Türkiye`de Hafıza Çalışmaları

Transkript

Türkiye`de Hafıza Çalışmaları
“Türkiye’de Hafıza Çalışmaları”
Leyla Neyzi, Sabancı Üniversitesi
Anıtlar, Müzeler ve Anma Girişimleri: Türkiye ve Dünya Deneyimleri Atölyesi
Cezayir Lokantası, Istanbul, 17-18 Aralık 2011
Hafıza veya bellek çalışmaları, sosyal ve beşeri bilimlerde özellikle tarih, antropoloji,
kültürel çalışmalar, edebiyat ve psikoloji gibi disiplinlerin ağırlıklı olarak eğildiği, son
yıllarda da kendi disiplinlerarası alanını oluşturan ve büyük ilgi gören bir konu. Bellek
çalışmaları, en genel anlamıyla bireysel ve toplumsal hatırlama (ve unutma) süreçlerini
inceler. Son yıllarda beyin üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, bireysel belleğin nasıl
işlediğini anlamamızı kolaylaştırmakla birlikte, bu konuda deneysel çalışmalar sürmektedir.
Bu araştırmaların en önemli bulgusu, hatırlama sürecinin bir muhafaza sistemi veya bir
bilgisayar gibi çalışmadığını göstermesidir. Birey, hatırlama anında basit bir şekilde geçmişte
depolanmış bilgiye ulaşmaz. Bellekteki veri, hatırlama anının özellikleriyle harmanlanarak
yeniden oluşturulur (Rose 2003). Bu açıdan, belleği araştırmak için geçmiş kadar, güncel
bağlam ve bu ikisinin arasındaki ilişkiyi dikkate almak gerekir. Hatırlama sürecini incelemek,
aynı zamanda unutma sürecinin de farkında olmayı gerektirir. İnsan beyni,
deneyimlediklerinin büyük çoğunluğunu unutmak zorundadır; bu açıdan hatırlanan, yaşanmış
olandan yapılan bir seçkiden oluşur (Connerton 2009).
Sosyal bilimciler bellek konusunu araştırırken, özellikle bireyin içinde bulunduğu
toplumsal bağlam üzerinde dururlar. İnsan beyninin çalışma biçiminin ötesinde, hatırlama
sürecinin toplumsal bağlamdan güçlü bir şekilde etkilendiği aşikârdır (Halbwachs 1992).
Geçmişi nasıl hatırladığımız, bize okulda öğretilen tarih, televizyon, film, gazete, dergi,
internet gibi medya, aile ve sosyal çevremizden bize aktarılan sözlü ve yazılı kültürle
yakından ilintilidir. Bellek çalışmaları özellikle bireysel olanla toplumsal olanın kesişme
noktasına eğilir (Portelli 1991) ve bireysel yaşam öyküsü anlatıları (sözlü tarih), otobiyografi,
biyografi, popüler kültür, medya, sanat, mimari, mekân, objeler, beden gibi alanlarda belleğin
izini sürer.
Tarihsel olarak felsefecilerin kavramsal çalışmalarıyla başlayan (Coleman 1992), sözlü
kültüre dayalı ve yazının kitlelere henüz ulaşmadığı toplumlarda bilgi aktarımının ana yolu
olan (Yates 1992) ve modernite hakkında yazılanlarda da öne çıkan bellek konusu (Benjamin
1997) yirminci yüzyılda dünya savaşlarının ve totaliter rejimlerin toplum ve birey üzerindeki
travmatik etkilerini inceleme süreciyle birlikte geniş bir araştırma alanı oluşturdu (Fussell
Hakikat, Adalet ve Hafıza
Çalışmaları Merkezi
1
1975). Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupalı askerlerin yaşadıkları, daha sonraları travma
sonrası stres bozukluğu olarak tanımlanacak fiziksel ve psikolojik bozukluklara neden olur.
Savaş deneyimi, askerlerin hatırlama biçimlerini de etkiler. Sonradan travma çalışmaları
olarak tanımlanacak bu yeni araştırma alanı, bellek konusundaki incelemeler için de öncü
olur. Sigmund Freud, travmayı ve travmaya bağlı bellek bozukluklarını psikanalitik
bozukluklar olarak nitelendirerek geçmişi hatırlamayı merkezine yerleştiren yeni bir disiplin
yaratacak ve modern öznenin kendini tanımlama sürecini derinden etkileyecektir (Steedman
1995).
Bellek çalışmaları, özellikle İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust yani Yahudilere
yönelik soykırımdan sonra ivme kazanır. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sözlü tarih
yöntemi, soykırımdan kurtulanların deneyimlerini dinleyerek bir ses ve görüntü arşivi
oluşturmak, yaşananlara tanıklık etmek ve iyileştirme sürecine katkıda bulunmak amacıyla
hızla gelişir (Felman ve Laub 1992). Holocaust ve soykırım araştırmaları İkinci Dünya
Savaşı’ndan günümüze süregelen ve Güney Amerika, Güney Afrika, Kamboçya, Yugoslavya,
Ruanda gibi ülkelerde yaşanan toplumsal şiddetin etkilerini araştıran sosyal bilimcilere örnek
oluşturacaktır (Levy ve Sznaider 2002).
Çoğunluğu tarihçi olarak yetişmiş olan sözlü tarihçiler, zamanla kendi akademik
alanlarını oluştururlar. Tarih disiplininin arşivde çalışmaya yönelik yönteminin toplumda
göreceli olarak güçsüz konumdaki kadınlar, azınlıklar, göçmenler gibi kesimleri araştırmak
için yeterli olmadığını savunan sözlü tarihçiler, bireylerin yaşam deneyimlerini kendi
ağızlarından dinleyerek onların da tarihe dahil edilebileceğini öne sürerler. Bellek konusunun
sosyal bilimlerde yoğun olarak araştırılmaya başlaması sözlü tarihin gelişimiyle başlar
(Passerini 1987). Çünkü sözlü tarih, belleğin işleyiş biçimini, sözlü kültürü ve yazıyla
ilişkisini irdelemeyi gerektirir (Assmann 2001).
Bellek çalışmaları alanına ivme kazandıran diğer bir gelişme, son yıllarda kimliğe ve
bununla bağlantılı olarak geçmişe yönelik yoğun ilgidir. Bu ilgi, modernite ve postmodernite
deneyimiyle ilgili tartışmalarla yakından ilintilidir. Bazı yazarlar, günümüz toplumundaki
zaman ve mekân iç içeliğinin bir denge gereksinimi yarattığını, kimlik ve geçmişe yönelimin
bundan kaynaklandığını savunur (Huyysen 1994). Geleneksel olanın kaybına yönelik bir
nostalji de belleğe yönelimin nedenlerindendir (Nora 2006). Bellek konusunun gündemden
düşmemesi, milliyetçilik ve kültürel kimliğe dayalı çatışmaların şiddet ve soykırımlara neden
olması ve bu olayların geçmişin hatırlanma ve kurgulanma biçimiyle ilintili olmasından da
Hakikat, Adalet ve Hafıza
Çalışmaları Merkezi
2
kaynaklanmaktadır (Das 2000). Son yıllarda bellek çalışmaları alanında sorumluluk, adalet ve
hukuka dair tartışmalar öne çıkmaktadır (Leydesdorff 2009). Gitgide kendi akademik alanını
oluşturan bellek çalışmaları, kendi dergisi ve alana giriş kitaplarıyla kurumsallaşmaktadır
(Roediger III ve Wertsch 2008, Radstone ve Schwarz 2010).
Türkiye’de ise bellek çalışmaları çok yeni bir alan (Öztürkmen 2001/2002). 1980
sonrası toplumsal gelişmeler Türkiye’de yakın geçmişe olan ilgiyi yoğun bir şekilde artırdı.
12 Eylül 1980 askeri darbesi toplumda onulmaz yaralar açtı. Siyasal baskı, küreselleşmenin
etkisiyle birlikte kültürel ve öznel kimlik arayışlarını öne çıkardı (Gürbilek 1992). Yeni
medya iletişim olanaklarını artırdı. Türkiye toplumu yakın tarihi, özellikle de Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e geçiş sürecini ve Cumhuriyet’in kuruluş projesini tartışmaya başladı (Ersanlı
2003). Yakın tarihe olan yeni ilgi, unutulmuş veya unutturulmuş olan ve özellikle
Hıristiyanlara, Yahudilere, Kürtlere ve Alevilere yönelik travmatik olayların gündeme gelerek
yeniden değerlendirilmelerine neden oldu.
Bunların arasında Ermeni soykırımı, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi, 1934’teki
Yahudilere yönelik Trakya olayları, Dersim 1937-38 (massacres of Alevi Kurds of Dersim in
1937-38), Yirmi kur’a ihtiyatlar (the conscription of non-Muslims into labor battalions during
world war two), Varlık Vergisi (“wealth tax” of 1942-43 that targeted minorities) ve 6-7 Eylül
1955 olayları (pogroms against minorities during 6-7 September 1955) bulunmakta (Bali
1999). 1960, 1971 ve 1980 askeri darbeleri, 1984’den günümüze PKK ile Türk ordusu
arasında yaşanan çatışma ve gazeteci Hrant Dink’in 17 Ocak 2007’de öldürülmesi de toplumu
derinden sarsan ve sürekli tartışılan olaylar.
Bugün Türkiye toplumu, siyasi ve kültürel duruşları ve dolayısıyla geçmişte yaşanmış
olaylara dair anlatıları kısacası hafızaları çok farklı olan kesimlerden oluşuyor (Neyzi 2004).
Bellek çalışmaları, tarihin bireysel yaşanmışlıklar yoluyla yeniden gözden
geçirilmesine olanak sağlar. Türkiye’de okullarda öğretilen tarih, toplumun yakın tarihte
yaşadığı birçok olayı işlememektedir (Danacıoğlu 2001). Ulusal tarih anlatısına dahil edilen
birçok olay ise farklı grup ve bireyler tarafından değişik biçimlerde yorumlanmaktadır.
Bireylerin evde ve yerelde öğrendikleriyle kamusal alanda öğrendikleri arasında farklılıklar
ve çelişkiler bulunmaktadır. Çeşitli korku ve çekinceler, aile içinde bile geçmişle ilgili
deneyimlerin sessizleştirilmesi ve aktarılmamasıyla sonuçlanabilmektedir (Kırlı 2005). Bütün
bunlar toplumun geçmişle ilişkisini bozmakta ve yaşam deneyimlerini yorumlama ve aktarma
Hakikat, Adalet ve Hafıza
Çalışmaları Merkezi
3
süreçlerini etkilerken içten bölünmüş, yoğun iç çatışmalar yaşayan özneler
oluşturabilmektedir (Neyzi 2010).
Türkiye’de bellek çalışmaları alanında akademik araştırmalar ancak 1990’larda sözlü
tarihle başladı. Üniversitelerde bu alandaki dersler farklı disiplinlerden akademisyenlerin
girişimleriyle açılmaktadır. Bu konuda çalışan araştırmacıların çoğunluğunun kadın ve tarih
dışı disiplinlerde eğitim görmüş olması (antropoloji, sosyoloji, edebiyat, folklor, toplumsal
cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar gibi) dikkat çekicidir. Sözlü tarihçi ve folklorcü Arzu
Öztürkmen, araştırmaları ve Boğaziçi Üniversitesi’nde verdiği derslerle sözlü tarih alanında
öncü bir rol oynamıştır (Öztürkmen 2006). Türkiye’de sözlü tarihin tanınmasına katkıda
bulunan Uluslararası Sözlü Tarih Derneği (IOHA) konferansı, Öztürkmen’in girişimi
sonucunda 2000 yılında İstanbul’da yapıldı.
Türkiye’de sözlü tarih yöntemini kullanan sosyal bilimcilerin araştırdığı konular
arasında toplumsal cinsiyet (Akal 2003), Cumhuriyet kuşağı (Akşit 2005), azınlıklar (Altınay
ve Çetin 2009), devlet ve şiddet (Özgen 2003), toplumsal travma (Neyzi 2008), yerel tarih
(Öztürkmen 2003), kentleşme ve fakirlik (Şenol Cantek 2003), göç ve sınıf ilişkileri (Erdoğan
2002), ve etnik/dini kimlikler bulunmakta.
Sivil toplum alanında Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı sözlü tarihin tanınmasında
önemli bir rol oynamıştır. 1990’ların başında bir sözlü tarih arşivi oluşturan vakıf,
konferanslar düzenlemiş, yayınlar, sergiler, belgeseller yapmış ve sözlü tarih alanındaki sivil
girişimleri desteklemiştir (Ahıska ve Yenal 2004). Zamanla sözlü tarih çalışmaları çoğalmış,
birçok sivil toplum kuruluşu sözlü tarih projeleri başlatmıştır. Tarih Vakfı, Osmanlı Bankası
Müzesi ve Anadolu Kültür gibi kuruluşlar sözlü tarih konusunda eğitimler düzenlemiştir.
Türkiye’de 1990’larda başlayan sözlü tarih araştırmaları, 2000’li yıllarda bellek
çalışmaları alanını da kapsamaya başladı. Bellek konusunun kavramsal çerçevesinin
çizilmesinde Meltem Ahıska’nın araştırmaları, düzenlediği konferanslar ve Boğaziçi
Üniversitesi’nde verdiği dersler önemli bir rol oynadı. Ahıska, Türkiye’de bellek bağlamında
neredeyse hiç tartışılmamış olan tarih disiplini ve yöntemini eleştirel bir biçimde gündeme
getirdi (Ahıska 2006). Ahıska’ya göre, Cumhuriyet Türkiyesi’nde arşivlerin önemsenmemesi
gerçeğinin ardında geçmişle ilişkideki derin rahatsızlık yatmakta.
Antropolog Esra Özyürek, Cumhuriyet’e ve Osmanlı tarihine dair simgelerin farklı
toplumsal ve siyasal hareketler tarafından nasıl kullanıldığını ve tüketildiğini inceleyerek
Hakikat, Adalet ve Hafıza
Çalışmaları Merkezi
4
bellek çalışmaları alanına katkıda bulundu (Özyürek 2001). Yael Navaro-Yashin de, popüler
kültürde Atatürk mitolojisi üzerinde durarak toplumsal bellekteki merkezi yerini irdeledi
(Navaro-Yashin 2002). Bellek çalışmaları alanındaki güncel araştırmalar sözlü tarih dışında
edebiyat (Köroğlu 2007), otobiyografi (Adak 2007), medya (Suner 2006), mekân ( Mills
2010), mimari, kültürel miras (Cenker ve Thys-Şenocak 2008), anıtlar (Tekiner 2010), anma
biçimleri (Öztürkmen 2001) gibi konuları kapsamakta.
1980li yıllardan itibaren Türkiye’de geçmişe ve kimliğe yönelik artan ilgi, anı,
biyografi, otobiyografik roman, belgesel film ve televizyon dizisi gibi ürünlerin üretilme ve
tüketilme sürecini tetiklemiş, sivil toplum kurumları ve akademisyenler de sözlü tarih ve
bellek çalışmaları alanında projeler geliştirilmeye başlamışlardır. Çoğu genç akademisyenler
tarafından kaleme alınan çalışmalar, yeni bir disiplinlerarası alan olan bellek çalışmalarının
Türkiye’de de hızla gelişmekte olduğunu ve özgün yerel araştırmaların yapılmakta olduğunu
gösteriyor. Bu çalışmaların desteklenmesi için üniversitelerde bellek çalışmaları alanında
disiplinlerarası programların, araştırma projelerinin ve sözlü tarih arşivlerinin oluşturulması,
tarih bölümlerinde daha eleştirel bir perspektifin gelişmesi ve akademisyenlerle sivil toplum
ve kültürel miras alanında çalışanların birlikte projeler üretmesi Türkiye’de yakın geçmişin
daha sağlıklı ve özgür bir ortamda araştırılabilmesi ve geçmişiyle yüzleşebilen demokratik bir
toplumun oluşturulabilmesi için elzemdir.
Hakikat, Adalet ve Hafıza
Çalışmaları Merkezi
5