Prof Dr. AYLİN GÖRGÜN BARAN - Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji

Transkript

Prof Dr. AYLİN GÖRGÜN BARAN - Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji
Prof Dr. AYLİN GÖRGÜN BARAN
Email:
Telephone:
Adress:
1.
[email protected]
+90 312 297 83 41
Hacettepe University Faculty of Letters Department of Sociology
Beytepe Campus 06800 Beytepe, Ankara, Turkey.
Date of Birth: 01.05.1956
2. Educational Profile:
Subject
Degree
University
Year
BSc.
Women and Profession
H.U. Department of Sociology and
Management
1978
MSc.
Rural Areas and Development
H.U. Department of Sociology
1982
PhD.
Science, Communication,
Technology
H.U. Department of Sociology
1990
3. Academic Career
Assistant Professor: 1993
Associate Professor: 1996
Professor: 2009
4. Supervised MSc. and PhD. Thesis
4.1. MSc. Thesis
Maybek, S. Dicle, (2009) “An Approach with Cultural Feminist Theories towards
Violence against Women: The Example of Ankara-Yenimahalle District”. (Kadına
Yönelik Şiddete Ataerkil ve Kültürel Feminist Kuramlar Açısından Yaklaşım: Ankara İli
Yenimahalle İlçesi Örneği).
Olgun, K. Cem, (2009) “Ideology and Discourse on Main TV News: A Comparison of
NTV and Show Tv” (Ana Haber Bültenlerinde İdeoloji ve Söylem: NTV ve SHOW TV
Karşılaştırması).
Buz, Hatice, (2003) “An Evaluation of Cosmopolitan and Mektup Magazines by
Content Analysis Technique with a Cultural Feminist Perspective”. (Kültürel Feminizm
Perspektifinden Cosmopolitan Ve Mektup Dergilerinin İçerik Analizi Tekniği İle
Değerlendirilmesi).
Aka, Asiye, (2001) “A Sociological Research on Conflicts Experienced by Youth within
Family: The Example of Tuzluçayır High School” (Gençlerin Aile İçinde Yaşadıkları
Çatışmalara İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma: Tuzluçayır Lisesi Örneği).
Sağlam, Yusuf, (2001) “A Sociological Analysis on Approaches of Adorno, Horkheimer
and Baudrillard about Mass Society” (Adorno Ve Horkheimer İle Baudrillard’ın Kitle
Toplumuna Yönelik Görüşlerinin Sosyolojik Analizi).
Ulusoy, Erkan, (1999) “A Comparative Analysis of Three Periods of the Sociology of
George Simmel” (George Simmel Sosyolojisinin Üç Döneminin Karşılaştırmalı Analizi).
Aslanoğlu, Şule, (1999) “In Service Training and Organizational Change in Turkish
Public Sector” (Türk Kamu Kesiminde Hizmet İçi Eğitim Ve Örgütsel Değişim)
Uluocak, Şeref, (1999) “The Evaluation of Institutionalization Process through
Sociological Approach within the Division of Natural Sciences-Cultural Sciences” (Doğa
Bilimleri-Kültür Bilimleri Ayrımında Sosyolojik Açıdan Kurumlaştırma Sürecinin
Tartışılması).
Süslü, Atilla, (1998) “Social Change within worker-families employed in ÇayırhanMiddle Anatolia Lignit Pit” (Çayırhan-Orta Anadolu Linyit İşletmelerinde Çalışan İşçi
Ailelerinde Toplumsal Değişme).
Yurtkuran Semra, (1996) “The Change of Traditional Life Style in Urbanization
Process: The Example of People from Tillo living in Ankara” (Kentleşme Sürecinde
Geleneksel Yaşam Tarzının Değişimi: Ankara’da Yaşayan Tillolular Örneği).
4.2. PhD Thesis
Gözübüyük Mine, (2009) “The Role of The NGOs in European Union Candidacy for
Membership Process of Turkey” (Türkiye’nin Avrupa Birliğine Adaylık Sürecinde Sivil
Toplum Kuruluşlarının Rolü).
Sümer Faruk, (2009) “The Political Function of Tribe as a Local Force” (Yerel Bir Güç
Olarak Aşiretin Siyasal Fonksiyonu).
Biri İbrahim, (2009) “A Sociological Examination on the Epistemological Bases of
Modern Western Medicine” (Modern Batı Tıbbının Epistemolojik Dayanakları Üzerine
Sosyolojik Bir İnceleme).
Uluocak Şeref, (2004) “A Critical Discourse Analysis of Globalization as a Universe of
Discourse and National Identities as a Collective Sense of Belonging in Respect of
Socio-Cognitive and Political Communication Processes” (Sosyo-Bilişsel Ve Politik
İletişim Süreçleri Açısından Bir Söylem Evreni Olarak Küreselleşme Ve Kollektif Bir
Aidiyet Biçimi Olarak Ulusal Kimlikler Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi).
Öktem Şevket, (2004) “The Sociological Analysis of Turkey’s Efforts of
Progress/Development: South Eastern Anatolia Project” (Türkiye’nin Gelişme/Kalkınma
Çabalarının Sosyolojik Analizi: GAP Projesi).
Yılmaz Kadir, (2004) “The Roles of Managers of National Tv Channels in Turkey on
Publication Policies” (Türkiye’de Ulusal Yayın Yapan Televizyon Kanalı Yöneticilerinin
Yayın Politikalarını Oluşturmadaki Rolleri).
Kavacıklı T. Filiz, (2004) “A View of Woman Image in Domestic Tv Series: The
Example of TRT” (Yerli Televizyon Dizilerinde Kadın İmgesine Bakış (TRT Örneği).
Aka Asiye, (2004) “A Research on Reproduction of Power through Education” (Eğitim
Aracılığı İle İktidarın Yeniden Üretilmesine İlişkin Bir Araştırma).
Tekel Suna, (2001) “The Importance of Social Relationhips on Employee’s
Performances: The Example of Mesa” (Organizasyonların Değişen Yapısı İçinde
Çalışanların İşteki Verimliliğinde Beşeri İlişkilerin Önemi: Mesa Örneği).
Karaalp Didem, (1998) “The Sociological Analysis of Propaganda as A Means of
Communication and Mass Persuation” (İletişim ve Kitleleri İkna Etme Biçimi Olarak
Propagandanın Sosyolojik Bir Analizi).
Günindi-Ersöz Aysel, (1997) “Expectations, Attitudes, Behaviors and Allocation of
Responsibility between Spouses: The Example of Female Managers in Public Sector”
(Cinsiyet Rollerine İlişkin Beklenti, Tutum, Davranışlar Ve Eşler Arası Sorumluluk
Paylaşımı : Kamu’da Çalışan Yönetici Kadınlar Örneği).
Canatan Ayşe, (1997) “Social Relationships of the Elderly with Different Social,
Cultural and Economic Statuses: The Examination of Emek, Demetlale and Şafaktepe
Districts” (Farklı Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Statüdeki Yaşlıların Sosyal İlişkileri:
Emek, Demetlale Ve Şafaktepe Mahalleleri Örneğinde İncelenmesi).
5.
Publications
5.1. Articles Published in International Refereed Journals except of ISCI
2008, “A Qualitative Research On Five Urban Older Women About The Meanings Of
Ageing And Life”, World Applied Sciences Journal, 4 (3): 418-429. (ISI)
2008, “A Search for New Methodologies in Women’s and Feminist Studies” (Kadın ve
Feminist Çalışmalarında Yeni Yöntemsel Arayışlar), Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2
(1): 28-48.
2008, “A Sociological Analysis of Leadership in Turkish Women” (Fatma Aliye and
Halide Edip Adıvar Cases), American Eurasian Journal of Scientific Research, 3 (2):
132-138.
2008, “Turkish Women Working in Tv Channels As Producers And Directors: Analysis
Of Professional Career Situation”, Middle-East Journal of Scientific Research, 3 (1):1831. (with Nefise Bulgu)
2007, “The Daily Levels of Life Satisfaction of Elderly from Different Socio-Economic
Statuses” (Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki yaşlıların Gündelik Yaşamdan
Tatmin Düzeyleri: Ankara Kentsel Kesit Örneği), Türk Geriatri Dergisi, 10 (1) : 19-23.
(with V. Kalınkara, N. Aral, G. Akın; G. Baran, Y. Özkan)
2004, “An Attempt on Model-Development of Domestic Relationships in Turkey”
(Türkiye’de Aile İçi İlişkiler Üzerine Bir Model Denemesi), Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Vol. 1.
2004, "Sociological Analysis on Eating Disorders Among Anorexia and Bulima
Nevrosa Patients and Primaray School and University Student as Risk Groups in
Turkey lll:Media”, H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi, Vol. 21, No. 2, p.31–42 . (with
Nilüfer Özcan Demir and Demet Ulusoy)
2004, "A Sociological Analysis on Eating Disorders Among Anorexia and Bulima
Nevrosa
Patients and Primaray School and University Student as Risk Groups in
Turkey ll: Family Structure", H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi, Vol. 21, No. 1, p.49–76
(with Nilüfer Özcan Demir and Demet Ulusoy)
2003, "A Sociological Analysis on Eating Disorders Among Anorexia and Bulimia
Nevros Patients and Primary School and University Students As Risk Groups in Turkey
I: Gender", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Vol. 20, No. 2, s.41–60. (with Demet
Ulusoy and Nilüfer Özcan Demir)
1997, "Immigration And Societal Position Of The Aged People A Study In Ankara
Aged Information Center", Ankara: H.Ü. Edebiyat Fak. Dergisi, Vol. 14, No. 1-2,
p.41-58.
1996, "Social Life Conditions of The Elderly in Nursing Homes: The Ankara Example”
(Kurum Bakımındaki Yaşlıların Sosyal Yaşam Koşulları: Ankara Örneği),
H. Ü. Edebiyat Fak. Dergisi, Vol. 13, No.:1-2, p. 19-58.
1994, “A Sociological View to Integration of European Community and EC-Turkey
Relationships" (Avrupa Topluluğunun Bütünleşmesi Konusuna Sosyolojik Bir Bakış ve
AT-Türkiye İlişkileri), H.Ü. Ed. Fak. Dergisi, Vol. 11, No.:1-2, p. 85-116.
1993, “Relationships between Society, Individual and Environment" (Toplum, Birey Ve
Çevre İlişkileri),H.Ü. Edebiyat Fak. Dergisi, Vol. 10, No.:1, p.261-278.
1992, “Discussions on
Enformasyon
Toplumu
Vol. 9, No.:1-2, p.53-69.
Post-industirial Information
Üzerine Tartışmalar),
H.Ü.
Society" (Sanayi
Edebiyat
Fak.
Sonrası
Dergisi,
5.2. Papers presented in International Seminars and Publicated in Proceedings
(Including Turkey)
2009, (with Birsen Şahin and Dicle Maybek) “The Analysis of the Relationship
between the Situation of Women After Being Subjected to Violence by Their Spouses
and Their Socio-Demographic Characteristics” (Eşleri Tarafından Şiddete Uğrayan
Kadınların Şiddet Sonrasındaki Durumları İle Sosyo -Demografik Özellikleri Arasındaki
İlişkilerinin Analizi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası Multi-disipliner Kadın
Kongresi, İzmir. (in Publication process)
2005, (with Nefise Bulgu) "Female Producers and The Production of Gender
on Television", Abstracts, 7.Conference of European Sociological Association.Toron/
Polonya
1999, (with Esra Burcu) “The Effect of Internet Use on Social Relationships"
(İnternet Kullanımının Sosyal İlişkiler Üzerine Etkisi), (in) Türk Kütüphaneciler
Derneği Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı, p. 448-466,
Ankara
1997 "A Sociological Assessment of Non-Governmental Inititatives within
Democratization Process in Turkey", Abstracts, Europen Sociological Assosication
Third Conference, Colchester: UniversityOf Essex, August 27-30, p.p 16.
5.3. Articles Published in National Refereed Journals
2008, “Socialization and Quality of Life in Old Ages" (Yaşlılıkta Sosyalizasyon ve
Yaşam Kalitesi), Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, (2): 86-97.
2005, “Media and Power Relations" (Medya ve İktidar İlişkileri), Düşünen Siyaset
Düşünce Dergisi, 20, p. 105–122 .
2005, "A Critical Look on the Criticisms of Postmodernism towards the Subject and
the Reason” (Postmodernizmin Özne ve Akıl Kavramlarına Yönelttiği Eleştirilere
Eleştirel Bir Bakış), Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, Vol. 21, p. 113–130.
2003, “The Participation of the Elderly on Domestic Desicions with regards to
Gender" (Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yaşlıların Aile İçi Kararlara Katılımı) Yaşlı
Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 73–93 (with V. Kalınkara, N. Aral,
G. Akın, G. Baran, Y. Özkan).
2001, “The Analyis of Elderliness in terms of social status and roles" (Yaşlılığın
Sosyal Statü ve Roller Bakımından Analizi), Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt 1,
Sayı 1, s.14-24.
1998, The Effects of Computer Use on Education in Turkey" (Bilgisayar Kullanımının
Türkiye’nin Eğitim Kurumu Üzerindeki Etkileri), Bilişim Kültür Dergisi, Vol. 60, p.3034.
5.4. Papers presented in International Seminars and Publicated in Proceedings
in national scientific meetings
2011, “On Language and Social Practices”, II. International Symposium: Great
Turkish Thinkers from Ahmet Yesevi to Modern Days in World Evliya Çelebi Year,
Symposium Book (ed. Salih Ünver), p. 145-162, 6-8 September 2011, Cosntanza,
Romania.
2010 (with Birsen Şahin ve Dicle Maybek), "The differentiation of the thought
of violence against women with respect to socio-demografic dimensions” (Kadına
Yönelik Şiddet Düşüncesinin Sosyo- demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması), VII
Ulusal Sosyoloji Kongresi, Didim-Aydın (In publication process)
2005, (with V. Kalınkara, N. Aral, G. Akın, G. Baran, Y. Özkan) "An analysis of
Old Age Persons’ effectiveness on Decision Making about themselves” (Yaşlıların
Kendilerine Ait Kararları Vermedeki Etkinliğinin Analizi), III. Ulusal Yaşlılık
Kongresi, İzmir.
2001, "The Sociological Analysis of Elderliness Policies in Turkey” (Türkiye’de Yaşlılık
Politikalarının Sosyolojik Analizi), I. Ulusal Yaşlılık Kongresi Bildirileri, Ankara.
2001, (with E. Burcu, Ş. Uluocak, N. Danacı) “A study on Socioeconomic
Characteristics of Internet Users: The Academician Users in Ankara” (İnternet
Kullanıcılarının Sosyo- Ekonomik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Ankara’daki
Akademisyen Kullanıcılar), Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve
Hukukta EtkileriSempozyumu’2001, Ankara.
2000, "The characteristics of information Society with regards to the role of
developing communication Technologies on Globalization Process” (İletişim
Teknolojilerindeki Gelişmelerin Küreselleşme Sürecindeki Rolü Bağlamında
Enformasyon Toplumunun Özellikleri), Bilgi Çağı ve Sanat Sempozyumu, Ankara.
1997, "The institutions servicing to eldery persons in urban areas: Ankara
information-center for old persons” (Kentte Yaşlılara Hizmet Veren Kuruluşlar:
Ankara Yaşlı Danışma Merkezi), Yaşlılık ve Kentsel Yaşam (Der. V. Kalınkara-A.F.
Ersoy), İzmir: Yaşlıları Koruma Derneği ve İzmir Konak Belediyesi Ortak Yayınları
s.s 13-25.
1997 "Migration and Social position of Old person: A study in Ankara informationcenter for old persons” (Göç ve Yaşlının Toplumsal Konumu: Ankara Yaşlı Danışma
Merkezinde Bir Çalışma), Toplum Ve Göç II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri,
Ankara: T.C.D.İ.E. Yay., s.s 533-545.
1995, " The position of old person in changing societies and Their domestic
relations”
(Değişen
Toplumlarda
Yaşlının
Yeri
Ve
Aile
İçi
İlişkileri),
Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru Olgun Gençlik Sempozyumu,
Ankara: A.Ü. Zir. Fak. Ev Eko. Yüksekokulu / Yaşlıları Koruma Derneği Yay., s.s 3954.
5.5. Other Publications
Books
1997, Sociology
Matbaası.
of
Communication
(İletişim
Sosyolojisi),
Ankara:
Afşaroğlu
Chapters in a Books
2011, “The Social Dimension of Elderliness”, in Ageing is a Privilege (ed. Y. K.
Gökçe), GEBAM, Hacettepe University Publication.
2011, “Anthony Giddens: Modernity/ Late Modernity and Structuration”, in Current
Developments in Sociology (ed. S. Uğur and A. G. Baran), Open Education Faculty
Publication
2011, “Pierre Bourdieu in his Theories of Practise, Culture, Capital, Habitus and
Field”, in Current Developments in Sociology (ed. S. Suğur and A. G. Baran), Open
Education Faculty Publication (with Research Assistant Cihad Özsöz)
2011, “Manuel Castells: Information Age and Network Society”, in Current
Developments in Sociology (ed. S. Suğur and A. G. Baran), Open Education Faculty
Publication (with Research Assistant Aykut Aykutalp)
2011, “Consumer Society, Simulation/Simulacra and Silent Majorities: Jean
Baudrillard”, in Contemporary Sociological Theories (ed. S. Suğur and A. G. Baran),
Open Education Faculty Publication (with Research Assistant Cem Koray Olgun)
2010, “The Role of Media in the Globalization Process”, in Sociological Writings 1: A
Dedication to Prof. Dr. Cihat Özönder (ed. N. G. Ergan, E. Burcu, B. Şahin),
Hacettepe University Publication.
2010, “Gender Roles and Power” in Sociological Writings 2: A Dedication to Prof. Dr.
Orhan Türkdoğan (ed. N. G. Ergan, E. Burcu, B. Şahin), Hacettepe University
Publication.
2010, “Media and Democracy”, in Sociological Writings 3: A Dedication to Dr.
Hüsseyin Yalçın (ed. N. G. Ergan, E. Burcu, B. Şahin), Hacettepe University
Publication (A. Arslan, A. E. Akalın, U. B. Erşen ile birlikte)
2008, "Birsen Gökçe", Türkiye'de Sosyoloji II (İsimler-Eserler), (ed. M. Çağatay
Özdemir), Ankara: Phoenix, 371-424. ( Chapter 33)
2006, “Media and Communication (Medya ve İletişim), Feodaliteden Küreselleşmeye
(ed. Tevfik Erdem), Lotus, 269-289. (Chapter 7)
2006, "Postmodernism” (Postmodernizm), Feodaliteden Küreselleşmeye (ed. Tevfik
Erdem), Lotus, 369-386. (Chapter 10)
2004, "Sociology of Elderliness” (Yaşlılık Sosyolojisi), Yaşlılık-Disiplinler Arası
Yaklaşım: Sorunlar, Çözümler (Ed. Velittin Kalınkara), Odak, 35-57, Ankara. (Chapter
15).
2001, "The Sociology in the Globalization Process” (Küreselleşme Sürecinde
Sosyolojinin Yeri), Sorgulanan Sosyoloji (Ed. M. Çağatay Özdemir), Eylül Kitabevi,
39-50, Ankara. (Chapter 22)
2000, "The Issue of Social Adaptation in Elderliness” (Yaşlılıkta Sosyal Uyum
Sorunu), Antropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu’na
Armağan, H. Ü.
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları No. 6, 68-76, Ankara. (Chapter 26).
5.6. Prepared Thesis
1990 , "The Effects of Scientific and Technical Information on Turkey’s Social
Structure” (Bilimsel Ve Teknik Enformasyonun Türkiye’nin Sosyal Yapısına
Etkisi), (Unpublished Doctoral Dissertation)), Ankara: H.Ü.Social Sciences Institute.
1982, " The examination of forest villages development plans in a comprehensive
approach: Denizli forest village development plan” (Orman Köylerini Kalkındırma
Planlarının Bütüncül Bir Yaklaşımla İrdelenmesi: Denizli Orman Köylerini Kalkındırma
Planı) (Unpublished Master Thesis). Ankara: H.Ü. Social Sciences Institute.
6. Projects
2005, (with V. Kalınkara, N. Aral, G. Akın, G. Baran, Y. Özkan), Elder and
Family Relations Research: The example of Ankara (Yaşlı ve Aile İlişkileri
Araştırması: Ankara Örneği), Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü, Ankara.
2001, (with N. Bulgu), The sociological examination of the relations of women
directors and programmers with main values of society in production of popular
culture publications (Popüler Kültür Niteliğindeki Yayınların Üretilmesinde Kadın
Yönetmen ve Program Yapımcılarının Toplumun Başat Değerleriyle İlişkisinin
Sosyolojik Analizi), Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Ankara.
7.
Administrative Duties
1. Hacettepe University Women’s Research and Implementation Center (HUWRIC),
Member of Board.
2. Hacettepe University Department of Faculty of Communication, Member of Board.
3. Hacettepe University Natural Disasters Research and Implementation Center,
Member of Board.
8. Memberships in Scientific and Professional Institutions
™
™
™
™
™
Sociology Association
Elderly Issues Research Association
Turkish University Women Association
Elderliness Platform
UNESCO Turkish National Commission (Women Communite)
9. Instructed Undergraduate and Graduate Courses
Academic
Semester
Year
Theoretical Practice
The numbers
of Students
3
-
50
SOC 425 Graduation Project I
2
-
4
SOC 618 Media, Gender and
Policy
3
-
6
SOC 112 The History of
Science
3
-
100
SOC 322 Research Project
Development
2
4
3
SOC 426 Graduation Project II
2
4
4
SOC 616 Contemporary
Sociological Theories
3
-
10
SOC 732 Recent Developments
in Communication and Media
3
-
3
SOC 251 Sociology of
Communication
3
-
50
SOC 618 Media, Gender and
Policy
3
-
7
SOC 757 Sociology of Science
3
SOC 112 The History of
Science
3
-
SOC 322 Research Project
Development
2
4
SOC 426 Graduation Project II
2
4
SOC
251
Sociology
Communication
Winter
Hours per week
Course Name
of
SOC 757 Sociology of Science
2009-2010
Spring
Winter
2008-2009
Spring
SOC 425 Graduation Project I
3
100
SOC 616 Contemporary
Sociological Theories
3
-
10
SOC 732 Recent Developments
in Communication and Media
3
-
3
Note: If opened, instructed courses in summer term will be added to the table.

Benzer belgeler