Aquarium

Transkript

Aquarium
Aquarium
Akvaryum Silikonu
Ürün Tan :
Bostik Aquarium, polisiloksan esasl , hava ile sertle en asetik bir yap
r.
Kullan ld Yerler:
Cam montaj detaylar nda, vitrin vb. tatbikatlarda,
Her türlü akvaryum imalat nda güvenle kullan r.
Özellikler:
Kullan ma haz r, tek bile enli bir s zd rmazl k malzemesidir.
Elastikiyetini sürekli korur.
Ya lanmaya, hava artlar na ve UV nlar na dayan kl r.
A nmaya dayan kl r.
Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava artlar ndan etkilenmez.
Kuruyan yüzeyler ba ka malzemelere yap maz.
Üzeri boya tutmaz.
Deterjanl suya ve seyreltik asitlere dayan kl r.
Teknik Veriler:
Renk
Kopma kuvveti Mpa (DIN 53504)
Elastikiyet (DIN 53504)
Elastikiyet modülü %100 Uzamada Mpa
Shore A sertli i
Yo unluk (gr / cm3)
Fugadaki genle me oran (%)
Yüzey kuruma (dakika)
Sertle me süresi (mm / gün)
Is dayan
Çal ma s cakl
Teknik bilgiler + 20°C hava s cakl
Seffaf, siyah
~ 2,0
450
0,35
~ 25
1,00 ± 0,02
~ 25
~ 15
~3
- 40°C ile + 180°C aras
+5°C ile + 40°C aras
na ve 50% rölatif hava nemi oran na göre elde edilen yakla k verilerdir.
Uygulama Öncesi Haz rl k:
Uygulama yap lacak yüzeyler, sa lam, temiz, kuru, ya ve tozdan ar nd lm
Dolgunun düzgün olmas için her iki kenara bant çekilebilir.
olmal
r.
Uygulama:
Kartu kullan lmadan önce a
kesilip, plastik uç tak r.
Ucun a
uygulama yüzeyin geni li ine göre kesilip, kartu tabancaya tak r.
Uygulama s ras nda fugalar n bir defada ve bo luk kalmadan doldurulmas gerekir.
Daha sonra yap kan bant ç kar lmal r.
Aç lm ambalajlar mümkün oldu unca çabuk tüketilmelidir.
Ya
havada d mekanlarda uygulama yap lmaz.
Uygulama Sonras Temizlik:
Bula an yerler ve kullan lan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
Kürlenme tamamland ktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015
Güvenlik:
Asetik içermesi nedeni ile sertle meden önce göze bula
Sarfiyat:
Kullan m miktar Fuga boyutlar na göre de
nda su ile y kanmal
r.
ir
Ambalaj:
310 ml plastik kartu / kolide 25 adet
Depolama:
Suya, dona ve a r hava artlar na kar korunmal r.
Ah ap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C aras ndaki serin, kuru ve nemden ar nd lm ortamda muhafaza
edilmelidir.
Ambalaj aç lm ürünler derhal tüketilmelidir.
Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
Yukar da belirtilmi olan muhafaza ko ullar na uyulmas kayd yla depolama ömrü maksimum 1,5 y ld r.
Güvenlik Önlemleri:
Genel in aat yap m kurallar ve güvenlik önlemleri gere ince, uygulama esnas nda, Genel Hususlarda tan ml
Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallar na dikkat edilmelidir.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015

Benzer belgeler

ButylSeal (TDS)

ButylSeal (TDS) durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

Çekomastik 888

Çekomastik 888 durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

EPDM Fix

EPDM Fix durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

PU Seal - Bostik

PU Seal - Bostik durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

MSP 2730

MSP 2730 durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

Construction

Construction durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

NivoTech 105

NivoTech 105 durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı