Türkiye Genelinde İşveren Tescil Sorgulama

Transkript

Türkiye Genelinde İşveren Tescil Sorgulama
T.C.
SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Prim Tahsilat Daire Başkanlığı
Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/034
Konu : “Đlişiksizlik” ve “Türkiye Genelinde Đşveren Tescil
Sorgulama” programlarında yapılan düzenlemeler
……………………SOSYAL GÜVENLĐK ĐL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………………SOSYAL GÜVENLĐK MERKEZĐNE
Bilindiği gibi, gerek 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden
devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve
idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığına, gerekse 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesine istinaden ihalelere katılmak üzere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup
olmadığına ilişkin yapılan müracaatlar üzerine, Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüklerimiz/Sosyal
Güvenlik Merkezlerimizce “Đlişiksizlik” veya “Türkiye Genelinde Đşveren Tescil Sorgulama”
programları vasıtasıyla, başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi işverenlerin Türkiye genelinde
kendi adlarına tescil edilmiş işyerlerinin yanı sıra, ortağı, üst düzey yöneticisi, aracısı, işveren vekili
ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyeri dosyalarından dolayı, işverenin gerçek kişi olması
halinde, ayrıca kendi sigortalılığından dolayı yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı sorgulanmaktadır.
Bahse konu programlar vasıtasıyla, işverenlerin yalnızca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (hizmet akdine istinaden) çalıştırmış olduğu
sigortalılardan kaynaklanan borçlarının olup olmadığı sorgulanabilmekte, buna karşın gerçek kişi
işverenlerin kendi (4 üncü maddenin birinci fıkrasının ‘b’ bendi kapsamındaki) sigortalılıklarından
kaynaklanan borçları sorgulanamadığından, gerçek kişi işverenlerin kendi sigortalılıklarından
kaynaklanan borcunun bulunup bulunmadığı hususu, 4/b sigortalılarının işlemlerini yürüten
Merkezin ilgili servisinden veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezinden yazışma yapılmak suretiyle
tespit edilmekte idi.
Ancak, gerçek kişi olan işverenlerin, kendi sigortalılıklarından dolayı yasal ödeme süresi
geçmiş prim borçlarının bulunup bulunmadığının yazışma yapılmak suretiyle tespit edilmesinin
uzun zaman ve emek kaybının yanı sıra işverenlerin yakınmalarına neden olduğu anlaşıldığından,
“Đlişiksizlik” veya “Türkiye Genelinde Đşveren Tescil Sorgulama” programları vasıtasıyla, 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan
kaynaklanan borçların yanı sıra, gerçek kişi olan işverenlerin kendi sigortalılıklarından kaynaklanan
yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarının olup olmadığının sorgulanması imkanı da getirilmiştir.
Bu bağlamda, gerek devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla yasal
ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığına, gerekse ihalelere
katılmak üzere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin gerçek kişi
işverenlerce yapılan müracaatlar üzerine, “Đlişiksizlik” veya “Türkiye Genelinde Đşveren Tescil
Sorgulama” programları vasıtasıyla, sözkonusu işverenlerin, hem 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırmış oldukları sigortalılardan, hem de
kendi sigortalılıklardan kaynaklanan borçlarının olup olmadığı Sigorta Primleri Servislerince
sorgulanacaktır.
Gerçek kişi işverenlerin kendi sigortalılıklarından kaynaklanan borçlarının olup olmadığına
ilişkin yapılacak sorgulamalar sırasında, öncelikle “Bağ-Kur Tescil Sorgulama” seçeneği
kullanılacaktır. Sözkonusu seçenek vasıtasıyla yapılan sorgulama sonucunda, “BAĞNO TESPĐT
EDĐLEMEMĐŞTĐR. LÜTFEN SGDP SORGULAYINIZ. SGDP KAYDI YOK ĐSE ĐL MÜD.
NE MÜRACAAT EDĐLECEKTĐR.” mesajı ile karşılaşıldığı durumda, sorgulama yapılan gerçek
_______________________________________________________________________________________________
Süleyman Sırrı Sok. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara
Tel: (0312) 458 72 70 Faks: (0312) 431 57 34
Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
e-posta: [email protected]
kişi işverenin aktif sigortalılığının bulunmamasına rağmen, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik
destek primine tabi çalışmasının olabileceği göz önüne alınarak, bu defa “Bağ-Kur SGDP
Sorgulama” seçeneği kullanılacak, Bağ-Kur SGDP Sorgulama seçeneği vasıtasıyla da herhangi bir
kayda ulaşılamaması nedeniyle SGDP KAYDI ĐŞLENMEMĐŞ. HESAP YAPILAMIYOR mesajı
ile karşılaşıldığı durumda, borcu yoktur yazısı talebinde bulunan gerçek kişi işveren, kendi
sigortalılığından dolayı, durumuna göre aktif sigortalılık veya SGDP tescili yaptırması amacıyla, 4/b
sigortalılarının işlemlerini yürüten Merkezin ilgili servisine veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine
yönlendirilecektir.
Dolayısıyla, gerçek kişi işverenlerce, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak
amacıyla veya ihalelere katılmak üzere yapılan müracaatlar üzerine, gerek Bağ-Kur Tescil
Sorgulama, gerekse Bağ-Kur SGDP Sorgulama seçenekleri vasıtasıyla yapılan sorgulamalar
sonucunda herhangi bir kayda ulaşılamaması halinde, bu kişilere “borcu vardır” veya “borcu
yoktur” şeklinde yazılar verilmeyecektir.
Diğer taraftan, bahse konu yazıların düzenlenmesinden önce “Đlişiksizlik” veya “Türkiye
Genelinde Đşveren Tescil Sorgulama” programları vasıtasıyla yapılacak sorgulamalar sonucunda,
gerçek kişi olan işverenlerin kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortağı, üst düzey yöneticisi,
aracısı, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerine ulaşılamaması durumunda da,
yine “Bağ-Kur Tescil Sorgulama” veya “Bağ-Kur SGDP Sorgulama” seçenekleri vasıtasıyla kendi
sigortalılıklarından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığı
sorgulanacaktır.
Đhalelere katılmak amacıyla talep edilen borcu yoktur yazılarının düzenlenmesi sırasında,
gerçek kişi olan işverenlerin prime esas kazanç alt sınırının üç katına kadar olan prim ve idari para
cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları kesinleşmiş sosyal güvenlik
prim borcu kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak, gerek Bağ-Kur Tescil Sorgulama, gerekse
Bağ-Kur SGDP Sorgulama seçenekleri vasıtasıyla yapılan sorgulamalar sonucunda, yalnızca yasal
ödeme süresi geçmiş borç aslı tutarları ekrana getirildiğinden, bu nitelikteki kayıtlara istinaden ihale
tarihi itibariyle olan toplam borç tutarı, 4/b sigortalılarının işlemlerini yürüten Merkezin ilgili servisi
veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi ile yazışma yapılmak suretiyle tespit edilecektir.
Öte yandan, Bağ-Kur Tescil Sorgulama veya Bağ-Kur SGDP sorgulama seçenekleri
vasıtasıyla yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli nedenlerle “…………… ĐL MD.LÜĞÜNE
MÜRACAAT EDĐLECEKTĐR.” şeklinde uyarı mesajı ile karşılaşılması halinde, gerçek kişi
işverenin kendi sigortalılığından kaynaklanan borcunun olup olmadığı hususu, ekran çıktısı alınmak
suretiyle Merkezin ilgili servisinden veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezinden sorulacaktır.
Yine, “Bağ-Kur SGDP Sorgulama” seçeneği vasıtasıyla ihale tarihi itibariyle yapılan
sorgulamalar sonucunda, ekrana gelen durum kodunun “PASĐF” olması halinde, “PASĐF” kodu,
sorgulanan işverenin SGDP tescilinin sonlandırılmış olduğu anlamını taşıdığından, bu durumdaki
işverenlerin ihale tarihi itibariyle SGDP tescilini yeniden başlatmaları gerektiğinden, durumun
Merkezin ilgili servisine veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine intikal ettirilmesi icap etmektedir.
Dolayısıyla, ihale tarihi itibariyle durum kodu PASĐF olan işverenlerin, PASĐF kodu
AKTĐF’e çevrilmediği sürece borcu yoktur yazıları verilmeyecektir.
Bilgi edinilmesini, konuyla ilgili tereddüde düşülen hususların [email protected]
adresine bildirilmesini rica ederim.
Đbrahim ULAŞ
Genel Müdür
_______________________________________________________________________________________
2
Süleyman Sırrı Sok. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara
Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
Tel: (0312) 458 72 70 Faks: (0312) 431 57 34
e-posta :[email protected]

Benzer belgeler

e-Borcu Yoktur Başvurusunda

e-Borcu Yoktur Başvurusunda Öte yandan, gerek ihalelere katılmak üzere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına ilişkin yazıların, gerekse devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak üzere yasal ödeme süre...

Detaylı