SÜLEYMANİYE EVLERİ

Transkript

SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Dr. Fatma SEDES
Y
ZE
KU
ĞU
DO
atı
yb
ze
ku
u
oğ
yd
ze
ku
(Kot Kesit
)
(Kot Kesit
(Kot Kesit
)
GİRİŞ
)
GİRİŞ
±0.00
K2
80
185
K2
80
185
doğal taş
kaplama
yüzey
±0.00
çim
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
±0.00
±0.00
±0.00
çim
çim
±0.00
±0.00
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
çim
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
±0.00
(Kot Kesit
eski 9 parsel
)
eski 8 parsel
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Dr. Fatma SEDES
atı
yb
ne
gü
GİRİŞ
Y
NE
GÜ
u
oğ
yd
ne
gü
TI
BA
İçindekiler
Önsöz
7
İstanbul tarihine genel bir bakış
8
Tarihi Yarımada’ da planlama faaliyetleri
10
Kültürümüzde konut yapıları
12
Süleymaniye bölgesinin tarihine genel bir bakış
13
Süleymaniye’de sosyal yaşam ve konut yapıları
14
Projenin amacı ve sınırları
15
Ada bazlı çalışmaların görsel sunumu
16
461 ada 6 parsel görsel sunumu
22
562 ada 3 parsel görsel sunumu
28
562 ada 11 parsel görsel sunumu
34
Editör: Berker YAVUZ
562 ada 13 parsel görsel sunumu
40
Baskı: .............................
562 ada 17 parsel görsel sunumu
46
Temmuz 2015/ İSTANBUL
562 ada 20 parsel görsel sunumu
52
562 ada 26 parsel görsel sunumu
58
562 ada 30 parsel görsel sunumu
64
563 ada 5 parsel görsel sunumu
70
572 ada 30 parsel görsel sunumu
76
Kaynakça
82
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Dr. Fatma SEDES
ÖNSÖZ
Dr. Fatma SEDES
İstanbul tarihine genel bir bakış
İstanbul’un kuruluşu medeniyetin görülmeye başladığı tarihe dayanır. İ.Ö. 660’da Megaralılar efsanevi liderleri Byzas ile ilk şehri
kurmuşlardır. Daha sonra şehir Persler, Grekler, tekrar Persler ve Romalılar tarafından işgal edildi. Septimus Severus şehir surlarını
ve bazı kamu binalarını yıktırdı ve daha sonra hükümdarlığı sırasında bunları restore ettirdi ve genişleterek Antoniana adlı bir
Roma şehri kurdu. İmparator Konstantin Antoniana’yı M.S.324’de Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti yaptı ve adını Konstantinople’a çevirdi. Valens Su Kemerleri’nin yapımı 368’de tamamlandı. 413’te II. Teodosius yedi tepeyi çevreleyen surları inşa
etti ve 477’de depremde yıkılmış olan surlar Hun Hakanı Atilla’ya karşı koymak için tekrar yapıldı. Bu surlar bugüne kadar ayakta
kalmıştır. Konstantinople özellikle 4. ve 6. yüzyıllarda gelişti. Beşinci yüzyılda Marmara ve Haliç kıyılarında yeni mahalleler oluştu.
Şehir, Ortaçağın en büyük ve en zengin kentlerinden biri haline geldi.
527’de şehrin nüfusu 400.000 idi. On yıl sonra, 26 Aralık 537’de Aya Sofya, tarihe dönemin en büyük mimarî başarısı olarak geçti.
Aya Sofya ve Sergius ve Bacchus (Küçük Ayasofya) hâlâ orijinal karakterlerini yansıtırlar. Bu yapılarda 6.yüzyılın mimar ve sanatçılarının tüm marifet ve başarıları gözler önüne serilmiştir. Bu Bizans’ın, Büyük Jüstinyen’in hükümdarlığı sırasında zirvede olduğu dönemdir. Onun zamanında İstanbul, dünyadaki en büyük ve en muhteşem metropoldü. 1081’de Kariye Camii tamamlandı.
Son Haçlı seferi arkasından Haçlılar şehri fakir ve mahvolmuş bırakarak tüm zenginliği yağma ettiler. Askeri yapılar, Bizans Devleti’nin son yüzyılında şehre egemendi: 1394’te Galata Kulesi, 1395’te l.Beyazid tarafından Anadolu Hisarı ve 1452’de II. Mehmed
tarafından Rumeli Hisarı tamamlandı.
29 Mayıs 1453’te şehrin fethinden sonra, Osmanlılar İstanbul’u yeniden inşa ettiler ve tekrar döneminin gözde şehirlerinden biri
haline getirdiler.
Şehrin adı birçok kere, Yeni Roma, Antoniana, Konstantinopolis olarak değişti. Osmanlılar şehre Dârüs-Saltana, Dârül-Halife,
Der-Aliye, İslambol (müslüman bol) vb. isimlerini verdiler. Konstantiniye adı kullanılmaya devam etti, fakat zamanla İstanbul’a
dönüşerek kalıcı olan şeklini aldı.
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun 29 Mayıs 1453’ten 13 Ekim 1923’e kadar başkenti oldu. 1517’den sonra Sultan ayrıca Halife
unvanını da taşıyordu. Fatih Sultan Mehmed, şehrin İslâmî karakterini ibadet yerleri etrafında kentsel dokunun yaratılmasıyla ve kentsel fonksiyonların dinî zorunluluklar ile uyumlu bir şekilde birleştirilmesiyle oluşturdu. Aya Sofya kiliseden camiye
dönüştürüldükten sonra şehrin en büyük camii oldu.
Şehrin bu karakteri Vakıf kuruluşları ile gerçekleştirildi. Kentsel yaşamı ve halkın iyi bir şekilde yaşamasını sağlayan sosyal ve finansal kuruluşlar ilk olarak Aya Sofya Vakfı olarak gerçekleşti. İstanbul’un ilk nahiyesi Aya Sofya çevresinde oluştu. Diğerleri, daha
sonra sultanlar ve vezirler tarafından yaptırılmış olan camiler etrafında gelişti. Durum böyle iken daha küçük birimler, nahiyeye
bağlı mahalleler, mahalli camiler etrafında gelişti. En baştan beri İstanbul, İslâm’ın kutsal şehri halini aldı. Fetihten hemen sonra,
Peygamberin bayrak taşıyıcısı Halid bin Velid’in mezarının olduğu Eyüp kutsal bölge özelliğine sahip oldu. Eyüp Camii 1458’de
tamamlandı. Aynı önemdeki ikinci cami olan Fatih Camii, 1470’de Sultan II. Mehmed tarafından inşa edildi. Osmanlıların sufilere
ve derviş şeyhlerine olan derin bağlılığı birçok mahallenin sufilerin adıyla anılmasına veya zaviye ya da türbe etrafında kurulmasına neden oldu. Geleneksel İslamî tolerans sosyal ve ekonomik yapıda hemen göze çarpıyordu, böylece ilk günden beri Müslümanlar ve gayrimüslimler ticaret bölgelerinde yan yana çalıştılar ve iç içe yaşadılar. Nüfusun yapısı (1477’te Müslümanlar ortalama
%60, 1927’de ortalama %65) bize bu toleransı ve yan yana yaşayan çeşitli kişilerin armonik mozaiğini gayet net olarak ortaya koyar.
İstanbul’un “Osmanlı” karakteri, sadece İslâm idealine değil, fakat ayrıca dönemin geleneksel devlet ve toplum bakış açısına da
dayanıyordu. Bu yaşam şekli, zengin bir tüccar ve esnaf sınıfının mevcudiyetiyle karakterize olmuştu. Bu geleneğe göre, tüccarların
konakladığı kervansaraylar etrafında yaşayan tüccar sınıf için bir bedesten yaptırıldı. Ana zanaatların üyeleri, bedesten etrafında oluşan büyük çarşıyı oluşturan dükkânlar içinde toplanmışlardı. Her zanaat bir çarşı içinde yoğunlaşmıştı. Büyük çarşı içinde
oluşturulan bedesten, kervansaray ve dükkânlar, evlerle çevrelenmiş camiler, külliyeler ve saraylarla birlikte şehre temel kentsel ve
mimarî karakterini verdiler.
16. yüzyıl hızlı bir nüfus artışına tanık oldu ve şehir 1550’de 120.000 kişilik bir nüfusa ulaştı. Sur içindeki eski mahallelerde nüfus
yoğunlaşmaya başladı, yeni camiler ve mescitler yapıldı ve daha önceden terk edilmiş olan alanlarda yeni mahalleler kuruldu.
Galata mahalleleri Haliç’e ve yamaçlardan Tophane’ye ulaştı. Yeni yapı talebi, Sarayın, büyük Mimar Sinan tarafından idare edilen,
Hassa mimarları bölümünde büyük bir faaliyetin gerçekleştirildiği bir dönemi başlattı ve Osmanlı mimarlığının ve sanatının en güzel eserleri bu dönemde verildi. Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilmiş birçok değerli yapı kompleksi içinde Süleymaniye Camii
ve Külliyesi şehirdeki en önemli ve en mükellef yapıdır.
Tarihi Yarımada Hava Fotoğrafı 1914
16. ve 17. yüzyıllarda, şehir hızlı gelişimine devam etti. Deniz ulaşımı önem kazandı. Ticari faaliyetler Eminönü-Sirkeci çevresinde
gelişti. Hâlâ, tarihî Yarımada’da yeni gelişmeler ortaya çıkıyordu. 18.yüzyılda şehrin gelişiminin genel özelliği, şehrin Sur içiyle,
Boğaz ve Haliç bölgelerinin kuzeyiyle bütünleşmesi ile oldu. 1885’te modern su sistemi çalışmaya başladı, 1912’de elektrik şehre geldi. Üsküdar’da, eski Kavak Sarayı’nın yerine büyük Selimiye Kışlası yapıldı. Beyazıt’ta, Savaş Bakanlığı Ofisi, Eski Saray’ın
önceden bulunduğu yere inşa edildi. 19. yüzyılın ikinci yarısında Topkapı Sarayı boşaldı. Sultanlar, 19. yüzyılda Dolmabahçe,
Çırağan, Yıldız ve Beylerbeyi gibi yeni stil saraylar inşa ettirdi.
19. yüzyıl bilimsel ve teknik buluşların çağıydı. Bu planlı gelişmenin başladığı dönemdi. İstanbul da bundan payını aldı. Kadıköy’e
ve Adalar’a düzenli Feribot seferleri başladı, böylelikle bu bölgelere canlılık geldi. Yüzyılın ikinci yarısında Edirne-İstanbul
demiryolu (1870) şehri Avrupa’ya bağladı, aynı zamanda şehrin güney sahilini ve Topkapı kıyısının güzelliğini bozdu. 1880’de
ilk Doğu Ekspresi çalışmaya başladı. Haydarpaşa-İzmit demiryolu inşaatı halkın Anadolu kıyısında Pendik’e kadar yerleşmesini
sağladı. Yüzyıl sonunda İstanbul’a tramvay geldi. 1860’larda iki yakadaki demiryollarının Sarayburnu Üsküdar istikametinde su
altından bir tünelle bağlanması önerilmişti. Bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ancak 1875’te dünyanın ilk metrolarından biri olan
metro Karaköy-Beyoğlu arasında çalışmaya başladı. 1909’da Beyazıt-Şişli arasında metro inşası için teklif verildi. Şehri tahrip eden
arka arkaya gelen savaşlar bu planın gerçekleşmesini engelledi.
Şehrin merkezinde yangınla yok olmuş ve Haliç’e bakan bir tepe üstündeki bir alanda külliyenin yapım işini Sultan Süleyman,
Mimar Sinan’a vermişti. 18 yapıdan az olmayan inşaata, Temmuz 1550’de başlanmış ve Ekim 1557’de tamamlanmıştır. 1509’daki
büyük depremden sonra, yapılar taş yerine ahşaptan yapılmaya başlamış ve birkaç yüzyıl boyunca, İstanbul, şehri devamlı bir şekilde yok eden ve yeniden yapılmasına sebebiyet veren bir dizi yangınla karşılaşmıştır. Fakat yine de, İstanbul, Leonardo da Vinci’nin
Haliç üzerinde köprüler inşa etme ilham kaynağı olacak kadar güzeldi. Venedik elçileri ve İngiliz gezginleri, İstanbul’un dünyada
gördükleri en güzel şehir olduğunu yazmışlardır.
Tarihî Yarımada için çizilen ilk plan 1/25.000 ölçekli II.Mahmud için Moltke tarafından çizilen plandır. Bu arada Boğazın iki
yakası Mebuslar, Paşalar, zengin ve yabancılar tarafından yaptırılmış yazlık evler ve yalılar ile bezenmişti. Haliç, kolay ve ucuz
deniz ulaşımı nedeniyle, mezbaha-hane, toptancı ve diğer endüstriyel kullanımlara açıldı. Cumhuriyetin ilanından ve hükümetin
Ankara’ya taşınmasından hemen sonra İstanbul yönetimsel önemini yitirdi. İstanbul ve Galata’daki toplam nüfusun 1965’e kadar
hiçbir zaman 500.000’i aşmadı. Bizans Döneminde 400.000, 1550’de 120.0000, 1848’de 321.000, 1927’de 246.000, 1950’de 350.000
ve 1965’te 482.000 oldu. 1945’e kadar eski İstanbul ve Büyük İstanbul’daki nüfus dağılımı, 19.yüzyıldaki nüfus dağılımına benzerlik
gösteriyordu. Bu açıdan, İstanbul’daki nüfus artışı tüm ülkeninkiyle orantılıyken, İstanbul Suriçi’ndeki artış göreceli olarak azdır.
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Tarihi Yarımada’ da planlama faaliyetleri
Cumhuriyetin ilanından sonra, ilk planlama çalışmaları 1933’te Alman plancı Herman Elgötz’ün, yaptığı plan önerileridir. Fransız
mimar Henri Prost 1937’den 1953’e kadar İstanbul planlamasından sorumlu olmuştur. Prost’un İstanbul’a yaklaşım tarzı 19. asır
sonu Batı Avrupa şehir inşa yaklaşımındadır. Bu yaklaşımda batılılaşma dendiğinde genellikle Paris ve Baron Haussman’ın yaptığı
plan akla gelmekteydi. Bu plan temel alınarak bütün mevcut yapıların yıkılması ve yeniden inşası 1938’de Atatürk Bulvarı’nın yapılmasıyla başladı ve 1957 - 1960 döneminde tarihî Yarımada’da geniş yolların açılmasıyla tamamlandı.
Plandaki birçok kararın İstanbul’un gelecekteki gelişiminde çok etkisi oldu. Bunlar: tarihî Yarımadada 40 m. kotunda binaların 3
katta sınırlanması, Sultanahmet’in arkeolojik alan olarak korunması, Gülhane Parkı ve Taksim-Dolmabahçe- Maçka üçgenindeki
parkın oluşturulması, şehir surlarının 500 m.’lik bir yeşil bantla sarılması, Beyoğlu ve Galata’nın kentsel tasarımı, Haliç’in sanayi
alanı olarak ayrılmasıdır.
1950 yılından sonra İstanbul’un şehirleşme hızı birden yükselmişti. Bu artış kent planlamasında çeşitli sorunlar yarattı. 1954 yılında
tapu yasasında yapılan bir değişikle kat mülkiyetine olanak sağlandı. 1956 yılında Belediye’nin sınırları büyütüldü ve belediyelerin
konut yapımındaki görev alanları genişletildi. Prost’la birlikteki bu dönemden sonra planlama belgeleri için bir revizyon komisyonu 1950-1952 arası çalışmıştır. Bu komisyon 3 ana karar aldı ve genel vaziyetin değişmesinden dolayı oluşan yeni isteklere cevap
vermek amacıyla mevcut belgeleri geliştiren projeler üretti. Bu 3 proje, Beyoğlu nazım planı, Rami yöresinde sanayi bölgesi ve Haliç
sanayi bölgesinin bütün Haliç’e yayılmasını öngören plan tadilidir.
Haliç sanayi bölgesinin genişletilmesi, Süleymaniye Hanlar Bölgesi hayat düzeyinin çökmesini hızlandırdı. Haliç’in sanayi bölgesi
haline dönüştürülmesi ile bu bölgenin sakinleri bu yöreleri terk etmeye başlayınca, bu yörede boş kalan yapılar, depolama-sanayi
fonksiyonlarına ve fakir İstanbul’a yeni gelmiş, henüz gecekondusunu inşa edemeyenlerin şehirde ilk barınakları haline dönüşmeye
başladı.
1953-1956 arasında İ.T.Ü.’den bir grup profesörden oluşan Danışmanlar Kurulu 3 plan yaptı; 1/5000 Beyoğlu Nâzım Planı ve
1/500 ölçekli detay planları, sanayi alanları için 1/10000 ölçekli plan, Boğaz’daki köylerin 1/2000 ölçekli planı. 1958 yılında İller
Bankası’nca İstanbul İmar ve Planlama Müdürlüğü kuruldu ve İtalyan plancısı Luigi Piccinato’nun yönetiminde İstanbul Metropoliten alanı planı hazırlanmaya başlandı. Bu çalışmalar tarihî Yarımada ve Beyoğlu bölgelerindeki yığılmanın durdurulmasının yanı
sıra metropoliten alanın makro formunun lineer forma dönüştürülmesi açısından tarihî Yarımada’nın planlama tarihî içinde önemli bir yer tutar. 1962 yılında İmar Müdürlüğünden ayrı bir Belediye İmar Planlama Müdürlüğü kuruldu.1962’de Doğu Marmara
Bölgesi Planları tamamlandı. İstanbul’un 1/25000 ölçekli haritası yapıldı.
Tarihî Yarımada’nın düzenlenmesine ilişkin 1930’lardan beri sürdürülen deneyim, 1964 yılında 1/5000 ölçekli İstanbul Sur içi
Nâzım Planını ortaya çıkarmıştır. Bu plan tarihî Yarımada’yı 6 ana bölgeye ayırmıştır: 1- Özel karakterini koruyan konut bölgeleri;
2- Çok yoğun konut bölgeleri; 3- Süleymaniye-Hanlar Bölgesi; 4- Marmara ve Haliç Sahil Şeritleri; 5- Arkeolojik alanlar; 6- Vatan
Caddesi aksı. Yine 1964’te “İstanbul Kat Nizamları Planı” yürürlüğe konmuştur. Bu plan imarlı kesimin kat yüksekliklerini arttırmıştır.
Çalışma kapsamındaki 562 adayı içeren Pervititch Haritası
1960’lı yılların ortalarına kadar zaman zaman yapılan aflarla yasallaştırılan gecekondular, 1966 yılında çıkartılan 775 sayılı yasayla toplumun gerçeği olarak kabul ediliyordu. Bu yasanın paralelinde gecekondu bölgelerinin saptanıp ilan edilmesi gerekiyordu.
1966-1970 yılları arasında İstanbul metropoliten alanındaki belediyelerde 127 tane ıslah, 20 tane tasfiye bölgesi saptanmıştır. 1970
yılı sonuna kadar da 35 gecekondu önleme bölgesi ilan edilmiştir. 1966 yılında Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu kuruldu. Bu
büro 1971’de 1/25000 ölçekli bir nâzım plan yaptı, fakat bu plan Bakanlıkça onaylanmamıştır. Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu
ve Gayrimenkul Eski Eserleri Koruma Yüksek Kurulu (GEAYK)’ın çalışmasıyla 1975’te 1/5000 ölçekli Boğaziçi Tarihî ve Doğal Sit
Koruma Alanı yapıldı ve onaylandı. Bu ofis tarafından yapılan 1/50000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nâzım Planı 1980 yılında onaylanmıştır. 1980 planının en önemli kararı şehrin batıdan doğuya bir lineer aksta genişlemesi ve böylece şehrin kuzeyindeki
orman alanları ve su havzalarının korunmasıydı. Bu plan merkezi iş alanını tarihî Yarımada, Pera ve E5’in güneyinde yerleşmesine
karar verdi. Ama bu plan Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu ve İmar ve İskân Bakanlığı’nın kapatılması sonucu uygulanamadı.
Belediye planlama bürosu yeniden açıldı ve bugüne kadar çeşitli değişimlere uğradı.
İstanbul Metropolü de yeni nüfusun yerleştirilme stratejisi merkezi fonksiyonların da yeniden organizasyonunu gerektirmektedir.
İstanbul metropolünde merkezi fonksiyon dağılımının, şehir alanı içinde dikkatlice dağıtılması gereklidir. Şehirdeki iş alanları
yavaşça tarihî kısımdan şehrin Avrupa yakasında Yıldız’ın üstündeki ana yol hizasına kaymaktadır.
20 yıl önce İstanbul için hazırlanan planlar İstanbul metropolünü nüfusun baskısından koruyacak bölgesel ölçülerin verilmesi
yoluyla, şehirlere eklenen sanayi ve yeni nüfusun bölgede gelişmesi yoluyla ve ulusal bir düzeyde gelişen yeni kutuplar ve akslar
yoluyla, bir denge sağlamaya çalışmıştır. Bu genel strateji, tarihî kesimlerin korunmasını sağlamış ama yeterli olmamıştır. Koruma
politikasının aralarında bugün hâlâ her düzeyde bir öncelik olan birçok özel faaliyete ihtiyacı vardır.
1980’den sonra İstanbul gelişen dünyanın belki de en hırslı kentsel yenileme programına sahip olmuştur. Bu plan özellikle altyapı
üstüne kurulmuştu. Şehrin yol sisteminin ana safhaları gerçekleşti. Yeni bir tek yönlü trafik ağı, Beyoğlu’ndaki eski kentsel dokuyu
birçok yerden kesti ve merkez etrafındaki trafik akışını arttırdı. Fakat trafik sisteminin diğer bir yanı, Boğaz’ın batı kıyısı boyunca
yeni bir büyük otoyolu oldu. Bu da zamanın en ihtilaflı projesi oldu. 1970’lerde şehrin dış hatlarından dolaşan ring yol, şimdi bir iç
otoyolu oldu. 29 Ekim 1973’te açılan ilk Boğaz Köprüsü, şehrin gerçek mimarî hüneri olan az yapıdan biridir. Birincisinin kopyası
olan ikinci köprü, 1989’da açıldı. Birincisi kadar zarif olmasına karşın İstanbul’un en güzel manzaralarından 1453’teki fetih için
hazırlık yapmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Rumeli Hisarı’nın manzarasını kapatmaktadır. Bütün bu imarlar, mevcut ihtiyaçlara yeterli olmadı. 1984-1989 döneminde 347 km. ana yol planlandı ve yapıldı, ama yine de dönemin ihtiyacının sadece
%50’lik bölümüne karşılık verdi.
Çalışma kapsamındaki 562 adayı içeren Alman Mavileri
SÜLEYMANİYE EVLERİ
İstanbul özellikle Boğaz kıyısı boyunca ve merkezinde ormanlık alanların bulunduğu yeşil bir şehirken yoğun yapılaşma sonucu
ana rengini kaybetmiştir. 1985’te herkese 4 m2 yeşil alandan 10 m2’ye çıkaracak yeni parklar tasarlanmıştır. 5 yıl sonra oluşan
sonuç 7 m2 kadardır.
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Kültürümüzde konut yapıları
Süleymaniye bölgesinin tarihine genel bir bakış
Geleneksel Türk evi, biraz yüksekte bir bodrum üzerine iki katlıdır. Bodrumun yüksek yapılması nedeniyle giriş kapısına, birkaç
basamakla ulaşılır. Zemin kat sokağa kapalıdır, bu nedenle az sayıda küçük pencereleri vardır. Bu pencerelerin dışında parmaklık
veya ahşap kafesler bulunur. Zemin kat yaşama alanı değil, servis alanı olarak kullanılır. Üst kat, bir çıkma ile alt katın üzerinden
sokağa doğru taşar ki bu “cumba” olarak isimlendirilir. Üst katın cumbası ve pencereleri sokağı daha iyi görebilecek şekilde tasarlanmıştır. Üst kat yaşama alanıdır. Özellikle üst katta bulunan ve yabancılar tarafından “Türk Odası” olarak anılan büyük oda, gündelik yaşamın büyük kısmının içinde yaşandığı bir mekandır. İçi, oturmak için sedirlerle kaplı bu odanın en az iki duvarında, çok
sayıda pencere olur. Bu oda oturma, misafir ağırlama ve uyumanın dışında, yemek için de kullanılır. Yemek, odanın ortasında çok
alçak bir sehpa üzerinde, yerde yenir. Bu odaların içerisinde bazen bir ocak ve “gusülhane” adı verilen yıkanma yeri de olabilmektedir. İçleri ve dış yüzeyleri ahşap süslemelerle bezenmiş bu evlerin çatılarında da ahşap saçaklar vardır.
İÇ SÜSLEME
Türk evinin iç süslemesine daha çok önem verilmiştir. Daha çok oda ve sofalar tezyin edilmiştir. Taş iç süslemede, ocaklarda,
dolaplarda uygulanmıştır. Stilize bitkisel motifler, figürler, yazılar, geometrik silmeler taş malzeme üzerine gerçekleştirilmiştir.
Madeni süslemede ise, büyük başlı çivilerle dolap kapakları, tavanlar, çiçekler üzerinde süslemeler yapılmıştır.
Ahşap süslemeye evlerin iç kısmında çok yer verilmiştir. Sofalar ve odalarda değişik tekniklerle yapılan süslemeler gerçekleştirilmiştir. Bu teknikler oyma, geçme, kakma ve çakma teknikleridir ve oda ile sofa tavanlarında, çiçekliklerde, dolap ve yüklüklerde,
ocaklarda kullanılmıştır. Ahşap süslemede geometrik, stilize ve natüralist bitkisel kompozisyonlar ile sekizgen rozet, çarkıfelekler,
yıldızlar, stilize ağaçlar, çiçeklerden oluşan kompozisyonlar yer almaktadır. İç süslemede ayrıca, nakış ve resim de görülmektedir.
Bu kalemişi süslemeler; geometrik ve bitkisel motifler, edirnekari motifler, natürmortlar ve manzara resimleri ile insan ve hayvan
figürleri şeklinde oluşturulmuştur. Alçı süslemeye, ocak davlumbazlarında, çiçekliklerde, dolaplarda, revzenlerde ve tavanlarda
yer verilmiştir. Çini süslemelerine ocak yaşmaklarında ve duvarlarda pano olarak rastlanmaktadır. Bunlardan ayrı hat sanatının
levhaları, halılar, silahlar da bu süsleme programına dahil edilebilir.
EVLERİN BÖLGELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarihi kaynaklara göre, Türk evinin belirli bir tasarım ve süsleme programına 16.yüzyılda kavuştuğu söylenilebilir. Evlerin avluları, zemin katlarındaki servis hacimleri, oda ve sofaları hakkında yeterli ayrıntı verilmektedir. Bu yüzyıldan sonra her dönemde
plan ve süsleme bakımından belirli üsluplar, konut mimarisine de yansımıştır. 19.yüzyıla gelindiğinde bütün Osmanlı kentlerinde
evlerin belirli özellikler taşımaya başladığı görülmektedir. Kullanılan mekanlar, süsleme programlarının ortaklığına rağmen, iklim
ve yapı malzemesine bağlı bölgesel özellikler, farklı plan tipleri ortaya çıkarmıştır. Bu bölgesel özelliklerin sınırları kimi yerde iç
içe geçmiştir, kesin sınır yoktur. Kaynağını Orta Asya’dan gelen mimari miras, Anadolu’nun çevresel ve kültürel ortamı ile Türk
kültürünün oluşturduğu Türk evi belirli bir tasarım ve süsleme programına 16.yüzyılda kavuşmuştur. Bu durumu ne yazık ki
günümüze örnekleri gelmediği için, tarihsel kaynaklara dayanarak söylenebilir. Bu yüzyıldan sonra her dönemde plan ve süsleme
açısından belirli üsluplar konut mimarisine yansımıştır. 19.yüzyılda ise Osmanlı kentlerinin evleri belirli bir üslup özellikleri taşımaktadır. Artık Klasik Türk evinin kendine has karakteri oluşmuştur.
İstanbul’un üçüncü tepesinde, adını 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın, Mimar Sinan’a inşa ettirdiği Süleymaniye külliyesinden almış olan Süleymaniye, idari olarak, Eminönü İlçesi’nin bir semti olup, Kuzeyde Demirtaş, Kuzeybatıda Hoca Gıyasettin,
batıda Molla Hüsrev, güneyde Beyazıt, doğuda Mercan mahalleleriyle çevrilidir. Ancak semt olarak, Demirtaş, Hoca Gıyasettin,
Molla hüsrev mahallelerinin bir bölümüyle, Süleymaniye mahallesi içinde kalan İstanbul Üniversitesi’nin merkez binasının arkasındaki kesimleri içerir.
Süleymaniye’ deki külliyenin medreseleri, İstanbul’un en yüksek düzeyde eğitim veren kurumları idi. Semtin Haliç sahiline doğru
uzanan kesiminde ise tüccar evleri ve konakları yer almaktaydı. İstanbul daki Kapıkulu süvarilerinin de Süleymaniye taraflarında
oturdukları kaynaklardan bilinmektedir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde, Süleymaniye de: Dellak Mustafa Paşa, Lala Mustafa
Paşa, Silahtar Ağası Mustafa Ağa, Siyavuş Paşa Saraylarının varlığından bahsedilmekte ise de günümüze ulaşan bir iz bulunmamaktadır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde, İstanbul içinde bulunan Bekar Odalarından bahsederken ise, Süleymaniye de Hilalci
Odaları altında Bekar Odalarının olduğunu da belirtmektedir. Ayrıca Süleymaniye’nin etrafında yer alan ticarethanelerin ve dükkanların oluşturduğu alan, şehrin ticaret ve alışveriş merkezi olan Mercan’a ve aşağıda Haliç’e kadar uzanmaktaydı.
Süleymaniye, 17. yüzyılın ilk çeyreğine kadar, ulemanın rağbet ettiği bir semt olmasından dolayı, İstanbul’un en seçkin ve önemli
semti idi. Bu dönemden itibaren, ulemanın gücünde bir azalma görülse de, Süleymaniye güzelliğini ve önemini kaybetmemiştir.
19. yüzyılda Süleymaniye’de, Osmanlı’nın ve dönemin yansımaları görülmeye başlanmış olup, özellikle semtin dini simgesinin
yanında, Daire-i Umur-ı Askeriye, Kışla-ı Hümayun, Cephane, Süleymaniye Kışlası olmak üzere, eklenen askeri binalarıyla,
semtin askeri-yönetimsel işlevi ön plana çıkmaktadır.
20. yüzyılda, Süleymaniye eski önemini yitirmiştir. Etrafında yoksul yerleşimlerin oluşmasıyla, seçkin zümrenin tercih ettiği bir
semt olmaktan çıkmış, İstanbul’a çeşitli şehirlerden, ya da ülkelerden gelen, ekonomik durumları yeterli olmayan insanların yerleştiği, bir semt durumuna düşmüştür.
1950’lere kadar, Osmanlı sivil mimarisinin de doruğuna çıktığı bir alan olarak, geleneksel mimari örnekleri yapısını koruyabilmiştir. Zamanla oluşan tahribat ve yangınlar sonucu büyük kısmı yok olmuşsa da, hâlâ Süleymaniye de özelliklerini koruyan,
19. yüzyıl sonlarına ve 20. yüzyıl başlarına ait ahşap yapılar bulunmaktadır.
20. yüzyılın ortalarından itibaren geleneksel ev mimarisini korumak konusunda başlayan hızlı çöküş, 21. yüzyılın başlarında kültür
varlıklarını korumakla ilgisi olmayan, profesyonellik dışı bir mimarlık anlayışının, yeni bir modanın ortaya çıkması ile zirveye
ulaşmıştır.
Cumhuriyet döneminde ise ekonomik nedenler ve yasal zorlamalarla ahşap terk edilmiş, yerini kagir malzemeye bırakmıştır. Bu
kagir yapılar ise Türkiye’ye 1930’larda girmiş olan çağdaş mimari akımlarının etkisi altında biçimlenmiştir. II.Dünya savaşından
sonra bu gelişme çok değişik boyutlarda apartmanlar şeklinde devam etmiştir.
MARMARA BÖLGESİ GELENEKLİ TÜRK EVİ
Bu bölgedeki evler, Türk evinin klasik yönde gelişmesine neden olmuş ve diğer bölgelere önderlik etmiştir. Bu evler klasik Türk
evinin özelliklerini taşımaktadır. Marmara evi dolayısıyla Türk evi; İstanbul, Edirne, Bursa, İzmit, Tekirdağ’da meydana getirilmiştir. Bu evlerin 17. ve 18.yüzyıldan kalma ender bulunan tipleri dış sofalı idi. 17.yüzyıldan kalma tuğla dolgulu ve sıvasız örneklerin taşralı ve rustik özellikleri vardır. 19.yüzyıldan itibaren ise tahta kaplamalı evler yaygınlaşmıştır. Plan tiplerinin ise 18.yüzyıldan
itibaren iç ve orta sofalı olduğu bilinmektedir. Türk evinin en tipik ve en güzel örnekleri İstanbul’da idi. Ama bugün bunların çoğu
maalesef ayakta değildir. Her türlü teknik ve modanın gelişiminin burada olmasından dolayı İstanbul bölgenin merkezi idi.
TÜRK EVLERİ İÇİNDE İSTANBUL EVLERİ
Geleneksel Türk Evi içinde İstanbul Evlerini, saraylar, kasırlar, köşkler, yalılar, bitişik evler, ayrık evler, bitişik apartmanlar şeklinde yedi bölümde inceleyebiliriz. İstanbul evlerinin günümüze ulaşabilenleri, iç sofalı ve orta merkezi sofalı, plan tipine sahiptir.
15.yüzyılın sonunda şehrin nüfusu hızla artınca, eski binaların üstüne, katlar eklenerek, gurfe denilen cihannumalar kondurulmuştur. Altlı üstlü binalara: menzil, tek katlı küçük evlere de: beyt adı verilmektedir. 18. yüzyılda, barındırdığı zümreye göre: Çerkez
odaları, sultan odaları, bey odaları, sıra odalar, müteehhilin odaları, bekar odaları, yahuthaneler olarak adlandırılan, bir odalı, su
kuyulu, ortak kenifli mekanların varlığı bilinmektedir. 18. yüzyıl İstanbul evleri, fevkani/ üst, tahtani/alt katlı, nadir olarak ise,
ulya/ üst, vusta/ orta, süffa/ alt, olmak üzere 3 katlıdır. Selamlık bölümüne hariciye, hareme dahiliye denilmektedir.
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Süleymaniye’de sosyal yaşam ve konut yapıları
Cumhuriyet döneminin ilk kadın hattatı Müşerref Çelebi ( doğumu 1915 ), Süleymaniye’de Çelebiler’in Konağında, yani bu gün
ki Suffa Vakfı’nın merkezi olan binada 1979 yılına kadar yaşamıştır. O günleri şöyle anlatmaktadır:’’...her Ramazan’da akraba olsun
olmasın yatılı misafirlerimiz olurdu. Konağın kapısı Ramazan boyunca açıktı. Standart bir yemek pişer, bahçeye sofralar kurulur,
gelene ikram edilirdi. İftar vakti ev, bahçe dolar taşardı.”
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Osmanlı ahşap mimarisinin ve dünyanın en seçkin ahşap yapılarını bünyesinde barındıran ve dünya kültür mirasının da bir parçası
olan Süleymaniye konaklarının tarih boyunca, Boğaz’daki yalılara ilham kaynağı olduğunu, Osmanlı-Türk mimarisindeki ahşap
karkas sisteminin bu semtte geliştirildiğini bilinmektedir.
Olağanüstü esneme yeteneğine sahip olması nedeni ile, bu bölgede uygulanan, ahşap karkas sistemi daha sonra ise, İstanbul ve
imparatorluğun başka kentlerine de yayılmıştır. Ahşap taşıyıcılar üzerinde, çapraz olarak yerleştirilen bağlayıcı kirişler sayesinde,
deprem vs. gibi badireler atlatılabilmiştir. Dünyada ahşap mimarisi üzerinde çalışan tüm üniversitelerden, Süleymaniye’yi incelemeye gelen bilim insanları, bu sırra vakıf olmaya çalışıyor. Süleymaniye de ahşap malzemenin olanaklarından yararlanılarak, cephede
cumbalar, çatıda saçaklar kullanılmıştır. Süleymaniye evlerinin cumbalı oluşunun, iç mekanın görüş açısına büyük avantajlar
sağlamaktadır. Cumbalar, eve 180 derecelik bir görüş açısı verirken, cumbasız evin görüş açısı 90 derece olmaktadır.
SÜLEYMANİYE EVLERİNDE YAPILAN İNCELEME
Planda detaylandırılan alanda yapılan incelemede, özgün Türk evi mimarisi (ahşap veya ahşap olmayan) özelliğini taşıyan ev
sayısının az olduğu, özgün olanlarında çok harap ve pitoresk bir görünüme sahip olduğu görülmüştür.
Modern binaların arasına sıkışmış, kısmen Türk evi özelliği taşıyan bakımlı, içinde yaşanan ahşap evlerin yanı sıra, iyi veya üç
katlı, ahşap olmayan ( taş ve tuğla malzeme ağırlıklı), bakımsız terk edilmiş, 19. yüzyıla tarihlenebilecek evlerin varlığı da tespit
edilmiştir. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyıla tarihlenebilen, cephesinde taş ve tuğla malzeme kullanılan iki katlı eve, birkaç basmak
mermer merdivenlerle girilmektedir. Girişteki kapının özgün çizgilerini muhafaza ediyor olması sevindiricidir. İki katlı binanın
cephesinde, tuğla malzeme kullanılarak yapılmış kirpi saçaklar, cepheye bir hareketlilik sağlamaktadır. Alt kat pencereler demir
parmaklıklı olup, iki katta da bulunan cumba pencerelerinin üç yöne açılmış olduğu görülmektedir. Tüm pencereler giyotinlidir.
Yan yana iki evin, bir ve ikincisinin giriş kapılarında yapılan değişikliklerden dolayı özgünlüğünün kalmadığı görülmektedir.
Ahşap giriş kapısı, her şeye rağmen, özelliğini korumaktadır. Üst kat pencerelerin, özgün halinden çıkıp, yeni tuğla ile örülmesi ise,
büyük talihsizliktir. Siyasal Vakfı binası, dış görünüşü ile özgün ev mimarisine bağlı kalabilmiş nadir örneklerdendir. Buna bitişik
olup, betonarme olarak yapılan, eski görünüşlü mimarisinden esintiler taşıyan modern binalar da bulunmaktadır. Bu gün yerinde
bulunmayan Cüce Çeşmesi, hala özgün dokusu ile direnmeye devam etmektedir.
Bunların yanı sıra, Valens Kemerine bitişik olup, yerinde ahşap ev mimarisi olması muhtemel, fakat tamamen Cumhuriyet
dönemine tarihlenen bir yapı da görülmektedir. Valens kemerine bitişik olan alanda yer alan, ahşap, 2 katlı, devrinin özelliklerine
çok yakın olarak restore edilmiş güzel bir evin varlığı insanı etkilemektedir. Devrinde yerinde konak veya ahşap ev mimarisi olması
muhtemel alanlarda ise, bu gün otoparkların bulunduğunu görmek çok üzücü olmuştur. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyıla tarihlenebilen, cephesinde taş ve tuğla malzeme kullanılan iki katlı ev, 18. yüzyılda başlayan Lale Devrinde inşa edilen evlerin özeliklerini
taşımaktadır. Bu devirde inşa edilen evler, sofa direklikleri kemerli, bağdadi sıvalıdır. Odların ebatları büyümekte ve iki yönlü
olarak sokağa çıkma yapmaktadır. Çıkmaları eğri destekler taşımaktadır. Orta sofa uygulaması olup, merdivenler sofanın etrafında yer almaktadır. Köşk odalar ortaya çıkmakta, pencere sayısı artmaktadır. Saçaklar genişlemekte, duvarlar ahşap çatmalı, kerpiç
dolgulu, sıvalı, taş ve tuğla almaşık deseni taklidi boyalıdır. Pencere üstünde sakaf, kat aralarında ahşap pervaz ve silmeler vardır.
Sürme- giyotinli pencere de bu devirde başlamaktadır.
Bir kaçı, bütün bu özellikleri taşıyan, tarafımdan incelenen Süleymaniye evlerinin acilen projelendirilip, kurtarılması gerekmektedir. Süleymaniye deki özgün ev mimarisi kültürünün devamı, birikimi taşımakla ve sistemi sürdürmekle doğru orantılı olarak
sağlanabilecektir. Unesco’nun, geçtiğimiz yıl, Süleymaniye’de ve tüm kentte geleneksel ahşap mimari kültürünün yok edildiği
uyarısında bulunmasından sonra, fotoğraflarla anlatılmaya çalışılan geriye kalan birkaç tarihi ev mimarisi ile ilgili olarak, bu konuda acil önlem alınmaya başlanması gerekmektedir.
Projenin amacı ve sınırları
Geleneksel mimari karakterini büyük ölçüde koruyan Süleymaniye’nin, bütün olumsuzluklara rağmen, doğal ve tarihi değerleri ile
birlikte, bir bütün olarak değerlendirmesi için henüz çok geç değildir. Gerekli çalışmalar yapıldığı takdirde, Süleymaniye’nin eski
dönemlerdeki cazibe merkezi konumuna dönmesi mümkün olabilecektir.
Süleymaniye için ön araştırma, dokümantasyon, analitik etütler ve sentez çalışmaları bir anevvel yapılarak, bölgeyi hem fiziksel
boyutta hem de sosyal boyutta analiz etmek gerekmektedir. Tarihsel süreç içinden günümüze kadar olan değişim ve dönüşümleri
üzerinde detaylı çalışmalar hazırlanarak, Süleymaniye’nin alt yapı, ulaşım, trafik, çevre ve kentsel oluşum değerlendirmesi hazırlanmalıdır.
Süleymaniye Sit alanının koruma amaçlı analiz ve sentez çalışmaları yapılarak, koruma ve düzenleme planları oluşturulmalıdır.
Süleymaniye’nin 16. yüzyıl Osmanlı dönemindeki gibi canlandırılmasına yönelik, koruma imar planına veri teşkil edecek, uygulamaya yönelik kentsel tasarım projeleri üretilmelidir. İstanbul’un merkezindeki bu bölgenin yenilenerek hayat bulması, diğer tarihi
ve kentsel sit alanlarımızın üzerinde gerçekleştirilecek çalışmaları da olumlu etkileyerek, şehrin tarihi dokusunu geri kazanmasında
önemli bir yeri olacaktır.
SÜLEYMANİYE EVLERİ
GÖRSEL SUNUMU
(Kot Kesit +9.76)
İstanbul’un en eski konut yerleşim ve ticaret bölgelerinden olan Süleymaniye, şehrin tarihi dokusunun tipik özelliklerine sahip bir
parçasıdır. Çalışmamız 461, 562, 563 ve 572 ada üzerindeki 10’u tescilli olmak üzere toplam 48 parseli kapsamaktadır. Bölgenin mimari karakterini ortaya çıkarmak, özgün yapı plan çözümlerini ve cephe oranlarını yeniden oluşturabilmek esas amaç olarak ifade
edilebilir. Bahsi geçen tescilli yapıların dokuzu ayakta iken, bir tanesi mevcudiyetini koruyamamış durumdadır.
(Kot Kesit +10.00 )
(Kot Kesit +10.00 )
(Kot Kesit +9.76 )
Tescilli
(Kot Kesit +10.00 )
(Kot Kesit +9.87 )
Tescilli
Avan Proje
Avan Proje
Avan Proje
Avan Proje
Tescilli
Avan Proje
33 Parsel
7 Parsel
6 Parsel
5 Parsel
4 Parsel
3 Parsel
1-2-27 Parsel
(Kot Kesit +9.52)
(+9.74 Kot Kesit)
Çalışmak kapsamındaki 461 ve 572 adaları içeren Pervititch Haritası
Projeler çalışmalarına başlamadan önce İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan edinilen dökümanlar ile, yapıların
mimari özellikleri hakkında bilgilere ulaşılmış ve cephe fotoğrafları elde edilmiştir. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı tarafından Süleymaniye bölgesi için hazırlanan anıt fişleri ve 1900’lerin başında çizilmiş olan
Pervititch Haritası ile Alman Mavileri de incelenmiştir. Neticede elde edilen bu belgeler ışığında, yapıların plan kurgusu oluşturulmuş, cephe oranları çözülmüş ve bu vesile ile İstanbul’un karakteristik sivil mimarlık örneği konut yapılarını içeren Süleymaniye
Bölgesi’nin, yeniden eski dokusuna kavuşturulması sağlanmaya çalışılmıştır.
Çalışmamız, avan proje halinde önerileri sunulan otuz sekiz parselin ve adalar içerisinde dağınık durumda bulunan tescilli parsellerin üzerinde yapılan ada bazlı çizimler ile başlamakta; anıt yapılarımızın teker teker görsel sunumlarının verilmesiyle devam
etmektedir.
(+9.99 Kot Kesit)
(Kot Kesit +9.94)
Dr. Fatma SEDES - 2014
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
562 ADA BAZLI SUNUM KAT PLANLARI
EY
ku
u
oğ
yd
ze
Z
KU
ĞU
DO
atı
yb
ze
ku
TI
BA
(Kot Kesit
)
(Kot Kesit
(Kot Kesit
)
GİRİŞ
)
GİRİŞ
±0.00
K2
80
185
K2
80
185
doğal taş
kaplama
yüzey
±0.00
çim
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
±0.00
±0.00
±0.00
çim
çim
0
±0.0
±0.00
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
çim
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
doğal taş
kaplama
yüzey
0
±0.0
(Kot Kesit
eski 9 parsel
eski 8 parsel
SÜLEYMANİYE EVLERİ
)
atı
yb
ne
gü
GİRİŞ
Y
NE
GÜ
u
oğ
yd
ne
gü
563 ADA BAZLI SUNUM KAT PLANLARI
(Kot Kesit
)
9P
AR
SE
LA
VA
9P
AR
SE
LA
VA
N
N
10
PA
RS
EL
AV
AN
PA
At
RS
EL
lam
AV
AN
8P
AR
SE
LA
VA
N
11
a
Ta
şı
PA
RS
EL
Ca
dd
AV
AN
13
esi
PA
RS
EL
AV
AN
SE
LA
VA
N
So
kak
12
Ha
yat
7P
AR
14
PA
RS
EL
AV
AN
15
PA
RS
EL
AV
AN
LA
VA
N
5P
AR
SE
LT
ES
CİL
Lİ
Ye
ni
6P
AR
SE
LA
VA
N
-16
4P
AR
SE
(Kot Kesit
(Kot Kesit
)
22
4P
AR
SE
LA
i
es
d
ad
VA
N
İşl
3P
18
AR
SE
LA
ek
VA
N
So
kak
EL
AR
SE
LA
VA
N
20
1P
AR
SE
LA
VA
N
(Kot Kesit
)
R
PA
AN
AV
N
VA
LA
SE
AR
1P
L
SE
SÜLEYMANİYE EVLERİ
P
AN
AV
cı
a
H
19
2P
S
AR
n
dı
Ka
N
VA
LA
SE
R
PA
C
SEL
PAR
N
AVA
AN
L AV
RSE
6 PA
15-1
)
K
461 ADA 6 PARSEL
KA
O
IS
AM
it Altı
Tuğla
Tahta
7x14
7x14
Ahşap
Ahşap
lik
Süpürge
Ahşap
Kuşak
Ahşap
e Ahşap
Döşem
ması
Süpürg
elik
ervaz
GK01
ODA
Ahşap Kapla
r
naj
silme-p
yonKirişle
Kadro
Ahşap
İzolas
Ahşap
Tavan r
ması
AhşapKapla Çıtala
k babası
Kuşak
K4
lik
Ahşap
Ahşap
korkulu
e
ması
Döşem
ervaz
Kuşak
silme-p
Ahşap
r
AhşapKapla
naj
yon
Kirişle
Kadro
İzolas
Ahşap
Tavan r
ması
Ahşap
Kapla Çıtala
Ahşap
ü
sı
Örtüs
Tahta
7x14
1K01
ODA
küpeşte
it
Kirem
Kiriş
7x14
r
Ahşap
Kirişle
K4
elik
Tavan r
ması
Ahşap
Ahşap
Kapla Çıtala
Süpürg
Ahşap
ka
k
Ahşap
Altı
Ahşap
Taş
Kapla
k
Topra
ma
k
Topra
Harcı
Doğal
Harç
ırılmış
Dolgu
Sıkışt
Kapla
Tİ
Sİ
ma
Taş
Doğal
Harcı
Harç
ırılmış
Dolgu
Sıkışt
UĞU
BOŞL
63
TIM
YALI
B
10
BK01 NLUK
ODU
K4
AhşapKapla
AhşapKapla
r
naj
yonKirişle
Kadro
İzolas
Ahşap
Tavan
k
ması
Ahşap
Kapla
Beton
basama
Ahşap limon kiriş
7
NLUK
ahşap
kaplam
ksiyon-
Tuğla
e
a
altı
en
Merdiv
konstrü
Duvarı
Yangın
Döşem
ması
2/30)
17x(2
KE
Ahşap korkuluklar
merdive
Ahşap
/30) en
6x(21Merdiv
Taş
A
Ahşap küpeşte
n
Döşem
ması
BK01
ODU
e
4
Tİ
/30) ven
06
Sİ
9x(21Merdi
Taş
B
B-
KE
14
Üzeri
i Sıva
0
P1
M1
2/30)
Ahşap
90
210
K4
n
Ahşap
merdive
Beton
P1
k
90
230
dikme
basama
0
.0
±0
K4
90
230
K4
M
0
.0
±0
90
210
90
230
K2
18
90
14
ı
n
Duvar
Yangı
Tuğla
±0
B
.0
0
A
a
90
210
5
K
KA
SO
K
KA
SO
4
Üzeri
ÇatkıSıva
i
Ahşap
Bağdad
P1
UF
İzi
İŞ
Cumb
İR
G
7
66-1.26
P1
/30) ven
6x(21Merdi
Taş
AR
230
90
210
Sİ
SE
RE
ED
.9
K3
17x(2
A
EL
4
Yangı
Tuğla
-1
64
90
230
Duvar
/30) ven
9x(21Merdi
Taş
Çatkı
Ahşap Bağdad
ı
n
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Molla Hüsrev Mahallesi, 131 pafta, 461 ada 6 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş ancak ön cephesi bugün mevcudiyetini koruyamamış olan,
zemin kat üzerinde iki normal kattan oluşan, ahşap konstrüksiyonlu
konut yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
ervaz
GK02 A
SOF
Ahşap Kapla
r
naj
yon
Kirişle
Kadro
İzolas
Ahşap
Tavan
ması
K4
K4
Ü
HOL
Ahşap
ervaz
silme-p
Ahşap
GK02 Ş
GİRİ
lik
Süpürge
Ahşap
A-
9
e
Ahşap Kapla
r
naj
yonKirişle
Kadro
İzolas
Ahşap
Tavan r
ması
Ahşap
Kapla Çıtala
Kuşak
Ahşap
2/30)
1K01
ODA
Döşem
ması
1K02
SOFA
Tuğla
17x(2
ervaz
silme-p
Ahşap
Ahşap basamak-rıhtlar
M1
Yangın
Ahşap
Süpürg
Ahşap
Ahşap korkuluklar
16x(22
Kuşak
elik
Süpürge
Ahşap
/30)
Ahşap
Duvarı
Yangın
Tuğla
n
merdive
M2
silme-p
Ahşap
Duvarı
e
Ahşap Kapla
r
naj
yon
Kadro
Kirişle
İzolas
Ahşap
Tavan r
ması
Ahşap
Kapla Çıtala
Kuşak
K4
2K02
HOL
Ahşap
8
2K01
ODA
it
2K01
ODA
r
Döşemması
KA
Merte
Kiriş
Ahşap
Ahşap
Kirem
k
Merte
Kirişle
Tavan r
ması
Ahşap
Ahşap
Kapla Çıtala
AY
GÖRSEL SUNUMU
Duvarı
Yangın
it Örtüsü
sı
Kirem
Kirem
M
Nİ
NU
KA
ŞE
ka
Alatur
ervaz
silme-p
Ahşap
Ahşap
N
DI
Alatur
M
HA
3
Sİ
DE
1
E
İY
2
AN
D
CA
YM
LE
SÜ
Elmaruf Sokak Silüeti
Vaziyet Planı
634
90
211
+9.05
)
B
333
(Kot-Kesit
+8.95
)
KANUNİ MEDRESESİ SOKAK
(Kot-Kesit
)
525
(Kot-Kesit
+8.98
+9.02
)
GK02
BAHÇE
Zemin: Toprak Dolgu
9x(21/30)
Taş Merdiven
626
(Kot-Kesit
-1.90
644
314
324
±0.00
168
80
32
89
97
105
91
97
91
34
154
80
250
16
89
80
230
14
34
792
20
90
124
278
90
849
Tuğla Yangın Duvarı
71
90
90
230
201414
Tuğla Yangın Duvarı
881
K4
Beton basamak
GK03 242
±0.00
WC/BANYO
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Bağdadi Sıva
Zemin: Ahşap Kaplama
242
Alan: 2.85 m ²
124
M1 Ahşap merdiven
278
37
Ø14
Ahşap dikme
207
90
90
230
207
90
1406
81
K4
17x(22/30)
Ahşap Çatkı Üzeri
Bağdadi Sıva
278
GK04
MUTFAK
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Bağdadi Sıva
Zemin: Ahşap Kaplama
Alan: 5.8 m ²
1418
169
K3
A
A
291
429
87
131
278
97
Cumba İzi
Ahşap Çatkı Üzeri
Bağdadi Sıva
51
(Kot-Kesit
+10.00
)
(Kot-Kesit
+9.92
)
90
210
143
230
16
143
)
401
+9.97
GK01
ODA
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Bağdadi Sıva
Zemin: Ahşap Kaplama
Alan: 10.9 m ²
±0.00
K2
49
(Kot-Kesit
401
±0.00
GK02
SOFA
Tavan: Ahşap
Kaplama
Duvar: Bağdadi Sıva
Zemin: Ahşap
Kaplama
Alan: 16.6 m ²
P1
6x(21/30)
Taş Merdiven
-1.26
B
(Kot-Kesit
+9.91
)
ELMARUF SOKAK
GİRİŞ
Yapının 2010 yılında çekilmiş fotoğrafı
Restorasyon projesi zemin kat planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Ahşap silme-pervaz
M2 Ahşap merdiven
16x(22/30)
şa
pb
as
Ah
şa
am
ak
-rıh
tla
pk
or
ku
1K02
SOFA
luk
r
lar
1K01
ODA
Ahşap Döşeme
Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Ahşap Kirişler
Ahşap Kuşak
Ahşap Süpürgelik
M1 Ahşap merdiven
524
626
34
34
27
89
97
105
Tuğla Yangın Duvarı
K4
538
A
403
2K01
ODA
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Bağdadi Sıva
Zemin: Ahşap Kaplama
Alan: 31.8m²
Tuğla Yangın Duvarı
263
516
791
90
230
90
P1
P1
P1
Ahşap Giyotin Pencere
Kat Silmesi
50
90
571
52
52
90
50
47
90
90
32
66
P1
90
224
220
B
667
P1
P1
65
50
90
52
32
90
102
102
224
90
32
66
P1
90
224
220
B
667
Ahşap Kaplama
P1
P1
P1
Ahşap Giyotin Pencere
90
210
90
210
90
210
90
210
90
210
P1
102
47
90
210
47
80
90
80
48
Ahşap Kaplama
Ahşap Giyotin Pencere
Saçak İzi
P1
65
32
90
102
Kat Silmesi
224
1. KAT PLANI
P1
Serpme Sıva
Ölçek: 1/50
Ahşap Kapı
Restorasyon projesi 1. normal kat planı
Ahşap Kaplama
Ahşap Çatkı Üzeri
Bağdadi Sıva
571
50
Kat Silmesi
Ahşap Giyotin Pencere
+6.96
Ahşap Çatkı Üzeri
Bağdadi Sıva
90
29
Alaturka Kiremit Örtüsü
%33 Eğim
+6.96
398
A
313
210
230
6x(21/30)
Taş Merdiven
BK01
ODUNLUK
Restorasyon projesi kesiti
1418
2K02
HOL
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Bağdadi Sıva
Zemin: Ahşap Kaplama
Alan: 2.95 m²
Tuğla Yangın Duvarı
792
882
Tuğla Yangın Duvarı
164
540
537
541
A
1K01
ODA
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Bağdadi Sıva
Zemin: Ahşap Kaplama
Alan: 31.8m²
52
Ahşap Döşeme
Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Ahşap Kirişler
Beton
basamak
Doğal Taş Kaplama
Harç
Dolgu Harcı
Sıkıştırılmış Toprak
140
1406
1418
258
K4
+3.59
GK02
SOFA
K4
34
Ahşap Kaplama
A
K4
P1
11
90
210
18
516
Tuğla Yangın Duvarı
90
230
90
lar
90
210
97
M2 Ahşap merdiven
Ahşap Çatkı Üzeri
Bağdadi Sıva
Ahşap Çatkı Üzeri
Bağdadi Sıva
Tuğla Yangın Duvarı
97
Ahşap merdiven 16x(22/30)
16x(22/30)
M2 Ahşap merdiven
883
157
143
+3.59
169
te
luk
324
P1
90
210
16
90
210
296
Ahşap merdiven
1406
Saçak İzi
P1
11
93
97
250
105
iriş
eş
ku
626
523
143
97
nk
or
YALITIM BOŞLUĞU
9x(21/30)
Taş Merdiven
314
P1
89
mo
üp
pk
18
Ahşap Tavan
Kaplaması
GK02
BAHÇE
Zemin: Toprak Dolgu
638
-1.90
27
p li
K4
-1.90
97
pk
şa
şa
157
şa
Ah
Ah
Ahşap korkuluk babası
Ah
Merdiven altı ahşap
konstrüksiyon-kaplama
34
Ahşap Tavan
Kaplaması
Ahşap Çıtalar
Ahşap silme-pervaz
17x(22/30)
18
341
Ah
B
Ahşap Tavan
Kaplaması
Ahşap Çıtalar
218
B
Ahşap Döşeme
Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Ahşap Kirişler
92
Ahşap Süpürgelik
35
Ah
şap
küp
eşt
e
Ahşap Kuşak
319
210
2K01
ODA
75
Ahşap Kirişler
Ahşap Tavan
Kaplaması
Ahşap Çıtalar
112
Ahşap silme-pervaz
Serpme Sıva
Ahşap Giyotin Pencere
Restorasyon projesi 2. normal kat planı
K2
Kat Silmesi
(Kot-Kesit +9.97)
6x(21/30)
Taş Merdiven
K1
Restorasyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
(Kot-Kesit +10.00)
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
• Adı
• İl
• İlçe
• Mahalle
• Pafta
• Ada
• Parsel
• Dönemi
• Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Molla Hüsrev Mahallesi
: 131
: 461
:6
: 19. yy
: Ahşap - Kargir - Tuğla
RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon projesi çalışmasında elde edilen veriler doğrultusunda yapının varsayılan orjinal yapısının korunmasına ve günümüz
kullanımına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. Restitüsyon çalışmaları esnasında belirlenen hacimler korunmuş, özellikle ıslak
hacimlerin organizasyonu modern durumlar için uyarlanmıştır.
Yapı tuğla yangın duvarı ile birlikte, orjinal haline uygun ahşap konstrüksiyon olarak projelendirilmiştir. Merdivenler daha
önceden tespit edilmiş merdiven izi doğrultusunda ahşap olarak çizilmiştir.
Bodrum katta kiler olarak varsayılan bölge, bu işlevin devam edeceği şekilde düzenlenmiştir. Yanına ıslak bir hacim eklenmiştir.
Bodrum kat hacimlerinin zemin ve duvarları seramik kaplama, diğer tüm tavan ve zemin döşemeleri ahşaptır.
Yapının dış duvarları aslına uygun sıvalı, ahşap konstrüksyonlu cumbalı, iç duvarları da bağdadi sıva olarak düşünülmüştür.
Süleymaniye bölgesinde daha once tespit edilmiş yapı detayları göz önünde bulundurularak, yapının elde bulunan fotoğrafı üzerinden ve şu anki haliyle karşılaştırma yapılarak uygun yapı detayları seçilmiştir.
Bodrum kat tuvaleti iç tefriş olarak modern tuvalet ekipmanları ile yeniden tefriş edilmiştir. Bu şekliyle zemin kat depolama ve işlik
faaliyetinin olduğu alan olarak öne çıkmaktadır.
Giriş katı için daha çok oturma, yemek yeme fonksiyonlarına uygun mekanlar düşünülmüştür. Bu kattaki ıslak hacimlere de,
modern ihtiyaçları karşılayabilecek elemanlar yerleştirilmiştir. Mutfak ve holün beraber bulunduğu alan modern ihtiyaçlar doğrultusunda beraber kullanılabilecek şekilde uyarlanmıştır.
1. normal kat için daha çok dinlenme, uyku fonksiyonlarına uygun mekanlar düşünülmüştür. Sokağa bakan cephede cumbalı bir
oda oluşmuştur. Arka cepheye bakan bölümde bir banyo konumlandırılmıştır.
2. katta da dinlenme fonksyonlarını karşılayacak bir başka oda konumlandırılmıştır. Bu odada cumba devam ettirelerek, cephenin
tarihi dokuya uygun devam etmesi sağlanmıştır. Arka cepheye bakan bölüme bir ıslak hacim yerleştirilmiştir.
Yapının çatısı pervititch haritasındaki gösterime uygun olarak tek kırmalı tuğla kalkan duvarlı çatı olarak projelendirilmiştir. İkinci
kattaki cumbalı odanın üstü de tuğla çatının saçak uzantısıyla kapatılmıştır.
Bahçenin bulunduğu alan kullanılarak inşa edilen muhdes betonarme ıslak hacimler ve diğer muhdes bölümler kaldırılarak yapı
özgün haline uygun halde projelendirilmiştir.
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
562 ADA 3 PARSEL
GÖRSEL SUNUMU
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 107 pafta, 562 ada 3 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş olan, zemin kat üzerinde iki normal kattan oluşan, volta döşemeli,
kagir yığma konut ve ticaret yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
Vaziyet Planı
A
479
54
54
374
296
54
117
BİTİŞİK YAPI
520
BİTİŞİK YAPI
ZK 02 (Fırın)
Döşeme : Karoseramik
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 3.10 m
Alan
: 31.30 m²
20
13
M3 MERDİVENİ
12
Basamak kapl. : Mermer
Duvar
: Tuğla
Tavan
: Volta döş+sıva
11
10
13x20/23,5
9
75
Tuğla Baca
59
75
Tuğla Duvar
B
7
6
5
390
B
8
4
3
1359
2
1
200
-0.70
384
120
132
20
Tuğla Duvar
ZK 02 (Fırın)
20
Kemerli Geçiş
1110
132
15
3 Parsel Statik Raporuna göre
Putrel atılarak güçlendirme
yapılacaktır.
14
336
15x18/ 23.5
11
10
9
8
457
4x17.5/ 30
7
6
5
4
3
2
Döşeme : Karoseramik
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 2.40 m
Alan
: 13.10 m²
25
139
27
132
75
190 P1
75
190 P1
75
190 P1
340
622
ZEMİN KAT PLANI
(Kot-Kesit: +9.89)
BİTİŞİK YAPI
1
±0.00
K1 137
230
90
230 K2
350
62
Basamak kapl. : Mermer
Duvar
: Tuğla
Tavan
: Volta döş+sıva
12
ZK 01 (Taşlık)
(Kot-Kesit: +10.00)
M2 MERDİVENİ
13
Döşeme : Karoseramik
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 3.10 m
Alan
: 42.20 m²
A
+0.13
60
(Kot-Kesit: +9.90)
GİRİŞ
Küçük pazar caddesi
(Atlama taşı caddesi)
Yapının 2010 yılında çekilmiş fotoğrafı
Restorasyon projesi zemin kat planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
(Kot-Kesit: +9.85)
alaturka kiremit
kiremit altı kaplama tahtası
mertek 5x15 cm
ahşap kiriş 7x14 cm
+13.60
+12.80
baca
+12.54
16
+9.50
Duvar
Süpürgelik
+8.60
36
40
174
199
513
38
60
296
175
61
34
32
260
226
34
32
340
308
340
Hatıl
BK O2
Taş Temel Duvarı
Taş Temel Duvarı
Restorasyon projesi kesiti
+13.60
+13.60
+13.24
+12.94
+12.94
+12.50
200
baca
+12.40
+11.75
+11.75
+11.40
+11.40
+10.83
36
P4
P4
Ahşap Giyotin Pencere
Ahşap Giyotin Pencere
106
106
A
174
62
622
106
174
A
1. KAT PLANI
+9.27
+9.27
+8.96
+8.96
Serpme Mozaik Kaplama
2. KAT PLANI
+7.73
+7.73
P3
P3
Ahşap Giyotin Pencere
Restorasyon projesi 1. normal kat planı
Restorasyon projesi 2. normal kat planı
Ahşap Giyotin Pencere
+5.69
+5.69
Serpme Mozaik Kaplama
P2
P2
Sabit Cam
Sabit Cam
+3.20
+3.20
+2.60
+2.30
Ahşap Vitrin
K2
+1.00
+2.30
P2
P2
P2
K1
+1.00
Mermer Silme
±0.00
±0.00
Restorasyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
46
34
34
32
296
220
1011 34
34
91
154
-0.70
Döşeme : Yığma + Sıva
Duvar : Tuğla + Sıva
Tavan : Volta döşeme
h : 1.28
P4 174
174
62
622
Ahşap süpürgelik
±0.00
Karoseramik Kaplama
Yapıştırıcı
Harç
Sıkıştırılmış Toprak
Hatıl
+9.22
259
Ahşap süpürgelik
Ahşap Süpürgelik
I Profil
niş
2K 02 (ODA)
P4 174
174
174
Karoseramik Kaplama
Yapıştırıcı
Harç
Volta Döşeme
Sıva
-0.70
+10.83
200
P3 174
220
P3 174
220
106
496
230
K4 100
220
135
98
513
38
73
199
Ahşap süpürgelik
95
40
Karoseramik Kaplama
Yapıştırıcı
Harç
Volta Döşeme
Sıva
U Profil
33
+9.22
niş
+2.70
Döşeme : Karo mozaik
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 3.10 m
M2 MERDİVENİ
Şap
Harç
Sıkıştırılmış Toprak
1110
15
dolu tablalı kapı
100
Tuğla Duvar
ZK O2 (FIRIN)
I Profil
+5.30
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Ahşap
h
: 2.82 m
Alan
: 19.50 m²
372
68
405
387
BİTİŞİK YAPI
+5.30
Döşeme : Karoseramik
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 2.30 m
130
100
1K 02 (ODA)
+8.60
+5.30
I Profil
Basamak kapl. : Mermer
Duvar
: Tuğla
Tavan
: Volta döş+sıva
95
niş
Basamak kapl. : Mermer
Duvar
: Tuğla
Tavan
: Volta döş+sıva
Duvara monte edilmiş
ahşap küpeşte
Döşeme : Karoseramik
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 2.40 m
Alan : 13.10 m²
+5.96
Süpürgelik
4
+9.22
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 3.00 m
Alan
: 20.25 m²
ZK 01 (Taşlık)
+7.50
AK 01 (FIRIN - DEPO)
M3 MERDİVENİ
Taş Temel Duvarı
5
+8.60
510
K3
Hatıl
7 Tuğla Duvar
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana3
2
Tavan : Ahşap
h
: 2.82 m
1
Alan
: 9.75 m²
15
41
275
8
2K 01 (HOL)
20
Duvara monte edilmiş
ahşap küpeşte
+4.70
Karoseramik Kaplama
Yapıştırıcı
Harç
Volta Döşeme
Sıva
-2.20
6
100
100
239
13x20/ 23.5
489
227
K4 100
220
615
357
10
34
34
10 34
56
P4
80
175
115
13x20/ 23.5
dolu tablalı kapı
dolu tablalı kapı
dolu tablalı kapı
dolu tablalı kapı
120
100
100
dolu tablalı kapı
296
22
43
K4 100
220
9
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 3.00 m
Ahşap Kaplama
Kadron
Harç
Volta Döşeme
Ahşap
Sıva
+5.30
Döşeme : Yığma+ Sıva
Duvar : Tuğla + Sıva
Tavan : Volta döşeme
h : 1.90
B
10
342
289
1110
20
20
100
12
+8.60
10
M4 MERDİVENİ
Dolu Tablalı
Kapı
BK 01
: Mermer
: Tuğla
: Volta döş+sıva
Dolu Tablalı
Kapı
Basamak kapl. : Mermer
Duvar
: Tuğla
Tavan
: Volta döş+sıva
Duvar
±0.00
M4 MERDİVENİ
Sistemi
Duvar
Tavan
13
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Ahşap
h
: 2.82 m
Alan
: 7.85 m²
85
100
100
100
Dolu Tablalı
Kapı
I Profil
16
14
75
2K 03 (ODA)
Ahşap Süpürgelik
Karoseramik Kaplama
Yapıştırıcı
Harç
Volta Döşeme
Sıva
+0.13
17
15
162
43
Basamak kapl. : Mermer
Duvar
: Tuğla
: Volta döş+sıva
Tavan
106
dolu tablalı kapı
125
105
20
Tuğla Duvar
M4 MERDİVENİ
1
+5.30
510
237
265
7
5
146
137
11
Tuğla Baca
B
+2.30
26
100
237
1359
223
BİTİŞİK YAPI
8
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana 4
Tavan : Volta döşeme+sıva
3
h
: 3.00 m
2
Alan
: 8.60 m²
20
BİTİŞİK YAPI
K4 100
220
71
376
5
6
1K 01 (HOL)
275
93
B
7
K4
Tuğla Duvar
Döşeme : Karoseramik
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Ahşap +8.60
h
: 2.82 m
Alan
: 6.11 m²
8
500
568
195
400
2K 04 (BANYO)
9
12
43
274
K4 100
220
238
Basamak kapl. : Mermer
Duvar
: Tuğla
Tavan
: Volta döş+sıva
10
80
100
1359
Döşeme : Karoseramik
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 3.00 m
Alan
: 7.20 m²
+5.30
M3 MERDİVENİ
6
75
15
K4 100
220
13
12
Tuğla Baca
1K 03 (MUTFAK)
+5.30
Ahşap Kaplama
Kadron
Harç
Volta Döşeme
Sıva
1K 06 (ODA)
Tuğla Duvar
+7.50
Duvara monte edilmiş
ahşap küpeşte
+3.85
117
dolu tablalı kapı
120
100
K4 100
220
I Profil
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 3.00 m
54
100
266
235
11
162
239
23
+5.30
Döşeme : Karoseramik
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
80
Tavan : Volta döşeme+sıva K5 220
236
h
: 3.00 m
Alan
: 2.35 m²
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Ahşap
+8.60
h
: 2.82 m
Alan
: 10.05 m²
BİTİŞİK YAPI
106
15
48
236
22 10 80
102
1K 04 (WC)
75
296
K4 100
220
149
Döşeme : Ahşap +5.30
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
K5 80
Tavan : Volta döşeme+sıva 220
h
: 3.00 m
235
Alan
: 3.40 m²
80
39 80
141
1K 05 (SANDIK ODASI)
100
15
BİTİŞİK YAPI
26
dolu tablalı kapı
235
niş
+4.75
2K 05 (ODA)
+9.22
117
100
266
BİTİŞİK YAPI
275
239
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Volta döşeme+sıva
h
: 3.00 m
Alan
: 10.05 m²
80
374
80
67
54
+5.83
67
80
dolu tablalı kapı
80
175
80
175
54
1K 06 (ODA)
121
80
54
54
67
80
+5.30
B
479
80
80
118
80
175
P4
P4
80
80
374
80
67
54
121
P4
479
80
80
118
A
+9.21
+8.60
30
30
A
1K 02 (ODA)
+10.96
Ahşap Kaplama +9.22
Kadron
Harç
Volta Döşeme
Sıva
Ahşap Süpürgelik
+8.60
197
296
+7.83
Tuğla Duvar
66
+9.22
34
34
Tuğla Duvar
Ahşap Kaplama +9.22
Kadron
Harç
Volta Döşeme
Sıva
Ahşap
76
62
+9.15
Dolu Tablalı
Kapı
2K 05 (ODA) +10.96
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Ahşap
Niş
h
: 2.82 m
K4
282
170
Döşeme : Ahşap
+10.80
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Ahşap
h
: 2.82 m
282
282
174
282
Döşeme : Ahşap
Duvar : Tuğla üzeri sıva + badana
Tavan : Ahşap
h
: 2.82 m
Tuğla Duvar
2K 01 (HOL)
Tuğla Duvar
62
Niş
2K 02 (ODA)
282
+10.96
Niş
220
+10.96
298
330
+10.95
228
260
10 26 1016
16
Yastık Kirişi 12x8
SÜLEYMANİYE EVLERİ
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
İl
İlçe
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
Dönemi
Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Yavuz Sinan mahallesi
: 107
: 562
:3
: 19. yy
: Kargir – tuğla
RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon projesi çalışmasında elde edilen veriler doğrultusunda yapının varsayılan özgün yapısının korunmasına ve günümüz
kullanımına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır.
Zemin kat ticaret alanı ve üst katlar konut olarak kullanılacaktır. Ara kat fırının deposu olarak kullanılabilir. Konut olarak kullanılacak olan iki katın odaları mevcut yapıda yerinde bulunmaktadır. Sadece ıslak hacimlerine modern bir şekilde kullanılabilmesi
için klozet, lavabo ve duş teknesi konulmuştur.
Yapının tümünde tavan döşemelerinin sıvaları kaldırılacaktır ve volta donatılarına antipas sürülecektir. Gerekli görülen kısımlarda
derz, sıva (özgün) ve taş, tuğla onarımı yapılacaktır. Kopmalar ve çatlaklar özgün malzeme ile tamamlanacaktır. Tüm yenilenmiş
doğramalar özgün ahşap pencere detayları ile tamamlanacaktır. Ahşap döşemelerde gerekli görülen kısımlar tamlanacak ve hepsine
koruyucu uygulanacaktır. Özgün ahşap kapılar üzerindeki yağlı boya kimyasal yöntemlerle kaldırılacak ve gerekli görülen kısımlarda onarımları yapılacaktır.
Seramik ile kaplı duvar yüzeyleri özgün tuğla+sıva haline dönüştürülmüştür. Zemin döşemeleri özgün karo mozaik ile değiştirilmiştir. Zemin katta cephede, pencere hizasında olan özgün silmede bulunan kopmalar onarılmıştır. Zemin kat cephesinin kaplandığı
yeni tuğlalar kaldırılmıştır. Özgün sıvalı haline döndürülmüştür. Tavan döşemesinin bir kısmı mevcutta seramiktir. Diğer katlarda
volta döşeme olması nedeniyle bu katta da özgün döşemenin volta döşeme olduğu düşünülmüştür.
Ara katın fırının deposu olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Ara kattaki sonradan açılan boşluk kapatılmıştır. Muhdes bölücü
duvar kaldırılmıştır. Pencerenin aluminyum doğraması ahşap doğrama ile değiştirilmiştir. Cephede saçak işlevi gören ondüle levha
kaldırılmıştır. Merdiveni taşıyan ara duvarda sonradan açılan boşluk kapatılmıştır. Muhdes metal taşıyıcılar kaldırılmıştır. Döşemede sonradan açılan boşluk kapatılmıştır. Tavan döşemesi volta döşemedir. Cephedeki profillerde oluşan kopmalar onarılmıştır.
İkinci kata çıkan betonarme merdiven özgün mermer merdivenle değiştirilmiştir. İkinci kattaki iki odanın özgün ahşap döşemeleri, volta döşeme tavanı ve ahşap süpürgelikleri mevcuttur. Muhdes aluminyum doğramalar, ahşap doğramalar ile değiştirilmiştir.
Cephede denizlikteki kopmalar onarılmıştır. Üçüncü katta 3K01 kodlu odada ara duvar muhdes olduğu için kaldırılmıştır. Ahşap
döşemeler ve tavanlar korunmuştur.
Cephede taş silmedeki kopmalar ve özgün alınlıktaki kopmalar onarılmıştır.
Yapının çatısı da dönemin özelliklerini taşıyan kırma çatıdır. Su tahliyesinin çinko dereler aracılığıyla sağlandığı düşünülmektedir.
80’li yıllardan yapıya ait bir fotoğraf
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
562 ADA 11 PARSEL
GÖRSEL SUNUMU
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 107 pafta, 562 ada 11 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş olan, zemin kat üzerinde bir normal kattan oluşan, volta döşemeli,
kagir yığma konut ve ticaret yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
Vaziyet Planı
769
80
50
50
moloz taş duvar
45
671
25
52
ahşap kapı
-0.50
86
ahşap kapı
180
343
Z03
MUTFAK
Zemin: Ahşap Kaplama
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
3
2
60
ahşap kanatlı pencere
34 12
17
340
ahşap kaplama
Z02
ODA
±0.00
159
126
1
dökme mozaik denizlik
tuğla duvar
86
Zemin: Karo Mozaik
Tavan: Ahşap Kaplama
ahşap kapı
Duvar: Sıva+Boya
262
16x(20-24)
4
Z01
SOFA
48
340
17
34
62
458
5
92
6
70
ahşap kaplama
±0.00
20
tuğla duvar
94
92
192
ahşap kapı
175
306
ahşap kanatlı pencere
Zemin: Ahşap Kaplama
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
ahşap kanatlı pencere
±0.00
dökme mozaik denizlik
(kot-kesit
-0.50
+9.87
340
265
44
50
32
2
31
50
±0.00
37
32
129
ahşap kapı
46
tuğla duvar
293
45
42
164
43
karo mozaik kaplama
43
dökme mozaik denizlik
1
200
129
-0.50
R16
(kot-kesit
68
888
93
178
38
12
65
86
-0.37
+10 .00)
575
177
Zemin: Karo Mozaik
Tavan: Sıva+Boya
Duvar: Sıva+Boya
906
20 20
(kot-kesit
185
64
±0.00
118
dökme mozaik denizlik
55
78
Z04
WC
tuğla duvar
86
13
92
45
11
ahşap kapı
2
192
178
±0.00
(kot-kesit
180
19
53
dökme
mozaik
denizlik
723
140
1
185
92
247
101
53
78
89
13
53
45
228
262
237
Zemin: Doğal Taş Kapl.
Duvar: Sıva+Boya
59
256
Z05
BAHÇE
265
68
-0.61
+9.76
25
755
(kot-kesit
(kot-kesit
-0.65
+9.72
Yapının 2010 yılında çekilmiş fotoğrafı
Restorasyon projesi zemin kat planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
-0.72
+9.65
-0.49
+9.88)
Alaturka Kiremit
bahçe duvarı
Ahşap Kaplama
Ahşap Mertek
793
tepe mahyası kiremidi
tepe aşığı
10x10 cm
74
20
20
16
61
61
22
30
313
175
318
313
318
220
220
53
60
64
22
16
22
22
16
658
22
13
13
taş kat silmesi
taş payanda
61
63
86
Ahşap Kaplama
Ahşap Kiriş
Ahşap Tavan
Ahşap Çıtalar
tuğla duvar
79
301
145
301
220
77
25
16 29
29
25
87
208
210
210
192
29
25
175
Karo Mozaik Kapl.
Harç
Moloz Dolgu
Sıkıştırılmış Toprak
32
396
181
ahşap kanatlı pencere
ahşap kapı
Zemin: Karo Mozaik
Tavan: Sıva+Boya
Duvar: Sıva+Boya
Karo Mozaik Kapl.
Harç
Moloz Dolgu
Sıkıştırılmış Toprak
56
64
128
R34
B02
DEPO
ahşap kapı
Zemin: Karo Mozaik
Tavan: Sıva+Boya
Duvar: Sıva+Boya
210
180
346
27
27
92
18
220
702
147
308
175
B01
DEPO
ahşap kanatlı pencere
dökme mozaik denizlik
64
dökme mozaik denizlik
±0.00
-050
26
ahşap kanatlı pencere
87
+3.20
37
ahşap kanatlı
pencere
dökme mozaik denizlik
Ahşap Kaplama
Volta Döşeme
Sıva
208
64
limon kiriş
Zemin: Ahşap Kaplama
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
184
346
156
305
180
61
Karo Mozaik Kap.
Harç
Volta Döşeme
Sıva
±0.00
102
ODA
+3.20
Zemin: Ahşap Kaplama
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
97
ahşap kaplama
36
2
1
Z02
ODA
ahşap kapı
Zemin: Karo Mozaik
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
38
420
Zemin: Ahşap Kaplama ahşap kapı
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
3
Z01
SOFA
ahşap merdiven
12
12
tuğla duvar
12
402
92
101
SOFA
4
ahşap kapı
420
86
5
406
ahşap kanatlı
pencere
dökme mozaik denizlik
ahşap kanatlı pencere
+3.20
38
55
ahşap kaplama
6
16x(20-24)
taş eliböğründe
taş silme
dökme mozaik denizlik
7
26
Zemin: Ahşap Kaplama
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
Ahşap Kaplama
Ahşap Kiriş
Ahşap Tavan
Ahşap Çıtalar
ahşap korkuluk
9
582
Zemin: Ahşap Kaplama
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
76
ahşap kapı
8
30
çinko oluk
alın tahtası
102
ODA
ahşap kapı
ahşap küpeşte
103
ODA
Zemin: Ahşap Kaplama
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
9
16
ahşap merdiven
4
58
179
37
11
4
13
ahşap kaplama
6 20
92
15
ahşap kapı
101
SOFA
249
13
ahşap kapı
14
R59
R4
93
86
92
11
10
12 13
44
71
37
Zemin: Karo Mozaik Kaplama
Tavan: Ahşap Kaplama
213
Duvar: Sıva+Boya
210
ahşap kanatlı pencere
80
402
kiremit altı tahtası
13
179
207
+3.20
277
313
251
30
78
20
30
tuğla duvar
104
BANYO
80
69
dökme mozaik denizlik
53
25
30
99
28
276
dökme mozaik denizlik
ahşap kanatlı pencere
30
825
220
179
78
ahşap korkuluk
80
taban aşığı
10x10 cm
58
ahşap mertek
ahşap göğüsleme
10
16
20
ahşap küpeşte
92
94
mertek
5x10 cm
92
77
2
dökme mozaik denizlik
146
819
181
468
81
60
R60
Restorasyon projesi kesiti
Restorasyon projesi 1. normal kat planı
793
bahçe duvarı
104
Alaturka Kiremit
çatı eğimi %37
Alaturka Kiremit
çatı eğimi %37
çinko oluk
581
taş silme
70
66
P11 180x180 cm
Ahşap kanatlı
Pencere
tuğla duvar
220
325
taş silme
101
386
250
taş eliböğründe
taş eliböğründe
çinko dere
70
ahşap
kanatlı
pencere
35
P11 180x180 cm
Ahşap kanatlı
Pencere
ahşap kaplama
11
10
12 13
14
15
16
dökme mozaik denizlik
8
alaturka kiremit çatı örtüsü
%33 eğim
taş silme
809
Zemin: Ahşap Kaplama
Tavan: Ahşap Kaplama
Duvar: Sıva+Boya
+5.50
dökme mozaik denizlik
alaturka kiremit çatı örtüsü
%33 eğim
578
201
ÇATI ARASI
6
5
518
7
taş payanda
alaturka kiremit çatı örtüsü
%33 eğim
dökme söve
ahşap kaplama
taş payanda
taş payanda
K3 130x250 cm
Ahşap Giriş
Kapısı
P3 265x155 cm
Ahşap kanatlı
Pencere
309
tuğla duvar
368
taş silme
148
521
16x(20-24)
581
9
±0.00
dökme mozaik denizlik
±0.00
±0.00
mermer merdiven
çinko dere
P6 65x145 cm
576
Restorasyon projesi 2. normal kat planı
Restorasyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
İl
İlçe
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
Dönemi
Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Yavuz Sinan mahallesi
: 107
: 562
: 11
: 19. yy
: Kargir – tuğla
RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon projesi çalışmasında elde edilen veriler doğrultusunda yapının varsayılan orjinal yapısının korunmasına ve günümüz
kullanımına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. Restitüsyon esnasında belirlenen hacimler korunmuş, özellikle ıslak hacimlerin
organizasyonu modern durumlar için uyarlanmıştır. Belirlenen duvar izleri korunmuş, özellikle ıslak hacimlerin organizasyonu
modern durumlar için uyarlanmıştır.
Zemin altı kömürlük olarak varsayılan bodrum katı yine, bu tür bir işlev için depo niteliğinde bırakılmıştır. Bodrum kat zemini
karo mozaik kaplama, tuvaletler seramik kaplama, onun dışında tüm tavan ve zemin döşemeleri ahşaptır.
Yapı detayları olarak Süleymaniye bölgesinde daha once tespit edilmiş yapı detaylarından, yapının elde buluna fotoğrafı üzerinden
karşılaştırma yapılarak uygun olanları seçilmiştir.
Mevcutta bulunan iki girişten biri iptal edilerek , pervititch haritasındaki gösterime göre tek giriş verilmiştir. Giriş kapısı için
eldeki fotoğraflardan yararlanılmış olup, ahşap kapı olarak düşünülmüştür. Giriş kat tuvaleti ve mutfak ise büyüklük olarak aynen
korunmuş fakat iç tefriş olarak modern tuvalet ve mutfak ekipmanları ile yeniden tefriş edilmiştir. Doğramalar ve merdiven aslına
uygun olarak detaylandırılmış olup, döşeme ve tavan kaplamaları da olmak üzere ahşap olarak projelendirilmiştir.
Üst kat için daha çok dinlenme, uyuma, çalışma fonksiyonlarına uygun mekanlar düşünülmüştür. Diğer katlarda olduğu gibi bu
katta da doğramalar, tavan ve döşeme kaplamaları ahşap olup, eldeki fotoğraflara göre detaylandırılmıştır.
Çatı arası olarak kullanılan mekanda ise, döşeme ve doğramalar yine aslına uygun ahşap olarak projelendirilmiştir.
Yapının çatısı pervititch haritasındaki gösterime uygun olarak tuğla örgü kalkan duvarlı kırma çatı olarak projelendirilmiştir.
Yapının cephesindeki özgün elemanlar, yine eldeki fotoğraflardan hareketle aslına uygun olarak korunmuştur.
80’li yıllardan yapıya ait bir fotoğraf
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
562 ADA 13 PARSEL
GÖRSEL SUNUMU
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 107 pafta, 562 ada 13 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş olan, zemin kat üzerinde iki normal kattan oluşan, ahşap döşemeli,
kagir yığma konut yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
Vaziyet Planı
Yapının 2010 yılında çekilmiş fotoğrafı
Restorasyon projesi zemin kat planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Restorasyon projesi kesiti
Restorasyon projesi 1. normal kat planı
Restorasyon projesi 2. normal kat planı
Restorasyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
İl
İlçe
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
Dönemi
Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Yavuz Sinan mahallesi
: 107
: 562
: 13
: 19. yy
: Kargir – tuğla
RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon projesi çalışmasında elde edilen veriler doğrultusunda yapının varsayılan orjinal yapısının korunmasına ve günümüz
kullanımına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. Restitüsyon esnasında belirlenen hacimler korunmuş, özellikle ıslak hacimlerin
organizasyonu modern durumlar için uyarlanmıştır.
Yapı tuğla yangın duvarı ile birlikte, orjinal haline uygun kargir – ahşap konstrüksiyon olarak projelendirilmiştir. Merdivenler daha
önceden tespit edilmiş merdiven izi doğrultusunda ahşap olarak düşünülmüştür.
Zemin katta yaşam alanı olarak varsayılan bölge, bu işlevin devam edeceği şekilde düzenlenmiştir. Merdiven altı olarak kullanılan
alan kapalı depoya dönüştürülmüştür. Zemin kat hacimlerinin zemini taş kaplama, tuvalet seramik kaplama, onun dışında tüm
tavan ve zemin döşemeleri ahşaptır. Yapının dış duvarları tuğla üzerine sıva, iç duvarları da sıva olarak düşünülmüştür.
Ahşap merdiven izi
Yapı detayları olarak Süleymaniye bölgesinde daha once tespit edilmiş yapı detaylarından, yapının elde bulunan fotoğrafı üzerinden
ve şu anki haliyle karşılaştırma yapılarak uygun olanları seçilmiştir.
Giriş kat sokak cephesine bakan oda nitelik olarak aynen korunmuştur. Islak hacimlerden daha önce lavabo olarak kullanılan alan
çok amaçlı depoya dönüştürülmüştür. Giriş kat tuvaleti ise büyüklük olarak aynen korunmuş fakat iç tefriş olarak modern tuvalet
ekipmanları ile yeniden tefriş edilmiştir.
Bahçeye bakan mutfak ise modern yaşam koşullarına uygun olarak şekillendirilmiştir. Bu şekliyle zemin kat yeme içme faaliyetinin
olduğu yaşama katı olarak öne çıkmaktadır.
1. normal kat için daha çok oturma, çalışma fonksiyonlarına uygun mekanlar düşünülmüştür. Sokağa bakan cephede bir oda ve
arka bahçeye cephede bir başka oda oluşmuştur. Sokağa bakan odanın yaşama alanı, arka bahçeye bakan odanın çalışma alanı
olması önerilmiştir.
Bu kattaki ıslak hacimlere de, modern ihtiyaçları karşılayabilecek duşakabin, klozet ve lavabo yerleştirilmiştir. Zemini seramik
kaplamadır ve mevcut havalandırma boşluğu korunmuştur.
2. normal kat için daha çok dinlenme, uyku fonksiyonlarına uygun mekanlar düşünülmüştür. Sokağa bakan cephede cumbalı bir
oda ve arka bahçeye bakan cephede ise bir başka oda oluşmuştur.
Bu kattaki ıslak hacimlere de, modern ihtiyaçları karşılayabilecek duşakabin, klozet ve lavabo yerleştirilmiştir. Zemini seramik
kaplamadır ve mevcut havalandırma boşluğu korunmuştur.
Yapının çatısı pervititch haritasındaki gösterime uygun olarak tek kırmalı tuğla kalkan duvarlı çatı olarak projelendirilmiştir. İkinci
katta iki yöndeki çıkmanın üstü de çatı olarak kapatılmıştır.
Oda içerisinden bir fotoğraf
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
562 ADA 17 PARSEL
GÖRSEL SUNUMU
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 107 pafta, 562 ada 17 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş olan, zemin kat üzerinde iki normal kattan oluşan, ahşap döşemeli,
kagir yığma konut yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
Vaziyet Planı
450
TAV.:SIVA+BOYA
DUV.:SIVA+BOYA
DÖŞ.:MOZAİK
1410
1381
TAV.:SIVA+BOYA
DUV.:SIVA+BOYA
0.00
TAV.:SIVA+BOYA
DUV.:SIVA+BOYA
DÖŞ.:MOZAİK
TAV.:SIVA+BOYA
DUV.:SIVA+BOYA
0.00
0.00
0.21
0.31
444
Yapının 2010 yılında çekilmiş fotoğrafı
Restorasyon projesi zemin kat planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
+11.40
+11.40
31
65
44
215
321
329
328
266
262
Ahşap Döşeme Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Volta Döşeme
+3.37
70
+2.82
279
302
300
302
300
302
230
300
181
302
Ş
302
102
23 29
36
29
29
36
29
29
+3.37
36
29
+4.09
+4.07
Ğ
43
29
+3.37
Ş
Ahşap Döşeme Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Volta Döşeme
+6.00
+5.77
321
329
328
192
335
87
+4.17
+6.53
16
21
Ahşap Tavan Kaplaması
Ahşap Çıtalar
+9.19
+4.23
16
10
+6.73
+3.40
230
246
10
67
57
+6.00
+6.73
+6.68
7
Ahşap Tavan Kaplaması
Ahşap Çıtalar
+7.49
Ahşap Döşeme Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Ahşap Kirişler
+6.80
29
+6.73
16
11
63
11
TAV.:ÇITALI AHŞAP KAPL.
DUV.:SIVA+BOYA
DÖŞ.:AHŞAP KAPLAMA
+9.64
+7.49
Ahşap Döşeme Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Ahşap Kirişler
16
72
+7.49
15
TAV.:ÇITALI AHŞAP KAPL.
DUV.:SIVA+BOYA
DÖŞ.:AHŞAP KAPLAMA
321
326
326
+9.19
244
+7.58
+9.84
Ahşap Kirişler
Ahşap Tavan Kaplaması
+9.29
Ahşap Çıtalar
80
Ahşap Kirişler
Ahşap Tavan Kaplaması
Ahşap Çıtalar
326
+9.23
319
198
324
+9.41
80
Ahşap Kirişler
Ahşap Tavan Kaplaması
Ahşap Çıtalar
+9.29
54
450
331
450
78
TAV.:AHŞAP LEVHA
DUV.:S.+BOYA,SRMK.
DÖŞ.:KAROSİMAN
TAV.:SIVA+BOYA
DUV.:S.+BOYA
İŞ
HAVALANDIRMA
PENCERESİ
Mozaik Kaplama
Harç
Dolgu Harcı
Sıkıştırılmış Toprak
Mozaik Kaplama
Harç
Dolgu Harcı
Sıkıştırılmış Toprak
0.21 (kot kesit 9.90)
HAVALANDIRMA
PENCERESİ
TAV.:ÇITALI
AHŞAP KPL.
DUV.:SIVA+BOYA
DÖŞ.:KARO MOZ.
(VOLTA DÖŞEME)
+3.37
1381
1410
1381
1410
İŞ
Restorasyon projesi kesiti
TAV.:ÇITALI AHŞAP KAP.
DUV.:SIVA+BOYA
DÖŞ.:TAŞ
+11.40
+6.68
+3.37
+9.83
+9.91
+9.91
+9.60
+6.74
+9.83
+9.60
+7.48
+7.48
+6.85
+6.85
+6.53
+6.53
+6.74
TAV.:AHŞAP KAPL.
DUV.:SIVA+BOYA
DÖŞ.:AHŞAP KAPLAMA
TAV.:ÇITALI AHŞAP KAPL.
DUV.:SIVA+BOYA
DÖŞ.:AHŞAP KAPLAMA
+6.73
+3.36
P2
98/191
P2
98/191
P2
98/191
+3.48
+3.32
14
K1
86/282
445
444
Restorasyon projesi 1. normal kat planı
Restorasyon projesi 2. normal kat planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
K2
126/282
(kot kesit 10.00) 0.31
0.21 (kot kesit 9.90)
Restorasyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
İl
İlçe
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
Dönemi
Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Yavuz Sinan mahallesi
: 107
: 562
: 17
: 19. yy
: Kargir – tuğla
RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Süleymaniye’nin 19. yy ‘da ticaret işlevi barındıran bir semt olması sebebiyle, zemin katta bulunan dükkân mekânının özgün
olduğu düşünülmektedir. Belediye tarafından hazırlanmış bölgesel tipolejilerden yararlanılarak zemin kat cephesi özgün haline
getirilmiştir. Zemin katta bulunan üst döşeme mevcut donatı izleri göz önünde bulundurularak volta döşeme olarak belirlenmiştir.
Zemin katta yıkılmış olan ve izleri görülen duvarlar eski haline getirilmiştir. Bahçeye eklenen bölüm kaldırılmıştır. Döşemenin
üzeri şap ile kaplı olduğundan özgün döşeme şap kaldırıldıktan sonra analiz edilecektir.
1 ve 2. katı bölen muhdes duvarlar kaldırılmıştır. 1. kata girişte yer alan ahşap camlı kapılı bölücünün kullanım açısından (ısı
güvenlik vb.) özgün bir ahşap kapı olduğu düşünülmüştür. Yenilenmiş doğramalar özgün giyotin pencere detayları ile değiştirilmiştir. Wc ve mutfak bölümündeki şap kaldırılarak özgün haline getirilmiştir. Hol döşemeleri özgün karo ile değiştirilmiştir. 2. katta
bulunan merdiven üstü mekânın mutfak ile ilişkili bir depo olarak kullanıldığı düşünülmüştür.
Yapıya ait cumba
Cephe kaplaması kum taşı olmakla birlikte sıvalı olduğu için taş dizimi çizilememiştir. Üzerindeki sıva ve boya kaldırıldıktan sonra
işlenecektir. Derzli olarak restore edilmesi uygun görülmüştür.
Arka ve yan cephedeki çimento bazlı sıva kaldırılmış. Özgün sıvalı ve boyalı haline getirilmiştir.
Tüm duvarlar ve dış cephelere özellikle çimento kullanılan bölgelerde raspa yapılacaktır, gerekli görülen kısımlarda derz, sıva
(özgün) ve taş, tuğla onarımı yapılacaktır. Ön cephe mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenecek, koruyucu sürüldükten sonra
derzli olarak bırakılacaktır. Zeminlerde bulunan şaplar kaldırılacak ve özgün malzeme ile tamamlanacaktır. Tüm yenilenmiş
doğramalar özgün giyotin pencere detayları ile değiştirilecektir. Ahşap döşemelerde gerekli görülen kısımlar tamlanacak ve hepsine
koruyucu uygulanacaktır. Özgün ahşap kapılar üzerindeki yağlı boya kimyasal yöntemlerle kaldırılacak ve gerekli görülen kısımlarda onarımları yapılacaktır.
Yapının zemin katı sanat atölyesi, üst katları ise konut olarak kullanılacaktır.
Çift kanatlı ahşap kapı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
562 ADA 20 PARSEL
GÖRSEL SUNUMU
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 107 pafta, 562 ada 20 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş olan, zemin kat üzerinde iki normal kattan oluşan, ahşap döşemeli,
kagir yığma konut ve ticaret yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
Vaziyet Planı
735
parsel sınırı
250
GİRİŞ
±0.00
675


41
147
tuğla örgü duvar
±0.00
230
tuğla örgü duvar
80
Z02
zemin:dökme mozaik
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:27.2m²
899
71
6 35
±0.00
ahşap kapı
37
202
69
Z01
373
zemin:dökme mozaik
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:6.9m ²
kemer izdüşümü
7 35
245
37
tuğla örgü duvar
29 6
GİRİŞ HOLÜ
tuğla örgü duvar
yerinde dökme
mozaik kaplama
DÜKKAN


721
20
dökme mozaik merdiven
15x(19/27)
723
yerinde dökme
mozaik kaplama
±0.00
35
173
136
28
9 35
35
35


55
35
ahşap kapı
105
140
35
35
±0.00
kot-kesit60 +10.00 136
256
140
60
ahşap kapı


747
90
39
1230
328
±0.00
235
1150
tuğla örgü duvar
zemin:dökme mozaik
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:4.4m²
39
kemer izdüşümü
35
ODUNLUK
31
234
35
tuğla örgü duvar
Z03
ahşap kapı
35
227
36
28
yerinde dökme
mozaik kaplama
1126
43
142
yerinde dökme
mozaik kaplama


tuğla örgü duvar
366
82
±0.00
tuğla örgü duvar
r
duva
örgü
zemin:dökme mozaik
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:9.6m²
tuğla örgü duvar
41
142
41
72
80
224
72
35
DÜKKAN
345
430
tuğla
tuğla örgü duvar
Z04
tuğla örgü duvar
tuğla örgü duvar
42
44
80
74
323
80
116
ahşap kapı
ahşap giyotin
pencere
ahşap giyotin
pencere
44
42
doğal taş
denizlik


doğal taş
denizlik


230
93
151
80
74
80
80
-0.03
kot-kesit91 +9.97
532
kaldırım
kot-kesit
-0.09
+9.91
GİRİŞ
kot-kesit
GİRİŞ
Yapının 2010 yılında çekilmiş fotoğrafı
Restorasyon projesi zemin kat planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
-0.14
+9.86
+9.78
+9.63
alaturka kiremit çatı örtüsü
%33 eğim
80
75
80
80
11 35
302
10
35
80
75


duvar
doğal taş
denizlik
doğal taş
denizlik
75
80
18
29 18
18
267
36
+0.12
272
70
+8.53
+8.41
+8.08
80
tuğla örgü duvar
+6.40
doğal taş
denizlik
+5.78
+5.66
doğal taş
kat silmesi
6 36
ahşap giyotin
pencere
80
ahşap
giyotin
pencere
serpme
sıvalı
yüzey
+5.28
ahşap
giyotin
pencere
ahşap
giyotin
pencere
ahşap
giyotin
pencere
serpme
sıvalı
yüzey
+3.60
42
doğal taş
denizlik
doğal taş
denizlik
doğal taş
denizlik
+2.88
+2.76
doğal taş
kat silmesi
Restorasyon projesi 1. normal kat planı
+2.45
+2.10
Restorasyon projesi 2. normal kat planı
ahşap kapı
serpme
sıvalı
yüzey
ahşap kapı
serpme
sıvalı
yüzey
+0.08
(kot-kesit +10.00) ±0.00
Restorasyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
tuğla örgü duvar
tuğla örgü duvar
54
tuğla örgü duvar
290
272
245
±0.00
+9.20
doğal taş
kat silmesi
doğal taş
denizlik
75
baca
doğal taş
denizlik
+5.28
doğal
taş
denizlik
doğal
taş kat
silmesi
+3.60
+2.88
+2.76
+2.45
ahşap kapı
sıva üzeri
badanalı
yüzey
tuğla
parapet
duvarı
doğal taş
denizlik
+5.78
+5.66
+2.10
zemin:dökme mozaik
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:6.9m ²
+9.78
ahşap
giyotin
pencere
doğal
taş kat
silmesi
+6.40
GİRİŞ HOLÜ
ahşap süpürgelik
alaturka kiremit çatı örtüsü
%33 eğim
doğal
taş
denizlik
Z01
Restorasyon projesi kesiti
40 28
tuğla örgü duvar
18
18
24 18
+2.90
ahşap kiriş
dökme mozaik kaplama
harç
moloz dolgu
sıkıştırılmış toprak
+0.12
±0.00
+8.08
280
262
168
70
ahşap denizlik
+3.02
+8.53
+8.41
ahşap giyotin pencere
18
27 18
tuğla örgü duvar
37
tuğla örgü duvar
244
18
70
dökme mozaik
merdiven
15x(19/27)
zemin:dökme mozaik
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:4.4m²
532
532
ahşap süpürgelik
Z03
ahşap süpürgelik


469
+3.02
+2.90
ODUNLUK
dökme mozaik kaplama
harç
moloz dolgu
sıkıştırılmış toprak
rabıtalı ahşap
kaplama
75
sıva üzeri
badanalı
yüzey
ahşap kaplama
ahşap döşeme
ahşap kaplama
sıva üzeri
badanalı
yüzey
ahşap
giyotin
pencere
35
80
tuğla örgü duvar
18
70
70
168
272
290
tuğla örgü duvar
12
80
ahşap kapı
82
35


210
209
98
235
ahşap giyotin
ahşap giyotin
pencere
tuğla örgü pencere
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:18.8m ²
DÜKKAN
zemin:dökme mozaik
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:6.9m ²
tuğla örgü duvar
82
80
34 18
18
tuğla örgü duvar
381
377
tuğla örgü duvar
302
zemin:dökme mozaik
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:4.0m²
11
ahşap kapı
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:6.5m ²
ODA
32
384
tuğla örgü duvar
100
42
168
262
280


30
metal korkuluk
dökme mozaik merdiven
15x(19/27)
tuğla örgü duvar
30




r
duva
örgü
tuğla
tuğla örgü duvar
doğal taş
denizlik
75
73
ahşap denizlik
ahşap
kapı
HELA
+5.70
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:18.8m²
doğal taş
kat silmesi


tuğla örgü duvar
384
35


doğal taş
denizlik
137
+5.70
30
80
13 28
ahşap giyotin
pencere
sıva üzeri
badanalı
yüzey
32
doğal taş
denizlik
84
102
203
ODA
35
100
duvar
75
35
35
doğal taş
kat silmesi
480
80
75
80
ahşap giyotin
ahşap giyotin
pencere
tuğla örgü pencere


77
tuğla örgü
duvar
385
25
80
ahşap silme
32
486
385
385
385
+2.90
159
1011
202
ODA
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:18.8m²
+5.70
169
rabıtalı ahşap
kaplama
102
80


zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:6.5m²


747
498
ahşap
kapı
SOFA
tuğla örgü duvar
29
28
244
82
doğal
taş
denizlik
+5.70
+2.45
791
243
tuğla örgü duvar
tuğla örgü duvar
tuğla örgü duvar
302
208
35
tuğla örgü duvar
40 28
44
747
82
10
35
35
173
98
±0.00
201
335
+0.70
ahşap silme
+5.82
ahşap kiriş
101
dökme mozaik
merdiven
15x(19/27)
ahşap süpürgelik
ahşap giyotin pencere
ahşap denizlik
SOFA
ahşap
kapı
Z04
+5.70
rabıtalı ahşap
kaplama
171
40 35


11
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:9.2m²
+2.38
doğal
taş kat
silmesi
ahşap kaplama
ahşap döşeme
ahşap kaplama
40 35
84
ahşap kapı
31
ODA


11 35
12
302
210
metal korkuluk
+2.90
205
2 30 2

 35


381
35


r
duva
tuğla
377
tuğla örgü duvar
80
ahşap kapı
dökme mozaik merdiven
15x(19/27)
zemin:dökme mozaik
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:4.0m²
+2.88
+2.76
rabıtalı ahşap
kaplama
ahşap denizlik
10
80
tuğla örgü duvar
25
MUTFAK
10
171
80
358
144
76
doğal
taş
denizlik
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:18.8m ²
ahşap süpürgelik
doğal
taş kat
silmesi
ahşap giyotin pencere
202
ahşap kaplama
ahşap döşeme
ahşap kaplama
ahşap kiriş
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:10.4m ²
sıva üzeri
badanalı
yüzey
1230
+2.90
ahşap
kapı
+3.60
38
251
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:6.5m²
28
32
82
tuğla örgü duvar
303
SOFA
137
240
156
103
1230
tuğla örgü duvar
101
335
1011


32
252
302
31
80
44
rabıtalı ahşap
kaplama
159
tuğla örgü
duvar
+5.70
sıva üzeri
badanalı
yüzey
ahşap silme
ODA
+5.82
+5.70
+5.28
aşık kirişi 18/14
ahşap kiriş
ahşap döşeme
ahşap kaplama
sıva üzeri
badanalı
yüzey
ODA
dikme 14/14
+9.20
mert
ek 7
/14
göğüsleme
7/12
35
80
358
ahşap
kapı
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:10.4m²
35
144
82
ODA
31
74
30
47
204
+2.90
244
74
339
rabıtalı ahşap
kaplama
35
36
28
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:9.2m²
2 30 2

 35
82
ahşap
kapı
tuğla örgü duvar
ODA
ahşap giyotin
pencere
80
ahşap giyotin
pencere
80
230
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:6.5m ²
ahşap süpürgelik
ahşap giyotin pencere
405
240
156
105
ahşap giyotin
pencere
80
58
355
+2.90
30
430
355
430
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:10.4m²
76
405
ODA
38
rabıtalı ahşap
kaplama
82
30
tuğla örgü duvar
rabıtalı ahşap
kaplama
31
74
30
47
104
örgü
30




74
339
ahşap giyotin
pencere
80
230
201
SOFA
ahşap kaplama
ahşap döşeme
ahşap kaplama
104
doğal taş
denizlik
doğal taş
denizlik
doğal taş
denizlik
doğal taş
kat silmesi
151
80
74
80
93
zemin:ahşap kaplama
duvar:sıva üzeri badana
tavan:ahşap kaplama
alan:10.4m ²
ahşap
kapı
ahşap denizlik
116
80
30
ahşap giyotin
pencere
80
58
doğal taş
denizlik
30
30
30
ahşap giyotin
pencere
80
675
30
doğal taş
denizlik
doğal taş
denizlik
doğal taş
kat silmesi
151
80
74
80
93
116
80
204
ODA
855
+5.28
675
doğal
taş kat
silmesi
ahşap silme
+8.08
ahşap döşeme
ahşap kaplama
sıva üzeri
badanalı
yüzey
+8.55
ahşap kiriş
24 18
18
+5.78
+5.66
doğal
taş
denizlik
dikme 14/14
305
168
267
285
ahşap giyotin pencere
+6.40
dikme 14/14
aşık kirişi 18/14
kiremit altı tahtası
göğüsleme
7/12
197
+8.08
doğal
taş kat
silmesi
29 18
18
+8.53
+8.41
kiremit altı tahtası
göğüsleme
7/12
262
/14
ek 7
mert
tuğla örgü duvar
+9.20
285
267
168
baca
-0.03 (kot-kesit +9.97)
±0.00 (kot-kesit +10.00)
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
İl
İlçe
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
Dönemi
Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Yavuz Sinan mahallesi
: 107
: 562
: 20
: 19. yy
: Kargir – tuğla
RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon projesi çalışmasında, elde edilen veriler doğrultusunda yapının varsayılan orjinal yapısının korunmasına ve günümüz
kullanımına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. 2. Dönem Restitüsyon çalışmasında belirlenen hacimler korunmuş, özellikle
ıslak hacimlerin organizasyonu modern durumlar için uyarlanmıştır.
Yapı çevre tuğla duvarları ile birlikte, orjinal haline uygun ahşap döşemeler ile projelendirilmiştir. Merdivenler daha önceden tespit
edilmiş merdiven izleri doğrultusunda yerinde dökme mozaik olarak korunmuştur.
Yapı zemin katında iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Bunlardan birisi üst katta yer alan konut bölümüne ulaşımı sağlayan çift
kanatlı ahşap kapıdır. Bu kapıdan giriş holüne geçilir ve 15 basamaklı yerinde dökme mozaik merdiven ile 1. Normal kata ulaşılır.
Diğer kapı ile de zemin katta yer alan dükkan bölümüne girilmektedir. Dükkan mekanından arka bahçeye çıkılabilmektedir. Aynı
zamanda dükkan içerisinde arka cepheye yaslanmış halde bir de depo bölümü konumlanmaktadır. Yapı zemin katında tüm hacimlerin zeminleri dökme mozaik kaplama, duvarları sıva üzeri badana ve tavanları ahşap kaplamalıdır.
Yapı 1. Normal katı beş hacimden oluşmaktadır. Merdivenlerin devam ettiği sağır güneydoğu cephesine yaslanmış haldeki bölümde bir sofa yer almakta, bu sofadan da ön cepheye bakan bir odaya, karşı sağır cepheye yaslanmış haldeki mutfağa ve arka cepheye
bakan iki ayrı odaya ulaşılır. Sofa ve odaların zemini ile tavanı ahşap kaplamalı, duvarları ise sıva üzeri badanalıdır. Mutfak mekanının zemini yerinde dökme mozaik kaplama, duvarları sıva üzeri badana ve tavanı ahşap kaplamalıdır.
Dökme mozaik merdiven ile ulaşılan yapı 2. Normal katının plan şeması 1. Kat ile aynıdır. Bu katta ıslak hacim olarak bir banyo
düşünülmüştür.
Yapı pencereleri ahşap giyotin pencerelerdir. Bu pencerelerin denizliklerinin dışa bakan bölümlerinde taş malzeme, içe bakan
bölümlerinde ise ahşap malzemeler kullanılmıştır. Tüm hacimlerin tavanları eldeki fotoğraflar doğrultusunda ahşap çıtalar ile
süslenmiştir. Islak hacimlerin yaslandığı sağır kuzeybatı cephesinde bir de havalandırma bacası bulunmaktadır.
Yapının bitimi gizli kırma çatı olarak projelendirilmiş ve örtü olarak da alaturka kiremit kullanılmıştır. Su tahliyesi çinko dereler
aracılığı ile sağlanmaktadır.
80’li yıllardan yapıya ait bir fotoğraf
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
562 ADA 26 PARSEL
GÖRSEL SUNUMU
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 107 pafta, 562 ada 26 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş olan, zemin kat üzerinde bir normal kattan oluşan, volta döşemeli,
kagir yığma konut ve ticaret yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
Vaziyet Planı
364
40
40
93
91
250
40
281
40
40
151
20
27 20
78
29 20
112
30 10
112
96
315
135
82
20
19 20
16 20
20 27
107
78
82
264
40
279
49
40
±0.00
68
89
10
±0.00
20
26
1030
197
40
40
+0.80
943
860
549
96
545
797
153
545
+0.80
±0.00
236
±0.00
45
3
127
3
45
45
3
127
3
45
9 20 3
112
106
3 40
40
40
40
8
40
40
500
38
+0.01
kot-kesit +10.00
49
-0.20
kot-kesit +9.79
232
28
718
232
29
102
Yapının 2010 yılında çekilmiş fotoğrafı
Restorasyon projesi zemin kat planı (+1.00m)
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
46
+8.42
+8.42
364
+7.92
40
+7.38
32
91
20
26
+5.36
112
40
20
112
40
30
+4.46
30
30
+4.21
42
+4.31
717
860
943
+3.70
+3.12
797
104
+3.52
717
20
63
135
422
442
+5.04
20
40
239
271
117
107
20
239
151
186
147
264
68
10
40
+6.27
±0.00
±0.00
58
40
+6.66
1030
197
40
30
+7.31
+7.16
32
93
+7.28
32
40
40
281
40
250
416
76
446
416
549
545
+2.18
+1.92
36
+2.65
194
209
±0.00
±0.00
40
102
27
500
27
102
97
39
102
97
718
39
102
40
41
102
27
±0.00
-0.03
112
102
8 20 7
3 40
40
27
40
98
36
102
43
Restorasyon projesi kesiti
Restorasyon projesi zemin kat planı (+3.00m)
+8.42
364
40
40
40
281
93
40
+7.28
91
250
+7.38
+7.16
40
+5.38
295
10
+6.27
49
+4.46
151
186
+4.46
20
26
1030
197
40
82
264
20
313
20
135
20
40
112
20
16 20
40
40
554
82
+5.04
40
159
943
+4.31
+4.21
797
+3.70
549
545
+4.46
+2.18
+1.92
632
40
57
122
257
718
122
40
74
40
40
257
102
122
115
(kot-kesit +10.00) +0.01
-0.20 (kot-kesit +9.79)
Restorasyon projesi 1. normal kat planı
Restorasyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
İl
İlçe
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
Dönemi
Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Yavuz Sinan mahallesi
: 107
: 562
: 26
: 19. yy
: Kargir – tuğla
RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon araştırması gerçekleştirilen yapının elde edilen tarihi pervititch haritasında varlığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 19. yy
başlarında inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Pervititch haritasından kırma çatılı iki katlı kargir-yığma yapı olduğu anlaşılmaktadır.
Yapı ön cephesi
Anıtlar Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi Pervititch haritaları ve Süleymaniye bölgesi üzerine yapılan araştırmaları
içeren World Heritage Istanbul Project (Vol: 3 Süleymaniye) isimli çalışmadan elde edilen veriler ışığında yapının ilk olarak restitüsyon projesi oluşturulmuştur. Restorasyon projesi ise restitüsyon çalışmalarında elde edilen veriler doğrultusunda çizilmiştir.
Yapının dış sınır hattı onaylı rölöve sınırlarıdır. Yapılan raspalar neticesinde muhdes olduğu tespit edilen yapı 2. Katı kaldırılmıştır.
Özgün silmeleri ve söveleri korunmuştur. Pervititch haritasında gözlenen kapı numaraları doğrultusunda girişler önerilmiştir. Yine
Pervititch haritası okuması neticesinde yapının tuğla örgü duvarlara sahip, volta döşemeli, kırma çatılı, kargir-adi beton bir yapım
sistemine sahip olduğu anlaşılmıştır. Rölöve çalışması sırasında genişletildiği tespit edilen 1. Kat pencereleri daraltılarak özgün
cephe boşlukları oluşturulmaya çalışılmıştır. Dükkan vitrinli girişleri ve üst kat girişinde yer alan çift kanatlı ahşap kapı, KUDEB
Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları ve İBB Kentsel Tasarım Rehberi çalışmalarında yer alan tipolojik örneklerden seçilmiştir.
İnşa edildiği dönemin tipik özelliklerini taşıyan yapı, Süleymaniye bölgesinde belirlenen plan verileri, üzerinde çalışılan arazi
verileri hem konum hemde büyüklük itibariyle örtüşmektedir. Arap Çeşme Sokak cephesine açılan iki giriş kapısı mevcuttur.
Bunlardan sağ taraftaki üst kata bağımsız girişi sağlarken, sol taraftaki zemin katta bulunan ticari alana girişi sağlamaktadır. Yapı üç
yönde bitişik nizamdaki binalarla çevrili, tek cepheye sahiptir. Kargir konstrüksiyon ile inşa edilmiş olup, döşemeleri voltadır. Kat
silmeleri bulunmaktadır.
Giriş cephesi sokak ile aynı kotta olan binaya dükkan girişinden girildiğinde, yüksek tavanlı bir hacim ile karşılaşmaktayız. Bu
hacimde zemin karo mozaik kaplama, duvar tuğla üzeri sıva ve tavan volta döşeme altında ahşap kaplama olarak düşünülmüştür.
Ticari alanın arka bölümünde bir depo ve ıslak hacim bulunmaktadır. Bu mekanların zemini karo mozaik kaplama, duvarları tuğla
üzeri sıva ve tavanı volta olarak düşünülmüştür.
Zemin katta konut kapısından girildiğinde zemini karo mozaik kaplama, duvarları tuğla üzeri sıva ve tavanı volta olan bir giriş holü
ile karşılaşmaktayız. Holün arkasında da konut katına ulaşan yirmi basamaklı dökme mozaik merdivenin yer aldığı düşünülmüştür.
Binanın 1. Normal katına çıktığımızda bir hole varılmakta, hol aracılığı ile de ön cepheye bakan dükkana ve sağır bakan ıslak
hacime ulaşılmaktadır. Hol ve ıslak hacmin zeminleri karo mozaik kaplama, duvarlarının tuğla üzeri sıva ve tavanının volta olarak
önerilmiştir. Dükkan mekanının zemini rabıtalı ahşap kaplama, duvarları tuğla üzeri sıva ve tavanı volta altında ahşap kaplama
olarak düşünülmüştür.
Yapının çatısı da dönemin özelliklerini taşıyan gizli kırma çatıdır. Su tahliyesinin çinko dereler aracılığıyla sağlandığı düşünülmektedir.
Yapı ön ve sol yan cephesi
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
562 ADA 30 PARSEL
GÖRSEL SUNUMU
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 107 pafta, 562 ada 30 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş olan, büyük bir hacimin yer aldığı tek kattan oluşan, kırma çatılı,
kagir yığma ticaret yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
Yapı eski fotoğrafı 80’li yıllar
Yapının 2010 yılında çekilmiş fotoğrafı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Vaziyet Planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Pano
230
260
+5.65
K2
+5.65
Marsilya Kiremit
Kiremit Altı Tahtası
Sergi Standı
Ahşap çatı merteği
5x15 cm
Sergi Standı
demir kepenk
Mahya aşığı
dolu tuğla duvar
Dikme
Çift gergi
Z- 01
+3.83
dolu tuğla duvar
< sıva üzeri badanalı dolu tuğla duvar >
Döşeme:Ahşap
Duvar:Yığma (Tuğla)
Tavan: Ahşap
beton denizlik
120
140
+3.83
SERGİ SALONU
264m
Pano
P1
Sergi Standı
+2.50
Sergi Standı
Ahşap Kapı
Z- 04
OFİS
9.9m
Pano
< sıva üzeri badanalı dolu tuğla duvar >
K2
ahşap paravan
80
210
-Tuğla Taşıyıcı
Tuğla duvar
Z- 02
WC
11.20 m 2
Sergi Standı
0.00
Döşeme:seramik
Duvar:Yığma (Tuğla)
Tavan: Ahşap
Sergi Standı
baca
hatıl
K2
Z- 01
moloz taş
temel duvarı
Ahşap Kaplama
2
dolu tuğla duvar
hatıl
hatıl
moloz taş
temel duvarı
80
210
Pano
Döşeme:Ahşap
Duvar:Yığma (Tuğla)
Tavan: Ahşap
moloz taş
temel duvarı
Ahşap Kaplama
Yapıştırıcı
Yapıştırıcı
Harç (10 cm)
Harç (10 cm)
Sıkıştırılmış toprak
Sıkıştırılmış toprak
SERGİ
264m
Döşeme:Ahşap
Duvar:Yığma (Tuğla)
Tavan: Ahşap
beton denizlik
120
140
P1
Z- 03
Sergi Standı
OFİS
2
7.65m
Sergi Standı
Pano
-Tuğla Taşıyıcı
Z- 04
beton denizlik
120
140
Restorasyon projesi kesiti
Döşeme:Ahşap
Duvar:Yığma (Tuğla)
Tavan: Ahşap
OFİS
2
9.9m
P1
Döşeme:Ahşap
Duvar:Yığma (Tuğla)
Tavan: Ahşap
Sergi Standı
Sergi Standı
Pano
+5.65
+5.65
Marsilya Kiremit Çatı Örtüsü
Marsilya Kiremit Çatı Örtüsü
Çinko dere
beton denizlik
120
140
dolu tuğla duvar
dolu tuğla duvar
P1
+3.35
Danışma
< sıva üzeri badanalı dolu tuğla duvar >
< sıva üzeri badanalı dolu tuğla duvar >
Sergi Standı
+2.50
Demir
Doğrama
+2.60
+2.60
Kepenk
+1.95
+1.79
+2.50
Kepenk
+1.79
K1
K1
taş denizlik
-Tuğla Taşıyıcı
+0.75
0.00
0.00
P1
taş denizlik
120
140
taş denizlik
120
140
taş denizlik
120
140
178
240
178
240
P1
P1
K1
P1
taş denizlik
+0.75
K1
178
240
P1
120
140
120
140
178
240
beton denizlik
GİRİŞ
GİRİŞ
Restorasyon projesi zemin kat planı
Restorasyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
İl
İlçe
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
Dönemi
Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Yavuz Sinan mahallesi
: 107
: 562
: 30
: 19. yy
: Kargir – tuğla
RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon projesi çalışmasında, elde edilen veriler doğrultusunda yapının varsayılan özgün yapısının korunmasına ve günümüz
kullanımına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır.
Zemin kattaki büyük hacim sergi salonu olarak kullanılabilecek şekilde projelendirilmiştir. Salonun zemini ahşap kaplama, duvarları tuğla üzeri sıvadır. Tavana bakıldığında ahşap çatı konstrüksyonu ve ahşap kiremit altı örtüsü görünmektedir. Cephelerindeki
pencere boşluklarının özgün boyutları ve sayısı korunmuştur. Yeni Hayat Sokak cephesinde altı adet pencere, Atlama Taşı Caddesi
cephesindede dört adet pencere konumlanmıştır. Yapının girişi Küçük Pazar Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Yeni Hayat Sokak
cephesindeki muhdes giriş kapısı kapatılmıştır.
Yapı sol yan ve ön cephesi
Yapının komşu 33 parsele bakan sağır cephesine ıslak hacimler ve ofis odaları eklenmiştir. Ofis odalarının zemini ahşap kaplama,
duvarları tuğla üzeri sıvadır. Tavana bakıldığında ahşap çatı konstrüksyonu ve ahşap kiremit altı örtüsü görünmektedir.
Islak hacimin zemini seramik kaplama, duvarı tuğla üzeri sıvadır. Tavana bakıldığında ahşap çatı konstrüksyonu ve ahşap kiremit
altı örtüsü görünmektedir. Yapı bölümleri modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde tefriş edilmiştir.
Çatıyı taşıyan orta akstaki tuğla örgü kolonlar onarılmıştır. Cephede taş silmedeki ve özgün alınlıktaki kopmalar onarılmıştır. Dış
sıva aslına uygun olarak yeniden yapılacaktır.
Yapının çatısı da dönemin özelliklerini taşıyan kırma çatıdır. Su tahliyesinin yağmur olukları aracılığıyla sağlandığı düşünülmektedir.
Yapı iç mekanı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
563 ADA 5 PARSEL
GÖRSEL SUNUMU
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 107 pafta, 563 ada 5 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş olan, zemin kat üzerinde iki normal kattan oluşan,
ahşap konstrüksiyonlu konut yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
Vaziyet Planı
Bitişik Nizamda Yapı
(563/3)
P4
Tuğla Yangın Duvarı
70
74
9 (19 x 29)
Ahşap Merdiven
Tuğla Yangın Duvarı
Tuğla Yangın Duvarı
Ahşap Kiriş İzi
ZK02
Bitişik Nizamda Yapı
(563/6)
K2
ODUNLUK
DÖŞ: DOĞAL TAŞ
TV: AHŞAP KAPLAMA
DUV: BAĞDADİ SIVA
80
165
ZK01
K2
P1
P1
K1
123
165
P1
79
65
Su
Gideri
79
65
HELA
DÖŞ: DOĞAL TAŞ
TV: AHŞAP KAPLAMA
DUV: BAĞDADİ SIVA
79
65
ZK03
80
165
Kuyu
GİRİŞ HOLÜ
DÖŞ: DÖKME MOZAİK
TV: AHŞAP KAPLAMA
DUV: AHŞAP KAPLAMA
Yapının 2010 yılında çekilmiş fotoğrafı
Restorasyon projesi zemin kat planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Bitişik Nizamda Yapı
(563/4)
Alaturka Kiremit Örtüsü
Kiremit Altı Tahtası
Bitişik Nizamda Yapı
(563/3)
+8.70
+8.52
Mertek 7x14
Ahşap Kiriş 14x14
Alaturka Kiremit Örtüsü
%33 Eğim
Alaturka Kiremit Örtüsü
%33 Eğim
Tuğla Yangın Duvarı
+7.80
P4
70
74
+6.89
Ahşap Kirişler
Ahşap Tavan
Kaplaması
Tuğla Yangın Duvarı
13 (20 x 29)
Ahşap Merdiven
2K01
1K01
Tuğla Yangın Duvarı
+6.47 +6.56
P6
2K02
HOL
HOL
DÖŞ: AHŞAP KAPLAMA
TV: AHŞAP ÇITALI TAVAN
DUV: BAĞDADİ SIVA
ODA
K4
P7
Ahşap Korkuluk
Ahşap Döşeme
Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Ahşap Kirişler
82
184
82
157
Tuğla Yangın Duvarı
K4
K3
ODA
DÖŞ: AHŞAP KAPLAMA
TV: AHŞAP ÇITALI TAVAN
DUV: BAĞDADİ SIVA
+4.22
+4.01
+3.84
Ahşap Tavan Kaplaması
Ahşap Çıtalar
1K01
Bitişik Nizamda Yapı
(563/4)
BANYO
DÖŞ: AHŞAP KAPLAMA
TV: AHŞAP KAPLAMA
DUV: BAĞDADİ SIVA
1K03
+4.92
Ahşap Döşeme Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Ahşap Kirişler
Ahşap Tavan
Kaplaması
Ahşap Çıtalar
1K02
Bitişik Nizamda Yapı
(563/6)
Ahşap Kirişler
Ahşap Tavan Kaplaması
Ahşap Çıtalar
1K03
K4
HOL
ODA
P3
Ahşap Korkuluk
+2.28
Ahşap Döşeme Kaplaması
Kadronaj
İzolasyon
Ahşap Kirişler
+1.71
+1.37
Ahşap Tavan Kaplaması
K2
P1
Banyo Haznesi
(Kurşun Kaplama)
+0.72
ZK02
ODUNLUK
Ahşap
+0.00
Grobeton Hatıl
Grobeton Hatıl
67
130
79
150
79
150
79
150
Kapı
Taş Temel Duvarı
P3
P3
P3
II - II KESİTİ
Ölçek: 1/50
Restorasyon projesi kesiti
Restorasyon projesi 1. normal kat planı
BİRİNCİ
KAT PLANI
Bitişik Nizamda Yapı
(563/3)
Taş Temel Duvarı
Doğal Taş Kaplama
Harç
Dolgu Harcı
Sıkıştırılmış Toprak
P2
+8.70
+8.52
+8.70
+8.52
Alaturka Kiremit Örtüsü
%33 Eğim
Tuğla Yangın Duvarı
Tuğla Yangın Duvarı
Tuğla Yangın Duvarı
P4
+7.80
+7.80
70
74
+7.05
+6.90
13 (20 x 29)
Ahşap Merdiven
0
+6.56
+6.47
100
2K01
400
300
P7
P7
HOL
DÖŞ: AHŞAP KAPLAMA
TV: AHŞAP KAPLAMA
DUV: BAĞDADİ SIVA
Tuğla Yangın Duvarı
200
600
+7.05
+6.90
+6.47
500
700
P5
Ahşap Giyotin Pencere
Ahşap Kaplama
82
184
100
184
Tuğla Yangın Duvarı
K4
K4
+4.92
+4.92
Ahşap Kaplama
Bitişik Nizamda Yapı
(563/6)
Bitişik Nizamda Yapı
(563/4)
2K02
ODA
DÖŞ: AHŞAP KAPLAMA
TV: AHŞAP ÇITALI TAVAN
DUV: BAĞDADİ SIVA
+4.03
+4.00
+4.00
+3.88
P2
P3
Ahşap Giyotin Pencere
P3
P3
Ahşap Giyotin Pencere
P5
50
150
+2.47
+2.20
+2.18
79
150
P6
P7
41
150
P6
+1.65
+1.60
+1.40
K1
79
150
41
150
Ahşap Kanatlı Pencere
P7
P1
P1
P1
±0.00
-0.04
İKİNCİ KAT PLANI
Ahşap Kapı
+0.71
+0.65
Restorasyon projesi 2. normal kat planı
Restorasyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
İl
İlçe
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
Dönemi
Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Yavuz Sinan mahallesi
: 107
: 563
:5
: 19. yy
: Ahşap konstrüksiyon
RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon projesi çalışmasında elde edilen veriler doğrultusunda yapının varsayılan orjinal yapısının korunmasına ve günümüz
kullanımına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. Restitüsyon esnasında belirlenen hacimler korunmuş, özellikle ıslak hacimlerin
organizasyonu modern durumlar için uyarlanmıştır.
Yapı tuğla yangın duvarı ile birlikte, orjinal haline uygun ahşap konstrüksiyon olarak projelendirilmiştir. Merdivenler daha
önceden tespit edilmiş merdiven izi doğrultusunda ahşap olarak düşünülmüştür.
Zemin katta odunluk olarak varsayılan bölge, bu işlevin devam edeceği şekilde düzenlenmiştir. Zemin kat hacimlerinin zemini taş
kaplama, tuvalet seramik kaplama, onun dışında tüm tavan ve zemin döşemeleri ahşap kaplamadır. Yapının dış duvarları aslına
uygun ahşap kaplama, iç duvarları da bağdadi sıva olarak düşünülmüştür.
Ahşap giyotin pencere
Yapı detayları olarak Süleymaniye bölgesinde daha once tespit edilmiş yapı detaylarından, yapının elde bulunan fotoğrafı üzerinden
ve şu anki haliyle karşılaştırma yapılarak uygun olanları seçilmiştir.
Giriş kat tuvaleti büyüklük olarak aynen korunmuş fakat iç tefriş olarak modern tuvalet ekipmanları ile yeniden tefriş edilmiştir.
Bu şekliyle zemin kat depolama ve işlik faaliyetinin olduğu alan olarak öne çıkmaktadır.
1. normal kat için daha çok oturma, yemek yeme fonksiyonlarına uygun mekanlar düşünülmüştür. Sokağa bakan cephede bir oda
yaşama alanı olarak oluşmuştur.
Bu kattaki ıslak hacimlere de, modern ihtiyaçları karşılayabilecek duşakabin, klozet ve lavabo yerleştirilmiştir. Zemini seramik
kaplamadır. Mutfak ve holün beraber bulunduğu alan modern ihtiyaçlar doğrultusunda beraber kullanılabilecek şekilde uyarlanmıştır.
2. normal kat için daha çok dinlenme, uyku fonksiyonlarına uygun mekanlar düşünülmüştür. Sokağa bakan cephede cumbalı bir
oda oluşmuştur.
Yapının çatısı pervititch haritasındaki gösterime uygun olarak tek kırmalı tuğla çatı olarak projelendirilmiştir. İkinci kattaki cumbalı odanın üstü de tuğla çatının saçak uzantısıyla kapatılmıştır.
Ahşap merdiven
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
572 ADA 30 PARSEL
GÖRSEL SUNUMU
İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 131 pafta, 572 ada 30 parselde yer alan,
19 yy’da inşa edilmiş ancak mevcudiyetini bu güne kadar koruyamamış olan,
ahşap konstrüksiyonlu konut yapısına ilişkin görsel ve proje çalışmalarının sunumu.
Vaziyet Planı
Yapının 90’lı yıllarda çekilmiş fotoğrafı
Rekonstrüksiyon projesi zemin kat planı
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Rekonstrüksiyon projesi kesiti
Rekonstrüksiyon projesi 1. normal kat planı
Rekonstrüksiyon projesi 2. normal kat planı
Rekonstrüksiyon projesi görünüşü
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
REKONSTRÜKSİYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ
• Adı
• İl
• İlçe
• Mahalle
• Pafta
• Ada
• Parsel
• Dönemi
• Yapım Sistemi
: Süleymaniye’de konut yapısı
: İstanbul
: Eminönü
: Molla Hüsrev Mahallesi
: 131
: 572
: 30
: 19. yy
: Ahşap konstrüksiyon
REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon projesi çalışmasında elde edilen veriler doğrultusunda yapının varsayılan orjinal yapısının korunmasına ve günümüz
kullanımına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. Belirlenen duvar izleri korunmuş, özellikle ıslak hacimlerin organizasyonu modern durumlar için uyarlanmıştır.
Yapı tuğla yangın duvarı ile birlikte, orjinal haline uygun ahşap konstrüksiyon olarak projelendirilmiştir. Yalnızca bodrum kat
duvarları tuğla duvar ve zemini ise taş kaplama olarak ifade edilmiştir.
Zemin altı kömürlük olarak varsayılan bodrum katı yine, bu tür bir işlev için depo niteliğinde bırakılmıştır. Bodrum kat zemini taş
kaplama, tuvaletler seramik kaplama, onun dışında tüm tavan ve zemin döşemeleri ahşaptır. Bodrum kat dış duvarları tuğla üstüne
sıva, üst katlar bağdadi üstüne sıva olarak düşünülmüştür.
Yapı detayları olarak Süleymaniye bölgesinde daha once tespit edilmiş yapı detaylarından, yapının elde buluna fotoğrafı üzerinden
karşılaştırma yapılarak uygun olanları seçilmiştir.
Giriş kat sokak cephesine bakan oda nitelik olarak aynen korunmuştur. Giriş kat tuvaleti ise büyüklük olarak aynen korunmuş
fakat iç tefriş olarak modern tuvalet ekipmanları ile yeniden tefriş edilmiştir.
Bahçeye bakan oda ise modern yaşam koşullarının getirisi olarak mutfak olarak düşünülmüştür. Sofa ve bahçe ile direk ilişkisi bu
fonksiyon açısından önemli görülmüştür. Bu yeni fonksiyonunun gereği olarak projede bu mekana bir havalandırma bacası eklenmiştir. Bu anlamda zemin kat yeme içme faaliyetini olduğu yaşama katı olarak öne çıkmaktadır.
Üst kat için daha çok dinlenme, uyuma, çalışma fonksiyonlarına uygun mekanlar düşünülmüştür. Sokağa bakan cephede bir küçük
oda ve bir büyük cumbalı oda, bahçe cephesinde de bir büyük oda oluşmuştur.
Üst kattaki tuvalet, modern ihtiyaçları karşılayabilmesi açısından banyoya dönüştürülmüştür. Modern ihtiyaçlara uygun olarak
duşakabin, klozet ve lavabo yerleştirilmiştir. Zemini seramik kaplamadır ve bir adet havalandırma bacası mevcuttur. Bu nedenle
büyüklük olarak genişlemiş, bitişik odanın da giriş kapısının yerleşiminin değişmesine neden olmuştur. Sofa tüm odaların ortak
açıldığı hol niteliğindedir.
Yapının çatısı pervititch haritasındaki gösterime uygun olarak tek kırmalı tuğla kalkan duvarlı çatı olarak projelendirilmiştir. Birinci kattaki cumbalı odanın üstü de çatı saçağı ile kapatılmıştır.
Yapıya ait 80’li yıllarda çekilmiş arşiv fotoğrafları
SÜLEYMANİYE EVLERİ
SÜLEYMANİYE EVLERİ
Kaynakça
Prof. Nezih Eldem, MTRE Bülteni, İ.T.Ü Mim. Fak. Yay., Mart 1976, Sayı: 2
Prof. Nezih Eldem, Suriçi İstanbul’da Mekan Örgütleşmesi ve Eski Ahşap Evlerin Geleceği (L’Organisation de
L’espace et L’avenir des Vielles Maisons en Bois Dans Le Peninsule Historique İstanbul.)
Sedad Hakkı Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, İ.T.Ü Mim. Fak. Yay., Mart 1954
Sedad Hakkı Eldem, Türk Evi-Osmanlı Dönemi I-II, İ.T.Ü Mim. Fak. Yay., Mart 1987
Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner, İstanbul Yazıları, İlgi. - İstanbul, 1988, cilt: 22, sayı: 55, s.: 9-14
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Kültür Bakanlığı/Tarih Vakfı, 1993
İstanbul Ansiklopedisi, Reşat Ekrem Koçu, 1905-1975
fotoğraf
Dr. Fatma SEDES
1971-1972 ders yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Merkezi sınav sonrası açtığı baraj sınavında başarılı
olup aynı yıl İ.T. Ü Mimarlık Fakültesine girmiştir.Beş yıl süren mimarlık eğitimi 1977 yılında tamamlamıştır.
1978 yılında Kültür Bakanlığı’nda düzenlenen sınav sonrasında İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nde
mimarlık görevine başlamıştır.
1979 yılında görevine devam ederken İ.T.Ü Mimarlık Fakültesinin açtığı “Lisans sonrası Eğitim” sınavını
başararak aynı fakültenin Prof. Dr. Doğan KUBAN’ın başkanlığını yaptığı Mimarlık Tarihi ve Restorasyon
Bölümünde iki yıl süre ile yüksek lisans eğitimi görmüştür.
1979 yılında yüksek lisans tezi “Ahşap Yapılarda Isı Yalıtımı ve Örnekleme ve Detaylar” adını taşımaktadır.
1981 yılında eşinin İzmir’deki görevi nedeni ile İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’ne Y.Mimar - Restorasyon
Uzmanı olarak atanmıştır. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nde görevini sürdürürken 1982 yılında Dokuz
Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda Doktora programına başlamıştır.
1985 yılında seminer çalışmalarını tamamlamıştır. 1991 yılında Doktora tezini vererek Restorasyon Dalı’nda
Doktor Mimar Ünvanını almıştır. Doktora tezinin konusu “ İslami İbadet Yapılarında Osmanlı Dönemi
Kentsel Mekanı İçindeki Konumu - İzmir Örneği ve Günümüz Yapılarına Yansımaları” dır.
1985 yılında lisan sınavını kazanmıştır. 1988 yılında Fas’ın Fes kentinde kurulması düşünülen “İslami Eserleri
Müzesi’nin oluşturulması projesinde” kültür bakanlığınca görevlendirilmiştir.
1990 yılında Avusturya Salzburg’da “Tarihi Eserlerin Korunması” konulu seminere katılmıştır.
1992 yılında ise Hollanda Amsterdam ‘da düzenlenen “Restorasyon Fuarı “ nda görev almıştır.
1988-1995 yılları arasında İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda üye ve Başkan
Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
1989 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihi anlatmak üzere Öğretim
Görevlisi olarak kısa süreli görev almıştır.
1995-1996 yıllarında Selçuk, Efes Müzesi ve İzmir Arkeoloji Müzesinde “Birgi Çakırağa Konağı ve Çevresindeki Evlerin Restorasyonu” ve “İzmir Forbes Köşkü” konulu Türkçe ve İngilizce konferanslar vermiştir.
2002-2003 yıllarında İ.T.Ü. Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Arkeojeofizik derslerinde
Restorasyon Teknikleri hakkında öğrenciler ile söyleşileri olmuştur.
Halen İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı - Mimari Restorasyon Program Başkanı olarak mesleki bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Benzer belgeler