İndeks

Transkript

İndeks
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
YIL: 2013
CİLT: 15
SAYI: 3
İÇİNDEKİLER
Klinik ve Deneysel Araştırmalar
Aybala Ağaç AY, Volkan KINAŞ, Işın GENÇAY, Abdullah ÇETİN
Akut Apandisitte Preoperatif Tetkikler-Laparotomi Korelasyonu
Preoperative Evaluation - Laparotomy Correlation in Acute Appendicitis
01-04
Aybala Ağaç AY, Volkan KINAŞ, Işın GENÇAY, Abdullah ÇETİN
İnguinal Herni-Prostatizm Birlikteliklerine Güncel Yaklaşım
Novel Approach to Combined Inguinal Hernia-Prostatizm
05-08
Osman KÖSE, Savaş ÖZDEMİR
Fetal Morbiditeyi Öngörmede Umblikal Arter Kan pH’i ve Birinci Dakika APGAR
Skorunun Değerleri
The Values of Umblical Artery Blood pH and APGAR Scores to Predict Fetal Morbidity
09-14
Murat TULMAÇ, Hatice ÖZDEMİR, Ömer ŞAHİN, Fatih POYRAZ, Vedat ŞİMŞEK,
Derya CANLI, Haksun EBİNÇ
Depresyon Hastalarında Endotel Fonksiyonları, Ekokardiyografik Parametreler ve Damar
Sertliğine Antidepresan Tedavinin Etkisi
Effect ff Antidepressant Therapy on Endothelial Function, Echocardiographic Parameters and
Arterial Stiffness
15-22
Derleme
Elif SARI, Ali Teoman TELLİOĞLU
Diagnosis and Treatment of the Inhalation Injuries: Review of the Literature
İnhalasyon Yaralanmalarının Tanı ve Tedavisi: Literatürün Gözden Geçirilmesi
23-39
Olgu Sunumları
Rukiye Ada BENDER, Aykan YÜCEL, Volkan NOYAN, Gülsüm Yıldız SERBEST,
Nevin SAĞSÖZ, Çağatay BÖLGEN
Plasenta Previa ve Uzamış Membran Rüptürü Olan Olguda İhmal Edilmiş Mentum
Posterior Yüz Geliş
Neglected Mentum Posterior Face Presentation with Placenta Previa and
Prolonged Membrane Rupture
Süleyman AYVAZ, Salih KARACA, Hakan GENÇHELLAÇ, Mehmet KIRICI,
Ekrem ÇANCILAR, Mehmet PUL
Uzun Mezorşiuma Bağlı Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu
Testicular Torsion Due to Long Mesorchium: Case Report
Aslan TEKATAŞ, Özer AYNACI, Sezgin KEHAYA, Canan ÇELEBİ
Horner Sendromu ve Sensorimotor Polinöropati ile Prezente Olan Müsinöz Tip
Adenokarsinom Olgusu
Mucinous Type Adenocarcinoma Case Presented with Horner's Syndrome and
Sensorimotor Polyneuropathy
Bengi ARSLAN MUTLU, Hatice GÜZELKÜÇÜK, Rahmi KILIÇ
Tonsillektomi Sonrası Geç Kanama: Olgu Sunumu
Secondary Haemorrhage after Tonsillectomy - A Case Report
40-42
43-45
46-49
50-52