Özellikle oluklu mukavva baskı işlemleri için flekso baskı klişe montajı

Transkript

Özellikle oluklu mukavva baskı işlemleri için flekso baskı klişe montajı
Kl??e Bantlar? : Özellikle oluklu mukavva bask? i?lemleri için flekso bask? kli?e mo
Özellikle oluklu mukavva bask? i?lemleri için flekso bask? kli?e montaj?
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Fiyat:
Sat?? fiyat?
Bu ürün hakk?nda soru sorun
Aç?klama ÜRÜN B?LG?S?
Genel bilgi
Ürün Tan?m?
tesa® ürünleri, sürekli zorlu ko?ullar alt?nda bile yüksek bir
kaliteye sahip olduklar?n? ispatlam??lar ve düzenli olarak
yap?lan kontrollere tabi tutulmaktad?rlar. Sunulmu? olan bütün
bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmi? oldu?umuz en iyi bilgi
ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktad?r. tesa SE, buna
kar??n z?mni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca
uygunluk da dahil fakat bunlarla s?n?rl? olmamak üzere aç?k
veya dolayl? hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
ürünün belirli bir amaca uygun olup olmad???n?n ve
kullan?c?n?n tercih etti?i uygulama yöntemine uygun olup
olmad???n?n tespiti kullan?c?n?n sorumlulu?undad?r. Herhangi
bir ?üpheye dü?ecek olursan?z teknik destek ekibimiz size
yard?mc? olmaktan zevk duyacakt?r.
Transparan-ye?il bir PVC ta??y?c?dan ve kauçuk yap??kan
sisteminden olu?an ?effaf, çift tarafl?, 300 µm / 12 mil kal?nl?kta
kendinden yap??kanl? bir bantt?r.
Özel olarak flekso bask? endüstrisinde fotopolimer kli?elerin
montaj? için tasarlanm??t?r. Özellikleri sayesinde, tesa® 64606
PV3, özellikle oluklu mukavva bask? i?leminde yayg?n bir
uygulama olan tambura kli?e montaj? veya Mylar film levhaya
montaj? öncesinde band? kli?eye uygulamak için ideal çözümü
sunmaktad?r.
Yap??kan
• Bantlanm?? kli?e dikey olarak uzun süreler boyunca
sakland???nda bile güvenilirdir,yüksek yap??ma de?erleri ve
kayma direnci sa?lar.
• Yüksek yap??ma ve kayma direnci ayn? zamanda uzun bask?
çal??malar?nda ve daha yüksek h?zlarda kli?e kenar?n?n
kalkmas?n?n? sa?lar
• Özel olarak optimize edilmi? yap??ma özellikleri sayesinde,
bant ve kli?e montaj? s?ras?nda kolayl?kla yeniden
1 / 2
Kl??e Bantlar? : Özellikle oluklu mukavva bask? i?lemleri için flekso bask? kli?e mo
ÜRÜN B?LG?S?
Ana Uygulama
konumland?r?labilir
Ta??y?c?
• ?effaf ta??y?c? kli?e bask? i?aretlerinin kolayl?kla görünmesini
sa?lamaktad?r
Koruyucu
• Krep ka??t koruyucusu bantta hava kabarc?klar?n?n
olu?mas?n? ve band?n k?vr?lmas?n? önlemektedir.
• Koruyucu silikonizedir, bu da kolay uygulama ve sökme imkan?
sa?lar.
Flekso bask? endüstrisinde, özellikle oluklu mukavva bask?
i?lemlerinde fotopolimer kli?elerin montaj? için tasarlanm??t?r.
Teknik Veriler
Ta??y?c? malzemesi
PVC film
Yap??kan türü
do?al kauçuk
Koruyucu türü
krep, silikonize PP
Kal?nl?k kategorisi
300 µm
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler

tesa® 64604

tesa® 64604 doğal kauçuk krep, silikonize PP Sayfa 1 / 1 / itibaren 24.06.2015

Detaylı

Country PI: tr

Country PI: tr sağlar. • Yüksek yapışma ve kayma direnci aynı zamanda uzun baskı çalışmalarında ve daha yüksek hızlarda klişe kenarının kalkmamasını sağlar • Özel olarak optimize edilmiş yapışma özellikleri sayes...

Detaylı

Scotchcode® Kablo Kodlama Ürünleri 6

Scotchcode® Kablo Kodlama Ürünleri 6 Akrilik yap›flkanl› polyester bazl› markalama bant›d›r. Bu bant, Scotchcode® STD Bant Kesici Tak›m› içinde kullan›l›r. Scotchcode® STD Bant Kesici Tak›m› içinden kullan›c› diledi¤i miktarda bant› ko...

Detaylı

SwellTape

SwellTape ip genle ebilen, in aatlarda beton bile imlerinde kullan lan, fitil görünümünde, rulo halinde sar lm , kendi kendine yap abilen, elastik bir malzemeden olu an, yeni jenerasyon, do al sodyum bentoni...

Detaylı

Parex Swell Band .fh11

Parex Swell Band .fh11 Depolama Ömrü Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda kuru bir ortamda, direkt günefl ›fl›¤› ve dondan korunarak sakland›¤› takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 24 ayd›r. Güvenlik Önlemler...

Detaylı

DuPont™ Cyrel® 3000 LF

DuPont™ Cyrel® 3000 LF baskı olanaklarından yararlanarak iş hacimlerini genişletmelerine yardımcı olmaktadır. DuPont Ambalaj Grafikleri ürün portfolyosu; Cyrel markalı fotopolimer baskı klişeleri (analog ve dijital), Cyr...

Detaylı

Teknik özellikler sayfası için tıklayınız…

Teknik özellikler sayfası için tıklayınız… PAMUKKALE serisi mürekkepler fleksografik baskıya uygundur. Renk şiddetinin ayarlanması için PM-19122 açıcı vernik kullanılmalıdır. Fleksografik baskı için tavsiye edilen baskı viskozitesi Ford Cup...

Detaylı