KOÇ-KAM ARAġTIRMA ÖDÜLÜ 2012 BAġVURU FORMU

Yorumlar

Transkript

KOÇ-KAM ARAġTIRMA ÖDÜLÜ 2012 BAġVURU FORMU
KOÇ-KAM ARAġTIRMA ÖDÜLÜ 2012
BAġVURU FORMU
Gerekli bilgileri aşağıda bulunan kutuların içerisine yazmanız rica olunur.
1. ÖZET: Proje başlığı ve özetinin (100-250 kelime arası) yazılması
Proje BaĢlığı:
Özet
2. ĠNGĠLĠZCE ÖZET Proje başlığı ve özetinin (100-250 kelime arası) İngilizce yazılması
Ġngilizce Proje BaĢlığı:
Abstract
1
3. TANITIM VE AÇIKLAMA: Önerilen projenin gerekçelendirilmesi; projenin
amaçlarının, hipotezinin/araştırma sorusunun, bilimsel değerinin ve olası uygulama
sonuçlarının ele alınması
4. TEORĠK ÇERÇEVE VE LĠTERATÜR TARAMASI: Yararlanılan teorik çerçevenin ve
literatürün tanıtılması
2
5. LĠTERATÜR REFERANSLARI, BĠBLĠYOGRAFYA
6. TASARIM, YÖNTEM VE PROJE PLANI: Projenin amaçlarına ulaşırken izlenecek
yöntemlerin detaylı açıklaması (proje saha araştırması gerektiriyorsa, söz konusu saha
araştırmasının planı da dahil edilmelidir).
3
7. ZAMAN ÇĠZELGESĠ: Tasarım, yöntem ve proje planında belirtilen ve proje yazımı ve
raporlamayı içeren, projenin süresi boyunca hangi ay neyin yapılacağı bu bölümde tanımlanır.
Temel olarak, ilerleme ve finansal ara raporlarla birlikte şu aşamaları içermesi beklenir:
1. Hazırlık aşaması,
2. Veri toplama süreci (Verilerin kimlerle ve nerede, ne kadar süre içinde toplanacağı),
3. Verilerin değerlendirilmesi, temizlenmesi, analizi, raporlanması,
4. Projenin yazılması ve teslimi
4
8. PROJE ÖDÜLÜNÜN HARCAMALARI: Ödemelerin ve masrafların “Kırtasiye, Ulaşım
ve konaklama, Araştırmacıya ödenecek meblağ ve Diğer” şeklinde detaylandırılması içeren
aşağıdaki tablonun doldurulması (gerektiğinde ilave ve değişiklik yapılabilir).
PROJE ÖDÜLÜNÜN HARCAMALARI
ÖRN.
HARCAMA
BİRİM
Fotokopi
Aylık
KIRTASĠYE
BİRİM
BİRİM BAŞI MALİYETİ
SAYISI
(TL)
12
50
MALİYET
(TL)
600
1
2
3
4
5
6
ARA TOPLAM
HARCAMA
ÖRN.
Uçak Bileti (Almanya)
ULAġIM VE KONAKLAMA
BİRİM
BİRİM BAŞI MALİYETİ
BİRİM
SAYISI
(TL)
Uçuş başı
2
350
MALİYET
(TL)
700
1
2
3
4
5
6
ARA TOPLAM
HARCAMA
ÖRN.
Araştırmacı
ARAġTIRMACIYA ÖDENECEK MEBLAĞ
BİRİM
BİRİM BAŞI MALİYETİ
BİRİM
SAYISI
(TL)
Aylık
12
HARCAMA
BİRİM
DĠĞER
BİRİM
SAYISI
Transkripsiyon
Görüşme başı
10
200
MALİYET
(TL)
2400
1
2
3
4
5
ARA TOPLAM
ÖRN.
BİRİM BAŞI MALİYETİ
(TL)
100
MALİYET
(TL)
1000
1
2
3
4
5
ARA TOPLAM
TOPLAM
5

Benzer belgeler