Yeni Ürünler Güz 2012

Transkript

Yeni Ürünler Güz 2012
Yeni Ürünler Güz 2012
04899 Sea King Mk.41 (45 Years Sar)
Federal Alman Donanmasý Westland Mk 41 SeaKing 1975 yýlýndan beri Kiel-Holtenau Naval
Air Wing 5'de hizmet vermektedir. 2003 yýlýnda SAR 45. yýldönümü münasebetiyle özel bir
boyama uygulanmýþtýr. Model'de Launcher çerçeveler,4 skua güdümlü silah, gösterge paneli
ile detaylý kokpit, koltuklar ve deniz gözetleme seviyesi ile detaylý iç kargo alaný, 2 Sürgülü
kapý, yürüyen aksam, taþýnýr ana ve kuyruk pervanesi, detaylý pervane baþý, burun ve gövde
radom, antenler ve sensörler mevcuttur.
Zorluk
Ölçek
Uzunluk
Pal Çapý
:
:
:
:
4
1:72
242 mm
263 mm
04279 B-17F Memphis Belle
Zorluk
Ölçek
Uzunluk
Kanat Açýklýðý
:
:
:
:
5
1:72
325 mm
440 mm
2. Dünya savaþý sýrasýnda Boeing tarafýnda seri üretilen ilk bombardýman uçaðýdýr. 25 aðýr
görevden sað dönmeyi baþaran ekip dönemin Amerikan filmlerinde star olarak bu model
kullanýlmýþtýr. Model'de konsollar ve gösterge paneli dahil olmak üzere detaylý kokpit, bombbay raflar, parçalarý ile Bomba-Sight ve Burun Koltuk-Ayrýntýlý Telsiz Operatörü / Navigator
konumu, Machine Gun Pozisyon dahil edilmesi için yan pencere, döner MG taret, detaylý üst
gun-taret, kuyruk sonu MG, ayrý hava giriþ kanallarý ve detaylý iniþ takýmlarý mevcuttur.
04280 BAe Harrier GR Mk.7
Bae Harrier yýllardýr dikey/kýsa kalkýþ ve iniþte en baþarýlý uçaktýr. RAF daha önceki
versiyonlarýndaki operasyonel tecrübelerinden faydalanarak tüm hava koþullarý ve gece
ataklarý için daha güçlü olan Harrier GR Mk.7yi görevlendirdi. Modelin ayrýntýlarý arasýnda
gösterge paneli de dahil olmak üzere detaylý kokpit, FLIR ile burun bölümü, detaylý iniþ
takýmlarý, detaylý ön motorlar, hareketli iticiler, Ýki Ek Yakýt Tanký, iki Sidewinder güdümlü
füzeler, 2 RAF sürümleri için yapýþtýrmalar vardýr.
Zorluk
Ölçek
Uzunluk
Kanat Açýklýðý
:
:
:
:
3
1:72
199 mm
128 mm
07461 Volkswagen Käfer 1951/1952
VW'nýn en önemli otomobil tasarýmlarýndan biridir. Pek çok ülkeye ihraç edilmiþ az sayýdaki
araçlardan biridir. Birçok ülkede böcek olarak bilinmesine karþý Tükiye'de Kaplumbaða olarak
bilinir. Üretimine 2. dünya savaþýnda askeri araç ihtiyaçlarý karþýlamak için baþlandý. Savaþýn
ardýndan sivilleþti. Model detaylarý arasýnda çok parçalý düz hava filtresi ve karbüratör, detaylý
egzoz, hareketli ön aks, baðýmsýz süspansiyon, döner tekerlekler,vites kolu ve el freni de dahil
olmak üzere otantik yolcu bölmesi, hareketli koltuk sýrtlýklarý mevcuttur. 0000000000000000
Zorluk
: 5
Ölçek: 1:16
Uzunluk: 259 mm
07088 2010 Camaro SS
Dünyaca ünlü American spor arabasýnýn 5.nesli 2009 yýlýnda üretilmeye baþlandý.
Camaro'nun 40 yýl önceki eski versiyonundan ilham alýnarak tasarlandý. 432bhp/318kW
kapasiteli 6.2 litrelik V8 Small-Block motoru olan Camarro SS ayný zamanda efsanevi 570Nm
torka sahip. Maksimum hýzý 250km/h olan Camaro SS, 100km/h hýza sadece 5 saniyede
ulaþabiliyor. Model ayrýntýlarý arasýnda gerçeði ile birebir ayný dýþ kýsým ve detaylý yüzey, çok
parçalý detaylý V8 küçük blok motor, ayrý çýkarýlabilir kaput, detaylý þasi, ayrý egzoz montaj,
Zorluk
: 3
Ölçek: 1:25
Uzunluk: 194 mm
07093 London Taxi
1958 yýlýnda üretilmeye baþlayan FX4 Ýngiltere de bütün kentlerde kullanýldý.Siyah rengi
Londraya has bir özelliðidir. Londra da çok tercih edilmesinden dolayý Londra taxi ismini aldý.
Son seri 1997 yýlýnda üretilmiþtir. Modelin detaylarý arasýnda, ince yüzey dokularý ile tek parça
gövde, hareketli kaput, metal aks ve dönen tekerlekler, iç özelliðine enstrümantasyon ve tipik
bölünmesi bariyer, tamponlar ve motor ýzgara da dahil olmak üzere çeþitli krom parçalar ve
tipik plakalara sahip otantik çýkartmalar mevcuttur.
Zorluk
: 3
Ölçek: 1:24
Uzunluk: 201 mm
05200 Aida (Diva, Bella, Luna)
AIDA Dünyanýn en ünlü cruise gemilerinden biridir. Saðlýk, kaplýca, tatil ve otel konforunu
birleþtiren doða deneyimli bir seyir sunar. AIDA dünyanýn en modern ve çevre dostu filolarý
arasýnda yer alýr. Markanýn sembolü gülümseyen dudak görünümlü yay figürüdür. Model
AIDAdiva, AIDAbella veya AIDAluna oluþturmak için seçenekler sunmaktadýr. Ayrýntýlarý
arasýnda iki parçalý gövde, suni baþ ve kýç jet pervane, dýþarý katlanabilir 2 yan stabilizatör,6
kayýk, 10 cankurtaran sandalý, 2 sürat teknesi, telkari korkuluklar, dýþ kabin ve üst güverte üst
yapýlar için þeffaf korkuluklar bulunmaktadýr. 000000000000000000000000000000000000
Zorluk
: 3
Ölçek: 1:25
Uzunluk: 194 mm
02400
2. Dünya Savaþý Alman Havacýlarý
02529
Anzak Piyadeleri
02528
Japon Piyadeleri
Ölçek
: 1:72
Parça sayýsý : 54
Ölçek
: 1:72
Parça sayýsý : 50
Ölçek
: 1:72
Parça sayýsý : 50
www.adoreoyuncak.com
/adoreoyuncak
/adoreoyuncak

Benzer belgeler