çorlu 100.yıl rotary kulübü - kaleici

Transkript

çorlu 100.yıl rotary kulübü - kaleici
ÇORLU 100.YIL ROTARY KULÜBÜ
KURULUÞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKÝYE
Ray KLINGINSMITH
UR BAÞKANI
2010-2011
TOPLUMLARI GELÝÞTÝRELÝM
KITALARI BÝRLEÞTÝRELÝM
Güray ERTEM
12.Grup Guvernör Yrd.
2010-2011
Ahmet KARA
UR 2420. Bölge Guvernörü
2010-2011
Haftalýk Toplantý
ve Etkinlik Raporu
283.Toplantý Bilgileri
ÜYELER
ADI SOYADI
KATILDI
KATILMADI
*
YER
Sefaköy Radisson SAS
TARÝH
10.08.2010
SAAT
20:00
1
Sadýk SARIGÜL
2
Kemal ERGÝN
*
KONUK SAYISI
-
3
Günay CESUR
*
DEVAM ORANI
%29,41
4
Ferzan TOMRUK
ÜYE SAYISI
17
5
Can Murat GÖKSU
*
KATILAN ÜYE SAYISI
5
6
Ý.Murat DÖNMEZ
*
7
Mehmet ÖZKAN
*
8
Fatih ÇOLAKOÐLU
*
9
Meryem MIH
*
*
ADI SOYADI
10 Özlem ÞAHÝN
*
11 Gökhan M. TERCAN
*
12 Kubilay UTKANER
*
13 Tamer ARICAN
*
14 Bülent ÖZTÜRK
*
15 Kemal AtInç SARISOY
*
16 Atilla ARIKAN
*
17 Zafer KILIÇ
*
KONUKLAR
ÇORLU 100.YIL ROTARY KULÜBÜ
KURULUÞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKÝYE
TOPLUMLARI GELÝÞTÝRELÝM
KITALARI BÝRLEÞTÝRELÝM
BÜLTEN NO : 283
Baþkanýn Mektubu
Sevgili dostlarým;
Bu haftaki toplantýmýzý Beylikdüzü Rotary Kulübü Baþkaný Rtn. Hasan Ali
GÜNDÜZ 'ün davetlisi olarak Beylikdüzü kulübü ile birlikte Sefaköy Radisson
SAS otel de gerçekleþtirmiþ bulunmaktayýz. Beni bu toplantýda yalnýz
býrakmýyan üyelerimize teþekkür ediyorum. Diðer üyelerimizin de durumlarý
müsait olsa idi geleceklerine eminim. Bizim görevimiz bu toplantýda
edindiðimiz bilgileri diðer üyelerimize baþarý ile aktarmaktýr.
Beylikdüzü ile ortak gerçekleþtirdiðimiz bu toplantýnýn konusu “ EÞLÝ BAÐIÞ
NEDÝR ? NASIL YAPILIR ? NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR ? ” baþlýklarý ile
toplanabilinir.
Özlü Sözler
Konuþmacýmýz bu konuda çok deneyimli olan Rtn. Süleyman GÝRÝT 'dir.
Kendisi bu konuda ihtiyacýný hissedeceðimiz her durumda yardýmcý olacaktýr.
Aristo
Kendisi ile özel olarak bizim projemiz hakkýnda da konuþma fýrsatý bulduk.
Heyecan ile bizim evrak iþlerimizi halletmemizi beklemektedir.
Bütün þeyler ya yeni ya da büyük olduklarý
için beðenilirler.
Gerçek bir arkadaþ, iki gövdede yaþayan
tek bir ruhtur.
Bacon
Sevgili dostlar þunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Rotary anlayýþý içinde
yýlýn her ayý özel çalýþmalar ile süslenmiþtir. Ýçinde bulunduðumuz olan
AÐUTOS ayý “ ÜYELÝK ve BÜYÜME ” ayýdýr. Bu durumu döz önünde
bulundurmanýzý ve yeni aday üye bulma konusunda çaba sarf etmenizi
istiyorum.
Rotaryen selam ve sevgilerimle...
Rtn. Sadýk SARIGÜL
Çorlu 100. Yýl Rotary Kulübü
2010-2011 Dönem Baþkaný
Arkadaþ edinmenin tek yolu, arkadaþ
olmaktýr.
Emerson
Aptallar, akýllýlardan pek az þey
öðrenirler; ama akýllýlar aptallardan çok
þey öðrenirler.
Cato
Taþlar deðil, yapýlan iþler anýtlarý meydana
getirir.
Motley
Göðün her yerde mavi olduðunu anlamak
için dünyayý dolaþmanýz gerekmez.
Mutlu Günlerimiz
12 Aðustos Gökhan & Filiz Tercan çiftinin evlilik yýldönümü
KUTLUYORUZ, NÝCE MUTLU YILLARA!
Goethe
ÇORLU 100.YIL ROTARY KULÜBÜ
KURULUÞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKÝYE
TOPLUMLARI GELÝÞTÝRELÝM
KITALARI BÝRLEÞTÝRELÝM
BÜLTEN NO : 283
Dupnisa Maðarasý
Rotary Baðlantýlarý
Kýrklareli Demirköy ilçesi Sarpdere Köyü'nün 5-6 km. güneybatýsýnda bulunan
Dupnisa Maðarasý Kýrklareli'nin turizme açýlan ilk maðarasý olduðu kadar, Türkiye'nin
de önemli maðaralarýndan birisidir.
Istranca (Yýldýz) Daðlarý'nýn en yüksek tepesi olan Mahya Daðý'nýn (1031 m.)
kuzeybatý eteklerinde yer alýr.
Maðara 3.200 m. uzunluðunda olup, üç
giriþi vardýr. Bunlardan birinci giriþ
Dupnisa Dolin, ikincisi Kuru Maðara,
üçüncüsü de Kýz Maðarasý giriþleridir.
Maðaranýn giriþ kollarýndan birisi 556
m., diðeri 363 m. olup, üçüncü giriþin
ilk 1 km. si sulu olup, buradan çýkan
kaynak Türk-Bulgar sýnýrý olan Rezve
Deresi'ni oluþturmaktadýr.
Maðaranýn yan kollarý fosil ve ana
sistemi aktif olup, içerisinde 150x60 m.
ölçüsünde bir mekan bulunmaktadýr. Maðaranýn giriþinden sonra üst yüksekliði
sürekli artmakta olup ayný zamanda su seviyesi de yükselmektedir. Yaklaþýk 1 km.
sonra su miktarý azalmakta ve geniþ bir mekana ulaþýlmaktadýr.
Kýrklareli'nde Türkiye'nin önemli maðaralarýndan olan Dupnisa Maðarasý dýþýnda
turizme açýlacak nitelikte 4 maðara daha bulunmaktadýr. Bunlar; Vize Kýyýköy'de
Kaptanýn Maðarasý, Vize Balkaya'da Domuzdere ve Yenesu maðaralarý, Pýnarhisar ilçe
merkezinde Pekmezdere Maðarasý bulunmaktadýr.
Dupnisa maðarasý çok etkileyici bir maðaradýr. Ýçinde birçok sarkýt ve dikit olan üç
kilometrelik galerilere sahiptir. En ilginç tarafý da içinden nehir geçiyor olmasýdýr.
Maðara aðzýna çýkmayý saðlayan doðal bir þekilde oluþmuþ kaya köprü görülmeye
deðer. Maðara içinden akýp gelen su yazýn çok soðuk akar. Maðara içinde kahverengi
kaya oluþumlarý ile dikit ve sarkýtlar dikkat çekmektedir.
Dupnisa Maðarasý'na Kýrklareli'ne baðlý Demirköy-Ýðneada yolundan ayrýlarak
ulaþabilirsiniz.
Yönetim Kurulu
BAÞKAN
: SADIK SARIGÜL
AS BAÞKAN
: CAN MURAT GÖKSU
SEKRETER
: GÜNAY CESUR
SAYMAN
: FERZAN TOMRUK
GEÇMÝÞ D.BÞK.
: KEMAL ERGÝN
Komiteler
ÜYELÝK GELÝÞTÝRME
: KEMAL ERGÝN
UR VAKFI
: MERYEM MIH
HALKLA ÝLÝÞKÝLER
: TAMER ARICAN
KULÜP YÖNETÝMÝ
: Ý.MURAT DÖNMEZ
HÝZMET PROJELERÝ
: CAN MURAT GÖKSU
MESLEK HÝZMETLERÝ
: KUBÝLAY UTKANER
TOPLUM HÝZMETLERÝ
: KEMAL ATINÇ SARISOY
ULUSLARARASI HÝZMETLER : GÖKHAN M.TERCAN
KULÜP HÝZMETLERÝ
: BÜLENT ÖZTÜRK
GENÇLÝK HÝZMETLERÝ
: MEHMET ÖZKAN