RealITy Center, standart hale gelen servis taraf›n - e

Transkript

RealITy Center, standart hale gelen servis taraf›n - e
S
iemens’in Kartal’daki
kampüsüne girildi€inde
sol taraftaki ilk bina
yak›nda IT Çözümleri ve
Hizmetleri için stratejik
öneme sahip bir tesise
dönüflecek. 23 fiubat’ta
aç›lmas› planlanan demo merkezi
RealITy Center, Siemens’in bilgi
teknolojisi (BT) çözümlerini ka€›t
üzerinden ç›kar›p canl› uygulamalar
olarak potansiyel müflterilerinin önüne
koyarak çözümlerin hayata geçmesi
için gerekli olan güveni sa€layacak.
Siemens, bu flekilde kendi çözüm
operasyonu için bir katalizör
yaratmakla kalmayarak, flirketlerin
tepe yöneticilerini IT yöneticileri ile bir
araya getirerek müflteri adaylar›n›n iç
iflleyiflini de h›zland›rmay› sa€layacak.
Demo merkezi olman›n yan›nda proje
karar›n›n al›nmas›n›n ard›ndan özel
çözüm gelifltirme için de kullan›lacak
merkez, zaman içinde say›s›n›n
artmas› planlanan halihaz›rdaki 12
çözüm senaryosunun yan› s›ra
Siemens’in global çözümlerinin de
sergilenmesinde kullan›lacak. Bu
giriflimin ard›ndan, Siemens’in Türkiye
çözüm portföyünü gelifltirmek için 50
milyon euro’luk Avrupa bütçesinden
pay almas› da mümkün olacak.
Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri
Direktörü Ali R›za Ersoy, “fiirketlerde
bilgi teknolojisi çözümlerini as›l talep
edenler, flirketin geçmiflten gelen ama
flirketin gelecekteki performans›n›
belirleyen göstergeleri do€ru
de€erlendirmek isteyen CFO’lar
(finans›n bafl›ndaki yöneticiler). Bu
yöneticiler, bir uça€›n pilotunun
uçakla ilgili her bilgiyi, uça€›n pilot
kabinindeki göstergelerin olanak
sa€lad›€› kadar aç›k bir biçimde
önlerinde görmek istiyorlar” diyor.
Elindeki bilgiler yeterince birbiriyle
entegre olmayan; bölük pörçük, farkl›
yerlerde ve farkl› formatlarda olan
CFO’lar, bu durumu iyilefltiren bir
çözüm karfl›s›nda genellikle çok
RealITy Center, standart hale gelen servis
taraf›n› etkilemezken proje taraf›ndaki zorlu
karar sürecinde doping etkisi yapacak.
talepkâr oluyor.
Bununla birlikte flirket içinde projeleri
belirli bir süre zarf›nda ve bütçe ile
gerçeklefltirmek zorunda olan CIO’lar›n
(BT’nin bafl›ndaki yöneticiler), bu
rolleri gere€i her türlü ayr›nt›
konusunda kayg›l› davranan taraf›
oluflturuyor. Projeye güven oluflana
kadar aylar süren bir karar süreci
yaflan›yor. Bu arada iflletme f›rsatlar›
kaç›r›rken, Siemens’in sat›fl› gecikiyor
ve her iki taraf› da mutsuz eden bir
süreç ortaya ç›k›yor.
Bu güven oluflturma sürecinin gerçek
çözümleri canl› göstermek ile
Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Direktörü Ali R›za Ersoy, RealITy Center’›n CxO ve CIO’lar›
bir araya getirerek ifllere ivme kazand›rmas›n› bekliyor.
Siemens Info
mümkün olaca€›n› düflünen
Siemens’in demo merkezi, RealITy
Center ad›n›n vurgulad›€› gibi gerçek
bilgi teknolojisi çözümlerinin
uygulama alan› olacak ve güven
tesisini h›zland›racak.
RealITy Center, dünya genelindeki
di€er dokuz demo merkezine eklenen
10’uncusu olarak, ürün ya da yaz›l›m
sat›fl›n› de€il, dan›flmanl›€› da içeren
çözümü müflteri aday›na daha iyi
aktarmak için gereken dokunuflu ya da
temas› sa€layacak. Ersoy, “Müflterinin
l
8
yan›nda dizüstü bilgisayar›n› aç›p ‘Biz
flunlar› yapaca€›z’ diye anlatabilir ya da
daha modernsen projektörle ekrana
yans›tabilirsin. Buras›n›n fark›, -nihai
çözümü göstermek mümkün de€il
ama- demo versiyonunu yaflatmak
olacak” diyor.
Bu yap›l›rken, ideal durumda
müflteriler ile ilk temas noktas›n›
oluflturan sat›fl yetkilisinin merkezinde
yer ald›€› üç kiflilik Siemens ekibi; CxO
ve CIO’nun merkezinde yer ald›€›, BT
ve operasyon taraf›ndan ilgili kiflilerin
de yer ald›€› alt› kiflilik müflteri aday›
ekibiyle karar sürecini sonuçland›racak.
Müflteri taraf›ndaki karar verici ekibin
daha genifl olmas› durumunda bu say›
iki kat›na kadar art›r›labilecek. Çözüm
tasar›m mimar› ad› verilen iki kiflinin
tamamlad›€› üç kiflilik Siemens ekibinin
çözümün daha c›l›z ama çal›fl›r
durumdaki bir versiyonunu
ayr›nt›lar›yla göstermesini sa€layan
geliflmifl üç ekranl› bir tasar›m ve demo
videolar› için iyi bir ses düzeni
bulunuyor. Teknoloji taraf›ndaki
donan›mlara, oturumlar s›ras›nda
Siemens ekibinin dizüstü bilgisayarlar›
eklenecek.
Ancak ad›n›n içinde bilgi
teknolojilerinin k›saltmas› olan IT’nin
yer almas›na karfl›n RealITy Center’da
çözümlerin üzerinde kofltu€u herhangi
bir sunucu bulunmuyor. Merkez,
demo merkezinin d›fl›nda ama ayn›
kampüsteki veri merkezine kablo ile

Benzer belgeler