Denizcilere İlanlar - 2001/44 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

Transkript

Denizcilere İlanlar - 2001/44 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
HAFTALIK
DEN‹ZC‹LERE
‹LANLAR
Paragraf No.lar›
219 – 222
KARADEN‹Z
MARMARA DEN‹Z‹
EGE DEN‹Z‹
AKDEN‹Z
Say› : 44
10 Kas›m 2001
SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I YAYINLARI
BAfiKANLI⁄IMIZ ADRES‹NDE ve YETK‹L‹ SATIfi BAY‹L‹KLER‹NDE
SATILMAKTADIR.
‹Ç‹NDEK‹LER
I. Indeksler.
II. Harita ve Notik Yay›nlara Ait Düzeltmeler.
III. Fenerler ve Sis ‹flaretleri Kitab› (2001) 'e
Ait Düzeltmeler.
IV. Seyrüsefere Ait Bildiriler.
V. Di¤er Duyurular.
Co¤rafi mevkiiler
Kerterizler
: Bölgedeki en büyük ölçekli haritalara göre verilmifltir.
: 000°-360° (Hakiki) saat yelkovan› istikametindedir. Fenerlerin
kerterizleri denizden kerteriz alma esas›na göre verilmifltir.
Bilgilendirme amaçl› ön ‹lanlar'›n paragraf No.lar› yan›na (P).
Geçici ‹lanlar'›n paragraf No.lar› yan›na (T).
Yerli kaynaklar›m›z›n verdi¤i bilgilerden derlenen orjinal Türk ‹lanlar›n›n paragraf No.lar›
yan›na * iflareti konulmufltur.
Denizcilerin, seyir emniyetine tehlike teflkil eden durumlar›, bu ilan sonunda verilen
H‹DROGRAF‹K MEMORANDUM'daki esaslara uygun olarak afla¤›daki adrese bildirmeleri
can ve mal emniyeti bak›m›ndan önemlidir.
TELEKS
: 29783 DKSH - TR
TEL
: 0 216 322 25 80 (4 Hat)
FAX
: 0 216 331 05 25
E-Mail
: [email protected]
‹nternet
: http://www.shodb.gov.tr.
Haftal›k Denizcilere ‹lanlar; yay›n tarihinden bir gün evvel Baflkanl›¤› 'm›z WEB
sitesinde yay›nlanmaktad›r.
SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
81647 ÇUBUKLU - ‹STANBUL
SEY‹R H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I'NDAN
YAPILACAK HAR‹TA TALEPLER‹
Seyir haritalar› en son düzeltmeleri ifllenmifl olarak, Bütünleflik Malzeme Yönetim Sistemi (BMYS) stok ve
kay›t ifllemleri yap›larak karfl›lanmas› gerekti¤inden, taleplerin fax, mesaj, uygun vas›ta ile Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤›'na yeterli süre önce bildirilip, teslim tarihi koordine edilerek gelinmesi
ilgililere duyurulur.
Koordine Edilecek K›s›m
E-Mail
Internet
Telefon
Fax
Telex
:
:
:
:
:
:
Harita Mal Saymanl›¤›
[email protected]
http://www.shodb.gov.tr
0 (216) 322 25 80 (4 hat)
0 (216) 331 05 25
29783 DKSH (TR)
SEY‹R, H‹D. VE Ofi‹. D. BAfiKANLI⁄I
HAR‹TA VE NOT‹K YAYIN TEM‹N‹
Daire Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan üretilen harita ve notik yay›nlar, Daire Baflkanl›¤›m›zda sat›ld›¤› gibi;
Baflkanl›¤›m›z›n yetkili sat›fl bayiliklerinde de sat›lmaktad›r. ‹htiyaç sahipleri, ihtiyaçlar› olan harita ve notik
yay›nlar› Daire Baflkanl›¤›m›z ve afla¤›da adresleri belirtilen Sat›fl Bayilerinden ücreti karfl›l›¤› temin edebilirler. Bayilerde sat›fla sunulan harita ve notik yay›nlar›n sat›fl fiyatlar›, Daire Baflkanl›¤›m›z sat›fl fiyatlar›
ile ayn›d›r.
AKADEM‹ DEN‹ZC‹L‹K
Kemankefl Mah. Karamustafapafla Sk. No:59/61
Tel
: 0 (212) 251 82 49
Fax
: 0 (212) 243 67 94
Karaköy/‹ST.
ARMADOR DEN‹ZC‹L‹K L‹M‹TED fi‹RKET‹
Denizcilik Bankas› Site No : 27/A Tophane/‹ST.
Tel
: 0 (212) 245 20 51 - 244 36 58 - 293 17 86
Fax
: 0 (212) 252 26 45
DEN‹Z MALZEME L‹M‹TED fi‹RKET‹
‹skele Cad. No : 17 Tophane/‹ST.
Tel
: 0 (212) 243 43 34
Fax
: 0 (212) 251 10 92
DELTA MARINE GROUP
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 2 No.: 83
Tel
: 0 (212) 293 41 57
Fax
: 0 (212) 222 71 12
SOLAS DEN‹ZC‹L‹K
Gümrük Sok. Ada Han No : 35 Kat 2
Tel
: 0 (212) 293 47 94
Fax
: 0 (212) 252 38 01
Okmeydan›/‹STANBUL
Karaköy/‹ST.
E.D.A ‹THALAT VE ‹HRACAT T‹C.fiT‹.
‹cadiye Mah. Cumhuriyet Cad. No.:41 Büro No.: 2 Üsküdar/‹ST.
Tel
: 0 (216) 333 49 32
Fax
: 0 (216) 341 73 45
MAV‹ SESS‹ZL‹K DOKÜMAN ‹fiLEME VE H‹ZMET MERKEZ‹
Atatürk Cad. (Gökçe Apt. Alt›) No.: 33 Karamürsel/KOCAEL‹
Tel
: 0 (262) 454 35 59
Fax
: 0 (262) 452 35 28
AGANTA TUR‹ZM YATÇILIK SUALTI H‹ZMETLER‹ ‹NfiAAT TAAHHÜT LTD. fiT‹.
Belediye Dükkanlar› No : 7 Bozcaada/ÇANAKKALE
Tel
: 0 (286) 697 01 74
Fax
: 0 (286) 697 01 74
YATMAR YATÇILIK
K›z›lay Cad. No : 3
‹ZM‹R
Tel
: 0 (232) 421 70 88 - 421 29 68
Fax
: 0 (232) 463 15 33
ÇÖLLÜ DEN‹ZC‹L‹K
Sanayi Sitesi 680 Sok. No : 31
Tel
: 0 (242) 346 25 17
Fax
: 0 (242) 345 53 84
ANTALYA
MARTI MAR‹NA
‹zzet Ünlü Serbest Bölge Büyük Liman Setur Marina
Tel
: 0 (242) 259 12 90
Fax
: 0 (242) 259 19 12
ANADOLU DEN‹ZC‹L‹K KULÜBÜ
Cinnah Cad. Vardar ‹flhan› 52/7
Çankaya/ANKARA
Tel
: 0 (312) 442 03 14
Fax
: 0 (312) 442 03 15
ANTALYA
‹NDEKSLER
I
‹lan Numaralar›
Paragraf
No.
Sayfa
No.
*219
*220
221
*222
4
4
4
5
Paragraf
No.
Sayfa
No.
Paragraf
No.
Sayfa
No.
‹lgili paragraflar›n etkiledi¤i harita numaralar›
Harita No.
TR.22 A
TR.22B
TR.291
TR.323
TR.2911
TR.2915
TR.2924
Paragraf No.
221
221
*219
*222
*219
*219
*220
Harita No.
Paragraf No.
‹NDEKSLER
I
Türk Deniz Seyir Haritalar› Son Düzeltme Paragraf Numaralar›
T.C.
Harita No.:
2
3
Son Düzeltme
Paragraf No.:
22-208-99
–
T.C.
Harita No.:
Son Düzeltme
Paragraf No.:
T.C.
Harita No.:
Son Düzeltme
Paragraf No.:
121
39-199-01
296
43-216-01
122
41-211-01
311
43-218-01
4
22-208-99
123
41-211-01
312
33-177-01
10 (INT 310)
16-100-01
131
37-191-01
313
33-177-01
10A
Y.Y. 14/07/01
132
37-191-01
321
46-463-00
10B
24-139-01
133
47-473-00
322 (INT 3651)
39-201-01
11 (INT 3802)
41-212-01
141
17-106-01
323
44-222-01
12 (INT 3804)
41-211-01
142
17-106-01
324
37-194-01
13 (INT 3806)
37-191-01
143
11-066-01
331
23-136-01
14
31-166-01
144
31-166-01
332
48-481-00
14A
38-195-01
151
45-470-99
333 (INT 3656)
27-156-01
15
21-129-01
152
40-206-01
334 (INT 3660)
30-165(P)-01
16
18-111-01
154
07-036-01
335
48-483-00
17
21-128-01
161
18-111-01
341
13-138-94
18 (INT 3800)
30-163-01
162
26-277-00
342
03-016-01
19
30-162-01
171
40-204-01
343
15-166-00
20
25-144-01
172
21-127-01
344
15-095-01
20A
14-085-01
181
37-192-01
345
05-027-01
21
27-155-01
193
40-205-01
1121
34-180-01
22 A
44-221-01
211
19-116-01
1131
33-175-01
22 B
44-221-01
212 (INT 3750)
20-124-01
1231
41-211-01
23
27-155-01
212 A
17-108-01
1311(INT3856)
47-485-95
24
38-197-01
212 B
20-124-01
1321
31-167-01
25
38-197-01
213
19-117-01
1331
42-436-00
26
10-064-01
214
40-207-01
1332
13-077-01
29 (INT 3708)
26-150-01
215
19-119-01
1401
14-084-01
30 (INT 308)
34-182-01
221 (INT3784)
36-187-01
1402
31-166-01
31
43-218-01
222
19-120-01
1411(INT3860)
07-035-01
32 (INT 3600)
39-201-01
223
35-183-01
1421
46-466-00
33 (INT 3602)
26-151-01
224
43-218-01
1431
41-210-01
34
34-182-01
291
44-219-01
1501
40-206-01
35
46-468-00
292
42-213-01
1611
07-036-01
111
41-212-01
293
43-217-01
1722
46-489-99
112
15-090-01
294
43-217-01
1723
34-380-00
113
32-172-01
295 (INT 3752)
43-217-01
1811(INT3758)
30-163-01
‹NDEKSLER
I
Türk Deniz Seyir Haritalar› Son Düzeltme Paragraf Numaralar›
T.C.
Harita No.:
Son Düzeltme
Paragraf No.:
T.C.
Harita No.:
Son Düzeltme
Paragraf No.:
T.C.
Harita No.:
1821
14-145-00
2920
42-213-01
8006
1822
08-041-01
2921(INT3756)
36-185-01
36
1911
39-198-01
2921A
36-185-01
2111
25-264-00
2921B
36-185-01
2121
19-117-01
2922
42-213-01
2131
19-116-01
2923(INT3754)
42-213-01
2134
19-116-01
2924
44-220-01
2136
19-117-01
2925
29-161-01
2141
12-069-01
2927
36-185-01
2142
41-432-00
2928
16-101-01
2143
15-165-99
2931
19-115-01
2144
06-030-01
2941
43-217-01
2145
06-030-01
2942
43-217-01
2146
12-069-01
3110
43-218-01
2147
36-186-01
3111
09-053-01
2149
19-119-01
3112
14-124-98
2210
28-157-01
3113
21-132-01
2211
28-157-01
3121
43-478-97
2212(INT3758)
20-125-01
3122
42-215-01
2213
Y.Y. 14/07/01
3124
15-133-82
2214
36-187-01
3131
23-218-99
2215
27-154-01
3211
43-397-98
2223
20-126-01
3221(INT3653)
12-119-00
2224
20-126-01
3222(INT3652)
39-201-01
2231
34-181-01
3331(INT3657)
06-069-98
2235
35-183-01
3341
48-482-00
2241
44-454-00
3342(INT3661)
03-015-01
2245
39-200-01
3344
48-482-00
3212
–
2246
21-131-01
3361
42-436-99
2247
43-218-01
3401
34-182-01
2248
43-218-01
3402
33-178-01
2911
44-219-01
3403
2915
44-219-01
3511
2919
32-173-01
8005
–
12-133-99
Son Düzeltme
Paragraf No.:
43-450-00
HAR‹TA VE NOT‹K YAYINLARA A‹T DÜZELTMELER
*219
(1)
(a)
(b)
(c)
(d)
II
MARMARA DEN‹Z‹ – ‹zmit Körfezi – Derince – Zeytin Burnu ile Derince Burnu
Aras› – Tahditli Saha
Afla¤›daki mevkiiler aras›nda çizili bulunan tahditli saha s›n›rlar› silinmelidir.
40°44'.94N., 29°49'.54E (Sahil)
40°44'.68N., 29°49'.25E
40°44'.43N., 29°47'.94E
40°44'.50N., 29°47'.07E (Sahil)
(2) 40°44'.64N., 29°48'.18E (2911'de 40°44'.69N., 29°48'.25E) mevkii merkez olmak üzere
mevcut, G‹RMEK YASAKTIR notu silinmelidir.
(3) 40°44'.42N., 29°47'.60E mevkii merkez olmak üzere mevcut, Not (Not'a bak) notu silinmelidir.
(4)
40°52'.90N., 29°47'.50E mevkii merkez olmak üzere mevcut, Not silinmelidir.
Haritalar (Son Düzeltme) : – TR.2915 (1,2) (134/01) – 2911 (1,2) (134/01) – 291 (1,3,4) (173/01).
Gölcük Deniz Üs Komutanl›¤›.
*220
MARMARA DEN‹Z‹ – ‹mral› Adas› Liman› – Ba¤lama flamand›ras›
40°33'.27N., 28°32'.57E mevkiine ba¤lama flamand›ras› sembolü,
koyulmal›d›r.
Harita (Son Düzeltme) : – TR.2924 (‹mral› Adas›, plan A) (143/01) .
Kurtarma Sualt› Komutanl›¤›.
221
EGE DEN‹Z‹ – Yunanistan – Nisos Samos (Sisam Adas›) ile Nisos Furni Adas› Aras›
Nisos Lipso ile Nisos Leros Adas› – Denizalt› elektrik kablolar›
Denizalt› elektrik kablosu, afla¤›daki mevkiileri birlefltirecek flekilde çizilmelidir.
(a)
(b)
(c)
(d)
37°40'.70N., 26°35'.40E (Sahil)
37°40'.10N., 26°35'.00E
37°37'.90N., 26°32'.05E
37°37'.85N., 26°31'.70E (Sahil)
ve
(e) 37°12'.00N., 26°48'.70E (Sahil)
(f) 37°12'.20N., 26°48'.85E
(g) 37°16'.55N., 26°46'.90E (Sahil)
Haritalar (Son Düzeltme) : – TR.22 A (218/01) – 22 B (a-d) (207/01).
BA. ‹lan No.: 42/4143, 4144 - 01.
4
HAR‹TA VE NOT‹K YAYINLARA A‹T DÜZELTMELER
*222
(1)
II
AKDEN‹Z – Türkiye, Güney Sahili – Antalya – Manavgat Güneyi – fiamand›ralar;
‹kmal boru Hatt›
‹kmal boru hatt›, afla¤›daki mevkiileri birlefltirecek flekilde çizilmelidir.
(a) 36°44'.00N., 31°30'.40E (Sahil)
(b) 36°43'.25N., 31°28'.80E (Mevcut fiamand›ra)
ve
(c) 36°43'.85N., 31°30'.75E (Sahil)
(d) 36°42'.73N., 31°30'.42E
(2)
1 ile çizdirilen ikmal boru hatlar› üzerine, Su notu yaz›lmal›d›r.
(3)
Afla¤›daki mevkiilere konik flamand›ra sembolü,
(a) 40°43'.60N., 31°29'.62E
(b) 40°43'.32N., 31°30'.58E
Harita (Son Düzeltme) : – TR.323 (171/01) .
Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlügü .
5
koyulmal›d›r.
7
*
38 06.8
0 38.4
*
-‹skele kuzey ucunda
*
42985.2
E0147.52
*
*
Basin ‹skele
*
38 06.7
0 38.3
Mouth of Rio Segura.
‹skele güney ucunda
42985
E0147.5
42985.1
E0147.51
36 49.8
2 27.6
-Cargadero No2.
ucunda
42530
E0102
*
38 06.7
0 38.5
*
*
36 32.6
4 36.8
-Dique de Abrigo.
Ucunda
42100
E0059
*
Fl (4) G 9s
*
Fl (3) G 9s
*
Fl (3) R 9s
Fl G5s
Fl(4) R 12s
*
...
*
...
8
8
10
*
1
*
3
*
5
5
4
3
4
4
*
Yeflil destek
*
Yeflil destek
*
K›rm›z› destek
Yeflil madeni yap›
K›rm›z› piramidal kule
FENERLER VE S‹S ‹fiARETLER‹ (2001) K‹TABI'NA A‹T DÜZELTMELER
*
*
(fi0.5,k1.5)x2,fl0.5,k4.5.
*
(fi0.5,k1.5)x2,fl0.5,k4.5.
fi0.5.
TE 2001.
*
(fi1,k1)x3,fl1,k5
44/01
III
9
42 27.0
18 32.4
-Herceg-Novi Güney
Mendirek ucunda
-R›ht›m ucunda
77750
E3624
78060
E3655
42 28.2
18 41.4
*
*
42 25.3
18 33.1
*
42 37.2
3 02.4
38 06.6
0 38.7
*
38 06.6
0 38.5
*
-Dobre
*
Saint Cyprien.Jetee Sud
*
46640
E0513
77735
E3622.5
--
*
MARINA DE LAS DUNAS
-Girifl
42987.2
E0147.72
*
42987
E0147.7
*
FG
Fl (2) G 5s
*
Fl G 5s
*
Fl (4) R 15s
Fl R 4s
*
Fl G 4s
6
9
6
*
10
...
*
...
*
3
5
5
7
*
6
1
*
5
7
1
*
1
*
Yeflil madeni sütun
Köfleli dikili tafl
*
Platformlu, beyaz yuvarlak
kule
*
Kulube üzerinde, üstü
k›rm›z›, beyaz sütun
K›rm›z› destek
*
Yeflil destek
FENERLER VE S‹S ‹fiARETLER‹ (2001) K‹TABI'NA A‹T DÜZELTMELER
*
*
TE 2001
*
*
fi0.5,k0.5,fl0.5,k3.5
fi0.5.
*
*
(fi0.5,k2)x3,fl0.5,k7
fi0.5
fi0.5
III
11
42 06.0
19 05.5
--Marina. Kuzey iskele
*
----Güney iskele
*
-- Bal›kç› Liman›. Kuzey
mendirek
78444
E3694
*
78444.1
E3694.1
*
84098.7
E4174.87
*
38 02.3
23 33.1
*
42 06.0
19 05.6
*
42 28.0
18 44.3
*
-Paranj
*
*
78211
E3671
*
42 29.2
18 41.6
-Gospa
78146
E3663.6
*
42 30.8
18 41.9
-Risan.
Mendirek ucunda
78140
E3663
*
FG
*
Fl (3) R 5s
Fl (3) G 5s
*
Fl (2) G 6s
*
Fl (2) R 6s
*
Fl(3) G 6s
*
7
*
6
7
*
7
*
5
7
*
3
6
*
3
6
3
5
*
6
6
*
6
1
2
5
*
Yeflil bandl›, madeni çatk›
kule
*
Platformlu, k›rm›z› yuvarlak
kule
Platformlu, yeflil yuvarlak
kule
*
Platformlu, beyaz yuvarlak
kule
*
Yuvarlak tafl kule
*
Galerili ve sütunlu, yeflil
yuvarlak kule
FENERLER VE S‹S ‹fiARETLER‹ (2001) K‹TABI'NA A‹T DÜZELTMELER
*
*
Y›k›ld› (T) 2001.
*
(fi0.5,k1.5) x2,fl0.5,k2.5.
(fi0.5,k0.5) x2,fl0.5,k2.5.
*
fi0.5,k0.5,fl0.5,k4.5.
*
fi0.5,k0.5,fl0.5,k4.5.
*
(fi0.5,k1) x2,fl0.5,k2.5.
III
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
Haftal›k Denizcilere ‹lanlar Y›ll›¤› 2001 adl› yay›n›n 9 nolu paragraf›na bak›n›z. Afla¤›daki
bildiriler 5 Kas›m 2001 tarihine kadar yay›nlanan SEY‹R B‹LD‹R‹LER‹'ni ve 16 Ekim 2001
tarihine kadar yay›nlanan NAVAREA III bildirileri ile planlama aflamas›nda olan ve henüz bildiri
numaras› verilmemifl SEY‹R B‹LD‹R‹LER‹'ni kapsar.
(1) TÜRK‹YE SAH‹LLER‹
(a) Yay›nlanm›fl Olanlar :
1998 SER‹S‹
81. KARADEN‹Z - R‹ZE L‹MANI
Rize Liman›nda ana mendirek uzatma çal›flmalar› nedeniyle mendirek ucundaki fener sökülmüfl
olup, Rize Liman›na girecek olan gemilerin gece limana girmemeleri ve mevcut mendirek ucunda
en az 50 - 60 metre aç›k geçmeleri denizcilere duyurulur.
368. ‹STANBUL BO⁄AZI
41°01'04"N., 28°59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü¤ü çal›flmamaktad›r.
1999 SER‹S‹
52. KARADEN‹Z - G‹RESUN L‹MANI
DLH ve TD‹ uzmanlar›nca Liman mahalinde yap›lan incelemeler sonucunda, Giresun Liman› k›smen
deniz trafi¤ine aç›lm›flt›r. Giresun Liman›na girifl yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl›¤›
ile irtibat kuracaklard›r.
78. KARADEN‹Z - FATSA
20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar› neticesinde, Fatsa Liman Baflkanl›¤›
yetki s›n›rlar›nda bulunan Bolaman ve Yal›köy bal›kç› bar›naklar› ana mendireklerindeki dolgu ve tahkimat tafllar›n›n, her iki mendire¤in girifllerine yay›ld›¤› için tehlike arzetmektedir.Denizcilere duyurulur.
80. KARADEN‹Z - TRABZON L‹MANI
20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar› neticesinde, Trabzon Liman› ana
mendire¤inin (çakar fener dahil) 135 metresi tamamen, 145 metresi ise kullan›lmaz durumdad›r. Trabzon Liman›na girifl yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl›¤› ile irtibat kurmalar› ve Liman
Baflkanl›¤› bilgisi d›fl›nda hareket etmemeleri, Denizcilere duyurulur.
81. KARADEN‹Z – ORDU
20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar› neticesinde, Ordu Liman
Baflkanl›¤›'n›n yetki s›n›rlar› içinde bulunan Mersin Köyü bal›kç› bar›na¤›'n›n dolgu ve tahkimat
tafllar›n›n, her iki mendirek girifllerine yay›ld›¤› için tehlike arz etmektedir. Denizcilere duyurulur.
13
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
2000 SER‹S‹
205.
KARADEN‹Z – SAMSUN L‹MANI
Samsun Liman›nda; ÇEK‹RGE isimli tarak gemisi ile ikinci bir duyuruya kadar tarama çal›flmalar›
yap›lacakt›r. Tarama süresince r›ht›mlar, limaniçi ve demiryerleri zaman zaman trafi¤e
kapat›lacakt›r. Liman girifli yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl›¤› ile irtibat kuracaklard›r.
2001 SER‹S‹
37. KARADEN‹Z - G‹RESUN
Bulancak ‹skelesinin; Sahil Yolu yap›m çal›flmalar› nedeniyle iskele tam boyu 262 metreden 175
metreye düflmüfltür.Çal›flmalar nedeniyle derinliklerde de azalma olabilece¤inden iskeleyi kullanacak gemilerin VHF Kanal 16 'dan Liman Baflkanl›¤› ile irtibat kurmalar› gerekmektedir. Denizcilere duyurulur.
188.
S‹NOP – AYANCIK L‹MANI
5 Haziran 2001 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar› neticesinde, Sinop Ayanc›k
Liman Baflkanl›¤›'n›n yetki s›n›rlar› içinde bulunan Denizciler Mahallesi bal›kç› bar›na¤›'n›n dolgu
ve tahkimat tafllar›n›n, her iki mendirek girifllerine yay›ld›¤› için tehlike arz etmektedir. Denizcilere
duyurulur.
227.
KARADEN‹Z - TÜRK‹YE - RUSYA
Mavi Ak›m Projesi kapsam›nda 23 Temmuz 2001 tarihinden itibaren Novorossisk/RUSYA
(44°20'16"N., 38°35'51"E) Liman›ndan bafllamak üzere; Olympic Commander, Normand Vester,
Far Grimshdder, Akademik Golitsyn, Polar Pirince, Castoro Otto isimli gemiler çal›flmalara bafllam›flt›r.Do¤algaz çal›flmalar› Novorossisk/RUSYA – Samsun/TÜRK‹YE (41°21'53"N., 36°42'43"E)
hatt› aras›nda 15 Haziran 2002 tarihine kadar devam edecektir.D/P SA‹PEM 7000 isimli gemi 6-7
A¤ustos 2001 tarihlerinde bo¤azlardan geçerek 7 Eylül 2001 tarihinden itibaren çal›flmalara
bafllam›flt›r.Çal›flma yapan gemilerden 1.5 deniz mili aç›k geçilmesi; Denizcilere duyurulur.
245.
EGE DEN‹Z‹ - KUfiADASI
Kufladas› Yat Liman› bat›s›nda; 37°52'24"N., 27°15'10"E ile 37°51'49"N.,27°15'34"E mevkiileri
aras›ndaki mevcut deflarj boru hatt›n›n onar›m çal›flmalar› yap›lacakt›r.Kufladas› Yat Liman›na girifl
yapacak gemilerin VHF kanal 73'den Kufladas› Yat Liman› yetkilileriyle, Kufladas› aç›klar›nda seyir
yapacak gemilerin ise VHF kanal 16'dan liman baflkanl›¤› ile irtibat kurmalar› gerekmektedir.Denizcilere duyurulur.
14
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
306.
IV
‹STANBUL BOGAZI
‹stanbul Bo¤az› güney girifli (Kad›köy inci burnu) 40°59'27"N., 29°01'03"E ile 41°00'01"N.,
28°59'35"E mevkii aras›ndaki 2308 metre uzunlugundaki hat üzerinde 26 fiubat 2002 tarihine kadar
deflarj boru hatt› çal›flmalar› yap›lacakt›r. Denizcilere duyurulur.
313.
KARADEN‹Z – SAMSUN
Mavi Ak›m projesi kapsam›nda Civa Burnu do¤usunda afla¤›daki s›n›rland›r›lm›fl saha içerisinde
çal›flmalar yap›lacakt›r.Çal›flma yapan gemilerden aç›k geçilmesi; Denizcilere duyurulur.
(a)
(b)
(c)
(d)
41°31'20"N., 36°49'33"E
41°31'25"N., 36°51'33"E
41°21'55"N., 36°44'49”E (Sahil)
41°22'00"N., 36°43'19”E (Sahil)
315.
AKDEN‹Z – ‹SKENDERUN
"ATWOOD SOUTHERN CROSS" ismli petrol platformu; K›l›ç - 1 arama kuyusu deniz dibi sondaj çal›flmal›r›n›, 36°30'34"N., 35°47'50"E mevkii merkez olmak üzere 5 mil yar›çap›ndaki sahada
30 Kas›m 2001 tarihine kadar yapacakt›r. Çal›flma sahas›na girilmemesi; Denizcilere duyurulur.
321.
EGEDEN‹Z‹
14 ve 15 Kas›m 2001 tarihlerinde 0500Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahalarda e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
061 SAHASI
40°37'00"N., 26°04'42"E noktas› ile 40°19'00"N.,26°13'00"E noktas›ndaki Büyük Kemikli fenerini
birlefltiren hatt›n do¤usunda kalan deniz sahas›.
062 SAHASI
40°37' 00"N., 26°04' 42"E
40°37' 00"N., 25°58' 00"E
40°19' 00"N., 25°58' 00"E
40°19' 00"N., 26°13' 00"E
322.
AKDEN‹Z
22 ve 23 Kas›m 2001 tarihlerinde 0500Z dan 1400Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahalarda e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
A – 80 SAHASI
36°50'00"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°32'30"E
36°46'54"N., 28°32'30"E
36°50'00"N., 28°27'06"E
Devam› onalt›nc› sayfadad›r.
15
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
A – 091 (MUADDEL – I)
36°30'00"N., 28°34'00"E
36°23'00"N., 28°34'00"E
36°09'00"N., 29°19'00"E
36°25'00"N., 29°19'00"E
323.
EGEDEN‹Z‹
27 - 29 Kas›m 2001 tarihleri aras›nda 1000Z dan 1600Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
YELKEN SAHASI
38°51'00"N., 26°37'00"E
38°51'00"N., 26°19'30"E
38°48'30"N., 26°12'24"E
38°44'45"N., 26°15'00"E
324.
EGE DEN‹Z‹
27 - 29 Kas›m 2001 tarihleri aras›nda 0600Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahalarda e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
072 SAHASI (MUADDEL - 1)
38°40'50"N., 26°34'00"E
38°51'00"N., 26°36'06"E
38°51'15"N., 26°46'15"E
38°44'30"N., 26°45'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
073 SAHASI (MUADDEL - 1)
39°00'00"N., 25°48'00"E
38°45'00"N., 25°41'00"E
38°42'44"N., 26°10'00"E
38°53'32"N., 26°10'00"E
074 SAHASI (MUADDEL - 1)
38°40'50"N., 26°34'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
38°37'06"N., 26°46'00"E
38°33'45"N., 26°38'45"E
16
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
(b) Yay›nlanacak Olanlar
... EGEDEN‹Z‹
4 ve 5 Aral›k 2001 tarihlerinde 0500Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahalarda e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
061 SAHASI
40°37'00"N., 26°04'42"E noktas› ile 40°19'00"N.,26°13'00"E noktas›ndaki Büyük Kemikli fenerini
birlefltiren hatt›n do¤usunda kalan deniz sahas›.
062 SAHASI
40°37' 00"N., 26°04' 42"E
40°37' 00"N., 25°58' 42"E
40°19' 00"N., 25°58' 42"E
40°19' 00"N., 26°13' 00"E
... EGE DEN‹Z‹
10 Aral›k 2001 tarihinde 0300Z dan 0800Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan sahada
e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
072 SAHASI (MUADDEL - 1)
38°40'50"N., 26°34'00"E
38°51'00"N., 26°36'06"E
38°51'15"N., 26°46'15"E
38°44'30"N., 26°45'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
... AKDEN‹Z
10 Aral›k 2001 tarihinde 0300Z dan 0800Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan sahada
e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
A – 80 SAHASI
36°50'00"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°32'30"E
36°46'54"N., 28°32'30"E
36°50'00"N., 28°27'06"E
17
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
... AKDEN‹Z
11 ve 12 Aral›k 2001 tarihlerinde 0500Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
A – 091 SAHASI
36°25'N., 29°19'E
36°30'N., 28°34'E
36°25'N., 28°34'E
36°09'N., 29°19'E
... AKDEN‹Z
12 ve 13 Aral›k 2001 tarihlerinde 0500Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
A – 78 SAHASI
36°07' 50"N., 30°15' 55"E
36°17' 15"N., 30°21' 15"E
36°12' 50"N., 30°25' 00"E
36°12' 30"N., 30°30' 00"E
36°07' 30"N., 30°30' 00"E
... EGE DEN‹Z‹
13 ve 14 Aral›k 2001 tarihlerinde 0600Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahalarda e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
072 SAHASI (MUADDEL - 1)
38°40'50"N., 26°34'00"E
38°51'00"N., 26°36'06"E
38°51'15"N., 26°46'15"E
38°44'30"N., 26°45'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
073 SAHASI (MUADDEL - 1)
39°00'00"N., 25°48'00"E
38°45'00"N., 25°41'00"E
38°42'44"N., 26°10'00"E
38°53'32"N., 26°10'00"E
074 SAHASI (MUADDEL - 1)
38°40'50"N., 26°34'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
38°37'06"N., 26°46'00"E
38°33'45"N., 26°38'45"E
18
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
... EGEDEN‹Z‹
13 Aral›k 2001 tarihinde 1000Z dan 1600Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan sahada
e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
YELKEN SAHASI
38°51'00"N., 26°37'00"E
38°51'00"N., 26°19'30"E
38°48'30"N., 26°12'24"E
38°44'45"N., 26°15'00"E
... AKDEN‹Z
20 ve 21 Aral›k 2001 tarihlerinde 0600Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahalarda e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
LT D-13 SAHASI
36°26'00"N., 35°29'00"E
36°17'00"N., 35°24'00"E
36°32'00"N., 34°42'00"E
36°40'04"N., 34°52'00"E
A - 76 SAHASI
36°15'00"N., 35°49'10"E
36°15'00"N., 35°32'30"E
36°34'45"N., 35°32'00"E
36°50'00"N., 35°53'00"E
36°34'48"N., 36°08'00"E
(2) DIfi KAYNAKLI B‹LD‹R‹LER (NAVAREA III)
BÖLÜM 1
(NAVAREA III Saha Koordinatörlü¤ünce yay›nlanan ve yürürlükte olan bildiriler)
2001 SER‹S‹
168.
KARADEN‹Z
"ISKATEL" isimli araflt›rma gemisi, 30 Aral›k 2001 tarihine kadar afla¤›daki s›n›rland›r›lm›fl saha
içersinde sismik çal›flmalar yapacakt›r.Çal›flma gemisinden aç›k geçilmesi; Denizcilere duyurulur.
(a) 44°51'N., 35°53'E
(b) 45°00'N., 36°10'E
(c) 45°05'N., 36°32'E
(d) 44°36'N., 36°33'E
(e) 44°43'N., 35°53'E
19
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
479.
IV
SARDUNYA GÜNEY‹
39°12'.7N., 08°20'.3E mevkiindeki "Secca Grande" s›¤l›k bik›n› sönüktür.
492.
MISIR
Port Said ve Damietta yak›nlar›nda yeni bir trafik ayr›m bölgesi kurulacakt›r.IMO' nun deniz
emniyet komitesi taraf›ndan son kabulün ilan›na kadar, M›s›r Hükümet 'inin ça¤r›lar›na bütün ticaret
gemileri uyacakt›r.
498.
DO⁄U AKDEN‹Z
Afla¤›daki mevkiiler aras›nda M/V "NORTERN ACCESS" gemisi taraf›ndan iki ay boyunca 7900
metre kablo yedekleyerek sualt› sismik taramas› icra edilecek ve kablonun sonuna radar reflektörü
ve iflaret flamand›ras› ba¤lanacakt›r.
(a)
(b)
(c)
(d)
33°03’N., 35°05'E
34°00’N., 33°40'E
31°15’N., 33°24'E
32°28’N., 32°25'E
503.
LIGURIAN DEN‹Z‹
43°26'.3N., 9°54'.1E mevkiindeki gorgona adas› – Paratella burnu feneri sönüktür.
505.
AKDEN‹Z
C/S "OCEANIK VIKING" isimli gemi; 21 Eylül 2001 tarihinden itibaren, Catania ile Alexandria
aras›nda afla¤›daki mevkiilerde kablo serme operasyonuna devam etmektedir.Çal›flma gemisinden
1000 metre aç›k geçilmesi; Denizcilere duyurulur.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
37°04'.5N., 16°03'.0E
36°06'.2N., 17°16'.8E
35°39'.0N., 18°10'.8E
35°06'.3N., 19°06'.0E
34°40'.7N., 20°01'.0E
33°49'.7N., 21°08'.9E
33°27'.9N., 22°06'.0E
511.
(h) 33°17'.1N., 23°01'.5E
(›) 32°54'.0N., 24°06.0E
(i) 32°34'.4N., 24°58'.5E
(j) 32°11'.0N., 26°00'.0E
(k) 31°48'.5N., 27°03'.0E
(l) 31°38'.7N., 27°57'.0E
(m) 31°20'.5N., 29°07'.2E
‹YON DEN‹Z‹
M/V "THETIS" isimli gemi; 25 Eylül 2001 tarihinden itibaren, afla¤›daki mevkiiler aras›nda kalan
sahada sörvey çal›flmalar› yap›lmaktad›r.Çal›flma gemisinden aç›k geçilmesi; Denizcilere duyurulur.
(a)
(b)
(c)
(d)
37°17'N., 15°14'E
37°10'N., 15°30'E
37°05'N., 15°18'E
37°08'N., 15°14'E
20
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
515.
IV
ADR‹YAT‹K DEN‹Z‹
M/V "YEOMAN" ve "URAGANO" isimli gemiler; 44°20'.9N., 12°36'.4E ile 44°23'.5N., 12°33.6'E
mevkiileri aras›nda sualt› boru döfleme çal›flmalar› yapacakt›r.Çal›flma gemisinden 1000 metre aç›k
geçilmesi; Denizcilere duyurulur.
516.
BON‹FACIO BOGAZI
41°19'.0N., 9°15'.3E mevkiindeki Racon Ecueil Lavezzi sierra çal›flm›yor.
518.
LIGURIAN DEN‹Z‹
42°59'.0N., 06°12'.4E mevkiindeki Porquerolles adas› DGPS istasyonu 286.5 Khz. kanal›nda
çal›flmaktad›r.
520.
T‹REN‹YEN DEN‹Z‹
38°57'.1N., 16°09'.5E mevkiindeki Cape Suvero feneri sönüktür.
536.
L‹GUR‹YEN DEN‹Z‹
43°25'.1N., 9°54'.1E mevkiindeki fenerin karakteri geçici olarak Fl(2) 9s 3M olarak de¤ifltirilmifltir.
542.
S‹C‹LYA KANALI
M/V "URANIA" isimli gemi; ikinci bir duyuruya kadar, afla¤›daki mevkiiler boyunca sörvey
çal›flmalar› yapacakt›r.Çal›flma gemisinden aç›k geçilmesi; Denizcilere duyurulur.
(a) 37°23'.1N., 11°35'.5E
(b) 37°17'.1N., 11°30'.1E
546.
SARDUNYA
40°31'.7N., 9°49'.7E mevkiindeki Capo Lomino fenerine güvenilmez.
558.
KARADEN‹Z
M/V "SAIPEM 7000" isimli gemi 31 Aral›k 2001 tarihine kadar afla¤›daki mevkiiler aras›nda kalan
sahada sualt› boru döfleme çal›flmalar› yapacakt›r.
(a)
(b)
(c)
(d)
44°17'.0N., 38°24'.0E
44°09'.5N., 38°21'.4E
44°03'.6N., 38°20'.6E
44°01'.3N., 38°13'.6E
561.
(e) 43°59'.9N., 38°11'.5E
(f) 42°51'.9N., 37°42'.3E
(g) 42°48'.1N., 37°41'.0E
‹YON DEN‹Z‹
37°43'.7N., 15°12'.7E mevkiindeki Riposto Liman› fenerine güvenilmez.
562.
‹YON DEN‹Z‹
38°16'.2N., 15°13'.9E mevkiindeki Sicilya Milazzo Burnu fenerine güvenilmez.
21
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
(2) DIfi KAYNAKLI B‹LD‹R‹LER (NAVAREA III)
Bölüm 2
Yürürlükteki NAVAREA III bildirilerinin 2001 seri nolar› : 168, 479, 492, 498, 499, 501, 502, 503, 505,
511, 515, 516, 518, 520, 536, 542, 546, 552, 558, 561 ve 562 .
BÖLÜM 3
562/01 no.lu ilana kadar NAVAREA III taraf›ndan yay›nlanm›fl Sondaj Platformlar›
BÖLGE/Platform ‹smi
Enlem
Boylam
40°43'.3N
36°12'.7N
34°17'.0N
31°46'.9N
31°39'.5N
34°44'.7N
34°43'.6N
34°41'.4N
34°44'.2N
34°41'.8N
31°34'.0N
33°47'.2N
34°34'.1N
33°26'.5N
31°55'.1N
31°54'.9N
34°22'.0N
31°33'.7N
33°41'.4N
31°51'.7N
31°35'.0N
31°42'.3N
31°54'.9N
35°46'.9N
30°24'.1N
30°24'.5N
30°27'.3N
31°34'.8N
31°34'.5N
01°16'.1E (NAV III 501/01)
35°19'.9E
11°25'.3E
31°14'.7E
31°14'.3E
11°05'.7E
11°06'.6E
11°05'.8E
11°05'.4E
11°05'.2E
32°26'.0E
11°53'.6E
12°31'.6E
11°18'.1E
31°51'.3E
31°54'.0E
11°52'.0E
32°29'.3E
11°38'.7E
31°06'.4E
31°16'.1E
32°24'.5E
31°54'.0E
14°29'.9E (NAV III 502/01)
30°12'.0E
30°14'.2E
30°05'.7E
30°07'.8E
30°07'.3E
Akdeniz (Bat›/Güney/Güneydo¤u)
Actinia
Atwood Southern Cross
Ashtart 6
Baltim East
Baltim S-1
Cercina I
Cercina II
Cercina III
Cercina VI
Cercina VII
Darfeel
Didon
Isis
El Bibene
Happy
Key Singapore
Miskar
P.Fouad
Santa Fe 136
Temsah
Nidoco 9
Wakar
West Aken
Zagreb l
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
Devam› yirmiüçüncü sayfadad›r.
22
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
Adriyatik Denizi - ‹yon Denizi
Armida 1
Bonaccia
Ivana B
Ivana D
Ivana E
Is›s
Morena I
Labin
Panon
R.T. Mayer
R.W. Monwel
Steward
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
44°28'.5N
43°36'.0N
44°41'.2N
44°47'.0N
44°44'.7N
34°34'.1N
44°13'.6N
44°03'.3N
44°04'.1N
44°32'.8N
44°12'.7N
44°12'.8N
44°30'.0N
40°50'.0N
12°27'.2E
14°21'.2E
13°13'.1E
13°15'.8E
13°14'.8E
12°31'.6E (NAV III 552/01)
12°29'.0E
13°32'.6E (NAV III 499/01)
14°00'.4E
12°29'.7E
12°42'.3E
12°46'.6E
13°00'.0E
18°17'.0E
44°36'.0N
45°40'.4N
44°31'.9N
44°28'.9N
45°30'.0N
45°15'.0N
29°21'.5E
31°41'.3E
29°28'.1E
29°38'.7E
30°51'.8E
31°43'.0E
Karadeniz
F. Gloria
Número 11
Prometeu
Saturn
Sivash
Taurida
23
D‹⁄ER DUYURULAR
V
(1) SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
WEB S‹TES‹
Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤› 'n›n " Web Sitesi " Ocak 2001 tarihinden itibaren hizmete girmifltir.
Haftal›k Denizcilere ‹lanlar, akrobat reader program› ile okunabilecek formatta " Web
Sitesinde " yay›mlanmaktad›r.
‹nternet
: http://www.shodb.gov.tr.
Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤›.
(2) SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
TRT – TELETEXT YAYINLARI
Ar›zal› seyir yard›mc›lar›n›n gemilere duyurulmas› amac›yla haz›rlanan TELETEKS sayfas›, EK‹M 2001 tarihinden itibaren TRT – TELEGÜN (TELETEXT) 'de 193 sayfa numaras›
ve " ARIZALI SEY‹R YARDIMCILARI " bafll›¤› ad› alt›nda hizmete girmifltir.
Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤›.
24
H‹DROGRAF‹K MEMORANDUM
1 - 11 Nisan 1966 gün ve 12271 say›l› resmi gazetede yay›nlanan 6/6218 say›l› BAKANLAR KURULU
KARARNAMES‹ ve 1738 say›l› Seyir ve Hidrografi Hizmetleri kanunu uyar›nca denizcilerimiz
taraf›ndan Navigasyon ve Deniz emniyetini do¤rudan etkileyen afla¤›da belirtilen hususlar›n Seyir,
Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤›'na bildirilmesi gerekmekte olup, can ve mal emniyetini
sa¤layan deniz emniyeti çal›flmalar›na tüm denizcilerin kat›lmas›n› bekleriz.
a. Liman ve k›y›larda mevcut harita ve planlara göre meydana gelmifl de¤ifliklikler, ilaveler ve uyumsuzluklar var m›? (Örne¤in yeni r›ht›m, yeni iskele, mendirek, denizin doldurulmas›, bat›k, deflarj,
yeni fener, flamand›ra tesisi, tarama, yat liman›, bal›kç› bar›na¤›, havuz, ponton, çekek yeri, dolfin v.b.)
b. Liman s›n›rlar› içinde tesbit edilen/rapor edilen derinlik de¤iflikli¤i mevcut mu?
c. Liman yaklafl›m›nda sahil görünümünde harita ve k›lavuz kitaplar›na göre meydana gelmifl
de¤ifliklikler var m›?
d. fiamand›ralar›n flekil ve renk bak›m›ndan harita ve notik yay›nlarla uyumsuzlu¤u var m›?
e. Fenerler, flamand›ral› fenerler, sis iflaretleri ve alametleri harita ve notik yay›nlar ile uyumsuzlu¤u
mevcut mu?
f. Görülecek tehlikeli yüzer cisimler.
g. Bildirilmesinde gerek duyulan di¤er hususlar.
2 - Yukar›da belirtilen hususlar›n bildirilmesi durumunda bölgedeki en büyük ölçekli harita kullan›lmal› ve
mümkün oldu¤u takdirde kroki gönderilmelidir.
3 - Tesbit edilen derinlik de¤iflikliklerinde kullan›lan (Eco Sounder) iskandil cihaz›n›n marka ve modeli ile
graf ka¤›d›n›n gönderilmesi yararl› olacakt›r.
Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤›
Tehlike teflkil eden bilginin genel yeri
:
Tehlike teflkil eden bilginin cinsi
:
Tehlike teflkil eden bilginin mevkii
:
Etkilenen haritalar
: TR.no.
N.
E.
BA.no.
SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹
DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
81647
ÇUBUKLU
‹STANBUL
1738 Say›l› Yasa ve 6/6218 Say›l› Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyar›nca Posta ücretinden muaft›r.
TCG
TCSG
M/S
S/S
Kaptan/Komutan
Gün
/
/2001
Rütbesi
Ad› ve Soyad›
‹mzas›

Benzer belgeler

Denizcilere İlanlar - 2003 / 11 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi

Denizcilere İlanlar - 2003 / 11 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi az 50 - 60 metre aç›k geçmeleri denizcilere duyurulur. 368. ‹STANBUL BO⁄AZI 41°01'04"N., 28°59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü¤ü çal›flmamaktad›r. 1999 SER‹S‹ 52. KARADEN‹Z - G‹RESUN L‹MANI DLH...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2002 / 34 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi

Denizcilere İlanlar - 2002 / 34 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi en az 50 - 60 metre aç›k geçmeleri denizcilere duyurulur. 368. ‹STANBUL BO⁄AZI 41°01'04"N., 28°59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü¤ü çal›flmamaktad›r. 1999 SER‹S‹ 52. KARADEN‹Z - G‹RESUN L‹MANI ...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2003 / 6 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

Denizcilere İlanlar - 2003 / 6 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 78. KARADEN‹Z - FATSA 20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar› neticesinde, Fatsa Liman Baflkanl›¤› yetki s›n›rlar›nda bulunan Bolaman ve Yal›köy bal›kç› bar›naklar› ana men...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2000/33 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

Denizcilere İlanlar - 2000/33 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Seyir haritalar› en son düzeltmeleri ifllenmifl olarak, Bütünleflik Malzeme Yönetim Sistemi (BMYS) stok ve kay›t ifllemleri yap›larak karfl›lanmas› gerekti¤inden, taleplerin fax, mesaj, uygun vas›ta ile...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2001/46 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

Denizcilere İlanlar - 2001/46 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi HAR‹TA VE NOT‹K YAYIN TEM‹N‹ Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan üretilen harita ve notik yay›nlar, Baflkanl›¤›m›zda sat›ld›¤› gibi; Baflkanl›¤›m›z›n yetkili sat›fl bayiliklerinde de sat›lmaktad›r. ‹htiyaç sahip...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2002/7 (Metin)

Denizcilere İlanlar - 2002/7 (Metin) HAR‹TA VE NOT‹K YAYIN TEM‹N‹ Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan üretilen harita ve notik yay›nlar, Baflkanl›¤›m›zda sat›ld›¤› gibi; Baflkanl›¤›m›z›n yetkili sat›fl bayiliklerinde de sat›lmaktad›r. ‹htiyaç sahip...

Detaylı