Pazar Baflar›lar Tarihçe Ürün

Transkript

Pazar Baflar›lar Tarihçe Ürün
Pazar
Türkiye mobilya sektörü, son 20 y›lda yaflam
tarz›nda ve ihtiyaçlarda yaflanan de¤iflimle birlikte
bugünkü düzeyine ulaflt›. Modern ve çok amaçl›
mobilya ürünlerinin evlere girmeye bafllad›¤›
günümüzde, artan talebe paralel olarak
fabrikasyon üretim de h›z kazand› ve mobilya
üretimi atölyelerden ç›k›p bir sanayi haline
dönüflmeye bafllad›.
Araflt›rmalara göre, Türkiye mobilya
sektöründe 65 bin irili ufakl› flirket faaliyet
gösteriyor. Son on y›lda endüstriyel tarzda
üretim yapmaya bafllayan s›n›rl› say›daki flirket,
art›k tasar›m ve marka konusuna yat›r›m yap›yor.
Ayn› araflt›rmalar, mobilya pazar›n›n
büyüklü¤ünün 3-5 milyar US$ civar›nda oldu¤unu
ve iç talebin yaklafl›k %20’sinin marka yaratm›fl
mobilyac›lar taraf›ndan
karfl›land›¤›n› ortaya koyuyor.
Tüm bu geliflmeler Türkiye
mobilya sektörünün
önümüzdeki y›llarda h›zl› bir
flekilde büyümeye devam
edece¤inin önemli bir
göstergesi.
Türk mobilya sektörü,
tasar›m ve kalite anlam›ndaki
geliflmelere paralel olarak
ihracatta da mesafe kat etti.
Dünya mobilya sektörünün
en önemli ülkeleri olan
Almanya ile ‹talya, yavafl
yavafl üretimden çekilmeye
ve ihtiyaçlar›n› en
yak›nlar›ndaki ülkelerden
karfl›lamaya bafllad›.
Avrupa Birli¤i (AB)
sürecindeki Türkiye, Avrupa
pazar›na fiziksel yak›nl›k,
uygun emek maliyeti, tasar›m
ve kalite anlay›fl›yla mobilya
ihracat› konusunda
uluslararas› rekabette pek
çok avantaja sahip. Türk mobilya sektörü yak›n
bir gelecekte dünya mobilya sektörünün önemli
aktörlerinden biri olmaya aday.
Türkiye’de son on y›lda Çilek ile birlikte ayr›
bir kavram olarak ele al›nan “genç odas›”, toplam
ev mobilya pazar›n›n yaklafl›k %5’ini oluflturuyor.
Gelir art›fl›, e¤itim seviyesindeki yükselifl, ailelerin
çocuk ve gençlerin geliflimi konusunda
bilinçlenmeleri sonucu, onlar için özel ve özgür
mekânlar oluflturmak istemeleri ile genç odas›
mobilya sektöründe yeni bir aç›l›m haline geldi.
Baflar›lar
Çilek Genç Odas› kuruldu¤u andan itibaren
Türkiye mobilya sektörünün önemli yap›
tafllar›ndan biri oldu. Türkiye’ye “genç odas›”
kavram›n› ilk defa Çilek tan›flt›rd›; genele
seslenmek yerine farkl› yafl, cinsiyet, be¤eni ve
yaflam tarzlar›na sahip çocuklara ve gençlere
yönelik özel tasar›ml› konsept ürünler sundu.
Bugün Çilek markas›yla “genç odas›” kavram›
özdeflleflmifl durumda. Çilek Genç Odas›,
bu alanda Türkiye’nin ilk ve en önemli markas›,
ayn› zamanda konsept lideri. Yurtd›fl›nda da
yaratt›¤› özgün tasar›mlarla bir trend setter
olarak görülüyor, uluslararas› genç odas›
44
SUPERBRANDS
pazar›n›n fikir lideri olmas› da bunu do¤ruluyor.
Çilek Genç Odas›, genç odas› ma¤aza
konseptini dünyada ilk kez uygulayan marka oldu.
Türkiye’de 75 konsept ma¤azas› bulunan Çilek’in
yurtd›fl›nda on iki ülkede 21 konsept ma¤azas›
var. 2005’in alt›nc› ay› sonu itibar›yla Hollanda,
Macaristan, Almanya, Dubai, Azerbaycan, Malta,
Iran, Güney Kore, Avustralya, Tunus, Fas, Cezayir
ve M›s›r’da Çilek ma¤azalar› bulunuyor.
Çilek’in özel tasar›ml›, uluslararas› güvenlik
standart ve sertifikalar›na uygun ürünleri ayr›ca
dünyan›n 60’dan fazla ülkesine ihraç ediliyor.
Möbel Pfister (‹sviçre), Kika ve Leiner
(Avusturya), A-Mobler (Norveç), Porta
(Almanya), Moviflor (Portekiz), Okay (Belçika ve
Japonya), Jay-Be (‹ngiltere), Rooms To Go
(ABD), Home Center (Dubai ve Körfez
Ayn› zamanda tüm dünya çocuklar› ve
gençlerine özel tasar›mlar›n› ulaflt›rmay›
hedefleyen Çilek, 1995’den itibaren sektörün
önemli tüm uluslararas› fuarlar›na kat›ld›, marka
ve ürünlerini tan›tarak dünya genç odas›
pazar›n›n önemli markalar›ndan biri haline geldi.
Bu anlay›fl›n sonucu olarak ilk ihracat 1996’da
Ukrayna’ya gerçeklefltirildi. ‹lk yurtd›fl› ma¤azas›n›
2001’de Malta’da açt› ve markas›n› yurtd›fl›nda
35 ülkede tescil ettirdi. 2004 y›l›nda,
yani kuruluflunun dokuzuncu y›l›nda ihracatta
1000. konteyner hedefini de aflt›.
Türkiye’nin en önemli mobilya merkezi
‹negöl’de 30 bin metrekarelik bir alanda üretim
faaliyetlerini yürüten Çilek‘in, fabrika, yönetim ve
ma¤azalar›nda 900’e yak›n kifli çal›fl›yor.
Bünyesinde genç mimar ve tasar›mc›lardan
oluflan on kiflilik bir tasar›m
stüdyosu ve on befl kiflilik
Ar-Ge ekibi bulunuyor.
Türkiye Mobilya
Sanayicileri Derne¤i’nin
(MOSDER) kuruluflundan
itibaren yönetiminde aktif
rol oynayan Çilek, Birleflmifl
Markalar Derne¤i (BMD) ile
dayan›flma içinde çal›flmalar
yürütüyor. Ulusal
Franchising Derne¤i’ne
(UFRAD) ise uzun y›llardan
beri üye. Çilek, Al›flverifl
Merkezi Perakendecileri
Derne¤i (AMPD) ve
Reklamverenler Derne¤i
(RVD) gibi sivil toplum
kurulufllar›na üye olarak
sektörü temsil eden
markalar aras›nda yer al›yor.
Ürün
Ülkeleri), Harvey Norman (Avustralya), Casa De
Las Lomas (Meksika), Ever Home (Malezya) gibi
dünyan›n prestijli zincir mobilya ma¤azalar›nda
Çilek Genç Odas› ürünleri, Çilek markas›yla
sat›l›yor ve dünyan›n en ünlü mobilya
markalar›yla baflar›l› bir flekilde rekabet ediyor.
Almanya’da LGA’n›n (Landesgewerbeanstalt
Bayern) verdi¤i, ürünlerin çocuklar›n sa¤l›kl›
geliflimine destek oldu¤unu belgeleyen GS
(Geprüfte Sicherheit) sertifikas› da Türkiye’de
ilk kez Çilek taraf›ndan al›nd›.
Çilek ma¤azalar›na yönelik yap›lan ve içinde
gizli müflteri uygulamalar›n›n da yer ald›¤›
benchmark projesinde Çilek, görsel ma¤azac›l›¤›
ve hizmet anlay›fl›yla Türkiye’nin en önemli
markalar›n›n aras›nda, üst s›ralarda yer al›yor.
Tarihçe
Çilek Genç Odas›, 1995 y›l›nda üç kardeflin
ortakl›¤›yla ‹negöl’de kuruldu. fiirket, kurulufl
amac›n› sadece bu sektörde odaklanmak ve
her anlamda fark yaratmak olarak belirledi.
Bu amac› gerçeklefltirmek için ürün paketinden
fonksiyonelli¤ine, etiketinden tasar›mlar›na,
ma¤azalara kadar farkl› ve ayr›nt›l› bir çal›flma
yapt›.
Çilek iyi bir tasar›m›n emek,
tecrübe, yo¤un çal›flma ve
yarat›c›l›k gerekti¤ini bilerek
çal›flmalar›n› tutkuyla sürdürüyor.
Çilek Genç Odas›, çocuk ve gençlerin hayal
gücünü zenginlefltirecek, onlar›n karakterine,
yaflam tarz›na uygun, kendilerini ait hissedecekleri
çocuk ve genç odalar›, mobilya ve aksesuarlar
tasarlay›p üretiyor. Ürünlerini kendi tesislerinde
üretti¤inden tüm süreçlerde tam kontrol sa¤l›yor.
Bu kontrolle kullan›fll›, zevkli, rekabetçi fiyatlara
sahip ve ayn› zamanda kaliteli ürünler sunuyor.
Çilek, ürünlerine sektör ortalamas›n›n çok
üzerinde, befl y›l garanti verebiliyor. Bu garantinin
arkas›nda, kaliteli malzeme, ileri teknoloji, özenli
iflçilik ve mükemmel tasar›m için gece gündüz
çal›flan Çilek ekibi bulunuyor.
Çilek, çocuk ve gençlerin hayallerini
gerçeklefltirmekle kalmay›p ayn› zamanda
onlar›n geliflme dönemlerini psikolojik ve
fizyolojik aç›dan sa¤l›kl› geçirmelerini hedefliyor.
Çilek portföyündeki tüm mobilya ürünlerinin
GS sertifikas› var. Bu sertifika, ürünlerin
ergonomik oldu¤u; tasar›m, teknoloji, kalite ve
güven aç›s›ndan uluslararas› onay ald›¤› anlam›na
geliyor. Bu sertifikay› alabilmek için her bir
Çilek ürünü çok say›da farkl› süreç ve testlerden
geçiyor.
Çilek ma¤azalar›nda mobilyalar›n yan› s›ra genç
odas› konseptini tamamlayacak, özgün tasar›m
anlay›fl›n› yans›tan hal›, perde, sandalye,
ayd›nlatma, yatak, yorgan, ev tekstili, yast›k vb.
pek çok ürün de tüketicilerin be¤enisine
sunuluyor.
2004 y›l›nda k›z çocuklar›n›n çok sevdi¤i
kahramanlardan Barbie’yi portföyüne katan Çilek,
dünyada Barbie lisansl› mobilyalar› portföyüne
dahil eden ilk ve tek marka olma unvan›n› da
kazand›. Üstelik, Türkiye d›fl›nda 29 ülkede Barbie
ürünlerinin lisans hakk›na sahip oldu ve özgün
tasar›m anlay›fl›n› Barbie ürünlerine de yans›tarak
uluslararas› baflar› elde etti.
Çilek’in pazarlama baflar›s› gösterdi¤i
alanlardan biri de franchise ma¤azac›l›k sistemi.
Çilek’in amac›; özgün tasar›ml› konsept ürünlerini
markan›n imaj›na uygun özel sunumlarla
yine özel mekânlarda müflterilerine ulaflt›rmak.
Çilek, Türkiye’de ilk franchise ma¤azas›n›
kuruluflundan hemen sonra, 1996 y›l›nda açt›.
Franchise ve master franchise sistemleriyle
yurtd›fl›nda ma¤azalar açmaya devam ediyor.
En Son Geliflmeler
Çilek 2005’te çocuk ve gençlere keyifli vakit
geçirtmeyi amaçlayan “özel Çilekroom”
konseptini oluflturdu ve bu konsepte uygun
ilk ma¤azalar›n› açt›. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda say›lar›
h›zla artan yeni Çilek ma¤azalar›n›n bir k›sm› özel
konsept ma¤aza olarak aç›lmaya devam ediyor.
Çilek, bünyesinde kurdu¤u Çilek Akademi’de,
ma¤aza giriflimcileri ve yöneticilerine, sat›fl
dan›flman› ve montaj personeline e¤itimler
vermeye bafllad›.
‹negöl’deki üretim tesislerine ek olarak
45 bin metrekarelik kapal› alanda, Alman
teknolojisi ile donat›lacak yeni bir fabrika
inflaat›na bafllad›. Çilek, bu yat›r›m›n› 2006’da
tamamlamay› hedefliyor.
Çilek Genç Odas› en son ma¤azas›n›
Macaristan’›n baflkenti Budapeflte’de, dünyan›n
en ünlü mobilya ve dekorasyon ma¤azalar›n›n
bir arada bulundu¤u Max City’de açt›.
Promosyon
Kuruldu¤u ilk günden itibaren Çilek kataloglar›
marka iletifliminde farkl› ve etkili bir yere sahip
oldu. Y›lda yaklafl›k 1 milyon adet bas›lan,
250 sayfal›k bu kataloglar Çilek’in bütün
ürünlerini kaps›yor. Ürün konseptlerine uygun
lifestyle foto¤raflarla ölçü, ödeme alternatifleri ve
ma¤aza bilgileri gibi ihtiyaç duyulan bütün
bilgilere yer veriliyor.
Marka ismini do¤rudan temsil eden ve iyi bir
flekilde tasarlanm›fl Çilek logosu, iletiflimin farkl›
alanlar›na tafl›n›yor. Çilek, logosuna tüm Çilek
modüllerinde dikkat çekici bir flekilde yer veriyor.
Böylece müflterilerin, al›nan bütün Çilek
ürünlerini gururla tafl›malar› ve bir anlamda
marka reklam›n› yapmalar› hedefleniyor. Buradaki
temel strateji, “gurur duyulan ürünler”le marka
iletiflimini yürütmek.
Türkiye’de 75, yurtd›fl›nda 21 farkl› noktada
bulunan Çilek ma¤azalar›, ayn› zamanda alternatif
bir reklam mecras›; bu yolla etkili ve kesintisiz
iletiflim sa¤lan›yor.
Çilek Genç Odas›, bütün reklam çal›flmalar›nda
marka imaj›n› ön plana ç›karan bir iletiflim dili
kullanmay› tercih ediyor. Ürün ve sat›fl odakl›
reklam çal›flmalar›ndan kaç›narak hedef kitlenin
kalbinde ve zihninde farkl› ve özel bir yer
edinmeyi amaçl›yor. 2004 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i
“Burada Bizim Sözümüz Geçecek” reklam
kampanyas›nda mecra olarak ulusal TV ve
radyo kanallar›n› kulland›. Yay›nda oldu¤u
süre içerisinde bu reklam filmi, Türkiye’nin en
çok gezilen internet sitelerinden biri
www.hurriyetim.com.tr’nin yapt›¤› anketlerde
En Be¤enilen Reklam Filmi seçildi.
Çilek, marka iletifliminde son y›llarda yükselen
bir mecra olan TV dizilerini de yo¤un bir flekilde
kullanmaya bafllad›. Bu dizilerde, özellikle çocuk,
genç ve anneleri hedefleyen Çilek, böylece
onlara kahramanlar› arac›l›¤›yla da seslenmifl oldu.
Çilek’in reklamlar› Türkiye’de kad›n, çocuk,
gençlik ve dekorasyon dergilerinde, yurtd›fl›ndaki
önemli sektörel dergilerde düzenli olarak yer
al›yor. Çilek Genç Odas›, sektördeki a¤›rl›¤›n›,
dünya çap›nda düzenlenen organizasyonlarda da
gösteriyor. 2004’te ikincisi düzenlenen
Geleneksel Çocuk Ürünleri Endüstri Konferans›
da bunlardan biri. ABD Miami’de düzenlenen,
dünyan›n çocuk ve genç odas› mobilyas›
trendlerinin belirlendi¤i ve en prestijli
markalar›n bir araya geldi¤i tek konferans›n
ana sponsorlu¤unu iki y›ld›r Çilek üstleniyor.
Bunun yan› s›ra, yurtiçinde de sponsorluk
çal›flmalar›yla genç ve çocuklar için düzenlenen
çeflitli aktivite ve organizasyonlara destek oluyor.
Marka De¤erleri
Çilek müflteri odakl› yaklafl›m›yla, gelece¤imiz
olan çocuk ve gençlerin sa¤l›kl› geliflimine
katk›lar sa¤layacak ürünler tasarlamay› ve
Türk tasar›mlar›n› tüm dünyaya tafl›may›
hedefliyor.
Çilek sadece çocuk ve genç odas› konusunda
uzmanlafl›rken bu konuda bilinçli ve kararl›
davrand›. Türkiye’yi ilk defa genç odas› kavram›
ile tan›flt›rarak yenilikçi; dünyaya genç odas›
konsept ma¤azalar›n› uygulayarak lider; 60’dan
fazla ülkeye yapt›¤› ihracatla vizyon sahibi ve
uluslararas› bir marka oldu¤unu gösterdi.
www.cilek.com.tr
BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
Çilek Genç Odas›
Hedef kitlesi gibi Çilek Genç Odas›’n›n
çal›flanlar› da çok genç. fiirket çal›flanlar›n›n
yafl ortalamas› 27.
Çilek Genç Odas› ürünleri dünyada
500 binden fazla çocuk ve gencin odas›n›
süslüyor.
Çilek ekibi gece gündüz çal›flarak Meksika’dan
Japonya’ya, Yeni Zelanda’dan ‹sviçre’ye farkl›
co¤rafyalarda Çilek ürünlerini talep eden
çocuklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor.
Çilek ma¤azalar›nda, ayn› zamanda mimarl›k
e¤itimi alm›fl Çilek personeli müflterilere
ücretsiz mimari dekorasyon hizmeti veriyor.
Tüketicilerin seçti¤i ürünler bilgisayar ortam›nda
özel dekorasyon program›yla yerlefltirilerek
farkl› dekorasyon alternatifleri sunuluyor.
SUPERBRANDS
45

Benzer belgeler

ÇİLEK SLOVAKYA`NIN BAŞKENTİ BRATİSLAVA`DA MAĞAZA AÇTI

ÇİLEK SLOVAKYA`NIN BAŞKENTİ BRATİSLAVA`DA MAĞAZA AÇTI şehrin en önemli AVM’si Bory Mall içerisinde yer alıyor. Çilek Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çilek; Bratislava’da açılan mağaza hakkında şu şekilde konuştu; “Slovakya’da açılan yeni ÇilekRoom’la birli...

Detaylı