GLORİA PART SİTESİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR

Transkript

GLORİA PART SİTESİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR
GLORİA PART SİTESİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR
Denetim Kurulu talebine istinaden; Kat mülkiyeti kanunu gereği; Kat Malikleri
Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlaması için 23
Haziran 2016 Perşembe günü saat 21.00’de A Blok terasında olağan olarak
toplanması için yasal çağrıdır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde,
ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın 30 Haziran 2016 Perşembe Günü
saat 21.00’de aynı yerde yapılacaktır. 06.06.2016
Gündem:
1) Açılış ve Yoklama,
2) Divan Başkanı ve üyelerin seçimi, Başkanlık divanına tutanakları imza yetkisi verilmesi,
3) Gündemin okunması,
4) Dönemin Denetim raporlarının genel kurula sunulması ve genel kurulca ibra oylaması,
5) Blok mali ve idari yapılarının ayrılmasına ilişkin söz almak isteyen maliklere söz verilmesi,
6) Blok mali ve idari yapılarının ayrılmasına ilişkin karar için oylama yapılması,
7) Blokların görevli(kapıcı) ve güvenlik personeli çalıştırma tercih ve esaslarının karara
bağlanması,
8) Aşağıdaki hususların görüşülerek yaptırılıp yatırılmamasına; yaptırılacaksa bütçesinin
belirlenmesi ve maliklerden toplanma şeklinin belirlenmesine, yapılacak işler için firma
tespiti ve iş içeriğinin Denetim Kurulunun yetkisine bırakılması için karar alınması;
a) Güç kaynağı,
b) Çocuk bisiklet park alanı yapımı,
c) Maliklerin diğer önerileri,
9) Blok - site yönetici ve denetim kurulunun seçilmesi,
10) Dilek ve temenniler
Gloria Part Evleri Sitesi Yönetimi
Aysis Yönetim A.Ş.
İnönü Cad. No:342 K.1 D.7 Hatay İzmir
Önemli Not:
Toplantıya katılan kat maliklerinin tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, vekaletle
katılacak olan kişinin ise ekte sunulan vekaletname ile birlikte aynı evrakları getirmesi gerekir.
(Kat mülkiyeti başvurusu için de bu evraklar gerekli olup, toplantı sonrası müracaat edilecektir.)
VEKALETNAME
“Gloria Part Sitesi ”
Genel Kurul Divan Heyeti Başkanlığına
Sitemizin bahçesinde; 23 Haziran 2016 Perşembe günü saat 21.00’de, çoğunluk sağlanamadığı
takdirde 30 Haziran 2016 Perşembe günü Saat 21.00’de aynı yerde (A blok terasında) yapılacak olan
Kat Malikleri Kurulu olağan toplantısına katılamayacağımdan dolayı;
Genel Kurulda şahsıma bu belgeyi size getiren aşağıda açık kimliği yazılı
……………………………………………….’i beni temsil etmek üzere vekil olarak tayin ettim.
Kabulünü arz ederim.
Vekil Tayin Eden
Bağımsız Bölüm Sahibi
Vekil Tayin Edilen
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Telefon No
İmzası
III - OYA KATILMA: Kat Mülkiyeti Kanunu : Madde 31
1- Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.
2- Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için
ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne
olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı
yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.
3- Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden
vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni
mümessili temsil eder.
4- Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde
beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.
Toplantıya katılamayacak Kat Malikinin bu vekaletnameyi imzalayarak Divan Başkanlığına ulaştırması
önemle rica olunur.