3 - Boydak Holding

Transkript

3 - Boydak Holding
PERAKENDE
GÜNEfi‹
‹ST‹KBAL
06 A‹LE fi‹RKETLER‹NDE KURUMSALLAfiMA VE BAfiARININ ‹PUÇLARI KONFERANSI BOYDAK HOLD‹NG’DE
DÜZENLEND‹ 10 ‹ST‹KBAL MOB‹LYA GENEL MÜDÜRÜ MESUT Y‹⁄‹T: ‹ST‹KBAL’‹N EN KARAKTER‹ST‹K ÖZELL‹⁄‹
‹NOVASYON KÜLTÜRÜ 12 ‹ST‹KBAL, 2009’DA EN BE⁄EN‹LEN PERAKENDE KURULUfiU OLDU 44 FENERBAHÇEL‹
FUTBOLCU CHRISTIAN BARONI: “BÜYÜK KULÜPLER‹N TARAFTARLARI KÜÇÜK BAfiARILARLA TATM‹N OLMAZ”
sunufl
sunufl
Yeni y›lda da hedefimiz:
Büyümek
Bir y›l› daha geride
b›rakt›k.
Boydak Grubu
olarak
beklentilerimizin
üzerinde
tamamlad›¤›m›z 2009
y›l›n›n ard›ndan
yeni y›lda yeni
beklentilerle büyümeyi
ve yeni istihdam
alanlar› yaratmay›
hedefliyoruz
‹yisiyle, kötüsüyle, ac›s›yla,
tatl›s›yla bir y›l› daha geride
b›rakt›k. 2009, tüm dünyada
ekonomik krizle ve durgunlukla
an›lacak. Ancak Boydak Grubu
olarak biz bu y›l› da hedeflerimizi
beklentilerimizin üzerinde
gerçeklefltirmenin mutlulu¤unu
yaflayarak geride b›rak›yoruz.
Yeni y›la dair güzel umutlarla…
Ard›m›zda b›rakt›¤›m›z y›l›
özetleyecek olursak,
grubumuzun lokomotifi olan
mobilya endüstrisindeki üç
markam›z ‹stikbal, Bellona ve
Mondi; özellikle Mart ve Eylül
aylar›ndaki KDV indirimlerinin de
etkisiyle y›l› gayet iyi durumda
tamamlad›. Y›l›n ilk 10 ay›nda,
mobilyada yaklafl›k yüzde 15-20
oran›nda bir büyümeden,
dolay›s›yla bizi mutlu eden
geliflmeden söz etmek mümkün.
2009 y›l›nda Boydak Holding
Ailesi’ne kat›lan yeni üyeler de
bizler için bir baflka mutluluk
kayna¤› oldu.
Nicelikten çok niteli¤e önem
verdi¤imiz ma¤azac›l›k
anlay›fl›m›zla, bünyemize 49
‹stikbal, 40 Bellona ve 60’›n
üzerinde Mondi ma¤azas› dahil
ettik. Buradan yeni bayilerimize
bir kez daha “Aram›za hofl
geldiniz” diyoruz.
Geçti¤imiz y›l bizleri sevindiren
bir di¤er geliflme de ‹talya’ya
yapt›¤›m›z ihracat oldu. ‹hracat
yapt›¤›m›z 55 ülke aras›nda yer
alan ‹talya, 2009’da en çok
ihracat gerçeklefltirdi¤imiz ülke
konumunda. Bu anlamda ‹talya,
Almanya’n›n taht›na oturdu
diyebiliriz. ‹hracat›m›z›n yüzde
12’sini mobilya sektöründe
dünyan›n önde gelen ülkeleri
aras›nda yer alan ‹talya’ya
yapm›fl olmak bizler için ayr› bir
gurur kayna¤›.
2010 y›l›nda da hedeflerimiz
büyüme ve kendimizi sürekli
gelifltirme üzerine. Yurt içinde
oldu¤u gibi yurt d›fl›ndaki
ma¤azalar›m›za yenilerini
eklemeyi, 220 olan yurtd›fl›
ma¤aza say›m›z› 2010 y›l›nda
300’e ç›karmay› amaçl›yoruz.
2010 y›l›na pembe gözlüklerle
bakm›yoruz ama karamsar da
de¤iliz. Geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi
bu y›l da hükümetin arac›
olaca¤› ve uygulamaya
geçirece¤i KDV indirimi ve
benzeri indirimlerin sektörü
canland›raca¤›n› ve sat›fllar›
art›raca¤›n› düflünüyoruz.
Önümüzdeki y›l Türkiye’nin
yüzde 4-5 civar›nda büyüyece¤i
öngörülüyor. Dolay›s›yla 2010
y›l›nda yine çok çal›flaca¤›z ve
umutsuzlu¤a kap›lmayaca¤›z.
Bu yolda bizlerle yürüyen ana
bayilerimizi, bayilerimizi, ifl
ortaklar›m›z›, çal›flanlar›m›z› ve
aram›za yeni kat›lacak olanlar›,
yeni hedeflere do¤ru hep birlikte
yürümeye davet ediyoruz.
Yeni y›lda yeni hedeflere, hep
birlikte…
Sayg›lar›mla,
Bekir Boydak
3
içindekiler
içindekiler
4
BAKIfi AÇISI
6
SEKTÖREL GÜNDEM
8
EKONOM‹
14
OUTDOOR
18
ÇEVRE
20
KAMERA ARKASI
22
ÜRÜN TASARIMI
24
K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M
26
GÜNCEL
28
RENKLER
30
ROTAMIZ
34
BAY‹LER
38
‹fi‹N ERBABI
40
OKTAY USTA
42
SPOR
44
SA⁄LIK
49
BOYDAK’TAN HABERLER
52
12
44
28
30
Bulmacan›n çözümü
18
‹mtiyaz Sahibi
Boydak Holding ad›na
Bekir Boydak
Yaz›iflleri Müdürü
Murtaza Durmufl
Editör
Kadriye Yüzerero¤lu
Görsel Yönetmen
Metin Özkan
Foto¤raf Editörü
Batuhan K›ran
Yay›n Kurulu
Bilal Uyan›k
Halit Bayhan
Aygün Baflok
Muzaffer Çetinkaya
Hasan Ünal
Ar›n Saydam
Ülkü Karaosmano¤lu
Duygu Ülgen
Reklam
Ebru Çal›flkan
[email protected]
Yap›mc›
Kesiflim Yay›nc›l›k ve Tasar›m
Hizmetleri A.fi.
Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/6
34394 Esentepe-fiiflli/‹stanbul
Tel: (0212) 337 51 99
Faks: (0212) 288 62 36
www.kesisim.com.tr
Yönetim Yeri
Boydak Center, O.S.B. 6. Cad.
No: 35 Kayseri
e-posta: [email protected]
[email protected]
Bask› Elma Bas›m
Halkal› Caddesi No: 164 B4 Blok
Sefaköy/‹stanbul
Yay›n Türü Yerel Süreli Yay›n
34
2010 y›l›n›n ilk say›s› ile hepinize
merhaba… Zaman su gibi ak›p
geçiyor. Üç ay› bir ç›rp›da geride
b›rakt›k ve yeni bir y›la girerken sizlerle
bir kez daha dergimiz arac›l›¤›yla bir
araya geldik. Boydak Grubu ad›na
2009’u özetledi¤imiz bu say›m›zda, yine
ilginizi çekece¤ini düflündü¤ümüz
sayfalarla karfl›n›zday›z…
Yeni bir y›la daha
merhaba
Yeni bir y›la, 2010 y›l›na ad›m att›¤›m›z bugünlerde, her yeni y›la girerken oldu¤u gibi içimizde gelece¤e dair umutlar ve heyecan var. Geçti¤imiz y›l dergimizin
ilerleyen sayfalar›nda da görece¤iniz gibi pek çok baflar›ya, yenili¤e, geliflmeye
imza at›ld›. Y›l›n bafl›nda önce, küresel markalar›m›z ‹stikbal, Bellona ve Mondi
Köln’de yap›lan Uluslararas› IMM Köln 2009 Mobilya Fuar›’nda yeni koleksiyonlar› ile fark yaratt›. Ard›ndan ‹stanbul Mobilya Fuar› 2009’a damgas›n› vurdu.
Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak, bir kez daha
Kayseri Sanayi Odas› (KAYSO) Baflkanl›¤›na seçildi. Boydak Holding bünyesindeki kurumsallaflma ve yeni yap›lanma sürecinde Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak, Boydak Holding CEO’lu¤una atand›. 2008 y›l›nda
pek çok firma küçülürken cirosunu yüzde 12 oran›nda art›ran Boydak Holding,
2009’da yüzde 13 oran›nda art›fl bekledi¤ini aç›klad›. ‹stikbal’in marka liderli¤i
2009’da da devam etti. Dünya mobilya sektöründeki yeri h›zla büyüyen ‹stikbal,
Hollanda’n›n en popüler flehirlerinden Rotterdam’da yeni bir ma¤aza açt› ve yurt
d›fl›ndaki ma¤aza say›s› 220’ye ulaflt›. Kayseri'nin vergi rekortmeni Boydak Ailesi oldu. Üretime oldu¤u kadar çevreye de önem veren Boydak Holding, genel
merkezin ve üretim tesislerinin bulundu¤u Kayseri’de Boydak Orman›’n›n temelini att›. Y›l›n son önemli geliflmesi ise Expomoble 2009 7. Kayseri Mobilya Fuar› oldu. 21-25 Ekim tarihleri aras›nda düzenlenen fuar, Kayserili mobilyac›lar›n
kendilerini en iyi flekilde tan›tmalar›na f›rsat sa¤lad›.
2010 y›l›n›n da en az 2009 kadar hareketli ve baflar›l› geçece¤ine inan›yor, gelecek y›l boyunca güzel haberleri, dergimiz arac›l›¤›yla paylaflacak olman›n heyecan›n› duyuyoruz.
2010’un ilk say›s›n› iflte böyle dileklerle haz›rlad›k. Bu say›m›zda da sektör gündeminden ekonomiye ve çevreye, ürünlerimizden reklamlar›m›z›n perde arkas›na, kiflisel geliflimden ünlülerle yapt›¤›m›z söyleflilere, rotam›z› çevirdi¤imiz fianl›urfa ve bayilerimizden lezzete, spora, sa¤l›¤a ve Boydak’tan haberlere uzanan
bir içerik haz›rlad›k. Bu say›m›z› da keyifle okuyaca¤›n›z› düflünüyoruz.
Yeni y›lda hep birlikte olmak, sa¤l›kla ve huzurla buluflmak dile¤iyle…
Murtaza Durmufl/Yaz› ‹flleri Müdürü
5
bak›fl
aç›s›
6
Aile fiirketlerinde
Kurumsallaflma ve
Baflar›n›n ‹puçlar›
Kayseri Genç Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (GES‹AD), 7 Kas›m’da Boydak
Holding'de “Aile fiirketlerinde
Kurumsallaflma ve Baflar›n›n ‹puçlar›”
konulu bir konferans düzenledi.
Konferansta Kayserili sanayiciler, bakan
ve milletvekilleri ile bir araya geldi
GES‹AD’›n Boydak Holding Merkezi’nde
düzenledi¤i “Aile fiirketlerinde Kurumsallaflma ve
Baflar›n›n ‹puçlar›” konulu konferans yo¤un ilgiyle
karfl›land›. TBMM Baflkan Vekili Sad›k Yakut, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, AK Parti Milletvekili
Ahmet Öksüzkaya, AK Parti Milletvekili Yaflar Karayel,
Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet
Özhaseki, ANFED Yönetim Kurulu Baflkan› Do¤an
Kaynak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac›
Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
ve KAYSO Baflkan› Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret
Odas› Baflkan Vekili Mustafa Erçal›k, KOSGEB Müdürü
Erdal Ç›nar, OSB Baflkan Vekili Bekir Güldüo¤lu,
MÜS‹AD Baflkan› ‹smail Ruhlukürkçü, HAG‹AD Baflkan›
‹smail Tuna, TUSKON Do¤an Kaynak, TÜMS‹AD
Yönetim Kurulu Üyeleri, KAYS‹AD Yönetim Kurulu
Üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ifladamlar›,
bas›n mensuplar› ve çok say›da davetlinin kat›ld›¤›
konferansta ekonomi konufluldu ve aile flirketlerinin
kurumsallaflmas›na yönelik bilgiler verildi.
Konferans›n aç›l›fl›nda konuflan GES‹AD Baflkan›
Hamdi K›nafl’›n ard›ndan ev sahibi Boydak Holding’in
Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, kat›l›mc›lar›
selamlad› ve k›sa bir “hofl geldiniz” konuflmas›
gerçeklefltirdi. Konferansa Ankara’dan kat›lan Anadolu
‹fladamlar› Federasyonu Baflkan› ve TUSKON
Baflkanvekili Do¤an Kaynak yapt›¤› konuflmada,
TUSKON'un sanayici ve ifladamlar› için artan önemine
dikkat çekti.
“Türkiye’de aile flirketleri önemini koruyor”
Do¤an Kaynak’›n ard›ndan söz alan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, dünyada ekonominin
küreselleflti¤ini fakat politikalar›n hâlâ ulusal oldu¤unu
belirterek aile flirketlerinin önemine de¤indi. Birçok
ülkenin geliflmesinde aile flirketlerinin önemli yükler
üstlendi¤ini anlatan Y›ld›z, Türkiye'de de aile
flirketlerinin ekonomideki önemli yerlerini koruduklar›n›
vurgulad›.
Aile flirketlerinin de di¤er flirketler gibi büyümeleri,
de¤iflmeleri ve geliflmeleri gerekti¤ine dikkat çeken
Bakan Y›ld›z, “Bunlar çok güzel ancak büyümeyle
birlikte büyüyen paran›n kontrol edilmesi çok zor. Böyle
durumlarda profesyonel destek gerekiyor. Para,
sermaye, ekonomi globallefliyor, ama politikalar ulusal.
O yüzden biz kendi içimizdeki yap›lanmay› ve kendi
içimizdeki firmalar›n ulusal politikalar›n› izlerken bir
yandan da dünyaya entegre olaca¤›z. Bunlar›n
düzenlemeleri çok önemli. Çünkü, bunlar›n öngörülerini
yapabilmek laz›m. O öngörüleri yapabilmek için de
mutlaka tarihle ba¤lant› kurmak gerekir. Benden size
bir tavsiye: Ben flu anda Enerji Bakanl›¤›’nda bunu
Memduh Boydak yapt›¤› sunumda s›k
s›k aile büyüklerinin nasihatlerinden
al›nt›lar yapt› ve bunun parasal
karfl›l›¤› olmad›¤›n› belirtti.
uyguluyorum. Son derece teknik, parayla ilgili konularda
dahi mutlaka sosyolojik, toplumsal bir bak›fl aç›s›
koymak laz›m. Sizin anlatt›¤›n›zla anlafl›lan›n ve
alg›lanan›n ayn› olmas›n› sa¤laman›z laz›m” diye konufltu.
Konuflmas›n›n ard›ndan Bakan Taner Y›ld›z'a “Kamil Vazo”
takdim edildi. ‹nsan-› kâmili temsil eden vazo, yarad›l›flla
beraber bafllayan geliflim ve de¤iflimi simgeliyor.
“Geleneklere ba¤l›l›k modern
dünyada da önemini koruyor”
Konferansta “Aile fiirketleri” ile ilgili
bir sunum gerçeklefltiren Boydak
Holding CEO'su Memduh Boydak
da, Boydak Holding’in 1950'lerden
bu yana geçirdi¤i evreleri ve sahip
oldu¤u prensipleri anlatt›. Modern
dünyada teknik bilginin önemli
oldu¤unu fakat geleneklere ba¤l›l›¤›n
da önemini korudu¤unu belirten
Memduh Boydak, aile flirketi olarak
istiflareye, müzakereye, mütevaz›l›¤a
ve sabra büyük önem verdiklerini
vurgulad›. Sunumunda s›k s›k aile
büyüklerinin nasihatlerinden al›nt›lar yapan Boydak, bu
tecrübelerin parasal karfl›l›¤›n›n olmad›¤›na dikkat
çekti. Küresel krizle ilgili tespitlerde de bulunan
Boydak, Kayseri'nin ekonomide, geliflmifllikte,
e¤itimde, hatta siyasette merkez konumuna geldi¤ini
sözlerine ekledi. Konferans›n kapan›fl›n›n ard›ndan tüm
kat›l›mc›lara akflam yeme¤i ikram edildi.
7
Kayseri Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Nureddin Okandan:
“Sanayicilerimiz yat›r›m
yapmaya devam edecek”
Kayseri’nin önümüzdeki y›llarda birikimlerini yat›r›ma dönüfltürüp
üretime, istihdama ve ihracata katk› sa¤lamaya devam edece¤ini
söyleyen Kayseri Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Nureddin Okandan,
oda üyelerinden hem Kayseri’ye hem de Türkiye’ye fayda
sa¤layacak önemli yat›r›mlar›n sinyallerini ald›klar›n› belirtiyor
Kayseri Sanayi Odas›’n›n 2009 y›l› çal›flmalar›n›
de¤erlendirebilir misiniz?
Kayseri Sanayi Odas› (KAYSO) olarak 2009 y›l›n›n
bafllar›nda yeniden bir seçim yapt›k ve ekip
arkadafllar›m›zla beraber ikinci dönemimize bafllam›fl
olduk. Yeni meclisin oluflumunda sanayimizde bulunan
bütün sektörlerin temsil edilmesini sa¤lad›k, yafl
ortalamas›n› gençlefltirdik, ö¤renim seviyesini yükselttik ve
bayan sanayicilerimizi de meclisimize katt›k. Yeni bir
heyecanla bafllad›¤›m›z yeni görevimizde sanayicilerimizin
ihtiyaçlar›n› ve haklar›n› korumak anlam›nda
çal›flmalar›m›z› lay›k›yla sürdürüyoruz.
Biz KAYSO olarak 5174 say›l› yasa ile belirlenen
görevlerimizin d›fl›nda birçok projeye imza atarak
üyelerimiz ve flehrimiz ad›na fayda sa¤layacak
giriflimlerde bulunuyoruz. E¤itime çok önem veriyoruz. Bir
iflyerinde çal›flan operatörlerin e¤itiminden tutun da
yönetim kurulu üyeli¤i gibi birçok farkl› e¤itim
organizasyonlar›n› odam›zda gerçeklefltiriyoruz. Bu
kapsamda mesleki e¤itimi özendirme projemizi, Valilik ve
Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile birlikte gerçeklefltirdik.
Ayr›ca sosyal sorumluluk projeleri de gerçeklefltiriyoruz.
Sar›z, ‹ncesu, P›narbafl›, Felâhiye ilçelerimize e¤itim
tesisleri kazand›rd›k. Meclis toplant›lar›m›z› Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Mustafa Boydak’›n da üstün gayretleri
ile bürokratlar›m›z›n, mülki amirlerimizin, milletvekillerimizin
ve bakanlar›m›z›n kat›l›m›yla yap›yoruz. Bilgi ve
tecrübelerimizi art›rmam›z aç›s›ndan kat›l›mc›lar›m›z› çok
önemsiyoruz. Bu toplant›larda meslek komitelerimizin
haz›rlam›fl oldu¤u kendi sektörleri ile ilgili pozitif ve negatif
yönleri irdeleme f›rsat›m›z oluyor. Ayr›ca ekim ay›nda, her
y›l düzenledi¤imiz, Cumhurbaflkan›m›z›n, Bakanlar›m›z›n,
TOBB ve TÜS‹AD Baflkanlar›m›z›n kat›ld›¤›, üyelerimizle
bir araya geldi¤imiz Sanayi Gecesi’nde vergide ve
ihracatta dereceye girenlere, Türkiye’nin ilk 1000 firmas›
aras›na giren üyelerimizi ödüllendiriyoruz.
2009 y›l› Kayserili sanayiciler için nas›l bir y›l oldu?
2009 y›l› sanayicilerimiz için genele bakt›¤›m›zda dura¤an
bir seyir izledi. Baz› sektörler büyüme kaydederken
baz›lar› beklenmedik flekilde küçüldü. Örne¤in tekstil
sektöründeki arkadafllar›m›z dünyada oluflan son
ekonomik durumlardan önce daralma yaflamaya
bafllam›fllard›. Bunda Kayseri’nin faydaland›¤› 5084 say›l›
teflvik yasas›n›n da etkisi çok olmufltur. Bunun yan›nda
beyaz eflya, elektrikli ev aletleri ve mobilya gibi alt› ay
süreyle vergisel indirimlerin uyguland›¤› sektörlerimizde
büyüme oldu¤unu gözlemliyoruz. Kendi firmam›z
Okandan Cam olarak da 2009 y›l›nda büyüme kaydettik.
Biz sektör olarak inflaat, endüstri, beyaz eflya ve
mobilyaya girdi sa¤l›yoruz. Yeni yat›r›mlar›m›zla inflaatta,
vergisel faydalardan dolay› tüketim mallar›nda
sa¤lad›¤›m›z girdiler, üretimimizin artmas›na neden oldu.
Sanayide Türkiye’nin önde gelen flehirlerinden olan
Kayseri’de yeni yat›r›m ve istihdam potansiyelinden
bahsedebilir misiniz?
2009 y›l›n› genelde yat›r›mlar›n durdu¤u bir y›l olarak
de¤erlendirebiliriz. Dünyada oluflan ekonomik
dalgalanma, siyasi ve ekonomik güven ortam›n›n tam
oturmam›fl olmas›, yat›r›mlar› yavafllatt›. Üyelerimizin 2009
y›l›n› fazla kay›p vermeden atlatmalar› temennimiz.
‹stihdam rakamlar›nda da y›l›n ilk çeyre¤inde oluflan
kay›plar, geçen zaman zarf›nda toparlanm›fl olup geçen
y›l›n rakamlar›na ulaflm›fl bulunuyor.
Yabanc› yat›r›mc›lar›n Kayseri’ye ilgisi nas›l? KAYSO
olarak yeni yat›r›mlarla ilgili çal›flmalar›n›zdan söz
edebilir misiniz?
Sanayicilerimizin yat›r›mlarda önünü açmak için organize
sanayi bölgelerinin kurulmas› ve geliflmesine odam›z
büyük katk› sa¤lad›. Kayseri’deki üç organize sanayi
bölgesinin toplam 35 milyon m2 alan üzerine kurulu
oldu¤unu ve üretim amaçl› 7 milyon m2 alan üzerine
kurulu serbest bölgemiz oldu¤unu belirtmek isterim. Biz
KAYSO olarak 5084 say›l› teflvik yasas›ndan
gördü¤ümüz zarar› bu y›l aç›klanan teflvik yasas›ndan
görmemek için yo¤un çaba sarf ettik. Bu çabalar›m›z›n
sonunda flehrimiz, üçüncü bölgede birçok sektörde
desteklenenler aras›nda yer ald›. Üyelerimizin
“Biz yabanc› yat›r›mc›lar›
bölgemize çekecek imkânlar›
art›rmak ve yeterli teknik
elemanlar› sa¤lamak konusunda
belediyelerimiz, kamu
kurumlar›m›z ve sivil toplum
kurulufllar›m›zla ortak hareket
etme kabiliyetini gösteren ender
flehirlerden biriyiz.”
önümüzdeki y›llarda yat›r›mlar›na h›z vereceklerini tahmin
ediyorum. fiehrimizde yabanc› yat›r›mc› var ama yeterli
de¤il. Biz yabanc› yat›r›mc›lar› bölgemize çekecek
imkânlar› art›rmak ve yeterli teknik elemanlar› sa¤lamak
konusunda belediyelerimiz, kamu kurumlar›m›z ve sivil
toplum kurulufllar›m›zla ortak hareket etme kabiliyetini
gösteren ender flehirlerden biriyiz.
2009 y›l›nda Kayseri’den yap›lan ihracat rakamlar› ve
2010 y›l› ihracat öngörüleriniz nelerdir?
Odam›za üye firmalar›n 2008 y›l› ihracat› 1.458 milyon
dolar. Bu y›l ihracat rakamlar›m›z›n yüzde 23 daralmayla
1.100 milyon dolar civar›nda gerçekleflece¤ini tahmin
ediyoruz. 2010’da ise temennimiz 2008 y›l› rakamlar›n›
yakalamak.
Kayseri sanayii için gelecek planlar›n›z nelerdir,
ö¤renebilir miyiz?
Kayseri dinamik bir flehir. Birikimlerini yat›r›ma dönüfltürüp
üretime, istihdama ve ihracata katk› sa¤lamaya devam
edecek. Üyelerimizin önümüzdeki dönemde daha fizibil
ve katma de¤eri yüksek teknolojik yat›r›mlar
yapacaklar›n›n sinyallerini al›yoruz. Bu da hem flehrimiz
hem de ülkemiz için faydal› sonuçlar do¤uracak.
9
sektörel
gündem
10
‹stikbal’in en karakteristik
özelli¤i inovasyon kültürü
Mali performans aç›s›ndan 2009 y›l›n›n baflar›l› geçti¤ini ve y›ll›k
hedeflerin üzerine ç›kt›klar›n› belirten ‹stikbal Genel Müdürü
Mesut Yi¤it, 2010 y›l›nda yat›r›mlara devam edeceklerini ve
sektördeki öncü konumlar›n› sürdüreceklerini söylüyor
‹stikbal Mobilya’n›n kuruluflundan bu yana
gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar› ve faaliyet alanlar›n›
anlatabilir misiniz?
Kuruluflu 1950’li y›llara uzanan ‹stikbal Mobilya, Boydak
Grubu’nun en eski flirketi olma özelli¤ini tafl›yor. Bu
nedenle mobilya alan›nda neredeyse tüm üretim
dallar›nda faaliyet gösterilmifl. Zaman içerisinde mobilya
sektörünün kendine özgü dinamiklerini takip eden bir
firma olmaktan Ar-Ge faaliyetlerine a¤›rl›k veren ve bu
dinamikleri yöneten bir firma durumuna gelmifl.
1990’lar›n bafl›nda yatak haline dönüflebilen aç›l›r
kanepe ile yenilikçi kültürünü sergileme f›rsat› bulan
‹stikbal’de bugün, inovasyon kültürü en karakteristik
özelli¤i oluflturuyor.
2001’de flu anda faaliyet gösterdi¤imiz organize sanayi
bölgesinde bulunan tesislerimize tafl›nd›k. Yeni
tesislerimizle birlikte yatak, ev tekstili ve endüstriyel ürün
grubundan elyaf üretimine yo¤unlaflt›k. 2007 y›l›nda
üretime geçen Adapazar› tesislerimizle, Marmara
Bölgesi’ne verilen hizmet kalitesinin art›r›lmas›n› ve lojistik
avantajlar›m›z›n ön plana ç›kar›lmas›n› hedefledik. Burada
grubun yatak üretiminin bir k›sm›n›n yap›lmas›n›n yan› s›ra
baza, kanepe ve koltuk tak›mlar›n›n üretimine de
baflland›. Bugün Kayseri merkez fabrikam›zda 650,
Sakarya flubemizde 350 olmak üzere toplam 1000
çal›flan›m›z bulunuyor.
2009 y›l› ‹stikbal için nas›l bir y›l oldu?
Y›l›n ilk üç ay›nda yaflan›lan belirsizlikler nedeniyle
potansiyelimizden tam olarak yararlanamad›k. Bu dönem
maalesef kaybedildi. Y›l›n ilk üç ay›nda k›sa vardiya
sisteminde ve neredeyse yüzde 40 kapasiteyle çal›flmak
zorunda kald›k. Di¤er yandan yeni sezon haz›rl›klar›m›z›
bu dönemde yapma f›rsat› bulduk. Yeni ürünler, ifl
iyilefltirmeleri ve gelifltirmeleri a¤›rl›k kazand›. ‹fl ak›fllar›m›z›
tekrar gözden geçirme f›rsat›m›z oldu.
Nisan ay› bafl›ndan itibaren KDV indirimiyle birlikte
mobilya sektöründe yaflan›lan bahar havas› bizlere de
olumlu yans›d›. Yaz döneminde genel olarak üretim
kapasitelerimizi siparifllerimizle doldurduk. Bu olumlu
hava y›l sonuna dek uzand›. Y›l›n ikinci ve üçüncü çeyre¤i
çok baflar›l› geçti.
Y›l boyunca hedeflerinizin ne kadar›n›
gerçeklefltirdiniz?
Y›ll›k hedeflerimizin genel olarak üzerine ç›kt›k. Mali
performans aç›s›ndan 2009 y›l›n›n baflar›l› geçti¤i
söylenebilir. Bu noktada ev tekstili dal›nda biraz hayal
k›r›kl›¤›m›z oldu. Tabii ki mali hedeflerimizin yan› s›ra ürün,
ifl gelifltirme, verimlilik, hizmet ve kalite noktalar›nda da
hedeflerle çal›fl›yoruz. Gerekli ivmeyi yakalayabilmek için
2009, yo¤un e¤itimlerle geçti. ‹fl gelifltirme ve verimlilik
alan›nda 6 sigma projelerimiz ve e¤itimler devam ediyor.
Yat›r›mlar›n›z 2010 y›l›nda devam edecek mi? Yeni
y›l için planlar›n›z ve hedefleriniz neler?
Pazar lideri olma bilincinden kaynaklanan yerleflik bir
büyüme al›flkanl›¤› var. Bu nedenle her y›l düzenli olarak
yat›r›mlar yap›yoruz. Ev tekstili üretiminde, kalite ve hizmet
yeterlili¤imizi art›rmaya yönelik son iki y›ld›r yürüttü¤ümüz
bir proje var. Bu kapsamda yeni y›lda yat›r›mlar›m›z
sürecek. Ürün kalitesinin ve teslimat performans›n›n
art›r›lmas› amac›yla otomasyon sistemleri ve entegre
üretim hatlar› konusuna yat›r›m yapmaya devam
edece¤iz. Yatak üretim kapasitemizi ve ürün çeflitlili¤ini
art›rmaya yönelik de yat›r›m çal›flmalar›m›z devam ediyor.
2010’da flirket genelinde kullan›lan tüm yaz›l›mlar›n, SAP
firmas›yla birlikte ERP altyap›s›na entegrasyonunu
“‹ST‹KBAL’‹N GENEL BAfiARI
FORMÜLÜNÜ, PROFESYONEL
ÇALIfiMAYLA AMATÖR
HEYECANIMIZI
B‹RLEfiT‹REB‹LMEK OLARAK
ÖZETLEYEB‹L‹R‹Z.”
baflar› tablosu flekillendi. Profesyonel çal›flmayla amatör
heyecan›m›z› birlefltirebilmek, ‹stikbal camias›n›n genel
baflar› formülü olarak özetlenebilir.
tamamlayaca¤›z. Toplamda 3 milyon Euro’luk yat›r›m
planl›yoruz.
Üretimde dikkat etti¤iniz hususlar nelerdir, ‹stikbal
baflar›s›n›n alt›nda yatan s›rlardan bahsedebilir
misiniz?
Genç ve dinamik bir ekibiz. Tak›m çal›flmas›na, fleffafl›¤a,
hedeflerle yönetime ve kiflisel geliflime önem veriyoruz.
Bünyemizde sürekli bir de¤iflim olmas›n› arzuluyor ve
bunu teflvik ediyoruz. Kiflisel geliflimi ve etkili iletiflimi
kurumsal geliflim ve de¤iflimin bir arac› olarak
düflünüyoruz.
Üretimimizi geçti¤imiz üç y›l boyunca verimlilik ve kalite
ekseninde tekrar yap›land›rd›k. Tüm ürün ve müflteri
flikâyetlerini dikkate alarak sistemde gerekli
düzenlemeleri yapmam›z› sa¤layacak altyap›y› kurduk.
Bugün iflletmemizin her noktas›nda kalite, verimlilik,
yeterlilik seviyesi ölçümlerini en detayl› flekilde yapabiliyor
ve 6 sigma iyilefltirme sistemini bu verilere göre
çal›flt›rabiliyoruz. Beyaz yakal› personelimizin üçte ikisi bu
iyilefltirme çal›flmalar›nda aktif görev al›yor. ‹ç e¤itimlerimiz
haricinde, her y›l kifli bafl› 60 saat civar›nda iyilefltirme
sistemati¤ine iliflkin e¤itim al›yoruz.
2009 y›l› bafl›ndan itibaren üretim ve yönetim
sistemlerimizde etkinli¤in art›r›lmas›na yönelik yeniden
yap›land›rma çal›flmalar›m›z›n en önemli aya¤› olarak
‘Süreç Yönetimi”ni benimsedik.
Tüm üretim ve yönetim süreçlerinde müflteri odakl› bir
yaklafl›m›n ekip olarak benimsenmesi, yönetimimizin
deste¤i, bayi a¤›m›z›n üstün gayretleri, ‹stikbal’in 50 y›ll›k
bilgi birikimi, kurum kültürü ve imkânlar›yla birleflince,
Üretimle ilgili teknoloji ve Ar-Ge çal›flmalar›n›zdan
söz edebilir misiniz?
Ürün ve üretim sistemini birbirinden farkl›
de¤erlendirmiyoruz. Yeni teknolojilere yat›r›m yaparken,
yenilikçi ürünlerin oluflumuna f›rsat tan›yacak sistemlere
yöneliyoruz. Üretimde son teknolojiyi takip ederken Ar-Ge
aya¤›nda da buna paralel ürünler gelifltirmeyi
hedefliyoruz.
Sektörde yaflanan ve yaflanmas› muhtemel geliflmeleri
fuarlar, seminerler ve gelece¤e yönelik analizlerden
ç›kar›yor; orta ve uzun vadeli planlar oluflturuyoruz.
Tasar›m çal›flmalar›m›z›, bu planlar ve dönemsel trendler
›fl›¤›nda flekillendiriyoruz. Kendi bünyemizde yürütülen ArGe faaliyetlerinin yan› s›ra dünya çap›nda tasar›m
firmalar›yla da iflbirli¤i yap›yoruz. Böylece sektörde pek
çok ilki ‹stikbal’in gerçeklefltirmesi mümkün oluyor.
Üretimde teknoloji kullan›m›na önem veriyoruz. Üretim
etkinli¤ini art›racak makine ve ekipman›n yan› s›ra ölçüm
ve kontrol yaz›l›mlar›yla ürün kalitesini sa¤lamaya gayret
ediyoruz. Kendi bünyemizde yaz›l›m, sistem ve makine
gelifltirme faaliyetlerini yürüten arkadafllar›m›z vas›tas›yla
üretim sistemimizi de mükemmellefltirecek araflt›rma ve
gelifltirme faaliyetlerini koordine ediyoruz.
‹stikbal Mobilya için ihracat önemli bir lokomotif.
Bafll›ca ihracat pazarlar›n› ve bu konuyla ilgili
gelecek planlar›n›z› da ö¤renebilir miyiz?
‹stikbal Mobilya olarak ihracat pazarlar›nda artan
oranlarda a¤›rl›¤›m›z› hissettiriyoruz. Tüm k›talarda faaliyet
gösteriyoruz. Son dönemde Avrupa’da, bilhassa ‹talya
pazar›nda h›zl› bir büyüme gösteriyoruz. Bunlar›n yan›nda
Amerika önemli bir pazar. Kendi ma¤azalar›m›z›n say›s›n›n
h›zla artmas›yla ihracat pazarlar›nda da h›zl› bir
büyümenin olmas›n› bekliyoruz. Yurtd›fl› yat›r›mlar›m›z›n
art›fl›na paralel olarak Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve
Ortado¤u’da da pazar pay›m›z›n artmas›n› ve global bir
oyuncu olmay› hedefliyoruz.
11
sektörel
gündem
12
“En Be¤enilen Perakende Kuruluflu”
‹stikbal
Perakende
sektöründe baflar›l›
kurulufllar›
ödüllendirmek
amac›yla
düzenlenen
Perakende Günefli
Ödülleri’nde 2009
y›l›n›n “En
Be¤enilen
Perakende
Kuruluflu” ‹stikbal
oldu
Perakende sektörünün önde
gelen isimlerinden oluflan özel bir
jürinin de¤erlendirmesi sonucunda
‹stikbal, 2009 y›l›n›n “En Be¤enilen
Perakende Kuruluflu Ödülü”ne
lay›k görüldü. Bu y›l dokuzuncusu
düzenlenen Perakende Günefli
Ödülleri Balosu, 22 Ekim’de Four
Seasons Hotel Bosphorous’ta
gerçeklefltirildi. ‹fl dünyas›ndan
600’ü aflk›n davetlinin kat›ld›¤› ödül
töreninde, baflar›s›yla sektörü
ayd›nlatan kurulufllara 12 ayr› dalda
ödül verildi.
“Gurur kayna¤›”
“En Be¤enilen Perakende Kuruluflu
Ödülü”ne lay›k görülen ‹stikbal’in
ödülünü, Boydak Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Bekir Boydak ald›.
Bekir Boydak törende yapt›¤›
konuflmada, söz konusu ödüle lay›k
görülmenin kendileri için büyük bir
gurur kayna¤› oldu¤unu söyledi.
“52 y›ll›k birikimimiz ve eme¤imiz
karfl›l›¤›nda bugün mobilya
sektöründe 9 bin çal›flan›m›z, bine
yak›n ma¤azam›z, yurtd›fl›nda her
geçen gün artan gücümüzle, bu
güveninize lay›k olmaya devam
edece¤iz” diyen Bekir Boydak,
‹stikbal Ailesi ad›na herkese
teflekkür etti.
Dünyaca ünlü araflt›rma flirketi
Nielsen taraf›ndan yap›lan araflt›rma
sonucunda belirlenen “En
Be¤enilen Perakende Kuruluflu
Ödülleri”nde bu y›l, “Yaflam Boyu
Baflar› Ödülü”, “Perakendeye
Hizmet Özel Ödülü”, “Jüri Özel
Ödülü”, “CardFinans Özel Ödülü”,
“En Baflar›l› Profesyonel Yönetici
Ödülü-Ma¤azalar”, “En Baflar›l›
Profesyonel Yönetici ÖdülüMarketler”, “En Baflar›l› Profesyonel
Yönetici Ödülü-Al›flverifl Merkezleri”,
“En Be¤enilen Perakende Kuruluflu
Ödülü”(2 dalda), “Y›l›n Ma¤aza
Müdürü Ödülü”, “Y›l›n Yerel Market
Müdürü Ödülü”, “Perakendeye
Katk› Ödülü” ve “En Baflar›l› ‹nsan
Kaynaklar› Uygulamas› Ödülü”
kategorilerinde ödüller sahiplerini
buldu.
Törenin ard›ndan organizasyon,
Enbe Orkestras›’n›n canl› müzik
resitaliyle geç saatlere kadar
devam etti.
ekonomi
ekonomi
14
Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent:
“Türkiye’nin dünyadaki
a¤›rl›¤› artacak”
Gelecek 10 y›lda
dünyada bütün
tafllar›n yerinden
oynayaca¤›n›
belirten Coca-Cola
CEO’su Muhtar
Kent, Türkiye’nin
uzun soluklu baflar›s›
için en kritik
konunun gelecek
kuflak liderlerini
yetifltirmek oldu¤unu
söyledi
‹çecek devi Coca-Cola'n›n zirvesindeki isim Muhtar Kent, KoçSistem ile
Capital ve Ekonomist dergileri öncülü¤ünde kurulan CEO Club’›n
düzenlendi¤i ‘CEO Profil’ toplant›s›na kat›larak ‘Global Liderlik, Ekonomik
Krizin Yönü ve 2010 Beklentileri’ bafll›kl› bir konuflma gerçeklefltirdi. 2
Kas›m’da Hilton Oteli’nde düzenlenen toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n›
gerçeklefltiren CEO Clup Baflkan› Ak›n Öngör ve KoçSistem Genel
Müdürü Mehmet Nalbanto¤lu'nun ard›ndan kürsüye ç›kan Muhtar Kent,
son 10 y›l› de¤erlendirdi ve gelecek 10 y›la iliflkin öngörülerini paylaflt›.
Dört büyük kitlesel e¤ilim
Geçti¤imiz 10 y›l›n önümüzdeki 10 y›lda yaflanacaklara göre daha sakin
olarak nitelendirilebilece¤ini belirten Kent, gelecek 10 y›l içinde dünyada
önemli de¤ifliklikler yaflanaca¤›na dikkat çekti. Bu süreçte dört büyük
kitlesel e¤ilimin ortaya ç›kt›¤›n› ve bunlar›n kuvvetlenerek devam edece¤ini
söyleyen Kent, sözünü etti¤i e¤ilimleri flöyle s›ralad›: Küresel ekonomik
büyümenin merkezindeki güçlü yön de¤iflimi, insanlar›n yeni f›rsatlar
peflinde flehirlere çok h›zl› flekilde göç etmesiyle ortaya ç›kan h›zl›
flehirleflme, tüketici davran›fllar›n›n ve beklentilerinin yeniden oluflmas›,
yenilikçi inovasyon ça¤›.
Muhtar Kent, Coca-Cola'n›n
2020 vizyonunu,
‘çal›flanlar, ürün yelpazesi,
ortaklar, kârl›l›k, gezegen
ve verimlilik’ten oluflan alt›
kritik noktada toplad›klar›n›
belirtti ve ciro hedeflerinin
200 milyar dolar oldu¤unu
söyledi.
Kendi sektörleri için söz konusu dört e¤ilimin daha
fazla müflteri ve gelir demek oldu¤unu, ancak bunlar›n
maliyet art›fl› bask›lar›, çevre bask›lar› ve sivil toplum
kurulufllar›n›n artan bask›lar›n› da beraberinde
getirdi¤ini belirten Kent, Coca-Cola'da bu dört e¤ilime
‘yeni dengeler’ ad›n› verdiklerini söyledi.
“Türkiye önemli bir oyuncu”
“Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkelerin daha fazla ön
plana ç›kaca¤› bir dünyaya hep birlikte flahit olaca¤›z”
diyen Kent, 2010 y›l› itibar›yla dünyan›n ekonomik
gücünün flimdiki gibi birkaç ülkenin elinde
olmayaca¤›na ve çok daha fazlas›na yay›laca¤›na
dikkat çekti. Kent, dünyada yarat›lan trilyon dolar
civar›ndaki servetin yüzde 60'›n›n da geliflmekte olan
ülkelerden kaynaklanaca¤›n› vurgulad›.
Ayr›ca Endonezya, Meksika, Brezilya, fiili, Arjantin,
Rusya, Ukrayna, Vietnam gibi ülkelerin a¤›rl›¤›n›n da
artaca¤›n› belirten Muhtar Kent, 10 y›l içinde orta s›n›f›n
geniflleyece¤ini ve 1 milyar yeni tüketicinin
görülece¤ini ifade etti. Orta s›n›ftaki büyümeyle birlikte
flehirlere yaflanan göçün artaca¤›n› anlatan Kent,
bunun 10 y›lda her 90 günde bir ‹stanbul ölçe¤inde
yeni metropolün gezegene ilavesi anlam›na geldi¤ini
söyledi.
Ekonomilerin büyümesinde ve dünyada ald›klar› rolde
a¤›rl›k haritas›n›n de¤iflti¤ini belirten Kent, a¤›rl›¤›n
geliflmifl ülkelerden geliflmekte olan ülkelere do¤ru
kayd›¤›n› söyleyerek, Türkiye’nin, oynanan bu oyunda
önemli bir oyuncu oldu¤unu dile getirdi.
Dünyada daha fazla çok uluslu Türk flirketinin olmas›n›
ve daha fazla Türk markas›n›n dünyaya yay›lmas›n›
arzulad›¤›n› belirten Kent, Türkiye ve bu bölgede
yöneticilik yaparken risk yönetimi, esnek yönetim ve
h›zl› hareket etmede çok büyük tecrübeler edindi¤ini
söyledi.
Tüketimde köklü de¤iflim
Konuflmas›nda, yeni dönemde tüketimde köklü bir
yeniden oluflum yafland›¤›na da de¤inen Muhtar Kent,
tüketicilerin art›k ne yapmas› gerekti¤inin söylenmesini
istemedi¤ini; neyi, nas›l, ne zaman, neden ve hangi
fiyat› ödemek istedi¤ini dikte ettirdi¤ini, geleneksel al›c›sat›c› iliflkisinin ötesinde bir durumun söz konusu
oldu¤unu belirtti.
Yeni dönemde inovasyonun da çok önemli oldu¤unun
alt›n› çizen Kent, inovasyonun art›k flirketlerde dört
duvar›n içinde de¤il, flirket d›fl›nda ortaya ç›kt›¤›n›
söyledi. Kent, sürekli çalkant› içinde olacak gelecekte
yöneticilerin büyük önem tafl›d›¤›n› ve Türkiye'nin uzun
vadeli baflar›s› için gelecek kuflak liderleri
yetifltirmesinin en kritik konu oldu¤unu sözlerine ekledi.
15
ekonomi
ekonomi
16
Güngör Uras:
“Dünya
üzerinde
parlayan
y›ld›zlar var
ancak say›lar›
çok de¤il”
Milliyet Gazetesi Ekonomi Yazar›
Güngör Uras ile yak›n gelecekte
dünya ekonomisinde yaflanacak
de¤iflimleri ve Türkiye’nin bu
arenadaki yerini konufltuk. Uras’a
göre Türkiye, bütün sistemi görüp
anlamal› ve kendini ona göre bir
forma sokmal›
2020 y›l›nda Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yeri
sizce ne olacak?
Dünyada, bugünkünden daha farkl› bir geliflme olacak.
Ülkeler, zengin ve fakir ülkeler olarak
adland›rabilece¤imiz iki ayr› kulvarda gidiyor. Zengin
ülkeler 2009-2010 y›llar›nda yaflanan krizi 10 y›l içinde
atlatm›fl olacaklar ve 2020 y›l›na daha baflar›l› girecekler.
Fakir ülkelerde ise hiçbir de¤ifliklik olmayacak yani fakir
ülkeler için hiçbir ümit yok. Kimler bu fakir ülkeler?
Bunlar›n bafl›nda Afrika ülkelerinin tamam› geliyor ki bu
bölgede hiçbir geliflme sa¤lanam›yor. Asya’da
Bangladefl, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde de
hiçbir geliflme olmayacak.
Bir de ortada kalan ülkeler var. Bunlardan biri Türkiye. Biz
Türkiye olarak ne yapaca¤›z, kendimizi kurtarabilecek
miyiz? Biz Türkiye olarak kendimizi planl› dönemin
bafl›ndan beri kurtarma çabas›na girdik. Birkaç kere
ümitlendik sonra bu ümitlerimiz söndü. Geçmiflle
karfl›laflt›r›p flu an Türkiye’nin geçmiflten çok daha iyi
durumda oldu¤unu söyleyebiliriz ama kendimizi, “Daha
önce toplu i¤nemiz yoktu, bugün toplu i¤ne yap›yoruz”
basitli¤i içinde mi de¤erlendirece¤iz? Bu de¤erlendirmeyi
yaparken, toplu i¤nemiz yokken bizimle ayn› flekilde
toplu i¤nesi olmayan ülkeler bugün ne yap›yorlar ona
bakmak gerekiyor.
Biz planl› dönemin bafl›ndayken ‹spanya, Portekiz
ve Yunanistan gibi ülkeler bizden daha
gerideydi. Hedefimiz, 1997 y›l›na
gelindi¤inde ‹talya’n›n 1962’lerdeki
çizgisine eriflmekti. ‹talya’y› kendimize
hedef alm›flt›k. Fakat o dönemde
bizden geride olan ülkeler bugün
önümüze geçtiler. Yani art›k bizim
‹talya’n›n 1960’l› y›llardaki durumuna
eriflmek gibi bir hayalimiz kalmam›fl.
Ülkemiz, dünyan›n çok stratejik ve kötü
bir bölümünde yer al›yor. Bir yandan
komflular›m›zla u¤rafl›yoruz, bir yandan da Osmanl›
‹mparatorlu¤u döneminden kalan sorunlar› çözmeye
çal›fl›yoruz ve böyle bir ortamda ekonomiyi ihmal
ediyoruz. Önümüzdeki 10 y›l içinde ekonomide çok
büyük bir de¤ifliklik olmayaca¤›n› düflünüyorum. Tabii
ki kifli bafl› gelir daha iyi bir duruma gelecektir ama AB
ülkelerindeki gelir standard›n›n daha alt›nda
kalaca¤›m›z› tahmin ediyorum.
Geçti¤imiz ay ‹stanbul’da yap›lan ‘CEO Profil’
toplant›s›na kat›lan Coca-Cola CEO’su Muhtar
Kent, önümüzdeki y›llarda ekonomik gücün flimdiki
gibi birkaç ülkenin elinde olmayaca¤›n› ve baz›
ülkelerin dünya arenas›nda öne ç›kaca¤›n› söyledi.
Siz bu konuda ne düflünüyorsunuz?
Bana göre dünya üzerinde parlayan y›ld›zlar var.
Gerçekçi olmak gerekirse Çin’in parlayaca¤›n›
düflünüyorum. Hindistan’›n parlayaca¤›na ise
inanm›yorum. Hindistan’da belli ölçülerde teknoloji
gelifliyor ama büyük bir nüfusa sahip olan Hindistan’›n,
Çin gibi bu büyük nüfusa istihdam yaratacak, gelir
sa¤layacak ekonomik gücü yok. Yani Hindistan’›n
büyüklü¤ü içinde Hindistan’›n milli gelirinin yüksek
görünmesi, otomobil veya ilaç yap›lmas›, bilgisayar
yaz›l›mlar› gelifltirmesi Hindistan’› patlatmaz ama Çin
patlayacakt›r.
Asya’da, Tayland ve Vietnam gibi ülkeler arkalar›nda
Japonya gibi bir dinamik güç oldu¤u ve onlar› itekledi¤i
için ilerliyorlar. Japonya onlara üretim yapt›r›yor ve ad›
geçen ülkeler bu üretim sayesinde gelifliyor. Dikkat
ederseniz Japonya eskiden teknoloji ve üretim
merkeziydi, flimdiyse teknoloji ve finans merkezi oldu.
Üretimlerini de bu sayd›¤›m›z ülkelere kayd›rd›.
‹nan›yorum ki önümüzdeki y›llarda Çin bile bu ülkelerde
üretim yapt›rmaya bafllayacak. Yani genel duruma
bakacak olursak Asya k›tas›ndaki ülkeler kendilerini
kurtaracak.
Gelelim Güney Amerika ülkelerine ve komflular›
ABD’ye. Bu bölgede e¤itim seviyesi yüksek.
Sosyalizm rüzgâr› bölgede gelir da¤›l›m› eflitli¤ini
sa¤l›yor ve insanlar› motivasyon bak›m›ndan tahrik
ediyor. Bu yüzden bu bölgeler de yükselecek ve
geliflecek. ABD de fakir komflu istemedi¤i için onlar›
destekleyecek.
Peki küresel krizin yönü bundan sonra ne olur?
2010 y›l› için beklentileriniz ne yönde?
Küresel kriz biraz zorlanacak. Bu kriz de bir flekilde
atlat›lacak. Biz 2020 y›l›ndan söz ediyoruz ve 2020
y›l›nda tabii ki ülkeler k›sa sürede kendi kendilerinin
düzenlemesini yapacaklar. Bu bir denge meselesidir.
2010’da Türkiye’de öngörülen enflasyon
rakamlar›yla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
fiu anda faiz oranlar› ve enflasyon oranlar› krizin
yaratt›¤› dengeler üzerinde oluflmufl de¤erler.
Türkiye’nin en büyük sorunu ödemeler dengesi ve
tasarruf a盤›. Ödemeler dengesi a盤›n›n azalmas›,
ithalat›n durmas›ndan kaynaklan›yor. Ama ucuz
ithalat devam etti¤i müddetçe kur politikas› Türkiye
için çok önemli bir politikad›r.
‹kinci önemli konu ise ucuz üretim. Ucuz girdi ithal
edildi¤i müddetçe Türkiye’de üretim düfler ve bunun
neticesinde ithalat artar. ‹thalat artt›¤› için de
ödemeler dengesi sorunu her zaman yaflan›r. Bu
yüzden öncelikle kur politikam›z›n ne olaca¤›n›
düflünmemiz laz›m. Bu politika bizim her fleyimizi
etkileyecek. Piyasada ucuz döviz olmas› enflasyonun
da kontrol alt›na al›nmas›n› sa¤l›yor.
17
outdoor
outdoor
18
Bir ada devleti
‹ngiltere
“Üzerinde günefl batmayan imparotorluk”
olarak da bilinen Birleflik Krall›¤› meydana
getiren dört devletin en büyü¤ü olan
‹ngiltere, ekonomi, sanayi ve ihracat
alan›nda dünyan›n güçlü ülkelerinden biri
‹ngiltere, Avrupa’n›n kuzeybat› k›y›s›nda yer alan
Britanya Adalar Toplulu¤u üzerinde yer al›yor. Bu
topluluk, Büyük Britanya ve ‹rlanda adalar›yla birlikte, 5
bin küçük adadan meydana geliyor. Ülke, Büyük
Britanya adas›n›n merkezini, güneyinin üçte ikisini ve
ayr›ca çevredeki adalar› (en büyükleri Isle of Wight)
kapl›yor. Kuzeyinde ‹skoçya, bat›s›nda Galler’in yer
ald›¤› ‹ngiltere, Britanya tak›madalar›nda k›ta Avrupas›'na
en yak›n olan ülke.
Ülkenin ismi, 5. yüzy›lda Saksonlar'la birlikte aday› istila
eden Cermen halk› Anglus’lardan geliyor. Anglus diyar›
anlam›na gelen Angleland, zamanla England flekline
dönüflmüfl.
Avrupa’da Sanayi Devrimi’ni gerçeklefltiren ilk ülke olan
‹ngiltere, ekonomi, sanayi ve ihracat alan›nda dünyan›n
baflta gelen ülkelerinden. Ticarette dünyada beflinci,
ihracatta ise dördüncü s›rada. Ülkede makine sanayii,
en önemli sektörler aras›nda. Sektör, gemi yap›m›, gemi
mühendisli¤i, uçak, motorlu araç, dokuma makineleri,
elektrikli makineler ve elektronik dallar›n› içine al›yor.
‹ngiltere’de imalat sanayiinin büyük bölümü, kömür
yataklar›n›n bulundu¤u alanlarda toplanm›fl. Petrol,
do¤al gaz ve nükleer enerjinin enerji kayna¤› olarak
kullan›lmas›yla özellikle Londra’da yeni sanayi
merkezleri geliflmifl. Motor sanayinin merkezlerinden
bafll›calar› ise Bat› Midlands, Luton ve Oxford. Uçak
sanayiinde de çok geliflmifl olan ‹ngiltere’de her tür
uçak imal ediliyor. Dünyadaki birçok uçakta kullan›lan
uçak motoru Rolls Royce ülkenin en önemli makine ve
otomobil sanayii flirketi.
Ülkenin en eski endüstri kolu olan tekstil eski önemini
yitirmifl olsa da d›flar›dan al›nan pamuk ve hem yerli
hem de ithal yünle y›lda 90 bin ton pamuklu, 185 bin
ton yünlü kumafl üretiliyor. Sentetik tekstil üretimi ise
400 bin ton civar›nda. Kimya endüstrisi tekstile göre
daha yeni, ancak büyük bir h›zla geliflmifl. Petrokimya
sanayinin önemi, di¤er kimya dallar›na (gübre, boya,
sabun, vb.) göre daha fazla.
Ülkede tar›m, modern aletlerle yap›l›yor ancak do¤al
koflullar nedeniyle g›da ihtiyac›n› tam olarak
karfl›lam›yor. En çok yetifltirilen tar›m ürünleri bu¤day, flekerpancar› ve patates.
Bahçeleriyle de ünlü olan ülkede, tar›m ürünlerinin yüzde 12’sini sebze, meyve
ve çiçek meydana getiriyor. Tar›ma göre hayvanc›l›¤›n daha önemli bir yer
tuttu¤u ülkede, s›¤›r yetifltiricili¤i oldukça önemli. Koyun ve kümes
hayvanlar›n›n da yetifltirildi¤i ‹ngiltere’de, bir ada devleti olmas›n›n
nimetlerinden faydalan›larak bal›kç›l›¤a büyük önem veriliyor. ‹ngiltere’de her
y›l ortalama bir milyon ton bal›k avlan›yor. ‹klimi nedeniyle ormanc›l›k da
ülkenin önemli gelir kaynaklar›ndan. Toplam 1.749.000 hektar alanda üretim
yap›l›yor ve bunun bir k›sm› özel sektör taraf›ndan iflletiliyor.
‹klimde okyanus etkileri
‹ngiltere iklimi son derece de¤iflken. K›fllar›n nispeten yumuflak, yazlar›n ise
serin oldu¤u ülkede, Golf stream s›cak su ak›nt›s›n›n iklim üzerinde büyük
etkisi bulunuyor. K›fl›n s›cakl›k ortalamas› 7°C olurken yazlar› ise ortalama
s›cakl›k güneyde 27°C, kuzeyde ise 15°C. Ortalama ya¤›fl miktar› 1016
metreküpten fazla. Göller bölgesindeki da¤larda bu miktar 2500 metreküpü
afl›yor.
Ulafl›m
Ülkede bulunan 336.076 km’lik karayolunun 2.353 km’si otoban.
Demiryollar›n›n uzunlu¤u, 18.200 km’yi buluyor. Hava ulafl›m› devlete ait iki
havayolu flirketinin yan› s›ra özel havayolu flirketleri ile de sa¤lan›yor. Deniz
ulafl›m›n›n çok geliflmifl oldu¤u ülkede, akarsular›n 4000 km’lik k›sm›nda
ulafl›m mümkün. Dünyadaki gemi say›s›n›n yüzde 10’una sahip olan ülkenin
deniz ticaret filosu, dünyada üçüncü s›rada yer al›yor. ‹ngiltere'nin en büyük
do¤al liman›, merkezi güney k›y›da yer alan Poole. Bu liman›n, Avusturalya'daki
Sydney'den sonra dünyan›n en büyük ikinci do¤al liman› oldu¤u biliniyor.
KÜNYE
Baflkent: Londra
Konuflulan dil: ‹ngilizce. Belirli bölgelerde
Galce ve ‹rlandaca
Yönetim flekli: Anayasal monarfli
Din: Nüfusun yüzde 40'› Protestan, yüzde
12’si Katolik, yüzde 6’s› Sih ve Hindu,
yüzde 1 Müslüman, yüzde 3 Musevi.
Yüzölçümü: 241.590 km2
Nüfus: 60 milyon
Para birimi: UK Pound (£)
Ülke telefon kodu: 44
Önemli flehirler: Oxford, Cambridge,
Manchester, Bournemouth, Brighton,
Birmingham, Liverpool, Bristol.
19
çevre
çevre
20
Büyük kutuplaflma:
GDO
Bilimsel çal›flmalar›n yarar›
konusunda fikir birli¤ine
varamad›¤› GDO, art›k günlük
hayat›m›z›n bir parças›. GDO’lu
yiyeceklerin do¤an›n dengesini
bozdu¤unu savunanlar da var,
gelecekte açl›¤a çare
olaca¤›n› savunanlar da…
Bir canl›daki genetik özelliklerin kopyalanmas› ve bu
özellikleri tafl›mayan baflka bir canl›ya aktar›lmas› yoluyla
üretilen yeni canl›ya verilen ad olan Geneti¤i
De¤ifltirilmifl Organizma (GDO), son zamanlar›n en
büyük tart›flma konular›ndan biri.
‹lk olarak 25 y›l önce genleri DNA’dan ay›rarak baflka
bir canl›ya yerlefltirebilmeyi keflfeden bilim adamlar›,
bugün büyük bir kutuplaflmaya da yol açm›fl bulunuyor.
Bir tarafta GDO’lu ürünlerin insan sa¤l›¤›na ve çevreye
olumsuz etkileri oldu¤unu savunanlar; di¤er tarafta
bitkilerin lezzet, besleyicilik ya da dayan›kl›l›k gibi
özelliklerinin gelifltirilip gelecekte artacak açl›k sorunun
önüne geçilece¤ini ve geneti¤i de¤ifltirilmifl
organizmalar›n özellikle afl› ve ilaç yap›m›nda
kullan›laca¤›n› ileri sürenler…
Baz› bilim adamlar›, GDO içeren yiyeceklerin insan
sa¤l›¤›na zararl› olabilece¤ini, kansere yol açabilece¤ini
söylüyor. Bu ürünlerin çevreye olan etkileri de
elefltirilerin önemli bir bölümünü oluflturuyor. GDO
içeren ürünlerin tohumlar›n›n do¤al ürünleri etkileyip
yap›s›n› bozabilece¤ini savunanlar›n ve böcek nüfusunu
olumsuz etklileyip tüm ekosistemin çökmesine neden
olaca¤›n› belirtenlerin say›s› hiç de az de¤il.
Buna karfl›l›k baz› bilim adamlar› da GDO’lu ürünlerin
ilaçlara ya da zararl›lara karfl› daha dirençli oldu¤unu,
bu nedenle de kimyasal böcek ilaçlar›n›n kullan›m›n›
Dünyada en büyük GDO üreticisi ülke, Amerika. GDO’lu ürünlerin yüzde 99’u
Amerika, Arjantin, Kanada ve Çin’de üretiliyor. GDO’lu ürün yetifltirilen alan
miktar› ise 110 milyon hektar.
azaltt›¤›n› belirtiyor. Genlere müdahale edilerek lezzeti, besleyicili¤i ve
dayan›kl›l›¤› art›r›lan bitkilerin özelliklerinin gelifltirildi¤i ve istenmeyen
durumlar›n kolayca önüne geçildi¤i de GDO’yu savunanlar›n en s›k
dile getirdi¤i konular. Genetik müdahale ile bol ürün elde edilebilece¤i
ve bu sayede dünyada artan g›da ihtiyac›n›n karfl›lanabilece¤i de
dikkat çekilen hususlar.
Amerika’da marketlerde
sat›lan ifllenmifl g›da
ürünlerinin yüzde 70’i GDO’lu
tohumlardan üretiliyor.
Hukuki belirsizlikler…
Bu tart›flmalar devam ederken konu hukuki boyutlar›yla da ele al›n›yor.
GDO’lu ürün üreten ülkelerde konu ile ilgili mevzuat çal›flmalar›
yap›lm›fl bulunuyor ancak ürünlerin pazarland›¤› ülkelerde, hukuki
anlamda birtak›m eksiklikler bulunuyor. GDO’lu ürünler için
ruhsatland›rmay› ABD’de G›da ve ‹laç Dairesi (FDA), Avrupa Birli¤i’nde
ise Avrupa Birli¤i G›da Güvenli¤i Kurumu (EFSA) yap›yor.
Bilim adamlar› GDO’lu üretim s›n›rlar› içinde henüz sebzelerin
bulunmad›¤›n› söyleseler de bundan flüphe etmemek mümkün de¤il.
GDO’nun soya fasulyesi, m›s›r, kanola ve pamukta bulundu¤u; salam,
sucuk, sosis gibi k›rm›z› etin kullan›ld›¤› yiyeceklerde, et suyu
tabletlerinde, f›nd›k-f›st›k ezmesinde, haz›r çorbalarda, çikolatal›
ürünlerde, m›s›r ya¤›nda, niflasta içeren tatland›r›c›lar yoluyla kola,
gazoz ve meyve sular›nda, bebek mamalar›nda, hayvan yemlerinde
kullan›ld›¤› belirtiliyor.
Hangi ürünlerde GDO bulundu¤unu bilmek, yararlar› ya da zararlar›
kesin olarak kan›tlanmam›fl oldu¤u için önemli. Bu tart›flmalar›n daha
uzun y›llar devam edece¤i ise aflikâr.
21
kamera
arkas›
22
Kalbim
seni seçti!
sevdi!
Mondi, yeni indirim kampanyas› için “evlilik” programlar›na at›fta
bulunan bir reklam filmi haz›rlad›. Gösterime girdi¤i andan itibaren
be¤eni kazanan reklam filminin çekimlerinde setteydik ve kamera
arkas›nda yaflananlar› merakla izledik
Ürün çeflitlili¤i, tasar›m, kalite, fiyat avantaj›, sat›fl öncesi
ve sonras› hizmetlerde artan bir baflar› grafi¤i yakalayan
Mondi, marka iletiflimi konusundaki yenilikçi yaklafl›m›n›
reklam kampanyalar›yla sürdürüyor. ‹ki y›l önce
bafllatt›¤› “Kalbim Seni Sevdi” konsepti çerçevesinde
haz›rlad›¤› dikkat çekici reklam kampanyalar›na bir
yenisini ekleyen Mondi, “‹zdivaç TV”de yer alan sunucu
ve konu¤unun, seyircilerin alk›fllar› aras›nda geçen
samimi söyleflisini konu alan reklam filmiyle evlere
konuk oluyor.
“Kalbinizdeki Mondi’ye yer aç›n” slogan›yla tamamlanan
reklam filminde, sunucunun ideal mutluluk üzerine
haz›rlad›¤› sorular› yan›tlayan konuk, uygun efl aday›
kriterlerini ve mutluluk hayalini anlat›rken Mondi’nin tüm
ürün ve hizmet özelliklerini vurguluyor. Esprili bir dil
kullan›lan reklam filminde, seyircinin alk›fllar›yla aç›lan
paravan›n arkas›nda görünen ise Mondi’nin özel
tasar›ml› yatak odas› tak›m› oluyor. Mondi reklam
filminin sonunda uygun fiyat politikas› ve yeni indirim
kampanyas›n›n da alt› çiziliyor.
Stüdyo atmosferi yarat›ld›…
Sabah›n erken saatlerinde bafllayan ve gün boyu süren
çekimlerde bir araya geldi¤imiz yönetmen Mehmet
‹kbal, kendilerine verilen bilgi do¤rultusunda “izdivaç”
programlar›na benzer gerçek bir stüdyo atmosferi
oluflturduklar›n› söylüyor. Yaklafl›k 100 kiflilik bir
figürasyon kadrosuyla gerçekleflen çekimler için
haz›rl›klar›n günlerce sürdü¤ünü anlatan ‹kbal, dekorun
üç günde tamamland›¤›na, sunucu ve efl arayan aday›
belirlemek için ise 10 gün boyunca 300 kifli aras›ndan
seçim yap›ld›¤›na dikkat çekiyor.
Yeni reklam filminin çekimlerinde
di¤erlerinden farkl› olarak daha çok
televizyon stüdyolar›nda kullan›lan
jimmy jip denilen kameran›n
kullan›ld›¤›n› anlatan ‹kbal,
çekimlerin çok renkli ve e¤lenceli
geçti¤ini anlat›yor. ‹kbal, k›rm›z›,
beyaz ve yeflil renklerin hâkim
oldu¤u stüdyoda; aç›l›r kapan›r
kap›lar, maytaplar, havai fiflekler ve
konfetilerin flenlik havas› estirdi¤ini
ve ortam›n, hikâyenin ruhunu tam
olarak yans›tt›¤›n› söylüyor. ‹kbal,
reklam çekimi için görüntü ve ›fl›k
konusunda deneyimli görüntü
yönetmeni Andy Horner’la
çal›flt›klar›n› ve Horner’›n çekim için
Londra’dan geldi¤ini de sözlerine
ekliyor.
Boydak Holding Reklam Servis fiefi
Mehmet Emin Çak›c›’n›n da
çekimlerine kat›ld›¤› Mondi’nin yeni
reklam kampanyas›, k›sa film
versiyonlar›yla TV, radyo ve gazete
gibi farkl› mecralarda indirim
kampanyas› süresince yer almaya
devam edecek. Yenilenen yüzü ile
mobilya sektöründe önemli bir yer
edinen Mondi, marka iletiflimine
yönelik çal›flmalara dikkat çekici
kampanyalarla h›z kesmeden
devam etmeyi planl›yor.
KAMPANYA KÜNYES‹
Reklamveren: Mondi
Marka Sorumlusu: Murtaza
Durmufl, Ebru Çal›flkan
Reklam Ajans›: Atlantis ‹letiflim
Hizmetleri
Ajans Baflkan›: Muzaffer
Çetinkaya
Yarat›c› Grup: Ahmet Ak›nc›,
Cumhur Ersöz, Müge Bulut
Müflteri ‹liflkileri: Dilek Y›lmaz,
Ahmet Erdem, Ayflegül Aksoy
Ajans Prodüktörü: Handan
Polato¤ullar›
Prodüksiyon flirketi: Montaj
Yönetmen: Mehmet ‹kbal
Görüntü Yönetmeni: Andy Horner
Medya Planlama: MediaCom
Kullan›lan Mecra: TV, radyo,
gazete
Yönetmen Mehmet ‹kbal
“Mondi’nin ürün yelpazesi
bütün beklentileri
karfl›l›yor”
Çekim süresince stüdyoda bulunan
ve çal›flmalar› dikkatle izleyen Mondi
Pazarlama Müdürü Soner Sakall›
yeni reklam filmiyle 2010 y›l›
koleksiyonunu tüketicilerle
paylaflmak, Mondi’nin tüketicilere
hep daha iyi ve kaliteli ürünler
sunmak için çal›flt›¤›n› anlatmak
istediklerini belirtiyor. Son dönemde
ilgiyle izlenen ve müflteri kitleleri
taraf›ndan da takip edilen evlilik
programlar›na at›fta bulunan reklam
filmi konseptinden memnun
olduklar›n› söyleyen Sakall›, bu
sayede evlilik haz›rl›klar› yapanlar›n
ilgisini Mondi ürünlerine çekmeyi
hedeflediklerinin alt›n› çiziyor. Soner
Sakall›, ev tekstilinden yatak odas›na,
panel mobilyadan oturma odas›
tak›m›na kadar bir evi rahatl›kla
döfleyecek ürün yelpazesine sahip
Mondi’nin, bir gelin aday›n›n bütün
beklentilerini karfl›lad›¤›n› yans›tan
filmin izleyicilerin be¤enisini
kazanaca¤›ndan emin olduklar›n› da
sözlerine ekliyor.
Lucento Mutfak
Modele özgü tüm
modüllerin
etraf›ndan dönülen
erik desenli
dekoratif
kaplamalar.
Tasar›m› kullan›fll›
hale getirebilmek için
genifl hazneleri ile üç
veya dört çekmece
alternatifli çekmeceli
dolaplar.
24
ürün
tasar›m›
Ada uygulamalar için
alternatif genifl rafl› dolaplar
ve mekanizmalar.
Üç alternatifli
yükseklik
seçene¤i verilen
boy rafl› dolaplar
ve ergonomik
kullan›m için göz
hizas›na
yükseltilmifl f›r›n.
Mutfakta bütünlü¤ü
sa¤layan erik desenli
laminat tezgahlar.
25
kiflisel
geliflim
26
Dr. Muhammed Bozda¤
“Baflar› ufkunda uçan
turnalar›n türküsü”
Trabzon’daki köyümüzden ‹nebolu’ya göç etti¤imiz,
Gelece¤inizi yükselten baflar›,
huzur ve güven sizi nerede
bekliyor? Bugün verdi¤iniz
kararlar›n kaç› mutlulu¤unuza
hizmet ediyor? All› turnalar gibi
baflar› yolunda uçuyor
musunuz? Ufuklarda
uçabilseydiniz neler
baflar›rd›n›z? Sa¤l›kl›, üretken,
enerjik, baflar›l› yaflaman›n
s›rlar›n› nas›l s›ralard›n›z?
paras›z yat›l› lise y›llar›m›z› hat›rl›yorum. Belletmenimiz, s›n›f›
erkenden uyand›r›p kofluya ç›kar›rd›. Sonbahar›n sarartt›¤›
a¤açlar›n aras›nda koflarken, ufkun k›z›ll›¤›nda uzanan
turnalar›n uçuflunu izlerdim. Çoluk çocuk kim bilir kaç
gecedir ötelerde uçuyor, davet edildikleri bahar
bahçelerine var›ncaya de¤in konup göçüyorlard›.
Kofludan dönen askerlerin da¤larda dalgalanan “yaylalar”
temposuna, turnalar›n k›r›k kalbimde ç›nlayan türküsü
kar›flt›: “All› turnam bizim ele var›rsan, fleker söyle, kaymak
söyle, bal söyle.”
Dünyaya turnalar gibi kondunuz. Mevsimler bebekli¤inizi
h›zla yafll›l›¤a tafl›yor. fiehirler, evler, arkadafllar, çevreler
de¤ifltirdiniz. Günün birinde güneflin ufkunda siz de
sonsuzlu¤a uçacaks›n›z. Yükseklerde heyecanlarla
uçmak ve gerideki sevenlerinize dillere destan türküler
b›rakmak istemez misiniz? Öyleyse harekete geçin…
•Turnalar gibi yüksekten uçmay› isteyin. Hayaliniz y›ld›zlar›
izlesin. Gelecek y›llar›n›zda gezinece¤iniz ufuklar›, eserleri,
iflleri, baflar›lar› planlay›n. “Nereye gidece¤ini bilmeyen
gemiye, hiçbir rüzgâr fayda vermez”, “Nereye gidece¤inizi
biliyorsan›z size yol vermek için dünya bir yana çekilir.”
Hayat›n›z, hayalinizin hissetti¤i ufuklara kadar ulaflacak.
•Turnalar gibi erkenden yat›n ve güneflten önce
kalkmaya al›fl›n. Gecesini tam uyumayan›n gündüzü ölü
gibidir. Yeterli uyursan›z heyecanl› bir güne dirilirsiniz.
Ayr›ca “Dünya erken kalkanlar›n mal›d›r.” Erken yat›p
erken kalkan›n akl›, kalbi, kesesi bereketlenir.
•Uyumak ve dinlenmek d›fl›nda bofl duran kufl gördünüz
mü? Turnalar tavlayla, televizyonla ömür öldürmezler. Bir
kereli¤ine geldikleri hayat›n h›zla harcanan saniyelerini
capcanl› yaflamaya azmederler. Gün, sizi kufllar gibi c›v›lt›l›
çabalar›n›zla karfl›las›n. “Bir iflten s›yr›l›nca hemen di¤er
ifle koyulun.” Böylece zekân›z, güveniniz, yetenekleriniz,
cesaretiniz, gücünüz geliflsin.
•Turnalar bir dala tüneyip uyuflmazlar, âlemi izler, öteleri
gözlerler. Dar yerden, k›s›r fikirden, tembellikten,
bencillikten, yataktan, yaln›zl›ktan s›yr›l›n. Çevrenizdeki
flehirler, sanatlar ve gönülleri saran güzellikler, gözlerinizi
bekliyor. Okuyarak, dinleyerek, gezerek, gözleyerek,
düflünerek ufuklara uçun. Böylece yerde ve gökte
flan›n›z› yükseltirsiniz.
•Turnalar hastalanmazlar, çünkü onlar›n buzdolaplar›,
do¤all›¤›n› yitirmifl katk›l› yiyecekleri yoktur. Do¤aya, do¤al
beslenmeye, enerjiye, yürüyüfle aç›l›n ki hastal›klar
hayat›n›zdan uzaklafls›n.
•Yoksa siz kanad› k›r›k bir turna m›s›n›z? ‹fl yapmak, eser
üretmek, heyecanl›, güvenli bir hayat yaflamak için
paran›z m› yok? Kimsesiz misiniz? Dikkat edin. Bir
kanad›n›z dua, di¤er kanad›n›z da çabad›r. Bütün
yeteneklerin, servetlerin, flirketlerin, eserlerin, ifllerin bafl›
benzerdir. Hepimiz do¤du¤umuzda acizdik. Bugüne
kadar neleri baflarmay› ö¤rendi¤inize bir baksan›za!
Süper hatip Cicero kekemeydi. Süper zeki Einstein az
kals›n okuldan at›lacakt›. Süper holdingler, fakirlikten yola
ç›kan inanm›fl, azimli liderliklerin eseridir. ‹ki kanad›n›zla
ç›rp›n›rsan›z ›ss›z çölün sessiz kuyusuna da at›lsan›z, ilahî
yard›m sizi bulacakt›r. Bahanelere, engellere,
karamsarl›¤a s›¤›narak, bir çukura çak›lmay› seçmeyin.
•Çok çal›flmaya ve enerjik olmaya mecbur musunuz?
Siz seçin. Çocuk do¤dunuz ama genç bile
kalam›yorsunuz. Bile¤inizin gücü de tükenecek.
Yeryüzünde misafirsiniz. ‹limle, iyilikle, kullukla
geliflmezseniz yaban otlar› beden fidan›n›z› kaplar,
kapat›r, yok eder. Çevrenizi, rakiplerinizi, geliflmeleri,
mevsimleri, f›rt›nalar› gözleyin, hesaplay›n, haz›rlan›n.
Yerinizde sayarsan›z, yerinizden edilirsiniz, çünkü her fley
de¤ifliyor. Geride kalan tembel turnay› yel alacak, sel
yutacak ya da k›fl donduracakt›r.
•Kendinize güvenemiyor musunuz?
Uçamayaca¤›n›zdan, kaybedece¤inizden mi
korkuyorsunuz? Yavru turnan›n kanatlar› ç›rp›nd›kça
güçlenir. Kanatlar›n›z› Yaratan Kudret’e güvenin. Siz
topra¤a zincirlenmifl a¤açlar kadar aciz de¤ilsiniz.
A¤açlar›n da¤lar› nas›l fethetti¤ini görmüyor musunuz?
Siz sadece size düfleni yap›n. Bu¤day›n›z› ekin, bafla¤› siz
yaratmayacaks›n›z. Yeter ki gere¤ini yap›n, yapt›¤›n›za
inan›n ve heyecan kalbinizi cofltursun.
•Yoksa siz all› de¤il de yeflilli turna oldu¤unuza m›
üzülüyorsunuz? Durun! Kader var. Herkes baflbakan
olamaz, herkes bahçedeki gül de¤ildir. Kader kimine
çal›l›k, kimine çak›ll›k rolü verir de ortaya bu muhteflem
ilahî tablo ç›kar. Cinsiyetiniz, fizi¤iniz, ›rk›n›z flu veya bu
mu? Ne fark eder? Ufuktaki all› turna olamasan›z da en
güzel yeflilli turna olabilirsiniz? Kaderin size verdi¤i kimli¤i
ve rolü muhteflem maceralarla yaflayabilirsiniz.
•Yaln›z m›s›n›z? Turnalar yaln›z uçmazlar. Efllerinden,
yavrular›ndan, akrabalar›ndan ayr›lmazlar. Öyleyse siz de
hayata dengeyle tutunmal›s›n›z. Arkadafllar›n›zla
e¤lenirken ailenizi kaybetmeyin. ‹flinize kap›l›rken
sa¤l›¤›n›zdan olmay›n. Dünyan›z›n ard›ndan koflarken
ahiretinizi kaç›rmay›n. Salonunuzdaki çiçe¤i sulamazsan›z
solar, ölür. Hayat›n›zdaki herkese ve her fleye karfl›
sorumlusunuz.
•Turnalar gibi uçman›n yolu, önce içinizden uçufla
geçmektir. ‹çinizdeki ümit, sevgi, flükür, sab›r, d›fl›n›za
taflar. ‹çi gül olan›n d›fl› gül kokar. fiu halde siz lider
misiniz? Yönetiyor musunuz? Ya da üreten eleman
m›s›n›z? ‹nsanlar sizden görünüfle göre ürününüzü,
gerçekte ise sayg›y›, güveni, huzuru sat›n al›rlar. K›l›k
k›yafetiniz, heyecan›n›z, tebessümünüz, ilginiz,
hoflgörünüz ve sabr›n›z, iflinizin, eserinizin ruhuna ifller.
•Ufuklardan geriye turnalar›n türküsü kal›yor de¤il mi?
Zaman›n birinde bir daha o turnalar›n o ufuktan
geçemeyece¤ini biliyorsunuz. Yerlerini, yollar›n›
yavrular›na b›rakacaklar. Biliyorum, dünyay› sevmek
güzel. Gözleriniz güzel, kalbiniz güzel. Siz ve sevdikleriniz
birlikte özelsiniz. Lakin hiçbir bahar bahçesi baki de¤ildir.
Siz de ard›n›zdaki sevenlerinize, iyiliklerinizin, eserlerinizin,
sevginizin türküsünü b›rakacaks›n›z.
Siz yeryüzündeki en muhteflem ilahi sanat eserisiniz.
Hayat›n›z› hayallerinizin ötesindeki güzelliklerle
süsleyebilirsiniz. Öyleyse turnalar› düflünün, yaflant›n›z›
yeniden planlay›n, yapacaklar›n›z› yaz›n ve hemen bugün
bafllay›n. Ufuklar sizi bekliyor.
Dr. Muhammed
Bozda¤’›n kitab›
“‹stemenin Esrar›”,
bile¤inizin ve
beyninizin
gücünün sustu¤u
yerde, ruhunuzun
neler
yapabilece¤ini
gösteriyor.
27
güncel
güncel
28
Yeni bir y›la
merhaba derken…
Bir y›l daha tarih sayfalar›nda
yerini ald›. 2009’u geride
b›rak›p 2010 y›l›na ad›m
att›¤›m›z bugünlerde, her yeni
y›la girerken oldu¤u gibi yine
içimizde umutlar, gelece¤e
dair beklentiler ve güzel düfller
var. Beklentilerin ne kadar›
gerçekleflir, umutlar›n ne
kadar› bir sonraki y›la kal›r
bilenmez ama Boydak Ailesi
olarak 2010 y›l›nda, 2009’da
KÜRESEL MARKALARIMIZ KÖLN’DE
FARK YARATTI
‹stikbal, Bellona ve Mondi markalar›,
dünyan›n önde gelen mobilya
firmalar›n›n bulufltu¤u Uluslar aras›
IMM Köln 2009 Mobilya Fuar›’nda
yeni koleksiyonlar› ile boy gösterdi.
19-25 Ocak tarihleri aras›nda
düzenlenen fuarda ürünleri kadar
modern görünümlü stand›yla da ilgi
çeken Boydak Holding markalar›,
ziyaretçilerden övgü ald›.
elde edilen baflar›lar›n çok
daha fazlas›n›n
gerçekleflece¤ine inanc›m›z
tam.
Yeni bir y›l› karfl›larken geride
b›rakt›¤›m›z y›la ait Boydak
dünyas›nda gerçekleflen
önemli olaylar› hat›rlayal›m ve
haf›zalar›m›zdaki yerini
sa¤lamlaflt›ral›m istedik. ‹flte
2009’un unutulmayacak
kareleri…
BOYDAK HOLD‹NG ‹MOB’A
DAMGAS‹N‹ VURDU
Boydak Holding Mobilya Grubu,
‹stikbal, Bellona ve Mondi
markalar›yla ‹stanbul Mobilya Fuar›
2009’a damgas›n› vurdu. 28 Ocak 1 fiubat tarihleri aras›nda
düzenlenen fuarda, yeni y›l›n
mobilya trendleri ve en yeni
koleksiyonlar tan›t›ld›, sektöre yönelik
bilgiler paylafl›ld›. Fuar›, yerli ve
yabanc› pek çok kifli ziyaret etti.
Boydak D›fl Ticaret, fuar süresince
‹stikbal ve Bellona bayilerini a¤›rlad›.
BOYDAK HOLD‹NG CEO’SU MEMDUH
BOYDAK
Boydak Holding, kurumsallaflma ve
yeni yap›lanma sürecinde önemli
atamalar hayata geçirdi. Boydak
Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Memduh Boydak, Yönetim Kurulu
karar›na göre Boydak Holding
CEO’su görevine getirildi.
MUSTAFA BOYDAK KAYSO’YA
YEN‹DEN BAfiKAN SEÇ‹LD‹
Boydak Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Boydak, 5 fiubat’ta
Kayseri Sanayi Odas› (KAYSO)
Baflkanl›¤›na yeniden seçildi.
BOYDAK HOLD‹NG TSE ISO/IEC
27001 BELGES‹ ALMAYA HAK
KAZANDI
Boydak Holding, 27 fiubat tarihinde
Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi
Belgesi olan TSE ISO/IEC 27001’nin
sahibi oldu.
BELLONA BAY‹LER‹ ANTALYA’DA
BULUfiTU
araflt›rman›n sonuçlar›na göre ‹stikbal,
mobilya kategorisinde yüzde 28.8’lik
belirtilme oran›yla lider marka olma
baflar›s›n› bir kez daha gösterdi.
YEN‹ ADRES HOLLANDA, ROTTERDAM
2008 y›l›n›n de¤erlendirildi¤i, 2009 y›l›
hedeflerinin paylafl›ld›¤› Bellona
Bayiler Buluflmas›, Türkiye’nin dört bir
yan›ndaki Bellona bayilerini
Antalya’da buluflturdu. 22-25 Mart
tarihlerinde Rixos Premium Hotel’de
gerçeklefltirilen buluflmaya, Boydak
Holding üst düzey yöneticileri de
kat›ld›.
BOYDAK HOLD‹NG 2009 YILI BÜYÜME
HEDEF‹N‹ AÇIKLADI
‹stikbal, dünya mobilya
sektöründeki yerini h›zla büyütüyor.
Hollanda’n›n en popüler flehirlerinden
Rotterdam’da açt›¤› yeni ma¤azas›
ile yurt d›fl›ndaki ma¤aza say›s›n›
220’ye ç›karan ‹stikbal, Hollanda’daki
ikinci ma¤azas›n› Amsterdam’da
açmaya haz›rlan›yor.
KAYSER‹'N‹N VERG‹ REKORTMEN‹
‘BOYDAK A‹LES‹’
Kayseri’de 2008 y›l› gelir vergisi
rekortmenleri aç›kland›. Vergi
rekortmenleri listesinin ilk 10 ismi
aras›nda Boydak ailesinden alt› isim
yer ald›.
2008 y›l›nda
pek çok firma küçülme yaflarken
cirosunu yüzde 12 oran›nda art›ran
Boydak Holding, 2009’da da yüzde
13 oran›nda art›fl bekledi¤ini aç›klad›.
12 May›s’ta Ç›ra¤an Saray›’nda
yap›lan Y›ll›k Paylafl›m Toplant›s›’nda
konuflan Boydak Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Hac› Boydak,
yakalad›klar› baflar›y› flirketlerinde kriz
söylemlerini yasaklamalar›na ve ekip
olarak ifl gelifltirmeye
odaklanmalar›na ba¤lad›klar›n›
söyledi.
‹ST‹KBAL MARKA L‹DERL‹⁄‹N‹
SÜRDÜRÜYOR
Bu y›l 15’incisi yap›lan
Nielsen Markalar
Araflt›rmas›, Nisan ay›nda
aç›kland›. 120 farkl›
kategorinin yer ald›¤›
MEMDUH BOYDAK KAR‹YER Z‹RVES‹
2009’DA
deneyimlerini gençlerle paylaflt›
Türkiye’nin önde gelen sanayici,
ifladam›, giriflimci ve yöneticilerini,
genç insan kayna¤› ile buluflturan
Kariyer Zirvesi 2009’a konuflmac›
olarak kat›lan Boydak Holding
CEO’su Memduh Boydak, bilgi ve
deneyimlerini gençlerle paylaflt›.
ÇOCUKLARI VE GENÇLER‹ ‘RENGOK‹’
ÇILGINLI⁄I SARDI
‹stikbal’in s›rad›fl› mobilya
kahramanlar›n›n yaratt›¤› Rengoki
koleksiyonu ile çocuklar ve gençler,
özgürce tasarlayacaklar› yeni odalara
kavufltu. ‘Bu benim odam bu benim
dünyam’ slogan› ile özgürlü¤ün ve
yeni bir dünyan›n kap›lar›n› açan
Rengoki ile
‹stikbal, sektöre
yepyeni bir soluk
getirdi.
BOYDAK GRUBU HAVACILIK
SEKTÖRÜNE ADIM ATTI
Boydak Grubu, yüzünü havac›l›k
sektörüne çevirdi ve Cesna Citation
XLS tipi sekiz kiflilik jetin sipariflini verdi.
Boydak Grubu, gerek kendi
bünyesinde gerekse ifl dünyas›na
hava tafl›mac›l›¤› hizmeti verecek.
BOYDAK ORMANI KAYSER‹’DE
YÜKSEL‹YOR
Boydak Holding, genel merkezin ve
üretim tesislerinin bulundu¤u
Kayseri’de ‘Boydak Orman›’
oluflturuyor. Organize sanayi
bölgesinin s›n›r›nda bulunan kurak
alan› a¤açland›racak proje ile 1
milyon m2’lik alan herhangi bir ücret
talep edilmeksizin özel a¤açland›rma
maksad› ile 40 y›ll›¤›na kiraland›.
‹ST‹KBAL’DEN ‘TEK TUfi’LA SATIfi
SONRASI H‹ZMET
Ürünlerinde gösterdi¤i baflar›l›
performans› sat›fl sonras› hizmette de
maksimum boyuta tafl›yan ‹stikbal,
sat›fl sonras› tüm hizmetlerini ayn› çat›
alt›nda ve daha verimli hale getirmek
amac›yla Boyser firmas›n› kurdu.
EXPOMOBLE 2009 7. KAYSER‹
MOB‹LYA FUARI YAPILDI
Expomoble 2009 7. Kayseri Mobilya
Fuar›, 21-25 Ekim tarihleri aras›nda
düzenlendi. ‘Türkiye’nin devi Kayseri,
mobilyan›n evi’ slogan›yla ziyarete
aç›lan fuarda Kayserili mobilyac›lar›n
kendilerini en iyi flekilde tan›tmalar›na,
farkl› tasar›mlar›n› ve farkl› çizgilerini
ortaya koymalar›na olanak sa¤land›.
renkler
renkler
30
“‹nsan oynarken
kendinden de
çalar”
Unutulmaz filmlerin unutulmaz
oyuncular›ndan U¤ur Yücel, iki sezondur
ekranlarda yer alan “Can›m Ailem”
dizisiyle izleyicilerinin gönlünde bir kez
daha taht kurdu. Oynad›¤› her rolü adeta
yaflayan ve yaflatan Yücel ile hem rol
ald›¤› diziyi hem de hayat› konufltuk
h
Hayat›n üç tad› aflk, hüzün ve kahkahan›n güzel bir harman› ATV’de
yay›nlanan “Can›m Ailem” dizisi. 45 yafl›na kadar hayatta hiçbir sorumluluk
almayan, k›z kardefli ve enifltesini trafik kazas›nda kaybetmesinin ard›ndan
üç ye¤enine bakmak zorunda kalan bir day›n›n (Samim), eski niflanl›s›
(Meliha) ile aras›nda ve çevrelerinde yaflananlar› konu eden dizi, iki
sezondur ilgiyle ve be¤eniyle izleniyor.
“Samim” karakterini canland›ran dizinin baflrol oyuncusu U¤ur Yücel, her
zamanki gibi döktürüyor ve ustal›¤›n› gösteriyor… Rol gere¤i olsa bile
“Meliha” derken adeta gözleriyle aflk› anlat›yor.
Hem çok komik yap›mlarda rol ald›n›z hem de sert karakterleri
canland›rd›n›z. Gerçek hayatta nas›l birisiniz?
Her ne kadar tan›d›ktan sonra insanlar›n bak›fl aç›s› olumlu anlamda
de¤iflse de uzaktan belirsiz görünüyorum. Asl›nda karakter özelliklerim
çabuk fark edilir. Gizli sakl›, karanl›klarda biri de¤ilim. Köpüren, f›flk›ran bir
insan›m. Yak›n›mdakiler de bu yan›m› seviyorlar. Asl›nda biraz saf bir
adam›m, çabuk inan›r›m. Bu yan›m› sevmiyorum. Kör cesaretimi,
cömertli¤imi kendime etti¤im eziyeti de hiç sevmiyorum. Bunlar benim
elimde de¤il galiba...
Hangi rol olursa olsun, oyunculu¤unuz çok samimi. ‹zleyici de bu
samimiyeti hissediyor...
Böbürlenen insanlardan uzak dururum. Oyuncu olarak ne kadar derinlik
tafl›d›¤›m› bilmiyorum. Nas›l oynad›¤›mla de¤il karakteri nas›l yans›tt›¤›mla
ilgilenirim. Oyunculuktan kaçar›m. En sevdi¤im yan›m içgüdüm. Dünyay› ve
özünü alg›layabiliyorum. Bunu göbe¤inden alg›layan insanlar, kendilerini
önemsemeden yollar›na devam ederler. Fena m›? Be¤endi¤iniz bir oyuncu
bundan kibir ve fl›mar›kl›k hissetmiyor. Bundan da hep beraber
nasipleniyoruz.
Bir gün muhteflem bir esin duyarsam kendimde, yüksek sesle söylerim
merak etmeyin. Da¤ bafl›ndan kufl bak›fl› bir bilgelik ve mistik bir görünüm
de benim için bir tür oyunculuk. ‹nsan, dervifl tav›rlarla dolan›yorsa onda bir
hokkabazl›k vard›r. ‹nsan, hayat› kendine flekil veremeden tamamlar
bence. Parçalan›r, bölünür durur. Ben kendini bütünüyle sûkûnete erdirmifl
adam görmedim daha. Bana öyle haller gelir ama sabah rüzgâr› gibi
yüzümü okflar gider. Aman hep de olmas›n zaten ifltah› kaçar insan›n.
31
renkler
renkler
32
“B‹Z B‹R KARAKTER‹ OYNARKEN ‹NSANIN
BÜTÜN HALLER‹N‹ B‹LME YA DA H‹SSETME
‹ÇGÜDÜSÜYLE HAREKET EDER‹Z. KEND‹
DUYGULARINIZ DA AYAKLANIR DRAMAT‹K
B‹R SAHNEDE. AMA KEND‹ ‹Ç
DUYGULARIMIZI D‹ND‹RECEK SULARI DA
B‹L‹R‹Z. OYUNCULUK ORADA BAfiLAR.”
Samim karakteriyle benzer veya “Kesinlikle alakam
yok” dedi¤iniz yönleriniz var m›?
Biz bir karakteri oynarken insan›n bütün hallerini bilme
ya da hissetme içgüdüsüyle hareket ederiz. Kendi
duygular›n›z da ayaklan›r dramatik bir sahnede. Ama
kendi iç duygular›m›z› dindirecek sular› da biliriz.
Oyunculuk orada bafllar. Zanaatkârca ölçüm biçimi
vard›r. Terazisi vard›r sahnenin ya da yo¤un bir an›n.
Tabii ki insan oynarken kendinden de çalar. Samim’le
benzer yanlar›m›z var. Saf, dost canl›s›, aceleci, cesur ve
içli köfte. Bir de son günlerde Samim’den beter ettiler
bizi. Bafl›m›za gelmedik kalmad›...
“Can›m Ailem”de oynamak nas›l bir his yarat›yor?
Mutluluk veriyor bana bu dizi. Hafif komedi, drama. Oh,
dünya varm›fl. Gerçi bu yaz “Ejder Yaras›” filmiyle telafi
ettik pamuk helvas› gibi geçen günleri. Dayak yemifl gibi
ç›kt›m o filmden. Hâlâ kendime gelemiyorum çünkü post
prodüksiyona dald›k. Farkl› bir film olacak. Polisiye,
gerilim ve aksiyon bir aradayd›. Çok zevk ald›m o iflten...
Kimi projelerde yönetmenlik ve oyunculu¤u birlikte
yürüttünüz. Hangisi sizi daha çok mutlu ediyor?
Yönetmenlik yaparken çal›flt›¤›n›z kiflilerle
nas›ls›n›zd›r?
‹lk filmimde zor biriydim. Zor zamanlar›m oldu. Ama hep
de¤il baz› günlerde. fiimdi oyunculardan ve ekipten
malzeme al›rken kendimi parçalamadan al›yorum. Hem
yönetti¤im hem oynad›¤›m setlerde çok e¤lence vard›r.
Mutlu bafllar, öyle bitiririm.
Bir röportaj›n›zda “Hayat›m›n tamam›n› dar gelirli bir
sinemac› olarak yaflamak isterdim” demiflsiniz.
Evet hat›rl›yorum bu laf›. Hayattan istedi¤im fley o kadar
HEP SEY‹RC‹ KALDI⁄IM B‹R HAYAT...
Türkçe, Rumca, Ladino ve Ermenice konuflulan bir
mahallede büyüdüm. Bütün ibadethaneler herkesin
eviydi. Irk, milliyet bunlar› hep okullarda gördük,
hayatta yoktu. Yaz geceleri, sabaha kadar sürerdi.
Kahvehanelerin önünde kad›nl› erkekli, aileli
muhabbetler... Ne anlatsam hikâye. Bitti gitti iflte...
Ben çocuklu¤umda suskun ve seyirciydim.
Çocuklu¤umu yaflanm›fl gibi de¤il hayal gibi
hat›rl›yorum. Hep seyirci kald›¤›m bir hayat...
Hayallerim gerçek hayattan daha çarp›c›yd›.
Sinemaya çok daha erken bafllamal›ym›fl›m. Benim
de tahtadan kamera hikâyem vard›r. Gittik
oyunculu¤a merak sald›k iflte. Do¤rudan setlere
atsaym›fl›m kendimi... Bu dedi¤ime de ald›rmay›n.
Yaflant›yla geliyor ne geliyorsa. Baz› fleylerin önceden
hesab› kitab› olmuyor. Evimiz mahallenin ortas›ndayd›.
Biz en üst katta oturuyorduk. Balkondan hep hayata
bakard›m. Dedemler, day›lar, kuzenler... Bizim aile. O
ev. Mahalle. Bahçemiz. O kadar çok yazd›m ki
gördüklerim üzerine. Çok da konufltum. Ne desem
kesmiyor flimdi beni.
az ki hayata verece¤im daha fazla. Hikâyelerim var, filmler
çekece¤im. Ölene kadar hayranl›kla dünyay›
seyredece¤im.
Önümüzdeki günlerde yeni projeler var m›?
Dizi Haziran 2010’a kadar sürer san›yorum. Sonra bir
komedi filmi var s›rada. K›fl aylar›nda da ilk cümlesinden
bu yana 15 y›l› bulmufl bir senaryoyu çekece¤im.
güncel
güncel
Dü¤ün günü
fieb-i Arus
Ö¤retileri dünyaca
tan›nan ve
benimsenen
Mevlânâ
Celaleddin-i
Rumi’nin Allah’a
kavuflmas›n›n
y›ldönümü olan
fieb-i Arus, bu y›l da
törenlerle karfl›land›
Yaradan’a gönül veren, bütün
dünyaya yarat›lanlar› Yaradan’dan
ötürü sevmeyi ö¤reten büyük ‹slam
bilgini ve aflk piri Mevlânâ Celaleddin-i
Rûmi... 17 Aral›k 1273’te sevdi¤ine,
yani Allah'›na kavuflan Mevlana’n›n
ölüm günü, kendi deyimiyle
Yaradan’›na kavuflaca¤› gün olan
fieb-i Arus (dü¤ün günü) her y›l
oldu¤u gibi bu y›l da törenlerle
karfl›land›. 30 Eylül 1207’de
Afganistan s›n›rlar› içindeki Horasan’›n
Belh flehrinde do¤an Mevlânâ’n›n
ö¤retileri, Yaradan’›na kavuflmas›n›n
üzerinden tam 736 y›l geçmesine
ra¤men bugün de binlerce kifliye ›fl›k
tutuyor. ‹nsan düflüncesine yepyeni
bir mesaj veren, inanç akidelerini ruh,
ak›l ve sevgi üçgeni içinde sunarak ve
yeni ufuklar açan Mevlânâ’n›n verdi¤i
en büyük mesaj: Aflk, Sevgi ve Birlik.
“Afl›k ol afl›k, aflk› seç ki sen de
seçilmifl bir insan olas›n” diye
seslenen Mevlânâ, gönlünü Hak’ka
vermifl bir insan›n art›k kendi
benli¤inin kalamayaca¤›n› ve Allah’›n
ahlâk›na bürünece¤ini söylüyor.
Hz. Mevlânâ’n›n
vasiyeti:
“Ben size, gizli ve aleni,
Allah’tan korkman›z›,
az yemenizi, az uyuman›z›, az
söylemenizi, günahlardan çekinmenizi,
oruç tutmaya ve namaz k›lmaya
devam etmenizi, daima flehvetten
kaç›nman›z›, halk›n eziyet ve
cefas›na dayanman›z› avam ve
sefihlerle düflüp kalkmaktan
uzak bulunman›z›, kerem
sahibi olan salih kimselerle
beraber olman›z› vasiyet
ederim.
Hay›rl›s›, insanlara
faydas› dokunand›r.
Sözün hay›rl›s› da az ve
öz olan›d›r.
Hamd, yaln›z tek olan
Allah’a mahsustur.
Tevhid ehline selam olsun.”
rotam›z
flanl›urfa
34
Güneydo¤unun ›fl›¤›
flanl›urfa
Arkeoloji literatüründe ‘Bereketli Hilal’ olarak
adland›r›lan bölge üzerinde yer alan
fianl›urfa’n›n, kuzey, bat› ve güneyinde F›rat
Nehri, do¤usunda F›rat’›n kollar›ndan Habur
Irma¤› bulunuyor. Do¤usunda Mardin, bat›s›nda
Gaziantep, kuzeybat›s›nda Ad›yaman ve
kuzeyinde Diyarbak›r ile çevrili olan ilin
güneyinde Suriye s›n›r› yer al›yor.
Tarihin derinliklerinden bu yana
do¤u ile bat›n›n en önemli buluflma
noktalar›ndan olan fianl›urfa,
yaklafl›k 11 bin 500 y›ll›k geçmifliyle
dünya medeniyetinin en eski ve
büyük merkezlerden biri...
Kas›m ay›n›n son günlerinde, ›l›k ve güneflli bir
günde ziyaret ettik fianl›urfa’y›. Yeni, çok katl› ve
modern yüzüyle bizleri karfl›layan flehrin merkezine
do¤ru ilerledi¤imizde, tarihin kokusunu duymaya, eski,
sar›, kesme tafltan yap›lan binalar› görmeye bafllad›k.
Kurban Bayram›’na say›l› günler kald›¤› için midir
bilinmez, sokaklarda bir hareketlilik, bir telafl… Asl›nda
bu hareketlilik flehre çok aflina. Eski ça¤lardan bu
yana, do¤u ile bat›y› hem kültürel hem de ticari aç›dan
birbirine ba¤layan önemli yollar, burada dü¤üm olmufl
ve bölgede parlak medeniyet seviyesine ulaflm›fl çok
say›da kent kurulmufl.
Arkeolojik kaz›lar, kent merkezinin tarihinin MÖ
9500'e, yani Neolitik döneme kadar uzand›¤›n›
gösteriyor. Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, HurriMitanni, Arami, Asur, Pers, Makedonya, Roma, Bizans
gibi uygarl›klar›n egemenli¤i alt›nda yaflayan bölgenin
en eski ad›, çivi yaz›l› tabletlerde ‘Hur Ülkeleri’ olarak
geçiyor. MÖ 2300 y›llar›na ait Ebla tabletlerinde ise
fianl›urfa’n›n ilçesi Harran'›n en eski ismi, ‘Haranki’. Bu
35
rotam›z
flanl›urfa
36
isim Assurca, “karayolu, yol, patika, yolculuk, ifl
seyahati, ak›n ve ordu” anlamlar›na geliyor.
Günümüzde flehirdeki ticari hayat tarihteki kadar
yo¤un olmasa da gün içinde çarfl› ve pazarlar
kalabal›k. fiehrin eski dokusunu yaflamaya, turistik
mekânlar›n› görmeye gelenlerin say›s› da az de¤il. Zira
Bal›kl›göl civar›nda tarihi dokuya uygun olarak infla ve
restore edilmifl otellerle restoranlar s›ra s›ra…
‘Peygamberler fiehri’
Hz. ‹brahim'in atefle at›ld›¤› yer olan, Allah'›n emriyle
ateflin suya, odunlar›n da bal›¤a dönüfltü¤ü Bal›kl›göl,
flehrin en önemli simgelerinden. ‹nanç turizminde
önemli bir yere sahip ‘Peygamberler fiehri’ diye de
tan›nan fianl›urfa, ilkel dinlerin dünyada bilinen en eski
merkezi.
Musevi, H›ristiyan ve ‹slâm dinleri peygamberlerinin
atas› olan Hz. ‹brahim, fianl›urfa'da do¤mufl. Nemrut
ve halk›n›n tapt›¤› putlarla mücadele etti¤i için burada
atefle at›lm›fl. ‹brahim Peygamber'in torunu ve
‹srailo¤ullar›n›n atas› Yakub Peygamber Harran'da
evlenmifl, Eyyub Peygamber fianl›urfa'da hastal›k
çekmifl ve burada vefat etmifl. fiuayb Peygamber,
Harran'a 37 km mesafedeki fiuayb fiehri'nde yaflam›fl,
Musa Peygamber fiuayb fiehri yak›n›ndaki
So¤matar'da fiuayb Peygamber ile buluflmufl. ‹sa
Peygamber, fianl›urfa'y› kutsad›¤›na dair bir mektubu
ve yüzünü sildi¤i mendile ç›kan mûcizevi portresini
Urfa Kral› Abgar Ukkama'ya göndermifl. H›ristiyanl›k,
devlet dini olarak dünyada ilk defa bu dönemde
fianl›urfa'da kabul görmüfl.
Tarihin izleri…
fianl›urfa, Anadolu’da mimarl›k sanat›n›n bafllad›¤› ça¤
say›lan Neolitik döneme kadar uzanan tarihi ve mimari
eserlerinin zenginli¤i nedeniyle de ‘Müze fiehir’ olarak
adland›r›l›yor… Çeflitli devirlere ait eski eserlerin
korunmas›na ve sergilenmesine yönelik faaliyet
gösteren fianl›urfa Müzesi’ni de mutlaka görmelisiniz.
73 bin 800 eserin bulundu¤u, üç arkeolojik, bir
etnografik eser teflhir salonuna sahip müzedeki
foto¤rafhane ile müzenin bahçesinde sergilenen
mimari eserler, tafl eserler ve mozaikler ilgi çekici.
fianl›urfa’ya gelip de görmeden gitmemeniz gereken
yerler o kadar çok ki flehri bir günde gezmeniz bu
Ac› kahve ‘M›rra’
nedenle mümkün de¤il. MÖ 2000’de Asurlular’›n, MÖ 612’de Babiller’in
sonra Medler ve Persler’in son olarak da ‹slam medeniyeti s›n›rlar›na girerek
Yavuz Sultan Selim’in 1517 M›s›r seferi s›ras›nda Osmanl› topraklar›na
katt›¤› Harran, Hz. Eyüp’ün türbesi ile s›rt›n› dayad›¤› bazalttan sab›r tafl›n›n
yer ald›¤› Eyüp Peygamber Makam›, Kurtulufl Müzesi ve Göbeklitepe,
Halepli Bahçe Mozaikleri, Ulu Camii, F›rf›rl› (Kilise) Camii, MÖ 9500 y›llar›na
ait neolitik bir yerleflim höyü¤ü üzerine kuruldu¤u tahmin edilen ve
Bal›kl›göl’ün karfl›s›nda tüm heybetiyle flehri selamlayan Urfa Kalesi, fiuayip
fiehri, Han-El Ba’rûr, Bazda Ma¤aralar›, Atatürk Baraj›, Nuh Peygamber’in
bereket sembolü olarak ‘Tufan’da gemisine ald›¤› Kelaynak kufllar›,
ceylanlar ve çarfl›lar da görülmesi gereken bafll›ca yerler…
Urfa mutfa¤›
Geliflmifl yemek kültürüne sahip olan ve yöreye özgü lezzetleriyle özellikle
de çi¤ köftesi ve s›ra geceleriyle ad›n› dünyaya duyuran fianl›urfa’da, en az
yemekler kadar misafir a¤›rlama gelene¤i de yörenin en bilinen
özelliklerinden.
fianl›urfa’da bölgeye özgü pul biber olan ‘isot’un kullan›lmad›¤› yemek yok
gibi. Dövülmüfl, macun haline getirilmifl ya¤s›z et, kaynat›l›p kurutulmufl
bu¤daydan çekilerek elde edilen bulgur ve kurutulup dövülerek az miktarda
ya¤ kar›fl›m›yla yap›lan kuru isottan oluflan malzeme ile meydana gelen ve
elle yo¤rulan çi¤ köfte otantik bir fianl›urfa yeme¤i. Ayran Çorbas›, Hamurlu,
So¤an Tavas›, Su Kaba¤›, Bütün Balcan, Sar›msak Afl›, Kaburga, Tatl›
Bamya, Erik Tavas›, Dö¤meç, Ekmek Afl›, Semsek, Has (Marul) Dolmas›,
Mumbar, Pendirli Ekmek, Elma Afl›, Masluka, Lebeni, Boran›, Kuzu Pilav,
Baklal› Bulgur Köftesi, Üzlemeli Firikli Pilav, Ci¤erli Bulgur Pilav›, M›¤r›bi
Pilav, Yuvalak, K›yma, Yumurtal› Köfte, Mercimekli Köfte, Frenkli Köfte,
Kazan Kebab›, Tepsi Kebab›, Kemeli Tas Kebab›, Balcanl› Kebap gibi daha
nice lezzetler de geleneksel yöresel yemekler aras›nda.
fi›ll›k tatl›s›, pal›za ve baklava ise en meflhur tatl›lar. Tabii yeme¤in ard›ndan
ikram edilen yöresel ac› kahve M›rra da olmazsa olmazlardan. Yolunuz
fianl›urfa’ya düflerse çi¤ köfte yemeden, Urfa f›st›¤›yla yap›lm›fl baklavan›n
tad›na bakmadan ve M›rra içmeden kesinlikle dönmeyin deriz.
Arapça ‘Murr’ yani ac› kelimesinden gelen
‘M›rra’n›n yap›m› da içimi gibi özel. M›rra
piflirmek için kahve önce kavrulur sonra
dibekte dövülür. Gümgümde bir miktar
kaynat›l›r, dinlendirilir ve süzülerek di¤er
gümgüme al›n›r. Ayn› ifllem tekrarlan›r.
Dinlendirilen s›v›ya yeniden kahve at›larak
tekrar kaynat›l›r. Bu ifllem birkaç kez
tekrarlan›r. ‹çilecek k›vama gelince de kahve
ibri¤ine al›n›r ve ikram edilir.
Fincana az miktarda kahve konulur ve her
misafire iki kez ikram edilir. Buradaki amaç
kahvenin mideye ulaflmas› de¤il, a¤›zda
kahve tad› b›rakmakt›r.
Kelaynak Kufllar›
Geçmiflte Türkiye’den Kuzey Afrika’ya, Arap
Yar›madas›’ndan Fas’a kadar çok genifl bir
bölgede üreyen Kelaynaklar›n nesli zamanla
avc›l›k, üreme alanlar›nda rahats›z edilmeleri,
yaflam alanlar›n›n de¤iflmesi ve beslenme
alanlar›nda kullan›lan zirai ilaçlar nedeniyle
tükenme noktas›na gelmifl bulunuyor.
Dünyada sadece Nil Vadisi’nde ve
fianl›urfa’n›n Birecik ilçesinde bulunan
Keleynaklar, günümüzde ‘Sevgililer Günü’
olarak kutlanan 14 fiubat tarihinde, Birecik’e
göç ediyorlar. ‹lçede bu nedenle her y›l
geleneksel olarak Uluslararas› Kelaynak ve
Çevre Festivali düzenleniyor.
37
bayiler
flanl›urfa
38
fianl›urfal› bayilerimize misafir olduk
fianl›urfa’da hizmet veren ‹stikbal, Bellona ve Mondi bayilerimizi, Kas›m
ay›n›n son günlerinde ziyaret ettik. 2009’u geride b›rakmaya
haz›rland›¤›m›z dönemde, y›l sonu hedeflerinin tutturulmas›ndan müflteri
memnuniyetine kadar biz sorduk onlar anlatt›…
‹stikbal Bayii Gürkan Plaza’n›n Sahibi
Ömer Faruk Gürkan:
“‹stikbal ile çal›flmaktan
zevk al›yorum”
1970 y›l›ndan bu yana fianl›urfa’da ticaretle u¤raflan Gürkan
Plaza Yetkilisi Ömer Faruk Gürkan’›n as›l mesle¤i ö¤retmenlik.
‹nflaat sektörü ve beyaz eflya sat›fl›yla ticarete at›lan Ömer
Faruk Gürkan, 1998 y›l›ndan beri ‹stikbal bayii. O y›l flehir
merkezinde büyük bir ma¤aza infla eden Gürkan, ‹stikbal
markas›n›n temsilcileriyle tan›fl›yor ve o gün bu gündür ‹stikbal
ile mobilya sektöründe faaliyet gösteriyor. fianl›urfa’da Gürkan
Plaza’n›n yan› s›ra ‹stikbal Plaza ad›nda 5 bin metrekarelik bir
ma¤azaya daha sahip olan Ömer Faruk Gürkan, ‹stikbal’in
bugün her kesime hitap etmeyi baflard›¤›n› ve fianl›urfal›lar›n
be¤enisini kazand›¤›n› anlat›yor. Bu y›l KDV indirimleriyle
birlikte güzel bir potansiyel yakalad›klar›n› söyleyen Ömer Faruk
Gürkan, kriz diye adland›r›lan dönemi rahat bir flekilde
geçirdiklerini ve gelecek y›llarda sat›fllar›n daha da artaca¤›n›
ifade ediyor. ‹yi sat›fl yapabilmek için ma¤azan›n düzenine çok
dikkat ettiklerini belirten Gürkan, sat›fl sonras› hizmetlerde de
müflterilerle iyi bir diyalog kurduklar›n› söylüyor ve ekliyor: “Eve
götürülen ve montaj› yap›lan ürünlerle ilgili olarak bir görevli,
müflteriyle iletiflime geçiyor ve herhangi bir s›k›nt›s› olup
olmad›¤›n›
soruyor. Bu
ilgiden memnun
kalan müflteri
ma¤azam›za
tekrar geliyor ve
baflka insanlara
da ‹stikbal’i tavsiye
ediyor.”
Odabafl› Ev Concept Genel Koordinatörü Ömer
Odabafl›:
“Müflteri memnuniyeti önceli¤imiz”
Türkiye’de mobilya sektörünün lideri ve öncüsü ‹stikbal’in
bayili¤ini yapmaktan mutluluk duydu¤unu belirten
Odabafl› ‹stikbal Ev Concept Genel Koordinatörü Ömer
Odabafl›, yaklafl›k iki ay önce aç›l›fl› gerçekleflen
ma¤azalar›n›n fial›urfal›lardan büyük ilgi gördü¤ünü
belirtiyor. Ma¤azan›n, bulundu¤u bölge itibar›yla
Akçakale, Suriye, Irak, Mardin ve Gaziantep gibi önemli
yerleflim yerlerinin
ortas›nda yer
ald›¤›n› söyleyen
Odabafl›, günde
yaklafl›k 15 bin
kiflinin ma¤azan›n
önünden geçti¤ini belirtiyor.
7 bin 500 metrekarelik teflhir alan›na sahip, 4 bin
metrekarelik deposu bulunan 11 katl› ma¤azalar›yla
müflterilere en iyi hizmeti vermeye çal›flt›klar›n› anlatan
Odabafl›, müflteri memnuniyetiyle ilgili özel çal›flmalar
gerçeklefltirdiklerini anlat›yor ve ‹stikbal ad›na ayl›k bir
gazete haz›rlayarak müflterilere her ay düzenli olarak
göndermeyi düflündüklerini vurguluyor.
Ömer Odabafl›, ‹stikbal’in bu y›l oldu¤u gibi önümüzdeki
y›l da rakiplerine fark at›p büyük baflar›lara imza ataca¤›na
inand›¤›n› sözlerine ekliyor.
Bellona Bayii Hamal› Mobilya’n›n Sahibi Halil Hamal›:
“Hedefimiz bir ma¤aza daha
açmak ve büyümek”
Uzun süre devlet memurlu¤u yapan ve emekli olduktan
sonra ticarete at›lan Halil Hamal›, k›sa bir süre Ankara ve
‹negöl mobilyalar›n›n ticaretini yapt›ktan sonra 1997 y›l›nda
tatil için gitti¤i ‹zmir’de dikkatini çeken Bellona reklam›
arac›l›¤›yla markayla tan›flt›¤›n› ve bugünlere uzanan
sürecin bafllad›¤›n› anlat›yor. Oturma grubu ve kanepe
ürünleri satarak ifle bafllad›klar›n› söyleyen Hamal›, k›sa
zamanda istekleri, fabrikan›n gayretleri ve bölge bayiinin
ola¤anüstü çal›flmalar›yla kendilerini yenilediklerine dikkat
çekiyor. Zamanla insanlar›n Bellona’y› daha iyi tan›d›¤›n›
belirten Hamal›, sözlerini flöyle sürdürüyor: “Biz bu
markayla fianl›urfa’da bir aile olduk. Bellona’dan söz
edildi¤i zaman Hamal› isminin duyuluyor olmas› bizim için
büyük mutluluk. Markam›z› tan›tabilmek ad›na
fianl›urfa’daki üç radyo kanal›na aylarca reklam verdik.
Yerel TV’lerde de reklam çal›flmalar›m›z oldu. El ilanlar›yla
her yere
ulaflmaya
çal›flt›k.
Fabrikam›z
da talep
edilen
ürünleri
üretmeyi
baflard› ve
tüketicileri
memnun etti.
Panel mobilyan›n
ürün gam›m›za
eklenmesiyle
beraber di¤er markalarla s›k› bir rekabete girdik ve k›sa
sürede baflar›l› olduk.”
Dört katl› ma¤azan›n tamam›n› teflhir için kullanand›klar›n›,
1300 metrekarelik iki de depolar›n›n bulundu¤unu belirten
Hamal›, o¤ullar›yla birlikte ma¤azada toplam 17 kifliden
oluflan bir ekiple hizmet verdiklerini söylüyor. Hedeflerinin
yeni ma¤azalar açmak ve büyümek oldu¤unu ifade eden
Halil Hamal›, KDV indirimi döneminde sat›fllar›n çok iyi
oldu¤unu hatta ürün yetifltirmekte s›k›nt› yaflad›klar›n› ve
hedeflerini yüzde 120 oran›nda geçtiklerini söylüyor.
Bölgede hizmet verdikleri zaman içinde hiçbir müflteriyle
sorun yaflamad›klar›na dikkat çeken Hamal›, dönem
dönem baz› eksiklikleri oldu¤unu fakat bu eksikleri
kapatmay› bildiklerini, kimseyi k›rmad›klar›n› ve müflteri
kaybetmemeyi baflard›klar›n› vurguluyor.
Halil Hamal›, “Bizim için en büyük baflar› bu y›llar içinde
baba, o¤ul ve onlar›n çocuklar›na yani ikinci ve üçüncü
nesillere ürün satmakt›” diyor.
fianl›urfa Mondi Bayii Çelikten Ticaret’in Orta¤› Arif Çelikten:
“Mondi ile birlikte biz de de¤ifliyoruz”
Alt› y›ld›r mobilya sektöründe hizmet verdiklerini
anlatan Arif Çelikten, Mondi markas›yla üç y›l önce
tan›flt›klar›n› ve o tarihten bu yana Mondi Bayii olarak
faaliyetlerine devam ettiklerini anlat›yor. Mondi’nin
arkas›nda iflini çok iyi takip eden bir ekip oldu¤una
dikkat çeken Çelikten, Boydak Holding ile çal›flman›n
kendilerine büyük bir güven verdi¤ini söylüyor.
Bölge halk›n›n Mondi’yi art›k çok iyi tan›d›¤›n›, bayili¤i
ald›klar› ilk günden itibaren markay› tan›tmak için
kendilerinin de birçok çal›flma gerçeklefltirdi¤ini ifade
eden Çelikten, geçmifl y›llardan gelen müflteri
portföylerini koruyarak
Mondi ile müflterilerini
buluflturmaktan
mutluluk duyduklar›n›
belirtiyor. Bu y›l KDV
indiriminin sat›fllar› çok
olumlu yönde
etkiledi¤inin alt›n› çizen Çelikten, bu olumlu gidiflin
devam etti¤ini, müflterilerin büyük bir k›sm›n›n ürünleri
internetten görüp be¤endi¤ini ve daha sonra ma¤azaya
gelip sat›n ald›klar›n› anlat›yor.
fiehir merkezinde, Yunus Emre Caddesi’nde bulunan
iki katl› ma¤azalar›nda 200 metrekarelik teflhir alan›na
sahip olduklar›n› belirten Çelikten, ma¤azay› büyütmeyi
ve yak›n zamanda daha büyük bir ma¤aza açmay›
hedeflediklerini dile getiriyor. Mondi’nin ürünlerinde
h›zl› bir de¤iflim yafland›¤›n› ve üç y›lda hemen hemen
Mondi’nin tüm ürünlerinin de¤iflti¤ini söyleyen Çelikten,
kendilerinin de bu de¤iflime ayak uydurmaya çal›flt›¤›n›
anlat›yor. Çelikten, Mondi’nin reklam konusunda da
çok baflar›l› oldu¤unu sözlerine ekliyor.
39
iflin
erbab›
40
Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan
“Türkiye tasar›m için
art› de¤erler sa¤l›yor”
Türkiye’de tasar›m e¤itimi ve özgün bask› tekni¤inin
duayenlerinden Ifl›k Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu
Dekan› Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, tasar›m e¤itimi için kültür,
birikim, yaflam kalitesi ve zenginli¤i gerekti¤ini, bir ülkenin ancak
kültürle zenginleflebilece¤ini söylüyor
t
Tasar›m› nas›l tan›mlamal›y›z? Geçmiflten bu yana
tasar›m e¤itimi ne tür de¤iflimlere u¤rad›?
Güzel sanatlar fakültelerinde ‘tasar›m’, ‘grafik tasar›m’,
‘endüstri tasar›m’, ‘seramik tasar›m›’ gibi bütün
bölümlerde tan›t›m›n hemen arkas›ndan gelen kelime
oldu. Bunun nedeni, bizim yetifltirdi¤imiz sanatç›
niteli¤inde kifliler sadece kendilerinin mutlu olabilecekleri
bir eser yaratmak yerine daha genifl kitlelerin ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya yönelik e¤itim al›yorlar.
Zaman zaman bölümler aras›ndaki duvarlar›n
kald›r›lmas›, bütün bölümlerin ortak hale getirilmesi,
düflüncenin ve ufkun daha da genifllemesi gündeme
gelebiliyor. Mesela firmalardan “Endüstri tasar›mc›s› ile
grafik tasar›mc›s›n› ayn› kiflide buluflturabilir miyiz?”
talepleri geliyor. Bugün asl›nda tüm tasar›mlar sanat›n bir
uzant›s› olarak insanlar›n be¤enisine ve kullan›mdaki
rahatl›¤a yönelik boyutlar tafl›yor. Bu, Ortaça¤dan sonra
Leonardo’larla (Da Vinci) bafllayan bir düflünce.
Günümüzde eflyalar›n, ifllevlerinin yan› s›ra estetik
unsurlar içermesi de gerekiyor. Güzel sanatlar e¤itimini
bu nedenle tasar›m a¤›rl›¤›yla isimlendirmeye bafllad›k.
O halde gençler sadece sanat için de¤il
endüstriyel alanda yer almak için de güzel sanatlar
fakültelerinde e¤itim görmeyi tercih ediyorlar?
Ö¤renciler meslek seçimi yapt›klar›nda, pür sanatla ilgili
bir seçim yapm›yorlar. Sadece ö¤renciler de¤il veliler de
çocuklar›n›n tasar›mc› olacaklar›n› düflünerek
yönlendirme yap›yorlar; çünkü yaflam, ekonomik kalite
yakalamaya yönelik ve sadece pür sanatç› de¤il tasar›mc›
olmak bu anlamda önemli. Bizim ö¤rencilerimiz, hem
sanat› hem de tasar›m› ö¤reniyor. Sanat ve tasar›m
aras›ndaki iliflki hep konuflulan ve tart›fl›lan bir konu. “Biz
sadece tasar›mc› yetifltiriyoruz” diyemiyoruz, “Sadece
sanatç› da yetifltiriyoruz” diyemiyoruz çünkü bunlar art›k iç
içe geçmifl kavramlar. Estetik olmayan ürünler
be¤enilmiyor, kulland›¤›m›z bütün eflyalar için durum
böyle.
Türkiye’de tasar›m e¤itimlerinin altyap›s›n› kuran
kifli olarak günümüzde bu alanda verilen e¤itimi
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Mimar Sinan Üniversitesi Türkiye’nin en köklü sanat
e¤itim kurumlar›nda biri. Ben orada 20-25 y›l geçirdim.
Uzunca bir süre bu üniversitede grafik baflkanl›¤›
yapt›m, flimdi grafik tasar›m olarak an›l›yor. Yani tasar›m
öne geçti. Yeditepe Üniversitesi’nin birçok bölümünde
isimlerin arkas›nda tasar›m vard›. fiimdi Ifl›k
Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde de hem
sanat hem de tasar›m›n birbiriyle iç içe oldu¤u
bölümler görüyoruz. Bu bölümler, talep üzerine
kuruluyor. fiu anda kendi fakültemde ki güzel
sanatlar›n çizgisi dünya boyutunda. Dünya
standartlar›nda en iyilerle k›yaslanabilcek bir kalite
tafl›yor. Türkiye genelinde de bizim kalitemizde ve
düzeyimizde, dünya boyutunda e¤itim yapan güzel
sanatlar fakülteleri var.
Türkiye, bu topraklar, tasar›mc›lara art› bir de¤er
sa¤l›yor mu?
Birden fazla de¤er sa¤l›yor diyebilirim… Türkiye
öncelikle çok büyük bir ülke. Kültürel altyap›s› çok
sa¤lam. Çok zengin bir dilimiz var ve ifade etme
özgürlü¤ünün s›n›rlar› çok genifl. Kültürel geçmiflimiz,
Anadolu medeniyetlerinde kullan›lan tasar›mlar bizim
için bir flans. 70 milyondan fazla nüfusa sahibiz, bu
insanlar›n taleplerini karfl›lamak bile bafll› bafl›na
tasar›m yapmak ad›na çok önemli. Yarat›c›
zenginli¤imiz baflka ülkelere de ürün satma flans›
sunuyor. Hem iç hem de d›fl talep nedeniyle tasar›ma
çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor.
Tasar›m ve sanat e¤itimi alman›n insana sa¤lad›¤›
katk›lar nelerdir?
Tasar›m, kültür ve birikim olmadan yap›lamaz. Tasar›m,
tasarlamaktan geliyor. Biz, yapt›¤›m›z s›navlarda
ö¤rencilerin sadece bilgi düzeylerini de¤il kültür
düzeylerini, görsel alg›lamalar›n› da test ediyoruz. Bütün
bunlar gelecekte tasar›mc›n›n altyap›s›n› oluflturuyor.
Örne¤in iyi bir tasar›mc›n›n iyi bir foto¤rafç› olmas›, iyi
kamera kullanmas›, sinema ö¤renmesi de laz›m.
Düflünce boyutunun genifllemesi için sinema dersi,
sanat tarihi dersi veriyoruz...
Düflünce ve kültür yeterli de¤ilse, tasar›m yeterli olamaz.
Bu ayn› zamanda bir yaflam kalitesinin oldu¤unu ifade
eder. Türkiye’de maalesef çok zengin insanlar çok sefil
hayat yaflayabiliyor. Bunun tersi de olabiliyor yani
kültürlü fakat fazla paras› olmayan insanlar çok zengin
bir hayat yaflayabiliyor. Bir ülke ancak e¤itimle ve kültür
birikimiyle zenginleflebilir.
Özgün bask› ve kurucusu oldu¤unuz ‹MOGA ile
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Özgün bask›, çinko, metal, tafl, linol ya da a¤aç gibi
malzemelerin üzerinde haz›rlanan sanatsal bir
çal›flman›n, k⤛t ya da benzeri bir malzemeye
ç›kar›lmas› ve imzalanarak sat›lmas›d›r. ‘Ço¤alt›lm›fl
sanat eseri’ de diyebiliriz. Ancak her biri teker teker
boyanarak bas›l›yor ve 40-50 tane kadar ço¤alt›l›yor.
Orijinal bir ya¤l› boya tablo almak ancak çok zenginlerin
Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan
Ifl›k Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Kurucu Dekan› Prof. Dr.
Süleyman Saim Tekcan, bu
göreve yine kuruculu¤unu yapt›¤›
Yeditepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanl›¤›’ndan
geçti. 1975’te ö¤retim kadrosuna
girdi¤i Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanl›¤›’ndan 1995 y›l›ndan
ayr›lan Tekcan, 2004’ten bu yana
‹MOGA-‹stanbul Grafik Sanatlar
Müzesi Kurucu Yönetim Kurulu
Baflkan›.
yapabilece¤i bir fley.
Oysa özgün bask›, ‘orta
s›n›f’ dedi¤imiz,
düflünen ve mükemmel
bir kültürel yap›ya sahip,
kendi evrimini aile
içerisinde tamamlam›fl,
bir yerlere gelmifl
insanlar›n sanat eseri alma ihtiyac›na cevap vermesi
aç›s›ndan çok önemli. Özgün bask›, günümüzde
sanatç›lar›n sanatsal ürünlerini daha fazla say›da insana
ulaflt›rmalar›na da olanak sa¤l›yor.
Ben 50 y›ld›r özgün bask› yap›yor ve bu konuda ders
veriyorum. Ayn› zamanda ressam›m. Metalde iflledi¤im
konu da ayn›, tuvalde iflledi¤im de... Ama tuvalime 50
bin dolar ödeyen biri, bir bask›y› 500 dolara alabiliyor.
Özgün bask› Türkiye’de, 1970’lerde kurdu¤um bir
atölyeyle bafllad›. Burada çal›flan profesyonel
sanatç›lar›n eserlerinin binlerle ifade edilebilecek
say›lara ulafl›p sergilenmeleri için duvar aranmas›, alt› y›l
önce ‹MOGA’y› yaratt›. Sanatç›lar atölyede
çal›flt›klar›nda para ödemiyor ama çal›flmalar›n›n bir
k›sm›n› b›rak›yorlard›. B›rak›lan çal›flmalar da mevcut
koleksiyonu oluflturdu. ‹MOGA binas›, Türkiye’de müze
binas› olarak yap›lm›fl ilk yap›. Müzede, bu güne kadar
bizde çal›flan 150 Türk sanatç›n›n yaklafl›k 3 bin eseri,
‹MOGA’n›n Grafik Bienali’ne kat›lan yaklafl›k 80
ülkeden 1800 eser ve 10 bin eserlik Ekslibris (kitap için
yap›lan gravür) Müzesi var. Maalesef y›lda 35 bin kifli
geziyor ‹MOGA’y›. Oysa, 100 ile bin dolar aras›nda
de¤iflen fiyatlarla çok ünlü sanatç›lar›n eserlerini almak
mümkün.
41
oktay
usta
42
So¤uk k›fl günlerinde içinizi
›s›tacak lezzetler
So¤uk k›fl günleri geldi çatt›. Bütün ailenin bir araya
topland›¤› keyifle yenilen akflam yemekleri için Oktay Usta,
yine muhteflem tatlardan oluflan bir mönü haz›rlad›. Bal›¤›n
bol oldu¤u k›fl mevsiminde sa¤l›kl› ve bir o kadar da lezzetli
olan Meyaneli Gemici Çorbas›, yine bir k›fl sebzesi olan
›spanaktan yap›lan Ispanakl› Çanak Köfte, de¤iflik bir lezzet
Patates Yuvas›nda Yo¤urt Soslu Havuç ve Kakaolu
fiekerpare ile misafirlerinizi de rahatl›kla a¤›rlayabilece¤iniz bir
sofra haz›rlayabilirsiniz… Herkese afiyet olsun!
2
1
3
4
1
MEYANEL‹ GEM‹C‹
ÇORBASI
Malzemeler: 1 adet bal›k (kaya bal›¤›, lipsoz,
k›rlang›ç, levrek, çinekop), 1 adet kuru so¤an, 2 adet
defne yapra¤›, 2 çorba kafl›¤› un, 1 tutam maydanoz
veya dereotu, 1 adet havuç, su, tuz, s›v›ya¤
(zeytinya¤› da olabilir)
Haz›rlan›fl›: Bal›¤› temizliyoruz. Bir tencereye al›p
üzerine yaklafl›k dört parmak geçecek flekilde so¤uk
su ilave ediyoruz. Üzerine defne yapra¤›n›, maydanoz
saplar›n›, iri do¤ranm›fl kuru so¤an› ekliyoruz ve
oca¤›n alt›n› yak›yoruz. Kaynamaya bafllay›nca
üzerine ç›kan köpü¤ü al›yoruz. Bal›k piflene kadar
kaynat›yoruz. Pifltikten sonra kevgir yard›m›yla taba¤a
al›yoruz ve so¤umas›n› bekliyoruz. So¤uduktan sonra
bal›¤›m›z›n etlerini küçük parçalar fleklinde
ay›kl›yoruz.
Bir tencereye s›v›ya¤ koyuyoruz. Üzerine un koyup
ç›rpma teliyle kar›flt›r›yoruz. Havucu rendeleyip
kavurdu¤umuz unun üzerine ilave edip 2-3 dakika
daha kavuruyoruz. Meyanemizin aç›lmas› için bir
bardak so¤uk su döküyoruz ve hemen bal›k suyunu
tenceremizin içine tel süzgeçle süzüyoruz. Çorbam›z
kaynamaya bafllay›nca bal›klar› ilave ediyoruz.
Tuzunu ve suyunu kontrol ediyoruz. Çorbam›z
piflince içine ince do¤ranm›fl maydanozu koyup
servis yap›yoruz.
YUVASINDA
3 PATATES
YO⁄URT SOSLU HAVUÇ
Malzemeler: 4 adet patates, 2 tane havuç, 1 tutam
dereotu, 4 çorba kafl›¤› yo¤urt, Yar›m limon suyu, 4-5
çorba kafl›¤› s›v› ya¤, tuz, karabiber
Haz›rlan›fl›: Patatesleri bir tencereye koyup hafll›yoruz. ‹lk
s›cakl›¤› ç›kt›ktan sonra kabuklar›n soyup kar›flt›rma
kab›na rendeliyoruz. Üzerine tuz, karabiber, s›v› ya¤ ve
limon suyu koyup tatland›rarak yumuflak k›vamda bir
patates harc› elde ediyoruz. Ceviz büyüklü¤ünde parçalar
kopar›p tamam›n› yuvarl›yoruz. ‹nce do¤ranm›fl olan
dereotunu yuvarlak patates toplar›na serpip yuvarlayarak
iyice yap›flmas›n› sa¤l›yoruz. Daha sonra patates
toplar›m›z›n içini bafl parma¤›m›z yard›m›yla oyup çanak
flekline getiriyoruz.
Di¤er tarafta havucu rendeleyip biraz ya¤ ile tavada 3-4
dakika soteliyoruz ve haz›rlad›¤›m›z patateslerin içlerine
doldurup, üzerine yo¤urt dökerek (k›rm›z› biber de
serpebilirsiniz) servise haz›r hale getiriyoruz.
ÇANAK
2 ISPANAKLI
KÖFTE
Malzemeler: 500 gr k›yma, 1 adet kuru so¤an, 1 adet yumurta, 1
çay barda¤› galeta unu, tuz, karabiber, kimyon, kekik
‹ç harc› için: 500 gr ›spanak, 1 adet kuru so¤an, 2 difl sar›msak, 1
çorba kafl›¤› salça, 1 çay barda¤› rendelenmifl kaflar peyniri, s›v›ya¤,
tuz, karabiber, su
Haz›rlan›fl›: Kar›flt›rma kab›na k›ymay› al›yoruz, üzerine so¤an›
rendeliyoruz. Yumurtay› k›r›p galeta ununu, tuzu, karabiberi,
kimyonu, keki¤i koyup yo¤uruyoruz. Köfteden yumurta
büyüklü¤ünde parçalar kopar›p yuvarl›yoruz. Bafl parma¤›m›z› suyla
›slat›p köftelerin içini çukurlaflt›r›p çanak flekline getiriyoruz.
Ya¤lanm›fl f›r›n tepsisine dizdi¤imiz köfteleri önceden ›s›t›lm›fl 180
derecelik f›r›nda pifliriyoruz.
Di¤er tarafta ›spana¤› y›kay›p do¤ruyoruz. Üzerine kuru so¤an› ve
sar›msa¤› do¤ruyoruz. Tavaya s›v›ya¤ koyup oca¤a al›yoruz.
So¤an›, sar›msa¤› kavuruyoruz. Biraz kavrulduktan sonra ›spana¤›
ilave edip kavurmaya devam ediyoruz ard›ndan tuzunu, biberini
ekliyoruz. Kar›fl›m›, f›r›nda piflen köftelerin içine doldurup üzerine
rendelenmifl kaflar peynirini serpiyoruz. Bir tavan›n içerisine s›v›ya¤
ve salça koyup biraz kavurduktan sonra su ilave ediyoruz.
Kaynay›nca köftelerin üzerine döküyoruz ve tekrar f›r›na koyuyoruz.
Kaflarlar eriyene kadar pifliriyoruz. F›r›ndan ç›kt›ktan sonra pilav ve
patates ile servis yap›yoruz.
4 KAKAOLU fiEKERPARE
Malzemeler: 1 paket margarin, 3 yumurta, yar›m çay barda¤›
s›v›ya¤, yar›m çay barda¤› pudra flekeri, yar›m çay barda¤› irmik,
1 çay barda¤› hindistan cevizi rendesi, 1 paket kabartma tozu,
1 paket vanilya, Alabildi¤i kadar un, 2 çorba kafl›¤› kakao
fierbeti için: 4 su barda¤› toz fleker, 3,5 su barda¤› su, çeyrek
limon, üzeri için bütün f›nd›k
Haz›rlan›fl›: Kar›flt›rma kab›na oda s›cakl›¤›nda iyice
yumuflam›fl margarini, s›v›ya¤›, kakaoyu ve yumurtalardan
birinin sar›s›n› ay›r›p geri kalan›n› koyuyor, güzelce kar›flt›r›yoruz.
Üzerine irmi¤i, hindistan cevizini, pudra flekerini ekleyip
kar›flt›rmaya devam ediyoruz. Ard›ndan vanilya ve kabartma
tozunu unla kar›flt›r›p harc›n üzerine döküyoruz. Kulak memesi
k›vam›na gelene kadar yo¤uruyoruz. Haz›rlanan hamurdan
ceviz büyüklü¤ünde parçalar kesip yuvarl›yoruz. Ya¤lanm›fl f›r›n
tepsisine birer parmak aral›k b›rakarak diziyoruz. Üzerine f›nd›k,
badem veya ceviz parças›n› bat›rarak koyuyoruz. Ay›rd›¤›m›z bir
yumurta sar›s›n› f›rça ile flekerparenin üzerine sürüyoruz.
Önceden ›s›t›lm›fl 170 derecelik f›r›nda üzerleri k›zarana kadar
pifliriyoruz. F›r›ndan ç›k›nca s›cak flerbeti döküyoruz. fierbeti
haz›rlarken ölçülerimizdeki malzemeleri koyup kaynat›yoruz.
fierbetin kaynar halde 5 dakika ocakta kalmas› yeterli.
fiekerparemizi f›r›ndan ald›ktan sonra her ikisini de s›cak olarak
buluflturuyoruz.
43
Christian Baroni:
“Büyük
kulüplerin
taraftarlar›
küçük
baflar›larla
tatmin omaz”
c
Fenerbahçe’nin büyük ve iddial› bir kulüp oldu¤unu transfer olmadan
önce de bildi¤ini söyleyen Baroni, as›l büyüklü¤ü Fenerbahçe
Televizyonu’nu, Fenercell’i, Fenerium’u ve taraftar›n “mabet” dedi¤i stad›
gördükten sonra hissetti¤ini söylüyor
Christian Oliveria Baroni... Brezilya’n›n yetifltirdi¤i en iyi
defansif orta saha oyuncular›ndan... Saha içinde
mücadeleci, atak; rakibine karfl› savaflç› ve sert bir oyun
stiline sahip. Hedefi 12’den vuran keskin flutlar› kadar
üstün top tekni¤iyle de tan›n›yor sambac› futbolcu... ‹lk kez
Brezilya’n›n Atletico Paranese tak›m›nda sahaya inen 26
yafl›ndaki futbolcu, kiral›k olarak gitti¤i Flamengo’dan sonra
Corinthians tak›m›na transfer oldu. Brezilya Serie A liginde
60 maçta dört gol, dört de asist kaydeden y›ld›z
futbolcunun kartvizitinde “2005 Brezilya kupas›, 2008
Taça Guanabara, Rio Janeiro fiampiyonas› ve Serie B
flampiyonlu¤u” bulunuyor. Futbolun anavatan› Brezilya'dan
sonra Baroni flimdi de sar›-lacivertli kulüp için yeflil
sahalarda. Brezilya Ligi’nin güçlü tak›mlar›ndan
Corinthians’a sezon ortas›nda veda ederek Fenerbahçe'yle
befl y›ll›k sözleflme imzalayan profesyonel futbolcu
Christian Oliveria Baroni, Brezilya kariyeri ve yeni tak›m›
Fenerbahçe hakk›nda bak›n neler söyledi? ‹flte Baroni'nin
a¤z›ndan Fenerbahçe'ye transferi, Turkcell Super Lig ile
ilgili yorumlar› ve yeni bir flehre dair her fley...
2009 y›l›nda Fenerbahçe’ye transfer oldunuz.
Transfer sürecinden bahsedebilir misiniz?
Neden Fenerbahçe’yi tercih ettiniz?
Fenerbahçe’de oynamak sizin için ne ifade
ediyor?
Fenerbahçe, Brezilya’da çok sevilen ve takip edilen
bir tak›m. Roberto Carlos gibi bir efsane,
Fenerbahçe’de forma giydi. Burada harika bir
kariyere imza atan kaptan›m›z Alex'in ve di¤er
Brezilyal› arkadafllar›m›z›n baflar›lar› ülkede
memnuniyetle karfl›lan›yor. Transfer sürecim son
derece profesyonel bir anlay›fl içinde gerçekleflti. Bu
profesyonelli¤i ve kurumsall›¤› buraya geldikten sonra
daha iyi gördüm. Ben Fenerbahçe’nin büyük ve
iddial› bir kulüp oldu¤unu biliyordum. Ama
Fenerbahçe Televizyonu’nu, Fenercell’i, Fenerium’u,
taraftar›m›z›n mabet dedi¤i stad›m›z› gördükten sonra
as›l büyüklü¤ü hissettim. Bu büyüklük maddi manevi
her anlamda bize güç veriyor.
Fenerbahçe’yle befl y›ll›k sözleflme imzalad›n›z.
Hedefleriniz neler? Uzun vadede futbola sar›
lacivertli renkler alt›nda m› devam etmeyi
planl›yorsunuz, yoksa baflka bir ülkenin renkleri
de hayallerinizi süslüyor mu?
Ben Fenerbahçe’nin, Avrupa ve dünyan›n en büyük
tak›mlar›ndan biri oldu¤unu biliyordum. Zaten
transferin gerçekleflmesinde de bunun büyük etkisi
oldu. Öncelikli hedefim bu forma alt›nda baflar›y›
yakalamak. Sezona harika bir seriyle girdik. Sonradan
bir duraklama dönemi yaflad›k. Bunlar futbolun içinde
asl›nda normal inifl ç›k›fllar...
Sezon sonunda her kulvarda mutlu sona
ulaflaca¤›m›za inanc›m›z tam. Fenerbahçe’de
beklentilerimi fazlas›yla buldum diyebilirim.
Fenerbahçe’yi bu kadar çok seven ve say›lar› çok
fazla olan taraftara karfl› borcumuz oldu¤unu biliyoruz.
Bu durum bizi daha fazla sorumluluk almaya itiyor.
Büyük kulüplerin büyük taraftarlar›n›n küçük
baflar›larla tatmin olmayaca¤›n› biliyorum. Onun için
Fenerbahçe’de beklentiler hep yüksek ve zaten böyle
olmal› diye düflünüyorum. fiu anda Fenerbahçe’de ve
Türkiye’de çok mutluyum. ‹lk planda buradaki
hedeflerime ulaflmak istiyorum.
Futbol denilince ilk akla gelen ülke Brezilya.
Brezilya’dan sonra bir Türk tak›m›nda oynamak
zor oldu mu sizin için? Tak›ma ve Türk futboluna
kolay entegre olabildiniz mi?
Asl›nda bekledi¤imden kolay oldu. Zaten buraya
geldi¤imizde k›talar afl›p Türkiye’nin en büyük tak›m›
Fenerbahçe’ye de¤il de Brezilya içinde bir tak›ma transfer
olmufl gibiydik. Tak›m arkadafllar›m›n yak›n ilgisi ve teknik
ekibin bizi sahiplenip güvenmesi adaptasyon sürecimizi
olumlu etkiledi. Kulüp içinde A’dan Z’ye herkes bize çok
yard›mc› oldu. ‹ki kültür de özünde birbirlerine çok yak›n.
S›cakkanl›l›k, yard›mseverlik ortak özellikler... O yüzden
çok zorluk çekmedik. Ama tabii ki farkl› bir ülkede
yaflaman›n getirdi¤i s›k›nt›lar da olabiliyor zaman zaman.
Fenerbahçe formas› alt›nda top koflturan çok say›da
Brezilyal› futbolcu var. Tak›ma adapte olman›zda ne
kadar etkili oldular?
Baflka bir ülkeye gitti¤inizde kadroda kendi ülkenizden tek
bir oyuncu bile olsa bu çok iyidir. Bu anlamda biz çok çok
flansl›y›z. Zaten gelirken de Andre ile birlikteydik. Ailemiz,
çocuklar›m›z da sürekli görüflüyor. Dolay›s›yla adaptasyon
sürecimiz daha kolay oldu. Zaten Türkler cana yak›n
insanlar.
45
spor
futbol
46
“fiampiyon oldu¤umuzda muhteflem fleyler görece¤imize eminim. Ben de bu
büyük taraftar› coflturmak ve mutlu etmek için elimden geleni yapaca¤›m.
Buna söz verebilirim.”
Takip etti¤im kadar›yla geçmifl dönemlerde Türk futbolu
teknik seviyesiyle ön plandayd›. fiimdi buna çok üst
düzeyde mücadele de eklenmifl durumda. Yeni geldi¤im
bir tak›mdaki performans›mdan memnunum. Uzaktan
att›¤›m golleri burada da devam ettirmek istiyorum.
Futbol d›fl›nda en çok nelerden hofllan›rs›n›z?
Ailemle ve dostlar›mla birlikte olmay› çok seviyorum. Bu
sihirli flehirde, ‹stanbul’da, her gün yapacak yeni bir fley
keflfediyoruz.
‹stanbul’un en çok nesini seviyorsunuz?
‹stanbul tarihiyle, kültürüyle, tam bir dünya flehri. Düflünün,
iki k›tan›n aras›ndan masmavi bir su geçiyor. Rüya gibi...
Eski flehrin görüntüsü, kokusu beni çok etkiliyor. Bu flehirde
ailemizle, dostlar›m›zla, çocuklar›m›zla harika vakit
geçirebildi¤imiz say›s›z mekân var. ‹stanbul, yabanc› bir
ülkeden gelen futbolcu için bir flans.
Fenerbahçe’de en çok kimden/kimlerden destek
ald›n›z? En uyumlu oldu¤unuz oyuncu kim?
Biz bir tak›m›z. Bütün arkadafllar›m› çok seviyorum.
fiampiyonluk yolunda tak›m ruhumuzun en önemli
avantaj›m›z oldu¤unu düflünüyorum.
Tak›mdaki mevkinizden memnun musunuz? Kendinizi
hangi mevkide daha iyi görüyorsunuz?
Gayet memnunum. Günümüz futbolunda önemi her geçen
gün daha da artan bir mevkide oynuyorum. Bilinen tabiriyle
defansif orta saha oyuncusuyum. Ama modern futbolda bu
pozisyonun da görev tan›m› sürekli de¤ifliyor, gelifliyor. Art›k
sadece kesicilik yetmiyor. Topu oyuna sokma becerisi de
bu mevki için olmazsa olmaz.
Geldi¤imden beri hemen hemen tüm maçlarda oynad›m.
Fenerbahçe’nin genifl ve kaliteli kadrosunda yer bulabilmek
benim için gerçekten çok önemli bir durum. Tak›m çok
güçlü ve her türlü alternatifi mevcut. Bu durumda her
futbolcunun tak›ma girebilmesi için çok çal›flmas› gerekiyor.
Benim pozisyonumdaki tüm oyuncular da çok baflar›l›
oyuncular.
Dünya futbolunda söz sahibi olan bir ülkenin
futbolcusu olarak, Türk futboluyla ilgili görüfllerinizi ve
bu sezonki performans de¤erlendirmenizi isteyebilir
miyiz?
Brezilya’da oynanan futbola göre daha agresif bir futbol
oldu¤unu söyleyebilirim. Super Lig seviyesindeki hiçbir
tak›m, kolay lokma de¤il. Çok yetenekli oyuncular var.
Yeni y›l sizin için ne ifade ediyor? Beklentilerinizi,
hayallerinizi bizimle paylafl›r m›s›n›z?
Ailemin sa¤l›¤› ve mutlulu¤u bir baba olarak en büyük
dile¤im. Ligde ve Avrupa’da flampiyonluk kupas›na
dokunaca¤›m›z an›n hayalini kuruyorum.
Son olarak Fenerbahçe taraftar›na ve camias›na neler
söylemek istersiniz?
Fenerbahçe’nin büyük taraftar› ilk günden
beri bana büyük heyecan veriyor. Ayr›ca
gerek tak›m içindeki arkadafllar›m›z
gerekse yöneticilerimiz bize sürekli bilgi
veriyorlar. fiampiyon oldu¤umuzda
muhteflem fleyler görece¤imize
eminim. Ben de bu büyük taraftar›
coflturmak ve mutlu etmek için elimden
geleni yapaca¤›m. Buna söz verebilirim.
spor
spor
48
Ö⁄LE ARASI
spor molas›!
Sa¤l›kl› ve dinç kalmak için spor
yapmak flart. Yo¤un ifl
temposunda spora zaman
ay›rmak ise biraz zahmetli. Peki ifl
yeriniz size bu imkân› sa¤lasa ve
spor salonunu aya¤›n›za getirse?
Boydak Holding
merkezindeki spor salonu
Merkez Çelik
bünyesindeki spor salonu
Sa¤l›kl› yaflam için yap›lmas› gerekenler
listesinin ilk s›ralar›nda yer alan ‘spor’ ço¤u kimse
taraf›ndan göz ard› ediliyor. Özellikle yo¤un ifl
hayat›nda spora zaman ay›rmak, fazladan bir çaba
gerektiriyor. Sporun çal›flanlar üzerindeki önemini
kavram›fl olan büyük ve çok uluslu flirketler ise spor
salonlar›n› çal›flanlar›n aya¤›na getiriyor ve
iflyerlerinde spor kompleksleri oluflturuyor.
‹fl stresinden uzaklaflmay› sa¤layan, ifl verimini ve
motivasyonu art›ran spor salonlar›, bu flirketlerde
çal›flanlar›n memnuniyet düzeylerini de önemli
ölçüde art›r›yor. Bu sebeple bina içlerinde spor
salonlar›na yer açan flirketlere her geçen gün bir
yenisi ekleniyor.
Boydak Holding ve Merkez Çelik bünyesinde de
çal›flanlar›n sa¤l›kl› yaflamalar› ve spor yapmalar›n›
sa¤lamak ad›na birer spor salonu bulunuyor.
Sa¤l›kl› yaflama iste¤i ve fiziksel görünüme verilen
önem nedeniyle çal›flanlar taraf›ndan da flirket
içlerindeki spor salonlar›na büyük ilgi gösteriliyor.
Özellikle ö¤le aralar›nda koflu band›nda yürüyen ya
da koflan, mekik çeken, a¤›rl›k kald›ran çal›flanlara
rastlamak mümkün. Çal›flanlar›n sa¤l›k
harcamalar›nda ve ifle devams›zl›klar›nda azalma
sa¤layan spor salonlar›, çok maliyetli olmamalar›
nedeniyle flirketlere yük olmazken, verimlilik,
zindelik, motivasyon ve huzur sa¤lamas›
bak›m›ndan pek çok avantaj› beraberinde getiriyor.
sa¤l›k
sa¤l›k
A Gribinden
korunmak
mümkün!
Son birkaç ayd›r hepimizin korkulu rüyas› A Gribi. Yayg›n olarak
‘Domuz Gribi’ olarak adland›r›lan A Gribi, bir anda hayat›m›za
girdi ve bütün ezberleri bozdu. Uzmanlar, A Gribi’nden
korunman›n mümkün oldu¤unu, biraz dikkat ve özenle bu
salg›ndan korunabilece¤imizi söylüyor
Tüm dünyada giderek yayg›nlaflan ve k›fl mevsimiyle
birlikte daha da yay›laca¤› söylenen A Gribi, hem
Türkiye’de hem de yurtd›fl›nda can almaya devam ediyor.
‹lk olarak Meksika ve Amerika Birleflik Devletleri’nde ortaya
ç›kan hastal›k, bugün dünyan›n pek çok ülkesinde kendini
gösteriyor. H1N1 virüsünden kaynaklanan hastal›¤›n
insandan insana ve solunum yoluyla bulaflabiliyor olmas›
endifleleri art›r›rken pek çok anne baba çocu¤unu okula
göndermekten bile korkuyor.
Yaz›l› ve görsel bas›nda her gün görmeye al›flt›¤›m›z
haberler, uzman yorumlar›, hastal›¤a karfl› bilinç düzeyini
art›rsa da yap›lan farkl› yorumlar kafalar› kar›flt›r›yor. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n A Gribi’nden korunmak için önce belirli yafl
gruplar›na yap›laca¤›n› duyurdu¤u ard›ndan kapsam›n›
geniflletti¤i H1N1 afl›s›n› yapt›rmak istemeyenlerin say›s›,
yapt›ranlardan çok daha fazla.
Peki hastal›k kap›m›za gelip dayanm›flken ne yapmak
gerekiyor? H›zla can almaya devam eden A Gribi’nden
49
sa¤l›k
sa¤l›k
50
korunman›n yollar› neler? Hemen
hergün hakk›nda haber
okudu¤umuz veya duydu¤umuz
A Gribi ile ilgili bilinmesi
gerekenleri bir kez de dergimizde
tekrar edelim istedik. Herkese sa¤l›kl›
günler…
Domuz gribinin belirtileri nelerdir?
Domuz gribinin belirtileri, mevsimsel grip belirtileriyle
benzerlik gösterir. Bunlar: Atefl, öksürük, bo¤az a¤r›s›,
yayg›n vücut a¤r›s›, bafl a¤r›s›, üflüme ve yorgunluk gibi
belirtilerdir. Baz› vakalarda kusma ve ishal de görülür.
Domuz gribi (A/H1N1) nas›l bulafl›r?
Domuz gribi de mevsimsel griple ayn› flekilde yay›l›r. Grip
virüsleri insandan insana öksürük ve hapfl›rma yoluyla
bulafl›r. Grip virüsü bulaflan bir yere dokunulduktan sonra
eller, a¤›z ya da burna götürüldü¤ünde hastal›k bulaflabilir.
Sudan domuz gribi (A/H1N1) virüsü bulaflabilir mi?
‹çme, kullanma, havuz suyu ile bulaflt›¤›na dair bilgi yoktur.
Domuz gribini tedavi eden ilaçlar var m›d›r?
Evet. Domuz gribinin tedavisi veya bu hastal›ktan
korunmak için doktor kontrolünde kullan›labilecek ilaçlar
mevcut. Bu ilaçlar doktor taraf›ndan önerilmedikçe,
reçetesiz olarak kesinlikle kullan›lmamal›d›r.
Hastal›¤a yakalanan kifliler ne kadar süreyle
bulaflt›r›c›d›r?
Kifliler, belirtilerin bafllamas›ndan bir gün öncesine ve 7
gün sonras›na kadar bulaflt›r›c›d›r.
Daha çok hangi yüzeyler bulaflma kayna¤›d›r?
Öksürük ve hapfl›rma yoluyla, hasta kiflinin tükürük
zerrecikleri havaya yay›larak sandalye, masa gibi yüzeylere
bulaflabilir. Kifli virüsün bulaflt›¤› yere dokunduktan sonra
ellerini a¤z›na, gözlerine
veya burnuna
sürerse virüs
bulaflabilir.
Bu yüzeylerde
virüsün ne kadar süreyle
canl› kalabilece¤ini
etkileyen ›s›, nem oran›,
yüzey niteli¤i gibi pek çok faktör
söz konusudur. Hasta kiflinin
temas›n›n oldu¤u bu yüzeylere
dokunulmamal›, herhangi bir
sebeple dokunulduysa eller
y›kanmal›d›r.
Ev ve eflyalar›n temizli¤inde nelere
dikkat edilmeli?
Grip virüsünün yay›lmas›n› önlemek için, yüzeylerin
(masalar, kap› kollar›, banyo yüzeyleri, mutfak tezgâh›,
oyuncaklar vb) günlük temizlikte kullan›lan deterjanlarla
temizlenmesi yeterlidir. Hastalara ait çarflaf, çamafl›r, havlu
ve kap kaca¤›n ayr› olarak y›kanmas›na gerek yoktur. Bu
eflyalar y›kanmadan baflkas› taraf›ndan kullan›lmamal›d›r.
Hastan›n çarflaflar›, çamafl›rlar› de¤ifltirildikten sonra eller
mutlaka sabunlu suyla y›kanmal›d›r. Hastaya ait kap kacak
ya bulafl›k makinesinde ya da elde deterjan kullan›larak
y›kanmal›d›r.
Domuz gribinden korunmak için ne yap›lmal›?
Afla¤›daki önlemleri alarak sadece gripten de¤il grip gibi
solunum yoluyla bulaflan tüm hastal›klardan kendinizi
koruyabilirsiniz: • Öksürme ve hapfl›rma s›ras›nda a¤z›n›z›
ve burnunuzu bir mendille kapat›n. Mendili kulland›ktan
sonra çöp sepetine at›n. • Öksürdükten ve hapfl›rd›ktan
sonra ellerinizi bol sabun ve suyla y›kay›n. Alkol içeren el
y›kama antiseptikleri de etkilidir. • Domuz gribine
yakalan›rsan›z, belirtilerin bafllamas›ndan yedi gün
sonras›na ya da tamamen geçmesinden bir gün
sonras›na kadar evde istirahat edin. • Hastal›¤›n
bulaflmamas› için çevrenizdeki kiflilerden uzak durun. •
Bulundu¤unuz mekân› s›k s›k havaland›r›n.
Hastal›ktan korunmak için eller nas›l y›kanmal›?
Ellerinizi 15-20 saniye süreyle su ve sabunla y›kay›n. Su ve
sabuna ulaflamad›¤›n›z yerlerde alkol içeren el
antiseptikleri kullan›n.
Hastalan›rsam ne yapmal›y›m?
Domuz gribi flüpheli bir kifli ile temastan sonraki yedi gün
içinde kendinizde hastal›k belirtileri oldu¤unu
hissederseniz hemen doktora baflvurun. Doktorunuz
herhangi bir teste ya da tedaviye ihtiyac›n›z›n olup
olmad›¤›na karar verecektir. E¤er hastaland›ysan›z veya
belirtileri gösteriyorsan›z evde istirahat edin, çevrenizdeki
kiflilerden de onlara bulaflt›rmamak için uzak durun.
Eriflkinlerde acil müdahale gerektiren belirtiler
nelerdir?
Zor nefes almak veya nefes darl›¤›, bilinç bulan›kl›¤›, s›k ve
uzun süreli kusma.
Çocuklarda acil müdahale gerektiren belirtiler
nelerdir?
H›zl› veya zor nefes alma, vücutta solgunluk ya da
morarma, beslenememe, uyar›lara cevapta azalma ve
uykuya meyil, huzursuzluk, ateflle beraber döküntü
görülmesi.
Hastal›k en çok kimleri etkilemektedir?
Pandemik A (H1N1) gribi virüsü, yeni bir virüstür. Bu
nedenle pek çok insan›n bu gribe karfl› ba¤›fl›kl›¤›
yoktur. 1957’den önce do¤anlar›n k›smen ba¤›fl›kl›¤›
bulunmaktad›r. Mevcut verilere göre küçük çocuklar
ve genç eriflkinler daha çok hastalanmaktad›r.
Ölümler, gebeler, bebekler, kronik hastal›¤› olanlar,
65 yafl›ndan büyükler ve hastal›k derecesinde afl›r›
kilolu olanlarda daha fazlad›r. Sa¤l›k çal›flanlar›
hastaland›klar›nda, sa¤l›k hizmetinin aksamas› ve
hastal›¤› di¤er kiflilere bulaflt›rmalar› sebebiyle önemli
bir risk grubudur. Okullar da hastal›¤›n topluma
yay›lmas›nda önemli bir role sahiptir.
Ülkemize gelen afl›lar araflt›rmalar› tamamlanm›fl
ruhsatl› afl›lar m›d›r?
Evet, bu afl›lar Avrupa ‹laç Ajans› (EMEA) ve ülkemiz
ruhsatland›rma komisyonu taraf›ndan
ruhsatland›r›lm›fl afl›lard›r. Her y›l mevsimsel grip afl›s›
üretimi, Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan afl› içeri¤inde
yer alacak grip virüslerinin belirlenmesinden sonra
ortalama 5-6 ay sürmektedir.
Pandemik grip afl›s› yeni bir afl› de¤il, yeni bir grip
virüsü afl›s›d›r. Di¤er grip afl›lar›ndaki süreç burada da
tamamlanm›flt›r. Afl›lar›n ruhsatland›r›lmas› için güvenlik ve
etkinlik çal›flmalar› yap›lmal›d›r. Ülkemizde kullan›lan
pandemik grip afl›lar›n›n güvenlik ve etkinlik çal›flmalar›
tamamlanm›fl ve di¤er ülkelerle efl zamanl› olarak kullan›ma
sunulmufltur.
Virüs flekil de¤ifltirirse afl›lar yine de etkili olacak m›d›r?
Ayn› virüsteki küçük çapl› genetik de¤iflimlerin afl› etkinli¤ini
pek etkilememesi beklenir. Büyük de¤iflimler veya yeni bir
pandemik virüsün ortaya ç›kmas› durumunda mevcut
afl›n›n etkinli¤i de¤iflik oranlarda azalabilir veya
tamamen ortadan kalkabilir. Mart 2009 tarihinden
günümüze kadar virüste afl›n›n etkinli¤ini etkileyecek
flekilde bir genetik de¤iflim gözlenmemifltir. Yap›lan afl›
al›m anlaflmalar›nda, virüsün mutasyona u¤rayarak
de¤iflmesi ve afl›n›n etkisiz hale gelmesi durumunda,
yeni virüse göre üretilecek afl› ile de¤iflim yap›lmas›
maddesi yer almaktad›r.
Hamilelere hangi tür afl› yap›l›yor?
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün Afl› Uzmanlar Komitesi
(SAGE) taraf›ndan halen dünyadaki ruhsatl› pandemik
H1N1 afl›lar›n›n gebelerde uygulanabilece¤ine iliflkin
bir karar al›nm›flt›r. Adjuvanl› afl›n›n gebelerde
kullan›lmas› mümkündür. 20 haftal›k gebelik süresini
tamamlayanlar, adjuvanl› afl›yla afl›lanabilirler.
Ülkemizde adjuvans›z afl› uygulamas›na Aral›k
2009’da baflland›. Bu tarihten itibaren okul çocuklar›
ve di¤er yafl gruplar›nda da afl›lama yap›l›yor. Nisan
2010 tarihine kadar afl›lamalara devam edilmesi
planlan›yor.
51
boydak’tan haberler
52
Kayseri’de görkemli
Sanayi Gecesi
Kayseri Sanayi Odas› taraf›ndan düzenlenen, baflar›l› firmalar›n
ödüllendirildi¤i Sanayi Gecesi 2009, 11 Ekim’de Kayseri Hilton’da gerçekleflti
Sanayi Gecesi’ne Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
TBMM Baflkan Vekili Sad›k Yakut, Sanayi ve Ticaret
Bakan› Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›
Taner Y›ld›z, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, Kayseri
Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan›
Mehmet Özhaseki, KAYSO üyeleri ve çok say›da
davetli kat›ld›.
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül gecede yapt›¤›
konuflmada, bir insan›n do¤du¤u yere gitti¤inde
güzellikler görmesinin mutluluk ve heyecan verici
oldu¤una dikkat çekti. Gül, Kayseri'de kat›ld›¤› ve
kat›laca¤› etkinliklerden gurur ve mutluluk
duydu¤unu ifade etti.
“Türkiye için üretiyoruz”
Gecenin ev sahibi Boydak Holding Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Mustafa Boydak ise yapt›¤›
konuflmada, Türkiye için çal›flt›klar›n›, Türkiye için
ürettiklerini belirtti. “Türkiye'nin üretim üssü Kayseri”
slogan›yla bütünlefltiklerini ve bu sözün gere¤ini
yerine getirmek için var güçleriyle çal›flt›klar›n›
söyleyen Boydak, Kayseri sanayiini gelece¤e tafl›mak
ad›na yapt›klar› dönüflüm çal›flmalar›n› anlatt›.
Gecede ayr›ca Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile Sanayi ve
Ticaret Bakan› Nihat Ergün de birer konuflma
gerçeklefltirdi. Konuflmalar›n ard›ndan Mustafa
Boydak ve KAYSO Meclis Baflkan› Nurettin Okandan
taraf›ndan Cumhurbaflkan› Abdullah Gül'e üzerinde
KAYSO'nun ambleminin bulundu¤u çini tabak hediye
edildi.
‹SO'nun ilk ve ikinci 500 listelerindeki Kayserili 32
firmaya, Kurumlar Vergisi s›ralamas›ndaki ilk 15
firmaya, Gelir Vergisi s›ralamas›nda 13 kifliye, ihracat
s›ralamas›nda ilk 15 firmaya ve 10 kifliye Kayseri'ye
hizmetlerinden dolay› özel ödül takdim edildi.
Sanayicilere ödülleri, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
TBMM Baflkan Vekili Sad›k Yakut, Sanayi ve Ticaret
Bakan› Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›
Taner Y›ld›z, Türk Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
(TÜS‹AD) Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, TOBB
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici
ve Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet
Özhaseki taraf›ndan verildi.
Sanayi Gecesi 2009’da, Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül, TBMM Baflkan Vekili Sad›k Yakut, Sanayi ve
Ticaret Bakan› Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› Taner Y›ld›z, Türk Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD) Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤,
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Mustafa
Boydak birlikte pasta kesti.
TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an
Yalç›nda¤ Boydak Holding’i
ziyaret etti
12 Kas›m’da Kayseri Sanayi Odas› (KAYSO), Türk Sanayicileri
ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) ile Sektörel Dernekler
Federasyonu (SEDEFED) taraf›ndan düzenlenen Türkiye
Sanayiine Sektörel Bak›fl: Mobilya Sanayii Konferans›’na
kat›lan TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, Boydak
Holding’i ziyaret etti. Ziyarette Boydak Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, Boydak Holding CEO’su
Memduh Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili fiükrü Boydak ile görüflen ve gündemdeki geliflmeleri
konuflan Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤’a günün an›s›na bir
hediye takdim edildi.
Dervifl Ero¤lu Kayseri’de
temaslarda bulundu
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti (KKTC) Baflbakan›
Dervifl Ero¤lu, bir dizi ziyaret için Kayseri'ye geldi.
Anadolu Genç ‹fladamlar› Derne¤i (AG‹D)
taraf›ndan Erciyes Üniversitesi Sabanc› Kültür
Sitesi'nde düzenlenen, “K›br›s Müzakereleri ve
K›br›s'›n Gelece¤i” konulu konferansa kat›lan
Ero¤lu, ziyaret kapsam›nda Büyükflehir Belediyesi
Kadir Has fiehir Stadyumu'nu da gezdi. Stadyum
yetkililerinden bilgi alan ve stadyum özel defterini
imzalayan Ero¤lu, ziyaretin ard›ndan Boydak
Holding'e ait Boyteks A.fi.'de incelemelerde
bulundu. Fabrikay› Boydak Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Hac› Boydak ile birlikte gezen Baflbakan
Ero¤lu, üretilen iplik ve kumafllar› yak›ndan inceledi.
Boydak Holding’de a¤›rlanan Ero¤lu’na günün
an›s›na bir de plaket takdim edildi.
Mustafa Boydak, Akbank’›n Dubai’deki
ofis aç›l›fl›na kat›ld›
Akbank’›n Dubai Ofisi’nin aç›l›fl›na kat›lan Türk
ifladamlar›, dünyan›n say›l› zenginlerinden Suudi
Prens Alwaleed ile Riyad’daki çiftli¤inde buluflma
imkân› buldu. Dubai fieyhi El Maktum’un o¤lu fieyh
Macid ve Abu Dhabi fieyhi Al Nahyan’›n o¤lu
veliaht Prens Mansur’un ekibiyle ifl gelifltirme
toplant›lar› yapan ifladamlar› aras›nda, Boydak
Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa
Boydak, Akkök Holding CEO’su Mehmet Ali
Berkman, Borusan Holding CEO’su Agâh U¤ur, Kibar
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Kibar, Maya
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Nuri Özsüer,
Sabanc› Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Y›ld›z
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kurama da yer
ald›.
Mustafa Boydak seyahatle ilgili olarak, Türkiye’nin
en önemli gruplar›n›n temsilcilerinin yer ald›¤›
görüflmelerin son derece baflar›l› geçti¤ini ve
Akbank’›n sa¤lad›¤› imkân ile çok verimli bir üç gün
geçirdiklerini belirtti.
53
boydak’tan haberler
54
Mobilyan›n kalbi Expomoble
2009’da att›
Expomoble 2009, 7’nci Kayseri
Mobilya Fuar›, 22-25 Ekim
tarihleri aras›nda ziyaretçilerini
a¤›rlad›. Binlerce kiflinin ziyaret
etti¤i fuar, Türkiye’nin mobilya
devlerini bir araya getirdi
Mobilya sektörünün önde gelen firmalar›n› ayn› çat›
alt›nda buluflturan Expomoble 2009, 7’nci Kayseri
Mobilya Fuar›, 22 Ekim’de düzenlenen törenle kap›lar›n›
ziyaretçilere açt›. Aç›l›fl töreninde konuflan Boydak
Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak,
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde y›lda en az 12 fuar
düzenlediklerini ve bu fuarlar›n bölgeyi cazibe merkezi
haline getirdi¤ini belirtti. Mobilya sektörünün Kayseri
aç›s›ndan büyük öneme sahip oldu¤unu belirten Boydak,
sektörün her geçen gün ç›tay› yükseltti¤ini ve Türkiye’ye
daha fazla katma de¤er sa¤lad›¤›n› anlatt›. “Türkiye’de
mobilya ihracat›n›n yüzde 30'unu Kayseri olarak sadece
biz gerçeklefltiriyoruz. Bu Türkiye aç›s›ndan önemli bir
parametredir. Bir ürün grubunun neredeyse yar›ya yak›n
k›sm›n›n ihracat›, bu flehirden yap›l›yorsa bu çok anlaml›
ve önemlidir” diyen Boydak, gayretlerinden dolay› sektöre
emek veren üyelere teflekkür etti. Konuflmalar›n ard›ndan
fuar›n aç›l›fl kurdelesini Kayseri Valisi Mevlüt Bilici,
Büyükflehir Belediye Baflkan› Mehmet Özhaseki, Mustafa
Boydak, KTO Baflkan› Hasan Ali Kilci ve Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet
Hasyüncü birlikte kesti.
Bursa Mobipa Afi ‹stikbal ve Bellona bayileri
Boydak Holding Genel Merkezi’ni ziyaret etti
Bursa Mobipa Afi ‹stikbal ve Bellona bayileri, 16-17
Aral›k tarihleri aras›nda Boydak Holding Genel
Merkezi’ni ziyaret etti. Mobipa Genel Müdürü Hasan
Ça¤layan, Mobipa Markalar Genel Koordinatörü Metin
Y›ld›r›m ile bölgedeki ‹stikbal ve Bellona bayileri ziyaretin
ilk gününde iflletmeyi gezerek, Ar-Ge bölümünde yeni
ç›kacak ürünlerle ilgili incelemelerde bulundu.
Program›n ikinci gününde, Boydak Center’da Boydak
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, Boydak
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Boydak Holding
CEO’su Memduh Boydak, Boydak Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve MOSDER Baflkan› Nazif Türko¤lu,
Boydak Holding Markalar Genel Koordinatörü Bilal
Uyan›k, Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Al›c›, ‹stikbal
Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc›, ‹stikbal ve
Bellona Ürün Müdürleri ile marka pazarlama
görevlilerinin de kat›ld›¤› genifl kat›l›ml› bir istiflare
toplant›s› düzenlendi. Toplant›da, 2009 y›l›nda Boydak
Grubu markalar›n›n yüksek oranlarda büyüme
kaydetti¤i, 2010 y›l›nda da do¤ru stratejilerle baflar›l› bir
y›l geçirilmesi planland›¤› belirtildi.
“Günefl Ekonomi
Buluflmalar›”n›n
ilki Kayseri’de
gerçekleflti
Günefl Sigorta’n›n CNBC-e ile birlikte alt› ay
boyunca alt› ilde gerçeklefltirece¤i “Günefl
Ekonomi Buluflmalar›”n›n ilki, Kayseri’de gerçekleflti.
Kayseri Sanayi Odas›’nda düzenlenen “Günefl
Ekonomi Buluflmalar›” panelinin konuflmac›s›, Bilgi
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Dr. Mahfi E¤ilmez oldu.
E¤ilmez panelde, “Kriz Yönetimi” konulu bir sunum
yapt›. Panelin aç›l›fl›nda konuflan Boydak Holding
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa Boydak,
Türkiye’de sigorta bilincinin geliflti¤ine de¤indi.
Firma ve iflyeri sahiplerinin, sigortan›n ne oldu¤unu
art›k çok daha iyi anlad›¤›n› belirten Boydak,
sigorta poliçelerindeki art›fl›n bunun bir göstergesi
oldu¤unu söyledi.
Günefl Sigorta Genel Müdürü ‹lker Ayc› da ilk
toplant›lar›n›n Türkiye’nin önemli sanayi
kentlerinden biri olan Kayseri’de
gerçekleflmesinden büyük mutluluk duyduklar›n›
belirterek Anadolu’ya aç›lan ilk sigorta flirketi
olman›n sevincini yaflad›klar›n› söyledi.
Boydak Holding’den dev dekorasyon merkezi:
Optimall
Boydak Holding, ticaret
ve al›flverifl yollar›n›n
kesiflim noktas›
Kayseri’de 50 milyon
TL’lik yat›r›mla
gerçeklefltirdi¤i dev
dekorasyon ve al›flverifl
merkezi Optimall’›
2010’un ilk günlerinde
hizmete aç›yor
Optimall, 15 ayl›k sürede, 50 milyon
TL’lik yat›r›mla gerçeklefltirilen dev
bir dekorasyon merkezi. Bunun
yan› s›ra ‹ç Anadolu Bölgesi’nde
yarataca¤› istihdam ve dinamizm
ile bölgesel kalk›nmaya katk›da
bulunacak.
Kayseri’de ilk defa hayata
geçirilen dekorasyon merkezinin
ayn› zamanda Türkiye için de
örnek teflkil edecek bir proje
olmas› amaçlan›yor.
“Eve dair her fley” konseptiyle
hizmet verecek olan ve 50 bin
metrekareye yay›lan Optimall’da,
ev ve dekorasyonla ilgili farkl›
markalara ait binlerce ürün, keyifli
bir ortamda müflterilerle
buluflacak. 22 dekorasyon
ma¤azas› ve ünlü markalarla
hizmet verecek olan Optimall’da,
‹stikbal, Bellona ve Koçtafl da yerini
al›yor. Yeme- içme mekânlar›,
çocuklar ve yetiflkinler için go kart
alanlar› bulunuyor.
Ad›n› Kayserililerin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen bir yar›flmadan
alan ve binlerce metrekarelik
alanda evle ilgili her türlü ihtiyaca
cevap veren Optimall’un, Kayseri
ve bölge halk› için bir cazibe
merkezi olmas› amaçlan›yor.
55
boydak’tan haberler
56
Boydak Holding’de Maliyet Muhasebesi
semineri düzenlendi
Boydak Holding Mali ‹fller
Departman› taraf›ndan 17-18
Kas›m tarihlerinde düzenlenen
“Maliyet Muhasebesi” seminerine,
Boydak Holding flirketlerinin
muhasebe departmanlar›nda
çal›flanlar kat›ld›. Holding
binas›nda yap›lan seminerde
muhasebe çal›flanlar›, maliyet
muhasebesi konusunda, Ernst &
Young flirketinden Erkan Baykufl,
Levent Kartal ve Sedat Tafldemir
taraf›ndan bilgilendirildi.
Seminerde, maliyet kalemlerinin
incelenmesi, envanter ve maliyet
ile ilgili THP hesaplar›, vergisel
yönden stoklar›n denetimi, denetim teknikleri, endüstri iflletmelerin miktar tutar dengesi, endirekt
giderlerin mamul maliyeti ile iliflkilendirilmesi ve vergi usul kanunu hükümlerine göre de¤erlendirme ana
bafll›klar› alt›nda sunum yap›ld›.
Foto¤raf tutkunlar›
Mefok sergisinde bulufltu
Boydak Holding grup flirketlerinden Merkez Çelik Sanayi ve
Ticaret A.fi.’nin sosyal etkinlikleri kapsam›nda faaliyetlerine
bafllayan ve k›sa ad› Mefok olan Foto¤raf Kulübü’nün ilk
sergisi 8-10 Ocak tarihleri aras›nda Kayseripark sergi
alan›nda foto¤rafseverlerin be¤enisine sunuldu.
“Mefok 1. Karma Foto¤raf Sergisi” isimli sergide, Mefok
üyelerinin çekti¤i çal›flmalar yer ald›. Baflkan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile birlikte toplam 30 üyeden oluflan Mefok,
2010 y›l›nda Türkiye’de sesini duyurmay› hedefliyor.
Mefok Baflkan› Hüseyin Taflk›n, Mefok olarak serbest konulu
foto¤raflar çektiklerini ve yak›n dönemde proje bazl›
çekimlere bafllayacaklar›n› söylüyor. Haftasonu gezileri,
atölye çal›flmalar›, slayt gösterileri gibi etkinlikleri bulunan
kulübün, www.mefok.net isimli internet sitesi de bulunuyor.
‹stikbal ile
“Webroom”
devri bafllad›
‹stikbal, son yenili¤i ‘Webroom’ ile
dekorasyon konusunda hayat›
kolaylaflt›rarak yarat›c›l›¤› son noktaya
tafl›may› amaçl›yor. Üçboyutlu ürün
giydirme ve ev tasar›m› program› olan
‘Webroom’u hizmete açan ‹stikbal, özgün
ve modern tasar›m yaklafl›m›yla
dekorasyon dünyas›n›n inceliklerini web
sitesinde de eflzamanl› olarak yaflat›yor.
‹stikbal’in tüm ürünlerini ve özelliklerini
yans›tan web sitesinde, yeni üçboyutlu ev
dekorasyonu uygulamas›n› kullanmak çok
kolay. ‹stikbal web sitesine ücretsiz üye
olunduktan sonra mekân ölçüleri sisteme
kaydediliyor ve duvar renginden perdeye
kadar tüm oda veya ev kifliye özel
tasar›mla döflenebiliyor.
Üçboyutlu olarak kullan›lan uygulamaya
www.istikbalwebroom.com web
adresinden ulaflmak mümkün.
‹stikbal ve Bellona Pazarlama Müdürleri
Antalya’da bir araya geldi
Her y›l geleneksel olarak düzenlenen ‹stikbalBellona Pazarlama Müdürleri Toplant›s›, bu y›l 3-6
Aral›k tarihleri aras›nda Antalya Limak Lara De
Luxe Hotel&Resort’ta gerçeklefltirildi.
Toplant›ya, Boydak Holding CEO’su Memduh
Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Nazif Türko¤lu, Markalar Genel Koordinatörü
Bilal Uyan›k, ‹stikbal-Bellona Marka Müdürleri,
‹stikbal-Bellona Ürün Müdürleri, Boydak D›fl Ticaret
Genel Müdürü Murat Bozda¤, Ana bayi Genel
Müdür ve Pazarlama Müdürleri kat›ld›.
Toplant›da 2009 y›l› de¤erlendirildi, 2010 y›l› ilgili
beklenti ve hedefler paylafl›ld›. 2009 y›l›nda Türkiye
ekonomisinde yüzde 3-4 oran›nda daralma
gerçekleflti¤ini, Boydak Grubu markalar›nda bu
durumun aksine yüksek oranlarda büyüme
yakaland›¤›n› anlatan Bilal Uyan›k, bu baflar›n›n
tesadüf olmad›¤›n› belirtti ve eme¤i geçenlere
teflekkür etti. Markalar›n bu dönemde do¤ru
stratejiler uygulad›¤›na da dikkat çeken Uyan›k,
2010 y›l›nda da do¤ru stratejiler üretip gelifltirerek
baflar›l› bir y›l geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.
Ayr›ca 5 Aral›k’ta, Soysal E¤itim ve Dan›flmanl›k
taraf›ndan Ana Bayi Genel Müdür ve Pazarlama
Müdürlerine bir günlük e¤itim verildi.
Yön Afi’de e¤itim
çal›flmalar› devam ediyor
Yön Afi Gazi Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkezi (GAZ‹SEM) iflbirli¤i ile gerçekleflen Perakende Okulu
projesinin ikinci bölümünde, ‹stikbal, Bellona ve
Mondi bayilerinden 21 sat›fl dan›flman›, e¤itim ald›.
2-25 Kas›m tarihleri aras›nda gerçekleflen e¤itimde
sat›fl dan›flmanlar›na, Gazi Üniversitesi ö¤retim üyeleri taraf›ndan kiflisel geliflim ve
sat›fl-pazarlama konular›nda bilgi
verildi.
‘Tak›m olmak’
Yön Afi e¤itim birimi taraf›ndan
Ankara Bölge’de ‹stikbal, Bellona ve Mondi sat›fl dan›flmanlar›na ‘Tak›m Olmak’ konulu bir e¤itim verildi. 90 sat›fl dan›flman›n›n
kat›ld›¤› e¤itimler, 27-30 Ekim tarihleri aras›nda Yön
Afi seminer salonunda gerçekleflti.
10 Kas›m’da Yön Afi merkazinde yap›lan “Perakende Günleri” sunumunda, 21-22 Ekim tarihlerinde
yap›lan “Perakende Günleri”nde al›nan notlar bir
sunum halinde idari kat personeline aktar›ld›. Ayn›
sunum elektronik posta arac›l›¤›yla tüm Ankara Bölge bayileriyle paylafl›ld›. Ayr›ca 10 Kas›m akflam›
“Yön Afi Nas›l Bir Tak›md›r?” konulu sunum, tüm flirket personelinin kat›l›m›yla gerçekleflti. Yön Afi’de
yap›lan etkinli¤in ayn›s›, 16 Kas›m’da Samsun Ar›
Pazarlama ’da da gerçeklefltirildi. ‹dari personele yönelik düzenlenen NLP e¤itimi ise 15-16 Aral›k
tarihlerinde yap›ld›. Bu e¤itimle,
çal›flanlar›n fark›ndal›¤›n› art›rmak ve daha baflar›l› ifllere imza
atmalar›n› sa¤lamak hedeflendi.
Bellona&K›z›lay iflbirli¤i
Yön Afi Bellona ekibi, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde K›z›lay’a kan ba¤›fl›
çad›r› ve maskot hediye etti. Ayr›ca ma¤azalara
as›lan afifl ve ç›kartmalarla K›z›lay’la yap›lan ifl birli¤i
Ankara halk›na duyuruldu, müflterilere yapt›klar› her
al›flveriflle K›z›lay’a destekte bulunduklar› anlat›ld›.
57
boydak’tan haberler
ATAMA HABERLER‹
• HES Afi’de Enerji Kablolar› Üretim
Müdürü olarak görev yapan Mustafa
fiahin, HES Afi Teknik Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›’na,
• HES Afi Organize Sanayi Bölgesi Bak›rAlüminyum Tesisi’nde ‹flletme Müdürü
olarak görev yapan Rasim Akkafl, mevcut
görevi ile birlikte Erciyes Çelik Halat Tel
Sanayi ve Tic. Afi ‹flletme Müdürlü¤ü’ne,
• HES Afi Organize Sanayi Bölgesi Bak›rAlüminyum Tesisi’nde Üretim Mühendisi
olarak görev yapan Kaz›m Serdar Aflk›n,
Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Tic. Afi
Üretim Müdürlü¤ü’ne,
• HES Afi Organize Sanayi Bak›r ve
Alüminyum Tesislerinde Üretim Mühendisi
olarak görev yapan Hasan Karagöz, HES
Afi Organize Sanayi Bak›r ve Alüminyum
Tesisleri Üretim Müdürlü¤ü’ne,
• HES Afi Kalite Müdürü As›m Mercan, HES
Afi Enerji Kablolar› Üretim Müdürlü¤ü’ne,
• HES Afi Organize Sanayi Bak›r ve
Alüminyum Tesisleri Üretim Müdürü ‹brahim
Güven, HES Afi Kalite Müdürlü¤ü’ne,
• HES Afi Kalite Güvence ve Çevre
Müdürü Sema Sahil, HES Afi Organize
Sanayi Bak›r ve Alüminyum Tesisleri ve
Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Tic. A.fi.
Kalite Güvence ve Çevre Müdürlü¤ü’ne,
• HES Afi Planlama Departman›’nda
Planlama Mühendisi olarak görev yapan
Zehra Yevgi, HES Afi Kalite Güvence ve
Çevre Müdürlü¤ü’ne,
• HES Afi Sat›n Alma Müdür Vekili olarak
görev yapan Erkan fiahin, HES Afi Sat›n
Alma Müdürlü¤ü’ne,
• HES Afi Personel ve ‹dari ‹fller Müdür
Vekili olarak görev yapan Muharrem
Yerer, HES Afi Personel ve ‹dari ‹fller
Müdürlü¤ü’ne,
• HES Afi muhasebe departman›nda
Muhasebe Memuru olarak görev yapan
Emre Erdem K›l›nç, Erciyes Çelik Halat Tek
Sanayi ve Tic. Afi Muhasebe ve ‹dari ‹fller
fiefli¤i’ne,
• Holding Mimarl›k Departman›’nda fief
kadrosunda görev yapan Serdar Çolak,
Holding Mimarl›k Departman›
Müdürlü¤ü’ne vekaleten,
• Bellona Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
olarak görev yapan Aygün Baflok,
Boydak Holding Mobilya Grubu Bayi
Yap›land›rma ve Perakende ‹fl Gelifltirme
Müdürlü¤ü’ne,
• Boytafl Afi ‹stikbal Regina Sat›fl
Müdürlü¤ü görevini vekaleten yürüten
Hüseyin Eskalen, Regina’dan sorumlu
‹stikbal Pazarlama Müdür Yard›mc›l›¤›’na,
• ‹stikbal Pazarlama Departman›’nda
Uzman kadrosunda görev yapan Gülflah
Keser, Bellona Ürün Kategori
Yönetmenli¤i’ne,
• ‹stikbal Pazarlama Memuru olarak
görev yapan Ergin Kaya, Bayi
Yap›land›rma ve ‹fl Gelifltirme
Departman› Uzmanl›¤›’na,
• Bellona Pazarlama fiefi olarak görev
yapan Mehmet Özo¤lu, Bayi
Yap›land›rma ve ‹fl Gelifltirme
Departman› fiefli¤i’ne,
• Mehtap Durgut, Bellona Sat›fl Pazarlama
fiefli¤i’ne,
• Boytafl-3 ‹flletmesi Personel Bölümü’nde
Personel fiefi olarak görev yapan Ahmet
Kalkat, ‹nsan Kaynaklar› Bölümü’ne ‹nsan
Kaynaklar› fiefi olarak,
• Boytafl-3 ‹flletmesi Personel Bölümü’nde
Personel Uzman› olarak görev yapan
Nermin Dursun Personel fiefi olarak,
• Boytafl (2) Ar-Ge departman›nda
tasar›m uzman› olarak görev yapan
Ruhan Soykök Mondi Ar-Ge
Müdürlü¤ü’ne vekaleten,
• Boytrans Lojistik Hizmetleri Afi’de halen
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görev
yapan Kenan K›z›lkaya, ayn› flirkette
Genel Müdürlü¤e vekaleten,
• Boytrans Lojistik Hizmetleri Afi’de halen
‹stanbul Bölge Sorumlusu olarak görev
yapan Ömer Demirel, ayn› flirkette
‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü’ne vekaleten,
• Boyteks Afi bünyesinde ‹stanbul Bölge
Pazarlama Müdürü olarak görev yapan
Mevlüt Baydar, Boyteks Bursa ‹flletmesi’ne
Pazarlama Müdürü olarak,
• Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Tic. Afi
çal›flanlar›ndan Metin Erdo¤an, Erciyes
Çelik Halat Tel Sanayi ve Tic. Afi
Pazarlama ve Sat›fl Müdürlü¤ü’ne,
• Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Tic. Afi
çal›flanlar›ndan Ahmet Candan, Erciyes
Çelik Halat Tel Sanayi ve Tic. Afi Kalite
Güvence Müdürlü¤ü’ne vekaleten,
• Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Tic. Afi
çal›flanlar›ndan Hanifi Ataseven, Erciyes
Çelik Halat Tel Sanayi ve Tic. Afi Yard›mc›
‹flletmeler Müdürlü¤ü’ne vekaleten,
• Merkez Çelik Afi Pazarlama
Departman›’nda fief kadrosunda çal›flan
Süleyman Bütün, ‹stikbal Ürün Kategori
Yönetmenli¤i’ne,
• Merkez Çelik Afi ‹nsan Kaynaklar›
Departman›’nda Uzman olarak görev
yapan Ulafl Ahmet Öztürk, Boydak
Holding Organizasyon ve Karar Hizmetleri
fiefli¤i’ne,
• ‹spafl Afi’de mimar olarak görev yapan
‹brahim Avc›, holding mimarl›k
departman› fiefli¤i’ne,
• ‹spafl Afi’de Sat›fl Pazarlama
departman›nda görev yapan Emel
Köylü, ‹stikbal Sat›fl Pazarlama fiefli¤i’ne
atand›.
Boytafl Mobilya Erciyes
Üniversitesi'ne Mobilya
Dekorasyon Atölyesi
kuruyor
Boytafl Mobilya, Erciyes Üniversitesi Kayseri
Meslek Yüksek Okulu'na Mobilya Dekorasyon
Atölyesi yapt›r›yor. Üniversite-sanayi iflbirli¤i
kapsam›nda yap›lacak mobilya dekorasyon
atölyesine iliflkin Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fahrettin Kelefltemur ve Boytafl
Mobilya Yönetim Kurulu Baflkan› fiükrü
Boydak aras›nda protokol imzaland›. Protokol
törenine Boydak Holding Baflkan Vekili
Mustafa Boydak da kat›ld›. Yapt›r›lacak
atölye sayesinde sanayicinin yaflad›¤› kalifiye
ve ara eleman s›k›nt›s›n›n önüne geçilmesi
hedefleniyor.
P›narbafl›’nda Bellona’n›n
katk›lar›yla ilk anaokul
Bellona taraf›ndan P›narbafl› ilçesinde tefriflat›
yap›lan fiehit Mahmut Fatih Bedir
Anaokulu’nun aç›l›fl› 19 Ekim’de gerçekleflti.
P›narbafl› ilçesinde ilk olan anaokulunun
aç›l›fl›na TBMM Baflkan Vekili Sad›k Yakut, AK
Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Vali
Yard›mc›s› Kas›m Fikret Day›o¤lu, P›narbafl›
Kaymakam› Sefer Y›lmaz, P›narbafl› Belediye
Baflkan› Dursun Atafl, Boytafl A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa Boydak ile yönetim
kurulu üyeleri ve çok say›da davetli kat›ld›.
E¤itime destek
‹stikbal, Adapazar› Fatih Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nde kurdu¤u ‹stikbal E¤itim Atölyesi ile e¤itim ve
sanayi iflbirli¤inin en güzel örneklerinden birini sergiliyor
Sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli ara eleman say›s›n› art›rmak amac›yla
Adapazar› Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin Ahflap Teknolojileri
Alan› içerisinde döfleme atölyesi kuran ‹stikbal, atölyede yap›lan
e¤itimlerin tüm masraflar›n› karfl›layacak.
“‹stikbal E¤itim Atölyesi”nin aç›l›fl›nda konuflan Adapazar› Fatih Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Arif Türky›lmaz, Türkiye’de sanayinin
ihtiyaç duydu¤u nitelikli eleman›n yetifltirilmesi için sanayicilerle mesleki
teknik e¤itim kurumlar›n›n iç içe olmas› gerekti¤ine dikkat çekti. “Okula
sunulan bu katk›yla daha verimli e¤itim yap›laca¤›ndan ve daha
kaliteli ö¤renciler yetifltirece¤imizden kimsenin kuflkusu olmas›n” diyen
Türky›lmaz, örnek çal›flma nedeniyle tüm ö¤renciler ad›na ‹stikbal
Ailesi’ne teflekkür etti. ‹stikbal Planlama fiefi Ayhan Bayram da
konuflmas›nda, Boydak Holding’in e¤itime büyük önem verdi¤ini ve
bundan sonra da benzer faaliyetlerin devam edece¤ini belirtti.
Atölyeden mezun olan ö¤rencileri kendi iflletmelerinde istihdam etmek
istediklerini de söyleyen Bayram, mesleki ve teknik e¤itime destek
vermekten dolay› çok mutlu olduklar›n› sözlerine ekledi.
‹stikbal Regina’dan Kukla
Show ve ‹llüzyon Balonu
Ankara ‹stikbal Regina Bayii Bir-Gür Dekorasyon, her hafta cumartesi
günleri saat 13.30’da “Kukla Show”, pazar günleri saat 13.30’da ise
R›dvan Pars ve Reyhan Pars’›n “‹llüzyon Balonu” isimli gösterileriyle
çocuklara ücretsiz e¤lence sunuyor. Kukla Show’da çocuklara
domuz gribine karfl› al›nmas› gereken önlemler, müzikal tarzda ve
e¤lenceli bir flekilde anlat›l›yor.
“Regina Mutfak
Sanatlar› Okulu”
ilk mezunlar›n› verdi
‹stikbal Regina Ankara Ana Bayii
Bir-Gür Dekorasyon’un Baflkent
Aflç›lar ve Turizm Birli¤i Derne¤i
(BAfiATDER) ile birlikte yürüttü¤ü
Regina Mutfak Sanatlar› Okulu ilk
mezunlar›n› verdi. Kursa kat›lan ve
bir ayl›k e¤itimlerini tamamlayan
kursiyerlere geçti¤imiz günlerde
sertifikalar› takdim edildi. Befl Çay›
ve Pastac›l›k kursuyla bafllayan
e¤itimlerde uygulamal› ve teorik
derslerle Osmanl› mutfa¤›, pratik
Türk ve dünya mutfa¤›yla tan›flan
kursiyerler, e¤lenerek ö¤renmenin
keyfini yaflad›lar. Regina Mutfak
Sanatlar› Okulu, 2. dönem
kay›tlar›na da bafllad›. Bilgi için
www.birgur.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Hotel Concept web
sayfas›
Projeli sat›fllar›n amac›na uygun
olarak haz›rlanan Hotel Concept
web sayfas›, müflterilerle iletiflimi
kolaylaflt›rmak ad›na yeni
içeriklerle zenginlefltirildi. Web
sayfas›n› ziyaret edip “Teklif
‹stiyorum” linkine t›klayarak
seçti¤iniz ürünler için teklif
isteyebilir, “Katolog istiyorum”,
“Hediye Çeki”, “Haberler”, “Bize
Dair”gibi linklerle daha fazla bilgi
sahibi olabilirsiniz. ‹stikbal Hotel
Concept web sayfas›na
www.istikbal.com.tr web
sayfas›ndan veya
http://otel.istikbal.com.tr
adresinden direkt olarak
ulaflabilirsiniz.
59
boydak’tan haberler
60
BAY‹ AÇILIfiLARIMIZ
Odabafl› Ev Concept
ma¤azas› hizmete girdi
fianl›urfa’n›n Ev Concept ma¤azas› Odabafl›, 31
Ekim tarihinde yap›lan görkemli bir aç›l›flla hizmete
girdi. Bölge genelinde farkl› sektörlerde ticari faaliyetleri bulunan ve bölgenin tan›nm›fl ailelerinden
olan Odabafl›’lar taraf›ndan hizmete aç›lan Odabafl› Ev Concept, 2009 y›l› itibar›yla Diyarbak›r’dan
sonra bölgede aç›lan di¤er bir Ev Concept ma¤azas› olarak ‹stikbal Ailesi’ne dâhil oldu.
Recep Tayyip Erdo¤an Bulvar›’nda kurulan, Ömer
Odabafl›’n›n yetkilisi oldu¤u, 11 kattan oluflan ve
toplam 7 bin metrekarelik alana sahip olan ma¤azan›n aç›l›fl›na; Tar›m ve Köy ‹flleri Bakan› M. Mehdi
Eker, Adalet ve Kalk›nma Partisi Diyarbak›r Milletvekili Kutbettin Arzu, fianl›urfa Valisi Nuri Okutan, Boydak
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Boydak, Deniz Boydak, M. Emin Boydak, Bilal Uyan›k, Mustafa
Büyükkat›rc›, Karavil Grup Yönetim Kurulu Baflkan›
Abdulkadir Karavil, Diyarbak›r Vali Vekili Suat Seyido¤lu, Diyarbak›r Vali Yard›mc›s› Mehmet Yeflilbafl,
Diyarbak›r Vali Yard›mc›s› fiaban Akça, fianl›urfa Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Sabri Ertekin, Kahramanmarafl Ana Bayii Ahmet fiirikçi, Adana Ana Bayii ‹zzet Bey, fianl›urfa Belediye Baflkan Vekili Fevzi Yücetepe, Diyarbak›r Emniyet Müdürü Mustafa Sa¤lam, fianl›urfa Emniyet Müdürü Sabri Durmufllar, fianl›urfa Emniyet Müdür Yard›mc›s› Hasan Y›lmaz ve Diyarbak›r Ba¤lar Kaymakam› Mehmet Cengiz Yüceda¤ kat›ld›.
Kolatar Ev Concept
hizmet vermeye bafllad›
‹lk ma¤azalar›n› 2003 y›l›nda ‹stikbal bayii olarak
Yozgat’ta hizmete açan Kolatar Ailesi, 2007 y›l›nda
temelleri at›lan Ev Concept ma¤azalar›n›n aç›l›fl›n›, 24
Ekim 2009 tarihinde gerçeklefltirdi.
Kolatar Ev Concept ma¤azas›n›n aç›l›fl›na Boydak
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, Boydak
Holding CEO’su Memduh Boydak, Boydak Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Türko¤lu, Bilal Uyan›k,
Mustafa Büyükkat›rc›, Yozgat Valisi Amir Çiçek, Yozgat
Belediye Baflkan› Yusuf Bafler ve Yozgat Emniyet
Müdürü Ekrem Nalc› kat›ld›.
Boydak Ailesi ile tan›flmalar› 1982 y›l›na uzanan Kolatar
Ailesi’nin Ali Kolatar ve Mustafa Kolatar yönetiminde
açt›¤› Ev Concept ma¤azas›, 16 bin 200 metrekarelik
alana sahip. 2750 metrekaresi depo olarak kullan›lan
ma¤aza, Yozgatl›lara hizmet verecek.
boydak’tan haberler
62
BAY‹ AÇILIfiLARIMIZ
‹stikbal
ma¤azas›
Uyaro¤ullar›
müflterileriyle
bulufltu
Uyaro¤ullar› 3000 m2’lik alanda
hizmet verecek
Marka:
‹stikbal
Firma ad›:
Uyaro¤ullar› Ltd. fiti
Yetkili kifli:
Ali-Sefa Uyaro¤lu
‹l/‹lçe:
Ankara-Sincan
Aç›l›fl tarihi:
10 Ekim 2009
Sevil Mobilya
Kelkit’te
hizmete aç›ld›
Sevil Mobilya 2400 m2’lik alanda
hizmet verecek
Yüre¤ir’de Aç›lay Mobilya
aç›l›fl› gerçekleflti
Marka:
Bellona
Firma ad›:
Sevil Mobilya
Yetkili kifli:
Saim Türkan
‹l/‹lçe:
Gümüflhane-Kelkit
Aç›l›fl tarihi:
24 Ekim 2009
Sancarlar
Mobilya
Antalya’da
hizmet
verecek
Marka:
‹stikbal
Firma ad›:
Sancarlar
Mobilya
Yetkili kifli:
Ahmet Sancar
‹l/‹lçe:
Antalya-Kumluca
Aç›l›fl tarihi:
21 Kas›m 2009
Sancarlar Mobilya 1700 m2’lik
alanda hizmet verecek
Taflk›nlar
Mobilya
Ad›yaman’da
aç›ld›
Marka:
Bellona
Firma ad›:
Taflk›nlar Mobilya
Yetkili kifli:
Ömer Taflk›n
‹l/‹lçe:
Ad›yamanMerkez
Sebat Tekstil Rize’de
hizmete girdi
Taflk›nlar Mobilya 3150 m2’lik
alanda hizmet verecek
Arsan Mobilya Pendik’te
hizmete girdi
Aç›lay Mobilya 800 m2’lik alanda
hizmet verecek
Sebat Tekstil 900 m2’lik alanda
hizmet verecek
Arsan Mobilya 500 m2’lik alanda
hizmet verecek
Marka:
Bellona
Firma ad›:
Aç›lay Mobilya
Yetkili kifli:
Osman-‹brahim Ayd›n
‹l/‹lçe:
Adana-Yüre¤ir
Aç›l›fl tarihi:
29 Ekim 2009
Marka:
‹stikbal
Firma ad›:
Sebat Tekstil
Yetkili kifli:
Coflkun-Osman Ç›rako¤lu
‹l/‹lçe
Rize-Ardeflen
Aç›l›fl tarihi:
9 Ekim 2009
Marka:
Mondi
Firma ad›:
Arsan Mobilya
Yetkili kifli:
‹hsan Odabafl
‹l/‹lçe:
‹stanbul-Pendik
‹letiflim:
0216 354 90 28
BAY‹ AÇILIfiLARIMIZ
Renk
Mobilya
Rize’de
hizmete
aç›ld›
Renk Mobilya 1800 m2’lik alanda
hizmet verecek
Marka:
Bellona
Firma ad›:
Renk Mobilya
Yetkili kifli:
Muhammed
Yumuflak
‹l/‹lçe:
Rize-Merkez
Aç›l›fl tarihi:
9 Ekim 2009
Ifl›k Mobilya
Samsunlularla
bulufltu
Ifl›l Mobilya 1600 m2’lik alanda
hizmet verecek
Marka:
Bellona
Firma ad›:
Ifl›k Mobilya
Yetkili kifli:
Berat-Hidayet
Güdül
‹l/‹lçe:
Samsun-Merkez
Aç›l›fl tarihi:
10 Ekim 2009
Bektaflo¤lu
Mobilya
Ardeflen’de
hizmet
vermeye
bafllad›
Bektaflo¤lu Mobilya 750 m2’lik
alanda hizmet verecek
Marka:
Mondi
Firma ad›:
Bektaflo¤lu
Mobilya
Yetkili kifli:
Ali Tektafl
‹l/‹lçe:
Rize-Ardeflen
Aç›l›fl tarihi:
30 Ekim 2009
Bellona
ma¤azas›
Derya
Sinop’ta
hizmete
girdi
Marka:
Bellona
Firma ad›:
Derya
Ma¤azas›
Yetkili kifli:
Ömer-Ergin
Gündo¤du
‹l/‹lçe:
Sinop-Merkez
Aç›l›fl tarihi:
10 Ekim 2009
Bellona ma¤azas› Derya
1050 m2’lik alanda hizmet
verecek
Nazarlar
Mobilya
Bolu’da
hizmet
vermeye
bafllad›
Marka:
Bellona
Firma ad›:
Nazarlar
Mobilya
Yetkili kifli:
Hasan
Apayd›n
‹l/‹lçe:
Bolu-Merkez
Aç›l›fl tarihi:
21 Kas›m 2009
Nazarlar Mobilya 1100 m2’lik
alanda hizmet verecek
Tozlu
Mobilya
Samsun’da
hizmet
veriyor
Marka:
Mondi
Firma ad›:
Tozlu Mobilya
Yetkili kifli:
Davut Tozlu
‹l/‹lçe:
Samsun-Merkez
Aç›l›fl tarihi:
31 Ekim 2009
Tozlu Mobilya 1000 m2’lik alanda
hizmet verecek
63
kültür
sanat
64
K‹TAP
Havaalan›nda Bir Hafta
ÇOK
OKUNANLAR
Dünya Tarihi
Detlef Berghorn-Markus Hattstein
NTV Yay›nlar›
Yazar son kitab› Havaalan›nda Bir Hafta’da Londra'daki
Heathrow Havaalan›’nda her gün yaflanan koflturmacan›n,
buluflmalar›n ve ayr›lmalar›n izini sürüyor. “Havaalan›nda
Bir Hafta”y› yan›n›za al›p soka¤a ç›k›n. Bir havaalan›na,
vapur iskelesine, tren ya da otobüs gar›na gidin. Bu kitab›
buluflan ve ayr›lan insanlar›n, gelen ve giden yolcular›n
aras›nda okuyun...
‹stanbul’un Sayfalar›
Murat Belge
Do¤an Kitap
Yazar: Alain de Botton
Çeviren: Tülin Er
Yay›nevi: Sel Yay›nc›l›k
Pozitif
Melih Arat
Nesil Yay›nlar›
K⤛t Helva
Al›nt›lar Kitab›
Ve Tarih Devam Ediyor
Elsa Morante
Can Yay›nlar›
(…) Derken o yolculukta bir an geliyor, durup geriye bakma
gere¤i duyuyorum. Geçti¤im yollar›, u¤rad›¤›m duraklar›,
güzergâh boyu karfl›laflt›klar›m› an›ms›yorum.
Bu kitap dünden bugüne yazd›klar›mdan ufac›k bir seçkidir.
Bir al›nt›lar kitab›. Kar›n doyursun diye de¤il, tad›ml›k
niyetine.
K⤛d›n üzerine konulmufl birkaç tatl› kelam. K⤛t Helva…
Ay H›rs›z›
Sunay Ak›n
Türkiye ‹fl Bankas›
Kültür Yay›nlar›
Yazar: Elif fiafak
Yay›nevi: Do¤an Kitap
Avrupa’da
Yirminci Yüzy›l
Boyunca Seyahatler
Geert Mak, 1999
y›l›n› Avrupa’y›
boydan boya
dolafl›p Verdun’dan
Berlin’e, Saint
Petersburg’dan
Auschwitz’e,
Kiev’den
Srebrennica’ya
k›tan›n tarihini
izlemekle geçirmifl. Sonuç gerçekten
büyüleyici: Mak’›n, keskin gözlü bir
gazeteci ve yarat›c› tarihçi olarak çifte
yetene¤i, Avrupa’y› o yolculu¤un
güncelerle, gazete raporlar›yla, an›larla
ve gerek seçkin gerekse ad› san›
bilinmeyen kiflilerin sesleriyle dolu göz
kamaflt›r›c› bir rapor haline getirmifl.
Kitap hem seyahatin kültürel bir tarihi
hem de bir roman tad› tafl›yor.
Yazar: Geert Mak
Yay›nevi: Literatür Yay›nevi
Kay›p Sembol
Dan Brown; “Da Vinci fiifresi”, “Melekler ve fieytanlar”dan
sonra “Kay›p Sembol”de insanl›¤›n yüzy›llard›r bekledi¤i bir
gerçe¤in peflinde...
Harvard Simgebilim Profesörü Robert Langdon, Kongre
Binas›'nda konferans vermesi için yak›n bir arkadafl›ndan davet
al›r. Ancak Washington'a var›r varmaz oldukça garip bir
durumla karfl› karfl›ya kalan profesör, kendini korkunç bir
oyunun ortas›nda bulur.
Kongre Binas›'na b›rak›lm›fl olan bir sembolün -yak›n arkadafl›
Peter Solomon'›n kesik eli- varl›¤›n› haber veren bir telefon,
Langdon'› hiç de yabanc›s› olmad›¤› bir dünyaya davet
etmektedir. Antikça¤larda kullan›lan bu sembolik ça¤r›, daveti
alan kifliyi ezoterik bilgeli¤in hüküm sürdü¤ü, çok eskilerde
kalm›fl kay›p bir dünyaya sürükleyecektir…
Yazar: Dan Brown
Yay›nevi: Alt›n Kitaplar
F‹LM
MÜZ‹K
ÇOK
D‹NLENENLER
Gecenin
Kanatlar›
20. Y›l Albümü/Yeni
Gelenek
Bengi Ba¤lama Üçlüsü
Kalan Müzik
Yap›m: 2009, Türkiye
Yönetmen: Mahsun K›rm›z›gül, Serdar Akar
Oyuncular: Erkan Petekkaya, Beren Saat, Yavuz
Bingöl, Murat Ünalm›fl
Senaryo: Mahsun K›rm›z›gül, Ahmet Küçükkayal›
Tür: Dram / Romantik / Politik / Suç
Anadolu Hazineleri
Cem Duruöz
A.K. Müzik Yap›m
Haute coutureKifliye Özel"
Hülya Avflar
Seyhan Müzik
Gece kod adl› terörist, y›llar önce bir polis
bask›n›nda ailesini kaybetmifltir. Bunun üzerine
canl› bomba olmaya yemin eder, ama birini
sevmesiyle birlikte art›k aflka karfl› da savafl
vermek zorundad›r.
Mustafa Ceceli 2009
DMC
No Ofsayt
Aflka Dair
Yap›m: 2009, Türkiye
Yönetmen: Mehmet Bahad›r Er, Maryna Gorbach
Oyuncular: Y›ld›r›m Memiflo¤lu, Taylan Ertu¤rul, Deniz
Olgaç, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Ziya fiengül…
Senaryo: Ali Taran
Tür: Komedi / Spor
Yap›m: 2008, ‹talya
Yönetmen: Maria Sole
Tognazzi
Oyuncular: Pierfrancesco
Favino, Monica Bellucci,
Kseniya Rappoport
Senaryo: Ivan Cotroneo, Maria
Sole Tognazzi
Tür: Dram
Ali Tarantula 45
yafllar›nda, e¤itimi
s›n›rl›, kentin büyüklü¤ü
ile küçüklü¤ü aras›nda
s›k›flm›fl, “kendinden
menkul’ bir otoriteye
sahip, özünde ‘ar›za
kere ar›za” biri. Bu Ali
Tarantula bir gün
futboldaki ofsayt
kural›na kafay› tak›yor.
Elinde tabureyle
“Telegole” program›na
“selamünaleyküm” diye
giriyor. Arkas›ndan
Ahmet Çakar
“...Maazallah... Baflar›l›
olur da ofsayt›
kald›r›rsa biz ne hallere düfleriz!?. Ondan sonra ya
stat önünde m›s›r satar›z ya da baflka bir fley!..”
diyor. Sinan Engin de Ali Tarantula’n›n arkas›ndan
ilginç ve sevgi dolu bir yorum getiriyor; “Bu
arkadafl var ya... Ali Tarantula... tam sopal›k!..”
Aflk›n Büyüsü
Zeynep Dizdar
Seyhan Müzik
Roberto, 40 yafllar›nda bir
eczac›d›r. Birkaç aydan beri
flehrin merkezindeki büyük
otelin müdürü olan Sara isimli
genç bir kad›nla ç›kmaktad›r.
Roberto, Sara’ya âfl›kt›r. Sara,
kendisine olan bu ilgiye ra¤men
Roberto’nun hayat›ndan dikkat
çekmeden sessizce ayr›l›r ve
flehri terk ederek eski sevgilisine
geri döner…
Roberto birkaç ay sonra yeniden mutlulu¤u yakalam›fl gibidir. fiimdi Alba
isimli baflka bir kad›nla beraberdir. Roberto ve Alba birlikte yaflamak
üzerine planlar yaparlar fakat Roberto’nun psikosomatik durumu gün
geçtikçe kötüye gitmektedir. Roberto, bir süre sonra erkek kardefli
Carlo’nun çok ciddi hasta oldu¤unu fark eder ve erkek kardefline yap›lmas›
gereken kritik bir kalp ameliyat› fikri ile yüzleflir. Roberto aniden Alba’y›
b›rak›r, bu durum üzerine Alba, Roberto Sara taraf›ndan terk edildi¤inde
hangi ac› ve kederi yaflam›flsa ayn›s›n› yaflamaya bafllar. Carlo ameliyat
sonras›nda sa¤l›¤›na tekrar kavuflur ve tekrar eskisi gibi yaflamaya bafllar.
Roberto ise yaflam›n›n yeni bir evresinin efli¤indedir
bulmaca
bulmaca
66
Bulmacam›z›n çözümü 4. sayfadad›r.