Etiket - Amc-Tr

Transkript

Etiket - Amc-Tr
'J
hr,al
Sarj
TARe'
Tarihi
Son Kullanma
Tarihi
AMC-TR
Numarası
Ruhsat
Tarihi
Net Miktarı
vo TiC.
Azami
A.Ş
Perakende
Satış
ve Numarası
Fiyatı
TEHLiKE
ÖZELLiCi
T+;
DICARZOL
etmenin
50 SP, kontak
sinir sisteminde
asite parçalanmasını
ve mide zehiri etkilidir.
herhangi
bir uyartının
Cholinesteraze
iletilmesini
enzimini
sağlayan
inhibe ederek
asetilcholinin
zararlı
KULLANıLDıCI
BİTKi
nlCARZOL
VE ZARARLı
ORGANiZMALAR
[GRUP
Organizma
Adı
Dozu
ilaçlama
SUDA
(Frankfiniella occidentalis )
];.O'fÜN
Thrips
Batı çiçek thripsi
100 gl da
100 gl 100 L su
Çiçek thripsi
(Frankliniella occidentalis, F. intonsa)
7 gün
Larva + Ergin
100 g i 100 L su
Batı çiçek thripsi
L.--
56 gün
Larva + Ergin
(Frankliniella occidentafis )
7 gün
Larva + Ergin
Bağ tripsleri
Rııbiothrips visit (Priesner);
Mycterothrips albidicornis (Knechtel)
Mycterothrips tschirkıınae (Jachontov);
Thrips tabaci Linderman
BAG •
, ~'SME
,
100g!
90 gün
Larva + Ergin
100 gl 100 L su
Tripsler
KARANFİL
100Lsu
* Tüketim
amaçlı
bağ yaprağı
hasadı
yapılacak
bağ alanlarında
BiTKiLERİ
Büyük yapraklı
larvaları
VE UYGULAMA
bitkilerde
(Hıyar,
Patlıcay
sayılır. Yıne her bıtkıden\tesadüfen
alınır ve düşen trıps larva ve ergıni'ef-I-a-aYılır. Yaprak
bitkilerde
Çilek:
10, büyük yapraklı
çiçeklenmesinden
rı'~ Thripslçiçek
\,Tüt9i\,:
itibaren
olduğunda
öncesinde
çıçeklenme
haftada
Bağın fenolojisine
c0nel~~~20
yapılır.
p~asyon
yoğunluğu
Karanfil:
bulunan
yaprak
Serayı temsilen
Popülasyon
yoğunluğu
faaliyetinin
sonra genç yaprakçıkların
ergin tripsler
2/3 trıps sevıyesıne
50 çiçek veya yaprakta
büyüteç
ulaştığında
yapılan
mücadeleye
sayımda
ilaçlamaya
başlanır.
GIDA TARIM ve HAYVANCılıK BAKANllGI
fLJ\1rGlDA ve KONTROl GENEL MÜOÜRLÜGÜ
l' \
!Jr
başağrısı,
oluşturabilir.
sucul ortamda
olabilir.
iBARESi
1/2: Kilit altında
çok toksiklir.
içip çok toksik,
neden
VE AÇıKLAMASı
ve çocukların
ulaşamayacağı
bir yerde
niı:ihafaza edin.
~Ş:36/37/39:
L
Uygun koruyucu
giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske
kullanın.
S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız
.
"
bır doktora
...
başvurun
~ 46: Yutulması halinde
i
v,eya etiketi gösterin.
BELiRTiLERi:
baş dönmesi,
bulanık
görme,
mide bulantısı,
aşırı terleme,
S 63: Kazara
L
solunması
Qıkarın ve dinlenmesini
en az 15 dakika
ilaçla bulaşık
halinde
giysileri
Solunması
hastayı
YINIZ.
ÖNLEMLERi:
KULLANıRKEN
bol su ile yıkayınız,
çıkarınız.
halinde
kusturunuz.
hastayı
tıbbi yardım
İlaç değen kısımları
Hasta kendinde
Derhal tıbbi yardım
isteyiniz.
(mümkünse
etıketı
gösterin).
hemen
halinde:
bir doktora
başvurun,
Kazazedeyi
kabı
temiz havaya
sağlayın.
değilse
Etiket ve ambalajı
Atropin
Sülfat'tır.
ULUSAL
VE GEREKLi
Belirtilere
ZEHİR
.,,' \
~~i: ,:- 1~':,
"ER
t.~
.:,.~
.",~_.~.:
..•,
•
balıklara
•••••••
i
ı.
zehirlidir.
döneminde
boş ambalajları
kullanmayınız.
başka amaçlar
için
.
kapalı olarak muhafaza
usulüne
ediniz.
uygun olarak imha ediniz.
göre tedavi edilir.
MERKEZi
(UZEM)
Tel:
114
ıuu~tr:ı~
'D&_~~~'.
rs. Kad'ir LIIV,ı",-ı
\N
::"\-.r.
Dqire Ba:;:
DiKKAT
kaçınınız.
~ullanılmış
iOŞ kapları
BiLGiLER:
ve arılara
~içeklenme
•1
Y~
"
Kuşlara,
VE DEPOLARKEN
HUSUSLAR:
~ulara bulaştırmaktan
Iiullanmayınız
5 çiçek tdpst.t"·
" ,,~
bol
~DİLECEK
Ilacl ambalajında
Antidotu
, '~:-'ID":
.~,.
isteyiniz.
temiz havaya çıkarınız.
nimf
başladığı
,
tükürük
isha1.
zararlı
<',
iLE iLGiLi
~E AÇıKLAMASı
hassasiyet
ters etkilere
GÜVENLiK
,
. i
gösteriniz.
başlanır.
ortalama
,
~i
ı~men
iLKYARDıM
Göze bulaşmışsa
KUSTURMA
KAB~L EDILMIşTIR
~ 2 ·12~ 'fl1,~
--..R!43: Cilt ile temasında
YASAKTıR.
veya burun akıntısı,
Yutulması
canlı 2-3 tripsin
oluşmaya
ile belirlenip,
VE çı;VR.f:
İBARESI
ı26/28: Solunduğunda ve yutıilduğunda
\_Jlı36: Gözlerı tahrış eder.
BITKI KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMıŞ SAHAYA i GÜN SÜREYLE
İNSAN VE HAYVAN SOKMAYlNIZ.
INSAN VE ÇEVRE SACUCI ÜZERİNE RiSKLERi ÖNLEMEK tcm,
KULLANIM TALiMAT/NA UYUNUZ.
TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLER DıŞıNDA KULLANILMASI
ANTİoOTU
uyanmasından
RİSK
ı,ıru;;üreli
su ve sabun la yıkayınız.
ortalama
,.
bulunduğunda
çeşitin
en az olduğu
yaprakta,
.~
'Klorür'
YlCI
BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERINI
SOLUMAYINIZ.
doktora
toplanan
Amonyum
UYGULA
i
~ 50/53: Sucul organizmalar
sılkelenerek
küçük yapraklı
önce yapılır.
tesadüfi
ide
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK TUrUNUZ
Deriye bulaşmışsa
pelinatör
Çevre için tehlikeli
trips ergin ve
yapılır.
yapılır.
Forrnetanate,
]phenyl]methanimidam
EVDE KULLANMAYINIZ
başlanır.
canlı nimfve
başına
seçilen
altında
bır tepsı ıçınde beyaz bır kağıda
düşen trıps sayısı (ergın+larva)
ilaç uygulamaları
temsil edecek şekilde,
göre gözlerin
alınır ve binoküler
500 g!kg
)carbonyl]oxy
ZEHİRLENME
en az 100 çiçek kontrol edilir. En erkenci
%IO'u çıçek açmadan
mücadeleye
adet sürgünde
gezilerek
en az 1-2 kez kontrol
ilaçlama
veya bıtkılerın
rast1andığında
başına
20 adet ise mücadele
rastgele
Her bir bitkiyi birer yaprak
~rgınıne
Bağ:
bitkilerde
Çilek tarlası farklı yönlerde
1'er yaprak
Formetanate,
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
salgısı
alınan 2'şer çıçek,
Madde:
-[3-[[( methylamino
kullanılamaz.
ZAMANLARI:
25 bitkiden
Çok Toksik
hydrochloride (CA)
Yorgunluk,
KÜLTÜR
(SP)
-
Larva + Ergin
(Taeniothrips sp .. Frankliniella occidentalis)
(Sera)
Aktif
N,N-d imethyl-N'
KESiNLiKLE
ianthııs SPP)
TOZ
içiNDEKiLER
süre
7 gün
Larva + Ergin
(Thrips tabaci)
PATLICAN
, (Sera)
L su
ÇÖZÜNEN
~'
insektisit
ile hasat
arasındaki
100 gl100
,I'IIYAR
(Sera)
i
SEMBOLÜ
i,~,.
.••... ....•.
50 SP
lA
Son
Zararlı
Bitki Adı
-ÇiLEK
-1iiI
AMC
cholin ve asetik
engeller.
N
TEHLiKE
;1',
=-~nnaklar
Bulvan
5tdıka POIat Apt. NO:41/3-4 f1NfALYA
ThI: 0242~241315(PbX) Fax:32419G9
Kunıml~r VD. 781 019 @SS
KULLANMA
ŞEKLi:
ilaçlama aletini yarıya kadar su ile doldurunuz.
haline getirdikten
ilaçlama
sonra ilaçlama
aletinin
karıştırıcının
geri kalanını
devamlı
DiRENÇ
Dicarzol
karıştırıcısını
miktardaki
çalışnrıp,
İlaçlama
gerekmektedir.
-
ilacı ayrı bir kapta su ile bulamaç
ilacı ekleyiniz.
esnasında
Karıştırıcı
ilacın devamlı
çalışırken
karıştırılması
ilaç, kontak ve mide zehiri etkili olduğu
veya
için
gelişimini
teşvik etmektedir.
sezonu
tekrarlanması
içerisinde
gerektiği
ürünlerinin
durumlarda
kullanılmasına
toplam
Bu depolama
direnç
ürünlerinin
gelişimini
i uygulama
sayısını
ise, farklı etki mekanizmasına
tekrarlanan
geciktirmek
aşmayınız.
sahip (Grup
[Jnsektisit
FiRMA
BEYANı:
Orijinal
ambalajında
kalitesini
KARıŞABiLiRLiK
Alkali özellikte
pestisit
SUDA
50 SP' nin
garanti
fiziksel,
ÇÖZÜNEN
TOZ
(SP)
satılmak
kimyasal
ve biyoloj ik
eder.
kaydı ile; imalatçı
eder.İmalatçı
ilacın
ilacın hatalı depolanması,
veya tavsiyelere
spesifikasyonuna
i B hariç)
Aktif
bitki
Madde:
Formetanate,
uymadaki
uygunluğunu
eksiklik
kabul etmez.
neticesinde
İki yıl süreyle
&aranti eder.
500 glkg
N,N_dimethyl_N'_[3_[[(methylamino)carbonyl]oxy]phenyl]methanimidamide
özen gösteriniz.
hydrochloride (CA)
iMALATÇıSı:
GOWAN
COMMERCIO
ssnvıcos
AVENIDA
ve gübrelerle
ambalajında
Uygulamanın
DURUMU:
olmayan
altında
vaki olacak zarar içinsorumluluk
e
•
orijinal
edilmelidir.
eQ,.az 2 xıi muh'afaza
hatalı tatbiki
uygulamaları,
için Dicarzol
şartları
özelliklerini
lA
[GRUP
göre Grup lA olarak sınıflandırılmış
sahip bitki koruma
Bu nedenle,
önerilen
kapalı olarak muhafaza
DICARZOL 50 SP
OrOnO, etki mekanizmasına
Aynı etki mekanizmasına
DEPOLAMA
DURUMU:
ilaç kuru ve serin yerde, kilit altında,
AMC-mI
gereklidir.
ıı.clı.t
aynı üretim
koruma
kaplaması
iLE
BİLGi:
50 SP adlı bitki koruma
bir insektisittir.
direnç
Gerekli
su ile doldurunuz.
çalıştırılması
tüm yüzeylerini
bitkinin
aletinin
AM C-TR TARIM SAN. ve Tİc. A.Ş
karıştırılabilir.
9004-521
INTERNACIONAL
L1MITADA
DO lNFANTE
FUNCHAL
FABRİKA
50
MADERlA
- PORTUGAL
ADRESİ:
SBM FORMULATION
AVENUE JEAN FOUCAULTC.S621
ZONE fNOUSTRIELLE
F·34535 BEZIERS; LANGUEOOC FRANCE
RUHSAT
SAHiBi
AMC-TR
Tarım
Çağlayan
Mh. Barınaklar
No: 41 / 3-4
i
1
el: + 90 242
ANTALYA
l
~'~
.
j
2 2 -12- 2015
",ç>
!!~(
/A Y- GIDATARiM ve HAYVANCılıK"B~KA~~I~I
L " .r ;IDA ve KONTROL GE~EL M~DU~LUGU
ILP \ KABUL EDILMIŞTIR
'"
~!r.Kadir MEl.\N
Daire E=,~I.\'a,,:
•
Bulvarı
Sıdıka Polat Apt.
- TÜRKİYE
324 13 15 Fax:
www.amc-tr.com
,
:.~'
ve iTHALATÇıSı:
San. ve Tic. A.Ş.
+ 90
242 324 19 69

Benzer belgeler

Ürün Etiketi - Bayer CropScience

Ürün Etiketi - Bayer CropScience ilacı ayrı bir kapta su ile bulamaç ilacı ekleyiniz.

Detaylı