ermak

Transkript

ermak
W
*•'•!
^Я|
Га,,
'о)!!°1°'3
Uygun Fiy<
т Ш&.*
•
ШШ
am «5Ш
Ш"
>Ч]
ЁЬь.
О)
О)
Ю
о
СО
••№:
| \
„~».»:.J*»J
63
ас
!;
^j»!
„
i
114111111
аяшшшшшшшшшЯ — Ч » Щ И » . К Д 1
§
Itlli'.'-l
to i - о
Al3^*- r
m
s^tf
77Ш77?
FULL AUTOMATIC
KiUTLI PARKE TASIMAKINASI
CONCRETE BLOCK MAKING MACHINERY
36'UMAKiNA
*Kullanimi gok kolay olan bir kontrol paneli vardir.
* Herhangi bir ariza durumunda makine durur, ikaz lambalari yanar ve
kontrol panelinde anzanin nedeni yazar.
*Makine i§cj guvenligi ac.isindan tarn guvenlidir.
*Toplam agirhgi 26500 kg'dir.
*Ust uste 8-10 sira parke ta§i basar.
*Yapi§mayi onlemek igin her kademede tasjann uzerine ince kum serper.
Turkiye'de yollar ve
kaldmmlar 7 965 yilmdan
bu уana ERMAK
teknolojisiyle do§eniyor.
Degi§meyen sloganimiz:
KALiTESizi KULLANMA,
KAUTESIZi URETME,
KAUTESiZI SEYRETME!
ERMAK, Turkiye'nin Bu Sektordeki
"ISO 9001" Kalite Belgeli ilk ve Тек Firmasidir
•
i
i
i
*•
BiZ EN lYl'SiNi URETENE KADAR DAHA M YERU YOK
•»
TEKNIK OZELLIKLERI
ES-36 EUROTECH-FULL AUTOMATIC
600-800m2/8saat
600 - 800 m2/8 hours
600-800m2/8heures
50 mm - 450 mm
50 mm-450 mm
50 mm-450 mm
* Kapasite
Capacity
Capacite
* Uretim Yiiksekligi
Production Height
Hauteur De Fabrication
* Vibrator Motor Adedi
Vibrator Motor Pieces
Puissance De Vibrateur
* PaletOlciileri
Wood Pallet Measure
Mesures De Boh
* Hidrolik Giicu
Hydraulics Power
Puissance Hydrolique
* Calisma Basmci
Working Pressure
Pression Hydrolique
* Palet Kapasitesi
Wood Pallet Capacity
Capacite Du Bois
Silo Kapasitesi
Silo Capacity
Capacite Du Silo
* Uretim Hm
Production Speed
Vitesse De Production
* Calisma Sistemi
Working System
Systeme
* Kontrol
Control
Controle,.
* Makine Olculeri (Max)
Machine Sizes (Max)
* Ust Uste Baski Sayisi
* Toplam Motor Giicu
Total Engine Power
6adet
6 pes
6 pes
UOOmmxUOOmm
1100 mm x 1300 mm
1100 mm x 1300 mm
53,5 kw
53,5 kw
53,5 kw
120-140 Bar
120-140 Bar
120-140 Bar
15adet
15pcs
15 pes
1600 It x 2
1600 It x 2
1600 It x 2
25-45sn/Palet
25- 45sn/Pallet
25 - 45 sn/Palette
Elcktronik + Hidrolik
Electronic + Hydraulic
Electronic + Hydraulic
Tarn Otomatik
Full Automatic
Full Automatic
4000 x13500 x8000 mm
4000 x13500 x8000 mm
8-10sira
90 kw
90 kw
E-18-BBM-R (Robotlu)
PARKE Щ1 VE BRIKET URETIM MAKINALARI
CONCRETE BLOCK AND HOLLOW BLOCK
MAKING MACHINERY
/
18'UMAKiNA
#
*
L .. i
•v
Turkiye'de yollar ve kaldirimlar 1965 yilindan
bu yana ERMAK teknolojisiyle do§eniyor.
Degi§meyen slogammiz:
KALiTESIZi KULLANMA,
KALiTESIZi URETtAE,
KALiTESIZi SEYRETME!
(QIFT SILOLU, QiFT ARABAU)
(8 SIRA iSTIFLEMELi, OTOMATIK ROBOTLU)
(PAN MiXERU)
TEKNIK OZELLIKLERI
Model .E-T8-BBM-R
* Kapasite
Capacity
Capacite
* Uretim Yuksekligi
Production Height
Hauteur De Fabrication
* Vibrator Motor Adedi
Vibrator Motor Pieces
Puissance De Vibrateur
* PaletOlculeri
Wood Pallet Measure
Mesures De Bois
* Hidrolik Giicii
Hydraulics Power
Puissance Hydrolique
* Calisma Basma
Working Pressure
Pression Hydrolique
* Palet Kapasitesi
Wood Pallet Capacity
Capacite Du Bois
* Silo Kapasitesi
Silo Capacity
Capacite Du Silo
* Uretim Hm
Production Speed
Vitesse De Production
* Calisma Sistemi
Working System
Systeme
* Kontrol
Control
Controle
* Mixer Kapasitesi
Mixer Capacity
* Mixer Tipi (Supermix-500)
Mixer Type (Supermix-500)
* Toplam Motor Gijcu
Total Engine Power
350-400m2/8saat
350 - 400 m2/8 hours
350-400m2/8heures
50 mm-300 mm
50 mm - 300 mm
50 mm - 300 mm
4adet
4 pes
4 pes
750 mm x 1150 mm
750 mm x 1150 mm
750 mm x 1150 mm
iikw
11 kw
11 kw
120-140 Bar
120-140 Bar
120-140 Bar
15adet
15 pes
15 pes
1000 It x 2
1000 It x 2
1000 It x 2
30-45sn/Palet
30 - 45 sn/Pallet
30 - 45 sn/Palette
Hidrolik
Hydraulic
Hidrolik
Yan Otomatik
Semi Automatic
Semi Automatic
500li(2torba)/25HP
500lt(2torba)/25HP
PAN Mixer
PAN Mixer
61 kw
61 kw
PARKE Щ1 VE BRIKEi URETiM MAKiNALARI
CONCRETE BLOCK AND HOLLOW BLOCK
MAKING MACHINERY
18'LiMAKiNA
Ф04ФФ0Ф
(TEKSILOLU, QFT ARABALI)
(CEBRI VEYA PAN MiXERLl
Turkiye'de yollar ve kaldirimlar 1965 yilindan
bu yana ERMAK teknolojisiyle do§eniyor.
ERMAK, Tiirkiye'nin Bu Sektordeki
"ISO 9001" Kalite Belgeli Ilk ve Тек Firmasidir
Degi§meyen sloganimiz:
KAUTESIZi KULLANMA,
KAUTESIZi URETME,
KAUTESIZi SEYRETME!
'Шит
TEKNIK OZELLIKLERI
Model: E-T8-BBM-CLASSIC
Kapasite
•300-350m2/8saat
Capacity
• 300 - 350 m l / 8 hours
Capacite
•300-350m2/8heures
Uretim Yuksekligi
•50 mm-300 mm
Production Height
50 mm-300 mm
Hauteur De Fabrication
•50 mm- 300 mm
Vibrator Motor Adedi
4adet
Vibrator Motor Pieces
4 pes
Puissance De Vibrateur
4 pes
Palet Olculeri
750 mm x 1150 mm
Wood Pallet Measure
750 mm x 1150 mm
Mesures De Bois
750 mm x 1150 mm
Hidrolik Gucu
11 kw
Hydraulics Power
11 kw
Puissance Hydrolique
11 kw
Calisma Basma
120-140 Bar
Working Pressure
120-140 Bar
Pression Hydrolique
120-140 Bar
Palet Kapasitesi
15adet
Wood Pallet Capacity
15 pes
Capacite Du Bois
15 pes
Silo Kapasitesi
1000 I t + 200 It
Silo Capacity
1000 It + 200 It
Capacite Du Silo
1000 It+ 200 It
Uretim Hm
30 - 45 sn/Palet
Production Speed
30 - 45 sn/Pallet
Vitesse De Production
30 - 45 sn/Palette
Calisma Sistemi
Hidrolik
Working System
Hydraulic
Systeme
Hidrolik
Kontrol
Manuel
Control
Manual
Controle
Manualle
Mixer Kapasitesi
500lt(2torba)/25HP
Mixer Capacity
500lt(2torba)/25HP
Mixer T\pi (Supermix-500) PAN Mixer
Mixer Type (Supermix-500) PAN Mixer
Toplam Motor Gucu
55 kw
Total Engine Power
55 kw
R RAMPF ШШП
ERMAK,
RAMPF-FORMEN1IN
TURKIYE
DISTRIBUTORUDUR.
BETON BLOK KALIPLARI
CONCRETE BLOCK MOULDS
П
•^K
#
RAMPF-FORMEN : 75 YILDIR BETON BLOK KALIPLARI IMALATI YAPAN, BU SEKTORDE EN YUKSEK TEKNOLOJIYE
VE MAKINE-EKIPMAN PARKINA SAHIP OLAN, HALEN EN YUKSEK KAPASITEYLE TUM DUNYA' NIN KALIP IHTIYACINI
KARSJLAYAN BIR ALMAN FIRMASIDIR.
RAMPF KALITESI :
- Kullandigi g e l i k k a l i p saci Almanya' da RAMPF i g i n ozel alasjmli f o r m u l l e r l e imal edilmektedir.
- Kesimde k u l l a m l a n makinalar en son Alman t e k n o l o j i s i n i n urunij yiiksek hassasiyetli makinalardir.
- K a l i p l a r k e s i l i p i s j e n d i k t e n sonra o z e l o l a r a k s e r t l e § t i r m e i s j e m l e r i n e
tabi
tutulmaktadir.Sertle§tirilen
kaliplari
tekrar
i § 1 e m e к mumkun
degildir.
- Akla g e l e b i l e c e k ,
hayalini
kurdugunuz
her t u r l i i
kalibin
imali
mumkundiir.
- Kul l a n d i g i m z makinamn t i pi ve markasi ne olursa olsun k a l i p l a n m z i imal etmeye t a l i b i z .
DUNYA' NIN EN BLIYUK KALIP TEKNOLOJiSINI SATIN ALMAK
ERMAK ARACILIGIYLA ?OK KOLAY VE QOK HESAPLI
RAMPF FORMEN GmbH/Germany
СПЛГкйИ
C l l l l l t i i l
•
TURKIYE' DE FAALIYETTE OLAN BIR QOK YERLI VE ITHAL MAKINANIN PARKL TA§I,
BIMS BF10N, BORDUR, DRENAJ, §EV TA§I, QIM TA§1 VS. TURUNDEN KALIP IHTTYACLAR
IHTIYAQLARINI
YUKSEK HASSASIYET VE KALITEDE ERMAK URETMEKTEDIR.
MAKINANIZIN MARKA VE MODELI NE OLURSA OLSUN KALIBINIZ ERMAK OLSUN.
a.
I P , T"
1
IT.
П11ЯП1
В11РГ:1!'!й
'*• —»*"•* •
'
MMI
I
I " * , «(»;
US.
| Ч 1 1 1 И Г \
"
<:
В
rr я • I I г п
.яаА-Ш i I I I I I 1 '
щ
1
г—i
I
j
R
RAMPF
ERmflK
TURKIYE'DE
USTKALIP
ALT KALIP
MONTAJ MALI
MONTAJ MALI
. RAMPF
Almanya'dan ithal
ERMAK
Yerli imalat
f%.... ERMAK
Y e r l i imalat
+ ... RAMPF
Almanya'dan i t h a l
BITMISHALI
tf^'
7 cy r r. % ,
MONTAJ
BITMISHALI
HIDROLiK ATASMAN
HIDROLIK FORKLIFT YUKLEME
A T A | M A N I (ROBOT)
Uclii kumanda kolu olan her forklifte
monte edilebilir.
Beton parke tasjanni, bordurleri,
biriketleri §ekilleri ne olursa olsun,
paket halinde kaldirabilir, kamyona
yukleyebilir, stok yapabilir.
Hidrolik cali;ir.
Basing gostergesi ve emniyet valfi
uzerinde montelidir. Basing istenildigi
gibi ayarlanabilir.
Istege bagli olarak basinc regulatoru
takilabilir.
Qok pratik olup hidrolik hortumlarda
kullamlan " QUICK-COUPLING"
sayesinde forklifte 60 sn de sokulup
takilabilir.
4 KOLLU ATASMAN
Maximum yukleme genisjigi : 140 cm
Minimum yukleme genisligi : 50 cm
Qatal yuksekligi : 85 cm
Kaldirdigi agirlik : 2500 - 3000 kg
Kendi agirligi : 1200 kg
Yayli yelpaze sistemiyle 4 taraftan tarn
yanaftirmah ve yikilma riski sifirdir.
Dort kollu oldugundan dufuk basinclarla
yuksek agirliklar tasjara zarar vermeden
kaldinlabilir.
Kollar senkronize gah§ir.
2 KOLLU ATASMAN
Maximum yukleme genif ligi : 140 cm
Minimum yukleme genisligi : 50 cm
Qatal yuksekligi : 85 cm
Kaldirdigi agirlik : 1800 kg
Kendi agirligi : 750 kg
PV>
SUPERMIX-500 : 500 It kanstirma kapasiteli, PAN
tipi mixerdir. Ozellikle kuru beton kanstirmak iizere
dizayn edilmi§ olup 90 sn de mukemmel karisim yapar.
- \q duvarlan ve tabani komple demonte olarak imal
edildiginden asindiginda kolaylikia sokulup degistirilebilir.
- 25 HP motor gucii vardir.
- Istenildiginde kova-kizak sistemi ve farkh ekipmanlar ilave edilebilir.
-
CEBRIMIX-250 (1 TORBALIK) :
- 250 It kan§tirma kapasiteli , CEBRI tip mixerdir. Ozellikle kuru
beton kan§tirmak uzere dizayn edilmi§ olup guzel kan§im yapar.
- Tabani komple demonte olarak imal edildiginden a§mdiginda
kolaylikia sokulup degistirilebilir.
- 15 HP motor gucu vardir.
- Istenildiginde kova-kizak sistemi ve farkh ekipmanlar ilave
edilebilir.
CEBRIMIX-350 (2 TORBALIK) :
350 It kan§tirma kapasiteli, CEBRI tip mixerdir. Ozellikle kuru beton kan§tirmak uzere dizayn edilmi§ olup guzel kan§im yapar.
Tabani komple demonte olarak imal edildiginden asindiginda kolaylikia sokulup degistirilebilir.
20 HP motor gucu vardir.
Istenildiginde kova-kizak sistemi ve forkh ekipmanlar ilave edilebilir.
M O Z M I X - 2 0 0 : 200 It ya§ veya 150 It kuru beton kanstirma kapasiteli PAN tipi mixerdir.
Cift yonlij kan§im yapabilen nadir mixerlerdendir.
lei girpicilidir.
Malzeme ustten veya alttan alinabilir.
5.5 kw motor gucu vardir.
KONMIX-1000 :
- Konveyor tipi surekli kan§im mixeridir.
- Kum ve cimento gibi 2 ge§it malzemeyi kanstirmak
ve n e m l e n d i r m e k a m a g l i o l a r a k k u l l a n i l i r .
- Cimento ve kumu helezonlar arasina dozajli olarak
ahrve korisjm esnasinda homojen olarak nemlendirir,
bosaltma esnasinda topaklanma ihtimoline kar§i
cirpicilarla cirpar ve bir elekten gecirerek istenilen
malzemeyi konveyor banta, elekten gegemeyen
malzemeyi de di§an atar.Makine hig durmadan surekli
cah§ir, biryandan kan§im devam ederken digertarafran
kansmis malzeme di§an gikar.
- 3 kw motor gucu vardir.
ER/ИАК 120-fCP YARl OTOMAT/fC BUMERLl KARO PRESI
TEKNJK OZELUKLERi :
Kovali hare bunker'i sayesinde giinliik uretim artinlmi§tir.G6vde komple celiktir.Plakalar
sabit ve vibrasyonlu.Kahplar ozel celik malzemeden sertlestirme isjemlerine tabi tutularak
imal edilmistir.Preslenen malzeme kahptan hidrolik olarak cikar.
Hidrolik Basinci : 300 bar. Qah;ma Basinci
Tahrik M o t o r u
: I O H P x l 4 0 0 d / d Vibrasyon
: 200 bar. Presleme: Ustten beski sistemi.
: 2 x 0.5 HP x 3000 d/d
ERMAK 120-KP Semi-Automatic Tile Press with Bunker
•Body is completely made of steel • Plates are either fixed o r vibrating • The materials
pressed are hydraulically put out • Hydrulic pressure: 300 bars. • Operating pressure: 200
bars. • Pressure is applied f r o m upper side • Power M o t o r : 5.5 HP. - 1400 r p m
• Vibration: 2 x 0.5 HP x 3000 rpm
3PMAK
120-KP НОЛУАВТОМАТИУЕСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВА
БУНЕРНАЯ ПРЕССА ДЛЯ
БЕТОННЫХ ПЛИТ.
• К о р п у с м а ш и н ы - из с т а л и « С т а л ь н ы е л и с т ы в и б р и р а ю щ и е и
неподвижные.'Прессованныйматериал
освобо ждаег
формы
посредством гидролического
устройства.
• Т и д р о л и ч е с к о е д а в л е н и е : 2 0 0 б а р . « П р е с с о в а н и е ^ в е р х у «Мотор
5.5 Кш - 1400 о б / м и н . « В и б р а ц и я ^ х 0.5 HP x 3000 о б
ER/YIM ? 20-KS YARl 0Т0ШПК Ш 0 SILNiE NIAKINASI
Karo taslanm mtikemmel parlaklikta siler.Silme isjemini ustte 15 HP, altta ise
4 HP olmak uzere i k i m o t o r i a g e r c e k l e j t i r i r . S i l m e icin g e r e k l i baskida calijana y a r d i m c i
o l m a k u z e r e y a y l i b i r a m o r t i s o r m e v c u t t u r . U s t kafaya y e r l e s t i r i l e n b i r s i s t e m sayesinde
silme taji hicbir ayar gerektirmeden bir kerede bitirilebilmektedir.Kazana kapak
y a p m a d a n su s i c r a r n a l a n o n l e n m i ; , b o y l e c e с a 115 m a c i d d i m a n a d a
hizlanmijtir.
ERMAK 120-KS Semi-Automatic We Polishing Machine
• For perfect polishing of tiles • Polishing is done with t w o motors of 15 HP on top and 4 HP at the bottom
• It has a spring shock absorber f o r t h e c o m f o r t o f o p e r a t o r and f o r t h e arjustmen of pressure.
3PM А К
120
KS
ПОЛУАВТОМАТИУЕСКАЯ
МАШИНА ДЛЯ ШЛИфОВАНИЯ БЕТОННЫХ ПЛН I
• О с у щ е с т в л я е т в е л и к о л е п н о е ш л и ф о в н и е в е т о н н ы х б л о к о в «Шлифовка о с у щ е с т в л я е т с я
п о с р е д с т в о м 2 м о т о р а с в е р х н ы й м о т о р - 15 ИР, а нижный м о т о р имеет мощности - 4 HP
• В машине монтирован 1 пуржиновый амортиссер, для улегчения работы рабочето в неовхолимом
давлением
FMIAK ПО-КК KARO KESME MKINASI
I cm'den 15 cm'ye kadar kesim yapabilir.8 saatte yaklasjk 2200 adet karo kesebilir.7.5 HP - 3000 devir
motoria tahrik edilir.Govde ozel olarak izolasyonludur. Min. 15 cm, Max. 45 cm testere kullanilabilir.Kesiciler
elmas veya t a j olabilir.
ERMAK 120-KK Tile Cutting Machine
• Can cut f r o m I cm up t o 15 cm • Can cut 2200 tiles in 8 hours shift • Powered by a m o t o r of
7.5 HP - 3000 rpm • Min, 15 cm, max. 45 cm circular saw is used • Variety of cutter either may be
diamond o r stone
3PMAK 120 KK МАШИНА ДЛЯ РЕЗАНИЯ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.
•Осуществвляет резание от 1 см до 15 см • П р о и с в о д с т в е н н а я мощность машины - 2200
ни / 8 ч -Работает с м о т о р о м
7 5 HP - 3000 об.» И с п о л ь с у е т с я нож. резания: 5 мин - 15
см. макс
45 см «Ножн резания мояи г быть нз алмаза чли камня
ERMKnO-BNlBQYAMKSERl
Karolann boyali kisminin harcini k a n j t i r m a k icin dizayn edilmekle birlikte her ce5it beton harcini
mukemmel homojenlikte kanjtirabilir. 100 litre malzemeyi yaklasjk 3 dakikada tamamen kanjtirir.Karijtirma
bitince tekerlekli doner kazan makinadan aynlir ve istenen yere goturiiliir.
ERMAK 120 BM Paint Mixer
100 It. material is mixed completely in 3 minutes.After mixing the rounding cauldron is separated from
mixer and transferred t o desired location.
ЗРМАК
120ЛЗМ МАШИНА ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ
КАРСКИ
• Размешвает 100 Лт материал за 3 мин «С окончанием размешивания вертящийся колесный
цилиндр
отделяется
от
машины
н транспортируется
до н е о б х о д и м о г о
месма
BANTU SILME MAKINASI
POLISHING MACHINERY WITH BELT
Banth Silmc Makinasi :
Otomatik bant silim makinasi karo ve mermeri en iyi §ekilde silecek dizaynda uretilmektedir.
Silme makinesinin kapasitesi 1 saatte 500 - 700 adettir.
Bant alti krom kapli oldugundan bant omru maximumdur.
Bant hareketi hiz kontrol cihazlidir.
Makinede 2 adet elmas, 5 adet abrasiv kafasi bulunmaktadir.
;i
fill! 11 г.-
I l l
BETON KiREMiT MAKiNASI
CONCRETE ROOE TILE MACHINERY
411!!!!!!!!!
«MMMM»
+--Ш
MAKINALARIMIZIN QALI§AN TUM AKSAMLARI SURTUNMEYE DAYANIKLI QELJK VE ELMAS MALZEMELERDEN JMAL EDILMI^TIR
ALUMiNYUM KALIPLARIMIZ OZEL ALASJMLI OLUP EN AZ 10 -12 YIL OMURLUDUR
ALL MOVING COMPONENTS OF OUR MACHINES ARE MANUFACTURED FROM STEEL AND DIAMOND MATERIALS RESISTANT AGAINST FRICTION.OUR
ALUMINIUM MOULDS ARE OF SPECIAL ALLOY AND HAVE A LIFE CYCLE OF MINIMUM 10-12 YEARS.
MODEL
ERMAKKM-1000
ERMAK KM-2000
ERMAK KM-3000
ERMAK KM-4000
ERMAK KM-6000
KAPASITE/CAPACITY
1000 adet / 8 saat
2000 adet / 8 saat
3000 adet / 8 saat
4000 adet / 8 saat
6000 adet / 8 saat
AKSESUARLAR
AYIRMA UNJTESi
YAGLAMA UNJTESi
KURUTMA RAFLARI
MAHYAMAKiNALARI
MIXER
KONVEYOR BANT
ACCESSORIES
DEPALLETING UNIT
OILING UNIT
DRYING UNIT
VIBRATING BANCH
MIXING
CONVEYOR BAND
BETON KIREMIT MAKINALARININ TEKNIK OZELLIKLERI
Qalisma sistemi
Makinanm tipine gore manuel veya otomatiktir
Kalip surucu
Hidrolik
Presleme
Mekanik, sanzimanli
Kesim
Pnomatik
Elektronik
Kumanda
Teknoloji
Asman turn aksamlarda ozel qe\\k ve elmas malzemeler kullamlmistir.
Kiremit kaliplan
Ozel alasimli aluminyum malzemeden emjeksiyon preslerinde imal edilmis olup,
yaklasik omru 1 0 - 1 2 yildir.
- Uretim kapasitesi
istege bagh olarak, 1000 adet / 8 saat ile 6000 adet / 8 saat arasi
-
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CONCRETE ROOF TILE MACHINES
Operating system : According to the machine type manual or automatic
Mould driver
: Hydraulic
Pressing
: Mechanical with gearbox
Cutting
: Pneumatic
Control
: Electronic
Technology
: Special steel and diamond materials are used in all components subject to wear,
The moulds
: Are made of special alloy aluminium in injection presses and
have a life cycle of 10-12 years.
Production capacity : According to the requirements Between 1000 pieces/8 hours
and 6000 pieces/8 hours.
QmJJL
МШ
Certificate of
<&mlitp i n t e r n $foges»ment
ACCREDI'
ANSI RAB
American QuaJity Амемам, AQA, я provider of ISO VQOQfQOOOQ
third party ijuiilit\ м «ti-m rcgislrntimi ami «erredilcd (»y ilie
m
О
American National Accreditation nrnfrwi for
Rcg.ftlriim <»f (Quality SyHcm», ANSI-RAH. «It.-*!* tbnt:
ERMAK MAKINA
Sanayi Ticaret ve Endiistri Мак. imalati
A
«
IMES Sanayi Sitesi С Blok 308. Sokak No:24
Dudullu / Istanbul, TURKEY
A
with a scope of:
Amarican Quality Assessors
Design, manufacture, sales and service of concrete
and construction machinery
has established a quality management system that is in compliance with the
International Quality System Standard ISO 9001 and Q 9001 (1994).
ERMAK, TURKiYE'NiN ISO 9001 KALITE BELGELI
iLKVETEKFlRMASIDIR
ERMAK, TURKiYE'Nl'N AYNIANDA KARO,
August 9,2001
Registration Date
December 13,2003
Registration Period Ending
2363
Certificate N o .
Executive Director, AQA
KiU'TLi PARKE VE BETON KlREMlTMAKINALARI
I'MAL EDEBlLEN ТЕК HRMASIDIR
1107 Belleview Ave., Columbia, SC 29201
Phone (800) 281-43 84
KALITE POLITIKAMIZ
1965 yilmda
istanbul'dan
KALiTESIZi
KULLANMA!
KALITESiZI
URETME!
KALiTESIZi
SEYRETME!
ERMAK ;ali§tirdigi uzman elemanlan, kullandigi kaliteli ve
standard malzemeleri, zamaninda gercekle§tirdigi teslimatlan ve
hizli satis, sonrasi servisi ile kurulusundan bu yana hep bir tek
noktayi hedeflemisjir:
"MUTLAK MU$TERi MEMNUN.YET.'
ERMAK olarak kisitli imkanlarla 1965 yilmda ciktigimiz bu
yolda, zaman icinde edindigimiz teknoloji ve bilgi birikimi ile, elde
ettigimiz ic ve dis piyasada mevcut olan pazar payimizi koruyup
slogazuyla yola
giktik
geli§tirirken hep bir $eyi hayal ettik
"JSTJKRARLI VE PLANLI BUYUMEK"
§imdilik Dtinya 'dayiz.
KALITE HEDEFLERI
• Her bir mu§teri sikayetini titizlikle degerlendirip, kaliteye doniistiirmek.
• %100 servis saglamak,
• Konusunda uzman firmalarla ortak cahsmalar yapmak.
• Mevcut Oretimi yeni tasanmlarla desteklemek,
• Her personele kendi konusuyla ilgili turn egitimleri vermek.
ERMAK
GENEL MUDUR
"BIZ EN IYISINI URETENE
KADAR DAHA IYI YERLI YOK1
®
Since 1 9 6 5
ERfTlflK
Beton ve in§aat Makinalan San. ve Tic. Ltd. Sti.
iMES SANAYi SiTESi С BL.308 Sk. NO: 24 Dudullu / iSTANBULAURKEY
Tel: 90216 / 364 32 90 -420 71 89 - 1ST. TR. Fax: 90216 / 364 03 79
web:www.ermakmakine.com.tr e-mail: [email protected]
ERMAK SiZLERE TSE VE DUNYA STANDARTLARINDA KARO, BETON BLOK
TA$LARI VE BETON KIREMITLER URETEBiLECEGINIZ EN
IDEAL MAKiNALARI SUNUYOR.
iMALAT PROGRAMIMIZ
OUR STANDARD PRODUCTIONS
BAZI REFERANSLARIMIZ
REFERANCES
Firmamiz ERMAK karo presleri, karo silme makinalan, karo kesme makinalan
ve boya mozaik mikserleri, Beton Kiremit makinalarimn yanisira;
gunluk kapasitesi 200 m2 ile 800 m2 arasmda degisen, manuel ve
otomatik galisma se^enekleri bulunan Beton Blok Parke Makinalarimn imalatim
ve ihacatini surdurmektedir.
Firmamiz ERMAK, halen uretiminin %60'mi yurt di§ina ihrac etmektedir.
Teknolojimize ve tecriibelerimize guveniyor ve sizleri de seckin mu§terierimiz
arasmda gormeyi umut ediyoruz.
ERMAK
ERMAK PRESENTING MOST IDEAL MACHINES TO PRODOCE TILE
AND CONCRETE BLOCK IN WORLD STANDARDS.
Our firm next to square presses, square tile wiping machines, square tile cutting
machines and painted mosaic mixers pursues the production and export of
A l a r k o i n j a a t A.§.
Madsan Di§ T i c . A.§.
Genay D15 Tic. A.§.
Ucgen ln§aat A.§.
O n a t Di§ Tic. A.§.
D i i n y a Ic ve Dis T i c . A.§.
Dunya Hah A.5.
Inan Insaat A.§.
G r a n i t e A.5.
Abana Belediyesi
B o z k u r t Belediyesi
N e v § e h i r Belediyesi
D n z . Kuv. Canakkale
Bogazlar K o m u t a n l i g i
Yapi M e r k e z i
E r z u r u m Belediyesi
Belde Beton
Ishakoglu Madencilik
Sinir Karo
Sinir Beton
Termobims A.§. (Konya)
I . CONCRETE BLOCK MACHINES:
A u t o m a t i c - Manuel Control Block
Presses
A u t o m a t i c - Manuel Control
mixers
Conveyor Bands
Special Moulds
2 . TILE
MACHINES
Tile Presses
Tile Polishing Machines
Tile Cutting Machines
Paint Mixers (Mosaic)
3. CONCRETE ROOFING TILE MACHINES
Concrete Roofing Tile Presses
V i b r a t i n g Banch
Depaletting
Unit
Oiling Unit
Aluminium
4 . MARBLE
Moulds
MACHINES
Marble Polishing Machines
Marble Cutting Machines for Special Order
Granite and Marble Perforation Machines
Concrete Paving machines with cpacisies varying between 200 - 800 squaremeter,
with automatic - without lift, and without manuel lift operating options.
IHRACATIMIZ
NOTRE PROGRAMME DE FABRICATION
EXPORT
I. MACHINES DE BLOC DE BETON
Irak
Suudi Arabistan
Urdiin
Iran
Azerbaycan
Turkmenistan
Ozbekistan
Kazakistan
Moldova
Rusya
Gurcistan
Bosna-Hersek
Kosova-Prijtina
Makedonya
Kibris
New Mexico(USA)
Erbil(K. Irak)
Khartoum(Sudan)
Cezayir (Algeria)
Romanya
Suriye
At present ERMAK exports %60 of its production to abroad.
We rely on our technology and experience and wish to see you selected customers.
Presse de bloc a controle automatique manuel
Mixerus a controle automatique manuel
ERMAK
Convoyerus a bande
Moules Particuliers
2. MACHINE DE CARREAU
ERMAK V0US PRESENTE LES IDEALES QUE V0US P0URRIEZ FABRIQUER
Presse de carreau
LES CARREAUX DE SE ET DE STANDAART MONDIAL ET PIERRES DE BLOC DE BETON.
Machines a nettoyer de carreau
Notre firme ERMAK a cote des presses de carreau, machines a nettoyer de carreau,
Mexeur de peinture (mosaique)
machines a couper de carreau et les muxeurs de mosaique a couper
3. MACHINES DE TUILE EM BETON
Machines a couper de carreau
de carreau et les mixeurs de peinture masique, realise la fabrication et exportation des
Presse de tuile en beton (Extruder)
Machines d'arete
machines de parque en beton qui ont les choix de fonctionement avec automatique
Unites de separation
ascenseur, sans automatique ascenseuer change entre 200 metres et 800 meters carre.
Unites de graissage
Notre firme ERMAK actuelement exporte 60% de sa productional exterieur du pays.
Moles d'aluminium
4. MACHINES DE MARRE
Nous avons ERMAK confiance tachnologie a nos experiences et nous esperous de vous
voir parmi nos clients distingues.
Machines a nettoyed de marbre
Machines a couper de marbre
machines a percer du granit et de marbre
ГУ РосНИИИТ и АП
Ассоциация МВТК
Федеральный информационный фонд отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию
Каталог был представлен на выставке
«Специализированная выставка
строительных материалов и
современных технологий - 2006»
Каталог включен в базу данных
«Федерального информационного фонда
отечественных и иностранных каталогов на
промышленную продукцию»
Россия,105679, Москва, Измайловское шоссе, 44,
Тел./факс (095)366-5200,366-7008, 365-5445. e-mail:; fkatalog(a)mail.ru,
www.ffpk.ru
Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы
данных Федерального информационного фонда отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые
формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999
г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации
при Президенте РФ под №№ 39-50.
2006 год

Benzer belgeler