T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI DÖNEMĠ : EKĠM

Transkript

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI DÖNEMĠ : EKĠM
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: EKĠM 2014
:1
:1
: 01.10.2014
:1
: 59
:Tekniker, Memur ile Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Kadrolarında Derece DeğiĢikliği Yapılması.
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce 23.09.2014 tarih ve 122 sayılı
Kadro Değişikliği hakkındaki, meclise havaleli teklif yazıları görüşmeye açılmıştır.
İdaremiz 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak görev yapan personel için
22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği Ek II Boş
Kadro değişiklik Tekniker, Memur ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrolarında
Derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün meclise havaleli
23.09.2014 tarih ve 122 sayılı yazıları, görüşülerek;
Meclisimizce konu üzerinde yapılan müzakere neticesinde ihtiyaç duyulan ve ekli EK
II sayılı cetvelde yer alan 1 adet Tekniker,1 adet Memur ile 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni Kadrolarında Derece Değişikliği uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 30 (otuz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: EKĠM 2014
:1
:1
: 01.10.2014
:2
: 60
: Gelir Tarifesine Ek Yapılması;
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Gelir Tarifesinde DeğiĢiklik
Yapılması” hakkındaki teklif yazıları okutularak, görüşmeye açıldı.
Belediyemizce uygulanmakta olan 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Ruhsat ve
Denetim Müdürlüğünün ilgi alanına giren konularda görülen eksikliklerin ve değişikliklerin
Müdürlüğümüzce görülen şekli ile uygulanması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğünün
29/09/2014 tarih ve 137 sayılı , meclise havaleli teklif yazıları, Meclis Başkanlığınca
okutularak;
Meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi
uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 30 (otuz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: EKĠM 2014
:1
:1
: 01.10.2014
:3
: 61
: Sokak isimlerinin DeğiĢtirilmesi
Belediyemizce kurulan İsimlendirme Komisyonunca hazırlanan rapora ek olarak
Belediye Meclis üyelerimizden Belediye Başkan Yardımcısı Derya ALTUNAY ve Meclis
üyesi Ali ATAKAN’nın vermiş oldukları Belediyemizin Gündüz Cad. Neşe Sokağının Gezi
Şehidi Ahmet ATAKAN olarak değiştirilmesi hakkındaki önerge ile Belediyemiz İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün talep yazısında belirtilen Elektrik Mahallesi Uzunyol Sokağın Gezi
Eylemlerinde vefat eden Abdullah CÖMERT olarak değiştirilmesi ile ilgili talep meclis
gündeminde görüşmeye açıldı.
Konu ile ilgili hazırlanan İsimlendirme Komisyon Raporu ve gündeme alınan
önergelere istinaden; Defne İlçesi sınırları içerisinde bulunan Armutlu Mahallesi Nergiz
Sokak isminin ġehit Er Ali KAZAR Sokağı olarak ve Gündüz Cad. Neşe Sokağının Gezi
Şehidi Ahmet ATAKAN ile Elektrik Mahallesi Uzunyol Sokağın Gezi Eylemlerinde vefat
eden Abdullah CÖMERT olarak değiştirilmesi meclisçe uygun görülerek:
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 30 (otuz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: EKĠM 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 01.10.2014
GÜNDEM MADDE NO : 4
KARAR NO
: 62
ÖZÜ
: Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Birlik ve Derneklere
Üye Olunması Konusunda Belediye BaĢkanına Yetki Verilmesi.
Gündem maddemiz gereğince Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile
AB’li taraflar arasındaki
diyalogun ve işbirliğinin tesis edilmesi,güçlendirilmesi
doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253
sayılı yasanın 2.ve 3.maddeleri ile 30.03.32005 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 25772
Sayılı Yönetmeliğinin 5. maddesi ( c) fıkrası gereği Belediyemizin üye olması ve Belediye
Başkanının yetkilendirilmesi ile ilgili konu meclisin görüşlerine açıldı.
Meclisçe yapılan müzakereler neticesinde;Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde
Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki
diyalogun
ve
işbirliğinin tesis
edilmesi,güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak
olan derneklere 5253 sayılı yasanın 2.ve 3.maddeleri ile 30.03.32005 tarihli Resmi Gazetede
Yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğinin 5. maddesi ( c) fıkrası gereği Belediyemizin üye
olması ve Belediye Başkanının yetkili kılınması uygun görülmüş olup:
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 30 (otuz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: EKĠM 2014
:1
:1
: 01.10.2014
:5
: 63
: Ġmar Konularının görüĢülmesi.
İlçemiz Dursunlu 1370 Ada 1-2-3-4-28(Eski 1521-1522-1523-1524 ve 2959) nolu
parsellere ait İmar Plan Tadilatı hakkındaki Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
30.09.2014 tarih ve 1563 sayılı yazıları okutularak;
Söz konusu talep ve ona dayalı birim teklif yazısı meclisimizce değerlendirilerek,
Kasım-2014 meclis toplantısında görüşülmek üzere ilgili ihtisas komisyonu olan imar
komisyonuna havalesi uygun görülmüş olup:
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 30 (otuz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: EKĠM 2014
:1
:1
: 01.10.2014
:6
: 64
:Belediyemiz meclisinin 05.09.2014 gün ve 58 sayılı meclis
kararının iptali ve tam zamanlı sözleĢmeli mühendis
ücretinin yeniden tespiti.(Önerge)
Belediyemiz meclisinin 05.09.2014 gün ve 58 sayılı meclis kararı ile Belediyemiz
bünyesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli mühendise verilecek ücret tespit edilmiştir. Söz
konusu Meclis kararının iptali ve tam zamanlı sözleşmeli mühendise verilecek ücretin net
1.500.-TL olarak düzenlenmesi hususu meclisin görüşlerine sunuldu.
05.09.2014 gün ve 58 sayılı meclis kararının iptali ve tam zamanlı sözleşmeli mühendise
verilecek ücretin net 1.500.-TL olarak tespit edilmesi hususunda Meclisçe yapılan
müzakereler sonucunda uygun görülmüş olup:
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 30 (otuz)
kabul görmüş ve karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: EKĠM 2014
:1
:2
: 01.10.2014
:2
: 65
: Gelir Tarifesine Ek Yapılması;
2014 Eylül Ayı toplantısının 1. birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali
Hizmetler Müdürlüğümüzün “Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılması” hakkındaki teklif yazıları,
komisyonumuzca uygun görülerek, karara bağlanmak üzere, meclis gündeminde görüşmeye açıldı.
Belediye Meclisimizin 2014/Ekim ayı olağan meclis toplantısında gündeme alınarak Gelir ve
Harçlar tarifesine Maliye Bakanlığının 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
45 seri nolu Belediye Gelirleri Genel Tebliğinde yer alan İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi,
İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, İşyeri Açma İzin Harcı ile Gelir Tarifesinde yer
almayan bazı ücretlerin yeniden belirlenmesi aşağıda dökümü yapılan Plan ve Bütçe Komisyon
Raporu doğrultusunda meclis gündemine alınarak görüşüldü.
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 2014/Ekim ayı olağan meclis toplantısında gündeme alınarak
Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2014 Mali Yılı Harçlar ve Ücretler Tarifesinin Ruhsat
Harç ve Ücretlerinin cinsine göre yeniden tanzim edilmesi yönünde komisyonumuza havale edilen
düzenleme hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü odasında 01.10.2014 tarihinde komisyonumuz
toplanmış olup, aşağıda yazılı hususlar meclisimize öngörüş olarak bildirilmek üzere düzenlenmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSAT HARCI
Bakkal-Manav
Kırtasiye, Gazete bayileri,
İçkisiz lokantalar,
Kasap, Balıkçı, Büfe
Dondurmacı, Tatlıcı ve imalathanelerinden
Zirai ilaç ve İlaç satılan yerler
Oto yıkama ve oto lastik tamircilerinde
Matbaa
Bilardo salonu, İnternet cafe
Video ve müzik kaseti satan yerler
Çiçekçiler
Kahvehane-Kıraathane, Atari Salonları
Bayan ve Erkek kuaförler
Buzhane ve sabunhaneleri
Otobüs bileti satış yazıhaneleri
1,2 yıldızlı otellerden
3,4,5 yıldızlı otellerden
Pansiyonlardan
Gazino, Pavyon, Taverna,Müzikhol,Kabarelerden
118.00 TL
177.00 TL
355.00 TL
177.00 TL
177.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
592.00 TL
592.00 TL
600.00 TL
592.00 TL
539.00 TL
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Düğün salonu
Sinemalardan,
İçkili lokanta,
Akaryakıt istasyonları bayileri
Turizm belgeli otellerden
90 m2 altındaki marketlerden
90 m2 geçen marketlerden
Çiğ kadayıfçılar
Kebapçıları
Pastaneler
Tekel bayileri
Galericiler
Taksi garajı ve yazıhaneler
Özel hastaneler
Biriketçiler
Fırıncılar
Spor ve Dernek lokali
Çay Bahçeleri
Tavuk ve Yumurta Satıcıları
Hamburger ve Dönerciler
Unlu Mamüller
Toptan bakkaliyeciler
Odun Satıcıları
Züccaciyeci
Kapalı, Açık Otoparklar
Kolacı ve Kuru Temizleyiciler
Diğerleri
539.00 TL
600.00 TL
539.00 TL
600.00 TL
600.00 TL
177.00 TL
600.00 TL
118.00 TL
118.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
323.00 TL
118.00 TL
600.00 TL
323.00 TL
118.00 TL
296.00 TL
377.00 TL
118.00 TL
296.00 TL
296.00 TL
323.00 TL
237.00 TL
237.00 TL
323.00 TL
118.00 TL
118.00 TL
UMUMA AÇIK ĠSTĠRAHAT VE EĞLENCE YERLERĠNĠN 24 SAAT AÇMA ĠZĠN BELGESĠ
HARCI :
5393 sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesinin (h) Bendine istinaden Umuma açık yerlerin açılış ve
kapanış saatleri Belediye Encümeni tarfından belirlenecektir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 33.Madde hükmü uyarınca ve aynı
yönetmeliğin 4/g maddesine göre aşağıda yazılı yerlerin (umuma açık istirahat ve eğlence yerleri) açılış ve
kapanış saatleri tespit edilerek (Belediye Encümeni) harç alınacaktır.
1
2
3
4
Akaryakıt İstasyonu, Otel, Motel, Pansiyon, Kamping vb
Gazino, Pavyon, Meyhane, Bar, Birahane, Lokanta, Taverna ve İçkili Yerler vb
Sinema, Kahvehane ve Kıraathaneler
(Kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla, bilgi ve maharet arttırıcı
geliştirici nitelikte) İnternet Cafeler, Lunaparklar, Sirkler vb
200.00 TL
250.00 TL
150.00 TL
veya zeka
200.00 TL
ĠġYERLERĠ AÇMA ĠZĠN HARCI :
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 81.maddesine göre Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde
bir iş yeri açma izin harcına tabidir.
Bu harcın uygulanmasında işyeri,mağaza,yazıhane
idarehane, imalathane, muayehane,
fabrika,şube,depo,kahvehane, eğlence dinlenme ve spor yerleri,tarla,bağ,bahçe çiftlik,hayvancılık
tesisleri,Dalyan Dinlenme Tesisleri yolcu mahalleri , taş ocakları,inşaat şantiyeleri büfeler gibi ticari,sınai ve
mesleki faaliyette başka bir iş ve girişim yapılmasına ya da faaliyet ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir.
HARCIN HESAPLANMASI :
Harcın hesaplanmasında gösterilen faaliyet alanında şartı ile işyerinin üzerine kurulduğu alanın tamamı
gözönüne tutulur, şu kadar ki bu şekilde hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanların toplamı 5.000 m2 kadar
olan kısmı harca tabidir. Bu miktarı aşan kısımlardan yine 5000 m2 kadar olan tarife uygulanır.
İşyeri açma izin harcı beher m2 için
1,00 TL
2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ
ĠġYERĠ AÇMA KEġĠF ÜCRETLERĠ (KDV HARĠÇ) :
5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin 3. Fıkrasına göre aşağıda belirtilen yerlerden işyeri açma
ruhsatına esas m2'sinden 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97. maddesine göre adı geçen iş
yerlerinden aşağıdaki şekilde komisyon keşif ücreti alınır.
MESLEK GURUPLARI
1
Turistik Otellerden
30.00 TL
2
Diğer Otellerden ve Pansiyonlardan
19.00 TL
3
İçkili Umuma açık istirahat ve eğlance yerleri
14.00 TL
4
Düğün Salonu
13.00 TL
5
Sinema Salonu
13.00 TL
6
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri( Listede Belirtilmeyen
13.00 TL
7
Çay bahçeleri
13.00 TL
8
Kafeterya
13.00 TL
9
İnşaat malzemesi satışı
13.00 TL
10
Ekmek Fabrikası, Fırın
13.00 TL
11
Şans Oyunları Bayiliği
13.00 TL
12
Güzellik Salonu
13.00 TL
13
Hamam, Sauna, Yüzme Havuzu, Spor Salonu
13.00 TL
14
Döviz bürosu
13.00 TL
15
Akaryakıt İstasyonu
13.00 TL
16
Kuyumcu
13.00 TL
17
Bakkal-Market (50 m2 üzerinde)
13.00 TL
18
Bakkal-Market (50 m2 altında)
9.00 TL
19
Açık-kapalı otopark
13.00 TL
20
Banka
22.00 TL
21
22
Fabrikalar (500 m2 ye kadar kapalı alanı olan)
Tarifenin tamamında belirtilen veya belirtilmeyen iş yeri çeşitlerinin toplam alanı
nin üzerindeki beher m2 için
13.00 TL
7.00 TL
23
Listede Olmayan Diğer iş Yerlerinden
9.00 TL
Bu ücretler işyeri açma ruhsatı veriliş aşamasında peşin tahsil edilir.
(Resmi Kurum ve Tescilli Eserlerin bulunduğu parseller hariç)
ĠSTEĞE BAĞLI RAPOR ÜCRETĠ ( KDV HARĠÇ)
:
500 m2
1
Bankalardan
1,210.00 TL
2
Tıbbi Labaratuvarlardan
363.00 TL
3
Eczanelerden
363.00 TL
4
Optik ve Gözlükçülerden
242.00 TL
5
Ziraii İlaç satış yerlerinden
242.00 TL
6
İnşaat Malzemesi satanlardan
220.00 TL
7
Buzhane-Sabunhanelerden
242.00 TL
8
Sigortacılardan
242.00 TL
9
Akaryakıt İstasyonu
1,100.00 TL
10
Oto Galericilerden
605.00 TL
11
Fabrikalardan (500 m2 kadar kapalı alanı olanlar)
550.00 TL
12
Ekmek Fabrikaları
220.00 TL
13
Diğer Fırınlar
121.00 TL
14
Turistik tellerden
1,100.00 TL
15
Diğer Otellerden
550.00 TL
16
Pansiyon
330.00 TL
17
Sinemalar
330.00 TL
18
İçkili Lokantalardan
385.00 TL
19
İçkisiz Lokanta, Kebapçı ve Dönercilerden
165.00 TL
20
Birahane ve Meyhanelerden
220.00 TL
21
Bar, Pavyon,
385.00 TL
22
Düğün Salonlarından
330.00 TL
23
Bilardo salonu
165.00 TL
24
Kıraathane, cafe, internet cafe,
165.00 TL
25
İddaa Bayileri(sporloto, spor toto ve ganyan bayilerinden)
242.00 TL
26
Lunaparklardan
330.00 TL
27
Çay Bahçeleri ve Kafeterya
220.00 TL
28
Güzellik salonu ve Cilt Bakımı
275.00 TL
29
Dershane
550.00 TL
30
Kreşler
275.00 TL
31
Unlu Mamüller ve Süt Ürünleri Üretim Yerlerinden
165.00 TL
32
Pastacı, Tatlıcı ve Dondurmacılardan ve İmalathanelerinden
165.00 TL
33
Süper Marketlerden
1,100.00 TL
34
Bakkal , kasap , Mini market , berber , kuaför vb.
77.00 TL
35
Tüpgaz bayii
138.00 TL
36
Tuhafiye ,Konfeksiyon Tekstil Ürünleri satış yeri
242.00 TL
37
Büfe
137.00 TL
38
İmar affından dolayı gece kondulara su bağlanırken rapor ücreti
55.00 TL
39
Dernek ve Odalardan
66.00 TL
40
Rayiç bildirim rapor ücretii
24.00 TL
41
Listede olmayan diğer işyerlerinden
121.00 TL
Belediyemize bağlı her Müdürlükten alınacak raporlara ayrı ayrı ücret ödenecektir.
BASILI EVRAK ÜCRETĠ ( KDV HARĠÇ) :
Belediyemiz tarafından bastırılan evraklardan aşağıdaki şekilde ücret alınır.
1 Hafta tatili ve açma ruhsatı evraklarından (beherinden)
6.00 TL
2 Kira Kontratlarından (beherinden)
MES'UL MÜDÜR BELGESĠ ÜCRETĠ ( KDV HARĠÇ) :
6.00 TL
14.07.2005 tarih ve 2005/9207 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren işyeri
açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 35. Maddesi uyarınca mesul müdür belgesi
için tarifeye göre ücret alınır.
175.00 TL
ġEHĠR ĠÇĠ VASITALARI ĠġLETME HARCI (RUHSAT)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (f) fıkrasına göre;
a) Şehir içi toplu taşımacılık yapan Dolmuş minibüslerinden yıllık olarak
b) Şehir içi toplu taşımacılık yapan Halk otobüslerinden yıllık olarak
250.00 TL
350.00 TL
ÖZEL SERVĠS ARAÇLARI HARÇ TARĠFESĠ
İlçemizde, özel yada tüzel kişilerin mülkiyetinde olup da, resmi ya da özel kuruluşlara veya okullara gerek
Belediye sınırları
dahilinde gerekse Belediye sınırları dışında ücret karşılığı servis işi yapanlardan 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun
97. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (f) fıkrasına istinaden;
Aşağıda görülen özel servis araçları harç tarifesi uygulanır.
a) Şehir içi servis yapanlar (belediye sınırları içi)
500.00 TL
b) Otobüsler
300.00 TL
c) Midibüsler
240.00 TL
d) Minibüsler
e) Şehir dışı servis yapanlar (belediye sınırları dışı)
f) Otobüsler
700.00 TL
g) Midibüsler
500.00 TL
h) Minibüsler
400.00 TL
*Özel servis araçları ücretinin tahsilatı Ocak ve Nisan 2 eşit taksittir.
Yukarıda sözü edilen harçların önceki düzenlemede geçen tutarların işbu komisyon raporumuzda geçen
miktarlar üzerinden uygulanması, diğer tutarların 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine işlenmesi komisyonumuzca
uygun görülmüş olup, takdir meclisindir. Arz ederiz
Meclisimizce, Plan ve Bütçe Komisyonu kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme ve
müzakere sonucunda; Söz konusu tespit edilen tutarların 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine işlenmesi ve
yılı içerisinde uygulanması uygun görülmüş olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar oybirliği ile kabul
edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op.Dr.Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: EKĠM 2014
:1
:2
: 01.10.2014
:2
: 66
: Ġmar Konularının GörüĢülmesi;
2014 Ekim Ayı toplantısının 1. birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz
Dursunlu 1370 Ada 1-2-3-4-28(Eski 1521-1522-1523-1524 ve 2959) nolu parsellere ait İmar
Plan Tadilat talep ve ona dayalı birim teklif yazısı meclisimizce değerlendirilerek, ilgili
ihtisas komisyonunda daha iyi bir şekilde değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesi
ve Kasım-2014 meclis toplantısında görüşülmek üzere uygun görülmüştür.
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar oybirliği ile
kabul edilmiştir.
Meclis BaĢkanı
Op.Dr.Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU

Benzer belgeler