Tren Turları

Transkript

Tren Turları
Tren Turları
Dünya ’nın e n ünlü tre nle ri: Rovos Ra il, Tra ns-Sibe ria n Express,
Sha ngri-La Expre ss, Viceroy Of India ve Rocky Mounta ineer ile
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 31 ve 34 günlük ola ğa nüstü se yaha t progra mla rı.
Yıl boyunca de va m e de n tre n turla rımızla ; G.Afrika, Zimbabve,
Za mbiya, Sva zila nd, Na mibya, Çin, Tibe t, Rusya, Ta ta rista n,
Sibirya, Burya t Cumhuriye ti, Moğolista n, Be la rus, Ukra yna,
Ka za kista n, Özbe kista n, Türkmenista n, Suda n, Uganda, Ta nza nya ve Ka na da ’nın e n sıra dışı bölge le rini keşfe diyoruz.
NEDEN TREN TURLARI ?
Bizce tre n turla rının e n öne mli te rcih ne denle ri; de fa la rca ba vul
a çma -ka pa ma de rdi olma ması, ka ra yolu, denizyolu ve ha va yolu ile ulaşıla ma ya n destinasyonla rı güve n ve konfor içinde keşfe de bilmek, se ya ha t progra mla rının en sıkıcı ya nı ola n ulaşım
sırasında dahi lüks bir ote li a ra tma yaca k ra ha tlıkta uyuyabilmek, yürüme k, a çık ha va ya çıkma k, eşsiz ma nza ra la r se yre tmek, günlük tutmak ve restora n konforunda yiyecek & içecek
hizme tle rinde n ya ra rla nma k.
Tre n turla rımız sırasında a ntika buha rlıla rda n e lektrikli mode rn lokomotifle re, Pera Pa lace ta dında restore e dilmiş ve döşe nmiş standa rt va gonla rda n Kra l ve Kra liçele rin kulla ndığı
roya l süitle re, çift ka tlı ve ta va nı 180 de rece manza ra suna n
cam ka plı se yir va gonla rında n, ye me k, ba r, dinle nme, oyun,
topla ntı ha tta a lış ve riş va gonla rına ka da r bir dizi sıra dışı me kan bula caksınız.
Moğolista n’da he r yıl gele neksel ola rak ya pılan Naa da m Festiva li’nde n, Çin Buz & He ykel Festiva li’ne, Ba tı Ekspresi’nde n
Kırım Ekspresi’ne, Tra ns-Sibirya Yolculuğundan İpe k Yoluna,
G.Afrika’da Golf Sa fa ri’de n “Dünya ’nın Da mı” ola ra k bilinen
Lhasa ’ya ka da r bir dizi sıra dışı se ya ha t sizi bekliyor.
Shangri-La Ekspres
ÇİN’İN EN PRESTİJLİ TRENİ
Dünya nın e n hızlı ge lişe n ülkesi Çin’de görüle cek o ka da r
çok ye r, keşfe dilece k o ka da r çok ha rika va r ki ! Anca k
bunla rın tümüne ve e n eşsiz ola nla rına ka ra ve ya ha va yolu ile ula şma k çok zor ve za hme tli. Bu ne de nle Sha ngriLa Ekspres ile ra yla r üze rinde n ya pılaca k bir se ya ha t bizi
ulaşılması en zor ye rle re ve ya pıtla ra ilk e lde n, ra ha t ve
konforlu bir biçimde götüre rek keşifle rimizi be nze rsiz ve
unutulma z kılıyor.
Tre nimizde buluna n va gon ve kompa rtıma nla r mümkün
ola n e n ra ha t orta mı sunuyor. Altlı üstlü ra nza da n oluşa n
ya takla rda n a ltta buluna nla r gündüz kane pe ye dönüşere k
ke ndi kabinimizde öze l oturma a la nı ya ra tıyor. Ala nla r
optimum büyüklüklerde diza yn e dilmiş.
Ra ha tla yın ve Ge vşe yin
Tüm tre nle rimizde olduğu gibi “ba r va gonumuz” Sha ngri-La Eksres’te de gözde . İste r göre vlile rle ye re l gele nekle r ve dil üze rine sohbe tler ya pın, kita p/de rgi okuyun iste r
diğe r ge zginle rle oyunla r oyna yın ve ya video izle yin, bu
va gon yolculuğunuz boyunca sunduğu konfor ve ola nakla rla sizin buluşma ye riniz olaca k. Yeme k öncesi buluşma la r, saba hın e rke n saa tle rinde ca ppucino eşliğinde sohbe tle r, doğum günü pa rtileri ve daha birçok a ktivite için ba r
va gonu yine emrinizde.
Tre nimizde heme n he r a kşa m ge zile cek ye rler, kültürle r
ve ge lenekle ri içe re n e ğitim topla ntıla rı düzenle ndiği gibi,
orkestra mız ulusa l ve ulusla ra rası müzik kültürle rinde n
çe şitli örne kle r se rgiliyorla r.
Çin & Tibet
ÇİN
Kuze y’de Rusya, güne yde Vie tnam, Mya nma r ve La os ile
komşu Çin Asya ’da bulunuyor. Bu büyük ülke yi besle ye n
üç a na nehir; Huang He (Sa rı Ne hir), Cha ng Jia ng (Yangtze Ne hri) ve Me kong (Pırlanta Ne hri). Ba şke nt Be ijing, e n
kalaba lık şehirle r ise Sha nghai ve Gua ngzhou. Nüfusun
1,27 milya ra ulaştığı ta hmin e diliyor.
Dünya ’nın ilk toplumla rından birini oluşturmuş ola n zıtlıkla r ülkesi Çin’in 3.500 yıl öncesine da yandığı biliniyor.
Bugün ta nıdığımız Çin Ha lk Cumhuriye ti 1 Ekim 1949 yılında Ma o Ze dong ta ra fında n kuruldu. Ülke komünist re jim ile e ya le tlere bölünmüş ola ra k yöne tiliyor.
Kısa süre öncesine ka da r Çin’in büyük şe hirle ri ve turistik
bölge le ri dışında ka la n ye rlerini ge zebilmek nere de yse
imka nsızdı fa ka t bu büyük ülke hızla de ğişiyor ve ka pıla rını gün ge çtikçe yaba ncı ziya re tçi ve kültürle re açma ya
başlıyor.
Mode rn gökde le nleri ve da ve tka r pa rkla rı ile Şa nga y,
müthiş ka laba lığı ile ile ri teknoloji me tropolü Hong Kong,
günümüz Çin kültürünü, yaşa m biçimini ve hızlı de ğişimi
bize en kestirme yolda n göste rme ye ha zır. Be ijing’in göz
a lıcı ışıkla rında n ve te laşlı soka kla rında n, Gobi Çölü’nün
sa kin ve huzurlu a tmosfe rine, Çin, bizle re kültüre l çeşitliliği ve de ğişen ön ya rgıla rı ile dünya nın en hızlı ge lişe n
bölgesini sunuyor.
TİBET
1.300 yıllık bir ge çmişe sa hip ola n Lhasa, Tibe t’in ruhu ve
kalbi ola ra k biliniyor ve lite ra türde kutsa l şe hir ola ra k ge çiyor.
Lhasa ilk ola rak 7.yy’da Songsten Ga mpo döne minde
öne m ka za nma ya başla dı. Tibe t bütünleştirilirke n Lha sa
başke nt ola ra k seçildi ve bura ya şimdi Pota la Sa ra yı’na e v
sa hipliği ya pa n bir sa ra y inşa edildi. İnsanlık yüzyılla rdır
Sha ngri-La dene n uzak ve gizli bir ce nne tin mistik gücünün e tkisi a ltında .
Bugüne ka da r a z sa yıda kişi binbir zorluk ve za hme tle bu
ulaşılması nere de yse imka nsız ülke ye bir şe kilde se yaha t
e tti. Anca k bu yolculukla rın berabe rinde ge tirdiği sorunla r
se yaha tle ri he p gölge de bıraktı. 1.149 km’lik Golmud –
Lhasa de miryolu ya pımının niha ye t ta ma mla nması ile a rtık Sha ngri La Ekspres ile son de rece konforlu bir yolculuk
ya pa rak Tibe t’in başke nti Lhasa ’ya ula şmak mümkün.
Çin & Tibet
SIKÇA SORULAN SORULAR
Ya nıma Ha vlu ve Bornoz Alma lı mıyım? Ha yır, tre nlerimiz ote l hizme t sta nda rtla rında yöne tiliyor. Oda nızda
banyo te rlikleri, ha vlu ve bornozunuz ha zır. Sa ç kurutma
makinesi de sunuyoruz.
Öze l Bir Diye t Takip Ediyorum, Ne Ya pma lıyım? Trenle rimizde göre vli şe fle rimiz ve yiye cek & içece k göre vlile rimiz çoğu diye t menüsünü sa ğla yabiliyor. Lütfe n re ze rva syon ka ydınız sıra sında durumunuz ile ilgili bilgi ve re rek önce den habe rda r olma mızı sa ğla yın.
Ha va lima nına İndiğimde Ka rşıla naca k mıyım? Ha valima nına indikte n sonra pasa port kontrolünde n geçin, ba gajınızı a lın ve çıkışa doğru yöne lin. Çıkışta e lle rinde tre nin
a dı bulunan pa nka rtla r taşıya n göre vlilerimiz sizi bekliyor ola cak. Göre vlile rimiz sizi doğruca ote linize , tre ninize
ya da se ya ha tiniz ne re den başlıyorsa ora ya transfe r ede ce kler.
Uça ğım Tehirli İne rse Ya da Uça ğımı Ka çırırsa m Ne Yapma lıyım? Ha reke t e tme de n önce size en günce l be lge le ri
suna ca ğız. Be lge le riniz a rasında 24 saa t acil a ra ma ka rtınız da bulunuyor. Ka rtınızın üze rinde ye re l ace nte nize ve
Sha ngri-La Eksres’e a it te le fon numa rala rı ya zılı. Böyle bir
durumda heme n bizi a ra yın, sorununuza en kısa süre de
çözüm bulma ya ça lışa lım.
Tre nde He r Za ma n Bir Doktor Bulunuyor mu? Bir doktorumuz yolculuğunuz boyunca daima sizle rle birlikte
se yaha t e diyor. Doktorla rımız ilk müda ha le için özel ola ra k e ğitilmiş, konula rında uzma n ve 24 saa t göre ve ha zır.
İlk müda hale için ge re kli ilaç ve tıbbi ma lze me ye sa hiple r
a nca k süre kli kulla ndığınız bir ilacınız va rsa yolculuğunuz sıra sında size ye te cek ka da rını lütfe n ya nınızda ge tirin.
Tre nde Habe rleşme İçin Gere kli Dona nım Bulunuyor
mu? Ge rekli habe rleşmenizi sa ğla yabilme k için uygun
ye rle rde duruyor ve e -posta la rınızı kona kla dığımız ote lle rden gönde rip alıyoruz. Güze rga hla rımızın çoğunda
ce p te le fonla rı ça lışıyor a nca k me de niye tte n uza k iç ke simle rde te le fonunuz çe kme ye cektir.
Re hbe rle r İngilizce Konuşuyor mu? Eve t, ge zi müdürlerimiz ve tur sorumlula rımız a kıcı İngilizce konuşuyorla r.
Pe rsone limiz ihtiya ç duyduğunuzda ye re l ha lk ve diğe r
göre vlile r ile a nlaşabilme niz için sizle re e lle rinde n ge ldiğince te rcüma nlık da ya pıyorla r.
Tre nlerde Şa mpua n ve Sabun Bulunuyor mu? El yıka ma
sabunu ve riliyor. Te rcih e ttiğiniz şa mpua nı ya nınızda ge tirme nizi öne ririz.
Tre ndeki Voltaj Ne dir? 48 volt (oda la rda ), 220 volt (koridorla rda ) çift uçlu Avrupa ve üç uçlu İngiliz piriz siste mi
bulunuyor.
Ya nıma Ne Gibi Giye cekle r Alma lıyım? Çin iklimi dört
me vsimi içe riyor. Sıcaklıkla r ya z a yla rında 25 ha tta 28
de rece ye çıkabiliyor, kış a yla rında sıfırın oldukça a ltına
inebiliyor. Yolculuğunuza başla ma da n önce bizimle te mas kura rsa nız size da ha ka ti ve ya ra rlı bilgile r ve rmekte n mutluluk duyaca ğız.
Tre ndeki Musluk Sula rı İçilebilir mi? Ha yır (bu durum
Çin’deki ote lle rde de ge çerli) 24 saa t hizme t ve re n tre n
göre vlile rimiz size iste diğiniz za ma n şişe lenmiş içme suyu
sa ğla ya cakla rdır. Dişle rinizi fırça la ma nız için a yrıca ba nyola rınızda ka pa lı şişe suyu bulunuyor. Trenle rimizde ki
tüm yiye cekle r be nze r şe kilde şişe suyu ile yıka nıyor, hijye n konusunda lütfen he rha ngi bir e ndişe ye ka pılma yın.
Na kit Ola rak Hangi Döviz Birimini Kulla nma lıyım? Trenle rimizde fa zla ca nakde ihtiya cınız olma yaca k. Sa dece kuru te mizle me ve ba rda a laca ğınız içkile r için ihtiyacınız
olabilir. Tre nle rimizde Ame rika n Dola rı kabul e diliyor.
Ya nınızda a z ve ye ni nakit pa ra ile dolaşma nızı rica ediyoruz. Tren dışındaki a lışve rişlerinizde re hbe rlerimiz sizle re
döviz bozdurma ve be nze r konula rda ge re kli ya rdımla rda
buluna cakla rdır.
Kre di Ka rtı ve Se ya ha t Çekle ri Geçmiyor mu? Artık birçok büyük kentte ATM makinele ri va r ve ka ldığımız
otelle rin ne re de yse ta ma mı ulusla ra ra sı a lışve rişe açık
kre di ka rtla rını kabul ediyorla r. Se ya ha t çekle ri ge ne llikle
kabul e dilmiyor o ne de nle öne rmiyoruz.
Tre nlerde Giyik-Kuşa m Na sıl? Ge zginle rimiz gündüzle ri
ra ha t ve spor giysile r kulla nırke n a kşa m ve ge ce şık olma yı te rcih e diyorla r.
Beijing – Xian - Lhasa
SEYAHAT PROGRAMI
1.Gün Beijing
Ha va lima nında ka rşıla nıyor ve şehir merke zinde ki 5 Yıldızlı Ote limize transfe r e diliyoruz. Öğle de n sonra Çin
Se ddi ve dünyanın e n büyük me yda nı Tiana nme n’i ziya re t e dece ğiz. Akşa m ye me ğimiz me yda na yakın bir restora n’da ge rçekleşece k. Kona kla mamız ote lde .
2.Gün Beijing
Ka hva ltıda n sonra Cenne t Ta pına ğı ve Yasa k Şe hri keşfe diyoruz. Öğlen ye me ğimiz şe hir me rke zinde . Öğle de n
sonrası ise bize a it, iste diğimiz gibi şe hri kendi başımıza
ke şfe de va m e debilir ve a lışve rişe çıkabiliriz. Konakla ma mız ote lde.
3.Gün Beijing
Saba h Çin’in en prestijli tre ni Sha ngri La Ekspres ile ra yla r üze rinde yolculuğumuza başlıyoruz. Kompa rtıma nla rımıza ye rleştikte n sonra Luoya ng’a doğru yol a lırke n içkile rimizi yudumla yıp a rdında n ilk akşa m ye me ğimizi
ta dabiliriz. Kona kla ma mız trende .
4.Gün Luoya ng
Sa rı Va di Nehri’ne ulaştığımızda Luoyang’ı keşfe çıkıyoruz. Bura daki müze de Luoya ng’ın ba ğımsızlığı ile ilgili
birçok belge, ta rihi ha rita la r, a t ve de ve he yke lleri incele me ye de ğe r. Günümüzü bu ta rihi şe hri ve müze sini ge ze rek ge çiriyoruz. Konakla ma mız tre nde .
5.Gün Xia n
He ye ca n ve rici Xia n kentine ulaşır ulaşma z turumuza
başlıyoruz. Büyük Ca mi, 14 km’lik şe hir surla rı, Da vul ve
Zil Kule leri ve Vahşi Ka z Çiftliği görülme ye de ğe r ye rle r
a rasında . Öğle den sonra mızı dünya nın ye ni ha rikala rında n birisi ola rak kabul e dilen Terra cota Sa va şçıla rına a yıra ca ğız. Ya klaşık 30 yıl önce keşfe dile n bu ola ğanüstü a rke olojik ha zine ge rçekte n he ye ca n ve rici. 6.000 figür be lli
bir sıra içinde dizilmiş ola ra k sıra dışı bir görüntü ya ra tıyor. Konakla ma mız tre nde.
6.Gün La nzhou
Sa rı Ne hir boyunca kurulu La nzhou’ya öğle de n sonra va rıyor ve ne hrin a lt kısmına doğru bir tura ka tıla rak muhteşe m ma nza ra la ra ta nık oluyoruz. Turumuz Ga nsu Müze si’ni de içeriyor. Konakla ma mız tre nde .
Se yaha t Konse pti : Tren Turla rı
Se yaha t Adı : Be ijing – Xia n - Lhasa
Se yaha t Kodu : TTGW 117
Destinasyon : Çin, Tibe t
Me vsim : Ağustos, Eylül
Se yaha t Süresi : Ga ra nti Depa rlı, 11 Gün
Fiya t : Kişi Başı 4.495 €’da n İtiba re n
Ka tılımcı Sa yısı : Min. 1, Maks. 144 Kişi
Vize : Çin, Tibe t
Re hbe r : İngilizce Dilinde
7.Gün Golmud
Bizi dünya nın da mına ya ni ye ryüzünde ulaşılması e n zor
ke nt ola n Lhasa ’ya götürece k ola n 1.149 km’lik ye ni de miryolu ha ttı Golmud’da n başlıyor. Öğle den sonra Golmud’a ulaşıyor ve ola ğanüstü de miryolunun bize sunduğu büyüle yici ma nza ra la r eşliğinde ra yla rın üze rinde se yir
e tme nin ke yfini çıka rıyoruz. Kona kla ma mız tre nde.
8.Gün Lhasa
Niha ye t dünya nın da mında ya ni Lhasa ’da yız. Ke nte va rır
va rma z bunda n sonra ki 3 ge ce yi ge çire ce ğimiz Holida y
Inn Ote li’ne tra nsfe r e diliyoruz. Birinci gün bir şe y ya pma yıp ote limizde dinle nece k ve alışkın olma dığımız rakıma ve iklime uyum sa ğla yaca ğız. Kona kla ma mız ote lde.
9.Gün Lhasa
İlk dura ğımız 13.yy’da n ka la n Tibe t’in kutsa l yıldızı Jokha ng Ta pına ğı, a rdında n Ba rkhor Pa za rı’na gidiyoruz.
Öğle n ye me ğimiz sırasında ca nlı folklor müziği dinle me
fırsa tı buluyoruz. Öğle den sonra 17.yy Pota la Sa ra yı’nı ziya re t e dece ğiz. Burası Da lai La ma ’nın kışlık e vi. Binlerce
oda da n oluşa n ve dış duva rla rı şe hrin ta ma mını çe vre le ye n sa ra ya ha yra n olma mak elde de ğil. Za ten sa ra y dünya nın ha rika la rında n birisi ola rak kabul ediliyor. Konakla ma mız ote lde.
10.Gün Lhasa
Saba hta n Norbu Lingka ’ya gidiyoruz ya ni Da lai La ma ’nın
ya zlık sa ra yına . Öğle den sonra ya rım gün pek a z kimse nin gele bildiği bu ola ğa nüstü ke nti özgürce keşfe tme k için
se rbest süremiz va r. Konakla ma mız ote lde.
11.Gün Ayrılış
Yolculuğumuz ha va lima nı tra nsfe ri ve a rdında n e ve dönüş uçuşu ile son buluyor.
Aynı se ya ha ti te rs yönde n orga nize e tme miz mümkün.
Beijing – Xian - Lhasa
DÖNEMLER ve FİYATLAR
2 KİŞİLİK
ODADA 1
TEK ODA
FARKI
BİRİNCİ
İLAVE YATAK
İKİNCİ İLAVE
YATAK
BİRİNCİ
ÇOCUK
İKİNCİ
ÇOCUK
1.800 €
bulunmaz
bulunmaz
sorunuz
bulunmaz
1.800 €
bulunmaz
bulunmaz
sorunuz
bulunmaz
Beijing’ten Lhasa’ya, 11 Gün, Shangri-La Ekspres
Heritage Vagonu
15.08.07 – 25.08.07
4.495 €
Lhasa’dan Beijing’e, 11 Gün, Shangri-La Ekspres
Heritage Vagonu
21.09.07 – 01.10.07
4.495 €
Önemli Bilgile r
Yetişkinler için İlave yatak mevcut değildir, (0 - 16) yaş çocuk konaklama sı için lütfen bizimle temas kurunuz.
Fiya tla ra Da hil Ola n Hizme tle r
Turun başlangıç ve bitişindeki havalimanı transferleri, tren(ler)de konaklama, tur programında belirtilen otel konaklama ları, tur program ında belirtilmiş
olan; tren(ler)de ve tren dışında ikram edilen tüm yemekler, yemek öncesi bira, aperatif içki, su, programda yer alan tren dışındaki tüm rehberli turlar,
İngilizce dilinde tecrübeli tur müdürleri ve yerel rehberlik hizmetleri, tren görevlileri tarafından saat başı sunulan çay, kahve ve su ikramları, tüm
bahşişler, detaylı tur güzer gahı, tur program ı ve bilgilerden oluşan dosya. Bir doktorumuz tur süresince trende konuklarım ızla birlikte seyahat etmektedir.
Fiya tla ra Da hil Olma yan Hizme tle r
Dış hat uçuş ücretleri, kişisel harcamalar, her tür opsiyonlu konser, gez i biletler i ve hizmetleri, bar kompartımanında alınacak içkiler, vize ve fazla bagaj
ücretleri, havalimanı vergileri, aşı ve sağlık giderler i, sigorta (tur kayd ı için alınması zorunludur).
Vize Bilgile ri
Bu programımıza katılabilmeniz için Çin ve Tibet vizelerine sahip olmanız gerekiyor. Çin Vizesi İstanbul'da bulunan Konsolosluğa başvuru tarihinden itibaren 4 iş günü içinde, ekspres servis ile ise 3 iş günü içinde veriliyor. Konsoloslu k Sa lı ve Perşembe günleri vize başvurular ını ka bul etmiyor. T ibet vizesi
de Çin Konsolosluğu tarafından farklı bir statüde veriliyor ve randevu tarihinden itibaren 7 iş günü içinde alınabiliyor. D ilerseniz vize aracılık hizmetler imizden yararlanabilir siniz.
He rita ge Va gonu
Bu vagonlarım ızdaki kompartımanlarda; alt ve üst yataktan olu şan ranza, lavabo, elbise dola bı & bavul koyma yeri mevcuttur. Kompartımanlarımız
merkezi klima sistemine sahiptir. Her vagonda kompartıman sahiplerinin yara rlanabildiği WC ve duş bölümü vardır.
Tüm fiyatlar nakit ödemede geçerli, kişi başı ve Euro döviz cinsindendir. Kredi ka rtı ödemeler i için vade farklı 1, 3, 6, 9 ve 12 taksit imkanı sunuyoruz. Tüm
fiyatlar ve koşu llar bilgilendirme amaçlı olup rezervasyon anındaki fiyat ve koşullar geçerlidir.

Benzer belgeler

Tren Turları - Devr

Tren Turları - Devr Öze l Bir Diye t Takip Ediyorum, Ne Ya pma lıyım? Trenle rimizde göre vli şe fle rimiz ve yiye cek & içece k göre vlile rimiz çoğu diye t menüsünü sa ğla yabiliyor. Lütfe n re ze rva syon ka ydınız...

Detaylı

Tren Turları - Devr

Tren Turları - Devr Öze l Bir Diye t Takip Ediyorum, Ne Ya pma lıyım? Trenle rimizde göre vli şe fle rimiz ve yiye cek & içece k göre vlile rimiz çoğu diye t menüsünü sa ğla yabiliyor. Lütfe n re ze rva syon ka ydınız...

Detaylı