler, alüminyum,
magnezyum, potasyum, cıva, kurşun, kalsiyum, gümüş, baryum, amonyum iyonları,
stronsiyum.
Polimerizasyon
: Polimerizasyon tehlikesi yoktur.
.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ
Akut Toksisite : Ağızdan, N/A
12. EKOLOJİK DARBE
Ekotoksisite: Bildirilmemiştir.
Akut balık toksisite: Br rerio. LC 50 :1260 mg/L/96 h
Page: 4/4
Issue Date: 06.03.2013
WGK Sınıfı : WGK 0
13. ATIK BERTARAF
İlave Bilgi: Devletin ve bölgesel otoritenin konuyla ilgili kurallarına riayet ediniz. Eğer
gerekli müsaade varsa, lağımlara ya da atık giderme ünitesine verilerek seyreltilip
boşaltılabilir. Reaksiyona girmesinde sakınca bulunan maddeler içeren atıklara
karışmamasına için dikkat edin.
14. TAŞIMA BİLGİLERİ
UN Numarası
Uygun Nakliye Adı
Hava Taşımacılığı (ICAO ve IATA)
: N/A
: N/A
: Zararsız
Sınıfı: N/A
Paketleme Grubu: N/A
15. YASAL BİLGİLER
Avrupa Birliği yönetmelerine göre işaretlemeler;
Ürünün EC tehlikeli madde esaslarına göre işaretlenir.
Ürünün Tehlike Tanımı:
Risk ifadeleri;
Mevcut değil.
Güvenlik ifadeleri;
Mevcut değil.
16. DİĞER BİLGİLER
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden
derlenmiştir.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü
güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti
vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir.
Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı
bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer
uygulama(lar) için kullanmayın.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC)’ye uygun olarak
hazırlanmıştır
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC)’ye uygun
olarak hazırlanmıştır.

Benzer belgeler

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Treatwater

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Treatwater ve bot) giysi ve taşınabilir solunum cihazı kullanın. Bölüm 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler Kişisel Önlemler: Personel kontrol tedbirleri konusunda eğitilmelidir. Personelin korunması açıs...

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUE AİR

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUE AİR R-36/37/38 :Gözleri, solunum yollarını ve cildi tahriş eder GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI: S26: Göz ile temasında derhal bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. S37:Uygun koruyucu eldiven takın...

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUE FILM LEGIO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUE FILM LEGIO R36/37/38:Gözleri, solunum yollarını ve cildi tahriş eder GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI: S26: Göz ile temasında derhal bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. S37/39 :Uygun eldiven ile göz/yüz ...

Detaylı

Polyaluminyum Klorur

Polyaluminyum Klorur Temizleme / Toplama Yöntemleri: Sıvı bağlayıcı malzemelerle ( Kum, talaş v.b) emdiriniz. Karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13‘e göre tasfiye ediniz. Su ya da sulu temizlik maddeleri ile yıkayınız...

Detaylı