6-11.9.2005 Yar›n›n ruhunu yakalay›n Get the spirit of

Transkript

6-11.9.2005 Yar›n›n ruhunu yakalay›n Get the spirit of
Yar›n›n ruhunu yakalay›n
Get the spirit of
tomorrow
Uluslararas› Bilgi ve ‹letiflim
Teknolojileri Fuar›
International Trade Fair
for Information Technology,
Telecommunications,
Software & Services
6-11.9.2005
‹stanbul, Turkey
Yar›n›n ruhunu yakalay›n
Get the spirit of tomorrow
2005 y›l›nda CeBIT Biliflim Eurasia
farkl› bir yap› ile sizlere merhaba
diyor. CeBIT Biliflim Eurasia pazar›n
gidifl yönüne, kullan›c› ihtiyaçlar›na,
farkl›laflan taleplere ve her sektöre
yönelik farkl› çözümlere göre yeniden
flekillendi.
Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde
de servis ve çözüm odakl› yap›lara
dönüflen Bilgi ve ‹letiflim pazar›
gelecek günlerde de müflteri
ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeniden
yap›lanacak.
• küreselleflme
• bütünleflen Ürünler
• küçülen Ürünler
• birçok fonksiyonu birarada tafl›yan
teknolojiler, dünyay› teknoloji odakl›
yepyeni bir yaflam tarz›na haz›rl›yor.
Bu süreçte, profesyonel ve özel
yaflam aras›ndaki s›n›rlar h›zla
ortadan kalk›yor n
*
3.5
9.7
In September of 2005, CeBIT Biliflim
Eurasia will once again provide you
with a leading showcase and a highly
effective business platform – this time
with a brand new concept and a new
layout to match. As the market
changes, so does CeBIT Biliflim
Eurasia, keeping pace with all the
latest themes and trends to offer
maximum appeal for your clientele and
cover each and every target group.
The Information Technology and
Telecommunications sector is rapidly
redefining itself as a customer –
driven industry and a provider not
only of products, but also of solutions
and services. CeBIT Biliflim Eurasia
mirrors this process by highlighting
trends such as:
• globalization
• product convergence
• product downsizing
• products for work and everyday use
A new age of cross – purpose
technology is dawning, blurring the
traditional distinctions between "work"
and "home", and CeBIT Biliflim Eurasia
to features technologies serving both
worlds n
11.2
Türkiye’de Biliflim Pazar› (milyar USD)
ICT market in Turkey ($ bn)
* ‹nterpro – Pazarlama Hizmetleri ve Araflt›rma tahmini
*Forecast: Interpro – Marketing Services and Research
2
‹letiflim teknolojileri
Telecommunications
Bilgi teknolojileri
Information technology
Gelecekte
In the future we will
Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin
birbirinden ba¤›ms›z gibi görünen
pek çok parças› asl›nda tek bütünün
bileflenleri olarak yeniden
yap›lan›yor.
Today, many aspects of IT and
telecommunications which were
once regarded as separate are
rightly seen as constituent parts of a
larger whole.
Avrasya’n›n en büyük bilgi ve
iletiflim teknolojileri platformu CeBIT
Biliflim Eurasia olarak pazar›n
iste¤ine bu paralelde yaklaflt›k ve siz
kat›l›mc›lar›m›z›n farkl›
müflterilerinize farkl› flekillerde
ulaflabilece¤iniz sunum alternatifleri
haz›rlad›k.
CeBIT Biliflim Eurasia, the biggest
ICT platform in Eurasia, has been
redesigned to reflect this reality,
taking its cues straight from the
market. The new show has a well –
chosen array of core themes and
special displays to give you
maximum exposure to all your
important target groups.
Kat›l›mc›lar›m›z art›k dikey
sektörlerdeki müflterilerine de¤iflik
çözümler ile ulaflabilecek ifl ve özel
hayat›m›z› yönlendirecek ürünleri
CeBIT Biliflim Eurasia’da
sunabilecekler n
Gelecek Park›
Future Parc
Telekomünikasyon
Telecommunications
Kamu Sektörü
Public Sector
Dijital
Yaflam
Digital Life
The choice is yours: Zero in on
specific vertical markets or inspire
the consumer world by reaching high
– powered buyers of multipurpose
technology…or both! n
Kurumsal Seminerler
Corporate Lectures
‹fl Dünyas›
Business World
Türkiye’den Küreye
From Turkey to
the Globe
farkl›
buy
farkl›
sell
farkl›
work
farkl›
live
al›fl
differently
sat›fl
differently
ifl
differently
yaflam
differently
3
Salonlar
Halls
2005 y›l› ile sizlere 10 salonda 3 ana bölüm,
3 tematik bölümle hizmet verece¤iz
Your high–impact showcase: 10 exhibition halls,
three core themes and three special displays
‹fl Dünyas›
Business World
2
Bilgi Teknolojileri
Information Technology
3
‹letiflim Teknolojileri – Gelecek Park›
Communication Technology – Future Parc
4
Türkiye’den Küreye – Made in Turkey
From Turkey to the Globe – Made in Turkey
Dijital Yaflam
Digital Life
5
Dijital Foto¤raf, PC, Görüntüleme, Kamu Sektörü
Digital Photography, PCs, Imaging, Public Sector
6
Dijital Foto¤raf, PC, Görüntüleme
Digital Photography, PCs, Imaging
7
Mobil ‹letiflim ve Tüketici Elektroni¤i
Mobile Communication & Consumer Electronics
8
Mobil ‹letiflim ve Telekomünikasyon
Mobile Communication & Telecommunications
Telekomünikasyon
Telecommunications
9
Telekomünikasyon
Telecommunications
10
Telekomünikasyon
Telecommunications
‹fl dünyas›nda Bilgi ve iletiflim teknolojisi
flirketleri dikey sektörlere farkl› çözümlerini
sunabilecek, kurumsal karar verme
süreçlerinde etkili olacak uygulamalar›, ifl
yap›fl biçimlerine özel uygulamalar›, bu
uygulamalar› destekleyen ürün ve hizmetleri
bu salonlarda müflterileri ile
buluflturabilecekler.
Companies serving the IT and
telecommunications needs of the business
world will be able to effectively present their
solutions to vertical sectors, influence
corporate buyers and decision – makers and
put a big spotlight on products and services
to handle special applications.
Teknoloji günlük yaflam›m›z›n ayr›lmaz bir
parças› haline geliyor. Hayat›m›z›
kolaylaflt›ran uygulamalar ile ifl hayat›m›zla
sosyal hayat›m›z› bütünlefltiren ürün ve
hizmetlerin tan›t›laca¤› bu bölümde bireye,
ev yaflam›n›za ve bu konu çerçevesinde
ifllerini gelifltiren uygulamac›lara yönelik
çözümler ve ürünler yer alacak.
Technology is becoming an inseparable part
of our daily lives. The Digital Life section will
promote applications that simplify our daily
lives, as well as products and services that
serve us both at work and at home. This
section focuses on consumers (individuals
and families), as well as application
developers serving them – not to mention
professionals in search of inspired solutions
for their own private lives!
Kendini Telekomünikasyon flirketi olarak
tan›mlayan, telekom odakl› hizmet üreten
ürün ve uygulamalar›n yer alaca¤› bölümün
ad› Telekomünikasyon.
The name says it all: This is the place to be for
everything related to telecommunications
products and services; in short, the mobile
way of life.
7
Kamu Sektörü
Public Sector
5
6
Türkiye’den Küreye
From Turkey to the Globe
4
Gelecek Park›
Future Parc
3
8
9
10
2
4
1
Tematik bölümler
Thematic sections
Gelece¤iniz için
Future business
Bu bölümler; bilgi ve iletiflim
teknolojilerinin ve günlük
yaflam›m›z›n ayr›lmaz parçalar›n›
oluflturuyor.
The following showcases are
devoted to indispensable ICT
solutions which influence our daily
lives:
Kamu Sektörü
Gelecek Park›
Türkiye’den Küreye
bölümleri, özel temalar› ile ilgilileri
biraraya getirecek ve hedef kitlesine
daha kolay ulaflabilecek.
CeBIT Biliflim Eurasia’n›n her üç
ziyaretçisinin ikisi taraf›ndan ziyaret
edilen bu bölümler geçti¤imiz üç
senede baflar›l› projelerin bafllang›ç
noktas› oldu.
Bu sene de CeBIT Biliflim Eurasia
“Kamu Sektörü” ile yönetiflim
sürecindeki projeleri,” Gelecek
Park›” Ar-Ge çal›flmalar›nda ulusal
ve uluslararas› örnekleri,
“Türkiye’den Küreye” bölümünde
ise dünyaya örnek olabilecek ürün
ve uygulamalar› ziyaretçileri ile
buluflturacak n
Public Sector
Future Parc
From Turkey to the Globe
Each of these special displays
works to promote close dialogue
between providers and specific user
groups.
These displays are visited by two
out of every three visitors to CeBIT
Biliflim Eurasia, and have been the
starting point for a number of
successful projects over the past
three years.
This year CeBIT Biliflim Eurasia will
introduce visitors to eGovernment
projects in "Public Sector", national
and international R&D efforts in
"Future Parc" and products and
applications that can serve as
models to the world in "From Turkey
to the Globe" n
Detaylar için bak›n›z sayfa 10 – 11
See pages 10 – 11 for details.
5
‹fl Dünyas›
Business World
2
Tüm sektörlere hitap eden bilgi
ve iletiflim teknolojisi çözümleri
ile ifl yönetim süreçlerindeki
uygulamalar “‹fl Dünyas›”nda...
ICT solutions that appeal to all
sectors and applications aimed
at the business management
process will be exhibited in
"Business World".
Bilgi Teknolojileri
Information Technology
Bilgisayarlar(1)
• Anabilgisayarlar / sunucular • ‹fl istasyonlar›
• El terminalleri
Computers(1)
• Mainframes / servers • Workstations
• Handhelds • Blade servers
Depolama sistemleri ve ekipmanlar›
• Dahili ve harici depolama • Manyetik disk
depolama sistemleri • Manyetik – optik
depolama sistemleri • Optik depolama
sistemleri • Depolama malzemeleri • Depolama
yönetim sistemleri • iSCSI sistemleri • Blu –
Ray sistemleri
Storage systems and equipment
• Internal and external storage • Magnetic disk
storage systems • Magneto – optical storage
systems
• Optical storage systems • Storage media
• Storage management systems
• iSCSI systems • Blu – Ray systems
Sat›fl Noktas› Sistemleri
• Yazarkasa sistemleri • Ma¤azac›l›k sistemleri
Point of Sale
• Cash register systems • Shop systems
Ofis Otomasyonu – ekipmanlar›, aksesuarlar›
• Yaz›c›lar • Fotokopi makinalar› •Laminasyon,
ePosta yönetimi • Ka¤›t ifllemleri ve yönetimi
• DTP/ön bask› • Ka¤›t imha makinalar›
• Aksesuarlar
Office automation – equipment, accessories,
supplies
• Printers • Photocopiers • Laminating • Mail
handling • Paper processing and handling
• DTP/pre – print • Document shredders
• Accessories
Kart Teknolojisi
• Manyetik fleritler • Kart okuyucular› • Ak›ll›
kartlar • Radyofrekans› sistemleri • Kart üretim
ekipmanlar›
fiirket Uygulamalar›
• fiirket kaynak planlama • Tedarik zinciri
yönetimi • Müflteri iliflkileri yönetimi • Ürün
yaflam döngüsü yönetimi • Mühendislik
çözümleri • Üretim yürütme sistemleri
• Uygulama hizmeti sa¤lay›c›lar› • Bilgi
yönetimi • ‹çerik yönetimi • ‹fl ak›fl› yönetimi
• ‹fl istihbarat› • Otomatik veri yakalama • Dikey
piyasa çözümleri • eTicaret / eIfl
• Görsellefltirme • Proje yönetimi • ePazarlama
Sistem yaz›l›m›(2)
• Aç›k kaynak • ‹flletim sistemleri • Veritaban›
yönetim sistemleri • Yönetim sistemleri
• Gelifltirme sistemleri • eIfl çözümleri • Grid
hesaplama
Hizmetler (3)
• Dan›flmanl›k • D›fl kaynak kullan›m›,
sözleflmeler • Sistem entegrasyonu • Biliflim
hizmetleri
Doküman yönetim çözümleri
Dokümanlar›n ifllenmesi, yönetimi ve
arflivlenmesi için donan›mlar ve yaz›l›mlar
(1)
‹steyen firmalar 6. salonda da yer alabilirler.
‹steyen firmalar 4. salonda da yer alabilirler.
(3)
‹steyen firmalar 3. salonda da yer alabilirler.
(2)
(1)
Companies can also exhibit in Hall 6.
Companies can also exhibit in Hall 4.
(3)
Companies can also exhibit in Hall 3.
(2)
6
Card technology
• Magnetic strips • Card readers • Smart cards
• Radio Frequency systems • Card production
equipment
Enterprise Applications
• Enterprise resource planning • Supply chain
management • Customer relationship
management • Product lifecycle management
• Engineering solutions • Manufacturing
execution systems • Application service
providers • Knowledge management • Content
management • Workflow management
• Business intelligence • Automatic data
capture • Vertical market solutions
• eCommerce / eBusiness • Visualization
• Project management • eMarketing
System software (2)
• Open source • Operating systems • Database
• Management systems • Administration
systems • Development systems • eBusiness
solutions • Grid computing
Services (3)
• Consulting • Outsourcing, contracting
• Systems integration • IT services
Document management solutions
Hardware and software for the processing,
administration and archiving of documents
‹fl Dünyas›
Business World
3
‹letiflim Teknolojileri, Gelecek Park›*
Communication Technology, Future Parc*
Telekomünikasyon & Internet hizmetleri
• DSL ve ISDN sa¤lay›c›lar • Internet hizmeti
sa¤lay›c›lar • Web hosting • Kablosuz
internet hizmetleri • Katma de¤erli hizmetler
• Uygulama hizmeti sa¤lay›c›lar • Uygulama
hosting hizmetleri • Dijital haklar›n yönetimi
• Hizmetler • Konum temelli hizmetler • Video
konferans sistemleri
Telecommunications & Internet services
• DSL and ISDN providers • Internet service
providers • Web hosting • Wireless internet
services • Value added services
• Application service providers • Application
hosting services • Digital rights management
• Services • Location based services
• Videoconferening systems
A¤lar
• Internet hizmetleri
• Depolama alan› a¤lar› (SAN)
• A¤ güvenli¤i • A¤ tan› ve ölçüm cihazlar›
• A¤ hesaplama yaz›l›mlar›
• Aktif ve pasif a¤ bileflenleri
Networks
• Internet services • Storage area networks
(SAN) • Network security • Network
diagnosis and measuring equipment
• Network computing software
• Active and passive network components
Güvenlik
• Fiziksel güvenlik • Yaz›l›m güvenli¤i
• Kriptografi, güvenli iletiflim • Anti – virus
sistemleri • Biyometrik • Firewall’lar / Atefl
duvarlar› • Dan›flmanl›k, planlama
• Kesintisiz güç kayna¤› sistemleri
Security
• Physical security • Software security
• Cryptography, secure communications
• Anti – virus systems • Biometrics •
Firewalls
• Consulting, planning • Uninterruptable
power supply systems
‹nsan Kaynaklar› – Çal›flma dünyas›,
Ö¤renme & Performans
• ‹K (‹nsan Kaynaklar›) yaz›l›m› • ‹K d›fl
kaynak kullan›m› • Çal›flma, ö¤renme &
performans • eÖ¤renme / eVergi • Zaman
yönetimi, geçifl kontrol, ‹K planlama
• ‹K performans • ‹fl & Kariyer dünyas›
4
Human Resources – World of working,
Learning & Performance
• HR software • HR outsourcing • Working,
learning & performance
• eLearning / eAssessment • Time
management, access control, HR planning
• HR performance • Job & Career Market
Türkiye’den küreye – Made in Turkey*
From Turkey to the Globe – Made in Turkey*
* Detaylar için bak›n›z sayfa 10 – 11
* See pages 10 – 11 for details.
7
Kamu Sektörü
Public Sector
5
6
Türkiye’den Küreye
From Turkey to the Globe
4
Gelecek Park›
Future Parc
3
‹fl Dünyas›
Business World
8
9
10
2
1
7
Dijital Yaflam
Digital Life
5
Kamu Sektörü*
Public Setor*
6
Dijital Foto¤raf, PC, Görüntüleme
Digital Photography, PCs, Imaging
Kiflisel Bilgisayarlar (4)
• Dizüstü bilgisayarlar • Notebook’lar • Avuçiçi
bilgisayarlar • Aksesuarlar
Çevrebirimleri ve bileflenler
• Girifl ve ç›k›fl çevrebirimleri • Fare ve
klavyeler • Monitörler • Kasalar • So¤utucular
• Ses kartlar› • Grafik kartlar› • Taray›c›lar •
‹fllemciler • Anakartlar
Dijital foto¤rafç›l›k
• Kameralar • Depolama malzemeleri • Resim /
görüntü iflleme • Aksesuarlar • Meteryaller
(4)
Günlük yaflam›m›z›n ayr›lmaz
parçalar› “Dijital Yaflam”da...
Indispensable parts of our
daily lives will be on show in
"Digital Life".
8
‹steyen firmalar 2. salonda da yer alabilirler.
7
Mobil ‹letiflim ve Tüketici Elektroni¤i
Mobile Communication & Consumer Electronics
8
Mobil ‹letiflim ve Telekomünikasyon
Mobile Communication & Telecommunications
PCs (4)
• Laptops • Notebooks • PDAs • Accessories
Peripherals and Components
• Input and output peripherals • Mice and
keyboards • Monitors • Cases • Coolers •
Sound cards • Graphic cards • Scanners •
Processors • Motherboards – Mainboards
Digital photography
• Cameras • Storage Media • Image
Processing • Accessories • Meterials
(4)
Companies can also exhibit in Hall 2.
Ev elektroni¤i
• Ak›ll› ev sistemleri • Ev otomasyonu
Home electronics
• Intelligent home systems • Home automation
Dijital e¤lence (5)
• Ses sistemleri • Hi-Fi • Video / DVD • Dijital
video yay›nc›l›¤›, dijital ses yay›nc›l›¤›,
interaktif TV • E¤lence sistemleri ve aletleri
• Ev sinema sistemleri • Ses-video iletiflim
sunucular› • Oyunlar • Sunu teknolojileri
• Tüketici elektroni¤i • Aksesuarlar
• Multimedya ev platformu
Digital entertainment (5)
• Audio • Hi-Fi • Video / DVD • Digital video
broadcasting, digital audio broadcasting,
interactive TV • Entertainment systems and
devices • Home theatre • Audio-video
communications server • Games • Display
technologies • Consumer electronics
Accessories • Multimedia home platform
Mobil iletiflim
• Mobil telefon sistemleri • Mobil telefon
tedarikçisi • Uydu iletiflimi • Cihazlar ve
aksesuarlar • Trunk’l› radyo hizmetleri
• Telematikler ve yön bulma • Mobil telefonlar
• Radyo donan›mlar› • Aksesuarlar • W-LAN
• UMTS,GSM,GPRS
Mobile communications
• Mobile phone systems • Mobile phone
providers • Satellite communications
• Equipment and accessories • Trunked radio
services • Telematics and navigation • Mobile
phones Radio installations • Accessories
• W-LAN • UMTS,GSM,GPRS
(5)
‹steyen firmalar 6. salonda da yer alabilirler.
* Detaylar için bak›n›z sayfa 10 – 11
(5)
Companies can also exhibit in Hall 6.
* See pages 10 – 11 for details.
Telekomünikasyon
Telecommunications
9
Telekomünikasyon
Telecommunications
Telekomünikasyon
10 Telecommunications
Sabit hat
• Sabit hat tedarikçisi • A¤ cihaz›
tedarikçileri • Ses, veri, yaz› ve görsel
iletiflim • Bilgisayar – telefon entegrasyonu
• ISDN ve DSL cihazlar› • Video konferans
sistemleri • Ça¤r› merkezi sistemleri
• Enerji hatt› iletiflimi • Telekomünikasyon
son kullan›c› cihazlar› • Anahtarlama
sistemlerinin yüklenmesi • IP üzerinden ses
iletimi (VoIP)
Fixed line
• Fixed line providers • Network equipment
suppliers • Voice, data, text and visual
communication • Computer telephony
integration • ISDN and DSL equipment
• Videoconferencing systems • Call centre
systems • Powerline communication
• Telecommunications end user equipment
• Switching installations • Voice over IP
Dijital Yaflam/ Digital Life
7
Kamu Sektörü
Public Sector
5
6
8
4
9
3
10
Telekomünikasyon
Telecommunications
2
1
9
Tematik bölümler
Thematic sections
Kamu Sektörü
Public Sector
Geliflen teknolojiyle, hayat›m›zdaki
de¤iflen ihtiyaçlara yeni çözüm yollar›
sunuluyor. Bu de¤iflimin devlet ve
yerel yönetimlerde gerçekleflen kamu
hizmeti ve servislerine yans›mas› ile,
vatandafl›n yönetimin bir parças›
olmas›n› hedefleyen elektronik
dönüflüm projeleri Kamu sektörü
bölümünde yer buluyor. Bu bölümde
yer alan projeler kendine özel forum
alan›nda ilgililerle bulufluyor.
To meet the changing needs in our
modern lives, new technology is
constantly giving rise to new
solutions. The Public Sector display
is dedicated to the many services
provided by central and local
government in order to better serve
the public, including eTransformation
initiatives. The projects featured
here will be designed for maximum
appeal to the target audiences for
this special forum.
• Merkezi yönetim
Kamu hizmetlerinin bilgi
teknolojilerini kullanarak vatandafla
ulaflmas›n› amaçlayan, eDevlet olma
sürecinin belkemi¤ini oluflturan
eDönüflüm projeleri,
• Yerel yönetimler/ idareler
Yerel yönetimlerde insan yaflam›n›
kolaylaflt›ran elektronik hizmet projeleri
ile kent bilgi sistemi gibi gittikçe
yayg›nlaflan eBelediye uygulamalar›,
• Özel sektör kurulufllar›
eDönüflüm ve eYönetiflim projeleri
kapsam›nda merkezi ve yerel
yönetimlere ürün ve hizmet üreten ve
bunlar› uygulayan özel sektör
kurulufllar›,
• Uluslararas› uygulamalar
Dünyan›n çeflitli ülke ve
bölgelerinden halka hizmet üreten
kurum ve kurulufllar›n eDönüflüm
projelerinin Avrasya’n›n en büyük
teknoloji platformunda biraraya
gelmesi hedefleniyor n
10
• Central government
Showcasing eTransformation projects
forming the backbone of the
eGovernment effort, where public
services are using IT to reach citizens.
• Municipal government
Focusing on rapidly spreading
eMunicipality applications that are
simplifying peoples’ lives and city
information systems, e.g. electronic
service projects in local government.
• Private sector organizations
Private sector organizations that are
developing and implementing products
and services for central and local
government within the scope of
eTransformation and eGovernment
projects.
• International applications
A platform to unite the eTransformation
efforts of various governmental bodies
from around the world, powered by
Eurasia’s largest technology platform n
Tematik bölümler
Thematic sections
Gelecek Park›
Future Parc
‹stanbul’u Avrasya’n›n teknoloji
baflkenti yapmay› hedefleyen CeBIT
Biliflim Eurasia üç y›ld›r Gelecek Park›
bölümünde üniversiteler ile sanayiyi
bir araya getiriyor. Avrasya’n›n
teknoloji platformunda, “Gelecek
Park› “ Türkiye’yi yar›nlara tafl›yacak
Ar-Ge projelerinin buluflma noktas›
olmay› hedefliyor. Bu bölümde yer
alan projeler “Gelecek Konuflmalar›”
forum alan›nda ilgililerle bulufluyor.
CeBIT Biliflim Eurasia aims to make
Istanbul the technology capital of
Eurasia, and to this end has brought
together universities and industry in
the Future Parc section for the past
three years. "Future Parc" aims to be
the meeting point for the R&D
projects that will carry Turkey into the
future. The projects included in this
section will be introduced to
audiences in the "Future Talk" forum.
Bu bölüm ayr›ca Sanayi ve Ticaret
Odalar›n›n ilgili çal›flma gruplar›na,
devletin ilgili kurum ve kurulufllar›na,
mesleki derneklere ve odalara,
finansal destek programlar›na
seslenerek, üniversite sanayi
iflbirli¤ini h›zland›rmay› amaçl›yor.
This section also aims to accelerate
cooperation between universities and
industry by appealing to the working
groups of the related Chambers of
Industry and Commerce, state
institutions, professional associations
and chambers and financial support
programs.
Türkiye’den Küreye
Türkiye’deki teknoloji üretimini teflvik
etmeyi amaçlayan "Türkiye’den
Küreye" bölümünde, ülkemizde
üretilen katma de¤erli ürün ve
hizmetler sergileniyor. Bu y›l
üçüncüsü gerçekleflecek olan
projede geçti¤imiz y›llarda küresel
ekonomide sesini duyurmak isteyen
birçok Türk firmas› yer ald›.
Dünyaya teknoloji alan›nda yeni
y›ld›zlar kazand›rmay› hedefleyen
Türkiye’den Küreye, ülkemizde
üretilen teknolojiyi farkl› pazarlarla
tan›flt›r›yor n
From Turkey
to the Globe
Kamu Sektörü
Public Sector
5
6
Türkiye’den Küreye
From Turkey to the Globe
4
Gelecek Park›
Future Parc
3
The "From Turkey to the Globe" section
aims to encourage the production of
technology in Turkey by exhibiting
value added products and services
produced in this country. This is the
third year for this project, in which
many Turkish companies seeking to
make their voice heard in the global
economy have participated in the past.
2
1
7
Kamu Sektörü
Public Sector
From Turkey to the Globe aims to create
new stars in the global technology
market by introducing locally produced
technology to different markets n
5
6
Türkiye’den Küreye
From Turkey to the Globe
4
Gelecek Park›
Future Parc
3
8
9
10
2
1
11
Kurumsal Seminerler
Corporate Lectures
Bilinirli¤inizi art›rmaya
haz›r m›s›n›z?
Widen your
reputation
CeBIT Biliflim Eurasia’da hedef
kitlenize bir çok farkl› kanaldan
ulaflabilirsiniz. Fuar bu anlamda
sadece ürün, hizmet ve çözümlerinizi
sergileme imkan› tan›makla kalm›yor,
ayn› zamanda bir çok farkl› amaç için
kullan›labilen salonlar›n› da
hizmetinize açarak, her türlü özel
etkinli¤iniz için size ek f›rsatlar
sunuyor.
CeBIT Biliflim Eurasia offers a range
of opportunities for reaching your
target audience. In addition to
displaying your products, services
and solutions in the exhibition halls,
you can also organize private
meetings, presentations and gettogethers in the multipurpose
meeting rooms available to you for
this purpose.
fiirketiniz için en
etkin tan›t›m ortam›
A highly effective
means of promoting
your business
Fuar merkezindeki salonlar özel
toplant›lar›n›z, tan›t›m/ lansman gibi
sunumlar›n›z, bas›n toplant›lar›n›z ve
flirketinize özel ofis odalar› olarak
kullanabilece¤iniz ayr›cal›kl›
mekanlar. Gerçeklefltirmeyi
düflündü¤ünüz her türlü etkinlikte,
deneyimli ekibimiz sizinle bir ifl orta¤›
gibi çal›flarak organizasyonunuz için
her türlü servis deste¤ini sa¤l›yor n
12
The Tüyap Fair and Congress Center
provides exclusive facilities for
private meetings, promotions,
presentations, product launches and
press conferences. Ample office
space is also available. Whatever
activities you are planning, you can
count on the all-round support of the
CeBIT Biliflim Eurasia team n
Internet hizmetleri
Internet services
Vazgeçilmez
tan›t›m arac›
An indispensable
promotional tool
CeBIT Biliflim Eurasia web sitesi, tüm
tan›t›m araçlar› içinde en kapsaml› ve
en güncel bilgi kayna¤›. Site fuar
ziyaretçileri, kat›l›mc› firmalar, ve
bas›n için özel bölümlere ayr›larak
bilgiye eriflimi kolaylaflt›r›yor. Fuardan
önce, fuar s›ras›nda ve sonras›nda
size gerekli olan her türlü bilgi için
CeBIT Biliflim Eurasia web sitesini
ziyaret edebilirsiniz. Fuar web
sitesinde yer alacak flirket ve ürün
bilgileriniz ile hedef kitlenize
do¤rudan ulaflabilirsiniz n
The CeBIT Biliflim Eurasia website is
an excellent source of comprehensive
and up-to-date information. The site is
divided into sections for visitors,
exhibitors and the media. You can visit
the CeBIT Biliflim Eurasia website
before, during and after the show.
Information about your company and
its products can be accessed
instantaneously by potential
customers. n
www.cebitbilisim.com
Online fuar k›lavuzunuz
Your online exhibition guide
www.cebitbilisim.com adresinde bulabilece¤iniz çeflitli
bilgileri flu flekilde özetleyebiliriz:
What’s available at www.cebitbilisim.com:
• Kat›l›mc› flirket listeleri (kat›l›mc› flirket ismine ve ürüne
göre tarama)
• fiirketlerin ayr›nt›l› tan›t›m bilgileri
• Fuar ile ilgili kat›l›m/hizmet bilgi formlar›
• Haberler ve duyurular
• Fuardaki tematik bölümler ve özel etkinlikler
• Çeflitli flirket etkinlikleri ve toplant›lar›
• Bas›n için özel bölüm
• Fuar ile ilgili görsel materyaller
• fiirketlerin bas›n bültenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lists of exhibitors (searchable by exhibitor and product)
Detailed information on participating companies
Application forms and service order forms
The latest news and announcements
Information on thematic presentations and special
displays
Details of company presentations and meetings
Information for the press
Promotional materials for CeBIT Biliflim Eurasia
Exhibitor press releases
13
Kat›l›m seçenekleri
Participation options
Son baflvuru tarihi 18 Haziran 2005
Registration deadline: 18 June 2005
Paket 1
Option 1
Bofl Alan kiralama hizmet bedeli m2 birim fiyat›
175 Euro + % 18 KDV
Space only: EUR 175 per m2 + 18% VAT
Paket 2
Option 2
m2 fiyat› 200 Euro + % 18 KDV
• Bofl alan kiralama • Stand yap›m›
• Al›n yaz›s›n›n yaz›lmas› • Hal› • Kurulan stand
metrekaresinden ba¤›ms›z olmak üzere 3kW
elektrik kullan›m›n› sa¤layan 3’lü priz • 3 m2’ye
100 Watt’l›k spot ve spotlar›n yanmas› için
gereken elektrik enerjisi (3 kW, 220 V, 50 Hz)
EUR 200 per m2 + 18% VAT
• Floor space • Aluminum frame construction
• White wall panels • Fascia panel with booth
number and company name • Spotlights (100
W per 3 m2) • 3 kW of electricity • 3 power
sockets (220 V, 50 Hz) (regardless of the actual
rented area)
Paket 3
Option 3
m2 fiyat› 225 Euro + % 18 KDV
Paket 2’ ye ilave olarak, kurulan stand
metrekaresinden ba¤›ms›z olmak üzere;
• 3 adet verzalit sandalye • 1 adet verzalit
yuvarlak masa • 1m x 1m olmak üzere kap›s›
olan depo • Dan›flma masas›
EUR 225 per m2 + 18% VAT
Same as Option 2, plus
• 1 table • 3 chairs • 1m x 1m lockable storage
space • Information desk (all regardless of
the actual rented area)
14
‹letiflim
Contacts
2005 için yerinizi
ay›rtmay› unutmay›n
CeBIT Biliflim Eurasia Uluslararas›
Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Fuar› 6-11
Eylül 2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul
Beylikdüzü’nde Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçeklefltiriliyor. CeBIT
Biliflim Eurasia’da yer almak için
Kat›l›m Formunu doldurarak bize
ulaflt›rman›z yeterli.
Kat›l›mc›lara
profesyonel destek
CeBIT Biliflim Eurasia kat›l›mc›lar›
ödedikleri kat›l›m bedeli karfl›l›¤›nda
standart bir çok hizmetten
faydalanabiliyorlar. Deneyimli bir ekip
fuar öncesi dönemde ve fuar
esnas›nda ulusal ve uluslararas›
düzeyde gerçeklefltirdi¤i yo¤un tan›t›m
faaliyetlerinin yan›s›ra, kurulum
aflamas›ndan toplanma aflamas›na
kadar fuar kat›l›mc›lar›na teknik ve
lojistik destek veriyor n
Reserve your place
for 2005
CeBIT Biliflim Eurasia –International
Trade Fair for Information Technology,
Telecommunications, Software &
Services – will take place from 6 –11
September 2005 at the Tüyap Fair and
Congress Center in Istanbul. To
reserve stand space, simply fill in the
Application Form and send it to us.
Professional support
for exhibitors
A wide range of standard services
are included in the basic
participation fee. Along with
intensive promotional activities at
the national and international level,
the CeBIT Biliflim Eurasia team can
provide additional support during
every phase of the trade show – from
setting up and dismantling to
technical services and logistics n
Detayl› bilgi için CeBIT Biliflim Eurasia sat›fl ekibine baflvurunuz.
For detailed information please contact one of the sales representatives listed below:
Engin Er
Sat›fl ve Servis Müdürü
Sales and Service Manager
Tel
: +90 (212) 274 10 15 Ext: 154
e-mail : [email protected]
Serhat Cerit
Sat›fl ve Servis Müdür Yard›mc›s›
Assistant Manager for Sales and Service
Tel
: +90 (212) 274 10 15 Ext: 150
e-mail : [email protected]
Evren Kulaço¤lu
Sat›fl ve Servis Sorumlusu
Sales and Service Supervisor
Tel
: +90 (212) 274 10 15 Ext: 166
e-mail : [email protected]
Umut Taflk›n
Sat›fl ve Servis Sorumlusu
Sales and Service Supervisor
Tel
: +90 (212) 274 10 15 Ext: 147
e-mail : [email protected]
15
Düzenleyici Kurulufl
Fair Organization
Uluslararas› Pazarlama
International Marketing
H‹FAfi. - Hannover Fairs ‹nterpro
Uluslararas› Fuarc›l›k A.fi.
Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover, Germany
Tel : +90 (212) 274 10 15 - 212 31 22
Fax : +90 (212) 274 31 21
e-mail : [email protected]
Tel : +49 (511) 89 33 177
Fax : +49 (511) 89 33 140
e-mail : [email protected]
www.cebitbilisim.com
www.cebit-events.com
H‹F A.fi. EDB05 12/2004
Gazeteciler Mahallesi, Sa¤lam Fikir Sokak, 23
34394 Esentepe, ‹stanbul, Turkey

Benzer belgeler

IT. Business. 100 - CeBIT Bilişim Eurasia

IT. Business. 100 - CeBIT Bilişim Eurasia 500’den fazla web portalında haber ve röportajlar

Detaylı

Yar›n›n ruhunu yakalay›n Get the spirit of tomorrow

Yar›n›n ruhunu yakalay›n Get the spirit of tomorrow “‹novasyon Bölgesi”, ürüne ve/veya hizmete dönüfltürülmüfl yenilikçi fikirlerin ifl yapma ve yaflam tarz›m›za getirdi¤i köklü de¤ifliklikleri sergileyecek. Gelifltirdi¤i teknolojilerle yeni pazarlara yol...

Detaylı