24.03.2015 - Kordsa Global A.Ş. Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Transkript

24.03.2015 - Kordsa Global A.Ş. Yönetim Kurulu İç Yönergesi
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İÇ YÖNERGE
TARİH : 24.03.2015
NO
:1
Kapsam:
Madde 1Bu İç Yönerge ile Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
(“Şirket”) yönetimi, temsili ve ilzamı ile bu yetkilerin devri hususları düzenlenmiştir.
Dayanak:
Madde 2Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 371 inci maddeleri ile Şirket Esas
Sözleşmesinin 14, 16, 17 ve 21 inci maddeleri gereği Şirket’te sınırlı yetkiye ilişkin iç yönerge
uygulaması esaslarına uygun olarak Şirket’in Yönetim Kurulu’nca hazırlanmıştır.
Yetki Grupları:
Madde 3Şirketin iki grup imza yetkisi olacaktır.
a) Birinci Derece İmza Yetkilisi.
b) İkinci Derece İmza Yetkilisi.
Madde 4Şirketin ticaret ünvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altına konulması kaydıyla; Şirketin
Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili müşterek imzalarıyla şirketi her konuda
temsil ve ilzama yetkilidirler.
Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar:
Madde 5Birinci derecede imza yetkisine sahip iki kişi, şirket unvanının altında ortaklaşa imzalarının bulunması
kaydıyla her türlü gayrimenkul edinimi, alımı, satımı ve iptali, yeni bir şirket kurma, sermaye arttırımı,
şirket namına başkalarını yetkili kılma işlemleri ve bu İç Yönerge’nin 6 ncı maddesinde belirtilen iş ve
işlemleri yapma konusunda şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
Madde 6Birinci derecede imza yetkisine sahip iki kişi veya biri birinci diğeri ikinci derecede imza yetkisine
sahip iki kişi, şirket unvanı altında ortaklaşa imzalarının bulunması kaydıyla; bu İç Yönerge’nin 5 inci
maddesinde sayılanların dışında kalan; Şirketimiz tarafından re’sen tanzim ve imza olunan ve
şirketimizi sorumluluk altına koyan evrak, çek, havale talimatı, senet ve diğer belgeyi imzaya ve
şirketimizi her konuda hak ve sorumluluk altına almaya; ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile
yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın şirketi temsil ve ilzam
etmeye yetkilidir.
Madde 7Bu İç Yönerge’nin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde sayılanların dışında kalan ve Şirketimizi sorumluluk
altına koymayan diğer işlem ve iletişimlerde ikinci derecede imza yetkisine sahip iki kişinin ortaklaşa
imzaları yeterlidir.
1
İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler:
Madde 8Bu İç Yönerge Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge’de yapılacak
değişiklikler veya yeni Yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.
8 Maddeden oluşan bu İç Yönerge Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin 24 Mart 2015 tarih 2015/11 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup aynı tarih
itibariyle yürürlüğe konulmuştur.
İç Yönerge, Merkezimiz olan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce 2.4.2015 tarihinde tescil edilmiş
olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 8 Nisan 2015 tarih 8796 sayı, 821, 822, 823’üncü sayfalarında
yayınlanmıştır.
2

Benzer belgeler

dosyayı indir - AdaletPlatformu.com

dosyayı indir - AdaletPlatformu.com camia olduğu, tepkilerin bir bölümünü "Birileri" organize etmiş olabilir. Beni telefonla biri aradı; 2Metin Tiryakioğlu ile İş bankası üst yönetimi uygunsuz kredi yolsuzluklarına karıştıkları, “MİL...

Detaylı

A55-LEP-6WV

A55-LEP-6WV Kampanya 1 - 31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya kapsamında toplamda kart hamiline 11 taksit yansıyacak şekilde arka planda artı 8 taksit verilecektir ve yapılan bu işlemin ilk taksiti...

Detaylı

ARÇELİK LED TV`LER

ARÇELİK LED TV`LER A40-LEG-6SS • 40” (102 cm) 3D LED TV • FULL HD özelliği ile yüksek çözünürlüklü (High Definition) yayınlara uyumludur. • Smart interactive TV • Kaliteli, kolay kullanıcı arayüzüne sahip Türkçe uygu...

Detaylı